¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ

ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ
¯ÉÃRQ:

PÀĪÀiÁj J¸ï. ªÀÄAUÀ¼Á
¥ÀæPÁ±ÀQ

J¸ï. GµÁ JA. J.
J¥sï 39/33 ¥Á¥À0iÀÄå gÀ¸ÉÛ,
zÉÆqÀتÀiÁªÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-4

For educational purposes only. Not for commercial use.

¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt: 1982

ºÀPÀÄÌUÀ¼É®è ¯ÉÃRQ0iÀÄzÀÄ

¨É¯É: 2-00 gÀÆ.

ªÀÄÄzÀæt:
°§nð ¦æAl¸ïð
l¸ïð
¨sÁµÀåA gÀ¸ÉÛ, PÁl£ï¥ÉÃmÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560053

For educational purposes only. Not for commercial use.

UÀÄgÀĨsÀQÛ
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁArvÀå, ¥Àæw¨sÉ, «£À0iÀÄ, «ªÉÃPÀUÀ½AzÀ
¸Ëd£Àå, ¸ÀºÀÈzÀ0iÀÄvÉUÀ½AzÀ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉå0iÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ½UÉ, ²µÀåjUÉ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ªÉÃzÀªÁPÀå.
ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
agÀ¸ÀägÀtÂÃ0iÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è0iÉÄÃ
CªÀgÀÄ UÀt¤Ã0iÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ
¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVC¼ÀÄ, ²µÀågÀÄ CµÀÄÖ¨ÉÃUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ
«±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ ¸ÉêÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀgÉAzÀÄ
¤jÃQë¹gÀ°®è. ¨ÉÃgÉ
«±Àé«zÁå®0iÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§
DeÉÕ0iÀÄƧAvÀÄ. ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£ÀªÀÇ
UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. C¸ÀASÁåvÀ
C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ
CUÀ®¨ÉÃPÁVzÉ JA§ zÀÄUÀÄqÀ
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è vÀÄA©vÀÄÛ.
CªÀgÀ ²µÀåjUÀAvÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CUÀ®ÄªÀÅzÀÄ ¸À»¸À¯ÁUÀzÀ
ªÉÃzÀ£É0iÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À gÉ樀 ¤¯ÁÝtPÉÌ
CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆ0iÀÄå®Ä mÁAUÁ ªÀÄ£É0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹zÀÞªÁV ¤AwvÀÄÛ.
CªÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ²µÀågÀ UÀÄA¥ÀÅ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢vÀÄ. CªÀgÀ
¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁAUÁzÀ°è vÀÄA¨ÉzÀÄzÁ0iÀÄÄÛ. CUÀ°PÉ0iÀÄ
£ÉÆêÀÅ UÀÄgÀÄ-²µÀågÀ£ÀÄß ªÀÄÆPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrvÀÄÛ. ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
mÁAUÁ ºÀwÛ PÀĽvÀgÀÄ. DUÉÆAzÀÄ vÀªÀiÁµÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ²µÀågÀ UÀÄA¥ÀÅ
vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀ mÁAUÁzÀ PÀÄzÀÄgÉ0iÀÄ£ÀÄß ©aÑ, vÁªÉà gÉÊ®Ä
For educational purposes only. Not for commercial use.

¤¯ÁÝtzÀªÀgÉUÉ UÁr0iÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀAzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉ樀 ºÀwÛ¹
UËgÀªÀ, C©üªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. D UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ
G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁV, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁV UËgÀªÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. D ¥Àæ¹zÀÞ
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¢|| J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï.

OzÁgÀå
¨sÁgÀvÀ«£ÀÆß ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¥ÀqÉ¢gÀ°®è. ©ænµÀgÀ zÀ¨Áâ½PÉ0iÀÄ
¢£ÀUÀ¼ÀÄ. §AUÁ¼ÀzÀ ºÀ½î0iÉÆAzÀgÀ°è GUÀæUÁ«Ä £Á0iÀÄPÀgÉƧâgÀ
DªÉñÀ¥ÀÇjvÀ ¨sÁµÀt £ÀqÉ¢vÀÄÛ. D zÉñÀ¥ÉæÃ«Ä GUÀæUÁ«Ä £Á0iÀÄPÀ£À
§UÉUÉ vÀ¥ÀÅöà ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀÝ 0iÀÄĪÀPÀ£ÉƧ⠣Á0iÀÄPÀ ¤AvÀÄ ¨sÁµÀt
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ£ÉÆßAzÀÄ ZÀ¥Àà°0iÀÄ£ÀÄß J¸ÉzÀ. ¸À¨sÉ0iÀÄ°è
UÉÆAzÀ®ªÉ¢ÝvÀÄ. C°èzÀÝ ¸Àé0iÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ¹rzÀÄ
¤AvÀgÀÄ. ¸Àé®à PÁ® vÀªÀÄä ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄAzÀ¹ävÀgÁV ¤AwzÀÝ
£Á0iÀÄPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹ ‘F
WÀl£É0iÀÄ£ÀÄß 0iÀiÁgÀÆ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉƼÀî¨ÉÃPÁV®è’ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À¨sÉ ±ÁAvÀªÁ¬ÄvÀÄ. zÉñÀ¥ÉæëÄ
GUÀæUÁ«Ä £Á0iÀÄPÀgÀÄ ¥ÀÅ£ÀB vÀªÀÄä ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. “£À£Àß
zÉñÀ¨sÁAzsÀªÀjUÉ £À£Àß §UÉÎ C¥ÁgÀ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀiÁ£À. £À£Àß
«ÄvÀægÀÄ GzÁjUÀ¼ÀÆ ºËzÀÄ. £Á£ÀÄ §jUÁ°£À°è ºÀ½î ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ CªÀjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà D «ÄvÀægÀÄ £À£ÀUÉ
MAzÉà ZÀ¥Àà°0iÀÄ£ÀÄß zÁ£ÀªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ. MAzÉà ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ
£À£ÀUÁUÀ° CªÀjUÁUÀ° ¥Àæ0iÉÆÃd£À«®è. £À£Àß «ÄvÀægÀÄ F ZÀ¥Àà°0iÀÄ
eÉÆvÉ0iÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ZÀ¥Àà°0iÀÄ£ÀÄß zÀ0iÀĪÀiÁr zÀ0iÀÄ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ”
For educational purposes only. Not for commercial use.

JAzÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ zÉñÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ §UÉÎ
¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸À¨sÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ZÀ¥Àà° J¸ÉzÀ 0iÀÄĪÀPÀ
£Á0iÀÄPÀgÀ PÀëªÉÄ ¨ÉÃrzÀ. D GUÀæUÁ«Ä £Á0iÀÄPÀ
¸ÀĨsÁµïZÀAzÀæ¨ÉÆøï.

For educational purposes only. Not for commercial use.

MAzÉÃ zÁj
G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ ¸À®ÄªÁV UÁA¢üÃf zÀAr0iÀiÁvÉæ
PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄA¢.
J®ègÀÆ PÁ®ßrUÉ0iÀįÉèà ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzsÀðQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀzÀ
¥Àæ0iÀiÁt ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. NªÀð ªÀåQÛ UÁA¢ü0iÀÄ£ÀÄß «£À0iÀÄ¢AzÀ
¥Áæyð¹zÀ. “¨Á¥ÀÇfÃ, CzsÀðQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀ
PÁ®ßrUɬÄAzÀ¯ÉÃ
§A¢zÉÝêÉ. £ÀªÀÄäAvÀºÀ
0iÀÄĪÀPÀjUÉà D0iÀiÁ¸À PÁtÄwÛzÉ.
ªÀÈzsÀÞgÁzÀ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ
D0iÀiÁ¸ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.
¤ÃªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¤ß. £ÁªÀÅ
PÁ®ßrUÉ0iÀįÉèà §gÀÄvÉÛêɔ
JAzÀ.
UÁA¢üÃf vÀªÀÄä
¸ÀºÀd ªÁtÂ0iÀįÉèÃ
£ÀÄrzÀgÀÄ. “vÀªÀÄä,
¤£À߯Éèà ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ,
0iÀÄĪÀPÀgÀÄ JA§
¨sÉÃzsÀ¨sÁªÀ«gÀĪÁUÀ
©ænµÀjUÉ
For educational purposes only. Not for commercial use.

©ænµÀgÀÄ-¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀÄ JA§ ¨sÉÃzsÀ«gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd vÁ£É. F
0iÀiÁvÉæ0iÀÄ°è £À£ÀVAvÀ®Æ ªÀÄÄzÀÄPÀjzÁÝgÉ. J®ègÀ£ÀÆß ©lÄÖ
£Á£ÉƧâ£Éà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀ¯ÁgÉ. £ÀªÀÄä¯ÉègÀ 0iÀiÁvÉæ0iÀÄ UÀÄj0iÀÄÆ
MAzÉÃ. J®ègÀÆ MmÁÖV ºÉÆÃUÉÆÃt.” D ªÀåQÛ ªÀÄgÀĪÀiÁvÁqÀ°®è.
£ÀªÀÄævɬÄAzÀ PÉÊ eÉÆÃr¹zÀ.

For educational purposes only. Not for commercial use.

¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ
1965gÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁ¯ÉÃeÉÆAzÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÁ²äÃgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ zɺÀ°UÉ
»A¢gÀÄVzÀgÀÄ. DV£À ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ
¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ vÀªÀÄä ¥ÉÇæ¥sɸÀgÀgÀ
eÉÆvÉ0iÀÄ°è CªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ. CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ ªÀÄ£É0iÀÄ
ªÀÄÄA¢£À CAzÀªÁzÀ ºÀÄ®Äè ºÁ¹£À ªÉÄÃ¯É «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæUÀ¼À DUÀªÀÄ£ÀªÀ£Éßà ¤jÃQë¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ.
±ÀĨsÀæªÀ¸À£ÀzsÁj0iÀiÁV £ÀUÀĪÉÆUÀ¢AzÀ §AzÀ ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼ÀÄ
J®ègÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. J®ègÀ
¥ÀjZÀ0iÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¥sÉÇÃmÉÆÃ
vÉUÉ0iÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ «zÁåyðUÀ¼É®è ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ
¹AvÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼ÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ¸ÀºÀd ªÀiÁw£À°è “¤ªÀÄäµÀÄÖ
JvÀÛgÀ £Á£ÀÄ ¨É¼É0iÀįÁgÉ. ¤ÃªÉ®è PÀĽvÀgÉ £Á£Éà JvÀÛgÀzÀ ªÀåQÛ”
JAzÀgÀÄ. J®ègÀÆ ªÀÄgÀĪÀiÁw®èzÉ PÀĽvÀgÀÄ. ¥sÉÇÃmÉÆà PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ
ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwzÀÝ ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ
ªÀÄzsÀåzÀ°è ©¢ÝzÀÝ LzÀÄ ¥ÉʸÉ
£ÁtåªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ “EzÀÄ
0iÀiÁgÀzÀÄ?” JAzÀgÀÄ. J®ègÀÆ MmÁÖV
“£ÀªÀÄäzÀAvÀÆ C®è. ¤ªÀÄäzÉÃ
EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ¤ÃªÉà ElÄÖPÉÆ½î ¸Àgï”
JAzÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ. “¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÉÃgÀzÀ
0iÀiÁªÀ ºÀtªÀÇ £À£Àß §½ EgÀĪÀÅ¢®è.
For educational purposes only. Not for commercial use.

CzÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ¹zÀÞ«®è” JAzÀÄ ¥ÉÇæ¥sɸÀgÀgÀ PÉÊVvÀÛgÀÄ.
«zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì «£ÀªÀÄævɬÄAzÀ ¥ÀæzsÁ¤0iÀÄ £ÀqÉ-£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß
±ÁèX¹vÀÄ. D ¥ÀæzsÁ¤ ¢|| ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç.

C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåQÛ
PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ gÉʯÉé ªÀÄAwæUÀ¼ÉƧâgÀÄ gÉʯÉé C¢üPÁjUÀ¼À
¸À¨sÉ0iÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¸À¸ÁgÁA JA§ HjUÉ §AzÀgÀÄ. DUÀ
¨ÉùUÉ0iÀÄ PÁ®. vÀqÉ0iÀÄ®¸ÁzsÀåªÁzÀ Gj ©¹®Ä. ©¹°£À zsÀUÉgÀhļÀ. G¹gÀÄ PÀlÄÖªÀAvÀºÀ ºÀªÉ. ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ zsÀj¹zÀÝ PÉÆÃl£ÀÄß
©ZÀÑ®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. ¸ÉPÉ vÀqÉ0iÀįÁgÀzÉ PÉÆÃl£ÀÄß PÀ¼ÀZÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ
C¤ªÁ0iÀÄðªÀÇ DVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ, ¤gÁqÀA§gÀ,
¸Ëd£ÀåUÀ¼Éà ªÀÄÆwðªÉvÀÛAvÀºÀ ªÀåQÛ. ªÉõÀ¨sÀĵÀt £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼À°è0iÀÄÆ
CªÀgÀÄ CµÉÖà «£ÀªÀÄæ ªÀåQÛ. ¸ÉPÉ vÀqÉ0iÀįÁgÀzÉ PÉÆÃl£ÀÄß
PÀ¼ÀZÀ¯ÉãÉÆà ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ PÉÆÃlÄ vÉUÉzÀgÉ CªÀgÀÄ zsÀj¹zÀÝ
CAV0iÀÄ ºÀjzÀ PÁ®gÀÄ PÁtÄwÛvÀÄÛ. PÉÆÃlÄ CAV0iÀÄ ºÀjzÀ PÁ®gÀ£ÀÄß
ªÀÄgÉ ªÀiÁrgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÉÃaVlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀÆmïPÉù£À°è
¨ÉÃgÉ £Á®ÄÌ CAVUÀ½zÀÝgÀÆ, J®èªÀÅUÀ¼À PÀxÉ0iÀÄÆ CzÉà ºÀjzÀĺÉÆÃzÀ
PÁ®gÀÄUÀ¼ÀÄ. vÀ¯É PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ
¹Üw0iÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ D¥ÀÛ PÁ0iÀÄðzÀ²ð MAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ.
‘£Á®ÄÌ CAVUÀ¼À£ÀÄß zÀfð0iÀÄ §½UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉ MAzÀÄ
CAV0iÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ CAVUÀ½UÉ PÁ®gÀ£ÀÄß
ºÀaѹzÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.’

For educational purposes only. Not for commercial use.

For educational purposes only. Not for commercial use.

ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÀÄ. PÁ0iÀÄðzÀ²ð
CAVUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀfð0iÀÄ §½UÉ £ÀqÉzÀ PÁ°£À°è.
zÀfð PÁ0iÀÄðzÀ²ð0iÀÄ PÉÊ0iÀÄ°èzÀÝ CAVUÀ¼À£ÀÄß
£ÉÆÃr ‘a®ègÉ PÉ®¸ÀPÉÌ FUÀ ºÉÆwÛ®è. j¥ÉÃj
PÉ®¸ÀPÉÌ C£ÀAvÀgÀ §¤ß’ JAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛ0iÀÄ
CAVUÀ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ. PÁ0iÀÄðzÀ²ð ‘EªÀÅ gÉʯÉé
ªÀÄAwæUÀ¼À CAVUÀ¼ÀÄ. dgÀÆgÁV j¥ÉÃgÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ’
JAzÀ. zÀfð D±ÀÑ0iÀÄð¥ÀlÖ, CµÉÖà C®è, ±ÀæzsÉÞ¬ÄAzÀ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß
ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀ. D gÉʯÉéªÀÄAwæ ¢|| ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç.

For educational purposes only. Not for commercial use.

DzÀ±Àð
zɺÀ°0iÀÄ «zÁå®0iÀĪÉÇAzÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ. ¸ÀA¨sÀæªÀÄ,
¸ÀAvÀ¸À, ®ªÀ®«PÉ0iÀÄ ªÁvÁªÀgÀt. PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÉÃ
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ. ¸ÀgÀ¼ÀvÉ, ¸ÀzÀévÀð£ÉUÀ¼Éà ªÀÄÆwðªÉvÀÛ ªÀåQÛ.
««zsÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è UÉzÀÝ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÀ ºÀ¸ÀÛ¢AzÀ¯ÉÃ
§ºÀĪÀiÁ£À «¤0iÉÆÃUÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÉ. CµÀÖgÀ¯ÉÆè§â Nr
§AzÀÄ ªÉâPÉ0iÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÀ Q«0iÀÄ°è G¸ÀÄjzÀ. CªÀgÀ
ªÀÄÄRzÀ°è £ÉÆêÀÅ ªÀÄÆrvÀÄ, vÉÆÃj¹PÉƼÀî°®è. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ
²PÀëPÀgÉƧâgÀ£ÀÄß §AzÀªÀ£À eÉÆvÉ0iÀÄ°è PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ
£ÀAvÀgÀ CzÉà ªÀåQÛ Nr §AzÀÄ ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÀ Q«0iÀįÉèãÉÆà ºÉýzÀ.
¥ÁæZÁ0iÀÄðgÀ PÀtÄÛA§ ¤ÃgÀÄ. ¥ÀPÀÌPÉÌ
wgÀÄV MgɹPÉÆAqÀgÀÄ.
PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ
¨sÁµÀtªÀÇ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ
ªÀÄÄVzÉÆqÀ£É0iÉÄà ¥ÁæZÁ0iÀÄðgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ
zsÁ«¹zÀgÀÄ. ¦æÃw0iÀÄ ¥ÀÅwæ PÀtÄÚ
ªÀÄÄaÑzÀݼÀÄ. ªÉÆzÀ® ¸ÀÄ¢Ý C¥ÀWÁvÀ,
JgÀqÀ£É0iÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄgÀt. ªÉâPÉ0iÀÄ
ªÉÄÃ¯É PÉý0iÀÄÆ «ZÀ°vÀgÁUÀzÀ ¢üêÀÄAvÀ
vÀAzÉ «zÁåjÜUÀ¼À D£ÀAzÀPÉÌ ¨sÀAUÀ
vÀgÀ°aÒ¸À°®è. D ¥ÁæZÁ0iÀÄð CA¢£À
gÁµÀÖç¥Àw ¢|| qÁ|| dQÃgï ºÀĸÉãï.

For educational purposes only. Not for commercial use.

ªÀĺÁ ZÉÃvÀ£À
DµÁqsÀªÀiÁ¸ÀzÀ PÀUÀÎvÀÛ¯É0iÀÄ gÁwæ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ zÀnÖ ¥ÀAZÉ
GnÖgÀĪÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå CAV vÉÆlÖ, PÁ°UÉ ¥ÁzÀgÀPÉë0iÀÄÆ E®èzÀ 15
ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧ⠤©üðÃw¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀzÀ
ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀÄzsÀågÁwæ0iÀÄ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è
MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀÄÄgÀÄPÀ® ªÀÄ£É0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CzÉà ¨Á®PÀ
¨ÁV®Ä vÀnÖzÀ. D ªÀÄ£É0iÀÄ°èzÁÝgÉ NªÀð «zsÀªÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀ0iÀĸÀÄì
DVzÉ. PÀqÀħqÀvÀ£À ¨ÉÃgÉ. ªÀÄUÀ£À zsÀé¤0iÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ DPÉ ¨ÁV®Ä
vÉgÉzÀ¼ÀÄ. PÉêÀ® ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀ0iÀĹì£À ªÀÄUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀ®Ä
ºÀt«®èzÉ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä £Áa, ¸Áé©üªÀiÁ£À¢AzÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀzÀªÀgÉV£À 45 ªÉÄÊ° zÀÆgÀªÀ£ÀÄß
PÁ®Ä£ÀrUɬÄAzÀ¯Éà §AzÀ «ZÁgÀ w½zÀÄ, vÀ£Àß C¸ÀºÁ0iÀÄPÀ ¹Üw,
§qÀvÀ£À, ªÀÄUÀ£À ¢Ã£À CªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß C¦àPÉÆAzÀÄ
gÉÆâü¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àé®à ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ªÉÄïÉ
‘EAvÀºÀ gÁwæ0iÀÄ°è Man0iÀiÁUÉ KPÉ §AzÉ?’
JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. “£Á¼É 11 UÀAmÉ0iÉƼÀUÉ
ªÉÄnæPÀÄå¯ÉõÀ£ï ¥ÀjÃPÉëUÉ 12 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt
PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ NzÀÄ
ªÀåxÀð” JAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ. ©rUÁ¸ÀÆ
PÉÊ0iÀÄå°è®èzÀ DPÉ ºÀvÁ±À¼ÁV PÀĽvÀ¼ÀÄ. “¥ÀPÀÌzÀ
ªÀÄ£É ±ÉlÖgÀÄ M¼Éî0iÀĪÀgÀÄ. PÉý £ÉÆÃqÀªÀÄä” JAzÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀ
ªÀÄUÀ. vÁ¬Ä-ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ±ÉlÖgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÀnÖzÀgÀÄ. ±ÉlÖgÀÄ
¸ÀzÀÄÎtÂUÀ¼ÀÄ; ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ GzÁjUÀ¼ÀÆ DVzÀÝgÀÄ. «ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄ
15 gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß vÁ¬Ä0iÀÄ PÉÊVvÀÛgÀÄ. vÁ¬Ä0iÀÄ ¸À®ºÉ0iÀÄAvÉ
For educational purposes only. Not for commercial use.

MAzÉgÀqÀÄ UÀAmÉ «±ÁæAw
¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀÄÄV¹,
G¥ÀºÁgÀ ¹éÃPÀj¹
ºÀtzÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ
ºÉÆgÀl. D ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸ÁºÀ¸À
ªÀåxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. 11
UÀAmÉ0iÉƼÀUÉ ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ Cfð
ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀ°®è.
ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß PÀµÀÖªÀ£ÀÄß
ºÉýPÉÆAqÀÄ CvÀÛ. CzÉÃ
¸ÀªÀÄ0iÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀ
ªÉÄî¢üPÁjUÀ¼ÉƧâgÀÄ
ºÀÄqÀÄUÀ£À Cfð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉë
ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ Cfð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉë ºÀt
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ.
¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÇ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ
¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂ0iÀÄ°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀÝ. CzÉà ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄÄAzÉ
dUÀ¢éSÁåvÀ EAf¤0iÀÄgï DzÀ. D ªÀĺÁ ¥ÀÅgÀĵÀ
qÁ|| ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀ0iÀÄå.

For educational purposes only. Not for commercial use.

vÁ¼Éä

¸À£Áå¹0iÉƧâgÀÄ gÉÊ°£À ªÉÆzÀ®£É0iÀÄ zÀeÉð0iÀÄ qÀ©â0iÀÄ°è
PÀĽvÀÄ ¥Àæ0iÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E§âgÀÄ DAUÀè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ
¸ÀºÀ¥Àæ0iÀiÁtÂPÀgÀÄ. ¸À£Áå¹ UÀæAxÀ MAzÀ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ. DAUÀè
C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀA¨sÁµÀuÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ ¨sÁgÀvÀ«£ÀÆß ©ænµÀgÀ
D½éPÉUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÝ PÁ®ªÉAzÀ ªÉÄÃ¯É PÉüÀ¨ÉÃPÉ? CªÀgÀÄ
¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀ£ÀÄß CzÀgÀ°è0iÀÄÆ ¸À£Áå¹UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀt,
DZÁgÀ-«ZÁgÀ, £ÀqÉ-£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß PÀlĪÁV, ªÀåAUÀåªÁV nÃQ¸ÀÄvÁÛ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä eÉÆvÉ0iÀÄ°è ¸ÀºÀ¥Àæ0iÀiÁtÂPÀ£ÉƧâ
CzÀgÀ°è0iÀÄÆ ¸À£Áå¹0iÉƧâ¤zÁÝ£É JA§ÄzÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ©nÖzÀÝgÀÄ.
¸À£Áå¹0iÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÉÆAzÀgÀÆ vÀÄn ©ZÀÑzÉ EAVèÃµï ¨sÁµÉ
¨ÁgÀzÀªÀ£ÀAvÉ PÀĽwzÀÝ. PÉ®ªÀÅ ªÉÄÊ°UÀ¼À ¥Àæ0iÀiÁtzÀ £ÀAvÀgÀ D
E§âgÀÄ DAUÀè
C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â¤UÉ
¤ÃgÀrPÉ0iÀiÁ¬ÄvÀÄ. E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß PÉýzÀ.
CªÀ£À°è0iÀÄÆ ¤ÃjgÀ°®è. ¥Àæ0iÀiÁt E£ÀÆß
¸À®à zÀÆgÀ ¸ÁVvÀÄ. E§âgÀÆ
¨Á0iÀiÁjPɬÄAzÀ ZÀqÀ¥Àr¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ.
CªÀgÀ ¥ÀgÀzÁlªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¸À£Áå¹ vÀ£Àß §½
EzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß CªÀgÉzÀÄjUÉ »rzÀ. D DAUÀè
C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÄR PÀ¦ànÖvÀÄ.
For educational purposes only. Not for commercial use.

“PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀµÉÖà ºÉýzÀgÀÄ vÀ¯É vÀVι. D ¸À£Áå¹ ¸Áé«Ä
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ.

D¹Û
vÀAzÉ ºÉÊPÉÆÃmïð ªÀQîgÀÄ. ²æêÀÄAvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ
CªÀgÀ zÀ0iÀiÁUÀÄt, ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ §Ä¢Þ, GzÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CªÀgÀ
¸ÀA¥ÁzÀ£É ¸Àé0iÀiÁfðvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÀÇ«ðÃPÀgÀ D¹Û0iÀÄ£ÀÄß
PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. ¢£À¢£ÀPÉÌ ²æêÀÄAwPÉ0iÀÄ ªÉʨsÀªÀ PÀgÀV
§qÀvÀ£ÀzÀ bÁ0iÉÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß DªÀj¹vÀÄ. ªÀÄUÀ£À vÁ¼Éä ¢£À¢£ÀPÉÌ PÀgÀV
MAzÀÄ ¢£À vÀAzÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ. “C¥Àà, D¹Û J®è »ÃUÉ ºÉÆgÀlÄ
ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ G½0iÀÄĪÀ D¹Û K£ÀÄ?”
ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ M§â£Éà ªÀÄUÀ£À
¥Àæ±É߬ÄAzÀ «ZÀ°vÀgÁUÀzÀ vÀAzÉ
ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£É0iÀÄ M¼ÀUÉ PÀgÉzÉÆ0iÀÄÄÝ
¥ÀÅgÀĵÀ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤®ÄªÀÅUÀ£Àßr0iÀÄ
JzÀÄj£À°è ¤°è¹ “£ÉÆÃqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¤£Àß
D¹Û, EAvÀºÀ DgÉÆÃUÀåªÁzÀ,
zsÀÈqsÀPÁ0iÀĪÁzÀ ±ÀjÃgÀ JµÀÄÖ d£ÀjVzÉ?
zÀÄr0iÀħ®èªÀ¤UÉ EzÉà zÉÆqÀØ
D¹Û0iÀÄ®èªÉÃ?” JAzÀgÀÄ. ªÀÄUÀ ªÀiÁw®èzÉ
zÀAUÁV ¤AvÀ. D vÀAzÉ, «±Àé£ÁxÀ zÀvÀÛ; ªÀÄUÀ £ÀgÉÃAzÀæ. ªÀÄÄAzÉ
«±Àé«SÁåvÀ ªÉÃzÁAw0iÀiÁzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ.

For educational purposes only. Not for commercial use.

zÉñÀ¨sÀPÀÛ
MAzÀÄ ¨Áj ºÀ®ªÀgÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UÀAUÁ£À¢0iÀÄ£ÀÄß
zÁlĪÀ ¸À®ÄªÁV zÉÆÃtÂ0iÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥Àæ0iÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
C¤jÃQëvÀªÁV UÁ½ ©Ã¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. CzÀÄ PÉêÀ® UÁ½0iÀÄ®è,
vÀ®ètUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ©gÀÄUÁ½. zÉÆÃt £ÀzÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è
vÉƼÀ¯ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛzÉ0iÉÄãÉÆà J£ÀÄߪÀAvÀºÀ ¹ÜwUÉ §A¢vÀÄ.
zÉÆÃt §ÄqÀ ªÉÄïÁUÀĪÀAvÀºÀ ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß
UÀªÀĤ¹zÀ gÁªÀĨsÀPÀÛ
ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀgÉƧâgÀÄ D UÀAqÁAvÀgÀ¢AzÀ
¥ÁgÁUÀ®Ä zÉêÀgÀ zsÁå£À, ²æÃgÁªÀÄ zsÁå£À
ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. »j0iÀÄgÀ
¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 0iÀiÁgÀÆ «gÉÆâü¸À°®è. M§â
ªÀåQÛ0iÀÄ «£Á G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ gÁªÀÄ zsÁå£À,
gÁªÀÄ £ÁªÀÄ d¥À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©¹zÀgÀÄ. D
UÀÄA¦£À »j0iÀÄgÀÄ MªÉÄä J®ègÀvÀÛ PÀtÄÚ
ºÁ¬Ä¹zÁUÀ M§â£À «£Á G½zÀªÀgÉ®è zÉêÀgÀ ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ°è
ªÀÄUÀßgÁVgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆÃZÀj¹vÀÄ. DUÀ D »j0iÀÄgÀÄ “¤ÃªÉÃPÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß
zsÁ夸ÀÄwÛ®è” JAzÀgÀÄ. zÉêÀgÀ£ÀÄß zsÁ夸ÀzÉ ªÀiË£ÀªÁV PÉÊPÀnÖ
PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛ CµÉÖà UÀA©üÃgÀªÁV “¸Áé«Ä, UÀnÖ0iÀiÁV ºÉüÀ¨ÉÃr.
£Á£ÀÄ E°èzÉÝÃ£É JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀgÉ, £À£Àß zsÀé¤ PÉýzÀgÉ, £À£ÉÆßA¢UÉ
¤ÃªÀÅ d®¸ÀªÀiÁ¢ü0iÀiÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¥Á¦ JA§ÄzÀÄ CªÀ¤UÉ
UÉÆvÀÄÛ. ¤ªÀÄä ¸ÀÄRPÁÌV £Á£ÀÄ ªÀiË£À¢AzÀ EzÉÝãɔ JAzÀgÀÄ.
CAvÀºÀ UÀA©üÃgÀ ¥Àj¹Üw0iÀÄ°è J®ègÀÆ £ÀUÉUÀqÀ°£À°è vÉðzÀgÀÄ.
gÁªÀÄzsÁå£À ªÀiÁqÀzÉ G½zÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛ, ªÀĺÁ«ÃgÀ, vÁåV, D
»j0iÀÄgÀÄ UÁA¢üÃf.
For educational purposes only. Not for commercial use.

£Á®Ì£É0iÀÄ qÀ©â ¥Àæ0iÀiÁt

vÀ£Àß ¸ÀzÀÄÎt, ¸ÉêÉ, vÁåUÀUÀ½AzÀ DvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß
UÉzÀÝ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀ. vÀ£Àß
¸ÀgÀ¼ÀvÀ£À¢AzÀ J®èjUÀÆ
agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. vÀ£Àß
¤gÁqÀA§gÀ fêÀ£ÀzÉÆA¢UÉ
J®èjUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ.
CªÀgÀ°è ºÁ¸Àå ¥ÀæeÉÕUÀÆ
PÉÆgÀvɬÄgÀ°®è. DvÀ ¤vÀå
0iÀiÁwæPÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. EAzÀÄ
MAzÀÆgÁzÀgÉ £Á¼É E£ÉÆßAzÀÄ
HgÀÄ. ¸ÀzÁ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÉÃ
DVvÀÄÛ CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ.
E½ªÀ0iÀĹì£À°è0iÀÄÆ CªÀgÀ 0iÀiÁvÉæ,
¸ÀAZÁgÀ PÀrªÉÄ0iÀiÁVgÀ°®è. CªÀgÀ
eÉÆvÉUÉ EgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÝ d£ÀªÀÇ PÀrªÉÄ EgÀ°®è. CªÀgÀzÀÄ
For educational purposes only. Not for commercial use.

0iÀiÁªÁUÀ®Æ gÉÊ°£À ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ zÀeÉð0iÀÄ qÀ©â0iÀÄ°è0iÉÄà ¥Àæ0iÀiÁt.
CªÀgÀ ¥Àæ0iÀiÁt ¸ÀÄvÁÛlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ »j0iÀÄgÉƧâgÀÄ “F
ªÀ0iÀĹì£À°è EµÀÄÖ ±ÀæªÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ zÀeÉð0iÀÄ qÀ©â0iÀÄ°è
¥Àæ0iÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀ®è, KPÉ?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯ÉÃ
GvÀÛj¹zÀgÀÄ. “¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ E£ÀÆß £Á®Ì£É0iÀÄ zÀeÉð0iÀÄ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß
ºÁQ®è. CzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ zÀeÉð qÀ©â0iÀÄ°è0iÉÄà ¥Àæ0iÀiÁt
ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ JAzÀgÀÄ.
F GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¥ÀÅuÁåvÀä£Éà ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü.

For educational purposes only. Not for commercial use.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful