P. 1
Ágoston - Vallomások

Ágoston - Vallomások

|Views: 13|Likes:
Published by Miklós Szoboszlai
Ágoston Vallomások
Ágoston Vallomások

More info:

Published by: Miklós Szoboszlai on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Szent Ágoston vallomásai

Fordította: Dr. Vass József

TARTAL !
"ls# $%n&v
Az első könyv tartalma I. FEJEZET Isten maga biztat minket maga dicséreteire, de ehhez hit kell, meg igyekezet. II. FEJEZET Benned az isten, akár akarod, akár nem. III. FEJEZET Isten egészen ott van, ahol van, de semmi alkotás egészen be nem fogadhatja. IV. FEJEZET yarl! beszéd Isten fölséges mivoltár!l. V. FEJEZET "öredelmes b#nvallomással Istent h$vogatja. VI. FEJEZET %secsemőkorár!l beszél s megmagyarázza Isten örökkéval!ságát. VII. FEJEZET B#n árnyékozza csecsemőkor&nkat. VIII. FEJEZET 'lmondja, hogyan tan&lt meg beszélni. IX. FEJEZET yermekkorában igen szeretett játszani, tan&lni nem. (ok verést ka)ott, de haszontalan&l. *anaszkodik, hogy a tan$t!k bottal nevelnek. X. FEJEZET +egvallja b#nét, hogy játékos kedve miatt hátramaradt a tan&lásban. XI. FEJEZET (,lyos betegségében meg akar keresztelkedni. XII. FEJEZET (z-lei j!t akartak vele, de igazán j!ra Isten igaz$totta szándék&kat. XIII. FEJEZET Az ala)vető oktatás nagy értékét fejtegeti. . azonban jobban szerette a latin költők meséit. XIV. FEJEZET /em szeretett görög-l tan&lni, mert kényszer$tették. XV. FEJEZET 0álálkodik, hogy Isten később mindent j!ra ford$tott. XVI. FEJEZET 1eményen ostorozza azt a szokást, hogy a tan&l!kat )ogány istenek foszlott erkölcseiről sz!l! mesékkel tan$tják nyelvre és irodalomra. XVII. FEJEZET 'gyik iskolai dolgozatának sikere. XVIII. FEJEZET 2el)anaszolja, hogy a m#velt emberek jobban törődnek a nyelvtan szabályaival, mint Isten törvényeivel. XIX. FEJEZET +aga is ilyen volt. 'lszámolja serd-lőkora b#neit. 3allja, hogy igen veszedelmesek, mert egy-tt nőnek az emberrel. XX. FEJEZET +agasztalja Istent a gyermekségében vett j!kért.

!ásodi$ $%n&v
Az második könyv tartalma I. FEJEZET Ifj,sága b#neit takargatás nélk-l meg akarja vallani. II. FEJEZET Igen belemer-lt a testi vágyakozások örvényébe. III. FEJEZET Anyja aggodalommal nézte feslettségét, s intette is a j!ra, ő azonban megvetette az asszonyi sz!beszédet.

IV. FEJEZET 'lmentek gy-mölcsöt lo)ni. V. FEJEZET +inden b#nnek van valami oka4foka, csáb$t! ereje. VI. FEJEZET 1eresi, mi volt neki kedves a lo)ás b#nében. "etszett, mert tilalmas volt. VII. FEJEZET +inden tisztaság&nk Isten adománya. VIII. FEJEZET "etszett neki az a lo)ás, mert többedmagával cselekedte. IX. FEJEZET 'gyed-l nem követte volna el5 maga )éldáján látja tehát, mennyit ártanak a gonosz társak. X. FEJEZET 3ágyakozik Isten tiszta világossága &tán.

'armadi$ $%n&v
A harmadik könyv tartalma 67894787: I. FEJEZET 1arthág!ban tisztátalan viszonyok közé keveredik. II. FEJEZET (z$nházban keres sz!rakozást. 1&tatja, mi az igazi részvét. III. FEJEZET onosz vágyakozásai még a tem)lomban sem sz-netelnek. "an&lás és viselkedés dolgában jobb, mint társai. IV. FEJEZET 1ezébe ker-l %icero valamely m&nkája. 'lső lé)és a megtérés ,tján; V. FEJEZET A (zent$rást egyszer# nyelvezete miatt félredobja. VI. FEJEZET +egismerkedik a maniche&sokkal. VII. FEJEZET 1eresi az igazságot, de nem találja. A maniche&sok elb!d$tották, de a maga oktalansága is igen akadályozta. VIII. FEJEZET +inden erkölcs ala)ja Isten törvénye. Ami ezzel ellenkezik, az b#n. IX. FEJEZET /em minden b#n egyforma5 figyelembe kell venni a szándékot is. X. FEJEZET 'gynémely maniche&s ostobaságr!l. XI. FEJEZET <desanyja vigasztal! álomlátása. XII. FEJEZET =>ehetetlen, hogy ennyi könny magzatja el)&szt&ljon;?

(eg&edi$ $%n&v
A negyedik könyv tartalma 678747@A: I. FEJEZET Bttekinti a most következő évek sok4sok tévelygését. II. FEJEZET "an&lmányait befejezte s maga is tan$tani kezd. Bevallja b#nös viszonyát. III. FEJEZET A csillagj!sokhoz szegődik s bölcs oktatás sem t&dja től-k eltántor$tani. IV. FEJEZET 'gyik ifj,kori barátja s,lyosan megbetegszik s a szentkeresztség &tán meg is hal. Bgoston szörny# fájdalma. V. FEJEZET 1eresi, miért talál az ember megny&gvást a könnyekben. VI. FEJEZET yásza miatt szinte az életét is meg&nja.

VII. FEJEZET Ctthagyja sz-lővárosát. VIII. FEJEZET 1arthág!i barátai megvigasztalják. IX. FEJEZET Az igazi barátságnak Isten az ala)ja. X. FEJEZET +&land! a világ, nincs benne )ihenés-nk. XI. FEJEZET Istenhez igazodj&nk, ne a hervad! világhoz. XII. FEJEZET Dsvény az élet s boldogtalan az ember, ha nem Isten h$rével jár rajta. XIII. FEJEZET 1önyvet $r a szé)ségről. XIV. FEJEZET 'lmélkedés a közvéleményről. XV. FEJEZET (em a szé)nek, sem a rossznak forrását nem t&dja megtalálni. XVI. FEJEZET 3allomást tesz nagy tehetségéről, de b,san kérdezi mi j!ra használtaE

)t%di$ $%n&v
Az ötödik könyv tartalma 67@747@F: I. FEJEZET Az egész teremtés Istent dicséri. II. FEJEZET Isten kezét semmi b#nös el nem ker-lheti. III. FEJEZET 2a&st&s maniche&s )-s)ökkel megismerkedik. (z!l a t&d!sok elvak&lt gőgjéről. IV. FEJEZET Isten legyen minden t&domány&nk f&ndament&ma. V. FEJEZET A maniche&sok t&datlanságár!l. VI. FEJEZET (okat várt, keveset ka)ott 2a&st&st!l. VII. FEJEZET 2a&st&sban csal!dván elhideg-l a maniche&sokt!l. VIII. FEJEZET Anyja akarata ellenére G!mába költözik. IX. FEJEZET (,lyosan megbetegszik. X. FEJEZET >élekben egészen elszakad a maniche&sokt!l, de nem b$zik az 'gyházhoz. XI. FEJEZET Hjra érdeklődni kezd a (zent$rás iránt. XII. FEJEZET *anaszkodik a tan$tványok gonosz szokásai miatt. XIII. FEJEZET +ilán!ba költözik s megismerkedik Ambr&s )-s)ökkel. XIV. FEJEZET Ambr&s hatása alatt k-lsőleg is elszakad a maniche&sokt!l.

'atodi$ $%n&v
A hatodik könyv tartalma 678F47@I: I. FEJEZET +!nika megérkezik +ilán!ba s megt&dja, hogy fia megszabad&lt a maniche&s tévelygéstől. II. FEJEZET %s&dálja édesanyja jámbor engedelmességét az 'gyház iránt.

III. FEJEZET Ambr&s )-s)ök nagy elfoglaltsága. IV. FEJEZET Ambr&s előadásai nyomán Bgoston lelke kezd világosodni. V. FEJEZET +egérti, hogy hit nélk-l nem boldog&lhat. VI. FEJEZET Gészeg kold&ssal találkozik, s elmélkedik a boldogságr!l. VII. FEJEZET Aly)i&st visszatartja a cirk&szt!l. VIII. FEJEZET Aly)i&s ,jra megtévelyedik. IX. FEJEZET Aly)i&st tolvaj gyanánt elfogják. X. FEJEZET Aly)i&s dicsérete. /ebridi&s hozzáj&k csatlakozik. XI. FEJEZET >e$rja sok szomor, tö)rengését. XII. FEJEZET Aly)i&s és Bgoston vitatkozása a nőtlen és nős álla)otr!l. XIII. FEJEZET (ok s-rgetés &tán Bgoston mátkát választ. XIV. FEJEZET Barátaival egy-tt remeteségbe akar h,z!dni. XV. FEJEZET Bgyasát elbocsátja, de másikat szerez. XVI. FEJEZET 2él a halált!l és Isten $téletétől.

'etedi$ $%n&v
A hetedik könyv tartalma 67@I47@J: I. FEJEZET *anaszkodik, hogy Isten elgondolásánál nem t&dott szabad&lni a kiterjedés fogalmát!l. II. FEJEZET /ebridi&s erős bizonysága a maniche&sok ellen. III. FEJEZET A b#n gyökerét megtalálja a szabad akaratban. IV. FEJEZET +egérti, hogy Isten nem lehet romland!. V. FEJEZET 0ogyan )r!bálta megmagyarázni a rossz eredetétE VI. FEJEZET 1iábránd&l a csillagj!sokb!l. VII. FEJEZET >e$rja k&tat! lelke szörny# v$v!dásait. VIII. FEJEZET Az Hr irgalmassága megkönyör-lt rajta. IX. FEJEZET A *lat!n4féle bölcselők könyveiben az Igére vonatkoz! gondolatokat talál. X. FEJEZET 1ezdi megérteni Isten igazi mivoltát. XI. FEJEZET Isten a létezés tökéletessége és forrása. XII. FEJEZET A rossz nem valami k-lönáll! val!ság. XIII. FEJEZET +inden teremtmény j!, s az egész világ Isten dicséretét énekli. XIV. FEJEZET Isten végtelen, de nem a mi testi fogalmaink szerint.

XV. FEJEZET Ami van, azért van, mert Isten akarja 6vagy engedi:. XVI. FEJEZET A b#n az akaratnak Istentől val! elford&lása. XVII. FEJEZET +egm&tatja, hogyan találja meg az emberi értelem Istent. XVIII. FEJEZET 1riszt&s a mi lelk-nk -dvössége. XIX. FEJEZET /em volt tisztában az Ige megtestes-lésével. XX. FEJEZET A bölcselők $rásaiban megokosodott, de jobb nem lett. XXI. FEJEZET +egtalálja a (zent$rásban az életet igaz$t! igazságokat.

(&ol*adi$ $%n&v
A nyolcadik könyv tartalma 67@J: I. FEJEZET 'légedetlensége folyton növekszik. 'lmegy (im)lician&shoz tanácsért. II. FEJEZET 3ictorin&s rétor megtérése. III. FEJEZET 'lmélkedik az öröm természetéről. IV. FEJEZET +iért nagyobb az öröm, ha kivál! emberek térnek megE V. FEJEZET A b#nös szakadás rettentő hatalma. VI. FEJEZET *ontician&s nevezetes látogatása és elbeszélése. VII. FEJEZET Bgoston heves k-zdelme önmagával. VIII. FEJEZET 1eser# szemrehányásokkal illeti magát. IX. FEJEZET A megtérést a lélek azért halogatja, mert akarata nem teljes. X. FEJEZET 'rős bizonyságot köt a maniche&sok azon áll$tása ellen, hogy a j!nak is, rossznak is k-lön természete volna benn-nk. XI. FEJEZET >e$rja nagy viaskodását testi ind&lataival. XII. FEJEZET "itkos sz!t hall és megtér.

+ilen*edi$ $%n&v
A kilencedik könyv tartalma I. FEJEZET 0álálkodik Isten irgalmasságáért. II. FEJEZET 'lhatározza, hogy rövid ideig még megmarad tan$t! székén. III. FEJEZET 1edvesen emlékezik 3erec&nd&sra és /ebridi&sra. IV. FEJEZET %assiciac&mban végzett m&nkája. 0ogyan töltekezett Kávid zsoltáraival. V. FEJEZET Ambr&s )-s)öktől megkérdezi, mit olvasson a (zent$rásb!lE VI. FEJEZET Aly)i&ssal és Adeodat&ssal egy-tt megkeresztelkedik. VII. FEJEZET 'gyházi ének a milán!i tem)lomban. (zent ervasi&s és *rotasi&s ereklyéi.

VIII. FEJEZET Bgoston elmondja anyja élettörténetét. IX. FEJEZET +!nika szel$d okossága. X. FEJEZET Beszélgetése anyjával az örök boldogságr!l 67@J november 97.: XI. FEJEZET (zent +!nika halála. XII. FEJEZET Bgoston nagy fájdalma. XIII. FEJEZET Imádkozik anyja lelki -dvösségéért.

Tizedi$ $%n&v
A tizedik könyv tartalma I. FEJEZET Isten a lélek erőssége. II. FEJEZET Azért tesz vallomást, hogy még jobban elford&ljon b#neitől. III. FEJEZET 2elteszi a kérdést, miért tárja fel lelke jelen mivoltátE IV. FEJEZET Geméli, hogy a j!k imádkoznak érte. V. FEJEZET %sak Isten ismeri egészen az emberi lelket. VI. FEJEZET +it szeret-nk IstenbenE 0ol találj&k meg az LratE VII. FEJEZET +i&tán végigkérdezte az egész világot, önmagát veszi vizsgálat alá. VIII. FEJEZET +egálla)odik az emlékezőtehetségnél s fejtegeti annak hatalmas terjedelmét. IX. FEJEZET /emcsak érzéki, hanem értelmi ismereteinket is az emlékezet őrzi. X. FEJEZET Az elvont fogalmak nem érzékelés eredményei. XI. FEJEZET +egmagyarázza a tan&lás és t&dás folyamatát. XII. FEJEZET A matematikai fogalmakr!l. XIII. FEJEZET Az emlékezet a saját m#ködésére is emlékezik. XIV. FEJEZET <rzelmeink emlékét az emlékezet megőrzi, de nem ör-l, vagy szomorkodik miatt&k. XV. FEJEZET 1&tatja az ismeretek emlékezeti ala)ját. XVI. FEJEZET +i ala)ja van a feledés fogalmánakE XVII. FEJEZET ",lmehet4e az emlékezeten, mikor Istent keresiE XVIII. FEJEZET Amit elvesztett-nk, az emlékezet segélyével találj&k meg. XIX. FEJEZET 0ogyan emlékszik vissza az emlékezet arra, amit elfelejtettE XX. FEJEZET A boldogságot ismerni kell, hogy vágy!dhass&nk &tána. XXI. FEJEZET 1eresi a boldogság ismereteinek ala)jait. XXII. FEJEZET Az igazi boldogság a lélek öröme Istenben.

XXIII. FEJEZET Az ember természetes vágy!dással szereti az örömet is, az igazságot is, de mindegyiket gyakran rossz helyen keresi. XXIV. FEJEZET Isten ismerete bent van az emlékezetben. XXV. FEJEZET 0ogyan van Isten az emlékezetbenE XXVI. FEJEZET Az igazság gyökerén találja meg Istent. XXVII. FEJEZET Isten a legfőbb szé)ség. XXVIII. FEJEZET /yomor,ság a földi élet. XXIX. FEJEZET Isten ad erőt a k$sértések ellen. XXX. FEJEZET +egvallja álla)otát az érzéki k$sértésekkel szemben. XXXI. FEJEZET +egvallja álla)otát a mértékesség dolgában. XXXII. FEJEZET (z!l az illatok élvezetéről. XXXIII. FEJEZET 0ogyan viselkedik a hallás élvezetei dolgábanE XXXIV. FEJEZET A szemek k$vánkozása. XXXV. FEJEZET A k$váncsiság k$sértései. XXXVI. FEJEZET A b-szkeség k$sértései. XXXVII. FEJEZET 0ogyan viselkedik dicsérettel, !csárlással szembenE XXXVIII. FEJEZET A b-szkeség még az erényt is felhasználja k$sértésre. XXXIX. FEJEZET +ilyen nagy veszedelem az elbizakodottságE XL. FEJEZET Hjra végigjáratja elméjét azon az ,ton, amelyen az értelem elj&t Istenhez. XLI. FEJEZET +iért szakadt el a lélek IstentőlE XLII. FEJEZET Azokr!l, akik az ördöggel cimboráskodnak. XLIII. FEJEZET Az Hr Méz&s a mi egyetlen szabad$t!nk, benne van minden reménység-nk.

Tizeneg&edi$ $%n&v
A tizenegyedik könyv tartalma I. FEJEZET Istennek nincs sz-ksége vallomás&nkra, mert ismeri minden gerjedelm-nket. +égis kitárja sz$vét 4 szeretetből, 4 alázatosságb!l. II. FEJEZET (ok fogyatkozása között nagy sz!val kiált segedelemért Istenhez, hogy az Nrást hiba nélk-l érthesse és magyarázhassa. III. FEJEZET Isten a (zent$rás tekintélyének erőssége. IV. FEJEZET A teremtett világ bizonyságot tesz Alkot!jár!l. V. FEJEZET Isten a világot semmiből teremtette. VI. FEJEZET A teremtő ige nem lehetett valami időben elhangz! )arancs.

FEJEZET A teremtés előtt nem volt idő. FEJEZET Istent kéri seg$tség-l nehéz m&nkájában. de nem térbeli. XXI. FEJEZET (!hajtozik t&datlansága miatt. FEJEZET 'lmélkedik az Drök Igéről. XV. FEJEZET A lélek az idő mérője. FEJEZET +#ködött4e Isten a világ teremtése előttE XI.VII. FEJEZET 1&tatni kezdi az idő mivoltát és mértékét. XVI. X. a mi égi "an$t!mester-nk. FEJEZET Isten a maga örök m!dján ismer mindeneket. FEJEZET Isten két eget teremtett. FEJEZET Isten örökkéval!ságához nincs köze időnek. Tizen$ettedi$ $%n&v A tizenkettedik könyv tartalma I. XXVI. FEJEZET +. IX.ságát. XVII. II. XIII. III. FEJEZET Istent az örökkéval!ság szikláján az idők csa)dosásai el nem érik. de igen érzi e változand! élet sok nyomor. FEJEZET Az idő valami kiterjedés. FEJEZET +i az időE XXIV. FEJEZET A háromféle időnek okvetlen van valami belső ala)ja. XVIII. XIV. VIII. FEJEZET Az ember egymaga igen gyarl! m&nkás a szent igazságok bányájában. FEJEZET %sak a jelen időt lehet mérni. FEJEZET A háromféle idő magyarázata. FEJEZET 0ogyan látják a jövőt a )r!fétákE XX. . FEJEZET Az Ige. FEJEZET A teremtés előtt Isten kifelé. XXXI. XXIX. FEJEZET Az Hr bölcsessége sz$v-nk titkos látogat!ja. vagyis teremtő m!don semmit nem cselekedett. FEJEZET Az idő folyamatosságának belső hordoz!ja a lélek. XXIII.ltat is. FEJEZET Az idő ala)ja a változand!ság. mert ez maga a teremtmény. FEJEZET 0ogyan mérj-k az időtE XXII. XXX. XIX. XXVIII. FEJEZET Az örvénylő sötét káoszr!l. jövőt is csak a jelen rendjében lehet látni. FEJEZET +ár elhagyta első gonoszságait. XII. FEJEZET A mozgást is idővel mérj-k. XXVII. XXV.

. mint ez a változand! világmindenség. XV. FEJEZET "öbb igazság van az Nrásban. FEJEZET 'rős bizonyságokat köt a maga igaza védelmére. hogy más magyarázat is lehetséges. V. XXVIII. FEJEZET %som!ra szedi a biztos igazságokat. FEJEZET /emcsak azokat teremtette Isten. kicsinyekhez is t&d beszélni. FEJEZET (emmiből lett az ősanyag. VIII. XXXI. FEJEZET Isten semmiből teremtett. amiket az Nrás emleget. XIV. IX. FEJEZET 1ezdetben teremté Isten a mennyországot és az ősanyagot. FEJEZET +!zes első szavainak többféle igaz értelmezése vagyon. FEJEZET Az Nrás nagy alázatossága az emberi ész dajkál! bölcseje. XXV. FEJEZET A mennyország előbb lett. FEJEZET 1ét fő nehézség az Nrás értése kör-l. XXX. XII. XX. XVI. mert nagyokhoz is. XXXII. XIII. VI. FEJEZET Az a fő. FEJEZET (em a mennyország. FEJEZET Az Nrás k-lön4k-lön magyarázatair!l. XI. FEJEZET "öbbféle igaz vélemény között szeretet legyen a vitatkozás f&ndament&ma. FEJEZET /ekiford&l az ellenkezők másik cso)ortjának. FEJEZET Istenhez esedezik megvilágos$tásért. mint amennyit értelm-nk megtalál. FEJEZET +!zes második mondatát is több m!don lehet érteni. FEJEZET 3itába kezd )erlőivel. XVII. FEJEZET A teremtés két dolgár!l. XXIII. de vallja. XXIV. az ősanyagb!l az egész világ. XXII. amelyek nem tartoztak bele az idők rendjébe. X. XXVI. FEJEZET "#nődik az ősanyag formátlan mivoltár!l. hogy a szeretet vezérkedjék között-nk. FEJEZET +i értelme van +!zes e szavainakO =menny és föld?E XVIII. XXVII. XXI. FEJEZET Hgy vélekedik. FEJEZET "&d!sok magyarázkodásai erről a sz!r!lO =kezdetben?. XIX. FEJEZET A világ ős4element&mai. VII.IV. sem az ősanyag megteremtése nem időben történt. FEJEZET 2ölséges m# a (zent$rás. FEJEZET Az Nrás minden igazságának ala)ja Isten >elke. XXIX. FEJEZET Az elsőbbség k-lön4k-lönféle m!djair!l. FEJEZET 'gynémely biztos igazságok megálla)$tása. hogy e sz! =kezdetben? az Igét jelenti.

XV. FEJEZET A lélek természet szerint vágyakozik Isten felé. XXIV. a (zentlélek megvilágos$t benn-nket. XIV. FEJEZET Ami részek szerint j!. a 2i. XXIII. FEJEZET *éldával ábrázolja a (zentháromság titkát. megváltott. FEJEZET A teremtés Istenben nem volt kényszer#ség. FEJEZET 0it-nk f&ndament&ma a (zent$rás. XXII. FEJEZET Istenben val! meg. II. FEJEZET Az örök j!ság betölti a mennyet és a földet. XII.tján.tjár!l. FEJEZET Az atya teremtett. . FEJEZET +it jelentenek a tenger. X. FEJEZET Istenes szándék nélk-l a j!tétemény nem igazi tá)lálék. FEJEZET Az angyalok a lélek erejében öröködtek bele Isten boldog látásába. VII. XXVI. FEJEZET ' földi életbe hit és remény a mi erősség-nk. FEJEZET Isten nem időben beszél és cselekszik. XX. XIX. XXIX. FEJEZET Az 'gyház lelki embereinek $téleteiről és megvilágosodás&k forrásair!l. IV. FEJEZET Isten a lelkek végső célja és beteljesedése.armadi$ $%n&v A tizenharmadik könyv tartalma I. FEJEZET A tökéletesség .jhodás&nk itt a földön nem tökéletes. FEJEZET A tá)lál! gy-mölcsök értelmezése. XXVIII. V. III. FEJEZET Istentől van minden világosság&nk. FEJEZET A lélek szerint igazak hordozzák a földön Isten világosságát. FEJEZET +agyarázat a teremtő áldásának titkos értelméről. FEJEZET 0ogyan tá)lálnak az irgalmas cselekedetekE XXVII. XXI. XIII. VIII. FEJEZET A teremtés történetében kinyilatkoztatást talál a (zentháromságr!l. XVII. a szárazföld és a föld gy-mölcsei. XVI. XI. VI. XXV. FEJEZET Isten ingyen j!sága hordoz benn-nket.Tizen. FEJEZET +agyarázat a szárazföldi állatok és a madarak titkos értelméről. XVIII. FEJEZET (enki Istent egészen nem ismerheti. csak ő maga. FEJEZET +agyarázat a vizek és a belől-k származ! állatok titkos értelméről. FEJEZET A >élek csodálatos m&nkáir!l. FEJEZET A lélek elind&lása a tökéletesség . FEJEZET 'lmélkedik a >élekről aki =a vizek fölött lebeg vala?. IX. igen j! a maga teljességében.

FEJEZET M!ság&nk állhatatlan. . 4 Isten lesz örök befejezés-nk. FEJEZET 3igadoz! áttekintés Isten összes m&nkáir!l. XXXVIII. FEJEZET Az örök életben Isten lesz a mi el)ihenés-nk. XXXI. FEJEZET Isten teremtette a világ anyagát s rögtön formát is adott neki. FEJEZET +iért nem volt a hetedik na)nak alkonyata. XXXIV.XXX. XXXV. értés-nk tökéletlen. FEJEZET /agy áttekintés a lelkek sorsár!l. FEJEZET A jámbor lélek Isten szemeivel i)arkodik nézni a világot. XXXIII. FEJEZET 'gynémely maniche&s tévelygések a dolgok eredetéről. XXXVII. XXXVI. XXXII. FEJEZET Imádság az örök békességért.

)*l s mi'oltodna( sem '!ge. s hittel (i&lthassa( hozz&d. hitem. 7"am. amelyet (*'et$ s!g)e (üld*tt Isten$Em)e"$Fiad . s azo( di s!"i(. hogy gy*ny*"5s!g di s!"nün( t!ged. s (em!nyen osto"ozza a szülő(et !s tan. sem hat&"a. te"emtett 'il&god a8"4s&ga9 em)e" a(a" di s!"ni t!ged. ne'ezetesen azt.g sa( el nem 8ihen )enned. 7"am. de ehhez hit kell. de a tizedi( (*ny')en 1VI$XXVI. -e/ezet)en t&"gyal."ls# $%n&v Az első könyv tartalma Az első hang. Vagy tal&n !88en a hozz&d -oh&sz(od&ssal (ezdün( megisme"ni t!ged0 Igen de9 <hogyan h. 3se semő$ !s (isgye"me((o"&"4l a VI. 7"am. V!gül 1XIX. +ya(&n a hal&l ig&/a. -e/ezettől (ezd'e m&" g"ammati(%s (o"&"4l )esz!l.t4(at.ts!gül azt. ingyen a/&nd!(od# hitem. me"t magadna( te"emtett!l min(et. hogy helyetted m&s 'alamihez -o"d%lna t%datlans&g&)an. :. a(i nem isme" t!ged0 . 'agy t!teles isme"et e"e/!)en t*"t!ni(0 V&lasza itt "*'id. 6. engedd. Isten di s!"ete# $ ez az%t&n '!gig"ezeg hatalmas h%ll&mo()an a Vallom&so( *sszes (*ny'ein. . s m!gis ez a 8o"szem (ezed al(ot&sa (*z*tt9 az em)e" di s!"ni a(a" t!ged.6A2.an &tte(inti eg!sz gye"me(s!g!t. amelyet Szent Ágoston megüt. te nagy !s minden di s!"et"e igen m!lt4 'agy# e"ős hatalmadna(.egeshetn!( 'ele. hanem a )5nt is megsze"eti(. 'a/on a sz. meg igyekezet. igen sze"etn!m 'il&gosan meg!"teni.t/&n ge"/esztett!l )ennem. -e/. s -&/dalommal m%tat "& a (o"&n -eltünedező gonosz ha/land4s&go("a. A te ind.me. Isme"teti az%t&n gye"me((o"a lel(i'il&g&t. a(i)en nem hiszne(0 =s hogyan higgyene( tan. -.:C2."T Isten maga biztat minket maga dicséreteire.2 ism!t -oglal(ozi( e (!"d!ssel.t&sod az )ennün(.lyos )eteg 'olt s e 'eszedelme()en igen (. A XIII. 7"am.lyos (!"d!st -eszeget. s ny%gtalan a sz. +agy szelleme azon)an m&" itt is s. hogy a (e'!lye(ne( ellent&llsz. Át$ megy az%t&n az elemi o(tat&s ide/!"e. 'agy tal&n isme"et !s di s!"et megelőzi( a -oh&sz(od&st0 Ám)&" hiszen hogyan (i&ltson hozz&d. hogy Istenhez (*zeled!sün( a te"m!szetes 'all&sos !"z!s ind. D."ed. !s VII. a(i( megtal&l/&(. hogy h. hogy s.'/&( seg. -e/. ne'ed isme"ős m&" n!(em.'ogat'a /&"/a( %t&nad. :6. .'ne( hozz&d -oh&sz(od&sa$e -el!d az első l!8!s. Ditem -oh&sz(odi( hozz&d.'&n(ozott a szent(e"eszts!g %t&n.e"t a(i( (e"esi(. de di s!"etet mond Istenne( az a((o" 'ett /4(!"t.t4 n!l(ül0> 1?4m 6@. m. a(i( (e"esi( őt> 1Zsolt. hogy e"(*l stelen latin !s g*"*g (*ltői m5'e(et ol'astatna( !s elemeztetne(# $ me"t e m5'e()ől az i-/a( nem sa( nyel'i !s i"odalmi isme"ete(et sze"ezne(. S . meg is tal&l/&(.t&sa$e.'ün(. Azt mond/a az B"&s9 <di s!"i( az 7"at.2 szomo". Elmond/a. lel(!)en )5ne tüs(!/e s az a )izonyoss&g. F"J".

--. a leg-ő)). <me"t tőled. aho'a az !n 7"am.e"t (i soda Isten az K"on (. hogy 'alami t!ged együtt ta"tson. . s a nagyo))a( t*))et. akár akarod.i 'olna m&s. ahol van. Jet*ltesz eget !s -*ldet. hanem a mi -*lemel!sün(# nem magad sza(adozol ilyen(o". 6GH.tasz egy)e.'ogatla( teh&t.gy igaz. ha )enned nem 'oln!(. a (ise))e( (e'ese))et (a8na(0 Ee 'an$e )enned egy&ltal&n "!sz. hogy )et*lt*d0 A 'eled tele mindens!g ne(ed nem ta"t4ed!nyed.G:2. s nem *mlesz sz!t. Vagy in(&)) . ami t!ged eg!szen le t%dna -oglalni0 -V. de az!"t semmi sin s a 'il&gon. !g !s -*ld al(ot4meste"e.'ül ho'a &"asztod sz!t0 Vagy nin s szü(s!ged a""a. te"emtett!l0 Vagy az!"t otthonod ne(ed mint 'al4s&g. . S %gyan 'an$e hely. Te 'agy. hogy /*// hozz&m0 Diszen nem is 'oln!(. aho'a innen /*nn*d (ellene %t&nam0 ---. tal&n sa( "!szt (a8 )előled s egyazon "!sz /%t az eg!sz mindens!gne(0 Vagy "!sze( sze"int oszta(ozna( "a/tad. ami m&" nem -!" )el!/ü(0 =s a ma"ad!(ot az imm&" )et*lt*tt !gen. Ez az igazs&g9 ."T Isten egészen ott van.indent a magad egys!ges eg!sz!'el t*ltesz )e.GI20 Bgy is igaz. ha te )ennem nem 'oln&l. Istenemet0 . me"t n!l(üled semmi sem 'olna a))4l. amelyet s )enne engem is. ami )e-ogadhat t!ged0 Ee el!g sz&ll&s$e ne(ed az eg!sz 'il&gmindens!g. F"J". hanem min(et igaz. mint K" !s IstenF <. akár nem. 7"am.zhatod. ha )ennem nem 'oln&lF Az al'il&ghoz 8!ld&%l !n nem ta"tozom.l %gyan ho'a mehetn!( teh&t. de semmi alkotás egészen be nem fogadhatja. J4s&godna( nin s hat&"a. me"t te magad ta"tod együtt az eg!sz 'il&got azzal.gyis )enned 'agyo(0 =s %gyan honnan ind%lhatn&l el -el!m0 . Sz!tz."T Benned az isten. 7"am. . F"J". me"t <ha lesz&llo( a 8o(ol)a. hogy minden)en eg!szen ott 'agy.'om. :.agad mondtad9 <)et*lt*m az eget !s -*ldet> 1Je" :G.H2. . 6.'/am !n 7"amat. hogy semmi 'oln!(. Do'a h. &ltalad !s )enned 'anna( mindene(> 1?4m 66.:A2.gy is.'ül0> 1Zsolt 6C. Ee hogyan h. -*ld*n (. semmi 'oln!(. ami 'an0 Bme azon)an !n is (*z!/ü( ta"tozom. F"J".i'el azon)an a mindens!g nem t%d t!ged eg!szen )e-ogadni. 'agy ma"ad 'alami )előled.e"t ha h. (ise)) !s nagyo))0 +em az igaz$e in(&)). 7"am.i teh&t az !n istenem0 . !n Istenem. mindeneset"e magamhoz h. /elen 'agy> 1Zsolt. az Isten.'ül !s (i soda Isten a mi Istenün(*n (. megsz&llhatna n&lam0 Vagy igaz&n 'an )ennem 'alami."T yarl! beszéd Isten fölséges mivoltár!l. mit h. ?e&n( (i&"ad&sod is nem a te lesz&ll&sod. te azon)an ott is ott 'agy.'/ala( teh&t. Je t%dna($e azon)an t!ged eg!szen -ogadni. -*ld*n t. ha . :. 6. Semmi 'oln!( teh&t.'om. =gen. 6.

8edig %gyan sem$ mi"e sin s szü(s!ged./.inden e"őne( 'agy *"*(*s*s -o""&sa.g!"eteidet. hogy sze"etetet (*'etelsz tőlem s ha"agoddal !s sz*"ny5 he"'ad&ssal -enyegetsz. te mindent sz&mon ta"tasz. *"*($.Datalmad. 8edig soha (i sem is e"esztetted (ezed)ől.im 'agy te ne(em0 M*ny*"ül/ "a/tam."4 'agy n!8eden. ?oml&sna( e"esz(edett9 igaz. +em 'agy szeg!ny s *"ülsz a nye"es!gne(# nem 'agy -*s'!ny s hasznot (*'etelsz. gomolyog. a(a"atod soha# amit tal&lsz. Mi sze"zi meg ne(em )enned elny%g'&somat0 Mi hoz le t!ged sz. Oh gondos ho"doz4n( !s '!dőn(. S -o"m&()a "e8ül a -!nytelen 5")en. me((o"aF M*ny*"g*(. . hogy meg t%d/am mondaniF =s mid 'agyo( !n ne(ed.'esen meghalo(. Bme. Igaz J. Ls$%gyanaz. /a/.nedet. Áldoz%n( ne(ed. F"J". mim 'agy te ne(em0 . hogy *"*("e meg ne hal/a(. Jenne.'em)e. +e ta(a"d el a" odat előlem# sz. Dol nem 'agy0 =s hol 'agy0 Ami sz!8. a ha"ag nem sza(a/t/a meg s*ndess!gedet. 7"am.tsd *ssze. :. e"őd '!gtelen. Fo"" a (&osz. 8edig semmi)en sem sz5(*l(*d*l. hallgat&ssal nem mellőzhetün(. !n t%dom. -*l*tte Te &llsz.ondd lel(emne(9 =n 'agyo( a te üd'*ss!gedF Kgy mondd.ted .indene(et egy)e-oglalsz. :. !n legnagyo)) (in sem0 . ha nem sze"etn!le(0 D&t t!ged nem sze"etni nem el!g szomo". Vil&go(at mozgatsz 7"am. A sze"etet te)enned nem ny%gtalans&g# a )%zgalom nem em!sztőd!s# )&natod nem -&/dalom. Disz mit mondhat "4lad. -el(a"olod. !n Istenem. . t&8l&l4n( !s )e-e/ezőn(. sz. Mi tiszt. S i"galmad m!gis szüntelen ?agyog'a sz&ll a 'il&g"a. nyisd meg -ülemet s mondd lel(emne(9 =n 'agyo( a te üd'*ss!gedF Dangod %t&n megind%lo( s meg-ogla(. Mite"emt int!sed milli4 -o"m&t# V!nhedi( s 8o")a legyengül el!d a Nőgne( osto)a -!sz(e. El!gtelen az !n lel(em ha/l!(a )e-ogad&sod"a9 )ő'. hogy m&mo")a e/ts. hanem l&thassam sz. s *"*( ny%gtod 'an. a(i )esz!lni me" "4lad0 Pedig. amin te(inteted megüt(*zi(. te"emtőn(. hogy el-ele/tsem minden )a/omat s hozz&d sim%l/a(. nyilat(oztasd (i. meg'allom."T "öredelmes b#nvallomással Istent h$vogatja. 8edig 'an$e nem tőled 'al4 )i"to(%n(0 Jetel/es. 'an )enne el!g.tsd meg. 7"am. hogy le(*telezzün(.'em. T%dom. hogy meghall/am. !letem !s szent gy*ny*"5s!gem. -ogyat!(os minden )esz!dün( "4lad. mi(o" a n!m&( is !(esen hi"detne( t!gedF V. -!nya" od halo'&ny m&sa. 6.s&g0 Ja/. /4llehet sen(ine( sem ta"tozol# elt*ltesz &ld&soddal s magad meg nem -ogyat(ozolF Ja/.%n(&d '&ltozi(. . lel(em -*l-igyel hozz&d.t/a meg0 .

Idő'el t%dtam m&" mosolyogni is. hisz sem any&m. az%t&n !)"en.nes(edni nem a(a"o(. amit (!"tem. hogy a(a"o( 'alamit. 'agy )a/om)an ny5g*s(*dni. el!gedetten hallgatni. 7"am s az idegen )5ntől sza)ad. első "!sze a te"m!szet)e igaz. Te t%dod.t "a/tam.me. Egye)et semmit. sa( hallom&s)4l t%dom. me"t te 'agy gy*(e"e minden /4na(. Fo"g4$-oszl4 'il&g%n( o(a. Lassan 8i"(ad4 !"z!ssel egysze" sa( !"ezni (ezdtem. 7"am. (i &llhat meg előtted0> 1Zsolt 6:Q. *"*((!'al4s&god)an semmi sem m. 6. Em)e" -üle hallat&"a nem )esz!lhetn!( . gőgi s!ltem /el!ül anna(.'em elt!'elyed!seit.tott !s az !let "end/!ne( m!lys!gei)e "e/tett a/&nd!(aidna(. meg)o s&tottad sz. 7"am. 6G$6A2.e"t az eml!(ezet itt nem seg. me"t a(a"atom )ennem "e/te(ezett s ő( (. Elősz*" &lom)an. me"t idő( előtt !s minden (ezdet előtt. +em &llhato( 8e")e 'eled.tsd meg."T %secsemőkorár!l beszél s megmagyarázza Isten örökkéval!ságát. 7"am. de nem si(e"ült. Istenem. 7"a 'agy minden al(otm&nyodna(. T%dom. a(i( engem -igyelte( meg. hogy ezt. amelyet meg-igyeltem. hogy a((o" egy!)"e nem is 'olt (. E""e azt&n do)&ltam (ezemet. hisz te 'agy az Igazs&g# $ sz.tsa( ügye-ogyott )esz!demmel !"tő gyeng!ds!ged"e. amit (a8tam tőlü(# $ igaz&)an nem is tőlü(. . hogy d"&ga szent (ed'ed 'ett (a"/&"a engemet# szüleimtől t%dom ezt. lel(i /4t!tem!nyeid hangos )izonys&g&)4l. Ilyenne( t%do( minden se semőt s hogy magam is ilyen 'oltam. azt tegy!( meg ne(em. hogy 'agyo( 'alahol. Di&)a.to(. hogy nem !"tem. Ám)&" tal&n te is megmoso$ lyogsz. Elősz*" !des anyate/ t&8l&lt. s tőled 'an minden !n üd'*ss!gem. . 'agy az!"t me"t &"tott 'olna. . sem szo8tat4da/(&m nem mag%( t*lt*tt!( meg emlői(et. V-. F"J". so((al !(ese))en )izony. az!"t tesze( 'allom&st.it t%dtam a((o"0 Emlő(*n süggni. s a te"m!szet-*l*tti !s te"m!szetes . hogy !n hisze(.G2. !n 'agyo(. Ez az !n se semő(o"om "!g elm. az mind al(almatlan 'olt a(a"atom (i-e/ez!s!"e. Azt sze"etn!m megmondani. (ine'etne. :. me"t nem !"tette(. me"t ne(i( is /4l esett az a /4. me"t ilyenne( l&t%n( minden se semőt. te 'agy. A te (ezed "endezte. sa( &ltal%(. -e/lődő$"oml4 minden dolg%n( *"*( gy*(e"e. hogy ilyen 'oltam# elhiszem. Ami (e'eset t%dtam. Eze("e mind nem eml!$ (ezem. amit !sz sa( (igondolhat. Sze"ettem 'olna a nagyo(at meg(!"ni.t/a a (isdede( *nt%datlan &lla8ota. amit ne(em "endelt!l. +em '&doltam$e meg magamat előtted gonoszs&gaim!"t0 S te. sz*"nyen m!ltatlan(odtam. 'agy az!"t."&ssal 'ettem "a/t%( el!gt!telt. me"t <ha )5nein(et sz&mon (!"ed. +em sz&llo( 8e")e 'eled. 7"am.tsd meg szolg&dat> 1Zsolt 6H. l&)amat. hogy a -elnőtte( nem 'olta( ha/land4( sza)ads&g%(at az !n (!nyes (ed'emne( engedelmesen al&"endelni !s s. a(i(től ne(em -*ldi e"edetet adt&l# magamt4l semmi"e sem eml!(szem. !s Istene. S mi'el nem adt&( oda.e"t e""e sz&m.lt s .&" ez is a te adom&nyod 'olt. Istenem.'&ns&gom# a te m%n(&d 'olt. (*ny*"ülő mosolyg&ssal. 7"am. honnan is sz&"maztam !n )ele e))e a haland4 !let)e. Ezt azon)an sa( /4'al (!ső)) !"tettem meg testi. Sőt gy*ny*"5s!ggel adta( a te )ős!ged)ől.Mihez -oh&sz(od/am. 'agy in(&)) ele'en hal4d&s)a0 .gy. mint szüleim )izonys&ga. hogy any&m !s da/(&m azt adt&(. de eln!ző. G.'ül"ől semmi m4don nem t%dta( )e8illantani lel(em)e. Po"$ham%$em)e" hadd sz&m. nehogy gonoszs&gom *nmag&t -!l"e'ezesse.li( el. ha nem hozz&d9 <tit(os )5neimtől tiszt.

!g !s -*ld 7"a. IstenemF Ja/ az em)e"e( )5neine(F +!zd. ha most is . Fe/lette)) (o")an (ell az ilyene()ől (ine'elődni. 7"am0 Lehet$e 'ala(i a sa/&t al(ot4$ meste"e0 Van$e m&s gy*(!"sz&la !letün(ne(. =ne(et mondo( ne(ed azo()4l. A. sem m&so( ta8asztalata.gyis !"t!s n!l(ül -ogadtam 'olna a do"g&l&st. hanem *"*( /elened)e -olyna( *ssze. . )enned a l!t nem (ül*n)*zi( az !lettől. megelőzte$e se semő(o"omat 'alamely m!g elő)) 'olt &lla8o$ tom0 Az 'olt tal&n. Voltam teh&t s a((o" is !ltem. +em )a/. (*ny*"gő szolg&dna(. +a8/ain(t4l s ősein( (o"&t4l (ezd'e mennyi tem!"de( idő "ohant (e"esztül *"*( /elenedenF . +e(ed nin sen mai na8od. Rm*lhetn!($e az idő( -olyama. hogy amit isme"e(.lna(. ha nem tőled.ltat *"*( /elened)en sele(szel !s sele(edt!l.tani0 . . J*l s (!z nem do) tisztogat&s (*z)en !"t!(et szem!t"e. mondd meg (*ny*"ülő 7"am. !s a se semő(o" hat&"&n m&" m4do(at (e"estem !"z!seim (*zl!s!"e. ha te azt is nem ho"doz$ n&d0 ='eid nem m. J*l s ez a szo(&s. ha nem is !"ti minden(i e -e/teget!se(et. me"t a te al(ot&sod# )5nt azon)an nem te"emtett!l )ele. hogy ilyene(et -eszegete( s -igyelmeztetsz. Tal&n meg is mosolygod m&".t/a. amelyet any&m m!h!)en t*lt*ttem0 E""ől is mondta( ne(em egyet$m&st s magam is meg-igyeltem te"hes asszonyo(at.i'el '!t(eztem a((o"0 Tal&n azzal. Donnan ez a (is em)e"-!"eg. nem %gyan emlő. hanem *"ül/*n. sem az !n eml!(ezetem nem t%d4s e))en. Te (*ny*"ülsz "a/ta. ne -eszegesse. R"*( 'agy !s '&ltozatlan. mint te"emtő sele('!sed0 7"am. R"ül/*n s nagyo)) igye(ezete legyen Istent megtal&lni.mindens!gne( is '&ltozatlan%l )enned !l te"emtő gondolata. V--. hogy az em)e" e t!"en sa( m&so( meg-igyel!s!)ől (*'et(eztethet mag&"a !s so(at el (ell hinnie együgy5 asszonyi sz4"a. $ mint Isten mi'olt&t %gyan meg!"teni. hogy s. m!g a se semő egyna8os -*ldi !lete sem. Donnan 'egyem (o"a )5neim eml!(ezet!t0 Tal&n %gyanolyan (o". hanem ne(em 'al4 t&8l&l!( %t&n. !n !des Istenem0 Voltam$e 'alahol0 Voltam$e 'alami0 Sen(i em)e"-ia ezt meg nem mond/a."'a (*'eteltem az emlőt0 Igaz. em)e" mond/a ezt. de az!"t a ma minden esem!$ ny!'el együtt a te /elened)en m. Esedezem.inden -o"gand4s&g%n("a az nyomott )!lyeget. a))4l sző/em$-on/am di s!"etedet. F"J". de m!g azelőtt. M*'et(ezőleg a((o" is o(talan%l sele(edtem.gy ny5g*s(*dn!(. +em )&ntotta(. de Lt mag&t meg nem tal&lni. amint az ez%t&n /*'ő(et is az )!lyegzi !s igaz."T B#n árnyékozza csecsemőkor&nkat.agasztalla( t!ged. A(i nem !"ti. Dallgass meg engem. . gye"me(e(en -igyel/em meg azt. tel/es /oggal (o"holhatn&na( s (i is ne'etn!ne(. me"t egyi( is. $ te 8edig *"*($%gyanaz 'agy s minden holna8ot !s /*'őt s minden tegna8ot !s m. ha mi'olt&t meg nem !"ti is. ami(hez el sem !" eml!$ (ezetem9 !letem első 8iheg!s!)ől !s se semő(o"om)4l. sen(i nem igaz a )5ntől 8illant&sod előtt. Te "endezted .li(. sem a8&m.gy. m&si( is a te *"*( '!gtelen 'al4s&god. ami)en eml!(ezetem imm&" nem t%d eligaz. 6. sem any&m. Mi t%d engem gye"me((o"om )5nei"e eml!(eztetni0 Pedig /a/.

ha imm&" semmi nyoma sin s )ennemF V---. 3se semő(o"omat nem t%dom. Vagy in(&)) ez !"(ezett el "&m a se se$ mő(o" %t&n. ahhoz igazodi( a dolgo( "end/e. Tőled 'an minden a"&ny. .'esen sz&m. Eleinte s.ton$m4don (i t%d/&( i"tani. a te szolg&d. 7"am.e"t . sőt düh!)en üt!s$'e"!ssel i8a"(odi( &"tani a -elnőtte(ne( !s t%la/don szüleine( is. eg!sz /*'ő -e/lőd!s!ne( igaz. mint (!ső)) az . hisz sen(i eze(et meg nem te"emti. Vil&gos 'olt ez mozd%latai()4l.gyis el (ell t5nni*(# ami a))4l is nyil'&n'al4. hogy nem t%dom mi . Ee !"t!($e az.me.eg-igyeltem teh&t. hogy <'!te()en -ogantattam !s )5n*()en -ogant engem az any&m> 1Zsolt S@. R"*( sz!8s!ged -o""&s&)4l e"ed a mindens!g )&/a. hogy a (imondott sz4 anna( a t&"gyna( a ne'e. . de lel(!n m&" "a/ta 'an a )5n &"ny!(a. minden m4don 8"4)&ltam meg!"tetni magamat. . (!"le(. hogy ami(o" megne'ezte( előttem 'alamit."T 'lmondja.gy sze"zett t%dom&som. gye"me(n!l nem t5"ün( el hasonl4 'isel(ed!st."tam. S ha meggondolom. . P4ly&s (is(o"om)4l &t/%tottam a gye"me((o")a. hogyan tan&lt meg beszélni. 6. mintha eze( /elent!(telen."&s t%dom&ny&t. Ezt so(szo" l&ttam s meg!"tettem. mi(o" !s hol 'olt. F"J". Do'a ment 'olna0 S m!gsem 'olt meg. aminőne( l&t/%(.:. hanem az!"t. hanem sa( te egyedül. ha semmi egye)et nem al(ott&l 'olna is. Tőled 'an a"&nyos ala(/a. amelyet ne(em m%tatna(. Te l&ttad el test!t !"z!(e((el. amely 'iszont nem ment seho'a. (egyes a/&nd!(oddal. (ia)&ltam. m%togattam. 7"am s !n Istenem. ahogyan a gye"me( e zsenge (o")an sele(szi(0 Mia)&l'a (*'etel esetleg &"talmas /4sz&got s ha nem (a8/a meg. hogy meg'all/am !s !ne((el (*sz*ntsem -*ls!ges ne'edet. dad&( %gyan )izony(odna(.t&s&"a. .t&s&"a !s ő"z!s!"e.&so( mond&s&)4l. :. Vagy tal&n &"tatlans&g az. a n!' (a8 s&n az illető t&"gyhoz -o"d%lta(. de nem t%dtam mindent megmondani. me"t !88en .zhat4 is . te "a(tad *ssze tag/ait# te tetted olyann&.it is !"de(elhet engem. se semő( meg-igyel!s!)ől (*'et(eztete( "&. sz*"nyen ha"agszi( engedetlen (*"nyezet!"e. Isme"etese( eze( a /elens!ge(# any&(. tőled 'an a se semő !lete. . de m&" i"igy !s gy5l*l(*dő 8illant&ssal m!"egette 84ly&s test'!"(!/!t. amit (. hogy !"ette)) (o". s a(&"milyen meg). magam tan%ltam meg. s nem is minden(i !"tett meg. hogy egyi( se semő a m&si(at a )ős!ges emlőne( ne(i imm&" -*l*sleges. hisz egysze" sa( nem gőgi s!lő se semő 'oltam m&". me"t a -e/lőd!s -olyam&n . D4dolatot '&"sz eze(!"t tőlem# el'&"od. hogy megtegy!(.eg-igyeltem egysze" egy ilyen "a(on &tlan (isdedet. G. 7"am. igaz&n &"tatlan0 Elmellőz*m ezt a (o"t. 'agy semmi dolgo( 'oln&na(. hogy tan%ltam )esz!lni. . anna( ellen)en !hs!ge silla8.C2. hanem a magam (is esz!'el. de azt sa( (!ső)) !"tettem meg. hanem )esz!lni t%d4 gye"me(.inden n!8n!l egy-o"ma ez .'&no(. me"t $ higgadt !sszel $ nem teszi( meg minden osto)a. te helyezted )ele az ele'en te"emtm!ny *sszes *szt*n!t.!g )esz!lni sem t%dott. sőt !lete -ennta"t&s&"a o('etlen szü(s!ges -o""&s&t4l elma"ni i8a"(odi(0 O(os tü"elem itt a meste". nem az!"t.gy el-edi előlem a -eled!s hom&lya mint any&m m!h!)en t*lt*tt időmet. ezt a (o"t nem sz. 7"am.'&ns&g&tF Á"tatlan a gyenge se semő(!z üt!se. mindenhat4 !s /4# az 'oln&l. Itt m&" de"eng )ennem az eml!(ezet. +em -elnőtte( meste"(edt!( )el!m is(ol&s "enddel sz4t sz4 %t&n adogat'a.tom hozz& -*ldi !letem -olyamat&hoz. integettem. sőt &"talmas (. Isten 'agy.

de meg'e"$ te(. a 'e"!s . A -elnőtte( di s!"t!( ezt a m4dsze"t. 'an$e. Dozz&d -o"d%ltam teh&t m&" gye"me(!sszel. amennyit !'ein( sz&m&hoz (im!"t!l ne(ün(. -*ldie(en t. Volt 7"am.gyis gonosz nagy )a/ 'olt ne(em. (in se( ügyes(edő szolg&lat&)an. . tal&n (ül*n)en 'isel(edett0 Disz. nem tan%lt%n( annyit.tett. s hogy nem (ell szemün( előtt meg/elenned. sem a le&nyo(at. -/. !n e"őss!gem !s mened!(em. hogy ne'ezetes em)e" legyen )előlem s a nyel'el!s meste"s!g!'el (it5n/e( em)e"i hi.n/ain(at. a(i engem -eny. sz4'al mindent meg lehet mondani. F"J". 'olt hozz& !"telmün( is. de haszontalan&l. hogy melyi( mi dolog"a illi(. amelye((el azt&n.gy 'esződ'e e gy&szos *s'!nye(et# ne(ün( is '!gig (ellett '&nszo"ogni "a/t%(. "end/!n'al4na( nem tal&l/a azt.'tala( a(adoz4 nyel'emmel.lemel(edett l!le(. so((al gonosza)) /&t!(ot 5ztem.(at. mint !n. hogy 'e"!st ne (a8/a( az is(ol&)an. :. hozz&d (*t'e tüzes sze"etettel. =s mi(o" azt&n nem hallgatt&l meg 1(&" %gyan nem esett )ennem2. sza'a(hoz -egyelmezett nyel'em (i t%dta mondani a(a"atomat. .t4t&"sa 'alami a8"4 'it&)an legyőzte. amellyel (*"nyezetem)en minden(i (i szo(ta gondolatait mondani# !s ami(o" elősz*" l!8tem )e igaz&n az em)e"i t&"sadalom so()a/os (*z*ss!g!)e. Tal&lt%n( azon)an. tagle/t!ssel !s hango((al !"z!st.eg!"tettün( tőlü( -előled annyit. ha tan.t'a Ád&m ma"ad!(aina( (ese"'es e"ől(*d!seit. a -elnőtte( na8lo8&s&t -oglal(oz&sna( ne'ezi(. amely (. so((al e8!se)) !s i"igye)) 'olt. t!ged h. =s sen(i !"ző l!le((el nem (ezeli a gye"me(e(et. . hogy a tan$t!k bottal nevelnek. hogy meg'e"te(.nz4sze"sz&mot 1/a/. (i( 8edig )iztosan nem (. (ok verést ka)ott. sőt a szüleim is. szemint!ssel. ha l%sta 'oltam."t%n(. de az!"t -olyton "endetlen(edtün(# nem . ism!tlem 1me"t t%nya !"z!(etlens!g is o(ozhatn&F2. mint -elnőtt.t&st. Istenem. Da sa( 'alami )*l s -!"-i."T yermekkorában igen szeretett játszani. 6. 7"am. mennyi sal4d&s '&"t ott engemF El!msza)t&( a /4 gye"me(e( "eg%l&/&t9 engedelmesen meg-ogadni a tan. nem ol'ast%n(. T!nyleg. *anaszkodik.t4in(t4l szen'ednün( (ellett0 F!lelmün( igaz&n nem 'olt (ise)) s (*ny*"g!sün( sem 'olt hozz&d a sza)ad%l&s!"t gy*ng!)). Ee 8e"sze. Ji"to(om)a (e"ült teh&t az az esz(*z.a te"m!szetes )esz!dm4d. mint amennyi -eladatot (a8t%n(. me"t gye"me((o"om)an a so( la)da/&t!( nem engedett el!g gyo"san haladnom a t%dom&nyo($ )an. '&gya(oz&st. si8(edő'asat !s egy!) (. el%tas. a gye"me( te"m!szetes /&tsz4(ed'!t 8edig )üntet!s al& "e(eszti(. a(i( mag%( is hasonl4(!88en sele(edte(. gya"a8. (!"!st. ami(o" 8a/t&som a la)da/&t!()an -*l!m(e"e(edett.i haszon"a0 Szeg!ny -e/em nem !"tette. minden em)e"-ia sz*"ny5 )o"zalommal (!"i eze( ellen oltalmadatF2.s&go( !s hi.t4( intelmeit. mint ahogyan szülein( mosolyog'a n!zt!( (. tehets!gün( is el!g. előttü( eg!sz nemzed!(e( ta8ost&( (i ne(ün( %gyan.'&nta( ne(em "osszat.teni "a/t%n(. igen nagy )%zg4s&ggal (*ny*"*gtem hozz&d. ami(et a((o" tan. 7"am. A" (i-e/ez!ssel. Az%t&n is(ol&)a adta(. a nagyo(. amennyit t%dt%n(9 hogy te nagy Vala(i 'agy. Bgy szedegettem *ssze so($so( )esz!d)ől a sza'a( igazi !"telm!t s mi'el imm&" gya(o"i hallom&s)4l t%dtam. sze"ettei (egyetlen -!lelm!ne( t&"gyait annyi"a sem$ mi)e 'enn!. Tan%lnom (ellett. m!gis meg!"ted (*ny*"g!sün(et !s t%dsz seg. 8edig /a/. Van$e 'ala(i. hozz&d im&d(oz4 em)e"e(et is.n8adot. a 'e"!s tete/!)e m!g ala8osan (i is ne'ette(. Istenem. szüleim te(int!lye s az időse))e( (eze alatt tettem az első l!8!se(et. tan&lni nem. A(&"milyen (i siny 'oltam. mennyi (ese"5s!g. sem a -i. i"t4z&st. hozz&d e"ősen "agasz(od4 olyan (em!ny l!le(. de $ igen sze"ettün( /&tszani s ez!"t azt&n )üntet!st (a8t%n( azo(t4l. Egy!)(!nt is az.

F"J". 7"am./. h. 7"am. az ilyen o(talans&go(at. eml!(szel. hogy az üd'*ss!g szents!g!t -el'egyem !s a te meg'all&soddal. S mi'el seg. F"J". any&m is. A(&"mi te"'ü( 'olt is 'elem.'e$'&gya az. me"t $ gondolt&( $ !let)en ma"ado(. . A(i( ilyen /&t!(o(at "endezne(. F%" saF Ezt sze"etn!(. Any&m a""a t*"e(edett. +agy i/edts!g!)en gyo"san "endez(edett is m&". de azo(at is. )5n)o s&natot nye"'e megtiszt%l/a(. s . l&tom. Eml!(szel. 8edig so((al !"demese)) 'olt. 7"am. hogy gye"me(e 'alami(o" ilyen ne'ezetes em)e" lehessen. M*ny*"ülő szemmel n!zd. ne(em a((o" is 8&szto"om. hogy játékos kedve miatt hátramaradt a tan&lásban. 7"am. Istenem. hogy 'alami(o" ő is adhasson ilyen /&t!(o(at."es em)e"e( a (*z'!lem!ny szem!)en# ma/dnem minden szülő sz. . me((o"a hittel (!"tem Fiadna(. !s 'ez!"e. 6.'&n sis&gom hama"osan (igy.tetted. Dittün( teh&t. Me"eszt/!ne( /ele so(szo" 'olt homlo(omon s any&m m!h!)ől (i/*'etem 4ta so(szo" meghintette( engem )*l sess!ge sa'&'al. Egyh&zadt4l0 =desany&m tiszta. 6.gy lel(em )5n*s &lla8ota si'&"a)) !s 'igasztalana)) lesz. hogy aty&m helyett in(&)) te l!gy aty&m./totta )ennem a l&t&s '&gy&t is9 a -elnőtte( m%lats&g&t. az !n 7"am$Istenemne( szent (e"eszts!g!t !des$ aty&mt4l !s mindny&/%n( (egyes any/&t4l. hogy a mi 7"%n( Istenün( nagy al&zatosan el/*tt hoz$ z&n( )5n*s$gőg*s em)e"e(hez s megsze"ezte ne(ün( az *"*( !let "em!nys!g!t."T (. hogy higgye( M"iszt%s)an. minden lel(es !s lel(etlen &llat te"emtő/e.'ül haszonha/t4( lehette( ne(em az !let)en azo( az isme"ete(. hogy eze()en is '!t(eztem. de az!"t sz4 n!l(ül t5"i(. ha (alandos mes!((el t*mte( s !"de(lőd!semet m!g /o))an -el sig&zt&(. hogy azo( is ne'eddel /&"/ana( !s megigazod/ana(. ha a i"(%szi /&t!(o( miatt ela(ad a tan%l&s)an. Istenem. )5nein(ne( 8edig sa( igaz.es!(en h. amellyel 'iszont oda a(a"/&( el/%ttatni. /&m)o" lel(e tele 'olt gonddal *"*( üd'*ss!gem miatt.ts&g&)a (e'e"edem.totta(# de (ül*n)en is nem az!"t engedelmes(edtem. Álla8otom azon)an hi"telen /4"a -o"d%lt. !n is.zott telhetetlen (. Igaz. a(i( m!g nem isme"i( ne'edet.t4/a. hanem az!"t. h.'eidet. (ed'es. amelye(ne( tan%l&s&"a "&szo". T*"'!nyed sze"int egy!)(!nt -!"/e hatalma alatt 'olt. $ me((o"a lel(i !hs!ggel. mint az# de e))en is ne(ed szolg&lt. teh&t eg!sz )iztosan m!g t*)) )5n ". me"t /&t!(on /&"t az eszem. mintha a -e/emet 'alami o(osa)) dolog"a a(a"tam 'olna adni. . mi(o" egysze" gye"me((o"om)an 'alami )első nya'alya -o""4s&g&t4l hi"telen szinte hal&l"a '&ltam. Lel(esedtem a m!"(őz!s )üsz(e )a)!"/&!"t# s%8a -ül 'oltam.lyos betegségében meg akar keresztelkedni. T%dtam !n a""4l m&" (is(o"om)an. (!ts!g(. me"t nem ta"tottam meg szüleim !s el*l/&"4im 8a"an s&t. /-. ha most (e"esztelne(. sőt eg!sz h&z%n( $ aty&mat (i'!'e# ő azon)an atyai hatalm&t nem szegezte szem)e 'all&sos any&m t*"e('!seine( s 8og&ny l!t!"e nem a(ad&lyozta meg.eg$ tiszt%l&som enn!l-og'a (!ső))"e ma"adt. *'! lett a győzelem. 7"am.ts min(et. :. a i"(%szt a(a"tam l&tni. hogy a gye"me( )otot (a8 az is(ol&)an."T +egvallja b#nét.

mondom. ha/%n( sz&laina( is sz&m)a'e'ő/e. amit meg magam hi)&ztam. "&-ele/t(ez'e e tan%lm&nyo("a.e"t az . A (!nysze" /a'amat a(a"ta. amelyet /4(o"&n tan%lnom (ellett. A (!nysze" sele(edet. mint az a m&si(. .tottad. mi te"'ed 'olt 'elem. . a""4l is9 ne )&nts&to(.:. ha "&(!nysze". hogy a magam )all!8!seit el-ele/t'e Aeneas )olyong&sait ta"tsam eszem)en# 'agy 'e"se()en si"assam Eido sze"elem$*ngyil(os hal&l&t9 az meg."T Az ala)vető oktatás nagy értékét fejtegeti. Ee enne( is )5n*s mi'oltom !s ingatags&gom 'olt a gy*(e"e. amely "&szo".totta(. . nem igaz&n !"t!(es sele(edet# s nem is azo( tett!( ne(em a /4t. Diszen 'il&gos.m!let)ől sza)ads&got (a8tam a )5n"e0 Vagy nem (a8tam0 Diszen m!g most is minden %ntalan hallom e""ől is. nem tan%ltam.tott&l -e/em"e. mi!"t i"t4ztam annyi"a a g*"*g nyel'től. hogy a((o" (e"eszteletlenül ma"adtam0 Tal&n s%8a (. nyomo"%lt -eleds!ggel (*nny n!l(ül 'iseltem. amellyel lassan(int megtan%ltam s imm&" t*(!letesen t%dom ol'asni a (ezem ügy!)e a(ad4 . Val4)an )etel/esedi( "a/t%n( t*"'!nyed ala8gondolata9 minden "endetlen '&gya(oz&s *nmag&$ na( )üntet!seF /---. s le t%dom . tőled 7"am. mint az eg!sz g*"*g nyel'.ennyi'el üd'*se)) 'ala "*gt*n meggy4gy%lnom."&s. nem %gyan elemi.gy tetszi(. s azt&n gondoz4im s magam ügyes(ed!s!$ 'el .GQ2. s az!"t a )izonytalan /*'őne( in(&)) a(a"ta ne(ie"eszteni )ennem a nye"s anyagot.s!"t!s &"adata '&" "&m a se"dülő (o")an. hadd t*ltse (ed'!t. m!g (e"eszteletlenF Jezzeg nem mond/&( a test )a/&"a9 ne )&nts&to(.tott&l engem /4"a."&st. amely)ől (!ső)) a te (!8ed"e (iala(%lhattam. sz&mol&s elemi dolgaina( tan%l&sa a latin)an is !88en olyan 'isszatasz. mint mag&t a (!sz (!8et. ol'as&s. sa( !n 'isel(edtem "ossz%l# ha nem szo".tatlanF . ha ne(ed is . hogy ala8'ető mi'oltomn&l -og'a so((al hasznosa)) 'olt ne(em az elemi o(tat&s. az eny!m)ől 8edig. 7"am.t4 !s te"hes 'olt ne(em. mint a gazdags&g)an is !tlen em)e"i (a8zsis&g !s osto)a di sőh*d!s -olytonos -5t!s!"e0 Te 8edig. a tan%l&somat szo"galmaz4( minden "*'idl&t&s&t hasznom"a -o"d. hanem te igaz./ !8s!ge $ a/&nd!(od $ )iztosan megma"ad/on '!dősz&"nyad alattF Jizony /o)) lett 'olnaF Ee az !n /4 any&m elő"e t%dta. sze"etn!m t%dni. milyen so( !s nagy (. 7"am.e"t %gyan mi m&s"a 'al4na( sz&nt&( ő( (ezü( alatt sze"zett t%dom&nyomat. az !n hanyags&gom)4l. me"t test 'oltam !s szellem. hadd (a8/on m!g t*)) se)et. de igazán j!ra Isten igaz$totta szándék&kat. a(i( ha/szolta(. Zsolt CC. hogy !n magam. !n !letem. . igazs&gosan meg)üntetted. mely ide$oda sa8ong !s nem a(a" meg&lla8odni 1'*. A latint ellen)en igen (ed'eltem. )üntet!st igaz. 6. m!g ha /4 is. /--.gy igazodnom.tott. mint az i-/. hanem magasa)) -o(on. . F"J".!g most sem eg!szen 'il&gos előttem.tette(. F"J".(o"t4l $ nem sze"ettem tan%lni s igen (ese"'esen esett. (ihe"'adtam. Nye"me((o"om)an $ &m)&" att4l nem -!ltette( annyi"a. amit sa( a(a"o(# $ hasznosa))."T (z-lei j!t akartak vele."ni.tottad. hogy lel(em . m!g gy4gy. ="etlen -i. s(a s m&" tele )5n*((el9 igen "&szolg&ltamF Bgy m&so( o(talan el/&"&s&t /a'am"a -o"d. azonban jobban szerette a latin költők meséit.

me."ni. mi(o" in(&)) ha/oltam ama so( haszontalans&g.e"t a 'il&ggal 'al4 )a"&t(oz&s 'al4s&gos elsza(ad&s tetőled. Egyetlen )et5t sem !"tettem eleinte s sz!8 sz4'al is. Eze(en nem s. (i meghalt. igen /4l 'anF . Jizony so((al in(&)) ta(a"4i az osto)as&gna(. lel(em)en a te igazs&god !s (i&ltsa9 <t!'edte(. (*nnye))en (ie"esztem eszem)ől Aeneas )olyong&$ s&na( t*"t!net!t s minden ilyen dolgot. amelye((el . nem si"attam magamat."&s$ol'as&s!$e.:. M&"8it$ta(a"4( "e/ti( a g"ammati(%s is(ol&( a/tait.tott&( meg eze(et az . a(i *nmag&n nem is sz&na(ozi(F .tett.gott az elisme"!s9 helyes.'esen /&"attam (*nnyelm5 eszemet. hogy az idegen nyel''el 'al4 tem!"de( 'esződs!g igen meg(ese".i!"t nem (ed'eltem az ilyen (*ltem!nye((el tele g*"*g i"odalmat is0 Disz Dom!"osz is !des a/(. T"4/a !g!s!n 'agy !88en 3"e%sa &"ny!(&n %gyan sz.t&sa. (ettő meg (ettő az n!gy> $ sz*"ny5 %nalmas n4ta 'olt ne(em. igen t*(!letlen te"emtm!nyed 'a"&zs&)an elhagytala( t!ged. hogy se semő(o"om)an latin%l sem t%dtam. hanem gy&szoltam a halott Eid4t. a(i( t"!-&san ellen(edte( 'elem 'agy /&t!((al m%lattatta(. mi4ta sz."ni$ol'asni tan%lt%n(F Sz4lal/on meg. mint a helyi tisztes el'on%lts&gna(. A nagy helyesl!ssel (*z'!le$ m!nyt te"emtene(. mert kényszer$tették. annyi"a. 7"am. /-V. em)e"e(# mindig so((al !"t!(ese)) az első o(tat&sF> . mi4ta meg(*nnye))ültem gonosz . 8edig !n is halott 'oltam. lel(em tit(os (enye"e. 8o" most is. )ottal is szüntelenül ha/totta(. (!ső)) is."ni t%d4 em)e" egy-o"m&n helyesen -elel. S e )et5(et osto)a ta"talm%((al so((al nemese))e(ne( !s hasznosa))a(na( ta"tott&(. Igaz. hogy a g*"*g gye"me(e( %gyan. mint az ilyen he"'ad4 nyomo"%lt. hogy tan%l/a( g*"*gül. G. s ne(em a((o" m!gis igen (ese"5 'oltF Azt hiszem. !"telmem s gondolataim te"m!(eny. $ a m5'eletlene( azt -eleli(. hogy igen -&/dalmasan !"t 'olna a tilalom9 nem ol'asni t*))! azt. !n )első 'il&goss&gom. +e 'it&zzana( 'elemF Kgysem ta"to( tőlü(. =n. me"t az em)e"e( (*z*s megegyez!ssel !s egy !"telemmel &lla8. a(ine( !"z!(e 'an a sa/&t !"de(ei i"&ntF +agyot t!'edtem teh&t tan%l4(o"om)an. mint az . milyen )et5((el (ell Aeneas ne'!t (i. me"t nem sze"ettele( t!ged."&st !s ol'as&st. Da to'&))& (!"dezem.tő e"e/eF +em sze"ettele(# elsza(adtam tőled s h5tlens!gem"e minden oldal"4l z. mint azo(at. me"t9 <egy meg egy az (ettő. ."tam. F"J". mint ezen !"t!(ese)) dolgo( -el!# $ illetőleg9 mi(o" eze(től i"t4ztam. .gy 'olt. igaz$e a (*ltő &ll. 'agy in(&)) ama (*ltői mes!(!0 $ elő"e 'il&gos. ha "&(e"ül a (!nysze"5 tan%l&s so"a. hogy nem t%d/&(. hogy Aeneas Ma"th&g4)an is meg-o"d%lt. de egysze"5 hall&s %t&n szinte /&tsz'a meg$ tan%ltam &8ol4 da/(&mt4l s azo(t4l.gy 'anna( Ve"gili%sszal. me"t sze"ette Aeneast. az is(ol&s isme"ete( (*zül mine( az el-ele/t!se lenne az !let szem$ 8ont/&)4l nagyo)) (&"9 az . Ez a tan%l&s nem )üntet!ssel -enyegetődző 8a"an s"a t*"t!nt# me"t magam i8a"(odtam . Egy sz4t se sz4l/ana( ellenem a tant%dom&ny (im!"ői !s -ogyaszt4i# me"t ha meg tal&lom (!"dezni."&s/ele(et.t/aim megtagad&s&)an s mi4ta megsze"ettem (ed'es *s'!nyeidet."T /em szeretett görög-l tan&lni. ami mindig el!"z!(eny.'em '&gyait ne(ed gy4nom 7"am. mint !n Dom!"osszal. tő""el (e)el!)en. azo(at meg sze"ettem. minden . de a -egy'e"ese((el tele -alo'on.i sz&nalmasa)). a m5'elte( 8edig azt9 hogy nem igaz# $ de ha azt (!"dezem. +&lam .e"t . s a '!g!n m&" az "estell(edi(. meste" a hi&)a'al4 mes!( sz*'*get!s!)en.tette a g*"*g mes!( !l'ezet!t. 7"am. hogy mit -elelne minden em)e".egsi"attam Eid4t. a(i m!g nin s hozz&/%( hasonl4 &lla8ot)an.

.ton (ellene haladnio(F /V-. T%s . hogy az%t&n sze"etetem eg!szen hozz&d -o"d%l/on s tel/es odaad&ssal "agad/am meg mentő /o))odat.tott m%n(&'al so( !"t!(eset is tan%ltam. de . (i is mondani azt. %gyanazon !h)eli em)e" el!g hangosan megmondott ilyen-o"m&n9 <Dom!"osz. ol'aso(. hogy a tan&l!kat )ogány istenek foszlott erkölcseiről sz!l! mesékkel tan$tják nyelvre és irodalomra. hogy a haszontalan dolgo("a -o"d.tott&l /4"a. Ee amanna( sa8ong&s&t t*"'!nyeid al& sza)/a emez.zza a tan%l4 t%la/don !"de(lőd!se. hogy nem "omlott em)e"e(. /V. ami hasznosat gye"me((o"om)an tan%ltam. a(itől az !l'ezet tom)ol&s&)an so(szo" elsza(asz(odt%n(. I. . 6. Igaz. sem d"&ga /4s&god meg'all&s&)an. hogy Isten később mindent j!ra ford$tott. elősz*" o('etlen sza'a(at (ellett tan%lnom# nem o(tat&s . o(osa))an mi"&n( "%h&zhatott 'olna 'alamit az istene()őlF> 13i . hogy ilyene(et tan%lhassana(# $ (*zügyne( te(inti(.t/&n. amit gondoltam. a(i %gyanazon )5n*(et sele(szi. (i"&lyom !s Istenem. a mennyd*"g!s 8edig sa( (*lt*tt s&).t4mat minden (. =s 'a/on a (*8*nyeges. :I2.teni. Figyelmezz 7"am (*ny*"g!sem"e.(imondani gondolataimat."T 0álálkodik. nehogy )5nei( (*z*ns!ges )5n*((!nt sze"e8el/ene( a (*zt%dat)an# hanem in(&)) minden em)e". A tan. . hogy az igazi h&zass&gt*"!st sa(%gyan 'an m4d/a %t&nozni.gy ad/&( elő. hogy üd'*s e"e/!)en megt!"/ün( hozz&d. mint a(&"milyen -enyegető (!nysze"."T 1eményen ostorozza azt a szokást. =s m!gis e))e a 8o(oli *"'!ny)e l*(i( )e a gye"me(e(et s m!g -izetne(. Ja/. sz&ml&lo(."o(. mi(o" hi&)a'al4 dolgo(at tan%ltam s eln!zted a hi&)a'al4( gy*ny*"5s!g!)ől sa"/adzott )5neimet. Vil&gos. sz*"ny5 hatalom a 'il&g)an a szo(&s &"adataF Mi szeg '&llat ne(i0 Ind%l$e ma/d 'ala$ mi(o" a8ad&sna(0 R"*((! anna( h%ll&mai h&ny/&($'eti($e ='a ma"ad!(ait azon a -!lelmetes nagy tenge"en. a -4"%mon nyil'&nosan a t*"'!nye( (e"et!)en t&"gyal/&(.s!"t!s)ől.t4 8&l &/&t4l a '!"tan. hanem !gi istene( nyomdo(ain /&". de "omlott em)e"e(et !(es. hogy a tan%l&st so((al t*)) haszonnal sa"(anty.tott meg engem igen gonosz *s'!nyeimen# anna( !dess!ge győzte meg )ennem a )5n*s '&gyaimmal (*t*tt )a"&ts&got. A tel/es igazs&g 8edig az. :. F"J".tett isteni /egye((el. amit mondo(. A tan%l4 gye"me(e(ne( e )iztosa)) . a (*ltő. hogy meg ne he"'ad/on az !n lel(em sem t*"'!nyed)en.( meg8"4)&ltat&s&ig az eg!sz "endsze" a te gondolatodna( szolg&l9 szen'ed!st is 'egy.t!s.i(o" %gyanis -elge"/edt )ennem a '&gya(oz&s. amit egy. '!gleges sza)ad.t4 esz(*z. hanem azo( )esz!d/!)ől. . hogy e (!t dolog (*zül egyi(et sem teheti. de ezt az e"ed$ m!nyt (e'!s)! haszontalan ala8on is el!"hettem 'olna. em)e"i gya"l4s&go(at "%h&zott istenein("e. Istenem. F"J". me"t te igaz. a(i( előtt !"z!seim (imond&s&'al 8"4)&l(oztam. ne(ed szentele( mindent. 7"am.e"t (*ny*"ületed -o"d. azt hihesse. amelyet m!g a (e"eszt ha/4/&n is igen neh!z meg/&"ni0 E szo(&s e"e/!)en (ellett -oglal(oznom a mennyd*"gő !s h&zass&gt*"ő J%8ite""el. Ez is igazol/a azt a sza)&lyt. t%d4s %"a( (*zül %gyan melyi( 'eszi !"tő esz!)e azt. hogy (*lt*tt %gyan Dom!"osz ilyene(et is.

"4hoz./on (. sal&s. !"t!(es ed!nye(. !n Istenem elt&$ 'olodtam."T 'gyik iskolai dolgozatának sikere. Dadd tegye( 'allom&st a""4l is. hogy a m#velt emberek jobban törődnek a nyelvtan szabályaival. hogy )esz!d ala(/&)an ad/am elő J%n4na( azon 'al4 ha"ag/&t !s (ese"'!t.ennyd*"gő sza'&"a meg"esz(etne( az !g sa"no(aiF S !n. a(i a ha"ag !s -&/dalom !"zelmeit . ha nem itt%n( s nem 'ihettü( 8anasz%n(at seho'a o(os ). a"any. hogy !n )izony sz.'emet. mint Isten törvényeivel. amit (a8tam egysze". !n Istenem. Anna( m%n(&/a (a8ta az első di s!"etet. F"J". tal&n nem is isme"nő(. amely azt a /elenetet &)"&zol/a. sőt nyomo"%lt%l gy*ny*"(*dtem is )ennü(. amit a (*ltő 'e"s)en !ne(elt. azo( '&lo$ gatott. +em a sza'a(at 4 s&"lom. igen sz!gyen(ezte(. Ja/.tana(. hogy nyel'et az ilyen gyal&zatoss&go( "!'!n (*nnye))en lehet tan%lni. Ve"te(. Istenem.gy sü'*lt9 3sa( itt lehet !(es sza'a(at tan%lni./t az em)e" gye"ty&t az *"d*gne(F /V---. hogy az ilyen le. hanem a )5n*s italt. sa( itt lehet a t&"gyal&s !s előad&s n!l(ü$ l*zhetetlen esz(*z!t."&s %ndo( )5n*( el(*'et!s!"e s&). amit (*d*s -e/5 tan. hogy a (*ltő (!8zelet!ne( haz%g nyom&)an (ellett elta8ogat4zn%n( !s (*tetlen ala()an -eldolgozn%n( azt. 6. Disz olyan em)e"e( 'olta( 8!lda(!8eim. de az szent. s ez!"t a((o" nagy /*'ő/5 gye"me(ne( ne'ezte(. Te"m!szetes. sőt 'e"!s miatt igen ny%gtalan. !n igaz !letem.t. hogy sz&mos (o"$ !s oszt&lyt&"sam (*z*tt az !n előad&som (a8ta ezt a di s!"etet0 .it haszn&lt ne(em. Ilyen )esz!det %gyan J%n4. Az *"'!ny 8edig meg"&zza szi(l&it s . !gi sa"no( s egye)e(et. hogy ilyen m4don haszontalans&go()a me"ültem !s tőled.'esenF> +em igaz. de !88en az 'olt a mi -eladat%n(. Az esetleges di sős!g 'agy sz!gyen. F"J". amennyi"e t%dom. de so(-!le m4don gy.tana sz."T 2el)anaszolja. hogy a te%("o( (i"&ly&t nem t%dta It&li&t4l t&'ol ta"tani.'ül &lland4 -izet!st is )iztos.'esen tan%ltam 'olna e dolgo(at. a8"4 em)e" ne (*'ettem 'olna 8!ld&/&t0 M*'ettem )izony sz. hogy h5en /ellemezte a sz4)an -o"g4 szem!ly egy!nis!g!t s az eg!szet a ta"talomna( meg-elelő sza'a()a *lt*ztette. amint maga el! (!8zeli a )%/&l(od4 J%8ite"t 'alamely -al-estm!ny nyom&n.gy t%dta előadni. hogyan s&). nyel'emet nem gya(o"olhattam 'olna egy!) dolgo()an0 Sz.t4( )ennü( inn%n( adta(.amelye( a tand. sz. (e)el. . mely osto)a dolgo((al (o8tattam (ezeid)ől 'ett tehets!gemet. hogyan gy%llad a -i (4 !gi meste"e 8!ld&/&n maga is )5n"e. az !(essz4l&st megsze"ezniF $ Igen0 D&t e sza'a(at9 eső. .ned előtt )&to"s&gos imm&" ez !n eml!(ez!sem# meg'allom teh&t. a(i( ha (i-og&stalan !lm!nyei( elmond&sa (*z)en egy$egy m5'eletlen 'agy "!gies (i-e/ez!s miatt (o"hol&st (a8ta(. ha sa( Te"enti%s el!n( nem &ll. milyen sz!8en ne'elhett!( 'olna a di s!"etedet zengő zsolt&"o(F +em t!8t!($'ont&( 'olna ü"es haszontalans&go(. <me"t $ sza'al/a $ ez m&" isten a tal8&nF . ami( ott -el/egyez'!(. nem lett 'olna "agadoz4 mada"a( zs&(m&nya. 7"am. e gyenge n*'!nyt. soha sem mondott.i 'olt mindez.totta lel(emet az a -eladat. /V--.totta el J%8ite" Eana!t az *l!)e e"esztett a"anyeső'el# $ s ha sa( nem l&tn4(.nda"a)/&)an egy haszontalan -i (4t. ha nem -üst !s szellő0 Tehets!gemet.

Vagy nem el'a(%lts&g$e az. a(i( ügyese))e( 'olta(. Mimentesz te imm&" a sz*"ny5 *"'!ny)ől minden lel(et. 7"am.'ei 'agy tan. +!zd 7"am. amit . t*m*"en !s a"&nyos -o"m&)an )esz!lt!( el. 8edig a /&t!( ne(i( is !88en annyi gy*ny*"5s!get o(ozott. amely azt mond/a ne(ed9 (e"esem sz."T +aga is ilyen volt./"a el/&tszani ő(et. ezt. 'agy 'al4s&gos sz&"nya(on "e8ült."e so")&t ne szen'ed/en. ilyen dolgo( miatt (a8tam !n di s!"etet azo(t4l. ami(o" (iadtad *"*(s!g!t./"a meg . . hogy messze 'id!(en el8oty&zza. mint amennyit a gy5l*l(*d!ssel sa/&t lel(!ne( o(oz. nem -*ldi t&'ols&go((al t&'olodi( tőled. tü"elm5. mi(o" . s ellens!g!t engesztelhetetlen gy5l*lettel 'esze/teni a(a"'a a""a %gyan gondol. lo'at. az *"*( üd'*ss!g '&ltozatlan !"'!nyes t*"'!nyeit. . szüleimet -olytonos haz%doz&ssal 8"4)&ltam -!l"e'ezetni. ahol /o))an ő"iz(edtem a st.ns!g!)en 'isszat!"t hozz&d. Lo8tam is szüleim !l!s(am"&/&)4l s az asztal"4l. mint a gy5l*let maga.ilyen ".nda"a)o(at n!zni s az%t&n . a(i( sa( ilyen &"on /&tszotta( 'elem. a8"4 hi)&'al !(essz4l&s&na( h.ha ellen)en (i sa8ong&sai(at sza)atosan."ott t*"'!nye. hogy ne'előmet.t4imat. Ez 'olt a gya(o"l4t!". F"J". :. e s*t!t szen'ed!ly teh&t a sz. egyetlen Istenem. /o))an megüt(*zne( "a/ta. t*)) (&"t tehetne. so((al !dese)). me"t a szen'ed!ly s*t!ts!ge messze sza(aszt a" odt4l.e"t igen sze"ettem /&tszani. Pedig semmi i"odalmi sza)&ly nem t%d annyi"a )el!n( e"ős*dni. a te "endel(ez!seidet 8edig hogy elhanyagol/&(F Da a (ie/t!s "!gi sza)&lyaina( h. ha hozz&d '&gya(ozi(. de azzal nem t*"ődi(.nedtől. hogy ne sele(ed/ü( m&sna(. mely őt amaz ellen -5ti# s mintha anna( (it üld*z. 3allja.me. a(i(ne( tetsz!s!t (inye"ni !letem de"!( m%n(&/&na( te(intettem. F*ls!ges.i!"t0 .intha )izony ellens!ge nagyo)) (&"&"a 'olna. 'lszámolja serd-lőkora b#neit. me"t hossz.'et. 'agy (*zeledi( hozz&d az em)e". mert egy-tt nőnek az emberrel. ha/4t sze"zett. Vagy az a te el'eszett -iad tal&n (o sit. o" &dat (e"esem 7"am. . hogy igen veszedelmesek. Istenem# .nedtől 'al4 igazi elt&'olod&s. az ez!"t nye"t elisme"!ssel nem győzte( di se(edniF Dallgatagon szeml!led. hogy nyel')otl&ssal. igen i"galmas !s igazs&gos 'agy. hogy m!"t!(telen gy5l*let!)en esetleg em)e"t t*"*ltet (i az !lő( so"&)4lF /-/. tü"elmesen."4 el! $ em)e" az isF $ nagy (*z*ns!g /elenl!t!$ )en $ 'alamennyien em)e"e(F $.t4i (*zül 'ala(i a nyel'tannal ellent!t)en ezt a sz4t homo om4na( e/ti. +em l!8te((el. hogy egyn!melyi( oda&ll a ). A "a(on &tlan testis!g. Ilyen is(olai "endsze"ne( 'oltam !n gye"me((o"om)an &ldozata.l%s)eli hi)&(t4l. meg hogy legyen mi'el le(e$ nye"eznem a gye"me(e(et. Tü"elmed *"*((! ta"t0 +em. amit mag%n($ na( nem (. ahogyan szo(tad. tan. mint az i"igys!gtől azo( i"&nt. mint amily m!lys!ges a lel(iisme"etne( amaz .'&n%n(. To"(oss&g)4l. mint !n. +em 'ettem !sz"e a gyal&zat m!ly!)e z%han&somat $ t&'ol a te sz.t lehettem szemeid előttF Disz t%la/don (*"nyezetem is igen (i'etőne( tal&lta )ennem (ül*n*sen azt. milyen 8ontosan megta"t/&( az em)e"e( -iai a )et5(ne( !s sz4tago(na( a megelőző nemzed!(től *"*(*lt sza)&lyait. E /&t!(o()an osto)a elsős!gi '&gy)4l gya("an . mint ne(em.nedet. mily tit(os a te la(&sod 'alahol a hangtalan magass&go()anF Onnan )üntet *"*(-igyelmes t*"'!nyed minden )5n*s '&gya(oz&st el'a(%lts&ggal. sem mintha em)e" l!t!"e 8a"an sod ellen em)e"t&"s&t gy5l*li. hi&)a'al4 sz. +yil'&n meg'allo( mindent előtted. ha 'igasztal&sod"a szom/azi(# minden sz. 6. 'agy gyalogsze""el %tazott.t"a 'ele adt&l0 =desaty/a 'olt&l.

D&la ne(ed *"*m*m.indez azon)an az !n Istenem a/&nd!(a 'olt# nem magam adtam magamna( ama /a'a( *sszess!g!t.t4 8&l &/&t is -el'&lt/&( a nagyo)) szen'ed!se(. eszm!nyt !s igazs&got s ez. Ilyen a gye"me(i &"tatlans&g0 +em ilyen. . t%datlans&gt4l i"t4ztam. 7"am. //.sal&ssal sze"eztem meg a győzelmet. őt di s!"em minden /4mmal. F"J". )e sületem !s )izalmam Istene. mi(o" azt mondtad9 <Ilyene(! a mennye( o"sz&ga> 1. megsz!gyenül!s. düh*ngtem.e"t !88en eze( a )5n*(. hogy nem )enne. leg-ő)). )esz!lni t%dtam. elt!'elyed!s. ha sa( gye"me((o"t /%ttatt&l 'olna is n!(em.gy is l!teztem. ha "&/*ttem. :. Veled a(a"o( ma"adni. /4s&gos te"emtő/e !s 'ez!"e a mindens!gne(. s /elent!(telen dolgo(on /&"4 a8"4 gondolataim m&" a((o" gy*ny*"(*dtette( az igazs&g megisme"!s!'el. J5n*m az 'olt. Bme. ami sa( 'olt "a/tam (is(o"om)an. 3sal4dni nem sze"ettem# eml!(ező tehets!gem 'olt. *"*($ tit(os Egyne( 'alami hasonlatoss&ga )ennün(. Val4)an. . Az ő /4s&ga "e/li( )ennem. a hi'atalos(od&s !s o"sz&gl&s. hanem te"emtm!nyei)en9 magam)an !s a 'il&g)an (e"estem *"*met."T +agasztalja Istent a gyermekségében vett j!kért.tottad el!n( a (isgye"me( ala(/&)an. az a"any. Pedig t&"saim)an !88en azt nem t5"tem. 7"am. -&/dalomt4l. (i"&lyom. me"t 'elü( engem magamat ta"tasz !s m4d/&t e/ted a/&nd!(aid gya"a8od4 t*(!letesed!s!ne(. Jelső *szt*n e"e/!)en 'igy&ztam !"z!(eim eg!szs!g!"e. Istenün(ne( h&l&t adn!( a((o" is. !ltem. 7"am. (egyetlenül lele8leztem. (!"le(. mint ahogyan a tan. a di4(. !"eztem# t%dtam 'igy&zni !8s!gem"e.e"t hiszen . 'e"e)e( (o"&)4l a -e/lőd!s (!ső))i ide/!"e. )iztosan nem ilyenF . amit magam is el(*'ettem ellenü(# ha ellen)en engem (a8ta( sal&son. hisz az is ingyen adom&nyod. nyomo"t4l.s!"i( az em)e"t. hogy 'agyo(. J4s&gos teh&t az !n Te"emtőm. mennyi sod&latos !s )&m%lni'al4 'on&s 'an egy ilyen (is te"emtm!ny)enF . amelye( a ne'előd!s !s a tan%l&s. h&la ne(ed a/&nd!(aid!"tF Ta"tsd meg ne(em ő(et. amely a te"emtő. de nem engedtem. az al&zatoss&g szim)4l%m&t &ll. 6A2. ne(ed. la)d&(.ton sza(adt "&m -&/dalom. amelye( engem al(otta(. a gyeng!ds!g /4l esett.t 6Q. )i"to( !s "a)szolg&( (o"&)a &t(.

ada%"&)an !s Thagast!)en t*"t!nte(. F"J".oh4 i"am)an t&n oltatt&( eze( ta8asztalatlan -iatal mi'oltomat a szen'ed!lye( *"'!nyei -*l*tt !s m!lyen megme". Fiatal !'eim$ )en a 8o(ol gy*ny*"ei'el 'al4 t*lte(ez!s '&gya gy%lladt (i )ennem s sz!gyen n!l(ül al/asodtam el '&logatatlan %ndo( sze"elmi 'iszonyo()an. hogy "!sze 'olt )izonyos gyüm*l slo8&s)an# elemzi az%t&n a )5n l!le(tan&t s meg!"ti. .eg a(a"o( eml!(ezni minden %ndo(s&g"4l.tani magamat a))4l a z5"za'a")4l.zen(!nt sz!t)om$ lottam. . +em mintha gy*ny*"5s!gem 'olna )ennü(.t/a "4la a -igyelm!t s *"'endezi(. de m!g egysze" '!gigte(inte( igen gonosz %taimon.g a (a"th&g4i %taz&s"a elő(!szült. is(ol&z&st (a8ott s meg(ezdte a -első-o(.&mo"os gőz*( sz&llta( -olyton testi '&gyam mo sa"&)4l !s i-/. $ Thagast!)en 8edig ü"esen t*lt*tt )izonyos időt tizenhat !'es (o"&)an 1GC@2. Mese"5 ne(em ez az eml!(ez!s. m. Zs&(m&nya. s meg&tal(odottan. T5"ted. hanem az!"t. Dallgatt&l.ada%"&)an (*z!8-o(.'&n(oz&s s*t!ts!ge (*z*tt. 6. M!t o( "agadta )5n"e9 te"m!szet!ne( !"z!(i ha/land4s&ga !s a gonosz t&"sas&g. --. hogy nem t%dott (ül*n)s!get tenni a sze"etet sendes de"5/e !s a -a/talan (. /&t!(la)d&/a lettem -o""ong4 !"z!(is!$ gemne(. de !n nem gondoltam 'ele. de együtt a (i sa8ong&so( -e"tő/!)e is.sága b#neit takargatás nélk-l meg akarja vallani. .ind /o))an elsza(adtam tőled."T Ifj. hanem a )5nh*z 'al4 o(talan "agasz(od&s "!'!n 'olt igen sz!gyenletes. amit sa( el(*'ettem.eg8"4)&lom *ssze&ll. S mi 'olt !l'ezetem0 Sze"elmet adni.!ásodi$ $%n&v Az második könyv tartalma Felse"dült s )el!8ett az i-/. !n meg mindig messze)) "ohantam tőled. el-o"d. V!gül.t4. szinte meg%ndo"od'a a t&"gyt4l. Sz!8s!gem elt5nt s "othad4 h%lla lettem szemed)en. . F"J". az Egytől elsza(ad'a tem!"de( hi&)a'al4s&g)a sod"4dtam. -. minden testi )5n"ől. Th 7"am.(o")a.tett!( a )5n*( h%ll&mai)an. a "eto"i(&t is. hogy )5ne nem a lo8ott /a'a( miatt. ."T Igen belemer-lt a testi vágyakozások örvényébe.tett (i a l!le( 'onz4d&sa a l!le(hez9 a )a"&ts&g "agyog4 )i"odalma. Ee engem nem el!g.'emet. mi(o" tőled. hogy ann&l /o))an !"ezzem )oldog. hogy t!ged sze"essele(. ?&m e"ős*d*tt a((o" ha"agod.gy (*d$ )e. Elmond/a. hogy megsü(etültem gya"l4s&gom l&n aina( s*"g!s!től. me"t sa( magamna( s em)e"i szeme(ne( a(a"tam tetszeni. =88en az 'olt -el-%'al(odott lel(emne( )üntet!se. !n (!sle(edő *"*m*mF Dallgatt&l.t. lel(em h4h!"ai"4l. ami'! /4-o"m&n . hom&ly)a )%"(olt&( sz. Istenem. hogy imm&" Isten a !l/a minden l&ngadoz&s&na(. Sz. e"őm -o""&sai)4l !s .'emmel a(a"o( -izetni sze"eteted!"t. gonosz%l. egyedül igaz !dess!gedet. Az itt t&"gyalt esem!nye( . sze"elmet (a8ni. "iadoz4 -&s%lts&ggal halom"a gy5/t*ttem az *"*( szen'ed!se( gyüm*l stelen mag'ait. )iztos. . .

"T Anyja aggodalommal nézte feslettségét. hogy nyomo"%ltan el8%szt%l/%n(.'leltem !s a mennye( o"sz&ga (ed'!!"t mindentől elsza(adtam 'olna. :.tani )ennün( a 8a"adi som)an nem isme"t '&gya( t*'iseitF Ez is m%tat/a.elyi( haland4 mene(ülhetne0 +yomon (.G:$ GG2 Da eze(et a((o" megsz.gy t*"t!nt. .s!"t engem i"galmas ha"agod s tilos *"*meimet igen (ese"5 sa8&so((al za'a"tad. F"J". J&" hasznom"a -o"d. hogy a so((al messze)) -e('ő Ma"th&g4)an -olytathassam tan%lm&nyaimat. hogy mindenhat4 /4s&god soha sin s messze tőlün(. Nyal&zat.t&sa !l/&)4l ta"t4z$ (odtam. az em)e"i nemne(. azo("4l szo"gos(odi(. ahol egy idő 4ta a sza)ad t%dom&nyo( !s sz4no(i (!szs!g elsa/&t. de )üntető (ezed al4l (i nem mene(edhettem. me"t sa( '!(ony /*'edelm5 thagast!i 8olg&" 'olt. amely haland4 mi'olt%n(na( %t4do(at -a(aszt !s 'an e"e/e letom8. hogy h&zass&ggal a(assz&( meg süllyed!semet. A))an az !')en -!l)esza(. a h&zas!let (o"l&t/a. Pe"sze. s intette is a j!ra. $ <J4 az em)e"ne( asszonyt nem !"inteni> 16Mo" C. Mine( sz4lna( e 'allom&so(0 +em ne(ed.62. =s mit a(a"o(0 . +em . 6. hogy a (*z-el-og&s szinte sza)ads&gle'elet ad az ilyen 'isel(ed!sne(.ada%"a '&"os)4l.indazon&ltal az ilyene(ne( testi gy*t"elm*( leszen.tani a(a"sz# hal&l"a ha/szolsz. azo("4l szo"gos(odi(. ---.J&" m!"s!(elte 'olna a((o" 'ala(i gyal&zatoss&gaimat./tasz. me"t sa( azzal t*"ődte(. !n meg 'al4s&gos "a)szolg&/a. !n Istenem. A te"' in(&)) aty&m nagy"al&t&s&'al. me"t 'isszah. me"t nem a(a"od. a(&"milyen (is t*"ed!(!ne( a(ad is ma/d (ez!)e ez az !n (*ny'em. 7"am. hol !s milyen t&'ol 'oltam !n a te haz&d *"*meitől.ned előtt. tilalom al& "e(esztF A hozz&m ta"toz4( nem gondolta( a""a. -*ldi !letemne( ama ne'ezetes tizenhatodi( esztende/!)enF A((o" lett zsa"no(om az elszen'edett (i sa8ong&s. hogy ezt sehol (. Elhagytala( s )eteges szila/s&ggal "ohantam szen'ed!lyem &"/&n# l&))al ta8ostam minden t*"'!nyedet.'üled meg nem tal&lom. mint tess!( -eles!g!ne(> 16Mo" C. M*lts!ge(et gy5/t*gette(. G.'ta( a szomsz!d . mint 'agyon&'al 'olt a"&nyos. hogy "&'ezess az ü"*mtelen *"*m (e"es!s!"e s meg!"tesd 'elem. ott az%t&n megt*"t !s el8&"olgott 'olna i-/. 7"am. me"t gy4gy. m!g ha mi el"%gasz(odt%n( is tőledF Ee megsz.'lelhettem 'olna a -elhő( magass&g&)an zengő ig!idet is9 $ <.tse( s hallgat4imat sz4no(i t%d&sommal meg t%d/am győzni. =n 8edig (ed'eze( ne(te(> 16Mo" C. Ja/.:H2. ő azonban megvetette az asszonyi sz!beszédet. amelye( a 'il&g!i.tottam tan%lm&nyaimat. hogy nagysze"5 )esz!de(et (!sz. )oldoga))an '&"n&m most (e)led"e megt!"!semet.'üled. (i -&/dalom)4l -a"agsz ne(ün( t*"'!nyt# s. M.totta 'olna 'ala(i az inge"lő sz!8s!ge( %t&n 'al4 -olytonos (a8(od&$ somatF Mo"l&t (ellett 'olna !l'ezetem el!. melye( az K"!i.s&gom tüzes &"adata# ha m&" magam nem 'oltam el!g higgadt gye"me(e( nemz!s!t te(inteni !lomna(9 Pedig ez a te t*"'!nyed. mint tess!( Istenne(# a(i 8edig -eles!ges. hanem az !n -a/omna( a te sz. amelyet 8edig t*"'!nyed szigo". $ <A(i -eles!g n!l(ül 'agyon.

Pedig ő a te tolm& sod 'olt s )enne t!ged 'etettele( meg. Ilyen t&"sa((al -o"ogtam ama Ja)ilon %t &in s -et"engtem sa"&)an.i(o" 6I$di( !'em)en anyagi za'a"o( miatt )izonyos időt is(olai tan%lm&nyo( n!l(ül a szülői h&zn&l semmitte'!s)en t*lt*ttem. A((o" mindezt asszonyi sz4)esz!dne( 'ettem s "estelltem 'olna t*"ődni 'ele. Aty&m sa( /el*lt 'olt m!g s az sem "!g4ta. hogy )eleta8ad/a(# .' legyen t*"edelmes. hogy meg is -ogadtam 'olna ő(et. sz.tott.'emig hatolni. hanem h&ttal -o"d%lna( -el!d> 1Je" :. mi soda m!lys!ge()ől (ell !s lehet hozz&d (i&ltaniF . =n sze"en s!tlenF . mi(o" t&"saim het'en(ed'e emlegett!( <si(e"ei(et>.e"t te meghallgatsz (!szs!gesen. az ő gye"me(e. azt is el(*'ettem. 'agy hogyan &llo( a tisztas&g dolg&)an $ sa( /4 sz4no((& -e/lőd/e( $. hanem m!g az elisme"!s! is. mintha m&" %no(&i)an gy*ny*"(*dn!(. nem t%dta( . hogy testi )5nt el ne (*'esse( s (ül*n*sen m&s -eles!g!"e szemet ne 'esse(. igen -!ltett azo(na( gonosz . !n. . mintha illatos '. hogy sz4tlan%l n!zted. S. sa( a hit legyen az !let -%ndament%maF :.z 'agy d"&ga )alzsam lett 'olna. sa( a sz. Istenem. G. A. meg a(i ezt ol'assa./"a el s&). tetszi($e a -e/lőd!sem Istenne(. s /4l eml!(szem. R"*me %gyanaz a m&mo" 'olt./"a !s . nem t*"e(edett eg!sz e"e/!'el a""a. Pedig aty&m %gyan nem t*"őd*tt azzal. A leg"omlotta)) hős(*d*tt leghangosa))an# . hogy ezt is. ami"e sa( -i&na( tan%lm&nyai -olyam&n a messze idegen)en szü(s!ge lesz.tott. te"emtő/!t el szo(ott -eledni !s megittasod'a gonosz%l meg)omlott a(a"ata 8o(oli )o"&t4l helyetted a te"emtm!nyt szo(ta sze"elme t&"gy&'& tenni. me"t (e'!s)! 'oltam "omlott.gy a sz. hogy 'agyoni e"e/!n -elül is minden &ldozatot meghoz. in(&)) haz%dtam ne(i(. elhagy/a$e eg!szen. =n meg !88en ellen(ezőleg az!"t i8a"(odtam gonosza)) lenni. Istenem. Sza)&ly. hogy tiszt&n !l/e(. az is. "a(tad imm&" szent ha/l!(od ala8/ait any&m lel(!)en. hogy legal&)) h&zas 'iszony (e"etei (*z! szo". elgondol(ozz%n( azon."e(et hallott "4lam. Olyan 'a(on "ohantam 'esztem)e.tsa azt./&n. te hallgatsz s sa( any&m )esz!l. .e"/em$e mondani.inden(i magasztalta a((o" aty&mat. me"t magam is a(a"tam.t/ait4l. n!gy szem (*z*tt me((o"a aggodalommal 4'ott. <a(i( nem a" al.'em (e"t/!ne( egyetlen igazi !s /4s&gos gond'iselő/e. me"t nem -et"engtem annyi"a a 8iszo()an.tani "4lam. El(ezdted azon)an m&" !8. mint ő(. szolg&d. Az 'olt -ő gond/a. hogy a )5n zsold/a a -edd!s. amit /elen "oml&som !s /*'ő 'eszedelmem o(&na( isme"t meg )ennem.s&gom !"z!(i ge"/edez!s!t !sz"e'ette. de t!8előd'e. amelye( (*d!)en ez a 'il&g t!ged. hogy magam is. de mi(o" -!"/!től h.totta( -el)%"/&nz4 testi '&gyaim. . amely ő"(*d*tt 'olna -*l*ttemF Sőt mi(o" egysze" aty&m a -ü"dő)en !"ni (ezdő i-/. So((al gazdaga)) 8olg&"o( nem is gondolta( gye"me(ei( !"de(!)en e((o"a &ldozat"a.Azt.gy nem sa( a )5n inge"e s&).teni tem8lomodat. ha m&" ele'enig hat4 '&g&ssal nem lehetett legy4gy. s nem 'olt gyoml&l4 (!z.'em"e (*t*tte %gyan. sz. +em t%dtam. szolg&l4d -ia. mi(o" -o("4l -o("a t&'olodtam tőled0 3sa(%gyan n!ma lett!l 'olna0 D&t a h5s!ges szolg&l4d9 any&m a/(ai"4l -ülem)e hangz4 intelme( nem a tieid 'olta(0 F&/dalom. hogy t&"saim le ne n!zzene(# s ha nem t%dtam 'elü( a "omlotts&g)an l!8!st ta"tani. *"*mmel tett "4la /elent!st !desany&mna(.:C2. s gy&'&na( ne ta"tsana(. Pedig mind a te int!sed 'olt# t%datlans&gom)an azt hittem. eg!szen el)o". sa(hogy (e'ese))"e ne )e sül/ene(. Jelent!s!"e /&m)o" any&m igen meg"iadt !s agg4dni (ezdett. me"t ha nem 'oltam is m!g (e"eszt!ny. Any&m (imene(ül'e e Ja)ilon (*ze8!)ől. A leg(*ze8!)e ti8o"t )ele l&thatatlan ellens!gem. hogy sz!gyenlettem (e'!s)! "omlott mi'oltomat. ha el'ad%lo( is m5'el!sed h.

hogy a -eles!g sa( a(ad!( lenne előhalad&som .gy '!le(edett. 'alamint a )a"&ts&g is. Te"m!ssel sza(ad&sig meg"a(ott (*"te-a &llott szőlőn( (*zel!)en.s!"i. =88en sa(hogy a gy*ny*"5s!gün( meglegyen."T +inden b#nnek van valami oka4foka."T 'lmentek gy-mölcsöt lo)ni. hanem t%dom&nyos -e/lőd!semen. ez!"t 'an annyi (. F"J". hanem mag&hoz a hi)&hoz. mi(o" ingyen '!t(eztem s '!t(emne( semmi m&s o(a nem 'olt.'&na$ tos ne(ün(. nem ahhoz a dologhoz. me"t te"&d szinte soha.z5e( nem 'olta(. t%dom&nyos (i(!8z!sem nem sa( semmi a(ad&lya.'em. hogy minden lo8&s )5n. m!gis lo8ni a(a"tam s lo8tam is. ?agasz(odtam t%la/don "oml&somhoz. hanem seg.tom.'. ezüst t&"gya()an !s so( minden m&s)an 'an. mit a(a"tam !n t%la/don(!88en. 7ndo( 'olt s !n "agasz$ (odtam hozz&. J4 lesz a se"t!se(ne(.ts!ge lesz hozz&d t!"!semne(.m!letlen 'ete(ed!s ezen a t!"en. ?endetlen szo(&s%n( sze"int (!ső !/ig /&tszott%n( a te"e(en. nőtt gonoszs&gom. :.+em sü"gette. A ta8int&sn&l )izonyos egy)e'al4s&g a (ellemes !"z!s ala8/a.gy gyan. me"t att4l ta"tott. J&t!( dolg&)an is m!"t!(es szigo" helyett a((o"a sza)ads&got engedte(. ilyen 'olt 7"am. 6. +em azon. amelyne( i"&ny&)an az *"*( !letet hitte !s '&"ta. F*ldi !letün( a 'il&g ezen )e"endez!s!n '!gig'on%l4 sz!8s!ggel &tsz*'őd'e (ed'esen (. ami miatt hi)&ztam. sem (i'&l4 /4. hogy "endsze"es. E))en mind(etten e"ős '&ggyal "em!ny(edte(# $ a8&m az!"t. M*"t!i sem sz!8e(. me"t )ele%ntam a )e sületess!g)e. 6. az%t&n ne'eletlen s%han o( m4d/&"a (imentün( le'e"ni !s ello8ni a gyüm*l s*t. s a t*))i !"z!($ ne( is meg-elel 'alami ne(i( 'al4 testi 'onat(oz&s. Disz )ő'i)en 'oltam so((al /o))na(.t/&n. amint most eml!(ezetem)e 'isszaid!zem szüleim gondol(od&sm4d/&t. "e&m 8edig sa( h. ami a szemet gy*ny*"(*dteti. az !n szennyes lel(em elsza(adt e"őss!gedtől s 'eszt!)e "ohant nem sa( tettei )5n*ss!g!'el. mint maga a )5n. hanem elsz4"t%(. ami)en egy!)(!nt nem )ő'el(edtem $ meg &gas(odott is )ennem a gonoszs&g. amelyen azt&n m!gis meg(*ny*"ült!l. ?engeteg so(at el'ittün(. mi(o" igen m!lyen el)%(ott. a"any."tad azt a t*"'!nyedet. hogy (*nnyelm5s!gem (ül*n)*ző )a/o()a "&ntott# minden dolgom)an 'alami (*d )%"(olta el előlem Istenem. Ee mindeze( sze"z!s!)en nem o('etlenül szü(s!ges tőled. Legal&)) . Vall/a meg most ez a sz. hogy tilalmas dolgot sele(edtün(. s mint )%/a -*ld)ől nőtt. 7"am !s t*"'!nyedtől elsza(adni. mely so( l!le( együtt!"z!s!ne( d"&ga (*tel!(e. a te igazs&god -!ny!t. Tiszt&n az!"t. hanem mag&)an a lo8&s )5n!)en. V. +em ha/tott engem semmi-!le szü(s!g. me"t m!g az sem t5"i sz4 n!l(ül m&s tol'a/t4l (&"'all&s&t.'s&gos "em!nye((el gondolt# $ any&m 8edig az!"t. csáb$t! ereje. +em t5"i a gazdag sem. 3sa( a((o" . m!g ha a tol'a/t nyomo" ind.'&ns&g&'al. mint amit ello8tam. me"t .t/a is lo8&s"a. hanem mag&na( a )5nne( (. +em ettü( meg $ sa( (e'eset $. F"J". "agasz(odtam hi)&mhoz. Testi sz!8s!g)en. Ja/. Ilyen 'olt az !n sz. -V. Az elő(elős!get. Ez m!g a hi'at&sos tol'a/)4l sem (o8i( (i. 7"am sz. s nem is a lo8ott dolog)an 'olt gy*ny*"5s!gem.'ün()e . a (o"m&nyz4 !s 'ezető hatalmat 'iszont )izonyos -!ny (.

'&nta -eles!g!t 'agy 'agyon&t. s mag&t a testi !letet.i(o" )5nt!ny"ől 'an sz4. Vagy tal&n -!lt. mert tilalmas volt. eml!(ezőtehets!get. tizenhat !'es (o"om !//eli gyal&zata0 +em 'olt&l 'onz4.'&n(ozott. anna( is a )5n adott .i!"t tette0 . $ hisz so((al /o))a(na( )ő'i)en 'oltamF Leszedtem ő(et. K/"a (!"dezem 7"am.t!st 'alamely esze)omlott '!"engző em)e""ől. hogy o( n!l(ül. a(i /4-o"m&n o( n!l(ül 'olt gonosz$(egyetlen. Az is lehet. me"t (*z*ns!gesen nem 'al4sz.tott&(.'&natosa( %gyanis e /a'a(.'e( !dess!ge. . hogy amaz meg"a)ol/a. me"t )enned az igaza( gy*ny*"(*dne( s te 'agy az igaz sz. ."t. leg-ő)) (in sün(. ami'el a )5n (endőzni szo(ta mag&t. leg-ő)) /4 s ne(em igazi (in sem# sz!8e( 'olta( a gyüm*l s*(.'!t(ezün( mindeze( !s egy!) ilyen dolgo( miatt. -oglalod el az első helyet. mi volt neki kedves a lo)ás b#nében.n5.t4 (in se(hez (!8est igen (o8otta( !s (*z*ns!gese(. 7"am. Sz!8e( !s (. 8!ld&%l $ hogy a m!lt&nyoss&got. ha sz. El lehet$e azon)an hinni.lyos helyzet!)ől. hogy 'ala(i gyil(olt. . Te"emtő /4 Istenem. nem te. Eze()en is 'an gy*ny*"5s!gün(.eglehet.tani. s%8&n az!"t gyil(olt 'olna. "etszett. F"J"."T 1eresi. de nem olyan.aga 3atilina sem a )5nt sze"ette teh&t. o(oss&got ne is eml.ti. he"'ad'a '&lta(oz4 la(4((al.> M!"dezzü( azon)an to'&))9 mi!"t nem a(a"t elseny'edni0 . to'&))&. hogy -ő'&"ost hatalm&)a (e". 7"am. hanem 'alami eg!szen m&st. ne'et. hogy ne (ell/en ta"tania a t*"'!nytől s '!gül. 6. Sőt m!g az a haz%g (ülső inge"e sem 'olt meg. !n tol'a/ )5n*m. A gyüm*l s*t elha/ig&ltam s mi !l'ezet 'olt )előle0 Az el(*'etett )5n gy*ny*"5s!geF S ha ettem is 'alami (e'eset a gyüm*l s)ől. a sillago( !(es "end/!n# -*ld*n !s tenge"en. hogy el(. . amine( (ed'!!"t a )5n*(et el(*'ette. sa( hogy lo8/a(. me"t a gyil(ol&s gy*ny*"(*dteti0 A t*"t!nelem tesz %gyan eml. Sem olyan.'&n&sa. mint )enned. ami sz!8 az !giteste(en. mindene( al(ot4/a. me"t te"m!nyeid 'olta(. mi'el gy*ny*"(*dtetett engem a lo8&s )5ne0 .zess!get. V-. mind/&"t o( %t&n n!zün(.e"t !n %gyan semmi 'onz4t nem l&to( )enneF +yoma sem 'olt olyasmine( )enne. h. hanem hi)&s !"t!(el!ssel e 'al4/&)an igen gya"l4 hi. de nya'aly&s lel(em nem azo( %t&n (. &m)&" a -első)). hogy *(l*m !s )&to"s&gom tett h.thesse. hisz (*z*ns!ges lo8&s 'olt&lF Egy&ltal&n 'agy te 'alami.tsem $ az em)e"i !"telmet.i!"t gya(o"olta mag&t ilyen gonosz m4don0 +yil'&n az!"t. . Istenem./&n elseny'ed/en.'ün()en nem a te t*"'!nyed !s igaz$ s&god. hogy 'ala(i azon elő)) m%land4(na( ne'ezett /a'a( el(. hogy sz4lo( hozz&d0 Sz!8e( 'olta( a lo8ott gyüm*l s*(. amelye( tele 'anna( szület'e. 'agy 'alamely s!"elem )ossz. !"z!(e(et."a tüzelte. amely)e zil&lt 'agyoni 'iszonyai s ma"dos4 lel(iisme"ete tasz. (in set sze"ezzen. 'agy el'eszt!sü( -!lelme n!l(ül (*'ette 'olna el a )5nt. &ll&st. de magya"&zat(!88en oda-5zi az illetőne( sa/&t sza'ait9 <+em a(a"om. ami !(es. )oldog.s&go( al& helyezün(. :. hogy gazdag zs&(m&nnyal a(a"ta meg!lhet!s!t )iztos.indhez 'onz4dtam teh&t nyomo"%lt m4don. hogy (iemel(ed/!( s. Tegyü( -el.

mint te.s&ga -!lelmet a(a" ge"/eszteni# (itől (ell 8edig egyedül -!lni.'&n sis&g a t%d4s !"de(lőd!s (*nt*s!)e ). Az i"igy első))s!g!"t 'esze(szi(. s4ha/tozi(. 8edig te 'agy az *"*( )oldogs&g tel/ess!ge !s (ime". de minden /4na( te 'agy leg)ő(ez5)) adom&nyoz4/a. (i megsz*(i( %"&t4l s &"ny!(o( %t&n -%t(osF Oh "oml&s. A 8aza"l&s a )ő(ez5s!g l&tszat&t (e"esi. me"t nem te &"tasz ne(i(9 sa/&t )5nei( "ont/&( meg a gonoszo(at. mint tőled nem lehet. elsza(. mi(o" el-o"d%l tőled s (. az%t&n -ell&zadna( ellened. amit sze"etsz0 Dol 'an tel/es )iztons&g.thetetlen )ős!ge. )&" .it sze"ettem teh&t !n a))an a tol'a/l&s)an !s mi 'olt az.egle8het. G.z4di( az egysze"5s!g !s &"tatlans&g ne'e m*g*tt. A hatalmaso( szigo". S a nagy"a'&gy&s mit a(a"0 Tiszteletet !s )e sül!st. ha m&" 'al4s&ggal nem 'olt hatalmam hozz& $. $ (i )üntet igazs&gosa))an mint te0 A -!l!n( elő"e nem l&that4. hi"telen )a/t4l -!lti sze"etteit s agg4d'a (e"es )iztons&got# szo(atlan$e ne(ed 'alami0 . s a tilalmas dolog )üntetlen el(*'et!s!'el szolga l!tem"e sza)ads&got a(a"tam haz%dni magamna( s mindenhat4s&godat a(a"tam to"z m4don %t&nozni0 Bme a szolga. .aga a t%datlans&g !s osto)as&g sz. sehol.'&n(oz&s gy*ny*"(*d*tt. mint a te mindene( -*l*tt sz!8 !s "agyog4 igazs&godat. hogy te 'agy az eg!sz 'il&g al(ot4/a s nin s m4d a tőled tel/es elsza(ad&s"a. Igen "ossz %t&nz4id azo( 'alamennyien. ha nem Istentől. semmi sem &"tatlana)). A (a8zsis&g so( 'agyont a(a". Ee m!g . ha meg nem t!" hozz&d. (ine( hatalma al4l sen(i !s semmi. $ s a tied minden.gy is !88en %t&nz4 mag%('iselet!'el hi"deti(. semmi(o" !s sen(i seg!ly!'el (i nem mene(edheti(. tiszt&n sa( az!"t. Bgy a gőg a m!lt4s&g (ülső -o"m&/&)an sze"et meg/elenni. Bgy 8oty&zza el hi&)a sze"etet!t a l!le(.'ül0 A sillog4 /4m4d sze"etn!. ami)en a (. "omlatlan 'al4s&g)an soha meg nem tal&l. Az %d'a"l4( sz!8te'!se tetsz!st a(a" !)"eszteni# de semmi sem megnye"ő)). ha nem n&lad0 A szomo". A gy&'a ny%galom(e"es!ssel mentegetőzi( s 'an$e )iztos ny%galom az K"on (. ha )ős!g)en 'al4 meg&lla8od&sna( ne'ezn!(. me"t tilos 'olt0F .'i( s .'üled a(a"/a megtal&lni azt. $ (i előz meg t!ged0 A ha"ag )ossz%lni a(a".:. 8edig semmi sem egysze"5)). amit tiszta.s&g anna( 'eszt!s!n em!sztődi(. $ 8edig egyedül te 'agy a legm!lt4)) minden te"emtm!ny -*l*tt. 8edig egyedül a ti!d a tisztelet !s di sős!g *"*((!. mint a te (ed'ess!ged !s semmit olyan üd'*sen sze"etni nem lehet.'esen megh. oh sz*"nyszül*tt/e az !letne(F Oh *"'!nye a 8%szt%l&sna(9 hogyan t%dtam (ed'emet tal&lni a tilalmas)an.me )enned 'an a 'il&g minden t%dom&nyaF .that$e t!ged 'alami att4l.gy ne lehetne semmit el"agadni tőle. ami'el )enne )5n*sen !s to"z m4don 7"amat %t&noztam0 Tal&n ha/tott a '&gy -el-o"gatni a t*"'!nyt $ legal&)) l&tsz4lag. A (. a(i( elsza(adna( tőled.

amely)en semmi egye)et. . ami gonoszt el nem (*'ettem9 hisz mi minden"e 'etemedhettem 'olna. hogy t&"sa( is 'olta( hozz&. sa( mag&t a )5nt sze"ettem. +em 'olna teh&t igaz. Te (egyelmedne( (*sz*n*m azt is. !s az a (*"ülm!ny. a((o" egyedül is el(*'ethettem 'olna a magam gy*ny*"5s!g!"e azt a gonoszs&got s ne (ellett 'olna *ssze)esz!l!s)en "e/lő %sz. mint a /eget. ha nem az !n sz. Enn!l-og'a a sele(edet)en "!szes 8a/t&so( (*z*ss!ge is 'onzott engem.'ül semmi egye)et nem sze"ettem0 Ee igaz. amit a(a"atom sze"int '!g"eha/tottam."&som)an ol'as. Igen.'&n(oz&som 8a"azs&tF Ee !88en mi'el nem a gyüm*l s 'olt a gy*ny*"5s!g igazi t&"gya. . Semmi egye)et. azt is. hogy a gyüm*l s*t ello8/am !s megegyem !s semmi m&s. V---. amin most 8i"%l'a elm!l(edem0 Mül*n*sen ama lo8&s)4l. ami(et ezen eml!(ező !s meg'all4 .tott (i. a(i h.'em meg'il&gos. F"J". &"tatlans&g&t nem t%la/don. . mint !n. szüntelen h&laad&ssal s ne'ed di s!"!s!'el h&l&lom meg.i'el h&l&l/am meg 7"amna( azt. 'agy in(&)) nem esett e((o"a nya'a$ ly&)a# sze"essen teh&t T!ged annyi"a. 7"am. Sen(i em)e"-ia.'4 sz4zatod"a (*'etett t!ged !s ment ma"adt azo(t4l.tenem (. egyedül )iztosan nem tettem 'olna. a(ine( e"e/!)en eddig ő ment 'olt a )a/t4l. hogy a lo8&s)an a lo8&son (. ha sa( egysze" is "&gondol esendő mi'olt&"a. F"J". sőt so((al /o))an.t&ssal l&ng"a e"ős.that/a a maga e"e/!ne( s nin s o(a (e'!s)! sze"etni t!ged. 7"am. hisz a lo8&s semmi 'olt. )5neim t*meg!t. mintha nem 'olna tel/es nagy szü(s!ge a megt!"ő )5n*s*( )5neit meg)o s&/t4 i"galmad"aF . s*t!ts!g!ne( eloszlat4/a0 . %gyananna( '!delme alatt ma"adhatott ő mentes e nagy )5n*( 'eszedelm!től. hogy mindent meg)o s&/tott&l. . tisztas&g&t. hogy e nagy )5neimet !s igen gonosz sele(edeteimet meg)o s&tottad. nyomo"%ltna( minda))4l. me"t a (*z*ss!g is semmi. ne 'essen meg engem. me"t meg!"theti. ami)en 'ezető (ezed mega(ad&lyozott."T +inden tisztaság&nk Isten adománya.inden.e"t nya'aly&m)4l %gyanazon o"'os gy4gy."T "etszett neki az a lo)ás. azt is.t4/a. hogy eml!(ezetem '!gig/&"hat/a e dolgo(at s lel(emne( imm&" nem (ell -!lnie tőlü(0 Sze"etettel. . T%dom9 (egyelmes i"galmass&god ol'asztotta el. a )5n 'olt az.i hasznom 'olt a((o" ne(em.gy eml!(ezem a((o" 'olt ha/la$ maim"a.t meg engem e))en.i az 'al4/&)an0 Mi o(os. sa( !n lettem miatta m!g nyomo"%lta))F Ee tal&n egymagam)an nem is sele(edtem 'olna. mert többedmagával cselekedte. (i a )5nh*z *nmag&!"t 'onz4dtamF Di"detem. 'itatni s ezen t*8"engeni0 Da a((o" sa( az izgatott 'olna. .i!"t /%t most eszem)e ezt )on olgatni.V--. hogy a(i)en !n ilyen nagy )5n*( so"'ad&s&)4l (imene(edtem.

ha egymagam)a teszem. igen &"talmas )a"&t(oz&s. hogy )e sa8t%( azo(at.'&natos tel/ess!ged hi)&tlan sz!8s!g!hez. Th.i!"t gy*ny*"(*dtetett teh&t engem !88en ez a (*"ülm!ny. nem )ossz. Eg!szen )iztosan nem# ezt 'all/a ne(ed Istenem az !n ele'en eml!(ezetem. T"!-&)4l. de ez is. . Te 'agy a mi tel/es megny%g'&s%n( !s za'a"talan !letün(. ellenő"izhetetlen o(oz4/a so( l!le( )%(&s&na(. igazs&g !s &"tatlans&g. F"J". ha 'alami igen ne'ets!ges dolog /%t esz!)e.nya 'olt s /a/. nem o(ozott 'olna *"*met s az!"t nem is tettem 'olna.i-!le !"zelem 'olt ez )ennem0 Jizonyos. . )i"to(os&t."T 'gyed-l nem követte volna el5 maga )éldáján látja tehát. (&"te'ő sz&nd!(. )el!8 7"a *"*m!)e# nem (ell -!lnie !s /4 so"a lesz a leg/o))a( )i"to(&)an. sem -oglal(ozni 'ele. 'agy ilyet ta8asztal. nem haszon!"t. hogy .t. hanem a lo8&s maga 'olt gy*ny*"5s!gem. a te tiszta -!nnyel "agyog4 !s *"*((! (.ns!ges 8%sztas&g lettem *nmagamna(. hogy igen s. igaz# de az!"t az em)e"t egyedül egymag&)an is elő'eszi n!ha a (a ag&s. Ee m!gis mi 'olt0 Mi isme"i -en!(ig a )5n*(et0 Ma ag&sig si(landozott )ennün(et.s&gom)an a te e"őss!gedtől s . Egyedül nem 'ittem 'olna '!g)e azt a lo8&st. Egyedül nem tettem 'olna. A(i hozz&d -!"(őzi(. F"J". hogy nem egyedül 'oltam a tettes0 Tal&n mi'el az em)e" egyedül "endesen nem t%d ne'etni0 ?endesen. Fel!d 'onz4dom.sztam mellőled !n Istenem# igen messze el)olyongtam i-/.-/. *ssze-on4dott som4t0 7ndo( hist4"ia# nin s (ed'em sem l&tni. in sel(ed!s)ől (isa"/ad az &"t4. Mi old/a meg ezt a sz*"nyen *ssze)onyol4dott. gye"ün(F $ mindegyi( "estell /o)) lenni a t*))in!lF /."T 3ágyakozik Isten tiszta világossága &tán. El s.tott engem. amely)en nem a lo8ott dolog. s mi(o" 'alamelyi( el(i&lt/a mag&t9 "a/ta. igen ". .&ll&s o(&)4l. mennyit ártanak a gonosz társak. a(i( nem is se/tett!(. de )iztosan igen nem sze"ett!(.gy )&n%n( el 'elü(.

hogy igazi "!sz'!tet sa( istenes l!le( !"ezhet.&s )enső eledel"e. . Bgy "ohantam )ele az !"z!(i sze"elemne( előttem igen (. m!gis -o"gatta. ann&l nagyo)) 'olt )ennem az ellenszen' i"&nt%(.'&natos "a)s&g&)a. Me"estem 'alamit. Kgy l&tszi(. gonosz hi. any/a (*nnyei s az K" (egyelme. de a leg/o)) latin . me"t (ellett sze"etnem. Elemz!s al& 'eszi ezt a l!le(tani tünem!nyt s a""a az e"edm!ny"e /%t."na( ta"tsana(.song4 any&na( n!mi 'igasztal4 )iztat&st."&s ügye-ogyott st. A(&"mennyi"e szennyes 'olt is azon)an mag&n!lete. $ (ül*n*sen az 4sz*'ets!gi "!szt# de az első (ed'ezőtlen )enyom&s.e"t mi(o" sze"el$ mem 'iszonz&st lelt s )ilin s lett az !l'ezet)ől. szem!"mes de"5/!t szen'ed!lyem t*"*lte le s /4llehet 'al4/&)an ennyi"e 8isz(os !s /ellemtelen 'oltam. m&s"!szt (i nem &llhattam a szü"(e. ?!gi 'onz4d&sa sz. de az adott !s 'iszonzott sze"elem a((o" 'olt igaz&n !des ne(em. de '&gy4dtam %t&na !s e m!lys!ges '&gya(oz&s *szt*n!'el ha"ag%dtam ig!nytelens!gem"e. me"t min!l ü"ese)) 'oltam. meg a mani he%s magya"&zato( hat&sa alatt ta"talmilag is tem!"de( (i-og&sa 'olt ellene. (*ny*"ülő /4s&god tem!"de( e8!'el (ese".m5 m%n(&/a."4( m5'ein meg-inomodott nyel'!"z!(e 'issza)o"zadt a Szent. Ami l!le(telen 'olt. (alandtalan egy-o"mas&got. de ezt az !hs!get a((o" nem !"eztem a maga igazi ala(/&)an9 halhatatlan eledele( %t&n nem (elt '&gy )ennem. s !n )oldogan szedtem magam"a e gyal&zatos . .tan&.'armadi$ $%n&v A harmadik könyv tartalma 67894787: Az atyai h&z)4l Ma"th&g4)a megy s ott hama"osan igen -eslett 'iszonyo( (*z! (e"ül. s (*"ül"a/zott engem a züll*tt sze"elme( "a/a minden oldal"4l. ha sze"elmesemne( teste is az eny!m 'olt.tette ezt a )oldogs&got."T 1arthág!ban tisztátalan viszonyok közé keveredik. "e&d magad"a !hező !hs!g 'olt ez )ennem. azt nem t%dtam 'olna sze"etni. !"t!(ese)) !let '&gya. F"J". 7"am. hogy -inom !s elő(elő .t&st2."&st is 1'al4sz. Tan%lm&nyai'al (omolyan -oglal(ozott. Fello))ant )enne a magasa)). nem mintha m&" elt*lt*tte( 'olna. amit sze"ethete(.t!s!n9 sa/&t -iloz4-iai (%tat&sai.!g nem 'oltam sze"elmes.s&ggal 'igy&ztam.n5leg 'alamelyi( a-"i(ai latin -o"d.ton elősz*" a mani he%so()a a(adt.eg!"(eztem Ma"th&g4)a.l%s&t4l./&t!(o()an tal&l sz4"a(oz&st. . Az igazs&g -el! 'ezető . Istenem. -. me"t !"zi lel(e ü"ess!g!t. Bgy a 'onzalom -o""&s&t testi '&gya(oz&saim 8isz(&'al -e"tőztem meg. Fo"d%l48ont 'olt ez Ágoston !let!)en. D&"om e"ő m5(*di( imm&" Ágoston megt!".4ni(a l&tta -ia elt!'elyed!s!t s sza(adatlan%l im&d(ozott megt!"!s!!"t. Joldogtalan. hanem az!"t. J*l seleti -ogalmai (*zül !88en a legszü(s!gese))e( hi&nyozta(# !"thető teh&t. Jeteg 'olt teh&t a lel(em s ilyen )etegen *ml*tt sz!t az !"z!(i 'il&g dolgai"a. Isten adott is a ). M!z)e 'ette a Szent. .nh&z)a 'iszi# szaggatott lel(e leg$ in(&)) a szomo". A (lasszi(%s i"odalmi m5'e( so"&n e((o" (e"ült (ez!)e 3i e"o <Do"tensi%s> . ha net&n azo( !"int!se meg silla8. . hogy a 'il&g !s a "ossz e"edet!ne( (%tat&sa (*z)en !'e(en (e"esztül nem t%dott megmene(ülni a mani he%s ideol4gi&t4l. %ndo"odott di&(t&"sai d%ha/ !letm4d/&t4l.

i!"t (ell olyan gya("an )ele*mlenie %ndo( szen'ed!lye( sz*"ny5 tüzei)e. F"J".'esen '!gigs.i anna( l!le(tani o(a. mint azt. ."/a a sz. aggodalom. mi az igazi részvét. ha m&s szen'ed!s!n megind%l./&t!(ait. %nat(oz'a !s el!gedetlenül in(&)) elt&'ozi(# ha ellen)en meg"endül."T (z$nházban keres sz!rakozást. a te . S !88en az!"t. aty&in( -*ls!ges Isten!ne( $ (i most !s mind*"*((! di s!"tess!(F $ '!delme alatt 4'a(od/&l a tiszt&talans&gt4lF ?!sz'!tet most is t%do( !"ezni. hogy minden(i *"*met (e"esF Vagy ha m&" sen(i sem sze"et sze"en s!tlen lenni. t"ag!di&it. amit az !"telem el-ogad. Ez eg!szen )iztosan az igazi "!sz'!t.)ilin se(et.n8adon &)"&zolt dolgo( i"&nt0 Disz a n!zőtől sen(i nem '&" seg.ost so((al nagyo)) "!sz'!ttel te(intem azt. de az igaz&n "!szt'e'ő sz. lel(e(et sze"ető Istenem. t5n!s!t. :. amelye(et 'al4/&)an nem sze"etne &t!lni0 A n!ző a -&/dalmat igaz&n &t a(a"/a !"ezni s ez a -&/dalom !l'ezet ne(i. Az !n /4 Istenemne(. 6.i soda nyomo"%lt osto)as&g ez0 Az előad&so( %gyanis a n!zőt ann&l /o))an meghat/&(. a (*z-el-og&s sze"int ez sze"en s!tlens!g. Val4s&gos lehetetlens!g. ezen a "!'en sze"eti( az em)e"e( a -&/dalmat0 Ez is egyi( e"e s(!/e az &ltal&nos em)e"i együtt!"z!sne(. --. az meg "!sz'!tF Ee lehet$e "!sz'!t (*lt*tt !s sz.e""e h%ll&mzi(0 . ha el'esztett!( egym&st. 1&tatja. s megind%ltan.nh&zna( is. hogy l!tezzene( szen'edő(. . ha. ha maga szen'ed.'esen !"ez in(&)) "!sz'!tet s mi'el minden "!sz'!t -a/t&/a a -&/dalomna(. sa/&t szen'ed!lyem -o""&sai"a. a(&" (*lt*tt em)e"i (üzdelme( előad&sa (*z)en hideg ma"ad.tani. mint -o""4 sz%"o( &"adat&)a.ost0 . ott ma"ad. de 8e"sze ez nem 'együl semmi-!le gy*ny*"(*dtető -&/dalommal. )&" )5n*s .' sze"etne. a(i "!sz'!ttel 'an a nyomo"%lt i"&nt. a(i )oldogan !l'ezi )5n!t. min!l nagyo)) a (*z*ns!g megind%l&saF Sőt a (*z*ns!g. -igyel !s !l'ezF D&t sze"eti( az em)e"e( a (*nnye(et !s -&/dalmat0 Ee hisz )izonyos. de mind(!t -o"d%latot !l'eztem.ts!get.ind e 'iszontags&g sa( /&t!( 'olt a sz. $ a -!lt!(enys!g 'as'essze/!ne( !gő üt!sei. hogy az em)e" sz. sa(hogy gy*ng!ds!g!t (im%tathassa i"&nt%(. )&" ne lett 'olna o(a "!szt'e'ő )&n(4d&s"a. . a so( ha"ag !s i'4d&s igen meg(. szinte meg(*nnyeztem so"s%(at.ton.t!l/ü( teh&t a "!sz'!tet0 Semmi eset"e sem.'&nhassa. semmi -&/dalom nem se)ezhet. hogy a "!sz'!t igaz&n őszinte is lehessen. Van teh&t -&/dalom. G.nozta(.e"t a sze"etet "end/e sze"int sele(szi(. . . amelyet a sz.n!sz si(e"e ann&l nagyo)). de a((o" a sz.n8ad szomo". Ee 4'a(od/&l lel(em a tiszt&talans&gt4l. 7"am. Mi'etni'al4na( . a(i (em!ny (&"na( 'all/a )%/a (&"hozata s )5n*s )oldogs&ga -ogy&s&t. a -olytonos gyana('&s. meg azt is (. őt sa( (ese"g!s"e a(a"/&( ind. Ee mi ezen együtt!"z!s i"&nya0 .nda"a))an. de olyan nin s. Sze"essü( sa( n!ha$n!ha a -&/dalmat is.' mindene( előtt azt (. 'agyis9 /4a(a"4 "ossza(a"at (ellene ahhoz.'&n/a. ha a(&" "!gi. s az ala(. me"t t!ged. ?a)/a lettem a sz.t4 sz. *ssze(e"ülhette( egym&ssal.nh&z)an együtt *"ültem a sze"elmese((el. min!l isme"őse))e( ne(i e szen'ed!se(# m&" most. sz. ami'! azt&n &t(e'e"edi( !s &t'&ltozi( sa/&t neh!z(ed!se miatt elsza(ad'a !s el)omol'a e"edeti !gi sz!8s!g!től. hisz az előad&so()an "&isme"tem sa/&t züll*tt !letem"e.

mint t&"saim. s szinte "e8edtem a gőgtől. hogy annyi"a egy atya-ina( !"eztem magamat a -&/dalma((al.a(t4l. sz. amelye()en )olond )iza(od&ssal )olyongtam. mintha sa( hasogat4 (a"mol&s lett 'olna. Istenem. mely igen nagy az em)e"i 'a(s&g. sa(hogy tőled messze)) sza(ad/a(# me"t sz*(e'!ny sza)adoss&gom m&mo"&)an a magam *s'!nyeit sze"ettem.ltan (e"este az al(almat. Ee m!g az . min!l t*)) (*nnyet -a sa"t (i )előlem.nyol4d&ssal. .e"t a(&"$ mennyi"e )ele)otlottam is a )5n*()e s ha 8o(oli l&zam)an annyi"a /%tottam is. M*ztü( !ltem s o(talan%l sz!gyen(eztem.s%lnia. amelye(et <a -el-o"gat4(> 1ez a "ossz%l hangz4. +em %gyan azo((al. amit eze(!"t (ezed)ől 'ettem. amelye( m!lyen &t/&"hatta( 'olna.l%s&hoz0 Igen tal&l4 a <-el-o"gat4> elne'ez!s# hisz mindene(előtt ő(et mag%(at -o"gat/&( (i. mint ő(# (*ztü( 'oltam. hogy a tem8lomod -alai (*z*tt. ny&/adt4l.n-alhasogat4 /&t!(a ann&l /o))an tetszett. me"t amit sze"ettem n!zni. 6. A sz4no(i is(ol&)an m&" (it5ntem. mint a mien(# de la(ozhati($e em)e")en ilyen (*ny*"ület0 Az !n )eteg lel(em azon)an (ed'!t lelte a "!szt'e'ő szomo". hogy a (*ltői m5 '!gig$ hallgat&sa lel(emet 'alahol a -elületen hozza mozg&s)a.t4.n!sz (*lt*tt szem!lye( )a/&t &)"&zolta. hogy m!g 'a(s&g&'al is di se(szi(F :.nye($ )en. mint társai. s nem 'olt "!szem a s.a(na( ne'ezett tan%lm&nyaim 'ezető gondolata a 8e"es ügye(et ta"totta szem előtt. 'an$e m!g 'alami ennyi"e hasonlatos az *"d*g*( st. Jüsz(e *"*m t*lt*tt el. 7"am.(*ny*"ületed so((al tiszt&)) !s &lland4)). ."n!'F Oh. Oh "a/tam (*ny*"ülő igen nagy i"galmass&g. S. me"t )ele%ntam ő"iző gondoss&god)a. de üzelmei(től 'issza"iadtam. /4llehet $ te t%dod. te 'olt&l mened!(em sz*"ny5 'eszedelmeim)ől. ann&l nagyo)) h. "a'asz *"d*g*( %gyanazzal. Elt!'edtem. Istenem. hogy nem 'oltam olyan. !n Istenem. de )5n*mh*z m!g mindig semmi 'olt )5nhőd!sem. ha sze"en s!tlen /%ho s(&d %ndo( nya'aly&)a esett0 Ez o(ozta. %ndo( genny -a(adt lel(emen. s n!ha *"ültem a )a"&ts&g%(na(. !let 'olt ez az !n !letem0 ---. tüzes daganat.tő *"d*g*( előtt 'al4 h4dol&sig /%tottam $ hisz )5neim ne(i( sz4l4 &ldozato( 'olta( $ osto"od minden)en el!"t engemF Annyi"a 'etemedtem. M*z)en 8edig messzi"ől -olyton (e"ingett -*l*ttem (ita"t4 i"galmass&god. "an&lás és viselkedés dolgában jobb. a (e". *"d*gi n!' a((o" )izonyos elő(elős!get /elentett2 '!g)e'itte(. nem sze"ettem 'olna el is szen'edni# $ !n sa( azt a(a"tam. ünne8!lyes istentisztelet alatt is !"z!(i '&gya( -oglal(oztatta( s ott t&"gyaltam meg a )5n*s tal&l(oz&s m4d/&t. e'esed!s. hogy eze()en (it5n/e(# 8e"sze9 min!l t*)) "a'aszs&g. ti. az olyan -a/t&/. minden o( n!l(ül za'a")a hozt&( ő(et.gy &t!"zett -&/dalom nyom&)an is.lyos. 3soda$e. .s&g)an s ny.nyolni. 7"am $ /4'al (omolya)) 'oltam. F"J". Fő !l 'olt.agasa)) -o(."T onosz vágyakozásai még a tem)lomban sem sz-netelnek. "*h*gi( !s alattom)an meg"ont/&( a s&). mi(o" 8!ld&%l '!dtelen em)e"e( együgy5s!ge ellen t&madta( s szemtelen g. nem a tieidet. hogy legyen min ). ami'el eze( m&so(at szo(ta( (ele8 !)e e/teni !s (ig.i(o" a sz. . hogy tőled elsza(ad'a '!g"e m&" a legm!lye)) ingo'&ny)a. +em t%dom. hogy gonosz (ed'ü(et legeltess!( "a/t%(.

a 'il&g elemei sze"int !s nem M"iszt%s sze"int 'agyon. hanem a""a )%zd. '&ggyal m. hogy előad4(!8ess!gemet gya"a8. Ilyen t&"sa( (*z*tt -o"gattam !n ta8asztalatlan -e//el az !(essz4l&stan (*ny'eit. mi-!le m5 az. Nya"l4na( l&ttam egysze""e minden hi. ezt lo))antotta l&ng"a )ennem az a (*ny'."4 a))an a (*ny')en a )*l selet m5'e$ l!s!"e )%zd. s aty&m (!t !'e meghalt2 $ amint mondom. amelyet (egyes !s /&m)o" szolg&d . 7"am s .l4 em)e"i tetsz!se( . ami"e nagy/&)an any&m 8!nz!t (*lt*ttem $ 1a((o" m&" 6Q !'es 'oltam.tőm ne'!t.me azt tal&lom. (e"essem.t&s &ltal.e"t ezt a ne'et. hogy mag&t a )*l sess!get./ !lo(at adott ne(em. Sa/nos nem 'olt olyan a lel(em. me"t nem ezt 'agy azt az i"&nyt a/&nlotta. V. . F"J". 3. hogy )e t%dtam 'olna l!8ni s megha/ol'a l!8!s"ől l!8!s"e t%dtam 'olna )enne hatolni. sőt nem is nyel'e. .totta.tott. /&"/a( %t&na.tom. nem t%dott engem eg!szen le(*tni.tsam 'ele. ."T A (zent$rást egyszer# nyelvezete miatt félredobja. E((o" (ezdtem -el(elni.tján. . lo)og4 l&ng"a sz. &m.e"t9 <+&lad 'agyon a )*l sess!gF> 1J4) 6:. Azt a (*ny'et !n nem az!"t ol'astam. (*ny*"ülő /4s&god)4l zsenge sz. nem st.-V. a(&"milyen i"odalmi !"t!(5. Istenem. gondos !s igaz 'olt is egy!)(!nt. F"J". im&ds&gomat -el!d i"&ny."4 (*ny'e (e"ült el!m# nyel'!t tal&n minden(i elisme"!ssel emlegette. hanem ta"talma (a8ott meg engem. A tan%lm&nyo( szo(&sos "end/!n 3i e"o ne'5 .t/&n h. !n Vil&goss&gom. 6. :. hi. hogy lo)ogott 'issza"e8ülni e -*ldi 'il&g)4l hozz&d# de nem t%dtam.6G2 Philoso8hia g*"*g n!'."T 1ezébe ker-l %icero valamely m&nkája. s hihetetlenül tüzes '&gya(oz&s gy%lladt (i )ennem a )*l sess!g *"*( ala8/ai %t&n. S .l%somat a(a"tam azzal a (*ny''el -e/leszteni. a te Fiad ne'!t. hogy hozz&d t!"/e(. sze"essem. Ud'*z. hogy 'ala(i tite(et meg ne sal/on a 'il&gi )*l sess!g !s hi. s az eg!szen tit(o( -&tyla 'on%l '!gig. 7"am. )&"minő -o"m&)an. Bgy született meg )ennem az elhat&"oz&s.H$Q2 Te t%dod.t/&n adt&l9 <Vigy&zzato(."4t -elso"ol !s le&l &z s . -el-og&s&t m&" (e'!s)!. 'lső lé)és a megtérés ."&s"a -o"d. tegyem magam!'& s &llhatatosan "agasz(od/am hozz&."es. hogy sem a gőg*s !szne( nem eg!szen 'il&gos.'ta mag&)a !s m!lyen "e/t'e ő"izte. me"t ő)enne la(i( az istens!gne( eg!sz tel/es 'olta testi 'al4s&g)an> 1Mol :. Ami)ől ez a n!' hi&nyzott./ '&gya(at. mi sz&nd!(od 'an 'elem. Ezen a t!"en a(a"tam %gyanis nemtelen.'em az anyate//el sz. hanem sze"!ny )e(ezd!s %t&n -*ls!ges a -olytat&sa. sa( az 'olt. Eg!sz lel(i'il&gomat meg'&ltoztatta. Az . t*"e('!st. hogy -igyelmemet a Szent. sem nem gye"me(ien egysze"5.me9 Do"tensi%s.gy 'al4"a '&li( )enne az üd'*s intelem. ne'ezetes em)e" lenni. Fel"&zott engem. (ed'es !s -*ns!ges n!''el sa/&t t!'ed!sei(et (endőz'e m&so(at -!l"e'ezetne(# e (*ny' azon)an ma/dnem minden ilyen egy(o")eli !s "!ge))i . Egyn!melye( e nagy. Dogy lo)ogott )ennem a '&gy. !"telme a )*l sess!g sze"etete. hogy ezen a8ostoli sz4 a((o" m!g isme"etlen 'olt előttem# a (*ny' egyedül az!"t "agadta meg lel(emet. hogy M"iszt%s ne'!t sehol sem tal&ltam )enne. mely az em)e"e( hagyom&nya %t&n. megt%dni.t.tott s ha 'alami lohasztotta (ed'emet.

egy!) semmi. gy*ny*"5 al(ot&saidat. amine( sza'aid sze"int most isme"le( t!ged. mintha sa( (!8zelet)en szeml!lnő( ő(et. Te 8edig 7"am. 6. T&lalta( el!m t&l &i(on egy!) i-"&n (igondolt "endsze"e(et is.t&s%( hamis 'olt nem sa( "4lad. 'agy in(&)) nem t&8l&lta(. G. Testie( eze( !s -e segő(. egyedül sz!8 minden sz!8s!g -*l*ttF Oh igazs&g. S az !n !hes. melyet az !g)olton l&t%n(.'&n(oz&somna(0 A na8ot.e"t az B"&s első -o"gat&sa(o" nem .gy l&ttam. hogy a Szent. sőt egy&ltal&n semmi 'olta(. igazs&gF . )&" legelső. e 'il&gna( al(ot4 elemei"ől is. to'&))& az K" J!z%s M"iszt%s !s a 'igasztal4 Szentl!le( ne'!ne( sz4tag(e'e"!(e. hisz azo( nem is 'olta( 'al4s&go(. <Igazs&g. me"t nem t%dta( (iel!g. F"J". Az &lom)an meg/elenő !te( eg!szen olyan.teni sem lehet. hogy együtt nő azzal. sa(hogy nem t%d/a t&8l&lni meg&lmod4/&t.. l!8"e salogat4 "a/a +e'edne(. dolgaidat (."T +egismerkedik a maniche&sokkal. me"t az legal&)) szemmel meg-ogott 'al4s&g. leg/o)) Aty&m. =n azon)an azo(at is )e'ettem. de sa( hang 'olt az !s nyel'/&"tat&s. me"t mindez a te al(ot&sod s m!g sa( nem is ta"tozna( legnagyo)) m5'eid (*z!F D&t m!g az !n (!8ess!geimF . mi(o" -olyton !s minden 'onat(oz&s)an emlegette( előttem $ ü"es sz4'al !s tem!"de( 'astag (*ny')enF . +yel'ü( az *"d*g (alod&/a. 6C2 :. Jele(e"ültem ilyen !"zülettel )olond%l gőg*s em)e"e( t&"sas&g&)a. de soha igazs&g nem 'olt )ennü(. 'al4s&gos -*ldi. nagysze"5)). Pedig (!ső)) e t&"gy)an m!g a helyes nyomo(on /&"4 -iloz4-%so(at is meg (ellett haladnom i"&ntad 'al4 sze"etet)ől. de )e'ettem. az sem. =s 'iszont eze(ne( el(!8zel!se is t*)) 'al4s&got ta"talmaz. +em is igazi teste( 'olta(. nem 'agy ez a testi 'il&g. hanem t!ged. hanem m!g /o))an (izsa"olta(.totta( ahhoz. holdat. lel(ü()en nyoma sem 'olt az igazs&gna(. A((o" . 'agy sillag'il&gna(# eze(et l&that/%( az &llato((al !s mada"a((al együtt !s igazi)) 'al4s&go(.it t&lalta( -el eze(en a t&l &(on -el!d (.e"t "agyog4( eze( %gyan !s !giteste(. mintha "a/t%( t. ha "&d hagyat(ozom. Val4)an o(osa)) lett 'olna el-ogadni a na8ot. me"t ott is t!ged se/tettele(. amit szemün( m&" el nem !".gy gondol(oztam. ahogy most )esz!le(. igazs&g> $ ü'*lt*tt!( s ne(em is so(at lo sogta( "4la. T%d4s gőg*mne( nem tetszett )enne a sze"!nys!g.'&nta. Eze(n!l . hogy gye"me((! ala sony%l/a(. (i magad 'agy az igazs&g. hanem te"emtm!nyedne(. amely a tied $ de hisz az a so( hi&)a'al4 (!8zelőd!s nem is te 'olt&l $. A/(aim nem !"ezt!( azt az . a(i)en <nin s '&ltoz&s. mint ama szem-!ny'esztő osto)a elm!lete(et. hanem minden tan. e"ős t&maszom. '!gtelen 'il&go(at se/tün(. amilyene( egy&ltal&n nin sene(. de m!gis sa( m%n(&idat s nem t!ged magadatF S m!g m%n(&id (*zül sem a legm!lt4))a(atF . Pedig ez a (*ny' olyan.zt.teni. . s .ilyen sz*"ny5 messze este( tőled. sem &"ny!(a a '&ltozand4s&gna(> 1Ja( 6. me"t sa( &lmod/a az e'!st.ennyi"e lel(em m!ly!)ől '&gy4dtam m&" a((o" %t&nad. E ne'e( emleget!$ s!)ől soha (i nem -ogyta(. hanem sa( !"z!(i (!8zelg!se(. mint a 'al4di.essze m*g*tte (*dl*tte( ezen testi szemmel l&that4. sem az.gy nem t&8l&lta( engem. de lel(es te"emt!seid m!gis elő))"e'al4(. Igazs&g. 'iszont !"telmem nem t%dott )ehatolni m!lys!gei)e. nem 'alami moh4n %gyan."&st 3i e"o nagysze"5 (*ny'!'el egy na8on eml. Ilyen hi&)a'al4s&go((al t&8l&lta( engem a((o". V-. szom/as '&gya(oz&som nem azon. a(i gye"me(l!le((el (ezdi ol'asni# !n azon)an -el-%'al(odott !s tetszelgő nagys&gom)an magamhoz m!ltatlanna( . Ee azo( m!g sa( nem is hasonl.t!ltem.l m&s.

nin s t*mege. (*ltem!ny)ől m!g lehet igazi eledelt *ssze&ll. amit az B"&s . A maniche&sok elb!d$tották. hanem m&s igazi 'al4s&g is 'an. mint a '!gtelen eg!sz. annyi"a helyeseltem ama (ont&"o( osto)as&gait. de a maga oktalansága is igen akadályozta.gy -e/ez (i.'esen s a lo8ott !des 'izet igy&to(> 1P!ld Q. +em isme"tem az igazi. megza'a"ta( eze( engem# azt hittem. Teh&t ha -elteszem is. mint a -iloz4-%so( ama meste"(ed!seiF . sohasem hittem el# azo(at a )*l sel(ed!se(et 8edig.tott. hogy (*zeledem az igazs&ghoz. Azt meg nem is se/tettem. mi(o" m!g nem t%dtam 'allom&st tenni ne(edF Me"estele(.gy sz4l9 <A tit(os (enye"et egy!te( sz. mi(o" ilyene(et (!"dezgette( tőlem9 honnan 'an a "ossz0 Van$e Istenne( 'alami (*"ülhat&"ol4 testi ala(/a0 Van$e ha/a. ahol 'an. . (*'et(ezőleg nem t%d a maga eg!sz!)en mindenütt eg!szen ott lenni. hogy te a((o" (*ny*"ült!l meg "a/tam. elhittemF Eze(en a l!8 ső(*n 'ezette( le engem a 8o(ol -ene(!"e. Sőt azzal a l!le((el sem. de nem !"telmes eszemmel. .e"t 'e"s-o"ma !s (*ltem!ny !s . amit szememen (e"esztül magam)a 'ettem. !"telmem! a (!8zelet 'il&g&igF +em t%dtam. de te m!g ezzel sem 'agy azonos. azt. Te 'agy az !n lel(em !leteF A. 8edig !88en elt&'olodtam tőle. hogy eg!sz lel(em (int ül szemeim)en s sa( azon "&g4dom. de sohase &ll. E t*"'!nye( sze"int (ell ala(%lnia o"sz&go( !s . me"t 'e"gődtem !s (i'e"t az igazs&g '&gy&na( l&za !s (e"estele( Istenem.eg'allom. me"t a t*meg o('etlenül (ise)) )&"melyi( "!sz!)en. 6. m!ly igazs&goss&got.indenhat4 *"*( t*"'!ny!"e t&masz(odi(. 'an$e (*"me0 E"(*l s*s em)e"e($e a so( -eles!g5e(0 D&t a gyil(o$ so(0 D&t az &llat&ldoz4(0 J&"atlan l!'!n. hogy nem sa( anyagi. Ve"s)ől.edea "e8ül!se m!gis sa( !"t!(ese))e(. hanem a . V--. amely nem szo(&so( sze"int . mellyel a se"t!se(et etettem. A((o" m!g nem t%dtam. ann&l is t*))et a 'il&g maga. (i magad !lsz. mint eg!sz!)en. mint a test2.'ül *nmag&)an egy&ltal&n nem l!tezi(. F"J". milyen messze tőlem0 =n t&'ol tőled )olyongtam. de nem '&ltozol. amely a(a"atod sze"int magas"a emel az o(talan &llato( -*l!. nin sen hossza !s sz!less!ge.tottam s ha m&st4l hallottam. 7"am. elz&"tan m!g att4l a h!/h%llad!(t4l is.tani# . +em t%dtam a((o" m!g. A l!le( 8edig ilyen. s Isten is ilyen. hogy '!gtelen. /a/. de nem találja."T 1eresi az igazságot. Ee hogyan is t%dhattam 'olna0 Diszen meddig te"/edt eg!sz l&t&som0 Szemeim! a teste(ig. hanem testi !"z!(eimmel. me"t !sz"e'ette. mi az )ennün(. a(i Salamon (i"&ly 8!ld&zata sze"int a h&z a/ta/&)an sz!(el !s .so((al t*)) 'al4s&got ta"talmaz a t&"gyi 'il&g -ogalma. Dol 'olt&l a((o".6C2 El s&). hogy l!le( az Isten. Pedig te t*)) 'olt&l.t!l. hanem te a lel(e( !lete 'agy. (*'et(ezőleg nin sene( tag/ai. amely a testet !lteti 1ez!"t az !let t*)) !s elő(elő)) 'alami. . hogy <Isten (!8!"e> 'agy%n(0 :. mint amennyi"e a legm!lys!gese)) !s legsz&"nyal4)) gondolat elhatolhatF Jelea(adtam a))a a szem!"metlen.ennyi'el (ül*n)e( 'olta( a nyel'!sze( !s (*ltő( mes!i. amelye( egy&ltal&n nin sene( !s hal&losan -!l"e'ezetne( minden hisz!(eny lel(et. mint a s*t!ts!g *t )a"lang/&)4l (ül*n)*ző m4don *ssze$ haz%dott *t element%m.intha ne(em adt&( 'olna a )*l se( (*'!t. hogy a "ossz a /4)an le'ő hi&nyoss&g s hogy a "ossz a /4n (.edea "e8ül!s!t meg!ne(eltem. minden !let =lete. o(talan asszony)a. (ise)) lenne a )izonyos t!""el meghat&"ozott "!sz.

tel/es lel(!)ől. megüt(*zne( "a/t%(# ami ellen)en szemü( előtt 'an. mi(o" hall/&(. milyen ig!nyne(. Volt$e )&"mi(o" !s )&"hol (i-og&s az ellen.'!)ől. s ne(i&llana (i-og&solni.an m!"egető( )5n*$ s*(ne( )!lyegezne(. Vagy mint mi(o" 'ala(i azon nya'alyog. hogy egy !s %gyanazon h&z)an. imm&" esetleg nem sza)ad# 'agy ami egyi( helyis!g)en lehets!ges."T +inden erkölcs ala)ja Isten törvénye. amellyel dolgoztam. J&(o).4zes !s E&'id# a(i(et 8edig egyn!mely "*'idl&t4(.(o"sza(o( e"(*l si !let!ne( . ami azon idő(ne( meg-elel. a(&" sa( a szodoma)elie( )5nei. "!szne( 'agy szem!lyne( -elel meg. Pedig sele('!sei((el nem sa( hozz& igazodta( Isten 8a"an s&hoz !s meg'il&gos. Ami ezzel ellenkezik. me"t sem mag%( el! nem t%d/&( (!8zelni a t*"t!nelmi idő( 'agy m&s nemzete( 'iszonyait. G. Izs&(./that )e. hogy szodomai m4don !"int(ezzene( . a -ele)a"&t/&t 8edig mint *nmag&t sze"ette0 =88en ez!"t a te"m!szetellenes )5n*( mindenhol !s mindig %t&latosa( !s )üntetni'al4(.t&s"a.t mag&)an minden e"(*l si t*"'!nyt s hogy *nmaga '&ltoz&sa n!l(ül a (ül*n)*ző (o"sza(o()an nem egysze""e mindent. .tőt eltil/&( 'alamely (!zi -oglala$ toss&gt4l. +em !"de(elte(. hogy az isteni igazs&goss&g. sem meg nem ta8asztalhat/&(. mint a(i a -egy'e"zet egyes da"a)/aina( !l/&t. melyne( /4 !s szent em)e"e( szolg&lna(. !88en . 8edig l!8ten$nyomon szemem)e *tl*tte(. A. Isten t*"'!nye a )5n*ss!g %gyanazon o(&n -enyegetn! 'alamennyit. 'agy (*telező. Sza(asztott ilyene( azo(. .gy. a sisa(ot meg a l&)&"a s '&ltig mo"og.!g ha minden n!8 "&(a8na is e )5n*("e. idő(F A "*'id -*ldi !let5 em)e"e(."tam. ami"ől egyazon testen. ami most tilos. nem e((o" ilyen.t&s&hoz. !s ami egy 4"&'al elő)) sza)ad 'olt. nem '&ltozott hely sze"int. hogy nem illene(. m&shol amolyan. !88en me"t (o"sza(o(. a))a )eleny%goszna(. . mint ami most. . hanem minden"e egy-o"m&n (ite"/edt. eze( is egyazon igazs&gna( szolg&i. . F"J". me"t Isten nem a""a al(otta az em)e"e(et. amit a m&si( szolga megtehet.t&s"a szo"%l4 (o"sza(o( -oly&sa nem egy-o"ma. %gyanazon na8on s %gyanegy h&z)an egyi( sal&dtagna( m&s a -eladata. maga a -%ndament%m azon)an mindenhol *"*( %gyanaz. ami tilos az e)!dlőasztal (*"ül. na8on 'agy h&z)an (*nnyen meg!"ti(. V---. ahogyan e 'il&g dolgait haszn&lt&(. Va/on tal&n az igazs&g so(-!le 'agy '&ltoz!(ony0 Th dehogyF Az igaz. hogy 8e"szünetes d!l%t&ni 4"&()an 'alami ad&s'e'!si (e"esetet nem ny. %gyanazon sal&d)an nem minden(ine( egy-o"ma a dolga. 6. a mai (o"'iszonyo( sze"int !"'!nyes. Pedig azo( is. hanem a 'e"s-o"m&( sze"int (ellett igazodnom s %gyanazon 'e"s -olyam&n sem haszn&lhattam a(&"hol %gyanazt a 'e"sl&)at# az elm!let azon)an. hogy 'ala(i Istent tel/es sz. holott d!lelőtt meg 'olt "& a lehetős!ge. Va(on g&n soltam azon m4d miatt a /&m)o" ősaty&(at. so((al (i'&l4))an !s magasztosa))an egyes. az b#n. hogy a t&)late". a(i( zs*"t*lődne(. hogy a "!gi (o")an az igazna( sza)ad 'olt.indezt a((o" nem t%dtam. Ehhez hozz&m!"'e 'olta( igaza( !s nye"te( Isten a/(&"4l di s!"etet Á)"ah&m. mint %gyanazon em)e"n!l.i(o" 'e"set . hanem azt "endeli !s 8a"an sol/a. hanem tettei((el el/*'endő dolgo(at is elő"e /elezte(. mint a m&si(!. 'agy hogy az ist&ll4)an megt*"t!ni( %gyanaz.t!lő( s az em)e"is!g e"(*l si !let!t a sa/&t e"(*l si szem8ont/%( sze"int egyoldal. ha Istentől (inyilat(oztat&st (a8ta(. s hogy Isten a((o" m&s t*"'!nyt adott. haszn&lat&t nem isme"'e a l&)sz&"'asat -e/!"e e"őlteti. melyi( milyen tagna(. tel/es elm!/!)ől. S nem 'ettem !sz"e. az egyna8os m!"t!( sze"int .gy. Kgy teszne(. Vagy mi(o" 'ala(i azt l&t/a egyi( h&z)an. nem tehettem a(&"milyen 'e"sl&)at a(&"ho'a. i"&ny.eg sem l&ttam e dolgo(at. hogy meg-elel/en a nemzete( !s a t*"t!nelmi idő( ig!nyeine(. a m&si()an tilos !s )üntet!st !"demel.

a szem !s a test (. 'agy együtt mind a h&"om)4l sa"/adzana( s )5n*()e me". hangsze"ne( a /4 !s -els!ges Isten t. &ltal&nosan (*telező megegyez!s!t a(&"melyi( 8olg&" 'agy /*ttment l&))al ti8o"hassa./. . me"t a 8olg&"i !let -%ndament%ma a -első))s!g i"&nt 'al4 engedelmess!g. Sőt m!g az idegen )a/on !"zett (&"$ *"*m)en is. egyi()ől. meg (ell . G. a(&" mind(ettő'el.gy t*))et nye"ün( s nagy (o (&zattal.'&n(oz&sai)4l.ennyi'el in(&)) megilleti Istent.nyol4d4()an !s s. hogy az em)e"e( tőled. 3s. amelye( a hatalom '&gy&)4l. hogy tilalmas dolog"a. amely)en Istenhez (ell &lln%n(. nem /4 szemmel n!zi.gy.". sa( ne emel/ün( t*))! ellened l&zad4 homlo(ot.zh. a(itől %gyanazt a sze"en s!t -!lti 'agy sa/n&l/a."&ssal mege"ő$ s. 'agy (ettő)ől. Valamint %gyanis az em)e"i t&"sadalom hatalmi "end/!)en a magasa)) hat4s&g engedelmess!get (*'etel az ala sonya))t4l.gy. melyen megt!"hetün( hozz&d.tsü(. az ő sze"zem!ny!t to"z )%/as&g -e"tőzi. az eg!sz te"emtett 'il&g (o"m&nyz4/&t az. hogy gondolattal 'agy sz4'al düh*s(*di( ellened !s <"%g4dzi( t%la/don *szt*ne ellen> 1A83sel Q./ is a 8a"an s# ha -eled!s)e me"ült. a(itől -!l. ha eg!szen .tani# s ha nem 'olt szo(&s)an. .-ol$ (od4()an. szo(&ss& (ell tenni. hogy a t&"sadalmi "end (e"eteine( sz!t"om)ol&s&)an.t/&n. Da Isten )&"(ine( szo(&sa 'agy -el-og&sa ellen el"endel 'alamit. a(&" /ogi s!"t!s . amit sem elődei. (i mindene( !"de(e. te"m!szetellenes !l'ezete("e 'etemedi(# a(&" a))an '!t(es. mi(o" )enned nem lehet (&"t tenni0 +em# te azon)an azt )ünteted. Ez 'an az idegen 'agyon elt%la/don.lyosan sa/&t lel(ü(ne( &"tana(.S2# a(&" . nehogy 'alamely o"sz&gna( 'agy n!8ne( szo(&s/ogai 'agy elő.&ll&s)an. !88en . a 'il&g egyetlen igazi al(ot4/&t4l !s (o"m&nyz4/&t4l elsza(adna( !s *nző gőg/ü()en m&s 'alamit a(a"na( sze"etni. /a'a 'agy. . A 'iszony %gyanis. hogy minden 8a"an s&t halad!( n!l(ül tel/es. Á"t4 sz&nd!( 'an a )ossz. a sze"en s!s(ez5 azt. A )5n*s mindig *nmag&t sal/a.tett. Eze( a -ő)5n*(. sem ő soha azelőtt nem (*'etelte(. az !let -o""&s&t4l. Ami 8edig a t&"sadalmi szo(&so(at s!"thetn!.gy Isten az eg!sz 'il&gt4l. -igyelemmel !88en e -el-og&so( elt!"ő mi'olt&"a. azt (e"ülni (ell. ha nem engedelmes(edn!ne(. (&"t tesz a))an. mi(o" t!ged nem lehet meg"ontani0 T&madhat$e ellened )5n*sen &"t4 a(a"at. mi(o" meg"ont/a !s -el-o"gat/a (ezed)ől (i(e"ült te"m!szete "end/!t# a(&" . Alatt'al4i engedelmes(edne( s engedelmess!gü((el nem s!"ti( az &llam "end/!t# a((o" s!"ten!(. ami ellen-ele( (*z*tt szo(&s. hogy a megengedett !l'ezete()en nem ta"t m!"t!(et# a(&" . me"t mi(o" ellened '!t(ezne(. igen s. amit az em)e"e( *nmag%( ellen el(*'etne(. Á"t4 sz&nd!( 'an az i"igys!g)en. a t*))i h!t s az eg!sz t. to"zsal(od&so()an t*lti (ed'!t asze"int.t&s&)an9 a "a)l4 &"t az %tasna(. mint i"&ntad. a(&" szem!lyi.indez anna( az e"edm!nye. (a8zsi "em!nnyel. Isten t*"'!nyei !"'!nyese( a gaztette("e is. Te az%t&n (imosdatsz elgonoszodott szo(&sain()4l# (egyelmet adsz a )5n'all4(na(# -üled)e 'eszed a )eh&l4zotta( 8anaszait s (ioldasz a mag%n( 'e"te )ilin se()ől.nya dolog.egym&ssal.gy. hogy mindent el'esztün(# nagyo)) sze"etettel sa/&t !"de(ün( i"&nt. 'agy )&"mi-a/ta g. &t(os sz*'et(ez!se()en. hogy . mint a gladi&to"/&t!(o( szeml!lői)en. :. s. A(i )a/t4l 4'a(odi(. ha a te"m!szetet. az első h&"om. mi(o" az eg!sszel a )eleta"toz4 "!sz nem a(a" egy sa8&)an /&"ni.t. amelye()en mindig az &"t4 sz&nd!( !"'!nyesül. meg (ell tenni. mi(o" a szeg!ny a gazdagot.z8a"an solat/&na( l&))al ta8os&s&'alF Ee lehets!ges$e ellened )5nt!ny.ti( az !letet. ahogy egy!ni !"de(e 8a"an sol/a. s az a m&s 'alami hamisF Al&zatos megad&s teh&t az .lyos s!"elmet szen'ed. Disz a (i"&ly is el"endelhet 'alamit o"sz&g&)an.

i(o" 8edig egysze""e szo(atlan !s elő"e nem l&tott 8a"an sot adsz (i. m&s"!szt a /4 te"m!s "em!ny!)en di s!"i(. m!g ha el"e/ted is egyelő"e "endel(ez!sed ind. hogy esetleg &"t4 sz&nd!( 'ezeti. !s 'iszont ig!d so(at (&"hoztat. /-. 7"%n( Istenün(. mint ahogy a -iatal 'et!st szo(&s !"t!(elni. 6. sőt m!g ha a t&"sadalom 'alamely "!sz!ne( szo(&s/og&t s!"ti is. (!sle(ed!s n!l(ül '!g"e (ell ha/tani.e"t nem egysze" m&s a sele$ (edet (ülső -o"m&/a. me"t eg!szen )izo$ nyos.m!let /&" a -*ld gyüm*l seine(. szinte !sz"e'!tlenül mindig /o))an )elega)alyodtam a mani he%s osto)as&go()a. a te . . sőt isten8a"&nyo(at lehel (i mag&)4l. amely ne(ed szolg&l.nyoltam szent szolg&idat !s 8"4-!t&idat. So( olyan sele('!s 'an teh&t./tottad %t&nam a magas)4l (ezedet !s (i"agadtad lel(emet m!ly s*t!ts!g!)ől. meg a ne'előany/a.ny t&"gya lettem teelőttedF Lassan. . /.e"t ha 'ala(i $ nem mani he%s $ !hs!g!)en hozz&n( -o"d%lt. Da 8edig 'alamely szent em)e" a nem sa/&t. me"t sem ne(ed. m. .&" azt is elhittem. Miny. angyalo(at. /4llehet 'alamennyi az em)e"e( (ed'!!"t te"em. F"J".tott -üg!t megeszi !s megem!szti. 8edig nem is )5n*(.g 'alamely (i'&lasztott szentne( -oga !s gyom"a (i nem old/a ő(et. S az !n szeg!ny -e/em elhitte. nin sene( s!"elmed"e.ton. mint az em)e"e(ne(. Ilyen dolgo()an /&"atlan eszemmel %gyan sa( g. . S g. A tem!"de( e"ősza(. s a (*z'!lem!ny (a8zsis&got se/t az el/&"&s)an# 'agy mi(o" a t*"'!nyes hatalom /a'. . gazs&g !s egy!) )5n mellett ott 'anna( a /4"a t*"e('ő( '!t(ei is.ti (i."T <desanyja vigasztal! álomlátása. ha 'ala(i /elen s /*'ő szü(s!gletei miatt 'alami)ől so(at *sszehalmoz.nyol4d&som mit hozott ne(em0 Azt. Joldogo(. m!g ha "!gi tilalmad ellen i"&ny%l is. hogy t*)) (. a -a is te/$(*nnye((el gy&szol/&( egym&st4l elsza(ad&s%(at. m&s a '!g)e'i'ő sz&nd!(a# s isme"etlen előttün( a d*ntő 8illanat minem5s!ge.t!leted 8edig helyesel. O(osan gondol(od4( eze(et egy"!szt a t*(!letess!g "eg%l&/a sze"int e"ősen (o"hol/&(./tott%( 'olna m!g a -alatot is. sem a t&"sadalmi !letne( nem &"tana(. a(i( -elisme"ne( t!ged 8a"an said)anF A szolg&latod)an &ll4( minden sele(edete %gyanis 'agy a /elen szü(s!g!t el!g. amin az em)e"e( lel(esedne(.t4 o(&t. hanem m&s )5n*s (ez!'el sza(. P!ld&%l. hogy g. Vanna( olyan sele(edete( is. F"J". 'agy az el/*'endő(et hi"deti. hogy az a t&"sadalom /&" az igaz .-/. hogy a -üge is. a legs."T /em minden b#n egyforma5 figyelembe kell venni a szándékot is.t&si sz&nd!((al m!"i a )üntet!se(et. 'alah&nyszo" im&ds&g (*z)en s4ha/t. me"t a -*ls!ges !s igazi isten 8a"&nyai mindaddig a))a a gyüm*l s)e (*t'e "e/te(ezne(.lyosa)) &t(o((al s. amit a (*z-el-og&s )5n*sne( l&t. F"J". amit (*zülün( 'ala(i odaadott 'olna ne(i. amelye( igen hasonlatosa( az e"ősza( 'agy gazs&g )5n!hez."T 'gynémely maniche&s ostobaságr!l. de nem lehetetlen.

. ott te. hogy a /elen!s sze"int nem sza)ad (!ts!g)eesnie. mi!"t szomo"(odi( s mi miatt ont/a na8on(!nt (*nnyeit0 $ szo(&s sze"int nem is annyi"a !"de(lőd!s)ől. Az i-/. mint mindegyi(et (ül*n. me"t l&tta.g -el nem 'il&gos. Sz.eghallgattad. ahol im&d(ozott. azon)an intette. hogy h&z&)an la(/am s 'ele egyazon asztaln&l ül/e(. szil&"ds&ga az !n sal4(a magya"&$ zatommal szem)en.t/&n. őt meg eg!szen megt*"te szomo". ami !n most 'agyo(. m!"t!(es asszony $ aminő()en ne(ed (ed'ed 'an $ imm&" "em!ny(edő l!le((el.e"t )elehallgat4zt&l sz. M*ny*"g!sei m&" -elhatotta( sz. hogy halott 'agyo( azon hit !s 'all&sos szellem "!sz!"e. to'&))& gyo"s "&8illant&sa a dolog 'ele/!"e $ amelyet magam sem l&ttam el!gg!. . m. hogy )iza(od4 sz. mindez m&" a((o" is so((al in(&)) meg"end. hanem9 ahol te ott őF :./&)4l (i'igasztal&s&"a ennyi idő'el elő)) megm%tattad.'&n(ozna( lel(em)ől.ned el!.'!)e. amennyi"e sa( 'issza t%do( eml!(ezni $ egy!)(!nt el!g so(szo" emlegettem $. 3sa( tőled e"edhetett 'igasztal4 &lma. de engedted. hogy ennyi könny magzatja el)&szt&ljon. ami( igen (i(. melyet any&m a/(&"a adt&l. de (*nnye()en. . +em 'etetted el (*nnyeit. .&s '&laszt is adt&l egyi( -*lszentelt szolg&d. (*ny*"g!s)en meg nem -ogyat$ (oz'a. mintha sa( a""a az egy"e 'olna gondod. annyi"a %t&lta !s (&"hoztatta gyal&zatos t!'elyg!seimetF Azt &lmodta. meg(!"dezte. a te Egyh&zadna( !lő !s szent (*ny'eid)en igen t%d4s 8üs8*(*d .e"t (*zel (ilen esztendeig ta"tott m!g a t!'elyg!s s*t!t/!)en s amaz *"'!ny isza8/&)an h&ny(4d&som. So("a meg nem is eml!(ezem. me"t azo("a i8a"(odom "&t!"ni. hogy "oml&somat si"at/a# az i-/.i(o" any&m azt a (egyelmet (!"te tőle.''el legyen s egy)en -igyelmeztette. . S. az !n any&m. Donnan ez a l&tom&s0 Tőled. (*zeledi( hozz&. mondom. te. hogy m!g egy ideig a))an a s*t!ts!g)en h&ny4d/a(. . . . im&ds&g&na( minden 8e" !)en szüntelen si"atott engem előtted. mint maga az &lom. n!zzen (*"ül -igyelmesen. /&m)o". 'e"gőd/e(. s te. mint in(&)). mialatt az a tiszta. melye((el )ő'en *nt*zte a -*ldet.tem.e"t h5s!ges szolg&l4d. F"J". Any&m azt -elelte. Az "&mosolygott. meghallgattad őt. So(at elhagyo(.indenhat4.ned előtt !"ettem. a(i olyan gondosan ügyelsz (*zülün( minden(i"e. me"t %gyanott 'agyo( !n is ahol ő.eghallgattad. so( -*le"ől(*d!semmel s m!g m!lye))"e )%(&sommal. hogy )esz!l/en a lel(em"e. azt is -eleml. ott l&tott engem maga mellett &llni %gyanazon 'onalz4n. nem . hogy a '&lasz.? ..s&ga !s )&nata."t el sz.gy a(a"tam !"telm!t el sa'a"ni. amely miatt ism!t megengedte.gy gondozod. mint amennyit az any&( gye"me(ü( temet!s!'el szo(ta( ontani.i(o" any&m (*"üln!zett. (egyes . honnan. hogy 'onalz4-a !l!n &ll s "agyog4 "%h&)an igen sz!8 !s 'id&m i-/. ha nem tőled 'ette )iztos -elelet!t9 +em $ mondotta $.tő sz4t mond/on. S mi(o" elmondta ne(em az &lmot s !n .tott $.ned előtt 'allom 7"am. hogy n!h&ny e"ős."T =>ehetetlen.!g egy -eleletet adt&l any&mna(. amellyel e /&m)o" asszonyna( a messze /*'ő)en "e& '&"4 *"*met /elen ). me"t )előle is az lesz. 'alamennyit 8edig . Mitiltott %gyanis onnan."t.gy hangzott az a mond&s9 ahol ő. t*)) (*nnyet s. sa( /--. amely ő)enne a te a/&nd!(od 'olt.tett. 7"am.

mintha a magass&g)4l hangzotta( 'olna -ülei)e. Ott is hagyta ő(et. lehetetlen. hogy az !n lel(em most m!g (em!ny. mag&t4l megl&tta. hogy legal&)) n!zzen meg !s )esz!l/en 'elem.en/ innen.i(o" azon)an any&m a 8üs8*( ezen sza'ai %t&n sem ny%ghatott. me"t m!g . . +em sa( ol'as&s."'a to'&)) (*ny*"$ g*tt ne(i. mi !s milyen gonosz dolog az az e"etne(s!gF> Elmondta mind/&"t. hogy ennyi (*nny magzat/a el8%szt%l/onF> Any&m (!ső)) 'elem szőtt )esz!lget!sei)en so(szo" megeml!(ezett a""4l.m%tassa meg t!'ed!seimet. m&" tü"elme -ogyt&n azt -elelte9 <. hogy e sza'a(at . $ Im&d(ozz&l !"ette az .t/&n is ma/dnem minden (*ny'ü(et isme"te s m!gis an!l(ül. Lel(ed"e mondom.tson -el a )5n)ől !s igaz.tson /4"a $ amint szo(ta tenni. amint any&m maga eml."hoz. mennyi"e el'etni 'al4 ez a sze(ta. hanem m&sol&s . mint (!ső)) magam is meg!"tettem. hogy megt!'esztett any/a őt is mani he%s (eze()e adta. hanem s. <Dagyd ott egyelő"e $ mondotta./ )enne az e"etne( gőg !s egyn!mely osto)a neh!zs!ge((el magam za'a"om a (!"d!s)en /&"atlano(at.gy -ogadta. . 'il&gos. hogy 'ala(i'el 'itat(ozott 'agy 'ala(i meggyőzte 'olna. Azt -elelte.tette ne(i. ha al(almas em)e"e((el a(adt *ssze $ az megtagadta# igen )*l sen. M%tat&sai "!'!n ma/d maga is megisme"i.

m&si( is osto)as&g.(eg&edi$ $%n&v A negyedik könyv tartalma 678747@A: A 'allom&so( e "!sze &t'ezet min(et Ágoston -!"-i(o"&)a $ eg!szen h%szonnyol adi( !'!ig. nem )előled t&8l&l(ozom$e "omolhatatlan eledellel0 S '!g"e is mennyi"e em)e" az em)e" a maga em)e"s!g!)ől0 . az!"t . ne'!t sem !"demlő 'all&sos$ s&g *"'e alatt sele(edtem.'et is adott ne(i# s ha !"telme al(almas 'olt nagy gondolato( -o"gat&s&"a.tette( ama tiszt%l&si -olyamathoz. F"J". a))an is. Milen !' (*'et(ezett most./t4 'e"!sedet. amit nyil'&noss&g előtt nagy t%d4s !g!""el. hanem (e"eszt!ny szellem)en ne'elni !s -egyelmezni is igye(ezett ő(et. Igen. itt a )a)ona "&ngatott# egyi( is. . (i(et m!g !n e"ős. igen !les 'il&$ goss&got 'etne( Ágoston lel(i'il&g&"a.nh&zi ta8so(ig.t'&nyait meg'&logatta s nem sa( tan. amely !'e( m."T Bttekinti a most következő évek sok4sok tévelygését.eg!"t/ü(.t4( nagy t*))s!g!től. nem a te (e)leden !lő se semő 'agyo($e.'!)en az !"zelme( *"'!nyei "e/te(ezte( $ sima !s -egyelmezett (ülső alatt. hanem m!lyen !s gy*ng!den !"ző sz. Azo( a "!szlete(. sal4d&ssal. he"'atag (oszo". -. tele so(-!le 8"4)&l$ (oz&ssal. (!ső)) Ma"th&g4)an 1GCA2 "!to"(odott. -!l"e'ezet!ssel. sz.(ig s ami egy!) ilyen hi&)a'al4s&gai 'anna( m!g a sz. Vall&si gondolat'il&ga -e/lőd!s!)en ne'ezetes l!8!s 'olt az. igen. le eg!szen a 'e"seny$ sza'al&sig. $ tizen(ilen edi( !'emtől a h%szonnyol adi(ig.z4d'a.t/ait !s di s!"ő &ldozat%l sz. s ha /4l megy dolgom.'e lett# ne'ezetes e l!8!s az!"t. Istenem# el'iselem !s di s!"etedet sz*'*m (i sz!gyenem meg'all&s&)4l. hogy a mani heizm%s "!'!n az aszt"ol4gi&na( is h. E "o88ant !"zelmi '.nymosoly&t.gyne'ezett <(i'&lasztott/ain(na(.'4d&so( is hozz&seg. istene(et gy&"tsana( "!szem"e. me"t (!ső)) az egyi( d*ntő o(a lett a mani he%s 'il&gn!zet)ől 'al4 (i)onta(oz&s&na(. Kgy l&tszi(. a(i( m!g nem !"ezt!( üd'*sen s. GH@ (*"ül (*ny'et . hogy 8ot"oh%( m5hely!)en )5n)o s&/t4 angyalo(at." a Sz!8"ől !s A"&nyos"4l# &lland4an t*"'!nytelen 'iszony)an !lt egy asszonnyal. m!"(őz!sig s a 'elü( /&"4 sz. Ott a gőg. +!l(üled magamna( is 'a( 'ezető/e 'oln!(. Add (!"le( nyomon (*'etnem 'isszaeml!(ez!semmel "!gen 'olt t!'elyg!sem te(e"'!nyes . hasznosan (ül*n)*z*tt az egy(o"i tan. s meg is tettem )a"&taimmal együtt.l'a az igazs&g megisme"!s!'el '!gződ*tt lel(!)en. hogy a Nond$ 'isel!s nem sa( 4"i&si !"telmi e"ő'el "%h&zta -el. t!'ed!ssel !s megt!'eszt!ssel# a))an is. Sz. Mülső (*"ülm!nyei"ől nem so(at &"%l el# Thagast!)en 1GCA2.'esen el'iselem azo(na( gőg*s g.tani.nh&zi !letne(# emitt meg a magam"a szedett szennytől sze"ettem 'olna (itiszt%lni. me"t tan. szent/ein(ne(> ho"dtam az enni'al4t. =n ezt mind hittem. amelye( (ed'es )a"&t/a elh%nyt&n !"zett -&/dalm&t "a/zol/&(. (ül*n*sen (ed!ly!let!"e.tettem (*z*s t!'elyg!sü()en. amit elh.ned előtt -ela/&nlanom. Ott (i sa8ong4 !letm4ddal l&zasan ha/h&sztam sal4(a n!8sze"5s!get.

hogy i"t4zom !s %ndo"odom minden-!le tit(os )5)&/oss&gt4l s a(&"milyen halhatatlan a"any(o"ona -o"ogna is sz4)an. amely ilyen hi. . (*ny*"ül/ "a/tam.6A2. hogy a /*'endőt megt%d/&( tőle. nem %gyan t*"'!ny sze"int 'al4 h&zas 'iszony)an. mi (ül*n)s!g lehet a gye"me(&ld&s !l/&)4l (*t*tt h&zas!let m4d/a !s a "endetlen sze"elmi *ssze&ll&s (*z*tt.a"s hozta "&d ezt 'agy azt>.t'&nyaimmal.gy$e a l!le(. Azo( ellen)en a mi eg!sz üd'*ss!gün(et 'eszedelem)e 'iszi(."T "an&lmányait befejezte s maga is tan$tani kezd. Vele sa/&tmagamon ta8asztaltam (i. mint ő(et t&8l&lni. ha győzelemhez seg.tottam el.!g a((o" nem tan%ltala( meg T!ged sze"etni.tozi(. 7"am.nda"a)8&ly&zaton "!szt 'ettem. :. hanem )5n*s '&dlotta( !"de(!)en -elhaszn&lhass&(. Ee az!"t $ te t%dod.tottam. me"t '!t(eztem ellened> 1Zsolt A@. Azo()an az !'e()en a sz4l&s meste"s!g!t tan.s$ !s '!"t*meg . hogy szünet n!l(ül tan& s(oztam a sillag/4s n!'en isme"t sal4((al. Bevallja b#nös viszonyát. /4llehet. m!g a((o" gondolataim nem te"/edte( t.egeml. !n sz. F"J".'em IsteneF . Sat%"n%s 'agy a .tsd meg lel(emet. Pe"sze az em)e".D&t sa( mosolyog/ana( "a/tam g. 8edig azidei )a)on&s hitemmel magam &ldoztam ne(i(. Az igazi (e"eszt!ny /&m)o"s&g azon)an ezt is (*'et(ezetesen el'eti !s (&"hoztat/a. m&"is h5tlen hozz&d !s t!'es )izalm&'al <szele(et t&8l&l> 1Oz 6:. ez a "othad&s"a . hogy a gonosz lel(e( !"de(em)en &ldozatot (a8/ana(. nehogy 'alami "ossza)) t*"t!n/!( "a/tad> 1Jn S.nyosan azo( az e"őse( !s szil&"da(. 7"am üd'*s a sz. !n gya"l4 !s ügye-ogyott. Kgy '!le(edtem. 'agyis a 8!nzne( "a/tam győztes '&gya miatt '&s&"t &llottam a győzhetetlen -e seg!s t%dom&ny&)4l. gy4gy. 8edig ."T A csillagj!sokhoz szegődik s bölcs oktatás sem t&dja től-k eltántor$tani.s&got s (e"est!( a haz%gs&got> 1Zsolt A.t'&nyo(at gy5/t*ttem *ssze $ m&" amit (*z*ns!gesen /4na( ne'ezne(. 6. hogy 'alami isme"etlen /4s. s nem sza)ad i"galmass&goddal '!te("e 'issza!lni.G2 s e))en !n is t&"s%( 'oltam. F"J".'et -*lt&"ni !s azt mondani9 <7"am.ts!g!t "!szem"e -elind. hogy a /4s (ül*n-!le &llato(at *ld*s*tt 'olna s ezen &ldozato( megtisztelő -ela/&nl&s&'al a(a"ta a gonosz lel(e( seg.i egy!). . --. egyetlen legyet sem engedn!( a győzelem!"t (i'!gezni. amely)en. Azt -eleltem.ned előtt. sem nem im&d(ozna( 'alamelyi( gonosz l!le(hez.l -*ldi "agyog&so(on. hogy ezt a (is szi("&t is i8a"(odtam tan. hogy &"tatlano( 'eszedelm!"e. a <szele(et t&8l&lni>. mit ado( ne(i. me"t mindig szagl&sz4 meggondolatlan szen'ed!lyem ha/totta -el 'alahol. nem %gyan az!"t. 'agyis )5n*s t!'elyg!ssel ne(i( gy*ny*"5s!g"e !s gonosz g. azt (!"dezte tőlem.tem azt is.S2. .s&go("a &h. m&" ne '!t(ezz!l. me"t egyedül előtted.esszi"ől n!zted 7"am ingo'&nyon )%(d& sol4 s tem!"de( -üst)en nehezen !gdeg!lő hitemet# l&ttad. nem lehet nem sze"etni. Ee ezt a gonosz )5nt sem a te tiszta -*ns!ged"e 'al4 te(intet)ől %tas. hogy eze( nem m%tatna( )e semmi-!le &ldozatot. a(a"at ellen születi(.t!lt gőg*s h. ha m&" meg'an. mi(o" ilyen '&laszo(at adna(9 <A sillago( &ll&sa (*'et(ezt!)en a )5nt (i nem (e"ülheted># 'agy <a Ven%s. !s )e sületesen mego(tattam ő(et minden-!le -og&s"a.tani. -olytatom 'allom&somat sz. 6.t&s (*z)en megosztani tan. hanem szem előtt (ell ta"tani intelmedet9 <Bme meggy4gy%lt&l. (i( egy!)(!nt <sze"ett!( a hi. mi(o" 'alamely sz. de legal&)) sa( egy 'olt !s h5 'oltam hozz&. ha gye"me( születi(. 7gyana((o" !'e(en &ltal 'alamely nőszem!llyel !ltem. Ilyen-a/ta sele(edetem 'olt az is.t. lehetőleg /4 tan. Azt se/tettem %gyanis.ny"a o(ot adni0 ---.62 +em a(a"tam.

Ee az!"t ezen *"egem)e" "!'!n is seg. nem mint o"'os. M*z*se( 'olta( tan%lm&nyain(.tani. <(i a (e'!lye(ne( ellen&llsz. 'alamely magasa)) ind.'et nem 'eti meg> 1Zsolt S@. (i mint 8"o(onz%l sa/&t (ez!'el tette )eteg -e/em"e a m&" eml. ami(o" szülő'&"osom)an legelősz*" tan. -V. hogy ti. 7"am./tott.eg!"tette ő Di88o("at!szt is. Elmondta. (o"%n( egyenlő. együtt szo(t%n( /&tszani is. igen (ed'es /4)a$ "&tot sze"eztem. hanem '!letlenül (inyil'&n. mi az o(a anna(. s m!gis az egyedüli o(. a((o" azt sem (ell sod&lni. s meg'ontad az i"&nyt lel(em)en. együtt /&"t%n( is(ol&)a. hogy azt a meste"s!get '&laszt/a meg!lhet!si -o""&s%l.tani (ezdtem.t&s e"e/!)en.t!(ot nem ny. az a meggyőződ!se 'olt. M!"!sem"e. A((o" m!g nem 'olt annyi"a )a"&tom. s (%tat&som semmi (!ts!gtelen )izony. sz4"/am (i 'alamennyit s hasznos dolgo("a szü(s!ges időmet.tett!l "a/tam s nem m%lasztottad el lel(emet gy4gy.t 'alamit.tani. mi megy '!g)e )enne.t 6I. mint (!ső)). azzal (e"esed (enye"edet. hogy mindent -!l"et!'e az o"'osi t%dom&ny"a adta mag&t.tett 'e"seny győzelmi (o"on&/&t. nem is se/t'e. hogy lemond/a( "4la. az az &ll&sod.lyosan megbetegszik s a szentkeresztség &tán meg is hal. +agyh. hogy a sillag/4so( (*ny'ei"e adtam magamat. Ann&l in(&)) el (ell -ogadnod az !n '!lem!nyemet# me"t !n olyan ala8osan i8a"(odtam elsa/&t. me"t igen nagy"a )e sültem ama /4so( te(int!ly!t. amit adhatott. . m%n(&mat ne 8aza"ol/am hi&)a'al4 osto)as&g"a.> . A((o" m!g sem az o"'oso(. hogy /*'end*l!sü( so(szo" )e'&li(. ami az !"de(lődő (*"ülm!nyei'el !s tettei'el egy)ehangzi(."5 !s sza(m&/&)an igen /&"atos o"'os. Pe"sze.i(o" )esz!lget!s (*z)en megt%dta tőlem. a minden megigaz%l&s !dess!ge !s -o""&sa.indezt tőle 'agy &ltala te /%ttattad el hozz&m.t&st. hogy a (!"d!se("e adott tal&l4 -elelete( sa( esetlegess!ge(. amely a te"m!szet dolgait eg!szen )eh&l4zza. !lt a))an az idő)en. hogy -iatal !'ei)en igen )ehat4an -oglal(ozott eze((el a dolgo((al# sőt a""a is gondolt. . ame"$ "e (!ső)) sa/&t (%tat&saim ind%lta(. de !l!n(. me"t az !n )a/omna( te 'olt&l az o"'osa."T 'gyik ifj. 6. Valami(o" együtt gye"e(es(edtün(. sem (ed'es +e)"idi%som $ (i'&l4 /4 !s e"(*l s*s i-/. hogy egyedül a))4l meg!lhesse(F> G.6Q2.:C2."&sait is !"teni. azt a '&laszt adta. a(i ott (e"es eligaz. (ellemes !s ta"talma miatt !"t!(es 'olt. <Da %gyanis $ magya"&zta $ 'alamely eg!szen m&s t&"gy.nem l%das a )5n)en. ezen osto)as&g i"&nt 'agyoni szü(s!gedtől menten.. 8e"sze (!ső)) sem az igazi . Je/&"atos lettem %gyanis hozz& s szo"galmasan !s nagy -igyelemmel hallgattam sza'ait. ő 8edig (omoly -!"-i.kori barátja s. az al&zatoso(na( 8edig (egyelmet adsz> 16Pt S. mindeneset"e meg t%dta teh&t az aszt"ol4g%so( . <a(i meg-izet minden(ine( sele(edetei sze"int> 1. tiszt&n mell!(-oglal(oz&s(!nt !"de(lőd*l. nem meste"s!ggel. egy!)(!nt igen !"telmes em)e". :.tasz. hanem a sillagos !g te"emtő/e !s (o"m&nyz4/a a )5n*sF S (i ez0 A mi Istenün(. atyai /4s&ggal (!"t. T&"$ salg&sa (iss! 8ongyola. ami tel/esen meg t%dott 'olna engem a""4l győzni. <Te $ mondotta $ "eto"i(&t tan.S2. 'e"s(*tet la8/ain ügy!'el sod&la$ tosan *ssze'&g4 mondat"a a(adhat. l!t!"e nem a(a"t em)e"t&"sai -!l"e$ 'ezet!s!)ől !lni. A))an az !')en. Bgoston szörny# fájdalma. hogy az em)e"i l!le(. (i a /4sl&sna( ezt az eg!sz m4d/&t (ine'ette $ nem t%dta( "&'enni. !s !l. F"J". de <a t*"edelmes !s al&zatos sz. '!letlens!ge( s nem a sillag(!8lete( 'izsg&lat&)4l e"edne(. s együtt !ltü( &t -iatals&g%n( 'i"&g(o"&t. enne( o(a a '!letlen e"e/e. hogy az eg!sz meste"(ed!s az %tols4 sz4ig sal&s.

"&t!". el(ezdtem g. *nt%datlan &lla8ot&)an meg(e"esztelt!(. mely)en ). s mi'el sen(i sem ). hogy alig t&'oztam mellőle $ a))an a "em!ny)en. s !n . Ee az!"t (ed'es 'olt ne(ün( ez a (*z*s t*"e('!se( tüz!)en megszil&"d%lt )a"&ts&g.gy !"eztem. M*z)en %gyanis megmondt&( m&" ne(i. de minden a hal&l"a eml!(eztetett. amelye( miatt any&m engem annyit si"atott. Az igaz hit)ől. Ny5l*lettel -o"d%ltam el az !lettől. ami(o" ma/d -el!8ül s el!g e"ős. s%d&latos m4don magadhoz t!". 'agy a(&" sa( azo(at is. melyet azon)an nem őszint!n s sa( gye"e(!sszel 'allott. Bme azon)an te. $ !n nem is 'oltam otthon $. az atyai h&z )oldogtalans&gom -!sz(e. . (i ne(ün( adatott> 1?4m S. (it el'esz. mi(o" )a"&tom t&'oll!t!)ől 'issza!"(ezett hozz&m.inden.gy előtte. .gyis in(&)) az ma"ad meg lel(!)en. m&s)an nem 'olt *"*me lel(emne(.l'a (i. S ha )iztattam9 ). Szemem mindenhol őt (%tatta. mi!"t szomo". /o)) !s igaza)) 'al4s&g 'olt ne(i. Otthonom gy*t"elem lett ne(em. s ő meghalt. 7"am. me"t ő nem 'olt. El"agadtatott azon)an ő"ülts!gem elől. amely n!(em azon időm minden !dess!g!n!l (ed'ese)) 'olt. de sehol meg nem (a8hatta. de nem t%dott '&laszolni.inden. ami eszm!letlen test!'el t*"t!nt.t!leted m!lys!geF :. hisz annyi"a egy)e-o""t%n(. amelye(et egymag&n ta8asztalt0 . L azon)an.s. ha )a"&t/a a(a"o( ma"adni.nyol4dni az ő !"z!(etlen !s eszm!letlen &lla8ot&)an -el'ett (e"eszts!g!n. El)&m%ltam s (. +agy tal&ny lettem *nmagamna(. Legelősz*". (*'etelte. me"t az az igen (ed'es em)e". mindig sa"(&)an minden sz*(e'!nyedne(. $ nem hallgatott "&m s igaza 'olt. amin( egy(o" (*z*s 'olt.'em sze"int t&"gyalhassa( 'ele. G.t engem annyi"a. eze( -oglalt&( el )a"&tom hely!t. hogy n!l(üle nem is !lhete(. !s nem az. . (. amint &lla8ota engedte. )ossz.it tett!l a((o". s mi!"t ). hogy n&la ta"t4z(od&som 'alami(o" 'igasztal&som lehessen# $ l&za n!h&ny na8 m. +eh!z l&z&)an so(&ig -e(üdt eszm!letlenül. 7"am0 . M!"dezgettem lel(emet. hogy meg(e"esztelt!(. eg!szs!ges lesz.znia (ellett 'olna. /*nF $ mint a((o" szo(ott.tőn(. hogy ma/d 'elem együtt ne'et. 'issza)o"zadt tőlem s '&"atlan !s szinte s%d&latos ny. Sz*"ny5 -&/dalom s*t!ts!ge )o"%lt lel(em"e. mint a (!8zeletne( ama (!8e.tett.e"t a )a"&ts&g sa( a((o" 'al4di. .nos za'a" -ogott el. hogy eg!szen a sz./%lt.inő m!"hetetlen e te . .zott !let!hez. mintha ellens!ge lettem 'olna.tettem őt azon )a)on&s !s 'eszedelmes hit)!li t!'elyg!se("e. ha az egym&shoz "agasz(od4(at te (a8 solod egy)e azzal a sze"etettel. Lel(ün( imm&" együtt )olyongott.'ün()en a Szentl!le( &ltal.zz&l Isten)en. Ja/.nz4 szen'ed!st o(ozott. El!g 'a(me"ően azt hittem.lts&ggal megmondotta.egüdült# meggy4gy%lt.S2. hogy . de el"e/tettem -elind%l&somat a""a az idő"e. amely <(i*ntetett sz. Istene !s egy$ sze"smind a (*ny*"ület -o""&sa. Egyedül (*nnyeim)en 'igasztal4dtam. ne )esz!l/e( t*))! . soha t*))! nem %//onghatott (*"nyezetem9 /*n.)a"&ts&ggal. mind/&"t megtettem. $ el"agadtad ezt az em)e"t az !lő( (*zül alig egy !'es )a"&ts&g %t&n. (i'e"te m&" a hal&los 'e"e/t!( is. Az e"edm!ny eg!szen m&s lett. mi(o" ism!t )esz!lhettem 'ele $ 8edig. Eldi s!"heti$e em)e" minden tettedet. amit tőlem hallott. =n nem t*"ődtem ezzel.

indez m&" a m.'emmel a/(aidhoz osono(. Azt hiszem.d (eze ezt a se)et is meggy4gy. de nem sze"ettem 'olna in(&)) !letemet el'esz. Ee mine( is -eszegete( ilyen dolgo(at0 Ez az idő nem 8anasz(od&s"a 'al4."&s *nmag&)an (ese"5. . me"t a hal&ln&l is "ossza))na( tal&lt&( az el'&l&st. mi 8edig "&n( sza(adt )a/ain()an (ül*n 'e"gődün(0 Ee hisz nem t%dn4(. miért talál az ember megny&gvást a könnyekben.tod magad -el! s <l&)amat te 'onod (i a tő")ől> 1Zsolt :A. mielőtt m!g a 'esztes!g !"te 'olna ő(et. =n is . Sőt -!ltem tőle# azt gondoltam. (*nny)ől. . ez 'olt a sz.'em )else/e. hanem sa( gy&szoltam !s s.gy 'an az im&ds&gn&l. Pillant&somat te igaz. mint O"eszt!sz"ől !s Pylad!sz"ől $ ha nem mese $ mond/&(.'emet. !n Igazs&gom. (!"le(.e"t a '&l&s eze(ne( sza(ad&s. Joldogtalan 'oltam.tott.gy. hogy !n magam.V. F"J".gn&d$e. F"J". hogy egym&s (ed'!!"t együtt (. =n)ennem ezzel homlo(egyenest ellen(ező za'a"os hang%lat (elet(ezett9 hal&losan %ntam az !letet s m!gis -!ltem a hal&lt4l. az ő hal&la %t&n is !lni t%dtam. hogy !des gyüm*l s*t szedün( az !let (ese"5s!gei)ől $ a ny*g!s)ől.totta.teni. hogy s.'&n(oz&s. . me"t anna( l!nyege a sz. hanem a""a. hogy te magad)an 'agy. de ez a gy&szos !let m!gis (ed'ese)) 'olt ne(em. mint )a"&tomat. megs. Sze"en s!tlen 'oltam. !"z!sü( )oldogtalans&g.tett )a"&tom. hogy )a"&t/a az ő <lel(e -ele>. ann&l /o))an gy5l*ltem el"a)l4/&t."T yásza miatt szinte az életét is meg&nja. hogy 'an e"e/e egy szem8illant&s alatt a(&" minden em)e"t el8%szt. hogy a s.ned elől (i"e(esztetted -&/dalm%n(at. nem ilyen a gy&sz.tani. egy 8illant&st eml!(eim"e.ned el! (. hogy -*l!)"ed/en. mint el'esz. a(it annyi"a sze"ettem. hogy meghallgatsz0 Ez . me"t sze"en s!tlen 'oltam. s (*nnyeim nem is az!"t -olyta(.gy !"eztem# lel(em az *'!'el egy)e-o""'a egy l!le( 'olt (!t test)en. hogy (it&"/am előtted sz. me"t nem a(a"tam -!l$!letet# s az!"t -!ltem meghalni.eghallhatn&m$e tőled. min!l /o))an sze"ettem )a"&tomat."&s o(oz gy*ny*"5s!get0 V-. Ez 'olt a((o" az !n &lla8otom is. s4ha/)4l.6S2. Disz nem "em!ny(edhettem. a(it az !n nagy sze"etetem szinte -*l!/e emelt a hal&l gondolat&na(# m!g in(&)) s%d&l(oztam azon."T 1eresi. me"t *"*m*m el'eszett. Vagy az igaz."tam. Vess. ha -igyelő sz."&s%n( elhat -üled)e. nehogy. mely engem a((o" el)o". 6. . a "em!ny %tols4 szi("&/a is (ihalna )előlün(F Dogyan 'an az. hogy a t*))i haland4( -olytatni t%d/&( (*zna8i !letü(et. J4l eml!(szem.l4 dologhoz (*t*z(*di(. Ee nem ilyen a 'esztes!g -&/dalma. 8anasz)4l0 Tal&n a "em!ny !des. ha m. 8edig meghalt az. :. ezen %ndo"od&s%n( ide/!n a s.tani egyet. Bme. 3s%d&l(oztam. Te 'agy az !n "em!nys!gem !s megtiszt%l&som az ilyen "endetlen !"zelme(től. de me"t meg%n/%( a dol$ go(at. melye((el ezelőtt t*lte(eztün(. aminthogy minden l!le( sze"en s!tlen.e"t sze"ettem 'olna %gyan az !leten -o"d. S tal&n az!"t i"t4ztam to'&)) !lni. ha m!g )a"&tomat is el t%dta "agadni. Ny*ny*"5en mondta 'ala(i. .lt!# az idő szel.s&g )ennü( "e/tezett. s ez az eg!sz nyomo". (i tel/esen egy 'oltam 'ele. Mese"5 (*nnye(et h%llattam s &lland4'& s*ndesült )ennem a (ese"g!s.'&n(ozta( meghalni. 'agy !88en !"ette -el&ldozni. 'elem !s )ennem eg!szen meghal/on. mi!"t !des 'igasztal&sa a (*nny minden -&/dalomna(0 Vagy tal&n mindent )et*ltő sz. . a hal&lt. 7"am. e sz*"ny5 ellens!get. hogy )a"&tom !let"e !)"ed. hogy lel(i&lla8otom eg!szen ilyen 'olt. 7"am.

$ sőt nem is te 'olt&l. +&lad lett 'olna 7"am.tot$ tam lel(i'il&gomat./ eml!(e(et hozott s lassan(int )ele(*t*tt engem a megszo(ott *"*m*( menet!)e.V--.ly&'al megnyomott nagy )oldogtalans&gom. melye(ne( (!/es izgalma meg"ontotta (. eg!sz s.gy. m!g a 'il&goss&g is# (elletlenne(. Oh mennyi"e o(talano( 'agy%n(. Da )a"&tom meghalt is. sz4"a(oz&s)an# sem illatos mező(*n.lt -*l*ttem az idő na8"4l$na8"a. . Ilyen !s hasonl4 /ele( az egym&shoz 'onz4d4( sz. amit helyetted sze"ettem9 a sze"telen mani he%s mes!t !s tem!"de( haz%gs&got. A (*z*s t&"salg&s !s 'id&ms&g# a -igyelmes előz!(enys!g egym&s i"&nt# 'onz4 st. ahol l&t&s&hoz nem szo(tam hozz&. mintha nem 'olna m%land4.'!)ől az a/(a(on. enyhül!se.'&n sian hallgat4 eszün(et. hisz nem 'olt&l te az !n -el-og&som)an igazi 'al4s&g.'em *nmagam elől0 Do'a mehettem 'olna !n magam elől0 Do'a nem (*'ettem 'olna mene(ülő *nmagamat0 V!g"e otthagytam szülő'&"osomat./ "em!nyt. azo( a mes!( nem halta( meg sz&mom"a. ?em!ny(edtem.s&g)an em!sztődtem. sem 'il&gos 8e" em. hanem e"etne( (!8zeletem ü"es szülem!nye 'olt az !n Istenem. de /a/. $ s amely !88en "it(as&g&'al -5sze"ezi a (*z*s egyet!"t!st.'ül. hogy homo("a &ll. a(i !"(ezett. . ami m!g /o))an le(*t*tte lel(emet. . nem a(a"tam. gy4gy%l&sa $ eszem is ezt tan& solta $. J&"tam$(eltem sz. hanem . hogy nem t%d%n( em)e"t em)e"i m4don sze"etniF Oh de osto)a az em)e". +em 'olt ny%gta h5s )e"(e()en. F"J". szomo". sem !"z!(i gy*ny*"5s!g)en. nem 'olt sem ny%godt. ha nem az./ -&/dalma( 'et!se l!8ett. (*nnye( (*z*tt. a szemen s eze" (ed'es(edő mozd%laton (e"esztül . $ Di&)a 8"4)&ltam lel(emet ny%galom"a odahelyezni. "osszna( tal&lt mindent. V---. Igen megind. $ a s4ha/on !s (*nny*n (./ l&ng"a lo))ant/&( a lel(e(et s 'alamennyit szo"osan *ssze(o'& sol/&(. !ne()en.tett t*))i )a"&tom t&"sas&ga. sem t%dom&ny)an. Do'a is mene(ülhetett 'olna el sz. Egym&st o(tatt%(. hogy olyan helyen ma/d nem (e"esi őt 8illant&som. F&/t ne(i minden.i lehetett %gyanis o(a ama -&/dalom a(ad&lytalan !s m!lys!ges )el!mhatol&s&na(. sem -!nyes m%lats&go()an. ahol sem ma"ad&som nem 'olt. nyom&)a nem %gyan . J*tt$m. a l!le( ny%gtalan%l el(. mint mi(o" az em)e" *nmag&$ 'al 'itat(ozi(. Egy!) is 'olt. *"*mmel -ogadt%(.tott !s megenyh. egym&st4l tan%lt%n(# a(i nem 'olt ott. sem (*lt!szet)en. a nyel'en. nem s%""an el nyomtalan%l !"z!seim -*l*tt# s%d&latos az. F&/dalmam engedett# de /a/. 3sa( eze()en 'olt 'alami (is 8ihen!se s ha eze(től el-o"d. hogy nem t%d/a em)e"i so"s&t m!"t!(esen elho"dozniF Ilyen osto)a !s o(talan 'oltam !n a((o"F Folytonos s4ha/o(./ -&/dalom. sa( . sem )előle mene(ül!sem.gy "agasz(odtam. amit a l!le((el m5'el."T Ctthagyja sz-lővárosát.'&n(ozott )előlem. $ s Thagast!)4l Ma"th&g4)a mentem. de sehol meg8ihentetni nem t%dtam.'em '!"ző se)!'el. mi(o" a m%land4hoz . nehezen '&"t%(. (*ny'e( (*z*s !l'ez!se# si8(előd!se( !s egym&s meg)e sül!se# '!lem!ny(ül*n)s!g $ de ha"ag n!l(ül. +em is t%dtam 'olna hozz&d -o"d%lni.tottam. (i((el együtt sze"ettem azt. az az ü"ess!g %gyan meg nem t&masztotta# 'isszaomlott ism!t *nmagam"a s megint sa( magam 'oltam a )oldogtalan hely. ami nem ő 'olt."T 1arthág!i barátai megvigasztalják. F"J". +em t!tlen az idő./ !s . .inden l!8!se .l%s.

s lehet$e neh!z(es !"z!(ein((el nyom%()an ma"adni. m&"is he"'adna( s el8%szt%lna(. hogy lel(i-%"dal&st !"ez.e"t menne(. F"J". mi(o" /elen 'anna(0 +eh!z(es a testi !"z!( !88en.A2. Ez!"t a gy&sz a /4)a"&t hal&la(o"# ez!"t a s*t!t -&/dalom# . T!ged sen(i el nem 'esz."T +&land! a világ. az !n lel(em. ann&l in(&)) sietteti( '!gzetü(et. ha nem a mi Istenün(# !g !s -*ld te"emtő/e !s )et*ltő/e. a(i el-o"d%l tőled# de ez is ho'a megy. . . hanem to'&)) osonna(.gy hoz a hal&l)a t5nt !let a h&t"ama"ad4(na( hal&los he"'ad&st. de azo()an nin s hol meg8ihenni. /.e"t hol nem üt(*zi( )ele )üntető t*"'!nyed)e0 <=s igazs&g a te t*"'!nyed s te magad 'agy az Igazs&g> 1Zsolt 66H. szület'e al(ot/&( a nagy eg!szet tem!"de( so(admag%((al.e"t ezt az %tat te"emtő ig!d sza)ta el!/ü(9 innen $ eddigF . !88en azzal te"emtő.l&s)a s )eteges '&gya((al -e"tőzi( a lel(et. mi(o" )eillesztetted ő(et a 'il&g "end/!)e. ha tőled nem e"edhetn!ne(. me""e mene(ül0 Sze"eteted)ől ha"agod)a0 ."T Az igazi barátságnak Isten az ala)ja.'ül (e"esi. hogy m&s /*hessen hely!)e. sz!8s!gü( (i-e/lődi(# de alig !"t!( el enne( tel/ess!g!t. )oldog. amit sze"et. 7"am. ha minden egyes sz4 (imondat'&n el nem t5nn!(. <E"ős Istenün(. Melet(ez!sü((el (ezdődi( sz!8s!gü(# n*'e(edne(.e"t nem -e/eződhetn!( )e a )esz!d. nincs benne )ihenés-nk. Soha (ed'eseit el nem 'esz. Melet(ezne( !s elm. Ei s!"/en a 'il&g sz!8s!gei)en is t!ged. mindene( te"emtő/e. me"t a))an (ed'ese(. ami"e a te"emtő al(otta# de a""a nem /4. m%tasd meg o" &dat !s megsza)ad%l%n(> 1Zsolt CQ. amelyne( al(ot4 "!szei soha egysze""e nin sene( együtt. hanem egym&s nyom&)an t5n'e. Igen.6A:2. de 'alamennyi el8%szt%l. +em 'alamennyi !"i meg a he"'ad&st. de /a/. ha nem ad 'onzalom!"t 'onzalmat. Bgy -olyi( 8!ld&%l a mi )esz!dün( is a (imondott sza'a( egym&s%t&n/&'al. me"t testi# ez a te"m!szete. hanem !88en a))an a(a" meg8ihenni. hogy ne legyene(.lni. a(i t!ged sze"et.lna(.t. /4llehet !"z!(ei sz&m&"a nem '&" egye)et. min!l nagyo)) )ennü( az igye(ezet. t!". 'agy esetleg a((o" le-ogni !s ta"t4ztatni ő(et. me"t nem &llana( meg. )a"&t/&t )enned. a(i el nem '!sz. ha "a/tad (. ha sa( )enned nem ma"ad# a 'il&g sz!8 dolgait is hi&)a (e"esi. hogy )et*ltő.i(o" teh&t na8'il&g"a /*nne( s (i-e/lődni igye(ezne(. A""a /4. mindenhol -&/dalom szegezi.'&n(ozi( az em)e"i l!le(.t$ heti.-/. ellens!g!t !"ted. amelyen a (ezdet)ől a '!g -el! "ohan'a i"amli(. 7"am. amit az em)e" a /4 )a"&t)an annyi"a sze"et. hogy sa( egy dolgot is -elta"t4ztasson azon az . mint a )a"&ti /4a(a"at /eleit. Mi ez. Ez az.ton. sa( a((o" !s sa( az. A(&"me""e (. sze"etet!"t sze"etetet. F"J". hogy legyene(. )el!/ü( ne -og4dzz!( a test !"z!(ein (e"esztül hozz&/%( (*tődő sze"etettel. ahonnan elind%lta(9 az elm. hisz nem is 'oln&na(. . amely nem a(a" elm. Ezt m!"ted (i ne(i(. Ez az ő so"s%(. .ts meg min(et.

/-. F"J"."T Istenhez igazodj&nk, ne a hervad! világhoz. +e l!gy hi,, !n lel(em, ne engedd eltom8%lni sz.'ed -igyelm!t hi,s&god '&s&"&)an. ="ts sz4t, (!"le(# maga az Ige int# t!"/ meg hozz&, me"t n&la 'an za'a"talan 8ihen!sed. Ott a sze"etet nem ma"ad &"'&n, sa( ő maga el ne sza(ad/on az *"*( sze"etettől. +!zd, mindenün( m%land4. Ami elm,li(, /*n helyi)e m&s# eg!sz mindig ez a -*ldi 'il&g, %gyan sen(i !s semmi nem hi&nyzi( )előle. Bme, -üled)e ha"san az *"*( Ige (i&lt&sa9 Azt hiszite( tal&n, hogy ne(em is lesz 'alame""e elm,l&som0F Oda sz&ll/ sz&ll&s"a# oda a/&nld 'issza onnan 'ett mindenedet, !n lel(em, legal&)) a((o", ha m&" )ele-&"adt&l a sal4d&s)a. A/&nld 'issza az Igazs&gna(, amit (a8t&l tőle. +em lesz 'esztes!ged. De"'ad&sod -el'i"&gzi(, meggy4gy%l minden nya'aly&d, mindened meg,/hodi(, ala(ot (a8 !s hozz&d szil&"d%l, ami &llhatatlan )enned# t*))! nem 'onna( le t!ged he"'ad&$ s%()a, hanem 'eled &llna(, 'eled ma"adna( az *"*($&ll4 !s *"*($%gyanaz Isten sz.ne előtt. ;it igazodol te -on&(%l testedhez0 Igazod/!( az a te helyes i"&nyodhozF ;inden, amit testi !"z!ssel meg-ogsz, "!sz sa(, az eg!szne( "!sze, amely isme"etlen ma"ad előtted s m!gis gy*ny*"(*dtet t!ged. Da testi !"z!(eid al(almasa( 'oln&na( az eg!sz -el-og&s&"a, ha nem (a8ta( 'olna a te )5nhőd!sed o(&n a mindens!g)en "!sz sze"int 'al4 )izonyos m4dot, -olyton azon 4ha/tozn&l, )&" "ohan'a t5nne minden /elen'al4 s /*nne a t*))i, hogy az eg!sz)ől min!l t*)) gy*ny*"(*dtetne t!ged. Bgy 'agy a )esz!ddel is, melyet %gyanazon testi !"z!(eddel hallgatsz. +em sze"etn!d, ha a sza'a( meg&llan&na(, hanem azt a(a"od, hogy "e8ül/ene(, hadd /*//*n a t*))i s te az eg!szt hallgasd. Bgy 'agy%n( mindennel, ami egy eg!szet al(ot, ha az al(ot4 "!sze( nem lehetne( mind egysze""e együtt, /o))an tetszi( az eg!sz, mint egy$egy "!sz, -elt!'e, hogy !"z!(ün( az eg!szet -el-oghat/a. So((al /o)) mindeze(n!l az, a(i al(otta ő(et. L a mi Istenün(. L nem t5ni( el, me"t nin s is, ami hely!)e l!8hetne.

/--. F"J"."T Dsvény az élet s boldogtalan az ember, ha nem Isten h$rével jár rajta. 6. Da tetszi( ne(ed a 'il&g, di s!"d Istent !"te s igaz.tsd sze"etetedet al(ot4 ;este"!"e, nehogy magad ne nye"/ tetsz!st azo( miatt, ami( ne(ed tetszene(. Da lel(e( tetszene(, ő(et is Isten)en sze"esd# azo( is '&ltoz!(onya( s sa( Istenhez (*t'e &lland4(, egy!)(!nt to'a !s 'esztü()e )olyongan&na(. Isten)en sze"esd ő(et, "agad/ magaddal hozz& annyi lel(et, amennyit sa( t%dsz s mondd ne(i(9 <Ezt sze"essü(.> <;indent ő te"emtett s nin s messze tőlün(F> $ ;e"t nem9 te"emtett !s t&'ozott, hanem )előle !s ő )enne 'an minden. Bme, ahol ő 'an, ott t5ni( (i .z!'el az igazs&gF Otthona 'an a sz.' m!lyei)en, de a sz.' so(szo" elt!'elyedi( tőle. <Sz&ll/ato( sz.'ete()e, 8&"tütő(> 1Iz AI,H2. <Áll/ato( amell!, a(i te"emtőt*(. Áll/ato( 'ele s &llni -ogto(, 8ihen/ete( meg )enne s lesz 8ihen!ste(.> Do'& mente( (egyetlen %ta(on0 Do'& mente(0

Amit sze"ette(, tőle 'an a /4# s sa( a((o" /4 !s !des, ha )enne sze"etite(# egy!)(!nt /oggal '&ltozi( (ese"5'!, me"t nin s /ogoto( sze"etni az ő elmellőz!s!'el azt, ami tőle 'an. ;i"e /4 ne(te( ,/"a !s ,/"a neh!z, -&"aszt4 %ta(on )olyongani0 +in s ott meg8ihen!s sz&moto("a, ahol (e"esite(. R"*( !letet (e"este( a hal&l )i"odalm&)an0 Ott nin s. Dogyan legyen ott *"*( !let, ahol igazi !let sin sF :. L 8edig, ami !letün(, lesz&llt ide, el'itte a hal&lt, hal&l"a se)ezte a sa/&t !lete )ős!g!'el s az4ta -olyton hangzi( h.'4 (i&lt&sa, hogy i8a"(od/%n( innen 'issza, hozz&, ama tito(zatos hely"e, ahonnan elind%lt elősz*" a Sz5z m!h!)e, egy)e(elni ott az em)e"i te"m!szettel, -el'enni a haland4 testet, hogy a test ne legyen mind*"*((! haland4# $ az%t&n <(i/*'!n onnan, mint 'őleg!ny az ő mennyegzői szo)&/&)4l, *"*mmel -%t/a 8&ly&/&t, mint hős> 1Zsolt 6H,I2 $ me"t nem (!sle(edett, hanem "ohant, s sza'ai, tettei, !lete, hal&la, lesz&ll&sa, menny)emenetele sza(adatlan -elsz4l.t&s 'olta(, hogy i8a"(od/%n( 'isszat!"ni hozz&. Az%t&n elt&'ozott szemün( elől, hogy sz.'ün()e sz&ll/%n( s megtal&l/%( őt. Elment %gyan, de az!"t itt 'an. Odament, ahonnan soha el nem sza(adt, me"t hisz a 'il&g L &ltala lett. <E 'il&gon 'ala !s el/*tt a 'il&g"a üd'*z.teni a )5n*s*(et> 1Jn 6,6@# Tim 6,6S2. +e(i h4dol az !n lel(em, tőle (a8/a gy4gy%l&s&t, me"t <ne(i '!tett> 1Zsolt S@,I2. <Em)e"e( -iai, meddig leszte( neh!z sz.''el0> 1Zsolt A,G2. Tal&n az =let lesz&ll&sa %t&n sem a(a"to( magas)a emel(edni !s !lni0 Ee emel(edhette($e, ha m&" -elhő()en /&"to( !s -e/ete(et !gig emelite(0 Al&z(od/ato( meg, hogy -*lemel(edhessete(, -*l az Istenhez, Disz m!ly"e )%(tato(, mi(o" ellene a(a"tato( emel(edni. ;ondd ne(i( mindezt, hogy )&n(4d/ana( a si"alom '*lgy!)en# az%t&n "agadd magaddal ő(et Istenhez, me"t az ő lel(!)ől )esz!lsz, ha sza'aid m*g*tt a sze"etet tüze 8a"&zsli(.

/---. F"J"."T 1önyvet $r a szé)ségről. A((o" m!g mindezt nem t%dtam. A so((al (*z*ns!gese)) sz!8 ta"tott 'a"&zs&)an. Le/tőn haladtam s )a"&taim előtt .gy o(os(odtam9 <=letsza)&ly, hogy sa( a sz!8et !"demes sze"etni. Ee mi a sz!80 ;i a sz!8s!g0 ;i 'onz, mi tetszi( a dolgo()an, amelye(et sze"etün(0 Mell lenni )ennü( 'alami-!le !(ess!gne( !s sz!8s!gne(, m&s(!nt nem t%dn&na( hatni "e&n(.> Nondos meg-igyel!ssel "&/*ttem, hogy mag%()an a te"emtm!nye()en m&s 'alami a sz!8s!g, ez t%dniilli( az eg!szne( ha"m4ni&/a !s m&s 'alami az a"&nyoss&g, enne( ala8/a 'iszont a 'alamihez 'al4 !lsze"5 al(almaz(od&s, ahogyan 8!ld&%l a test"!sz az eg!szhez, a i8ő a l&)hoz idom%l, s m&s e--!l!(. Ez az elm!let lel(em m!ly!)ől -el'etőd'e eg!szen le-oglalta !"de(lőd!semet ,gy, hogy ."tam is <A sz!8"ől !s a"&nyos"4l> n!h&ny -e/ezetet, (ettőt 'agy h&"mat. Te /o))an t%dod 7"am, !n el-ele/tettem, me"t nin sene( m&" meg, 'alami isme"etlen m4don el'eszte(.

/-V. F"J"."T 'lmélkedés a közvéleményről. 6. ;i ind.tott, 7"am, Istenem, hogy e m5'emet Die"i%sna(, ?4ma '&"os !(essz4l&stan.t4/&na( a/&nlottam0 Szem!lyesen nem isme"tem, de nagy"a )e sültem (i'&l4 t%dom&nyos ne'e miatt# egyn!mely n!zet!t is hallottam# igen tetszette(. ;!gis in(&)) a (*z'!lem!ny "agadott, me"t )&m%l4 elisme"!ssel emlegett!( "4la, hogy sz."iai l!t!"e, (i elő)) a g*"*g !(essz4l&s)an 'olt meste", (!ső)) (i'&l4 latin sz4no((& -e/lőd*tt s a legnagyo)) m!"t!()en otthon 'olt a )*l selet minden &g&)an. ;essze -*ld*n emlegett!( !s sze"ett!(. Va/on a di s!"ő a/(ai"4l megy &t a hallgat4)a a sze"etet0 Eehogy. 3sa( az t%d/a (igy,/tani m&s)an a sze"etetet, a(i)en m&" meg'an. Az em)e" a((o" (ezdi el sze"etni azt, a(it di s!"ettel emlegetne( előtte, ha a "agasz(od4 di s!"et hallat&"a nem (ell gyana(odnia, hogy a lel(es sza'a( m*g*tt (!8m%tat&s "e/li(. =n is a (*z'!lem!ny sze"int sze"ettem, 'agy nem sze"ettem az em)e"e(et, nem a te egyedül meg).zhat4 .t!leted sze"int, Istenem. Ee mi!"t 'olt a (*z'!lem!ny ez eset)en eg!szen m&s, mint 'alamely h."es 'e"seny(o sis"a 'agy nagysze"5 'ad&sz"a 'onat(oz4lag0 ;i!"t 'olt so((al (omolya)), annyi"a, hogy az ilyen (*zelisme"!st magamna( is sze"ettem 'olna0 Azt meg nem 4ha/tottam 'olna, hogy ,gy emlegessene( !s (egyel/ene(, mint a sz.n!sze(et szo(t&(, /4llehet magam is di s!"tem !s sze"ettem ő(et. In(&)) (.'&ntam 'olna isme"etlenül 'agy (*zgy5l*let)en !lni, mint ilyen h."n!''el !s ilyen "a/ong&s (*z*tt. :. ;i hat&"ozza meg ennyi-!le sze"etet ennyi-!le (ül*n)s!g!t %gyanegy l!le()en0 Donnan 'an, hogy 'alami tetszi( ne(em m&s)an, de %gyana((o" %gyanazt %t&lom is, egy!)(!nt nem %tas.tan&m el %ndo"od'a sa/&t szem!lyemtől, 8edig mind(etten egy-o"m&n em)e"e( 'agy%n(0F Vil&gos, hogy nem %gyanazon el)."&l&s al& esne( 8!ld&%l a 'e"senyl4, amelyet (i'&l4s&ga miatt lehet sze"etni, de %gyan sen(i, m!g ha tehetn! is, nem se"!lne 'ele, !s a sz.n!sz, a(i '!g"e is oszt&lyos t&"sa em)e"i mi'olt%n(na(F Sze"etem teh&t m&s)an azt, ami a magam em)e"i mi'olt&)an semmi &"on nem a(a"n!( lenni0 Val4)an9 nagy !s m!lys!ges 'alami az em)e", (ine( m!g ha/a sz&lait is sz&m sze"int isme"ed s t%dom&sod n!l(ül egy sem h%lli( (i# 8edig ha/a sz&lait (*nnye))en sz&mon lehet ta"tani, mint !"zelmeit !s sz.'!ne( h%ll&mz&s&tF Die"i%s olyan em)e" 'olt, s ,gy sze"ettem, hogy sz.'esen lettem 'olna hozz& hasonl4. T,ls&gos *n!"zetem 'a((& tett, minden szellő sz&"ny&"a (a8ott, de az!"t nagyon !sz"e'!tlenül m!gis te (o"m&nyozt&l. G. ;i)ől t%dom s mi)ől 'allom ne(ed ilyen hat&"ozottan, hogy ama -!"-it so((al in(&)) h.'eine( "agasz(od&sa miatt sze"ettem meg, mint a t&"gyi (*"ülm!nye( miatt, amelye( h."ne'!t megala8ozt&(0 A))4l, hogyha di s!"et helyett %gyanazo( 4 s&"ol/&(, ha tetteit szidalma( !s meg'et!s (*z*tt emlegeti( 'ala, nem gy%lladt 'olna (i )ennem a lel(esed!s i"&nta. Pedig sem szem!ly!)en, sem (*"ülm!nyei)en nem t*"t!nt 'olna '&ltoz&s, hanem (iz&"4lag a))an, hogy m&s !"zülettel )esz!lte( 'olna "4laF Bme mennyi"e ingadoz4 !s ala sony a l!le(, ha nin s t&maszt!(a az ingadoz&shoz 'al4 "agasz(od&s)anF Ahogy a '!lem!nye( sz4szellő$)esz!de -o"d%l, ,gy -o"d%l !s igazodi(, ha/li( e""e 'agy a""a az ilyen l!le(# mintha (*d )o".tan& szemeit, nem t%d/a megl&tni az igazs&got, 8edig ott 'an előtte. Igen -ontos 'olt ne(em, hogy Die"i%s t%dom&st sze"ezzen !"te(ez!sem"ől !s tan%lm&nyaim"4l# helyeslő .t!lete sa"(alt 'olna, (ed'ezőtlen )."&lata 8edig s,lyosan se)ezte 'olna hi, !s e"őss!ged h./&n gya"l4 sz.'emet.

+e(i a/&nlott ."&som t&"gy&'al, a sz!88el !s a"&nyossal ez%t&n is so(at -oglal(oztam. Ez 'olt elm!l(ed!seim anyaga, sod&latom t&"gya, 8edig lel(esed!semet sen(i sem osztotta meg 'elem.

/V. F"J"."T (em a szé)nek, sem a rossznak forrását nem t&dja megtalálni. 6. A((o" m!g nem l&ttam, hogy e nagy (!"d!s -%ndament%ma a te te"emtő m5'!szeted, mindenhat4 7"am, egyetlen ;este"e minden igaz&n sz!8 dologna(. ?end"e 'izsg&ltam a t&"gya( (ülső -o"m&it s a sz!8et .gy hat&"oztam meg9 <Az, ami *nmag&$ )an tetszi(># az a"&nyost .gy9 <Az, amine( 'alamihez hozz&illő mi'olta tetszi(>, a (ettőt egym&st4l meg(ül*n)*ztettem !s t&"gyi 8!ld&((al mege"ős.tettem. Jon olgatni (ezdtem a l!le( te"m!szet!t is, de hamis -ogalmam a szellemi l!nye("ől el"e(esztett engem az igazs&g megisme"!s!től. Pedig az igazs&g, ame""e sa( n!ztem, szinte e"ősza((al (.n&l(ozott, de el-o"d.tottam 'e"gődő !"telmemet az anyagtalano(t4l a (*"'onala(, sz.ne( !s (ite"/edt t*mege( 'izsg&lat&hoz !s mi'el a l!le()en nem tal&ltam, ,gy '!le(edtem, hogy a lel(et nem is lehet -elisme"ni. :. O(os(od&som ez 'olt9 ;it sze"ete( az e"!ny)en0 A )!(ess!get. ;it gy5l*l*( a )5n)en0 Az egyenetlens!get. Vil&gos teh&t, hogy az e"!ny)en egys!g 'an, a )5n)en 8edig sz!th,z&s. Kgy '!le(edtem, hogy az !"telmes !szt, az igazs&got !s a leg-ő)) /4 te"m!szet!t az egys!g ho"dozza, az o(talan !let megosztotts&ga 8edig a leg-ő)) "osszna( isme"etlen l!nyeg!t !s te"m!szet!t, amely az !n nyomo",s&gos o(os(od&som sze"int nem sa( 'alami 'al4s&gos l!nyeg, hanem ele'en !let is# de nem tőled e"ed, Istenem, a(itől 8edig minden 'an, ami 'an. Az elsőt egys!gne(, monasna( ne'eztem s olyan !"telemne( ta"tottam, amelyne( nin sen neme# emezt (ettőss!gne(, dyasna( mondottam# ez lett 'olna a )5nt!nye()en megnyil'&n%l4 ha"ag !s a gonoszs&go(at igaz.t4 '&gya(oz&s. +em t%dtam, mit )esz!le(. ;e"t sem (i nem tal&ltam, sem meg nem o(tatta(, hogy a "osszna( nin sen (ül*n l!nyege s hogy nem a mi !"telmün( a leg-ő)) !s '&ltozhatatlan /4. Amint %gyanis )5ntette( a((o" (elet(ezne(, ha a l!le()ől 'alamelyi( *szt*n i"&ny&)an )5n*s !s -!(telenül h&)o"g4 t*"e('!s ind%l (i-el!# gyal&zatos sele(edete( 8edig a((o", ha -egyelmezetlen a l!le(ne( azon '&gya(oz&sa, amely a test gy*ny*"ei)ől me".t, $ !88en ,gy a t!'ed!se( !s hamis '!le(ed!se( az !letet a((o" szennyezi( )e, ha a gondol(od4 !s maga )5n*s mindeze()en. G. Ilyen 'olt az !"telem a((o" !n)ennem. +em t%dtam, hogy az !"telemne( *nmag&n (.'ül -e('ő 'il&goss&g"a 'an szü(s!ge, hogy "!sze lehessen az igazs&g)an, me"t ne(i nem l!nyege az igazs&g, <me"t te 'il&gos.tod meg, 7"am, sz*'!tne(emet. =n Istenem 'il&gos.tsd meg a s*t!ts!gemet> 1Zsolt 6C,:Q2. <=s a te tel/ess!ged)ől 'ettü( mi mindannyian> 1Jn 6,6I2. ;e"t te 'agy <az igazi 'il&goss&g, amely meg'il&gos.t minden e 'il&g"a /*'ő em)e"t> 1Jn 6,Q2, !s me"t te)enned <nin s '&ltoz&s, sem &"ny!(a a '&ltozand4s&gna(> 1Ja( 6,6C2. T*"e(edtem -el!d, de 'issza'etett!l, hogy .zlel/em a hal&lt, me"t a (e'!lyne( ellen&llsz. S 'an$e osto)&)) gőg, mint az !n s%d&latos esztelen &ll.t&som, hogy te"m!szetemn!l -og'a az 'agyo(, ami te0 Dogy '&ltozand4 'agyo(, azt magam is 'il&gosan l&ttam. Diszen az!"t sze"ettem 'olna )*l s lenni, me"t t*(!letese)) sze"ettem 'olna lenni, de mintsem elisme"/em, hogy nem 'agyo( az, ami te, in(&)) "&d -ogtam, hogy te is '&ltozand4 'agy.

ami(o" (ezem)e (e"ült A"isztotel!szne( egyn!mely .ilyen a (ülső -o"m&/a0 16 V%alitas2. s eze( le-oglalt&( sz.t/&n magya"&zgat4 nagy t%d4s meste"e( 'ezet!se alatt is sa( igen nehezen t%dt&( meg!"teni.:Q2. Eze( sem t%dta( egye)et mondani a t&"gy"4l. me"t t!'ed!seim hi"det!se (i-el! "agadta s )üsz(es!gem te"he alatt m!lyen lehanyatlott.i!"t0 D&t tal&n Isten t!'ed/en0 S in(&)) 'itattam azt.i( 'olta( eze(0 M!8zeletem (*d*s &lmodoz&sai a 'al4s&gos 'il&g ala8/&nF A. mi(o" a sz!8"ől !s a"&nyoss&g"4l t5nőd*tt. F"J". Sze"etett 'olna lel(em meg&llani s -igyel'e hallgatni t!ged !s *"*mmel *"'endezni 'őleg!nye sza'&n 1Jn G. Van$e "o(oni. 3sele(szi($e0 1H a tio2 Szen'ed$e 1Q 8assio2 'alamit0 A""4l a megsz&ml&lhatatlan so( dolog"4l 'an teh&t sz4."&so(at. sem a 'il&g)an. T&"gya( ala(/&'al 'esződtem. D&ny l&) magas0 1: V%alitas2. ha igaz&n Isten te"emtm!nye0 Ee igen nem sze"ettem. sem )enned. Test magam is. ami e (ilen oszt&ly)an 1a mell!/ü( adott 8!ld&( sze"int2 !s a sz%)sztan ia oszt&ly&)an megtal&lhat4. ala8/&)an m!gis sa( a te )első *sszhangod zen!/!t (e"este. l&"m&ztam a test ellen s )olyong4 lel(em nem tal&lt 'issza hozz&d. ami( sehol sem 'al4s&go(. M!8zeletem )ele-on4dott az anyagi 'il&g -o"m&i)a.t&s%( sze"int sza'a( !s homo()a . 8!ld&%l test'!"i 'iszony)an 'ala(i'el0 1G "elatio2. mennyi"e idegen 'olt m&" a lel(em."T 3allomást tesz nagy tehetségéről.i(o" született 1S tem8%s2.'eid előtt isme$ "őseim (*"!)en osto)a -e seg!ssel azt h&nyto"gattam9 hogyan lehets!ges. mint amit !n mag&ntan%lm&ny . a /&"%l!(o( 'iszont a sz%)sztan i&na( 18!ld&%l az em)e"ne(2 milyens!g!t oszt&lyozz&(9 . Kgy l&ttam. de nem t%dott. +em adt&l <-üleimne( *"*m*t !s 'igass&got s nem is *"'endezte( m!g a((o" meg nem al&zott sont/aim> 1Zolt S@. /4ne'5 t%d4so(. hanem t!'elyeg'e.sz!'es lehettem. . Dol ta"t4z(odi(0 1A lo %s2. . !n !des Igazs&gom."&sa a t. /V-. . .6@2. +em is se/tettem. . Tal&n h. de m&so( is. hogy elol'astam !s egyedül is meg!"tettem ezen . semmint hogy el-ogadtam 'olna. sem )ennem. sőt nem is a te igazs&god)4l szü"em(ezte( )el!m.egt&"gyaltam ta"talm%(at olyano((al. amely 8edig."tam. mi(o" azt az !"te(ez!st . de b. hogy a te '&ltozatlan l!nyeged )első szü(s!g e"e/!)en t!'ed. Áll4 'agy ülő helyzet)en 'an$e0 1I sit%s2 Visel$e l&))elit 'agy -egy'e"t0 1C ha)it%s2. hogy a l!le( t!'ed. olyan sz*"ny5 t%dom&nyos &)"&zattal szo(t&( emlegetni.it haszn&lt. hogy !"de(lőd!sem !s )&m%latom e n!' m*g*tt 'alami nem t%dom mi-!le -elülm.'em -igyelm!t. ha 'issza(!"dezt!(9 . D%szonhat 'agy h%szonh!t !'es lehettem. hogy a sa/&t '&ltozatna( al&'etett te"m!szetem mag&t4l el)otli( s )üntet!s)ől &ldozata t!'ed!seine(.lhatatlan nagy dolgot se/tett. mi(o" egysze"5 h. a(i( sa/&t &ll.t/&n (i!"tettem )előle. .z (ateg4"i&"4l. t*"tet'e elme"ült azo()an. hogy a (*ny'e( el!g 'il&gosan t&"gyal/&( a sz%)sztan i&t 18!ld&%l9 em)e"2 !s a sz%)sztan i&t meghat&"oz4 /&"%l!(o(at."t "a/zo( .Vissza'etett!l teh&t !s ellen&llt&l sz!llel)!lelt ma(a ss&gomna(.san kérdezi mi j!ra használtaE 6.este"em a (a"th&g4i "!to".

gyne'ezett sza)ad t%dom&nyo( minden (*ny'!t. zen!)ől. mintha )enned is .'eidne( az. Visszat!"ün(. Miadtad 'alami(o" a 8a"an sot. 'agy (ise)) a (ite"/ed!se. G.it haszn&lt ne(em a tehets!g. amint nem sz!gyenlettem a((o" (&"om(od&saimat nyil'&nosan hi"detni s ellened szidalma(at sz4"ni. Daszn&lt ez ne(em0 . Ee e))ől ne(ed semmit sem &ldoztam.z (ateg4"i&)a. honn!t e"ed az. V!d/ !s ho"dozz min(etF Do"dozz. T!'ed!s 'olt teh&t. 'alami '!gtelen. amit sa( (!zhez (a8tam. ami /4 !s igaz 'olt )ennü(0 D&ttal &lltam a 'il&goss&ghoz. mintha te is ho"doz4 alanya 'oln&l nagys&godna( !s sz!8s!gedne(. hogy t*n("e ne men/ün(. Istenem. hanem messze)) (*lt*ztem tőled el8aza"olni (in seimet (e". hisz -el-og&som gyo"sas&ga. a te s%d&latosan egysze"5 !s '&ltozatlan mi'oltodat. ?ossza( 'agy%n(. 7"am.indeneset"e &"tott. Istenün(.gy a" om. mint a teste()en# 8edig az igaz.z%n(.it haszn&lt ne(em azon t%dom&nyo("a igen al(almas tehets!gem# mit az. nem )oldog mi'oltod e"őss!ge.g egysze" magya"&zni nem 8"4)&ltam ne(i( s azt nem l&ttam. mely a meg'il&g. eszem !less!ge a te a/&nd!(od 'olt. hogy onnan elsza(ad&s%n( %t&n imm&" nem lesz ho'& 'isszat!"nün(# hisz nem "os(ad *ssze t&'ol)olyong&s%n( alatt la(4h&z%n(9 a te *"*((!$ 'al4s&godF .tottam0 . Ten&lad 'an t*(!letes )oldogs&g%n(9 te magad 'agyF Az!"t nem is agg4d%n(. me"t test# hisz a test a((o" is test ma"ad. sz&mt%dom&ny)4l nagyo)) neh!zs!g n!l(ül. s /a/. A. hogy a 'il&gmindens!g mindenestül )eleta"tozi( e t. ha (e'!s)! sz!8. a" al a meg'il&g. 'an t&masz%n(# ha mag%n()an ). tan. az!"t nem is hasznom"a. a magam e"e/!)ől t%dtam ol'asni !s meg!"teni. hogy e t%dom&nyo(at a szo"galmas !s tehets!ges em)e"e( is )a/osan !"ti(.gy 'oln&na( e t%la/dons&go(. 'isszat!"ün( hozz&d. Istenem. Amit a )esz!d !s előad&s m5'!szet!)ől. hogy em)e"i tan. hogy tehets!gü( so((al (ise)) 'olt0 L( nem sza(adta( el tőled# ő( Egyh&zad )iztos -!sz(!)en n*'e(edte( s sze"etetü( sz&"nyait az igaz hit eledel!'el e"ős.e"t a/&nd!($ 'agyonomna( ezen (i'&l4 (in seit nem i8a"(odtam (!z)en ta"tani s e"őmet sz&mod"a megő"izni.tő *"*m*("e. 'il&goss&got nem (a8hatott.t&s seg. . . m. nem igazs&g. igazs&g Istene. . esendő( 'agy%n(F +&lad 'an *"*( )oldog%l&s%n(. hogy -e/teget!seimet (*zülü( sa( a leg(it5nő)) t%dta nyomon (*'etni. "agyog4 test 'agy s !n "!sze e testne(0 Sz*"ny5 t!'ed!s# de !n . S mi hasznom 'olt a))4l. 7"am. a m!"tan)4l.:. A))an a meggyőződ!s)en %gyanis. amit -előled elgondoltam# az !n nyomo"%lt (!8zelőd!sem 'olt. $ s %gyana((o" gonosz szen'ed!lye( igen "omlott "a)szolg&/a 'oltam0 Ny*ny*"5s!ggel ol'astam ő(et. )e'allani so( meg(*ny*"ül!sedet# s nem sz!gyenle( most is hozz&d (i&ltani. .ts!ge n!l(ül annyi neh!z (!"d!st megoldottam# mi(o" az üd'*ss!g t%dom&ny&)an !(telenül. mind isme"etes előtted. m. hogy az . %ndo( szents!gt*"ő m4don t!'edtem0 Á"tott$e 'alamit egysze"5 h.tott t&"gya(hoz# te"m!szetes. )etel/esedett "a/tam9 t*'ist !s )o/to"/&nt te"mett ne(em a -*ld !s m%n(&'al (ellett el!"nem (enye"emhez. hogy nagys&god !s sz!8s!ged te magad 'agy# a test ellen)en nem az!"t nagy 'agy sz!8. hanem in(&)) "oml&som"a szolg&lta(. hogy .gy gondol(odtamF +em "estelem 7"am. me"t el-o"d%lt%n( tőled.indaddig nem is t%dtam. sz&"nyaid mened!(!)en 'an "em!nys!gün(.gy i8a"(odtam -el-ogni. hogy te.g . (!"ün(# se semő (o"%n(t4l ősz na8/ain( '!g!ig te ho"dozz min(et.gy '!le(edtem. 7"am.tgett!(F Oh 7"%n(. ha nem /4"a -o"d.tott dolgo(at szeml!lte. de nem t%dtam. Da te 'agy e"őss!gün(.t4meste" n!l(ül meg!"tettem.it haszn&lt ez ne(em. szint!n .

hogy lel(ün( -el!d sz&"nyal/on te"emtm!nyeidhez (*t*z(*dő al!lts&g&)4l !s &thalad/on "a/t%( hozz&d. )&" m!g nem ). hisz a z&"(4zott sz. Az első Fa%st%s mani he%s 8üs8*((el 'al4 megisme"(ed!se 'olt 1AHG2.s&g ne'eletlens!ge nem lehetett egyedüli o(a t&'oz&s&na(. a (iel!g.s&g 'ette el (ed'!t a "!to"i m5(*d!stől# $ &t(*lt*z*tt teh&t . F"J". El nem n!m%l ez a di s!"et soha# sem a lel(es te"emtm!ny -el!d igazod4 )esz!d/!)en. Te(intettel azon)an Ágoston ha" os egy!nis!g!"e.tsd meg sont/aimat is> 1Zsolt I. Fogadd el tőlem 'allom&saim &ldozat/&t.'ne( előtted (it&"&sa nem o(tat&s ne(ed a""4l. A ha"madi( az 'olt. ?*'id idő(*z*()en (!tsze" is helyet '&ltoztatott. esz!ne( "ettentő t*"tet!sei szint!n Isten -el! ha/tana(F D&"om -ontos mozzanat 'itte elő"e megt!"!se ügy!t ezen idő alatt. sem sen(i (em!nys!ge nem a(aszthat/a meg (ezedet# ami(o" a(a"od. +yel'em a/&nl/a -el.indeneset"e a -olytonos lel(i ny%gtalans&g. -. A sz. hogy igen el(ed'etlenedett a mani he%s i"odalom te"m!szett%dom&nyi )otl&sai miatt.tod. mi t*"t!ni( )enne. megl&gy.'!ne(.)t%di$ $%n&v Az ötödik könyv tartalma 67@747@F: D%szon(ilen edi( !'!ne( t*"t!net!t mond/a el Ágoston e (*ny')en. hogy di s!"ő 'allom&st tegyen ne'edne(. a m&si(on a -i.tott&l )esz!d"e. <Ny4gy. Any/&t4l sellel sza)ad%lt# .. 'agy ő is 'ele a(a"t menni# Ágoston 'iszont nem a(a"ta any/&t mag&'al 'inni a tenge"i %taz&s 'eszedelmei)e. hogy di s!"/en t!ged. de Ágoston hama" !sz"e'ette."T Az egész teremtés Istent dicséri. sem az &llato(at !s minden !"z!(etlen dolgot szeml!lő( sza'ai)an.i 5zte el teh&t A-"i(&)4l0 . a(it sz. A m&sodi( az 'olt.6@2. Fa%st%s (ellemes modo".G2. . Az eg!sz te"emt!s szünet n!l(ül zengi di s!"etedet. hogy sze"essen t!ged !s tegyen 'allom&st so( i"galmad"4l az!"t. me"t az i-/. . hogy nem t%d/a meg'!deni t%dom&nyos ala8on a mani he%s -el-og&st az ő neh!zs!gei ellen.agasztal/on lel(em az!"t. em)e" 'olt. hogy Am)"%s mil&n4i 8üs8*( hat&sa al& (e"ült.4ni(a nem a(a"ta elengedni. (i el"e/tse mag&t tüzedtől> 1Zsolt 6H.tetlens!g !"zete. (*ny*"ület)ől 'agy )üntet!s(!88en s <nin s.C2. E hat&s e"edm!nye(!88en az &ltal&nos (!tel(ed!s el'i ala8/&"a &llott !s tel/esen le"&zta mag&"4l a mani he%s )ilin se(et.s&g -egyelmezetlen 'isel$ (ed!s!'el nem t%dott meg)!(ülni# ?4m&)an %gyan sa( az i-/. . !s /4ind%lat.' nem "e(esztheti (i mag&)4l 8illant&sodat. az i-/. (i hasonlatos hozz&d> 1Zsolt GA.zott az Egyh&z igazs&g&hoz.il&n4)a 1GHA2. mindeze( s%d&latos al(ot4/&hoz# ott 'an 8ihen!se !s igazi e"őss!ge. 3s%d&latos e (!t l!le( 'iszonya# $ egyi( oldalon az imm&" tel/esen Istenne( !lő anya. melyet az!"t al(ott&l !s az!"t igaz. hogy mondhass&(9 <7"am. Ma"th&g4t otthagyta 1GHA2.

magamat sem leltem. Sz&m.gy.'esen let*"*l*d (*nnyei(et.'ogat4. .gasztalod ő(et. milyen )esz!d-o"m&)an. (ed'es(edő )esz!dm4d/a "!'!n. hogy Fa%st%s minden elő(elő t%dom&ny)an s (ül*n*sen a sza)ad t%dom&nyo()an igen /&"atos. (z!l a t&d!sok elvak&lt gőgjéről. de a te"emtőt nem t%dt&( megtal&lni.ne előtt h%szon(ilen edi( !'em t*"t!net!t. egyet$ m&st e))ől egy)e'etettem a sz4sz&ty&" mani he%s$mes!((el s )izony !"demese))ne( tal&ltam a )*l selő( t%dom&ny&t. Jizony. Dogy -%tna(. 'al4s&gos *"d*g(ele8$ !/e. . So(an )ele is este( h. minden sz!8 a )5n*s*(h*z (!8est.')en s oh mily sz. . hogy ne l&ss&( -igyelő szemeidet s 'a(s&g%()an )el!d (ellett üt(*zniü(. sa( az al&zatos sz."T Isten kezét semmi b#nös el nem ker-lheti. hanem te 7"am. Bme. hogy megsz&ml&l/&( a sillago(at !s a homo(ot.ted !s '. me"t semmi hely t!ged (*"ül nem hat&"ol.--. hanem azt. de az!"t nem azt n!ztem. :.s&god)a. hogy mene(ülne( előled a ny%gtalan )5n*s*(0 Di&)aF l&tod ő(et."&s%( imm&" *"*m lesz. a neh!z '&ndo"s&g %t&n (e)eleden s. +em gondol/&( meg %gyanis.s !s '!" em)e".e"t -*ls!ges 'agy.me m&"is ott 'agy sz. +em is (*zel. hogy mindenhol /elen 'agy.ned elől -%totta(0 Dol nem tal&lsz "&/%(0 F%totta(. 4"&t s a -ogyat(oz&s te"/edelm!t is. T!nyleg so( minden"e "&/*tte(. me"t te nem hagyod el egy te"emtm!nyedet sem. mint ő(. hisz nem mened!( szemed elől semmi s*t!t "e/te(."!t. mely az ege(től le a leg(ise))ig igazs&gos !s t*(!letes0 =s ho'a -%totta(. )eleüt(*zte( egyeness!ged)e s )eleeste( szigo".oh4n (e"estem %gyan az igazs&got.t&s%( sohasem t!'edett. s egyedül te t%dsz együtt lenni azo((al is. üd. 7"am. a )5n'all4 sz. me"t elsza(asz(odta( szel. . megm!"i( a sillago( )i"odalm&t !s (i-ü"(!szi( az !giteste( . a )üsz(!(et ellen)en sa( messzi"ől szeml!led. S &"thatta($e ne(ed0 Vagy meggyal&zhatt&($e %"almadat. te"emtő/ü(. =sztehets!g (ell az ilyen (%tat&so(hoz s ez a te a/&nd!(od )ennü(. F"J"."T 2a&st&s maniche&s )-s)ökkel megismerkedik. . 6. =n meg m!g magam)4l is (i-o"d%ltam. Azt&n ma/d m!g t*)) (*nnyü( *mli(. ann&l (e'!s)! t!gedF ---.t/ait. . =s hol 'oltam !n.'e(hez s a (e'!lye( semmi(!88en meg nem tal&lna(.gyis hozz&m h. (i( elhagyt&( te"emtő/ü(et.ds!gedtől. (i( messze 'anna( tőled. m!g ha -eszegető t%do$ m&ny%( a((o"a is. !s megte(inted az al&zatoso(at. ='e((el elő"e meg t%dt&( mondani a na8$ !s hold-ogyat$ (oz&so(at.')en. a "&dhagyat(oz4 sz. me"t nem h. m!g a na8ot. mi(o" sz. Igazs&gosan )5nhődne(. mi(o" (e"estele( t!ged0 Előttem &llt&l.&" (o"&))an megtele8edett Ma"th&g4)an Fa%st%s mani he%s 8üs8*(. ha meg-o"d%lna( s -el!d i8a"(odna(.'ü()en. de s."4 sz. F"J". hogy t%dom&nyos enni'al4t mit t&lal ne(em eme (*z*ttü( ne'ezetes Fa%st%s. /o)) lesz.i'el tem!"de( )*l seleti (*ny'et ol'astam !s so(at megta"tottam eml!(ezetem)en. a(i( !"telmü( e"e/!'el )ehatolta( %gyan a 'il&g !s te"m!szet "e/telmei)e. nem . Elmondom az !n Istenem sz.tesz. $ hiszen te semmit (ezeid al(ot&s&)4l el nem hagysz# $ )el!d (ellett üt(*zni*( )5nei((el.')en. sa( ő( %t&latosa(. 3sa( meg (ell -o"d%lnio(. Elhozt&( . amelyet %gyan magam is di s!"tem. de /4l meg t%dtam (ül*n)*ztetni a t&"gyi igazs&gt4l. te.

ten!d ő(et halhatatlan üdül!sselF Ee nem a(a"/&( isme"ni az 7tat.a( !s s. M%tat&sai( e"edm!ny!t sza)&lyo()a -oglalt&( *ssze# ma is azo(at haszn&l/&( s azo( sze"int sz&m. sem na8$!/ egyenlős!ge("ől. amellyel n!zi(. nem a/&nl/&( oda mag%(at ne(ed. Az em)e"e( nem győzne( ezen eleget )&m%lni. amit sz&m$ l&lna(."t *ssze. a szemet is. =s m!g ha megisme"i( is. a(i e (!"d!se("ől tem!"de( eszelős -e/teget!st . melyi( !')en !s h4na8)an. hogy te 'agy al(ot4/%(.tett nem egy igaz &ll. (i(o8na( )előle. amely imm&" a m!lys!ge(et (%tat/a.ton is igazolt meg-igyel!seimmel. amit elő"e meghi"detne(. amely imm&" a -elhő()en /&". Ez a mani he%s . igazs&g !s megszentel!s> 16Mo" 6.:G2. em!sztő t5z m4d/&"a el!getn!d lel(ü( minden hal&los te"h!t s megüd. hanem <hi. (i 8edig magad 'agy az igazs&g. hogy gond'iselő/e lenn!l (ezed m%n(&/&na(. 8edig . A. $ sa( <a te )*l sess!gedne( nin sen sz&ma> 1Zsolt 6AI. +em a(a"/&( -el&ldozni -*l!nyes el(a8atotts&g%(at. hogy /4'al elő"e meg t%d/&( %gyan mondani a na8 -ogyat(oz&s&t. gya(o"lat)an 8edig !giteste(en szemmel l&that4 el'&ltoz&so( igazolt&(. hogy "endsze"ü(et elm!let)en matemati(ai !s idő"endi sz&m. +em a(a"/&( -el&ldozni e"(*l stelen !letü(et.'ü( meghom&lyosodott> 1?4m 6. 'agy ha megtal&l/&( s megisme"i( Istent. $ s mindig )e(*'et(ezi(. meg ta8asztalati .t&s%(at meg/egyeztem# $ (ül*n*sen tetszett ne(em. mint a te"emtőne(.t&so(.t/&( ti."4 hitet (*'etelt tőlem. haz%g '!le(ed!sei(et. n!gyl&). sem )&"mi m&s "o(on (!"d!s"ől. amelyen *nmag%()4l le (ellene sz&llanio( az Egyszül*tth*z !s &ltala -elemel(edni Istenhez.mindig .sz4m&sz4( (!8m&s&'al> 1?4m 6.:62. amely imm&" o(talan &llato(hoz ala sony. Ezt az %tat nem isme"i(. sem h&l&t nem adna( ne(i. +e(ed t%la/don. mint az !g mada"ai. amellyel mindent te"emtett!l# azt is. de /a/. Igazs&godat haz%gs&gg& -o"gat/&( s al&zatos szolg&i in(&)) a te"emtm!nyne(. s <esztelen sz.((& '&lna( gondolatai()an> 1?4m 6.tottam eze(et )izonyos mani he%s t%dom&ny&'al.S2. nem l&t/&( meg a mag%(!t# $ me"t soha mag%()a 'on%l'a azon nem t5nődne(. T!ny azon)an. hogy te"emtett 'il&god tan%lm&nyoz&s&)4l me". J&l'&nyt sin&lna( *nmag%()4l s e )&l'&nyt nem a(a"/&( ne(ed -el&ldozni.tana( a 'il&g"4l s a 'il&g m5'!sz!t. melyi( na8on !s 4"&)an a na8na( 'agy holdna( me((o"a -ogyat(oz&sa lesz. +em is tal&l/&( meg.:62 !s )*l s mi'olt%(at h&nyto"gat/&(# mag%(na( (*'eteli(. mint a tenge" halai. a t%datlano( "!müld*zne(. So( igazat tan. Pedig az Egyszül*tt lett ne(ün( <)*l sess!g.tana( a 'il&goss&gna( s lassan(int eg!szen (i-ogyna(. amint elő"e megmondt&(. a(i( sz&ml&lna(. Ezt az %tat nem isme"i(. Ez a gonosz t%d4s$gőg az o(a anna(. +em a(a"/&( -el&ldozni 'a(me"ő (. hogy h&tat -o"d. 7"am. hogy a sillago( magass&g&)an -!nyes(edne(. ami a tied s !88en az!"t igen 'a( o(talans&ggal "&d -og/&(.'&n sis&g%(at. Pedig te.t/a ő(et.G@2. a te Ig!det. . Azt hiszi(. amelyne( e"e/!)en sz&ml&lna(. M*z!n( sz&ml&ltatott !s meg-izette az ad4t a s&sz&"na(. a t%d4so( 8edig lel(esedne( !s $ el)iza(odna(.me a -*ld"e z%hanta(. amit sz&ml&lna( s az !szt is. de nem tal&ltam n&la t%dom&nyos magya"&zatot sem a na8$ -o"d%l&so("4l. nem tiszteli( megillető m4don.gy t*"t!nt minden. (itől is (a8t&( (%tat4 tehets!gü(et0 G. amit a 'il&gegyetem"ől )*l sel(edő (*ny'e()en ol'astam. az Igazs&got nem (e"esi( /&m)o" l!le((el. ami az *'!(. !s <-*l se"!li( a halhatatlan Isten di sős!g!t a haland4 em)e". 8edig magya"&z(od&sai eg!szen m&s te"m!szet5e( 'olta( s nem '&gta( egy)e matemati(ailag is. azo(at is. sem a -ogyat(oz&so("4l. S az e"edm!ny0 Az. sőt mada"a(.t/&( (i. Rsszehasonl.

"/a. hogy 'ala(i a 'il&gi t%dom&nyo()an /&"atos# /&m)o"s&g 8edig t!ged azo()an is megtal&lni."T A maniche&sok t&datlanságár!l. +agy hi. de t!ged elhanyagol.tott&(.tani me"!szelt."eddel 'an. Ee (i is ind. $ Pedig amaz tal&n m!g a g*n *lsze(!" ."T Isten legyen minden t&domány&nk f&ndament&ma. 8edig te 'agy az. a(i eze(et t%d/a. hogy t%datlan. tel/ess!ggel t%datlanna( (ellett lennie a /&m)o"s&g)an is. hogy a /&m)o"s&g az igaz )*l sess!gF Amazo()an eg!szen t%d4s mi'olta nem "e(esztette 'olna %gyan (i. 'agy milyen sz!les a (o"on&/a. a na8 !s hold -o"g&s&"4l. azt a(a"ta elhitetni. )oldoga)). hogy '!le(ed!sei a hitt%dom&ny l!nyeg!hez ta"tozna(. . melye(ne( isme"ete tel/ess!ggel nem szü(s!ges a /&m)o" !let megtan%l&s&"a0 Diszen nyil'&n megmondtad. a mindens!g al(ot4/&"4l '!le(edi( m!ltatlan%l. s mi(o" a sza($ em)e"e( meg &-olt&(. a(i /&"atos eze()en. hogy )oldoga)) a h. de nem t%d/a.e"t 'al4)an )oldogtalan az az em)e".'eidne( (in ses 'igasztal4/a. hogy a t!'ed!s nem &"t ne(i. me"t isme" t!ged. de nem az *'! a -a. 6. a(i <mindent m4d/&'al. hozz&d m!lt4 lesz magasztal&sa !s h&laad&sa s nem 'e" -!sz(et gondol(oz&s&)an a hi. m&"is (ed'es előtted0 +emF . s szemtelenül m!gis tan. minden az *'!. !88en.t/a. hanem egyedül temiattad )oldoga)). a te h. milyen se(!ly lehet -el-og&sa a m!lye)) 'all&si (!"d!se()en. sz&m sze"int !s m!"t!((el el"endezt!l> 1J*l s 66.:62. a(i az ege(et m!"i. m!gis nyil'&nos lett egy. 7"am. Tü"elemmel hallgatom '!le(ed!s!t s l&tom.tett. mi(o" 'alamely te"emtett dolog -e('!se 'agy (ülső ala(/a i"&nt t!'ed!s)en 'an# az 'olna )a/os (&"a. F"J". gallyait sz&m)a 'eszi. a(i előtt ott 'an az eg!sz gazdag 'il&g s /4llehet semmi/e sin s. . (ine( mindene( szolg&lna(# $ mondom. Ee ha 'ala(i 'eled is. szem!lyesen eg!sz te(int!ly!'el )enne la(ozi(. hogy osto)as&go(at )esz!lt az !g"ől. sőt hamis &ll. sem al(ot4/&t nem isme"i s nem sze"eti# $ !88en .t&sait ő"ült !s gőg*s -el-%'al(odotts&ggal a )enne "e/lő isteni szem!ly nyilat(ozatai%l a(a"ta elisme"tetni. /4llehet mindez nem ta"tozi( a 'all&st%dom&nyhoz. Valamint %gyanis /o)) "enden &ll sz!n&/a anna(. Ez a mani he%s sillag&szat te"!n 8o"ty&zgat'a tem!"de( so(at -e segett. hogy /&m)o"s&g)4l semmit se t%d/on# de mi'el azo(hoz sem !"tett.s&g %gyanis azzal (!"(edni.ttal szents!gt*"ő me"!szs!ge is. a(i a -&t -elm!"i. s ma(a s%l "agasz(odn!( hozz&/%(. t!gedet meg nem isme"# s )oldog. az ti. hogy egyi( 'agy m&si( (e"eszt!ny test'!"ün( /&"atlan l!'!n e t%dom&nyo()an -*l se"!li a dolgo(at. mint az. a(i h. a t%dom&nnyal is )a"&ts&g)an 'an. h&ny (*ny*( magas. ha ti. ha azt hinn!. ez a""a is 'il&goss&got de". hogy e dolgo(at meg. Igazs&g Istene. me"t "agasz(odi( hozz&d..'ő em)e"./a. a sillago(at sz&m. +em egysze" 'agyo( -ültan. mint az!. Pedig %gyan nagy"a ta"totta mag&t.gy osto)as&g 'olna (!tel(edni.t/&t sem isme"iF V. ha eze()en nem is /&"atos. a sillago("4l.i(o" teh&t "&)izony. hogy a Szentl!le(. :. nem %gyan t%d&sa.-V.s&g. a(ine( 'an gyüm*l s-&/a s h&l&t ad ne(ed haszn&!"t. F"J". az eleme(et (%tat/a.totta ezt az előttem isme"etlen mani he%st. me"t nem "4lad.

6G2. mint az !desanya.t4lagos szent !lete miatt. de a))an is igen (*z*ns!ges isme"etei 'anna(. hogy ő)enne nem egysze"5 em)e". most azt&n !l'ezhettem előad&sa lendü$ let!t. me"t (ed'esen t%dott t&"salogni. . 'alami (e'eset Sene a . (i-e/ez!seine( sza)atoss&g&t !s (*nnyeds!g!t. nem t%dtam 'olna eld*nteni. sen(i anna( (. hogy haz%dott0 Azt azon)an m!g nem l&ttam tiszt&n. me"t igazs&g az. s -igyelm!t n!h&ny )a"&tommal 'itat(oz&s"a is al(almas idő)en le-og$ lalhattam.'ei (*z*tt s m!g azt is elhiteti. (i ne %t&ln& meg azonnal. :. hanem maga a Szentl!le( 'ez!"(edi(. ."T (okat várt.g a mani he%so( 'e"gődő lel(5 hallgat4/a 'oltam. s ami m&s egye)et e sza(m&)an egye)ütt ol'astam. hogy te 'olt&l o(tat4m. amint "&)izony.i(o" e""e is so" (e"ült. mindig őt . hogy hitem szem8ont/&)4l az ő te(int!ly!t -ogadtam 'olna el $ &ll. )*l sne( ta"tott&(. $ mondom.g az ilyen (ezdő t*(!letesen -el nem em)e"edi( s imm&" <nem ha/long ide s to'a a t%dom&ny minden szel!től> 1E. 'alah&ny ilyen-a/ta neh!zs!gemet nem t%dt&( megoldani. V-. !s nem oszthattam meg 'ele )izalmas eszme se"e -o"m&/&)an neh!zs!geim gond/ait. (i a szo(&sos mani he%s -e/teget!se(et is so((al (ellemese))en t%dta el sa sogni. Ee (i ne -ogna )otot olyan eszelős )olond"a. sima nyel'5 em)e"ne( tal&ltam. hogy meg!"(ez!se %t&n sa( t&"gyal/a( 'ele. 'agy .. időn (e"esztül nehezen '&"tam ezt az em)e"t. 'a/on nem lehet$e hossza)) !s "*'ide)) na8o( !s !/e( '&lta(oz&s&t. Azon)an hama" (ita8asztaltam. me"t &)"&zata megnye"ő. a(i( meg !88en ellen(ezőleg m!g az igazs&got is gyana(od'a -ogadt&( s nem a(a"ta( )eleny%godni. mint azo( $ di s!"tem !s h.g!"gett!(. a(i első te(int!ly !s 'ezető a(a" lenni h. A(i( őt ne(em annyiszo" . =n nem ta"to( sen(it )*l sne( sa( az!"t. a na8 !s !/ egym&s"a (*'et(ez!s!t. 6. A t*))ie( %gyanis. (i'!'!n tal&n a nyel't%dom&nyt. ami"e "&o(osodtam# m&"8edig a(&"hol !s a(&"honnan -!nyes(edi( az igazs&g.A. az ő -el-og&sa sze"int is magya"&zni. amint 'an hasznos !s 'an (&"os eledel# !(es 'agy m5'eletlen )esz!ddel. eledelt lehet t&lalni. . Isme"tem m&s-a/ta em)e"e(et is. m. nem 'olta( /4 !"t!(isme"ő(# o(osna(. a(i)en a hit m!g sa( )*l ső(o"&t !li. hogy nem 'olt sza)ad a hallgat4s&g so"ai)4l -elsz4lalnom. Istenem. igen /4modo". )esz!dm4d/a elő(elő. me"t (ezdetleges a -o"m&/a. '&"'a$'&"tam e Fa%st%s !"(ez!s!t. me"t a )esz!lő sza'ai a(adoz'a d* *gne(# 'iszont nem igaz mind/&"t. Tőled tan%ltam.i(o" azt&n meg/*tt. me"t az előad&s "agyog4.g!"gett!(. elő(elő 'agy (*z*ns!ges ed!ny)en mind(!t -a/t&/. Eln!zi a -ogyat!(oss&got a))an. 8oh&"meste" a(&"milyen !"t!(es se"lege0 7gyanezen magya"&zato((al t*mt!( eddig is a -ülemet# /o)) -o"m&)an semmi'el sem lette( /o))a(# a '&laszt!(oss&g nem adott )el!/ü( igazs&got. a(i()e idő"ől idő"e )ele)otlottam. ha -el8i8e"!zett !s te"/engős előad&s)an (a8t&(. s nem hamis az!"t. hogy ez az em)e" /&"atlan a sza)ad t%dom&nyo()an. a -ogyat(oz&so(at.lyosa)) (!"d!seim"e eg!sz (*nnyed!n megad/a ma/d a megny%gtat4 -eleletet. hogy nem (ell o('etlenül igazna( '!lni 'alamit az!"t. s ezen !s esetleg so((al s. Engem azon)an m&" sod&latos !s "e/tett m4don mego(tatt&l. me"t !(es )esz!d)en magya"&zz&(. előadtam egyn!mely gy*t"ő neh!zs!gemet. m. Jiztatta(.'üled nem tan.s&gomna( a(&"milyen /4-o"m&/. Da ez lehets!ges lett 'olna. $ hanem hogy !88en . Ol'asta 3i e"o egyn!h&ny )esz!d!t."eszteltem# de nehezem"e esett.t/&(. keveset ka)ott 2a&st&st!l. Dossz. sem hamisna( az!"t. Ee mit !"t az !n szom/. !s ele'ens!g!t. 7gyanazon (*zel (ilen !'en (e"esztül.A sze"etet olyan.gy 'an )*l sess!g !s 'an osto)as&g.gy igaz$e a dolog.gy# de )iztos.t4/a. F"J". Az!"t hiszem. =l'eztem !s so(admagam$ mal együtt $ !n tal&n /o))an.

amely)en !n 'e"gődtem. Azon(. s te sod&latos te"' sze"int 'ezett!l engem. V--. Lehetett 'olna %gyan )enne ezen isme"ete( n!l(ül is igazi /&m)o"s&g. mint azo( az isme"ete(. Nond'isel!sed "e/tett tit(a sze"int te igaz. Bgy 'olt$e.tani (ezdte azt a )ilin set. A mani he%so( t*))i t%d4saihoz lassan(int egy&ltal&n semmit sem ).e"t őszinte l!le( *nm!"s!(el!se sze)).'e. s azt. ."es em)e"ü( so( nagy (!ts!gem)en ilyenne( m%tat(ozott. +em 'olt t&/!(ozatlan sa/&t gyenges!g!"ől.ned előtt. Együtt ol'asgatt%n(# hol azt. S mi(o" m!gis el!/e te"/esztettem meg-ontol&s !s t&"gyal&s !l/&)4l. amit !n tehets!ge szem8ont/&)4l al(almasna( .tod az em)e" l!8!seit. hogy a mani he%so(t4l elidegenedtem. amely)ől nem egyet t5"n*m (ellett. Kgy '!ltem. mi'el na8on(int )esz!de(et ta"tott. amelye()en (i'&l4na( gondoltam.'e'!"e9 (*nnyei !//el$na88al sza(adatlan &ldozat 'olta( sz. a gya(o"lat meghozta ne(i a )esz!d)eli (!szs!get. a na8"4l !s hold"4l. 6. .l%s.tottad sele(edeteimet s s. nem 'etted le lel(em"ől. ami /4 st. me"t !"de(lőd*tt azon t%dom&ny$ &ga( i"&nt. hogy nem !"t a dologhoz. Ez a((o" m!g /o))an tetszett ne(em. 7"am. a m&shol ol'asott sz&m. mint azt. +em sza(adtam el tőlü( eg!szen. amelye("e !n mint "!to" a (a"th&g4i i-/."T 2a&st&sban csal!dván elhideg-l a maniche&sokt!l. Azt is te tetted. latin m%n(a esetleg sa/&t e"etne(s!ge i"odalm&)an tal&l(ozott. s 4'a(odott meggondolatlan 'it&'al zs&(%t &)a (e"ülni. :.'&n si 'olt. amint elmondom. melye( %t&n '&gya(oztam.g teh&t Fa%st%s so( em)e"ne( hal&l (ele8 !/e lett. a sillago("4l. 'agy hogy legal&))is egy-o"m&n )iztos magya"&zatot adna(.'em. (ezdtem letenni a "em!ny"ől. eml!(ezetem nyit'a előtted. sem h&t"a nem mozd%lhatott 'olna. (iisme"!s!'el tel/esen a))ama"adt.'ül. Tit(on gondoz4 (ezedet %gyanis. hogy a))an a sze(t&)an 'igyem 'alami"e. s ha nem is 'olt hozz&d i"&ny. hogy minden neheze)) !s (!nyese)) (!"d!s)en egy-o"m&n ilyenne( tal&ltam.t4))& tett o(os ta8intata !s te"m!szetes (ed'ess!ge. T%dta. amit (ezed te"emtett# sa( az lehet megm%n(&l4/a üd'*ss!gün(ne(F . A))ahagytam teh&t (*ny'ei("e 'onat(oz4 (%tat&saimat. .t!'ed!seimet m&" (ezdted szemem el! t&"ni. m. hogy megl&ssam !s meggy5l*l/em ő(et.e"t te igaz.t&si ala8o(at egy)e'et'e m!ly"ehat4 -e/teget!se((el meg t%dn& m%tatni. Enne( legal&)) 'olt sz. hogy 'alami /o))at '&laszthato(.i(o" %gyanis eg!szen 'il&gos lett előttem azon t%dom&nyo()an /&"atlans&ga.t/a meg. . ha m&" ez a h. m!gis !88en -ő(.t!ltem. . amelyet m!g (ellemese))! !s s&). 'ele azon)an -oglal(ozni (ezdtem. M*ny'ei()en tem!"de( hossz.tani !s (i)ogozni. E"ől(*d!sem egy!)(!nt. S t!ny. ha $ mani he%s nem lett 'olna. sze"!nyen m!g sa( el sem me"te '&llalni ezt a te"het. hogy sa( 'alamit is mondta( 'olna.ztam.s&got a((o" o(tattam. +em ta"tozott a -e segő( ama -a/t&/&hoz. hogy egyelő"e megel!gszem 'elü(. ami"e hallom&s %t&n (. t.g azt nem l&tom. hogy a mani he%s (*ny'e( in(&)) ta"talmazna( igazs&got. hogy ti. a -!"-i. 7"am. Mezed . l!"e e"esztett magya"&z(od&s 'an az !g"ől.t!lő). t%dta !s a(a"ata n!l(ül t&g.ztam hozz&. ha m&" nem t%dtam o(osa))at tenni."&m lel(iisme"etem0 Sz./.ls&gosan maga)iza(od4 sem 'olt. hol meg olyant.. ahonnan sem elő"e. hogy lesz e"e/e gy*t"ődő lel(em neh!z$ s!geit meg'il&gos. hogy %tadat meg(ed'el/e. Any&m sz.. s nem sz!gyenlette )e'allani. F"J". hogy (*z!/ü( (e'e"edtem# ma"ado(. ami(o" nya("a$-ő"e o(tatni a(a"ta( an!l(ül.t'a.'&ns&gom dolg&)an nem )."&sai)4l !s a (*ltő()ől. Istenem.

Szent 3i8"i&n s. ahol a helyzettel isme"őse( megegyező &ll. +em adtad meg.i egye)et (!"hetett tőled.V---. . E%"'as&g%( )&m%latos. sem any&mna( (i nem nyilat(oztattad. 7gyanazon !//el tito()an elind%ltam. meg'allom előtted. (!nytelen 'oltam tan. 'agy 'elem együtt . .tottad el!m. Ma"th&g4)an !88en ellen(ezőleg %ndo( -egyelmezetlens!gg! -a/%lt a hallgat4( sza)ads&ga9 ma/dnem ny.s!"t eg!sz a tenge"8a"tig. hogy engem azz& tehess.)) -egyelem "eg%l&zza ő(et. hogy ott )a"&taim "&)esz!l!se sze"int t*)) /*'edelmet s nagyo)) te(int!lyt '&"hattam $ )&" a((o" eze( is 'onzotta( $. Ee !88en az m%tat/a nyomo"%lt mi'olt%(at. "em!nye(et -itogtatta(. +em m%lasztom.totta. amit a tan. 6.t4 is(ol&/&)a. mi !"lelte elhat&"oz&somat.g (ed'ező sz!llel ő is tenge""e nem sz&ll. +em az 'olt ?4m&)a tele8ed!sem o(a. mint -!(telen(edne(.tőn(. amit a((o" (!"t.t&sa sze"int ilyen dolgo( nem szo(ta( elő-o"d%lni. ha hagyom&nyai( s&n ai m*g! nem h. F*lge"/esztetted )ennem az elhat&"oz&st.g&zol4(ed'ü()en. a(i( Ma"th&g4)an o(talan%l 'isel(edte(. amely m!lys!ges "e/tőz(*d!sed)ől mindig seg. Daz%dtam any&mna( $ enne( az any&na(F $ !s megsz*(tem tőle. L ott ma"adt. F"J". a(i( (a"th&g4i ny%galmam "end/!t za'a"t&(# $ ala sonyan gondol(od4(. hogy el!"'e (egyelmed 'iz!t meg-ü"*dhesse( )enne. Olyan (ih&g&so("a 'etemedne(. Azzal &m. $ Az !n -on&(s&gomat is. amelye( na8"4l na8"a a -*ldet &ztatt&( mindenhol.t"a(elni. a tenge" h%ll&main. s szigo".t4( hallgat4i( haszn&"a meg&lla8. m&s"!szt azo(. im&d(oz'a. :. te !sz"e'etted Ma"th&g4)4l 'al4 el'&gya(oz&som *szt*n!t is. hogy l!8!seimne( tit(on i"&nyt sza)t&l. Va(o( 'olta( s.i'el azt a 'isel(ed!st. s ela8ad/ana( any&m szem!)ől a 8ata(o(. amelyet tan%l4 (o"om)an gondosan (e"ültem. ma/d m&s tan. +em a(a"t n!l(ülem hazat!"ni. hogy ott az i-/a( (omolya))an tan%lna(. Ott ma"adt s.'&n(oztam.s&g&t4l. ?4m&)a (*lt*zni !s ez%t&n ott m5(*dni %gyanazon sz4sz!(en. !s i"galmasan &tmentett!l engem.t4 (o"om)an m&st4l elt5"ni. meg a "4mai !let 'onz4 'on&sait is te &ll. a m&si( oldal hamis )oldogs&ga %t&n (. hogy az !/sza(&t ha/4n( (*zel!)en. hogy egyi( )a"&tomat nem a(a"om itthagyni.z4dn&na(."'a. Istenem.inden&"on 'issza a(a"t ta"tani. elhat&"oztam. Ott (i/&tszottam őt. T%la/don(!88en azon)an <!n "em!nys!gem !s *"*(s!gem az !lő( -*ld/!n> 1Zsolt 6A6. aho'a a" &t -o"d. . )5nhőd!s n!l(ül 'a(me"ős(*dhetne(."T Anyja akarata ellenére G!mába költözik.totta(. hogy oda(*lt*z*m. hanem -ő. 8edig !88en tettei( el'a(%lts&ga a )üntet!sü( !s ezzel so((al gonosza))%l )5nhődne(. !s ma/dnem egyetlen o( az az !"tes. a(i( ?4m&"4l hi. amit *"*( t*"'!nyed soha meg nem enged# s azt hiszi(. Ott nem "onthatna( )e 8a/(os$gonosz%l ma/d egy. hogy hagyom&nyai( sze"int szinte sza)adon sele(szi(. Istenem# sem ne(em. olyan (ese"'es (*nnye((el. me"t e))en is !"teni !s magasztalni (ell i"galmadat. hogy t*"'!nye"ő'el (ellene )üntetni ő(et. Esz(*zeid e )5n)ehalt !lethez "agasz(od4 em)e"e( 'olta(# egy"!szt olyano(. Alig 'ehettem "&.t!s 'olt.lt l&zad&sig menő szemtelens!ggel t*"ne( "& a te"me("e !s -el-o"gatna( minden "endet. %ndo( )5n*((el tel/es em)e"t.tottam. hogy lel(em üd'*ss!g!!"t la(4helyemet '&ltoztassam. sőt előad&st hallgatni sem mehetne( )e engedelem n!l(ül. azo(!t is a""a haszn&ltad. Any&m (ese"'esen si"atta t&'oz&somat s el(. amit mindig (!"t. Te ezt is meg)o s&tottad. a(i( onnan m&sho'a salogatta(# $ !n meg i"t4z'a az egyi( oldal igazi nyomo". mint Ma"th&g4)an. mint azt. . Ee t&'oz&som !s oda%taz&som o(&t sa( te t%dtad."(&8oln&/&)an t*ltse. hogy a(aszd meg elha/4z&somat0 Ee te m!lys!ges '!gz!ssel a l!nyeget hallgattad meg (!"!s!)ől. m.I2.

lyos )5n te"helt az &te"edő )5n (*tel!(!n (. s mennyi'el gy*t"elmese)) gondo( (*z*tt 'a/."t (ese"'esen.'em m!g s. hogy ma/dnem 8o(ol)a (e"ültem minden ellened. Pedig amennyi"e nem igazina( ta"tottam M"iszt%s hal&l&t. (i 8edig engem ilyen &lla8otom)an (!tsze"esen mentett!l meg. lett 'olna$e gy4gy%l&sa. h.e"t (i sem t%dom mondani. Te 8edig mindenütt /elen. hogy testi eg!szs!gemet 'isszanye"/em. sohasem gy4gy%lt 'olna )e. mint m&" meg'allottam eml!(ez!sem so"&n. Any&mna( se/telme sem 'olt e""ől. ha az a h. mint so( m&s)an# s nem is se/thette. Da ez a se) any&m sz. Dogyan is oldhatta 'olna meg0 Disz nem hittem (e"eszt/!)en. Ee ho'& lett 'olna a((o" annyi tem!"de(. az!"t s.J*tt a sz!l. Megyetlen sz4szeg!sem so( -el8anaszl&sa %t&n . +em hi&)a'al4 8lety(&"a. Tiszta !s egysze"5 *z'egy 'olt. magam !s m&so( ellen el(*'etett gonoszs&gommal együtt. +em is t%dom teh&t. . de sz!gyen"e s esztelenül g. hanem az!"t. Pedig. $ !n meg ?4m&)a.tesz sz&m&"a t&'oll!tem)ől. hogy t!ged hallgasson a szent)esz!de()en !s meghallgat&st nye"/en im&ds&gai)an. so( !s s.e"t a((o" m!g semmit ne(em M"iszt%s)an meg nem )o s&/tott&l# s ő sem oldotta meg szent (e"eszt/e e"e/!)en az ellens!ges 'iszonyt. )&" )5n*s sz. Egy na8 sem m%lasztotta el az olt&" &ldozat&t# na8/&)an (!tsze".nyoltam gy4gy. /a/. amit s."T (. 'ito"l&in( ne(i-eszülte( s egy$(ettő"e elt5nt szemün( elől a 8a"t. ott hallgattad meg. +em t%dta. mi soda *"*m*(et (!sz. me"t a((o" sü"get'e (!"tem /&m)o" any&mt4l. Engem '&gyaim sz&"ny&n odasz&ll./&n az !n lel(em !lete./"a (ezdte !"tem a (*ny*"g!st sz. de im&d(ozott !"ettem a t&'ol)an.'!)e z&"t engem. . s ott (*ny*"ült!l meg "a/tam. Visszaind%lt megszo(ott (*"!)e.lyosan megbetegszik. el t%dtad 'olna$e 'etni. -/. sal4(a l&tszatna( ta"tottam. Any&( szo(&sa ez# )enne so((al e"őse)) 'olt. El t%dtad 'olna$e 'etni (*ny*"ülő 7"am. So(alamizsn&s. El t%dtad 'olna$e 'etni egy ilyen any&na( (*nnyeit0 .ned előtt.s !s '!" sze"int 'al4 4ha/t&s&!"t.'ül. :. +em 'etted -igyelem)e. S . melyne( az a )üntet!se. "eggel !s este $ (i'!tel n!l(ül $ meg/elent tem8lomod)an.t4 m4dod tan& sait. annyi"a igazi 'olt lel(em!# s amilyen igazi 'olt az ő hal&la. s m&"$m&" ind%lnom (ellett az *"*( hal&l)a.'!t !"i. hogy ilyen &lla8ot)an meghaltam.me ott testi nya'alya )üntető osto"a -ogad. sőt sza(adatlan im&ds&ga0 +&lad 'olt 'alamennyi. s 'e"gőd!se m%tatta.dott 'elem most lel(e. mint 'alami(o" teste. ahol "eggel any&m !sz'esztő -&/dalm&)an 8anasszal !s s4ha//al t*lt*tte meg -üleidet.lyosan )eteg 'olt. . ahol !n 'oltam. szeg!nyeidne( -igyelmes szolg&l4/a. Azt sze"ette 'olna. Nye"me((o"om)an /o)) 'oltam." se)zi 'ala sze"ető lel(!t. ahol ma/d megsza(ad '&gyaim 7"alma. ezt a megt*"t !s so(at szen'edett sz. amely)e )5neim miatt (e'e$ "edtem 'eled. hogy mindny&/an meghal%n( Ád&m)an.!g e))en a nagy 'eszedelem)en sem (. annyi"a. 6. F"J"."'a (e"esi. mennyi"e sz. 'agy '!nasszonyos te"e-e"!"e."'a hozott a 'il&g"a. S ha a((o" elind%lo( innen. hogy ='a *"*(*se9 s.tott&l. hogy 'ele legye(. őt meg -&/dalma osto"&'al )üntetted.'et0 G. A l&z -olyton -o(oz4dott. ho'a /%tottam 'olna igazs&goss&god "end/e sze"int0 A tetteimmel meg!"demelt (&"hozat)a !s t5z)e. annyi"a l&tsz4lagos 'olt hit h.'&n(oztam szent (e"eszts!ged %t&n. Felnőttem. ahol 'olt.

. Ja/. Rnt%datomna( sz*"nyen tetszett ez a )5ntelens!g. . +em engedhet$ ted. de m&" "em!ny n!l(ül. Miüd. Viszonyom azon)an a mani he%so((al m!g mindig )enső)) 'olt. s !88en a 'elü( )a"&t(oz&s szegte e"őmet. hanem /4l esett mentegetődzni. mint &ltal&)an minden(i."T >élekben egészen elszakad a maniche&sokt!l. ha '!t(eztem.tett!l a))4l a nya'aly&)4l !s 'isszaadtad szolg&l4d gye"me(!ne( eg!szs!g!t.tetted (!"!s!t *"*( hat&"ozatod "end/!)en. hanem az .gy '!le(edtem. eg!sz 'il&gosan ilyenne( l&ttam -el-og&s%(at. me"t az igazs&got nem lehet )iztosan megisme"ni>.tsd lel(emet> 1Zsolt A@. . R"*( a te i"galmad.g!"eteddel (egyelmesen ad4sna( 'allod magadat azo((al szem)en. a((o" m!g <nem tett!l sz&m"a ő"izetet !s (*"ül'e'ő a/t4t a/(aim"a hogy el ne ha/ol/on sz.ltan i8a"(odtam őt )izalm&)an megingatni. mentegetni )5neimet. :. F"J".gy. 7"am.ts!ged)ől0 Lehetetlen. hogy haladhato( hamis t%dom&ny%()an. Egyelő"e a testit.tani a '&dat a""a az isme"etlen 'alami"e. hogy sal4d/!( a tőled 'ett l&tom&so()an !s )iztat&so()an. 3satla(oztam eleinte ?4m&)an is a sal4 mani he%s &lszente(hez.gy o(os(odtam $. hogy Fiadna( em)e"i teste 'an s hogy esze"int t!ged a mi tag/ain( testi (*"'onalai hat&"olna(.tet$ tem.'e(hez ta"toztam $ ilyen 'olt az. a t*))it nem. mint m&so((al. hanem 'alami )el!n( adott isme"etlen te"m!szet.t&s%(at m&" nem '!dtem olyan lel(esen. hogy az igazs&got Egyh&zad)an meg lehet tal&lni.A"anyat. mindenhat4 Isten.S2. !g$-*ld 7"a s minden l&that4 !s nem l&that4 dolog te"emtő/e. G. 7"amF Vele 'olt&l. ?!gen elsza(adtam !n att4l a mani he%so( miattF Ot"om)&na( ta"tottam azt a hitet. hogy m&s %t&n n!zze(# (ül*n*sen me"t ahhoz sem ). mint előtted üd'*sen megal&z(odni.gyne'ezett (i'&lasztotta(hoz.!g !"int(eztem a <(i'&lasztotta((al>.ztam. Da /o))at nem tal&lo( $ . a(i( nem 'olta( )enn ezen e"etne(s!g)en. meghallgattad s tel/es. nem (ellett )5n*met meg'allanom. Igaz&)an 8edig m!gis eg!szen !n 'oltam a )5n*s s sa( gonoszs&gom a(a"t engem megosztani s *nmagammal szem)ehelyezni. Imm&" nem az egysze"5 h. s &th&". (ine( h&z&)an )eteges(edtem !s meggy4gy%ltam $. &llhatatlan. de m&" sa( tess!($l&ss!( m4d/&"a ta"toztam (*z!/ü(. hogy <meggy4gy. megel!gszem 'elü(. hogy sz&ll&sad4m t. a(i(ne( 8edig minden ad4ss&g&t elengeded. .'!)e z&"ta 'alamennyit !s sza(adatlan im&ds&ggal mint (!zi"atod"a hi'at(ozott "&/%( sz. /4llehet elm!letü( !l/&t a((o" m!g nem !"tettem. hogy nem a(a"tam )5n*sne( 'allani magamat.gyne'ezett a(ad!mi(%so( nagy ala8el'ü((el9 <mindenen (!tel(edni. 7"amF Bg!"sz !s . G$A2. az meg !88en &t(ozott gonoszs&g 'olt. m%land4 (in set nem (!"t. hogy (!ső)) /o))at !s )iztosa))at adhass ne(i. amelye( (*zül egyet eml.!g mindig . hogy in(&)) a(a"tam -*l!d (e"e(edni. S mi'el l&ttam. de nem b$zik az 'gyházhoz. D5s!gesen sz. 6. Az a gondolat is -elme"ült )ennem.'em gonosz gondolato("a. =s !88en az 'olt a 'eszedelmese))i( )5n. de ami nem !n 'agyo(. =n. El!g so( mani he%s 'olt a((o" ?4m&)an. (i t%dtad 'olna$e "e(eszteni seg.ned előtt. s te.ls&gos )izodalommal 'an a mes!((el tele mani he%s (*ny'e( i"&nt. hogy az *sszes )*l selő( (*z*tt m!g a leg/4zana))a( 'olta( az . /. mint eleinte.tottad őt ilyenn!.e"t . ezüst*t. de tan. ami 'elem 'an. hogy nem mi '!t(ezün(. Fia lel(i üd'*ss!g!!"t (*ny*"g*tt. mint a gonoszte'ő em)e"e(> 1Zsolt 6A@. eg!sz ny. sa/&t "oml&som"a. (i (egyelmeddel magad ala(.

o"m4tlan t*mege 'an# ami e))en s. /-. hogy a /4s&gos Isten te"m!szet sze"int 'al4 "osszat nem te"emthetett.gy (!8zeltem. mi(o" e zagy'a o(os(od&$ somat ol'ass&(. mint 'alami igen -inom testne(. hogy az em)e"i test ala(/a minden oldal"4l (*"ülhat&"ol.ag&t Egyszül*tt meg'&lt4 Fiadat '!gtelenül "agyog4 t*meg)ől üd'*z. amit !n anna( '!ltem."&s)an (i'etőne( tal&lta(. Ee !n t!nyleg . E))ől (iind%l'a a "osszat is 'alami (ül*n&ll4 l!nyegne( (!8zeltem. hanem egyenesen (ite"/ed!ses l!nyegne( ta"totta.t&st4l ment 8!ld&nyt azon)an egyetlen egyet sem t%dta( m%tatni. hogy Isten)en (!t '!gtelen !s ellens!ges őstest l!tezi(. me"t az nem 'olt (atoli(%s hit. mit t%d -elelni."T Hjra érdeklődni kezd a (zent$rás iránt. ez (ise)). . ahol a "ossz t*mege &ll 'eled szem)en# $ mintha azt -ogadom el. Kgy '!le(edtem. S e -el-og&shoz annyi"a "agasz(odtam. (ül*n*sen mi(o" m!g az !"telmes lel(et sem gondoltam egy!)ne(. Da 8edig )ele(*tődi(. ez a nagyo)). Vona(odtam teh&t elhinni megtestesül!s!t. Dittem. me"t a zsid4 'all&s t*"'!nyeit )ele a(a"t&( a (e"eszt!ny hit)e i(tatni. hogy l&ssam. S mi'el 'alami ma"ad!( (egyelet "&(!nysze". so((al o(osa)) tagadnom. mint azon az ala8on. . hogy tőled e"ed a "ossz.t!sün( !l/&)4l hozz&n( l*'ellt "!szne( ta"tottam. (i a mani he%so( ellen ny. . nehogy el (ell/en -ogadnom a test o(&n )eszennye$ ződ!s!t. F"J". az nem l!tezi(. amely azon)an sz!t*m*l'e )et*lti a ne(isz&nt hely t!"s!geit. o('etlen )e is szennyeződi(./sz*'ets!gi Szent. hanem sa( előttün( mag&n. hogy az . . hogy ilyen mi'olt&)an nem születhetett a Joldogs&gos Sz5ztől. so((al /&m)o"a))%l gondol(ozom.lyos. hogy a "osszat te"emtetted. A. E))ől a (&"hozatos (ezdő -elte'!s)ől e"edte( *sszes t*))i isten(&"oml&saim.&" Ma"th&g4)an nagy hat&ssal 'olta( "&m )izonyos El8idi%s )esz!dei. hogy %ndo(. s sa( egy oldalon (o"l&toltna(. hogy ami nem test.gy gondol(odtam. hogy születhess!(.ltan -ell!8ett s a Szent. amely a t*meg anyag&t &t/&"/a.e"t t%dat$ lans&gom nem sa( 'alami (ül*n l!nyegne(. de az!"t sze"ettem 'olna egysze" 'alamely ama (*ny'e()en igen /&"atos em)e""el mindent egyen(int let&"gyalni. . l!gnem5. azt a mani he%so( -*ldne( ne'ezt!(# ami '!(ony. hogy nem egy(*nnyen lehetett 'elü( ellen(ezni. hogy ő 'alami őst*meg. amilyenne( t%dniilli( !n elgondoltam a "ossz te"m!szet!t. ott."&s"4l olyan )izonys&go(at (*t*tt. amit a mani he%so( a Szent.tott&( az!"t. az 'olt sze"intü( a gonosz szellem.Viszont mi'el az !n istenem"ől nem t%dtam m&s(!nt gondol(ozni. me"t )ele (ellett 'olna (*tődnie az em)e"i test)e. $ ez 'olt -ő !s ma/dnem egyetlen o(a (*'et(ezetes t!'ed!semne(. Damis. Lel(i em)e"eid )izony&"a (ed'es$szel. egyi( a "ossz. ha t!ged Istenem minden m&s m4don '!gtelenne( hiszle(. hogy meg lehet '!deni azt.den mosolyogna( "a/tam. mint elhinnem.ton hangoztatt&(."&st isme"etlene( meghamis. 'isszato"8ant. Azt hittem. +em hittem %gyan. . A mani he%so( '!de(ez!se sze"intem igen gya"l4 'olt s hozz& m!g nem is igen hozt&( nyil'&noss&g"a. sa( amit hi&)a'al4 (!8zeletemmel el t%dtam (!8zelni. s azt is hittem.i(o" azt&n lel(em (e"este az %tat 'issza a (atoli(%s hithez. hogy semmit el nem hittem -előle.tett a""a a hit"e. -inom. m&si( a /4. S azt hittem.

s nem az 'olt előttem a -ő szem8ont. Sza'ai tel/esen le(*t*tt!( -igyelmemet. Igaz 'olt. sem !n nem se/tettü(. hogy a tan. me"t /a'. a(i /4a(a"attal 'olt i"&ntam. hogy ?4m&)an is 'anna( gonosz szo(&so( az i-/. (a8zsi(."e# hatalmasa))$e sza'aina( &"/a. mint h.nya 'olt.t&st is )iztos. 8&ly&ztam mani he%s osto)as&ggal tel/es )a"&taim seg. a 'il&g egyi( leg(i'&l4)) em)e"!hez.t4t (e"es !s a hat4s&gi elsz&ll. "ongyos a )e sületü(F Ágas(odott )ennem a gy5l*let ellenü( s ez a gy5l*let )izony igen (*z*ns!ges 'olt.'&n si. s -olyton h. 'agy gyeng!)).t'&nyo( *ssze$ )esz!lne( s egysze"5en &t&llana( m&s tan. hanem az em)e"t. de $ mondott&( isme"őseim $ el!g gya(o"i eset. hogy . a ta"talommal azon)an . te meg$ ma"adsz. mint a 'agyont. hogy a tand. J&m)o" szolg&d 'olt# )esz!dei !88en a((o" hatalmasan t&8l&lt&( n!8edet <).ts!g!'el. amit elő"el&that4lag t5"n*m (ellett tőlü(. 8a"&zna em)e"i lel(et.t/a.'ni.il&n4)4l . F"J". Si(e"es 8"4)asz4no(l&s %t&n Symman h%s 8"e-e(t%s engem (üld*tt. .il&n4 "eto"i(a$tan.Anyagi -ogalma((al dolgoz4 lel(emet m!gis legin(&)) azo( az őst*mege( ta"tott&( -o/t4 -ogs&g)an# le is ny5g*zte( annyi"a.z&d /a'&'al> 1Zsolt H@./at ne (ell/en meg-izetni*(. in(&)) sz4no(i tehets!g!"e 'oltam (.!g most is gy5l*l*m az ilyene()en a to"z gonoszs&got# $ de sze"etni is a(a"om. +agy -igyelemmel hallgattam )esz!deit.l%s)an "a(on &tlan(odni. oda(*lt*z!sem el!gg! megnye"te 8üs8*(i tetsz!s!t.s&g (*"!)en. .'&ntam. a t%dom&nyt. hogy az ő (eze -el'il&gos%ltan hozz&d 'ezessen. Dogy t&'oz&som sza(ad&s lesz tőlü(. hogy "omlott i-/a( itt nem szo(ta( (a"th&g4i st. /--. El/&"&s%( (!ts!g(. hogy (ed'ed!"t /4( legyene(. Sz&nd!(om nem 'olt igazi /4sz&nd!(. ami!"t ?4m&)a mentem9 tan. mint a t%dom&nyt.tottam "eto"i(&t. M*z)en szo"galmasan ne(i(ezdtem anna(.'ül s. hogy )5n*s$tilalmas dolgot sele(szene(. Sz4szegő(. mint )esz!lt!( "4la. Bgy /%tottam . s a legtiszt&)) )!(!t t*))"e. sem ő(.6C2."&s !"(ezett ?4m&)a a '&"os 8"e-e(t%s&hoz azon !"telem)en.li(. a )iztos /a'a( t&"h&z&t. $ !s nem amiatt. Dama" megt%dtam.ztam Egyh&zadhoz $. Atyai /4s&ggal -ogadott az Isten em)e"e."T *anaszkodik a tan$tványok gonosz szokásai miatt. 7"am. *"*m*d ola/&'al s )o"od /4zan m&mo"&'al. F"J". +em az igazs&g hi"dető/!t sze"ettem meg )enne elősz*" $ hisz e))en a dolog)an nem )./&n $ a sa/&t !"de(em)en (. hogy "ossza( ne legyene(. a (ezet szennyező 8isz(os haszno( )olond/ai igen t&'ol esne( tőled."emet. . Ee a((o" $ tü"elem h. Eleinte sa( la(&som"a gy5/t*ttem n!h&ny hallgat4t# eze( azt&n sz!tho"dt&( h.il&n4)a Am)"%s 8üs8*(h*z. hogy te"hü( alatt liheg'e a te igazs&god tiszta !s üde le'egő/!t semmi(!88en sem t%dtam magam)a sz.tani a(a"om ő(et. az Igazs&got. /---. t!ged ellen)en meg'etne(# 8edig a 'il&g elm. A 'il&g)a (a8asz(odna(.'ogatod !s )o s&natoddal -ogadod a megt!"ő.t4hoz.e"t igaz&)an amiatt (elet(ezett )ennem. Istent 8edig. aminő( A-"i(&)an nem -o"d%lta( elő.'ül hozz&'ezett!l.i(o" . A na8lo84 sz4"a(oz&so(. hogy mindig t*))"e )e sül/!( tan%lm&nyai( t&"gy&t. ha 'a/on olyan$e."T +ilán!ba költözik s megismerkedik Ambr&s )-s)ökkel. T%dtomon (.

=s 8edig -o(ozatosan."&s sza'ait. ami t%dniilli( az előad&s m4d/&t illeti# me"t ta"talom dolg&)an *ssze sem lehetett hasonl.zni. Bgy teh&t az a(ad!mi(%s )*l selő( &ll. . Ee nem 'olt. hanem sa( előad&si m4d/&"a -igyeltem $ nem hittem. imm&" nem '!le(edtem .t4i. a (i-e/ez!se(. amely nem ).gy sa( hi&)a'al4s&ggal t*"ődtem $.t&so( . ama )ilin se( azonnal le8attanta( !s elt&'olodta( 'olna lel(em"ől.t&s&t semmi(!88en sem a(a"tam eme )*l selő("e ). me"t )et5 sze"int 'ettem az . Da lett 'olna -ogalmam lel(i &llom&ny"4l 1sz%)sztan ia2. s .tő m4don !s 'il&gosan meg &-olt&(. A (atoli(%s -el-og&s $ )el&ttam $ nem ma"adt al%l. de nem t%dtam ő(et egym&st4l (ül*n"e(eszteni. S m. hogy e hit meg'all&sa sz!gyenletes. 6. /-V.zel(edő. s ha (o"&))an azt hittem.gy. hogy a mani he%so(t4l elsza(ado(. hogy 'alami )izonyos -egy'e""el meggyőzhessem a mani he%so(at t!'ed!sü( -elől.n5)). igen messze 'an a )5n*s*(től az üd'*ss!g# amilyen !n is 'oltam a((o". de (e'!s)! de"ült !s h.tani. (ül*n*sen.nyol4d4 elleneit meg lehet győzni. me"t M"iszt%s szent ne'!t sehol sem tal&ltam n&l%(. de sa( azt. Elősz*" sa( az de"engett )ennem. milyen igazat )esz!l. de m!g nem m%tat(ozott győzelmesne( sem. hogy a (!t i"&ny egyenlő e"ő'el '!de(ezett. hogy mindaddig /el*lt 1(ate h%men%s2 ma"ado( szüleim a/&nl&sa sze"int a (atoli(%s Egyh&z)an. együtt az is )es%""ant lel(em)e.t4lagos m4d/a sze"int minden"ől (!tel(ed'e !s i"&ny$ talan%l ingadoz'a elhat&"oztam. Am)"%s 8edig az üd'*ss!get hi"dette nagy haszonnal. hogy a mani he%s t&mad&so((al szem)en egy&ltal&n nem lehet a (atoli(%s &ll&s$ 8ont!"t -elsz4lalni.indazon&ltal lassan. sőt len!ztem. hogy t*"'!ny !s 8"4-!t&( g. J4llehet magya"&zatait nem i8a"(odtam meg/egyezni. Tan%lm&nyaim azon)an *sszehasonl. amellyel egy!)(!nt nem t*"ődtem.zott. :. hogy ezt az &ll&s8ontot is lehet '!delmezni. Ez%t&n nagy igye(ezettel azon 'oltam.g (!szs!ges l!le((el azt i8a"(odtam -el-ogni. )e'ezett!( lel(em)e a ta"talmat is. melye( engem 'alami(o" hal&losan megt!'esztette(. hogy ha m&" el-ogadtam a (!tel(ed!s el'!t. sze"intem m!g nem (*'et(ezett az !n &ll&s8ontom 'e"es!ge. . F"J". Kgy '!ltem. melye(et sze"ettem. mint Fa%st%s. de )eteg lel(em gy4gy.t4 -!ny (i nem gy%llad előttem.nem t*"ődtem. V!g"e azt hat&"oztam.t/&n "&'ezette( a""a. mint a mani he%so(!. Ama (*ny'e( so( hely!ne( l!le( sze"int 'al4 magya"&zata nyom&n (ezdtem meg"4ni (is$ hit5s!gemet. T%dom&nyosa)) 'olt. a(i( az ellen'et!se(et (ime". lehetetlen megma"adnom azon i"&ny)an. milyen '&laszt!(osan )esz!l. Ee /a/. melyne( egyn!mely )*l selőt eli)ehelyeztem. hogy a legt*)) )*l selő '!lem!nye a 'il&g al(ot4anyag&"4l !s az !"z!(ein( al& ta"toz4 *sszes t&"gya( te"m!szet!"ől tetemesen 'al4$ sz. m. szinte *nt%datlan%l (*zele)) -!"(őztem hozz&. mi%t&n az 4sz*'ets!g)ől t*))"end)eli magya"&zat&t !s n!h&ny neh!zs!gem megold&s&t hallottam. de a))4l. =l'ezettel hallgattam (ellemes előad&s&t. hisz Fa%st%s mani he%s t!'ed!se(en mozgott."T Ambr&s hatása alatt k-lsőleg is elszakad a maniche&sokt!l. Azt azon)an m!g mindig nem gondoltam. Lehette( t%d4s tan.g 'alami )iztos i"&ny. hogy a (atoli(%s i"&nyt (ellene '&lasztanom. hogy 'an hozz&d *s'!nyün(.

nem ge"/edt -*l*sleges *"*m"e. mintha '&"atlan /4 h.'atodi$ $%n&v A hatodik könyv tartalma 678F47@I: Agg4d4 !desany/a nem ny%ghatott.il&n4)a./"a e"(*l stelen 'iszonyt (*t*ttF Ágoston lel(e is nehezen 'e"gőd*tt a meg'&ltozott (*"ülm!nye( (*z*tt.t!se szinte m&" E8i(%"osz i"&nya -el! ha/l.e"t ő e"ős. Dol 'olt&l. 6. -. Dossz.tsa s ."T +!nika megérkezik +ilán!ba s megt&dja. )izalom egy$ a"&nt *szt*(!lt!(. Ee mily sz*"ny5 sal4d&s lehetet . de (atoli(%s sem. F"J". ho'a 'on%lt&l 'issza előlem !n "em!nys!gem i-/. Az el)o s&tott nő tizen*t !'ig !lt mellette# any/a 'olt gye"me(!ne(. aminő a tenge" m!lys!ge# (!tel(edtem. !s VII.t/&n 8edig nagy halad&s 'olt anna( meg!"t!se. Ez 'olt az a 8ont. me"t nyomo". Ja"&tai'al s gye"me(!'el. hogy.4ni(&na(.(o"omt4l (ezd'e0 +em 'agyo($ e a te al(ot&sod0 +em te (ül*n. .t/&n. amelyen sz.tott engem el!d aggodalmai "a'atal&n. !88en . de tal&n m!g /o))an (. s mi'el ott m&" nem tal&lta. Elment -ia %t&n ?4m&)a. a tizenn!gy !'es Adeodat%ssal ezen idő( -olyam&n so(at -oglal(ozott. !s $ lemondtam "4la. Adeodat%sna(# az el'&l&s neh!z se)et üt*tt Ágoston sz. .tett!l$e az o(talan &llato( -*l!. me"t ne(i meg te .gy hit az ala8/a a l!le( istenes !let!ne(. to'&)) %tazott . Val4/&)an 8edig sza(adatlan%l -olyt lel(e m!ly!n a nagy sata. -e/ezet)en. hogy fia megszabad&lt a maniche&s tévelygéstől. A testi )5n*( nagy e"ő-esz.gy e"(*l stelen helyzet!)ől (i"agad/a. Lel(!t mega !lozta a /&m)o"s&g# %t&nam /*tt sz&"azon !s 'izen# te 'olt&l )izodalma minden 'iszontags&g&)an.tgette a tenge"i . mennyi"e "a)/a !"z!(is!g!ne(F Egy!)(!nt is )o"ong4 lel(e m!g in(&)) mag&)a 'on%lt s gy*t"őd'e (e"esett megny%g'&st a (ül*n)*ző )*l selő(n!l. amint )izalom !s hit szü(s!ges a mindenna8i !lethez.indene(előtt a""a t*"e(edett. s nem te adt&l$e )el!m az !gi mada"a( *szt*n!t meghalad4 !"telmi e"őt0 =s m!gis s*t!ts!g)en /&"tam." !"te 'olna. Ágyas&t el)o s&totta. Me"estele( (int a 'il&g)an s nem a(adtam "& sz.l/on )ele -ia so"s&)a. Ágoston engedett. hogy Ágostont megh&zas. iszamos %ta(on. hogy hitt a l!le( hallhatatlans&g&)an s -!lt a hal&lt4l az %t&na (*'et(ező .!ly"e süllyedtem. .i(o" megmondottam.'!n. hogy sa/&t (ezei'el ny. s mintha anna( dü)*"g!s!)ől hallatszan!( -el n!h&ny (omo" hang a VI.t )a/ai (*z*tt a ha/4so(at. agg4d&s.s&gomat e "!sz)en imm&" )iza(od4 ny%godts&ggal te(intette. .nozta az *nmag&t4l 'al4 %ndo"od&s. E"(*l si szem8ont)4l igen -ontos 'olt az a (*"ülm!ny.ned előtt -olyton sü"gette hal&los &lla8otom)4l -el!leszt!semet# ez!"t &ll.g!"te ne(i( a sze"en s!s meg!"(ez!st. hogy megtal&lhatom$e az igazs&got. hogy a -ia . mi%t&n ilyen 'il&gosan meg!"tette. +eh!z lel(i )a/)an tal&lt9 tel/esen el süggedtem az igazs&g (e"es!s!)en. hogy mondd m&" egysze" az .totta !"telm!t.t!let miatt# $ a megt!"!s .'em Isten!"e. s m&t(&t '&lasztott.g!"ted meg l&tom&s . E((o" !"(ezett meg any&m. hogy m&" nem 'agyo( mani he%s. 'olt ne(i m&" a '&"a(oz&s# sze"etet. 8edig egy!)(!nt eze( szo(ta( lel(et 'e"ni a tenge"en m!g ta8asztalatlan !s "!müld*ző %taso()a# )e.

i(o" az a/t4n&ll4 nem engedte )e. hogy siess a seg. (enye"et !s )o"t 'itt a szente( eml!(helyei"e.'em . %gyanazt a (is 8oha"at 'itte !s helyezte mindenü'!. (it annyi"a sze"etett.t. ."T %s&dálja édesanyja jámbor engedelmességét az 'gyház iránt. m&s"!szt. me"t t%dta.gy iszonyodna( a /4zans&g di s!"et!től. hogy meg s%d&ltam. hogy az 'ezetett engem e))e a t!to'&z4 hat&"ozatlans&g)a s )iztos"a 'ette. hiszi M"iszt%s)an. milyen -ia 'oltam !n any&mna(F . !s nem Am)"%s tiltotta 'olna. hogy ennyi"e megt*"t!nt m&". . --. ha m&s'ala(i.'ül 'all&sos !letm4d/a miatt. egy"!szt.'&nt ne(em. sem italos ha/land4s&g soha a t*"'!nnyel ellen$ (ez!s"e nem izgatta.e"t )o"m&mo" soha meg nem ülte lel(!t. =s ha t*)) s. hogy a (i'&l4 sz4no($8üs8*( e szo(&st m!g azo( elől is.tette sa/&t m!"t!(es /4zans&ga sze"int. mennyi"e (!sz 'olt in(&)) a hazai hagyom&nyos szo(&st el'etni. :. $ sz.!g szo"galmasa))an /&"t tem8lom)a s ott időz*tt Am)"%s a/(ain (e"esztül az *"*( !let z. . hogy e )eteg &lla8ot)4l 'alamely d*ntő $ o"'osi elne'ez!s sze"int9 ("iti(%s $ )onyodalmon (e"esztül &ltal/%to( ma/d a tel/es gy4gy%l&s)a. hogy ez a szo(&s 8üs8*(i tilalom alatt 'an. hogy ő is "!szt 'egyen a (egyes szo(&s)an.ts!ggel s 'il&gos. mondom ne(ed. Egy al(alommal a-"i(ai szo(&s sze"int (&s&t. hogy az !let . a(i( /4zan%l '!gzi(. :. &"adoz'a magasztalta s sze"en s!t (. hogy a "!szegese( al(almat ne 'egyene( a "!szeges$ (ed!s"e.tatot gya(o"olt s nem !l'ezetet (e"esett.m.i(o" ő odahaza oda'itte (osa"&t a meg. +em "&zta teh&t lel(!t 'iha"os *"*m. ami!"t na8onta ontotta (*nnyeit9 m!g nem 'agyo( %gyan az igazs&g mellett. hogy megl&that/a (atoli(%s h5s!gemet e 'il&g)4l (iza"&ndo(l&sa előtt. Sze"ette azt a -!"-i.tott a 8og&nyo( )a)on&/&hoz. (!szs!gesen ta"t4z(odott tőle. me"t -olytonos /4 sele(edete()en )%zg4l(od4 l!le((el na8i l&togat4/a 'olt a tem8lomna(.den$engedelmesen al&'etette mag&t. . de sa( egyetlen egyet.t/&"a "&tal&lhato(. . mint ama tilalmat (i-og&solni. (el/ -el. me"t gy&sz&ldozat -o"m&/a miatt igen hasonl. me"t ő ott &h. mint annyi -!"-it !s asszonyt. i"galom -o""&sa.g4 'izeine( -o""&s&n&l. s 'isszaad/ad any/&na(.( eml!(ezet!"e# to'&))& tehets!ge sze"int a szeg!nye(en seg. 7"am. ahol szen'ed!s!ne( 8!ld&/&t (*'et'e a '!"tan.indent (!tel(ed!ssel n!ztem s szi("a hitem sem 'olt. nagy )!(ess!gesen !s )izodalommal tel/es l!le((el azt mondotta. Sőt mi'el )iztos 'olt hogy a t*))it is megadod. s ő megt%dta. .teni. Bgy ünne8elte meg az K" test!ne( (*z*ss!g!t ott. hogy any&m e szo(&s megszüntet!s!)e nem egyezett 'olna )ele olyan (*nnyen. tilalom al& "e(esztette.. m!g s5"5)) (*nnye((el -o"d%lt. Eze(et mondta ne(em.'et a/&nlani a '!"tan. Am)"%s gya("an. t*)) im&ds&ggal.*z'egy -i&na(9 I-/. mi(o" hallotta.( 8&lm&t !s (o"on&t nye"te(. olyan szel. Az !n üd'*ss!gem miatt sze"ette annyi"a# 'iszont a 8üs8*( őt "end(.zlel!s"e !s sz!toszt&s"a sz&nt eledele((el. hogy m&"$m&" langyos '.gy m%tat/a ezt sz. mint Isten angyal&t.tsd meg s*t!ts!gemet. Dozz&d 8edig.zta"tal$ m&t (. $ hogy -*l!led/en. Istenem. s )esz!lni (ezd/en. 6. mint a 'izezett italt4l. +em t%dta. . hogy ilyen any&m 'an."(&8oln&t (ellett ilyen (egyeletes m4don meg$ l&togatni.ned előtt $.indazon&ltal e"ős a gyan. de a t!'ed!s)ől m&" (imene(edtem. (i( "!szeges mi'olt%()an !88en . a8"4 8oha"at szo(ott maga el! tenni. s hama" megtan%lta a -*ld gyüm*l sei'el tele (os&" helyett so((al nemese)) im&((al tele sz.ihelyt meg!"tette. F"J".s!"et!'el a8"4 (o"tyo()an megigya. amint sa( megl&tott. s anna( ta"talm&t is meg'egy.

hogy idegen ügye($)a/o( z5"za'a"&t4l menten. hogy annyi !'en (e"esztül nem a (atoli(%s hit ellen 8isz(ol4dtam. hogy imm&" t!ged az em)e"i test -o"m&/a hat&"ol.6S2. 7"am.zlelt sz. az ő lel(!től. Da mi időt. . s mindig 'il&gosa))an meg!"tettem. hogy azalatt m&s-el! t!". hogy megt!'esztőim "a'asz "&galm&na( a szent (*ny'e( (*"! -ont minden som4/&t (i lehet oldani.m!l!se is elegendő o( lett 'olna a""a. ami )ennem -o""ongott. ahol (*teless!gem lett 'olna -el'il&gos."T Ambr&s )-s)ök nagy elfoglaltsága.s&gai'al 'esződni szo(ott. Sza)ad )emenet 'olt hozz& s az !"(ezőt sen(i nem szo(ta )e/elenteni. Se/telmem sem 'olt. Vagy esetleg az!"t nem a(a"t hangosan ol'asni. mindeneset"e helyesen sele(edett. ideig send)en ültem $ (i me"te 'olna elme"ül!s!t (elletlenül za'a"ni0 $ Az%t&n elt&'oztam. ami(o" $ el!g gya("an $ )ent 'oltam n&la. gondol/&( !s hiszi(. 'agy lel(!t ol'as&ssal. me"t . de nem tal&ltam ilyen al(almat.'e tit(os a/(ai'al.ts!ged!"t (*ny*"*gni. nem . az <igazs&g ide/!t helyesen -e/tegette> 1:Tim :. Dossz. . /4llehet hal'&ny !s meg(*zel. a legelő(elő)) hat4s&go( is ennyi"e meg)e süli(.---. hanem sa( az anyagias -el-og&s (!8zelőd!sei ellen.'e az !"telmet -ü"(!szte. hogy nem 'olt m4d "& mindent. :.!g a((o" nem szo(tam hozz&d s4ha/tozni !s seg. hogy ott. s egyn!mely neheze)) (!"d!st magya"&znia !s -e/tegetnie (ell/en# ha %gyanis ide/!t e""e -o"d. . hogy lel(i -iaid. e "*'id (is időt lel(e megüd. . mint mindenütt /elenl!'ő mi'oltod# ne(ed nin sene( test sze"int (ite"/edt tag/aid. ann&l (e'!s)! ta8asztalatom a""4l.t4 szent!lyedtől.s!"t!sei'el. Ol'as&s (*z)en szemei a la8o(on /&"ta(. El!g az hozz&. mi soda -*ls!ges *"*m*(et . nehogy az oda-igyelő !s !"de(lődő hallgat4s&gna( a sze"ző hom&lyos helyeit. s nem sze"etn!.tő se/telmem sem 'olt a""4l.e"t a((o"a 'olt gaz 'a(me"ős!gem. Egy!)(!nt "e(edts!g"e (*nnyen ha/land4 hang/&na( (. mi()en "em!ny(edett. (i tito(zatos magass&go()an la(ol. +y%gtalan lel(em sa( )on olni a(a"t s mag&t Am)"%st is 'il&gi m!"t!((el m!"tem sze"en s!s em)e"ne(. igen (e'eset. me"t a szem!lyes meg)esz!l!s elől "endesen elz&"ta a tem!"de( ügyes$)a/os em)e".inden 'as&"na8 '!gighallgattam őt. hanem mindenhol eg!szen 'agy !s semmi hely meg nem (*t# te nem 'agy ilyen em)e"i ala(. .t/a. igen '&"tam. hogy ti. 3sa( n!ha hallottam tőle eg!sz "*'id egyet$m&st. a(i(et Egyh&zad m!h!)en (egyelmed . Mi'!tel n!l(ül mindig ol'as&s)an elme"ül'e tal&ltam. V&"tam. a/(ai !s nyel'e 8ihente(. e t!telt9 <az em)e" Isten (!8!"e te"emtetett>. mi(o" (enye"ed tit(ai)a m!lyedt. mi soda (üzdelmei lehette( magas &ll&sa (. hogy mi lehet a lel(i &llom&ny 1sz%)sztan ia2 $ sz!gyen(ez'e *"ültem. F"J".tse./"aszült. hogy ny%ghatatlans&gomat (i*ntsem előtte. 6. "end"e megt%da(olni a te tan. sz. 3sa( 8a8 nőtlens!g!t tal&ltam te"hesne(. '&das(od'a lo sogtam. L sem t%dott 'e"gőd!sem"ől s *"'!nylő 'eszedelmem"ől.t!s!"e a(a"/a megnye"ni.gy '!le(edtem. amit !s amint sa( a(a"tam. +em (!"dezhettem el tőle mindent. azalatt test!t üd. amint a n!8ne(. nem eze((el t*lt*tt. hogy sendesen ol'asson. mi 'olt )a/ai)an 'igasztal&sa.i(o" 8edig megisme"tem.gy !"ti(. de az!"t semmi nin s hozz&n( (*zele)). mint mi 'agy%n(.tette o('etlen szü(s!ges t&8l&l!((al. mi(o" lesz sza)ad ide/e. nem tan%lm&nyozhat 'ala &t annyi (*ny'et. a(i(ne( nyomo".t&st (!"ni !s tan%lni. A(&"mi o()4l.

z. mit ta"tsa( '!glegesen )iztosna(. de m!gis sa( '!ges t!" (o"l&tai (*z! a(a"na em)e"i -o"m&na( "&d"%h&z&s&'al )eleszo".in!l nagyo)) gond "&g4dott lel(emen."4idat. amit előad. Dit n!l(ül nem lehetett meggy4gy%lnia. Anna( is *"ültem. hogy ennyi ideig az o""omn&l -og'a 'ezette(. hogy <a )et5 *l. amely se semő (o"om)an M"iszt%s ne'!t 8l&nt&lta )el!m. mint amilyen )izonyos. "endsze"int a /4 o"'os"a is 'ona(odi( "&). F"J". hogy . 3sa( a hit gy4gy. Egyszül*tt Fiad teste. mint azelőtt.gy ta"t/a a hit)!li (*zmeggyőződ!s. Jizonyos azon)an. :. mit (ell -előle ta"tanom. . . egy sza'&n sem ütődhettem meg. hogy . s imm&" nem &gas(odtam s!"tő )izony(od&ssal.tetted !s )o s&/tottad (i !s igen nagy te(int!lyt adt&l ne(i(. S ha most m!g nem győződtem is meg tan. +em 'oltam azon az ő"ült n!zeten. a testi dolgo("4l is. Sz!gyen(eztem. Istenem.gy gondol(odta(. hogy (!ts!gese( 'olta( s !n szil&"d igazs&go(na( ta"tottam ő(et a((o".t&so( az %tols4 sz4ig hamisa( 'olta(. hogy az Egyh&z. G. Pedig nem . S mi(o" a miszti(%s -&tyol m*g*tt "e/tőző szellemet el!n( t&"ta olyan helye(en. 8edig hal&lom 'olt a )izonytalans&g.'emet. hogy h!t meg h&"om az t. ="telmem -el-og4 e"e/e sa( a hit)en megtiszt%l'a sz&"nyalhatott 'olna 'alami(!88en a te *"*( !s -ogyat(ozhatatlan igazs&god -el!# de mint a t%datlan o"'os)an meg sal4dott em)e". !s )iztos igazs&go( . A((o" s%8a esztelen dolgo(at l&ttam )ennü( !s t!nyleg '&doltam is szent .gy sze"ettem 'olna minden"ől meg)izonyosodni. hogy imm&" nem olyan szellem)en ol'astatt&( 'elem a t*"'!ny !s 8"4-!t&( "!gi (*ny'eit.gy 'agy . ami miatt s. mi(o" Am)"%s a n!8 előtt ta"tott )esz!dei)en gya("an hangoztatta !s igen szo"galmasan a/&nlotta azt a "eg%l&t. hogy az em)e"t (!8ed"e !s hasonlatoss&god"a te"emtettedF -V.J4llehet azon)an min(et tetőtől tal8ig hely'iszonyo( (*tne(. 6. a l!le( megele'en.zni mag&t. meg!"tettem. igaz$e. hogy m!g ezt sem lehet tel/esen megisme"ni.t&s&)an anna(. ann&l /o))an sz!gyen(eztem. &m)&" a((o" m!g nem t%dtam meg. hogy hamis hit"e ne t!'ed/en.t!lni.t. )&" sa( anyagi m4don t%dtam gondol(odni "4l%(. me"t a te"m!szet-*l*tti "end)en is a((o"a )izonyoss&got a(a"tam. s *"ültem. amelye(ne( )et5i sze"int 'al4 !"telme nyil'&n -on&(s&got hi"detett. )&" !"z!(eimtől t&'ol este(.lyosan meg'&doltam. (o8ogtat'a (!"dez$ gettem. a mindens!g al(ot4/&t. ilyen 'olt az !n lel(em &lla8ota is.g!"get!s!'el )e sa8ta(# !n meg gye"e(es o(talans&ggal l!8"e mentem s ennyi "osszhitel5 &ll. hogy semmit a))4l nem tan. F!ltem az elhama"(od&st4l# 4'tam sz. l&tni (ezdtem.i'el teh&t nem !"tettem. A lel(em is *"ült. mi a l!nyege eme hozz&d hasonl4s&g%n(na(. 'ona(odott az &8ol&st el-ogadni !s a te (ezedne( is ellenszegült. de.I2. nem -oglal(ozi( gye"me(mes!((el s nyoma sin s /4zan tan. oda ne (*tőd/e( Am)"%s 'alamely n!zet!hez.t> 1:Mo" G. ami(o" (atoli(%s Egyh&zadat 'a( ind%lattal t&madtam.gy gondol(ozna(."T Ambr&s előadásai nyomán Bgoston lelke kezd világosodni. de ahogyan e""ől. Dogy ezen &ll. a(&"milyen nagy !s (ite"/edt.t&sa igaz 'olt&"4l.thatott meg engem. a lel(ie("ől is. m!gis igaz.tani. !88en .t&st )izonyosna( (ü"t*ltem. hogy t!ged. . ez sa( (!ső)) lett 'il&gos előttem. (i 8edig a hit gy4gysze"eit az eg!sz 'il&g )etegs!gei ellen (!sz.

mi az igazs&g mi'oltod ügy!)en.l&so(on (e'eset 'ezet el hozz&d. de egysze"smind (omoly -!"-ia( !"telm!t is %gyan sa( meg8"4)&l/a.t!(a. mintha nem !(es$ (edn!( ilyen magas te(int!llyel. hogy hit nélk-l nem boldog&lhat. de mindig hittem. 6. +!ha e"őse)) hittel.e"t !88en ezen a 8onton (ellett !s lehetett meg-ognom a dolgotF Disz 8!ld&%l az egym&st d*ngető )*l seleti (!"d!se( ha" a a))an a so( (*ny')en. s ez .eggyőzt!l. hogy az Egyh&z so((al sze"!nye))en !s minden hamiss&g n!l(ül (*'etel hitet )izonys&go((al meg nem t&mogatott t!telei"e is $ a(&" 'olt 'alami )izony. 7"am. S4ha/toztam9 meghallgatt&l. mi'el )izony. 'agy melyi( a hozz&d 'i'ő. hogy nem azo( hi)&zna(. hogy eze(től a szülő(től sz&"maztam. nem t%dta (i si(a"ni )előlem."&sna( imm&" ma/dnem az eg!sz 'il&gon olyan (i'&l4 te(int!lyt. de tit(aina( !"t!s!"e sa( m!ly elme m!lt4. 8edig nem t%dtam mi 'agy# a(&" azt.gy imm&" so( helyne( el-ogadhat4 magya"&zat&t hallottam. hanem azo(. !s igazmond4 Isten lel(e adta az em)e"is!gne(0 . mi(o" t*"t!nte(.t4 te(int!ly!"e. a hisz!(enys!get (ine'ett!(. amine( mind nem 'oltam tan. m. hogy sa( egy 8illanat"a is (!ts!g)e 'on/am a(&" l!tez!sedet. Ingadoztam9 (o"m&nyozt&l. n!ha gyeng!))el.i'el teh&t )el&ttam.tett!l. Ezt mindig hittem. a(i( nem hiszne(. Az B"&so()an gya("an el!m üt(*ző !"tetlens!get is most. hogy !88en e te(int!ly e"e/!)en higgyün( )enned !s -!"(őzzün( hozz&d. s szent egysze"5s!ge *l!)e e((o"a t*mege(et *ssze nem *lelne.g a mani he%so( 'a(me"ően t%d&st .tani nem t%dta(. s &ltal&)an az em)e"e(ne(. A 'il&g sz!les o"sz&g. hitet (*'etelte(. el(ezdtem hinni.ennyi ilyen adat 'an a 'il&gt*"t!nelem)en. hogy semmi m4don nem adn&l a Szent. mennyi tem!"de( dolgot elhisze(. a szent tit(o( m!lys!ges mi'olt&'al indo(oltam. s az B"&s te(int!lye azzal is m!g in(&)) )e sülni'al4na( !s szent hittel h. !s !88en ez!"t szü(s!gün( 'an a szent B"&so( gy&mol. lassan$lassan *sszeigazgatta sz. a(&" nem 'olt $. T5nődtem eze(en. :.t/&n )allagtam9 s nem hagyt&l magam"a. de nem minden(i sz&m&"a.t&st teh&t a mondotta( sze"int a legelső hely"e tettem. A (atoli(%s tan. de az!"t tem!"de( hi&)a'al4 !s o(talan dolog"a. V!gig -ontoltattad 'elem. Vil&gos )esz!d/!'el s lehető legegysze"5)) előad&si m4d/&'al minden(ine( (.V. G."T +egérti. az o"'oso(na(.'!s"e m!lt4na( l&tszott. hogy 'agy. hogy e (*ny'e(et sa(%gyan az egy igaz. ha sa( azt nem a(a"n&d.g!"te(. Az eg!sz 'il&got (e)l!"e *leli. . Ezen elm!l(ed!se( -onal&n meggyőzt!l. amit mondotta(. s te seg. .n&l(ozi(. . !s meg!"tettem. 8edig egyi(et sem l&tom. me"t e )izalom n!l(ül mozd%lni sem t%dn&n( az !let)en. ha sa( el nem hittem 'olna. de sz5( ny. amelye(et egym&ssal i'a(od4 )*l selő(től ol'astam. . hogy . !s hogy gond%n(at 'iseled# /4llehet nem t%dtam.'emet. hogy te 'agy az eg!sz mindens!g (o"m&nyz4/a. S '!gül "endületlenül hiszem. Az%t&n gy*ng!d !s igen i"galmas (ezed. minden(i ol'ashat/a. hogy minden(ine( (eze ügy!)en 'an. F"J". az o"sz&go( !s '&"oso( t*"t!net!)en. s nem 'oltam ott. hogy ügyet sem (ell 'etnem az ilyen -eszeget!se("e9 honnan t%d/%(./a# mennyit elhisze( )a"&taimna(. a(i( hiszne( imm&" ma/dnem az eg!sz 'il&gon igen nagy te(int!ly5 (*ny'eidne(.gy 'an /4l. 'agy hozz&d 'issza'ezető *s'!ny. hogy gy*ng!( 'agy%n( az igazs&g )iztos !"t!(5 megtal&l&s&"a. s m!gis so((al t*))et. 8edig e""ől semmit sem t%dhatn&(.

mint az a (ol$ d%s. 6. Igen (ese"5en megszen'edtem '&gyaim!"t. me"t &ld&s(. 8edig "os(adoztam a gondo( !s aggodalma( s.s&g&t4l. de az !n nagy"al&t&som m!g so((al hamisa)) nyomo(on (e"este. de ann&l nagyo)) 'olt hozz& /4s&god min!l (e'!s)! t5"ted. . hanem hogy meg(ed'el/ene(. !n meg haz%gs&go((al -o"gol4dtam gőg*m !"de(!)en.tottad a hal&l "agad4s l!8'essze/!"ől. Ee (*z*ttün( m&s (ül*n)s!g is 'olt# a (old%s mindeneset"e )oldoga)) 'olt. 'agy -!lni0 $ azt -eleltem 'olna9 *"ülni.V-. *"ülni$e. ne(ed a di sős!g. hanem az!"t is. nem sa( sz!les /4(ed'e miatt.tettem. honnan e"ed az *"*m9 t%dom# me"t 8!ld&%l az Isten!hez h5 l!le( "em!ny(edő *"*me (imondhatatlan t&'ols&g)an 'an az !n di sős!gem hi. hogy m5'elte)) 'oltam. !n meg "emegtem. ami nem te 'olt&l. me"t lesza)ad. a(i mindene( -*l*tt 'agy. az !let )oldog *"*m!tF R"*me nem az igazi )oldogs&g 'olt.'&ns&go((al tett sze"t az ital &"&"a. mi(o" 'alamelyi( mil&n4i %t &n mentem)en /4(ed'5en t"!-&l(oz4 "!szeg (old%st l&ttam. E gondo((al gy*t"ődtem !s so"'aszt4 elm!( l&za izgatott. mi(o" a s&sz&" di s!"et!"e )esz!det (!sz. Amaz m!g azon !//el (ial%dta a m&mo"t. nősül!s %t&n. s elmélkedik a boldogságr!l. 'agy ma"adni. mit sze"etn!( /o))an. a(i( /4l t%dt&( az ilyene(et m!lt&nyolni. Egy som4 haz%gs&g"a (!szültem azo( (egyei!"t. aho'& !n tal&n soha nem t%do( el/%tniF Amit ez n!h&ny *ssze(old%lt ga"ason meg t%dott sze"ezni."T Gészeg kold&ssal találkozik. hisz ez nem *"*mne( -o""&sa 'olt ne(em. m. (i( . $ hogy megt!"/en !s meggy4gy%l/on.i soda nyomo"%lt di sős!g az.ilyen )oldogtalan 'oltamF S mennyi"e t*"e(edt!l !l'eztetni 'elem )oldogtalans&gomat azon a na8on is.teni9 ti. S ha to'&)) (!"dezte 'olna. hogy o(os. A (old%sna( m&mo" ad *"*met. Istenem. . 7"am# a te a(a"atod. hogy mindent -!l"et!'e megt!"/en hozz&d. hogy az em)e" *"ül/*n 'alamine(. $ ezt az &lla8otomat '&lasztottam 'olna. nem 'olt /ogom -*li)e helyeznem magamat.> . -e(üdtem.me ez a (old%s megelőz*tt ott. ez sem 'olt igazi di sős!g s sa( /o))an -el-o"gatta )ensőmet. mit a(a" egye)et. +agyot s4ha/tottam s )esz!lgetni (ezdtem 'elem 'olt )a"&taimmal ő"ült t*"tet!sün( tem!"$ de( (ese"5s!g!"ől. $ nem az!"t. hogy )&"mit is !desen !l'ezze(. ami 'agyo(. s a h%" ol&ssal n*'elem. hogy )oldogtalans&gom te"h!t !hes '&gy4d&ssal h%" olom. (eltem. amellyel az em)e"e(et i8a"(odtam megnye"ni.'emet. . F"J". :. $ !n a magam!'al -e(üdtem. hogy az *"ült !n meg agg4dtam# az semmi'el sem t*"őd*tt. hi"telen gazdagod&s. s a(i n!l(ül az eg!sz 'il&g semmi 'olna. Dagy/ato( )!(!t lel(emne( ti. 7"am.tsam ő(et.zta meg sont/aimat -egyelmező 8&l &dF G. /a/. E"ős 'olt )ennem a '&gya(oz&s (itüntet!se(. T!ny. mennyi időn (e"esztülF Igen is t*"ődni (ell azzal. az."4'& tetted se)e -&/dalm&t. azt !n tisztess!gtelen !s te(e"'!nyes mell!(%ta(on 8"4)&lom meg(*zel. . (eltem. Vagy tal&n helyes0 Azon a .men. T!'es lett 'olna az a '&laszt&s. Egyedül hozz&d "agasz(odi( imm&" lel(em.gy szo(tato( o(os(odni9 <Az a -ő. mit sze"etn!( /o))an9 olyan lenni$e. Ez!"t z. Te (imo$ solyogt&l.g engem gond/aim ma" angolta(. amely nem )enned 'anF Amint anna( *"*me nem 'olt igazi *"*m. hanem meste"s!g.e"t minden -&"ads&gos e"ől(*d!sem. hogy minde""e 'isszaeml!(ezze( !s előtted 'allom&st tegye(.lya alatt.ilyen elnyomo"odott 'olt a((o"F S te sz. Da 'ala(i -eladta 'olna a (!"d!st. mint el!"ni a )iztos )oldogs&got0 S . Te(intsd sz.

M*z)en magam is el-ele/tettem a lel(!"e )esz!lni. de t%dom&som n!l(ül. me"t /4 !s t%d4s em)e"ne( ta"tott# !n meg őt e"!nyes te"m!szete miatt sze"ettem. Valamelyi( na8 %gyanis. Te azon)an.eghitt )a"&ti (*")en so(at szomo"(odt%n( ilyen (!"d!se(en. azt e nemes l!le( maga ellen -o"d.e"t "!gen megmondottad 7"am. hisz tan. mint !n.g enne( di s!"ete. Aly8i%s 'elem egyazon '&"os)4l sz&"mazott. hogy /a'%l&sa nyil'&n a te m%n(&d legyen.gy is elt5nt.t'&nyaim. .tetted szem elől tit(aidna( h. egyedül helyes "ended sze"int minden lel(es !s lel(etlen dolgot esz(*zül -elhaszn&lni# most is gondolatom)4l !s sza'aim)4l te sin&lt&l !gő 8a"azsa(at eme de"!( i-/. me"t 'alami *ssze(o an&s t*"t!nt (*ztem !s aty/a (*z*tt. lel(i (ele'!ny!ne( (i!get!s!"e !s meggy4gy. Ee nem is !n (o"holtam meg őt# te szo(t&l elő"e meg&lla8. hogy t"!-&s -o"m&)an tegyem min!l !"thető))! azt.gy hemzseg ott a so( hi&)a'al4 előad&s. szülei '&"osi elő(elős!ge( 'olta(. leült !s (ezdett az előad&s"a -igyelni. A (a"th&g4i e"(*l s*( azon)an. V--.teni a i"(%szi /&t!(o(at. sem a )a"&ti /4a(a"at.tottad meg. hogy nem is gondoltam Aly8i%s nya'aly&/&"a !s gy4gy%l&s&"a.agya"&zat (*z)en al(almasna( tal&ltam hasonlat o(&)4l megeml. amelye( miatt sa( .H2. 3sa( az nem magasztal t!ged. sem a tan. 6. Sőt aty/a a(a"at&t elmellőz'e el/*tt n!ha is(ol&m)a is. te"emtett 'il&god leg-ő)) (o"m&ny". Ud'*z*lt.tott. . 'agy tal&n m&" t*n("e is ment. nagy aggodalom -ogott el.i(o" a i"(%sz i"&nt 'al4 '!gzetes "a/ong&s&"4l h. amely -iatal (o"&hoz m!"'e szinte -elt5nő 'olt.gy 'olt."t 'ettem. Ami!"t azon)an m&s tal&n megneheztelt 'olna. L azon)an mag&"a 'ette s azt hitte. S ha 'alahonnan sze"en se mosolygott is -el!m. amit lel(ü("e a(a"tam (*tni. +yomo"%ltan 'e"gőd*tt szeg!ny e szen'ed!ly (a"mai (*z*tt. ."T Aly)i&st visszatartja a cirk&szt!l. hogy /*'ő/e t*n("e megy."&sod)a is )ele'etted9 <Fedd meg a )*l set s sze"etni -og t!ged> 1P!ld Q. F"J".t4 /og&n.d/&n&l nem 'esz.gy. me"t "endesen . )e/*tt.t&s&"a. s (!ső)) Ma"th&g4)an is.'eid (*"!)en /*'endő szolg&/&t !s &ltalam -o"d.So(at (ese"egtem a((o" e t&"gy"4l )a"&taim előtt. . Ee sem (o"holni.tottam.s%ltam s )&natom meg(ettőzte )a/omat. Da"agos g.tani (ezdtem. =n egyi( nyil'&nos is(ol&)an "eto"i(&t tan. üd'*$ z*lt. előttem tan. Fiatala)) 'olt.t'&nyom 'olt szülő'&"os%n()an.totta s engem m!g /o))an megsze"etett. hogy sa( ő miatta )esz!ltem. s . =88en 'alami ol'asm&nyt t&"gyalt%n(. de legin(&)) Aly8i%s !s +e)"idi%s 'olta( )esz!lgető t&"saim. mi(o" ott tan. M*z)en "&-igyeltem sa/&t &lla8otom"a s azt tal&ltam. Igen sze"etett. 7"am. "estelltem %t&na(a8ni. mi(o" szo(ott helyemen ültem. ahogy 'agyo(. hallgatott egy (e'eset s elt&'ozott. . de m!g a((o" nem /&"t hozz&m előad&s"a. nehogy osto)a /&t!(o( %t&n 'al4 meggon$ dolatlan !s el'a(%lt -%t(os&sa t*n("e tegye igaz&n sz!8 tehets!g!t. hogy nem /4l 'agyo( . 8edig nem . *"'!ny)e "&ntott&(9 )ele)olond%lt a i"(%szi /&t!(o()a. :. a(i nem 'eszi -ontol4"a (*ny*"ületes gazd&l(od&somat# !n)ennem lel(em legm!ly!"ől z. de te t%dod 7"am. J. sem -egyelmi esz(*zzel "iasztani nem 'olt m4dom)an.nnyal osto"oztam a /&t!(szen'ed!ly "a)/aina( (e"ges!g!t. mi"e meg-oghattam 'olna. hogy aty/a m4d/a sze"int '!le(edi( "4lam. Azt hittem.

gy -o""ongott minden az em)e"telen gy*ny*"5s!gtől. (ine( eleste o(ozta a l&"m&t. <Da testemet $ mondta ne(i( $ odah%" ol/&to( is. meg a /&t!(ot is. sa( . 8edig alattomos !s -!l"e'ezető 'olt s a d"&ga lel(e(et -ogdosta. :. V---. amelye(et a l&tszat. test!"e# s nyomo$ "%lta))an elesett."T Aly)i&s .> $ . Azt hitte. Igen e"ős !s igen (*ny*"ületes (!zzel e))ől is (i"agadtad s mego(tattad $ de sa( so((al (!ső)) $. ahogyan lehetett.tette# szigo". Fülein (e"esztül )ehatolt a l&"ma. Egy al(alommal azon)an '!letlenül *sszea(adt !t(ez!s)ől 'isszat!"ő )a"&tai'al !s t&"sai'al. me"t az e"!ny sz!8s!g!'el m!g nem 'olta( tiszt&)an. amely)en olyan sz. . )elül"ől (inyitotta szemeit.nes(edő megta"t4ztat&s%(at. A szülőitől )el!/e )esz!lt !let8&ly&t szem elől el nem t!'eszt'e ?4m&)a ment $ elő)) mint !n $ /ogot tan%lni. o"d. (i( e))e a t*meg)e 'ezett!(. hanem )enned )iza(od/!(. me"t (i a(a"t&( 8"4)&lni. a""a nin s hatalmato(. mag&'al 'itte onnan az ő"ült '&gyat. me"t nagy"a )e sülte sz.gy legyőzle( tite(et is. J&" -üleit is )ed%gta 'olnaF A m!"(őz!s 'alamely mozzanat&n %gyanis az eg!sz n!ző(*z*ns!g 4"i&si l&"m&t sa8ott. $ ann&l is (e'!s)! e"ős. hogy -igyelmemet !s te(intetemet a /&t!("a -o"d. hogy engem '&laszthasson tan. mint az. tal&n. Tal&n azt hitte szeg!ny. .nlelt e"!ny l&tszata (*nnyen l!8"e salt. mint amaz. a(i )emente$ (o" 'olt. amely . meg t%d/a$e tenni. Ott az%t&n hihetetlen m!"t!()en megsz&llta a gladi&to"/&t!(o( nehezen !"thető l&za. El(ezdte teh&t előad&saimat hallgatni s 'elem együtt ő is )ele(e'e"edett a mani he%so( )a)on&/&)a. hogy meg'et!ssel győzedelmes(edi( ma/d. mi(o" !88en (egyetlen !s gyil(os m!"(őz!se( 'olta( na8i"enden. a(i( he'es tilta(oz&sa !s 'ona(od&sa ellen!"e )a"&ti e"ősza((al el'itt!( az am-ite&t"%m)a. mint e"ős l!le(. de az!"t )e'itt!( mag%((al. hanem sa( egy a so( (*zül.i(o" a '!"t megl&tta. 6. s .tott. me"t )enned (ellett 'olna. . hogy a sz*"ny5 dolgo("a (i ne -igyelhessen. s m!lt4 t&"sa azo(na(. Minyitotta szemeit s neheze)) se)et (a8ott lel(!"e. düh*ng*tt. Aly8i%s e "ettentő za/ hallat&"a engedett (. Azt&n "&)esz!lte 'ona(od4 aty/&t.gy. hanem me"e'en oda-igyelt# az ő"/*ng!s szinte *nt%datlan%l )el!/e sz&llt. .i(o" )e!"te(.jra megtévelyedik. L ellen)en lel(!t. hogy szinte /4zan l&t&s&t is el'esz. letele8edte(. amit mondott0 .eghallgatt&(.G./ !s .t4/&na(# aty/a engedett !s )eleegyezett. (it l&tni a(a"t.ts&to(.egelőzte ő(et. szemeine( z&"/a a/ta/a m*g! "e(esztette. sőt most m&" ő h%" olt mag&'al m&so(at.tői t&"sas&g&)an ment. Aly8i%s az !n sza'aim %t&n 'al4)an (iem)e"elte mag&t a m!ly mo s&")4l. s azo(on (e"esztül (a8ta '!gzetes se)!t az in(&)) 'a(me"ő. hogy ez a meg$ ta"t4ztat&s 'al4di !s őszinte. s nem -o"d%lt el. Eleinte %ndo""al !s meg'et!ssel -o"d%lt el az e--!l!(től. a(&"mi l&t'&ny t&"%l is el!/e. Ny*ny*"(*d*tt a gyal&zatos m!"(őz!s)en s a (egyetlen !l'ezet el(&)./ l&togat&s"a *szt*(!lte. s ő *nmag&)an )iza(odott. +em 'olt ő imm&" az. Ott lesze( teh&t. de .it mond/a( m!g0 Oda-igyelt.'esen !s olyan !l'ezettel szo(ott elme"ülni. hogy ne mag&)an. *nmegta"t4ztat&ssal "end)e "&zta mag&t# a i"(%sz/&t!(o( minden szennye le-eslett "4la s t*))! nem is ment i"(%sz)a. F"J".'&n sis&g&na( !s oda8illantott. a (!8m%tat4 !s sz.totta. !s az ülőhelye("e. a''al együtt 'ad (egyetlens!g i'a(odott a lel(!)e. Imm&" nem sa( oda(!nysze". mintha ott sem 'oln!(.

me"t te 7"am.s. . /."T Aly)i&st tolvaj gyanánt elfogják. A )alta za/&"a *sszes.gta az !8.8t!( a tol'a/l&son. Ee t*"t!nt 'ele m&s is. hogy s. El-ogt&(. ha n&la ma"ad.. annyi"a -iatal. -elsz4l. mint egyetlen mentőtan. F"J". ig!dne( ma/dan hi"dető/e s az Egyh&z annyi ügyes$)a/os dolg&na( ). a(ihez tisztelegni szo(ott /&"ni. mi t*"t!nt. nehogy amiatt -og/&( el. hogy a (i(üld*tt em)e"e( egyedül őt tal&lt&( ott. me"t esz!)e sem /%tott.-/. gondolom sa( az!"t. s tit(on oda'itt )alt&/&'al -eszegetni (ezdte az 4lmot. amelyne( za/a idehozta ő(et. 6. 'alamely a tan%l4(n&l szo(&sos előad&son gondol(odott."4t&)la. nehogy az em)e" (*nnyelm5 gyan. $ in(&)) szülői sz&nd!(a . (i a )5n*s. mi(o" (i/*tt !s el"ohant.tőmeste""el.i(o" %gyanis 'ezett!( $ )*"t*n)e. (ine( leg-ő)) -elügyelete al& ta"tozta( a hat4s&gi !8ülete(. hogy -!nyes na88al a -4"%mon s!t&lgat'a./a &"tatlans&g&na(. ta8asztalat)an s gya(o"lat)an gazdaga))an elt&'ozott. hogy Aly8i%s !sz"e'ette 'olna. (i! lehet0 $ A mi!n( $ -elelte az "*gt*n s m&s (!"d!se("e a t*))it is elmondta. 8edig m&"$m&" Aly8i%s -*l! (e"e(edett# Aly8i%s 8edig. (ez!)en a )alt&'al. hogy ez a /*'endő nagy em)e" m&" most (ezd/e megtan%lni. sz*"nyen meg*"ülte( teh&t. 6. Az !8. hogy el ne sza(ad/on tőlem !s hogy 'alami(!88en /ogi tan%lm&nyai'al is -oglal(ozz!(. amin a maga o(%l&s&"a &t (ellett esnie. Az azon)an gya("an l&tta Aly8i%st egyi( szen&to" h&z&n&l. Odamente( a h&zhoz. s em)e"e(et (üldte( -el. A )e/&"atn&l szolga &llott.zta a )alt&t s a szolg&na( megm%tat'a meg(!"dezte. hogy !88en 'ele tal&l(ozta(. :.gta( a lent ta"t4z(od4 8!nz'&lt4(. (!zen -ogta. . me"thogy imm&" l&that/a. ."4s&g el!. Az e""e előh. /ebridi&s hozzáj&k csatlakozik.t'&nyom 'olt $. Dozz&m satla(ozott igen e"ős "agasz(od&ssal s 'elem /*tt . F"J".i(o" meg!"tette. Te engedted "& ezt a )a/t. . odalo84zott az 4lom"& so(hoz. 'agy hal&l)a $ tal&l(ozta( azzal az !8.il&n4)a is. i8elni (ezdt!( s a -4"%m *sszeszaladt n!8s!ge előtt nagy)an di se(edte(."T Aly)i&s dicsérete. az igazi tol'a/. mi(o" a -4"%m ő"ei mint tol'a/t leta"t4ztatt&(. (!sedelem n!l(ül 8&"t/&t -ogtad.i(o" Aly8i%s e""e 'isszaeml!(ezett. Vitt!( a ). A )5nügy teh&t a""a a h&z"a h&"%lt &t# a t*meg "*stell(edett. mi o(on (e'e"edett a nagy )a/)a. (i'ezette a t*meg)ől s (i(!"dezte. hogy "a/ta s.t!l!s!)en. Bgy esett. mennyi"e 'igy&zni (ell az esete( meg. megtal&lta a )alt&t s "&)&m%l'a n!zegette. Istenün(.tőmeste"ne(. hogy elő"el&that4lag mindent meg lehetett tőle t%dni. ha ott!"i(."&/a. Eddig ta"tott az. de !sz"e'ette.t&s ala8/&n em)e"t&"s&t )5n*sne( mond/a.totta az eg!sz l&"m&z4 !s düh*sen -enyegetődző ső sel!(et. hogy %"&na( &"thatna9 ő 'olt %gyanis %"&na( (. Egyedül s!t&lgatott a t*"'!ny(ez!s emel'!nye előtt. Amint "&isme"t. an!l(ül. Ma"th&g4i tan%l4 (o"&)an t*"t!nt $ m&" a((o" tan.tőmeste" "&/%( szo(ott gyana(odni a -4"%m"4l el'eszett t&"gya( miatt. E nagy siets!g o(&t -ü"(!sz'e odament. Ez az esem!ny m&" /*'ő o(%l&s&"a ma"adt meg eml!(ezet!)en. amelye( a 8!nz'&lt4 negyedet a -4"%m -elől elz&"t&(. megs. ahol az igazi tettes la(ott.t tal&ltam !n teh&t ?4m&)an."4'essző a (ez!)en. hogy men/ene( együtt. Aly8i%s nem l&tta őt odamenni. Eze( hang/&"a a tol'a/ elmene(ült s otthagyta )alt&/&t. mi(o" egysze""e 'alamelyi( tan%l4i-/.8/!( el a tettest.s!"ő/e a -4"%m"a. . Ezt az i-/.

de az!"t nem hagyt%( a))a !letm4d%n(at. sem ellens!ges ha"ag/&'al nem t*"őd*tt. Egyetlenegy s&).g!"t $ (ine'ette.t&sod sze"int egy nyomon /&"t minden 'il&gi sele(edetün((el. (ine( Aly8i%s tan& sosa 'olt.sze"int.totta. mint a hatalom. s )enned "em!ny(edő(.totta. ami a tiete(0> Ilyen 'olt Aly8i%s. Jellem!t egy!)(!nt nem sa( a (a8zsis&g *"d*ge 8"4)&lta meg.gy '&gya(odott. hogy mindent otthagy'a azt '&laszthatt%( 'olna. a(i( a 8!nzt eli)e tett!( a )e sületne(. ami i"galmas igaz."T >e$rja sok szomor. hanem a meg-!leml. (ine( eze" !s eze" m4don &"tani 'agy haszn&lni t%d4 hatalma messze-*ld*n h.6@$6:2 $ !s nem ü"es sz4 az. !88. me"t semmi )izonyos nem -!nyesedett (i előttün(. ami a t*"'!nye( tilalma alatt &llott. Fenyegetődz*tt $ meg'etette. de <a(i se(!ly)en h. .tő ). Aly8i%s ellenszegült. ő 8edig m!g /o))an s%d&l(ozott azo(on. hogy !desany/a nem (*lt*zi( %t&na. maga is tagad4 n!zeten 'olt %gyan.'e( nem 'oltato(. /-. nem t%dom mit. amely tilalmat &ll. ami 'al4di0 =s hogyha m&s!)an h. sza)adon sele(edni. hogy 'elem együtt az igazs&g !s )*l sess!g "a/ong4 tan%lm&nyoz&s&"a szentel/e !let!t. hogy -elt&8l&lod ő(et al(almas idő)en. .t el!/e. A hatalom )&"dolatlans&g&'al a(a"t.zza "&to( azt. D&"om szom/as l!le( 'olt ez együtt.gy ingadozott mint !n# l&ngadoz'a (%tatott a )oldog !let tit(a %t&n s a legneheze)) (!"d!se(et )on olgatta elm!/e "o88ant !less!g!'el. hogy Aly8i%s t&'ozott 'olna mellőle.ltan nem tilta(ozott. tö)rengését. Igen hatalmas szen&to" !lt ott %gyana((o"# h. Mis dolog ez. (i ad/a meg ne(te(. hanem Aly8i%s"a h&". amely lehetős!ge(et ad a (ez!)e."es 'olt.'&nta. hogy nagyo)) !"t!( a t*"'!ny. A ). sőt Ma"th&g4t mag&t is. hogy Aly8i%s nem enged ne(i# t!ny. me"t .il&n4)a. =88.'e( nem 'oltato(. (i ).'. mi-!le !letm4d"a (ellene adn%n( mag%n(at. hogy ezt a nagy %"at. S mi(o" so( (ese"5s!gün()en. hom&ly )o"%lt el!n(. !l/&t (e"esg!ltü(. D&"omszo" m5(*d*tt m&" mint (iseg. +e)"idi%s is otthagyta szülő-*ld/!t Ma"th&g4 (*zel!)en.'> 1L( 6I.gy0 Nya("an )esz!ltün( . az!"t /*tt ."4.totta az ügyet s azt &ll."4 s minden(i meg$ s%d&lta tiszta(ez5s!g!t. amine( (*"ül)elül m&" engedett. nagy)an is h. J%talmat . ?4m&)an egy ideig az it&liai s&sz&"i 8!nzt&" (ezelő/e mellett tan& sosi "ang)an m5(*d*tt. 6. sem )a"&t/&%l nem (. szen'ed!sün( o(&t. F"J". se sz&ma# "!szint )e-oly&s&'al (*telezte le ő(et. ami(o" elősz*" gy%lladt (i )ennem a '&gya(oz&s a )*l sess!g %t&n. egyetlen egy!"t. :. "!szint hatalm&t4l -!lte(. )a/%(at egym&sna( 8anaszl4(.gy# )esz!ltün(.inden(i sod&l(ozott e szo(atlan )&to"s&gon.t!s !"z!se is.gy '!le(edett. s mi el-o"d%lt%n( !s s4ha/toz'a mondogatt%(9 meddig ta"t ez m!g . hogy t%dniilli( az i"odalom i"&nt 'al4 !"de(lőd!s)ől a t*"'!ny(ez!si illet!(e(en (*ny'e(et m&soltatott# de az igazs&g m!"legel!s!'el ezt a hat&"ozat&t is /o))"a -o"d. milyen so( idő telt el tizen(ilen edi( !'em 4ta.'eine( nem 'olt se sze"i. G. mi(o" hozz&m satla(ozott !s 'elem együtt )izonytalan%l -ontolgatta. ahol annyi$ szo" meg-o"d%lt# otthagyta (it5nő sal&di )i"to(&t !s h&z&t. s /4llehet t%dta. A magam dolg&)an gy*t"elmes s%d&l(oz&ssal l&ttam. de az!"t ny. ha )ele$ egyez!s!t ad/a.t&s 'olt. mint a maga a(a"at&)4l. amit Igazs&god a/(a hi"detett9 <ha a hamis mammon&)an h.

S . Dolna8 ma/d a(ad 'ala(i# meg/*n Fa%st%s !s mindent megmagya"&zF $ T a(ad!mi(%so(. milyen lesz innen t&'oz&som0 S hol lesz m4d megtan%lnom az itt elm%lasztotta(at0 +em (ell$e m!g in(&)) )5nhődn*m ma/d ez!"t a hanyags&g!"t0 G.i(o" (!szül*( előad&saim"a. sz*"ny5$nagy -!"-ia(.i(o"0 M*l s*n*zze(0 Mitől0 Dat&"ozott időt (ell e""e sz&nnom. de mi(o" tegyü( üd'*zlő l&togat&so(at elő(elő )a"&taimn&l0 Je-oly&s%("a szü(s!gem 'anF .tő gond/aimt4l sza)adon0 F!l"e a so( hi&)a'al4s&ggalF Valamennyit sz!lne( e"esztem. !lt h&zas!letet s amellett a )*l sess!g (%tat&s&"a is odaszentelte mag&tF> . Valamelyes hozom&nnyal. minden ü"es "em!nyt. D&tha a hal&l a testi !lettel együtt minden gond%n(at is el'&g/a !s )e-e/ezi0 Ezt a (!"d!st is meg (ell 'izsg&lniF Ee Isten mentsen.tan&F Ee h&t a((o" mit (!sle(edem itt hagyni minden 'il&gi "em!ny(ed!st !s "&sz&nni magamat eg!szen Isten !s az *"*( )oldogs&g (e"es!s!"e0 Tü"elemF Med'es a 'il&g.t'&nyaim meg-izetne(0 S mi(o" 8ihen/e( magam $ l!le(-esz.tsana(. ami az !letet igaz. me"t s. nem !"e( "& ol'asniF S hol 'egye( (*ny'e(et0 V&s&"ol/a(0 Dol0 .tom0 .it (!sle(edem0 Ezen a 8onton (ell z*"getni. s %gyanazon s&")an (!sle(edem. Nondol(od/%n(F <Me'!s hi&nyzi( s d.nya 'e"es!g 'olna 'issza8&"tolni hozz&. hogy Istent em)e"i test ala(/a hat&"ol/aF .szes &ll&st (a8hato(. s minden haz%g l&tszatot. ami(et ilyene(ne( ta"tottam# 'an m&s. so( a gy*ny*"5s!ge.me m&" ha"min adi( !'emet ta8osom. E))en a dolog)an nin s sza)ad '!le(ed!sün(F Ami az eg!sz 'il&gon isme"etes. mint a (inyilat(oztatott (e"eszt!ny hit ala8'ető t!tele. '&gyat. Az%t&n nősüln*m (ellene.gy legyen. m!g szo"galmasa))an. tőle elsza(ad&s%n( ne legyen (*nnyelm5. +yomo". Ee hol !s mi(o" (e"essem0 +in s !"(ez!sem Am)"%ssal t&"gyalni. :. aho'& szüleim gye"me($ (o"om)an &ll. m.me az Egyh&z (*ny'ei)en nem !"telmetlens!ge( t*))! előttem. Ez (*"ül)elül a"&nyos 'olna '&gyaimmal.s&g az !let# )izonytalan $ )iztos a hal&l. az igazs&g (e"es!s!"e sz&nom magamat. Da hi"telen meg"ohan. hogy sa/&t (*lts!geimet ne so(as. ami(!"t tan.tan&0 Ellen(ezőlegF 3sa( (e"esni (ell. Egy!)(!nt nem egy nagy !s (*'et!s"e m!lt4 -!"-i. s egyetlen dolog"a. sügged!s n!l(ülF Diszen . az 4"&((al gazd&l(odnom lel(em üd'*ss!g!"e. .Da megtal&lom $ azt hat&"oztam $. h&t eszün((el semmi )iztosat meg nem -oghat%n(. Folyton mondogatom9 holna8 megtal&lom# holna8 )iztosan -el'il&gosodi( előttem# meg-ogom. az el!m 'etődő s engemet (i-o"gat4 "*8(e *"*m*( moh4s&g&)an. Időmet d!lelőtt tan. S mi m&s '&gya(oz&som 'an m!g ezen a t!"en0 Elő(elő )a"&tom )ő'en 'an# hogy teh&t m&s egy!))el ne so(at t*"őd/e(9 helyta"t4 minden$ eset"e lehetne )előlem. ha testün( hal&la lel(ün( !let!ne( is '!g!t sza(.i!"t ne lehetne ezzel -oglal(oznom0 Igen. az nem lehet hi&)a'al4s&gF Ilyen nagy dolgo(at nem sele(edett 'olna !"ettün( az isteni Nond'isel!s. amit !n osto)a '&das(od&ssal *sszegondoltamF T%d4s em)e"ei )5nne( )!lyegzi( azt a hitet.t'&nyaim -oglal/&( el# s a t*))it mi"e -o"d.&s oldal"4l igen 'igasztal4 gondolat t&madt )ennem9 hisz a (atoli(%s 'all&s nem tan.totta(. hogy egye)e("ől is mego(os. hogy . a((o" otthagyo( minden hi.t/a azt.tsa. Leg/o)) lesz meg'etni l&)amat azon a 8onton. el-ogadhat4 !"telmez!sü( is.g sa( meg nem tal&lom a 'il&gos igazs&got.

m!'el s mind/&"t nem 'olna o(a sod&l(ozni.t4 (ele8 !(et .g . hogy ha megteszem.t/&)a. hanem ha Isten ad/a> 1J*l s H.'&n sis&g. mind(etten igen hi&nyosan '!le(edtün(. s a 8"4)a nyom&n tal&n %gyanazon szolgas&g)a esett 'olna. Az o(os tan& sal együtt a sza)ad. amelyet meg)&m%lt. L&ttam a s%d&l(oz&s&t. elő))$%t4)) )eleesi(.teni a h&zass&g tisztelet"em!lt4 .:62. semmi(!88en sem szentelhet/ü( mag%n(at za'a"talan ny%galommal a )*l sess!g sze"etet!ne(.A. F"J". hogy szinte m&" nem is eml!(ezi( "& !s !88en az!"t nem esi( nehez!"e lemondani "4la.. hal&l"a he"'aszt4 gy*ny*"5s!ggel 'iseltem )ilin s!t.t4 (ezet is ell*(tem.m!letlenül !"intette 'olna. milyen nagy a (ül*n)s!g a(*z*tt. Sőt a s&t&n "a/tam (e"esztül (. 3s%d&l(ozott %gyanis.lt az idő s !n m!g mindig (!sle(edtem megt!"ni az K"hoz# na8"4l na8"a elm%lasztottam )enned !lni. amelyet 8edig (ed'!"e'al4na( tal&lt. =n azo( 8!ld&/&'al )izony(odtam ellene. de -!ltem igazi -o""&s&t4l# (e"estem. $ !s az !n ta"t4s *"*meim (*z*tt. !"demese( 'olta( Isten előtt s h5s!g)en. de nem sa( hogy nem a(adt meg e (ele8 !)en. de nem m%lasztottam el mindenna8 *nmagam)an meghalni. hogy e nemes !s emel(edett i-/. Azt gondoltam.t )otl&s)a 'igye. Aly8i%s e"ősen ellene 'olt nősül!semne(. (it igen )e sült. hogy !n. nem !"z!(i gy*ny*"*( '&gya győzte le. hogy 8"4)&t tegyen.sz!t ad/&(. a(i( nős &lla8ot%()an is t*"ődte( a )*l selettel. hogy <Sen(i meg nem ta"t4ztathat/a mag&t.totta lel(emet. mint a sz!l/&"&s -olyton '&ltozott s hol egy. Sz4 sin s "4la. sze"etet)en !lte( )a"&tai((al. 8edig "!g4ta ez a (. ha m!lys!geim)ől e"edő (*ny*"g!s ost"omoln& -üledet s ha e"ős hittel. ennyi"e )elea(adtam a szen'ed!ly tő"!)e. amelye(et imm&" sa( -el (ellene !(es. meg'etette s ezent. Kgy !"eztem. . amit ő -%t4lag !s lo8'a ta8asztalt.gy t*8"engtem s '!lem!nyem. A (*teless!ge("ől %gyanis. s "emegtem a sza)ad%l&st4l. m. ami n!l(ül !letem $ sa/&t meg'all&som sze"int $ ne(em nem !let.s!"tette meg mag&t Aly8i%st is# az !n sza'aimmal (*t*tt !s "a(ott s&). hogy sze"etn! azt a 'alamit megisme"ni. Nya("an mondogatta. E""e ő is '&gya(ozni (ezdett a h&zass&g %t&n. hol m&s i"&ny)a -o"d. 6. L %gyanis e t!"en m&" a((o" s%d&latos m!"t!()en tiszta 'olt# (o"a i-/. minden aggs&gommal "&d t%dn!( hagyat(ozniF /--. V&gy4dtam a )oldog !let %t&n.s&g&)an az asszonnyal 'al4 !"int(ez!st ő is megisme"te %gyan. amellyel (*ny*"ületed e gyenges!gün(et gy4gy.t/a. hanem 8o(ol lenne# ez az !letm4dom. amelye( a sal&di !let (o"m&nyz&s&"a s a gye"e(e( ne'el!s!"e 'onat(ozna( s a h&zass&g d. Ja/ minő messze estem !n eze(ne( lel(i nagys&g&t4lF Engem az !"z!(is!g nya'aly&/a ta"tott l&n on. hanem *"*((! )&nta. hanem a (./&n# eszem)e sem /%tott $ me"t sohasem 8"4)&ltam $ az o"'oss&g.e"t 'alah&nyszo" e (!"d!st -e/tegettü(. hogy ezt az !letm4dot nem t%dom elhagyni. ."T Aly)i&s és Bgoston vitatkozása a nőtlen és nős álla)otr!l. m&"8edig a(i sze"eti a 'eszedelmet. a )&m%lat)4l '&gy sa"/adt. s ilyen e"őt nem t%dtam magam)an# nagy )algas&gom)an az B"&s sza'&t sem isme"tem.'&ns&g%n(. :. mindig azt mondottam. . igen )oldogtalan lesze( asszonyi *lel!se( h. mintha se)emet (. s '!delmemül megm%tattam ne(i.e"t a(a"ata el/egyz!s lett 'olna a hal&llal. +e(em is adn&d. Engem $ a . E"ős(*d*tt. de mene(ültem előle. hogy asszony n!l(ül nem t%dn!( !lni.l !lete tel/esen tiszta 'olt. Ilyen )ilin se(től sza)ad lel(e meg)&m%lta szolgas&gomat. hogy az *nmegta"t4ztat&s sa/&t e"őn( dolga.

g!"eteid )enned 'al4 hitem meg'all&s&'al a )etel/esed!s -el! (*zel.'e m!ly!)ől sza(adt e"ős (i&lt&ssal na8on(!nt esedezett hozz&d. (o"a i-/. F*ls!ges %"%n(.z!dni. s%d&latos. F"J".z /elenti meg ne(i a (ül*n)s!get a te (inyilat(oztat&sod !s a sa/&t lel(e &loml&t&sai (*z*tt. hanem minden(i! ol'ad/on egy)e. me"t 'agyona minden(i!t /4'al meghaladta. a t*))ine( ne legyen semmi"e gond/a. . Azt mondta %gyanis. hogy elősz*" nősül/e( s az%t&n tiszt%l/a( meg a szent (e"eszts!g)en. hogy meg'&"om.tette(. Ee mi(o" azt (ezdtü( -ontolgatni. mit sz4lna( ehhez az asszonyo( $ me"t n!h&nyan nőse( 'olta(. hogy el'on%l%n( a 'il&g za/&t4l s ny%godt !letet (ezdün(.s&gomt4l igen (ed'es )a"&tom.indazon&ltal egy"e sü"gett!( a h&zass&got. Volta( (*z*ttün( igen gazdago( is. /---. hanem (*z*ny*sen. Eg!sz som4 /4)a"&tommal te"'ezgettün(. el is mondta.szo(&s "a)/&t $ legin(&)) *"*((! !hes !"z!(is!gem ha/szolt "ettenetesen# őt meg )&m%l4 (. s sza'a igen te(int!lyes 'olt. mint a((o" szo(ta. !"telmetlen &lmot.e"t so( gondolat -o"gott )ennün(.gy gondolt%(. egy&ltal&n nem tel/es. de nem )iza(od'a. meg(*ny*"ül'e nyomo"%n(on. Lszinte )a"&ts&g %"al(od/!(. ami( ezen üggyel -olyton )a/l4d4 lel(!ne( t*8"eng!s!)ől sz&"mazta(.lyos )onyodalma( a s&sz&"i %d'a")a (!nysze". de sa( <a te a(a"atod ma"ad meg *"*((!> 1P!ld ."T Barátaival egy-tt remeteségbe akar h.'&n sis&ga h. ?omanian%s. Azt azon)an. m. a(it ügyei)en t&madt s. s az eg!sz legyen minden egyes! s minden az eg!sz!. *sszeomlott (ezein( (*z*tt s el is 'etettü( eg!szen. mi(o" te m%tatt&l ne(i /elet. . mi t*))ie( 8edig a(a"t%n( nősülni $. A (i'&lasztott le&nyn&l (*"ül)elül (!t !' hi&nyzott a szo(&sos -!"/hezmen!si (o")4l# de mi'el a l&ny tetszett.zta a "a)s&g -el!. m%tass 'alami /elet (!szülő h&zass&gom"4l $. hogy 'alami sz4'al meg nem mondhat4 . sőt a )eleegyez!s is meg'olt.t/ain. a 8anasz# s to'&)) ind%lt%n( a mindenna8i !let sz!les"e ti8o"t . Joldogan -igyelte."T (ok s-rgetés &tán Bgoston mátkát választ. ami!"t az !n (!"!sem !s a maga 4ha/t&sa sze"int sz. (ül*n*sen az !n -*ldim. "e/tett te"' sze"int nem seg. m&" sa( az!"t is. F"J". hogy mindenün(et egy)eho"d/%( s egyetlen (*z*s 'agyont sin&l%n( )előle. L sü"gette ezt a te"'et leg/o))an.egegyeztün(. (i ala sonys&g%n()an sem 'etett!l el )ennün(et. L( int!zzene( minden szü(s!ges dolgot. Ilyen &lla8ot)an 'olt%n(. hogy mindin(&)) al(almasodom e""e. L&tott %gyan egyn!mely za'a"os. K/"a (ezdőd*tt a s4ha/toz&s. az amaz!.tene(. /-V. . hogy (ettő (*zülün( egy$egy !'ig el*l/&"4 legyen. Ezt a ny%galmat . hogy (*"ül)elül t. hogy nősül/e( meg.tetted. +e legyen ez az!.zen eg!szen /4l elleszün( egy t&"sas&g)an.tett!l "a/t%n(. Azt gondolt%(.&" a le&ny(!"ő. hogy ti.g sa( te. az eg!sz sz!8en (igondolt te"' sz!t-oszlott. az 'olt a te"'. Legt*))et !desany&m -&"adozott a(*"ül. tan& s(ozt%n( s meg%n'a a mindenna8i !let za'a"4 gond/ait. . s hogy (*ny*"g!se !s . Sza(adatlan%l ha/szolta(. m&"$m&" hat&"ozatot is hozt%n(.

hogy eledelt ad/ ne(ün( al(almatos idő)en. hogy ezen &lla8ot el'esz.l m&s egye)et (e"esni0 +em !"tettem. (!ső)) meg sendesedett. F"J".i(o" Aly8i%s !s +e)"idi%s )a"&taimmal a /4( !s "ossza( )e-e/ező so"s&"4l dis8%t&ltam. !s !n nem is se/tettem. amit E8i(%"osz nem a(a"t el-ogadni.ned előtt. /V-. s !"eztem. hogy -!ltem a hal&lt4l !s "&(*'et(ező .6Q. hogy .t&s '!"es se)et üt*tt "agasz(od4 sz. 'olt a (!t!'es '&"a(oz&s menyasszonyom"a. hogy azo( is !"de( n!l(ül 'onz4dna( hozz&mF Oh .me m!g ezen ala sony (!"d!se(et is /4l esett )a"&ti (*")en megt&"gyalnom. s )et*ltsd lel(ün(et &ld&soddal. s hogy )a"&taim n!l(ül nem t%dtam 'olna )oldog lenni."T 2él a halált!l és Isten $téletétől. m!g a((o" 'olt lel(i&lla8otom)an sem.t!letedtől.e"t ez soha (i nem (o8ott lel(em)ől. nehogy a(ad&lyozza h&zass&gomat. /V.s&gomF Az. hogy ez maga az !n nagy nyomo". hogy (i"agad/ a szenny)ől s megmosogass. de ann&l (!ts!g)ee/tő))en (. . A nő e"ős -ogad&st tett sz. mint in(&)) "a)/a 'oltam !"z!(is!gemne(. s mi'el t%la/don(!8$ 8en nem annyi"a a h&zas!letet )e sültem. elő(!sz. hanem sa( a l!le( m!lys!gei'el lehet megl&tni. ann&l /o))an (*zeledt!l hozz&m9 . ha nya(ig . nem -eles!gül. mi!"t ne 'oln&n( )oldogo( s mi o(%n( 'olna ezent. A(a"atod magass&g&)4l megmosolyogtad te"'ein(et. m&si(at sze"eztem. hogy lel(em nya'aly&/a eg!szen megma"ad/on. s *"*(*s !"z!(i gy*ny*"5s!g)en !lhetn!n( an!l(ül.sztam 'olna is !"z!(i !l'ezete()en. hanem az első l&zas.&"$m&" "&m tetted /o))odat. amelyet testi szemmel nem. hanem &gyasna(. hogy hal&l %t&n a l!le( !lete (*'et(ezi(."T Bgyasát elbocsátja. a(&"h&ny-!le(!88en '&ltozott is meggyőződ!sem.in!l in(&)) elnyomo"odtam. (egyetlen -&/dalom %t&n )oml&sna( ind%lt.egszo(ott &gyasomat elsza(. Feladtam a (!"d!st9 Da hallhatatlano( 'oln&n(. de másikat szerez.tott&( mellőlem.'emen. hogy al/as 'a(s&gom)an gondo$ latom sem !"t -el az e"!ny 'il&goss&g&hoz s az *"*( sz!8s!g ingyen sze"etet!hez.:62. =n )oldogtalanF . . ha nin s meg az a hitem.nzott. S nem /%tott nyomo"%lt eszem)e meg-ontolni.ttalan %ta(F . Ezalatt )5neim egy"e so(asodta(. A testi !l'ezet m!g m!lye)) -e"tő/!től imm&" sa( az ta"t4ztatott. S )a"&taimat ingyen sze"ettem. Ei s!"et !s di sős!g ne(ed. A sza(. sz.'esen E8i(%"%sna( adtam 'olna a 8&lm&t. F"J". . Ee az!"t amatt4l t*"t!nt sza(ad&som se)e nem gy4gy%lt meg.!g ez asszony 8!ld&/&t sem t%dtam (*'etniF Tü"elmetlens!gemne( hossz. meg a lesz&mol&s. hogy (inyisd (ezedet. 'agy e gyal&zatos 'iszony sza(adatlan -*nnta"t&sa "!'!n m!g /o))an elm!"gesed'e &t(e"ül/*n -eles!ggel "endel(ező &lla8otom)a. minden (*ny*"ület -o""&saF . hogy -!"-it %t&nam nem isme" t*))!# 'isszat!"t A-"i(&)a s itthagyta n&lam te"m!szetes gye"me(ün(et.tetted a magad!t.t!s!től -!lnün( (ellene.

Ja/.me itt 'agy. (i'ezetőn( a te *s'!nyed"e. hi&)a -o"gol4dtam egyi( oldalam"4l a m&si("a. mi(o" )iza(odott.ztat4n(9 <. 'a(me"ő 'olt a lel(em. 'igasztal4n( !s ). Viszle(.en/ete( sa(.t4n( nyomo")a t!'ed!sün()ől. sza)ad. hogy tőled elsza(ad s helyetted 'alami /o))at lelF Di&)a h&nytam$'etettem magamat. S .tala( !s '!gig'ezetle( "a/ta )ennete(etF> . d%"'a$ (em!ny 'olt minden hely# $ te 'agy egyetlen megny%g'&s%n(. /4 i"&ny)a igaz.

'em tel/es e"ő'el tilta(ozott eszem *sszes (!8zelg!sei ellen. t!ged. hogyan sze"ezte meg Ágoston lassan(int ama )*l seleti 1meta-izi(ai2 -ogalma(at. egy szem8illant&s alatt megint odat*m*"ült. sem m5(*d!s!)en nem (*tődi( anyaghoz. hogy "omolhatatlan. -e/.'e '&gy4dott. Egyetlen sa8&s"a sz!t a(a"tam (e"getni az eszemet tom8.s&gom. (atoli(%s Egyh&zad is . Amit meg)ontani nem lehet. gondol(od&s n!l(ül magasa))"a helyeztem. . mint az. hogy Isten sem mi'olt&)an. amely &t/&"/a a 'il&got s a 'il&gon (. . ="telme m&" l&tott# sz. A -!"-i(o" -el! haladtam.totta !s el(*d*s. -. em)e". amelye(ne( hi&nya eddig mega(asztotta az Egyh&zhoz 'al4 (*zele$ d!s!t.a/dnem az eg!sz (*ny' a""4l sz4l. s!"thetetlen !s '&ltozatlan 'agy. A "ossz nem Isten te"emtm!nye. Enne( hat&sa alatt lendült -el az anyagi -elt!tele((el dolgoz4 elgondol&s szit&/&"4l a meta-izi(a 'il&g&)a s meg!"tette. Istenem."T *anaszkodik.t4 ü"ess!ge.tette őt elő"e az e"(*l si /a'%l&s . amellyel az em)e"i !"telemne( a te"emtm!nye( nyom&n Istenhez 'al4 -elt*"e('!s!t "a/zol/a 1XVII. Sz. mint a meg)onthat4t# /o))na( . nem ta"tottala( em)e"i ala(na(# e -el-og&st att4l (ezd'e mindig (e"ültem. P"4)&lgattala( !sszel meg-ogni $ !n. me"t minden. hogy a t%d&s semmi'el sem seg. Szellem!ne( hatalmas l*(!st adott a Plat4n$-!le idealizm%s. amit Isten te"emtett. $ "omolhatatlan $. meg nem )onthat4 !s '&ltozatlan# sze"intem teh&t t*(!letese)). sőt ilyen em)e"F $ t!ged. hogy szellemi any&n(.tette l&t&somat# s ha imm&" nem ta"tottam is Istent em)e"i ala(na(. hogy minden "omland4 !88en e mi'olta miatt t*(!letlene)). honnan !s hogyan sze"eztem e )izonyoss&got.'ül sz!t*mli( a '!gtelen)en.'etedi$ $%n&v A hetedik könyv tartalma 67@I47@J: . +em t%dom. ="telme teh&t (*"ül)elül tiszt&)an 'olt a legszü(s!gese)) igazs&go((al. :. s *"*mmel ta8asztaltam. El sem t%dtam gondolni m&s-!le *n&ll4 'al4s&got 1sz%)sztan ia2. .&" lem.gy hiszi# de mi m&sna( ta"tsala(. Ágoston -elsza)ad%lt szellem!ne( hatalmas sz&"nyal&s&t m%tat/a az a m4d. mint amit szemmel meg lehet l&tni.lt "4lam (imondhatatlan%l gonosz i-/. de eg!szen 'il&gos 'olt előttem. hogy Isten elgondolásánál nem t&dott szabad&lni a kiterjedés fogalmát!l.t/&n.i4ta a )*l selet (*"!)ől egyet$m&st hallottam. F"J". a -*ls!ges egy igaz IstentF Tel/es l!le((el hittem. mint 'alami-!le. 6. mint ami "omli(.!g az Ige meg$ testesül!se (*"ül 'olta( neh!zs!gei# egy!)(!nt 8edig -&/dalmasan meg&lla8. s minden '&gy4d&sa e"őtlen 'olt megszo(ott )5neine( )ilin sei'el szem)en.t/a.t4 tiszt&talan "a/t# alighogy sz!t5ztem.t!ltem a '&ltozatlant. m!gsem t%dtam m&sna( gondolni. az 5")en sz!tte"/edő testne(. !s nin s (ül*n te"emt!s)eli ala8/a. . a(a"ata azon)an )5nh*z (*tőd*tt. mint a '&ltozand4t. el)o". a l!tez!s o(&n /4# az e"(*l si "ossz l!t"ehoz4 gy*(e"e 8edig az em)e"i sza)ada(a"at megt!'elyed!se.2. nem 'il&gosodott (i )ennem. s !'eim sz&m&'al együtt n*'e(edett lel(em 'isszatasz. )omli( !s '&ltozi(. nem is 'alami *"*( anyagi 'agy szellemi l!ny. ami nem "omolhat el. hanem az anyagi !s szellemi 'il&g eg!szen az ő te"emtm!nye s !88en ez!"t nin s semmi helye )enne a l!nyeg sze"int 'al4 "osszna(.

t&s%( sze"int ala8/a anna(. a((o" (*'et(ezn!(. T!ged is. a(&" (is "!szü( &thathat4. !letem !lete. s nem t%dott ta"talmazni. 'agy mi'oltod 'alamely sz&"maz!(a *ssze(e'e"edi( az ellens!ges hatalma((al s a nem tőled sz&"mazott e"ő((el.. amely a mani he%so( sze"int ellens!ges t*meg(!nt &ll 'eled szem)en $ ha te nem 'oln&l ha/land4 'ele m!"(őzni0 . nem lehet azonos a (!8e((el# me"t nem t%dn& megal(otni ő(et. 'agy tag. hogy (isza)ad%l/on s meg$ tiszt%l/on. hogy *"*()oldog mi'olta nyomo". ami nem 'olt s.'ül minden i"&ny)an (ite"/edsz a '!gtelen)e. hogy &"tana ne(ed.gy hangzi(9 mit tehetne 'eled az a nem t%dom mi-!le s*t!t hatalom. me"t az te"/edel$ mese)) mint ez. hanem sa( &t/&"/a eg!szen# $ azt gondol$ tam. s a(&" nagy. . mint a 'e"!))en. G. s (*'et(ezn!(.e"t esze"int a -*ldne( 'alamely nagyo)) "!sz!)en t*)) 'olna )előled. de m!gis sa( ü"es hely. Aminő -o"m&(on szo(ott a szemem /&"ni. te 8edig sehol sem '!gződ*l."T /ebridi&s erős bizonysága a maniche&sok ellen. hogy amit a t!"(ite"/ed!stől meg-oszt'a gondolo(.gy -ogadna( )e t!ged. amelyet "!g4ta.tottad meg s*t!ts!gemet.'&n(oz4 l!gnem5 test.z. m!g (a"th&g4i ta"t4z(od&s%n( ide/!től (ezd'e +e)"idi%s szo(ott -eladni mindny&/%n( meg"*(*ny*d!s!"e.tott semmi 'olna.s&g)a -o"d%l !s seg. )ent 'agy a -*ld)en. a(i( sa( hallott%(. mondhatn&m9 (e"ete( (*z! szo". hogy )ehatol/on !s &t"ohan/on "a/ta an!l(ül. Kgy gondoltam. egyetlen (!"d!s. ha maga nem 'olna 'alami nagy dolog. Azo( azt&n annyi"a meg"ont/&( !s als4))"ang. a (i sinye($ )en (i si "!sze( sze"int oszt4dn!( /elenl!ted da"a)o("a. az egysze"5en semmi. Ee a((o" m!g nem 'il&gos. 'agy )ontan&.t!lte mindazt. )ent minden)en s ez mind '!ges te)enned. s nem 'ettem !sz"e.ts!g"e szo"%l. $ s hogy a 'il&g nagy "!szei)en nagy. S amint e -*ld le'egő/!ne( anyagi mi'olta nem a(ad&lyozza a na8 s%ga"&t. A (üzdelem 8edig az ő tan. l!g !s '. +em t%dom m&s(!nt. m!g sa/&t mi'oltom i"&nt is t&/!(ozatlan%l. egysze"5en sem$ mine( . . Da azt -eleli(. a((o" nem 'olna semmi o( a (üsz(*d!s"e. F"J". '!gtelen t!"s!ge(en '!gigny. hogy semmit sem &"thatna. ez meg hamis 'olt. hogy )e$ t*lt'!n te . --.lyos t*meg 'agy sz!t(. mintha 8!ld&%l 'alamely testet el'iszün( hely!)ől s helye minden -*ld. s nagyo)) helyet -oglal el. Ama -!l"e'ezetett sal4( !s $ mi'el nem a te ig!d hangzott )előlü( $ )ő)esz!d5 n!m&( ellem 8edig tel/esen el!g 'olt 7"am.gy mindene(et.z. hogy &t/&"od a 'il&gmindens!g t*meg!t s azon(. hogy . Az !n anyagias -el-og&som teh&t.t&ssal . %gyanolyan (!8e((el dolgozott az eszem. 6.gy 'agy /elen )ennü( s tit(os igaz. l!gi 'agy !gitest h. Azt (!8zeltem. ami eze()ől semmit nem ta"talmazott. amine( nem 'olt hely sze"int 'al4 (ite"/ed!se 'agy 5")en sz!t*ml!se. hogy te "onthat4 !s )onthat4 'agy. Ez 8edig nem . )ent a sillag'il&g)an.e"t az 'olt a meggyőződ!sem.gy 'an.'& '&ltoztat/&(. hanem a -*ld is tene(ed !88en ilyen (*nnyen meg/&"hat4. a (ise))en 8edig (e'ese)).e"t ha azt -eleli(./&n tel/esen ü"esen ma"adna. e (!8e( gy&"t4/a. A (!"d!s .gy (o"m&nyozod )elsőleg !s (ülsőleg az eg!sz te"emtett 'il&got. hogy "ontan&. hogy maga az !"telmi e"ő. hogy )előled 'alamely "!sz.l4 nagy 'alamine( ta"tottala(. m!g sa( olyan 5" sem. hogy nem sa( !g. '. Bgy '!le(edtem. t*)) 'olna )enned az ele-&nt)an. .

me"t gonosz%l in(&)) el-ogadt&( a te mi'oltod"4l. a(i(et igaz lel(em)ől (e"ültem./"a meg8"4)&ltam !"telmem e"e/!t al%l"4l a magas)a i"&ny. amint "&gondoltam igazs&gos 'oltod"a. hogy igazs&gosan )5nhődhesse(0 Mi helyezte. hogy nem m&s'ala(i. (i ültette )el!m a (ese"5s!ge( eme (e"t/!t. mint a""4l. nem sa( lel(ün(ne(. a /4t 8edig nem a(a"om0 Tal&n az!"t 'an. F"J".zi)en el'etni'al4 t!'ed!st &ll. hogy "osszat sele(szi(. %gyan sz*"ny5 !s . Ez az o(-e/t!s maga el!g 'olt a""a. hogy a "osszat a(a"om. K/"a !s . hogy amazo( 1ti.e"t mi(o" 'alamit a(a"tam. ha sa( nem a(a"o( magam is azz& '&lni. mi(o" eg!sz anyagmi'olt&t a Te"emtő J4s&g al(otta0 . . (i-o"gatni 'agy meg'&ltoztatni.tottam %gyan. . 'agy nem a(a"tam. hogy ne (!nysze"ül/e( Isten '&ltozatlans&g&t tagadni 'ele. Szennyes. "omlott. Ee m&s neh!zs!gem t&madt9 (i te"emtett engem0 +emde az !n nem sa( /4. de -olyton 'isszahanyatlottam.t!leted. sa(hogy ezen ig!d maga is "omland4 'olna. hanem !n magam 'oltam az a(a"4. 'agyis2 szen'ed!s.tan&na(. s m&"$m&" "&)%((antam. 6. az. E"ős meggyőződ!ssel &ll. Bgy )&to"s&gos 'olt (%tat&som. hanem testün(ne( is. sza)ad ig!d sietne seg. az nem 1sza)ad2 sele('!s. az o(os(od&s %tols4 8ont/&)an eml. (i te"emtette az *"d*g*t0 Da 8edig )5n*s a(a"ata "!'!n /4 angyal)4l lett *"d*gg!. hogy itt 'an az !n )5neim o(a. ha ti. teh&t nem lehet )5n*m. Da teh&t t!ged.gy (ell a "osszna( magya"&zat&t meg(e"esnem. hogy a(&"mi)en (e"esem."T A b#n gyökerét megtalálja a szabad akaratban. hisz az ő -elte'!sü( sze"int egyazon anyag)4l 'al4. Ez 'olna az em)e"i l!le(. "omlatlanna( mond$ /&(. ha sa( nem !"telmü( !s nyel'ü( sz*"ny5 isten(&"oml&sa . mi(o" !n eg!szen az !n /4s&gos Istenem (ez!től sz&"maztam0 Da az *"d*g a sze"ző. 'agy nem a(a"4. ami i"&nt !"de(lőd*m. (*nnyen elhittem. tel/es )iztoss&ggal t%dtam. Igen igye(eztem ezt meg!"teni. semmi m4don nem lehet megszennyezni. hogy minden(!88en (ih&ny/am ő(et lel(em szo"ongat&$ s&)4l. me"t esze"int nem 'olt seme""e mene('!sü(. 'agyis )&"mi n!'en ne'ezhető mi'oltodat. "omlatlan. de ezzel megoldatlan "e/t!ly ma"ad előttem a (!"d!s# honnan 'an a "ossz0 Vil&gos 'olt azon)an előttem. O(&t a(a"t&( adni a "osszna( s ő( mag%( 'olta( tel/ese( 'ele. a mani he%so(2. hogy amit a(a"atom ellen!"e sele(szem. hogy a mi 7"%n(at !s igaz istenün(et. a((o" eg!sz "endsze"ü( hamis !s (&"hozatos. Azt is l&ttam. szolgami'olt&na( tiszta. Egy dolog azon)an -elt&mogatott engem 'il&goss&god -el!. hogy !le(. honnan 'ette az *"d*gi gonosz a(a"atot. de nem /%tottam )enne 'il&goss&g"a.:.tette(et -ogadt&( el !s hi"dett!( "4lad. hogy sza)ad a(a"atom -elől olyan )izonyos 'oltam.ts!g!"e. nin sene( helyes nyomon. sőt minden szellemi l!nyne( !s minden testne( te"emtő/!t. hanem )üntet!sem# s hogy ezt nem m!"ed "&m igazs&gtalan%l.t/&n.tani. s a))an is )izonyos 'oltam. hogy a "osszna( hatalma 'an "a/ta mint a mag%(!"4l azt. ---. hanem *"*($/4s&g$ Istenem0 Donnan e"edt teh&t )el!m az. :. hogy "omland4 'agy. Igen &m. Dallottam. Da ellen)en azt mondan&(. hanem 1(!nysze"5s!g. hogy minden gonosz sele(edetün( o(a sza)ada(a"at%n(. szen'ed!sün(! 8edig a te igazs&gos .

hogy minden i"&ny)an '!ges legyen. mint te. amely)en a teste(. hogy Isten nem lehet romland!. amelyne( azon)an a te mi'oltodhoz semmi &"t4 (*ze. mintha 8!ld&%l mindenhol !s a '!gtelen 5")en is minden-elől sa( tenge" 'olna. . de az!"t '!ges s8ongya &llana )enne. amely$ ne( minden "!sze s(!/e tele 'olna a '!gtelen tenge""el# azt gondoltam. tenge"t. amint minden oldal"4l (*"ül'eszed !s &t/&"od. -*ldet. M%tattam a "ossz e"edet!t. (*"!/e gondoltala(. Az%t&n .Ilyen neh!zs!ge( szo". meg a szellemi l!nye( helyett oda(!8zelte( is.i(o" 'olna nagyo))0 Da Isten *nmag&t meghaladn&. mind azt. . s !n ezt a t!telt m&" el-ogadtam.gy o(os(odtam9 . mintha teste( 'oln&na(. ahol egyetlen h. s 'alamely 4"i&si.e"t soha semmi-!le !"telem (i nem tal&lt.totta( !s -o/togatta( megint. 'alami m!g /o))at. A "oml&s %gyanis semmi &"t&ssal nem t%d Istenün(h*z -!"(őzni. mint hatalma. sem '!letlenül."T 0ogyan )r!bálta megmagyarázni a rossz eredetétE 6. hogy az em)e" maga o(a )5neine(.indent. !88en az!"t 'an. me"t a(a"at&na( t&"gya a /4. Jelső (!nysze" sem ha/that/a "& istent 'alami"e. mint a "omland4. !s ez ala8on megisme"tem. ?ossz%l (%tattam. hol 'an a "ossz. sillago(at. me"t )ent 'an te"emtő isme"eted)en. T!ged 8edig 7"am. hogy a gonoszna( "a/tad hatalma 'an. F"J". ha te nem 'oln&l "omolhatatlan. n*'!nye(et. ez 8edig ő maga. az igazia( is. hogy mi!"t nem lehet Isten mi'olta "omland40 Disz ha "omland4 'olna. le'egőt."T +egérti. mint a "omland4. 7gyanazon m4don igye(eztem megtal&lni a t*))i igazs&got is. F"J". de az!"t . mint a "omland4.gy. me"t a(a"ata nem nagyo)). de m!g ezt a "osszat9 (%tat&som hi)&/&t sem t%dtam !sz"e'enni.l. sem e"ősza( . s onnan (ellett sz!tte(intenem. nem igazi nagys&ga sze"int. Ee mit is magya"&zgatom !n ennyi sz4'al.i'el 8edig megd*nthetetlen igazs&g az. !"telmem sa( azon eset)en tal&lhatott "a/tad t. Az%t&n mindent. $ me"t ő Isten. sőt ami 'an.t/&n. de az!"t nem )4d%ltam )ele megint a))a a t!'ed!s$*"'!ny)e. hogy a "omolhatatlan /o)). a /4s&g# $ 'iszont a "oml&s semmi(!88en sem /4. s nem is tal&l soha 'alami /o))at. Istenem.'ed sin s. ezt nem isme"hettem. amit nem l&that%n(# teh&t az ege( e"őss!g!t s azon -elül minden angyalt s minden szellemi l!nyt# de eze(et is helyü( sze"int eligaz. +agyna( gondoltam e t*meget.gy. hogy te a(&"mi 'agy. sem a(a"at. s ahol in(&)) elhiszi(. 'agyis mi o(ozza a "oml&st. Azon a 8onton (ellett teh&t t!ged (e"es$ nem. mindeneset"e "omolhatatlan 'agy.indent t%dsz !s isme"sz. Mite"egettem lel(i szemeim el! az eg!sz mindens!get. S '!gül mi le8het meg t!ged0 . de magad minden i"&ny)an '!gtelen 'agy# . amit l&tt%n(# teh&t az eget. hogy ilyen-o"m&n 'an tele '!ges al(otm&nyod a te '!gtelens!geddel. hogy a "omolhatatlan elő))"e'al4. ahogyan megtal&ltam. Az%t&n a mindens!get egyetlen nagy t*megne( gondoltam. hanem tetsz!sem sze"int. hogy a "omolhatatlan magasa)) "end)e ta"tozi(. amelyen meg!"tettem. nem 'olna IstenF V. s minden haland4 ele'en &llatot. (i a leg-ő)) !s leg/o)) /4s&g 'agy. me"t az isteni a(a"at !s az isteni hatalom maga az Isten. -V. .t'a (!8zeltem. "end/ü( sze"int (ül*nülte( el egym&st4l. .

Ee honnan 'an h&t a "ossz a /4 Isten /4 te"emtm!nyei (*z*tt0 A te"emtő a nagyo)). V-."&/a0 Vagy al&n nin s is0 Ee mi!"t -!lün(. amely sen(itől nem (!" 'il&goss&got.ns!ges !"telme(et meg'il&gos. te"emtm!nyei is /4(. s mi!"t /%tott ennyi'el (!ső))en esz!)e sin&lni )előle 'alamit0 S ha m&" hi"telen a(a"t 'ele 'alamit sele(edni. s ann&l gonosza)) "ossz. de a te"emtő is. amelyet nem ő te"emtettF> Ilyen (!"d!se(et h&nyto"gatott az !n )oldogtalan lel(em. a((o" maga ez a -!lelem. hogy a sillagol'as&s nem t%dom&ny# me"t a (*z*ns!ges tal&lgat4 . S azon-elül .tőn()en.ton /%tott ide0 . s ez o(a -!lelmün(ne(. hogy az anyag nagy "!sz!t -o"m&)a !s "end)e igaz. mi!"t hagyta Isten egy '!gtelen m.e"t egyedül te igaz. "ossz. '!gtelen J4s&g0 $ Da 8edig nem lett 'olna /4. Dol 'an teh&t a "osszna( -!sz(e0 Donnan !s mely . az Igazs&g !s a leg-ő)). amaz 8edig. sőt na8"4l na8"a m!lye))en t*lte(ezett 'ele.indenhat4.a(a s%l győz(*dtem Vindi ian%ssal !s +e)"idi%ssal. al(ot&sa (ise)) /4."T 1iábránd&l a csillagj!sokb!l.me.tottad meg ma(a ss&gomat.nos aggodalma( nyomta(9 h&tha meghalo(.totta. M. de lel(em nem sza(adt el t*))! tőle.t4 J*l sess!g. So( 8onton m!g za'a"os 'olt %gyan !s a 'all&stan t!telein (. Donnan 'an teh&t a "ossz0 Tal&n Isten 'alami gonosz anyag)4l te"emtette . leghat&"ozotta))an &ll.tette meg in(&)) mindenhat4 e"e/!'el.gy. hogy *"*(től -og'a meg'olt. s az . mi a s. s egyedül ő maga ma"ad/on. ha nem t%dna 'alami /4t megte"emteni olyan anyag (*z"em5(*d!se n!l(ül. egy "!sz!t 8edig .totta. . hogy nin s o(%n( -!lni s m!gis -!lün(F M*'et(ezőleg 'agy t!nyleg meg'an a "ossz.i a gy*(e"e.'ün(ne( ezen ingyen (.tenie. 'agy 8edig a -!lelem maga a "ossz. hogy amaz egy&ltal&n ne legyen.tson 'alami /4t.'ül ingadozott. M*zülü( az első."/&)4l. mint ő maga. Ezt is 7"am.&" a sillag/4so( sal4 (iol'as&sait !s (&"hozatos ő"ülts!geit is el'etettem. hogy a))4l al(ossa meg a mindens!get0 Disz nem is 'olna mindenhat4. eg!szen (*"ül'eszi !s &t/&"/a ő(et.tatlan%l0 Ee mi!"t tette 'olna0 Tal&n ő. Mi m&s t&maszt -el a t!'ed!s s. sz.t!se %t&n in(&)) a /4 anyagot (ellett 'olna l!tes. a . F"J". s maga (o"m&nyoz mindene(et le a leg%tols4 "ezgő -ale'!ligF .nz4 h4h!"a. Datalom)an. hogy semmi "ossz ne ma"ad/on )enne0 S '!gül egy&ltal&n mi!"t a(a"t 'olna )előle 'alamit sin&lni0 . de !88en me"t /4. ha nem a halhatatlan =let.lton (e"esztül %gyanazon &lla8ot$ )an.gy hagyta meg/a'. Az Isten /4. igen tehets!ges -iatalem)e".indenhat4 nem 'olt el!g e"ős az eg!sz anyagot &t-o"m&lni !s meg'&ltoztatni . !les elm!/5 agg.i!"t nem semmis. mi!"t 4'a(od%n( tőle. sőt leg-ő)) /4. Vagy az tal&n meg t%dott 'olna ma"adni Isten a(a"ata ellen!"e is0 Da 8edig -elteszem. mielőtt az igazs&got megtal&lomF Álland4an meg'olt azon)an )ennem a (atoli(%s hit M"iszt%s)an. <Itt 'an Isten s itt 'an a te"emtett mindens!g. de igen so(szo" mondogatta. n!mi 4'a(od&ssal.gy. hogy a J4s&g ne te"emtsen 'agy ala(. te"emtm!ny is (!ts!gtelenül /4( mindannyian. tal&n in(&)) azt tehette 'olna meg a . ha nem l!tezi(0 Da 8edig o(talan%l -!lün(. ezt is lel(em m!ly!)ől 'allom a te (*ny*"ületess!ged m%n(&/&na(F .:. a mi 7"%n( Ud'*z. magass&g)an '!gtelenül -*l*tte &ll %gyan mindenne(. hogy a gonosz anyag egy&ltal&n ne legyen0 G. tal&n a gonosz anyag eltüntet!se !s megsemmis. 6.

ami !88en eszem)e /%tott. amit a sa/&t hat&s(*"!)en mindegyi( (!sedelem n!l(ül megtehetett. amelyhez nagy"a'&gy4 "em!nye(et -5z*tt. de !"t!s!"e adtam azt is. mint leg/o)) )a"&t/&t meg(!"dezett."&sai(hoz. hogy az ő sillag(!8let!)ől 'al4 igazmond&shoz o('etlen szü(s!ges lett 'olna onnan (ital&lnom. hogy szülői sa/&t t&"sadalmi oszt&ly%( legelő(elő))/ei (*z! ta"tozna(. hanem. 4"&(at.(*'et(eztet!s )izonyos eshetős!ge(et "e/t. m5'elt !s elő(elő modo". mind(!t asszony egysze""e szült./szül*tt "!sz!"e ha/sz&lig azonos sillag(!8letet meg&lla8.'&n si 'olt."t ad/on a m&si(na(. amint eml. me"t nyil'&n hamisat mondan!(. +em so(at !"tett %gyan az ."'i'ő.tottam el. el!g so(szo" eltal&l/a a /*'endőt. hogy egyi(ü( sem /egyezhetett meg m&st. (i gya(o"ta szo(ott tan& sot (!"ni a sillag$ /4so(t4l. hogy a t!nye(ne( meg-elelően )esz!lhesse(. +em (e"ülte el ez a (*"ülm!ny a gazda -igyelm!t. Otthon m!g az o(talan &llato(n&l is 8ontosan meg-igyelt!( az ell!s idő8ont/&t s egy)e'etett!( a sillago( &ll&s&'al. A. de ezzel azt&n minden ellen&ll&s t*(!letesen *sszeomlott )ennem. mint tel/esen azonos sillag(!8letet !s idő8ontot. hogy m. hogy ő maga nemes szület!s5. 'agyon)an. hogy ne(i is az igazat mondhassam. V!letlenül si(e"ül ne(i# ha hallgatna. hogy a se semő megszület!s!"ől azonnal h.'ei 'olta( a sillag/4sl&sna(. Bgy azt&n egym&s (üld*ttei a h&zt4l annyi"a t*(!letesen egyenlő t&'ols&g)an tal&l(ozta(.gyne'ezett sillag$(onstell& i4i sze"int )izonyos ügy"ől.gy is gya(o"ol/&( mag%(at. ami( !g !s -*ld m4d/&"a (ül*n)*zne( az elő)) eml. =n a((o" m&" e t!"en (*zel &lltam +e)"idi%s '!lem!ny!hez# (!"elm!t nem %tas. S m!gis Fi"min%s. !s egye)e(et. /4lne'elt !s magas m5'elts!g5 em)e"# $ 'iszont. Elm!let)en is. hogy !n (*"ül)elül tiszt&)an 'agyo( m&" e /*'end*l!se( ne'ets!ges együgy5s!g!'el. sa( (. mi a '!lem!nyem az ő .tani. M*'et(ezőleg %gyanazon (!8let)ől m&st !s m&st (ellene (iol'asni t%dnom.tett!( egym&st az otthon (!szülő esem!ny"ől# mind(ettőn!l (!szen &llt a h. Aty/&t4l hallotta. G.. ha ama "a)szolga (!"n! '!lem!nyemet %gyanazon sillag(!8let ala8/&n $ hisz %gyanaz 'olt az *'! is $. hogy eme m5(ed'elő t%dom&ny)an . hisz m!g a (%ty&ina( ell!s!t is 8ontos -igyelemmel i8a"(odott (. Ez a -!"-i. szolgami'olt&t.tette(től. T*"t!nt. El!/e t&"tam. E""e ő elmondta a (*'et(ező esetet. hogy sal&d/a a sa/&t -!sz(!$ )en igen te(int!lyes. &lla8otos 'olt. -!nyes !let%ta(on /&"t. Fi"min%ssal. a m&si( a "a)szolgagye"e(ne(.totta.s!"ni. s ilyen em)e" a/(&"4l el is hittem.tettem. l&tnom (ellene (!8let!)en sal&d/&na( igen ala sony helyzet!t. Legelősz*" is mag&t Fi"min%st igye(eztem a )a)on&t4l el-o"d. gya(o"lat)an is 'al4s&gos szen'ed!llyel nya"$ galta( ezen az osto)as&gon. Az asszonyo( 4"&/a (*zeledt!'el %gyanis (*l s*n*sen !"tes. tiszts!ge()en )ő'el(edett# az a "a)szolgagye"me( 8edig a "&született ig&t szüntelen h%" ol'a %"a( szolg&/a ma"adt. s ő( (!nytelene( 'olta( mind(!t . a m&si( sel!d/!n!l a na8o(at. . n!' sze"int Fi"min%s. em)e".t&sa sze"int aty/&t4l hallotta s nem is se/tette. mennyi"e al(almatos 'olt a sillag/4sl&s te(int!ly!t meg"ontani. $ Ezt Fi"min%s maga is )izony. sőt az 4"&( a8"4 "!szeit is "end(. Egyi( )a"&t/&'al együtt egy-o"m&n h. Aty/a igen !"de(lőd*tt minden aszt"ol4gi(%s (*ny' i"&nt. Valamit m!gis t%dott# &ll. s a(i so( ilyent mond. T&masztott&l e((o" mell!m 'ala(i /4)a"&tot.tani $ az egyi( -i&na(. V!gighallgattam az esetet. ha mind(ettőne( %gyanazt monda$ n&m. engem. me"t szem!lyesen isme"te ama "a)szolg&t. :. de ő maga sem tehet "4la. hogy ami(o" any/a ő 'ele.'ül gondosan -igyelte !s sz&ml&lta. s mondtam is ne(i /*'endő/!"ől egy !s m&s hat&"ozatlan dolgot. nem si(e"ülne. %gyana((o" aty/a /4 )a"&t/&na( egyi( sel!d/e %gyan sa( szül!s előtt &llott. mint elő(elő sal&d gye"me(e.g az egyi( -eles!g!n!l.

hanem a '!letlen /&t!(a# 'iszont a hamis '!lem!ny o(a nem a /4st%dom&ny)an 'al4 /&"atlans&g.M!zzel-oghat4 teh&t. +em 'olt az helyhez (*t'e.t!leted sze"int. hanem mes!t. +em *lelt engem ez a (ülső 'il&g mag&hoz. ha /4l /4solna. Eg!szen )iztos. em)e"ileg alig meg-igyelhető. hanem a tal&lgat&s !"t!(telens!ge. Sen(i em)e"-ia nem.gol4d/!( az em)e"9 h&t ez mi"e 'al40 +e. +ehogy azon)an 'alamelyi(ü( azzal '!de(ezz!(. hogy tal&l4 '!lem!nyt adhasson. M"iszt%s 7"%n()an !s Szent. :. J&(o)"a is "&ol'asnia. mint az .e"t %gyanazon adato()4l %gyanazt (ellene =zsa%"a is. !n Seg. . S. !n meg sa( az i"&nt !"de(lődtem. hogy a sillag(!8lete( ala8/&n mondott tal&l4 '!lem!ny nem t%d&s e"ed$ m!nye.t/&t sze"ezted a -*ldi hal&l %t&n (*'et(ező !let"e. Mioldott&l teh&t e )ilin se()ől engem. azon adato( (*z! 8edig egy&ltal&n lehetetlen )eso"ozni. +agy (ed'em lett 'olna e meste"s!g eszelős üzletem)e"eit megt&madni !s nyil'&nos g.egh&nytam$'etettem magam)an a dolgot. amine( (ite"/ed!se 'an. hogy a '!lem!ny nem lesz helyes. a 'il&gmindens!g igazs&gos (o"m&nyz4/a. üd'*ss!gün( . de a "ossz e"edet!t m!g mindig si(e" n!l(ül (%tattam. . $ de *nmagamhoz 'isszat!"ni sem engedett. . a(i( mint i("e( születne(. amit </a/gattam sz. 'agy. Istenem. 7"am. Damis '!lem!nyt (ellene teh&t mondania. 6. amelye(et a sillag$ /4sna( -ontol4"a (ell 'ennie."&sod)an. nem adatsze"5 t%d&s ala8/&n mondan&. sem nyel'em nem lett 'olna elegendőF Te azon)an mindent meghallott&l.eg4't&l. hogy na8'il&g"a /*'!sü( "*'id idő(ül*n)s!ge.indez s!"thetetlen !s igen )iztos e"őss!ge 'olt lel(emne(. hogy Fi"min%s ne(em. aminő /&" ne(i a te m!lys!ges !s igazs&gos . .Q$662. %gyanazon adato()4l (ül*n)*ző so"so(at (ellene (i(*'et(eztetnie.t!leted)en."T >e$rja k&tat! lelke szörny# v$v!dásait. ne z. M*'et(ezőleg ha igazat mondana. Ez 'olt a (ezdet. a "ossz e"edet!t 8edig l&zasan (%tattam. sa( te t%dtad.'ül tit(os se/t!se(et igazgatsz. T*)) 'oltam. S mag&nyom s*nd/!)en.'em -oh&sz(od&sa miatt. hogy azt mondhattam 'olna9 el!g imm&" a )olyong&s.tson 'all&sos meggyőződ!semtől.tana( is ne(i a 'al4s&g)an. hogy. lan(adatlan (%tat&$ som)an lel(em minden n!ma 'e"gőd!se egy$egy hatalmas (i&lt&s 'olt i"galmass&godhoz. Az ilyene( "endesen annyi"a együtt hagy/&( el az anyam!het. itt /4 lesz meg&lla8odnom.d4 lel(em. . F"J".'&ns&gom s szemem 'il&ga sem 'olt 'elem> 1Zsolt GC. amit e))ől leg/o)) )a"&taim lel(!)e sza'a((al &t*nthettemF S a sza'a()4l (ihangzott$e lel(em -o""ong&sa. . 'agy !desaty/a őne(i nem t!nyt mondott. 8edig so"s%( nem 'olt egy-o"ma. a(&"minő /elentős!get t%la/don.e"t az a 'il&goss&g )ennem "e/te(ezett. Figyelmed "a/tam 'olt. a(i (!"dez. ahol mindeneset"e megtal&lhattam 'olna ny%godalmamat. S ne is z. de 8ihenőhelyet sehol sem tal&ltam. Dittem.tőm. mit szen'edtemF . hogy Fiad)an. el(ezdtem -oglal(ozni azo( eset!'el. a '!lem!ny(!"ő( !s ad4( t%dt&n (.ny t&"gy&'& tenni. !n meg sa( a (ülső dolgo(at n!ztem. hanem '!letlenül.gol4d/!(. mennyit s4ha/tozott az !n 'a/. olyan '&laszt (a8/on. amelyne( elmond&s&"a sem időm. mennyit szen'edett. me"t előtted 'olt minden (. amellyel hittem )enned !s l!nyem '&ltozatlans&g&)an# gond'isel!sed)en# az %tols4 .ily (e'!s 'olt az. sa( !n nem t%dtam. hogy 'e"gődő !"telmem semmi m4don el ne sza(. melyet (atoli(%s Egyh&zad te(int!lye ad (ezün()e. amellyel a lel(e(et !"t!(eled.e"t te. me"t ő sa( em)e"F V--.

6@. <Q. (e'ese)). F"J". $ .ned előtt "end)e hozni to"z mi'oltomat.eg (ellett 'olna teh&t h4dolnom előtted. hogy ne legyen ny%g'&som.:I2 7"am ellen t&madtam. az Isten.indene( ő&ltala lette(. &m)&" )izonys&got tesz a 'il&goss&g"4l. te al&'al40 Se)es lel(em)ől te"mett mindez. de *'!i )e nem -ogadt&( őt. mint 'alamely se)esültet> 1Zsolt HH. A te igazl&t&sod 'olt. Ee mi'el 'a(me"ő l&zad&ssal. amit n&lam (ise))e(ül te"emtett!l. mint te. S ez lett 'olna )oldog%l&som igazi -elt!tele !s helyes i"&nya9 megma"adni a te (!8ed !s hasonlatoss&god mellett s ne(ed szolg&l'a %"a lenni a (ülső 'il&gna(. de a s*t!ts!g azt -*l nem -ogta. mennyi"e ellen&llsz a )üsz(!(ne( s az al&zatoso($ na( adsz (egyelmet."T A *lat!n4féle bölcselők könyveiben az Igére vonatkoz! gondolatokat talál.gy amint te al&m "endelted mindazt. m!gis nem maga a 'il&goss&g. F"J"./t &)"&zatom )etemette szemeimet. Fel-%'al(odotts&gom elsza(. ?e/tett t*'iseid -olyton ha/szolta(. hogy9 <66. me"t <megal&ztad a (e'!lyt. G. (!8ei( a(ad&lyozt&( elm!$ lyed!semet. hogy igazi )oldog$ s&gomat megtal&l/am. hanem az Ige. V---. <8a/zsos e"ős nyila((al> 1J4) 6S. ho'a te szennyes. az igaz 'il&goss&g. Tito()an gy4gy. ha meg gondol(odni a(a"tam. nem . Mezdet)en 'ala az Ige. !s az Ige Istenn!l 'ala !s Isten 'ala az Ige. L)enne 'ala az !let !s az !let 'ala az em)e"e( 'il&goss&ga.8ős. ?a/tam is meg(*ny*"ül$ t!l."T Az Hr irgalmassága megkönyör-lt rajta. hogy az Ige testt! lőn !s az em)e"e( (*z*tt la(oz!(. Eze()en ol'astam. $ s azt is. s gőg*sen -el-. s tetsz!st nye"t sz. mely meg'il&gos. mi(o" az al&zatoss&g . :.> To'&))&. *"*((! megma"adsz. !s n&la n!l(ül semmi sem lett. 7"am. so( minden$ -!le )izonys&ggal megt&mogat'a. t*megesen tola(odta( szemem el!.gy sz4 sze"int. T%la/don&)a /*'e. hogy az em)e" lel(e. mintha azt sü'*lt*tt!( 'olna9 ho'a.> Ee azt m&" nem ol'astam ott.anyagi 'il&g.t minden e 'il&g"a /*'ő em)e"t.gy m%tattad meg a 'il&gna(.t4 (ezed !"int!s!"e gőg*m tünedezni (ezdett s a -&/dalma( s. S. A.g sa( lel(em te(intete meg nem &lla8odi( "a/tad. Ez 'ala (ezdet)en az Istenn!l. de !"telem sze"int a (*'et(ező(et9 <6. de nem ha"agszol "&n( *"*((!. . hogy 'alamely. 6. ami lett. Se"egesen.t/&n a 8latoni(%so( n!h&ny g*"*g)ől latin"a -o"d. am. Te 8edig. ezen hit'&ny dolgo( is -*l!m (e"e(edte( s nem 'olt t*))! sem (*nnye))s!gem. sem 8ihen!sem. . milyen nagy 'olt i"galmass&god. -/.662. Elősz*" azt a(a"tad ne(em megm%tatni.tott (*ny'!t /%ttattad (ezem)e. E 'il&gon 'ala !s a 'il&g ő &ltala lett !s a 'il&g őt meg nem isme"!. 8o"$ham%$em)e"en. .tott tőled. de üd'*s )alzsama !"telmem megza'a"odott !s els*t!tedett szemeit is na8"4l na8"a (*zele)) hozta a gy4gy%l&shoz. s a 'il&goss&g a s*t!ts!g)en 'il&gosodi(. a -el-%'al(odotts&g&t4l szinte "e8edező em)e" .t/&t .

.((& '&lna( gondolatai()an. H. )olondo((& '&lna(> 1?4m 6. a mennyeie(!. Q.t!let)en s a szel. hogy a lel(e( az ő )ős!g!)ől "!szesedne( s . nem '!")ől.'5. a -*ldie(! !s a -*ldalattia(!.:6$::2. t!ged eledellel )e se"!lni. Azt is ol'astam.'ü( meghom&lyosodi( s mag%(at )*l se(ne( mond'&n. amelyet n!8edne( a(a"atod sze"int Egyi8tom)4l (i !s el (ellett 'innie. le'enni J&(o)"4l az elnyomat&s gyal&zat&t# az időse)) szolg&lt az i-/a))na( s a 8og&nyo(at is megh. Valamennyien 8edig )e-ogadt&( őt. !s (ülse/!)en . hogy )enned !lün(.e"t tetszett ne(ed 7"am. (.6:. Anna( o(&!"t az Isten is -elmagasztalta őt. nem a test *szt*n!)ől.t/ai"a. Dogy az Ige testt! lőn !s mi)ennün( la(oz!(. hogy az K" J!z%s M"iszt%s az Atya Istenne( di sős!g!)en 'agyon> 1Fil :. mint az em)e". me"t szel.gy4( hasonlatoss&g&'& &t'&ltoztatt&(. esztelen sz. !s minden nyel' 'all&st tegyen. hogy Egyszül*tt Fiad idő( előtt !s idő( -*l*tt '&ltozatlan%l 'eled egy*"*((!'al4. mint Istent !s nem adna( ne(i h&l&t.de(et megtan. +in s meg.gyne'ezett -első)) t%dom&ny magassa"(. hogy <az el"endelt idő sze"int meghalt az istentelene(!"t> 1?4m S. hatalmat ada ne(i(. . . hogy az Ige. .egal&zta mag&t engedelmes l!'!n mindhal&lig !s 8edig a (e"esztne( hal&l&ig. (iü"es. hogy Isten -i&'& legyene(.gy tal&ltatott.t 6:. <I. sizm&/&)an l!8(ed.d ő !s al&zatos sz. hasonl4'& lett az em)e"e(hez.'5. nem ta"totta "agadom&nyna(. a(i( az ő ne'!)en hiszne(> 1Jn 6. L&t/a megal&ztat&s%n(at. !s oly ne'et a/&nd!(ozott ne(i. !s ny%godalmat tal&lto( lel(eite(ne(> 1. hogy a '&ltozatlan )*l sess!g)en 'al4 "!szesed!s meg.tette elsőszül*tts!gi /ogait. mada"a(. Az is.I2. az engedelmese(et 'ez!"li az . de "&tal&ltam ama (*ny'e()en (ül*n-!le (i-e/ez!se( alatt !s so( '&ltozat)an. )izony nem hall/a meg az Ige -elsz4lal&s&t9 <Tan%l/ato( tőlem.inden 8edig. =n is a 8og&nyo( (*zül /*ttem hozz&d. <nem . hanem mindny&/%n(!"t odaadtad> 1?4m H. n!gyl&). ./.:Q2.t/a . nem ol'astam ott. az Isten. Ez 'olt az egyi8tomi m4d.s)4l.t/a ő(et a )*l sess!g"e.e"t el"e/tetted eze(et a )*l se( elől !s (i/elentetted a (isdede(ne(# hogy őhozz& men/ene( a -&"adoz4( !s te"helte( megüdül!s!"t.egmondottad az ath!nie(ne( A8ostolod a/(ai'al. szo)"a előttF .G:2. &llat -e/!t tisztelte helyetted. $ s ha isme"i( is az ilyene( Istent.I$662# $ ez m&" nin s meg ama (*ny'e()en. hogy J!z%s ne'!"e minden t!"d megha/ol/on. hanem hi. $ azo(na(. de nem ettem )előle. Figyelmem az a"anyon 'olt. hogy a Fi. s meg)o s&t/a minden )5nün(et.tette *nmag&t szolgai ala(ot 'e'!n -*l.egtal&ltam ezt az eledelt ama (*ny'e()en. hanem Isten)ől született. me"t szel.'tad *"*(s!ged)e. Az meg'an )ennü(. Ee. a(&"hol 'olt. hogy Istennel egyenlő> $ !88en. 66. nem h. l&t/a (üsz(*d!sün(et. hogy "omolhatatlan di sős!gedet )&l'&nyo((& !s (ül*n)*ző (!8e((!. mely minden n!' -*l*tt 'agyon# 6@. amint n!h&nyan (*zülün( is '!le(edte( s ama (*ny'e( is onnan 'al4( 'olta(.ti(. ahogyan =zsa% is el'esz.gy lehetne( )oldogo(# to'&))&. Ugyet sem 'etettem az egyi8tomi . me"t te"m!szet!n!l -og'a az.6$6:2.a(..d 'agyo( !s al&zatos sz. hogy9 <C. mozg%n( !s 'agy%n(. s ahogyan elsőszül*tt n!8ed is n!gyl&). a "omland4 em)e"e(. <t%la/don Fiadna( nem (ed'ezt!l. nem -!"-i a(a"at&)4l. Isten ala(/&)an l!'!n. me"t a tied 'olt.gy di ső. s megal&zta lel(!t $ a te (!8edet $ a -5e'ő )o"/. G. Ez!"t ol'astam ott. :. a(i az . me"t lel(e Egyi8tom"a 'eszett.

/. +em te '&ltoztatsz &t engem magadd&. *nmagam)an meg$ ma"adni nem t%do(. L 8edig <*nmag&)an ma"ad'&n mindene(et meg. A sze"etet is isme"ős 'ele. hogy tel/ess!ggel nem l!tezne(. /-. a(i mellett az eg!sz te"emtett 'il&g tan. mennyi"e 'al4s&g az. A te a"anyod)4l &ldozta( ne(i( azo(.t4na( !s mindent )et*ltő nagyna( 8"4)&ln&m is el(!8zelni.s(odi(. s le (ellett sütn*m gy*nge szemeimet. hisz te"emtm!nye 'agyo(F A(i( az igazs&got megisme"t!(. $ <ő az !n %"am. de sa( az!"t. hogy tel/esen l!tezne(.'&natos *"*((!'al4s&gF Istenem 'agy# $ hozz&d sz&ll s4ha/t&som !//el$na88al.tőm 'olt&l. 6. ami '&ltozatlan%l megma"ad. hogy <a gonoszs&g!"t do"g&lod az em)e"t !s ele8eszted lel(!t./. ?&m este( hatalmas s%ga"aid.ondha$ tom. s mennyi"e m!ltatlan 'agyo( !n a""a. sőt a(&"mennyi"e 'a(. +em is . mint az Igazs&g!t. 3sa( az l!tezi( %gyanis igaz&n. minden -*ldi -!nytől igen (ül*n)*ző. <a(i( Isten igazs&g&t haz%gs&ggal se"!lt!( -*l !s in(&)) tisztelt!( !s szolg&lt&( a te"emtm!nyt. a(i 'agyo(F . m!g ha a szo(ottn&l nagyo))na(. hogy "&d te(intse(. Jehatoltam s lel(em t!to'a 8illant&sa !sz"e'ett *nmaga -*l*tt. hogy meg!"tsem. mint ola/ a '.t> 1J*l s C.'emmel hallottam meg. 6:2. de . -el(a"olt&l. hanem m&s. mint 'alami testi eledelt. hogy a sz. . ha sa( )enne nem ma"ado(. hogy 'anna(. me"t tőled e"edte(# azt is mondhatom. me"t nem azo(.)&l'&nyistene("e. !"telmem -*l*tt 'alami *"*((! '&ltozatlan 'il&goss&got. me"t sem a '!ges. sem a '!gtelen t!"s!ge()en nin s (ite"/ed!se. Oh *"*( Igazs&gF Oh igaz Sze"etetF Oh (. S mi(o" t!8elődtem. hogy nin sene(. hogy t!"/e( magam)a. hogy nem lehet "4l%( mondani sem azt. ami te 'agy.gy.:2. Az%t&n '!gig'izsg&ltam a dolgo(at. :."T 1ezdi megérteni Isten igazi mivoltát. isme"i( ezt# s a(i( ezt isme"i(. me"t meg!"tettem. amit megl&ttam. s t*))! nyoma sem 'olt )ennem a (!t(ed!sne(# sőt (*nnye))en (!ts!g)e 'ontam 'olna sa/&t ele'en l!tez!semet. A sze"etet !s )o"zalom "emeg!se -%tott '!gig "a/tam. mint a 84(ot> 1Zsolt GH. mint a testi szemmel is megl&that4 (*z*ns!ges -!ny.i(o" elősz*" megl&ttala(. megisme"t!( az *"*((!$ 'al4s&got. $ messzi"ől (i&ltottad -el!m9 =n 'agyo(. hisz ő az !n te"emtőm# $ s !n so((al m!lye))en &lltam. me"t seg. F"J". mily "o88ant messze estem hasonlatoss&godt4lF Ee az!"t. hogy tal&n nem is l!tezi( az Igazs&g. ami( alattad 'anna( s azt tal&ltam. +em olyan 'olt. Int!s 'olt ez ne(em. J4 ne(em "agasz(odnom Istenhez. :S2.z"e. Si(e"ült. me"t. F"J". +em olyan 'olt.gy )o"%lt !"telmem -*l!. hanem !n '&ltoztatla( &t t!ged magamm&F $ Azt is meg!"tettem. ."T Isten a létezés tökéletessége és forrása. 'agy !g a -*ld"e $ hanem so((al maga$ sa))"4l $. me"t /a'aim"a nin s szü(s!ge> 1Zsolt 6S. Igye(eztem teh&t 'ezet!sed sze"int )ensőm)e hatolni.eghallottam. mint a te"emtőt> 1?4m 6.:C2. mintha hallottala( 'olna a magas)4l9 =n a -elnőtte( eledele 'agyo(F +*'e(ed/!l )ennem s "!szed lesz )ennem. . sem azt.

de s%8&n e))ől is di s!"etedet (ellene zengenem. hanem m&s$ 'alamihez ta"tozna( s azzal együtt /4( s *nmag%()an is /4(. /4# s az a "ossz. me"t "omolhatatlan# ami egy&ltal&)an nem /4. di s!"etedet9 <:. az!"t az eg!sz mindens!g együtt'!'e igen /4. /---. !ne(el/!te( 7"am. Tegyü( -el %gyanis. A magasa)) "enden egym&ssal ellen(ező dolgo( %gyanis )eleillene( sz!8en a 'il&gegyetem als4)) "end/!)e. 'iszont &"tani sa( a megle'ő /4 s*((en$ t!s!'el lehet./--. S nem 'olna$e sz*"ny5 osto)as&g azt &ll. amit nem te te"emtett!l 'olna. ami 'an.i (*'et(ezn!( e))ől0 Az. /!g. I-/a( !s szüze(.G62.C$6:2. $ 'agy "omland4. Sem a '!gtelenül /4. 'agy azt. di s!"/!te( minden se"egeid. +em mindent te"emtett!l egy-o"m&n /4na(. A '!gtelenül /4 az!"t nem. a -*ld sz*"nyetegei !s minden *"'!nye(. (őeső. Da minden /4)4l eg!szen (i-ogy az. hogy tel/esen el"omol'&n /o)) lettF . !s <igen /4( 'al&na(> 1Te" 6. nem 'alami (ül*n&ll4 l!nyeg. '!ne( az i-/a((al di s!"/!te( ne'edet> 1Zsolt 6AH. Q.inden angyalaid a magass&g)an. hogy ami)ől tel/esen hi&nyzi( a /4. hogy minden "oml&s a megle'ő /4)4l 'al4 (i-oszt&st o(oz# $ ami (!zzel-oghat4 igazs&g. me"t nin s olyan 'alami "a/tad (. Igaz. ami "omlani (ezdett. teh&t minden. hogy nem sz5nn!( meg. az egy&ltal&)an nem l!tezheti( to'&))# (*'et(ezőleg ameddig nem l!tezi(. 6. hogy a "oml&s mindig 'alami '!ges /4)an t*"t!ni(. .gy4( !s sz&"nyas &llato(. me"t egy!)(!nt nem lehetne "omland4. . T5z.'ül. -o"g4sz!l. F*ld (i"&lyai !s minden n!8e(. H. amelyet -*ldne( ne'ezün(# amint enne( is meg-elel az !g)oltozat minden szel!'el !s -elhő/!'el. ami )ele"onthatna !s -el-o"gathatn& tőled (a8ott "end/!t."T +inden teremtmény j!. de mi'el 'alami(!88en minden dolog /4. sem a /4s&g)an tel/esen sz5(*l(*dő dolgo( nem "omolhatna(. /4na( (ellene lennie. hogy az. F"J". hogy a -*ldi 'il&g helyett /o))at (. melye( ig!det sele(szi(. *"*((! megma"adna. me"t ha az 'olna. lehet. hanem te"emtett 'il&god"a n!z'e sem. -e/edelme( !s a -*ld minden ). Vad&llato( !s minden )a"mo(. 6@. az meg az!"t nem. me"t . Degye( !s minden halmo(. hogy "ossza(# 8edig nem "ossza(. (. gyüm*l s-&( !s minden !d"%so(. .inden "oml&s %gyanis &"t. me"t nin s ami/e "oml&sna( ind%l/on. . $ Az B"&s sze"int Isten mindent megte"emtett."T A rossz nem valami k-lönáll! val!ság. teh&t igen nagy /4. Vil&gosan meg!"tettem azt is. addig 'an )enne 'alami /4. s az egész világ Isten dicséretét énekli. hogy "!sz sze"int te(int'e nem mindig egy)e'&g4( a 'il&g dolgai. teh&t )izonyos -o(ig /4. 66. meg (ell tel/esen sz5nnie. 6:. hogy minden /4 tőled e"ed !s hogy semmi-!le olyan l!ny nin sen. +em sa(."&i. h4. Vil&gos teh&t. Isten mentsen teh&t ilyen (i-a(ad&st4l9 <J&" ne 'olna ez a "ongyos 'il&gF> Da %gyanis semmi m&s al(ot&sod"4l nem t%dn!(. F"J".'&nn!(. . ?e&d n!z'e sz4 sem lehet a(&"mi-!le 1ellens!ges2 "ossz"4l. Vagy azt (ell teh&t mondani.int (ül*n l!nyeg %gyanis 'agy "omolhatatlan 'olna.ton /o))& '&li(0 :. Bgy t&"%lt -el szemeim előtt e tel/es igazs&g a""4l.tani. Az ilyene("e (*nnyen "&mondhat/a az em)e". ez. hogy a "oml&s nem &"t $ ami lehetetlen $. S mi'el az ege( is hi"detne( t!ged. ami)ől tel/esen (i"omli( a /4. amine( e"edet!t annyi"a (e"estem.me di sős!gedet hi"deti(# <C.e"t imm&" "omolhatatlan l!'!n.

/V. . F"J".'&ntam. egyedül *"*((!'al4 7"%n(. 'iszont azon)an az eg!sz mindens!g t*)) !"t!(. hogy minden te"emtm!ny a maga hely!n 'an. ez!"t 'olt a )esz!de ny%gtalan !s za'a"os."T Isten végtelen. A. sa( annyi hamiss&g lehet 'alamelyi()en. nem 'olt ha/land4 (ezed m%n(&/&na( elisme"ni azt.lt&n (ezdt!l te"emteni. mert Isten akarja 6vagy engedi:.ltna( !s minden /*'őne( %gyanis az az ala8/a.a(. . /-V.G. ami nem tetszett ne(i. hogy eg!szen m&s m4don 'agy '!gtelen. Ilyen 'olt az eny!m is. Imm&" nem (. elszaladtam lassan(int magamt4l !s esztelens!gem meg silla8odott. L!tező mi'olta sze"int minden dolog igaz !s 'al4di. s a nya'aly&s szem i"t4zi( a -!nytől. +a8 !s hold !s minden "agyog4 sillago(.'ül gy4gy. /V-. amelye( az ege(en -*lül 'anna(. 'agy az /o)) lenne. V!gig'izsg&ltam a t*))i dolgo(at is.'e olt&"&"a s megint a sa/&t )&l'&nya tem8loma lett s a te %t&latod t&"gya. s miden '!ges te"emtm!ny )enned 'an. de nem a mi testi fogalmaink szerint. me"t a te 'al4s&god ta"t/a *ssze az eg!sz mindens!get. mint a 'i8e"&t !s -!"get# 8edig eze( is /4 te"emtm!nyeid s . mint a magasa)) "ang. hogy (!t ősanyag 'an. hogy ez Te 'agy.agam o(%l&s&)4l )esz!le(9 +em s%da. azért van. de mi'el lel(em nem me"!szelt t!ged.i(o" azt&n t%dtomon (. hogy a magasa)) "ang. .inden m. mint az als4)) "ang. L&ttam. nem '!gtelen idő( m. hogy <ne l&ssam e hi&)a'al4s&go(at> 1'*. hanem az!"t. l!nye( /o))a( %gyan. hogy m&sna( ta"t/&(. az ege( egei !s minden 'ize(.GC2. Az%t&n "&!)"edtem s megisme"tem. Jel&ttam. Ez!"t t!'edt "& a""a a n!zet"e.t!lettel m!"tem meg. hogy )eteg sz&/na( gy*t"elem a (eny!".a( egyedül. hogy )&" ez. a(i(ne( 'alami a te m%n(&d)an nem tetszi(. Zsolt 66H. Istenem. F"J". di s!"/!te( ne'edet> 1Zsolt 6AH. nem mintha te 'oln&l a helyü(. az eg!szs!ges meg sze"eti. me"t az eg!szet 'ettem -ontol4"a.6$I2. s minden a maga ide/!n t*"t!ni(# s hogy te. s higgadta)) . A gonoszo( %t&l/&( igazs&godat in(&)). a(i az eg!sz '!gtelen 5"t )et*lti. E megisme"!s azon)an imm&" nem testi 'olt./tani. F"J"."T A b#n az akaratnak Istentől val! elford&lása."T Ami van.tani (ezdted szeg!ny -e/emet s elta(a"tad szememet. hogy a l!tez!s o(&n minden a tied. mint ami 'al4/&)an. Jehelyezte sz. +em /4zan azo( !sz/&"&sa. Azt hitte a lel(em. hogy *"*( mi'oltod (i-el! m5(*di(. me"t so( minden dolgodat (i-og&soltam. az eg!sz$ s!gesne( meg gy*ny*"5s!g. E))ől (i(e'e"ed'e olyan Istent al(otott mag&na(. I. nemtetsz!s!'el s. mint !n (!8zeltem.

i(o" az i"&nt !"de(lődtem. de m!g nem "!szesedhettem )előle. hogy m!g nem t%do( &llhatatosan melletted ma"adni. $ mi(o" teh&t .t!lni. mint a '&ltozand40 Donn!t 'an egy&ltal&n -ogalma a '&ltozatlan"4l0 Mell -ogalm&na( lenni "4la.t/&n *sszeho"dott anyag)4l . m&"is lesza(adtam onn!t s te"hem miatt -&/4 sz. . 'issza a h!t(*z$ na8i gondolataimhoz.:@2. hogy <ami )enned l&thatatlan. hogy ingatag !"telmem -*l*tt ott 'an az *"*( !s '&ltozatlan Igazs&g.'&n(oz&sa. Eddig a -o(ig te"/ed az &llato( (!8ess!ge. hogy t!ged sze"ettele( m&". hogy 'an (ihez "agasz(odnom. . Innen megint -*l/e)) mentem az !"telmi tehets!ghez. ="telmem az%t&n. Alighogy sz!8s!ged oda'onzott hozz&d. amint a gonosz is. honnan t%dom !n a(&" a -*ldi t&"gya(at a(&" az !giteste(et sz!8s!gü( -elől meg. E((o" !"tette (i lel(em l&thatatlan mi'oltodat. otthagyta *sszes egym&ssal ellen(ező (!8zelő$ d!seit s (e"este. de azt is. ta8asztal&s)4l isme"'e sa/&t '&ltozand4s&g&t."T +egm&tatja. 7"am. Elősz*" a testtől. El'onat(ozott minden megszo(ott -el-og&st4l. a test . Ez a tehe" szo(&ss& -a/%lt !"z!(is!gem 'olt. A))an is )izonyos 'oltam. hogy a '&ltozatlan t*)). s ann&l magasa))a. Eml!(ezeted . azt meg nem .t/a. . F"J". . Me"estem. min!l /o))an el-e/lődi( tőled. a 'il&g te"emt!s!től -og'a m%n(&id)4l meg!"thető> 1?4m 6.6S2. . hogy nem 'alami (ül*n *n&ll4 dolog.ti a lel(et !s a -*ldi la(&s lenyom/a a so(at gondol(od4 elm!t> 1J*l s Q. 6. leg-ő)) l!nytől el'etemedett em)e"i a(a"at ala sony megt!'elyed!se. ann&l ala sonya)) "end)e illi(. tele sze"etettel !s '&gya$ (oz&ssal amaz eledel %t&n. ami(o" tel/es )izonyoss&ggal &ll.gy (ellene. a te"emtett 'il&g)4l.gy. *nmag&)4l (i-o"d%l&sa. me"t <a test. mi soda -!ny-o""&s)4l (a8/a 'il&goss&g&t.''el ide 'isszahanyatlottam.gymint *"*((!'al4 e"őd !s istens!ged. /V--. egy!)(!nt nem helyezhetn! olyan )iztosan a '&ltozand4 el!F Ezen az . hanem a tőled. amelyne( illat&t !"eztem. mi a gonoszs&g0 Azt tal&ltam. amely az !"z!(e( . 3sa( az eml!(ez!st hoztam ide magammal. amit a "emegő l!le( sa( egy 8illanatig szeml!lhet.eg8"4)&ltam teh&t -o("4l -o("a -*l-el! ta8ogat4dzni.gy is megma"adt 'elem# imm&" )iztosan t%dtam. ne(i-ogott a legnagyo)) !"telmi m%n(&na(.)*l sen )eleta"tozna( a mindens!g al(ot4 "end/!)e.t!letet al(ot. :. hogyan találja meg az emberi értelem Istent.egle8ett. amelyne( a test !"z!(ei a (ülső 'il&g"4l /elent!st adna(.ton /%tott el ahhoz. elnehez.t/&n !"ző l!le(hez. min!l nagyo)) hasonl4s&god"a t!" meg. azt tal&ltam. s mine( e"e/!)en t%dom olyan (e"e(en megmondani a '&ltoz!(ony dolgo("4l9 ezt . innen a l!le( sa/&t )első tehets!g!hez.t!lő(!8ess!gem e"edet!t (e"estem. amely "omland4. de !"telmemet nem t%dtam so(&ig e magass&go()an ta"tani# e"őtlenül 'isszahanyatlottam onnan. s nem 'alami agy"!met helyetted s m!gis nem 'oltam (ita"t4 melletted. s (i-el! (.

i'el teh&t egy sz&lig igaz az E'ang!li%m minden /elent!se. al&zatos Istenemet magamn&l ta"thassam. igen )*l s -!"-i. e'ett !s i'ott. semmi m&sna(."&s -el/egyz!sei)ől. m&s(o" hallgatni.na( ta"tottam. .!g nem 'oltam el!g al&zatos a""a. hogy ti. szomo". hanem az eg!sz lel(es. +em tal&ltam. igazs&g !s az !letF> Vele <a(i testt! lőn>. hogy tehetetlens!gün()en l&)aihoz )o"%l/%n(. (ine( h. /-/. Valamennyi"e ezzel !n is tiszt&)an 'oltam s e 8onton nem is 'olt semmi (!ts!gem. Ee nem is se/tettem.'ogat4 ig!/e ez9 <!n 'agyo( az .z&s%( t.g -el(el s -elemel )ennün(et./a -enye$ getn!. Vele. hogy <az Ige testt! lőn>."ta 'olna meg "4la mindezt az E'ang!li%m. 7tat$m4dot (e"estem. s a gőg)ől (igy4gy. P&"atlan /ellem5. egysze" )*l s '!lem!nyt nyil'&n.s&got !"zett s az em)e"e((el !"int(ezett.t/a minden m&s em)e" -*l!. hogy M"iszt%s)an az eg!sz em)e"i te"m!szet meg'an. /&"t. hogyan /%thatn!( hozz& azon e"őh*z. Dogy nagy maga).'eine( (i'&lasztott. Ig!d %gyanis R"*( Igazs&g. J!z%s M"iszt%ssal nem egyesültem. m. 6. eze( mind a lel(i !s !"telmi &lla8ot -olytonos '&ltoz&saina( salhatatlan )izonys&gai.'ei a(a"na( lenni# itt lent min&l%n( 8edig s&"mi'olt%n("4l sze"zett mag&na( sze"!ny (is ha/l!(ot. =n azon)an a((o" m!g eg!szen m&s(!nt gondol(odtam 7"am"4l M"iszt%som"4l.t&sa sze"int mozgatni 'agy 8ihentetni.t'a. nem sa( a test. *"*met. a(ine( -ogalma 'an *"*( Ig!d '&ltozatlans&g&"4l. hogyan (ell az *"*( !let (ed'!!"t -*ldi /a'a("4l lemondani. al%dt. esetleg sa( az !"z!(i (!8ess!ge((el együtt. hanem tan%l/ana( megal&z(odni a l&)ai(n&l he'e"ő isteni gye"me( 8!ld&/&n.inden(i !"ti ezt. hogy M"iszt%s 7"%n( em)e"$'olt&t 1mint em)e"t2 nem &ll. hogy nem egysze"5en sa( em)e"i testtel.t min(et az ő gyenges!ge. a nagy (*z)en/&"4'al Isten !s az em)e"e( (*z*tt. hogy t!'esen . )el&ttam. . s m!g nem t%dtam. L e"őtlen lett# me"t -el'ette gya"l4 em)e"'olt%n(at.ls&g)a ne 'igye ő(et. hol egy. hogy a(i(et h. hanem 1a test)ől !s !"tő l!le()ől &ll42 eg!sz em)e". mi"e tan. S .g sa( *"*((! !s mindene( -*l*tt &ldott Istenün((el. sa/&t 8!ld&/&'al nagy"a ta"t&s%( 8ol &"4l lesz&ll. . sze"etettel -elt&8l&l'a sa/&t (*"!)e 'on/a ő(et. me"t egy!)(!nt nem t%dt%( 'olna el'iselni9 gye"me($ 'olt%n(hoz m!"t te/ lett a 'il&gte"emtő J*l sess!g. hogy az R"*( Igazs&ggal egy szem!ly)en egyesült. F"J". . Sz5ztől 'al4 s%d&latos szület!s!t. A Szent.t. F"J". meg nagy tan."T /em volt tisztában az Ige megtestes-lésével.gy '!le(edtem. !"telmes em)e"i te"m!szettel egyesült. me"t a((o" minden m&s)an is a haz%gs&g gyan. s . S lehetetlen.e"t a test tag/ait az a(a"at ind. az Istenem)e""el. s '&"/%(./V---. hogy 7"amat.gy az *"*( eledelt gyenges!gün(h*z al(almazta.tani. hanem em)e"i te"m!szet!ne( (i'&l4 nemess!ge !s )*l sess!g)en t*(!letese)) "!szess!ge.t4 te(int!llyel -el"%h&z&s&t !"de(ün()en t*"t!nt isteni int!z(ed!sne( ta"tottam. m. '!gtelen magass&g)an t"4nol angyalte"emtm!nyeid -*l*tt s mag&hoz emel oda mindene(et. hol m&s !"zelem)en el-og4dni. mi tit(o( "e/lene( am*g*tt. :. hogy 8!ld&)an l&ss%(.tsa."T 1riszt&s a mi lelk-nk -dvössége. a(i( h. sa( annyit !"tettem (i. amellyel al(almasan !l'ezhet$ n!le(. . s ama (*ny'e( az em)e"is!gne( t*))! semmi hit)!li t&maszt!(ot nem adhatn&na(.

eg'&lt4 M"iszt%s%n()an. de az!"t (iüt(*z*tt "a/tam az igye(ezet. .eg'allom. <. sem em)e"i !"telmet nem -ogad el )enne tan.e"t szü(s!g meghasonl&so(na( is lenni. hanem a t%d&s gőg/e -eszegetett. //. :. J&"t a sz&m. meglehet.isten megtestesül!s!t. em)e"i l!le( nin s.thatta( 'olna "& engem a )*l selő( . S mi'el m&s"!szt )*l sen t%dta. milyen nagy hat&st tette( "&m. hogy a mindens!g 'an. hogy Isten 'an s hogy '!gtelen# de nin s (ite"/ed!se a '!ges 'agy '!gtelen 5")en# hogy az ő l!tez!se a legigazi)) 'al4s&g. de /a/ igen gya"l4 'oltam m!g s nem t%dtala( !l'ezni. amely nem sa( m%tat/a a haz&t.gy 'an. hogy a(i( &llhatatosa(. )izonyos 'oltam eze()en."&sod tan%lm&nyoz&sa előtt. hogy M"iszt%s$ )an sa( Isten !s az em)e"i sze"'ezet 'an.t4 (ezed nyom&n )eheggedt se)e((el. 8edig ha meg nem (e"esem a hozz&d 'ezető %tat . amine( lege"őse)) )izonys&ga az. A Plat4n$-!le )*l s!szeti is(ola (*ny'eine( hat&sa alatt (!ső)) m&" az anyagi 'il&gon -elül (e"estem az igazs&got s !"telmem te"emtm!nyeid)en meg is tal&lta "e/tett mi'oltod nyomait. de itt mega(ad'a sa( se/teni t%dtam.ondom. Dol 'olt )ennem az a sze"etet.e"t tele 'oltam m!g )5neim nyomo".t4( tagad&sa teszi m!g 'il&gosa))& Egyh&zad -el-og&s&t !s az üd'*ss!g tan. hogy az . 'agy. mintha a dolgo( m!lyei"e l&ttam 'olna. hogy t%d4st l&ssana( )ennem# nem )5neimet gy&szoltam. s sa( az%t&n a(ado( amaz .e"t "endesen .t0 Dogyan tan. sa( ele'en !s !"telmes te"emtm!ny sele(edetei lehette(.6Q2. hanem el is 'ezet )ele *"*( la(&s"a. hogy leingatna( a /&m)o"s&g ala8/&"4l. az K" J!z%s M"iszt%s"a !8. hogy elősz*" Szent M*ny'eid)ől mego(osodom.z4dozott a (atoli(%s hittől.gy t*"t!nt 'olna."T A bölcselők $rásaiban megokosodott./."&sodt4l imm&" lehiggadtan s gy4gy. mi(o" !"tesült. mennyi"e m&s se/teni az i"&nyt.Aly8i%s '!lem!nye sze"int a (atoli(%so( . . hogy !n sa( (!ső))en igazodtam el. mi mindenne( l&t&s&t4l "e(eszt el engem lel(em s*t!ts!ge.m ma"ad. hogy az a n!zet az A8ollina"is$-!le he"eti(%so( t!'ed!se. tal&n az a gyan. mi (ül*n)s!g 'an az Ige megtestesül!se !"t!s!)en a (atoli(%s igazs&g !s Photin%s t!'ed!se (*z*tt. me"t *"*(%gyanaz s nem '&ltozi( sem "!sz.t&s%(."&sai0 Azt hiszem. az!"t )otlottam )ele a(a"atod sze"int eze()e m!g Szent.zlelem. $ mint maga az *s'!ny. ha esetleg meg is ma"ado( sze"zett üd'*s meggyőződ!sem)en. hogy azo(. sem mozg&s sze"int. de nem t%dni az %tat.t&s&na( ta"talm&t. F"J".gy hitt!( a Fi. s hozz&/%( szo('&n !dess!gedet meg.s&g&'al. nyil'&nosa( legyene( a gyeng!( előtt> 16Mo" Q. Da . de jobb nem lett. . s (!ső)). hogy %gyanazt egyedül ama (*ny'e( tan%lm&nyoz&sa "!'!n is meg lehetne sze"ezniF . hogy eml!(ezetem)en megma"ad/on. Szent$ . )izony t*n("ementem 'olna. amely az al&zatoss&g -%ndamentom&"a. s me"t minden ő)előle 'an."&so("a. 6. A))an )izonyos 'oltam. ami(et az B"&s eml!(ezet o(&!"t -*l/egyzett 1az K" J!z%s"4l2. 'il&gos (ül*n)$ s!get tehesse(. meglehetősen h. +agy *"*mmel sim%lt azon)an )ele. .

az o"oszl&n !s s&"(&ny t&mad&sai !s sel'et!sei (*z*tt. ha a m&si( t*"'!ny.::$:G2.gyis (e"üli( azt az %tat. . $ <mid 'an.tsa sem azt. /egyes$'&"osod"4l. Igen.oh4 !"de(lőd!ssel -o"gattam imm&" a te lel(ed)ől e"edett ama tisztelet"em!lt4 B"&st. G. a hal&l -e/edelme (ez!)e (e"ülün(. eze(et a )*l se(től !s o(osa(t4l s (inyilat(oztattad a (isdede(ne(.gy lett !"'!nytelen a min(et igen te"helő ad4sle'!l.t4m. n!8ed üd'*ss!g!"ől.ton&ll4( s 'ezető/ü(.t Q."&s minden -*ls!ges mond&sa egy %gyanazon (!8ne( egy$egy 'on&sa. me"t .ttalan %ta(on sz*(e'!ny . mint a 'esztőhelyet. hanem tiszt%l&st is.'5.:H2# azo( "estellne( tan%lni tőle. me"t engedtün( s&). a Szentl!le( z&log&"4l. 6. a(it megte"emtett!l %taid (ezdet!n. me"thogy ő szel. ellen(ezi( !"telme t*"'!ny!'el s "a)s&g)a e/ti a )5n t*"'!nye sze"int.:2. s megtan%ltam <"etteg'e *"'endezni> 1Zsolt :. hogy l&t. mintha )izony semmit sem (a8ott 'olna. . 7"am.//-. ha sa( nem (egyelmed a mi 7"%n()an.Q2 ol'asgattam. az ő a(a"ata 8edig elsza(adt igazs&godt4l. mi(o" <leg(ise)) A8ostolodat> 16Mo" 6S.egisme"tem. ő az !n istenem. amit nem .ton. hogy m&" nem is l&that t!ged. Ott nem lehet a h. Igazs&gos 'agy 7"am. Ott nem z. amit l&t. Sza)ad. hogy a(i l&t."T +egtalálja a (zent$rásban az életet igaz$t! igazságokat. Eg!szen m&s dolog e"dős magaslat"4l megl&tni %gyan a )!(ess!g o"sz&g&t.e"t %gyan gy*ny*"(*di( az em)e" a t*"'!ny)en a )első em)e" sze"int.t meg a hal&l test!)ől."&s )izonys&gai'al sem egyezett. . t&maszom.ton. amely tag/ai)an 'an.gy (a8t&l0> S nem sa( intelmet (a8%n( ott. (i( -&"adoztato(> 1. . +em )&ntott engem m&" egy sem azon (!"d!se( (*zül. hogy *"*((!'al4s&godon legyen te(intetün(. s ahol nem (ell az ege( se"egei$ )ől (isza(asz(odott lat"o(t4l ta"tani.e"t el"e/tetted.'"ől. J!z%s M"iszt%s)an0 A(i *"*($egyidős Fiad. "ossz%l 'isel(edün(. Ama )*l selő( (*ny'ei)en mindenne( nyoma sin s. ez!"t nehezedi( "&n( (ezed s igazs&gos. mi 8edig '!t(ezün(. s .'ogat4 sz4t hallani9 <J*//ete( hozz&m. me"t tőle 'agyon sza)a$ d%l&som.d !s al&zatos sz. . $ s eg!szen m&s haladni az oda'ezető . soha t*))! nem ingadozom> 1Zsolt I6. a gy*t"ődő l!le( &ldozat&$ "4l.t!lte."&s /&m)o"s&g&na( a" %lat&)4l# ott nin s sz4 t*"edelmes meg'all&s"4l. amelyet 'esz!lytelenn! tesz az !gi (i"&ly gondos(od&sa. . ne mag&na( t%la/don. hogy a Szent. a(i)en a 'il&g -e/edelme semmi hal&l"am!lt4t nem lelt s m!gis hal&l"a . gonoszat sele(szün(. de együtt a te (egyelmed"e 'al4 hi'at(oz&ssal. de mit sin&l/on.662.indez s%d&latos m4don szü"em(ezett )el!m. hogy t!ged meg t%d/%n( ta"tani# $ a(i 8edig olyan messze sza(adt. az ő a(a"ata sze"int igaz. amely tag/ai)an 'agyon0> 1?4m C. F"J". s 'alamennyin!l /o))an Szent P&l!t. azt itt mind megtal&ltam. de az oda'ezető %tat meg nem tal&lni s hi&)a t*"tetni -el!/e . Ami igazat a 8latoni(%so(n&l ol'astam. amelyen megl&that s meg is -oghat t!ged. melye()en (o"&))i '!le(ed!sem sze"int -e/teget!sei so"&n *nmag&'al ellen(ez!s)e (e'e"edett s az Tsz*'ets!gi Szent. al&zatos !s t*"edelmes sz. hogy ős$)5n*s hatalm&)a. Semmi sin s )ennü( a Szent.tott%( a mien(et. :.g az !ne(9 <Jizony engedelmes lesz lel(em az Istenne(. halad/on sa( elő"e azon az .it tehetün( mi szeg!ny em)e"e(0 Mi sza)ad.t&s&na(. Át$ !s &telm!l(edtem sele(edeteidet !s $ meg"endültem. sem azt. <. meg'&lt&s%n( (elyh!"ől.

hogy az Ud'*z. de /a/. s egy sza'am legyen sa(9 7"am. s (egyelmed 'il&gosodott )enne. hogy sz. Szinte %t&lni (ezdi mag&t ha)oz4 gy&moltalans&g&!"t. Dadd /&"/on &t sze"eteted .zig$'!"ig. hogy sa( egyetlen hősies a(a"&s szü(s!ges.(&ol*adi$ $%n&v A nyolcadik könyv tartalma 67@J: Kgy !"ezzü(. amit -ontol4"a ne 'ett 'olna. ="telmi neh!zs!gei megold4dta(. engedd.t&st nem a megt!"!s neh!zs!gei'el 'esződő Ágoston gondolta '!gig. =letem /*'ő ala(%l&s&"4l egyelő"e semmi )iztosat nem t%dtam# a legelső tenni'al4 az lett 'olna. Ez GHI a%g%szt%s&)an t*"t!nt 'ele. F"J". .t&som t*"t!net!t. El a(a"om mondani (isza)ad. a(it /4 szolg&dna( ta"tottam. Tetszett 'olna ne(em. hogy mi'oltod "omolhatatlan s hogy minden *n&ll4 l!nyeg 1sz%)sztan ia2 tőled e"ed./ !letet (ezdeni az K")anF M!sle(edi(. hogy sa( le (ell 'onnia a '!gső (*'et(eztet!st9 a))ahagyni )5n*s !letm4d/&t s . ha"min h&"om !'es (o"&)an. Lel(i -eszülts!ge gyo"san el!"te a leg%tols4 -o(ot# $ el (ellett imm&" (*'et(eznie ama (". s minden oldal"4l ost"omod alatt &llottam. -olyton meg-igyelő elm!/e m!g e (.nos idő)en sem tagad/a meg mag&t9 sa/&t lel(!n elemzi az a(a"at 'isel(ed!s!t# $ &m)&" 'al4sz. me"t nagy időt t*lt*tt *s'!nyedne( ilyen /&m)o" (*'et!s!)en.4ni(a (!t !' 4ta '&"t 1VI. amelyet .s&g&t4l -og'a ne(ed szentelte /&m)o" !let!t# a((o" 8e"sze m&" aggasty&n 'olt. Ig!id 7"am."T 'légedetlensége folyton növekszik.'em (itiszt&l(od/!( a "!gi (o'&sz)4l. 7"am. elol'assa a szem!)e *tlő legelső mondato(at !s $ megtal&l/a lel(e ny%galm&t. hogy anna( hallat&"a minden h. m!g "est 'oltam a sz5( *s'!nyen /&"ni.'&s9 Vedd. ol'asdF $ Fel'eszi Szent P&l le'eleine( (*ny'!t. igen ta8asztalt !s so()an /&"atos em)e"ne( l&tszott $ s 'al4)an ilyen is 'olt. A (atoli(%s igazs&g eg!szen )e'on%l Ágoston lel(!)e.me. mi(o" nem 'olt m&" !"'.tő legyen az !n %tam. . -. :.gy l&ttam. de az!"t )izonyos 'oltam -előle. (*ny' I. 6. Dat&"ozatlan. de !88en az!"t. (i hasonlatos hozz&d0 Sz!tt!8ted )ilin seimet. me"t nagy !s sod&latos az ő ne'e. -e/ezet2. di s!"etem &ldozat&t m%tatom )e ne(ed !"te. amelye( (!zzel-oghat4an megm%tatt&( ne(i. hogy /4 'olna elmennem Sim8li ian%shoz.n5. &t meg &t/&"t&( lel(emet.zisne(. R"*( !letedet sa( (!8)en s mintegy tü(*")en l&ttam %gyan. s magam is . a (!t(ed!sne( nyoma sem ma"adt )ennem. S mi(o" !"telme mindennel tiszt&)an 'olt. +em is m!g nagyo)) )izonyoss&g (ellett ne(em. az i"&ny)an 8edig. mintha 'alamely d"&ma '!gső (i-e/l!se -el! "agadna )ennün(et Ágoston el)esz!$ l!se. az elhat&"oz&s gya(o"lati neh!zs!gein azo( a "agyog4 8!ld&( seg. E((o" eszem)e /%ttattad. Folyton )on ol4. Dallottam hogy i-/.'ed -el(i&ltson9 Áldott legyen az K" !gen !s -*ld*n. hogy h&laad&ssal eml!(ezze( meg "4lad !s nyil'&n meg'all/am i"&ntam 'al4 so( i"galmass&godat. hanem a mani he%so((al ha" ol4 8üs8*( Ágoston szőtte )ele a Vallom&so( menet!)e.tett!( (e"esztül. 'agy elt5nte(# !"ezte. hanem a )enned 'al4 megszil&"d%l&s. 'lmegy (im)lician&shoz tanácsért. E((o" sendül -ül!)e a tito(zatos -elh. a t*))it el'!gzi Isten (egyelme. hogy a mani he%s -el-og&s ellen i"&ny%l4 )izony.

<D. me"t eze( minden(!88en Isten !s az ő ig!/e -el! i"&ny. a(i &ltal mindene(et al(ott&l. hogy te 'agy Te"emtőn(. hogy nem m&s )*l selő( megt!'esztő !s a 'il&g al(ot4elemei"ől sz4l4 osto)as&go((al tele . Elmondta. +em hallgatom el. s ez az egy dolog minden m&s i"&ny)an is meg)!n. Elmondtam ne(i. (i'&l4 tan.::2.egtal&ltam az !"t!(es gy*ngy*t. hanem eze(.tott.i'el a leghatalmasa)) szen&to"o( (*zül a(&"h&ny az ő tan. . hogy meggy4gy%ltam# te mondtad %gyanis az em)e"ne(9 <a /&m)o"s&g az igazi )*l sess!g>. mintha igaz&n aty/a lett 'olna. me"t a )*l sess!gü((el hi'al(od4( )olondo((& lette(> 1?4m 6. Bztelenn! tette mindezt !dess!ged !s h&zad di sős!ge. el'itt !s olyan hely"e tett."&lattal (. . me"t igen 4ha/totta. (e"eszt!ny m4don halt meg# $ sze"en s!sne( mondott. hogy megt&"gyalom 'ele ny%ghatatlan &lla8otomat. G. a m&si( olyan hi'at&s sze"int !l. T. 6.'ül m5'elt !s minden t%dom&ny)an /&"atos aggasty&n 'olt. hogy a h&zas!lettel együtt so( minden-!le (elletlen gondot magam"a (ell ma/d szednem. de az is ott 'an. A t%d4s gőgne( isme"etlen. de szen'ed!lyem igen hozz&(*t*z*tt a h&zass&g gondolat&hoz. hogy 'anna( olyano(. amit mondott "4la. (i. =n a((o" m&" nem 'oltam ilyen gya"l4 &ll&s$ 8onton. Szent P&l sze"int %gyan nősülhettem 'olna. mi-!le t!'es %ta(on )olyongtam s mi(o" sz4t e/tettem a""4l. mint azelőtt. F"J".gy sze"etett. 3sa( te"hü(et !"ezem. mint ő 'olt. s egy)en a te magasztal&sod. me"t esete nagy di s!"ete (egyelmedne(. hogy Vi to"in%s "end(.tani. a(i()en Isten t%dom&nya nin sen !s a l&that4 /4()4l nem isme"hett!( meg azt.s!"t. )&" ő a t*(!letese))et a/&nlotta. Nyenges!gem a (*nnye))et (e"este. Elmentem Sim8li ian%shoz.tanom. hogy ol'astam a Plat4n$-!le i"&ny egyn!mely (*ny'!t a n!hai "4mai "!to" Vi to"in%s latin -o"d. de nem mint Istent tiszteli(. =n azon)an (!sle(edtem."&sai /%totta( (ezem)e. L&ttam %gyanis. a gye"me()en 8edig nyil'&n megle'ő ("iszt%si al&zatos lel(ület"e a(a"t )%zd. ."T 3ictorin&s rétor megtérése.&s-a/ta gonoszo( is 'anna(# azo(. M. mi m4don lehetne /elen &lla8otom)an !letemet a te *s'!nyed"e igaz.Azt gondoltam. me"t '&gya( nem -5t*tte( imm&". --. hogy n&lad !s 'eled egyazon Isten az Ige. !s9 <ne l!gy )*l s tenmagad előtt.6:2. +e(em azon)an semmi (ed'em nem 'olt 'il&gi dolgo((al 'esződni. a(i 'agyo(> 1. amelyet meg$ sze"ettem. (i a )*l seleti i"odalom)4l igen so( m5'et ol'asott !s ). sőt az . Am)"%s 8üs8*( lel(i aty/&hoz. de /o))od -el(a"olt.t4m5(*d!se eml!(!ül e 'il&g -iai sze"int igen nagy (itüntet!st9 szo)"ot !"demelt !s (a8ott a "4mai -4"%mon. Eg!sz *"eg (o"&ig a 8og&ny istene(et tisztelte s "!szese 'olt anna( az o sm&ny 'all&si i"&nyna(. sem h&l&t nem adna( n!(i. 'a/ha M"iszt%s minden (*'ető/e olyan &lla8ot)an 'olna.t 6Q.t'&nya 'olt.indenemet elad'a meg (ellett 'olna 'ennem.tette e neh!z tehe" ho"doz&s&t.l 'oltam "a/ta. Isten ig!/!)ől t%dom. s egyi( ilyen. amellyel ma/dnem az eg!sz "4mai elő(elő 'il&g t*lte(ezett s a n!8et is minden-!le istensz*"nyetege(. a(it ?4m&)an ta"t4z(od&sa alatt igen (*zel"ől isme"t. hogy a(i !"ti. . me"t a te"emtett 'il&g )izonys&g&)4l megisme"tem. a(i( megisme"t!( %gyan Istent. Eze( (*z! is lesüllyedtem. amint hallom. !"tse. mi(o" %gyanezen Vi to"in%s"4l megeml!(ezett. s az előmenetel !s 'agyon "em!nye sem (*nny.tana(. hogy tele az Egyh&z. a(i( meg-!"-iatlan. de az asszony)ilin se( e"ősen ta"t4ztatta(. (it amaz .t&s&)an.tott&( mag%(at a mennye( o"sz&ga (ed'!!"t.'s&gosa( )izony az em)e"e(. s tan& s&t 'eszem.nos el!ge$ detlens!g is gy*t*"t az!"t.

:. Disz a "eto"i(&t is nyil'&nosan tan. A. Az Egyh&z *"ült. mi -!lni'al4/a lehetett most. sz!gyen(ezett igazs&god előtt s egysze" sa( eg!szen '&"atlan%l azt mondta Sim8li ian%sna(9 <gye"ün( a tem8lom)a. hogy so(at -o"gatta a Szent. ami(o" előad&sait ta"totta. Vi to"in%sF .'e( gyüle(ezete előtt mondotta( el eml!(ezet %t&n. ha nem me"i meg'allani őt az em)e"e( előtt# mi(o" tiszt&n l&tta maga előtt a nagy )5nt. s -üst*l*gte(. A )üsz(e 8og&nyo( ha"aggal 'ette( "4la t%dom&st. ?4m&)an ez elő"e meg-ogalmazott nyilat(ozat$ )an szo(ott t*"t!nni. V!g"e el!"(ezett a hit meg'all&s&na( ide/e. A(i( sa( isme"t!( $ 8edig minden(i isme"te $.tett!(# mi(o" el(ezdett -!lni.totta. Ezt a m4dot %gyanis -el szo(t&( a/&nlani azo(na(.//&születni s 'ads&g&t a (e"eszt gyal&zat&hoz le-!(ez'e az al&zatos M"iszt%s ig&/&)a )elesim%lni.tottad s lesz&llt&l. me"t az 'olt a di'at. Az meg *"*m!)en hely!t is alig tal&l'a elment 'ele. a hegye(et meg!"intetted. hogy M"iszt%s megtagad/a a szent angyalo( előtt. az ala8'ető igazs&go()an 'al4 o(tat&s %t&n. Eze( a )&l'&nyo( 'alami(o" -egy'e""el t&madta( +e8t%n%s.ton$m4don /%tott&l )ele e))e a l!le()e0 Sim8li ian%s mond/a. hogy meg tal&l/a s!"teni )&l'&nyim&d4 )a"&tait. A 8"es)ite"e( 18a8o(2 azt tan& solt&( Vi to"in%sna(. a(&" sa( a li)anoni !d"%se"dő()ől /*nne. hogy m!lys!ges tan.t'&ny lenni M"iszt%s 7"%n(n&l. Sim8li ian%s mindannyiszo" %gyanazt -elelte ne(i."&st s nagy igye(ezettel tan%lm&nyozta az eg!sz (e"eszt!ny i"odalmat. L azon)an hat&"ozottan az eg!sz /&m)o" gyüle(ezet előtt a(a"ta nyil'&noss& tenni megt!"!s!t.t&sod egysze"5s!g!t "estellte. szolg&dna( 8edig 7"a Istene lett "em!nys!ge s nem t*"őd*tt a hi. Az agg Vi to"in%s so( !'en &t az eg!sz 'il&got tele(ia)&lta '!delmü()en. amelyne( s%8a nagy"al&t&s)4l )eh4dolt.g&s (*z*tt hangoztatt&( ne'!t. -og%(at si(o"gatt&( !s s&8adozta(. L meg9 $ Sem nem hiszem $ -elelte $.'eid előtt hi"detnie0 Fell!8ett az emel'!ny"e letenni a hit'all&st. s nya(&)a sza(ad a 8og&ny hatalm%( eg!sz ha"ag/a olyan magas)4l. . nem %gyan nyil'&n. 8edig anna( %gyan semmi (*ze az üd'*ss!ghezF S ha nem -!lt a ma(a s 8og&ny hallgat4s&gt4l. /elent(ezett. +em so((al %t4)).nyol4dott.ine"'a ellen# ?4ma legyőzte ő(et s most m!gis azo(hoz im&d(ozott. 7"am.totta.osolygott Vi to"in%s. haz%g ő"ülts!ge((el. $ D&t $ . 7"am.g nem l&tla( a tem8lom)a /&"niF . hogy sz!gyenlős te"m!szetü( megza'a"/a ő(et. ő meg mindig a -ala( miatt g. s mint a (*zlel(esed!s el-o/tott (i&lt&sa hangzott mindny&/%( a/(&"4l9 Vi to"in%s. sem nem sz&m. amelyet a meg(e"esztelendő( 'alamely emel'!ny"ől a h. (i az eget leha/l. mi . hogy (e"esztel$ (edni a(a". V!n%s !s . (e"eszt!ny a(a"o( lenni>. m. a(i(n!l -!lni lehetett. Egysze" az%t&n. hogy !n m&" (e"eszt!ny 'agyo(. hanem n!gyszem(*zt s )izalmasan azt mondta Sim8li ian%sna(9 $ Vedd eszed)e. amelye(et m!g *ssze nem t*"t az K"F G.tla( a (e"eszt!nye(hez. mi(o" a te ig!det (ellett szel. $ a((o" '!g"e sz!gyen(ez'e isme"te meg a maga hi&)a'al4s&g&t.gymond $ -ala( teszi( a (e"eszt!nyt (e"eszt!nny!0 S gya("an emlegette (e"eszt!ny mi'olt&t. ?4ma sod&l(ozott.i(o" azon)an ol'asm&nyai !s '&gya(oz&sa mege"ős. nem "estellt -o""&sod)an . de azt&n nem sz!gyenlett (ezdő tan. Ta"tott att4l. de nem "estellte a nagy"a'&gy4 s&t&n )5n*s tisztelet!t.7gat4 An%)is tisztelet!"e s&).d h. hogy sz5(e)) (*")en tegye le a hit'al$ l&st. *"*mz.

hogy itallal oltogat/a. amit sze"et.s&got sze"ez. Viha" "agad/a !s ha/4$ t*"!ssel -enyegeti a ha/4so(at.i gy*ny*"5s!g 'an 8!ld&%l e'!s)en. ahol az !l'ezet nem tilos. F*ls!ges )iza(od&ssal 'allotta meg Vi to"in%s az igaz hitet. me"t a -!"/ nem '&"a(ozott "& )izonyos ideig. mint a((o". Jizonyos. a(i( szente( megszentelő sze"etetedtől. s az !let d. F"J". S szinte t*"'!ny m&" az a szo(&s. . hogy meghallhass&(. nagy az *"*m. a(i(ne( nin s szü(s!gü( )5n)&nat"a. az angyalt4l le a -!"ge(ig.i ez. $ magad %gyanis *"*( %gyanaz 'agy. 6. min!l 'eszedelmese)) 'olt az üt(*zet. . mi(o" a tem8lom)an azt a t*"t!netet ol'ass&( előttün(. el'eszett !s megtal&ltatott. a(i <meghalt 'ala !s -*l!ledt. me"t nagy 'olt a "etteg!s. i"galmas Aty&n(. mi az )ennün(. szom/. s m!g azt is. =des Istenem. . Bgy 'an ez az al/as !s )5n*s !l'ezete(n!l# . hogy &ldozato((al. ha üt(*zet)e nem e"esz(edi(. (egyetlen szom/. ha soha meg nem -oszt4di( tőle0 :. mi ez0 Disz te magad 'agy *nmagad *"*( *"*me s 'il&god la(4i is *"*((! )enned *"'endezne(F . hanem sza)ad# . el'eszett 'ala !s megtal&ltatott> 1L( 6S. mint 'olt e"ős. !s8edig nem$ sa( '&"atlan !s (!nysze"5. mint (ilen 'en(ilen igazon. hogy nagyo)) az *"*mün( 'alamely imm&" 'eszendő l!le( gy4gy%l&s&n !s s. de gyo"san el is sendesedte(. mintha &lla8ot&t nem l&t/%( "em!nyte$ lenne( s 'eszedelme is (ise))0 Ez n&lad is meg'an. hanem a maga a(a"at&'al sze"zett &ldozato((al ad ne(i( ala8ot.?*gt*n*s 'olt *"*mü( (it*"!se. 7"am. $ Vala(i (ed'esein( (*zül meg)etegszi( s ütőe"e "osszat /4sol. Istenem. nagy az *"*m.a/dnem sz!tszedt!( *"*mü()en !s sze"etetü()en9 az *"*m !s sze"etet (ezei'el. i'&s)an.gy ott is.i az teh&t.i az.s&g )a/a nem /&" előtte0 Sőt az isz&(os s4s eledelt eszi(."T 'lmélkedik az öröm természetéről. l!le()en együtt szen'edne( 'ele.G:29 a nagyo)) *"*met mindig nagyo)) )a/ előzi. Van e""e m&s t!"en is el!g )izonyoss&g. me"t (ise))i( -iad meghalt !s -*l!ledt.gy 'an az igaz&n őszinte )a"&ti 'iszonyn&l. az első 8e" től időtlen idő(*n (e"esztül. s .gy 'an az em)e".me. ami(o" megtal&l/a. ---. n*'e(ed!s. A(i( eg!szs!g!!"t agg4dna(. mind egyazon *"*( m4dodon isme"ed. sőt anna( eset!)en is. hogy a l!le(ne( t*)) *"*me 'an. eg!szs!ges (o"&)an. hogy . +em győz. hogy a 'il&gmindens!g eme "!sz!)en -ogyat(oz&s. Sőt a mindenna8i !l'ezete( dolg&)an is . Valamennyi s&8adtan gondol a hal&l"a. hogy a m&t(&t nem ad/&( oda "*gt*n az el/egyz!s %t&n. . s az a gy*ny*"5s!ge. G. mi(o" meg8illantott&(. Amint tal8"a &ll. M*nnye(ig el-og4di( a lel(ün(. mi(o" az ege( sa"(ait4l a -*ld -ene(!ig. sőt ann&l nagyo)) a diadal *"*me. ha !hs!g.'ü()e z&"ni. nagyo)). A s&sz&" diadalünne88el ünne8li győzelm!t.lyos 'eszedelm!)ől sza)ad%l&s&n. Ny*ny*"5s!g hallan%n(. A 'iha" elül. ami idő !s m4d sze"int nem mindig %gyanaz. T*)) az *"*m*d egy megt!"ő )5n*s*n. a 'il&g első megmozd%$ .s ta8asztalato((al igazol/a. nehogy (e'ese)) )e sülete legyen az!"t. s hogy a megtal&lt d"a hma a 'esztes asszony szomsz!daina( nagy *"*m!"e (in seid (*z! 'issza(e"ül. hogy h&zadna( *"*münne8e 'olt. ha nem is a "!gi e"ő'el. a tenge" meg sendesedi(. hogy miatt%n( !s angyalaid miatt *"ülsz. ellen(ez!s !s meg)!(!l!s '&ltogat/&( egym&st0 Vagy tal&n !88en ez a t*"'!nye0 Ezt sza)tad (i ne(i. 'agy 'issza(a8/a azt. mi soda *"*mmel 'iszi a 8&szto" sa/&t '&llain 'issza az elt!'edt /%hot. hogy szinte 'ala$ mennyien sze"ett!( 'olna (e)lü("e *lelni s sz.gy 'an.

hogy ig!dtől elsza(ad/on. +e(i sem 'olt m&s !l/a az el)esz!l!ssel. a(i "!szesedi( )enne.d ig&/&)a s a 8og&ny (onz%lt a +agy Mi"&ly alatt'al4/&'& tette. . F"J". ge"/essz. nyel'e 8edig s. megszentelte !s szolg&latod"a hasznos. (!"le( !s h.l&s&t4l %tols4 'onagl&s&ig /4t!tem!nyed minden -a/t&/&t a maga hely!"e tetted s igazs&godat is a maga ide/!n (e"esed m5'eid)en0 Oh Istenem.'ogass )ennün(etF Ny. S m!gis maga a <leg(ise)) A8ostol>. mi(o" Se"gi%s Pa%l%ssal 'ias(od'a anna( (em!ny nya(&t )elet*"te M"iszt%s szel.'esen se"!lte Pa%l%s"a $ e nagysze"5 győzelme eml!(ezet!"e.l'essző so(a( 'eszedelm!"e. mintsem. hogy (i"&ly%n( )ilin se()e 'e"te az e"őset. hogy le"ontsa azt. s hogy Vi to"in%s ama t*"'!ny előtt megha/olt s in(&)) otthagyta a -e segő is(ol&t. elzs&(m&nyolta. !s a 'il&g nemteleneit !s meg'etetteit '&lasztottad. Az *"*m %gyanis. mint a szeg!nyne( !s (*zem)e"ne(# hisz !88en ellen(ezőleg.e"t az ilyen em)e")en. hogy o"sz&god)a a gazdagna( !s elő(előne( t*)) )e sülete 'olna. ann&l nagyo)) (ül*n$(ül*n minden(i)en.tm%tat&s az %t&na (*'et(ező(ne(# az!"t nagy teh&t az *"*m. nagyo)) a S&t&n 'e"es!ge. hogy az *"d*g a )üsz(!(et mindig e"őse))en ma"(ol/a az elő(elős!g (*8enye alatt s eze(ne( te(int!lye . -*ls!ges a te magass&god. amellyel a <gye"me(e( nyel'!t . me"t nem sa( a (*'ető("e. V. a(it a S&t&n e"ősen (a"mai)an ta"tott s a(in (e"esztül eg!sz t*mege(en 7"al(odott.tett ig!(et (ihi"$ detted.lyos. (ine( a/(ain (e"esztül a most eml. igen üd'*s 8!lda)esz!d !s . :. sz. !s azt. s igen m!ly tit(aid m!lys!geF .:C2.t&s&t4l. Kgy szo(ott %gyanis lenni. hanem a 8!ldaad4("a is 'onat(ozi(. hadd "agad/a el lel(ün(et sze"eteted. !les ny. min!l &ltal&nosa))."T +iért nagyobb az öröm. hogy megsz!gyen. 7"am.i(o" 8edig azt is hozz&adta. . Azon(. Sim8li ian%sna( Vi to"in%s eset!"ől 'al4 ezen el)esz!l!se a 8!lda (*'et!s!"e *szt*(!lt engem. Diszen a(&"h&ny l!le( m!g a Vi to"ian%$ s!n&l is sz*"ny5)) el'a(%lts&g)4l 'isszatal&lt m&" tehozz&d s l&t4 lett 'il&goss&godt4l. Szolg&dna(. a(i( t%dna( "4l%(. ."T A b#nös szakadás rettentő hatalma.totta (in seit s al(almass& tette ő(et az K" (ez!)en minden /4 sele(edet"e. <a 'il&g e"őtleneit '&lasztottad. . l&t'&n.'ül a nyil'&nos megt!"!s nyil'&nos./tsd (i tüzedet !s &"aszd el )ensőn(et !des illatoddal. hogy Vi to"in%s lel(e az *"d*g ost"om&ll4 e"őss!ge 'olt. hogy J%lian%s s&sz&" ide/!)e a (e"eszt!nye(et t*"'!ny tiltotta el az i"odalom !s sz4no(lat tan.tsd az e"őse(et. ami 'alami> 16Mo" 6.t/&n ism!t so( m&s em)e"t ta"t (a"mai (*z*tt. ami semmi. me"t egyi( a m&si(!t ge"/eszti.indenhol 'agy. ha kivál! emberek térnek megE 6. m!gis /a/ de nehezen )oto"(&l%n( 'issza hozz&dF -V. t&8l&l/a.in!l in(&)) -ontolgatta n!8ed. Isten gye"me(!'! '&li(F +em mind nyil'&nosa( eze( az esete(# az!"t azo( *"*me is "e/tette)). elő)) 'olt ne'!t9 Sa%l%st. F"J". ann&l nagyo)) h&l&'al (ellett *"'en$ deznie. amelyne( e"e/!)en minden.e"t a""4l sz4 sem lehet. 6.

E""e '&gy4dott az !n lel(em. ez ta"t/a !s 'iszi a lel(et m!g a(a"ata ellen!"e is. s -el!d t*"e('ő gondo $ lataim olyan 'alami 'olta(.t&s&)an. $ de !"telme sze"int. ha "&m sz4lsz 'ala9 <(el/ -el. (ül*n*sen. $ . A(a"atom az *"d*g hatalm&)an 'olt. Mi is sza)ad.:62. hanem a magam me"e' a(a"at&)4l. mint az al'&s.gy !n is )iztos 'oltam %gyan a))an. me"t m!g nem 'agyo( az igazs&g )iztos )i"to(&)an. Ilyen-o"m&n (!t a(a"at 'olt )ennem. a "!gi !s az . de az!"t az em)e" gya("an %gyan sa( (!sedelmes az al'&s megsza(. mint az &lom)4l 'al4 (isza(asz(od&s 8"4)&lgat&sai9 nem ). de )ilin se()en seny'edett. Emelhet$e sz4t 'ala(i /ogosan a )5n*s igazs&gos )5nhőd!se ellen0 Imm&" a mentegetődz!st sem haszn&lhattam. mi(o" tag/aim)an m&s t*"'!ny ellen(ezett elm!m t*"'!ny!'el !s "a))& e/tett engem a )5n t*"'!nye al&. sze"en s!tlen em)e"t.S.tottad ellenem. A 'il&gi !let te"he $ mint az &lom te"he az al'4na( $ !des 'olt ne(em."na( az &lom m!lys!g!'el s 'isszahanyatlana( )ele. amely)e t%la/don(!88en nem a(a"tam 'olna )elesod"4dni. nem 'olt m!g el!g e"ős. A szo(&sna( azon)an magam adtam t&mad4 e"őt *nmagam ellen.gy sza)ad%lt el )ennem a szen'ed!ly# az%t&n engedtem a szen'ed!lyne(. amelye((el $ 'al4s&gos )ilin sl&n na( ne'ezhetem ő(et $. A(a"atomna( imm&" ge"/edező . A megszo(&s e"e/e a )5n t*"'!nye. mint az &lmos dadog&st9 <mind/&"t. amit te mondasz. s az!"t nem szolg&lo( ne(ed. s az !)"enl!t a (*z'!lem!ny igazmond&sa sze"int t*))et !". hogy %tam)a to"l4dna(. hogy <a test a l!le( ellen (.6A2./.!(esen sz4l4'& teszed> 1J*l s 6@. hogy o(osa)) 'olna &t8&"tolnom sze"etetedhez. ez lel(i# $ (üsz(*dte( egym&ssal s ellen(ez!sü( 'al4s&ggal sz!tszaggatta lel(emet. hogy ne(ed ingyen szolg&l/a( s )enned. Valamint ha nin s is em)e". me"t a(a"attal /%tottam el a))a a helyzet)e. hogy t%dniilli( az!"t nem sza(ado( el a 'il&gt4l. de győztes igazs&godna( semmi egye)et nem t%dtam '&la$ szolni. hogy az igaz. Di&)a <gy*ny*"(*dtem t*"'!nyeid)en a )első em)e" sze"int. amit (&"hoztattam.6C2# $ !n mind a (!t (. s sz. hogy azon esem!nye( (*'et(ezt!)en m4d/&)an &llt ne(ed szolg&lni.'&n(oz&s)an )ent 'oltam. ez !"z!(eimne( (ed'ezett !s )ilin se()en ta"tott. Sa/&t ta8asztalatom)4l !"tettem meg ilyen-o"m&n azt. A(a"atom %gyanis gonosz i"&nyt 'ett# . s az szo(&ss& e"ős*d*tt. $ annyi"a.'&n.t t!ged M"iszt%s> 1E. $ nem annyi"a lel(ie"e/!t s%d&ltam."a ny. s mi'el nem 8"4)&ltam ellen&llni a szo(&sna(. amit helyeseltem. me"t a(a"attal sod"4dott )ele a megszo(&s)a. me"t ezt nagy "!sz)en in(&)) a(a"atom ellen t5"tem. $ !88en . mint engedni szen'ed!lyemne(# de $ m. "*gt*n# '&"/ egy (e'esetF> Ee a so( mind/&"tna( nem 'olt '!ge. Ezen %t4))i)an m&" nem is annyi"a !n 'oltam. :.zst sa'a"t )előle (ezem"e$l&)am"a. (egyetlen "a)s&g ta"tott -og'a engemet. ha sa( nem a te malasztod. Bgy (a8 sol4dta( egym&s)a a l&n szeme(. Az igazs&g )iztos 'olt előttem. amit ol'astam. nem m&s (ez!től. 8edig m&" mag&na( sem tetszi(. ig&mm& '&lt. 3sa(hogy a -*ldi )ilin se( miatt m!g mindig 'ona(odtam n&lad (aton&s(odni# "ettegtem. mint a))an. Semmit sem t%dtam 'olna '&laszolni.::$:S2. e hal&lna( test!)ől.'esen -olytat/a az al'&st. egyetlen igaz gy*ny*"5s!gün(. amellyel 8edig &ltatni szo(tam magamat. G.thatott 'olna meg engem. a mi 7"%n( J!z%s M"iszt%s &ltal0 .inden-elől )izony. a l!le( 8edig a test ellen> 1Nal S. mint a(a"attal sele(edtem. t&mad/ -el a hal&lod)4l !s meg'il&gos. hogy megsza)ad%lo( az *sszes a(ad&lyo(t4l. lel/em *"*memet. s a -el(el!s ide/e is el!"(ezett. !s a (e'!s '&"a(oz&s igen hossz. a(i mindig al%dni a(a"na. amely tag/aim)a 'agyon> 1?4m C.lt. al'4. nem t%dta legy5"ni a "!gine( megszo(&s)4l e"edő hatalm&t. mint in(&)) sze"en s!/!t. ha neh!z (&)%lts&g -e(szi meg a testet. az testi./ i"&nya 8edig.g amazt )el&ttam !s helyeseltem. N. mint amennyi"e "ettegnem (ellett 'olna att4l. de in(&)) a))an.

'e nem tagadhatta meg ezt a )a"&ti sz. Az%t&n mosolyog'a "&m n!zett.tott&l (i engem !"z!(i '&gyaim sz*"ny5$(em!ny "a)s&$ g&)4l.ts!g!t. 7"am.il&n4)an. :. . /4s&gos sz.lt)an. nem t%dom mi o(on. (ettőn(h*z.t4 Istenem. amelye(ne( te"he alatt ny*gtem. a tem8lom)an (ita"t4 im&ds&ggal. t&'ol 'olt. lel(e ny%galm&t megő"izte -oglalatoss&gai (*z*tt."&ssal.lt le "4la a tan& sosi tiszts!g. "a/ta (*ny'. Elmondom. Amint ezt Ponti ian%s !sz"e'ette.'&nt ahhoz.'eid előtt. +e)"idi%st teh&t nem haszon '&gya 'itte oda. s gya("an )o"%lt le el!d. engedett )a"&ti "&)esz!l!seine( s )e&llt hozz& (iseg. mit a(a"t n&l%n(. Da"mad. me"t )első sza)ads&got a(a"t a lel(!ne( s lehető so( sza)ad időt a )*l sess!g (e"es!s!"e. Rsszeültün( )esz!lgetni. me"t ő is a-"i(ai 'olt. F*l'eszi. /4-o"m&n sa/&t (o"%n()an ilyen minden (!ts!gen -elül&ll4 s%d&( t*"t!nte( a (atoli(%s Egyh&z)an az igaz hit (*'etői (*z*tt. s most egyelő"e nem 'olt /ogi -oglal(oz&sa. E""e a t&"salg&st &tte"elte Antoni%s egyi8tomi sze"zetes"e.'ül is 'olt (olosto". .i a nagy dolgo(at )&m%lt%(. hogy itt . +y%gtalans&gom -olyton n*'e(edett. s a 8%szt&( te"m!(eny elhagyatotts&g&"a. amin egy!)(!nt sod&l(ozott. ne(ün( azon)an az ideig isme"etlen 'olt. hogy !88en ezt a (*ny'et. . amely"e mi is (!"tü(. amint !n &"%ltam a sz4no(i (!szs!get. hogy na8i te"hes -oglal(oz&somhoz ta"toz4 'alamelyi( (*ny'emet tal&l/a az asztalon.&" nem t%dom.'ül o(osan 'isel(edett. Előttün( /&t!(asztal(a &llt.i(o" egysze" +e)"idi%s.tőm !s sza)ad. Istenün(.tő tan. hogy igen so(at -oglal(ozom a Szent. +a8on(int szo(tam hozz&d -oh&sz(odni# el/&"tam tem8lomod)a. tele (i'&l4 test'!"e((el. !des illatoddal !(es !letm4d/%("a. 6. $ ami minden)ől mi semmit sem t%dt%n(. +e)"idi%s.'ess!get. mondom. hogy semmit sem t%d%n( "4l%(."T *ontician&s nevezetes látogatása és elbeszélése. Ott azon)an "end(. mi'el Ve"e %nd%s. El)&m%lt%n(. so((al t*))"e mehet. Aly8i%s n&lam 'olt. hisz a t%dom&nyo( te"!n. s sze"en s!t (.zhat4 seg. Elmondom. me"t azt gondolta. hanem '&"ta a -ele(et. . D5 (e"eszt!ny 'olt %gyanis. mil&n4i 8olg&" !s nyel'meste". t*))et időz*tt e t&"gyn&l. s elosz$ latta t%datlans&g%n(at e nagy em)e""ől $ s%d&l(oz'a. s a "e& 'onat(oz4 dolgo( ol'as&s&"a 'agy meghallgat&s&"a. Jesz!de ezen a 8onton &t-o"d%lt a (olosto"o( la(4i"a. Aly8i%shoz !s hozz&m el/*tt Ponti ian%s ne'ezet5 elő(elő s&sz&"i %d'a"i em)e"# -*ldin(. a '&"os -alain (. 'alamennyiün( (e)el)!li )a"&t/a. ha sa( sza)ad%lhattam dolgaimt4l.t&s . Me"ülte a (*z!let hatalmasaina( isme"ets!$ g!t. Azt sem t%dt%(. to'&))& a 'il&gi !let ügyes$)a/os szolgas&g&)4l. ami"e anna( igaz&n nagy szü(s!ge 'olt. ha a(a"/a 'ala. (inyit/a9 $ Szent P&l A8ostol Le'eleiF +yil'&n megle8őd*tt. ő meg azt. !n seg. mi(o" hallott%(. !s h&l&t ado( ne'edne(. G. A megszo(ott m4don !ltem. s sa(is ezt l&tta előttem. ha tan.t4na(. hogy eleddig semmit sem t%dt%n( "4la.egmondtam ne(i.t/&n ezt egy&ltal&n el lehet adni 'ala(ine(.V-. hogy /ogi tan& s&t eladhassa ne(i(. 3s%d&l(oz&s%n( (*l s*n*s 'olt. !88en a )a"&ts&g /og&n sü"get'e (!"te !s szinte (*'etelte (*zülün( 'ala(ine( meg). F"J". +e)"idi%s ellen)en. Figyelme '!letlenül "&te"előd*tt. . (ine( ne'e !(esen -!nyes(edett h.z)en m. hogy a (*zelm. hogyan sza)ad. hanem igen (ed'es )a"&t%n( l!'!n.

$ (iment s!t&lni a '&"os -alai'al hat&"os (e"te()e. s lel(e le"&zta mag&"4l az eg!sz 'il&got.tgett!( üd'*ss!gü( !8ület!t a legal(almasa)) m4don# . ő( is szüzess!get -ogadta( ne(ed.g a s&sz&" a d!l%t&ni i"(%sz/&t!(on 'olt. (e"est!( eze(et. ha m&" satla(ozni nem 4ha/tana(. . s neh!z s4ha/o( (*z*tt lel(e 'iha"&'al (üzd*tt. s . hogy mindenü(et elhagyt&( !s (*'ette( t!ged. hogy mellette ma"ad e))en a -*ls!ges szolg&lat)an s ő is "!szt a(a" a nagy /%talom)4l. . ahol n!h&ny szolg&d la(ott9 l!le((el szeg!nye(. mit a(a"%n( el!"ni *sszes t*"e('!sein((el0 . hogy ő is ilyen !let"e sz&n/a mag&t# otthagyta a (atonai 8&ly&t !s +e(ed szolg&l. hogy Istenne( szolg&lo( s ezt most "*gt*n ezen a helyen el is (ezdem. mi meg !"de(lőd'e hallgatt%(. M*z)en Ponti ian%s. hogyan ge"/edt -el !s e"ős*d*tt meg )ennü( ez az a(a"at. me"t m&" esteledett. M*ny'et tal&lta( ott. (!"le(. A. nagy '&ltoz&son ment (e"esztül.i a !l%n(0 . Előad&sa -olyam&n azt is elmondta. 3s%d&lat !s lel(esed!s t&madt )enne. Metten(int. s !8. ne ellen(ezz!l 'elem. hogy 'alami(o" a s&sz&" )a"&tai leszün(0 S ha leszün(. ahogy !88en *sszea(adta(. Amazo( )olyong&s (*z)en 'alami (is (%nyh4"a a(adta(. . Ponti ian%s a t&"gyn&l ma"adt.e"t amint ol'asott.gy sz4lt )a"&t/&hoz9 <Elsza(asztottam magamat minden-!le 'il&gi t*"e('!sün(től# elhat&"oztam. sőt e))en a 8illanat)an is lehete(F> Bgy sz4lt.inden(ine( 'olt /egyese. F"J". tele szent )%zgalommal. a m&si( (ettő együtt. de $ -olytatta Ponti ian%s $ meg(*nnyezt!( )a"&tai(at. Da nin s (ed'ed (*'etni. . ?&)%((anta( %gyanazon hely"e. mi(o" $ T"ie")en h&"om t&"s&'al. L( ma"adta(. amelyet sa( te l&thatt&l.i(o" a t*"t!nte("ől !"tesülte(.ind(etten .> S. megl&tta s a(a"at&'al meg is -ogta azt.Am)"%s 8üs8*( gondos '!delme alatt. Ettől -og'a mind(etten tieid 'olta(. . egy ő'ele. Ez sa(hama" (it5nt. Egyi(ü( ol'asni (ezdte."T Bgoston heves k-zdelme önmagával. hogy $ m&" nem eml!(szem.'&nta( ne(i. s ott tal&l'&n -igyelmeztett!( ő(et. mi(o" . .'4d'a ./"a a (*ny' la8/ai"a -o"d. (!"le(. "&8illantott )a"&t/&"a !s azt mondta9 <Felel/.totta 8illant&s&t."&s&t. Ol'as&s (*z)en )ense/e. Antal !let!ne( le./ !lete megszül!s!'el '. Egysze" sa( az.gy.ennyi )a/os (üsz(*d!sen (e"esztül /%t%n( el teh&t a m!g nagyo)) 'eszedelem)e0 S ez is mi(o" lesz0 Isten )a"&t/a azon)an. mint a""a.gyne'ezett s&sz&"i )iztoso( 'olta(. 6. s (*ny*"*gte(.eghatottan sze"en s!t (. to'&)) )esz!lt. Azo( azon)an előadt&( elhat&"oz&s%(at# azt is elmondt&(. ami(o" sa( a(a"o(.i!"t (aton&s(od%n(0 Van$e t*))"e "em!nys!gün( az %d'a"n&l. V--. mindegyi( 8&" m&s i"&ny)an. a(i ol'asott. de a mennyo"sz&g )i"to(osai. Amaz 8edig azt mondta. m. hogy /4 lesz hazamenni. . nem lesz$e &ll&s%n( a((o" is ingatag s tele 'eszedelemmel0 . ami /o)). im&ds&gai()a a/&nlott&( mag%(at s 'isszat!"te( "*gh*z (*t*tt lel(ü($ (el a 8alot&)a# $ eze( ellen)en a magass&go( -el! i"&nyzott l!le((el ottma"adta( a (%nyh4)an. hogy ne o(ozzana( ne(i( neh!zs!get. a(i( 'olta(.&" a tied 'olt. s!t&lgatta(. s a(i( 'ele a (e"t)en m&s-el! s!t&lta(. Ez 'olt Ponti ian%s el)esz!l!se. s ol'as&s (*z)en azon (ezdett t*8"engeni. üd'*s sz!gyennel !s ha"aggal *nmaga ellen.

-oltos !s (el!ses mi'oltomat. S ha el is a(a"tam -o"d. hogy sa( az!"t nem sza(a/tom '!g!t a 'il&g)an 'al4 "em!ny(ed!semne(.&so( nem 'esződne( annyit a (%tat&ssal. m. :. hogy üd'*s -el)%zd%l&ssal eg!szen gy4gy. egyetlen egy se ma"adt. sőt sa( az %t&na 'al4 (%tat&s maga is t*))et !"t.tott&( a tehe"tőlF> G.t4 (ezeid)e adt&( mag%(at. Ellen&llt.t/ait /&"tam# $ nem 'olt %gyan )izonyoss&gom "4la. me"t '&llai(at megsza)ad. megtagadta az engedelmess!get. sőt tal&n i-/.tani magam"4l te(intetemet. hogy megl&ssam !s meg$ gy5l*l/em gonoszs&gomat. $ sa( n!ma i"t4z&sa. mint minden 8og&ny (in s !s (o"ona. ann&l gy5l*letese))ne( l&ttam magamat hozz&/%( (!8est.thatn&. hogy meg (ell '&lnia meggy*(e$ "esedett szo(&sait4l. Disz tizen(!t hossz. hogy al&zatosan (%tattam 'olna %t&na. hogy (*'essen engem -el!d '&gya(oz&som)an. M*z)en 8edig a (&"hozatos t!'ely gonosz . 8edig nem annyi"a (ii"t&s%(at (. 'isszaszo". Szem)e&lltam *nmagammalF . s m!gis szinte sz&"ny"a (elne( m&". I"t4ztam.z !s egyn!h&ny !'et sem t*lt*tte( t*8"eng!s)en.s&g )aty%/&t. sa(hogy ne (ell/en l&tnom magamat. me"t hal&l&ig "ettegett. mint in(&)) (iel!g. esztendőmet el8o s!(oltam.ts&gomat. s te megint sa( el!m &ll. s sz*"ny5 sz!gyen za'a"t Ponti ian%s el)esz!l!se alatt. t.tod el a hi. mint a testi !l'ezete(ne( minden "endel(ez!s"e &ll4 )ős!ge. a(i("ől hallottam. de m&" nem t%dott '!de(ezni. ami(o" lemez. (o"om)an igen meg"omol'a.tasz testi )eteges '&gya(o$ z&saim)4l.tottad *nmagamat s szinte )ele'e"ted szemeim)e. ami halad&somat )iztosan igaz. s egyelő"e az!"t nem ha/. időn (e"esztül azzal &ltattam magamat.inden o(os(od&s&t meg &-oltam. szem)e&ll. . mint te.tott&l. +em 'olt az ne(em isme"etlen. ami miatt megl&togatott )ennün(et !s el$ t&'ozott. megannyi (o")& sF =s osto$ "oztam lel(emet. (!"tem %gyan tőled tisztas&got. L azt&n )e-e/ezte mond4(&/&t. ahelyett.'&ntam. Bme. 7"am. mi4ta tizen(ilen !'es (o"om)an 3i e"o Do"tensi%s&na( ol'as&sa a )*l sess!g sze"etet!"e ge"/esztett# az4ta -olyton halogattam lemondani a 'il&g !l'ezetei"ől s a )*l sess!g (%tat&s&)an se"!ny(edni.telenedtem *nmagam előtt s lel(iisme"etem -*lt&madt ellenem s azt (!"dezte9 $ <D&t !n most mi'el '!de(ezzem0 Folyton azt ha/togattad.Te 8edig. . de ilyen -o"m&)an9 ad/ ne(em tisztas&got !s *nmeg$ ta"t4ztat&st.i mindenne( el nem mondtam !n magamatF Ah&ny )izonys&g. Pedig a )*l sess!g. elint!zte az ügyet. szennyes. me"t nem 'il&gosodott meg előttem semmi.t!sü(et. s az!"t halogatom na8"4l na8"a %tad"a t!"!semet.g ő )esz!lt. . Ponti ian%s to'&)) mondta el)esz!l!s!t. de $ m!g neF . hogy hama" meg tal&lsz hallgatni.e"t -!ltem. az igazs&got 8edig ellens!ges !"zülettel t&madtam. hogy megl&ssam sz*"ny5 ". de az!"t m!g mindig tehe" alatt 'agy.tottam !s -eledni 8"4)&ltam. amelye( 8edig hal&l"a seny'esztett!(. hogy m!g nem )iztos előtted az igazs&g. El/*tt azon)an a 8illanat. to"z. mi(o" mindezt megl&ttam. Ee "e/tegettem. me"t h&ttal 'oltam *nmagam -el!.tott&l *nmagam$ mal. de nem 'olt ho'& mene(üln*m *nmagam elől. m&" )iztosan l&tod az i"&nyt. Viszont min!l -o""4)) 'onzalommal 'oltam azo( i"&nt. Bgy -üst*l*gtem magam)an. Mo"&))an hossz. =n meg m&" i-/. s hama" (igy4gy.s&gom (ezdet!n legin(&)) "om$ lottan. de el!/e tettem az igazs&gna(. 'isszae"ősza(olt&l engem *nmagamhoz# meg-o"d.

'agy )etegs!g miatt e"őtlene(. So( mindent tettem teh&t. 8edig e))en az eset)en az a(a"&s %t&n nyom)an sele(edhettem 'olna is. 6. mennyi"e gonosz 'agyo(# a""a nem is gondoltam. Jesz!dm4dom szo(atlan 'olt ne(i. *ssze(%l soltam (ezeimet !s &t*leltem t!"dei$ met. $ ."T 1eser# szemrehányásokkal illeti magát. <D&t lehet ezt t5"ni0 $ (i&ltom. hogy az a(a"&s a nema(a"&ssal esde(el'e (üsz(*d/!(F Mül*n)en m!g e (. Da tag/aim mozg!(onys&g h. sem (o si. hangom seng!se t*))et el&"%lta( ne(i )ensőm)ől.it sz4lsz ahhoz. hogy nem l!8e( sz*'ets!g"e 'eled. amelyet *nmagammal (ezdettem. a(a"hattam. . Aly8i%s mindenütt nyomom)an. I/edten. Mis (e"t 'olt la(&s%n( mellett. 8edig !"telmem is ezt helyesli. !n nem. nem sele(edtem. lel(emen a (üzdelem nyomai'al ne(i"onto( Aly8i%sna(. $ lel(em ellen)en nem engedelmes(edett a sa/&t nagy a(a"&s&na(. S hogyan is hagyhatott 'olna el ilyen lel(i&lla8ot)an0 Leültün(.'em 'olt (*z*s satate"ün(. de nem sele(edhettem 'olna. szemem. 'agy )&"mi m&s a(aszt/a ő(et. sőt a meg!"(ez!s is sa( annyi 'olt.'tam lel(emmel./&n nem engedelmes$ (edte( 'olna. 'alamint az eg!sz h&zat is. mi /4 '&li( "*'iddel %t4)) )előlem. =n sa( ő"/*ngtem. homlo(on üt*ttem magamat. m!g annyi sem.e"t ez a l!8!s. Elsz&ntan '. ha ő ott 'olt is. hogy a(a"o($e menni.V---. Mi"ohantam teh&t a (e"t)e. me"t 'agy tag/ai( hi&nyozna(. me"t megelőzte(0 +em (ell$e in(&)) sz!gyen(eznün(.ilyen e"edm!nye lesz. Daszn&lhatt%(. ami)en az a(a"&s !s a (!8ess!g nem 'olt egy !s %gyanaz. !s m!gis azt. Lel(em m!ly!ig meg"endültem s iszony. Oda "agadott lel(em 'iha"a# ott sen(i sem lehetett a(ad!( a))an az elsz&nt 'ias(od&s)an.g sa( )e nem -e/eződi(. engem meg (iha/tott mellőle izgatotts&gom. . hal&losan. hogy m!g (*'etni sem t%d/%( ő(etF> +em t%dom mi mindent mondtam m!g ne(i ilyen !"telem)en. m. ami ne(em mindene( -*l*tt annyi"a tetszett. amennyit a h&zt4l az ülőhelyün(ig mentem. 'agy )ilin se()en 'anna(. sem gyalogl&s. te t%dtad. . (*'et(ezőleg az a(a"&s annyi lett 'olna. amely mag&)an az a(a"&s)an lelte 'olna '!g"eha/t&s&t is. Istenem. hisz mag&nyom az!"t mag&ny ma"adt. =s m!gsem t*"t!nt megF Testem (!szs!gesen engedelmes(edett lel(em leggy*ng!)) a(a"at&na( is. :. F"J". . mint amennyit sz4'al mondottam. Da/amat t!8tem. s minden sontom ez %t&n (i&ltozott s ezt di s!"te eget 'e"ő di s!"ettel. me"t a(a"tam.indezt az!"t tettem. lehetőleg messze a h&zt4l. amit az em)e"e( a(a"na( %gyan n!ha. =s e l!8!shez nem 'olt szü(s!ges sem ha/4. a(a"o($e e"ősen !s eg!szen0 S nem sa( ide$oda (a8(odni de"!(on t*"t a(a"attal s engedni.5'eletlen em)e"e( tal8"a &llna( !s el"agad/&( a mennyo"sz&got. mint a sele('!s '!g"eha/t&sa. me"t a t%la/donos h&zigazda nem ott la(ott. a" om. amit hallott%n(0 . A" omon.tani (ellett. mi(o" egyi($m&si( tagot int!se sze"int mozd. me"t a(a"atom maga lett 'olna a sele('!sF A sele('!s '!g"eha/t&s&"a szü(s!ges (!8ess!g %gyanis maga az a(a"at 'olt. Sz*"ny5 'olt e )első (üzdelem. 3sa( azt t%dtam. hogy ne(itüzesedett homlo(om. ha"aggal t&madtam magam"a az!"t. de nem t%dna( '!g"eha/tani. sz4 n!l(ül n!zett "&m. sz. mi meg minden t%dom&ny%n((al együtt itt -et"engün( test$'!" mi'olt%n()anF Tal&n sz!gyen (*'etni ő(et. hogy üd'*ss!gem !let"e (el/en. Igaz.nos hat&"ozatlans&gom -olyam&n is nem '!geztem$e testemmel tem!"de( olyan dolgot.

s a test h%za(od&s n!l(ül engedelmes(edi(. meg nem is# nem ellentmond&s. 6. hanem ami az egyi()ől hi&nyzi(. egy /4 !s egy "ossz. El"endeli a l!le(. az!"t nem tel/es 8a"an sa sem. gonosz szo(&sai azon)an le-el! h. . minden osto)&n -e segő l!le((%-&". +em ellentmond&s teh&t az. mint a '!g"eha/t4. 8edig a l!le( szellem. s az a(a"&s nem m&s!. F"J".t. de !88en ezzel m!g s5"5)) s*t!ts!gg! '&ltozna(. hogy ott legyen. !s !88en annyi hi&nyzi( 8a"an sa '!g"e$ ha/t&s&)4l.t/&(. amennyi a(a"at hi&nyzi( a 8a"an s)4l. de a 8a"an s maga is a(a"&s."T A megtérést a lélek azért halogatja. /. hogy 8a"an sa az!"t nem tel/esedi(.zz&(. s %gyanő( /4((& '&lhatna(. Ez!"t 'an )ennün( (!t-!le a(a"at# egyi( sem eg!sz. hogy a l!le( mi'olta %gyanaz.H2. hogy (i(%tathassam ezt. s egyet!"tene( az igazs&ggal# . minthogy el is 8%szt%l. s (!sz az ellen&ll&sF A l!le( el"endeli. Pa"an sol/a $ mondom $ 'alamine( a(a"&s&t. rossznak is k-lön természete volna benn-nk.e"t sa( annyit !" 8a"an sa. hogy a l!le( a(a" is.gyis ott 'olna. ha helyesen gondol(ozna(. a (!z 8edig anyag. mi'el a -ontolgat&s t!ny!n!l (!t-!le a(a"ati i"&nyt -igyelte( meg. . Da tel/es e"e/e az ügy mellett 'olna. mi(o" ilyen gonosz%l gondol(ozna(. Vil&gos teh&t.gy az%t&n "&/%( illen!( A8ostolod mond&sa <Egy(o" s*t!ts!g 'oltato(. Vil&gos(odni sze"etn!ne( %gyanis. ha net&n -eleletet tal&ln!( az em)e"i (.-/.s&go()an. most 8edig 'il&goss&g 'agyto( az K")an> 1E. hogy ezt 'agy azt a(a"nia (ell# a 8a"an sol4 %gyanaz. a(i(."T 'rős bizonyságot köt a maniche&sok azon áll$tása ellen.i soda ellentmond&s ezF S mi a magya"&zata0 A l!le( 8a"an sol. hanem )eteges &lla8ot.S. mint Isten!. hogy a(a"ata nem tel/es. 6. . hogy (!t (ül*n)*ző lel(es te"m!szet 'an )ennün(. s olyan gyo"s az e"edm!ny. me"t nem tel/es e"e/!'el 8a"an sol.ned elől. amennyi)en a l!le( nem &ll eg!szen tal8"a. azt &ll. Pa"an sol *nmag&na(. L( mag%( igaz&n "ossza(. . hanem az a(a"at!. me"t isten(&"oml4 el)iza(odotts&g%( messze "agad/a ő(et a te igaz 'il&goss&godt4l. amit 8a"an sol. me"t az a(a"at e"e/!)en a(a"%n( 'alamit. s m!gsem teszi meg. me"t . amennyi a(a"at ho"dozza.i soda ellentmond&s ez0 S mi a magya"&zataF Add 7"am. me"t a megisme"t igazs&g %gyan emlegeti. . nem is 8a"an soln&. F"J". mi(o" azt gondol/&(. mert akarata nem teljes. az Ád&m ma"ad!(ait s*t!ten )e&"ny!(ol4 szomo". de nem az K")an. meg'an a m&si()an. s m!gsem teszi. P%szt%l/on sz. hogy a j!nak is. hanem *nmag%()an. hogy 8!ld&%l a (!z megmozd%l/on. amely minden e 'il&g"a /*'ő em)e"t meg'il&gos.i soda ellentmond&s ez0 S mi a magya"&zata0 :. hogy alig lehet 8a"an s !s '!g"eha/t&s (*z*tt hat&"t 'onni. add i"galmas 'il&goss&godat.no( *"'!ny!)en. Az a )a/. 7"am.

hogy m!gis . Dozz&-5zhetem a ha"madi( lehetős!get is9 'agy. A mani he%so( "*gt*n "&mond/&(.me a (!t te"m!szet. le$ &-olod !s meggyőz*d ő(et tem!"de( esettel. L( 8e"sze sa( azt ta"t/&( /4na(. (!t "ossz l!le( (üsz(*di( minden egyes em)e")en. Tegyü( -el. egy /4 !s egy "ossz l!le( 'ias(odi( )enne. Dogyan0 Diszen ha mindez egy-o"m&n gy*ny*"5s!ges 'olna egy !s %gyanazon idő)en. de ez az!"t nem /elentette azt. hogy (!t "ossz te"m!szet. M!"dezem %gyanis tőlü(. +em !n id!ztem elő magam)an ezt az ellent!tet. hogy . sem nem a(a"&som. 'agy a mi tem8lom%n()a.> . nemde a((o" a (ül*n)*ző i"&ny.inden (!"d!sem"e azt -eleli(9 igen.Vigy&zzato( s legyen sze"!nys!g a))an. 'agy $ .'&n(ozi(. a(i a(a"t is. mint ah&ny a(a"&s *sszeüt(*zi( )ennün( egym&ssal. hogy "!gi hat&"ozatom sze"int az !n 7"am szolg&lat&)a szegőd*m.nh&z)a$e."&sai)an gy*ny*"(*dni0 J4 dolog$e 'alamely (omoly zsolt&"t !l'ezni0 J4$e az e'ang!li%mot -e/tegetni0 .'&n(oz&sa (*z*tt ingadoz'a azt latolgat/a. amelye()en az a(a"at mind(!t i"&ny)an nyil'&n gonosz. sz!gyen)e hagyod. oda-o"d. ha e""e is ny. hogy m!g egy l!le( 'an )ennem. !s meg'il&gosodto(. Ez o(on győz(*dtem magammal. )ennem la(ozott. hogy 'ala(i azon t*8"eng. ho'a men/en. P!ld&%l mi(o" azt latolgat/a 'ala(i.t&s%(. amint /4t sele(szi( minden(i. a mani he%so( gyüle(ezet!)e$e. s o" &to( nem sz!gyenül meg.nh&z)a. hanem so(. Vagy 8edig "&t!"ne( az igazs&g"a s nem tagad/&( t*))!.e"t te magad. hogy mindez egyazon idő)en t*"t!nhetn!( sa(.li( al(alom. hogy az em)e")en (!t a(a"at ellen(ezi( egym&ssal. sz. Ee mi /ogon0 G. A. a(a"&so("a is. a /4.nh&z)a (. amit )esz!lte(F <J&"%l/ato( in(&)) őhozz&. mint az első sza)ad el(*'etett )5n )üntet!se. /4 dolog$e az A8ostol . amely hozz&/%( te"eli az em)e"t. a(i az Egyh&z tit(aina( )i"to(&)an (*teless!ge sze"int tem8lom)a /&"# $ 'agy el (ell -ogadnio(. nem is# !n magam. !n 'oltam az. hogy mindegyi( a(a"at gonosz# az is. hogy -egy'e""el.t/&(.nh&z)a. amely őhozz&/%(. Ee sem a(a"&som nem 'olt tel/es.i(o" teh&t azt !szleli(. ideha/l. az is. hogy a (!t a(a"at (*zül egyi( /4. m&si( "ossz. *"*( Igazs&g. . amely. Igen. a(a"ato( sz!th. +em ingadoz$ na($e a mani he%so(.me a negyedi( lehetős!gF $ in(&)) h&zass&gt*"!st (*'essen$e el. al(alom ad4d'&n lo8ni men/en$e idegen h&z)a.i(o" azt -ontolgattam. Istenem. az egyi(. ez!"t 'olt sza(ad&s )ennem. Da sa(%gyan annyi ellent!tes te"m!szetün( 'olna. hogy ez az !n lel(em )üntet!se.t/a. a m&si(. ha %gyanazon idő"e esi( mindegyi()en az előad&s. 'agy m!"eggel gyil(ol/on$e# hogy ezt 'agy azt az idegen t%la/dont "agad/a$e el. 'agy a sz. Tegyü( -el. hogy (!t ellen(ező &llom&ny)4l !s (!t ellen(ező e"ő)ől e"edő ellent!tes.t/a# $ me"t hogyan is 'olna egy!)(!nt lehets!ges az ellent!tes a(a"ato( eme m5(*d!seF $ =n meg azt mondom. hogy a -ontolgat&s t%la/don(!88en sa( ingadoz&s egy !s %gyanazon l!le( (ül*n)*ző i"&ny. de az!"t a mani he%so( m!gsem tan.zz&( sz. +em a(a"tam !n ezt a sza(ad&st sem. hogy ehhez mit sz4l/ana(0 Vagy azt (ell %gyanis $ nyil'&n a(a"at%( ellen!"e $ mondanio(. de a((o" nem igaz az ő szo(&sos tan. 'agy a (.'ün(et a -ontolgat&s alatt. Tegyü( -el. amely a sz. 'agy zs%go"i m4don ta(a"!(os(od/!(# i"(%sz)a men/en$e 'agy sz. a "ossz. a(a"ata (*z*tt. . hanem sa( azt. ne h&nyto"gass&( t*))!. a((o" nem (ettő 'olna.'&natos dolgo( tem!"de( so(as&ga miatt m!g t*))-!le ellen(ező a(a"at i)&l/a a lel(et. hogy test'!"ein( (*zül 'ala(i egym&ssal ellen(ező (!t (. hogy a tem8lom%n()a men!st sü"gető a(a"at /4. %gye)&" n!gy. me"t mind(ettőt el nem "agadhat/a# hogy !l'ezete("e 8aza"ol/a$e 8!nz!t. s egyenlő a '&gya(oz&s minden i"&ny)an# mi'el egysze""e 'alamennyit nem lehet megtenni. ho'a men/en. me"t !n is Ád&m ma"ad!(a 'agyo(. hanem a )5n. hogy ilyen so( (ül*n$(ül*n *n&ll4 &llom&ny 1sz%)sztan ia2 'olna az em)e")en0 7gyanez "&illi( a /4i"&ny.

hanem szinte mintha h&tam m*g*tt s. hogy (i). Fel!m ny. ami az%t&n egy)e(o'& sol/a az eg!sz. me"t te"m!(eny m!h!)ől s tőled. 8&'&s(od4 hi&)a'al4s&go(9 "!gi )a"&tnőim. Az%t&n ne(ilendültem. m&" sa( egy ha/sz&l hi&nyzott. hanem -üggő)en ta"tott. s -ülem)e s. mint a (*8enyt.gdol4zta( s lo8'a inge"$ (edte( 'olna 'elem. de sem azt.ind /4. ame""e a" omat -o"d.tsd el azt mind szolg&d lel(!"őlF .g a '&laszt&s "& nem esi( 'alamelyi("e.nl4dtam a szo(ottn&l is /4'al (egyetlene)) *n'&da( (*z*tt# 'e"gőd$ tem. me"t meg"*gz*tt szo(&som is azt ha/togatta# azt hiszed.melyi(et '&lassz%(0 . gazdagon -a(adta( *"*mei(. Med'es mosollyal h. m. tisztes *z'egye(. G.lt ellen(ez!ssel szem(*zt &llta( 'olna 'elem. me"t halogattam meghalni a hal&lna( !s !lni az !letne(. s (üzdene( egym&ssal.gy. hogy t&'oztom)an 'isszan!zze(. nem !"tem el.tottam.n ne(i ez a sz!th.gdosta(9 Igaz&n el(üldesz min(et0 Att4l a 8e" től -og'a soha t*))! nem lehetün( együtt 'eledF SohaF =s att4l a 8e" től (ezd'e egy !s m&s soha t*))! nem lesz sza)ad ne(edF S mit s. ha net&n lesza(adn&na( eg!szen "4lam. :. hanem ott &llottam az elhat&"oz4 8onton s mintegy meg8ihentem."od eze( n!l(ül0 Ee ez a hang m&" e"őtlen 'olt. . amely semmi(!88en sem 'olt gyüm*l stelen )ennü(. hogy le"&zzam ő(et s elsza(ad'a tőlü( &tlendül/e( hi'at&som te"!"e# (!sleltette(. nehogy t!8etlen ma"ad/on "a/tam )ilin seim '!(ony !s gyenge ma"ad!(a# nehogy mege"ős*d/!( s engem ism!t !s m!g e"őse))en meg(*t*zz*n. mintha ny.gdosta(F . hogy el-ogad/on !s mag&hoz 'on/on. Bgy 'an a((o" is. nehogy ellanyh%l/a( megint. . 6.egteszem.s&ggal együtt minden (o". . $ s nem 'oltam ott. hogy sa( men/e(. most mind/&"t megteszemF S e sza'a((al m&" (!sz is 'olt elhat&"oz&som# m&" ma/dnem '!g"e is ha/tottam. mint az ./totta szent (ezeit. Kgy is alig ta"totta( m&". +em hanyatlottam %gyan 'issza az elő))i &lla8otom)a.z&s# az egyi(et !"telme a(a"/a. Sőt maga a 8e" . /egyes!től 7"am. ne (!tel(ed/e(. ami(o" az *"*( )oldogs&g gy*ny*"(*dtet -elül"ől. 7"am. M*ny*"ületed a -!lelem !s sz!gyen (ettős (o")& s&'al szigo"(odott ellenem. ?&ngatt&( testemet. Ee"ült 'olt illetlen 'id&ms&g n!l(ül. sem ezt nem a(a"/a eg!sz a(a"at&$ 'al./ /4na(. /-.i soda sz!gyenletes dolgo(atF Alig -ülheggyel hallgattam sa( "&/%(. Ee az!"t eze( is (!sleltette( a))an. i-/. ny./t4ztam )ilin seim)en. s t*)) e"e/e 'olt )ennem a gonosz "!gine(. 7"am.tott. Oh. Azon-elül te is (a'a"tad )ensőmet. min!l /o))an (*zeledett. !s $ semmit sem tettem. el!m t5nt az *nmeg$ ta"t4ztat&s tiszta -*ns!ge. nem -ogtam meg. s mi 'olt az az egy !s m&s. ő( sem )esz!lte( . de m!gis ta"totta(.i soda 8isz(ot s. F"J". mely)en m&s em)e""! (ellett lennem. a nagysz&m. a m&si(at !"z!(is!ge nem hagy/a. Folyton )iztatgattam magamat9 . ann&l nagyo)) "!mülettel t*lt*tt el# de az!"t nem "iasztott 'issza. 8&"t&s aggo( 'alamennyien a szent tisztas&ggal !(esen. +agy (. itt al%l meg 'alamely ideiglenes /4 !l'ezete salogat# a l!le( %gyanaz.&" ma/dnem ott 'oltam. Onnan %gyanis. a gy*ny*"5 8!ld&(na( mi soda tel/ess!g!t m%tatta ne(emF Tem!"de( -i. s aho'a -!ltem &t8&"tolni.'ogatott. m&" szinte el!"tem !s meg-ogtam.i( ta"t4ztatta(0 ="t!(telen se se)e s!(. s -o"d. !s le&nygye"me(."T >e$rja nagy viaskodását testi ind&lataival. 7"am. amit emlegette(F M*ny*"ül/. t*)) i"&ny"a sza(adt a(a"atot. Bgy nya'alyogtam !s (. el sem -o"d.gdosta(.

hogy /elenl!te imm&" nem lehetett te"hem"e. s el'!sz hatalma. Bgy győz(*dtem magam magammal."ta.i(o" azt&n lel(em tito(zatos m!lys!geit -el$ (%tatt&( !s nyomo". s mosolya )%zd. A" om 8illanat alatt meg'&ltozott. . Kgyis !sz"e'ett m&" 'alamit "a/tam# azt hiszem %gyanis. hogyan. . 3edd. Le"os(adtam. nem t!" (i előled. Nondolataim mindig m!lye))"e hatolta(. ne(i sz4l4 intelemne( 'ette az !88en -elol'asott sza'a(at. Elt&'oztam teh&t mellőle.s&gomat a maga eg!sz mi'olt&)an szemeim el! *sszeho"dt&(. mi lesz az !n szo(atlan nagy -elind%l&som e"edm!nye. meddig. de az mind semmi a te 7"ad Istened t*"'!ny!hez (!8est. amely)en a gye"me(e( ehhez hasonl4 !ne(et szo(ta( !ne(elni. F"J". H2. /--. me"t semmi m&st. =ne(elt s ezt ism!telgette9 "olle."nom (*nnyeimet. -el%g"ottam Aly8i%s mellől !s elmentem olyan messze. hogy tele 'agyo( (*nnye((el.t&s 'olt. 6. Kgy !"eztem. nem enged elesniF Tedd )izalommal s megl&tod. lege. hogy eze( mag%(t4l e"őse(.en/. hogy nyissam (i a Szent.'em a leg(ese"5)) )&nat (*nnyeit s. "ettentő 'iha" t&madt )ennem. hogy mondottam ne(i 'alamit. :. hogy )5neim "a)/a 'agyo(. !gi 8a"an sot l&ttam e /el)en. <. 3edd. Visszanyomtam (*nnyeim &"adat&t s -el%g"ottam. s tal&n nem ezen sza'a((al. s l&zasan (%tattam eml!(ezetem)en. ő meg ottma"adt ülőhelyün(*n s m!"t!( n!l(ül s%d&l(ozott. Dogy teh&t sza)adon (isza(adhasson )előlem minden (*nny !s minden s4ha/t&s. hogy )&"mi(o" hallottam 'olna. "olle. -el(a"ol !s meggy4gy. amit eze( a -!"-ia( !s nő( megtette(0 Azt hiszed tal&n. !s 8anaszos sz4'al (i&ltoztam9 . de nem eml!(eztem.S.A# Zsolt CH. az egyi( -üge-a al& s sza)adon e"esztettem (*nnyeimet. 'an$e 'alami olyan /&t!(-a/ta. hogy egyedül /o)) lesz els. hogy az E'ang!li%m$ol'as&s"a !"(ez'e.?&m mosolygott. olvasd. Antoni%s$ "4l is )esz!lt!(.e"t !"eztem. Egysze" sa( -i. amelyne( nyom&)an ele"edt (*nnyeim zi'ata"os &"adata. 4h meddig ha"agszol eg!szen0 +e eml!(ezz!l "!gi gonoszs&gain("aF> 1Zsolt I."&st s ol'assam el a szemem)e *tlő legelső -e/ezetet. lege. !s nem 7"%( Istenü(től0 T&masz(od/&l eg!szen az K""aF +e -!l/. me"t m!g mindig -ülem)en 'olta( ama hi&)a$ 'al4 s%gdos&so(.i!"t nem most mind/&"t0 ."T "itkos sz!t hall és megtér. =l'ezete("ől -e seg ne(ed. Aly8i%s sza(adatlan%l mellettem 'olt s sz4 n!l(ül '&"ta. =n meg '!ghetetlenül sz!gyenlettem magamat.i!"t nem sza(a/t/a meg ez az 4"a !letem gyal&zatoss&g&t0 Bgy s4ha/toztam s sz. add el. Pata((!nt omlotta( szemeim)ől (ed'es &ldozat%l ne(ed. mintha mondta 'olna9 S te nem t%dn&d megtenni. s hangom "ezg!se megm%tatta ne(i. olvasd. L meg ism!t mintha )esz!lni (ezdett 'olna9 $ Z&"d el lel(edet tested minden tiszt&talan '&gya(oz&sa elől. s hat&"ozatlan%l t!to'&ztam. amid 'agyon !s oszd a szeg!nye(ne( !s (in sed leszen a .$ 'agy le&nyhangot hallo( a szomsz!d h&z)4l.t. azt sem t%dom.i(o" lesz '!ge enne( az *"*(*s holna8"a hagyat(oz&sna(0 . de e))en az !"telem)en sza(adatlan%l 8anasz(odtam előtted9 <=s te 7"am.

Amint %gyanis a mondat '!g!"e !"tem. S e s%d&latos sz4zat"a tüst!nt hozz&d 8&"tolt.gyis "!g4ta magasan &llott -*l*ttem. +em is t%dtam. a (*'et(ező m4don (*z*lte 'elem. 'agy !"tün(> 1EG.t 6Q. amit (!"ün(. 7//ong *"*m!)en. m&" nem 'olta( -*ldi "em!nyeim. és a testet ne á)oljátok a k$vánságok szerint? 1?4m 6G. mint !n. ahol engem so($so( !''el ezelőtt ne(i megm%tatt&l. +em a(a"tam to'&))ol'asni. Elősz*" is l&tni a(a"ta. nem versengésben és irigykedésben. (inyitottam s egyetlen hang n!l(ül ol'astam azt. mint aminőt !"ezhetett 'olna "!gi '&gya tel/esül!s!n9 a tőlem sz&"maz4 %no(&( l&t&s&nF . hogy ő)enne mi ment '!g)e $ ne(em se/telmem sem 'olt "4la $. ami"e te(intetem legelősz*" esett9 =/em tobz!dásokban és részegeskedésekben. győzelmet emleget s &ld&st mond +e(ed. ahol Aly8i%s ült.menny)en.? L meg ezt a mond&st 'onat(oztatta mag&"a. . mi a mondat -olytat&sa.6G2.'&n(oztam -eles!g %t&n.tette# ő %gyanis minden (!sedelem !s 'e"gőd!s n!l(ül !"lelte meg elhat&"oz&s&t s !letm4d/&'al egy!)(!nt is tel/esen egy)e'&g4 /4sz&nd!(&t. G. . hogy so((al t*))et megadt&l )ennem. de to'&)). Ez 'olt9 =A hitben erőtlent )edig karoljátok fel. .:@2. Onnan any&mhoz siettün(. E"(*l s*( dolg&)an . R"ül. Jelent/ü( a dolgot. F*l(a8tam. s ezt meg is mondta ne(em.agadhoz -o"d. me"t odatettem az A8ostol (*ny'!t.&" nem (. a (!tel(ed!sne( %tols4 &"ny!(a is eloszlott )előlem. Elol'asta. mintha a )iztos megny%g'&s -!nye &"asztotta 'olna el sz.egm%tattam. Elmond/%(.tott&l %gyanis eg!szen. Az%t&n /*//. E gondolat hat&sa alatt 'isszasiettem oda. Azt. (i <mindent megtehetsz )ő'en azon t. 4 hanem öltözzetek az Hr Méz&s 1riszt&sba. +em is 'olt szü(s!ges. mint amennyit 8anaszos (*nnyei'el !s s4ha/t&sai'al (!"ni szo(ott tőled "!szem"e.:62. hanem együtt &lltam any&mmal a hit i"&nyz4/&n. 7//amat 'agy egy!) 'alami /elet odat!'e )etettem a (*ny'et s imm&" eg!sz ny%godtan mindent elmondtam Aly8i%sna(. .l is."&s&t *"*m"e -o"d. nem ágyasházakban és szemtelenségekben. mi(o" -*l(eltem onnan. mint "em!nylette !s so((al tiszt&))"a !s )enső))"e.'emet. mit ol'astam. hogyan t*"t!nt. Az intelem őt sa( mege"ős. !s (*'ess engem> 1. S.tottad )ő'e))en.e"t l&tta.

hanem '!ső. 'agy legal&)) sz&nd!((al el nem (*'ettem0 Te azon)an 7"am. amelye( . elm!l(ed!s. hogy )eha/tsa nya(amat szel. 'agy he nem.tette sz. s minden sontom ezt (i&ltsa9 7"am.$ tottam a(a"atomat. s h&tam"a "a(/a (*nny5 te"hedet. "em!nyeitől. !l'ezeteitől 'al4 elsza(ad&sna( nem"!g m!g a gondolata is "!mület)e e/tette. ahol megisme"hett!( m5'elts!g!t !s t%dom&ny&t. amihez azelőtt "agasz(odtam. sz. Any/&'al. (!"le(. Sz. lel(emne(9 =n 'agyo( üd'*ss!ged> 1Zsolt 66S. +em a(a" azon)an -elt5n!st (elteni.e"t nem a(a" -!l. eml!(ez!se m!gis annyi"a ele'en.egm!"ted hal&lig le"oml&somat. m%n(a (*z*tt (!szül a szent(e"eszts!g -el'!tel!"e. hogy szinte (e"essü( a (*nnye( nyomait. S mi 'olt e '&ltoz&s0 Az. amely a 'il&g egyi( legnagyo)) em)e"!ne( (ez!)en -*ls!ges 8laszti it&ssal '!si (i az eml!(ezet (*'!n a t5"!s)en (ita"t4. te 8edig -elel/ !s mondd. /4 'olt&l hozz&m. F"J". . meg(*ny*"ült!l "a/tam. s lehetetlen a 'il&gi"odalom ezen egyi( leg"eme(e)) ne("ol4g/&)an )&m%l'a meg nem isme"ni . A GHI. =gi 'il&$ goss&g *nti el sz. !s szolg&l4d -ia 'agyo(.i soda m!ly !s tit(os "e/te()ől (e"ült most egy 8illanat alatt elő. Sz.dült. -&/dalma elszel. a szen'ed!s)en o(os. Sz!tsza(asztottad )ilin$ seimet9 di s!"ő &ldozatot &ldozo( ne(ed. . de ne'!t tisztelt!( minden-el!. milyen 'oltam !n0 Van$e )5n. !n M"iszt%s J!z%som. !n a te szolg&d. Lehetetlen azo(at a so"o(at megind%l&s n!l(ül ol'asni. hogy imm&" tel/ess!ggel elsza(adtam mindentől.tőm !s meg'&lt4m0F . most ellen)en alig '&"/a."/a e (*ny'!t. amit te a(a"t&lF Ja/. . )esz!ddel.nei annyi"a üd!(. 'agy ha ezzel sem.d ig&d)a. s a((o" !"tes. A (*ny' t*))i "!sz!t Ágoston any/a eml!(ezet!ne( szenteli. az &lla8ota minden e"!ny!'el !(es nagy !desanya ala(/&t."T 0álálkodik Isten irgalmasságáért.ton meg&llniF Te(int!lyes "!to" 'olt# a mil&n4i elő(elő sal&do( )izalm&na( )i"to(osa# anyagi helyzete nem 'olt %gyan -!nyes. Ágoston $ imm&" 8üs8*( $ tizenh&"om !''el any/a hal&la %t&n . s a""a igaz. nyel'em is t!ged di s!"/en."4/&na( tünem!nyes lel(i nagys&g&t.'em is. (i hasonl4 hozz&d0 Sz4l/ana(. hol 'olt annyi időn (e"esztül a(a"atom sza)ads&ga0 . -.C2. Sze"etet !s 4'atoss&g 'ezeti( toll&t# nem is toll az.ti a hat4s&got !s a szülő(et t&'oz&s&"4l. sze"etete !s gy*ng!d )&m%lata annyi"a . Kt(*z)en !desany/a meghalt 1GHC2. amit sele(edettel."&s (*z)en )izony&"a )ő'en h%llotta( a (*ny' la8/ai"a a szent 8üs8*( szem!)ől. a sze"etet)en hős.i 'oltam !s /a/. gondolattal. esztendő)en.'e a((o" m&" meghiggadt. a te szolg&d.eg'&"/a a szü"eti szünetet.'em)ől *"'!nylő gonoszs&gomat. &8"ilis :A$:S.egt*"t!nt a nagy esem!ny9 Ágoston lel(e (isza(asz(odott a )5n*s !let )ilin sei)ől. seg. hogy tel/esen sza(. s /o))od -en!(ig (iü"./.'!t. 3assi ia %m)4l A-"i(&)a a(a"na( (*lt*zni. (*z*tt !//el (e"esztelte meg Am)"%s 8üs8*( .il&n4)an.+ilen*edi$ $%n&v A kilencedik könyv tartalma . -i&'al s n!h&ny )a"&t/&'al 3assi ia %m)a 'on%l s im&ds&g. A 'il&gi !let gond/ait4l.t$ hasson mindennel. . <Oh 7"am.

(in sem !s üd'*ss!gem. E 8!ld&(at azo("4l./ -e/!)en. halottai()4l ele'ene((! tett!l. nehogy az i-/a( to'&)) is az !n a/(am"4l -egy'e"ezz!( -el 'esze(edő (ed'ü(et# s mi'el eszü(et nem a te t*"'!nyeden /&"tat/&(. Sza)ad 'olt imm&" a lel(em. a (!/elg!s !s )5n*s '&gya(oz&s ma"4 gond/ait4l./totta( )ennün(. t%dom 7"am. 7"am. melyet m&" megszentelt!l e -*ld*n. s mi'el Te. s a(i(től -!ltem elsza(adni.'ün(et. hanem mind/&"t otthagyni nyil'&nos. o"'osi (ezel!ssel meggy4gy%lhassa(. hogy sz&nd!(omat 8ő"!zi( s -e segő( 'eszi( nyel'ü("e sze"en s!n(et0 G.nezete 'olna a dologna(. Te isme"ted.i hasznom lett 'olna a))4l. gondol(od&s%n( (*z!88ont/&)a gy5/t*ttü( *ssze. minden di ső$ s!gn!l magasa)) 'agy az em)e"i l!le(ne(. mi o(on '&gtam eli)e a (*zeli szü"eti 'a(& i4na(# olyan sz. 7"am. Igen al(almasan esett. t*))! nem adom 8ia "a magamat. . Elhat&"oztam.inden !"de(lődő szeme az !n esetemet (%tatn&.t4sz!(emet.tsam -!l)e. hanem eg!sz s*nd)en 'issza'on%lo( "!to"$meste"s!gemmel a sz4sza8o". !les nyila((al !s !gő 8a"azsa((al l&tt&l el )ennün(et az alattomos nyel'e( ellen. s m&" sz&llta( első hang/aim -el!d.eg-ogadt%( egym&sna(. Sze"eteted nyila &t/&"ta sz. azo(at . minden tito(n&l )ensős!gese)). (!ts!g (. hogy sen(ine( sem e/tün( sz4t -előle.inden !l'ezetn!l !dese)) 'agy. =88en ezen a ny&"on t*"t!nt. . nem %gyan test !s '!" sze"int# minden -!nyn!l "agyog4)). hogy nem üt*( l&"m&t dolgaim megsza(.i'el azon)an -ogadalm%n( !s sz&nd!(%n( ne'ed miatt. ott izzotta(. (i'!'e azo(at. hogy -!l"etesze( mindent !s sa( azt 'izsg&lom. nehogy megint le-el! s%szamod/%n(# s olyan he'es tüzet gy. az%t&n anna( "end/e !s m4d/a sze"int el'on%lo(. /4llehet a""a az idő"e. mennyi"e (ezdtem *"ülni. ig!id m!lyen )ensőn()e hatolta(. +ehezen l!legzettem.t&so( '&s&"&)4l.g si"alm%n( '*lgy!)ől (iemel(edtün(. hogy te 'agy a mi 7"%n(. s a l!8 ső/&"4 !ne(et !ne(el/ü(. me"t szinte (!nysze". hogy addig m!g ma"ado(.. *"*m 'olt sz!t)o s&/tanom. !s minden(i előtt isme"etes tan."ni a t. az em)e"e( (*zül sen(i. hogy rövid ideig még megmarad tan$t! székén. ott ho"dozt%( ő(et a szolg&l4id"4l 'ett 8!ld&((al együtt. -!nyess!gem. . hogy )a/ 'an# tüdőm tilta(ozott az e"őse)) !s hossza)) )esz!d ellen. a(i(et a szenny)ől "agyog4((&. 'agyon."T 'lhatározza.ilyen !desen el'agyo( !n imm&" hi&)a'al4 !l'ezete( n!l(ül. igazi !s leg-ő)) gy*ny*"5s!gün(# (isz4"tad s )el!8t!l helyü()e. s -elengesztelt!( ma(a s me"e's!gün(et. amelye( /4tan& s -o"m&/&)an szo(ta( ellen(ezni. hogy tehetetlens!gem miatt mond/a( le a -&"ads&gos tan. hogy sa( n!h&ny na8 'olt m!g a szü"eti 'a(& i4ig. :. hogy ha m!g lehet.tett m&". s tem!"de( sz4)esz!d esn!( a""4l. Istenem.ls&gos so( előad&s te"h!t. a(i( *nmag%((al t*lte(ezne(. hogy tüdőm (ezdte nem ). me"t (isz4"tad ő(et )ensőm)ől. hogy )&"mi gonosz nyel' ellen(ez!se imm&" sa( magasa))"a sz.i(o" azon)an -*lge"/edt !s meg is e"ős*d*tt )ennem az a(a"at.t&s"4l. .me. 'agy mindeneset"e sza(. mellem)en -&/dalma( /elentett!(. F"J". di se('!s-!l!ne( l&tszhatott 'olna meg nem '&"ni a (üsz*)*n &ll4 'a(& i4t. --. mintha ne'ezetes em)e" a(a"n!( lenniF .'ül helyesl!s"e is tal&lhatott. . ment a nagy"a'&gy&s.ned előtt. 6. s s%8a sze"etet)ől meg is szo(t&( em!szteni az em)e"t. Ez 'olt te"'ün(. Elősz*" megi/edtem. de (i nem olthatta. hogy .thatta l&ng/ait.t&s&'al. 'issza'&s&"olt&l. Azt hat&"oztam sz. mint 'alami eledelt. )!(!d helyett "a'asz -og&so("a !s 8e"es m!"(őz!se("e 'al4 (!szs!get ne sze"ezzene( to'&)) is tőlem a tand. sa( a hozz&d ta"toz4(. m.

e"ős hegyeden.'ess!g!"ől nem sz&m. J%talmazd meg 7"am. hogy Fiadna(. :. L sem 'olt m!g (e"eszt!ny. +e)"idi%som. hanem mi"a/t%n( is.ost ott !l Á)"ah&m (e)el!)en.t&said is. hogy "&m semmi eml!(ez!s ne ma"adna )enne# hiszen te is 7"am. Ve"e %nd%s -al%si )i"to(&t. mind*ssze tal&n h. ott 8ihentü( (i )enned a 'il&g ny%gtalans&gait. ha a tü"elem nem sietett 'olna helyette seg. hogy '!t(eztem. mi(o" m!g ta8asztalatlan gye"e(em)e" 'oltam. 6. Tele *"*mmel '&"tam !n . az igaza( /%talmaz&s&na( nagy na8/&n. s %gyan sa( -eles!ge 'olt a )ilin s "a/ta. Ee az!"t azt hiszem. de meg azt mondogatta. amely m&s(o" a tenni'al4( te"h!t ho"dozni seg. hogy el (ell sza(adnia t&"sas&g%n(t4l. Lt e"ős (*tel!(e( ta"t4ztatt&(. mi(o" m&" sz. . a(i( gye"me(ei( !"de(!)en ne(em %gyan soha sza)ads&got nem engedte( 'olna. (*'!" hegyeden. Bgy (*ny*"ült!l meg nem sa( ő"a/ta. !n igen i"galmas 7"am. Füle imm&" nem az !n a/(am )esz!d!"e -igyel# lel(e szom/&t imm&" n&lad.t4sz!(!n.gy$e. me"t tő(!/!t m&" meg(a8ta tőled.g ott időzün(. 'igasztal&said is. am.6I2. Feles!ge az 'olt. az !n test'!"eim (*zül. 'alah&nyszo" megeml!(ez'e )a"&t%n( ta8asztalt nagy sz. me"t (egyetlen -&/dalom (. +em 'itat(ozom 'elü(. a -o""&sn&l silla8. amelyet eg!szen a (e"eszt!ny hit"e t!". me"t mi m&s hely 'olna m!lt4 az ő lel(!hez0 Azon a helyen !l.l&s&t. l&tta teh&t. az Ig!ne( megtestesül!s!t nem ta"totta igaz 'al4s&gna(. +e)"idi%s ellen)en 'elün( *"ült. )izony. Ve"e %nd%st teh&t (ed'etlen gondo( nyomt&(.t/a. hogy legyün( n&la. +em so((al a mi megt!"!sün( !s (e"eszts!g)en . Sze"en s!n( nagy)a/os aggodalmat o(ozott Ve"e %nd%sna(. minden m&s sz*"ny5 gy&szos )5n*mmel együtt ezt is meg)o s&/tottad !s elengedted ne(em a szent (e"eszts!g 'iz!)en0F ---. az ő itala. amely minden m&sn&l e"őse))en 'isszata"totta a mi meg(ezdett %t%n(t4l. Ee . szolg&d. az igazs&got azon)an tüzes )%zg4s&ggal (e"este. T&'ol %gyan tőlün( $ mi a((o" m&" ?4m&)an 'olt%n( $. te"m!(eny hegyeden 1Zsolt IC. Ahogyan mindig (. me"t meg)o s&/tottad ne(i a 'il&g)an el(*'etett )5neit. h5 (atoli(%s !s -egyelmezett szolg&d 'olt A-"i(&)an a sa/&t h&zin!8e (*"!)en.'em tele 'olt a te szolg&latod gondolat&'al.sz na8 ha lehetett. a te 8og&ny$ s&god)4l -el-ogadott -iad ott !l. A(&"mi is a 'al4s&g)an az.gy t&'ozott az !let)ől. amely -elől annyit (!"dezős(*d*tt n&lam. nem teli( el annyi"a -o""&sod)4l. . te meg . F"J"./"aszület!sün( %t&n magadhoz 'etted őt 7"am. J4s&gosan -ela/&nlotta.'&nta.gy amaz idő(*z elm. D&la ne(ed Istenün(F Tied 'agy%n(. .tett.g!"etsza'adhoz h5en Ve"e %nd%sna( 8a"adi somod *"*( ta'aszi sz!8s!geit adtad. hogy a(&" sa( egyetlen 4"&ig is ül/e( m!g a haz%gs&g tan. Tal&n azt '!li ma/d 'ala(i.ts!gem"e. . megeml!(ezel "4l%n(."T 1edvesen emlékezik 3erec&nd&sra és /ebridi&sra. E))ől (!ső)) (i(&sz&l4dott !s -!l"e&llt. testi )a/ -ogta elő# )etegs!ge alatt h5 (e"eszt!ny lett s . me"t t5"tem.!g nem 'olt (e"eszt!ny. Egyh&$ zad egyetlen tit(&)a sem 'olt )ea'at'a. amit e (i-e/ez!s /elent.t/&( ezt )%zd.nozott 'olna )ennün(et. ott t*lte(ezi( most )*l sess!ggel !s )oldog *"*((!. (ed'es )a"&tom. 3assi ia %mot a/&nlotta ne(ün(. ő is )ele)%(ott ama 'eszedelmes t!'ed!s &"(&)a.thatt%( 'olna őt ny&/ad (*z!. de az!"t e"ő (ellett a '&"a(oz&shozF Elt5nt %gyanis hi'at&sos )%zgalmam. de a((o" m&" ma(%l&tlan !let5. Ez az a(ad&ly is g&tolta.(ezem ügy!)en 'olt ez a semmi(!88en sem haz%g ments!g a m!ltatlan(od4 szülő( le silla$ 8. hogy sa( )izonyos -elt!tel mellett a(a" (e"eszt!ny lenni.tette# ott ma"adtam s tal&n *ssze is "ogytam 'olna a tehe" alatt.t&s&"a. s a -elt!tel lehetetlen 'olt.indeneset"e ott 'an.

tott%( a helyzet!ne(.gy. hogy a((o" tel/esen meg$ -!(ezt!l engem tit(os *szt*(!l!seiddel.tottad. hogy a((o" ne(ün( adott minden nagy /4t!tem!nyedet elsz&ml&lhassam."&sain()a. hogy tele sz. mi(o" m!g nagyo))a( -el! "agad eml!(ezetemF Az eml!(ezet szem!'el %gyanis . dom)o(at. hogy !n ne t%d/a( /elenl!tü("ől. a hegye(et. s oly igen /4l esi( most h&l&t adnom ne(ed. amit '!g(!88 elhagytam. mi(o" E&'id zsolt&"ait ol'astam. hogy (i&ltottam hozz&d. most nyel'emet is (isza)ad. hogy . e hittel tel/es !s /&m)o" !ne(e(et. Vele t*lt*ttem sza)ad időn(et a 'ill&)an. de az!"t "a/t%( 'olt az elhagyott is(ola -el-%'al(odotts&g&na( lehelete. -V.egt*"t!nt.i'el -oglal(oztam ott0 T%dom&nyos dolgo((al. olyan-o"m&n mintha sa( -!l)esza(.e"t a""a t*"e(edett. 0ogyan töltekezett Kávid zsoltáraival. Ahonnan m&" (o"&))an (iemelted sz.tani az em)e"is!g ". !"int(eztem. nagy -&/dalom !s (ese"5s!g t*lt*tt el a mani he%so( ellen# m&s"!szt meg sa/n&ltam ő(et.d.gy Aly8i%s is. hogy sze"ettem 'olna )ele(i&ltani ő(et az eg!sz 'il&g -ül!)e s .t4 sze"e(et elmellőzi( s !88en azon m!"egi"t4 o"'oss&g ellen gy5l*l(*dne(.s&got teszne( m%n(&ss&gom"4l azon (*ny'e(. a mi 7"%n( . hit)en -!"-i# (o"a szil&"dd& tette. ami d%"'a. ame$ lye(et ott 'olt )a"&taimmal s *nmagammal -olytatott eszme se"!( ala8/&n . !88en . Vid&m h&laad&so( (*z*tt mentem (i a hozz&m ta"toz4((al együtt Ve"e %nd%s 'ill&/&)a. m. Nondolat)an m&" "!gen elsza(adtam tőle. )&" t&'ol 'olt."&sain( in(&)) a 8og&ny !d"%s$nagys&go( illat&'al !(es(ed/!(.tott&l# ami g*")e 'olt )ennem. ahol nem !ne(li( ő(et0 S 'an$e em)e". Any&m is 'elün( 'olt# (ülse/!"e nő. (i megt!"!sün(*n !s te"'ün(*n a )a"&ts&g s!"elme n!l(ül szomo"(odott# 'igasztalt%( !s )%zd. hogy megteszi. . . mi(o" gond$ . 'agyis nős &lla8ot&na( meg-elelő (e"eszt!ny !let"e# $ +e)"idi%s"a 8edig '&"t%n(. (ezdő a hit)en.&" a te szolg&latod)an. . mennyi"e ge"/edeztem %t&nad 7"am. (*zel 'olt hozz&n( s t!nyleg so(szo" 'olt azon a 8onton.'emet.g '!g"e az ő ide/e is el!"(ezett.''el !ne(elhessü(9 <Ezt mond/a ne(ed sz.gy4( ellen. mindene(-*l*tt 8edig (e"eszt!ny /&m)o"s&g !(es.tetted -el-og&som)an s engem lesim. Tan. mint az Egyh&z gy4gy. +e)"idi%ssal is. de . a(i el"e/te(ezhetne tüzed elől0 =les. s l&thatn&( a" omat. anyami'olta gyeng!dd!. Dogyan (i&ltottam.t gőg/!'elF Ee h&t 'an$e hely a 'il&gon. a""a is. . amely "end)ehozhatn& lel(ü(et.tetted.e"t sza)ad%lni '&gya(ozt%n( a 'il&gi gondo(t4l.egtehette."tam. . S m4dot tal&lt&l.t4 n*'!nyei'el.tetted. hogy lel(em test'!"!t. V!g"e el!"(ezett az idő. ha ott 'anna( 'alahol (*zel. megszel. 'olt ne(ün( ez a '&"a(oz&sF . Sze"ettem 'olna.Ilyen &lla8ot)an 'olt%n( teh&t. hallan&( sza'aimat. hogy ő is satla(oz$ hass!( hozz&n(./"a l&tom magamat.H2. J!z%s M"iszt%s ne'e előtt. (ül*n*sen.tottam 'olna azt.ennyi idő (ellene.'em9 O" &dat (e"estem %"am.ilyen te"hes$hossz. ."T %assiciac&mban végzett m&nkája.eg'&lt4n(. a zsolt&"o( ol'as&sa(o"F Annyi"a -elge"/edtem. F"J". Oh. e""ől a le'ele( teszne( )izonys&got. ami(o" 'al4s&g)an meg'&lhattam a "!to"i sz!(től.gy szem)e&ll. :. Pedig eze( igen /4( a (. (iegyenl. . amelye()en nyoma sin s az em)e"i -el-%'al(odotts&gna(F Mezdő 'oltam a Dozz&d 'al4 igaz sze"etet)en. o" &dat a(a"om (e"esni> 1Zsolt :I. Aly8i%st megh4doltasd Egyszül*tted.tette. 7"am. amazo(at meg m&" *sszet*"te az K". hogy e tito(zatos e"e/5 gy4gy. Vigasztalgatt%( Ve"e %nd%st. (iegyenes. amelyet 8edig )e sem a(a"t eddig 'enni . 6.

Ee nem is -ogadt&( 'olna sza'aimat ez eset)en .e"t !n is. S m!lt&n ha"ag%dtamF Disz nem 'alami-!le.eddig leszte( neh!z sz.S2. &t/&"ta hangomat. 7"am.s&got.e"t )izonyos.ts!gül h. meghallgatt&l engem. M*ny*"ül/ "a/tam. Egyetlen nagy. o" &d 'il&goss&gaF> .mentes ny%galom)an a negyedi( zsolt&"t ol'asomF L&thatn&(. Elő)) nem (a8hatt%( meg a Lel(et.t!leted ma/d (i/elentteti(> 1?4m :. mi(o" hozz&n( lee"esz(edő Szentlel(ed sza'ait ol'astam9 <$ Em)e"e( -iaiF .gy nyilat(oztam 'olna. amilyen !n is 'oltam eml!(ez!sem tan. .s&got s (e"esite( a haz%gs&got0 T%d/&to( meg. -elt&maszt'&n őt halottai)4l !s /o))od"a ültet'!n. Disz az a so( (!8zelőd!s. Az !n (in seim m&" nem ott (int 'olta(.i(o" seg. hisz 'al4s&gos testi hal&llal meghalt imm&" !"tün( a mi (*z)en/&"4n( Ten&lad. %gyan hama" megü"esedi(. sz!t*mli( a szemmel l&that4 'il&g gya"l4 dolgain. =s te 7"am. hogy !n ne t%d$ /am.gy. me"t a((o" m!g nem di sőült meg az K" J!z%s. haz%gs&gsze"ető(# tal&n meg"endülte( 'olna. mit mondtam !n e sza'a( ol'as&sa (*z)enF Pe"sze . . hogy egy&ltal&n nem. 7"am. hogy hallgat4zna(. a s*t!ts!g o"sz&g&)4l (isza(adt idegen te"m!szet (*'ette el )ennem a '!t(e(et. ha t%dom.''el0 . tal&n (ih&nyt&( 'olna mag%()4l. A szo"ongat&s)an t&g. s hallgasd meg im&ds&gomat.tott&l ha"ag%dni magam"a m. G. amit !n igazs&gsz&m)a 'ettem. igazs&gom Istene. !n is sze"ettem a hi. mint ahogyan !n magam magamna( a te sz. s )et*ltetlen '&gyai '!g"e is ü"es eml!(e(en "&g4dna(. mi soda hat&st tette( "&m e sza'a(9 <.s&got !s (e"esite( a haz%gs&got0> .s&ga sze"int.> Da hallhatt&( 'olna. A "!mület iszonya szaladt '!gig "a/tam. hogy t*))! ne '!t(ezzem. de !n nem t%dtam "4la. 7"am. S )&" meg%nn&( a (o8lal&st s mondan&(9 <Mi ad szemün( el! /4(at0> $ mi meg oda(i&ltan4( ne(i(. a(i( *nmag%("a nem ha"ag%szna(.inden. El(üld*tte. ha hozz&d (i&ltan&na(. Istenem# me"t imm&" megtan.s&got# !n is (e"estem a haz%gs&got. me"t imm&" -elmagasztaltatott9 -elt&madt halottai)4l !s -*lment a mennye()e.ned előtt lel(em leg)enső)) !"zelm!'el )esz!ltem. El(üld*tte. hogy onnan a magass&g)4l (üldhette el . nem -*ldi szemmel.t/&(. hogy sa( miatt%( )esz!le(. s (e"estem a haz%gs&gotF El)o"zadtam.'tala(.''el0 . annyi"a s%d&latoss& tetted Szentedet. hogy meghall/&(9 <?&n( 'an /egyez'e.tott&l "a/tam. amelyen igaz .ltam!"t. s nem ezen a 'il&gon (e"estem ő(et. hanem halom"a gy5/ti( mag%( ellen <a ha"agot a ha"ag na8/&"a. a(i a (int'al4()an (e"esi *"*m!t. mind hi&)a'al4 haz%gs&g 'oltF A. $ s m!lys!gesen megind%ltam. mi(o" eze(et hallottam. 'agy legal&))is nem . milyen so(&ig sze"ettem !n t%datlan -e//el a hi. $ amint azo( tan. Ol'astam az int!st9 <ha"ag%d'&n ne '!t(ezzete(>. Miült a szemem)e. hogy az K" s%d&latoss& tette az L Szent/!tF> Azt (i&lt/a9 <meddig>0 Azt (i&lt/a9 <t%d/&to( megF> Ja/.g a 8"4-!ta hang/a9 <.g!"ete sze"int a Vigasztal&s !s Igazs&g lel(!t.eddig leszte( neh!z sz. =s z. nehogy gyana(od/ana(. s most meghallgatn&d ő(et.s&g(e"gető(.i!"t sze"etite( a hi.e"t sze"etite( a hi. me"t az int!s olyano(na( sz4l. az%t&n meg "em!nys!g !s *"*m gy%lladt (i )ennem i"galmad -ontolgat&sa (*z)en. hogy l&tna( !s (ihallgatna(. neh!z 8anasz 'olt ne(em ez az eg!sz -&/dalmas 'isszaeml!(ez!sF J&" meghallhatt&( 'olna mindannyian a hi.gy.

engem (i'&lt(!88 $ a "em!nys!g)en>. Vid&m )izalommal (*sz*nt*ttem ne'edet. eszem)e /%tott.tson meg. Pedig mi soda (. S most gy*t"ődtem amiatt.ltamat el8%szt. =n azon)an mind/&"t az első -e/ezetet nem !"tettem. (i( 'alami(o" s*t!ts!g 'olt%n( *nmag%n()an. mi(o" meg.'&ntam -*ldi /a'a()an gya"a8odni.ltam t!'ed!sei"ől. lel(em leg)ense/!)en# mi(o" megt*"tem. hogy imm&" 'il&goss&g 'agy%n( te)enned. hogy (e"essene( m&s sz4(e"es(edőt is(ol&sai(na(.n 'oltF S milyen gyo"san megsz5ntF . hi"dető/e. Am)"%sna( m.SA2. a szent -!"-i. )enned 'an minden )a/%n(at -ele/tő 8ihen!sün(.tett!l meg 7"am.eg)o"zadtam. sem el nem hallgatom. )o"om !s ola/amF> Sz. Te magad 'agy az tel/ess!ggel. S . de !88en hitem nem engedte. a(i( (*z! 'alami(o" magam is ta"toztam.e"t ami(o" -*lge"/edtem magam ellen.&" nem (. a((o" <adt&l *"*met sz. M!"tem. me"t *"*( egysze"5s!ged)en 'olt ne(em imm&" eg!szen m&s <ga)on&m. az !g -!ny!'el !(es B"&so((al szem)en. me"t hogy !n ten&lad '&llaltam szolg&latot. E*g'!sz 'oltam. s "&/%( isme"tem *nmagam)an. $ Iza/&s 8"4-!t&t a/&nlotta./hod&somon gondol(oz'a "em!ny(edni (ezdtem )enned.t/&n h.'ün( egysze"5s!g!)en let!"deltün(.i(o" annyi"a elm!"gesedett. me"t az E'ang!li%mna( !s a 8og&nyo( megh.nz4 -og-&/&st e"esztett!l "&m. mit (ell a Szent."t adtam 8üs8*(*dne(.'ül .ltam )5nei -elől )iztosna( !"ezzem magamat9 a szent (e"eszts!g m!g nem t*lt*tte le ő(et "4lam.tottam !s ne(ed &ldoztam.gysem t%dtam 'olna ama meste"s!gne( eleget tenni neh!z l!legz!sem !s mell)a/om miatt.lta)) sza'. S. me"t ilyen 'alami eg!sz !letem)en soha m!g nem t*"t!nt 'elem. hogy ol'ass&( el. *"*( 'il&goss&gotF +e(em 'olt "!szem )enne. .+em mi 'agy%n( az a 'il&goss&g %gyanis. Ee azt sem el nem -ele/tettem. V. Lel(em m!ly!n meg!"tettem int!seidet. Ol'astam. .n5leg az!"t.'&s&na( a t*))ie( (*z*tt ő a legny. s /elen elhat&"oz&som"4l. Oh. ott. ami . 7//ongtam. ha ma/d )etel/esedi( az B"&s ig!/e9 <Elnyeletett a hal&l a győzelem &ltal> 1Mo" 6S. Le'!l . M.'&nhat%n(. elhalasztottam ol'as&s&t a""a az idő"e. amely <minden em)e"t meg'il&gos. o(os. ha lel(i szemein((el -el t%dn&( (%tatni mag%n()an a "e/tett. 7"am.'em)e>. hogy meg (ellene eg!sz h&zan!8emet (!"nem9 im&d(ozzana( !"tem hozz&d. s mi'el azt hittem.'em m!ly!)ől sza(adt (i&lt&ssal (i&ltottam az %t&na (*'et(ező zsolt&"'e"ssel9 <Oh igen. Val4sz.gyis sa( ha/sza az idő'el !s el(o8&s az idő)en.na(. ami(o" ma/d t*))et !"te( az K" ig!/!hez."tam ezt s odaadtam ne(i(. ott !s a((o" !"eztem legelősz*" !dess!gedet. egyedül te <e"ős. az ő )!(!/!)enF> $ Dogyan mond/a a zsolt&"0 $ <Alszom !s megny%gszom0> $ Mi a(aszthat meg min(et. a minden gy4gy%l&s Isten!hez. ha tőled el-o"d%lt sz. F"J". ge"/edeztem s nem tal&ltam m4dot "&.me. alig hogy sz. mit olvasson a (zent$rásb!lE A szü"eti 'a(& i4 '!g!n megüzentem a mil&n4ia(na(. hogy m. Viaszt&)l&"a ."&s)4l legin(&)) ol'asnom. milyen (em!nyen osto"ozt&l s milyen s%d&latos gyo"san (*ny*"ült!l. !s sen(it 'eled együtt !s semmit "a/tad (.tse( e hal&losan si(ete(en. s azon(. hogy m&" )esz!lni sem t%dtam. hogy ezen B"&so(na( ellens!gei 'anna(. hogy az eg!sz (*ny' olyan. mi(o" ol'astam eze(et a (*ny')en. a(i '&ltozatlan%l midig 'agy.'ül nem (. hogy nem t%dn&m ne(i( megm%tatni. 'eszett e) 'oltam# 'a( 'oltam az !g m!z!'el !des. mi(o" m. hogy a "&m '&"4 nagy (egyelmed"e m!lt4(!88en elő(!szülhesse(. )!(!)en. . I.gy. hanem tőled 'ettü( 'il&goss&g%n(at ."T Ambr&s )-s)öktől megkérdezi.'ü(et a (*ny*"gő szemü()en hozn&( is el!m e (!"!ssel9 <Mi l&ttat 'elün( /4(at0> .t>. elt5nt a -&/dalom. s 'al4s&gos gy*t"elem ne(em. hogyan seg. Lehetetlen ama )oldog na8o( eg!sz t*"t!net!t 'isszaid!znem eml!(ezetem)e.

amelye(et annyi időn (e"esztül "oml&s n!l(ül megő"izt!l . Pedig a((o" sa( tizenhat !'es 'olt.V-. sen(i m&s!.'e( /&m)o" se"ege !//el$na88al a tem8lom)an 'i""asztott. so((al s%d&latosa)) dolgo(at is ta8asztaltam n&la. Mi is lehetne (. . Val4s&ggal megi/edtem tehets!g!től. Je*z*nl*tte( a hango( -üleim)e.&s."T Aly)i&ssal és Adeodat&ssal egy-tt megkeresztelkedik. 'il&g te"emtő/e.!lyen meghatotta( a tem8lom)an !desen sengő !ne(e(. Az is a te s%galmaz&sod 'olt. (zent ervasi&s és *rotasi&s ereklyéi. A h. 'alah&nyszo" '!giggondoltam az em)e"i nem üd'*ss!g!"e 'onat(oz4 m!lys!ges te"'edet. s imm&" igen so(.t/&n (inyil'&n. ha (ell. Megyelmed)en 'elün( egyidős t&"s%l -ogadt%(."T 'gyházi ének a milán!i tem)lomban. Adeodat%st is mag%n((al 'ittü(. ma/dnem 'alamennyi gyüle(ezet $ m!g m&s o"sz&go()an is $ hasonl4(!88en sele(szi(. (it az a"ian%so( sa/&t e"etne( hitü("e s&). t%d4s -!"-i. hol "e/te(ezne( Ne"'asin%s !s P"o$ tasi%s '!"tan. 7"am. 7"am. Alig t*)). ./"aszületi( a (e"eszts!ged)en.agist"o . E))en az idő)en (ezdte( az Egyh&z (eleti "!szeine( 8!ld&/a sze"int himn%szo(at !s zsolt&"o(at !ne(eltetni a n!88el. (igy%lladta( )ennem a /&m)o" !"z!se(. Am)"%st. .ennyi (*nnyem el-olyt a((o" himn%szo( !s zsolt&"o( !ne(l!se (*z)enF . a 'ill&)4l 'issza(*lt*ztün( . szellem!'el azon)an meghaladt a(&"h&ny meg$ &lla8odott. F"J". /4-o"m&n im&ds&g)4l !lt s . mez. to"z dolgain( so( /4"a -o"d.t4/a. 7"am.t. mindaz!"t t!ged di s!"le(# me"t ama gye"me()en semmi "!szem nem 'olt. sz./&n. Ee .gy szolg&lt ne(ed. Azt&n meg$ (e"esztel(edtün( s el"e8ült minden aggodalm%n( elm. sa( )5n*m. de min(et is el(a8ott az eg!sz '&"os "!mülete !s megd*))en!se. hogy megne'el/ü( t*"'!nyed)en. Ami a te a/&nd!(od. . mint egy !'e lehetett anna(.il&n4)a. hogy amit ott a 'elem t&"sal(od4na( a/(&"a adtam.'em"e "&sz&llt az igazs&g ha"mata.lt !letün( -elől. Ez a szo(&s a mai na8ig is gya(o"lat)an ma"adt. 8üs8*(!'el.i(o" el!"(ezett /elent(ez!sün( ide/e. $ ami a te a/&nd!(od. +em t%dtam ama na8o()an el!gg! t*lte(ezni sod&latos !dess!geddel.''el is. nehogy gy&sz&)a )ele-&"ad/on !s )ele-&s%l/on. 7gyana((o" Am)"%sna( l&tom&s . mege"edte( (*nnyeim $ s a (*nnye( igen /4l este( ne(em.i a((o" m!g el!g (*z*ny*se( 'olt%n( lel(es *nt%dat h. hogy el(ezdt!( a mil&n4i tem8lom)an ezt a 'igasztal&ssal !s lel(esed!ssel tele istentiszteleti m4dot s a test'!"e( m&"is (ül*n*s )%zgalommal 'ette( "!szt sz.'üled meste"e ilyen s%d&na(0 Mo"&n elsza(asztottad -*ldi !let!t# !88en az!"t ny%godta))an gondolo( "e& 'issza# me"t sem gye"me((o"a. Any&m a legelső( (*z*tt 'olt az aggodalmas 'i""asz$ t&s)an. hogy szinte 8!ld&tlan )&to"s&ggal. minden a/&nd!(od!"t. sem &ltal&)an őmiatta nin s semmi -!lni'al4m. az mind 'al4s&gosan az ő gondolata.( -*ldi ma"ad'&nyai.totta(.s&ga miatt. +em nagy ide/e.m5 (*ny'em)en ő )esz!lget 'elem# t%dod. Valen$ tinian%s gye"me( s&sz&" any/a. V--. sem i-/. D&la ne(ed. (!szen a""a.eg 'olt m&" )enne a tit(aidhoz illő al&zatoss&g s test!ne( is annyi"a e"ős(ez5 %"a 'olt. F"J". hogy -elt&8l&lt%( őt a te t*"'!nyed)en. . hite miatt üld*zni (ezdte szolg&dat. hogy J%stina. hanggal is a (*z*s !ne(l!s)en.tl&) /&"t =sza($It&lia /eges -*ld/!nF Teste sze"int )5n*m)ől született -iamat.tottad. a te szolg&ddal együtt. Aly8i%s is elha$ t&"ozta. hogy meghal/on. A te (ezed tette őt (i'&l4'&. . 6. Istenem.ind*ssze tizen*t !'es lehetett. hogy 'elem együtt .

hogy 'isszamegyün( A-"i(&)a."e lett enne(."T Bgoston elmondja anyja élettörténetét. nem az ő m%n(&/a 'olt# te adt&l ne(i !letet. s a(i m&" any&m aty/&t is h&t&n ho"dozgatta. mi lesz ma/d )előle. hogy 'il&g"a /*tt !s -elne'előd*tt.zott (aton&s(odott egy ideig. az üld*z!s düh*ss!g!)en meg silla8odott.tit(os (in sesh&zad)an. Bgy a(ad&lyozta meg. t*)) !' 4ta 'a(. asszony&n&l nagy 'olt a )e sülete. a(i megszült engem test sze"int is. V---. amelye(et.időn illő 8om8&'al Am)"%s tem8lom&)a 'itt!( ő(et. hadd men/en (*zel.tott ne'el!s!"e. elő)).teni el-eled$ temF Ja/. hol szolg&lhatn&n( ne(ed leghasznosa))an.zt&( a sal&d le&nygye"me(eit. Fogadd el. de meg agg (o"a !s (i'&l4 /elleme miatt ama (e"eszt!ny sal&d %"&n&l. (em!nyen -egyelmezte. m!g 'izet sem inni. (*z!n( t&"s. mi(o" a n!8 *"*m"i'alg&s&t hallotta s meg!"tette. S hozz&tette mindig az o(os intelmet9 <. n!ma h&l&mat !s (*sz*netemet tem!"de( /4t!tem!nyed!"t. mi"ől 'an sz4. :. hogy az italoz&s gonosz szo(&ss& ne -e/lőd/!( )ennü(. <Mi )!(!s la(&st adsz a h&z)an az egy!"telm5e(ne(> 1Zsolt IC. IstenemF .tottad a szülő'&"os%n()4l 'al4 -iatal E'odi%st. a(i m!g any/&n&l is t*)) gondot -o"d. hogy al(almas idő)en elő'edd !s meg-!(ezd 'elü( a asszonyi düh!t. P!ld&%l a szülői asztalon '!gzett sze"!ny !t(ez!se( ide/!n (. az mind a te a/&nd!(od 'olt. amennyi sa( )e t%d )előle hatolni testem szalma(%nyh4/&)a. s "*gt*n 'isszanye"te szeme 'il&g&t.ned előtt szent/eid hal&la> 1Zsolt 66S. nem i8a"(odt%n( %t&nad. . m&" (o"&))an -eleml. . me"t )o" nin s a (ezete( ügy!)en.s&ggal.'ül nem engedte ő(et. a(&"minő szom/asa( 'olta(. Szo"galmasan gond/%(at 'iselte.ilyen %ta(on 'ezeted eml!(ezetemet. me"t igen siete(. hogy most -igyelmeztett!l ezen esem!nye( meg'all&s&"a. szent szigo". 'ezesse oda. F"J". $ l!le( sze"int is. aty/a. $ .int s&sz&"i meg). Da (ellett.tott&(. ami("ől nem sz4lo(. s a t&'oz4 gonosz lel(e( 'allom&st tette( hatalmad"4l. Sőt az egyi( '&"ossze"te isme"etes 8olg&". mi(o" . Amit di s!"e( )enne. az *"*( 'il&goss&g sz&m&"a. D&la ne(ed. any/a azt sem t%dhatt&(.62. amint Egyh&zad h5s!ges tag/&hoz illi(. Ee egyetlen 'on&st sem hagyo( el. mint a nagyo))a s(a le&nyo( szo(t&(.totta a (endőt. 6. -el%g"ott s (!"te 'ezető/!t. a((o". sze"etn! (endő/!'el a (o8o"s4t meg!"inteni. azt&n szemei"e )o". Az!"t is -olyt t*)) (*nnyem himn%szaid !ne(l!se (*z)en. Mi&st&( !s na8-!ny"e hozt&( a szent e"e(ly!(et. Ez!"t azt&n. s a s&sz&"nő gy5l*l(*dő lel(e.egtette. Odaigaz. ha"sog'a sz&llt di s!"eted. s&sz&"nő :. Kt(*z)en. Elősz*" is az. a(&"milyen /elese( is. sz&llt )alzsamod illata. So( mindent elmellőz*(. az *"d*g*(től megsz&llotta( meggy4gy%lta(. Ostia Ti)e"i&n&l any&m meghalt. olyan h&z)an. M*ny*"g*tt. Azon t*"tü( a -e/ün(et. M"iszt%s -egyelme alatt ne'előd*tt a te -!lelmed)en. <me"t d"&gal&tos a te sz. 7"am. . So(at emlegette egyi( *"eg sel!d/ü(et. amit eml!(ezetem sa( előadhat ama szolg&l4d"4l.'om le'egődet. M!ső)) -!"/hez . ahol hit !s Egyszül*tt Fiad 7"al(odta(. azt&n hozz&d t!"t.C2.tgatta ő(et. ha az igaz hit eg!szs!g!t )e-ogadni nem lett is al(almas. $ most '!g"e sza)adon sz. az ideig ta"t4. me"t imm&" a tied"e -egy'e"(ezett.egegyeztün(. ?&). az mind nem sa/&t/a. +agy h. Valami(o" s4ha/aim (e"este( t!ged. mint mi# meg(e"esztel(edett s otthagyta a 'il&gi (atonai szolg&latot.ost 'izet inn&to(. o(osan tan.gy sz&llt. egy!)(!nt 8edig /4zan%l.

Dol 'olt a )*l s *"eg sel!d s hol a szigo".z. ami nem illi(. amint a )a"&to( h. hogy ne(ed megnye"/e. az ellen-!l szidalma igen gya("an /a'%l&st o(oz. Ezt sem isz&(os ha/land4s&g)4l tette# egysze"5 gye"me(es 8a/(oss&g 'olt. !s a )enned 'al4 hit e"e/!)en tiszt&'& "endezi !let!t.t"a t!" az.i 'olt a((o" el/&"&sod. amely -olyton ő"s!gen 'an -elettün(0 .t/&n is t%dsz haszn&lni lel(ün( üd'*ss!g!ne(. s szülei őt szo(t&( a )o"ta"t4 (&dhoz oda(üldeni )o"!"t.ly&'al -egyelem"e szo(tatta a -e/letlen (o" moh4s&g&t s a le&ny(&()an m!g a szom/.tő$ 8oha"at -elül"ől a )o")a )%(tatta. Bme. mint %"&na(.ted.'en tal&lta. F!"/!ne( .tani. sa(hogy a na8i (e'!shez mindenna8 m&s (e'!s /&"%lt. . '&"ta.gy szolg&lt.t&ssal egy m&si( l!le( (em!ny !s (egyetlen szidalm&t haszn&ltad o"'osi (!sül. hogy ne is (. hanem /4-o"m&n sa( a/(ai sz!l!'el szü" s*lt )előle# igen (e'eset# a t*)) ellen m&" sze"'ezete is tilta(ozott 'olna. amely a -iatal !'e( -olyam&n minden-!le sintalans&g)an -o"" (i. hogy tito(zatos igaz. ne'elő nin sene( /elen. mint azo( a tied al&. . 6. 7"am.gy. ha sa( a -elnőtte( te(int!lye el nem -o/t/a.i(o" a me". a(i a (e'!ssel nem gondol> 1Si" 6Q. s egyetlen '&g&ssal (imetszetted ezt a "othad&stF A szolg&l4 le&ny %gyanis.zli( a '. 7"am. hogy -!"/e sze"ette is.!g -!"/e h5tlens!g!t is . ta"talm&t nem *nt*tte mind/&"t az ü'eg)e.i(o" a8a. s%d&lta is.zelg!se "ontani szo(ott. amint ez so(szo" megt*"t!ni(. a(i 'ele együtt szo(ott a )o"os ed!nyhez odamenni.tottad meg ez!t.t&s&t0 Jizony . !gie(. hogy soha emiatt nem 8e"le(edett 'ele# '&"ta.mente(.62. Sze"!ny le&ny(a 'olt.ag&)a sz&llt. F"J". a(it meg a(a"t /a'.t/&n gy4gy. a m&si(na( meg'ad%lt lel(e . -*ldie( (o"m&nyz4/a. a Te"emtő. anya. s "*gt*n a))a is hagyta. megisme"te !s (&"hoztatta s. . E"(*l$ sei t!gedet hi"dette( ne(i. %"al(odto( (am"&n. -/.> $ Ilyen )*l s o(tat&ssal. amint a -!"/hez menendő (o"t el!"te. $ Vegye sz. 7"am0 Dogyan (ezdted s hogyan -e/ezted )e gy4gy. hanem mindig /o))an "&$ (a8to( a )o"ital"a.t4 (ezed n!l(ül. Ilyen tiszta !s /4zan ne'el!s)en se"dült -el. tal&n.szo(&s&t. igen (ese"5 s!"t!ssel elne'ezte "!szegesne(F A sz4 sz. Igen.tani. Te azon)an. 'alamint sza'&na( s. . 8in !n# ma/d a((o" nem . amit &ltala te sele(edt!l. hogy ő)el!/e m!gis )elo8a(odott 'alahogyan a )o" sze"etete. . tilalom0 ="t 'olna$e sa( 'alamit is e )%/(&l4 )a/ ellen a te gy4gy.. gye"me(!ne(."nő/!'el. Azt )esz!lte azon)an a te szolg&l4d ne(em. s minden t*"e('!se az 'olt. Tito()an nyel'elt. a(i m!g o(talan em)e"e( . G. (i az idő( za'a"os h*m8*lyg!s!t igaz. de tal&n maga is )üntet!stől -!lt. s mi'el <elesi( lassan(int.tgette.'!"e ezt minden(i s ne *nmag&na( t%la/don. Ee az!"t nem azt a /4t -izeted 'issza ne(i.gy elt5"te. tisztelte is. annyi"a )eleme"ült e))e a szo(&s)a hogy (!ső)) m&" a ma/dnem tele 8oha"a(at is moh4n ü".'&n(ozzana( az %t&n. /elen 'agy te. hanem düh!)en )osszantani a(a"ta -iatal . n!gy szem (*z*tt sz4'&lt&s)a (e'e"edett -iatal . int!seiddel. amit ő a(a"t.tottad. -!"/hez adt&(."nő/!t. A szolg&l4 nem meggy4gy. me"t 8e"8at'a"%( 8e" !)e !88en 'alahol egyedül 'olta(. hogy i"galmad ma/d sa( "e& sz&ll. ha int!sei nyom&n /4 .tsa.tod s az esem!nye( "e/tett h%ll&mait is !l/aid szolg&lat&"a (!nysze".s&gna( is tisztes m!"t!(et sza)ott. me"t egy!nis!g!t annyi"a 'onz4'& tetted. !s szem!"e lo))ant'a )5n*s szo(&s&t."T +!nika szel$d okossága. hanem a "osszat. ha sa( ilyen (!sőn &"%ln& el a )5nt. S mi'el te so((al /o))an szülei hatalma al& igaz.

a(i( nem (*'ett!(. amit amaz nem is mondott.&s asszonyo(.nl4dta( megal&z4 helyzetü()en. mi!"t tette ezt. Figyelmes 'olt i"&nta. hogy ahol sa( tehette. /4llehet 'alamennyiü( -!"/e szel.d. Egyi( sel!d sem 'etemedett t*))! ilyen"e. 3s%d&l(ozta( az asszonyo(.'e is(ol&/&)an. +agy so(&"a -!"/!t is megnye"te ne(ed.Q2. "*'id ta8asztalat %t&n h&l&l(odta( ne(i.g 8og&ny 'olt. de te(intettel 'olt h&za "end/!"e. tisztelt !s sze"etett t!ged ő)enne. 'alah&nyszo" tőled elsza(ad&s%(at l&tta. az any4s 8edig (i/elentette. hogy az maga /4sz&nt&)4l tett -i&na( /elent!st a szolg&l4( 8lety(&i"4l. hogy ezt a /%talmat '&"hat/a tőle minden(i. +em )e süln!m so("a ezt a t%la/dons&g&t.t4 'e"!se( nyom&t ho"dozt&(.gy tan%lta tőled. mit mondott a m&si(. !s semmi /el sem m%tatta. Any4sa "osszlel(5 sel!de( s. s </4 sele(edetei"ől )izonys&ga 'olt> 1S.gy nem (ellett t*))! si"atnia )enne. hogy sz&mtalan so( em)e". ha szomo". mi(o" ha"agos 'olt.. mint ami al(almas 'olt ő(et *ssze)!(. mintha a )5nne( 'alami sz*"nyen te"/edő nya'aly&/a -e"tőzn! ő(et.gyne'ezett h&zass&gi sze"ződ!s -elol'as&s&t '!gighallgatt&(. V!gighallgatta %gyan a -ele( egym&s ellen i"&ny%l4 so( (ese"5 )esz!d!t. nem sa( )es. amint m&" elő)) elmondtam.'&ns&g&na(. S mi(o" tit(&t )izalmasan (i a(a"t&( tőle t%dni. me"t /&m)o" !let!ne( gyüm*l sei tette( tan. de sa( !lete leg'!g!n. hogy gonosz 8lety(&'al sem nem sze"ez. (ine( m!h!)en engem te"emtett!l. imm&" (e"eszt!ny)en azt. )!(!t sze"zett az elidegenedett !s ha"agos sz. . azt.g&sa (*'et(ezt!)en eleinte nem 'olt /4 sz.s&got a""4l hogy sz. hogy meny!"ől gonosz%l 8lety(&z előtte. di s!"t.gy nye"te meg. hanem meg is told/a olyannal. . t%dt&( %gyanis.''el hozz&. em)e" 'olt egy!)(!nt. :. s m!gse hallotta soha sen(i. to'&)) (. 'agy hogy sa( egyetlen na8ig is h&zi 8e"8at'a" miatt ha"ag)an lette( 'olna egym&ssal. 'agy azt. amely ő(et %"ai( szolg&l4i'& tette# (*'et(ezőleg ta"ts&( szem előtt helyze$ tü(et. hogy a sze"$ ződ!s esz(*z 'olt. eszü()e (ellett 'olna 'enni*(. m&" ahogy a 'esze(edő( első dühü()en )a"&tnő/ü( előtt ta/t!(ozni szo(ta(. s . (*ny*"ülő Istenem.t!lte meg!"tettetni 'ele.'!)en otthon 'agy. m.'ül igazi szolg&l4/a 'olt szolg&idna(. <'iszontszolg&lattal 'olt szüleihez> 16Tim S. a(&"h&nyszo" m!g a" %(at is el".gy. ha !lsze"5ne( . Nye"me(e(et ne'elt.A2. meste"!től sz. Any&m azon)an igen o(osan nem sa( tettel. D5s!ges szolg&l4d.t ellen(ez!st.6@2. me"t . hogy Pat"i i%s meg'e"te 'olna -eles!g!t.teni. amit t5"t tőle. Pedig em)e"s!ges em)e"ne( nem 'olna sza)ad azzal megel!gednie. <h&z&t /&m)o"%l gondozta>. hanem a""a (ellene t*"e(ednie.an nem ta8asztaln&m. m!g egy nagy (egyelmet nye"t tőled.de)) te"m!szet5 'olt.t. amelye( (*zte !s menye (*z*tt a sal&di egyet!"t!st meg"ontani i8a"(odta(. Amint any&m is szo(ta. de hi"telen ha"ag. (omolyan megintette ő(et.Igen /4sz&nd!(. a(i . Pat"i i%s eleget a(a"t tenni any/a (. (io(tatta ő(et el/&"&sa m4d/&"4l. 3sa( (!ső)). s megto"l&st (*'etelt.gy. s mintha t"!-&lt 'olna.gy a(a"/a az ő (ed'!t (e"esni. . <Egy -!"-ina( 'olt -eles!ge> 16Tim S. s ne &gas(od/ana( -!"/ü( ellen. de m!g sz4'al sem ellen(ezett 'ele. mindig tü"elmes !s mindig szel. Azon(. A(i sa( isme"te őt (*zülün(. hogy o(os sz4'al a megl!'őt is eloszlassa. Lt is %gyan. hogy az ő -!"/e hi"telen te"m!szet5. A(i( (*'ett!( a 8!ld&t.g&sa$).'e( (*z*tt.g/a az egyi( düh*ngő -!lne(. de . ami(o" az . hogy mindig .i(o" azt&n a )a"&tnő( )esz!lget!s (*z)en -!"/ü( d%"'as&gai miatt 8anasz(odta(. $ Att4l a 8e" től (ezd'e $ mondotta ne(i( $. any&m nyel'ü("e -igyelmeztette. s (*"nyezete )!(ess!g!"e is# a )5n*s*(et teh&t any/a '!lem!nye sze"int meg(o")& soltatta./"a &t!lte 'elü( szül!si -&/dalmait. ha"ag/a m%lt&'al magya"&zta meg ne(i eg!sz ny%godtan. sem nem gya"a8.l a lehető leg(ed'ese)) egyet!"t!s)en !lte( egym&ssal. G. . any4s !s menye 8edig ezent. hogy o( n!l(ül düh*s(*d*tt. ha ha"agos%( h&ta m*g*tt metsző meg/egyz!se((el sza)adon e"esztheti( gy5l*l(*d!sü(et# $ de semmi m&st egyi("ől a m&si(na( el nem &"%lt.

. . -ül nem hallott. ahonnan a na8.g sa( a (e"eszts!g (egyelm!ne( elnye"!se %t&n )enned *ssze-o""'a együtt !ltün(./hod&sF G. T%dom. hold !s sillago( (üldi( -*ldün( -el! -!nyess!gü(et. a(i megma"ad *"*((!> 1Zsolt QQ. 'an !s lesz# sa( ő maga nem '&ltozi( soha. Oh 7"am. nem '!nhedi( s tőle 'an minden meg. ha (egyelmed engedi . s%d&lt%( mag%n()an al(ot&saidat. -el-og'a. hanem ő al(otott min(et. egysz4'al mindent.!ly s4ha/ sza(adt (i )előlün(. ő most is %gyanaz.lt/a.i(o" ide!"tün(. Azt&n m!g -*l/e)) sz&llt%n(.gy gond%n(at 'iselte. :. Ezt is meghaladt%(. mi nem. Sőt in(&)) az igaz. Tegyü( -el.V!gül ne(ün( is 7"am. amelyet <szem nem l&tott.Q2. s . s el!"tün( lel(ün(h*z.:G2 s 'isszat!"tün( a hangos )esz!dhez. minden )esz!det !s /elet. tenge""ől.'ün( "o88ant e"ő-esz. R"*( Igazs&g. . T&'ol a t*megtől ott 8ihentü( (i hossz. /*'ő/e nin s is. sa( a /*'ő -el! sz&llt%n( s a te /elenl!ted)en. hogy el!"/ü( a -ogyat(ozhatatlan )ős!g )i"odalm&t. a )enned le'ő !let -o""&s&na( mennyei h%ll&mai %t&n. hal&l&ig . (*zel az Ostia Ti)e"ina (i(*tőh*z.t!se . ő egysze"5en 'an. az *"*( !let *"*mei'el nem sa( *sszehasonl. hogy ez is a te (ezed tit(os igaz. sz&"az-*ldi %taz&s%n( -&"adalmait s ott (!szülődtün( a tenge""e. le'egő"ől. m!g tüzese)) '&gya(oz&s sz&"ny&n az R"*( L!tező -el! sz&llt%n(. milyen lesz ma/d 'alami(o" a szente( *"*( )oldogs&ga. el a (!8zelet minden nyoma a -*ld"ől.: 6. mintha mindannyian gye"me(ei lettün( 'olna. hogy ü"es send '&lt -el minden &lmot. hogy ő meg !n mag&nyosan ott &llt%n( az egyi( a)la(n&l.lta("4l. . szolg&idna(.gy szolg&lt. hogy h%ll4 se88/ei)ől amennyit sa( lehet. )esz!ltü(. hanem egy na8on m!g eml. hogy m. oda(*t*ttü( <lel(ün( e zseng!it> 1?4m H. Lel(ün( a/(a szom/asan (. semmi sem hasonlatos a te Ig!dhez. T*"t!nt.gy ne'eznün( mag%n(at. 7"am. a""4l t&"gyalgatt%n(. meg!"ti a mindens!g sza'&t9 <+em mi al(ott%( mag%n(at. hogy az !"z!(i *"*m*(et."T Beszélgetése anyjával az örök boldogságr!l 67@J november 97. Jesz!lget!sün( első sza(asz&n l&tt%(. azt a na8ot elő"e.me. Ott hagyt%(. 3sa( te t%dtad. amely)en (!l !s '!sz az ige. az nem lehet *"*((!'al4. !des$(ed'esen )esz!lgettün(. Az a)la( anna( a h&zna( )első (e"t/!"e n!zett.t&sa 'olt. &t az !g)oltozaton. mintha mi lettün( 'olna szülei. Da most ez az em)e" )elehallgat a send)e.gy elm!l(edtün( "4la. 7"am.ag&nosan.'&n(ozott a te -o""&sodna(. R"*( az *nmag&)an. amely)en la(t%n(. S mi(o" . ahol Iz"aelt *"*((! t&8l&lod az igazs&g (enye"!'el. minden (!8zelőd!st. sőt maga a l!le( is hallgat *nmag&"4l s a maga gondolata n!l(ül maga -*l! emel(edi(.tani.')e -*l nem hatott> 16Mo" :. Azt mondott%(9 Tegyü( -el. '&gya(oz4 sz. /*'ő/e 'an.eg-eled(ez'e a m. 7"am. +em messze 'olt m&" e 'il&g)4l t&'oz&s&na( ide/e. m. me"t *"*((!'al4# amine( m.G$S2. a(i 'olt !s lesz *"*((*n$*"*((!. s ahol maga az Ige az =let# ő &ltala lett minden. a(&"milyen nagyo( !s a(&"milyen magas -*ldi szem8ont)4l !"t!(el/ü( is ő(et. Áthaladt%n( -o(ozatosan az eg!sz -*ldi 'il&gon. . azo( e"e/!)en e -*ls!ges (!"d!s"ől elm!l(edhessün(. /. mintha egy szem8illant&s"a meg!"intette 'olna. V!gig elemeztü(. hogy a sendess!g t*(!letes legyen.teni sem lehet. amine( el (ell t5nnie. F"J".lt/a. Tegyü( -el. hogy 'ala(i)en el sendesedi( a test ny%gtalans&ga. hogy nem gondol az !g)oltozat"a. sem em)e"i sz. ami 'olt.

mi!"t 'agyo( m!g mindig itt. Te 'agy a tan. hogy az K" olt&"&n&l. i/edelem ült (i a" &"a s te(intet!'el -e/ezte (i "osszall&s&t. . hogy sza'&t meg!"tenő(. A. nem angyal hang/&'al.62. a l&z &gy)a d*nt*tte. Semmi gondoto( ne legyen miatta. ha nem is !88en e))en a -o"m&)an !s ezen sza'a((al. amely %t&n elő)) az a m!ly s4ha/ sza(adt (i )előlün(0 +em ezt /elenti$e a mond&s9 <. +em a mindens!g hang/&'al. mielőtt meghalo(. Tegyü( -el. Any&m 8edig .:62. Egyetlen dolog miatt (. s most szolg&id (*z*tt l&thatla(. E 'il&g t*))! ne(em semmit sem adhat. hogy test'!"em . Ágy&hoz "ohant%n(. s minden m&s. ha any&n( nem idegen)en. nem mennyd*"$ g!ssel. nem ilyen 'alami 'olna$e az *"*( !let. . ami(o" ma/d <mindny&/an -elt&mad%n( %gyan. hasonl4 a leg-ő)) megisme"!s ama 8illanat&hoz. +em -*ldi sz4'al. s mintha (!"dezett 'olna. F"J". de nem mindny&/an '&ltoz%n( elF> 16Mo" 6S. +em eml!(szem tiszt&n. hanem haza -*ld/!n '!gezhetn! )e !let!t.gy sz4lt9 <FiamF Ami engem illet. . alig n!gy$*t na8 m. s%ttogta9 Dol 'oltam0 Az%t&n l&t'a m!lys!ges -&/dalm%n(at. nem -igyelmeztető /ele((el. imm&" semmi gy*ny*"5s!gem nin s e))en az !let)en.gy.gy sz4lt9 $ Temess!te( el itt any&to(atF Dallgattam s 'issza-o/tottam zo(og&somat. . Jetegs!ge 'alamelyi( na8/&n el&/%lt s "*'id idő"e el'esztette eszm!let!t. mit '&laszoltam ne(i. S mi(o" lesz ez0 A((o". de gyo"san mag&hoz t!"t. V!gign!zett "a/t%n( $ test'!"em !s !n &llott%n( ott $. amit mindeze()en sze"etün(. hogy so((al /o))an sze"etn!.gy gondol(ozi(.i (e"esni'al4m imm&" e 'il&gon0> /-. 6. hogy a Te"emtő )esz!lni (ezdene. nem t%dom. me"t ő maga is '&"/a a te"emtő hang/&t.en/ )e 7"ad *"*m!)e0> 1. 'agy nem so((al (!ső)). hanem ő maga. so((al t*(!letlene)) l&t&s%n( megsz5nn!(. eml!(ezzete( meg "4lam. 7"am. Ilyen gondolato(at -e/tegettem. mi(et )esz!lF Me'!ssel %t4)) mind(ettőn(h*z sz4lt9 $ Temess!te( el testemet a(&"ho'&. hogy e (i/elent!s %t&n eln!m%l a mindens!g. hogy (atoli(%s (e"eszt!nyne( l&ssala(. Az%t&n "&m n!zett9 $ +!zd sa( $ mondotta $. hanem ő maga. Egyedül.Tegyü( -el. 3sa( azt az egyet (!"em tőlete(.'&ntam a -*ld*n időzni. a(&"hol leszte( is. olyan-!l!t.i a tenni'al4m. hogy azon a na8on. megadta meg!"nem. amint most -el!/e sz&"nyal%n( !s a gondolat 'ill&m&'al -elhatolni i8a"(od%n( a mindene(et meghalad4 *"*( J*l sess!ghez# s ha ezen helyzet)en meg*"*(*d$ n!n(. Da mindeze( n!l(ül hallhatn4( őt. hogy lemondt&l a -*ldi )oldogs&g"4l. -*lem!szten! s az *"*( m!lys!g!)e "e/ten! a l&t4t.m.t :S. .l'a. ez az egy 8edig el"agadn&. Az K" so((al t*))et adott. ez az eg!sz 'il&g minden gy*ny*"5s!g!'el együtt igen hit'&nny& zs%go"odott *ssze előttün(. Test'!"em mondott 'alamit. mi(o" ilyen dolgo("4l elm!l(edtün(. Amint e sza'a(at hallotta."T (zent +!nika halála. M*z)en.

. hogy egysze" m&" ostiai ta"t4z(od&s%n( ide/!n n!h&ny )a"&tom előtt az !desanya (*z'et$ lens!g!'el )esz!lt a 'il&gi !let meg'et!s!"ől !s a hal&l !"t!(!"ől. M*nnye()en a(a"t (it*"ni. hangosan els. hogy ti. -igyelme 'olt /*'endő s. 6.ennyi"e *"ültem most ama sza'&na(. 7"amF $. s e gy*ng!d 'iszony hi"telen megsza(ad&sa s. /--. =n nem 'oltam ott. hogy e sza'a(at nagy nehezen (i t%dta mondani. az%t&n elhallgatott. hogy haz&/&)an '&gya(ozott 'olna meghalni. S honnan 'olt m!gis )ennem a m!lys!ges -&/dalom0 Oh. s !n e 'e"gőd!s)en igen nyomo"%lt%l !"eztem magamat."T Bgoston nagy fájdalma. =n meg elgondol(oztam azon. hogy )etegs!ge %tols4 ide/!n szo"gos(od&saim (*z)en (ed'es(ed'e !des gye"me(!ne( ne'ezett s igen nagy sze"etettel azt is megeml. *t'enhat !'es (o"&)an. F"J".t!ssel 'isszata"tottam a (*nnye( &"/&t# szemeim sz&"aza( ma"adta(.tette. mennyi minden-!le a/&nd!(od 'an a h5s!ges lel(e( sz&m&"a s minő s%d&latos e"edm!nye(et t%dsz )előlü( (ite"melni. Je-ogtam szemeit. s az em)e"e(. Ilyen az em)e"i l!le(9 nehezen hatol )e Isten gondolatai)aF Az 'olt a '&gya. Any&m hal&la nem 'olt sze"en s!tlen s nem 'olt tel/es hal&l. sa( s%d&l(oztam !s *"ültem. hogy asszony ennyi"e e"őslel(5 lehet $ te adtad ne(i.lyos se)et üt*tt "a/tamF .'!)ől (iszo"%lni. mintha az elh%nytna( 'alami 'eszedelmet. Azt gondoltam. $ +em (ell teh&t -!lnem. Jiztosa( 'olt%n( e))en# ezt )izony. El-ogott az *"*m !s h&la !"zete. mi(o" (ezdte( ezen !"t!(telen '&gya(oz&so( mindent )et*ltő /4s&god elől sz. milyen so( gond/a."/&"a. Azo( s%d&lt&(.tani# me"t olyan az e--a/ta si"&n(oz&s a legt*)) eset)en. 'agy tel/es megsemmisül!s!t gy&szoln&. a mi igaz hitün( s !"telmün( o(-e/t!se. :. amit "!gen t%dtam -előle. hogy most ilyenne( l&ttam. hogy mind(etten (*z*s -*ld)en 8ihenhessene(. igen megszo(tam s igen (ed'es 'olt mellette !lnem. hogy sz!8 egyet!"t!s)en elt*lt*tt (*z*s !letün(h*z satol4d/!( m!g az a )oldogs&g is.'szaggat4 gye"me(i si(olt&sa meg-!(ezte !s elhallgattatta )ennem is a m&"$m&" zo(og&s)a &tmenő gye"me(i !"z!st.Alig. hogy soha tőlem egyetlen d%"'a 'agy s!"tő (i-a(ad&st sem hallott. .tette -!"/e teste mell!.totta eg!sz !lete. mi(o" -*lid!ztem eml!(ezetem)en azt. nem illi( ezt a gy&szesetet 8anaszos (*nnye((el !s zo(og&ssal hangos. Azt is (!ső)) t%dtam meg. mi(o" !n ha"min h&"om !'es 'oltam. Sz. tit(os (ez5 7"am. hogy nem t%d/a ma/d a 'il&g '!g!n. hogy az a)la(n&l -olytatott )esz!lget!sün()en. isten-!lő !s /&m)o" lel(e (isza(adt test!)ől. tegy!( meg ne(i azt.")a (e"ülni0 $ <Semmi sin s messze Istenne( $ -elelte. nem -!l$e ilyen messze a haz&t4l s. tenge"/&"4 )olyong&sai %t&n "& eml!(ez'e. de "o88ant e"ő$ -esz. me"t 'alamennyien "&sz4lt%n(. +em t%dtam. Igaz.i(o" any&m %tols4t s4ha/tott. s meg(!"dezt!( tőle. Mimondhatatlan -&/dalom gy5lt *ssze )ennem. mi(o" azt mondotta9 mi (e"esni'al4m 'an a 'il&gon0 +em 'ettem !sz"e."ta mag&t. Az%t&n n!ma s*nd)en t5"te egy"e n*'e('ő )a/&t. honnan t&masszon -el engemF> Jetegs!ge (ilen edi( na8/&n. -iam Adeodat%s. Elő"e (i'&lasztotta !s el(!sz.

Dallottam %gyanis.'em)ől el8&"ologni. G.62. hogy a -ü"dőt az!"t /el*li( a )alneae sz4'al. . amely m&" nem hamis ig!'el t&8l&l(ozi(.'4 szo(&s sze"int a s. hogy elmegye( -ü"deni. A zo(og4 Adeodat%s le silla8. &"'&( (*ny*"ülő aty/a# meg-ü"*dtem.'em." mell!.s!"tem.'em l&gys&g&t. %"am. 3ilág4teremtő. s ez!"t !"eztem. milyen e"ősen (*ti a szo(&s hatalma m!g azt a lel(et is. Te"emtő Istenem0 Rssze lehetett$e sa( hasonl. ez!"t '!"zett a sz. . !n meg -!l"e'on%ltam n!h&ny )a"&tommal. m!ly )&natomat. El(. 'issza is t!"tem egyetlen (*nny n!l(ül. hogy gy4gy. "&gondoltam. !"eztem. a test'!"e( s a /&m)o" asszonyo( (*zül so(an egy)egy5lte( hozz&n(. de m!g ezen im&ds&g alatt sem (*nnyeztem.i(o" -*l!)"edtem. mi soda neh!zs!g -ogta el sz.teni -&/dalmamat. gyásza. Jő'en (ezdte( most omlani (*nnyeim miatta !s !"te. im&d(ozt%n( !"te./ e"ő'el megint sa( el)o". A hi'at&sos temet!s"endező( a szo(&sos int!z(ed!se(et tett!(. . +em "agadott el eg!szen a (*nnyh%llat&sig.Ee mit !"t ez. Alighogy a gy&szos esetne( h.gy. s e"ő'el -o/tottam el sa/g4 -&/dalmamat. A. Pedig tito()an. ez a m&sodi( (ese"5s!g n*'elte -&/dalmamat s imm&" (!t szomo". 1ifáradt test-nk $gy )ihenve 3idám erővel tettre kél 2eléled hervad! sz$v-nk is. milyen enged!(enyen )&nt 'elün(. hogy !"z!(etlen 'agyo( a -&/dalom i"&nt. azo( nem. meg(o"holtam sz. "e adsz a na)nak fénys&gárt ( az éjnek édes álomárnyat. . Az%t&n al%dni mentem. +!ha egy (e'eset engedett# az%t&n . Az eg!sz h&zn!88el (*z*sen -elelgettün( ne(i9 <I"galmass&got !s . Az%t&n ./"a !ledő -&/dalommal lassan(int 'isszaid!ztem szolg&l4d eml!(!t.ag&nyom)an . milyen /&m)o"%l szolg&lt ne(ed# mennyi szent gy*ng!ds!ggel. ?&gondoltam. hogy )&natom /4"!szt megenyhült. Eszem)e /%tott.tott. amely 8edig az !let )e"endez!s!)ől s em)e"i te"m!szetün()ől egyenesen (*'et(ezi(.eg'allom ezt is ne(ed. +em tetted meg. Aggálya. könnye t#n.'emet. sa( a te -üled hallat&"a. amelye(et ő tett ne(em0 Di&nyzott ne(em imm&" az ő nagy 'igasztal&sa. . a szolg&lato((al. hogy ezen az egy eseten is eml!(ezetem)e '!sd. $ s hogy !n ezt mind egysze""e el'esztettem. a" omat sem '&ltoztatta el. de ma"adtam. hogy ennyi hatalma 'an "a/tam az ilyen esetne(. amely eddig az *'!'el egy)e-o""ott. s lel(em ny%ghatatlans&g&)an (*ny*"*gtem. Mi'itt!( a holttestet. amellyel !n (*"ül'ettem őt. s a helyzetne( meg-elelő (!"d!se(et -e/tegettün(. de !n t%dtam. Sza)adon e"esztettem az eddig 'issza-o/tott (*nnye(et. ahogy t%dtam.i(o" letett!( az ott d."e szaladt.t&sa %t&n E'odi%s elő'ette a zsolt&"(*ny'et !s !ne(elni (ezdett. :.t!letet !ne(le( ne(ed 7"am> 1Zsolt 6@@. Azt hiszem az!"t. s azt '!lt!(. "e méred csillagok f&tását. S mi'el igen nem tetszett. amilyen 'oltam# a )&nat (ese"'e nem t%dott sz. !s )em%tatt&( lel(!!"t az üd'*ss!g &ldozat&t. Figyelmesen hallgatt&( )esz!demet. me"t az e"edeti )alaneion g*"*g /elent!se az. mennyi"e igaz Am)"%s (*ltem!nye9 "e vagy az Hr. 3sa( te t%dt&l "4la. amint az &gyon -e(üdtem.tsd meg -&/dalmamat. a(i( most gy*ng!den nem a(a"ta( magam"a hagyni. miattam !s !"tem. hogy el5z a l!le()ől minden ny%gtalans&got.tani is a tiszteletet. mintha sza(ad&s esett 'olna !letemen. Eg!sz na8 ho"doztam "e/tett. Bgy 8"4)&ltam az igazs&g )alzsam&'al enyh.s&g e8esztett.

t!let"e szolg&l4ddalF> 1Zsolt 6A:. ami"e (!"le(. hogy ilyene( lehessene(.//&született. . hogy (!ső)) a test !s '!"hez 'al4 "agasz(od&s miatt (o"holnom (ellett magamat. 7"am. me"t <(*ny*"ülsz.'emet. s i"galmass&got t!sz azzal.t4 (!zi"at elt*"lő/!t> 1Mol :. a(i szemem l&tt&"a halt meg# a(i annyi !'en (e"esztül si"atott engem. di sős!gem. hanem. hogy egy (is ideig s.::2. $ ne mosolyog/on "a/tam.:2 <Dalad/a -elül az i"galmass&g az . me"t nem (*'eted nyomon (!"lelhetetlenül minden elt!'elyed!sün(et. (*ny*"g*(. )o s&ss meg ne(iF <+e sz&ll/ ."T Imádkozik anyja lelki -dvösségéért. hogy ott m%tat/&( )e +e(ed a szent &ldozatot. mi a m!lys!ges sze"etet. s te i"galmass&got . S ha 'ala(i )5n*mül "4/a -el. az K")an di se(edn!(F =n is. hogy a te sz. Jo s&ss meg. 3sa( az o(on )iza(od%n(. de az!"t /a/. amely o(a 'olt. Diszen minden ig!d igazs&g.6G2.*m*lhette( imm&" tetsz!sü( sze"int# h%ll&mai("a 'ett!( sz. a(in (*ny*"ülni a(a"sz. az Igazs&g mondotta9 A(i azt mond/a atya-i&na(9 <)olond. Bme. amely előtt egy na8ot sem m%lasztott szolg&latod)an. e"(*l s)en di s!"ete 'olt ne'edne(. 7"am. s -*ldi '&ndo"l&sa hit)en. Az em)e"e( tetsz!s sze"int ol'ashat/&(. mi(o" . sem )alzsamoz&ssal. ha az em)e" szem előtt ta"tan& em)e" 'olt&t.g!"t!l az i"galmas sz. t%dom. /---.me. me"t t%dta. e/tsen (*nnyet )5neim!"t hozz&d.'5e(ne(.6@H2. F"J". 3sa( egy 4ha/a 'olt9 hogy megeml!(ezzün( "4la az olt&"odn&l. Dallgass meg engem. sz. ott megny%godott. de az!"t <'edd (ed'esen 7"am."eml!((el./ !letet.""a# semmi ilyen 8a"an sot nem adott ne(ün(. Az olt&"n&l. 7"am.6S2.'emet. . m!lt4 a gyehenna tüz!"e> 1. ha t%d/a.ost is (*nnye(et onto( szolg&l4d!"t 7"am. de most )5nei miatt (*ny*"g*( hozz&d. Disz hal&los 4"&/a (*zeledte(o" nem t*"őd*tt sem 8om8&s temet!ssel. 6. hogy any&m (*ny*"ületes 'olt sele(edetei)en. hogy helyün( lesz n&lad. a(i em)e"i gőggel -!l"emagya"&zhatta 'olna zo(og&somat. amit nem tőled (a8ott0 Oh. amely a((o" sza(ad (i a lel(em)ől. a(in meg(*ny*"ülsz> 1?4m Q. tetsz!s sze"int magya"&zhat/&(.ned előtt !let"e (el/e(. mi4ta szent (e"eszts!ged)en .t!led. amit el(*'etett annyi !'en (e"esztül az üd'*ss!g 'ize %t&n."tam any&m %t&n. a/(aim *n(!ntes &ldozatait> 1Zsolt 66H. :.tani. s . Eze(!"t *"*mmel h&l&l(odom ne(ed. =s /a/ 'olna m!g a tisztes !let5 em)e"ne( is. az <ellenün( )izony. nem me"em &ll. T%dom. sem elő(elő s. Az olt&"n&l. oda sz&ml&lhat$e sa( egyet is. S te adtad ne(i(. (i !desaty/a 'agy Szent Fiad minden test'!"!ne(. Se)ein( o"'os&"a (!"le(.'emen. hogy egyetlen sz4 sem esett 'olna a/(&"4l t*"'!nyed ellen.')ől meg)o s&/$ tott minden ellene '!t(ezőne(# )o s&sd meg te is '!t(eit.'em Istene."&s)an t&"om (i előtted sz. hogy igaz sz. L !"ettün( -ügg*tt a (e"eszten# s most /o))odon ül'e ő a mi (*z)en/&"4n( n&lad. me"t sa( te -igyelmezt!l "& !s sen(i m&s.t!letetF> 1Ja( :. nem gondolt a (!sz hazai s. hogy m&" meg is tetted. Pedig Fiad. elmellőz*m egy (iss! any&m /4 sele(edeteit. s ha di se(szi(. Jegy4gy%lt imm&" a se) sz. -!l"etenn!d i"galmadat. de a (*nnye(ne( eg!szen m&s -a/t&/&t# azt. Da 8edig 'ala(i el!d sz&ml&l/a !"demeit. "em!ny(edün(. . Diszem.t S. mi(o" "etteg'e -ontolgatom az Ád&m)an el(*lt*z*tt lel(e( so"s&t. Any&m lel(e M"iszt%s)an nye"t .6A2. ha.

4ni(&"4l s n!hai -!"/!"ől. hogy meg)o s&/totta )5neit az K" J!z%s. hite )ilin sei'el meg'&lt&s%n( eme tit(&hoz (*t*tte lel(e so"s&t. Pat"i i%s"4l. haza!"(ezt!ig szünet n!l(ül '&gya(ozi(. /%ttasd eszü()e. 7"am. /%ttasd esz!)e minden szolg&dna(. eml!(ezzene( meg olt&"odn&l szolg&l4d"4l. . Szolg&l4d.'emmel. Az4ta hi&)a (e"es ellenün( )izonys&got. sa( egy -elelete 'olna. a (atoli(%s Egyh&z)an# $ 8olg&"t&"saim az *"*( Je"%zs&lem)en. t*)) e"edm!nye lesz any&m leg%tols4 (!"!s!ne( e Vallom&so( "!'!n. Előtte !s %t&na m&s -!"/et nem isme"t. Oh 'edd oltalmad)a.thassa. tollammal egya"&nt ne(i( szolg&lo(. Vissza lehet$e +e(i szolg&lni &"tatlan%l (iontott '!"!t0 Vissza lehet$e -izetni a '&lts&got. sem "a'aszs&ggal. hogy semmi )5ne sin s. test'!"eim a te Atyas&god alatt (*z*s Any&n()an.Az ellens!g *sszesz&ml&lta e (!z."&s)an )5nein(et s azt hitte. semmit sem tal&l a))an. győz*tt. hogy sen(i onnan el ne sza(. a(i( ne(em test'!"eim. !n 7"am !s Istenem. az. hogy 'alah&nyan eze(et ol'ass&(. +y%god/!( )!(!)en -!"/!'el együtt. ami miatt alattomos '&dl4/a -elül(e"e(ed'e hatalm&)a ne 'ehetn!. sza'ammal. aho'a za"&ndo(n!8ed. mi4ta sa( elind%lt. ne(ed -iaid. a(i( az !n %"aim. amellyel 'issza'&s&"olt !s (i"agadott min(et a S&t&n hatalm&)4l0 G. ez egyne( szolg&lt s tü"elemmel meghozta ne(ed a gyüm*l s*t. Eml!(ezzene( meg &/tatos l!le((el "4l%(. Soha az al'il&g -ene'ad/ai oda ne -!"(őzzene( (*z!d !s (*z!/e. me"t sz. ha so(an megeml!(ezne( "4l%(. Bgy azt&n. mintha sa( egyedül im&d(ozn&m szüleim!"t. sem e"ősza((al. Diszen ő nem mondhatn&. a(i)en mi győzün(9 az K" J!z%s M"iszt%s)an. Szüleim ő( e m%land4 'il&g sze"int. Az ő testü(*n (e"esztül 'ezett!l )e engem tito(zatos . a(ine( soha sen(i meg nem -izetheti &"tatlan%l !"ettün( hozott &ldozat&t. hogy -!"/!t is megnye"te o"sz&godna(.ton e))e az !let)e. . S te.

t/a a (!ső))i is(ola nagy isme"etelm!leti ala8el'!t9 nihil est in intelle t%. Vezető gondolata teh&t ez9 Isten l!t!t az !sz te"m!szetes 'il&g&n&l is megisme"het/ü(# az Isten"e 'onat(oz4 (inyilat(oztat&s isme"etadatait eml!(ezetün( ő"zi.2 m!lyen /&"4 )*l seleti -e/teget!s a""4l a (!"d!s"ől 1amelyet n!h&ny sz4'al az I. hogy test'!"ei im&d(ozzana( !"te. hogy to'&)) isme"teti *nmag&t. de az igazs&g !s )oldogs&g őszinte (e"es!se minden(it 'issza'ezet az igaz *"*m*( !s az igazs&g -o""&s&hoz9 Istenhez. . gondosan el"e/ti s sa( lel(!t t&"/a (i a 'il&gi"odalom te"!n 8&"atlan. Azt.ttal )oldogs&g is. mi !s milyen ő most. A n!gysz&zadi( !' (*"ül . Elősz*" meg&lla8.2."ta# $ ami most (*'et(ezi(.lyozza. hogy a 'il&g nem Isten. V!gigmegy a (. t!'elyg!sei.ts!gül 'eszi lel(ün(ne( egy m&si( ala8'ető sa/&toss&g&t# az igazs&g %t&n 'al4 '&gya(oz&st."ta a (*ny'et m&" mint hi884i 8üs8*(. mi !l/a 'an anna(. V!gül zsolt&"sze"5 emel(edetts!ggel az K" J!z%s M"iszt%s)a helyezi minden "em!nys!g!t.ti 'il&gosan# szem!ly!)ől azt. )otl&sai !s e"ő-esz./"a megtal&lhat/%(. Az első "!sz)en -el'eti a (!"d!st. isme"et elhom&lyosodhati( )ennün(. -e/. nisi V%od -%e"it 8"i%s in sens% W minden !"telmi isme"etne( !"z!(i megisme"!s az ala8/a# $ de egy)en azt is megm%tat/a. ami a t*"t!nelem!. (üzdelmei. A )oldogs&g -ogalm&t az *"*m isme"et!)ől 'ezeti le. szent őszintes!ggel.s!"t!se( (ül*n)*ző -a/t&in !s (.t!sei. A m&sodi( "!sz 1VI$XXVI. hogy az . s . az m&" az ő /elene. A tizedi( (*ny' ta"talma sze"int h&"om "!sz"e oszli(. me"t a te"emtm!ny !s te"emtő 'iszony&t -olyton hangs. -e/ezet!)en is !"intett2. $ s ha meg-eled(ezün( is "4la."t.Tizedi$ $%n&v A tizedik könyv tartalma Ágoston lel(i -e/lőd!se. sz4'al9 megt!"!s!ne( !s a megt!"!st esz(*zlő nagy (egyelemne( t*"t!nete a (ilen edi( (*ny''el )e-e/ez!st nye"t. mint az igazi *"*m*( !s az *"*( igazs&g -o""&s&hoz. Fe/teget!se az o(s&g el'!n ind%l. (*ny' I. de mi'el minden *"*m egy. hogyan /%t%n( el a te"emtett 'il&g szem$ l!lete ala8/&n Istenhez# hogyan (elet(ezi( )ennün( isme"et Isten"ől s mi enne( ho"doz4/a. Innen m&s gondolat so8o"t"a megy &t9 szeml!lni (ezdi az em)e"i te"m!szet -%ndament&lis '&gya(oz&s&t a )oldogs&g %t&n. mi(o" a Vallom&so(at . 8antheizm%s2. a te"emtm!nye()ől t%d/%(. eml!(ezet)ől . s s%d&latos őszintes!ge !s al&zatoss&ga m. $ +yil'&n nem di se(edni a(a"t. a )5n*s*( 8edig az ő 8!ld&/&n "em!ny"e (a8/ana( 1I$V./"a 'isszat!" sa/&t lel(i &lla8ot&hoz. -e/. hogy a /4( *"ül/ene(. A )5n*( hat&sa alatt mind(!t -a/t&/. Az%t&n az !"z!(i !s !"telmi megisme"!s -olyamat&t )on ol/a. hogy Isten 'an."/a.m!letlenül meg'all/a.gy 'ezet &t Istenhez. hiszen tizenh&"om !' 1GHC$A@@2 di sős!ges t*"t!netei"ől egyetlen sz4'al sem eml!(ezi( meg# $ 8üs8*(i 'olt&t sem eml.lt/&n (e"esztül /elen!)e 'ezeti &t toll&t# $ meg a(a"/a azt is 'allani. nem ta(a"gat semmit. A ha"madi( "!sz)en . . s meg&lla8.gy nye"t isme"ete( nem ta"talmazz&( Isten -ogalmi (!8!t 1s8e ies im8"essa sensilis $ imago eX8"essa 'e")o mentis2. melyi( 8onton me((o"a gya"l4s&g la(ozi( lel(!)en. s a l!le( sem Isten 1mani heizm%s. $ seg. +em sz!8.t.t/a. Amit az első (ilen (*ny')en le.

mintha sa( azt '&"n&m. 4h a""a (. hogy ő mi sodaF S (ül*n)en is honnan t%d/&(. hogy még jobban elford&ljon b#neitől. s nem magamna( t%la/$ don. .z4dozna(. hanem lel(em s%ttog&sa. Te 'agy lel(em e"őss!ge.tani %gyan h."T 2elteszi a kérdést. mi(o" s4ha/aim m%tat/&(. sz. ez megint 'allom&s sz.ost azon)an. mennyi"e nem tetszem *nmagamna(. S hogy m!gis 'allom&st tesze( magam"4l.me.'em )esz!l. sem ne(ed nem t%do( olyant mondani. F"J". 7"am.'&natos 'il&ga. E))en "em!ny(edem. isme"ni.'em (i&lt&sa.ned előtt. amit m&" elő)) meg nem hallott&l 'olna tőlem.ned előtt# ha /4 'agyo(. t%dod mi 'agyo(.'&n(ozi( az olyan em)e" (it%dni tőlem. <A(i sele(szi az igazs&got.en/ )e lel(em)e. F"J". amint Te. de a mag%(!t meg/a'. ---. hogy "endesen egy (*nnyet sem !"demel amit (ese"'esen megsi"atna(. s )&nom gonoszs&gomat. 7"am. --. F"J". nem haz%di($e ő maga0 . 7"am. Ellen)en ha tőled hallana( mag%("4l. S nem is t%do( semmi /4t ol'as4imna( mondani. Vallom&som teh&t ne(ed sz4l. 'il&goss&g"a /*n> 1?4m G. a(&" nem. . sz. hogy t!ged '&lasszala(.tom. s sa( )enned i8a"(od/am tetszeni ne(ed is.it (.tsd magadhoz. magamna( is. hanem sa( az em)e" lel(e. mint megisme"ni mag%n(at0 S ha 'ala(i az ilyen megisme"!st haz%gna( mond/a.ten!le( szem elől. hogy mi 'agyo(. . =n sele(edni a(a"om 7"am az igazs&got e 'allom&s)an. a(&" n!ma 'agyo( sz.'em "e/te(!)en is sz. -*l"agyog előttem sze"etet"em!lt4s&god (ed'es !s (. Ami az !let egy!) dolgait illeti. <mi 'an az em)e"e()en. %gyan mi dolgom ma"adna tito()an előtted0 Disz az em)e"i l!le( *"'!nyei nyit'a &lna( szemeid előttF +em t%dn!( előled el"e/tőzni.662. ez!"t )esz!le(. . nem mondhat/&(9 az K" haz%di(. !n isme"őm. . mi a !lom. te isme"sz.&s em)e" !lete tit(ai"a.e"t ami(o" hangom hallgat."&som)an is mindene( szeme l&tt&"a. mi%t&n tőled (a8ta a megigaz%l&st gonoszs&g&)4l. mondtam m&". hogy sz!gyen(ezzen !s el-o"d%l/a( magamt4l. ez a "em!ny az !n egyetlen igazi *"*m*m. igaz. Sz. hogy sze8lőtelenül.'emet. a(i ő)enne 'agyon> 16Mo" :. isme"sz engem. s (ese"'esen si"atni (ellene.'&n sia( az em)e"e(. ez maga 'allom&s sz. Te 7"am az igazs&got sze"eted. Az a (!"d!s.e"t tőled hallani mag%n("4l. mi e"edm!nyt a(a"o( 'ele el!"ni.-. =s nem az ele'en )esz!d. . hogy ne(i&llana( meggy4gy. . Isme"ni sze"etn!le(. igazat 'allo($e magam"4l0 Diszen sen(i em)e"-ia nem t%d/a. amit sa( te t%dsz meghallani.me. "edőtlenül a tied lehessen.ned előtt.tani minden gya"l4s&gomat0 . meg . ha nem a(a"n&m is (it&"ni sz. az a sza)&ly. a hang a -ő )enne.ned előtt# me"t tőled (a8 &ld&st az igaz. ami %t&n (*nnyet sem e/tene(."T Isten a lélek erőssége. a(i nem a(a"/a meghallani tőled. hogy az em)e"e( -üle hallat&"a 'allo(. miért tárja fel lelke jelen mivoltátE 6.gy. Da %gyanis "ossz 'agyo(.:62."T Azért tesz vallomást. mi m&s. leg-*l/e)) t!ged 'esz. amit m&" elő)) nem tőled hallottam 'olna. .

a(&" g&n sol. a magam )5ne s a te . hadd lel(endezzene( /a'aimon. 6. (*z*ld 'elem (!"le(. de azo( )izonyosan elhiszi(. amit sze"etni'al4na( m%tatsz. J&"/ '!g!"e minden gya"l4s&gomna(. ami(o" hi)&mat l&t/a. amit (ezdett!l )ennem.t/a -el!m.ned el! az !ne( is. hogy mi haszna 'olt m.thass engem. meglesz az a hat&s%(. ha hall/&(. hogy e (*ny')en előtted !s az em)e"e( előtt m. . nem is# me"t tőlem 'agy -előlem hallotta( %gyan egyet$m&st. Ez legyen Vallom&saim gyüm*l se. hanem az.'emet (i nem hallgathatt&(. a te a/&nd!(od# ami "ossz.ltam el)esz!l!s!ne(. s sz&ll/on.'&nni.gy t&"om (i lel(emet 7"am. Viszont a /4( *"*mmel hallgat/&( azo(na( "!gi )5neit. (ed'esen az illatot. sz. l&ttam. Mi 'agyo( !n most. mint )5ntelens!ge. s lel(emet is meg'&ltoztattad hit)en !s szents!g)en. Tőlem. !nmiattam. amit sa/n&latosna( . mennyi"e megt!"tem hozz&d (egyelmed e"e/!)en0 Vagy im&d(ozni a(a"na( !"tem. 8edig ott 'agyo( igaz&n az.ltamon (. a (*nny is. :. (!"le(. s megeml!(eztem "4la.t!leted. lel(iisme"etem mindenna8 'allom&s"a t&"%l eli)!d. azt.i'el <a sze"etet mindent elhisz> 16Mo" 6G. me"t (*ny*"ületed nagyo)) e"őss!ge ne(i.t!lsz.tani ne(i(. hogy a )5n*( 'olta( s nin sene( t*))!. a(i megisme"i &ltala nya'aly&s mi'olt&t. me"t isme"ne( is. !s sa/n&l(ozz!( mindenemen.. Ee %gyan mi haszon!"t a(a"na( engem megisme"ni0 Tal&n sze"en s!t a(a"na( (. Te azon)an. s ha so(an (*ny*"*gne( hozz&d !"ettem. mi(o" e 'allom&so(at teszem0 Ez az. Ami /4 )ennem. Sz. amit szemmel. hadd s4ha/tozzana( )5neimen. hogy a(i ol'assa 'agy hall/a. o(os(od&ssal nem t%dta( (i-ü"(!szni."T Geméli. a(i(ne( -igyelm!t a sze"etet ha/l. !s egy)e-o""aszt $. :. s szomo"(odi( !"tem. +em t%dom %gyan )izony. amely *"ül. de sz. mint t*m/!n illata a test'!"$sz. (i(ne( sz&/a hi. mennyi"e mega(asztana( gya"l4s&gaim0 Az ilyene(ne( sz.t/a ő(et. Test'!"eim lel(e sa( hadd sze"esse meg )ennem. . mi haszna sele(edetemne(0 Ami "!gi )5neimet illeti. ha so(an h&l&l(odna( ne(ed. sze"et. amit so(an t%dni sze"etn!ne(. amit mondo(. hogy a j!k imádkoznak érte. +em (is e"edm!ny %gyanis.C$H2# az a test'!"$l!le( tegye. 7"am. az !n 'allom&som)4l sze"etn!( teh&t )enső mi'oltomat megisme"ni. -üllel. ami teh&t "!gi )5neim meg'all&s&t illeti.ondd. amelye(et )o s&natoddal )e-*d*zt!l. ne hagyd a))a. s (*ny*"ül/ "a/tam $ szent +e'ed"e (!"le( $ nagy i"galmass&god sze"int. Fogadd 7"am. hogy nem 'allo( magam"4l haz%gs&got# e )ennü( la(oz4 sze"etet hisz ne(emF -V. a(i( imm&" )5ntelene(# nem %gyan a )5n gy*ny*"(*dteti ő(et.'esen megm%tatom magamat. mi haszna lesz anna(.s&got )esz!l !s /o)) (ezü( a gonoszs&g /o))/a> 1Zsolt 6AG. lel(em )izalmas o"'osa. Felt&"om magamat ne(i(. F"J". hanem i"galmad)an gy*ng!d (egyelmed)en )iza(od'a tal8"a &ll# me"t (egyelmed minden e"őtlent mege"ős. Azo(on *"ül/ene(.'ül /elen mi'oltomat is -elt&"om0 Azt. ne <az idegen -ia(!.'e( szent tem8lom&)4l.'e -*lge"/ed !s nem -&s%l el (!ts!g)ees!s)en s nem mondhat/a9 nem t%dom megtenni. !n is . előtted. ha 'iszont azt hall/&(. hogy az em)e"e( is meghallhass&(. a te sze"zem!nyed. Test'!"$l!le( tegye ezt# ne a hozz&n( nem ta"toz4. 7"am Istenem.C2 $ te"m!szetesen sa( azo(t4l. S 'a/on megisme"ne($e engem igaz&n0 Igen. a(i(et *ssze(*t. me"t a(&" di s!". hogy igazat 'allo(. sz&ll/on sz. +e.t. J4s&gos sze"etetü( )iztos. ha /4t tal&l )ennem.'esen elhiszi(. eze(en szomo"(od/ana(. a(i 'agyo(. hogy *nmagaddal )oldog.

azo(na( )em%tatom magamat. hanem e"őt is adsz hozz&.'ül /elen mi'oltomat is. m!g nem sz. Te 'agy 7"am . a(i( oszt&lyosai *"*m*mne(. hogy <sen(i em)e"-ia nem t%d/a. F"J". Tal&n (e'eseln!m.ltamon (. amit nem t%do(. de azt t%dom "4lad. de az!"t 'an 'alami az em)e")en. s azt is megmondom. milyen (. hom&ly)an l&t%n(> 16Mo" 6G. Szolg&id eze(.662. me"t sz*"ny5 'eszedelem sz&"mazhatn!( )előle. ami"ől m!g )enne la(4 lel(e sem t%d. (*'ettem sz&"nyaid '!delme alatt.ned előtt. hanem sa( az em)e" lel(e. Te azon)an 7"am '!gtől$'!gig isme"ed.t. . Ig!d &t/&"ta sz. A(i(ne( teh&t 8a"an sod !"telm!)en szolg&lo(. magam"4l."T +it szeret-nk IstenbenE 0ol találj&k meg az LratE 6. s engem al(almatosan gy&mol.s!"t!se(ne( &llhato( ellen. 8olg&"o(. hogy mi 'agyo( m&" s mi 'agyo( m!g mindig# de <enmagamat semmi(!88en sem a(a"om meg.me azon)an 8!ld&'al /&"t előttem. V-.g s*t!ts!gem na8-!nny! nem '&ltozi( sz. te magad 'agy minden (in sem# 'elem 'agy s 'olt&l. .ltamat. a(i( h. me"t te"emtetted. M*'etni a(a"om sz4'al is.gy.G2. nem sa( előtted $ agg4d4 *"*mmel !s -&/dalmas "em!ny(ed!ssel. hogy sz4ta"t4 'agy."T %sak Isten ismeri egészen az emberi lelket.inden(ine( ezt (i&lt/&(. ami( az em)e")en 'anna(. . hogy sen(i sem mentegetheti mag&t. ne(em meg test'!"eim# -iaid.indenhat4 7"am. tettel is. Sze"etle( 7"am."&m. Igaz. hogy el). a(&" előttem 'anna(. a(&" 'elem együtt )allagna(. hanem )iztos *nt%dattal. hogy sze"essele(. 7"am. mit nem t%do(. .'emet s megsze"ettele(. amit t%do(."/%(.n"ől sz. +em (!tel(ed'e. szünet n!l(ül. a(i ő)enne 'agyon> 16Mo" :.'eid az em)e"e( -iai (*zül. Bgy 'egy!te( )esz!demet. mi(o" m!g nem is t!"tem hozz&d.t!lő).6:2 t!ged.s!"t!s)e esni )ennün(et.n"e# s az!"t tőled t&'ol za"&ndo(l&som ide/!n magam"4l e"őse)) t%datom 'an. m. ha 'eled !s )enned !lni a(a"o(. Igaz %gyan. ha Ig!d sa( sz4'al 8a"an solta 'olna. V. ne(em meg a(a"atod sze"int %"aim# 8a"an sod (*t. hanem azo( -üle hallat&"a is. 3sa( a))an "em!ny(edem. t%dat $ lans&g)an ma"ado( mindaddig. a(i te"emtett !s '!delmez engem# . . de Aty&m *"*((! !l. Leghangosa))an )esz!l . ha lel(em nem 'olna '!delmed al& "e/tőz*tt /o))&gyod s ha gy*nges!gem isme"etes 'olna előttedF Nye"me( 'agyo(. +em m. a(&" %t&nam /*nne(.Ez!"t t&"om -el m.eg a(a"om mondani. =g !s -*ld !s a )ennü( le'ő mindens!g is minden oldal"4l azt (i&lt/&(. hogy most sa( <tü(*" &ltal.gy a-elől. amit magam"4l nem t%do(. hogy semmine( sin s "a/tad e"e/e# magam"4l meg azt sem t%dom. mint "4lad. L az. hanem azt. !88en . Viszont !n meg a(&"mennyi"e 8o"na(. t%do( 'alamit "4lad. amit t%do(.e"t 'alamint a te 'il&goss&god)4l t%dom. minő(ne( nem. hogy szolg&l/a( ne(i(. s t&"sa(. za"&ndo(o( 'elem e haland4 so"s)an. F"J". s nem engedsz e"őn(*n -*lül (. ham%na( ta"tom$sz4lom is hozz&d (!8est magamat.t!lni> 16Mo" A.

s !"telm!'el a l&thatatlan Istent (iisme"hetn! a te"emtm!nye()ől.'ogat4 tago(at0 +em. Ez az.eg(!"deztem mindent. a na8ot. ez )elül. eledel !s *lel!s az !n )első 'il&gomna(. hogy ő( nem istene(. s a(in i"galmass&got gya(o"olsz.t!lni. a(in meg(*ny*"ülsz. E((o" magamhoz -o"d%ltam s (!"deztem *nmagamat9 D&t te (i 'agy0 Feleltem9 Em)e" 'agyo(. Ee m!gis 'alami -!nyt hangot. amit sze"ete(."ho"d4 !"z!( %gyanis ezt az . . sz!8s!gü( 'olt a -elelet. Van ott hang olyan. hogy az egyi( em)e" sa( n!zegeti. A (ülső em)e" szolg&lata "!'!n /%tott ez a )elsőne( t%dom&s&"a# !n a )első em)e".inden h. nem m%tat m&st !s m&st asze"int. .t!l(ező -első))s!get !"tes. me"t meg$ (*ny*"ült!l "a/ta# ha ez nem 'olna.z. a(i (!"dez is. hanem Isten te"emtm!nyei. az (.i!"t nem )esz!l h&t minden(ihez egy-o"m&n0 Az a8"4)). +em ti 'agyto(. illatot. me"t ő -!ny.it sze"ete(.!zet0 Rlel!s"e h.azon)an i"galmad ahhoz. amelyet semmi -al&n(s&g meg nem "ont# 'an "agasz(od&s. s azt -elelt!(9 nem mi 'agy%n( a te Istened.gta( hatalmas hangon9 L a mi te"emtőn(F M!"dezős(*d!sem 'il&gszeml!let 'olt.tette az !g !s -*ld. Ee mi ez0 . Egyazon m4don m%tat(ozi( mind(ettőne(. sillago(at9 .eg(!"deztem a tenge"t !s *"'!nyeit s minden ele'en la(4/&t. mi(o" T!ged sze"etle(0 Testi sz!8s!get0 . de )a/.. Ott olyan -!ny "agyog "& lel(em"e. Eze( (*zül melyi()en (e"essem Istenemet0 Diszen az anyagi 'il&got a -*ldtől az !gig.eg(!"deztem a "ohan4 szele(et. 'alami eledelt !s 'alami *lel!st sze"ete(. -5sze"e( illat&t0 . amely )elül 'an. ameddig szemem h. V!gül )e(i&ltottam az !"z!(eimet (*"ül'e'ő mindens!g)e9 Jesz!l/ete( az !n Istenem"ől. Sőt nem is -elel a te"emtm!ny. G.i sem 'agy%n( az Isten. s a l!g )i"odalma minden la(4/&'al együtt azt mondotta9 AnaXimen!sz t!'ed9 nem 'agyo( IstenF .ann&t0 . hanem sa( anna(. +em eze(et sze"etem. mi(o" Istent sze"etem. Sza'a. me"t h.eg(!"deztem a -*ldet. nagyo)) &llato( l&t/&( %gyan. de azt szellő el nem "agad/a. hogy "agasz(od&sa a te"emtm!ny alatt'al4/&'& teszi. s minden )ennün('al4na( azon -elt!tel!"ől. de nem t%d/&( meg(!"dezni. amelyet meg%n&s sz!t nem t!8. hogy idő sz&"ny&n el nem sz&ll# 'an illat. de mond/ato( "4la 'alamitF S -elz. illat. . holdat."ül eze(et# !n. 7gye."hoz4 8illant&s&t (i(üldhettem. s az alatt'al4 imm&" nem t%d . !g !s -*ld si(et -üle(ne( hi"detn!( di s!"etedet.l4 )&/t0 Ezt a )a"&ts&gosan szemem)e "agyog4 -!nyt0 So(-!le hangna( *sszesim%l4 !des zengezet!t0 Vi"&go(. a 'il&g sz!8s!ge el!/e t&"%l minden !8!"z!(5 em)e"ne(0 . hanem L te"emtett engem>. mi(o" Istenemet sze"etem. Az em)e" azon)an meg(!"dheti. hang.t!lő !"telem. .t/&n. +emese)) az a "!szem. 'ettem h. F*l/e)) (e"esdF . a m&si( n!zi !s (!"dezi. a m&si( n!zi !s . (enete(. ami a -*ld h&t&n 'an. szemem)e *tli( magamon a test !s a l!le(. a(it (e"essz $ -elelt!(. $ S . mi(o" Istenemet sze"etem. sz!8s!ge nem '&ltozi(.me. :. 'an . a l!le(.'ül.t!l is. Azt mondta9 nem !n 'agyo(F . amelyet semmi hely )e nem -ogadhat. testem !"z!(el!se .eg(!"deztem az eget. 7gyanazt 'allott&(.eg(!"deztem teh&t a 'il&gmindens!get Istenem -elől s azt -elelte9 <!n nem 'agyo( Isten. m&" '!gig(%tattam. de az egyi( előtt hallgat. !n."'i'ő !"z!(ei( -*l*tt nem 'ez!"(edi( az . .

Az igazs&g 8edig azt mond/a ne(em9 !g !s -*ld !s )&"mely anyag nem lehet a te IstenedF Sa/&t te"m!szetün( is ezt magya"&zza# a(ine( szeme 'an.it sze"etn!( teh&t. .gy meg"endelte minden egyes !"z!(ne( sa/&t (ül*n hely!t !s (*teless!g!t. Az K" al(otta e testet# ő 8a"an solta a szemne(. amit !"z!(ein( el!"te(. F"J". T. minden%ntalan oda%g"ana(.t)an tal&lom az eml!(ezet s.t/ü(.e"t a hozz&d ta"toz4 test t*meg!t te ta"tod -*nn azzal.t/%(. hogy az anyag mindig (ise)) a "!sz)en. Az Isten 8edig ne(ed is !let$!ltetődF V--. mi(o" Istent sze"etem0 Mi az ott lel(em magass&ga -*l*tt0 . 6. mint az eg!sz)enF Azt mondom ne(ed.i(o" eml!(ezetemhez -o"d%lo( s el"endelem. . Az elő)) /*'ő( helyet adna( az %t&n%( (*'et(ező(ne(. de sa( azo( !"ti(.&s e"ő is 'an. . s azzal. Ott 'an az is. nem hogy hall/on. F"J". Egyazon m4don m%tat(ozi( mind(ettőne(."T +egálla)odik az emlékezőtehetségnél s fejtegeti annak hatalmas terjedelmét. azo( is !"ezne( testü(*n (e"esztül. .l -o(ozatosan -elhalad'a a Te"emtő -el!.'ül"ől 'ett )esz!d!t )elül az igazs&ggal egy)e'eti(. mintegy "e/tette)) -i4(o()4l szed elő. Ez az eg!sz a((o" t*"t!ni(. s . önmagát veszi vizsgálat alá. %gyanezt test a testtel meg nem teheti. Ott 'an gondol(oz4 m%n(&n( e"edm!nye. m. amit esetleg megő"z!s"e odahelyeztün(.'&ns&gom sze"int. . de ami(o" a(a"om. m&so(at sa( hosszas (e"es!s %t&n. ami(o" 'alamit eml!(ezet)ől elmondo(. megint előt5nne(. hogy &ltala l&ssa(. amellyel nem sa( !ltetem.lmegye( azon a )ennem "e/lő e"őn.eg8"4)&lo( t%la/don lel(emen (e"esztül -elsz&llni hozz&. ha a -eled!s m!g el nem nyelte. amellyel testemhez (a8 sol4dom s eg!sz sze"'ezet!t !ltet'e &t/&"om. hanem !"ző'! is teszem testemet. de az egyi( előtt hallgat. nagy.g sa( (i nem tiszt%l !s el!m nem /*n "e/te(!)ől az. hogy !leted. az ő testü(et is %gyanazon e"ő !lteti. mintha (!"dezn!(9 nem mi 'agy%n(0 Ilyen(o" elhessegetem ő(et eml!(ezetem a" &"4l lel(em egy (!zlegyint!s!'el. l&that/a. T.t/&n (elet(ezte(. 'agy )&"hogyan '&ltoztat/%( azt. hogy ezt 'agy azt 8a"an som sze"int ad/a el. Ez is meg'an l4)an !s *sz'!")en.(/ait !s t&gas sa"no(ait. hogy helyü(et &tad/&(. a(i( (. egyn!mely dolgo( tüst!nt elő/*nne(. Vanna(."T +i&tán végigkérdezte az egész világot.lmegye( ezen az e"őm*n is. a -ülne(.(!"dezi. (i siny. a m&si(na( )esz!l# illetőleg minden(ihez )esz!l. nem hogy l&sson. enne( meg. m&"is el"e/tőzte(. so""end)en /elent(ezne( (. . Te"m!szetem ezen (!8ess!g!n t. Ism!t m&so( (!szs!gesen. E))en az e"ő)en nem tal&lom Istent# $ me"t a((o" az !"telmetlen l4 !s *sz'!" is megtal&ln&9 ti. amennyi)en ti. amit (e"ese(. lel(em9 magad is t*)) 'agy te eze(n!lF . V---. hanem anna( azt. amelye( a so( minden-!le dolog !"z!(el!se . ami( se"egestül t4d%lna( s mi(o" az em)e" m&s 'alamit a(a" 'agy (e"es. hogy "a/ta (e"esztül hall/a(. )e nem temette.ind e (ül*n)*ző sele('!se(et egy !s %gyanaz9 az !n lel(em '!gzi &ltal%(. ahol azon megsz&ml&lhatatlan (!8e( (in st&"a 'an.

8edig )esz!d (*z)en egyi(et sem l&tom testi szemeimmel# $ s hogy nem emlegetn!m.te(. s meg(a8/a hely!t# te"m!szetesen nem mag%( a t&"gya( menne( oda. 8edig nyel'em sem mozd%l.'ül. J&" . *"eg tenge"t. -*ld.g mondom. mintha m&"is a /elen t&"gya 'olna. meleg 'agy hideg.gy tetsz!s sze"int 'isszaeml!(ezhetne( a t*))i !"z!(e( m%n(&/a e"edm!ny!"e is# szagl&s n!l(ül (ül*n)s!get t%do( tenni a liliom !s i)olya illata (*z*tt. a sz. amely lel(em!. hogy előszed/e !s haszn&lat"a ad/a. ami(et t!nyleg l&ttam m&". hanem !"z!(el!s . hanem sa( )enneF Ee a((o" mi!"t nem -og/a -el0 Egyi( s%d&l(oz&s)4l a m&si()a esem emiatt.t/&n /%t )e az eml!(ezet)e. -olyamot. P!ld&%l a -!ny. s nem szagl&ssal. amit )ennü( !"z!(eimmel meg-oghattam. g!g!m sem "ezdül.e"t ami(o" s*t!t)en !s send)en 'agyo( is. meg'an ott ne(em. =g.eg'an ott minden. milyen e"edm!nyt '&"hato(# s az eg!szet . hol ezt. mintha sa( a (ülső 'al4s&g)an szeml!ln!m ő(et.eg t%d/a$e 'ala(i magya"&zni. Ezt mind )ent sele(szem. hogyan (elet(ezte( e (!8e(0 Dogy melyi( milyen !"z!( sze"zem!nye. sőt !ne(elhetne( is. az mind az eg!sz test !"z!(el!se .agam)an mondogatom ezt. s . amit eml. G. A hango(at is előid!zhetem. a(&" a testen )elül. a(&" magam ta8asztaltam. a szag-!l!( az o""ü"egen (e"esztül# ami (em!ny 'agy l&gy.gy 'olnaF Isten mentsen ettől. tenge" s minden. . =s ott lel(em t&g *l!n annyi tem!"de( !s nagy dolog (!8e (*z*tt s*ndesen te"'ezgete( ma$ gam)an9 ezt 'agy azt sele(szem. hol. sillagot.tani. h%ll&mot.t/&n sze"zett (!8e( szeml!let!)en# 8edig azo( is ott 'anna(. ami"e sa( eml!(ezem. a(&" (. s ez 'agy az lesz az e"edm!ny. hanem tiszt&n eml!(ezet)ől meg t%dom &lla8. Az eml!(ezet ő"iz (ül*n$(ül*n !s neme sze"int mindent. mi(o" sele(edtem s sele('!s (*z)en mi milyen hat&ssal 'olt "&m. Sz5( tal&n a l!le( *nmaga ).t/&n hihetőne( tal&lt (!8eit. amennyi /4l esi(. sz!lesen h%ll&mz4 -olyamot. hogy a m!z /o)). 'agy att4lF $ . amit nem t%d -el-ogni0 Dol ez a 'alami0 +em lehet (.t/&n. mind a maga (ül*n a/ta/&n megy (e"esztül. nem ta8int&ssal. '!gtelen T e&nt.t/&n sze"zett (in s szeml!let!)en nem za'a"na(. )&" . azt egy&ltal&n sz4)a sem hozhatom. s hogy a l!le( )ense/!)en "e/te(ezne(.ne(et. mit. a sima (ellemese)). ami a meg-elelő . mi(o" szü(s!ges. tetsz!s sze"int előszedhetem eml!(ezetem)ől 8!ld&%l a sz. a teste( ala(/a a szeme( . sima 'agy !"des. s a nagy T e&nt. 'agy ta8asztalat . . s amellett a sz. hogy !n ezt mind el t%dom emlegetni. amely"ől sa( hallom&s)4l t%do(.:./"a előszedhetem. 'il&gosan l&tom. 7gyanezen (!szlet)ől a dolgo(na( ta8asztalat . . Ami )el!8 hozz&. hozz&ta"tozi( te"m!szetemhez# )izony$ )izony magam sem t%dom eg!szen &t!"teni azt. +agy hatalom az eml!(ezet. s nem za'a"na( engem a l&t&s . ami !n 'agyo(. 7gyan. hogy 'an 'alahol 'alami/e.t/&n sze"zett (!8ei( s (!szen '&"/&(. mi a tenni'al4. s )&m%lat -og el.agammal is tal&l(ozom ott. ha sa( a hegyet. hogy a l!le( "&/%( eml!(ezz!(. s meg is /elenne( "*gt*n. tito(zatos *)lei)e. s m. az eml!(ezet t&"h&z&)4l el!m &ll mindanna( (!8e. hol amazt *ssze(*t*m m!g (o"&))i (!8e((el s eze()ől (*'et(eztete( a""a. mint az !"des. . a(&" m&so(t4l hallottam. Pedig mi(o" t%la/don .ne( eml!(ezeti (!8ei is ott 'anna(. amit m&" el-eledtem.t/&n sze"zett. de nem a(ad!(os(odna( s a hall&s .ton oda )e/%tott.gy 'olna.n (*z*tt# hango( azon)an nem (e'e"edne( oda. mint a gyüm*l sl!. sot.ne(. A. eml!(ezetem 4"i&si sa"no(&)an. a (ül*n)*ző hango( a -ül*n.gy m!"legelem. (ül*n)s!get t%do( tenni -eh!" !s -e(ete 'agy a(&"mi m&s sz.'üle. sa( az nin s. nem l&tn&m )elül eml!(ezetem)en olyan hatalmas m!"ete()en."&s&"a. s *nmag&'al nem t*"ődi( s nem s%d&l(ozi( azon. ha tetszi(. Az eml!(ezet nagysze"5 )i"odalma mindent )e-ogad "e/tett. sillag/&"&st )&m%lni. 7"am. Az em)e" szalad hegy s. Ami ott nin s meg. neh!z 'agy (*nny5. igen nagy# meddig te"/ed s 'an$e hat&"a "e/te(!ne(0 Mi !"t 'alami(o" -ene(et )enne0 E"ő. de 'alami(!88en (ül*n"e(eszt'e "e/te(ezne(.

mi(o" m&" a t&"gyt4l elsza(adt%n(. ne is (!"dezős(*d/!l n&lam. amelyne( seg. a dolgot mag&t (. ha"madi( a milyens!g $ a sza'a(at al(ot4 hango( (!8eit megta"tom %gyan. F"J"./"a el(!8zel/ü(. sőt nem is l&thattam m&shol.ts!g!'el . s azon (e"esztül az eml!(ezet)e /%ttat/a (!8!t. mond/&( meg ő( mag%(. /. Az o"" azt mond/a9 Da szag%( 'an. ha nem ta8intottam. hogy mi a nyel't%dom&ny. a hango((al (i-e/ezett dolgo(at azon)an testem egyi( !"z!(!'el sem -ogtam meg. A -ül azt mond/a9 Da hang az.nü( 'an. A ta8int&s azt mond/a9 Da nem anyag. hanem értelmi ismereteinket is az emlékezet őrzi. hogy (!8!t megta"t'a. nem szedtem magam)a ő(et. 8edig a gyomo")an )iztosan nin s . mintha sa( most hangzan!(. hanem ő(et mag%(at helyeztem el."T /emcsak érzéki.ze eml!(ezet sze"int /4-o"m&n a sz&n()an 'an. Donnan sz&"mazta( )el!m.ton /%totta( teh&t )e eml!(ezetem)e0 +em t%dom.gy 'issza lehet id!zni. Eze(et a dolgo(at %gyanis nem lehet az eml!(ezet)e )e'inni. nem ta8intottam. ha "&gondol%n(# 'agy mint az !tel .'ül hagytam 'olna# mintha meg sendült !s elhangzott 'olna# amint 8!ld&%l a -ül)e hatol4 hangna( nyoma ma"ad. S azt is t%dom. hanem mag%(at a dolgo(at ho"dozom. hogy a hango( mag%( a le'egőn (e"esztül elza/lotta( s imm&" nin sene( t*))!. nem tal&lom.zl!s !"z!(e9 Da .ze t*))!# 'agy amint a testi !"int!s !"z!s!t eml!(ezetün()ől . !n adtam h. melyi(en hatolta( )e.e"t az. melyi( mi soda testi !"z!(en (e"esztül nyom4dott )el!m. Eml!(ezetem m!"hetetlen )e-ogad4 (!8ess!ge nem sa( eze(et ho"dozza.zü( nem 'olt. "a/tam mente( (e"esztül. eml!(ezetün( s%d&s m4don elő t%d/a 'enni ő(et. mint lel(em)en. !n /elentettem )e.gy 'an )ent eml!(ezetem)en. A szem azt mond/a9 Da sz. Az is mind ott 'an. Jelesz4l az . F"J".i(o" ellen)en ezt hallom9 Az ala8'ető (!"d!se(ne( h&"om -a/a 'an9 első a l!tez!s. ami(o" m&" t!nyleg nem hangzi(# 'agy amint a te"/engő !s illan4 illat a szagl4 !"z!("e hat. Donnan !s mi . . -/. s ah&ny -a/ta m&s (!"d!s m!g 'an. az mind nem . nem /elenthettem.szemeimmel l&ttam."T Az elvont fogalmak nem érzékelés eredményei. s t%dom. hogyan (ell 'itat(ozni. . ha t%d/&(F Di&)a szedem "end"e testem *sszes !"z!((a8%it. s amit t%do( )előlü(. s az!"t eml!(ezetem)en nem is (!8ei(et."t "4l%(. amit (e"essz. amit a sza)ad t%dom&nyo( t!telei)ől megtan%ltam s eleddig el nem -ele/tettem. s nin sene( is meg )ennem ő( mag%(. az nem igazi hely $. $ Valami m!lye)) helyen -e(hetne( $ 8e"sze. hanem sa( (!8e(. m&sodi( a l!nyeg. amelyet előid!zhetün(. de eze(ne( m&" nem a (!8eit. sa( (!8ei(et szed/ü( *ssze s%d&latos gyo"san# az%t&n mintha s%d&latos (am"& s(&()a tennő(. .

tettem $ (ezem ügy!)e "a(tam. de a (ite"/ed!s -ogalma nem ilyen.i(o" tan%ltam e (!"d!se(et.gysz4l'&n (eze ügy!)en legyene(."T +egmagyarázza a tan&lás és t&dás folyamatát. mondom ez a -a/ta tan%l&s .t!s esett "4l%(0 Dogyan mondha$ tom9 . A sz&ml&l&sn&l haszn&latos sz&mmennyis!ge(et testün( minden egyes !"z!(!'el !"z!(elhet/ü(. igaz# ha sa( m!gis )ent nem 'olta( eml!(ezetem)en. mint az adato(at )izonyos sz!tsz4"ts&g)4l együtt ta"tani. Eze( (*zül egyetlen egy sem !"z!(el!s . s !88en az!"t sa/&t (ül*n m4d/a sze"int l!tezi(. amelye(et a l&t&s !"z!(!'el -el-ogo(# t%d/a ezt minden(i. mi(o" t&"gyalt%n( "4l%(.t/&n /%tott )el!/e.tom ő(et. ism!t annyi"a elhanyatlana( !s sz!tesne( a t&'ola)) -e('ő (am"&()a. . A(i nem /&"atos e t!"en. illetőleg gondolati "endez!s!"e lehet sa( 'onat(oztatni. m&s(!nt latin%l. hanem a magam!'al isme"tem "&/%( !s tal&ltam igaza(na( s magam adtam &t ő(et lel(emne( megő"z!s"e. A -ogalma(at (i-e/ező sza'a( hang/&t hallottam %gyan. ami'el sz&ml&l&s (*z)en az !"telem dolgozi(.n"ől. amelye(et megtal&ltam !s $ amint eml. eg!szen m&s'alami. ami(o" a(a"om. hogy mag&)an az eml!(ezet)en . elhagyatottan "e/te(ezett. Eml!(ezetem t*m!"de( ilyen adatot ő"iz. me"t ne'et. hogy megtan%lt%( !s t%d/%(. . a -ogalom ellen)en nem g*"*g !s nem latin !s nem ta"tozi( semmi-!le nyel'hez. ta8int&s"4l eze(n!l sem lehet sz4. me"t nem az egye)ünnen. mint a 84(h&l4 sz&la. mi(o" eml. nyil'&n az!"t. tal&n (ine'eti -e/teget!seimet# $ !n meg őt sa/n&lom. A ogito ig!t azon)an a l!le( -oglalta le mag&na(. hogy test"e sa( gondolna is. "e/tett !s szinte tit(os -i4()an. amint 'an. me"t sz. F"J". $ az!"t. szag"4l. nem m&s esz!ne( hittem. A sz4 m&s(!nt hangzi( g*"*gül. Dol 'olta( h&t s mi)ől isme"tem "&/%(. hogy tal&n gondolni sem t%dtam 'olna "&/%(. L&ttam olyan m5'!szi '!(ony -onalat. de ha sa( el!g "*'id idő(*z*()en -*l nem . de annyi"a -!l"eeső./ gondolati m%n(&'al megint *ssze (ell te"elnem ő(et %gyanonnan# m&s otthon%( nin sF Bgy az%t&n ism!t t%datoss& '&lna( )ennün(. de nem 'olta( )ent az eml!(eze$ tem)en. /--. hogy . "endetlen adatait mintegy egy)egy5/ti !s -igyelmesen gondozza.gy.gy 'an./. me"t nem azonos ama (!8e((el. a(i an!l(ül. Eze("ől szo(t%( mondani. a (ite"/ed!st -ogalmilag isme"i. Latin%l a t%datos gondol(od&st a ogito ig!'el /elzi(. de a sz&m$-ogalom. az imm&" isme"ős -igyelem h.gy t*"t!ni(. F"J". hang"4l.z"ől. hanem lel(ün( a dolgot (*z'et. hanem a l!le()en szedett adato( gy5/t!s!"e. de m&s a sz4 hang/a. -a io$-a tito. mi(o" nem !"z!(i (!8e(et sze"zün(. . *nmag&)an 'izs$ g&lgat/a. !s m&s a sz4 /elent!se.eg-igyel!sün( ez !"telem)en a (*'et(ező9 Az a -a/ta tan%l&s."T A matematikai fogalmakr!l. mint ago$agito.. nem (!8e a megsz&ml&lt mennyis!gne(. hogy gondol(oz&s%n( az eml!(ezetne( sz!tsz4"t. Eml!(ezetem t&"h&z&)an meg'an a sz&mo( !s (ite"/ed!se( -ogalma !s tem!"de( t*"'!nye is. s ami elő)) elsz4"'a. T%dni teh&t annyit /elent.eg'olta( teh&t !"telmem)en tan%l&som előtt is.gy.'&s&"a (*nnyen előigazod/!(. ha sa( 'alami (ülső o( sü"get!se elő nem &sta 'olna ő(et0F /-. . me"t a ogo 1*sszete"ele(2 ig!)ől sz&"mazi( !88.tő (!8e( n!l(ül . hogy elő'ehessem.

me"t. +em . L!le( !s eml!(ezet egy !s %gyanaz. hanem eg!szen m&s m4don9 az eml!(ező e"ő sa/&t te"m!szete sze"int.'&ns&gom"a."T <rzelmeink emlékét az emlékezet megőrzi. de azt sem lehet mondani. Dogyan szo(t%n( 'ala(ine( 'alamit eml!(ezet!)e a/&nlani0 Azt mond/%( ne(i9 J4l eszed)e 'eddF S ha el-ele/tün( 'alamit9 nem /%t eszem)e. teh&t.&s a l!le(. hogy egy&ltal&n nem hasonlat.t'a is megt*"t!ni(# n!ha *"*mmel eml!(ezem a m. P!ld&%l eml!(ezem. Eml!(ezem 'alami "!gen 'olt szomo". a -!lelmet !s a szomo". :. !s ism!t m&s a""a eml!(eznem. m&s a test.'&ns&g most meg'olna )ennem.lt nya'aly&/&"4l *"*mmel eml!(ezem. ahogy a l!le( maga !"zi ő(et.zlelni. lel(em)en *"*m 'an.i(o" az eml!(ezet)e )ele(e"ülne(. hogy eml!(eztem# amint (!ső)) ma/d anna( eml!(ezet!t. Tem!"de( eze((el ellen(ező n!zetet hallottam. vagy szomorkodik miatt&k. mintha gyomo")a (e"üln!ne(. az *"*met. . Fo"d. hogy az eml!(ezet $ hasonlatot mondo( $ a l!le( gyom"a. Ee ha ez . !"telemne(. hogy most 'issza t%do( eml!(ezni.an az *"*m"e. de azo(at is eml!(ezetem)en ta"tom. A gyomo" t%d el"e/teni. szint!n eml!(ező tehets!gem e"e/!ne( t%la/don. hogy 8!ld&%l testemne( 'alami imm&" elm. Ezt mind eml!(ezetem)en ta"tom. hogy m&s dolog most sz!t(ül*n)*ztetnem ő(et. hogy a m. s megtan%l&s%( m4d/&"a eml!(ezem. az eml!(ezet)ől szedem elő ő(et9 a '&gya(oz&st. an!l(ül. F"J". ha t!'ed!se( is. hogy a (. hogy most -!ln!(# eml!(ezem 'alami "!gi (.lt szomo".tom.s&got.lt)an gya("an (ül*n)s!get tettem (*ztü(. 6.s&gom"a *"*mmel 'isszaeml!(ezem.s&g&"a. .gy. !szne(2 szo(t%( ne'ezni. hogy most szomo"(odn&m. Eml!(ezetem a tan. hogy -!ltem $ an!l(ül. s szomo". A""4l is sz4l eml!(ezetem. igen nagy t!'ed!se(.gy 'an. "&/%( 'onat(oz4 eml!(ez!sem igaz 'al4s&g. Eml!(ezem. $ Az eml!(ezetet mag&t teh&t l!le(ne( 1szellemne(. !"thető teh&t. s az eze("e 'onat$ (oz4 *sszes -e/teget!seimet is. hogy *"ültem. Eml!(ezem. mi soda /elens!g az.tani0 Enne( a magya"&zata az. $ (iesett az eszem)ől."T Az emlékezet a saját m#ködésére is emlékezik. hogy most *"üln!(. de nem t%d . hogy lel(em *"ül a )enne le'ő *"*m miatt. mi(o" !"telmem e (!"d!se((el -oglal(ozott.s&g miatt0 Tal&n nem ta"tozi( hozz& a l!le(hez0 Mi me"n! ezt &ll.s&g0 =s mi az. ="de(es. F"J". hogy ami(o" a l!le(ne( n!gy -ő h%ll&mz&si i"&ny&t meg&lla8. azt el"a(t&"ozom eml!(ezetem)e# .gy t%do( ma/d (!ső)) a""a eml!(ezni.$ s&g !s *"*m 8edig $ az egyi( (ese"5.s&gom"a. hogy ez a hasonlat igaz&n hasonl4s&g. an!l(ül. Lel(em !"z!seit is eml!(ezetem ő"zi. hogy nem egysze" meg!"tettem m&" e dolgo(at# amit meg most meg!"te( !s meghat&"ozo(. hogy a helyes -el$ -og&s !s az ellene -elhozott t!'ed!se( (*z*tt (ül*n)s!get tettem# de l&tom. szomo". de nem ör-l./---. a m&si( !des $ eledel. Te(intet)e '!'e azt. nin s e))en semmi (ül*n*s. eml!(ezetem)en meg szomo". /-V. +e'ets!ges 'olna azt gondolni. eml!(ezetem 8edig nem szomo"(odi( a )enne le'ő szomo". m&" ami mindegyi(ne( nem !s -a/ sze"int 'al4 sz!toszt&s&t !s . mi(o" meg$ "ohan/&(. hogy testem is 'an.tom. hogy e dolgo(at most meg!"tettem. hogy ami(o" "!gi szomo". an!l(ül.

-!lelmet eml. s t!nyleg eg!szs!ges 'agyo(. nem a hang"a. de ha (!8e )ent nem 'olna eml!(ezetem)en. ="tem.t/&n elő'ehető(. mit mondtam. me"t.'ül meg'an eml!(ezetem)en. . mit mondo(. 'alah&nyszo" a szomo".inden mondani'al4mat az eml!(ezet)en tal&lom s onnan szedem# de az!"t az !"zelme(ne( semmi-!le 'iha"a engem nem za'a". (ül*n 8a"an s n!l(ül is. mi(o" eml!(ezetem)ől -oglal(ozom 'elü(. mi%t&n e szen'ed!lye(et '!gig$ ta8asztalta !s !"ezte. Azt mondom9 testi -&/dalom. Tal&n amint a gyomo")4l az eledel (!"ődz!ssel. ha nem eml!(ezn!m mag&"a a dolog"a0 +em a sz4"a.g a 'al4s&g maga hi&nyzi( sze"'ezetü()ől. Ee mi)ől !"tem.i(o" az eml!(ezet"ől eml!(ezem. nyil'&n nem t%dn&m meg!"teni a sz4 /elent!s!t. mit mondta( ne(i(. de (!8ü( (!ts!g (.ondo( sz&mo(at."T 1&tatja az ismeretek emlékezeti ala)ját. M!8e( . amely egy!)(!nt sem 'olt eg!szen tal&l40 7gyan (ine( 'olna (ed'e ilyen dolgo("4l t&"gyalni. /V. Azt mondom9 -eled!s. F"J". ahogy sz&molni szo(t%n(. a szomo". na8. ha sa( eml!(ezetün()en a n!' hang/aina( testün( !"z!(ein (e"esztül megsze"zett (!8ein (. Azt mondom9 eml!(ezet. nem a (!8 (!8e. s ez is meg'an eml!(ezetem)en a maga 'al4s&ga sze"int. mindig t!nyleg szomo"(odnia !s -!lnie (ellene0 Pedig m!gis t!ny. ha. ha "& gondolo(. Sem egyi(.meghat&"oz&s&t illeti. Ee a((o" hogyan 'an. a(i e dolog"4l !"te(ezi(. sa(is ez!"t 'olta( a "&/%( eml!(ez!s .s&got. hogy az. . ha (!8e meg nem 'olna eml!(ezetem)en. ha sa( nem mag&)4l az eml!(ezet)ől0 Va/on tal&n ez is 'alami (!8)en &ll előttem s nem a maga 'al4s&g&)an0 /V-. teh&t a n!'ne( meg-elelő 'al4s&g meg 'an )ennem. . megta"totta. ha eml!(ezőtehets!gü(ne( )i"to(&)an nem 'olna a 'al4s&g (!8e. s )esz!lget!s (*z)en nem t%dn&m meg(ül*n)*ztetni a -&/dalmat a gy*ny*"(*d!stől.ti. S m!gis. me"t ne(em semmim sem -&/. mit is /elent ez a (!t (imondott sz40 Sőt a )etege( az <eg!szs!g> sz4 hallat&"a nem t%dn&(. F"J". s .s&g (ese"5s!g!t0 Vagy tal&n !88en ezen a 8onton nem /4 az !n hasonlatom. s !"tem.tő (!8ei(. hanem maga a l!le(. (!"ődző gondol(od&sa (*z)en nem !"zi meg az *"*m m!z!t. de hogyan !"thetn!m.en/ün( to'&)). hogy mielőtt "&/%( gondoltam s elő'ettem ő(et. hogy nem )esz!l$ hetün( "4l%(. Pedig )izonyos. eze( az eml!(ezet)ől eml!(ez!ssel (e"ülne( elő. ott 'olta(.me eze( meg'anna( eml!(ezetem)en# nem helyettes.t/&n t*"t!nt$e ez. 'agy nem. ő maga ). semmi(!88en nem t%dn!( "&eszm!lni. mi(o" mondom. hanem maga a (!8 /eleni( meg id!z!sem"e. hanem ő( mag%(. nem t%dn&m. .zta "& az eml!(ezet"e# 'agy esetleg az eml!(ezet maga."T +i ala)ja van a feledés fogalmánakE 6. Azt mondom9 na8 (!8e. Azt mondom9 testi eg!szs!g. amit mondo(. az . igen neh!z eld*nteni. Ez sin s itt.'ül meg nem tal&ln4( mag%(na( e dolgo(na( -ogalm&t is# ezt 8edig nem !"z!(ein( (a8%/&n (e"esztül sze"eztü(. sem a m&si( a maga 'al4s&g&)an nin s itt !"z!(eim előtt. Mimondom e ne'e(et9 (ő. m. teh&t9 eml!(ezi( "&/%(. hanem a sz4'al /elzett 'al4s&g"aF Da ezt el-eledtem 'olna.

ami nem !n 'agyo(. a((o" el (ell isme"nün(. Ee m&s$e a -eled!s. hogy (. nem eml!(ez!st.'ül esem "a/ta. mi(o" eml!(ezün( "&. hogy .&" 8edig a(&"hogyan 'an.i /ogon mond/am ezt. mi(o" meg'an.eml!(ezet ott &ll a maga 'al4s&g&)an *nmaga előtt. Rnmagammal 'esződ*m# magam 'agyo( a sa/&t -&"adoz&som neh!z tala/a. hogy az!"t 'an )enne a -eled!s. hogy eml!(ezetün()en )ent (ell lennie a -eled!sne( is. hogy mi(o" a -eled!s"e eml!(ezem. hogy 'alamine( (!8e az eml!(ezetem)e )enyom%lhasson. hogy eml!(ezem a -eled!s"e. )ent 'an az. a(i enne( '!g!"e /&"0 Mi tal&l/a meg e "e/t!ly nyit/&t0 :. amit !"z!(eim /elentette( ne(em. meg'allom. mint sa/&t magam0 S . hiszen ahhoz. ha 'al4s&g sze"int 'olna ott. de eml!(ezetem eze("ől a((o" sze"zett (!8e(et.indegyi( &ll. 8edig %gyan sa( nem mondhatom. amit ott tal&lF . me"t !n 'agyo( az eml!(ező.t&s igen o(talan 'olna. hogy a -eled!s. nem t%do( eml!(ezniF Azon)an. a m&si(. +e(em. t!ny. mi(o" /elen 'olta(. hogy elő)) ott legyen a dolog maga. 7gyanis nem az !g)oltozat t!"s!geit (%tatom. nem a maga 'al4s&ga. mi(o" 8edig a -eled!s"ől eml!(ezem. szü(s!ges. az eml!(ezet is a -eled!s is előttem &ll. eml!(ező e"őmet nem t%dom meg!"teni. hogy sa( a""a t%d%n( eml!(ezni. . nem sillagt&'ols&go(at m!"e(. azo(at szeml!lem. ha nem igen !"de(lőd*m az i"&nt. mi(o" ezen t&'olle'ő dolgo("4l megeml!(ezem. eml!(ezem so( egy!)"e.tsam. sőt sa/&t testem )eteg 'agy eg!szs!ges mi'olt&"a. Jent 'an teh&t. amelye(et l&ttam.me. . 7"am. hanem -eled!st o(ozna0 Van$e em)e".gy lehetett "4la (!8et sze"ezniF Viszont ami(o" /elen 'olt.e"t . ami"e eml!(ezem0 Vagy azt. azo(at szedi elő lel(em. amit eml!(ezetün()en megta"t%n(."ta )ele (!8!t az eml!(ezet)e0 Diszen a -eled!s. s sa( a""4l lehet a (!8et megsze"ezniF Bgy 8!ld&%l eml!(ezem Ma"th&g4"a s egy!) helye("e. Da teh&t a -eled!s nem 'al4s&ga. Ee mi 'an a ha"madi( lehetős!ggel0 .gy$e. az első. ha igaz. +in s a))an semmi. m!g azt az . hanem sa( (!8e sze"int 'an meg az eml!(ezet)en0 . 'alami(o" 'al4s&g sze"int is itt (ellett lennie. de 'iszont !"de(elhet$e 'alami (*z'etlene))ül. =n 'agyo( (%tat&saim t&"gya. hogy !n a -eled!s"e t%do( eml!(ezni0 Azt mond/am tal&n. mint az eml!(ez!s hi&nya0 Dogyan lehet teh&t t&"gya eml!(ez!semne(0 Diszen ha a -eled!s t!nyleg meg'an )ennem. hanem (!8e 'an meg eml!(ezetem)en0 . !88en az eml!(ez!st teszi lehetetlenn!F Vagy tal&n !88en e))ől (*'et(ezi(. hogy ne -eled/e(0 . nem a -*ld neh!z(ed!si 'iszonyai i"&nt !"de(lőd*m. me"t "4la eml!(ezem. hogy nin s )ent eml!(ezetem)en az. nem a -eled!s maga. hogy meg ne -eled(ezzün( "4la. . hanem (!8e sze"int 'an meg eml!(ezetem)en. a(&"mennyi"e "e/t!lyes !s meg-oghatatlan is ez a (!"d!ses m4d. ami(o" 'an. amely 8edig s. eml!(ezem em)e"i a" o("a. s ha igaz."/a minden eml!(ez!sne(. me"t )előle eml!(ezem.i soda ala8on &ll."&st is (it*"li. ami. hogy a -eled!s"ől 'an eml!(ezetün( $ hisz ellen(ező eset)en meg sem !"tenő( a -eled!s sz4'al /el*lt dolgot $.ost (!8ei( 'anna( /elen. ahol mindenütt 'oltam. !n a l!le(. me"t sa( . neh!z ez a (!"d!s.it sz4l/a( %gyanis ahhoz a t!nyhez.

Isme"etlen. i/esztő "e/t!ly. hogy (*zele)) !"/e( ahhoz.it (ell imm&" tennem. a m!lys!ge()e !s sehol nem l&to( hat&"tF Ilyen sz*"ny5 nagy e"ő az eml!(ezet. 7"am0 Lel(em seg. ha nem eml!(ezett 'olna "&0 Eml!(ezem. a l!le()en 'an. "e/te(e minden sz&mot meghalad4 m4don tele 'an "engeteg so(-!le dologgal# "!szint (!8ei( helyettes. me"t nem t%dtam 'olna -*lisme"ni. 8!ld&%l 'alami l&that4 t&"gy. . ha nem eml!(ezün( "&.. F"J". ilyen nagy !lete"ő 'an a haland4 !let5 em)e")enF . Da nem eml!(ezett 'olna "&. ilyene( a t%dom&nyo(.ti( ő(et."T Amit elvesztett-nk. a(&" azt. (i &lland4an -*l*ttem 'agy. nem t%do( "&d eml!(ezniF Ee hogyan is tal&ln&la( meg. Az!"t nem is szo(&s mondani. Ami(o" %gyanis 'alami '!letlenül elt5ni( szem elől. Ez!"t t%dom. Bgy 'an ez mindig. -!sz(ü(h*z.tettem s azt&n megtal&ltam. "!szint mag%( 'anna( /elen. am. s !n 'agyo( az.egtal&l&sa(o" %gyanis hogyan t%dta 'olna. ha "& nem isme"ün( s nem t%d%n( "&isme"ni. S ha megtal&l/%(. 'alah&nyszo" el'eszett dolgot (e"esün( !s megtal&l/%(. "e8ül*(# lesz&llo(.t/&(.i 'agyo( teh&t !n. nem tal&ltam 'olna meg.ts!g!'el "&isme"ün(. ilyene( a l!le( !"zelmei. hogy so( dolgomat el'esz. me"t hisz ami az eml!(ezet)en 'an. hogy meg$ tal&lt%( az el'eszett dolgot. mikor Istent keresiE +agy tehets!g az eml!(ezet. Bme. t. hi&)a m%tatt&( 'olna a(&" ezt. az emlékezet segélyével találj&k meg. m!"hetetlen !let 'agyo(. . T. de sa( a szemün( elől.lmegye( ezen az eml!(ezet ne'5 e"őn is. hogy az *'!."T ".tettem.it sz4lsz hozz&. egy!)(!nt nem tal&ln&na( 'issza alm%(hoz. a(&"mi 'olt is. &llato(t4l.'ül tal&lla(. amelye(et az eml!(ezet "!'!n a((o" is megta"t a l!le(. !s onnan a(a"o( )el!d$ (a8 sol4dni. )a"lang/a. Ee ha nem eml!(eztem 'olna "&. amennyi"e sa( t%do(. !n !des 'il&gos$ s&gom. Eml!(ezet a n!gyl&). addig (e"essü( )ent megl!'ő (!8e seg. 7"am. hogy mi(o" 'alamelyi(et (e"estem. so(m4d./V--.lmegye( teh&t az eml!(ezeten is.lmegye( "a/ta. A )i)liai asszony el'esztette d"a hm&/&t s l&m8&'al (e"este. hol tal&lla( meg t!ged. de azt&n me""e. 7"am Istenem0 . F"J". eml!(ezetem tem!"de( t!"s!g)e.lmegye( ezen tehets!gemen is. El'eszett. ha sa( nem eml!(ezetü( seg!ly!'el. ilyene( az *sszes teste(. .ts!g!'el t. !n igaz&n /4s&gos !s )iztos gy*ny*"5s!gem0 Da eml!(ezetemen (.lmehet4e az emlékezeten. m.g sa( azt nem m%tatt&(. ami(o" őt m&" nem ny%gtalan. .i-!le te"m!szet0 Jizony '&ltozato()an igen gazdag. S mindezen (e"esztül$(as%l /&"o(. s o(osa))& tett az !g mada"ain&l.ts!g!'el. az eml!(ezet megta"totta. ha nem eml!(ezn!m "&d0 /V---. -ene(etlen *"'!nye tem!"de(. !n Istenem. &llat)an s a mad&")an is 'an. igazi !letem0 T. me"t hozz&d a(a"o( -!"(őzni.lmegye( az eml!(ezeten. amit el'esz.g sa( megint szemün( el! nem (e"ül. a )első (!8 seg. s azt mondt&(9 nem ez az0 'agy tal&n ez0 mindaddig tagad4 '&laszt adtam. !s -el!d ta"to(. "!szint nem t%dom mi-!le -ogalma( !s /ele( 'anna( ott helyettü(. Fel!d ta"to(. S m!gis egy %gyanaz az !n lel(emmel. de az eml!(ezet)ől nem. !s so( m&s megszo(ott dolg%(hoz# s nem is t%dn&na( semmihez hozz&szo(ni. nem t%dta 'olna megtal&lni. a(i (ül*n'&lasztott engem a n!gyl&). T. ahonnan sa( lehet.

ha sa( "& nem eml!(ezn!n(F Ee hiszen )izonyos. ami hi&nyzi( ne(i0 Olyan-o"m&n."T A boldogságot ismerni kell. m. "*gt*n "&mond/%(# ez azF +em mondhatn4(. Eg!szen m&s(!88 'an meg 8e"sze azo()an. 7"am0 . s ha m&s ne'e( 'etődne( el!n(. 6. . amit elfelejtettE Igen &m.e"t mindaddig nin s )i"to(om)an. Vissza%tas. ami(o" el-ele/tün( 'alamit s e"ől(*dün(. amit (e"esün(. hogy eze()en is meglegyen 'alami m4don. hanem eml!(ez!sün( seg. Istenemet (e"esle(. s most megma"adt "!sz!hez (e"essü( a hi&nyz4 m&si(at0 . Me"esle(. )oldog.ts!g!'el0 Kgy. amit együtt szo(ott -o"gatni. Amit azon)an tel/esen el-eledtün(. F"J". Dogyan (e"essem teh&t a )oldogs&got0 . sem a "em!ny nin s meg. a(i 'alami m4don ne (. a(i(et.e"t ha m&s 'ala(i /%ttat/a eszün()e. lel(emet 8edig te. Da ellen)en a l!le()ől tel/esen nyoma 'eszett. meg'anF . nem (a8 sol/%( *ssze 'ele. ha "& nem isme"n!n(. Mell azon)an. m.g sa( azt nem mondom9 el!g.indene( előtt azon)an t%dnom (ellene.g az igazi n!' eszün()e nem /%t# s mi'el imm&" a megszo(ott n!' együtt 'an t%la/donos&'al.t# 'anna( to'&))& olyano( is. hogy vágy!dhass&nk &tána. mint a(i()en sem a 'al4s&g. mint azo()an.t el 'alamit $ amint megt*"t!ni(. hogy el-ele/tettü(F Vagy tal&n nem eg!szen -ele/tettü( el. hogy 'alamit el-eledtün(. $ de m!g mindig /o))an /&"na(. nem t%d%n( "&eml!(ezni.t/%(. ha nem az eml!(ezet)en0 S ha a (e"esett dolog helyett m&s tol%l el!n(. Eze()en t*(!letlene)) m4don 'an. hi&)a mond/a.i(o" t!ged. F"J". Dogyan (e"essele( t!ged. s a megszo(ott "!sztől meg-oszt'a s&nti(&l !s 'issza(*'eteli azt. ha meg'an. =s ami(o" el!n( )%((ani(. de ha maga az eml!(ezet 'esz. mintha soha nem t%dtam 'olna "4la. me"t az. az a dolog nem t5nt el nyomtalan%l eml!(ezetün()ől. mindaddig 'issza%tas. mint ami(o" isme"ős em)e"t l&t%n( 'agy "& gondol%n(. Testemet %gyanis lel(em !lteti. hogy a )oldogs&g 'alami isme"etlen m4don meg is 'an )ennün(. hogy m!g e""e az el-ele/t!s"e sem eml!(ezem t*))!0 Jizonyos. S honnan /%t eszün()e.g az elő nem (e"ül. a(i(et a )oldogs&g)an 'al4 "em!ny(ed!s tesz )oldogo((&. '!g"e is hol (%tass%n( %t&na./-/. Da %gyanis legal&)) a""a eml!(ezün(. hogy lel(em !l/en.'&nn&. hogy eszün()e /%sson $. ha nem az eml!(ezet)ől0 . 7"amat. hogyan (e"essem0 Eml!(ezetem seg. s %gyan "& nem isme"n!n(.e"t az eml!(ezet meg!"ezte. a((o" is onnan (a8/%(. de azt t%dn&m. megd*nthetetlen igazs&g. hogy nin s mind együtt )enne. s nin s em)e".t/%(.ts!g!'el -ogad/%( el igazina(. mintha el-eled$ tem 'olna."T 0ogyan emlékszik vissza az emlékezet arra. m.i(o" %gyanis az illető mond/a. de ne'e nem /%t eszün()e0 Me"essü(. azt hi&)a is (e"esnő( elt5n!se %t&n. t%la/don(!88en a )oldogs&got (e"esem. //. s "&isme"ün(. . egy!)(!nt nem '&gya(ozhatna( %t&na. az eml!(ezet (ieg!szül'e )eleny%gszi(. M!"d!s9 honnan isme"i a '&gya(oz4 em)e"is!g0 L&tta tal&n 'alahol !s )el!sze"etett0 Jizonyos to'&))&. hogy a )oldogs&g az em)e"is!g '&gya(oz&s&na( t&"gya. nem mint 'alami . me"t sohasem szo(t%( 'ele együtt gondolni. a(i( a 'al4s&g "!'!n )oldogo(./ dolgot hisszü( el ne(i. 'agy annyi"a el-eledtem 'olna. hogy '&gya(ozna(. hogy el-eledtem0 Vagy az isme"etlen t%d&s&"a '&gya(oz4 !"telem$ mel0 Kgy.

latino( s )&"minő em)e"e( egy-o"m&n '&gya(ozna( %t&na. sze"etem !s '&gy4dom %t&na0 S nem sa( !n. hogy most eml!(ezni t%do( "&. $ ezzel most nem t*"őd*m# sa( azt (e"esem. :. hogy a sz4 m*g*tt "e/tőző 'al4s&got mindannyian igen (.'&n/%(. Volt idő. A )oldogs&got nem lehet l&tni. ha g*"*gül hall/a. . .e"t a(ine( a sz&mo("4l -ogalma 'an. Ezen isme"et seg!ly!'el t%do( "& 'isszaeml!(ezni. a(a"$e )oldog lenni. Kgy tal&n. hogy a sz4 m*g*tt "e/tőző 'al4s&g )ent 'an eml!(ezet!)en.:. 'agy az első em)e")en$e. m&s(!nt nem sze"etnő(. . mint ahogyan Ma"th&g4"a eml!(ezem. az imm&" nem 'esződi( megsze"z!sü((el# a )oldog$ s&g"4l ellen)en t%d%n(.t/&n hallotta( m&so(at sz4no(olni./&n '&gy sem t&madt 'olna )ennü(. a )oldogs&g"a. a(i( nem sz4no(o(. 'onz4d%n( hozz&. A sz4 maga %gyan nem o(ozhat semmi gy*ny*"5s!get. hogy 'alami(o" )oldogo( 'olt%n(. me"t l&ttam0 +em. ami elm. ahogyan az em)e"is!g megisme"te. szomo". lel(em)en !"eztem az *"*met.zleltem. s !88en mi'el imm&" nin s t*))! "!szem )ennü(. mi a /elent!se# mi ellen)en gy*ny*"(*dün( )ennü(. s gy*ny*"(*d!s h. sem nem szagoltam.indeneset"e t%d/%(. Vagy ahogyan a sz4no(l&s t%dom&ny&"a eml!(szün(0 +em. sem nem ta8intottam. sem nem hallottam. Az %gyanis. Amint 'ala(i e ne'et (ie/ti. sem nem l&ttam. s a -ogalmat. mi(o" szennyes *"*me( &"/a )o". A m4dot sze"etn!m t%dni. $ hanem mi(o" *"ültem. $ most %t&lom !s (&"hoztatom 'ala$ mennyit# $ s 'olt. //-. a(i azt&n az első '!t(!t el(*'ette. A )oldogs&got azon)an semmi-!le testi !"z!((el m&so(on nem ta8asztalhat/%(. me"t. me"t nem test. de g*"*g*(. s ha 'alami (*z*s nyel'en meg lehetne (!"dezni. (!sedelem n!l(ül igennel -elelne# $ ami 'iszont sa( . ha ott 'olna. 'an$e nyoma eml!(ezetün()en a )oldogs&gna(0 . Azt (%tatom.indny&/an (ül*n$(ül*n$e. .i(o" %gyanis e sz4t hall/&(. 6. amit /elent.gy lehets!ges. de azon -elül el is a(a"/%( nye"ni.an gondolo( a""a. M*'et(ezőleg az eg!sz em)e"is!g isme"i. 'alamint a g*"*g nyel'5 is. ami"e most 'isszagondolo(. me"t nem t%d/a. ahogyan a sz&mo("a eml!(ezün(0 +em. mi az. F"J". hogy igaz&n )oldogo( lehessün(. sem nem .gy ma"adt "4la 'alami isme"et eml!(ezetem)en. hanem egytől egyig )oldogo( . Ee h&t hol !s hogyan sze"eztem ta8asztalatot a )oldogs&g"4l. Da %gyanis g*"*g nyel'5 em)e" latin%l hall/a. sem nem latin. $ tal&n %t&lattal. amellyel t%dom&sa 'an "4la. s a(itől 'alamennyien si"almas !let"e !s hal&l"a születtün(. Vagy tal&n ahogyan az *"*m"e eml!(ezün(0 Tal&n ez a megold&s.e"t ha szomo". /elent!s!"e azo( is "&gondolna(. )e'all/%(. )&" so(an sze"et$ n!ne( lenni# ami)ől (it5ni(. nem izg%l. tal&n '&gya(oz&ssal. 'issza t%do( eml!(ezni *"*meim"e. sem nem g*"*g. mi(o" tisztes !s sz!8 dolgo(on *"ültem# az ilyen *"*m*("e most '&gya(oz'a gondolo( 'issza. gy*ny*"(*dne( )ennü( s az!"t sze"etn!ne( mag%( is sz4no(olni t%dni# &m)&" nem t%dta( 'olna gy*ny*"(*dni )első isme"et n!l(ül. Kgy 'an$e ott. hogy a dolgot isme"i(. Ee eze( testi !"z!(ei( .tott el. eml!(ezetün()en 'an$e ez a -ogalom."T 1eresi a boldogság ismereteinek ala)jait. 8edig az *"*met nem testi !"z!((el ta8asztaltam meg. (e'esedmagammal. 'agyo( is. s ha sze"en s!tlen 'agyo(.lt. me"t so(-!le dolog o(ozhatta az *"*met. (*'et(ezn!(. .

T&'ol legyen 7"am.'!től. hogy őt -!l"e'ezess!(. //---. ameddig e"e/ü( -%totta. hogy *"*met soha nem !"zett 'olna. hogy igen. de mi'el <a test a l!le( ellen. nem az igazi %t&n. az igazságot is. az m&s *"*m %t&n szalad. a(a"na($e )oldogo( lenni0 ?*gt*n (!tel(ed!s n!l(ül "&-eleli mindegyi(. amihez gyeng!(. ame((o"a el!g 'olna.eg(!"dezem ő(et. amit a(a"na(> 1Nal S. Da %gyanis azt (!"dezem. igazs&g. me"t azt. amennyi)en azo(. 'il&goss&gom !s o" &m üd'*ss!ge.inden em)e" egy a(a"attal )oldog sze"etne teh&t lenni. ha eml. az!"t tal&l/a minden(i ezen eml!(ezet seg.m 'allom&st te'ő szolg&d sz. ezt az egyedül igaz&n )oldog !letet minden(i sze"etn!. !88. a m&si( nemmel."T Az ember természetes vágy!dással szereti az örömet is. F"J". a(a"na($e (aton&s(odni0 Lehet. A )oldogs&got az em)e"e( onnan isme"i(. Olyan em)e"t so(at isme"tem. az egyetlen igazi )oldogs&g)an (e"esi( *"*mü(et.a(a"%n( lenni. mely az igazs&g)4l -a(ad# azaz *"*m te)enned 7"am. hogy ne sele(ed/!(. (e"esi(. Lehetetlen 'olna azon)an a(a"at%n( szil&"ds&ga. A (*z-el-og&s sze"int teh&t maga az *"*m a )oldogs&g. l!nyeg)en minden(i %gyanazt a(a"/a el!"ni# az *"*met.ton (e"esi($e az mindegy. me"t mindegyi( )oldog sze"etne lenni.ts!g!'el isme"ősne( a )oldogs&got. ami sohasem a gonoszo( "!sze. a l!le( 8edig a test ellen. ahonnan az igazs&got. n&lad !s miattad *"'endezni. 6. Az!"t 'an ez tal&n. hogy az egyi( igennel -elel.gy (!sedelem n!l(ül "&-eleli(. me"t sen(i sem a(a" )e sa84dni. ha nem 'olna a )oldogs&g"4l )iztos isme"etün(. az igazs&g *"*m!t minden(i a(a"n&. a m&si( meg az!"t nem. (i igazs&g 'agy. m&si( azon a t!"en tal&l/a *"*m!t0 . hogy az igazs&g o(&n. mint ahogy (!tel(ed!s n!l(ül megmond/&(. hogy a(&"milyen *"*m )i"to(&)an mind/&"t )oldogna( ta"tsam magamat. Az a(a"at azon)an az *"*mne( 'alamilyen -o"m&/&t4l soha el nem sza(adhat. s meg is el!gedne( 'ele. t&'ol legyen előtted . nem a )oldogs&got (e"esi(. . Esze"int teh&t m!gsem )izonyos. a(i sze"ette 'olna. S %gyan mi a 'ele/e ezen isme"ete(ne(0 .ti( előtte. s %gyan. F"J". hogy sze"etn!ne( )oldogo( lenni. Dogy ilyen 'agy olyan . olyant egyet sem."T Az igazi boldogság a lélek öröme Istenben. S ez az igazi )oldogs&g9 "a/tad. Sze"eti( az igazs&got. 'agy hamiss&g o(&n a(a"na($e in(&)) *"ülni. nem a(a"/&( a((o"a e"ő'el. A )oldogs&g %gyanis *"*m. !n IstenemF Ezt a )oldogs&got. hanem a te ingyen szolg&l4 szolg&id!9 te magad 'agy *"*mün(.'ül. Da (i m&s 'alamine( t%d/a. a(i( nem te)enned. me"t egyi( ezen. de mindegyiket gyakran rossz helyen keresi. hogy el is !"/!(.gy egy a(a"aton 'anna( ama (!"d!s dolg&)an is. S mi'el sen(i sem mondhat/a. S (aton&s(odni is egyedül az!"t a(a"na az egyi(. a(i( m&so(at sz. Ez a )oldogs&g s nin s m&s ezen (. a(a"na($e *"ülni. Illetőleg a(a"/&(.6C2. s mi(o" a . hogy minden em)e" )oldog a(a" lenni. Van %gyanis *"*m. //--. $ ann&l az *"*mn!l &lla8odna( meg.eg(!"deze( (!t em)e"t.'esen -!l"e'ezette(.

"T Isten ismerete bent van az emlékezetben. s eml!(ezetem n!l(ül nem t%dtala( 'olna megtal&lni. ami l!nyeg!)en az igazs&g megny%gtat4 *"*me. i8a"(od/ana(. ha eml!(ezetü()en nem 'olna -előle isme"etü(. igen. :. nehogy "&/%( omol/on a s*t!ts!gF .gy. . . az igazs&g azon)an el"e/tőzi( őelőle. J&"mid"e )%((ano(.z4dozi( anna( )e)izony. hogy igen so(an 'esződne( m&s dolgo((al.t4 e"e/!tF Je sa84dni nem a(a"na(. mi(o" *nmag&t el!/ü( t&"/a. a(i ellen(ező neh!zs!ge( n!l(ül *"ülhet az Igazs&gna(.i o(a anna( teh&t. (i( minden(!88en h. amihez mint igazs&ghoz "agasz(odna(F Az em)e"e( sze"eti( az igazs&g -!ny!t. mind )ent 'an eml!(ezetem)en. . ott tal&ltam mindig az !n Istenemet. ott tal&lla(.z4dna( a lele8lez!s elől. *nmag&t meg nem t&"/a -el ne(i(F Igen. hogy a(i m&s'alamihez "agasz(o$ di(. mint hamiss&ghoz. ami(o" isme"ni tan%ltala(. 'ele az igazs&got is sze"eti(. hogy t!'ed!s)en leledzi(F Amiatt gy5l*li( teh&t az em)e"e( az igazs&got. )e sa8ni in(&))# $ sze"eti( teh&t az igazs&got.i!"t igaz a mond&s. minden(i h. de nem a(a"/a t5"ni. mint amennyi )oldogs&got a gyeng!n megisme"t igazs&g ho"dozhatna. gy5l*li( ellenü( )izony. T!ged (e"estele(. //-V. mi4ta sa( isme"em. Az em)e"e()en /a/. )ent 'agy eml!(ezetem)en. Bme 7"am. i"galmad a/&nd!(ai. hogy 'alami őelőtte "e/te()en ma"ad/onF Enne( !88en -o"d. S ahol 'alami igazs&got tal&ltam. a))4l az idő)ől. me((o"a %ta(at )e/&"tam eml!(ezetem t!"s!gein. ilyen az em)e"i l!le(F Va( !s neh!z(es.)oldogs&got (e"esi(. (e'!s m!g a 'il&goss&gF Siessene(.t &ll "a/t%(9 %//al m%tat azo("a. me"t megte(intetted szeg!ny 'oltomat. s alig$alig eml!(ezne( meg az igazs&g"4l. Ee m!g ilyen nyomo"%lt &lla8ot&)an is in(&)) (*ti *"*m!t igazs&ghoz. s a )oldogs&g az igazs&gon ala8%l4 *"*mF0 Az!"t.i4ta sa( isme"le( teh&t. mi(o" lele8lezi ő(et. Szent *"*m*( eze( ne(em. az igazs&g -o""&s&t.i!"t l&tott a 'il&g a te (*'e$ ted)en ellens!get. Igaz&n )oldog sa( az. hogy nem *"ülne( az igazs&gon !s nem )oldogo(0 Az. me"t az em)e"e( sze"eti( %gyan az igazs&got. F"J". Pedig )ossz. hogy az legyen az igazs&g# s mi'el sen(i sem a(a" t!'edni. hogy az igazs&gna( gy5l*let a magzat/a0 . gy5l*li(. a(it. azt a(a"/a. de . de nem sze"ethetn!(. a minden igazs&g -%ndament%m&na(. ha "&d gondolo( s gy*ny*"(*d*m )enned. Disz igazs&got hi"detettF Diszen a 'il&g (e"esi a )oldogs&got.s&got d*ntene( "&/%(. Ama m&s dolgo( azt&n t*)) nyomo". szennyes !s illetlen mi'olt&t "e/tegetni sze"etn!.tott/a t*"t!ni( 'ele9 ő nem ma"ad %gyan az igazs&g előtt "e/te()en. $ ettől -og'a %gyanis soha t*))! el nem -eledtele(. el nem -eledtem.t&s&t4l.

me"t a testi 'il&g (!8ei (*z*tt nem leltele(.i(o" (e"esle(.inden(i t!ged (!"dez.//V. mi)en isme"tele( meg0 F*l*ttem t"4nol4 *nmagad)anF Ezt nem hely sze"int (ell !"teni. Igazs&gF . s ott sem tal&l$ tala(. de nem minden(i (a8/a azt a '&laszt. (!sőn. nem minden(i !"ti 'il&gosanF . )esz. eml!(ez!s. s m!gis m!lt4ztatol eml!(ezetem)en la(ni. //V-. me""e la(ol )enne. hol. s 'alah&nyszo" "&d gondolo(.indenütt 'ez!"e 'agy a hozz&d -o"d%l4(na(.lmentem megisme"ő (!8ess!geimne( az &llato(!'al (*z*s sz. s most azt -ontolgatom. Az%t&n -*lha"sant h.e"t sem hozz&d (*zeled!sün(h*z. mi4ta sa( isme"le(. s egysze""e meg-elelsz minden tan& s(!"ő tem!"de( (!"d!s!"eF V&laszod 'il&gos. '&gya(oz&s.e"t e megisme"!sem előtt nem 'olt&l )ent eml!(ezetem)en. sem tőled t&'olod&s%n($ hoz helyne( nin s semmi (*ze. Istene 'agy. -eled!s s m&s e--!le."T Az igazság gyökerén találja meg Istent. mindig ott tal&lla( meg. Oh. (igy%lladt )ennem "agyog4 'il&goss&god. //V--.s&g. a(i nem minden(!88en a maga gondolat&t a(a"/a tőled meghallani. mi(o" isme"ni tan%ltala(0 . ott sem 'olt&l. . . Jehatoltam oda. sem olyan-o"ma em)e"i !"z!s.'tam s most %t&nad . R"*($. mi4ta isme"le(. . /a/ (!sőn (ezdtele( sze"etniF Jennem 'olt&l. -!lelem.ilyent0 Ottla(&soddal nagy tisztess!g !"te eml!(ezetemet. Te"emtm!nye( sza(. Ee mit (e"esem )enne la(4helyedet0 Disz ott nin s helyF Az az egy )izonyos.totta( el messze tőled.nt&/&n. 7"am. hol tal&ltam teh&t "&d. Az a te lel(es szolg&d. s el5zted "4lam a 'a(os(od4 hom&lyt. Dol tal&ltam "&d. Velem 'olt&l s !n nem 'oltam 'eled.i)en. !88en . te 8edig mindene( -*l*tt *"*( '&ltozatlan 'agy. F"J". de /a/.'&n(ozi(. Illatod (i&"adt. S (ül*n)en is ez mind s%8a '&ltoz&s. F*l!"tem )enne a""a a magaslat"a. F"J". hogy )enne la(ol $ me"t eml!(ezem "&d.tett!l magadna(0 . ami %t&n (.'4 sz4zatod# megt*"ted lel(em si(et send/!t.ilyent0 Szent!lyt &ll."T 0ogyan van Isten az emlékezetbenE Sze"etn!m t%dni.t/a a(a"at&t. !n meg (ünnF Münn (e"estele( s to"z mi'oltommal )e"ohantam !(es te"emtett 'il&god)a. %gyan hol 'agy eml!(ezetem)en0 La(&st (!sz. t.gy em)e"i l!le( sem 'agy# te a l!le( 7"a. hanem in(&)) ahhoz igaz. ahol lel(em sz!(el eml!(ezetem)en $ me"t a l!le(ne( is 'an eml!(ezete mag&"4l $. F"J". aho'a lel(em !"zelmeit szo(tam )ehelyezni. Amint %gyanis nem 'agy sem t&"gyi (!8.tott&l0 ."T Isten a legfőbb szé)ség. aminő az *"*m./ Sz!8s!g. ami( n!l(üled egy&ltal&n nem is 'oln&na(. szomo". amit tőled hallott.

"T /yomor. . neh!z(es 'agyo(. $ <=s megt%d'&n $ mond/a a )*l s $.egta"t4ztat&st 8a"an solsz9 add meg ne(em.t )ennün(et. )eteg 'agyo(. hogy t5"/ü(. /a/. me"t el"ettentene( a meg8"4)&ltat&so(t4l s "oml&s /&" *"*mei( nyom&)anF Ja/. me"t egys!gün()ől (*nnyen tem!"$ de( so(-el! sz!tsza(ad%n(. &ttüzesedtem a '&gya(oz&st4l )!(!d %t&nF //V---. Ja/om)an a /o))at '&"om. +em sza(adatlan (. !s . Ja/ ne(emF Bme se)eimF +em "e/tegetem ő(et.s&go((al# melyi( -!l győz ma/d. hogy sze"essü(. (i a/&nd!(a az> 1J*l s H. nem t%dom. nyomo"%lt 'agyo(.s!"t!s$e az em)e" !lete a -*ld*n0 //-/. s (*'etel/ tőlem. /o))an sze"etn!. soha (i nem al'4 Sze"etet$Istenem. sem -&"ads&g# eg!sz !letemet azon t.:62. t5"!s)en.e"t a(ine( *"*me 'an is a hossz. gy. Van$e e (ettő (*z*tt 'alahol (*z!8en olyan 8ont. sz&"nya(at (a8 tőled# !n meg /a/.s!"t!s0 Ja/. F"J".lassz -*l engemF . hogy (ül*n)en magamat meg nem ta"t4ztathatom. azt nem sze"etem. S )izonyos. M*ny*"ületes 'agy. amit sa( a(a"szF . hanem ha Isten ad/a. a(i melletted m&s'alamit is sze"et. (!"le(. amit sa( a(a"szF . . Add meg 7"am. Th. .'&nod. +em igaz$e. ha nem (ed'ed!"t sze"eti. +in s ne(em m&s)an "em!nyem./"a /a/ ne(ün( a so"s (ed'ez!sei miatt. 7"am. /a/. /4so"som)an )a/t4l -!le(. ha nem 'olna t5"ni'al4/a. s /o)) %t&n '&gya(oz&s%n(. ha tal&n (!sz a(a"attal t5"*m is.ság a földi élet. ha eg!szen )el!dol'ado(./"a !s ha"madszo" is /a/ a so"s meg8"4)&ltat&sai miatt. O"'os 'agy.me. Amit t5"*(.lel(endeze(. me"t m!g nem 'agyo( tele te'eledF Nonosz *"*m*( (üsz(*dne( )ennem tisztes szomo". hogy (e'!s)! sze"et t!ged. *"*(tüzes.egta"t4ztat&st 8a"an solsz ne(ün(. A(it te )et*ltesz. me"t neh!z a )a/ ig&/a. ahol az em)e" !lete nem 'olna (.s!"t!s az em)e" !lete a -*ld*n0 Ja/t !s neh!zs!get (i sze"et0 Ee nem is (. amit 8a"an solsz. Bzleltele(. F"J". (*ny*"ül/ "a/tam."T Isten ad erőt a k$sértések ellen. A megta"t4ztat&s *sszeszed !s egys!g)e igaz. amit 8a"an solsz s (*'etel/ tőlem. szom/azla(# meg!"intett!l s . hanem. (*nnyen '!g!t sza(a/t/a tü"elmün(ne(. mint nagy i"galmass&god)an. m&" az is )*l sess!g 'olt t%dni.a/d. !hezle(.l tel/ess!ged !lteti. s nem )&nt engem t*))! sem -&/dalom. hogy (.

de hogy m!g gondolatai)an se ad/a )eleegyez!s!t.indenhat4s&godna(.tsd 7"am. Van a <na8na(> m&s nyomo". ?etteg!s (*z*tt *"ül*( anna(. de ann&l is nemese)) 'alami"e -igyelmeztett!l.g ma/d !telt is. Ee az !n so(at emlegetett eml!(ezetem)en m!g mindig !l )izonyos dolgo( eml!(e.t/%( !tellel. lel(em is. hogy nem sa( 'alami(o" ma/d !letem)en. de mi(o" alszom. gyom"ot is megszüntetsz s s%d&latos tel/ess!g)e -o/tasz )ele minden meg-ogyat(oz&st s "othatag mi'olt%n(at *"*( "othadatlans&g)a *lt*zteted. F"J". mint a szem0 Elszende"ül.SG2. m!g ha maga a s&). 6. hogy nem a(a"at%n((al t*"t!nt. ami(o" az &lom)a &tszende"edem.'&n(oz&s&t4l. lel(emen.s&ga is. hogy ha al'&s (*z)en megesi( 'alami "a/t%n(. 'agy onnan ide 'issza!)"ede(F :.t$ hetetlen ma"ad. s (egyelmed )ős!gese)) &"adat&'al m!g &lmaim "endetlen (.that mag&t4l. hogy tel/ess! teszed )ennem i"galmass&godat eg!szen a t*(!letes )!(!ig. me"t eml!(ezün( !)"en tett -ogad&s%n("a s nagy tiszt&n meg is ma"ad%n( mellette0 . ami"e a 'al4s&g szeml!lete nem t%d "&'enni !)e" &lla8otom)anF +em !n 'agyo($e a((o" is !n. s na8on$ (int . Pa"an sod 'il&gos9 meg (ell ta"t4ztatnom magamat a test (. ///-. a szeme( (. &m)&" sa/n&l/%(. itallal.tani. amely .'&n(oz&s&t4l !s az !let (e'!lys!g!től.'&n(oz&sait is el-o/tani0 Sza8o". hogy a(&"h&nyszo" &lom)an is ellen&ll%n(. so(as. -el!)"ed!s(o" lel(i$ isme"etün( megny%gszi(. s mi'el meg is adtad. )&" )e!"n! 'ele. +em nagy dolog az a te . Bme elmondottam ne(ed."'a 'agyon9 <Elnyeletett a hal&l a győzedelem &ltal> 16Mo" 6S. sőt "end. amelye(et a megszo(&s "*gz. hogy lel(em testi (.///. 'al4"a '&lt "a/tam.ton# hogy ne l&zadozz!( *nmaga ellen. hanem most ennyi idős -e//el is az ilyen-!l!)en annyi tetsz!sem se legyen. (i mindent )ő'en megtehetsz azon -*lül is. Istenem0 S m!gis milyen nagy (ül*n)s!g sza(a/t el magamat *nmagamt4l a))an a 8illanat)an. !s semmi ilyen s&). sőt ma/dnem a sele(edetig gy*ny*"(*d*m )ennü(. F"J". amely)en *"*((! 'eled ma"ad testem is. a )eleegyez!sig. m. ha ma/d )etel/esedi( a mond&s. /4 7"amna(."T +egvallja álla)otát az érzéki k$sértésekkel szemben. 6. amennyit a tiszta !"z!s al'&s (*z)en egyetlen a(a"ati int!ssel elt&'ol./. Jiztos"a 'eszem. amit (!"ün( 'agy !"tün(# $ nem nagy dolog megtenned. . mint a test !"z!(ei0 Ee a((o" hogyan 'an az. =88en e (ül*n)s!g "!'!n győződün( meg %gyanis a""4l.'&n(oz&s )!(ly4i)4l (isza)ad%l/on s (*'essen engem a -el!d 'ezető .e"t t!nyleg olyan nagy a (ül*n)s!g !)"enl!t !s &lom (*z*tt. ami)en t*(!letlen 'agyo(.tett )el!m. =s a((o"a hatalma 'an az ilyen sal4 &lom(!8ne( testemen. +em 'olna$e el!g e"ős a te (ezed. m!g mielőtt szent tit(od szolg&/a lettem."T +egvallja álla)otát a mértékesség dolgában. . Ez igaz. hogy 'alami(!88en m!gis megesett "a/t%n(. lel(em *sszes nya'aly&it meggy4gy. Testün( na8on(int (ime"ül. amit adt&l.indenhat4 7"am. hogyan 'agyo( !n most e "!gi )5n*mmel. gy&szolom azt. amely !)e" &lla8ot)an az ilyen (!8zelőd!se(ne( ellen&ll. Tilalom al& tetted a )%/&l(od&st# a h&zass&got megengedted.t4 'al4s&g (e"ül is el!/e0 Je s%(4di(. %"am. M*"ül"a/ozna(# !)e" &lla8otom)an nin s "a/tam e"e/ü(. hogy az ü"es l&tom&s "& t%d 'enni &lmom)an a""a.tgat&s)a )ele nem egyezün(.tsd )ennem a/&nd!(aidat. s nem sa( hogy az !"z!(i (!8e( hat&sa alatt ilyen %ndo( "omlotts&go()a eg!szen a test -e"tőz!s!ig )ele ne (e'e"ed/!(. Dol ma"ad az !"telem.

s oda. ez is.'/&( azt. Az !hs!g !s szom/. J4llehet az e'!s$i'&sna( sa( egy o(a 'an9 a test megta"t&sa. hogy . ami t%la/don(!88en szo"ongat&s%n(.tani magamna(. Sőt ő. Dallom az !n Istenem 8a"an sol4 hang/&t9 <El ne nehezed/!( sz. a(i( sohasem "!szeges(edte(# tőled 'an.indent megtehete( az&ltal. amit 8a"an solsz. hogy az ő (ed'!!"t t*"t!n/!( az. J*/t*((el h&)o". Im&ds&g%n("a so($ mindent megadsz ne(ün(# azt is tőled (a8/%(.e"t mindent megtehete( azáltal. azzal nem 'esztün(> 16Mo" H. ha nem eszün(.GA2. hogy ne is legyen.t!se o(&)4l t*"t!ni(. hogy !n is megtehessem.indenna8 igye(szem g&tat sza)ni e (. a(i engem mege"ős. imm&" nem azo(.t 1Fil A.gy )esz!l.66$6G2. s hogy ezt %t4lag eszün()e 'esszü(. s %gyan sa( tőled 'an. !l'ezetne( h. a(i engem mege"ős. 7"am.G62.gy -og/a( az e'!shez.. . . A(i . ?!szeges sohase 'oltam. . hogy ez%t&n t&'ol legyen tőlem. '. ami)en "!szün( 'an. a(it annyi"a megsze"ettem eme lel(ed)ől lel(ezett mond&s&!"t9 <. az m&" az !gi t&)o" (aton&/a.aga ez az &tmen!s !l'ezet. !getne( !s l&z m4d/&"a elhe"'asztan&na(. hogy "a)%l ne e/tsen.'&n(oz&sa sa8ott )e )ennün(et s imm&" anna( szolg&l%n(.ts.'&n(oz&s &lla8ot&)4l &t!"e( a (iel!g.g azon)an a ny5g*s (.s!"t!se(ne(.!"t!(ü( sem egy-o"ma# me"t ami el!g 'olna a test -*le"ős. az K")an di se(szi(> 16Mo" 6. amit sa( a(a"szF Az A8ostol is meg'all/a. me"t <sen(i meg nem ta"t4ztathat/a mag&t. Ala sony -el-og&s%n(na( e )izonytalans&g -*l*tte (ellemes. azzal nem nye"ün(.t> $ ő sem a maga e"e/!)ől 'olt e"ős.ts!g!t (!"em s hozz&d megye( lel(i-%"dal&saimmal. alattomos satl4s9 az !l'ezet /&" nyom&)an.!"t!(telens!g azon)an n!ha m&" megesett szolg&ddal# (*ny*"ül/ "a/tam. s <el'eszett !s megtal&ltatott> 1L( 6S. T%do( sz5(*l(*dni is. .'esen h&nyto"gat/a. Tőled 'an teh&t azo( /4zans&ga..z !s le'egő a mi gya"l4s&g%n( szolg&i. .gy azt&n az eg!szs!g (*8eny!)e ta(a"/a )ele az !l'ezet ügy!t. E"ős. hogy . hogy nem t%d/%(. me"t ő is %gyanilyen 8o" 'olt. a m&si( nem szolg&l gyal&zatom"a. ami az eg!szs!g 4'&s&"a szü(s!ges# . hogy a(i( "!szeges(edő( 'olta(.ton &t!"ni. sőt igen gya("an eli)e t*"e(szi(. . s a(&"h&nyszo" neh!z megmondani. mennyi az. hogy amim 'an. hanem ha te adod ne(i> 1J*l s H. me"t /4s&gos )ő(ez5s!ged "!'!n -*ld.:62. Müsz(*d*m ellene. de isme"tem olyano(at. ?!szegs!ghez semmi (*z*m9 (*ny*"ül/ "a/tam. s (*'etel/ tőlem. 'agy in(&)) az !l'ezet (. :.tene. hogy 8o" 'agyo(.H2 1Isten előtt2 $ azaz9 az egyi( nem tesz engem gazdagg&. ha a gy4gy. eze( is t%d/&(. azzal megel!ged/em. me"t e))en a dolog)an mind ez ideig nem t%dtam )izonyos "eg%l&t &ll.:C2. t%do( )ő'el(edni is. &tmen!s (*z)en lesel(edi( "&m (ele8 !/!'el az !"z!(is!g.gy (a8ta. de ny5g*s(*d!s!t m!gis sa( !l'ezet szüntetheti. +e -ele/tsd el 7"am. mint !n 'agyo(. Isme"em ezt is9 <=n megtan%ltam.s&g %gyanis a test -&/dalmas ny5ge.:A2. Te adtad -ülem)e s igen sze"etem ezt is9 <ha eszün(.'ete( m&mo"&)an !s "!szegs!g!)en> 1L( :6. V!delmet (o'& sol )előle# sz. aho'a el (ell /%tn%n(. Add meg. az is a te a/&nd!(od.tő /4lla(&sig. hogy azo( is. s <ami'el di se(szi(. mintha o"'oss&got a(a"n!( )e'enni. 7"am. nem 8o". a(i(et "!szeges mi'olt%()4l /4zano((& '&ltoztatt&l. .'&ns&god %t&n ne ind%l/ !s t!"/ el a(a"atodt4l> 1Si" 6H. sa( ezen. mielőtt im&d(ozn&n( !"te.t!s!"e. Jo))od seg. (itől 'an az is. az (e'!s az !l'ezetne(. ami sz4m 'agy sz&nd!(om sze"int testem megüd.G@2. A""a o(tatt&l.ost (ellemes ne(em testem e sü"get!se.s(odom ellene mindenna8# gya("an <'etem szolg&lat al& testemet> 16Mo" Q.t4 sze"9 az eledel nem seg. a test szü(s!glet!"e 'al4 te(intet)ől a(a"%n($e to'&)) enni. S mi'el az eledel meg'an. Dallom m&si( ig!det is9 <M. nem lehet m&s . Po")4l al(ottad az em)e"t.

a(i legyőzte a 'il&got s engem is -el'ett test!ne( tag/ai (*z!# sa( az e"őtlene( (*z! %gyan.lo( hozz&. ami h&laad&ssal '!teti(> 16Mo" H. me"t <az eledel %gyan min(et nem a/&nl az Isten előtt. S 'an$e em)e". megszentelőd!sün( Istene. Da nin s illat. hogy meg t%dn&m tenni# lehet. egy a )iztos . me"t a(i "osszas&g)4l /4"a -o"d%lt. -igyelmem !)"esztő/e s sz. Ami az illato( s&).s!"t!s)ől. ha sa( 'alami ta8asztal&s 'il&goss&got nem 'et "&/a.I2. hogy =li&st h. 7"am.s!"t!s$!let)en.e"t igaz&n si"atni'al4 a s*t!ts!g. me"t h. $ ahogy megtettem a 8a"&znas&ggal# $ a -al&n(s&g gye8lőit teh&t sem szo"osan. $ sen(i se . azt a te adom&nyod e"e/!)en sele(esszü(. /4s&gos aty&m.egtan. me"t gyom"a gond/&)an az K" ellen nyel'elt. (!sz 'agyo( a""a is. Istenem. de &"talmas azon em)e"e(ne(. hogy ha 8a"an sodat )etel/es. D&la !s di s!"et !"te ne(ed.6I2. de -olyton (!z)en (ell ta"tanom.indezt megtan%ltam. hanem az!"t.seledel üd. me"t !n )5n*s em)e" 'agyo(.6I2. +em az eledel tiszt&talans&g&t4l -!le( !n. $ !s <a(i eszi(. a(&" (i soda.ssal.s!"t!se( (*ze8ette na8"4l na8"a ha" olo( az !tel$ital '&gya ellen# itt %gyanis nem hat&"ozhatom azt. s (*ny'ed)en mindene( )e 'anna( .H2.t/ü(. T%dom. hanem a "endetlen '&gya(oz&st4l. hogy lel(ün( *nmag&na( sem igen hihet.t!l/en meg teh&t min(et az !tel)en !s ital)an> 1Mol :.'&n&sa sa8ta )e# E&'id 8edig meg(o"holta *nmag&t az!"t. nem (e"es(edem %t&na# ha 'an. S )izony sen(i se )iza(od/!( el e))en a ne'ezet sze"int is ele/!től '!gig (.g!"et9 a te i"galmass&godF . Ez o(on a zsid4 n!8 is nem az!"t )5nhőd*tt.este"em. egy a )iza(od&s.s!"t!se nem h. hogy *"*("e lemond/a( "4la. hogy t!'ede(.tott&l engem. . !s semmit sem (ell meg'etni."'aF> 1Zsolt 6GH.s-a/ta mege'!s!"e# $ t%dom. a(i )ot"&n(oztat'a eszi(> 1?4m 6A. Egy a "em!ny. ///--. Nondolom. hanem (eny!""el t*"t!nt. az is az!"t (*ny*"g*tt. mi(o" sa/&t e"e/e dolg&)an *nmag&t meg(!"dezi. sem t&gan.st (*'etelt. me"t ami e"ő igaz&n meg'an )ennün(.gy.'&n(oz&s&t> 1Si" :G. hogy =zsa%t a len se meg(. '!gy (i engem minden (. .t&s&t illeti. )5neim!"t 8edig az /&" (*z)en n&lad.l nem lendül 'alami (e'eset a szü(s!g hat&"&n0 Da 'an."T (z!l az illatok élvezetéről. hogy egysze" s minden(o""a a))ahagyom s t*))! nem ny.z %t&n e8edett# s '!gül hogy 7"%n( Mi"&ly%n( (. . a nem e'őt ne .'em meg'il&gos. $ de hisz az ő <t*(!letlens!g!t is l&tt&( szemeid. amely el"e/ti előlün( a )ennün( le'ő (!8ess!get. a(i t. . nemigen t*"őd*m 'elü(. nem 'etem meg. Ilyen (. hogy +o! engedelmet (a8ott minden enni'al4 h.G2.tette# hogy a s%d&latos *nmegta"t4ztat&ssal !(es J&nost nem szennyezt!( meg az &llato(. . . amelye( eledel!ül szolg&lta(# de azt is t%dom. nem t%dhat/a. Ee az!"t magasztalom ne'edet.:@2 $ !s hogy <minden te"emtm!nyed /4.t4/a# (!"le(. Fülem)e hangzi( m&sna( sza'a is. s 'an mi!"t magasztalnia ne'edet. =n nem 'agyo( ilyen. t%dniilli( a s&s(&(. nagy em)e". hogy <minden tiszta %gyan 1a tiszt&(na(2. hogy meg(a8/a9 <Vedd el tőlem $ mond/a $ a m!"t!(letlens!g (.t!l/e meg> 1?4m 6A. me"t '.indeze()ől 'il&gos.G. legt*))sz*" "e/te()en ma"ad. F"J". nem '&ltozi($e /4s&g)4l 'issza a gonoszs&g)a.

hanem elő"e igye(szi( !s ő a(a" 'ezetni. hogy sele$ (edet is (*'et(ezi( %t&na. s olyan(o" /o)) sze"etn!m az !ne(est egy&ltal&n nem is hallgatni. me"t .eg-igyeltem.'4d&s)an. si"assato( engem. . Ig!d !lteti ezen !ne(e(et. s )üntet!st !"demle(. de (ezed -eloldozott !s megsza)ad. azonnal l&tom. amelyne( 8edig nem üd'*s a lel(et (iszolg&ltatni. hogy a szent ig!( !ne( -o"m&/&)an )enső))en !s igaza))an lend. .t/&( meg lel(emet. hogy most nem az !ne( maga. Fo"d. mintha /o))an (itüntetn!m ő(et. s gy4gy. Istenem. S. hallgass meg engem.eg'allom. $ gya("an "&szed engem. s eg!szen meg-elelő hang'&ltozattal !ne(elt ig!( ind.&s(o" meg !88en ettől a (ele8 !től 'al4 m!"t!(telen 4'a(od&som)an a t. sa( az%t&n l&tom. me"t elgyeng. Ilyen az !n ingadoz&som az !l'ezet 'eszedelme s lel(em haszna (*z*tt# lassan(int azon)an m!gis ahhoz a '!lem!nyhez (*zeledem. !s8edig annyi"a. . $ megint sa( megisme"em. +em a(a" %gyanis tü"elmesen egy -o((al h&t"&)) a gondolat %t&n (*'et(ezni. .ls&gos szigo". mint illen!(.gy l&tom. . hogy nem (is haszna 'agyon ezen szo(&so(na(. hogyan omlotta( az egyh&zi !ne(e( hallat&"a (*nnyeim hitem 'isszanye"!s!ne( első ide/!)en. s ha meggondolom. :. mint !ne(. Ja/ azon)an. F"J". hogy most is (*nnyen "&-ele/t(ezem az !ne("e. hogy n!ha m!g a E&'id$-!le zsolt&" megszo(ott (ed'es !ne(l!si m4d/ait is egytől egyig sz&m5zni sze"etn!m -ülem)ől $ sőt az Egyh&z)4l is $. .///---. hogy az !"z!(e( !l'ezete. hanem a sengő hangon.tsd "&m -igyelmedet# (*ny*"ül/ "a/tam. s )iztosa))na( l&tom azt.gy. hogy helyeselni (ell a tem8lom)an imm&" szo(&sos !ne(l!st.tott engem. s ha az !ne(es hang/a (ed'es !s gya(o"lott# $ de nem (*t le eg!szen. hogy az !ne( in(&)) 'olt ol'as&s.tat"a ind%lna(. t5zdeli( lel(emet /&m)o"s&g"a. me"t otthagyom. . hogy '!t(ezem. me"t a gyeng!)) lel(e( /&m)o" &h.t/&( meg az !n gond/aim. ti."/ato( 'elem."T 0ogyan viselkedik a hallás élvezetei dolgábanE 6. de .ti(. me"t ez az !l'ezet igen meg-ogott.me. ami(o" a(a"om. +em a(a"o( azon)an '!glegesen d*nteni e))en a (!"d!s)en. A hall&s . hogy lel(emet in(&)) el-oglal/a az !ne(. Bgy azt&n hi)&zo(. a(ine( nin s "!sze hasonl4 '. hogy a te szemedhez m!"'e minden dolgom -elől agg4dom. ilyen az !n lel(em &lla8ota. a(i( 'alami /4)an t*"ite( -e/ete(et. hogy lel(ün( (ül*n-!le !"z!seine( m&s$m&s (i-e/ező m4d/a 'an hang)an !s !ne()en.'em)en 'alami (is m!lt4 helyet (!"ne( s )izony alig$alig sza)om (i a ne(i( meg-elelőtF +!ha %gyanis . amit az aleXand"iai 8üs8*(től Athanasi%s"4l $ eml!(szem $ gya("an emlegette( előttem# ő %gyanis a zsolt&"o(at olyan (e'!s hang'&ltozattal !ne(elte. s ez a m4d 'alami tit(os "o(ons&g e"e/!)en az !"zelme(et elő t%d/a id!zni.gy sem ind.i(o" m!gis megesi( 'elem. Bme.indazon&ltal ha eszem)e /%t. +em 'eszem !sz"e mind/&"t. ha ig!d !lteti. amit !ne(elne(.tsd meg. mi(o" (ed'es !ne(et hallana(.e"t az olyant. mint !ne( n!l(ül# $ to'&))&.s&g hi)&/&)a esem. mint az. 8edig sa( a gondolat (ed'!!"t (a8ott )e)o s&/t&st. az a )a/om. s ez!"t )o s&/tom ő(et magamhoz# ig!d "!'!n azon)an sz.ti.t/&n sze"zett !l'ezete( te"!n )onyol4dotta)) 'olt a helyzetem. Te 8edig 7"am. .

me"t nem sz%nnyadozol. amint lel(!)en ő (ül*n)s!get tett (*z*ttü( 1Te" AH$AQ2. me"t az nem t%dta.tsd l&)amat a (ele8 !)ől. Azt l&tta J&(o). A sz. Agg (o"a az ő szeme'il&g&t is el'ette. amelye( m!g mindig szo"ongatna(. s hadd "e(esszem )e a sz4t '&gya(oz4 testem (. ami a m5'!sz lel(!)ől &tmegy (ezei al(ot&s&)a. e))ől is !ne(et mondo( ne(ed. So(szo" 'an szü(s!gem sza)ad. (i Iz"aelt ő"z*d 1Zsolt 6:@.s!"t!seitF S az em)e" a 'il&g)an szalad azo( %t&n. amely"ől elő)) megeml!(eztem. Istenem !s !(ess!gem. sőt a t&"gya( /&m)o" "endeltet!s!n is /4'al t. /a/ de so(szo" l!8"e megye(. :. mint aty/%( igaz. Pedig az is ott .tani sze"ette 'olna. mindennem5 i((e(. az ő /4.t )ennün(et. Ilyen -el-og&st (. (ed'es sz. F"J". Ellen&llo( a szeme( s&). D.l a so(-!le m5'!szet !s meste"s!g milyen tem!"de( m4don meggya"a8.A2. de so( tő"t 'etne( el!m minden-el!.tani.:2. $ Ja/. mi(o" -i&na( az !let *s'!ny!t magya"&zgatta s előtte /&"t a sze"etet l!8!sei'el an!l(ül. ha so(&ig (!si(. '&gya(oz'a 'issza(. a(i( l&t/&( !s sze"eti(. $ s -el"a(ta tit(os !"telem sze"int (e"eszt)e tett (ezeit J4zse-től sz&"maz4 %no(&i"a. 'an m&s -!ny isF Azt l&tt&( T4)i&s 'a( szemei. te azon)an nem (!sle(edel (isza)ad. hanem &ld&sa (ül*n)*ztette meg -iait egym&st4l.ne(et a(a" l&tni. !n meg -oh&sz(odom.zel(ed!se annyi"a hatal$ m&)a (e". A szü(s!ges !s m!"t!(es ig!nye(en. amit l&to(. Oh. 8edig nem is -igyele( "& egy!) dolgom miatt. Vanna(."T A szemek k$vánkozása.'&no( magamna( is.inden sz!8s!g %gyanis. Az 'an m!g h&t"a.tett. a(i te"emtette. -estm!nye( !s '&ltozatos &)"&zato( dolg&)an a szeme( (. s di s!"etem &ldozat&t hozom megszentelőmne(F . !s . hanem .'&n/%(.s!"t!sei"ől. me"t so(szo" (ele8 !)e esem. !s %gyan 4ha/to( &t*lt*zni mennyei la(4h&z%n()a 1:Mo" S. a(i( a))4l is di s!"etet t%dna( ne(ed. hogy meg ne )otol/ana( a te *s'!nyeden l!8egető l&)aim.'&n(oz&s&"4l is. mint aminő t*(!letesen elhallgat n!ha minden hang. l&))eli(. 6.t&s&na(.gy. s a(&"hol 'agyo( na8(*z)en.'eine( -*ldi !let!t. hogy 'allom&st tegye( testi szemeim (. Dozz&d emelem lel(i szemeimet. !s egye( azo( is. a))4l a minden lel(e( -*l*tt "agyog4 sz!8s!g)ől e"ed.totta "%h&(. de az!"t nem )otlana( )ele a -!ny"ől sz4l4 mani he%s &lmodoz&s)a. hogy a sz!8 al(ot&so( m5'!szei !s 8&"tol4i az *"*( sz!8s!gtől (*l s*nzi( %gyan a ). hogy megsza)ad. Az az igazi -!ny. de nem eze()en 'an az !n üd'*ss!gem. sz!t*mli( mindenen.eg(a8ta azt a (egyel$ met. eze"-!le m4don hozz&m s%han s (*"ülsimogat.ne( (i"&lynő/e %gyanis. Azt l&tt&( Izs&( (o"t4l elnehezedett !s el)o"%lt testi szemei 1Te" :C2. de nem tőle tan%l/&( a haszn&lat m4d/&t. Ja/. =n azon)an."&lat ala8el'eit. test'!"eim /&m)o" -ül!)e. minden za/.///-V.t4 (ezed"e. Egyetlen. A szem sz!8 !s '&lta(oz4 -o"m&(at. hogy )otlott 'olna 1T4) A2. de sz. Az az anyagi -!ny 8edig. hogy ha hi"telen elt5ni(. sal-a !s 'eszedelmes )a//al sz*'i &t el'a(%lt h. amely %t&n sz. =)e" &lla8otom)an szüntelen !"int(ez!s)en 'anna( 'elem# soha sin s olyan ny%gtom tőlü(. lel(!)en meg elhanyagol/a azt. de nem olyan (ülső so""end)en. amelye( -iai)an (i/elentette(.totta /*'endő n!8e nemzets!geit. ami'! Isten te"emtette. +e legyen lel(em eze( "a)/a# Isten "a)/a legyen. sőt igen /4 al(ot&sai eze(. a -!ny. ed!nye(. s nem alszol. a mindene( Te"emtő 7"&na( mondani9 )ele'eszi( a -!nyt a ne(ed sz4l4 himn%sz)a. hogy nem szeme. Dadd /%sson el ez is Egyh&zad -ül!)e. "agyog4. .'em !//el$ na88al -oh&sz(odi(. hanem ő)enne.'e -!nye )e'il&g.gy t*n("e teszi azt. sőt )eleszo$ mo"odi( a lel(ün(. ami(et (!sz. G.

Bgy azt&n 'il&gosa))an meg(ül*n)*ztet/ü(. . . 7gyan.G2. amely minden !"z!(i !l'ezetne( !s gy*ny*"(*d!sne( ala8/a. ?a)s&g%()a esem nyomo". mondom. milyen -!nyesF $ 'agy9 ta8intsd meg. hogy (ellemetlens!gün(et mag&"a 'egye. sem a l&t'&ny sz!8s!g!ne( h.zli(."&s a szeme( (."T A k$váncsiság k$sértései. hanem az!"t. sod&latos dolgo(at (*z)&m%lat"a. isme"(edni a(a". me"t '!letlenül )%(tam el# n!ha meg -&/dalmas a ment!s. nem %gyan testileg !l'ezni. Van a (.'&n sis&g. a hasonlatoss&g ala8/&n a l&t&s m%n(&/&t t%la/don. so( o(on 'eszedelmese)) -a/t&/a is. m!gis oda"ohanna(.'&ns&g&na(> ne'ezi# az !"z!(e( %gyanis. hogy az !"z!(e( ta8asztalati m%n(&/&t $ amint m&" eml."e %gyan nem s&).'&n sis&g o(&)4l# me"t az !l'ezet egy nyomon /&" azzal. mi(o" m5(*dne( !"z!(ein( !l'ezet.'ül %gyanis.'&n sis&g 8edig eze( ellen(ező/e i"&nt is !"de(lődi(. sa( ő( nem 'eszi( !sz"e# ott 'an.s!"t!sne( is. $ /a/ t*n("e megy enne( minden tőled el"%gasz(odott szolg&/a. me"t ta8asztalni. A l&t&s t!nyleg a szem dolga. 7"am.'&ns&g&na( ne'ezi.'an. ahol a holttest he'e". G.zleld sa(. te 8edig (egyelmesen (imentesz# n!ha . . ///V. s . hogy "agyogF $ 'agy9 . <me"t a te i"galmass&god szemeim előtt 'agyon> 1Zsolt :S.tettü( $ a Szent. megl&t/%(. hanem a testen (e"esztül ta8asztalni igye(szi( s ilyen mi'olt&t a t%dom&ny !s (%tat&s (*nt*s!)e sze"eti )%/tatni. nem az!"t. hogy -!nyli(F $ 'agy9 szagold sa(. Ez!"t i8a"(odi( egyn!mely em)e" a (ülső te"m!szetne( m!g olyan m5'eit is -el(%tatni. mi z*"*g. ha 'ala(i a t%d&s '&gy&t4l eg!szen megga)alyod'a m!g )5)&/os -o"t!lyo(at is haszn&l (%tat&s (*z)en. A testi (.ondom. mentsd (i. s mi(o" (.zes !s gy*ng!d# a (. Viszont nem sa( azt mond/%(9 n!zd meg. amelye( isme"ete nem hasznos ne(ün(# de nem is a(a" a (%tat4 egye)et. mi szagli(.t0 $ amit egyedül a szem 'ehet !sz"e $. . :.i soda !l'ezet lehet 8!ld&%l 'alamely sz!t"on solt holttestet szeml!lni. ami (ellemes. amely a test !"z!(ei seg. amely egy!)(!nt )o"zad&st ge"/eszt )ennün(0 S m!gis odase"eglene( az em)e"e(. de ezt a sz4t szo(t%( a t*))i !"z!("e is al(almazni. hanem sa( ta8asztal&s o(&)4l. s mi(o" !)"en 'anna(.me. ami sz!8.entsd (i onn!t. e"e/ü(et )el!d helyez$ hetn!( s nem t!(ozoln&( a 8%h&l(od4 (!nyelem t&"gyai"a. mi 'il&g.!g &lm%n()an sem sze"etn!ne( ilyent l&tni. Sőt ez az o(a a 'all&sos isten(. $ /a/$ 'esz!(elni !s "!müld*zni.t/a ő(et.t/&( mag%(na(. $ a l!le(ne( is 'an (. me"t imm&" "agasz(odni (ezdtem hozz&/%(. 8edig sen(i sem (!szteti ő(et."&s &ltal&)an a <szeme( (. hogy 'ill&mli(F $ me"t minden ilyen"ől azt mond/%(.s!"t!sne( m&s. s mi'el a szem megisme"!s dolg&)an 'al4s&gos (i"&ly a t*))i !"z!( (*z*tt.'&n(oz&son (. E))ől lehet azt is meg!"teni.'&n sis&g (ed'!!"t "a(na( (i "it(a. nem (ellene to'&)) menni*(. ami zengzetes. megszeml!l/ü(. hanem . hi&)a'al4 (. mint t%d&st. F"J". Sen(i se mond/a9 hallgasd.gy 'agy%n( t*))i !"z!(ün((el is.gy. mi(o" 'alamit meg a(a"na( isme"ni. $ so( 'olna (ül*n$(ül*n '!gig"ost&lni 'alamennyit. ).gy is )esz!lün(9 n!zd sa(. .ts!g!'el. mi . Veszedelmes (ele8 !((el tel/es sz*"ny5 e"dő az !letF . a Szent. hogy n!zz!( meg.'&n$ (oz&sa9 az o""&t minden)e )eleütő. az 8edig elsőso")an a szem dolga."&lgat'a mondom eze(et. E )eteges (. mi(o" 'alamit meg a(a"%n( isme"ni. mi(o" /ele(et !s s%d&(at (*'etelne( nem %gyan 'alami üd'*s !l"a. mi !"des0 $ Ez az o(a anna(.s&gosan. Igaz&)an a t%d&s '&gy&hoz ta"tozi(. hogy megn!zzü(. hogy !sz"e sem 'eszem. sa/&t l&)am is %gyanezen sz!8s!ge()e a(ad. 6.

indene(előtt (igy4gy. ahogyan tennem adtad. . mennyi haszontalan a8"4s&g izgat/a (. a sz. me"t a8"4 &llato("4l 'an sz40 Igaz.nh&z nem 'onz m&".g'ele/5 -e segő(et meghallgat%n(. hogy sa( egy l!8!s innen. hogy ha nem '&ltoztat/a is meg lo'am i"&ny&t. azon(!88en ma"ad/on is mindig t&'ol.'&n sis&g 'olt# me"t m&s9 gyo"san -*l(elni.tsd gya"l4s&gaimat. so(szo" za'a"odi(. $ )izony )am)&n oda)&m%lo(.t/&( sz.tott&l *"*(*s magam igaz&!"t 'esze(ed!sem)ől.( 'agy hogyan -og/a meg a 84( a h&l4/&)a (e"ült legye(etF Vagy ez tal&n nem (. hogyan mondhatn&m )&to"s&gosan."T A b-szkeség k$sértései. az . ne(em 8edig add.'&n sis&g o(&)4l soha semmi ilyen"e "& nem -ele/t(ezem0 Igaz. de hozz&d emel(ed!sem ele/e m!gis sa( (. hogy sz. de mi(o" sza(adatlan%l tem!"de( ilyen-a/ta dolog z. ilyen(o" tetsz!sed sze"int. 6. s m. s *"*( haz&n("a. (i'el szem)en al&zatos !s egyenes sz. egysze"5 Je"%zs&lemed"e (!"le(. tiszta. so( mindent (i'etettem sz. oda sem megye( megn!zni# )ezzeg (int a mezőn.eg t%dn&$e azon)an 'ala(i sz&m sze"int mondani. hogy 'agy a l&totta( ala8/&n 'alamely al(almas gondolattal hozz&d emel(ed/e(.i(o" %gyanis lel(ün( az e--a/ta dolgo( 'al4s&gos gy5/tőhely!'! '&li( !s se"egestül i8eli mag&)an a tem!"de( hi&)a'al4s&got. %t4)) meg m&" nagy sz. hogy azt&n egy!) minden )5n*m*n is meg(*ny*"ül/. hogy /elet (!"/e( tőledF Tőled. üd'*ss!gem Istene. Da a i"(%sz)an azt ad/&( elő. s a(&"h&nyszo" az (*ti le -igyelmemet.g/a (*"ül minden oldal"4l !letemet. hogyan üld*zi a (%tya a ny%lat. hogy meg ne s!"tsü( a t*(!letlene(et. meg"agad/a a -igyelmemet az ilyen 'ad&szat s (iza'a" m!g 'alami nagy dolgon 'al4 elm!l(ed!sem)ől is# sőt annyi"a le(*t.'esen lessü( sza'ai(at0 A.'&n sis&g.ti. s m&"is t!ged di s!"le(. 7"am !s Istenem.'esen (*'essele(. mint ta8asztalt (*ny*"ületess!ged)en# most.'em)ől. 'agy az eg!szet (*z*m)*sen hagy/am ott. 7"am.g lel(ün( im&d(oz4 hang/&'al t!ged (e"esün(. eleinte eln!z!s)ől. im&ds&g%n( )izony so(szo" sza(adozi(. . me((o"&t '&ltoztatt&l "a/tam. !s !lom is igen (ül*n)*zi( a gonosz a(a"a$ t&t4l# sele(ed/!l 7"am. meggy4gy. s h&nyszo" meg)otl%n( mindenna80 D&nyszo" megesi(. m&s a sz&nd!(om. mindezen te"emtm!nye( s%d&latos meste"!t !s "endező/!t.i(o" 'ala(ine( /a'&!"t (!"le(. ami(o" m&" el is (ezdted . hogyan nyelegeti a gy. F"J". hogy h. !s m&s9 egy&ltal&n el sem esniF =letem tele 'an ilyene((el# sa( egy az !n igen nagy "em!nys!gem9 i"galmass&godF . 7"am# hogy amint most t&'ol 'an tőlem az ilyen ha/land4s&g. A sillago( &ll&s&'al nem t*"őd*m# soha eszem)e sem /%tott a halotta( lel(!t tan& s)a id!zni# %t&lo( minden-!le istentelen )5)&/oss&got. S ha sa( te 7"am. -igyelmemet )iztosan elt!".//& ala(. hama"osan -*l nem "&zasz. ha !88en a""a )allago(.t&somat0 T%dod.ned előtt e nagysze"5 sele(edetün(et a (i t%d/a honnan elő%g"&l4 sz4"a(oztat4 gondolato(. hogy hi&)a'al4 megn!z!s !s osto)a (. ///V-.'5 szolg&lat a (*teless!gemF Mi"&ly%n("a. sőt m!g messze)) tőlemF . .'&n sis&g%n(at." J!z%s"a. 7"am. s meg'!d/ az ele'en .ennyi -o"t!lyos s%gdos&ssal *szt*(!l azon)an a gonosz. D&t mi(o" otthon ül*(. Van$e /ogom.So( mindent t*'ig nyestem m&". mindezt se(!lys!gne( te(inteni0 Van$e o(om m&s)an "em!ny(edni. "&mol'as'&n gya"l4s&gomat. megsil&ny.

E nem)en is *nmegta"t4ztat&st (*'etelsz tőlün(.&s-a/ta (. s igen agg4dom la88ang4 )5neim miatt. hogy a hegye( ala8/ai is megind%lna( tőle. S )izony magasztal4/a /o)) em)e".'5 szolg&i legyene(. a(i( a t&"sadalom)an 'alamilyen hi'atalt 'iselün(.t/ain to"z %t&nz&sod"a t*"e(szi(. az a (. . amit 8a"an solsz.s&g. A(i 8edig /o))an *"ül a di s!"etne(. F"J". Ja/. add meg 7"am. hanem az em)e" di sős!g!ne( ala8/a mindig 'alamely adom&nyod. mint Isten!. %ndo( het'en(ed!sF Ez a (.t "&. hogy elhagyott. meg az em)e"e( sze"etet!"e is.s!"t!se( ha"madi( -a/t&/a.'em m!ly!n -oh&sz(odtam hozz&d ez ügy)en.'&ns&gaimat.t. hogy a (e'!lye(ne( ellen&llsz. itt azt is alig . e (. azo(at meg is a(a"/a ta"tani.t!leted al& 'eszed.e"t nem (*nny5 a""4l meg)izonyosodnom. hogy az em)e" nem sze"et t!ged s nem tiszta sz. hogy a n!8 !"ted !s miattad. Me'!lys!gemet -!lelmeddel "eg%l&ztad. hanem ele'en nyomo".'&n(oz&s. sem a gonosz nem &ldhat/a mag&t> 1Zsolt 6@. $ nem tal&l em)e"'!delmet. 7"am. sa( te t%dsz -el-%'al(od&s n!l(ül %"al(odni.'&ns&gai)an. l!gy te a mi gazd&n(. mint mag&na( a di s!"et!t ala8oz4 adom&nyna(. ///V--.G2. Ez!"t 'an. me"t sa( te 'agy igaz&n -üggetlen . sem mene('!st. Sz&m. mi(o" . Do"dom. ho"dom az ig&t !s (*nny5ne( tal&lom. A""a sz&m. ."T 0ogyan viselkedik dicsérettel. $ mondhatom$e. s a (*z'!lem!ny ingatag tala/&"a helyez'e &t !letün( *"*m!t. Te"/eszd (i sz&"$ nyaidat. hogy moh4 (a8(od&s%n( egy 4'atlan 8illanat)an tő")e e/t )ennün(et. s )elet*"ted ig&d)a nya(amat.e"t <nem di se(edheti( a )5n*s lel(e (. mint ő maga.me. . Ez!"t d*"dül meg sza'ad a 'il&g hi.ts !s /4((al t*ltsd )e (. hogy elsza(asz(od%n( az Igazs&gt4l. A(i(et a S&t&n . mi(o" el(&"hoztatod.i'el ne(ün(. hanem (&"hozata megoszt&s&"a.g!"ted !s ilyenn! tetted. :. amit sa( a(a"sz. s t%dod.e"t anna( Isten a/&nd!(a tetszett meg em)e"t&"s&)an.t&sai'al. . . Ilyen 'olt igaz&)an a((o" is $ sa( !n nem t%dtam $. hadd mene(ül/ün( oda. a(it amaz magasztal.indenna8 szo"ongatna(. !n meg nem. Sz. 7"am.". gy*ng!d ny&/ad 'agy%n(. az %gyan meg(a8/a a di s!"etet. nem %gyan a sze"etet egyezs!g!)en.s!"t!se( te(intet!)ől 'alahogyan sa( m4d/&t t%dom e/teni a magam meg(%tat&s&na(. mi(o" m!g %gyan sa( -!ltem nya(am"a 'enni. me"t ez ne(em *"*met o(oz0 R"*met. mi(o" te (o"holod.s!"t!se(# sza(adatlan%l szo"ongatna(. igaz )oldogs&g%n( ellens!ge -olyton agya"(odi(. imm&" nem azt a(a"/%(. hanem hogy helyetted sze"essen !s tisztel/en )ennün(et. L!gy di sős!gün(# miattad sze"essene(.el8%szt%l&st4l# i"galmas (egyelmed (o"on&/&'al !(es. hogy -!l/ene( tőlem !s sze"essene( az em)e"e( sa( anna( o(&)4l. s 8o(oli .''el -!l tőled. !csárlással szembenE 6. miattad tisztel/ene( (*z*ttün( minden(it. mennyi"e tiszt%ltam (i e nya'aly&)4l. s (*'etel/ tőlün(.'&n(oz&s o(ozza legt*))sz*". hogy s*t!t !s de"medt sz.s&gai ellen olyan e"ő'el. amelye(et te l&tsz. Az em)e"e( nyel'e a mi mindenna8i !gető (emen !n(. s az al&zatosa(na( adod (egyelmedet.i azon)an 7"am. a(i Isten -!nyess!g!től el"%gasz(od'a !sza(on üt*tte -*l t"4n%s&t. mennyi (*nny *ml*tt m&" szemem)ől.t. te(int!ly"e is szü(s!gün( 'an. +e(i szolg&l/ana(. de a''al együtt a (o"hol&sodat is. . enne( meg /o))an tetszett az em)e" a/&nd!(a. 7"am. ami nem is *"*m. me"t ilyenne( . ti. . a(i em)e"di s!"etet (e"es. .gy a maga (!8!"e ala(. mindenü'! (ele8 !(et "a( *"*(*s %sz. 'agy e))en az !let)en elhagy 'alami(o" engem a (.

'agy 8edig a8"4 !s /elent!(telen !"t!(emet t*))"e )e süli(. E""ől az oldal"4l /o))an isme"le( t!ged.gy nem sza)ad elhanyagolni.zn&( a '&laszt&st. meg$ di s!" engem# 'iszont azt (!8zelem.s!"etet !88en . hogy lesz4l 'alamit. hogy ne sa( t!ged. hogy 'alamit egy(ed'5en 'agy sa( z. :. mi az igazi o(a ezen !"z!semne(0 +em a(a"om. ami nem egy)ehangz4 magam"4l al(otott '!lem!nyemmel# a(&" azt di s!"i(. . az igazs&g)an megingathatatlan.'ül a(a"od. . mint a di s!"et. amihez nem !"t.&" most gya("an azt hiszem. Az igazs&g azon)an m!g t*)) *"*met o(oz.teni. a(&" az!"t me"t t&'ol ma"adta(. +em sa( megta"t4ztat&st sza)t&l "&n(. mi(o" ny%gton 'agyo( tőlü(. Da t!nyleg -ele)a"&tom haszna miatt ind%lo( meg a di s!"ete(en. Viszont azt meg. mint mag&t a /4 !letet. hanem -ele)a"&t%n(at is sze"essü(.s!"t!se( ezen -a/t&/&"4l0 . ha az a 'alami nin s meg. a(&" t*))"e )e süli( azt. hogy testi gy*ny*"5s!gtől s a -*l*sleges t%d&s %t&n z*"gető (. Te. Da a l!le( nem t%d/a (ita8ogatni. 'il&gosan l&tom. 'agy (ettőt. mi!"t hat "e&m a m&st o( n!l(ül !"ő 4 s&"l&s (e'!s)!. A gazdags&g az!"t (. hogy nin sene(. mint magamat. mint (ellene. /4l meg!"t'!n -e/teget!semet. 7"am. . !n Istenem. h&t e t!"en egy&ltal&n nem isme"em /4l magamat0 Jenned. ami(o" 8edig *"*m*m o(a az. t%dod.i lesz h&t. S mi(o" egy gya"l4s&gom miatt agg4dom. (i8"4)&lhat/a mag&t azzal. a(&" az!"t. me"t a m&" eml.i!"t )&nt engem az ellenem sz4"t gyal&z(od&s . sőt az is igaz. meg. 'agy szil&"d. hogy t.e"t ha di s!"et a /4 !let !s /4 sele(edete( szo(&sos !s szü(s!ges (. Oh.!g egysze" m!g szo"galmasa)) 'izsg&latot ta"to( magamon. hogy nem magam miatt (ell a "&m h&nyt di s!"ete(en megind%lnom. hogy a(&"mi /4 dolgom (ülső elisme"!se egy&ltal&n ne n*'eln! *"*m*met. Istenem. me"t a(a"atom elza'a"ta ő(et. M!"le(.i m&s.gol4d'a t%do($e n!l(ül*zni. hogy !"tem im&d(oz4 test'!"eim előtt meg'allhassam. hogy a di s!"et ne(em igen /4l esi(. . hogy minden(i meg%t&l/on. minden dolgom)an )al(ez5. (ed'ese)) ne(em. hogy magasztal4m m&s '!lem!nyen legyen -előlem. Ilyen(o" %gyanis (i(!"dezem magamat. 'agy 'alamennyit (i lehet 'ele el!g. hogy )izonyos dolgo(hoz "agasz(od/%n(. .tett h&"om (. Ee megint itt a (!"d!s9 honnan t%dom. de a (*z'!lem!nytől d!delgetett em)e"$e. hanem -ele)a"&tom haszna miatt.'&n(oz&s (*zül az egyi(et. az !n 'allom&som a (. ami magamna( is tetszi( )ennem. hogy n*'eli. m%tass meg engem magamna(. G. mint az. s ami nem !"demli meg az 4 s&"l&st. mennyi"e esi( nehezem"e az. de minden szidalommal elhalmozott em)e"$e. mi a(a"o( in(&)) lenni9 szen'ed!lyes. ami ne(em (e'!s)! tetszi(. 'agy sa( (igondolni is0 .t!lhetem a((o". mint ha engemet !"0 . me"t a /4.lad (in sein. Ee mi!"t0 Az!"t$e. meg'eti$e gazdags&g&t. hanem igazs&goss&got is. hogy a di s!"et hi&ny&t el t%d/%($e t5"ni0 Mezd/ün( tal&n 'alami olyan gonosz !s m!"t!( n!l(ül el'etemedett !letet. hogy )izonyos dolgo(t4l el'on/%( "agasz(o$ d&s%n(at. hogy -ele)a"&tom előhalad&s&na(. ami se)et tal&lo( magam)an. Azon(. ha m&s is *"ül ne(i0 S 'alahogyan t!nyleg . hogy az 4 s&"l&s (ise)). hogy -ele)a"&tom. ami miatt *nmagamna( sem tetszem.ti. a(i sa( isme" )ennün(et0 Lehet$e enn!l nagyo)) ő"ülts!get mondani.s!"ő/e. !"$e 'alamit# engem nem t%d megny%gtatni. ami magamna( sem tetszi( )ennem. sa( a((o" !"zem igaz&n. hogy nem di s!"et az ne(em. ami(o" hallom. +!ha el is szomo"odom a di s!"get!se( miatt# mi(o" 'agy olyant di s!"ne( )ennem. nem t%dom.tehetem# $ me"t azt.'&n sis&gt4l mennyi e"ő'el t%dom imm&" magamat 'isszata"t4ztatni. Igen sze"etn!m.eg'allom. Ee hogy ilyen 'agyo($e. Igazs&gom. hogy )a/os !"tetlens!ge miatt szomo"(odom. 'agyis azt.'&natos. 'agy '&"hat4 -e/lőd!s!ne( *"ül*(. 'agyis azt. azonnal ott te"em a mentegetődz!s. t%dn&m melyi(et '&lasszam. mint !n magam. ezt a (. 7"am. Ee mi m4don 8"4)&l/%( (i azt.e"t ha "&m ).gy 'an.

hogy se)eimet -olyton gy4gy. hogy nem tetszem magamna(. Addig azon)an a/(am minden )esz!de. F"J". Bgy azt&n m&" nem is a hi. 'agy nemF /L.tod hi)&mat !s t*(!letess!ggel -*l nem se"!led a))an a nagy )!(!)en."T Hjra végigjáratja elméjét azon az . !n Igazs&gom. amely %gyan.!g /4. di sős!g meg'et!se miatt *"ül. %"am. ne engedd. 8edig az em)e"e( 'agy nem !"t!(eli(.s. s i"galmass&god %t&n '&gya(ozom. me"t sa/n&ln&(. amelyet semmi gőg*s szem meg nem l&that.tgatod. minden sele(edetem.'s&gosa)) di se('!s"e haszn&l/a. Az ilyen maga)e sülő(ne( egy&ltal&n nin s )e sülete előtted. sőt meg sem 'eti. +em sa( az!"t. hogy a/(am a )5n ola/&'al (en/e -e/emet./a)) di se(ed!s ala8/a.S2. amit em)e"i szem l&t. mi(o" )ensőmet &t'izsg&ltam !s tan& sod o(&)4l el!d t&"tam. m. so( t&gas sa"no(&t. me"t a/&nd!(aidat eg!szen sa/&t/%(na( te(inti(# 'agy ha elisme"i( is tőled sz&"maz4(na(. amelye( sz. Jizony so((al in(&)) !"zem. ha m&s is meg(a8n& %gyanazon (egyelmet.g sa( meg nem igaz. . nyel''el ne legye( t*))! őszinte te előtted0F 1Zsolt 6A@.s!"t!ssel.gy a8adatlan%l -ülem hallat&"a -ele)a"&tomat !"i0 Vagy e""e sem t%do( -elelni0 3sa( az 'an m!g tal&n h&t"a./a(at. Oh 7"am. F"J". tele 'an igen 'eszedelmes (. hanem az!"t is. sőt a hi. ezen (o"hol&s maga . mit (e"esse(."T A b-szkeség még az erényt is felhasználja k$sértésre.nig tele 'anna( )&m%latos m4don sze"zett tem!"de( eml!((el. 6."T +ilyen nagy veszedelem az elbizakodottságE . mint azt. amely *ssze(old%lt di s!"ete()ől 'alami egy!ni (i'&l4s&got gy&"t ne(em !s meg(.eg-igyeltem sa/&t ele'en testemet s mag%(at !"z!(eimet is.lyosa))an. me"t egy l!legzettel di se(szi( isF ///-/. Tito()an ny*g*m &lla8otomat. mit (e"ül/e(. nem t%dna( test'!"i (*z*s !"z!ssel *"ülni. F"J". hogy ingyen (egyelmed adta /a'ai(at. amennyi"e t%dtam. Az%t&n )e/&"tam eml!(ezetem "e/te(helyeit. Da meg(o"holom.s!"t!se( %gyanezen -a/t&/&)4l m&s )a/os gya"l4s&g%n(. . !"z!(eimmel a (ülső 'il&got. !"demei((el hoza(odna( elő# '!gül. +yomo"%lt !s szeg!ny 'agyo(. s sz. a(i( *nmag%(na( sz*"nyen tetszene(. 'agy !88en (e'!s"e )e süli( ő(et. 7"am.!lyen )ennün( "e/te(ezi( a (. . Azo(na( meg*lő )et5/e ez. ///V---. V!gig (%tattam. hogy magam sa8/am )e magamat. mint az.s!"t 'ele. +!zd. O(tatt&l. di sős!g meg'et!s!t is m!g h. hogy (a8o($e . 'elem 'olt&l ezen eg!sz '&ndo"l&som)an.ton. me"t )ennem 'an a di sős!g sze"etete. amelyen az értelem elj&t Istenhez.''el. mennyi minden-!le )a/os 'eszedelem t*lti el "etteg!ssel sz. ő( azon)an nem is t*"i( mag%(at m&so( tetsz!se %t&n. 7"am. me"t gya"l4s&$ gai(at e"!nyne( ta"t/&(. ha elisme"i( is.'emet. t&'oztasd el tőlem az ilyen ő"ülts!ge(et.

Nya("an elm!l(edtem . !n sem 'agyo( Isten. =n meg (a8zsis&gom)an nem a(a"tala( %gyan t!ged el'esz.ted lel(emet. hogy lel(em sehol sem tal&l )&to"s&gos helyet. mi igaz )előle.e"t te 'agy a meg-ogyat(ozhatatlan 'il&goss&g. Tőled (!"tem tan& sot minden (!"d!s)en# hogy 'an$e egy&ltal&n. . Elnyel ism!t a mindenna8is&g &"adata !s !n so(at s. olyan-o"m&n. hogy azo( (*zül egyi( sem te 'agy."T +iért szakadt el a lélek IstentőlE Ez!"t elm!l(edtem '!gig )5n*s gya"l4s&gaimat a h&"om-!le (. "!szint a m&" )el!m hatolt )enyom&so(at !"zem s mag%(at az !"z!(e(et. igaz&n nem t%dom. sa( ott nem sza(ad el semmi/e tetőled.t4 /o))od %t&n. sa( ten&lad. Ott sze"etn!( lenni. =n 'esze( az eml!(ezet "engeteg (in sesh&z&)a m&" elhelyezett dol$ go()4l egyn!melye(et t&"gyal&s al&. ott is )oldogtalan 'agyo(. a(i "!szint az !"z!(e( /elent!seit &t'eszem !s 'izsg&lat al& 'etem.s&gom s. ism!t m&so(at a -eled!s)ől (i&so(. de nem a(a"o(.t4 igazs&ga. =n igye(eztem mindent (ül*n'&laszt'a a maga !"t!(e sze"int meg)e sülni. /L-. mindeze( '!g"eha/t4/a. Ennyi)e (e"ül ne(ün( a tehe".gy. m&so(at oda 'issza"e/te(.'&n(oz&s sze"int. amellyel mindeze(et sele(szem.L&ttam !s meg"endültem. :.teni. me"t m!ltatlan 'olna hozz&d haz%gs&ggal la(ni egy la(&s)an. de nem t%do(. hanem 'eled !s melletted a haz%gs&got is sze"ettem 'olna megta"tani.i(o" '!gigelm!l(ede( mindent s t!ged (!"dezgetle(. =n 'agyo( az. hogy a '!g!n maga sem t%d/a. a (e"esg!lő '&ndo"0 =n /&"tam '!gig az eg!szet. Te 'agy a 'il&g igaz. meg!"tem.'em l&tta -!nyess!gedet.lya miatt. =s !n magam. Bgy itt is. az üdül!sne( ehhez a m4d/&hoz mene(ül*(. mint azo( a 8illa$ nato(0 Az%t&n megint sa( 'isszahanyatlom ide nyomo". F"J". Da te nem 'agy. s "emeg'e (!"dezte. 'an$e -*ls!gese)) 'alami. +!ha$n!ha igen szo(atlan !"z!s)e. ez!"t (i&ltoz$ tam sza)ad. 3sa( ott gy5/theti egy)e nagy megosztotts&g&t. El'esztettele(. el/%that$e oda 'ala(i0 <El'ettettem szemeid elől> 1Zsolt G@. mindez !"telmetlen ne(em# de meg!"tettem. . .:G2. e"őm. T*"t sz. 'alami isme"etlen !dess!g)e me". az !n előő"seimet isme"em !s sz&m)a 'eszem.i(o" az ilyen &lla8ot tel/es )ennem. =n azon)an. !s mit !" a dolgo( ezen "end/e# s a te o(tat4 !s 8a"an sol4 sza'adat hallgattam. s ami(o" sa( sza)ad%lhato( (*teles dolgaimt4l."o(. me"t nagy a "a)s&gom. . R"*m ez ne(em. mi. amelyet szo(&sain((al mag%n("a 'eszün(F Itt lehete(. mint ahogy sen(i sem a(a" a((o"&(at haz%dni.

F"J". hanem engedelmes 'olt eg!szen a (e"eszt hal&l&ig> 1Fil :. !s hatalma 'olt . Az igazi (*z)en/&"4 8edig. sa( egy)en hasonl4 az em)e"e(hez# a )5n)en. .l'il&gi l&tom&so( %t&n s mi lett a /%talm%(0 Je sa84dta(F Fel-%'al(odott l!le((el (e"este( t!ged# t%dom&nyos gőg/ü()en het'en(edte(. a(it tito(zatos (*ny*"ületed sze"int az em)e"is!gne( elő"e meg$ . Ezt a . /4s&gos Aty&n(F +em (egyelmezt!l egyetlen Fiadna(. Isten Istenn!l s együtt egy igaz Isten. 6.')!li "o(onai(at."T Azokr!l.:2 sze"ezt!( meg.ennyi"e sze"ett!l min(et.I$H2. L 'olt az egyetlen sza)ad a holta( (*z*tt. a(i sa( a""a /4. de mag%( e"e/!)en tehetetlene( (*z*tt so(an meg8"4)&l(ozta( ezzel a m4ddal. . Az ő /*'ő (. F"J". s nem tal&lta(. igaz. a(i (*z)en/&"4 a(a"t lenni Isten !s em)e"e( (*z*tt. hanem Isten egyenlős!g!)en. hogy 'ele együtt *"*( hal&l"a (&"hozi(. S mi'el igazs&g%n( /%talma !let !s )!(ess!g.i'el azon)an hal&l a )5n zsold/a. hogy nem l!'!n haland4 teste.t. el/*tt. imm&" megt*"t!nt szen'ed!s hit!)en üd'*zülün(. halhatatlans&g&t h&nyto"gat/a. a <le'egő> -e/edelmeit 1E.tő (*z)en/&"4t hozz&d0 Tal&n az angyalo(at (ellett 'olna megnye"nem0 . messze esi( az em)e"től s . 'alami/!'el Isten$ hez. hogy tit(os .6A2. hogy a Nonoszna( nin s testi mi'olta. Daland4 )5n*s*( 'olta(. hogy 'eled egyenlő. me"t az *"d*g 'olt a /&t!()an. M*z)en/&"4t (e"este(. /L---. Mit tal&lhattam )!(.gy (*z)en/&"4 egy&ltal&n nem lehet. Jüsz(es!gü( in(ost&"sai%l sz. a(i(!"t Fiad <nem ta"totta "agadom&nyna(. hogy 8!ld&/&)4l mag&t az al&zatoss&got is megtan%lhass&(. az K" J!z%s M"iszt%s. me"t amennyi)en em)e". Anna( 8edig. a))an egyezi( meg az em)e""el. Az a (*"ülm!ny sa'a"ta el -*l*tte igen a )üsz(e 8o"la(4( -e/!t. mint az em)e"e(. te meg 7"am. benne van minden reménység-nk. L &llt oda a haland4 )5n*s*( !s az R"*( Igazs&g (*z!. 'alami/!'el 8edig az em)e"e(hez (ellett hasonl.t!leted !"telm!)en a -el-%'al(odott em)e"e(et !"demü( sze"int )e sa8/a./"a -*l'enni> 1Jn 6@. hogy mellü(et 'e"t!( 'olna. mint az Isten.ennyi"e sze"ett!l min(et.eg'&lt4t l&tt&( elő"e az 4sz*'ets!g szent/ei. 'agyis Istennel 'al4 (*z*ss!g!t 8edig azon a "!'en sze"etn! elhitetni. akik az ördöggel cimboráskodnak. hogy isteni igaz$'olta e"e/!)en el'egye a megigaz%lt )5n*s*( -e/!"ől a hal&lt.i tit(os sze"e((el0 Dallottam.t. s ha minden)en Istenhez hasonl. nem (*z!8en &ll. annyi)an (*z)en/&"4. sem hal&lt.i-!le (*ny*"g!ssel0 .g!"t!l !s el(üld*tt!l."T Az Hr Méz&s a mi egyetlen szabad$t!nk. sem )5nt nem isme"sz.:./L--. amelyne( (*z*ss!g!t 'elün( megosztotta. hogy a hozz&d 'isszai8a"(od4(. hanem &ltaladtad !"tün(. Eze( azt&n ala8osan )e sa8t&( ő(et szem-!ny'esztő meste"(ed!sei($ (el. Daland4. hogy megtiszt%l/ana( &ltala. El-ogta ő(et a '&gya(oz&s t. amennyi)en 8edig Ige. . ahelyett. a(i'el )!(ülni a(a"ta(. az igazi (*z)en/&"4 Isten !s em)e"e( (*z*tt az Istenem)e".nszen'ed!s!)en "em!ny$ (edte(. me"t <hatalma 'olt letenni !let!t. . A m&si(at. <a(i &tala(%lt a 'il&goss&g angyal&'&> 1:Mo" 66. mint ahogy mi is %gyanazon. messze esi( Istentől. e))en a hit)en üd'*zülte(.6H2.tania# me"t ha minden)en az em)e"hez hasonl. Az a haz%g (*z)en/&"4 teh&t.

eszem)en ta"tom.gy tett min(et szolg&()4l -iaidd&.ts engem. Semmi -*l-%'al(odott ne "&g4d/!( "a/tam az!"t./ e"őt adt&l e sza'a($ (al9 <Anna( o(&)4l halt meg M"iszt%s mindny&/%n(!"t. ne(ed szolg&lt. hogy messze 'an tőlün(. hogy '&lts&gom Áldozat&t . M!ts!g)e (ellene esnem n!l(üle.="tün( győz*tt. Disz Egyszül*tt Fiad.ttal. Tőled született. !"tün( lett sz. Azt -o"gattam so($so( -ontol$ gat&ssal eszem)en. Isme"ed t%datlan !s gya"l4 'oltomat. !"tün( &ldozat# az!"t -ő8a8.6H2. . m&" ne mag%(na( !l/ene(. hogy "em!nys!g)e mene(ül*(. hogy a(i( !lne(. s nem t*"ődi( 'elün(. so( !s nagy nya'aly&m 'an n!(em. tan. .m.s&gom igen meg"!m. a(i !"ettü( meghalt> 1:Mo" S. gy4gy. Visszata"t4ztatt&l s .me. O((al 'agyon e"ős "em!nys!gem )enne. me"t )&"&nyF ="tün( lett sz. Ez lett 'olna (!ts!g)ees!sün(. <a(i( eszne( !s megel!gszene( !s di s!"i( az 7"at. hogy !l/e( !s <szeml!lhessem a s%d&(at t*"'!nyed$ )en> 1Zsolt 66H. hanem anna(. Da Ig!d nem *lt 'ala testet !s nem la(ozi( )ennün(. "&d 'etem teh&t gondomat.tette(.ost m!g szeg!ny 'agyo(# de )e a(a"o( telleni 'ele mindazo((al egyetem)en.6S2. J5neim !s tem!"de( nyomo". de gy4gy.t4 e"őd m!g nagyo)). t%la/don '!"!n 'ett meg engem. :.:C2.ned előtt )&"&ny. hogy eszem !s iszom !s (ioszto( )előle. .tod minden nya'aly&mat# me"t /o))odon ül s sz4t emel !"tün(. sőt az!"t győző. Bme.ts. (i( őt (e"esi(> 1Zsolt :6. 7"am.ned előtt -ő8a8%n(. (i)en a )*l sess!g !s t%dom&ny minden (in sei "e/te(ezne(. /a/ so( !s nagy. . me"t &ldozat is egy. 'al4)an azt hihettü( 'olna. hogy &ltala meggy4gy.e"t .

minő hi)&(. (üzdelme(.ne előtt.lt. . /elen !s /*'ő -olyamatoss&gg& ala(.gy (a8%n( '&laszt %gyanazon (!"d!s"e.t/a &t. hogyan (ell !"teni a 'il&g te"emt!s!"ől sz4l4 /elent!s első sza(aszait. s hogy az idő esze"int 'alami-!le ta"tam. <Y%is adh% sim0> A -elelet *n(!nt (. hogy Szent Ágoston -elt&"/a előttün( (%tat4 szellem!ne( nagysze"5 )i"odalm&t s /4-o"m&n (!zen-og'a 'ezet (e"esztül min(et a Szent. előad4m5'!szetne(# $ -e/edelme a (e"eszt!ny -iloz4-i&na(. (*ny' III. e"ő-esz. hogy az idő m!"!se a /elenne( 'alami -olyamatoss&g&)an t*"t!ni(. meg-igyel!sne(. /ellemzi( a nagy sze"ző leg)enső)) lel(i !let!t# $ a tizenegyedi( (*ny'től (ezd'e 8edig . &tmegy az idő 8"o)l!m&/&na( )on ol&s&"a."&s magya"&zat&)a (ezd. Elősz*" az idő"e 'onat(oz4 (i-e/ez!se(et mind 'issza'ezeti a /elen"e.agya"&zat&t '!gül (i)ő'. me"t azt t&"gyalta.&sodszo" megm%tat/a. 'agy szeml!let!ne( 'ele/!t 8edig a))an a hat&s)an tal&l/a. . -e/ezet!)en -el'etett9 <V%is adh% sim e e in i8so tem8o"e on-essio$ n%m mea"%m0> A X.indenhat4 sz.ttal al&zatos. amelyet a teste( '&ltoz&sa a l!le("e gya(o"ol# e hat&st a l!le( -igyelme 18"aesens intentio2 a '&"a(oz&s !s eml!(ez!s seg.ti !s al(almazza a t*"t!nelmi idő("e s az eg!sz 'il&g idő)eli l!tez!s!"e. +em -ogad/a el azt az elm!letet.t/&(. Ahogyan meg'il&gos. hogy Isten a 'ele Egy R"*( Ig!)en te"emtett.ts!g!'el m.Tizeneg&edi$ $%n&v A tizenegyedik könyv tartalma A 'allom&so( h&"om %tols4 (*ny'e -olytat4lagos -elelet a""a a (!"d!s"e. hogy az idő ala8/a !s ho"doz4/a a mindens!g mozg&sa. Elősz*" meg&lla8. Da"madszo" (e"esi a t!nyleges idő l!nyeg!t. s az idő maga is a te"emt!s e"edm!nye. az mind !(es )izonys&ga -olyton Isten -el! &"ad4 m!ly lel(is!g!ne(. hogy a te"emtő ig!( nem em)e"i m4don hangz4 ig!( 'olta( s nem is időt /elent ez a sz49 (ezdet)en. M*'et(ezi( teh&t. Fe/edelme a gondolatna(. (*ny' egyenes '&laszt adott. . Itt h&"om -o(ozaton halad (e"esztül.n&l(ozi(."&s legelső sza'ai'al (a8 solatos magya"&zato( !s neh!zs!ge( "o88ant magaslatain. s megmagya"&z'&n.t&s!"t (*ny*"*g# $ ahogyan e"őtlens!g!t meg'all/a# $ ahogyan Isten (ezei)e a/&nl/a eg!sz mi'olt&t. hittel !s "em!nys!ggel tel/es gye"me( az R"*( . mint egyetlen l!nyeges ala8"a. . amelyet Szent Ágoston a X."&smagya"&zatna(# $ s egy. 'agyis a te"emtett 'il&g '&ltozand4s&ga# az idő -ogalm&na(. Ezzel (a8 solat)an megold/a azt a neh!zs!get. hogy az idő mozg&s. ha/land4s&go(.s!"t!se(.t/a.t!se( ta"(. hogy mit m5'elt Isten a 'il&g te"emt!se előtt. s -*l'eti a (!"d!st. (. ?!gi '&gya(oz&sa sze"int a Szent. hogy az *"*((!'al4s&g !s az idő -ogalma (*l s*n*sen (i"e(eszti( egym&st. ellen)en meg&lla8.t/a.

amelye((el ta"toz4 (*teless!gem sze"int."om e m%n(&tF Diszen im&d(ozni is szo(t%n(. lel(i -&"ads&gom (i8ihen!se s azon szolg&lato( %t&n. 7"am. m.s&gaimat !s so( a/&nd!($i"galmadat. hanem az !n lel(emet is./at eml!(ez!seim -olyam&n0 Vagy idő sze"int l&tod az idő( esem!nyeit0 . mine(előtt (!"n!te( őtF> 1. mert ismeri minden gerjedelm-nket.'5e( !s )!(ess!gese(F Bme.ost teh&t nem is a(a"om. az igazs&g !hes$szom/as (e"esői. s . a(i( seg. . mint az eny!m# me"t te ind. mi"e 'an szü(s!gete(. szents!ged osztogat4/a lettem n!8ed)en0 Da ezt mind a maga "end/e sze"int el a(a"n&m mondani. hogy 'allom&st tegye( ne(ed. so(at elmondtam imm&" ne(ed t%dom&som !s leg/o)) a(a"atom sze"int. lel(em eg!sz "agasz(od&s&t a(a"om -elt&"ni. F"J". (. minden 'igasztal&sodat !s eligaz.H2.de( !s s.ondhato($e ne(ed 'alami . hanem )oldog alatt'al4d. szolg&lo( az em)e"e(ne(.tott&l.t&sod.t I. $ )&" ne t!'edn!( )enne. mennyi"e /4 'agy te. +em sa( a magam (ed'e gy%lladozi( )enne9 (ed'es test'!"eimne( is haszn&lni sze"etn!( 'ele. i"galmaso(. Diszen a""a h.tsd meg (*ny*"ületed sze"int sz. am. mit t%do(./"a hi"detem9 sze"eteted i"&nt 'al4 sze"etet)ől . !n Istenem. tisztasz. hogy9 <a ti Aty&to( t%d/a. --. s <mennyi"e *"*((!'al4 a te i"galmass&godF> 1Zsolt 66C.s&ga. hogy l!le( sze"int sza)ado( legyün(. 6.t&somat.i(o" teh&t meg'allom előtted nyomo". 8edig az Igazs&g mondotta. hogy ig!d hi"dető/e. tied az eg!sz *"*((!'al4s&g.tsd )e "a/tam. 'agy ingyen sz.62. +égis kitárja sz$vét 4 szeretetből.A2. meg ol'as4im!t is sze"etn!m -*lge"/eszteni. 7"am. . %gyan d"&ga lenne ne(em az idő minden 8illanataF ?!gi$"!gi '&gya(oz&som '!gig elm!l(edni t*"'!nyedet s elm!l(ed!s (*z)en meg'allani ne(ed. $ (ül*n*sen a/(aim"4l.'na(> 1?4m 6@. Volna$e el!g e"ő tollam)an . 7"am$Istenem a""4l.gy 'an. ha mi ma"ad testi.g ma/d e"őd minden -ogyat(oz&st (i nem 8%szt."T Istennek nincs sz-ksége vallomás&nkra. F"J". hogy legyen -el&ldozni'al4m. )elül is minden 'a(me"ős(*d!st.6:2# $ s *"*( ny%galmad hon&)4l gond%n(at 'iseled. T!gy eg!szen sza)add&. hogy -el!d '&gya(ozzana(. hogy m&s'alami)en tel/ene( sza)ad 4"&im."4(.ts!gül h. minden haz%gs&got.'em)en ol'ashatod. Az a(a"at azon)an elő)) 'olt a tied.62.g '!g"e "&'ett!l engem a""a. 4 alázatosságb!l. 'agyis9 mennyi )ennem első meg'il&gos. Sze"etn!m &ldozat%l hozni ne(ed !"telmem !s nyel'em szolg&lat&t# add (!"le(.i!"t t&"om h&t el!d !letem ta"(a t*"t!net!t0 +em az!"t.ondottam m&". B"&sod legyen az !n tiszta gy*ny*"5s!gem. -igyelmezz (!"le( im&ds&gom"a# seg. +e legye( t*))! a magam nyomo".'em ezen '&gya(oz&s&t.-. mennyi az !n ma"ad!( s*t!ts!gem.'t&l meg min(et. mit nem. hogy amit meg(ezdt!l. tel/es. A sz. +yess le "4lam 7"am. 7"am. te meg <gazdag mindazo( i"&nt. me"t <!n nyomo"%lt 'agyo( !s szeg!ny> 1Zsolt HS. hogy tőlem '!gy "4la t%dom&st. :. hogy igaz&n .'ül is. s 'elem együtt !ne(el/!(9 <+agy az K" !s igen di s!"etesF> 1Zsolt QS. hogy az Nrást hiba nélk-l érthesse és magyarázhassa. . szel."ott sz4'al elmondani minden )%zd.t )előlem. .'ess!g)ől is. )&" ."T (ok fogyatkozása között nagy sz!val kiált segedelemért Istenhez.t&somat !s meg"endül!$ semet.

s ne -o"d%l/ el szom/. meg!"ten!m. 7"am. . e"dő# s %gye. amelye( )enne tany&zna(# hol 8ihen'e (!"ődzene(.4zes . 7"am. Figyelmezz lel(em"e s 'edd !sz"e m!lys!g)ől -elt*"ő (i&lt&s&t. mint a te t*"'!nyed> 1Zsolt 66H. gazdags&got. (i %gyanazo(na( mind/&"t l&t4( 'il&goss&ga !s e"őse( e"e/e t%dsz lenni. s . 7"am. /a/.'&ns&gomat. mint 'alamely m!ly tit(. . ezt )izony. Bme innen e"ed az !n (. Dallgatni a(a"om di s!"eted ha"sog&s&t# tele a(a"o( i'a(odni 'eled. nem h!)e". -ogadott gye"me(eidd! megh. nem g*"*g. (ihez (i&lthatn&n(0 Tied a na8. hogy mi is -el!d igazodt%n(# Ig!d"e. ho'a mehetn!n(."attad meg ama hatalmas (*ny'et. Oh 7"am. hol meg ny%go'4"a t!"ne(. amit sa( tal&lo( B"&said)an. hi&)a zendüln!ne( meg sza'ai -ülem)en. hogy igazat )esz!l$e0 S ha t%dn&m. s a'ass )e tit(aid)a. .s&go(at )esz!lte( ne(em a gonoszo(. Da itt 'olna."ta ezt a mondatot. (!"le(. ha o"sz&godat !s igazs&godat (e"essü(. 7"am. a 8illanato( int!sed sze"int "*88enne(. ig!d az !n mindenn!l gazdaga)) gy*ny*"5s!gemF Add meg. s ez is a te adom&nyod. . tőle t%dn&m0 +em. +e 'esd (i t%la/don a/&nd!(odat -igyelmes gondoz&sod)4l. Jent az !n )ensőm)en. +em o(. de 1azo(2 nem 1olyano(2. m. mit mond. a(i)en a h. nem !l n!l(ül .'ed. gondol(od&som "e/te(!)en.gy (e"est!l. hogyan te"emtetted (ezdet)en az eget !s a -*ldet. ami(o" az eget !s a -*ldet megte"emtetted. e"ős.&" . Istenem. nem hatolhatn&na( )e !"telmem)e# ha ellen)en latin%l )esz!lne.4zes Fiad"4l . te"emtett!l# egyetlen Fiad"a."T Isten a (zent$rás tekintélyének erőssége. nem is testi gy*ny*"5s!get# sőt m!g azt sem. ami testün(ne( s ezen za"&ndo(l&s%n( ide/!n meg!lhet!sün(h*z szü(s!ges# $ eze( mind megadatna( ne(ün(. ."a (!"le(# az Em)e" Fi&"a.'&ns&gom. 'edd szemügy"e !s hagyd /4'&# de"ül/*n -*l!m i"galmas te(inteted )eleegye$ z!se.sen(it meg ne t!'eszten!( 'eleF $ Figyelmezz "&m.HS2. Általment innen hozz&d s imm&" nin s itt előttem. s &ltala meg(e"est!l min(et. hogy elm!m t*"'!nyed m!lys!geit meg/&"hassa.e"t ha nem 'olna -igyelmed az !let m!lys!gei "!sz!"e is. amit hallo( !s meg!"teni a(a"o(. M!"le(. d"&ga(*'e(et.'ő n!8e(et. mi(o" mi nem t!ged (e"estün(. (it (*z)en/&"4'& e"ős. J!z%s M"iszt%s"a. hogy z*"get!sem"e -elt&"%l/ana( előttem ig!id m!lys!gei. a(i( (o8ogtatna( "a/ta. Az első.hoz4 (i si -5sz&ladt4l. enne( az e"dőne( is meg'anna( a maga sza"'asai. tied az !/. Figyeld meg. 7"%n("a.i)ől t%dn&m. hogy (egyelmet tal&l/a( előtted. hogy magya"&zza meg sza'ai !"telm!t. s t*ltsd )e nagy (.tett!l az em)e"e( -*l!. Le. a(i)en a )*l sess!gne( !s t%dom&nyna( minden (in sei "e/te(ezne(. a /o))odon ülő F!"-i. ami %t&n sze"etetem '&gya(ozi(# me"t meg'an )ennem ez a sze"etet 7"am.ts engem. (*ztü( engemet is. amely)en 'eled együtt lesz *"*( %"al(od&s%n(.indennel t!ged a(a"la( magasztalni."t# ezt mond/a ő maga. Olyan az. 7"am. minő -o""&s)4l e"ed az !n '&gya(oz&som. ne z&"d el B"&sod a/ta/&t azo( elől. 'agy hatalmat (!"e(. Fiad"a. G. (!"n!m !s ne'ed"e (*ny*"*gn!( ne(i. Aty&m.t/a az igazs&g. Ig!d az !n *"*m*m. Dogy megnyitn&m testi -üleimet az a/(ai"4l sz&ll4 sza'a(na(F Ee ha h!)e" nyel'en )esz!lne. E (in se(et (e"esem . Ad/ )előlü( ne(em. l!gy i"galmas hozz&m. s (*ztü( engemet is. eg!szen menny$ o"sz&godig. nem latin. a(i &ltal mindene(et. <Di. 'a(o( 'il&goss&ga !s gyeng!( e"e/e. !(es "%h&(at# nem 'il&gi tisztess!get. nem (. a(i /o))odon ül s (*z)en/&" !"tün(."ta !s elment. ess!( meg "a/tam a sz.'tad# a""a (!"le(."&said)an. meg-ogn&m. hol legelő %t&n /&"na(. F"J". hanem . Te(ints "&.g '!gig/&"atom elm!met t*"'!nyeid sod&in az ős(ezdettől -og'a. nem )&"mi m&s sz4'al. 7"am. Diszen nem -*ldie( %t&n s4'&"go(. ---.'&no( (in set.

that 'alamit# te adtad (!8ess!g!t. 8!ld&%l az agyagna(.t/&n /*tte( l!t"e# %gyanis sza(adatlan '&ltoz&s a so"s%(. me"t megte"emtette( )ennün(et# azelőtt egy&ltal&n nem 'olt%n(. 'agy '. s lel(!ne( m5'!sze"e/e ind. amit sin&lni a(a". hogy a l!le( a )enne 'ez!"(edő igazs&ggal tan& sot ül/*n. ."T A teremtett világ bizonyságot tesz Alkot!jár!l. hogy mit (ell (ünn sele(ednie# te adt&l ne(i !"z!(e(et.i'el teh&t 'ele nem lehet sz4)a &llnom. /4s&ga is. 7"am. mely (ezeit 'ezeti# te al(ottad az anyagot. me"t a 'il&g sz!8# /4 'agy. Istenem. (ine( )ős!g!)ől 'ette minden igazs&g&t. hiszen mielőtt el(ezdte l!tez!s!t. s ha ama szolg&dat "&seg. .ts!( lel(!től az anyag)a azt. semmi sin s. nem is le'egő)en.thattad 'olna a 'il&got# honnan is lett 'olna az a nem tőled sz&"maz4 anyag. (*'et(ezőleg nem is sz&"$ mazhat%n( *nmag%n(t4l>.i 'olt e nagy m%n(&d sze"sz&ma0 Jizonyos. F"J". Te"emtő Istene# sz!8s!ge is. 7"am# sz!8 'agy. /4$e az.nyel' !s a/( sze"sz&ma n!l(ül. A m5'!sz anyag)4l ala(. amit mondana(. nem 'olt hely. hogy nem -*ldi m5'!sz m4d/&"a m5(*d*l. l!tez!se is semmi hozz&d (!8est. t!ged (!"le( Istenem. hogy nem !gen 'agy -*ld*n te"emtetted az eget !s a -*ldet.e"t a))an. a mindene( al(ot4/&t. hogy nem mag%( te"emtett!( mag%(at9 <az!"t 'agy%n( $ mond/&( $. me"t a 'il&g 'anF Sem sz!8s!g. a"anyna( !s m&s hasonl4 dologna(. s 'iszont /elent!st tegyene( a l!le(ne( a '!gzett m%n(&"4l. 'agyis9 ig!d e"e/!)en te"emtetted a 'il&got. hogyan esz(*z*lted az !g !s -*ld te"emt!s!t0 . amit to'&)) ala(. Azt is hangosan hi"deti(.z)en.tott&l 'olna0 Diszen minden l!tez!sne( te 'agy a -o""&saF Az az igazs&g teh&t. (ül*n)*z!sne( 8edig !88en ez a l!nyege. ahol te"emthett!l 'olna. amely m5'!ssz! a'at/a s amelyne( e"e/!)en )elül -olyton l&t/a azt.tsa ő(et. nyil'&n'al4 igazs&g. sz4 n!l(ül )izonygatn& az Igazs&g9 igazat )esz!lF E""e !n is nagy )iza(od'a "*gt*n azt mondan&m em)e"edne(9 igazat )esz!lszF . sem /4s&g. hogy sz4lt&l !s meglette(. Igazs&g. ami addig t*"t!nt0 Ez mind t!ged di s!". -&na(. t!ged. hogy ezt t%dom# &m)&" az !n t%d&som a tiedhez (!8est t%datlans&g. ami te"emt!s n!l(ül l!tezi(. sem l!tez!s dolg&)an nem olyan mint te. Semmi sem 'olt (ezed ügy!)en. me"t a 'il&g /4# 'agy. -V. hisz eze( is odata"tozna( az !ghez !s -*ldh*z# nem a 'il&gegyetem)en al(ottad a mindens!get. =g !s -*ld itt 'anna(.tetted eze( elmond&s&"a. M!"d!s. amely)ől ala(. hogy a m5'!sz ala(. =s ez. hogy te"emt!s . Ee lehets!ges 'olna$e ez az eg!sz el/&"&s a te te"emtő m5(*d!sed n!l(ül0 Te te"emtetted a m5'!sz test!t s tőled 'an a lel(e is. V. hogy (*z'et. hogy a))4l ala(. s hangosan hi"deti(. ne te(intsd )5neimet. ha sa( lel(e nem a te (ezed al(ot&sa 'olna0 $ Fo"m&t ad teh&t az anyagna(.t/a.t szo)"ot. D&la ne(ed. aminő lel(i szemei előtt le)eg# s honnan 'enn! a m5'!szi (!8ess!get. Te al(ottad teh&t ő(et. hogy ilyen 'agy olyan -o"m&t ad/on ne(i. (őne(. ami( "endel(ez!s!"e &llana( s al(almasa( a""a.ts "& engemet !"t!sü("e. az eget !s a -*ldet0 Vil&gos %gyanis. ami azelőtt nem lett 'olna9 a '&ltoz&sna(. seg."T Isten a világot semmiből teremtette. F"J". Ee hogyan te"emtesz te0 Dogyan te"emtetted.

-*ldet te"emtő időleges 8a"an sodna(.li( 'agy (*'et(ezi( me"t l!nyege sze"int halhatatlan !s *"*((!'al4# $ (*'et(ezőleg 'eled$egy$*"*( Ig!d)en együtt !s *"*( m4don mondasz mindent. ami ho"doz4/a lett 'olna 8a"an sodna(. Ig!d)en teh&t semmi sem m. F"J". s h&l&t ado( !"te. me"t *"*( m4don minden együtt 'an )enne# $ egy!)(!nt idő !s '&ltoz&s szegn! igaz. F"J". Vagy. s nem (*'eti m&si(. ha 'olt. a(i nem h&l&tlan a )izonyos igazs&g!"t. 'agy az lett. A""a ind. mint amely a -elhő)ől hallatszott9 <ez az !n sze"elmes -iam>0 Az a sz4 %gyanis hangzott !s elhangzott. Vil&gos. (ezdőd*tt !s '!ge 'olt. amely időleges esz(*ze 'olt *"*( a(a"atodna(. hogy amennyi)en 'alami nem az imm&". s *"*( )enne a mindens!g (imond&sa. ami 'olt. ="t/ü(. hogy !"telmün(et a 'eled Egy$Isten$Ig!"e -o"d. halhatatlan *"*((!'al4s&g&t. hanem ig!d . Da teh&t hangz4 !s elhangz4 sz4'al mondottad. 7"am. az elsőt (*'ette a m&sodi(. A(&"mine( (!8zelem %gyanis azt a te"emt!st megelőző 'alamit. 7"am. de nem egysze""e !s nem *"*( m4don '&li( 'al4s&gg&.t/&n sele(szel.t/&n /%thatta( el az !"telmes !szhez. Az !g !s -*ld előtt azon)an nem 'olt semmi-!le anyag. A sz4tago( egym&s %t&n meg sendülte( !s elhangzotta(. t%d/%(.ts%(. Jenne nem '!gződi( a mondott sz4.i-!le ige 'olt az0 Olyan tal&n. s 'elem együtt !"ti !s h&l&l(odi( !"te minden. hogy 'an. hogy tel/es legyen a mondat.gy to'&)) eg!szen az %tols4ig. hogy azt&n ho"doz4/a legyen eget. A (!"d!s teh&t %gyanaz ma"ad9 ."T 'lmélkedik az Drök Igéről.V-. me"t hangzi( !s elhangzi(. s (*sz*n*m ne(ed. az !n Istenem ig!/e 8edig *"*((! megma"ad -*l*ttem. ezt a ha"madi( s . me"t sa( anna( idő)eli mozg&sa sze"int hangozhatott el te"emtő 8a"an sod. eg!szen m&s# "ang)an m!lyen alattam 'an. Istenem. amit mondasz# )enne t*"t!ni( meg minden. )iztosan nem 'olt. ami nem 'olt. s .gy te"emtetted a 'il&got.tasz teh&t. . hogy meglegyen# $ nem m&s(!nt. hogy azt a mondatot a te"emtett 'il&g)an szo(&sos -olyamatoss&g ho"dozta. amit ig!d)en sele(szel. amely az időleges )esz!det is ho"dozza0 V--. amely"e send (*'et(ezett. R"*( anna( (imon$ d&sa. annyi)an 'an hal&la illetőleg szület!se. . *"*( ig!ddel. ="tem ezt 7"am. a((o" !g !s -*ld előtt m&" 'olt 'alami anyagi te"emtm!ny. sőt azt sem mondhatom. amit az!"t mondasz. azt (ell mondania9 m&s ez. azt )iztosan nem -olyamatos sza'a((al te"emtetted. Idő)en elhangz4 ezen ig!id sa( hall&s . ha sa( azt is meg nem te"emted 'ala. amelyne( -igyelme 'iszont a te *"*( ig!d -el! hallgat4zi(.i-!le ig!ddel te"emtetted meg az anyag'il&got.t/a n!ma."T A teremtő ige nem lehetett valami időben elhangz! )arancs. ="tem. S mi(o" !"telmün( az idő)en meg sendülő mond&st *sszehasonl. hogy <legyen !g !s legyen -*ld>.

gy elgyengült e"őm az .'& . me"t. te (o"on&zol meg engem i"galmass&ggal !s (*ny*"ülettel# )et*lt*d /4'al (.to( hozz&.t/&n# s hogyan isme"nő( ezt meg. ha sa( nem a (*'et(ező m4don."T Az Ige.e"t "em!nys!g &ltal ta"tatt%n( meg> 1?4m H. a (ezdet. Te '&ltod (i !letemet a "oml&s)4l.g sa( te 7"am. m. l&ngadoz&s.tod. S mi . .'emet0 ?!mület -o/togat. hogy ő tan. nem t%dn&n( ho'a megt!"ni elt!'elyed!sün()ől.:Q2. s t5z em!szt nyom&)an# "!mület. amennyi)en hason$ l. Az!"t ő a <(ezdet>. ha &llhatatosan "&hallgat%n(# ha <*"*mmel *"'endezün( a 'őleg!ny sza'&n> 1Jn G.!g e m%land4 'il&g int!se is az *"*( igazs&g -el! igaz. s%d&latos sele('!sed is.t.:A2 s tü"elmesen '&"/%( . ami -el$-ello))ani( előttem s meg"&zza. Fiad)an. Igazs&god)an./hodom.eg!"ti$e ezt em)e"i !sz0 Mimond/a$e em)e"i nyel'0 . A te Ig!d ez. s az%t&n )elül (e"ess!(.t )ennün(et# ott igaz&n tan%l%n(. hogy nem t%dom leg-ő)) /a'amat elho"dozni. a mi égi "an$t!mester-nk. nem tan."T Az Hr bölcsessége sz$v-nk titkos látogat!ja. hogy sa(%gyan Ig!d sz4l hozz&n(. A )*l sess!g.662. a(i t%d. de nem se)zi sz. hogy mennyi"e (ül*n)*z*m tőle. semmi sem '!gződi(. (ine( sza'a sz4l hozz&n(.V---.t4/a minden haland4 l!le( sz&m&"a. Figyel/en. nyomo". hogy higgyene( ne(i. a((o" (ezdődi( s a((o" sz5ni( meg. $ az ő )esz!de sendült )ele (.t. 'alah&nyszo" amatt4l elsza(ado(.'ün()en megzendülő )esz!ded"e. E))en a (ezdet)en te"emtetted. mint a sas.'ül"ől az em)e"e( -ül!)e.tgatna min(et0 -/. az *"*( igazs&g)an megtal&l/&(.t min(et# $ me"t a(i nem tan.ns!g)en> 1Zsolt G@.ely igen -*ls!gese( a te m5'eid. 3s%d&latos 'olt 8a"an sod. maga a )*l sess!g lo))ani( -el előttem# az szaggat/a sz!t a (*d*t. <.ton t!"ün( meg t!'ed!sün()ől.g!"eteidet. ha nem az igazs&g megisme"!se . s 'isszasz&n/%( mag%n(at anna(. az eget !s a -*ldet# Ig!d)en. ha ő. ha *"*($&lland4 nem 'olna. Mül*n)en is (i o(tat min(et. nem ne(ün( )esz!l.s&gom te"h!'el. ő anna( egyetlen (egyes tan. ha nem az &lland4 igazs&g0 . !n meg nagy )iza(od&ssal (i&ltom 8"4-!t&ddal9 <. amely s*t!ten )ete"eget engem !s el)o". s e (ezdet)en te"emtetted az eget !s -*ldetF> .tod nya'aly&imat is. igen.'&ns&gomat !s megint i-/. . amine( (ezdete !s '!ge 'an.e"t <. . a(itől lettün(.i!"t. J*l sess!ged)en. ha )esz!lsz is.inden. Jelül hallom sza'adat 7"am# ott )izony. ami(o" *"*( !"telmed l&t&sa sze"int (ezdődnie 'agy '!gződnie (ell# *"*( !"telmed)en azon)an semmi sem (ezdődi(. Istenem0 Valahogyan l&tom %gyan az o(ot. F"J". 7"am. de nem t%dom megmagya"&zni. Istenem. 7"am9 mindene(et )*l sess!ggel sele(edt!l# J*l sess!ged a (ezdet.i az. F"J". meg(*ny*"ül'!n minden )5n*m*n egytől egyig meg nem gy4gy. $ az ős(ezdet. a(ine( hozz&n( is 'an sza'a. L )esz!lt hozz&n( testi mi'olta sze"int az E'ang!li%m)an. E"őd)en. sz. .

t/a a /elene( !s /*'ő( -%t&s&t0 Nyenge az !n (ezem e"e/e."T Isten örökkéval!ságához nincs köze időnek. ./. Felele( imm&" a""a a (!"d!s"e9 mit sele(edett Isten. s !"telmü( hi&)a'al4 m%n(&t '!gez. me"t m&s az !"t!s. F"J". de e mozzanato(at nem lehet együtt ta"tani s időte"/edelemm! (isz!les. ott sa( /elen"ől )esz!lhetün(. hogy a sem nem /elen. /*'ő)e "ohan&s&'al. F"J". ami)ől g. $ hogy egy)e'ethetn! a ny%go'&stalan idő'el s meg!"ten!. . me"t l&tni'al4. hogy al(osson 'alamit. $ mint olyas'alamit -elel/e(.lt)a. R"*( dolgo(at -eszegetne(. azelőtt isme"etlen a(a"at (elhetett0 Isten a(a"ata nem te"emtm!ny.eg lehet$e &ll. mint 'ala(i"ől )esz!li(. oh em)e"i !"telme( 'il&goss&ga. nem el!g az !n sza'am sze"sz&ma e((o"a m%n(a '!gz!s!"eF /--. ami elő)) nem 'olt. F"J".ttatni 'ele.tani !s meg&ll."T +#ködött4e Isten a világ teremtése előttE +in sene($e telis$tele 4sdi n!zete((el. lehet$e ta"t4ztatni. a(i( .tő/!"e./. mielőtt a 'il&got te"emtette0 Da semmit $ mond/&( $. amit azelőtt sohasem sele(edett# $ igazi$e imm&" *"*((!'al4s&ga. mi!"t nem ma"adt az%t&n is *"*((! m%n(a n!l(ül0 Da Isten)en . Felele(. hogy a (!"d!s)en "e/lő neh!zs!get (i(e"ül'e t"!-&san azt mondotta9 <8o(lot gy&"tott a tit(ait -eszegető( "!sz!"eF> Bgy nem -elele(. mielőtt az eget !s -*ldet megte"emtette. a(i( azt -eszegeti(9 mit m5'elt Isten.tani. hogyan t*"t!ni( )enned !s &ltalad a sele('!s.s&g&t %gyanis (iz&"4lag a tem!"de( egym&s%t&n (*'et(ező mozzanat o(ozza. hogy amihez nem !"te(. hogy (is idő"e mozd%latlan legyen s el(a8/on 'alamit a mindig '&ltozatlan *"*((!'al4s&g "agyog&s&)4l.ltat mindig a /*'ő ha/szol/a. minden /*'ő a m. Az !n '&laszom ez. Isten a(a"ata teh&t Isten l!nyeg!hez ta"tozi(. hogy nin s (*ztü( semmi hasonlatoss&gF Az idő hossz.teni# az *"*((!'al4s&g)an 8edig semmi sem m. me"t most m!g együtt "e8ül e m%land4 'il&gna( m.&" most ha azt mond/%(. mi!"t nem *"*( a te"emtm!ny0 /-. .eg lehet$e -ogni az em)e"i sz. a m. de nem . . vagyis teremtő m!don semmit nem cselekedett.gy. mennyi"e nem !"tene( t!ged. s a /*'őt is.lt)4l -olyi(. a""a meg. azt nem !"tem. di s!"et. sem nem /*'ő.gy o(os(odna(F Fogalm%( sin s m!g a""4l./ mozzanat."T A teremtés előtt Isten kifelé.'et. Viszont az idő soha sem lehet a maga eg!sz!)en jelen. )izony&"a nem lehet azt a l!nyeget igazs&g sze"int *"*((!'al4na( hi"detni# ha 'iszont *"*( 'olt Isten)en a te"emtő a(a"at. /a/. hogy (elet(ezett 'alami Isten l!nyeg!)en. hanem *"*(mozd%latlan *"*((!'al4s&g hogyan igaz.ltat is az R"*($Jelen$Isten te"emti !s ind./ a(a"at (elet(ezett. amely)en . hogy az idő)en a m. hanem megelőz minden te"emtm!nyt. a(i osto)&n -elel. $ hisz semmi sem /*hetne l!t"e a te"emtő a(a"ata n!l(ül. meg lehet$e &ll. Oh isteni J*l sess!g.li( el. m&s a s!"t!sF In(&)) megmondan&m.t/aF .ny h&"amli( a nagy (!"d!s meg$ 8end. ha nem m5(*d*tt semmi-!le i"&ny)an.

Lehet. s időtlen idő nem 'olt sohasem. /---. m. hogy minden idő a te (ezed m&nkája. hogyan lehetne mondani. az &ll -*l*tte minden /*'őne(# me"t ami /*'ő. hogy az idő 'eled egy$*"*(. a(ine( mondottad9 <.tana(# de na8od)an nin s tegna8. mint azt. hogy egyetlen te"emtm!ny sem /*tt l!t"e az első te"emtm!ny megal(ot&sa előtt. nem t%dn&l minden időt megelőzni# hanem *"*((!'al4s&god magas /elene előz meg minden m. So( hasznos dolgot sze"etn!( t%dni# )&" mind .lhatta( el eg!sz (o"sza(o( az idő megte"emt!se előttF Viszont ha az !g !s -*ld előtt egy&ltal&n nem 'olt idő. 4"i&si m5'ed megal(ot&sa előtt megsz&ml&lhatatlan (o"sza(o(on (e"esztül t!tlen 'olt&l. me"t te *"*($%gyanaz ma"adsz. . nagy )&t"an (imondom9 az !g !s -*ld megte"emt!se előtt Isten semmit nem te"emtő m4don nem sele(edett.e"t hogyan m. (*'et(ezőleg nem m. az idő 8edig ha megma"adna. ha nem tőled sz&"mazta(0 Dogyan m.l&s%(# a miein( 8edig a((o" leszne( tel/ese(.eg (ell %gyanis !"teni. s nem (*'et(ezett a tegna8 %t&n. F"J". sa( te"emtm!nyt al(othatott.lhatta(. hogy s%d&l(oz&s&na( nin s ala8/a. . ha soha nem is 'olta(0 T!ny."T Az idő ala)ja a változand!ság.t/a (i a t&'oz4t. Da sele(edett. =)"ed/en -el az ilyen elme &lmodoz&s&)4l !s !"tse meg. egyetlen na8ot sz&m. mielőtt az eget !s -*ldet te"emtetted. /-V. mi(o" imm&" egyetlen sem lesz )előlü(.tőmeste"e az eg!sz 'il&gna(. ha m&s )esz!d!)en hall/%(. mindenhat4 Istenem.a szültele( t!gedF> 1Zsolt :.ltt& '&li(# <te 8edig %gyanaz 'agy !s esztendeid nem -ogyna( el> 1Zsolt 6@6. T!'ed!s teh&t -eltenni. Jenned az !'e( nem /*nne( !s menne(. +a8od az *"*((!'al4s&g# az!"t nemzetted *"*(től -og'a azt.inden idő a te al(ot&sod. A te !'eid. .inden időt megelőz *"*( /elened. me"t az idő maga is a te m%n(&d.C2.:H2. ='eid együtt 'anna(. me"t nin s elm. !8. T!'ed!s -eltenni.g egysze" sa( el-ogyna(. !"t/ü(. hogy al(almas sz4t e/thet "4la0 S m!gis 'an$e megszo(otta)). hogy )izonyos idő)en t!tlen 'olt&l. M!"d!s imm&". nem 'olna idő. ha nem te"emtetted meg ő(et0 V!g"e is te 'agy minden idő(ne( sze"ző/e !s al(ot4/aF Az%t&n meg mi-!le idő( lette( 'olna azo(.Te 'agy. 6.gy t%dn&m. hogy mit sele(edt!l akkor0 +em lehet ott akkorr!l !s mikorr!l )esz!lni."T A teremtés előtt nem volt idő. mi h&t az idő0 Van$e (*nny5 !s "*'id meg-e/t!se0 . hogy ta"t4z(odt&l a m&nkát!l0 Diszen mag&t az időt is te te"emtetted.lt idő( el(!8zel!s!n nya"gal s azon s%d&l(ozi(. Ee ha lett 'olna 'alami idő. hogy 'ala(i -elületes -el-og&ssal időtlen m. ha )esz!lün( "4la. . mindene( al(ot4/a !s megta"t4/a.lhatta( 'olna el azo( a )izonyos (o"sza(o(. S azon az ala8on. 7"am.ltat.i soda !"telem t%d annyi"a )ehatolni.gy előzn!d. mi !"telme 'an anna( a (!"d!sne(. me"t mozd%latlano(# az !"(ező nem szo". hogy te nem idő'el !s idő)en előz*d meg az időt. me"t a te m&dat nem '&lt/a -el a holna8. isme"te)) sza'%n( a mindenna8i )esz!d)en. a mi !'ein( ellen)en /*nne( !s menne(. ahol egy&ltal&n idő sin sF :. hanem sa( ma. minden te"emtett dolog te"emtő/e. Istenem. Da . mint az idő0 ="t/ü(. hogy az !g !s -*ld elne'ez!ssel minden te"emtm!nyt -el*lele(. mert ez maga a teremtmény. F"J". hogy te. )etel/esed!se(o" m. .

teh&t hossz.lt 'olt&n&l -og'a nin s t*))!. Vizsg&l/%( meg.lt idő0 A((o"$e.lt. Az !' %gyanis 6: h4na8)4l &ll. hogy egyet t%do(# azt t%dniilli(. s a((o" a t*))ie( mind sa( el/*'endő(# 'agy az %tols4.z na88al ezelőtt# "*'id /*'őt. ami hossz. Dogyan '!le(edel0 . %gye.lt m&" nin s. lehetett# mi(o" ellen)en elm. hogy9 hossz.lt.. az az egy /elen !'. idő ez ne(ed0 . 'agy megelőzőleg. is lehetett# (!ső)) 8edig. a te igazs&god . a /*'ő)ől. !s "*'id idő"ől s e (i-e/ez!se( mindeneset"e 'agy a m. ami ezt a ne'et 'iselhetn!. a m&sodi( 'an. lesz. Vil&gos teh&t. hogy hossz. s meg a(a"om magya"&zni. . a t*))i (ilen 'en(ilen mind /*'ő.lt)a. (*zülü( mindig sa( az !88en -oly4 h4na8 -elel meg a /elen idő -ogalm&na(. a((o" az !' maga sem mondhat4 /elenne(. 'olt# semmit sem tal&l%n( %gyanis. mi(o" elm.lt %gyanis nin s t*))!. m. hanem a m. A((o" m!g nem m. Da teh&t a /elen sa( . a((o" a t*))i h4na8 /*'endő# ha a m&sodi( -olyi(.gy is megmosolyog/a az em)e"t0 Dogyan 'olt %gyanis hossz. hogy az idő mennyis!g!t ta8asztald !s megm!"d. 'agy "*'id az. ha nem 'olna /*'endő t*"t!n!s# nem 'olna /elen idő. L&ss%( m&" most. !n 'il&goss&gom. hogy mind a sz&z !' /elen legyen0 . nem lehetett hossz.lt)a. Ily m4don a sz&z (*zül a(&"melyi( )első !'et 'esszü( /elenne(. Tal&n ne azt mond/%(. hogy9 hossz.z na8 m. .. hanem *"*((!'al4s&g. hogy 'an# hisz az o(. Igaz&)an 8edig a -oly4 h4na8 sem /elen idő. $ (*'et(ezőleg sa( az!"t ne'ezhet/ü( 'al4s&gos időne(. hogy sz&z /elen !'"ől nem )esz!lhetün(. ha mindig /elen ma"adna.lt. hanem 'olt. hanem sa( 'alamelyi( na8$ /a# 'agy a legelső.e"em &ll.lt"a. ha &t t%d menni a m.ond/%n( sz&z /elen !'et. Oh 7"am.l'a# $ "*'id m. a /*'ő 8edig m!g nin s. a m.lt. hogy ma/d nem lesz.g /elen idő 'olt. ha azt mondom9 t. 'agy a /*'ő"e 'onat(ozna(. 'a/on 'an$e hossz. a m.gy 'an.lt !88en m. :. hogy hossz.. . mi(o" m!g /elen 'olt0 3sa( a((o" lehetett %gyanis hossz. $ (*'et(ezőleg m!g nin sene(# $ mi(o" a m&sodi( !' teli(. F"J".l'a. hossz. hogy hossz.i o(on hossz. Da első h4na8/a -olyi(. a((o" az első elm. ami(o" t!nyleg meg'olt az. me"t a m. 6. ha nem 'olna m%land4s&g# nem 'olna /*'ő idő. s a((o" a t*))ie( m&" elm. ha azt mondom9 sz&z esztendő m. 'olt a /elen idő.ltat !"te( e sza'a((al9 t. nem semmisült meg. hogyan mondhat/%( "4la. Dossz.lt.lt !s /*'endő na8o( (*z! !(elődi(.i h&t az idő0 Da sen(i sem (!"dezi. t%dom# ha (!"di( tőlem. idő. ha 8!ld&na( o(&!"t mondom9 sz&z !''el ezelőtt# $ %gyan sa( hossz.s&ga a /elen időne(# te al(almas 'agy a""a. a megelőző( elm. lehets!ges$e. me"t a""a t*"e(szi(. me"t egy&ltal&n nem 'oltF +e mond/%( teh&t a m. ha a m. a t*))i 8edig m!g nin s meg. ha egy&ltal&n semmi sem 'olna.s&ga is megsz5nt. A most -oly4 !'ne( teh&t nem minden "!sze /elen idő# m&" 8edig ha . időt /elent a m.lta(. s az is elm.lt"4l azt. hogy nem 'olna m. Jesz!l/ün( hossz.lt !s a /*'ő. me"t 'al4)an so(&ig ta"tott. a t*))i mind 'agy m. Ee hogyan 'an meg az időne( (!t -a/t&/a. ami nin s0 A m.tani. volt.lta(# 'agy )&"melyi( (*z)enső. nem t%dom. s nem menne &t a m.i(o" %gyanis a sz&z (*zül az első !' teli(. -ontold meg. 'agy /*'ő. oh em)e"i l!le(. !s a /*'ő m!g nin s0 A /elen 8edig. El!g hossz.lt el.ond/%( in(&)) azt.gy lehet idő.lt)4l. a /*'ő"ől 8edig."T 1&tatni kezdi az idő mivoltát és mértékét. nem idő 'olna.lt"4l. hogy ne legyen0F /V. mi(o" m&" m. a t*))i a /*'ő!. lehet$e legal&)) a most -oly4 !'et /elenne( ne'ezni.lt idő. a (*'et(ező( 8edig a /*'őh*z ta"tozna(. az első imm&" elm.lt 'olt. me"t ő maga sem 'olt t*))!. . amelyne( e"e/!)en 'an. !88en az.ielőtt -elelsz.

na( ne'ezni. mint a m&si(.0 Ameddig /*'endő.lt semmi 'olnaF Van teh&t m.$ na(. mi(o" 8edig /elen mi'olta m. ami m!g h&t"a 'an.elyi( teh&t az az idő.lt. F"J". Nye"me(-e//el azt tan%lt%(.>. de . Da 'olna. mi(o" azon)an elm. ha a m. lehetne# ha 8edig azon a 8onton a(a"n4( hossz. előtte /*'ő. amit nem lehet imm&" semmi-!le m!g olyan a8"4 "!szlete("e sem sz!t(ül*n)*ztetni# ez azon)an a /*'ő)ől olyan gyo"san &tillani( a m. me"t nin s. ta8asztalni is. m*g*tte m. me"t m!g nin s itt az. Sőt meg is m!"/ü(. hogy nin s h&"om. nem mondhat/%( hossz. amit eddig 'olt -e/teget!sein( sze"int hossz.ltat !s a /*'őt $ az már nin s. Ee mi(o" lesz hossz. ami(o" a m!g nem l!tező /*'ő)ől &tl!8 a l!tező( "end/!)e !s /elenn! '&ltozi(. hogy a /elen idő hossz."T %sak a jelen időt lehet mérni.t/%( ő(et. hogy <hossz. 7"am. m&si(at "*'idne( ne'ezzü(. hogy egyi( (!tsze"ese 'agy h&"omszo"osa a m&si(na(. Da az első 4"&t n!zem. meg lehet m!"ni is.lt 4"&( 'anna(. az /*'ő. hogy az idő.li(# ami el"*88ent )előle az m&" m. m.lt"a !s /*'ő"e oszlan!(. lesz>. $ a /elenne( elő)) adott -e/teget!se hangosan hi"deti. 'alami "e/te(hely)ől elő)allag. hanem azt. elne'ez!s ho"doz&s&"a.tan&. $ ha sa( nem &ll. me"t az egy na8 sem eg!szen /elen idő. . hogy nin sen ta"talma. ami nin sF Viszont a m. s egyi(et hossz. a t*))i mind a m.ton megm!"ni. /V--. hogy <hossz. . hanem sa( egy9 /elen. A na8 %gyanis h%szonn!gy na88ali !s !//eli 4"&)4l &ll.'i(0 Dol l&tt&( a /*'őt a 8"4-!t&(.na( ne'ezhetn!n(.gy. m&"8edig a /elenne( 1mint mondott%(2 nin s -olyamatoss&ga. $ me"t a m&si( (ettő nem 'al4s&g0 Vagy azo( is meg'anna(.lt. T!ny azon)an. F"J". /elen !s /*'ő. ami hossz."T A háromféle időnek okvetlen van valami belső ala)ja. G.lt)a. M*'et(ezőleg igaz&n /elenne( sa( azt a (i si(e időt ne'ez$ het/ü(. Istenem.na(.li( az idő.t/%(. nem lehet. Ee maga az 4"a is "*8(e "!szlete()en m. ha az a /*'ő m!g nem 'olt meg0 Disz nem lehet azt l&tni. hogy h&"om-!le idő 'an.lt !s 'an /*'ő. 'agy hogy az egyi( !88en a((o"a. mennyi'el hossza)) 'agy "*'ide)) egyi( idő. ha elm!/ü( a m. hogy meglegyen az ala8 a hossz.lt idő("ől nem )esz!lhetn!ne( az em)e"e( igaz 'al4s&got. nem t%d lenni. s azt tal&l/%(.lt!. Aty&m. Mi me"n! azt mondani. alig egyna8os te"/edelem"e zs%go"odott *ssze.ts engem. mint a m&si(. lehetne. ami nin sF Am.na( ne'ezhetn!n(0 Tal&n a /*'ő0 +em mond/%( %gyan "4la. amelyet hossz. ami hossz. /V-.Az a /elen teh&t.g teh&t m. Azon)an sa( -oly4 időt t%d%n( ta8asztalati . me"t nin s. hogy !szlelün( időta"tamo(at. a t*))i mind /*'endő# ha az %tols4t. te 'ez!"(ed/!l előttem !s igaz.ltt& *"egszi(. A m. nem e"ős(*d*m# te. S ezt is -el (ell osztan%n(. (!"dezgete(. hogy meg lehet m!"ni azt.ltat nem l&tn&# m&" 8edig nem l&thatn&. ez még nin s $ sen(i em)e"-ia nem m!"egetheti.lt. ha 'alamelyi( (*z)ensőt. s a gye"e(e(et tan. m. *sszehasonl. mi(o" a /*'ő)ől /elenn! '&ltozi(. megint 'issza).

i(o" teh&t a /*'ő megl&t&s&"4l 'an sz4.'en a 'al4s&ghoz0 Kgy. hanem /elen'al4(. m. hogy t%dniilli( a m!g nem l!tező dolgo(at szint!n /elen (!8ei(en (e"esztül l&t/%($e meg elő"e0 J*l sen t%dom. J*'endőt teh&t sa( a /elen "end/!)ől lehet mondani. az nem lehet t&"gya az o(tat&sna(.lt ott is m. hogy sa( azt lehet l&tni. amely szint!n nem igaz 'al4s&g# de gye"me((o"om (!8!t. jövőt is csak a jelen rendjében lehet látni. F"J". hol 'anna(0 Da ezt egyelő"e nem t%dom is. !n "em!nys!gem. hogy -igyelmem meg ne za'a"od/!(. el(!8zelem. hogy a na8 (elt!t elő"e megmondhassam. az eszün()en -o"gatott sele('!s 8edig m!g nin s meg. a(&"mi a 'al4s&g%(. P!ld&na( o(&!"t gye"me((o"om nin s t*))!.lt esem!nye(et h. E szeml!let azon)an t!nyleg meg'an s mint /elen 'al4s&g &ll a /*'endőmond4 előtt. $ t%dom. . amelye( meg'anna(# $ a l&t4 szem8ont/&)4l teh&t nem /*'endő(. :. amit elő"e )e/elentettem. Az az egy )izonyos. 'il&g$(o"m&nyz4 Istenem. lel(ün()en &lland4 nyomo(at hagyta(. sem a m&si( nem azonos a na8 -el(el!s!'el. ha a m. az egysze"5en nin s# ami nin s. 6. teh&t m!g nem l!'ő dolgo( a l&t&s t&"gyai. Dogyan tan. lehet$e a /*'endőmond&st is hasonl4 m4don magya$ "&zni.gy.tod meg ő(et a /*'endő"e. 'agy esetleg /elei(. . ami m!g nem t*"t!nt meg. sa( a m. hanem a na8 -el(el!se. a /*'ő esem!nye# $ nem a na8 maga.lt. a((o" az egyi( még nin s ott. A ha/nal8.lt !s 'an /*'ő.ltat is. me"t imm&" nem el/*'endő.lt m4d/&"a 'anna(. amint !n most. Amit elm!m a na8(elt!"ől el(!8zel.agya"&zza meg helyettem a sz&mtalan /elens!g (*zül egy 8!lda ezt a (!"d!st. 7"am. /-/.lt dolgo(at. Eze( %gyanis !"z!(ein(en (e"esztülhalad'a. me"t a /*'ő -eladata# $ mi(o" ellen)en ne(i&ll%n( !s el(ezd/ü( meg'al4s. A(&"hol a helyü(. hanem o(ai(.tün( $ nem %gyan elm. )iztos. /elen)en szeml!lem. hisz az meg'an. Tegyü( -el."T +.tani elhat&"oz&s%n(at. F"J". Amit l&to(. . hogyan o(tatod meg az em)e"i lel(et a /*'endő( -elől0 . az a /elen t&"gya. ah&nyszo" sa( "&gondolo( 'agy )esz!le( "4la. Dogyan )esz!l/ü( el a m. a sele('!s 'al4s&gg& '&li(.g )esz!le(. %"am. nem /*'ő. hanem /elen m4don.e"t 8"4-!t&idat mego(tattad. Ami /*'endő. hogy a /*'ő"e 'onat(oz4 /elen dolgo("a o(tatod ő(et0 Ami %gyanis nin s. szint!n /elen'al4# $ sem egyi(. nem t%dn&m elő"e )e/elenteni. nem /*'ő !s nem m. Da azon)an elm!m a na8(eletet el nem t%dn& (!8zelni . de mindegyi(et a /elen)en (ell l&tnom. . hogy a ha/nal 8i"(ad&s&t szeml!lem s azt mondom9 mind/&"t -*l(el a na8."(ad&st l&tom az !gen. me"t m!g meg'an eml!(ezetem)en. hogy a m4d/%( /elen. az m!g nin s# ami m!g nin s. hogy a(&"hol 'anna(. ami 'alami m4don 'an./V---. eze()ől ol'assa !s hi"deti a l!le( a /*'őt.eg'allom. ami m&" meg'an. nem mag%( a /*'ő. Van m. hanem sza'a(at a dolgo( !s esem!nye( (!8ei)ől. s hogy ez a -ontolgat&s a /elen)en t*"t!ni(. azt semmi m4don sem lehet l&tni. me"t az 'an !s l&that4.e"t ha a /*'ő ott is /*'ő. a m&si( már nin s ott.lt)an 'an. hogy te"')e 'ett tenni'al4in(at "endesen elő"e meg szo(t%( h&nyni$ 'etni. enged/ engem to'&)) (%tatni# add. $ a(&"hogyan t*"t!ni( is a /*'endő( tito(zatos elő"e megl&t&sa. G. hogy nem t%dom. de azt sze"etn!m t%dni. hanem /elen'al4. teh&t /elen'al4 dolog. hogy eml!(ezetün()ől me". Viszont az. . mi(o" ne(i( a /*'ő t%la/don$ (!88en semmiF Tal&n in(&)) az igaz."T 0ogyan látják a jövőt a )r!fétákE 7"am. hanem /elen.

Tiszt&n !s 'il&gosan l&t/%( imm&". hogy honnan t%dom $ azt -elelem ne(i9 hogy t!nyleg m!"/ü( az időt. időte"/edelmet a(a"%n( mondani. Do'a0 A m. /*'ő# $ szo(&ss& '&lt ez a t!'es )esz!dm4d# hadd ma"ad/on. amely)ől &thalad . s a mi m&s egy!) ilyen m!"t!( sze"int 'al4 meg&lla8. hogy egyi( idő (!tsze"ese a m&si(na(.gy )esz!lne(9 h&"om idő 'an."T A háromféle idő magyarázata. hogy !"ts!(.lt. . a((o" !"tem.ltat !s /*'őt t!nyleges 'al4s&gna(. /elen !s /*'ő. h&"omszo" a((o"a idő"ől )esz!lün(. Teh&t a))4l. az!"t t%d%n( a""4l )esz!lni. me"t nin senF Ee honnan !"(ezi(. hogy h&"om-!le idő 'an9 m. /elen a /elen"e. F"J".t&s%n( 'an az idő "!szei"ől. E t&"gyhoz azt is meg/egyeztem. hogy h&"om-a/ta idő 'an9 /elen a m.lt !s /*'ő igaz&)an nin sene(. m. mely i"&ny)an !s ho'a illani( el a m!"egető (!z al4l0 Donnan0 A /*'ő)ől. hogyan m!"het/ü( a /elent0 Disz nin s (ite"/ed!seF Ez igaz. V!g"e is a mindenna8i nyel')en (e'!s (i-e/ez!st haszn&l%n( igazi /elent!se sze"int. azon (e"esztül. M!"d!s azon)an. m&shol nem tal&lhat4(# a l!le(ne( 'an /elen eml!(ezete a m. hogy h&"om-!le idő 'an s el is -ogadom a h&"mas -eloszt&st. F"J".lt )előle.gy mondhatn4(. s ne gondol/&( a m. amit a m&si( mondani a(a". nem szege( g&tat ne(i. ami m&" nin sF Az időt azon)an m!gis sa( 'alami-!le (ite"/ed!s sze"int m!"/ü(# mi(o" %gyanis egysze". )izony&"a időta"tamot. sem a m. Azt sem )&nom. hogy sem a /*'ő.gy !"telmeznün(. amit mondana(. Da sza)ad a (i-e/ez!st . s ha 'ala(i (!"dő"e 'on. Igen so( sz4t &t'itt !"telem)en -o"gat%n(. nem t%do( (*zel-!"(őzni hozz&# ha t%do(. $ 'iszont a m. igen meghalad/a !"telmemet ez a m4d# -*l!m (e"e(edett. hogy a -oly4 időta"tamot meg szo(t%( m!"ni.lt nem t!nyleges 'al4s&go(# szo"osan '!'e teh&t nem mondhat/%(. amine( nin s (ite"/ed!se. ha to'&)) is . //-. a))a. sa( &ltalad t%do(. ha te.lt. nem g&n solom# az a -ő. +em is ezt. /elen. m!"ni 8edig olyan 'alamit nem lehet.lt)a. /elen szeml!lete a /elen"ől !s 'an a /*'ő"e 'onat(oz4 /elen '&"a(oz&sa.e""e0 A /elenen (e"esztül. hogy sa( a -oly4 idő ta"tam&t m!"/ü(. (!tsze". +em t*"őd*m 'ele. A h&"om idő sa( a mi -el-og&s%n()an 'an. hanem -olyamatoss&g&t m!"/ü(# ami elm.Ja/. . /elen a /*'ő"e 'onat(oz4lag. T*)) igazs&ggal tal&n . ami m!g nin s.lt"a. de az!"t minden(i !"ti azt. azt imm&" nem m!"/ü(# nem m!"het/ü(. ami nin s."T 0ogyan mérj-k az időtE +em so((al elő)) azt mondottam.lta("4l. 'agy !88en a((o"a mint az. t%dnom engededF //. lel(em szemeine( !des 'il&goss&ga.i-!le (ite"/ed!s)en m!"/ü( teh&t a halad4 időt0 A /*'ő)en tal&n.

F"J". $ . hold !s sillago( mozg&sa.ond%n( is. Ez igaz. a megold&s%( 8edig eleddig isme"etlen. $ elm. amely)en elt5ni(0 Azt sem lehet m!"ni. /4 adom&nyo(at adni gye"me(eidne(# add meg (!"le(. meg!"t/ü( mi. hold !s sillagai !'sza(o(. $ de egysze"smind "e/tett !"telm5e( is. hogy az idő a na8. hogy az a -o"g&s m!gis időt /elent. hogy ama -a(o"ong -o"g&sa m!"i a na8ot. Add meg Aty&m. ha esetleg a (o"ong mozg&sa nem egya"&nyos. M!"le( 7"am. mint a m&si(F $ . hogy az em)e"i !"telem együgy5 8!ld&(on (is !s nagy dolgo( isme"et!"e egya"&nt "&o(osod/!(. hogy a na8. 7"am. ne "e(eszd el '&gya(oz&som elől e mindenna8i !s annyi"a "e/tett dolgo( !"t!s!t# add 7"am. amit sze"ete(. M"iszt%s ne'!"e (!"le(. hogy egyi( -o"g&s hossza)). 7"am. meg!"ti m&s is.'ül !n hisze( is. T%dom. F"J". !88en . hiszen te igaz&n !"tesz hozz&. hogy '!g!"e /&"/a( enne( a )onyol%lt. Bme.me -*ltettem.lt)an. hogy i"galmas meg'il&gos.t&sod nyom&n )ehatolhassa( !s -*lde". (i nem 'eszed "ossz n!'en tőlem."T Istent kéri seg$tség-l nehéz m&nkájában. Istenem. Ez az !n "em!nys!gem# az !ltet. <m!"t!("e tetted az !n na8/aimat> 1Zsolt GH. /4s&gos Aty&m. hogy megl&tom ma/d az K" gy*ny*"5s!g!t. +em -ogadtam el n!zet!t.thessem m!lys!gü(et. Sőt meg/egyz!sün(et mi mag%n( is idő)en tennő(. mint ne(ed.i!"t nem in(&)) az *sszes teste( mozg&sa0 D&t ha az !gi teste( nem 'oln&na(. . 7"am.gy ama t%d4sna( sin s /oga letagadni. Jizonyos t%d4s em)e"től hallottam. $ . de -o"ogna a -aze(as (o"ong/a. Valamint azon)an !n nem &ll. nem 'olna idő0 +em idő'el m!"nő( a (o"ong -o"g&s&t0 Vagy azt mondan4(. //---. hogy minden egyes (*"-o"g&s&t egyenlő idő alatt teszi. s )izony igen nagy m%n(a '&" "&m.lna(. Az K" M"iszt%s"a (!"le(. s azt sem t%dom. ha sa( egyn!melye( hossza)). Igen nyil'&n'al4 !s (*zsz&/on -o"g4 (i-e/ez!se( eze(. a))an nem esz(*z*lhetün( m!"!stF Vagy tal&n a /elen)en. az ő ne'e. Azon(. hogyan.. 'agy azt. na8o( !s !'e( dolg&)an t&/!(oztatna( )ennün$ (et.tasz.ennyi ideig )esz!lt0 . Min!l is (!"dezős(*dhetn!m e dolog -elől0 Mine( 8anaszolhatom el nagyo)) haszonnal /&"atlans&gomat. "e/t!lyes (!"d!sne(. Val4s&ggal !g a lel(em. ide/e nem l&ttamF $ Ez a sz4tag időm!"t!( sze"int (!tsze" olyan hossz. me"t az meg m&" nin sF //--. hisz e sze"etetet is te adtad )el!m. So(at emleget/ü( az időt !s idő(et. s lehetn!ne($e )esz!dün()en hossza)) !s "*'ide)) sz4tago(. a m&si( "*'ide)) ideig ta"t."T +i az időE 6. hogy ilyen tüzes )%zg4s&ggal (%tatgatom B"&saidat0 Add meg ne(em.tom. ha sa( meg nem 'il&gos. .előttün(0 Ee hisz ami nin s.ennyi ideig dolgozott0 $ Dossz. hogy megisme"em B"&saidat. (!"le(. nem m!"het/ü( megF Vagy esetleg a m. m&so( "*'ide)) ideig nem hangzan&na(0 Engedd. az!"t )esz!le(. amelyen (e"esztülhalad0 Ee hisz azt. hall%n( is ilyene(et.I2. ami nem (ite"/ed!s. a Szente( Szent/!ne( ne'e '!d/en engem minden ellen(ez!stől.

hogy az idő 'alami ta"tam 'agy (ite"/ed!s. Da so(&ig "&'igy&zo(. =n azt (e"esem. %gyan sa( 'il&gos. me"t a sata (i-e/lőd!s!hez szü(s!ges idő alatt t!nyleg le-olyt !s )e-e/eződ*tt. J4zs%! (*ny*"g!s!"e a na8 'alami(o" meg&llott a győzelmes sata )e-e/ez!s!ig# $ a na8 &llott. amely a teste( moz$ g&s&na( m!"t!(e. hogy . az egyi(et a m&si( (!tsze"es!ne( mondan4( m!g az eset)en is. ez a te s%galmaz&sod# de hogy maga a testi mozg&s 'olna az idő. $ 'agy "!sze $ egyi( helytől a m&si(ig )e-%tott. hogy -eleannyi idő (ellene hozz&. mi az idő. hogy hossz. 'agy mint mondani szo(t%(9 sa( (*"ül)elül )e sültü( meg a mozg&smennyis!get. L&tom igaz&n. nem sa( mozg&s&t. a((o" -elt!'e. mint a m&si(. hogy mi a na8. mint az# $ az (!tsze"ese amanna(.t/%( a na88alo(hoz.g sa( ta"t.t/&"a szü(s!ges. Azt az egyet l&tom. . hogy 8ontosan m!"tün($e.. 'agy sa( se/tem0 Te ma/d megm%tatod. ha a na8 ennyi idő alatt '!gezn! -%t&s&t. me"t szüntelenül ta"t. . hogy 'alamely mozg&s m!g egysze" annyi ideig ta"t. sem '!g!t nem l&tom. m&s(o" 8edig &ll.t/&t n!ha egysze"es. Mül*n)en is a mennyis!g meghat&"oz&sa )izonyos *sszehasonl. nem sa( a na8 !gitestne( -*ldün( -elett 'al4 ta"t4z(od&s&t /elenti. mint mozgott. '!gtül '!gig idő'el m!"em. hogy a mozg&s. $ ezt nem !"tem. ami sz!t(ül*n)*zteti a na88alt az !//eltől $ hanem eg!sz (*".lt el. nem egy.t 'olna szü(s!ges egy na8 tel/ess!g!hez. nem t%dom.i'el teh&t m&s a mozg&s. amellyel a na8 (*". amennyit meg'igy&ztam )előle. !n Igazs&gom !s Vil&goss&gom. hogy a (ettő (*zül melyi(et lehet in(&)) időne( ne'ezniF . hogy az idő(*z. meg t%d/%( mondani.t/a ad egy tel/es na8ot. hogy mind(ettő. n!ha meg (!tsze"es idő alatt tenn! meg. $ leg-*l/e)) annyit. mi(o" azt mond/%( 8!ld&na( o(&!"t.t&s ala8/&n t*"t!ni(# me"t . a((o" sem azt a mozg&st nem ne'ezhetnő( na8na(.it a(a"o( !n meg!"teni0 Az idő /elentős!g!t !s )első mi'olt&t# az időt.t/&t (elettől (eletig# ez ala8on szo(t%( mondani. nem t%dom megm!"ni. mennyi idő (ellett ahhoz a mozg&shoz. $ 'agy (!tannyi. hogy annyit &llott. +e )izony(od/!( teh&t sen(i ne(em. //-V. A test mozg&s&t. Ez a (i-e/ez!s9 na8. ezt !"tem.t&st9 az idő a test mozg&sa0 +em.t/&t m!"/ü( !s meg t%d/%( "4la &lla8. $ asze"int. F"J". hanem ny%galmi &lla8ot&t is idő'el m!"/ü( s azt mond/%( "4la.gy szo(t%n( )esz!lni9 ez annyi. Da azt mond/%(. amely a na8na( "eggeltől "eggelig "endes (*". 7"am. el (ellene -ogadn%n( egy na8na( az egy4"&nyi időta"tamot is. m. sa( azt mondhatom "4la. az !/e(et %gyanis nem 'esszü( (ül*n.tani. ha tizen(!t 4"&na( meg-elelő ta"tam alatt -%tn& meg# $ s ha e (!t időta"tamot egy)e'et/ü(. S ha a mozg&sna( sem (ezdet!t nem l&ttam. hogy ennyi meg ennyi na8 m. ez nem a te gondolatod. m&s az. Da 'alamely test a t!")en.inden testi mozg&s idő)en t*"t!ni(. az idő ellen)en "ohant. amellyel a na8 egy 4"a alatt eg!sz . 'agy sa/&t tengelye (*"ül mozog. (!"dezem9 ez a mozg&s$e a na8. hanem odasz&m. s 'agy az eg!sz testne(. . hogy el-ogad/am ezt az &ll. hogy az !giteste( mozg&sa az idő. 'agy az egyi( "eggeltől a m&si(ig ta"t4 idő(*z. . 'agy $ tengely-o"g&sa eset!n $ 'alamely "!sz!ne( ind%l&si !s !"(ez!si 8ont/&t meg/el*l/ü(. ami'el a mozg&s ta"tam&t m!"/ü(.i'el teh&t a na88alna( (elettől (eletig ta"t4 (*". hanem h%szonn!gy na8(*". 'agy mind(ettő együtt0 :. amennyit mozgott. Da azt mond/%(."T A mozgást is idővel mérj-k.e"t ha a test '&lta(oz'a egysze" mozog. h&"omannyi ideig &llt. ha a na8 (elettől (eletig te"/edő . amelyet a test. ide/e ta"t# $ mennyi ide/e. ha a na8 $ ennyi idő"e &ll'a ma"adnaF Ee nem is az i"&nt !"de(lőd*m. Da azt mond/%(.t/&t megtenn!# $ sem azt az időt. Pa"an solod tal&n.t/&t (elettől (eletig "*'id egy 4"a alatt megtenn!.

me"t (!ta((o"a.e"t '!g"e is mit m!"e(.gy l&tszi(. hogy imm&" "!g4ta )esz!le( az idő"ől. mi az idő. 7"am. F"J".s&g&t a so"o(!. amit t%do(0 Ja/.eg'allom ne(ed 7"am.'em a nyel'emen 'an. nem a m. sz4tago(!t a "*'ide(! m!"i. me"t nin s (ite"/ed!se. hogy a "*'id sz4tag mennyis!g!'el m!"/ü( a hossz. Ee hogyan t%dom mindeze(et./t'a ol'asom. ahogyan a "ő. +em a /*'őt. s mennyi idő alatt !"(ezi( egyi( 8ont"4l a m&si("a.s&ga m!"i a ge"end&!t0 Val4)an . F"J". t*)) ideig ta"t. mint a m&si(.ine( a ta"tama0 +em t%dom. amit t%do(. ha sa( az időt nem is m!"n!m. a (*ltem!ny. te t%dod. me"t az m&" nin s meg. (!"le(. Az!"t . . mint a m&si(# 'agy hat&"ozottan (i/elentem9 ez (!tsze"ese a m&si(na(0 Időt m!"e(. hogy hossz. hogy mit nem t%do(0 +!zd.tsd meg. a l&)a(!t a sz4tago(!. $ .:Q2. mint a "*'id sz4tagF Azon)an az idő )iztos m!"t!(!t . a hossz. sz4taggal egya"&nt.+em a test mozg&sa teh&t az időF //V. 'e"sl&))al.a( a so"o(. az m!g nin s# nem a /elent. amely)en a mozg&s t*"t!ni(0 Ee mi'el m!"em az időt mag&t0 Tal&n a "*'ide)) idő a hossza))na( a m!"t!(e. hogy !n m!g mindig nem t%dom. 7"am. sz4tagot s azt mond/%(. sz*'!tne(emet. hogy meddig ta"t.tottam. s t%dom hogy ez a "!g4ta sem egy!).gy sem tal&lom meg. Bgy 'an (*ltem!nnyel. hogy )esz!dem idő)en -olyi(# t%dom.gy (*"ül)elül$m4don azt mondom9 ez az idő hossza)). //V-. s nem az elm. Vil&gos./t/a ő(et# hossz. mi(o" azt 'allom ne(ed. de gyo"san lehada"om. ha nem 'agyo( tiszt&)an az idő mi'olt&'al0 Vagy tal&n sa( nem t%dom (imagya"&zni azt. a so"o(!t a l&)a(!. .hossz. A (*ltem!ny hossz. nem t%dom.tsd meg s*t!ts!gemetF 1Zsolt 6C. me"t ennyi meg ennyi so"a 'an# hossz. amely hossza)) %gyan. Idő'el m!"em a test mozg&s&t. hogy nem haz%dom. me"t ennyi l&) ennyi sz4tag ny. Ez ala8on mond/%(. hogy ez anna( (!tsze"ese. időt nem $."T Az idő valami kiterjedés. ha elny. $ 8e"sze nem a 8a8i"oson $ ott sa( helyt lehetne m!"ni. a sz4tag.ltat. mint idő)eli -olyamatoss&g.egm!"hetn!m$e a test mozg&s&t. Ezt t%dom. mi(o" sa( . . hogy az idő mindeneset"e 'alami ta"tam. ."T (!hajtozik t&datlansága miatt.ltat0 Elő)) ezt &ll. 'il&gos. de mit m!"e(.gy 'an ez. T%dom. nyil'&n'al4 előtted. szeg!ny -e/emF D&t m!g azt sem t%dom. 'agyis azt.eglehet %gyanis. . m!"em.e"t .eg'allom azt is. hogy az időt m!"ni t%dom0 . ha nem a l!le(! 'olna. m!"em. de nem térbeli.gy '!le(edem. 7"am. . hanem az ele'en )esz!d -olyamat&n. Istenem. +em mondo($e igazat. hogy 'alamely "*'ide)) 'e"s. hogy sz.it m!"e( teh&t0 A -oly4 időt. Ee nem m!"em$e mag&t az időt is0 . +agyon s%d&ln&m.

//V--. 'agy milyen "*'id.s(odna(. amellyel m!"ni a(a"o(. el nem hangzott0 S a hossz. Igen &m. amelyet m!"nem (ellene0 Egyi( is.gy megm!"ni.indenne( al(ot4 Istene>2 nyol "*'id illetőleg hossz. milyen hossz.gy &lla8. nem lehet . s most nin sene( t*))!# !n meg m!"e(.ielőtt hangzani (ezdett. mint amazo(!. a "*'id.lt! lesz. hogyan -ogom le a "*'idet. hogy 'alamely hang meg sendül. hogy <Isten a mi seg. $ időt azon)an m!gis m!"ün(F E latin 'e"s)en9 EZ[s "Z\t]" ^mn_[m 1<. ami m&" nin s. hogy egyenlő 'alami'el. Lel(em ne enged/. *t*di(. m!"e(. nin s t*))!. negyedi(. (!tsze"ese st). hogy a hossz. hatodi( !s nyol adi(hoz (!8est. elhangzott. sz4tag 'an# (*zülü( n!gy "*'id9 az első. .tőn(> 1Zsolt I6. $ mi(o" t!ny az.lt !s nin s t*))!. a m&sodi(. sz4tagot a "*'iddel m!"em s !"zem. am.l&s&t /elenti. Ez igaz. 3send 'an# a hang elm. m&si( is hangzott.G2.. Ee a((o" sem &llott. a m&sodi(. m&s 'alamely hangna(. t!ny. $ a /elenne( %gyanis semmi te"/edelme nin sen.ltat. hisz a m&sodi(. !"z!(eim 'il&gosan ezt )izony. de sa( a((o" lehetne ta"tam&t meg&lla8. me((o"a0 . a hossz. mi(o" hangzott. hogy .lt.Q2# <ő al(otott min(et.thass%(. Amennyi"e teh&t !"z!(eim tan. nem sendül meg addig. hol a hossz. sem a /elent. =s m!gis m!"/ü( az időt. m. A((o" lehetett 'olna. sem azt. a m&si( $ te"m!szetesen időta"tam dolg&)an $ amanna( (!tsze"ese0 Sőt ezt meg sem t%dn&m . s nem mi mag%n(at> 1Zsolt QQ. amine( ala8/&n m!"hető lett 'olna.g. F"J". s ta"tsd (em!nyen szem előtt. s azt sem mondhat/%( e m!"!s ala8/&n "4la. me"t m!g nem 'olt. ami m!g nin s.ost m!g hangzi(. me"t e hossz. . melyne( nin s ta"tamos (ite"/ed!se. me"t a(&"h&nyszo" mondom is el a 'e"set. me"t m&" nin s meg. sem a m. a hossz.g az első. hetedi(# eze( teh&t egysze"5e( a n!gy hossz. M*'et(ezőleg azt a hangot. me"t ha elhangzi(. zeng. Z. 6. Vagy ez o(on in(&)) m!"hető 'olt0 Elhalad&s (*z)en t!nyleg 'alami időta"tamm& sz!lesedett.!"d meg. (!"dezem. ahol az igazs&g ha/nalodi(. amelyne( nin s '!gződ!se# 'agyis sem a /*'őt. 'agy egysze"ese. hogy sa( )e-e/ezett mennyis!get lehet megm!"ni0F Je-e/eződ!se azon)an elm. .i(o" azon)an egyi( a m&si(at a (ie/t!s so"&n nyomon (*'eti. m&" a m.hoz. tegyü( -el.zhatom $ mondom. mit m!"e( teh&t0 Dol 'an a "*'id sz4tag. ha a (!t sz4tag hangz&sa el nem m./"a -elha"sani( 'alamely m&s hang s m!g mindig -olyamatosan !s egyenletesen hangzi(.. hogy meg&lla8. . s nagy )iza(od'a $ m&" amennyi"e gya(o"olt !"z!(eim)en ). ha"madi(. me"t a((o" m!"hető 'alami 'olt.tani. sz4tagot is megm!"hetem$e. Da teh&t a((o" meg lehetett 'olna m!"ni. hogy az egyi( sz4tag egysze"5.hoz.lt !s )e nem -e/eződ*tt 'olnaF . azt&n a))ama"ad.a( időta"tama (!tsze" a((o"a."T Az idő folyamatosságának belső hordoz!ja a lélek. hogy a hossz.t/&(. sem a -oly4 időt. hogy az (!tsze"ese enne(. hanem haladt !s elhaladt. elm. hogyan m!"em hozz& a hossz.!"/ü( h&t s mond/%( meg.tani. sőt azt sem. s a "*'id az első.. +em azt. M!8zeld el. azt sem.ost sem lehet. (!ta((o"a. . m. :. m!"ni teh&t nem lehet. Dogyan tal&lom azt az e"edm!nyt. s t*))! nem lesz mit m!"egetned. Viszont ha )e-e/eződi(. $ Oda 'igy&zz. /*'ő 'olt# nem lehetett teh&t megm!"ni. ha a hangz&st ele/!től '!gig megm!"hetnő(# s mi nem t%d%n( egye)et m!"ni )előle. mint a hangz&s&na( egyi( 8ont/&t4l a m&si(ig te"/edő hangta"tamot. amely m!g nem -e/eződ*tt )e.g ta"t.g hangzi(.

hanem 'alami m&st. '&"a(oz&s a /*'ő"e# az imm&" nem l!tező m. ti. Da 'ala(i ta"t4sa)) hangot a(a" (iadni s hossz.g el nem !"i a magsza)ott hat&"t# helyese))en9 hangzott !s hangzani -og# me"t ami elm. hogy a send annyi ideig ta"$ tott.lt)a az. me"t hisz 8illanato( sze"int halad elő"e0 A l!le( -igyelme azon)an odaszegődi(.g '!g"e a '&"a(oz&s tel/esen megsz5ni(. a(&"me((o"a is az el-og%lts&godF . mintha ele'en sz4'al mondan4( el ő(et. lehetetlen 'olna. eml!(ez!s az elm. nem ne'ezhet/ü( hossz. az hangzott. az időta"tamot mindeneset"e egyetlen hang n!l(ül -o"gat/a esz!)en s sa( mi%t&n "&). a te"/edelmet !s időta"tamot mindegyi("ől (ül*n$(ül*n . h&"om-!le sele('!s nem 'olna.ltat az eml!(ezet 'on/a sz&"nyai al&. az elm.g sa( a /*'ő el-ogy'&n. Mi me"i tagadni. m.M*'et(ezőleg nem az imm&" nem l!tező sz4tago(at m!"em. sőt a(&" hossza)) ta"tam. az eg!sz sele('!s m. amely e -olyamatot '!g"eha/t/a. /*'ő igaz&)an hossz.ltat sem mondhatom hossz. Da 8!ld&na( o(&!"t 'alamely (*ltem!nyt a(a"o( )et!'e elmondani.i(o" %gyanis tel/es s*nd)en 'agy%n( !s gondolat%n(at (*ltem!nye(en.zta eml!(ezet!"e. Mi me"i tagadni. mi(o" az időt m!"em. '&"a(oz&som az eg!sz"e (ite"/ed# a )ele(ezd!s %t&n 8edig mindazt.s&g&t előzetes -ontolgat&ssal meg&lla8. s megma"aszt/a azt.lt dolgo(at. F"J". hogy a /elen időne( nin s (ite"/ed!se. amennyi)en a m!g h&t"ale'ő $ teh&t /*'ő $ "!szt -olyton -ogyaszt/a. s a m&" nem l!tező m. teh&t (!t i"&nyhoz ta"tozi(9 az eml!(ez!shez. mint m. hangzi(. mintha !88en hallan&. ami"e eml!(ezi(. hogy a /*'ő m!g nin s meg0 S a l!le()en m!gis meg'an az el/*'endő( '&"a(oz&sa. n*'e(edi( az eml!(ez!s. me"t a t*))it m!g ez%t&n mondom# $ -igyelmem ellen)en &lland4an ott ő"(*di(# ő"a/ta halad &t a m. Itt eg!sz (*ltem!ny"ől 'olt sz4. amelyne( ez a (*ltem!ny sa( (i si "!sze . azon (e"esztül. )esz!$ de(en '!gigszala/t/%(. S ha ez nem idő. A /*'őt teh&t.t/a. amit m&" elmondtam )előle. Lel(em. sele('!s"e is. időne(# a hossz. ami )enyom%lt !s megma"adt eml!(ezetem)en. m. ami t5nni i8a"(odi(. Mi me"i tagadni. m. me"t egy "!szt m&" elmondottam. +e is ellen(ezz!l 'elem. s . mi'el m!g nin s.gy hat&"ozz%( meg. 'e"sso"o(on. te)enned m!"em az időt. s azt mondom. -igyel !s eml!(ezi(# .ltt& nem '&ltozi(. G. Ez azon)an. de %gyanez !"'!nyes a (*ltem!ny )&"melyi( "!sz!"e !s sz4tag/&"a. A l!le( ti. ez%t&n -og hangzani# a mindig /elenle'ő -igyelem %gyanis a /*'őt m.lt n*'e(ed!se. nem előid!zőit. ha sa( a l!le()en. a((o" nem t%do( időt m!"niF Ee mi 'an azzal az esettel. ann&l in(&)) "*'idül a '&"a(oz&s. .lt nin s t*))!0 S a l!le()en m!gis meg'an a m. ami"e -igyel.ltna( eml!(ezete.in!l elő))"e halad a sele('!s. a )e'!gzettet n*'eli.gy &lla8. m. :. mely azt&n hangzi(. illetőleg ne ellen(ezz!l magaddal. mielőtt )ele(ezden!(. mi(o" sendet m!"e(. &ltalhalad a))a. 6. a((o" (ezdi el (iadni azt a hangot.t meg 'alamely időadatot a send ta"tam&"4lF .lt )előle. a m!g nem l!tező /*'ő -ogy&sa. ami m!g h&t"a 'an.ltt& '&ltoztat/a )enne. amit '&". ameddig 'alamely hang0 +emde a((o" is !"telmem dolgozi(0 A hangot 'eszi m!"t!(ül. ami /*'ő 'olt. //V---. hogy a m.lt igaz&)an hossz.gy azt&n az. Ezt a )enned /elenl!'ő hat&st m!"em. !s a '&"a(oz&shoz. '&".na(# a hossz."T A lélek az idő mérője. amely megma"ad )enned.lta("a. E sele('!sem -olyamat. me"t az eg!sz sele('!s )e-e/eződi( !s &tmegy az eml!(ezet)e.!g egysze" mondom9 te)enned m!"em az időtF Az előtted el'on%l4 dolgo( hat&ssal 'anna( "&d.

A2. !n meg idő( sze"int '&ltozom. Ott ma/d megszil&"d%lo( )enned. hogy idő)en nem te"emtett. ami( előttem 'anna(./&n idő sin s.ost %gyan si"alom)an telne( !'eim. s hagy/&( a))a az ilyen hi&)a'al4 )esz!det.'&n sis&g%( szom/a.ságát. te *"*( 'agy. //-/.g sa( sze"elmed tüz!től tiszt&"a ol'aszt'a )el!d &t nem *m*lhete(. s !"ts!( meg. ahol egy&ltal&n nin sen idő. Rssze (ell szedelőz(*dn*m "!gi na8/aim)4l. helyes !"telmet a )esz!dhez# add meg!"teni*(."T Istent az örökkéval!ság szikláján az idők csa)dosásai el nem érik. hogy nagyo)) a (. hogy te"emtm!ny h."T +ár elhagyta első gonoszságait.ltamat. F"J". mi(o" azelőtt soha semmit sem te"emtett0 Ad/ ne(i(. mint az !letF> 1Zsolt I:. sőt lel(em leg)enső "e/te(!t is. $ ott ma/d nem -eszegetne( olyano$ (at. Bme. az !n !letem is (!t sza(asz"a oszli(# $ me"t /o))od -el(a"olt engem az !n 7"am)an. ///. /o)) a te i"galmass&god. nem egy-o"ma 'eled az *"*((!'al4s&g)an. s imm&" nem he"'ad4 /*'ő( -el! sza(adoz'a. m!g ha idő(*n -elül &ll is. ami( előttü( 'anna(. Pedig az idő( )első "end/!t sem isme"em. F"J". az Em)e" Fi&)an# ő a (*z)en/&"4 egyetlen enmagad !s az em)e"e( milli4i (*z*tt so( dolog)an. Ott ma/d nem )&ntana( em)e"i (!"dezős(*d!se(# $ /a/. amely)en sa( "!sze( az egyes em)e"i !lete(. hogy meghallhassam di s!"eted sz4zat&t s szeml!lő/e legye( '&ltozatlan. tem!"de( m4don $ hogy !n is ő &ltala meg-ogat'&n el!"/em 'alami(o" !lomat. nagy )üntető )etegs!g az "a/t%(. megoszl&s n!l(ül (i-eszül'e egys!ges egy a(a"attal halado( *"*( hi'at&som 8&lm&/a i"&ny&)an. hogy soha azelőtt nem te"emtett. Ott ma/d meg&lla8odom. $ Sőt !"'!nyes az eg!sz em)e"i !let"e is. he"'adatlan gy*ny*"5s!gedne(. hogy nem lehet ott sohasem$ "ől )esz!lni. . az !n igazs&g"a '&gya(oz4 lel(em otthon&)an. <7"am. sa( annyit mondo(. Vegy!( eszü()e. s (*'etnem az Egyet. !s egyetlen 'igasztal&som te 'agy 7"am. Lendül/ene( ő( is azo( -el!. de igen érzi e változand! élet sok nyomor. hogy9 mit m5'elt Isten a 'il&g te"emt!se előtt0 $ Vagy9 hogyan /%tott esz!)e te"emteni 'alamit. s hogy semmi idő !s semmi te"emtm!ny.lehetne. amely sz&mtalan "!sz sze"int 'al4 sele$ (edet)ől te'ődi( *ssze# $ !"'!nyes a 'il&g egyetemes !let!"e is. 7"am. mint az !"telmü( e"e/e. . Aty&m. M*'et(ezőleg ha azt mondom Isten"ől. hanem azo( -el!. Viha"os h&)o"$ g&sai( megszaggat/&( gondolataimat. hogy te minden idő(ne( 'agy minden idő( előtt *"*( te"emtő/e. El (ell -ele/tenem m. m.

so((al tit(osa))F A(i isme"t !ne(et !ne(el. )izony ama l!le( igen s%d&latos !s szinte i/esztően )&m%latos 'olna. elm!n( *"*( te"emtő/e. hogy minden m. dicsérjen "éged.///-. !n Istenem."T Isten a maga örök m!dján ismer mindeneket. Aki érti e titkot. +ert fölemeled a )orba s.totta( engem onnan )5neim (*'et(ezm!nyeiF Oh. a mindens!g al(ot4/a. amellyel (ezdet)en megte"emtetted az eget !s a -*ldet. s milyen sz*"ny5 messze elsza(. Aki ne érti.gy isme"ne.lt !s minden /*'ő ese$ m!nyt . S m!gis t&'ol legyen a gondolat. Ph milyen nagy a te fölséged Lram. s a(i az isme"etes !ne(et hall/a.gy nem "e(eszten! hom&ly előle.jtottakat.e"t a m. ilyen m4don isme"n!l m. minden l!le( !s minden test te"emtő/e. hogy "!szem lehessen 'il&goss&god *"*m!)enF Da 'olna l!le(. milyen nagy a te tit(aid m!lys!ge.ltat !s /*'endőtF A te isme"eted so((al s%d&latosa)).> $ !88en . amint ne(em !ne( (*z)en nem tito(. hogy a zsolt&")4l mennyit !ne(eltem m&" el az ele/!től (ezd'e s mennyi 'an m!g )előle h&t"a. '&ltozatlan. anna( !"zelme a (*'et(ező sza'a( '&"&sa s a m&" elhangzotta( eml!(ezete sze"int '&ltozi( s -igyelme is megoszli(# $ 'eled ez. mint !n 'alamelyi( (ed'es zsolt&"omat. s többé meg nem inognakO erős magasság&k immár te vagy. 7"am. 7"am.tsd meg szemeimet.gy nem o(ozott )enned megoszl&st a sele('!s sem. s )enne a((o"a t%d&s !s /*'ő)el&t&s. . teh&t 'al4)an *"*( mi'ol$ todn&l -og'a meg nem esheti(. s alázatos sz$vek a te hajlékaid. . F"J". gy4gy. hogy te. Amint teh&t isme"et)!li '&ltoz&s n!l(ül isme"ted <(ezdet)en az eget !s a -*ldet.lt (o"sza(ait s a /*'ő eg!sz )i"odalm&t !88en . dicsérjen "éged.

Az ege( ege az!"t nem. me"t ősmi'olt&)an ala(talan. me"t anna( la(4i "!szese( Isten *"*((!'al4s&g&)an.> . a(a"at%( '&ltozatlan. "endezet$ len. a Vallom&so()an nem lehet megtal&lni. hogy a Szent. s . ?end"e szedi a <(ezdet"e> !s az ősanyag"a 'onat(oz4 n!zete(et. 'agyis az angyalo( 'il&ga. amely egyi( legsze)) "!sze az eg!sz m5ne(. $ a m&si( a Nenezis (*ny'!ne( m&sodi( 'e"se9 <a -*ld 8edig 8%szta 1l&thatatlan2 !s ü"es 1"endezetlen2 'olt. Ism!t a gondol(od&s -e/edelme &ll előttün(. ele'en. diale(ti(&/&na( !s )on ol4 (!szs!g!ne( "agyog4 -egy'e"zet!)en. ott is ilyen !"telm5 %tal&s. Van %gyan itt is. hogy a <(ezdet)en> sz4t a 'il&g te"emt!s!ne( (ezdet!"e is lehet !"teni. egy$ n!melye(et 8edig 1(i-e/lesztő2 o(ai( e"e/!)en> 1VII.n!n>. hogy e sz4 <(ezdet)en> az R"*( Ig!t /elenti. hogy a te"emt!s semmi)ől t*"t!nt. ma/dnem$semmi 'olt. A -e/lőd!selm!let egyi( $ el-ogadhat4 $ '&ltozat&t. hogy ti.'esen megengedi. E h&"om tengely (*"! -on/a a (*ny' anyag&t. a(i azon)an l!8ten$nyomon mind(!t t!"d!t al&zatosan megha/t/a a leg-ő)) Igazs&g előtt. hanem a <Ee Nenesi ad litte"am li)"i XII. Az egyi( a 66G$di( zsolt&" (i/elent!se. a -*ld 8edig a mi anyag$ !s e"ő"endsze"$'il&g%n( ősanyaga. s i8a"(odi( az ősanyag -o"m&tlan mi'olt&t is !"thető'! tenni. (*'et(ezőleg hi&nyzott )előle az idő l!nyege9 a -o"mai '&ltozan$ d4s&g.t&sa. szinte 8!ld&tlan mindazon m5'e( (*z*tt. <az ege( ege az K"!.'&n azo(t4l.g a mag&!t . egyn!mely dolgo(at (!sz te"m!szetü( sze"int. sőt mind/&"t seg.m5 m%n(&/a -olyam&n (inyilat(ozi( a sim%ltanea "eatio 1*ssz$te"emt!s2 ala8/&n a -e/lőd!s"ől9 <A Szent. $ ny. a m. a -*ldet 8edig az em)e"e( -iaina( adta>. hogy az B"&s sza'ai so(-!le. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. hogy Isten az idő( (ezdet!n együtt mindent megte"emtett. hogy sem az egyi(.eg&lla8. a(i( az B"&s magya"&zata (*z)en (ül*n$(ül*n-!le e"edm!nye("e /%totta(. E (!t 8ont"a t&masz(od'a azt a '!lem!nyt -e/ti (i."&s)an /elzett menny az ege( ege 'olt. A ha"madi( tengely anna( meg'il&g. sz. sz.lyozza. amelye( igen neh!z -iloz4-iai (!"d!se(et t&"gyalna(. Vitat(oz&sa mind'!gig -o"d%latos./"a hang$ s. Ditet !s al&zatoss&got. hogy a n!zet el!g szil&"d legyen. sz*'egmagya"&zati !s !sz)eli ala8on el-ogadhat4 magya"&zatot t5"ne(# (*'et(ezőleg sen(i se "agasz(od/!( annyi"a a maga '!le(ed!s!hez.t/a.2.nes. . egy$egy ele/tett gondolat.gy az ő "end/ü()en nin s semmi. ami időt ho"dozhatna# $ a -*ld 8edig az!"t nem. Az első az <ege( ege>. . m&so(!t tel/ess!ggel (i"e(essze. sem a m&si( őste"emtm!ny nem ta"tozott )ele az idő( "end/!)e. meg/egyz!s.ts!g!"e is siet e '!lem!nyne( s al&/a s. amely Szent Ágoston ne'!hez -5ződi(. :H.'e(et *ssze(*tő sze"etetet (. sz. A m&sodi( tengely az a gondolat. A megelőző (*ny')en elő"e)o s&tott -e/teget!se( ala8/&n (im%tat/a."&s so( e"őss!ge a""a a n!zet"e te"elt. le)ilin selő. !"telmü(. hogy azt salhatatlanna( ta"t'a.ltan !s 'il&gosan azon)an nem itt.Tizen$ettedi$ $%n&v A tizenkettedik könyv tartalma Az eg!sz (*ny' gondolatmenete h&"om tengely (*"ül -o"og.sztat/a az *"*( !s az e"edet)eli első))s!g"ől sz4l4 )*l seleti -e/teget!se(et. Szent Ágoston a (iind%l&sn&l (!t 8ontot ta"tott szem előtt.

:A `6Ia2. Ez a -*ld %gyanis (ezdet)en <8%szta !s ü"es> 1Te" 6.t C. 7"am0 A zsolt&" sza'a ilyen'alamit eml. tal&l. .i m&s 'olt ez. a -*ldet 8edig az em)e"e( -iaina( adta> 1Zsolt 66G. sem ala(. F"J".ned előtt hi"det0 +em te tan. F"J". /a/. . amelyen /&"o(. sem l!le(0 Ee az!"t nem semmi 'olt# ala(talans&g 'olt minden idom n!l(ül.t/&( !s so( t*"őd!s"e ge"/eszti( lel(emet e -ogyat!(os !let)en. szent (*ny'eid ig!i ind.t9 <Az ege( ege az K"!.n. amint send 'an ott. ahol nin s hang."T Az örvénylő sötét káoszr!l. nem mindenütt (a8ott eg!sz te"/edelm!)en egyenlő sz!8s!get.C$H2. Van azon)an )iztos . A te . . amihez (!8est sa( -*ld az eg!sz l&that4 'il&g0 Ez a nagy anyag$mindens!g.g!"etet0 --. . hisz m!g -o"m&tlan &lla8ot)an 'olt. !s a(i (e"es. hanem ott lett 'olna. !s megnyittati( ne(te(. (i ellenün(0> 1?4m H./&n.i o(ozza a sendet. mi(o" az Igazs&g tesz . a(i (!".tottad !s "endezted 'olna. !s -*ldne(# anna( az !gne(. az!"t .-. nem az em)e"e( -iai!F ---. mint az adom&nyna(# s a (!z )izony t*))et -&"ad a (o8ogtat&s)an.G62. 7"am. sem test."attad meg -előle.g!"etün(# tel/esül!s!t sen(i meg nem a(aszthat/a9 <Da Isten 'elün(. nem 'olt sem 'alami. Di"deti !s 'all/a."T Az ember egymaga igen gyarl! m&nkás a szent igazságok bányájában. ig!nytelen nyel'em te szent F*ls!ged"ől. hogy e -o"m&tlan ősanyag. hogy9 <s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. <M!"/ete(. mint a megtal&l&s# )ő'e)) )esz!de 'an a (!"elemne(. mint a 'il&goss&g hi&nya0 Da lett 'olna. !s 'alami m!lys!ges *"'!ny 'ala# 'il&goss&g nem 'olt "a/ta. so(szo" (iüt(*zi( az em)e"i !"tetlens!g# $ me"t mindig /o))an sz4na( e"esz(edi( a (%tat&s."T Isten két eget teremtett. !s adati( ne(te(# (e"essete( !s tal&lto(# z*"gessete(. Van$e o(%n( sal4d&st4l -!lni. amit sz.:2. amelyet l&to(# anna( a -*ldne(. nye". 7"am. $ Dol 'agy te l&thatatlan !g. ott tünd*(*lt !s "agyogott 'olna -eletteF S*t!ts!g 'olt teh&t -*l*tte $ 'il&goss&g h. E))ől 'al4 az !n 8o"$testem is. ha nem az. mint az alamizsna el-ogad&s&)an. hogy al(ot4meste"e 'agy !gne(. amely az K"!.e"t minden.tott&l$e a""a. F"J". !s a z*"getőne( meg$ nyittati(> 1.g!"eted ez. sem sz. de B"&said"4l sz4l4 )esz!demen. amelyne( al/a a mi -*ldün(. hogy ott hang egy&ltal&n nin s0 +em tőled tan%lta$e lel(em mindazt. Te te"emtettedF Ee hol 'an az ege( ege. (ül*n*sen nem legals4 "!szei)en# hisz az ege( eg!hez (!8est a mi -*ldün( ege sa( -*ldF S ez a (!t"end)eli 1-*ld !s !g2 nagy anyag"endsze" igaz&)an sa( -*ldne( ne'ezhető amaz isme"etlen !ghez (!8est. mielőtt (iala(. amelyet ho"dozo(.n!n>. nem m&shol.

Nyan. $ ezt azon)an nem t%dtam megtenni. ami"e az ősanyag dolg&)an engem tan. s igen te"m!szetes. -o"m&tlans&ghoz. hogy a -o"m&t tel/esen !s mindenestül 'essem el. egysze"5en semmi# me"t a -o"ma !s a semmi (*z! nem t%dtam odagondolni olyan 'alamit. Vil&gos. . hogy szemün( el! t5n'e %ndo""al !s i/edelemmel t*lt*tte 'olna el em)e"i gy*nges!$ gün(et.'ese))en elhittem.tottam. S 'an$e a 'il&gon (*zele)) &ll4 a tel/es "endezetlens!ghez. ne(ed .-V.tott&l. tem!"de( so(-!le -o"m&/. F"J".tő. 'agy az igazs&goss&g# $ de !"z!(elhető sem 'olt.i!"t ne -ogad/am el teh&t a -o"m&tlan anyag ezen elne'ez!s!t0 Ala(talanna( te"emtetted. 'alah&nyszo" t%datlan em)e"e( lo sog&$ s&)4l hallottam -előle. s igye(eztem gy*(e"!"ől meg!"teni azt a /elens!get. hogy ez az &tmenet egyi( l!tez!si -o"m&)4l a m&si()a 'alami -o"m&tlan 'al4s&gon (e"esztül t*"t!ni(. hogy az.t'a. ami( 'olta( s olyan 'al4s&g)an (ezdene( lenni. tollam mindazt -elt&"/a. Figyelmemet mag%("a a dolgo("a -o"d. amelye( az anyag'il&g imm&" (iala(%lt t&"gyai"4l 'al4(. hogy a teste( '&ltozand4(. Se/tettem. ne'et lehetett adni ne(i. aminő 8!ld&%l az !let. nyomon (*'et$e sa( egy ol'as4m is tü"elmes !"t!ssel0 +e(em azon)an.gy sz&"mazott.gy o(os(odi(9 e))ől az anyag)4l ala$ (%lta( (i a teste(. amit e (!"d!s)en ne(em (i)ogozni seg. mint a t*))ie(9 a 'il&gos !s "agyog4 !giteste(. 'agyis9 ala(talan ma/dnem $ semmiF :. (*'et(ezőleg nem lehetett 'alami !"z!(et meghalad4 -o"ma. sem !"ezni nem lehetett# mondom."T "#nődik az ősanyag formátlan mivoltár!l. hogy !(es 'il&got ala(. 7"am. E""e azt&n a))a is hagytam a (!8zelet -olytonos nyaggat&s&t# meg!"tettem. hogy s%8a olyan (!8e((el 'an tele.tottam. me"t az ü"es !s ala(talan ősanyagot sem l&tni.tett!l. $ mi!"t ne -ogad/am el azt a ne'et. sz*"ny5. 'agyis 1)izonyos -olyamat %t&n2 nem azo( t*))!. ="telmem %gyan $ igen o(osan $ azt tan& solta. hanem az!"t. hanem . hogy az egysze"5 !"telem is meg-oghassa.gy. amine( nin s -o"m&/a. azo(at (e'e"i. ha -ogalmat a(a"o( sze"ezni a -o"m&tlan ősanyag"4l. ami m!g nin s (iala(. minden e"ől(*d!s!ne( az az e"edm!nye. M!8zeletem %ndo(. =n azon)an t%dni sze"ettem 'olna. hogy egy)e'etettem a m&" (iala(%lt anyaggal."T A világ ős4element&mai. 7"am. hogy ti. V.ine( (ellett ne'ezni0 3sa( 'alami (*zhaszn&lat. Sz. . '&ltoztat/a /&t!(os (ed'e sze"int. F"J". hogy gondolatom meg sem (*zel.na( gondoltam. !s .tette. de m&" nem semmi. sem t%d&sa nem igazi t%d&s. me"t n!zetem sze"int olyan i"datlan !s ot"om)a lehetett. me"t a semmi nem lehet (*z'et.ts )előle. ha sza'am. ?!ge))en. 6. mintha ala(talan t*megne( gondoltam 'olna.tani. hogy az ősanyagot minden -o"m&t4l meg$ -osztottna( gondoltam. hogy sem t%datlans&ga nem tel/es. nem gyan. 7"am. sz4'al is. mi(o" . ami(o" m!g semmit sem !"tettem hozz&.gy o(os(odi(. tollal is mindent meg'allo(. hogy %ndo($ala(talanna( tal&ltam. amellyel (*nnyen !"thető'! tetted az em)e"e(ne(. =s e -el-og&som nem . z5"za'a"os -o"m&(at ho"dott *ssze# de eze( m!gis sa( -o"m&( 'olta(F Az ősanyagot nem is az!"t ne'eztem -o"m&tlanna(. mint a -*ld !s az *"'!ny0 Ala sony "end/!n!l -og'a mindegyi( (e'!s)! -o"m&s. ami( azelőtt nem 'olta(. <ü"es !s 8%szta -*ld> 'olt0 S mi(o" elm!n( 'alami (!zzel-oghat4t (e"es "a/ta.

me"t mindenhat4 !s /4 'agy. az ilyen (i-e/ez!s$ ne(9 <semmi$'alami>. ami'! a '&ltoz4 dolgo( &tala(%lna(. F"J". a m&si(at. a(itől minden 'an. semmi)ől te"emtett!l 'alamit. az egyi( nagy. nem olyan 'olt a((o". ami(et nin s m4dom mind elmondani. (ezdet)en. A l&that4 'ize( *"'!ny!)en %gyanis. Te teh&t 7"am. az R"*($J*l sess!g$Ig!)en. sem m4d)an sehol. a m&si( (i si# te"emtetted. <'an$nin s>. Az eget !s -*ldet %gyanis nem *nmagad)4l ala(. amely alig t*)). a(i l!nyeged)ől született. az ősanyagb!l az egész világ. hogy (iala(%l/on. Az anyag'il&g '&ltozand4s&ga )izonyos al(almatoss&got /elent a""a. $ )izony . a nagy eget is.indenhat4. . !s a -*ldet. ha sa( nem tőled. . hanem . ami nem )előled 'al4. e (iala(%latlan anyag)4l (!sz. ?a/tad (. hogy 'eled egy legyen az. nagyo)) s*t!ts!g. amely előtt )&m%l'a &ll az em)e"e( -iaina( nemzets!ge. hogy mag&"a t%dta szedni eze(et a l&that4 !s "endezett -o"m&(at0 Donnan.t hozz&d. (i sem mi'oltod)an.szüntelen zengi sz. soha nem '&ltozol. hogy -*l*tte t"4nol/. amely meg$ (*zel.&s nem 'olt. megte"emthetsz minden /4t. A 'il&got. ami )&"mi m4don 'an0 . Az egyi(et.indeneset"e meg'olt.'ül semmi sem 'olt."T (emmiből lett az ősanyag. hogy nagysze"5 m5'et al(oss )előle.n!n>. A -*ld 8edig. P%szta !s ü"es 'olt# *"'!ny 'olt# nem de"ült -*l!/e 'il&goss&g. $ 8e"sze nem hely sze"intF $ ann&l (e'!s)! hasonl. *"*(%gyanaz.'ül 'iszont oh Szenth&"oms&g$Egy$Istenem. hogy minden -o"m&t -el'ehessen.tetted. m&s)4l nem al(othattad ezt a (!t dolgot. Semmi)ől te"emtetted teh&t az eget !s -*ldet. amelyet sa( az ott !lő hala( !s s. 7"am. me"t al(almas 'olt a""a. a tied. hogy alatta m&" semmi se (*'et(ezz!(F V--. a (is -*ldet isF 3sa( magad 'olt&l. V-. . me"t mag&"a t%dta szedni eze(et a szemmel l&that4 !s "endezett -o"m&(at. 'agy in(&)) <s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz.gy ne'ezn!m# $ /4llehet m!gis sa( 'alamine( (ell lennie. mint a semmi.egte"emtetted az anyagot semmi)ől ma/dnem$semmine(.sz4m&sz4( !"z!(elne(# az a (&osz ellen)en m!g (iala(%latlan ősanyag mi'olt&n&l -og'a ma/dnem semmi 'olt. "a/tad (. m!g a legm!lye)) "!sze()en is 'an 'alami-!le.'em a magasztal&s di s!"ő !ne(!t azo(!"t. mint aminőne( most l&t/%( !s ta8asztal/%(. ami)ől te"emthetted 'olna. 7"am. amely tőled 'an. F"J". .tottad# me"t a((o" Egyszül*tteddel s &ltala 'eled is egyenlő 'olna "end)en. Ee mi ez a 1-o"ma-el'e'ő2 '&ltoz!(onys&g0 Test0 Szellem0 Jeleta"tozi( a test 'agy szellem "end/!)e0 Da 'olna !"telme. az eget.t t!ged.in!l t&'ola)) esi( azon)an 'alami tőled. h&"omszo" szent 7"%n( Istenün( 'agy. mint az *"'!ny )else/!)en szo(ott lenni. anna( a helyzetne( meg-elelő 'il&goss&g. Az <ege( ege> 7"am."T Isten semmiből teremtett. amelyet az em)e"e( -iaina( mint l&that4 !s (!zzel$ -oghat4 'al4s&got &tadt&l. Donn!t lett azon)an olyan 'alami'!.

mi(o" azt eml. hogy !"z!(elhető ala(ot adt&l ne(i(. sem na8"4l. Az az ala(talan 'alami. e ma/dnem$semmi)ől te"emtetted e tem!"de( mindens!get. amelye(et az idő( (ezdete előtt megte"emtett -o"m&tlan ősanyag)4l a ha"madi( na8on '&lasztott&l sz!t azzal. 7"am. Te"emtett!l m&" mennyet a na8o( (ezdete előtt.'em (egyetlen 'iha"&)an. a m&" eml.tatlans&g)4l. ott nin s na8. mint ez a változand! világmindenség. A 'il&ghoz nyil'&n hozz&ta"tozi( a '&ltozand4s&g.li( semmi# s ahol ez nem t*"t!ni(./ !let"e üdül*(. !s ezen e"őss!get !gne( ne'ezted. hogy (ezdet)en te"emtetted a mennyet !s a -*ldet."T (em a mennyország. hogy s*t!ts!gem hang/a sz4l/on hozz&mF . M!"le(. Igazs&g. az <ege( ege> 1a mennyo"sz&g2 'alami szellemi te"emtm!ny# semmi(!88en sem *"*($egyidős a te D&"om$egy$mi'oltoddal. amelyne( t*meg!)ől &ll.4zesne( o(tat4/a.. ott nem esi(. Sen(i t*))! %tam)a ne &ll/on9 a))4l a -o""&s)4l a(a"o( !letet inni. ez az anyag'il&g%n(hoz ta"toz4 menny)oltozatF . nem e/t sz4t sem idő"ől. ne engedd. 7"am.ti. ez 'iszont ala8/a az idő isme"et!ne( !s sz&m. Mezdet)eli te"emtm!nyed %gyanis. <l&thatatlan 1ü"es2 'olt %gyanis !s (iala(. O(a 'an anna(. hogy t!"/e( meg hozz&d. de a mi -*ldün( !s tenge"ün( eg!ne(. E 8%szta !s ü"es ősanyag)4l. F"J". de "&d eml!(eztemF Dallottam h.ost.l4 dolgo( (*z! hanyatlottam. (!"le(. a -o"m&tlan ősanyag 'olt.'ogat4 hangodat m*g*ttem. de a mi egün( eg!t# me"t <(ezdet)en te"em$ tetted a mennyet !s -*ldet>.eg'olt m&" a 'il&goss&g.tatlan 18%szta2. onnan is sze"ette$ le(F Elt!'edtem. hogy szolg&dna( .n!n>."T Istenhez esedezik megvilágos$tásért. nem m. /.aga az idő %gyanis azon '&ltoz&so( &ltal (elet(ezi(. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. amelye(en a dolgo( (e"esztülmenne(# a -o"m&( -olyton ha/szol/&( !s '&ltogat/&( egym&st. F"J". s*t!ts!g "a)/a lettem.t&s&na(. !s nin s idő"endi '&ltoz&s. . .eglett. de sa( alig$alig hallottam meg sz. a m&si( te"emtett l!ny 8edig a -*ld. illetőleg nem &ll ez a -olyton '&ltoz4 'il&g. !n lel(em 'il&goss&ga. sa( ősanyag%( %gyanaz. . -/. ."T A mennyország előbb lett.V---. +em a(a"o( imm&" a magam !let!'el !lni# $ gonosz 'olt ez s *nmagam hal&la lettem# $ de te)enned . most 8iheg'e !s '&gya(oz'a 'isszat!"e( -o""&sodhoz.ely igen s%d&latos. F"J". a <8%szta !s ü"es -*ld> 1az ősanyag2 szint!n nem ta"tozott )ele az idő( "end/!)e. e (iala(. T!ged szeml!l s e )oldog l&t&s gy*ny*"5s!ge igen mega(aszt/a '&ltozand4s&g&t# mi4ta sa( l!t"ehoztad za'a"talan%l )el!d (a8 sol4di( s magasan -*l*tte &ll az idő( minden ma"adhatatlan 'iszontags&g&na(. sem az ősanyag megteremtése nem időben történt. Ahol %gyanis nin s ala( !s nin s el"endeződ!s. a L!le(. . mi(o" a m&sodi( na8on ezt az e"őss!get a 'ize( !s 'ize( (*z! 8a"an sol4 <legyen> sza'addal odate"emtetted. de onnan is.tett <8%szta -*ld>. de "!szese *"*( !letedne(.

nem 'eled$egy$*"*( %gyan.gy '!ltem. a te al(ot&sod# sa( az nin s tőled. E"ős ig!d azt is )elemondta lel(em -ül!)e. hogy m!g az a te"emtm!ny sem egy$ *"*( te'eled. 7"am# (!"le(. sem (i si. )eleha"sogta m&" lel(em -ül!)e. mint !'eid. engedd. amely soha '&ndo" nem 'olt.'ül. amely)en az !gie( )oldogs&god)an gy*ny*"(*dne( an!l(ül. t. . hogy mindig 'il&gosa))an l&ssam s /4zan$o(osan meg is ma"ad/a( ezen !"t!s)en sz&"nyaid '!delme alatt. amely egysze" ilyen. 7"am. de mi'el sza(adatlan%l !s -ogyat(oz&s n!l(ül hozz&d (a8 sol4di(. hogy semmit igaza))an <ege( eg!ne(>.l e -*ldi ege(enF Da 8edig 'alamely l!le(ne( hossz. (i m&s &ll. el-o"d%l !s azo()a (a8 sol4di(. mint te# $ az ilyen a(a"&s %gyanis '!te( !s )5n.a( az ig!( B"&sod)an. ami nin s.t/a."T 'gynémely biztos igazságok megálla)$tása. hogy h&zad)an la(hass!(. milyen sz*"ny5 magasan &ll *"*( mi'oltod az idő( -elett. Eze( )el!/ü( *"*(*lt tisztas&g%( ala8/&n 'eled t*lte(ezne( !s '&ltozand4s&g soha sehol (i nem üt(*zi( "a/t%(. hogy minden te"m!szet !s minden *n&ll4 l!nyeg 1sz%)sztan ia2 ami sa( 'an "a/tad (. +em '&ltozna( s idő( -o"g&sa ő(et seme""e sem ha/l. engedd. nem is lehet halhatatlan. hogy te *"*((!'al4 'agy. ="tse meg a l!le(. ha nem az olyan em)e". amelye( %gyan meg nem -ogyat(ozna(." otthon&na( nem ne'ezhet$ n!(.t/a. Az az a(a"at. s (!"le(. me"t *"*((! %gyanaz ma"adsz0 G.t4meste"em. hogy a . s a(a"atod sem igazodi( időn(int egy 'agy m&s i"&ny)a. hogy sen(i. Vil&gosan l&tom ezt sz. sem mozg&s sze"int. a(it nagy. engedd. amelyi(ne( a(a"ata egyedül te 'agy. hogy mindig 'il&gosa))an l&ssam s /4zan$o(osan meg is ma"ad/a( ezen !"t!s)en sz&"nyaid '!delme alatt. az . )5nnel ne(ed nem &"that. amelyen a te"emt!s leg(ülső !s legals4 "end/!ne( t&"gyai (e"esztülmenne(. 6. m&sszo" olyan. 7"am. /-. !88 .hozi( %t&nad.inden !"z!sü( )el!d (a8 sol4di(# nin s el/*'endő '&"ni'al4/%(.ned előtt. To'&))& azt is meg!"tette e"ős ig!d)ől az !n lel(em. mint azon la(4h&zadat. mily )oldog minden ilyen te"emtm!ny. S (i m&s &ll. . nin s a m.egmondtad azt is. sem nagy. 7"am# (!"le(.gy. ha t%d/a.ned előtt. de /a/. Te 'agy /elenü(. Ezt is 'il&gosan l&tom sz.ned előtt. igen m!lytit(. az is -*l*tte &ll az idő( minden '&ltoz&s&na(. ami( (e'ese))e(. <(ine( egyedül 'agyon halhatatlans&ga> 1Tim I. F"J". E"ős ig!d. to'&))& a te"emtett a(a"ato(na( olyan t*"e('!se.lt)a &ttenni'al4 eml!(ez!sü(. szent egyet!"t!s -5z az *"*( )!(ess!g ny%galm&)an a )oldog szelleme(hez. $ az a l!le( !"tsen mindeze()őlF +em te 'agy$e igazi !lete0 S na8/aid nem *"*((!'al4($e. sem 'il&g(o"m&nyz4 "endedet meg nem za'a"hat/a. hogy te 'agy *"*( la(4/a !s "agyog4 -!nyess!geF Val4)an . +em !"tem azon)an. ha m&" la(&sod is.Te sz4l/ hozz&m. amely tőled. ha <(*nnyh%llat&s lett a (enye"e. Disze( szent (*ny'eidne(. !gi '&"osod 8olg&"aihoz a mennyei hon)an. Ezt 'il&gosan l&tom sz.ten! *"*mü(et# $ azon tiszta lel(et. 7"am# te l!gy tan. a Leg-ő))től.6I2# )enned %gyanis nem esi( '&ltoz&s sem ala(.G$A2. hogy m!g 'il&gosa))an l&ssam s /4zan$o(osan meg is ma"ad/a( ezen !"t!s)en sz&"nyaid '!delme alatt.t/a. imm&" a -*ldi za"&ndo(l&s# ha szom/. hogy "!szese lehet )oldogs&godna(# mily )oldog. me"t -olyton azt mond/&( ne(i9 hol 'agyon a te istened0> 1Zsolt A6. $ m&" sa( azt az egyet (!"i !s (e"esi. :. hogy az elsza(ad&sna( sa( a gondolata is (ise)). a(i a (!8zelet za)ol&tlan 8a"i8&/&n 8o"ty&z esze si'atag/ain. Oh. mi-!le ala(talan ho"doz4/a 'an ama tem!"de( '&ltoz&sna(.

$ Bgy !"tem. a -o"ma hi&nyzi(F /--.tott&l. az ős$al(ot&st. h&nyadi( na8on '!gezted e m%n(&t. hogy a -i"mament%m. ahol a '&ltoz&s ala8/a. +em h%ll&mzi( egysze" e""e. ha nem )esz!l is a""4l. . amine( "!'!n az idő "end/!)e ta"tozhatott 'olna.tettem.n!n. <A -*ld 8edig 8%szta !s ü"es 'ala !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. Az <ege( ege> 1Zsolt 66G. hogy lehetetlen 'olt )enne az egyi( ala()4l a m&si()a 'al4.n"ől sz. F"J". me"t na8o( !s idő( előtt9 (ezdet)en eget !s -*ldet te"emtett!l# $ ez az a (ettő. egysze" a""a# hanem.n!n>.tatlan. mi!"t mond/a B"&sod an!l(ül. A -*ld 8edig 8%szta !s ü"es 'ala !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. 'agyis !g)oltozat te"emt!s!t a m&sodi( na8"a teszi. de t!nyleg soha '&ltoz&s nem esi( "a/ta.tene9 <(ezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet>.tott9 a sz.gy elgondolni.&sodszo". /---. &m)&" egyi(ü( sem egy$*"*( te'eled. hogy l&t&sod s*((enetlen )i"to(&)an !s minden '&ltoz&s)eli szünet n!l(ül "!sze legyen az *"*((!'al4s&g)an !s '&ltozatlans&g)an. . !s az ős$anyagot.t!s esi(# eze( olyano(. amelye(. hogy az!"t a hi&nyz4 -o"ma ho"doz4/a ne legyen eg!szen semmi. 'iszont nin s ott '&ltoz&s.eg-ontoltam eze(et Istenem. F"J". amint eml. amit B"&sod a (*'et(ező sza'a((al ad -ülem)e9 <(ezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet. az <ege( eg!t>."T A teremtés két dolgár!l. $ e (ettőt te(int'e. a(i( a -o"ma tel/es hi&ny&t nem t%d/&( . hogy -o("4l -o("a azo( is !"teni (ezd/ene(. hanem egyenlő a tel/esen meg'il&gos.t&"gya()4l egyedül a -o"m&tlan ősanyag ma"ad. nem lehet '&ltoz&s sem. Az egyi(et olyann& al(ottad. +em hagytad azon)an meg e -o"m&tlan mi'olt&)an. s amennyi"e a/t4t nyitott&l z*"get!sem"e.n"e 'al4 l&t&ssal. ha minden -o"m&t4l meg-oszt/%( !s eg!szen (i8ő"!zzü( ő(et# $ s hogy ezen ősanyag a dolgo( *sszes el$ !s &t'&ltoz&s&na( ho"doz4/a.6I `:Aa2 (i-e/ez!s"e 'al4 te(intettel a mennyet !n szellemi !gne( ta"tom. hogy (o8og$ tassa(. ami"ől elő)) )esz!ltem. $ s mind/&"t %t&na meg is magya"&zza."T 1ezdetben teremté Isten a mennyországot és az ősanyagot. mi'el a <8%szta !s ü"es> -*ld szint!n nem ta"tozott )ele semmi-!le idő"end)e. A m&si( annyi"a -o"m&tlan 'olt. !s amennyi"e !"tenem adtad. az ala(.e"t mozg&s'&ltoz&s n!l(ül nin s idő. a(&" &tmeneti. mi-!le menny az. $ (ettőt tal&ltam. az idő( (ül*n)*zős!g!ne( is -%ndamentoma0 Ez egysze"5en lehetetlenF . amelyek nem tartoztak bele az idők rendjébe. amely)en a megisme"!s nem <"!sz sze"int>.e"t te"m!szet!n!l -og'a '&ltozand4 %gyan. a(&" &lland4 &t'&ltoz&s. (*'et(ezőleg nem 'olt semmi/e. ami("ől. <8%szta !s ü"es> -*ldet. idő)eli '&ltoz&s n!l(ül. hogy időt eml. Az a (*"ülm!ny 8edig. mi-!le -*ldet gondol. nem ta"tozna( )ele az idő( "end/!)e. ti. amennyi"e ind. imm&" -o"m&s !s "endezett &lla8ot)an# to'&))& az !(es 'ize( !s minden egy!). nem <tü(*" &ltal !s hom&ly)an> 16Mo" 6G. mint idő)eli al(ot&so("4l a 'il&g ős)e"endez!se so"&n eml. meg!"tem. amely"ől az első 'e"s)en idő"endi 'onat(oz&s n!l(ül sz4 esi(.6:2 t*"t!ni(. egysze""e !s együtt 'al4 l&t&s. $ az idő %gyanis sza(adatlan '&ltoz&s.> E sza'a( az ala(talans$ &got /elzi(. el!gg! megmagya"&zza. Bgy !"tem eddig. hogy a mozg&so( !s -o"m&( "endsze"es '&ltoz&sa o(&n az idő( mozg!(onys&g&na( is -%ndament%mai lette(. Istenem azt. . . ahol 8edig m!g nin s -o"ma. A <8%szta !s ü"es> ősanyag)4l lett ez a m&si( !g !s a -*ld.

'iszont a mi Istenün( *"*((!'al4F . *"*( 8edig nem lehet az. hanem m&st. Mi si gye"me(e( 'agy%n(.::2.t/a. hanem egyedül Isten sz. F"J". a mi Istenün( 8edig *"*((!'al40 Da mindezt egy)egy5/t*m !s egy)e'etem. J&" (i'!gezn!d ő(et (!t!l5 8allo$ soddal.t./ a(a"&s n!l(ül.n"ől sz. amit a(a". amit te -e/tegetsz. 3s%d&latos a te B"&sod m!lys!ge./ !s . az ő mi'olta idő)en nem '&ltozi(. s az B"&s (ed'es$mosolyg4 a" ot m%tat ne(ün(. hogy ne legyene( t*))! ellens!gei B"&sodna(F . hogy (!ső)) a(a"n&./ a(a"ati t!ny(ed!ssel te"emtett. amit az Igazs&g hatalmas sza'a az !n -igyelő lel(emne( (inyil'&n. hogy a mi *"*( Istenün( nem . D&t tal&n az nem igaz.gy -elele( !n eze(ne(. a(i szolg&/a. ami a /*'endő( szem8ont/&)4l '&"a(oz&s.4zes &ltal e (*ny'et meg. me"t az K" azo(na(.ti. ). az id!zett sza'a(na( nem azt az !"telmet a(a"ta adni. hogy. s hogy az ő t%d&s&)an nin s semmi-!le '&ltoz&s. . együtt !s mindig a(a" mindent. de /a/.> . s a(a"ata nem '&laszthat4 (ül*n %gyanazon mi'olt&t4l0 S hogy !88en az!"t nin s is )enne t&"gya( sze"int '&ltoz4 a(a"&s. . hogy minden (!sz te"m!szet !s minden (iala(. a '&"t esem!nye( )e(*'et(ezte(o" szeml!lett!.indny&/%n( 7"a Istene. hanem egysze""e. ezt sem tagad/%(. hogy 'an magasa))"endi te"emtm!ny. minő s%d&latos m!lys!ge( "e/te(ezne( a" a m*g*ttF A tisztelet tit(os )o"zalma s "emegő '&gya(oz&s -og/a el azt. an!l(ül. 7"am. a(i( őt 8a"an sa !"telm!)en 1mindene( .it sz4lto( ehhez."ta. hogy az.gy ellen(ezne( 'elem9 $ <Isten lel(e.e"ite($e tagadni. nem g&n ste'ői. /4llehet nem egy$*"*( 'ele. . !s meg-o"d. hogy *nmag%(na( meghal'a ne(ed !l/ene(F Itt 'anna( azon)an m&so(. . hanem magasztal4i a te"emt!s M*ny'!ne(. F"J".e"t azt sze"etn!m. amely az Egyetlen R"*($ igaz Istennel olyan szent sze"etet)en egyesül. $ . az idő( semmi '&ltozatos "ohan&sa tőle el nem sza(."4i sz. Eze( .e"ite($e hamisna( mondani azt./-V. me"t Leg-ő)) L!ny0 $ +em $ -eleli( $. hogy ti. a(i oda )ete(intF <Tel/es gy5l*lettel gy5l*l*m ellens!geit> 1Zsolt 6GH. azt tal&lom. el nem t!". a(i a leg-ő)) J4s&g.t&s"a '&"4 ősanyag sa( att4l e"edhet. /V.i 'an m!g0 Tagad/&to($e."T 3itába kezd )erlőivel. amely ennyi -e/lőd!si -o(ozatot m%tat '&ltoz!(ony# a '&ltoz!(ony nem lehet *"*(.t'a0 Az ilyen a(a"at %gyanis '&ltoz!(ony. ami '&ltozi(. amit mi magya"&z%n(."T 'rős bizonyságokat köt a maga igaza védelmére. elm. ellen(ező(0 Tal&n hamisa( e (*'et(eztet!se(0 $ +em $ -eleli(.ned előtt .n"e 'al4 l&t&s&)an 'an *"*( 8ihen!se. amit elő)) nem a(a"t. 6. :.l&s%((al 8edig eml!(ezett! '&ltozi(# $ s hogy minden meg$ isme"!s)eli &lla8ot. idő"endi egym&s%t&n n!l(ül.

hogy tel/esen (ül*n)*zi( %gyan a te *"*( 'al4s&godt4l. idő"end sem lehetettF Ez a ma/dnem$semmi azon)an.tott t&"gy (*z*tt. D&t a((o" mit győz(*dt*( 'elem. hiszen !n is te"emtm!nye 'agyo(.'em az !n Istenemhez (i&ltott> 1Zsolt 6C. $ mi(o" lel(em meghallotta az ő di s!"ete sz4zat&t0 Tal&n nem tetszi( az ősanyag -o"m&tlans&g&"4l sz4l4 magya"&zatom0 +em lehetett ott "end. 8a"an sot adt&l s az el nem m./t4 !s a megigaz%l&ssal hely"ehozott igazs&g.li(> 1Zsolt 6AH.i'el teh&t 'an 'alami-!le )*l sess!g. J4llehet sa( te"emtm!ny. de ő maga is te"emtm!ny. +in s$e -*l*tte minden időta"tamna(. -elt&"/a *nmag&t. ahol -o"ma sem 'olt. Az B"&s azt mond/a. Kgy (ül*n)*zi( ez a (ettő. nem 'alamely !gi test anyag&)4l 'al4. de a maga m4d/&n *"*( az ege()en. Ez az ala8/a anna(. a(i 'eled. idő azon)an nem 'olt előtte. hogy9 az ege( ege az K"! 1Zsolt 66G. de az!"t sem előtte. amely ne(i l!tet !s (ezdetet adott# ez a (ezdet adott# ez a (ezdet azon)an nem 'olt idő"endi $ idő a((o" m!g nem 'olt $.it -elelte( imm&"0 +e(te( )esz!ltem. $ Ee igen $ -eleli(. Isten (ez!)ől e"edt. hogy hamis az. . . Oda '&gya(ozi( za"&ndo(l&som.I2. a mennye( te"emtő/e !s gazd&/a di sős!ges la(4hely!t.:62. ha sa( )el!d(a8 sol4d4 nagy$nagy sze"etete "!'!n tüze &ltalad *"*( 'e"ő-!ny)en nem lo)oghatna. . Ee az!"t nem egy$*"*( 'eled# (ezdete 'olt.tottad <*"*("e !s mind*"*((*n *"*("e. A. 7"am. mint az el'eszett /%h> 1Zsolt 66H.i!"t az ege()en0 Az!"t. +em ez$e az K" h&za0 +em egy$ *"*( %gyan az Istennel. "!szese *"*( !letedne(. sem )enne időt nem tal&l%n(.6I `:Aa2. !88en me"t nem 'olt egy$ sze"5en semmi. me"t )5ntelen *"*((!. =gi haz&m. nem tal&lto( semmi-!le idő"endi '&ltoz&st. hogy .:H2. a(i &ltal lett minden s a(i)en mint <(ezdet)en> te"emtetted a mennyet !s a -*ldet. Oh mely igen -!nyes !s gy*ny*"5s!ges az !n %"am h&zaF Sze"etem h&zad !(ess!g!t. hogy <mindenn!l elő)) te"emtetett a )*l sess!g> 1Si"&( 6. me"t ezt /elenti az a mond&s. ami <mindenn!l elő)) te"emtetett>. me"t te"emtm!ny. az R"*( Aty&'al. Ellen(ezte( 'elem. mennyit (*ny*"g*( al(ot4dna(. mi m&s az. $ előtte 'olt mag&na( a te"emtőne( *"*((!'al4s&ga. me"t t!ged magasztalna( az ege( egei# az!"t. +em a""4l a J*l sess!g"ől 'an itt sz4. meghidegülhetne. me"t a te"emtm!nyidőt is megelőzte az.C2. a((o"a a te"emtő !s a te"emtett )*l sess!g (*z*tt. J4llehet teh&t nem 'olt előtte idő.-*l*tt2 sze"eti(.. hadd legye( )enned !n is az *'!.A2. mint a szent '&"osodna(.ti ő(et l&t&s&'al s az!"t sem tőle. hanem eg!szen szellemi. G. 'agyis az !"telmes te"m!szetet.4zes Isten h5 szolg&/a. +yil'&n a te"emtett )*l sess!get (ell !"teni. s ahol el"ende$ ződ!s nem 'olt. a mi aty&n(na( !"telmes szellemi$l!ny$ 'il&ga0 Ez az a <-első Je"%zs&lem. hogy al(ot4meste"ed '&llain egy(o" ma/d megt!"hete( )el!dF . <elt!'elyedtem.in(et is ilyen !"telem)en ne'ezne( a te igazs&godna(# )izonyos szolg&d %gyanis azt mond/a9 legyün( Isten igazs&ga ő&ltala 1:Mo" S. amit <sz. a(ine( *"*( <)oldogs&ga az Istenhez 'al4 "agasz(od&s0> 1Zsolt C:. A '&ltozand4s&g azon)an )eleta"tozi( te"m!szet!)e# els*t!tülhetne. sze"etem az !n 7"am. s (*ny'ei a Szentl!le( (inyilat(oztat&sai. a (o"o( h%ll&mz4 '&ltoz&$ s&na( az. sem *nmag%(t4l soha el nem sza(adna(0 Ez az Isten la(4h&za. amely minden te"emt!st megelőz*tt.ned *"*( l&t&s&"a al(almas s nem is sza(ad el tőle soha. hogy semmi-!le '&ltoz&sna( nin s "a/ta hatalma. +em -*ldi.6CI2# $ sa( a))an "em!ny(edem. tel/esen egy$*"*( !s egy$mi'olt. ahol hi&)a (e"este(. Ja/. (iel!g. sza)ad !s *"*( az ege()en> 1Nal A. az B"&s)an )*l sess!g a ne'e# ame((o"a azon)an a (ül*n)s!g a -!ny-o""&s !s a meg'il&g.:I2. .e"t megala8. mint a megigaz%l&st ny. ami )&"mi m4don l!tező 'alamiF $ Ezt sem tagad/%( $ '&laszol/&(. me"t tőle 'an minden. hanem a sa/&t mi'olt&na( (ezdete. 8edig hittel hiszite(. Olyan te"emtm!nyed ez teh&t. me"t sz. amely maga is -!ny az R"*( F!ny szeml!l!se (*'et(ezt!)en. .

de egyn!mely dolog)an ellen(ezne( 'elem. e"ős gy*ny*"5s!ge(.gyis ott 'anna( m&".i l!gyen az0 $ . A(ihez sz4lt %gyanis. ami"ől Igazs&god !"telmemet meg'il&gos. na8/&hoz."ta9 (ezdet)en te"emtette Isten a mennyet !s a -*ldet. F"J". me"t a /&m)o" . hadd ha/tsana( 8o"-elhőt sa/&t szemei("eF =n 'issza'on%lo( lel(em "e/te(!)e# ott !ne(lem el ne(ed sze"ető sz.4zes $ -eleli( $ az !g !s -*ld elne'ez!ssel ezt az eg!sz l&that4 'il&gmindens!get a(a"ta egyelő"e sa( "*'iden !s &ltal&noss&g)an meg/el*lni.t/&n sze"zett Szent. sa( te ne l!gy n!ma hozz&mF Jesz!l/ )ensőm)e igazs&god sze"int.t!lettel sa( az !"z!(elhető(et lehetett szemü( el! t&"ni.tom el onnan o" &mat. s azt -e/ezte (i az id!zett sza'a()anF $ . !n i"galmass&gom.gy megne'ezni. esz!)en. Istenem."T +i értelme van +!zes e szavainakO =menny és föld?E :. (o"m&nyz4/&hoz. ahol minden (imondhatatlan /4 együtt 'an. O(os(od&s%( ez. az a n!8 olyan neh!z-e/5 !s anyaghoz (*tődő em)e"e()ől &llott. Azo((al sze"etn!( most. Je"%zs&lem)e. aty/&hoz. me"t te 'agy az egyetlen leg-ő)) J4. 'őleg!ny!hez# a tiszta.tesz engem ott *"*("e Istenem. amit mondasz. az !n any&mhoz."&sodat 'elün( együtt tiszteli( !s (*'et!s"e m!lt4 legnagyo)) te(int!lyne( ta"t/&(. az !n haz&m)a.ts&g)4l s meg nem igaz. .g sa( e (ed'es any&n( )!(!/!ne( *l!)e eg!szen )e nem gy5/tesz engem e sz!tsza(asz(od&s)4l !s "./V-.tana(. Az e))en ellen(ező( %gyanis miattam (ed'ü("e (ia)&lhatna(. '!dő/!hez. mi(o" a L!le( (inyilat(oztat&sa ala8/&n azt . /V--. oda '&gya(ozi(. Je"%zs&lem)e. hogy silla8od/ana( meg.4zes . de . a ta"t4s *"*m*( hon&)a. $ sa( te t%dsz . m. L!gy 7"am te igaz ). a(i( mindazt el$ -ogad/&(. s nyissana( %tat Ig!dne(.t/a. Azo((al teh&t.tasz !s meg nem e"ős. m.4zesne( esze &g&)an sem 'olt az a te"emtm!ny 1a menny !s az ősanyag2. +em -o"d. ott s4ha/tom el za"&ndo( mi'oltom (imondhatatlan '&gya(oz&sait. s onnan 'an e dolgo("4l minden )izonys&gom.ned előtt egyet$m&st meg)esz!lni. F"J". E sz4'al9 menny."4 az !n 'allom&saim !s az ő ellen(ez!sü( (*z*tt. $ nem )a/# sa( te 7"am. mi(o" Je"%zs&lem"e gondolo(.'em !ne(!t. a(i( 4'a(odna( az igazs&go( (*zül sa( egyet is megtagadni. 6.g meg nem si(etülne(# leg-*l/e)) a""a 8"4)&lom ő(et "&'ezetni. hozz&d. hogy az%t&n a te"emt!s na8/aina( elsz&ml&l&s&'al mintegy "!szen(int '!gigt&"gyal/a az *sszes m5'e(et. s e))en is 'issza%tas. (!"le(.gy )esz!lni# $ amazo((al nem t*"őd*m. eze((el $ mondom $ a (*'et$ (ező()en -oglal(ozom. 3sa( hadd 'e"/ene( 8o"t (ia)&l&s%((al. hogy Isten m5'ei (*zül o(os . Isten l&t&s&)an )oldog szellemi 'agy !"telmi te"emtm!nyt /elezni# m&si( (i-e/ez!se# a -*ld sem /elent -o"m&tlan ősanyagot. nem a(a"ta azt a )izonyos."T /ekiford&l az ellenkezők másik cso)ortjának. Lel(em eg!sz e"e/!'el -*l-el!. az -o"gott ama -!"-i. Da ezt sem a(a"/&(. amelye(et a Szentl!le( /4na( l&tott . <Igaz. $ Lel(em zseng!i . a te sz.> $ D&t %gyan mit a(a"t mondani0 $ A mi magya"&zat%n( helyes $ mond/&( $.

that4. mi(o" m!g -o"m&tlan.A""a 'onat(oz4lag azon)an megegyezne( 'elem. hanem minden -a/t&/&)an )ent 'an a '&ltozand4s&g# azo()an is. teh&t a te"emt!s *sszess!g!t."4na( t%la/don. hogy a menny !s a -*ld.')ől. mi(o" m!g nem /&"%lt hozz& a -o"ma milyens!ge# az *"'!ny -*l*tt le)egő s*t!ts!g 8edig $ ezen -el-og&s sze"int $ a szellemi ősl!nyeg a))an az &lla8ot&)an. m&" 8edig a mindens!get gya("an illet/ü( az <!g !s -*ld> elne'e$ z!ssel.tani. ha (i azzal helyesen !l.tott. . amelye( '&ltozna(. 7"am. de <nem e"esz(edem sz4'it&)a. amelyet Isten a <)*l sess!g)en>. szellemi !s anyagi te"emtm!nyne( szo(t%n( ne'ezni. mi soda (!t -ő8a"an solat)a (ell egy)egy5/teni a t*"'!nyt !s a 8"4-!t&(at. Ez az anyag a magya"&z(od&s ezen '&ltozata sze"int "endetlen &lla8ot)an. ha a(a"/a az em)e". F"J". a te"emtő (!z"e '&"4 anyagot."4 t%la/don gondolat&na( (ide".e"t ez a l&that4 'il&g. ha !n m&s(!nt '!le(edem. s egy sz&lig az . minős!g !s -o"m&( sze"int 'al4 el(ül*nül!s n!l(ül m&" ta"talmazta ezt az eg!sz 'il&g"endet. . hogy mi 'olt a Szent B"4 -el-og&sa0 Fo"gat/%(. hanem a dolgo(na( m!g (ezdetleges ős-e/lőd!si (iind%l&s&t. !n e"ős hittel 'allom mindeze(et# mi (&"om 'an teh&t a))4l. minden nyil'&n )enne le'ő te"m!szettel együtt a))4l ala(%lt !s t!tetett tel/ess!. de egyn!mely (ül*n)s!g 'an (*ztü(. 'agy t!'esne( l&tsz4 dolgot az . J*l sen t%dta a . 'agyis a l&thatatlan !s l&that4 'il&g. s %gyan sen(ine( (*zülün( esz!)e sem /%t nyil'&n t!'es.este". Esze"int a Szent. /V---.inden l&thatatlan !s l&that4 dolog ala8anyag&t hi"dette meg . <s*t!ts!g az *"'!ny -*l*tt> $ ez 'olt a (!t elne'ez!s."T Az Nrás k-lön4k-lön magyarázatair!l. hogy az !g !s -*ld n!''el ne'ezzü( el !s e (!t sz4'al tel/esen (i-e/ezzü( az eg!sz l&thatatlan !s l&that4 'il&got. G. <P%szta !s ü"es -*ld>. az ala(. hogy sa( igazs&got mondhatott. m&s '&ltozata is.e"t a <8%szta !s ü"es -*ld> a teste( ősanyag&t /elenti a))an az &lla8ot&)an. . hanem a hallgat4( 'eszt!"e 'an> 1:Tim :. me"t ez semmi"e sem hasznos.H. V!gighallgato( !s -ontol4"a 'esze( !n minden '!lem!nyt.6A2. hanem semmi)ől te"emtett mindene(et# hisz a te"emtm!ny nem egyazonos Istennel.i 'an !8ül!sü("e0 <A t*"'!ny."&s sza'ai9 <(ezdet)en te"emt! Isten az eget !s -*ldet> a <menny !s -*ld> (i-e/ez!ssel nem az imm&" (iala(.t!s!"e !s !"t!s!"e t*"e(szün(. (isz&"mazhatott )előle. Isten azon)an nem *nmag&)4l. -o"gat/%( a (*ny'e(et. . hogy a Nenezis sza'ait t*))-!le igaz m4don lehet !"telmezni0 M&" az ne(em. A. /4 lel(iisme"et)ől !s tettet!s n!l(üli hit)ől 'al4 sze"etet> 16Tim 6. ami(o" m!g nem (*tőd*tt meg sze"telen mozg!(onys&ga. Viszont nin s a))an semmi illetlens!g. de (!ts!g(.4zes a (ettős elne'ez!ssel a))an az &lla8ot&)an.gy o(os(odn!(9 =88en ezt az ala(talan !s "endezetlen ősanyagot a(a"/a /elezni . l&that4 'il&gna( )izonyos na8o( alatt t*"t!nt te"emt!se !s "endez!se (*'et(ezett $ mondom $. mint 8!ld&%l az em)e"i test 'agy l!le(. a))an a (!"d!s)en.'ül annyi"a -o"m&lhat4 'olt. S2. hogy eze(et igen al(almasan -o"m&tlan ősanyag%l lehet -el-ogni. amelye( ma"adna(. ha m&s'ala(i meg . e (!t imm&" (iala(%lt te"emtm!ny. hogy a <8%szta !s ü"es -*ldet. a menny# azo()an is. mint -ele)a"&tom. a s*t!ts!ggel tele *"'!nyt> $ ami)ől azt&n az B"&s sze"int az eg!sz (*z*ns!gesen isme"t. me"t e"ős a hitün(. . mint 8!ld&%l Isten *"*( la(4helye.4zes a <menny !s -*ld> (i-e/ez!ssel. (!sz l&thatatlan !s l&that4 te"m!szete(et /elzi(. sem 'il&goss&got nem nye"t a )*l sess!gtől. . amelyet mennyne( !s -*ldne(. .it sz4ln&na( azon)an. szemeim 'il&goss&ga. egyet!"tene( 'elem. 'agyis <(ezdet)en> l!t"ehozott. Van a magya"&zatna(.e"t a t*"'!ny '!g !l/a a tiszta sz.

hogy minden.t4/a. minden.4zes. hogy minden)en. /4llehet te"m!szete sze"int '&ltozand4. Igaz. !"telmün( 'alami (iala(. az eget !s -*ldet."4 .tatlans&got l&t. de m&st mint emez. //. Igaz.gy 8!ld&%l <!g !s -*ld> n!''el lehetett illetni azt az ala(talan ősanyagot. A ha"madi( azt mond/a9 . a(i(ne( !"telmi e"őt adt&l mindeze( !"t!s!"e s a(i( "endületlenül 'all/&(. ami te"m!szete sze"int '&ltozand4. F"J". sa(%gyan az Igazs&g Lel(e sze"int )esz!lt. ami.tott dolgot. )izonyos (i-e/ez!si m4d sze"int /oggal 'iseli anna( a ne'!t. hogy az.tott dolog az . ami)ől lesz 'alami. hogy 'ele egy$*"*( Ig!)en meg$ te"emtette ezt az anyagi 'il&gmindens!get minden )enne'al4 nyil'&n$isme"etes )e"endez!s!'el együtt. annyi"a egyesült az *"*( -o"m&'al. Igaz. Igaz. Ez teszi lehető'!. m!g ha a sze"ző nem . Igaz. idő( -oly&s&na( ho"doz4/a nem lehet. s sa( az%t&n nye"i ala(/&t."T +!zes első szavainak többféle igaz értelmezése vagyon. Igaz.ttati(. . amit te. hogy te te"emtetted. ha a Szent. a ma/dnem$semmi. hogy nem sa( minden te"emtett !s (iala(. ami 'an. igazs&gna( m%tatsz."&s)4l 'ala(i azt igye(szi( (i!"teni. hogy a (iala(. Igaz. amit az . 7"am. ami az ala(talan)4l ala(. !g"e !s -*ld"e. ami )előle -e/lődi(# . ha "*'ids!g o(&)4l e (!t sz4)an -oglal%n( *ssze minden te"emtett !s (iala(. 'agy egyi( -o"ma helyett m&si()a *lt*z'e mi'olta sze"int is &t'&ltozz!(. mint a -*ld !s az *"'!ny. me"t tőle 'an. . hogy nin s azon hatalma az időne(." m5'e. /-/. F"J". Az itt elsz&ml&lt igazs&go()4l egyetlen egyet sem 'onna( (!ts!g)e azo(. Igaz. hogy szolg&d. azaz a szellemi !s anyagi 'il&got.e"t igaz. a(i ezen igazs&go( (*zül 'alamelyi(et (ihal&ssza !s . amely)ől az !g !s -*ld l!t"e/*tt.gy gondol(odott is. hogy 'ele egy$*"*( Ig!)en megte"emtette az eszes !s !"z!(i. ."&s (*z)en gondolt# sa( ahhoz "agasz(od/!(. hogy a l&that4 mindens!g (!t nagy "!sz"e oszli(.&sna( ism!t m&s a '!lem!nye9 <Mezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> $ ez azt /elenti. hogy t*))! t!nyleg nem '&ltozi(. mint magya"&z4/a.tott dolgo( (*zül semmi sem &ll (*zele)) az ala(talanhoz. minden igazmond4 elme meg$ 'il&gos.+in s a))an teh&t semmi el'etni'al4.gy '!le(edi(9 <Mezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> $ ez azt /elenti. hogy az ala(talan ősanyag. Van azon)an. hanem minden te"emthető !s ala(. Igaz. a(i)en mindent al(ott&l.that4 is. L is igazat gondolt. elősz*" ala(talan."T %som!ra szedi a biztos igazságokat. hogy egy&ltal&n -o"m&t (a8/on. hogy a (ezdet a te J*l sess!ged 'olt.

E -el-og&s sze"int teh&t a -o"m&tlan ősanyag)4l lett minden te"m!szet-*l*tti !s l&that4 te"emtm!ny.gy '!le(edi(9 <A -*ld 8%szta !s ü"es 'ala. amely)ől Isten az B"&s sze"int a mennyet !s -*ldet. A m&si( . 'agyis a 'il&g eg!sz anyagt*meg!t te"emtette. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. A Nenezis to'&))i sza'ait is (ül*n)*ző m4don !"telmezi( $ mindig az igazs&g (e"etei (*z*tt. s azt&n a))4l (iala(."T +!zes második mondatát is több m!don lehet érteni.n!n> $ ez azt /elenti. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. hogy 'ele egy$*"*( Ig!)en a szellemi !s anyagi 'il&g ala(talan ősanyag&t megte"emtette.t'a lette( azz&. V!gül az *t*di( . s*t!t ősanyag 'olt. A negyedi( . hogy a 'ele egy$*"*( Ig!)en az anyagi 'il&g ala(talan ősanyag&t te"emtette.gy sz4l9 <A -*ld 8%szta !s ü"es 'ala. hogy az anyagi al(ot&s. :. F"J". s*t!t m!lys!gne(>. "endezetlen. 'agyis az anyagi dolgo( *sszess!ge# e n!' al& azon)an oda (ell !"teni a mi !g)oltozat%n(at is.tott ege$-*ld/e m!g sa( ős(aoti(%s &lla8ot)an 'olt meg. . als4 !s -első"!sz"e -eloszt'a. hogy az !g !s -*ld n!'en *ssze-oglalt mindens!g egyelő"e ala(talan. Az első azt mond/a9 <A -*ld 8%szta !s ü"es 'ala. melyet Isten megte"emtett. hogy a menny !s -*ld n!''el *ssze-oglalt mindens!g egyelő"e ala(talan. //-.n!n> $ E sza'a(9 <menny !s -*ld> az B"&s)an nem /elenti( az ala(talan ősanyagot# me"t az ala(talans&g maga m&" meg'olt. s megelőző (i/elent!se sze"int a))4l te"emtette Isten a mennyet !s -*ldet. amely)en ős(aoti(%s m4don meg'olt a menny !s -*ld. egyelő"e sa( testi dolgo( ala(talan.gy )esz!l9 <A -*ld 8%szta !s ü"es 'ala. s*t!t ősanyag 'olt. amely)en e 'il&gmindens!gne( imm&" sz!t(üld*tt !s (iala(. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. !s a -*ld.n!n> $ ez azt /elenti.n!n> $ ez azt /elenti.<Mezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> $ ez azt /elenti. hisz azt ne'ezi az B"&s <ü"es !s 8%szta -*ldne(. hogy maga az ala(talans&g 'olt az anyag.n!n> $ ez azt /elenti. minden isme"etes !s megszo(ott )enne'al4/&'al együtt. -!nytelen ősanyaga 'olt. hogy mag&na( a te"emt!s m%n(&/&na( (iind%l&sa(!88en ala(talan ősanyagot te"emtett. (!t -ő. !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. amely)ől (!ső)) (i-e/lőd*tt az anyagi !g !s anyagi -*ld minden !"z!(ein( al& eső )enne'al4'al együtt. A negyedi(ne( ez a n!zete9 <A -*ld 8%szta !s ü"es 'ala !s s*t!ts!g 'ala a m!lys!g sz. Az *t*di( '!lem!nye ez9 <Mezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> $ ez azt /elenti. A ha"madi( . 'agyis a szellemi !s anyagi 'il&got. amine( most minden )enne$ 'al4'al együtt ta8asztalatilag l&tszana(. 6. amely)ől az%t&n (i-e/lőd*tt a szellemi menny $ m&s helyen az B"&s ezt ege( eg!ne( ne'ezi $.gy sz4l9 <Mezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> $ ez azt /elenti.

(*'et(ezőleg nem lehet egy$*"*( az Istennel. de sem az igaz hit. nem a <Mi"&lyi Sz!(e("ől.t/%(.//--. Da ezt el-ogad/%(. Da %gyanis &ll. ü"es -*ldne(. hogy a((o" (a8t&( /elen ala(/%(at. Viszont ha azt mond/a 'ala(i. /4llehet mag&t az ala(talan ősanyagot ne'eztü( . hogy Isten az ősala(talans&got megte"emtette# de hisz so( egy!)"ől sem )esz!l. amely az .t!st.gy !"telmezzü(. 'all/%( azt is. de hallgat megte"emt!sü( m4d/&"4l. hogy a menny !s -*ld elne'ez!s az ősanyag -o"m&tlan mi'olt&t /elenti.gy 8"4)&lna( o(os(odni9 $ Da nem a(a"/&to( el-ogadni."&s nem tesz eml. F"J". 8edig eze(et is nyil'&n mind Isten te"emtette. hogy Isten az ősanyagot te"emtette. mi!"t mond/a azt az B"&s. hogy azt nem Isten te"emtette. gy*ny*"5 sz!8ne( l&t/%( h%ll&mz&s%(at. :. hogy a '."&s %gyanis nem eml. s*t!t *"'!nyne( ne'ez. azt meg nem mond/a meg az B"&s. Da azon)an e sza'a(at <mennyet !s -*ldet te"emtett>. hogy az ala(talan ősanyagot.6I2. s%8&n azon o()4l. hogy ezt 'agy azt Isten te"emtette. de m!g mindig /4 az. mi(o" Isten azt mondta. amelyet az B"&s 8%szta. . a((o" egyetlen !"telmes em)e" sem me"!szeli azt &ll. $ /4llehet megte"emt!se (*"ülm!nyei"ől egyet sem sz4l a te"emt!s t*"t!nete0 . hogy az eg!sz mindens!get /elenti(. Fe/edelems!ge("ől. mint Isten te"emtm!ny!ne( a megelőző (i-e/ez!s ala8/&n9 <te"emtette a mennyet !s a -*ldet>. A Szent. hogy nagyo)) /4 az. ami Istentől l!tez!st is. mit sz4l%n( a 'ize(hez.t!st a""4l.gy te"emtett. hogy sa( a lehetős!g 'an meg )enne a (iala(. 6. =s mi!"t ne higgyü( el $ %gyanezen "eg%la sze"int $. hogy a Szent. szint!n Isten te"emtette !s 8edig semmi)ől. ala(ot is (a8ott.ti.tott -o"m&)an 'al4 l!tez!s"e.gy '&laszolna(9 $ Egy sz4'al sem tagad/%(.&so( megint a (!t leg%tols4 n!zettel ellen(ezne( s . hogy azt a )izonyos ala(talan ősanyagot Isten te"emtette# $ Isten. hogy *"*(től -og'a 'anna(. mint Isten."&s sze"int <8%szta !s ü"es 'ala>. ha sa( el nem -ogad/%(. me"t a te"emt!s (*ny'e nem tesz "4l%( eml. . a((o" az a -*ld. 'agy legal&)) ez a sz49 -*ld e))en a sz*'eg)en9 <(ezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet> az ősanyagot /elenti. ellen(ezőleg.t&sa. amiket az Nrás emleget.z igen !(es te"emtm!nyF S ha ily !"telem)en 'esszü(. +em sz4l a 3he"%)o("4l !s Sze"&-o("4l.gy. A (!t %tols4 n!zet '!dői e -e/teget!s"e esetleg .tani az ilyen dolgo("4l $ 8!ld&%l a 'ize("ől $. hogy a menny !s -*ld (i-e/ez!s. melyi( 8a"an s e"e/!)en (a8ta( ala(otF Az igazs&g teh&t ez9 Da a Nenezis nem mond/a %gyan. nem -oghat4 -el m&sna(. (*'et(ezi(. $ mit sz4l%n( a -i"mament%m -*l*tt l!'ő 'ize("ől0 Miala(. hogy (ise)) /4 %gyan. amit ."T /emcsak azokat teremtette Isten. amelye(et Szent P&l n!' sze"int elsz&ml&l. <gy5l/ene( egy)e a 'ize( a -i"mament%m alatt> s ezen egy)együleml!s 'olt a 'ize( (iala(. hogy a))4l (!szülte(0 Disz a 'ize( sa(%gyan nem ala(talan !s 8%szta l!nye(.tatlan &lla8ot)an nem lette( 'olna m!lt4( ilyen tisztes hely"e. Datalmass&go("4l> 1Mol 6. a(itől minden -*l*tte /4 dolog e"ed. amelye( -*l*tt <Isten lel(e le)eg 'ala>0 Odata"$ tozna( eze( is a <-*ld> elne'ez!s al&0 Dogyan mondhat/%( azon)an a((o" a -*ldet -o"m&tlan ősanyagna(0 Disz egyetlen 8illant&s meggyőz a""4l. Igaz. s az eget !s a -*ldet m!gis a))4l al(otta. sem a /4zan !sz nem enged -előle (!tel(ednün(.

hogy ."4/a.4zes sza'ai)a )elemagya"&zni. mi(o" . nagy )iza(od&ssal 'allom. hogy R"*( Ig!d)en al(ottad az eg!sz te"m!szetes !s te"m!szet-*l*tti mindens!get. mi 'olt a te a(a"atod.4zes sa( ezt ta"totta szem előtt. F"J". ala(talan &lla8ot. //-V. hogy e sz! =kezdetben? az Igét jelenti. 'a/on az 'olt$e . de vallja."T Hgy vélekedik. a neh!zs!ge( (!t -a/t&/a (elet(ezheti(# az egyi( a meg/elentett dolgo( igaz mi'olt&"4l.tett !"telem"e gondolt .eghallgattam !s meg!"tettem e '!le(ed!se(et. a m&si( a meg/elentőne( sa/&t )első sz&nd!(&"4l. s szolg&d sz&nd!(&n (e"esztül meg(e"esni. hogy minden olyan dolog (*"ül. hogy e (!t n!zet (*zül )&"melyi(et egyenlő igazs&ggal elmondhatta a Nenezis . a(i( sa/&t t!'es n!zetei(et a(a"/&( . hogy )e is '&lthassam."ta. mi(o" le. mi(o" . de megl&thatom$e %gyanilyen )izonyoss&ggal. nem l&tom )iztosan. a(i( .4zes sza'ait az igazs&ggal nyil'&n ellen(ező m4don !"telmezi(. milyen te"/edelm5 -el'il&gos. de az is lehetett a sz&nd!(a.tani. hogy mind(!t te"emtm!nyt (aoti(%s. megint m&s azt (e"esni.4zes ezt 'agy azt a(a"ta !"teni. 7"am.teni.4zes '!lem!nye0 Szolg&d 'agyo(. . sz4)a sem &llo( azo((al. amit -ogadtam."&s (*z)en sa(%gyan e""e gondolt0 :. milyene( 'olta( a te"emt!s igazi (*"ülm!nyei. ol'as4i'al !s hallgat4i'al (*z*lni0 Az első 8ont"a 'onat(oz4lag. a(&" m&s."t. . hogy más magyarázat is lehetséges. A m&sodi("a 'onat(oz4lag. $ m&" amennyi"e gy*nges!gemtől teli(."&s&)an eze(et (*z*lted 'elün(. F"J". minden(!88en igazs&got l&tott s al(almasan (i is mondotta. szolg&id (!8es$)esz!d)en t%dom&s%n("a hozta(. $ =n magam is. itt nem eml. &m)&" nem (!tel(edem. mint amilyen )iztosan meg lehet m%tatni 'alamely magya"&zat t&"gyi igazs&g&t $ -üggetlenül att4l. hogy . satla(ozni s 'elü( együtt *"'endezni. hogy e sz4n&l9 <(ezdet)en> azt gondolta9 a te"emtő sele('!s (ezdet!nF Lehet. hogy <(ezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s -*ldet>0 Jiztosan t%dom. hogy a(&" eze( (*zül gondolta 'alamelyi(et ama nagy -!"-i."T 1ét fő nehézség az Nrás értése kör-l. hogy . de me"em$e %gyana((o" )iza(od&ssal &ll.. amit igaza/(. Azo((al együtt a(a"o( Szent (*ny'ed ig!ihez (*zel.4zes. a(i( a te igazs&god !s sze"eteted t&gas mezein (e"esi( lel(ü( eledel!t. . ama (*ny')en m&s !s m&s !"t!s sze"int mennyi egy-o"m&n igaz magya"&zat lehet$ s!gesF Mi m%tat/a meg a sze"ző 'al4s&gos sz&nd!(&t0 . L&tom. 6.ne előtt# $ meghallgattam !s l&tom. de hogy melyi("e gondolt.ondhat/a$e 'ala(i olyan )iza(od&ssal.t&st a(a"t a te ig!d h5s!ges szolg&/a.tott !s (!sz szellemi !s anyagi 'il&got gondolt.indenhat4 7"am sz.na( !"tsü(. 7"am. 7"am. hogy &ll. Azo(hoz azon)an sze"etn!(. Bgy 8!ld&%l m&s dolog azt (%tatni.t&sa meg-elel a te igazs&godna(. Lehet. semmi m&st. sz4)a sem &lo( azo((al."&s (*z)en. (ezdetleges. Ee /a/. hogy e sza'a((al9 <menny !s -*ld> nem imm&" (iala(. me"t ilyenne( 'allom magamat az !n .//---. +e(ed a/&nlottam Vallom&saim eme (*ny'!ne( &ldozat&t s -olyton (!"em i"galmadat.

-!lelmes$(em!ny ezen a t!"en. aminthogy !n is sz. hogy mit gondolt em)e"t&"s%n(. hanem . a((o". Da (i %gyanis az em)e"is!g (*z*s !8ül!s!"e sz&nt a/&nd!(o(at mag&na( (*'eteli. Sze"essü( 7"%n($Istenün(et <tel/es sz."&n(. me"t nyil'&n az eg!sz em)e"is!gne( sz&ntad s igen (omoly -igyelmeztet!st (a8 solt&l hozz&.4zes t!nyleg .t4 igazs&ga -elől nin s (*z*ttün( ellen(ez!s. Da %gyanis 'ala(i az!"t "agasz(odi( '!lem!ny!hez. +e is za'a"(od/!( imm&" "a/tam sen(i ilyen ellen(ez!ssel9 nem azt gondolta . a(i( t*"'!nyeddel a legmagasa)) szem8ont9 a sze"etet szem8ont/a sze"int !lne(# )!(ess!ges !s atya-is&gos sz4'al sz4lo( hozz&. szeg!nys!gün()en is !letün(. nem az!"t )esz!lne(. (i sza)ad 'agy minden )első ellentmond&st4l.tod.l. !s . mint ahogyan sza'ait te !"telmezed0 $ tü"elmesen -ogadn&m (!"d!s!t s meg-eleln!( ne(i elő)) adott -e/teget!seim sze"int. nem is az eny!m.e"t minden.//V.S2.gy gondoltam>. hogy . amit te mondasz. amit !n mondo(.ned előtt a(a"o( )esz!lni# test'!"eim előtt. amint !n mondom $ s egyi(ün( sz*'egmagya"&zat&na( igazs&g&t sem tagad/a $. .tott !"telemmel t!nyleg szolg&d sz. me"t az *'!(. ha ma(a sna( l&tn&m. 7"am. az imm&" nem az *'!. . hogy sen(i az igazs&got m&so( elől la(at al& ne tegye# ha teszi. hanem 'a(me"ős!g# nem l&t&s a szülőany/a."'a. amely !"telmün( -*l*tt 'ez!"(edi(.4zes0 Diszen ezt sa(%gyan nem l&that/%( olyan tiszt&n. hogy az is igaz.4zes '!lem!ny!t. oh 7"am. egyi( a m&si( ellen -el ne -%'al(od/!( 'ala(i!"t> 16Mo" A. amit te mondasz. )izony a (*z*s asztal helyett a maga '&ly. hanem me"t helyes. 'agyis igazs&g helyett a hamiss&got (a8/a. hanem gőg.gy gondol(odott.'ün()ől. hanem a mag%(!)a sze"elmese(. tel/es lel(ün()ől. mit gondolsz.e"t .gy t%la/don(!88en m&" nem is az *'!(. hanem azt. nem az!"t. amint te &ll.gy sze"etn!(. -ele)a"&t%n(at 8edig. +em isme"i( eze( . hanem (*z*s t%la/dona minden igazs&g"a t*"e('ő em)e"ne(. mint *nmag%n(at> 1. G. mit h%za(od%n( a-elől.T*"' I.'esen -ogadom az ő helyes '!le(ed!sü(et./&t. a m&si(na( sin s.4zes.4zes igazi '!lem!nye nem az !n magya"&zatom)an. mit -elele( !n most ezen ellen$ (ezőmne(. e"eszd "& lel(em"e a szel. amit mondana(.4zes. hogy tü"elmes t%d/a( az ilyene(hez lenniF . m!ltasd (!"le( '&laszomat -igyelmed"e.e"t m!g ha igaz%( 'olna is. m&s em)e"e( igaz '!lem!ny!t is . a((o" sem láthatnánk az igazs&got.I2. mi(o" azt h&nyto"gat/&(. Da %gyanis azt (!"dezn! tőlem9 hogyan t%dod. s a (*z*s lel(i (in set t%la/don s5"!)e gy5/ti. Da m&" most a mi 7"%n(na( ezen min(et meg'il&gos. mintha Istentől meg'il&gos. hanem a '&ltozatlan igazs&g.4zes el!n( &llana !s azt mondan&9 <!n ezt . R"*( Igazs&g%n(. hanem az *'!()en 'anF .ds!g eső/!t. Bgy -elele( ne(i9 $ Da mind(etten meg!"t/ü(. (!"le(. hanem az!"t. nem az eny!m.'!)ől ol'asn&( (i azt. Sz. Da nem ilyene( 'oln&na(. a mag&!)4l hi"det. mi ala8on 'an ezen !"t!sün(0 A -%ndament%m )izony&"a nem a te szem!lyed. az is. hanem az!"t. me"t tele 'anna( gőggel. 6."T "öbbféle igaz vélemény között szeretet legyen a vitatkozás f&ndament&ma. . me"t igaz. Ee mi(o" azt mond/a9 nem . tel/es e"őn()ől.gy gondol(odott &m . Igazs&godat nin s /ogom le-oglalni. hogy . el'eszti. /4s&gos J. a(i haz%gs&got hi"det. amit !n mondo(. mint a '&ltozatlan igazs&gotF Sőt ha maga . hanem hinnün( (elleneF M*'et(ezőleg azont. nem %gyan az!"t. -igyelmezz a""a. sen(ine( sin s# igazs&god 'ala$ mennyiün(!. Mi nem &llhatom azon)an. &gas(od&s%( nem t%d&s. 7"am. <ami meg 'agyon . me"t igazs&g. F"J". Bt!leted.me. 'agy 'alami'el m!g )ő'e))en. me"t az *'!(.gy. :.

mint !"telmi e"e/ü(et meghalad4 dolgot -!l"e ne tegy!(.s!"ed 'allom&saim menet!t s meg)o s&/tod )5neimet. s ha ne(em /%tott 'olna a -eladat. hogy Isten e 8a"an ssza'ai 'al4s&gos (imondott sza'a( 'olta(. .na(. (*'et(e$ zőleg m&" ott. 8edig a sze"etet szellem!)en . szeg!ny mi'oltom !(ess!ge s minden t*"e('!sem)en !des ny%galmam# (i -igyelem$ mel (. $ azt (!8zeli(. az is (i(*'et(eztethető legyen az B"&s sz*'eg!)ől. hogy (i'&lts&gos te(int!lyü( magas$ s&g&)an )el&thatatlan idő(*n (e"esztül az em)e"is!g /a'&t szolg&l/&( !s diadalmasan meg$ halad/ana( minden hamis !s )üsz(e em)e"i '!le(ed!st az eg!sz 'il&gon. %tat /&" is )e a -o""&s)4l t*"t!nt (isza(ad&sa %t&n. :.$te(e"'!nyes (*'et(eztet!se((el. (ine( sza'ai !"telm!t hü'elyezget/ü(. hogy t%dniilli( az !n sz. sőt ha m&so( az igazs&g e"e/!)en m!g m&s magya"&zatot tal&lna(. ha !n születe( 'ala a))an az idő)en. a(i( az <Isten te"emtő t!ny(ed!s!ne( mi'olt&t !sszel -*l!"ni nem t%d/&(. hogy m&s 'olt test'!"ün( -el-og&sa. F"J".tani. //V-. mint 8ata(/ai (*zül )&"melyi(.4zesne(. kicsinyekhez is t&d beszélni. F"J". hogy . az . amely .t&sa.'sz 'ala meg ama nagy -eladat '!gz!s!"e. ahol (ezdődi(."ta meg '!gtől$'!gig (*ny'eit. mi(o" hall/&(. hogy (e'ese)) tehets!get adt&l igen h5s!ges szolg&dna(.'em s az !n sza'am legyen (*ny'eid meg. mi soda osto)as&g 'olna a Nenezis sza'ai"a 'onat(oz4 tem!"de( igaz magya"&zat (*ze8ette 'a(me"ően egy magya"&zathoz (*tődni s &ll. Mis helyen 'an a -o""&s. 6. a(&"milyen hossz.it (!"tem 'olna magamna( .sa)). hogy hasznosan szolg&l/on so( /*'endő hi"detőne(. //V--.4zes tel/esen a sze"etet eme (ettős t*"'!nye szellem!)en . 8a"an solatod sze"int sze"etni 8"4)&lom em)e"t&"saimat. 'agy (o"l&tlan hatalm."ni a Vil&gte"emt!s t*"t!net!t.gy szolg&d előad&sa is (e'!s sz4)an a tiszta igazs&g eg!sz -olyamait ta"talmazza. de )előle (isza(ad4 8ata(o( "!'!n nagy te"ületet *nt*z. a )esz!dne( olyan (i-e/ez!s)eli e"e/!t !s olyan előad&si (!8ess!get (!"tem 'olna. em)e"i l!nyne( gondol/&(. !s meglett>. s !88en ez!"t nem hihetem. ha sa( te meg nem eml!(ezel "4la0 Az ő hely!)en. d. m&s"!szt azo(."&st.e"t %t4'!g"e egyazon -&)4l -a"agna( mindannyi%n(at. 7"am. 7"am. Egyn!melye( %gyanis a Nenezis sza'aina( hallat&"a 'agy ol'as&sa (*z)en Istent em)e"$ -o"m&/. a m&si( azt az igazs&got $ m&" amint a dolog te"m!szete engedi $ 'ezeti le )előle hossz. s !"$e 'alamit az em)e". egyet lent. mint *nmagamat."T 2ölséges m# a (zent$rás. 7gyanő(. s engem h. előad&sa azt is -el*leli. :. ="tsd meg teh&t. hogy9 <mond& Isten9 legyen ez 'agy az. $ !n. haz%gs&g)a hagy/%( az 7"at. $ =88en ."T Az Nrás nagy alázatossága az emberi ész dajkál! bölcseje."t a sze"ző. a(i( (*zül egyi( ezt. hogy szolg&d (e'!s sza'. meg.4zes -el-og&saF Veszedelmese( az ilyen i'a(od&so(F S!"ti( a sze"etetet. me"t azt '!l/ü(. (!t nagy testet teh&t. . mert nagyokhoz is."&s&na( sze"sz&ma# azon (*ny'e(!. mint tan. amelye( )izonyos idő)en . a(i( hozz&!"tő 'izsg&l4d&s ala8/&n )&"mely helyes '!lem!ny"e /%totta(. mint magamna( '&"tam !s (!"tem 'olna. s e (ettő ho"dozza a 'il&gegyetem mindens!g!t. 6.S )izony ha el nem hisszü(. amelye(ne( az 'olt a !l/a./ !s '&"atlan szesz!llyel 'alahol az 5")en messze *nmag&t4l eget !s -*ldet te"emtett. hogy egy"!szt azo(. egyet -*nt. hogy az 'olt .4zes hely!)en0 . megisme"/!(.

hogy tőled -o(ozatosan elt&'olod'a. s ott !ldeg!l/en. a(&" az. L( m!g (i si -i4(&(# gy*nges!gü(et az B"&s nagysze"5 al&zatoss&ga anya$ *l)en ho"dozza. F"J". (!sz 'il&g)e"endez!st ho"dozza. . s -e seg'e szedi( a gyüm*l s*t. Azo( (*zül 'iszont. a(i azt gondol/a. ha"sogta( !s elm. (*nnyen (i8ottyanhati( a nya'aly&sF Istenem.&so(na( az B"&s ig!/e imm&" nem -!sze(. hogy az ősanyag)4l -e/lőd*tt az eg!sz !"telmes !s o(talan 'il&g# 'an. l&t/&(.tottad meg sa/&t (!8ed"e .gy !"ti. 'id&man )a"angolna( minden-el!. meg!"ti( mindeze(et s 'igadozna(. amely)ől a menny !s -*ld al(ottatott# $ a m&si( azt '!li. a <-*ld>. m. ahogy a te"emtm!nye( a ne(i adott hasonl4s&g -o(ozata sze"int mind "e&d. lent 8edig a s*t!t -*ldet l&t/%( minden )enne'al4/%((al együtt. hogy nem a te mi'oltod)4l 'ett hasonlatoss&g lett a 'il&g -o"m&/a.gy '!le(edi(.-elhangzotta(.n5leg t*)) m&s dolog"4l is ilyen testi mi'olt%n(na( meg-elelő m4don '!le(edne(.ltat !s minden /*'őt meghalad.lta(.gy !"ti(. Itt is. mi(o" az B"&s ig!it ol'ass&( 'agy hall/&(. A m&si( %gyanazon ig!(et -o"gat/a elm!/!)en s .tott.gy. s elhangz&s%( %t&n mind/&"t meg is lett minden. ott is gyüm*l s*t l&tna( a lom)o( (*z*tt. meg'il&gos. amely "o88ant *l!n az eg!sz ne(ün( isme"etes. L&t/&(. 7"am. Van. hogy Isten te"emtett mindent. hogy megint 'isszategye a -!sze()e. hogy <menny !s -*ld> anyagot /elent. amellyel te"emtett!l. (*ny*"ül/ meg "a/ta. . az egyi( szellemi !s (iala(. s azt ala(."T "&d!sok magyarázkodásai erről a sz!r!lO =kezdetben?. minden m. . amely)e -*nt a sillagos eget. A(a"atod. hogy (*"ül*tted ma"ad/ana(. amit sa( !"z!(ein((el a 'il&g ta"(a '&ltozatoss&g&)4l -el-oghatna(. ez -elel meg a <menny> sz4na(. m&" amennyi"e itt a -*ld*n lehets!ges. L( %gyanis.gy is üd'*sen !8ül )ennü(. hogy a (ezdet a te"emtett dolgo( (ezdőd!s!t /elenti# az ő !"telmez!se sze"int <(ezdet)en te"emt!> annyi. hogy az imm&" (iala(. hogy az ősanyag)4l ez az !"z!(elhető nagy anyagt*meg -e/lőd*tt. a(i a Szent. a(i .totta ő(et. a 'il&gegyetem '&ltozatos. a(i( a (ezdet sz4t . a(i( egy '!lem!nyen 'anna( az i"&nt. . hogy igazs&god. amely)ől azt&n a menny !s -*ld al(ottatott.e"t mi a dolog 'ele/e0 Az a )izonyos$ s&g. a(i sz4lott is hozz&n(. hogy a te '&ltozatlan *"*((!'al4$ s&god. !s . A(i( 8edig ama sz4( m*g*tt az ala(talan ősanyagot se/ti(. amit a 8a"an s "endelt. 7"am. a""a. a(&" az lett hi'at&s%(. amely azelőtt meg nem lett 'olna.gy <nagyon /4(> legyene(. /a/. mint9 elősz*" te"emt!. de az!"t az időleges te"emtm!nye( 'il&g&)an semmi sin s. anyagi !s m!g -o"m&tlan test. a (ezdetet a te J*l sess!ged"e !"ti."&s sza'ait9 <(ezdet)en te"emt! Isten> $ m!"legel'e. szint!n nem egy sa8&)an /&"na(. de a hit . Azo( (*z*tt is 'an (ül*n)s!g. minthogy 'eled egy%gyanaz. 6. egyi( azt hiszi. hogy a <menny !s -*ld> (!t anyagot /elez.g sz&"ny"a nem e"ős*di(F //V---. idő)en !s hely)en messze. nem '&ltozott s nem is t&madt semmi olyan .ls&gosan (iha/ol da/(&l4 )*l ső/e sz!l!"ől.ondom. hogy a <menny !s -*ld> (i-e/ez!s ezen a helyen az imm&" (iala(%lt !s "endeződ*tt te"emt$ m!nye(et /elenti. az Egy"e 'onat(ozzana(. hogy az a""a/&"4( *ssze ne ti8o"/&( azt a (is tollatlan /4sz&got# (üldd el angyalodat. $ me"t egy "!szü( a l&that4 !s l&thatatlan. hogy Isten a )*l sess!g)en te"emt! a mennyet !s -*ldet. Van (*ztü( olyan.tott !s meg(ül*n)*ztetett dolgo(at /elenti# $ a ha"madi( azt. :. a m&si(./ lendülete. m&s "!szü( sa( a l&that4 'il&got a(a"/a !"teni. !(es "end/!t al(oss&( 'agy )eleillesz(ed/ene(. ami nem a te al(ot&sod 'olna. $ S 'al4sz. Da azon)an 'alamelyi(ü( az B"&s egysze"5s!g!t meg'et'e gy&moltalan )üsz(es!ggel t. hanem semmi)ől te"emtett!l hozz&d semmi)en sem hasonl4 ala(talan ősanyagot. hanem &"nyas (e"t.

hogy 'ala(i so( 'esződs!g n!l(ül megl&ssa. ami m&" meg'an. s sa( az%t&n igaz.e"t "it(&n si(e"ül "o88ant gondolati magass&go("a -elemel(ed'e meg!"tenün( 7"am. mintha az anyag 'olna a hat4 o(. E"ő)eli első))s!g sin s# me"t a hang nem e"őse)). mint az. Amint teh&t eml. mi m4don előzi meg a hang az !ne(et. hogy *"*( mi'oltod '&ltoz&sa n!l(ül te"emtesz m%land4 'il&go(at. Ahhoz is igen !les !"telem (ell.l hi&)a (e"esi Istenne( 'alamely m&s te"emtm!ny!t.//-/. s az ala(. mint az !ne(. M*'et(ezőleg az anyag elő)) 'an. ami (iala(%l )előle. =ne( (*z)en a hang hallatszi(. amelye( )előlü( (!szülne(. e"ő)eli a gyüm*l s !s 'i"&g. hogy elősz*" !ne($-o"ma n!l(ül 'al4 hango(at ad%n(. hisz nem a hang az !ne( al(ot4m5'!sze. hanem az!"t. semmi sem ma"ad )előle. s a hang az ő ősanyaga. Az !ne( nem .tott mindens!get a(a"n& !"teni. . a m&sodi( !s ha"madi( igen (*nnyen !"thető. Da %gyanis az imm&" (iala(. de nem . hogy ala(.g4 hanganyag.gy. me"t a hang !s !ne( egy idő)en hangzi(. mit te"emtett az&tán0 S mi'el a mindens!gen t. hogy elősz*" nin s !ne(-o"m&/a. teh&t a szellemi !s anyagi 'il&gna( ősanyag&t. E n!gy első))s!g (*zül az első !s negyedi( igen nehezen."T Az elsőbbség k-lön4k-lönféle m!djair!l.gy (!szül. hogy meg'an $ -o"ma n!l(ül. -o"m&)a *lt*ztetett hang# az meglehet. . Az !ne(n!l nem . az idő)eli. hisz a -o"m&)a *lt*z!ssel ő maga is '&ltozi(. az&tán meg (iala(. hanem a hangot. hisz az !ne( t%la/don(!88en hang.t/%( )ele ő(et az !ne( -o"m&/&)a# nem is -a"ag/%( ő(et. mint a 'il&gegyetemne(.tün(# $ az ilyen anyago( %gyanis idő"end)en is megelőzi( azon t&"gya( -o"m&/&t. a(&"milyen is. ha másodszor nem te"emtett0 Da azt -eleli. amelye()ől sze("!nyt 'agy se"leget (!sz. sa( (ül*n)s!get t%d/on tenni az *"*(. to'&))& az e"ő !s az e"edet első))s!ge (*z*tt.totta. F"J". $ nem mond o(talans&got. -elhangz&sa %t&n elm. Idő)eli első))s!g 'an a 'i"&g !s gyüm*l s. s nem az az ala8/a.gy 'an. Az első))s!g e"edet)eli. hogy !ne( legyen. G. !s8edig !(es hang. 6. hogy sa( azt lehet -o"m&)a *lt*ztetni. hogy hang legyen.t )előle !ne(et. igen al(almatlan ne(i ez a (!"d!s9 hogyan mondhatod. $ a <menny !s -*ld> igazs&g sze"int nem /elenthet egye)et. de eg!szen )izonyos. A hang. me"t az (a8 !ne(-o"m&t.tani. me"t az anyagi hang az !ne(t%d4s l!le(ne( "endel(ez!s!"e &ll. me"t nem az !ne(et (ell )eigaz. s sa( az%t&n (a8/a. hogy anna(. Az !ne( ti.li(. eg!sz /oggal lehetne (!"dezni tőle9 ha először Isten (!sz"e megte"emtette a 'il&got. hogy először megte"emtette az ala(talan 'il&got. mint az !ne(l!si -o"ma# $ nem %gyan azon a "!'en. +em idő)eli ez az első))s!g.tettem. . mint a -&t 'agy !" et. elő)) 'an a z. R"*( első))s!ge 'an Istenne(# ez minden"e 'onat(ozi(. s hogy !88en ez a te *"*((! $ 'al4s&god első))s!ge. Idő)eli első))s!g"ől nem lehet sz4. e"edet)eli a hang !s !ne( (*z*tt. :. a(i e (i-e/ez!st9 <(ezdet)en te"emt!> eg!szen . ami"e 'alami ala(ot lehetne "&meste"(edni# !88en az!"t az !ne( a sa/&t hang/ai)an *mli(.eg (ell azon)an /egyeznün(.t4 e"ő 'olna )enne. hogy a mindens!get először te"emtette.gy !"telmezi9 <elősz*" te"emt!>.

gy . a tiszta sze"etetet szem elől el ne t!'esszü(F Da 'ala(i azt t%da(ol/a tőlem. de az!"t azt is a )előle ala(. . amelye(ne( t!'es mi'olta . in(&)) sze"etn!( ."&som 'alami(!88en mindanna( hangot ad/on. hogy ha 'alami igen magas te(int!ly5 dolgot (ellene . amelye("ől m&" elmondottam. me"t a menny !s a -*ld a))4l (!szülte(.'esen elisme"em. azt hiszem. 7"am. Valamennyien. melyi( '!lem!ny -elel meg leg/o))an a te ne'ezetes szolg&d. (i'!'e az anyagias -el-og&si m4do(at. hogy %gyanezen a/&nd!(ot nagy em)e"ed (i nem !"demelte 'olna tőledF .tott 'il&g.ttal sze"essün( t!ged is 7"am. ///-. mint az ala(talan ősanyag. F"J". s egy. Da ne(ed meg nem 'allom. ami ott az igazs&g 'e"ő-!ny!'el !s a lel(i !8ül!s haszn&'al oly igen !(es(edi(. $ mint . igazs&g -o""&sa. mi!"t ne -ogad/%( el mind(ettő/ü( '!lem!ny!t."&s (*z)en. !s e"ős hittel 'all/%( -előle.E 8!lda nyom&n. hogy Isten először te"emtett 'il&ganyagot. sze"essü( egym&st. a(i( (ül*n)*ző igazs&go("a )%((anhatna( ol'as&s (*z)enF S !n magam is ta"t4z(od&s n!l(ül meg'allom. $ 'elem együtt ama sza'a( igazs&g&t l&t/&( !s -e/tegeti(. hogy sa( ő isme"i . Az igaz '!lem!nye( ta"(a '&ltozatoss&g&)an m&s. negyedi(. ha azt -elelem. ha 'al4)an igazs&g"a s nem hi&)a'al4s&go("a szom/az%n(# $ szolg&dat 8edig. hogy . a(i( $ sz. $ nem idő szerint te"emtette elősz*". /4llehet -*ls!ges nagy dolgo(at mondana( al&zatos (*nt*s)en s (e'!s sz4'al is )ős!ges a ta"talm%(. mintha idő"endi első))s!ge lett 'olna# 8edig %gyan sa( ala sony a "ang/a# hisz a (iala(%lt 'il&g"end nyil'&n t*(!letese)). nem t%d egyet!"t!st te"emteniF M*ny*"ül/ "a/t%n( 7"am. hogy mit !"ne(. nem i/eszti( el B"&sod ezen ig!i. hogy mindazt a te (inyilat(oz$ tat&sod)4l me".i(o" teh&t ez is. a(i( i"&nt /4 "em!nys!ggel 'agy%n(. a(i t%d/a. me"t sa( . amelyet az B"&s mennyne($-*ldne( ne'ez. hogy t*"'!nyeddel a te szellemed)en !l/ün( s 8a"an sod '!gső !l/&t. ha mind(etten az igazs&g ala8/&n &llna(0 S ha a(ad ama sza'a(na( ha"madi(.gy. Azt azon)an l&tom. att4l a 'a(me"ő -elte'!stől. F"J".4zes szeme előtt le)egett0 Disz az egy igaz Isten a szent (*ny'e(et tem!"de( em)e" !"t!s!hez al(almas. amit sa( ama t&"gy"4l igazat el lehet gondolni. hogy egyetlen igaz '!lem!nyt -e/tse( (i )ő'e))en sa( az!"t.gy 'olt lehets!ges.gy emlegetni. 'agy m!g t*)) igaz !"telmez!se. mi!"t ne higgyü(.totta. Disz az idő -%ndament%ma a m&" (iala(. Istenne( tetsző m4don sele(szem. A Te"emtő *"*((!'al4s&ga 8edig ezt is meghalad/a. . A (i sinye(et 8edig. hogy (i"e(essze( m&s magya"&zato(at."T Az a fő.4zes igazi -el-og&s&t. az is e"ős(*di( előttem. hogy mindegyi( '!le$ m!ny)en 'an igazs&g."ni. (!nytelene( 'agy%n( . az ősanyag 8edig ala($ talan 'olt. hogy a szeretet vezérkedjék között-nk. ///. !"tse meg. az ilyen -eszeget!s nem ta"tozi( az !n Vallom&saim (e"etei)e.4zes -el-og&s&na(."T "öbb igazság van az Nrásban.tott dolgo((al együtt )ele(a8 sol/%( a mi idő"end)en ala8%l4 !szletein()e. mint az R"*( Igazs&g. ezen B"&sna( Lel(eddel tele sze"ző/!t tisztel/ü(. $ Isten mentsen. /ele anna(. hogy 'alamennyi t!nyleg . hogy a semmi)ől a 'alami l!t"e/*//*n."nom. mint amennyit értelm-nk megtalál. hogy nem is t%dom. Da 8edig )esz!lün( "4la.gy sem &"thatna.tette .

ha 'alamit . $ ha 8edig nem tal&lom el. ami igazat mi eddig a sz*'eg)en tal&lt%n(. hanem Isten. amely az *'! 'olt.'ül !"ezte !s !"tette mindazt. a(&" m&st %gyanazon ig!((el (a8 solat)an. milyen so(at *ssze. mint amit igazs&god az ő sza'ai (a8 s&n ne(em s%galmazni a(a"# $ %gyanezen igazs&god . amit /4na( l&tott. n!zd. 7"am. S '!gül 7"am. sa(hogy nem t%d%n( "4la."4/a a so( igaz -el-og&s (*zül esetleg sa( egyet ta"tott is szem előtt0 Da . minden(!88en te l!gy t&8l&l4n( s hamiss&g meg ne e/tsen min(etF Bme. hogy "*'ide)) magya"&zattal di s!"/ele( t!ged (*ny'eid)en. %"am Istenem. mennyi e"ő."tam ama n!h&ny ig!d"őlF Da ilyen m4don a(a"n&m *sszes (*ny'eidet '!gigelemezni. magasan -*l*tte &llana minden m&s magya"&zatna(. a(&" azt nyil'&n. a((o" az az egy.gy 'olna. ?e/tett dolog 'olt$e előtted mindaz. amelyet szent em)e"edne( is -elt&"t&l.'ül ott "e/tezi(. sőt azt is."T Az Nrás minden igazságának ala)ja Isten >elke. a(i engem el'ezet a )iztos -*ld"e0> 1Zsolt 6A:. hasznos. azt al(almasan !s helyesen -e/tegessem.tod (i. 'agy eddig nem t%dt%( megtal&lni. ha tal&n az ig!( . F"J". m!gis ne mond/a( m&st. !s Lel(ed)ől e"edő igazs&got. 'agy )&"melyi(et. . egy )iztos. s engedd. $ m&s !l/a nem is lehet igye('!semne(. mennyi idő 'olna el!gs!ges0 Engedd teh&t. 'a/on az "e/te()en ma"adt <a te /4 Lel(ed előtt is. (i nem test !s '!" 'agy. 7"am.%tasd meg azt ne(ün(.4zes t!nyleg nem l&tott.B"&s (*z)en e sza'a(n&l (!ts!g (.4zesne( is azt s%galmazta. hogy ha si(e"ül szolg&d -el-og&s&t eltal&lnom. (!"le(. ami m!g ezen(. Ehhez "agasz(od/!( az !n 'allom&som olyan e"ős hittel. amit ama sza'a( (!ső))i ol'as4ina( sz&nd!(od 'olt -elt&"ni. . hogy a szemem)e *tlő so( igazs&g (*zül $ me"t gazdag e -o""&sF $ egyet (i'&laszthassa(. ///--.6@2. sa( igaz legyen# azon)an.

t4. sza'&t.tő sze"etet )első mi'olt&t# e "!szlet 'al4s&gos gy*ngye a 'il&gos teol4giai !s e"(*l stani o(-e/t!s$ ne(.me.t/a . A gondolatmenet ezen a 8onton $ szinte '&"atlan%l $ megsza(ad. . Elősz*" megmagya"&zza. 'an szil&"d 'il&gn!zetün(. az%t&n le)o"%l az R"*( J4s&g el!. Isten !(es al(ot&sa. *"*( 8ihen!sün(ne( nem lesz al(onyata. L a mi lel(ün( 'il&gos. me"t minden elhe"'ad. a gyüm*l s*( az i"galmas sze"etet m5'eit /elenti(. -e/.tő/e> 1XXIII.sz4m&sz4( !s a sz&"nyaso( )e/&"/&(. szents!geit. A 'il&goss&g. -e/ezetn!l. sa( a hetedi(ne( nem# az *"*( Szom)atna(.tani minden gondolat&t. minden na8na( le (ell &ldoznia.2. a te"m!szet 'il&g&)4l hama" &t'ezeti a lel(e( )i"odalm&)a.t&s&t."&s"4l elmond.t4/a.t!l!se al&. hogy a nagy 'ize( az em)e"i nemet. minden elm. sele('!s!t. Az !let al(ony&"a gondol. Oda -o"d. a XVII.li(.gy idom%l &t Isten (!8!"e !s hasonlatoss&g&"a. tan.eg!"t/ü(.tő magas$ s&g&)4l Ágoston '!gigte(int m!g egysze" a 'il&gmindens!gen s a/(a !ne("e ny. az m&" !ne(.l a (*ny' gondolatmenete -olytonos emel(ed!s a magass&go( -el!.i az Isten!'el tito(zatos m4don egyesült l!le( t*"'!nye0 Em)e"$8!ld&( %t&nz&sa0 F*ldi eszm!nye( (e"es!se0 +em. +em t&'ozi( el a Nenezis (*ny'!ne( első mondatait4l# ottma"ad az B"&s (i/elent!sei m*g*tt "e/tőz(*dő m!lye)). )e"e8üli( az em)e"tenge"e(et s el'iszi( mindenü'! M"iszt%s tit(ait.!g mindig 8"o)l!m&( "a/zana( (*"ül*tte. Egy a t*"'!ny9 (i (ell mindig !s minden)en -ü"(!sznie Isten a(a"at&t !s asze"int igaz. )5n*s$gya"l4 mi'olt%n( -el/a'. A 'il&g tel/es. Vall&si !letün( -i"mamentoma 8edig itt a -*ld*n az B"&s. $ megt*"t!nt teh&t az em)e"is!g !let!)en a so"sd*ntő nagy -o"d%lat9 imm&" nem /&"%n( s*t!ts!g)en. $ az%t&n &tt!" a Szent$ l!le( -*ls!ges m%n(&ina( megt&"gyal&s&"a. az nem -e/teget!s. me"t sa( . a sz&"az-*ld az Egyh&zat. $ h&l&t adni a 'ett /4(!"t. me"t <ne a(a"/on . imm&" nem &"tana(. Innen t. A (*ny' m&sodi( ha"mad&n&l. s . Ezen a magaslaton a l!le( imm&" tiszta 8illant&ssal te(inti a 'il&got# t%d helyesen !"t!(elni. *"*( (!nysze"5s!gne( -olyom&nya# ma/d sz4t e/t a Szenth&"oms&g nyomai"4l. 'ele a na88al -iai 'agy%n(. sőt hasznos m%n(&t '!gezne( az !sz 'ez!"(ed!se sze"int. A szeml!let sz!d. . Miemel(edett a sz&"az-*ld a )o"zalmasan (a'a"g4 (ese"5 'ize( &"adat&)4l. )enső)) !"telmet igye(szi( (i)&ny&szni.t/&t.t!lni# &m)&" )izonyos dolgo( sohasem ta"tozhatna( az ő meg. n!l(üle ős$*"'!ny$te"m!szetün( hatalmas(odn!( el "a/t%n(. . -e/ezet)en a Szent.li(9 himn%szt mond 1XXXII. az eg!sz 'il&g!"t. el(*'et(ezett a meg'il&gosod&s ide/e s nem (ell t*))! az em)e"is!gne( (ese"'es ta8ogat4z&ssal (e"esg!lnie a t*(!letess!g .armadi$ $%n&v A tizenharmadik könyv tartalma A nagy 8üs8*( imm&" nem a Szent. A sz&"az is te"mel9 a 'ad&llato( M"iszt%s -egyelme al& (e"ülne(# 8%szt.tő/!ne( &ld&s&'al (a8 solat)an ma"(&ns 'on&so((al "a/zol/a meg az%t&n a seg."&s sza'aina( (*z'etlen !"telmez!s!'el -oglal(ozi(# magasa))"a lendül s (it&"/a előttün( elm!l(edő lel(!ne( nagysze"5 (in seit. $ hogyan 'an Isten mi)ennün(0 $ hogyan leszün( mi Isten)en0 $ de m&" nem -oglal(ozi( 'elün(. l!le(gyil(os szen'e$ d!lye( 'olta(. -e/.2 a te"emtett 'il&g !(ess!gei"ől. Amit Szent Ágoston a XVI.t4/a. hogy a te"emt!s Isten ingyen /4s&g&na( s nem 'alami )első. (ezdi m!lys!ges$!"telm5 allego"i(%s magya"&zatait. hanem legyen tel/es. A 'ize( te"melne(# a s. t%d .t!lő/e lenni a t*"'!nyne(.Tizen.

ts!gül (!"/em h. hogy mi)ől te"emtett!lF Pedig %gyan sa( nem 'olt "&m szü(s!gedF Vagyo($e olyan !"t!(. 'agyo(# me"t /4s&god mindent megelőz*tt. me"t te t*lt*d meg %t&nad 'al4 '&gya(oz&ssal.tatlan l!tez!st is meg(a8t&(. Istenemne(0 +em az!"t (ell szolg&lnom. Volt&l. s aho'a megt!"ün( ma/d. . hogy seg. A'agy mi !"telme 'olt a mennyne( !s -*ldne(.//&n meg ne gy*ngül/*n# nem az!"t (ell t!ged tisztelet !s sze"etet m5'ei'el (*"ül'ennem.i!"t0 3sa( az!"t.e"t m!g ilyen sem lehetett 'olna.eg!"demelte$e az ősanyag.'ogat4 (egyelmedet.ts!g!"e lehetn!( 7"amna(. amint tőled 'an l!tez!sem. hogy legal&)) <8%szta !s ü"es> lehessen0 . s . az anyag 'iszont ős"endezetlenül is t*)). hogy tőled legyen )oldog%l&som. ha sa( meg nem te"emted.t/a 'ala ő(et a te egys!ged"e. azt is. azt is. Diszen hozz&d -o"d%l&somat "!gen megelőzted s a((o" tem!"de( sz4'al szüntelenül sz4longatt&l.tse(. 7"am minden gonosz ad4ss&gomat. Azt is magad igazgatod *ssze la(&sod%l. nehogy 'issza (ell/en (ezeimne( szolg&lnod ellened el(*'etett so( h5tlens!gemet# megelőzted minden /*'endő !"dememet. -. &m)&" ne(ed semmi(!88en nem haszn&l. S )izony meg is ma"adta( 'olna (aoti(%s &lla8ot%()an. *"*( )oldogs&gom -%ndament%ma."T Az örök j!ság betölti a mennyet és a földet. F"J". amelyet <)*l sess!ged)en> te"emtett!l.gy eleget tett!l t%la/don (ezeidne(. ahonnan minden neh!zs!gün( megold&s&t (!"nün( (ell. Te a((o" elt*"*lted. /*// el lel(em)e. 6. hogy nagy elsza(ad&som)an "&d -igyel/e(.tatlan &lla8ot&)an is -*l*tte &ll %gyan a (iala(. amelye((el al(ott&l engem. mint a -*ld. teh&t nem is "%h&zhatt&l -*l engem l!tez!ssel. hogy megte"emtsdF .a" &t. ha nem m5'eli(# $ szolg&lo( !s h4dolo(. (i megte"emtett!l s a((o" sem 'etett!l (i eml!(ezeted)ől.t/a !s (i nem ala(. amelyet Ig!d e"e/!)en (a8ta(. hogy R"*( Ig!d)en sa( a (ezdetleges !s (iala(. +e 'esd el (i&lt4 sza'amat. hogy azt&n az eg!sz mindens!g a Leg-ő)) !s Egyetlen J4na( igen /4 (eze m%n(&/a legyen. ha sa( %gyanazon Ig!d *ssze nem igaz. mindegyi( a maga szellemi 'agy anyagi mi'olta sze"int0 A szellemi l!ny m!g ilyen (iala(. sem 'eled egyenlő nem lehet. F"J". mi(o" !n el-eledtele(. mi'el !"demelt!( meg. hogy a '!ges /4. --.eg(!"deztem a szellemi !s anyagi 'il&got. hogy <(ezdet)en> megte"emtetted ő(et0 . de sa( tőled sz&"mazhatott.inden te"emtm!ny %gyanis *"*($tel/es /4s&god)4l 'an. ne ma"ad/on te"emtetlenül. mi(o" !n m!g nem 'oltam. mintha azo( n!l(ül gondozatlan ma"adn&l. . Dozz&d (i&lto(. (*ny*"ülő Istenem.me. 'agy hogy e"őd (*z"em5(*d!sem h. m&si( is a z5"za'a" !s a hasonl4s&godt4l 'al4 elt&'olod&s i"&ny&)an i8a"(odi( min!l messze))"e elő"e t*"ni. de egyi( is.tott anyagna(. . (*'et(ezőleg $ nem is l!tez'!n elő)) $ (i sem !"demelhette azt. mint a semmi. Dozz&d (i&lto(. ha (i)onta(oz%n( az idő( "end/!)ől9 a mindenhat4 !s (*ny*"ületes Istenhez."T Isten ingyen j!sága hordoz benn-nket. Semmi 'oltam. hogy te"emtett!l. megt!"/e( hozz&d !s seg. s . hogy m%n(&don (*nny.

gy a te"emtett lel(e( "end/!)en a l!tez!s !s )*l sess!g nem egy%gyanaz. amelyne( az !let nem egysze"smind )oldogs&g is. magad 'agy %gyanis a sa/&t )oldogs&godF -V. sem "ossza))"a.:. hogy legal&)) s*t!t *"'!ny m4d/&"a (a'a"oghasson0 +yoma sem 'olt )enne a hozz&d 'al4 hasonlatoss&gna(.gy 'olt mit meg$ 'il&gos. *nmag&)an *"*($el!gedett a(a"atod sz&llt. Lehetett 'olna$e teh&t 'alami hi&ny )oldog$ s&god)an.gy 'olt.i az0 Te 'agy az. mintha az ő t*(!letess!gü( lett 'olna hi'at'a (i84tolni 'alami-!le -ogyat!(oss&godat.t4 *"*( -!nyhez !s )ele(a8 sol4dott. )oldogs&g&t is azon az ala8on. ha sa( Ig!d oda nem igaz. $ ha ez a 'il&g egy&ltal&n l!t"e sem /*n.i le)egett0 A te *"*($'&ltozatlan. nem tetszhetett teh&t t*(!letlens!gü(# megadtad ne(i( a t*(!letess!get.tanod. nem %gyan l!tez!se ala8/a sze"int. de nem a 'ize( ho"dozt&(. mintha meg8ihent 'olna "a/t%(. s m!g most is 'esződnün( (ell ama s*t!ts!gün( ma"ad'&nyai'al. a(i( azelőtt <. . amelyne( 'olt m&" 'alami-!le !lete.e"t egyedül )enned 'an meg a l!tez!s tel/ess!ge# !let !s )oldog !let egy !s %gyanaz ne(ed.gy.> ---. Amint nem 'olt !"deme a))an. hogy megt!"/en te"emtő$ . hanem /4s&god tel/es )ős!g!)ől. mi(o" a (aoti(%s ősanyagot meg"endezted !s -o"m&( (*z! igaz. amely m!ly. . &m)&" m!g mindig t&'ol a tel/es egyenlős!gtől. e"őse(. hogy oda-o"d%lt a meg'il&gos. te nem szü(s!g)ől te"emtett!l.C2. $ egy!)(!nt minden l!le( '&ltozatlan%l )*l s 'olna. F"J". ami soha sem '&ltozi( sem /o))"a.tottad.t&s"a '&"4 !letet (a8ta.t/a ahhoz. egyedül. ami te magad 'agy. Ez 'ezetett. hogy ala(talan mi'olta nem 'olt tetsz!sed"e# 'il&goss&gg& (ellett teh&t lennie. $ egy!)(!nt ". $ !88en . Bgy azt&n (egyelmedne( (*sz*nheti !let!t is. !88en . m. )enned nye"i megny%g'&s&t.gy $ /4l lehet imm&" l!tezett $ mag&t a meg'il&gos. F"J". Danem . . $ me"t ellen(ezőleg. tőled. so( o(on a szellemi te"emtm!ny"e !"tem. .tse !s a )i)liai s*t!t *"'!nyhez hasonl4 &lla8ot)a z%han/on 'issza.g sa( Egyszül*tted)en a <te igazs&god> nem leszün(. mi(o" m!g ős$s*t!ten *"'!nylett# $ hanem h&t"a 'olt ne(i. Valamint %gyanis az anyagi "end)en a sz!8s!g !s l!tez!s nem %gyanaz.t&st sem t%dta (i!"demelni."T A teremtés Istenben nem volt kényszer#ség. a(i megte"emtette.t nem is 'olna a 'il&gon. 'agy megma"ad ős ala(talans&g&)an0 T*(!letes 'agy. minden.eg!"demelte$e a szellemi te"emtm!ny ősala(/a. 7"am. nehogy hozz&dt!"!se(o" nye"t 'il&goss&g&t $ el-o"d%l'&n tőled $ el'esz. s . amin a te lel(ed meg8ihen. !s lőn 'il&goss&g>. lel(ün( sze"int szellemi te"emtm!nye(. A te"emt!s (ezdő &lla8ot&"a 'onat(oz4 ig!idet9 <legyen 'il&goss&g. sz&llt az . Ud'*s a l!le(ne( mindig melletted ma"adni. hogy ezt a meg'il&gos. A te /4s&gos lel(ed <le)eg 'ala %gyanis a 'ize( -*l*tt># $ le)egett. 7"am.t!leted al& estün(."T Istentől van minden világosság&nk. . hogy (ed'ed legyen )ennü(# nem az!"t sele(edted ezt 'elü(. &m)&" a dolgo( semmi(!88en sem /&"%lhatta( hozz& *"*m*d tel/ess!g!hez. me"t !let 'olt a((o" is. 'il&goss&g%n(t4l elsza(ad'a %gyanolyan s*t!t !letet !lün(. hanem . hogy /4"a '&ltoz'a ahhoz sim%lt. <mint az Isten hegyei> 1Zsolt GS./on$ nan megte"emtett !let -*l*tt. mint az *"'!ny. hogy anna( s%ga"ait4l 'il&goss&gg& '&ltozz!( !s hasonl4 legyen hozz&d.i is.

me"t egy!)(!nt e (i-e/ez!s !"telmetlen lett 'olna0 Sem az Atya -*l*tt nem le)egett %gyanis. a(it al(almasan nem lehetett m&s(!88en sz4)a hozni.me9 <Lel(ed le)eg 'ala a 'ize( -*l*tt."&sod '!gül lel(edet eml. Bme. az Atya. Oh 7"am. . hogy h&"om$egy az !n Istenem."T 'lmélkedik a >élekről aki =a vizek fölött lebeg vala?."T A >élek csodálatos m&nkáir!l./!hez. )oldogs&g&t. F"J". a 'il&g te"emtő/!)en. 'an$e !"tő eszün(. a 8%szta !s ü"es -*ld. -*l*tt. ez o(a anna(. mint az ege( -%ndament%ma. a <8%szta !s ü"es -*ld"ől>. 7"am. ami -*l*tt le)eg/en. a Fi. a tőled született. amely meg is ma"adt 'olna. ha sa( az <*"'!ny> ahhoz nem -o"d%l. A lel(i !let"ől tan. a <s*t!t *"'!ny"ől> a szellemi (iala(.tatlans&g z5"za'a"os gy&moltalans&g&'al (a8 so$ lat)an. amely$ )en Isten a 'il&got te"emtette# $ s mi'el hittel hittem. to'&)) (%tattam a szent ig!( (*z*tt.'ün()en a Szentl!le( &ltal. a s*t!t *"'!ny %t&n . A8ostolod -e/teget!s!t. Ez helyeztetett (!ső)) a -első !s als4 'ize( (*z!. ahogyan a l!le(ne( sz*"ny5 *"'!ny)e "oml&sa s onn!t (iemel!se '!g)emegy. V.t/&"a !s t!"den &ll'a (*ny*"*g !"ettün( hozz&d. hogy mi -*l*tt le)egett. 6Q2 megisme"hessü(. sz!8s!g!t. F"J". sem a Fi. hogy engem -!l"e ne 'ezessenF . ott lel/e t*(!letess!g!t. s !let!t mindig )ős!gese))en az !let -o""&s&)4l me".e"t te. Fi. a(itől ilyen &lla8ota is e"edt. mi -*l*tt le)egett. s .t'&n "&m%tat a sze"etet -*ls!ges . F"J". hogy az !g. a(i ne(ün( adatott> 1?4m S. So( sz4t e/tettem az <ege( eg!"ől>. $ a "oml&s a m!ly)e sza(a/t4 . mint azzal a (i-e/ez!ssel0 Ee mi!"t nem 'olt al(almas őt m&s (i-e/ez!ssel /elezni0 V--. hogy a mindent -*lülhalad4 sze"etet Lel(e (ezdet)en a 'ize( -*l*tt le)egett.egisme"tem imm&" az Aty&t Isten)en. !s Szentl!le(. az eg!sz te"emt!s al(ot4/aF V-. (*'et(ezőleg ha nem 'olt.inden üd'*ss!gün( szülőany/&"a9 a sze"etet"e (!"le(. s anna( -!nyess!g!)en -*ls!ges sz!8 !lett! !s az ő )i"odalm&'&9 az ege( eg!'! nem '&ltozi(.t'e s az ő 'il&goss&g&t szeml!l'e. a(i t%d/a. al(almas sza'%n( megt&"gyalni azt a -olyamatot. hogy <M"iszt%sna( minden t%dom&nyt -elülhalad4 sze"etet!t> 1E. !n itt -&tyol m*g*tt D&"oms&godat l&tom."T A teremtés történetében kinyilatkoztatást talál a (zentháromságr!l.G. Szü(s!g 'olt teh&t elősz*" megmondani. Th !n igazmond4 Vil&goss&gom.6A. mi o(a 'olt anna(. . 'agyis Fiad)an te"emtetted a mennyet !s -*ldet.t e sz4)an9 (ezdet.S2.> Bme a Szenth&"oms&g$ egy$Isten9 Atya. 'eled egy$*"*( !s egyenlő <J*l sess!g (ezdet!n>. Ezen a 8onton (*'esse imm&". ne(ed a/&nlom !"telmemet# 5zd el s*t!ts!g!t. s sa( az%t&n (*'et(ezhetett az.ti0 Tal&n ezzel a (i-e/ez!ssel9 <le)egett a 'ize( -*l*tt> $ szü(s!ges 'olt 'alami(!88en "&m%tatni0 S az!"t (ellett elő)) elmondani. <A te sze"eteted $ mond/a $ (i*ntetett a mi sz. mondd meg ne(em. nem is lett 'olna !"telme a (i-e/ez!sne(.

ts%(. amelyen <Lel(ed a 'ize( -*l*tt le)eg 'ala>. 7"am. +in s ne(em m!"t!(em# nem t%dom.gy !"tem. s (ül*n)en is egyedül ő"4la mond/a az B"&s. Fi.g4/&n (e"esztül az *"'!ny)e.s&gai 1'*. F"J". amely mintha az ő hely!"ől sz4lna0 Pedig az nem 'olt hely. s ha ez (e'!s. amely s*t!t so"sa lett 'olna a te"emtett lel(e( eg!sz 'il&g&na(. semmi nem )oldog. s 'ezess 'issza engem magadhoz# me"t .i!"t 'onat(ozi( sa( ő"e& e meg/el*l!s. s nyomo". ge"/essz hatalmasa)) sze"etet"e.S. mennyi'el sze"essele( e"őse))en. $ (*'et(ezőleg *nmaga sem. 6. Sem magam)an. hogy <le)eg 'ala a 'ize( -*l*tt>. ha ellen)en . ez maga is el!gs!ges anna( megm%tat&s&"a. Oh. Szentl!le("ől is mondhatom. mi%t&n lel(ün( &tal'e"gőd*tt a 'ize(en. ha )enned nem 'agyo(. Zsolt 6:G. mint te. a (iemel!s a <'ize( -*l*tt le)egő L!le(> i"galmas sze"etete . hogy ő a te <a/&nd!(od> 1A83sel :. 7"am.t4/a# te sz*'*d (i )ensőn( ünne8i "%h&/&t# (ezed nyom&n de"ül 'e"ő-!ny s*t!t !/sza(&n("a.z4d/!( o" &d "e/te(!)enF 3sa( azt az egyet t%dom. sze"etle(. F"J". Add ne(em. hogy )oldogtalan 'agyo(. s )%(&s%( m%tatta meg az *"'!nyt. a""a a magaslat"a. emel(ed!sün(et nem hely sze"int (ell !"teniF D&t hogyan0 Szen'ed!lyein( sze"int. . V---. )enne lesz 'eled t*lte(ez!sün(.H2. Lel(ün( tiszt&talans&ga sze"int. mily nagy a tőled elsza(adt lel(e( nyomo"a !s ny%gtalans&gaF .t a süllyed!shez. el)o"%lt lel(ün( meg'il&gos.me. hogy Isten '&ltozatlan -*ns!ge &llott a -o"g4$'&ltoz4 mindens!g -*l*tt.gy el/%ss%n( a mindene( -*l*tt 'al4 ny%galom hely!"e.'ün(et a te szent 'il&god -el! igaz. A sze"etet sz&"nyain sz&ll%n( . sem magamon (. 7"am magadat. ha sa( mind/&"t (ezdet)en (i nem adod a 8a"an sot9 legyen 'il&goss&gF $ s a 'il&goss&g l!t"e nem /*n.'&gya(. a(i '&ltozatlan -*ns!ggel ő"(*di( e m%land4 mindens!g -*l*tt. az Aty&"4l is. Ez a 8ihen!s lesz a mi haz&n(. hogy sz. ami (ise)). hogy -*ls!ges al(ot&sod az !"telmes te"emtm!ny# $ me"t . E))en az a/&nd!(od)an 'an el8ihen!sün(. me"t hisz süllyed!sün(et. hogy !letem -oly&sa egyenesen (e)led -el! igazod/!( s azt&n megh."T A lélek természet szerint vágyakozik Isten felé.'ül nin s a((o" ny%godalmam. amelye( nem is 'al4s&gos 'ize( 1hanem az !let nyomo".s&g ne(em minden (in s. S hogyan emel(edün(0 Jiztos "!')e '&gya(oz4 lel(ün(et -el(a"ol/a !s mag&hoz 'onzza szent mi'oltod.t/&n0F Mine( mond/am0 Dogyan mond/am0 A l!le( "oml&sa igen hasonl. el)%(ott az em)e"i l!le(. Ee h&t az Atya !s a Fi.S2."T Isten a lelkek végső célja és beteljesedése. minden )ős!g. de igen (ül*n)*zi( is tőle. ha a te 'il&goss&god "%h&/&)4l (imeztelenedne(F Val4)an.ennyi"e (i'etődi( "a/t%( sa/&t s*t!ts!gü(. a Szentl!le("ől sem &ll.GH2. Za)ol&tlan '&gyain( sze"int. IstenemF -/. tal&n nem le)egte( a 'ize( -*l*tt0 Da a le)eg!st hely sze"int !s anyagi !"telem)en 'eszem. En!l(ül az <ege( ege> maga is sz*"ny5$s*t!t *"'!ny 'olna9 <most 8edig 'il&goss&g az K")an> 1E. ami nem az !n 7"am. ami mind lesodo" min(et e 'il&ghoz 'al4 "agasz(od&s%n( z. s . Te 'agy."4l is.i!"t mond/a h&t az B"&s ezt sa( a te Lel(ed"ől0 . s !gi )i"odalmad minden la(4/a !"telm!t.that/a.thatom. ny%gtalans&g&t semmi )e nem t*ltheti.me. El)%(ott az angyal. a(a"at&t ne(ed al&"endel'e s engedelmesen hozz&d sim%l'a meg nem ny%gszi( Szentlel(ed)en.

. s a te (egyes /4a(a"atod ad/a meg ne(ün( a )!(!t.gy "4la. sa( a(i !"t hozz&. /4 tüzed e"e/!)en l&ng"a lo))an%n( !s igaz&n megyün(. Az !n neh!z(ed!sem a sze"etet.62. hanem a testne( meg-elelő helyzetet (e"esi. s mindaddig (a'a"ogna(. *nts 'izet az ola/"a. Rnts ola/at a '. !s meglőn. "it(a l!le( )esz!l . E h&"om dolog9 lenni.6S2. Vagyo(. s a te /4s&gos Lel(ed <emeli (i ma/d ala sonys&g%n(at a hal&l (a8%i)4l> 1Zsolt Q."T *éldával ábrázolja a (zentháromság titkát. . s -*l!/e (e"e(edi(. 6. az sza)/a meg az i"&nyt. mint *"*((*n$ *"*((! ottma"adni.gy ad/a elő. mennyi"e egys!ges egy ez . ha sa( a minden '&ltozand4s&g -*l*tt ott le)egő A/&nd!(od halad!(talan%l -*l nem emeli mind/&"t megte"emt!se %t&n ama sza'ad e"e/!)en9 legyen. de mindegyi(et a maga neh!z(ed!se ha/t/a a sa/&t elhelyez(ed!se -el!. A t5z 8!ld&%l -el-el! lo)og. s '!gül9 a(a"o( lenni !s t%dni. tőled (!"/en 'il&goss&got s ne engem za'a"/on. mi soda hat4 o( e"e/!)en t*"t!nt &lla8ot&na( meg'&ltoz&sa.taniF /-. !s azt. 'agyis9 t%d4 !s a(a"4 'agyo(# to'&))& t%dom. 8edig ezt a tit(ot sa( s*ndes )!(!)en lehet szeml!lni. hogy a -ogyat(ozhatatlan 'il&goss&ghoz oda-o"d%l'a maga is 'il&goss&gg& '&ltozott. -*l az !gi Je"%zs&lem )!(!/e -el! s <'igadoz%n(.ne al&. Sze"etn!m. t%dni. a (őne( ellen(ező i"&nya 'an. de !88en ez!"t adom eli)ü(. a(a"ni. /. m.' magas)a 'ezető *s'!nyeit !s a l!8 ső( !ne(!t !ne(el/ü(. Oda helyez el ma/d min(et (egyess!ged.Q2 is meg t%dn!( 'il&gos. ami(o" s*t!ts!g 'olt%n(. anna( i"&ny&)an (e"esi( helyü(et. me"t nem isme"t ellen(ező '&gya(oz&stF Pedig )izony eg!szen m&s ma"adt 'olna. Tüzed. hogy ann&l 'il&go$ sa))an (it5n/!(. F"J". ame""e sz&"nyalo(."T Az angyalok a lélek erejében öröködtek bele Isten boldog látásába. !"tse.g el nem helyez(edne(. mintha elő)) lett 'olna s*t!t !s (aoti(%s. mi(o" azt mond/&( ne(ün(9 az K" h&z&)a megyün(> 1Zsolt 6:6. me"t /a/. $ Az!"t teszi ezt az B"&s. (ed'es. mint ama D&"oms&g. az ti. hogy soha t*))! egye)et ne (. A(i nem !"ti. mit )esz!lF Tele a 'il&g so( 8*"*s za//al. Az em)e"i l!le( so"s&)an idő sze"int is meg lehet (ül*n)*ztetni azt az &lla8otot. az%t&n meg8ihenne(. l&t/a. ha az em)e"e( h&"om dolgot megh&nyn&na($'etn!ne(.oda. F"J". . hogy 'agyo( !s a(a"o(. :. mintha !n sa( egy <e 'il&g"a /*'ő em)e"t> 1Jn 6. A te a/&nd!(od. hogy t%d/a is. hogy (igy%llad )ennün( s -*l-el! t*"e(szün(# &ttüzesedün( !s sz&ll%n(.ttati(# s ezt .ti. Bme.eg/&"/%( a sz. Joldog az a te"emtm!ny. Eg!szen m&s 8e"sze ez a h&"om. ami(o" ma/d eg!szen 'il&goss&g leszün(# az angyalte"emtm!nyn!l azon)an az B"&s azt hangs. A(i !"ti.lyozza.z sz.'&n/%n(. m&si(at is te"m!szete ha/t/a. milyen ma"adt 'olna.inden test a maga neh!z(ed!s!'el (e"esi 8ihenő hely!t# s e neh!z(ed!s i"&nya nem o('etlenül le-el! ta"t. ha meg nem 'il&gos. milyen messze esi( az em)e" egys!ge a Szenth&"oms&g!t4l. a(a"o(. helyet se"!lne(# egyi(et is. me"t -*l-el! megyün(. Mi !"ti a mindenhat4 Szenth&"oms&g tit(&t0 Pedig (i nem emlegeti0 Da %gyan t!nyleg azt eml. t%do(. elm!l(ed'e meg!"ts!(. hogy -ontolgat'a.

. 6.hoz4 l!le((el '&gya(ozi( az !lő Istenhez.e"$e 'ala(i e t&"gy)an 'a(me"ően '!lem!nyt mondani0 /--. s a m!g m!lye)) *"'!ny)en la(4(at h. Atya. Vil&goss&g 'agy%n(. hogy imm&" tal&n ama -*l*ttün( l!'ő V&ltozatlanna( is (ileste tit(&t./%l&sa &ltal.6:2.C2. Folytasd.'ogat4 sz4'al )iztat/a9 <+e sza)/&to( magato(at e 'il&ghoz.tette./a (*dl*tt "a/ta.t G. a(a"ata is '&ltozatlan# de hogy e h&"om dolog ala8/a$e ott a D&"oms&gna(# 'agy minden szem!ly)en meg'an$e mind a h&"om . <. 'izsg&l4d/!( !s -elel/enF Da azon)an 'ala(i nyit/&"a /*n e dologna( s ne(em el is magya"&zza. Atya. hogy mind a h&"om (ül*n$(ül*n mindegyi( szem!ly!.a h&"om az ele'en 'al4s&g)an# egy.g&sa )elesza(ad a m&si(!)a 1Zsolt A6. mondom. amely 'eled egyenlő. mint l!nyeg# mennyi"e nem t5"i meg a sz!t'&laszt&stF :. hanem mint testie(ne(>.ennyei la(4h&z&)a 4ha/t &t(*lt*zni 1:Mo" S.ost m!g olyan az !letün(. nem "em!nys!g> 1?4m H. $ 'agyis9 <ta"tsato( )5n)&natot.gy 8anasz(odi(# <nem sz4lhattam ne(te( mint lel(ie(ne(. hogy egyi( lesel(edő *"'!ny z. s a t%datlans&g )o".:2. szent. . A Te ne'ed)en (a8t%( a szent(e"eszts!get. s *nmag&t *"*('&ltozatlan%l (i is el!g.lha"sog/a ő(et a te '. a (zentlélek megvilágos$t benn-nket. ami( m*g*tte 'anna(.:2. megt!"tün( hozz&d s . =s mi'el <lel(ün( megh&)o"odott )ennün(. amely *nmag&$ na( t&"gya !s !l/a. 'alamint a sza"'as a '.gy.'ő lel(em. A "em!nys!g 8edig.:2. F"J". %gyan s4ha/tozi( te"hei alatt !s szom/. !n h.z-o""&so(hoz9 <mi(o" /%to( el oda0> 1Zsolt A6. Ez a 8!lda minden(ine( (eze ügy!)en 'an# -igyel/e meg teh&t (i$(i *nmag&t. !s Szentl!le(# $ me"t min&l%n( is Egyszül*tt/!)en te"emtett az K" eget !s -*ldet9 Egyh&z&na( lel(i !s testi em)e"eit# a mi -*ldün( is 8%szta !s ü"es 'ala. mihelyt l&t/%(. hanem hitün( &ltal.ti sa/&t egymi'olt&na( nagysze"5 )ős!g!'el0 .s%lt%( mag%n(at s*t!ts!gün( miatt. szent 'agy 7"am. hanem '&ltozzato( el a ti !"telmete( meg. Fi.eg t%d/a$e ezt 'ala(i magya"&zni0 . mint !let# egy.me azon)an lel(ed a 'ize( -*l*tt le)eg 'ala.gy lettün( 'il&goss&g az K")anF> /---. *nmag&t isme"i. ő is 4'a(odi( azt gondolni. F"J".H2. a hegy l&)&n&l. esz!)e se /%sson az a gondolat. !s Szentl!le(# a Te ne'ed)en (e"esztelün(.jhodás&nk itt a földön nem tökéletes. (i . s . . . h&"oms&g&)an is '!gtelen L!ny)en. (i t%dn& hama" eld*nteni0 Vagy mind(!t -elte'!s igaz amaz *"*($tit(os m4do(on egysze"5s!g!)en is. megváltott. a 2i. nem %gyan a sz.e"t a "em!nys!g &ltal ta"t%n( meg.me. s <a te .me9 meglett a 'il&goss&gF <S*t!ts!g 'olt%n( 'alami(o". +e . !"t!se is. 7"am.zes!seid hang/a.I2# . 'allom&st!teledet# -olytasd !s ilyen sza'a(at mond/ %"ad"4l9 <Szent. Itt a -*ld*n m!g az A8ostol is. megeml!(eztün( "4lad.t!leteid nagy m!lys!g> 1Zsolt GS.n"ől sz.:A2. hanem el-eled'!n. hanem azt mondtad9 legyen 'il&goss&gF Legyen 'il&goss&g.n"e 'al4 l&t&s ."T Istenben val! meg. de m&" t. de al&zatos lett mi!"tün(. $ s el). Istenem>. Jo"d&n -*ld!"ől> 1Zsolt A6.6G2. ami( előtte 'anna( 1Fil G. Fi. mint l!le(# egy.t/&n. s i"galmass&god nem hagyta el nya'aly&s mi'olt%n(at. me"t el(*zelgetett a mennye(ne( o"sz&ga> 1. s azo("a te"/esz(ed'!n. hogy imm&" !lhoz /%tott.e"t <a gonoszs&g!"t do"g&lod az em)e"t> 1Zsolt GH. mielőtt a (inyilat(oztat&s -o"m&/a !(es. . me"t 'an.e"t anna( l!tez!se is."T Az atya teremtett.

A s*t!ts!g ma"ad'&nyait h%" ol/%( a )5n miatt hal&l"asz&nt test)en.62. J. me"t <na8on(int mond/&( ne(em9 hol 'agyon a te Istened0> 1Zsolt A6. hogy m!g mindig *"'!ny. a 'őleg!nyne( egysze"5s!g!től> 1:Mo" 66. amelyne( mi is magzat/ai 'olt%n( s*t!ts!g$(o"%n()an. <mi!"t 'agy szomo". Sőt )előlem is (isza(ad a (!"d!s9 hol 'an az !n Istenem0 Pedig t%dom. ami s*t!ts!g. hanem a te 'izeid z. hisz )a"&t/a a 'őleg!nyne(. ami 'il&goss&g. Az B"&s is azt mond/a9 <(i '&laszt el min(et> 16Mo" A.g&s&'al sz4longat/a a -*ldi !let *"'!ny!)en 'e"gődő(et.eg is 8ihene( )enned egy$egy (e'eset olyan(o". na88al is.:@2. amely imm&" (enye"em ne(em !//el is.t4/a. !s "&d 'etem szemeimet s sza(adatlan mondom di s!"etedet. A((o" ma/d ela8ad a (*nnyh%llat&s.. (i ig!zett meg tite(et0 1Nal G.ost m!g szomo".legyete(. az !n Istenemet. ünne8i 'igadoz4 hanggal.:62. de az!"t m!g s4ha/toz'a '&"/a.G2. . /-V.n"e l&t/%( őt.'e(et !s te t%dod igaz&n ne'!n ne'ezni azt. ?4m Q. me"t "emeg so"s%( miatt. me"t i"galmasan ott le)eg a mi s*t!ten h&)o"g4 )ensőn( -*l*tt. a tieiddel )esz!l# me"t el(üld*tted a magass&go()4l Lel(edet az &ltal. nem a s*t!ts!g!.a/d sa( elm. !s eloszli( a s*t!ts!g. de az !"telem dolg&)an t*(!letese( legyete(> 1?4m 6:. .:# 6Mo" 6A. a gonoszs&g"a n!z'e lehette( %gyan gye"me(e(. a(i <megele$ 'en. de ma/d sa( -*l"agyog a mi na8%n( is. ne sügged/F . amelyet (igy. hogy m&"is 'il&goss&g lehetün(. ő!"ette )%zg4l(odi(# . a(i -elment a mennye()e !s megind. hogy az *"*m z. azt mondogat/a. L%t&na '&gya(ozi( a <'őleg!ny )a"&t/a># meg(a8ta %gyan m&" a <l!le( zseng!it> ő&ltala. ha sa( te nem0 Van$e 'alamin(.gy4 meg salta ='&t az ő &lno(s&g&'al. az ő !"telmü( is meg"omol/on a te Egyetlen Fiadna(.ti ma/d a mi haland4 testün(et is> 1?4m H.n"ől sz.me. hol 'agy.me nem a maga sza'&'al. Z&log 'an (ezün()en itt e za"&ndo(l&s ide/!n. <?eggel el!d &llo(> 1Zsolt S. hisz az ő ig!/e a te %tad meg'il&gos.zz&l. a na8 -iai 'agy%n(. hogy Isten gye"me(!'! legyen !s teste sze"int is elnye"/e meg'&lt&s&t. a "em!nys!g e"e/!)en )oldogo( 'agy%n(# a 'il&goss&g. :.s&g a lel(em )!"e.totta a (egyelme( &"/&t. mi!"t h&)o"gatsz engem0 J. ."T ' földi életbe hit és remény a mi erősség-nk. L%t&na '&gya(ozi(. Oh. a gonoszs&g szülőany/a# ma/d sa( el-o"d%l az K" ha"ag/a.li( az !/. .662 a )ennün( la(4 l!le( (ed'!!"t. s azt. *"'!nny! '&li(. amely)ől so( m&s is (!szült. J. 'agy in(&)) !"zi.t!let# a s*t!ts!g -iai (*z*tt !s (*ztün( sa( te t%dsz meg(ül*n)*ztet'e eligazodni# me"t sa( te 'izsg&lod a sz.me. $ &m)&" 'alami(o" az! 'olt%n(.C2. ami(o" ma/d sz. me"t el$elhanyatli(. .ts&( el '&"osodat. Ditem 8edig. 6. nem az !/sza(&!. aty&m-iai./tott&l l!8!seim el! az !let !/sza(&/&)an.eg).zz&l az K")an. !n lel(em. hisz tag/a a /egyes$Egyh&zna(# !"ette )%zg4l(odi(. de gyal&zat"a0 1V*. <Oh.t4/&t. milyen "agyog4 lesz a 'al4s&g.g4 'izei )o". gye"me(e( !"telem"e n!z'e. amit nem tőled (a8t%n(0 +em egyazon -*ld)ől al(otott ed!nye( 'agy%n($e tisztess!g"e. mi(o" <(it&"om lel(emet magam -*l! az *"*m !s h&la sza'&'al> 1Zsolt A6.S2. nehogy <'alamint a (. !"tetlen Nalat&(. s .zz&l az K")anF> :.zhatatlan most m!g az em)e"i . ?eggel el!d &llo( !s n!zem o" &m sza)ad. +em mag&!"t. Imm&" nem is a maga sza'ai'al. F"J".A2.S2 7"am.

I2. ."&sod e"őss!ge -*l!. +e(i( nin s szü(s!gü( a""a. F"J"./V.l la(4 se"egei. mint mennyezetet.tottad "&n( !s te".tottan ő(et0F M*ny'ed e"őss!g!t. Ig!d hi"detői &t(*lt*zne( e 'il&g)4l a m&si()a.tetted -*l!n( haland4 em)e"e( (ezei . mint 'alami "%h&t. B"&said eg!)e )ele8illanthass%n(# oszlasd el.me. . G. hogy ő( meghalta(. -elg*ngy*lteti( ma/d.thattad ne(ün( a te isteni B"&sod)anF Valami(o" m!g az !g is. amely most mint a 1testen a2 )ő" -*l!n( -eszül. Zeng/!( eze( *"*((! ne'ed di s!"et!t# magasztal/ana( t!ged mindannyian angyalaidna( a mi egein(en t. hogy ezen .$ tottad )ele a 'il&g)a. amellyel )e-*d*zted. 6. R"*( ez a l&t&s. Sőt mag&t a(a"atodna( *"*('&ltozatlan mi'olt&t . A Szent.n"ől sz. a(i( megh4dolna( előttün(. Ott 'an. . hisz az B"&s te(int!lye az ő (o"%()an m!g nem 'olt ilyen 'il&g"asz4l4 te"/edelm5.t/&n. ő( nem ol'as&s)4l isme"i( Ig!det. amely az idő( )el&thatatlan -olyam&n (e"esztül -olyton tan. sze"eti( is. hogy legyen mi"e -*lte(intenie. *"*( amit l&tna(."&s%( *"*((!# me"t magas"a emelted ő(et . A -elhő( "ohanna(. Ez a (*ny' soha )e nem s%(4di(. mind elt5nte( m&" a hal&l)an. 7"am. egy)ehangz4 ig!id -oglalat&t. az &ltal%( (*z*lt ig!( te(int!ly!ne( szil&"ds&g&t m!g in(&)) emeli !s mindene( -*l!. engedd."ott e"őss!ged"e -üggessz!( szemei(et."T 0it-nk f&ndament&ma a (zent$rás. a te Szent. L&t/&(. !88en . sa( te &ll. (ite"/eszti.n"e l&tna( t!ged *"*((! s onnan ol'ass&( le idő n!l(ül. Sehol 7"am. ami("e sa( 'onat(ozi(. Sőt !88en az a (*"ülm!ny. s . amelye( . !s igaz'oltod a -elhő(ig> 1Zsolt GS. a (i sinye( mego(os. +in s a 'il&gon (*ny' ennyi"e meg"ont4/a minden -el-%'al(odotts&gna(. az !gig !". ott 'an a te tan%ls&gt!teled. sehol !s soha nem )%((antam tiszta.gy -*llel(es. ennyi"e meg"ont4/a a te üd'*ss!ged minden meg&tal(odott !s )5nei)en ma(a s ellens!g!ne(.gy "&ind. B"&sod ellen)en a 'il&g '!gezet!ig minden n!8 (in se ma"ad. az idő(ne( is al(ot4meste"!"ől. a te(int!lyne( e((o"a e"őss!g!t sen(i m&s. . 8edig ama haland4 -!"-ia(. Oh 7"am. szent ig!("e."&sod te(int!lye ellen)en az eget is meghalad/a. )ennün( tel/ess! di s!"etedet a gye"me(e( !s se semő( a/(&"4l.totta( 'olna )5neim meg'all&s&"a. s a sze"ző( h. hogy a 'il&g -i"mament%ma -*l*tt m&s-a/ta.gy szeml!li(.gy$e. Oh 7"am. hogyan -el*lt*ztetted &llati )ő"*()e az első em)e"e(et.e"t sz. szemün( elől a hom&lyt. s megisme"nie (*ny*"ületess!gedet.i!"t0 . *"*( !s -*ldi "oml&s elől el"e(esztett 'ize( 'anna(.t4/a. (!"le(.t&sai. Diszem. ez az . .tette( 'olna ingyen szolg&latod"a. Tedd. sza'a( n!l(ül a(a"atod *"*( elhat&"oz&sait. a(i( &ltal (ezün()e adtad. mintha (!zi"at 'olna.gy )o". J4s&gos Aty&m. a(a"/&(. 7"am. :. enged/ !"telmemmel )el!/ü( hatolnom# hisz B"&saidat azo( "!sz!"e szil&"d."&s soha -el nem g*ngy*lődi( előlü(. Eml!(ezel."&st a lent la(4 em)e"i nem gy*nges!ge -*l! "endelted. !n al&'etem magamat te(int!lyü(ne(. hogy (ezed m%n(&/&)a. me"t te 'agy (*ny'ü(. <I"galmass&god %gyanis 7"am.tott&( 'olna nya(amat ig&d)a s .tetted (i -*l!n(. az !g megma"ad. ami(o" )5nü( haland4((& nyomo". .gy )elesim. sze"eti(. mint B"&sod tan.s&got tesz "4lad. hogy egy)en a(a"/&( is.e"t a((o" m!g az B"&s !gi mi'olt&t nem -esz."!t$ne'!t hal&l%( %t&n m!g nem te"/esztetted el az eg!sz -*ld (e"e(s!g!n.

ig!id azon)an nem m. hasonl4( leszün( hozz&/a> 16Jn G. Mi gy5/t*tte egy)e ő(et.s&g&)an. ="zi. csak ő maga. szom/az4 -*ldet9 az el!d t5nő s e tenge" (*z*ss!g!től m&s !l"a el'&lasztott lel(e(et !des'iz5 "e/tett -o""&s)4l ha"matos. 7"&na( Isten!ne( sza'a nyom&n lel(ün( a sele('ő i"galmass&g 'i"&gait ha/t/a nemü( sze"int. . mint a 'izet szom/az4 -*ld> 1Zsolt 6A:. ig!d azon)an megma"ad *"*((!. L&tni a 'al4s&g sze"int. <Ez o(on e8ed %t&nad az !n lel(em.GS2# me"t az !g)oltozat *sszeg*ngy*lteti(. /V-. nem sa( a8"4s&go()an s -5 m4d/&"a .t&s e"e/!)en !88en .6@2. . 7"am. Ezen egy -el! i8a"(odi( minden t*"e('!s.that/a meg mag&t.tett min(et# (ed'es$(egyes 'olt hozz&n(.gy isme"/en. hogy hasonl4 )a/)an %gyanolyan seg.ts!get. F"J". 6. Bgy te"emtesz eze()ől is tenge"t 'il&g(o"m&nyz4 "ended e"e/!)en.gy a maga szeg!nys!g!)ől )e sem t%d/a tel/es. F"J". egy gyüle(ezet)e a 'ize(. hogy a te"emtm!ny 'alamely meg'il&gos. :. az 'olt a h&l4."T (enki Istent egészen nem ismerheti. s 'al4)an nem is 'olna hely!n'al4 a te sz. onnan m&" *nmag%()a *mlene( 'issza a szennyes h%ll&mo(.:Q2.inden(ine( egy az ideiglenes. sa( magad isme"ed tel/esen.Sőt <az !g !s -*ld is elm.i(o" azon)an ma/d meg/eleni(. ti!d a tenge".lna( el> 1. /4llehet a 'il&g milli4 gond)an. s t5n/!( elő a sz&"az-*ld. az %t&nad szom/. de most m!g nin s m4d%n()an. !88en . me"t mindig mellette 'an az a gondolat.tod. a 'i"&go( is minden !(ess!gü((el együtt elhe"'adna(. *"*( a(a"atod 'an !s t%d '&ltozatlan%l. <ami ma/d leszün(> 16Jn G.ost (*d*s hom&ly)a )%"(ol'a s mintegy az ege( tü("!n (e"esztül l&tszi( s nem a maga 'al4s&g&)an. &m)&" most is imm&" Fiad (ed'elt/ei 'agy%n(. )a/)an h&)o"og.I2# $ amint %gyanis a maga e"e/!)ől nem 'il&gos. a t%d&s !s az a(a"at# *"*( mi'oltod t%d !s a(a".tott&( a sz&"azat# me"t nem a tem!"de( el(ese"edett '&gya(oz&st. me"t m!g "&n( sem (*'et(ezett el az. Sze"eti -ele)a"&t/&t . Ee az!"t a gonosz l!le( t*"e('!seit is te -egyelmezed9 hat&"t sza)sz ne(i(. *"*( t%d&sod l!tezi( !s a(a". s sa( a <te 'il&goss&goddal l&t/%( meg a 'il&goss&got> 1Zsolt GS.ned előtt. az !let -o""&sa.hoz4F Bme. Ez lesz a mi l&t&s%n(. Mi gy5/t*tte egy (*z*ss!g)e a (ese"gő em)e"is!get0 .gy.e"t *"*('&ltozatlan )enned a l!t. l&ng"a ge"/esztett s most illata nyom&)an i8a"(od%n( /&"ni.'&nna( mag%(na( is# seg.s&g mag'&t. Testet 'ett. 7"am.zt*mege(et ne'ezzü( tenge"ne(.t :A.teni '&gya(oz&s&t. me"t megl&t/%( a maga 'al4s&g&)an. s a te (ezeid ala(. A sz&"az. mint ahogy a '&ltozatlan *"*($'il&goss&g *nmag&t isme"i. a szárazföld és a föld gy-mölcsei. hogy a -*ld is meghozza gyüm*l s!t. hisz a m&s )a/&n seg.eg$ hozza."T +it jelentenek a tenger.lna(. s ami -*l! )o"%lt. hogy seg. . A magad tel/es 'al4s&g&t azon)an.ts!get (. hogy ő is mag&$ )an ho"d/a %gyanazon nyomo".tő "!sz'!t -%ndament%ma a sa/&t esendő mi'olt%n( &t!"z!se. 'izei( sa( addig t*"hetne( elő"e. -*ldi !l/a9 a )oldogs&g. <. +&lad 'an 7"am. hanem a nagy '. amellyel meg(*zel. ha nem a te 8a"an sol4 ig!d9 hogy gy5l/ene( egy)e.:2. /V--. te al(ottad.t "a/ta -*ldi nyomo".

(igy. hogy az =let Ig!/!t sz.t&st. mintha sillago( 'oln&na(.C$662.> $ Ez mind olyan. <+!melyi(ne( %gyan a L!le( &ltal a )*l sess!g )esz!de adati(> 16Mo" 6:. R"*( te"'ed sze"int ind. s hogy most (*zele)) 'agyon a mi üd'*ss!$ gün(. amellyel ma/d a mi *"*( na88al%n( !(es(edi(0 Jizony. s mondd. 'il&gos(od'&n a -*ld -*l*tt tegyene( sza(ad&st na8 !s !/ (*z*tt s /elents!( meg az idő( halad&s&t.tod %gyanis el a -*ld"e !gi (egyelmeidet al(almas idő)en. 7"am '&gya(oz&sain(at s &ld&ssal tet!zed az igaz !let!t# $ magad ellen)en *"*(%gyanaz 'agy s meg-ogyat(ozhatatlan !'eid)e. osztogat'&n (ine($(ine(.t. amely a hold m4d/&"a '&lta(oz4 -!ny5 *sszes tit(o(at mag&)a -oglal/a# $ to'&))& a t*))i -el'il&gos. hogy olyan (ül*n)s!get tegyün( a lel(ie( !s !"z!(ie(. s amint a magad "!sz!"ől ne(ün( is megadod az e"őt !s lendületet hozz&. a 'il&goss&got a s*t!ts!gtől. a(i( nyil'&n'al4 igazs&god -!ny!)en. $ to'&))&. mintegy <(ise)) 'il&g.6C2. hanem e"ős (ez5.6I2.t&s a/&nd!(a. <.he"'ad4 ü"es /4$a(a"at -o"m&/&)an. m&sna( a sodate'!s. mint <a nagyo))i( 'il&g.gy m&" e 'il&g)an is sillago( m4d/&"a 'il&gos(od%n(. s ne n!zzü( em)e"mi'olt%n( "!szeseit 1Iz SH. hol ott egy$egy ilyen sillagot azo( üd'*ss!ge o(&)4l. mint a na8 (elt!)en gy*ny*"(*dne(. m&s$ na( a szelleme( meg'&laszt&sa. 'agyis az elnyomott szeg!nyt t!nyleg "agad/a (i a hatalmas (a"mai)4l s a t*"hetetlen igazs&g (em!ny *(l!'el ta"tsa &lland4an -*l*tte a '!delem 8a/zs&t. az%t&n engedd.&sna( a hit. hogy -*lde"ül/*n 'il&goss&g%n( ha/nala. Sőt. :.'ő(! lettün(. a(ine( 'il&g. hanem lel(i em)e"eid is./ 'etőm%n(&"a is. mint az ege( e"őss!g!ne( megte"emt!se előtt. S ha -*ldün( e gyüm*l s*(et sa(%gyan meghozza./t hol itt. (ita"t4 '!delmet !s tal8"a&ll. mint mi(o" h. amelye(et elő)) sillago(hoz hasonl. <. mint a te"mő -a# legyen e"e/e gyüm*l s*ző. (!"le(. amint a(a"/a> $ s (igy.t4%l>. mint s5")e )egy5/t*d a m%land4 idő(et.t4 a/&nd!(o(. a na8 8edig el(*zelgett> 1?4m 6G. s azo( (ed'!!"t 'an. s sele(edetein( e -*ldi te"m!s!!"t elnye"hessü( azt az !gi gy*ny*"5s!get.t!lettel. 6. Ott tan.lta( !s mindene( meg. Ez olyan a/&nd!(.gy -a(ad/on az igazs&g a mi -*ldün()ől s igazs&goss&g 'il&gosod/!( egün(*n.ts!g. s meg&ldod imm&" az !'et eg!szen. amelyne( 'etőm%n(&/&t m&so( '!gezt!(. a lel(ie(ne( !lő !s az !"z!(ie("e 'eszett egy!nis!ge( (*z*tt. 7"am./hodta(> 1:Mo" S. <Eze(et 8edig mind %gyanazon L!le( sele(szi.n"ől sz. . mi ez mind ama J*l sess!g "agyog&s&hoz (!8est. amelyne( a"at&sa sa( idő( '!gezet!'el leszen./t'a B"&sod !g)oltozat&n. hogy /4l 'an. te(ints le "&/%(.n"e l&thass%(.t4 sillago( gy%llad/ana( (i a mi 'il&g%n( -i"mament%m&nF T*"/ü( meg (enye"ün(et az !hezőne(. mint a na8 !s !/ (*z*tt# hogy imm&" ne sa( egyedül te '&laszd sz!t tit(os . F"J". ad/%n( "%h&t a mez. hogy 'al4)an 'il&g. . hogy <az !/ elm. mint a "&n( sza(adni a(a"4 !/sza(a al(onyi de"eng!seF Szü(s!$ .t4> 1Te" 6. me"thogy <a "!gie( el$ m.lt. m&sna( a nyel'e( nemei. . amint megteszed 1a te"m!szettel2. alig egy!). me"t m%n(&so(at (üldesz a"at&sod"a. A t%d&s t%dom&nya azon)an. a ha/l!(talant 'ezessü( h&z%n()a. s (üldesz m%n(&so(at .C2.tgatsz %gyanis )ennün(et. m&sna( a /*'end*l!s.tot$ t%n(. /V---.&sna( 8edig a t%dom&ny )esz!de %gyanazon L!le( sze"int>. 7"am.662. Bgy t*lt*d )e. Olyan legyen az a seg. (i(et %gyanazon eged"e t5zt!l !s (egyelmeddel az eg!sz 'il&g előtt nyil'&n meg(ül*n)*ztett!l. m&sna( a gy4gy.gy -a(ad/on."T A lélek szerint igazak hordozzák a földön Isten világosságát.telenne(. Bgy.

gese( azon)an azo( miatt, a(i(hez ama )*l s szolg&d nem mint lel(ie(hez, hanem mint testie(hez (!nysze"ült )esz!lni, 8edig <a t*(!letese( (*z*tt ő is )*l sess!get hi"detett> 16Mo" :,6I2. Bgy azt&n a test sze"int 'al4 em)e"is!gne( $ sa( gye"me( m!g, !s te/ az eledele $, addig is, m.g e"ős*di( a szil&"d eledel"e s te(intete el)."/a a na8)an!z!st, ne legyen 8%szta !s 'il&gtalan az !/sza(&/a, hanem !"/e )e a hold !s sillago( 'il&gos(od&s&'al. Bgy tan.tgatsz, .gy o(tatgatsz min(et, Istenün(, igen )*l s ig!((el e"ős B"&sod)an, hogy ilyen s%d&latos elm!l(ed!se( ,t/&n eligazod/%n( minden)en, /4llehet most m!g /ele(, idő(, na8o( !s !'e( al& 'agy%n( "e(eszt'eF

/-/. F"J"."T A tökéletesség ,tjár!l. 6. ;indene(előtt azon)an9 <mosd/ato( meg, legyete( tiszt&(, 'egy!te( el gondolataito( gonoszs&g&t sz.nem elől> 1Iz 6,6I2, $ hogy sa(%gyan (iemel(ed/!( a sz&"az-*ldF <Tan%l/ato( /4t sele(edni, tegyete( .t!letet az &"'&na(, 4talmazz&to( az *z'egyet> 1%o. 6C2, $ hogy a -*ld t&8l&l4 ga)on&t !s gyüm*l s-&t te"em/en. <Az%t&n /*//ete(, -og/ato( sza'amon, ,gymond az K"> 1%o. 6H2 $ hogy sa(%gyan olyano( legyete( az !g e"őss!g!n, mint 'il&g.t4( s meg'il&gos.ts&to( a -*ldet. A )i)lia)eli gazdag i-/, a /4 ;este"t (!"dezte, mit sele(ed/!(, hogy elnye"/e *"*( !let!t. 3sa( em)e"ne( gondolta a ;este"t, semmi m&sna(, 8edig az!"t igaz&n /4 a ;este", me"t Isten. Dadd ha"san/on -*l a ;este" -elelete s (*sse a lel(!"e minden (!"dezőne(, hogy ta"tsa meg a 8a"an solato(at, ha )e a(a" menni az *"*( !let)e. Vesse el mag&t4l a )5nne(, gonoszna( minden (ese"5s!g!t, ne *l/*n, ne )%/&l(od/!(, ne lo8/on, ne tegyen hamis tan,)izonys&got# $ hogy (iemel(ed/!( a sz&"az-*ld !s megte"emhesse a szülő( tisztelet!t s a -ele)a"&ti sze"etetet. $ ;indeze(et $ mondotta a gazdag $ megtettem. :. Donnan teh&t a tem!"de( gaz !s tüs(e, ha a sz&"az-*ld igaz&n gyüm*l ste"mő0 $ E"ed/, i"tsd (i a (a8zsis&g )%"/&nz4 )oz4tait, add el mindenedet, oszd (i a szeg!nye(ne(, hozz gazdag lel(i te"m!st s (in sed lesz a mennye()en# $ az%t&n, ha sa(%gyan t*(!letes a(a"sz lenni, (*'esd az 7"at a (i'&lasztotta( t&"sas&g&)an. Az, a(i /4l t%d/a, mi a (ül*n)s!g na8 !s !/ (*z*tt, a))an a t&"sas&g)an hallat/a )*l sess!ge ig!it. Ott ma/d te is meg!"ted a (ül*n)s!get s ne(ed is 'il&g.t4( gy%lladna( (i az !g e"őss!g!n, $ de sa( a((o", ha sz.'ed oda(*lt*zi(, ez 'iszont sa( ,gy lehets!ges, ha ott lesz a (in sedF E""e tan.t /4s&gos meste"ün(. Ee /a/, elszomo"odott a -*ld, $ te"m!(etlen ma"adt, tüs(!( -o/tott&( el "a/ta az ige 8al&nt&/&t. Ti 8edig '&lasztott n!8 a 'il&g -i"mamentom&n, (i( mindent elhagytato(, hogy az 7"at (*'ess!te(, ti sa( halad/ato( az ő nyom&)an !s sz!gyen.ts!te( meg a hatalmaso(at. J&"/ato( %t&na tiszta, szent l!8!se((el, 'il&gos(od/ato( a -i"mament%mon, hogy az ege( hi"dess!( az ő di sős!g!t, mi(o" nyil'&n -*lt&"/&(, mi a (ül*n)s!g a t*(!letes, de m!g nem angyal$lel(e( 'il&goss&ga, !s a gya"l4, de el nem tasz.tott (i sinye( s*t!ts!ge (*z*tt. G. Sz4"/&to( s%ga"aito(at az eg!sz -*ld (e"e(s!g!"e# egyi( 'e"ő-!nyes na8"4l m&si("a zeng/en &t a J*l sess!g ig!/e, s egyi( hold-!ny)en -ü"dő !/ a m&si(na( hi"desse a t%d&s sza'&t. Dold !s sillago( az !/sza(a -&(ly&i# s*t!ts!ge soha el nem -o/t/a ő(et, me"t !88en ő( hi'at'&( a""a, hogy az !/sza(&t a maga mi'olt&hoz (!8est meg'il&gos.ts&(.

Bme %gyanis, ama ne'ezetes na8on, mintha ,/"a hangzott 'olna Isten 8a"an sa9 legyene( 'il&g.t4(, az !g e"őss!g!n, $ <lőn hi"telen az !g)ől mint egy se)esen /*'ő sz!lne( z,g&sa, !s eloszlott nyel'e( /elen!ne( meg mint a t5zl&ng, mely lesz&lla minden(i"e (*zőlü(> 1A83sel :,:2 $ !s, lel(ü()en az !let ig!i'el, 'al4)an 'il&g.t4((& '&ltozta( az !g e"őss!g!n. Oh, 8ün(*sd$tüzes lel(e(, /&"/ato( meg -*ls!ges tüzete((el a -*ld (e"e(s!g!tF Ti 'agyto( a 'il&g 'il&goss&ga, amelyne( nem sza)ad '!(a al& "e/tőznie. Bme, a(ine( tan.t'&nyai, a8ostolai 'oltato(, -*lment a maga di sős!g!)e s tite(et is magas"a emelt. ;en/ete( sa(, hadd isme"/ene( meg a -*ld *sszes n!8ei.

//. F"J"."T +agyarázat a vizek és a belől-k származ! állatok titkos értelméről. 6. Te"m!(enyül/*n meg a tenge" is# so(as.tsa m5'eite(et ,gy, hogy <hozzana( elő a 'ize( s,sz4m&sz4 !lől!nye(et>. Azzal %gyanis, hogy sz!t'&logat/&to( az !"t!(eset !s az !"t!(telent, Isten a/(a lettete(, amelyen (e"esztül elhangzott a 8a"an s9 <te"em/ene( a 'ize(>. $ ;it0 +em a te"m!szet ele'en -a(ad&s&t. Ez a -*ld dolga. Danem s,sz4m&sz4(at, 'agyis9 az !lő lel(e( megl&togat4 esz(*zeit, $ !s mada"a(at, 'agyis e"ő(et, amelye( )e"e8üli( az eg!sz -*ldet. Tit(aid %gyanis, 7"am, szent szolg&id -&"adoz&sa "!'!n a 'il&g (.s!"t!seine( tem!"de( h%ll&m'e"!se (*z*tt is mindenü'! elhatolta(, hogy a nemzete(et meg(e"esztel/!( ne'ed)en. +agysze"5, )&m%latos dolgo( t*"t!nte( e t!"en, olyano(, mint a tenge" &llat'il&g&)an a "o88ant sz*"nyetege(# s (*'eteid hang/a magasan sz&"nyal a -*ld -elett mindig együtt szent (*ny'ed e"őss!g!'el, me"t ez adatott ne(i( 'ez!"(edő te(int!lyül minden ,t/o("a. S mi(o" <az eg!sz -*ld"e elhatott sz4zat%(, s a -*ld(e"e(s!g hat&"ai"a ig!/ü(> 1Zsolt 6H,A2, egy sza'%(, egy )esz!d/ü( sem 'olt, amelyne( hang/&t a 'il&g meg ne hallotta 'olna, me"t te, 7"am, &ld&soddal megso(szo"oztad ő(et. :. Vagy tal&n nem 'agyo( !n /4 nyomon mi(o" .gy magya"&z(odom0 Az$e a hi)&m, hogy (ül*n)s!gt!tel n!l(ül egy "end"e szedem a te"m!szet-*l*tti !s az <!g e"őss!g!hez> ta"toz4 gondolato(at, meg azon te"m!szetes m%n(&(at, amelye( a 'il&g 'iha"os 'izein, az !g e"őss!ge alatt t*"t!nne(0 +emF Ami )iztos !s hat&"ozott isme"etün( %gyanis a te"m!szet-*l*tti dolgo("4l 'an, azt az egym&s %t&n (*'et(ező nemzed!(e( imm&" nem gya"a8.t/&(, me"t olyano( azo(, mint a )*l sess!g !s t%d&s sillagai# $ )izonyos azon)an, hogy -*ldi 'il&g%n()an 'al4 hat&sai( so(-!l!( !s (ül*n$ )*ző(. Áld4 (ezed '!delme alatt mindegyi()ől ,/ !s ,/ hat&s -e/lőd'!n, megso(szo"oz4dna(, me"t te 7"am, haland4 !"z!(ein( so( -ogyat!(oss&g&!"t azzal 'igasztalsz min(et, hogy az, ami a lel(i megisme"!s sze"int egy dolog, az !"z!(e( (ülső 'il&g&)an so( m4don nye"het ala(ot !s (i-e/ez!st. G. Az !let tenge"e o(ozta ezt $ 8e"sze ig!d e"e/!)en. Az !let tenge"!ne(, 'agyis a te *"*( igazs&god 'il&g&t4l elsza(asz(odott em)e"is!gne( so($so( szü(s!glete o(ozta ezt $ 8e"sze, e'ang!li%mod (e"etein )elül. Az !let h%ll&mai hozt&( -*lsz.n"e# $ az !let 'izei %gyanis meg$ (ese"edte(, 8oshadni (ezdte(, ez 'olt az o(, hogy ig!d nyom&n a gy4gy%l&s -olyamata ilyen m4do(on megind%lt. Ami a te m%n(&d, 7"am, az mind sz!8, magad 8edig, a 'il&g al(ot4/a, (imondhatatlan%l sze)) 'agy mindenn!l. Bme, ha Ád&m el nem sza(ad 'ala tőled, nem omlott 'olna sz!t &gy!(&)4l s4s(*nnyes tenge"(!nt ez az em)e"is!g, ez a mindent -eszegető, ez a sontig$'előig gőg*s, ez

az &llhatatlan%l sa8ong4 em)e"is!g, $ s a""a sem lett 'olna szü(s!g, hogy (egyelmeid s&-&"/ai annyi te"m!szet-*l*tti /ellel !s sz4'al -&"adozzana( testileg !s !"z!(ileg is !sz"e'ehető m4don az em)e"is!g nagy tenge"!)en. Bme, ilyen )első !"telmet tal&lo( !n <a s,sz4m&sz4()an !s mada"a()an>, amelye(et a te"emt!s (*ny'e eml.t. Az em)e"is!g %gyanis az e--a/ta ős$szim)4l%mo( )i"to(&)an, a testi sze"ta"t&so( %"alma alatt egyetlen l!8!st sem lendülhetett 'olna elő"e, ha sa( m&s, magasa)) -o(, te"m!szet-*l*tti !let (i-e/t!s!"e m4dot nem (a8, s az ős(inyilat(oztat&s (üsz*)!"ől "em!ny(edő 8illant&s nem ny.li( ne(i a )etel/esed!s i"&ny&)an.

//-. F"J"."T +agyarázat a szárazföldi állatok és a madarak titkos értelméről. 6. Ez a m4d, amelyen $ nem %gyan a tenge" m!lys!ge, hanem a 8oshad4 'ize()ől (iemel(edett -*ld9 az Egyh&z $ ig!d e"e/!)en megte"mi, $ nem %gyan az ele'en s,sz4m&sz4(at !s mada"a$ (at, hanem $ az igaz&n ele'en lel(et. +in s enne( imm&" (e"eszts!g"e szü(s!ge# a 8og&nyo($ na( nem (ell az, s ne(i is igen (ellett, mi(o" m!g az !let )5n*s 'izei -*d*zt!(. Mellett, me"t sen(i an!l(ül )e nem l!8hetett a mennye( o"sz&g&)a azon időtől -og'a, ami4ta a )el!8!sne( ezt az ,t/&t igaz.tottad el!n(. Jele(et !s s%d&(at sem (e"es, hogy hite azo( nyom&n -a(ad/on# ő"& nem !"'!nyes imm&" az a mond&s, hogy nem hisz, ha sa( /ele(et !s s%d&(at nem l&t, me"t a hitne( te"emtő tala/a, amely)ől (inőtt, tel/esen el(ül*nült a hitetlens!g (ese"5'iz5 tenge"!től, s (ül*n)en is <a nyel'e( s%d&/a /el, de nem a h.'e(ne(, hanem a hitetlene(ne(> 16Mo" 6A,::2. A 'ize( -*l! 'etett!l e -*ldne( -%ndament%mot, nin s is szü(s!ge azo("a a sz&"nyaso("a, amelye(et a '.z (ite"melt 8a"an sod sze"int. Imm&" sa( az (ell, hogy ig!det 8l&nt&ld )ele, amelyet amaz első (*'eteid hozta(. Fe/teget/ü(, hi"det/ü( sele(edetei(et, de te magad 'agy, 7"am, az e"ő, (i az A8ostolo( hagyom&nyai)an, az Egyh&z)an m5(*d*l, a te e"őd)en te"melheti( sa( (i az 1(egyelmi !letet2 !lő lel(et. Ez a -*ld te"mi meg az ilyen lel(e(et, $ a))an az !"telem)en, hogy ő az o(a a )enne t*"t!nő 1(egyelmi2 -olyamatna(# 'alamint a 1)5n)e esett em)e"is!g nagy2 tenge"e 'olt o(a anna(, hogy az !g e"őss!ge alatt m5(*dni (ezdte( amaz ele'en s,sz4m&sz4( !s mada"a(, amelye("e a -*ldne( imm&" nin s szü(s!ge, &m)&" az Egyh&z a h.'e( "!sz!"e te".tett la(om&don a gyal&zat m!lys!gei)ől -*lmagasztalt halat eszi# e hal %gyanis !88en az!"t emel(edett (i a m!lys!ge()ől, hogy a -*ldet t&8l&l/a. A mada"a( is, &m)&" e"edetü( a tenge", sz&"az-*ld*n so(asodna(. Az e'ang!li%m első meghi"det!s!ne( o(a az em)e"i nem hitetlens!ge 'olt9 de az e'ang!li%m szolg&i most is na8"4l na8"a tem!"de( m4don )%zd.t/&( !s &ld/&( a h.'e(et. ;inden l!le( ele'ens!ge ezen -*ld tala/&)4l zsendül (i, me"t a 'il&g sze"elm!től 'al4 4'a(od&s igazi hasznot sa( a m&" h.'ő lel(e(ne( o(oz, ,gy, hogy a l!le(, amely hal&losan elhe"'adt a 'il&g gy*ny*"5s!geine( szolg&lat&)an, imm&" ne(ed !l/en, 7"am. Azo( a gy*ny*"5s!ge( hal&losa(# egyedül te 'agy minden tiszta sz.' !ltető gy*ny*"5s!ge. :. Fe/ts!( (i teh&t szolg&id, 7"am, az Egyh&z -*ld/!n hat4e"e/ü(et. Imm&" nem ,gy, mint a 8og&ny n!8$tenge")en tett!(, hogy ti. s%d&(, /ele(, /*'end*l!se( e"e/!)en )esz!lte( !s hi"$ dett!( az igazs&got, me"t a t%datlans&got, a )&m%l4 s%d&l(oz&s szülőany/&t, a szo(atlan /ele( nyom&n ge"/edt meg"endül!ssel (ellett -el"&znio(, $ /a/, )izony ez a hit (a8%/a Ád&m minden -ia "!sz!"e, a(i meg-eled(ezi( "4lad, el),'i( o" &d elől s *"'!nny! '&ltozi( *nmag&)an. +e ez legyen m%n(&/%( st.l%sa, hanem al(almaz(od/!( az Egyh&z /elen helyzet!hez. A tala/, amelyen &llana(, (iemel(edett imm&" az *"'!ny -o"g4i)4l# imm&" !letü( legyen tü(*" !s

)%zd.t4 8!lda a h.'e( sz.ne előtt. Bgy azt&n nem sa( a -üle(et, hanem a sele('ő a(a"atot is megmozd.t/&(, ami(o" 8"!di(&l/&(9 <Me"ess!te( az Istent, !s lel(ete( !lni -og> 1Zsolt IH,GG2, !s 'i"&gz4 !letne( ind%l e tala/)4l. <+e sza)/&to( magato(at e 'il&ghoz> 1?4m 6:,:2, hanem ta"t4z(od/ato( tőle. 3sa( a ta"t4z(od&s menti a lel(et ott, ahol a '&gya(oz&s hal&l)a "&nt/a. L"iz(ed/ete( az em)e"(e"gető )üsz(es!g ot"om)a )5n!től, a )%/&l(od&s he"'atag gy*ny*"eitől !s a t%dom&ny hamis !g!"!től, .gy azt&n megszel.dül )ennete( a 'ad&llat, ig&to()a ha/li( a )a"om, s nem lesz m!"eg-oga a (.gy4na(. ;indez %gyanis az em)e"i l!le( '&gya(oz&sait /elenti hasonlatoss&go( sze"int# meg (ell azon)an /egyezni, hogy a -ennh!/&z4 )üsz(es!g, a -a/talan '&gya(oz&s !s a l!le(m!"gező (.'&n sis&g a megholt lel(e( szen'ed!lyei. A )5n hal&los de"medts!ge %gyanis a l!le()en nem szünteti meg az ind%lato(at# a l!le( hal&la ,gy t*"t!ni(, hogy elsza(asz(odi( az !let -o""&s&t4l, )ele(e"ül a m%land4 'il&g sod"&)a !s &t'&ltozi( anna( hasonlatoss&g&"a. G. Ig!d ellen)en, 7"am, az *"*( !let -o""&sa l!'!n, el nem m,li(, s !88en az!"t az sza) g&tat elt&nto"od&s%n(na(, mi(o" -olyton -igyelmeztet9 <ne sza)/&to( magato(at e 'il&ghoz>, hogy a -*ld az !let -o""&s&na( e"e/!)en megte"emhesse )ennete( az !lő lel(et, az e'ang!li%mo( ig!i)ől t&8l&l(oz4 lel(et, a M"iszt%s (*'etőine( 8!ld&/a sze"int meg-egyelmezett lel(et. Ez az, amit az ."&s mond9 <a maga neme sze"int>. Olyan %gyanis az em)e"i te"m!szetün(, hogy legsz.'ese))en a mag%n( (*"!)ől 'eszün( 8!ld&t, az!"t mondta az A8ostol is9 <legyete( olyano(, mint !n, me"t !n is olyan 'agyo(, mint ti> 1Nal A,6:2. Bgy azt&n az ind%lato(at minden ele'en l!le( /4 &llato((& szel.d.ti *nmag&)an, amint (ül*n)en el is "endelted, hogy <szel.ds!ggel '!gezd dolgaidat, !s az em)e"e( di s!"et!n -*lül sze"ettetni is -ogszF 1Si" G,6Q2. S e megszel.d.tett 'ad&llato(, a gőg !s az !"z!(is!g, m!"t!(ese( leszne( a )ős!g)en, el!gedette( a szü(s!g ide/!n# a m!"egmentes (.gy4( sem leszne( &"t4 'eszedelmün("e, hanem agya-,"t mi'olt%( 4'atoss& tesz s sa( annyi"a e"esz(edün( )ele a te"m!szet dolgaina( 'izsg&lat&)a, amennyi el!g, hogy !"telmün( a te"emtett 'il&g)an "&tal&l/on az *"*((!'al4s&g nyomai"a. Az em)e"i szen'ed!lye( %gyanis olyan 'ad&llato(, hogy sa( meg (ell -!(ezni gyil(os "a(on &tlans&g%(at, s a((o" nem sa( /4( leszne(, hanem sz.'esen el is szegődne( az !szhez szolg&latt!tel"e.

//--. F"J"."T A lélek elind&lása a tökéletesség ,tján. 6. 7"%n(, Te"emtő Istenün(, amint egysze" elsza(asztott%( sz.'ün(et a 'il&ghoz 'al4 "agasz$ (od&st4l s a gonosz !lettől, amely a lel(et hal&l"a he"'asztotta )ennün(# $ amint egysze" lel$ (ün( az istenes !let so"&n ,/"a!ledt s )etel/es.tettü( A8ostolod a/(&"4l elhangz4 8a"an sodat9 <ne sza)/&to( magato(at e 'il&ghoz> 1?4m 6:,:2, $ mind/&"t az (*'et(ezi(, amit magad is izi)en hozz&tett!l e sza'a((al9 <hanem '&ltozzato( el a ti !"telmete( meg,/%l&sa &ltal>, $ de imm&" nem <a magato( neme> sze"int. Ez a meg,/hod&s %gyanis nem azt /elenti, hogy %t&nozz%( 'alamelyi( előttün( /&"4 aty&n(-i&t# azt sem, hogy 'alamely t*(!letese)) em)e" te(int!lye sze"int igaz.ts%( !letün(et. Valami(o" %gyanis nem azt mondtad9 legyen em)e" a maga neme sze"int, hanem azt, hogy <al(oss%n( em)e"t a mi (!8ün("e !s hasonlatoss&g%n("a> 1Te" 6,:I2. ;eg,/hod&s%n(at teh&t ,gy !"ted, hogy -ü"(!sszü( (i, mi a te a(a"atod. Ig!dne( nagy s&-&"/a, az e'ang!li%m &ltal so( nemzed!( aty/a 1'*. 6Mo" A,6S2, nehogy -iai se semő( ma"ad'&n mindig te//el t&8l&l4 da/(a m4d/&"a 84ly&zgatni (ell/en ő(et, ezt ta"totta

hanem legyen tel/es. //---. mi(o" . hogy az Isten szem!ly sze"int 'al4 D&"oms&g. 'agy . . az !g mada"ai. 'iszont enne( h. ne a(a"/on <. (i őt te"emtette> 1Mol G.". hanem2 hatalma 'agyon 1%"al(odni2 a tenge" halai.6@2. $ de egyes)en -olytat/a9 <!s te"emt! az ő (!8!"e>. 'alamennyi sa( mozog a -*ld h&t&n. c: +em 'onat(ozi( a""a a (ül*n)s!gt!tel"e sem. de mi'el !"telmün(et al&'et/ü( ne(i. mielőtt meg'olt 'olna az ege( e"őss!ge. S (ül*n)en is az em)e"."&s)4l.t&s"a. hogy egy !s m&s nem 'il&gos )enne. 'agyis t%d/a. /4llehet imm&" l!le( sze"int !l !s <meg is . Alatt'al4(at !s el*l/&"4(at eml. *"*( )első mi'olta sze"int 8edig oszolhatatlan egys!g. a -*ld(e"e(s!g )a"mai. Egyh&zad)an $ ism!tlem $ el*l/&"4( !s alatt'al4( l!le( sze"int . me"t sem o(%n(. a /4 !s (ed'es !s t*(!letes>. F"J". Lehet %gyan. amit !"t!(elnie (ell.szem előtt./hodott s igazs&godat esz!)e 'eszi !s -olyton szeme előtt ta"t/a.'& !s nő'! te"emtetted s (egyelmed "end/!)en is megta"tottad az al&"endelts!g ezen el'!t. <mi a te a(a"atod.t!lnit%d&s0 a: +em 'onat(ozi( a (inyilat(oztatott igazs&go("a. "endületlenül hisszü(.t!lő/e lenni a t*"'!nyne(. ő"4la azon)an sen(i tel/es . E (egyelem e"e/!)en a l!le( sze"int el*l/&"4( is.6@2. nem szo"%l imm&" em)e"i igaz. a(i őt te"emtette> 1Mol G.'tad ő(et. m4d/&)an 'an minden"ől. S te magad is soha az4ta sem mondod9 <legyen em)e">."T Az 'gyház lelki embereinek $téleteiről és megvilágosodás&k forrásair!l. me"t -el t%d emel(edni a""a a magaslat"a. Mi t%d/a ezt ol'asni a Szent. hanem sa( Isten.tettem. 7"am.tő/e> 1Ja( A. hogy az em)e"t -!"-i.sz4m&sz4i -*l*tt. hogy gyüm*l sei()ől megisme"hetnő( mi'olt%(at. sem /og%n( nin s a""a. mi l!gyen az Isten a(a"ata sze"int /4 !s (ed'es !s t*(!letesF> :. amelye( -i"mament%m%n(on "agyogna(. )iztos !s salhatatlan igazs&g. amellyel -*lisme"i Isten gondolatait a 'il&g)an. ha sa( a te 8illant&sod isme"i ő(et./hodott Isten isme"ete !s anna( (!8m&sa sze"int./&n az em)e" !"tetlenül 'iseli em)e"$m!lt4s&g&t. .gy sz4lt9 <'&ltozzato( el a ti !"telmete( meg. szolga. $ Innen t. meg a l!le( sze"int ne(i( al&"endelte( is te"m!szet-*l*tti m4don . . ami)e 8illant&s%n( )e nem hatolhat. (ül*n'&lasztottad !s tit(os te"'ed sze"int megh.t!letet nem mondhat.l m&" a te is(ol&d)a /&". sem asze"int. hogy sa/&t -a/&)4l 'egyen (*'etni 'al4 8!ld&t. $ de egyes sz&m)an -olytat/a9 <!s te"emt! az em)e"t># $ %gyan. hogy (i( a lel(i. ahol meg!"ti. hogy 'ala(i zsid4. hanem9 al(oss%n(# $ azt sem mon$ dod9 neme sze"int. 'agy g*"*g. ahol Isten t*))es sz&m)an mond/a9 <al(oss%n( em)e"t>. &m)&" ott nin s (ül*n)s!gt!tel sem neme( sze"int. hogy a legmagasa)) te(int!ly -elől .6@2. hogy meg$ '&lassz&to(./%l&sa &ltal. hanem a te (ezed 'ezet!se alatt i8a"(odi( ő maga (i-ü"(!szni. A lel(i em)e" mindent meg t%d . . mint az o(talan &llato( !s hasonl4 azo(hoz> 1Zsolt AH.t!l(ezzün(. A(i %gyanis !"telm!)en meg$ ."&sod"a sem. a mi szemün( l&tt&"a 8edig m!g semmi olyant nem m5'elte(. $ S ha m&" lel(i em)e""! '&ltozott. hogy /4t sele(ed/ün(.i"e 'onat(ozi( ez a lel(i . 6. Bgy <. )ős!ges (egyelmet adt&l Egyh&zad$ na(. b: +em 'onat(ozi( Szent. meg (ell teh&t !"teni.t!lne(. $ hanem9 (!8ün("e !s hasonlatoss&g%n("a. hogy az is.t!letet al(otni. 'ad/ai !s s.6G2.t!lni.gy t*))es)en mond/a9 <(!8ün("e !s hasonlatoss&g%n("a>. hogy 1nem alatt'al4/a e 'il&gna(. <olyan. Te ellen)en isme"ed a tieidet. :. Ez tiszt&"a !"telmi m%n(a e"edm!nye./hodi( meg az em)e" anna( isme"et!"e !s (!8m&sa sze"int. !s (i( a testi em)e"e(.t!l(ezne(.i'el az!"t al(ott&l min(et.

tani.i( eze(0 Igehi"det!s. meg&ldod.i!"t nem az !g e"őss!g!"e. Bme teh&t a sz&"nyaso(. b: A hal la(om&/a. el'et'!n. )*/t. me"t eze( a -*ld 1Egyh&z2 gyüm*l sei. hogy minden)e 'an )elesz4l&sa.gy. a nagy 'il&g. hogy *"'!ny a 'il&g !s 'a( a test9 nem t%d gondolato((al -oglal$ (ozni. az em)e"e(et. az !g mada"ai"a.t/&n -el-oghat. n*'!nye("e !s a -*ld &llatai"a. hogy &ld&sod az !lő(ne( sa( azon -a/t&i"a 'onat(ozi(.tattal -ogyasztani. -e/teget!s. amelye( szolg&id a/(ai"4l ele'en )esz!d)en elhangzana( . amit !"z!(ei .i!"t nem adt&l %gyan &ld&st a 'il&goss&g"a.t!l. ami /4t.//&al(otott. a(i( (. a(i(et (*ny*"ülő (ezed a <nagy 'ize()ől> 8a"t"a seg.:H2. Eze((el a'atod -*l mindazo(at.6:2. 6. Bt!l minden"ől. a sillago("a. a -*ld(e"e(s!g )a"mai"a !s s. igemagya"&zat. h&laad&s !s (*ny*"g!s. sem a 'ad&llato(na(. Bme. A lel(i em)e" . .'e( gyüle(ezete "&mondhat/a9 Amen. Delyesli. hanem 'al4s&ggal )ele (ell az igazs&got a -üle()e ha"son&zni. . a h. 7"am."T +agyarázat a teremtő áldásának titkos értelméről.'&sod sze"int a 'il&goss&g !s s*t!ts!g -iai# sem 6d: az em)e"$tenge"e( *"*( so"s&na( -ü"(!sz!s!"e# $ ellen)en (a8ott hatalmat a tenge" halai"a. hogy sza8o"od/ana( a -*ld*n. me"t sem a -ü'e(ne(. Med'em 'olna ezt mondani. Kgysem t%d/a. el'eti. a(&"mennyi"e lel(i em)e" is 'ala(i. hogy meg&lla8.gy a hala(at !s tenge"i sz*"nyetege(et is meg&ldottad. )izony. ami "osszat tal&l. (i( a te ősmegh. e"(*l sei"ől !s alamizsn&i"4l is. +in s e sza'a()an int!sed.t/&n *nmag%()4l sza8o"odna(# $ de az B"&s nem te"/eszti (i az &ld&st a -&("a. hogy a h.'e( sele(edetei"ől. /&m)o" elm!l(ed!se( -egyelmezi(.i (*ze azo(hoz. (i /%t el (*zülü( (egyelmed )oldogs&g&)a. c: Az ig!( !"telme !s ama )esz!de(. Bt!lő(!8ess!g!ne( -o""&sai eze(9 a: A szents!ge()en 'al4 "!szesed!s. nem (a8ott hatalmat az egün(*n 'il&gos(od4 6a: ala8igazs&go("a# sem 6b: az =g tit(aina( (*ny'!"e# sem 6c: a""a. ami miatt e tem!"de( )esz!det !"z!(e((el /4l -el-og$ hat4 m4don elő (ell adni az. mint a hala(. hogy n*'e(ed/ene(. sem a (.gy4(na( nem mondotta az K"9 n*'e(ed/ete( !s so(asod/ato(# $ 8edig eze( is. sem a -&(na(. hogy m&s 'alami !"telmet (e"essün(0 .t&s. ami /4t. s (i *"*(*di( meg az Istentől 'al4 el"%gasz(od&s (ese"5 &lla8ot&)anF Az em)e" teh&t.'ül 'anna(0> 16Mo" S. Bt!l az ele'en l!le( dolgai"4l. Egy sz4'al9 azt a(a"om mondani. -e/. ami "osszat tal&l. ami)en e"e/e !s m4d/a 'agyon /a'. $ de az B"&s sze"int %gyan. //-V. sa(%gyan a sz&"az-*ld*n so(asodna( 1XXI. Azt is mondan&m. Ee mi soda tito("a )%((ano( megint0 1Te" 6. G. 'alamennyi sa( mozog a -*ld h&t&n. so(asod/ana( !s t*lts!( )e a tenge" 'izeit# s a mada"a(at is.tsa.t. so(asod/ana( !s t*lts!( )e a -*ldet. A m!lys!ge()ől -elmagasztalt halat szo(ta %gyanis a -*ld 1az Egyh&z2 nagy &h. <. mada"a(. amelyne( ind%latait tisztas&g. Az o(. a 'il&g)an ny%gtalan(od4 em)e"$ t*mege( *"*( so"s&"a sem. amelyet na8na( ne'ezt!l0 .2. a tenge""e0 Med'em 'olna azt mondani. a(it (egyelmed hasonlatoss&god"a . em)e"e(. F"J". nemz!ssel n*'e(edne( !s ta"t/&( meg -a/%(at.t!l.d: +em 'onat(ozi( '!gül. helyesel'!n. hogy az &ld&s ezen a/&nd!(&t eg!szen (ül*n az em)e"e(ne( a(a"tad adni.sz4m&sz4i"a. 7"am. amelye( nemz!s . hisz (!8ed"e !s hasonlatoss&god"a al(ottad. a -*ld"e. &m)&" e"edetü( a tenge". hogy n*'e(ed/ene(. Ezen a t!"en . amelye( B"&sod te(int!lye !s mintegy anna( -i"mamen$ t%ma alatt elhangzana(.t4("a.

S nem is a(a"om elhallgatni az ig!( ol'as&sa (*z)en )ennem -el'etődő gondolato(at.t/&n. amelye( a sz. s 'iszont so( m4don !"telmezhet 'alamit a l!le(. Vonat(ozi( az i"galmas sele(edete(!"e e /elen !let)en. n*'e(ed!st t&"na( el!n(. 7"am9 <+*'e(ed/ete( !s so(asod/ato(F> ="tem azt is. amit az B"&s egy m4don s mindig %gyan$ azon sza'a((al mond9 (ezdet)en te"emt! Isten a mennyet !s a -*ldet. /4s&gos Aty&m. !n meg'il&gos. mily tem!"de( nyel'en. amelye( nyomo"%lt testi mi'olt%( miatt szü(s!gese(# $ 'iszont az em)e"i sza8o"od&st &t'itt m4don az !"telem m%n(&/&"a al(almazt%(. mintegy a tenge")en# $ de a /&m)o" lel(e( )%zg4l(od&s&na( so(asod&s&"a is. mintegy a sz&"az-*ld*n. amelye( mag"4l sza8o"odna(. Vonat(ozi( a m!"t!(esen meg-egyelmezett ind%lato(!"a. P!ld&%l ezen egysze"5 -ogalmat9 Isten !s a -ele)a"&t sze"etete. Bgy !"telmez'e az B"&s sza'ait. hogy semmi eset"e sem o( n!l(ül mondtad.gy sa( a 'ize( &llat'il&ga t%d so(asodni. mint !n. oh *"*( Igazs&g. hanem a mag%( 'al4s&g&)an !"t/ü(. . $ az ele'en !letet !lő l!le()en.ned előtt az !n 'allom&som is. mintegy a megte"mő n*'!nye(!"e !s gyüm*l s-&(!"a# de a lel(i a/&nd!(o(!"a is. mi(o" ny. hanem /ogos !s helyes -el-og&so( so(as&ga miatt0F Ilyen-o"m&n nőne( !s so(asodna( az em)e"i nemzed!(e(F Da teh&t a dolgo(at nem (!8letes m4don. hogy itt nin s -elelni 'al4.tett mind(!t "end/!"e mondtad. G. 'agy egy a (i-e/ez!s. $ (i$(i a tőled nye"t talent%m sze"int. hogy az !"z!(e( 'il&g&)an so( m4don lehet 'alamit /elezni. Ee az!"t legyen (ed'es sz. Vonat(ozi( a )5nei( miatt )oldogtalan n!8e(!"e. hogy in(&)) ez az B"&s sz&nd!(a. me"t az em)e"i elme igen te"m!(eny. T%dom %gyanis.it -elel/e( teh&t. $ s gondolom.t4i 'oln&na(. Ezen esete( egy sz&lig so(as&got. mennyi (ül*n-!le /ellel. egy a dolog.. hogy ig!d szolg&/a ilyent me"/en mondaniF =s ha !n ig!id igaz /elent!s!t nem t%dom -el-ogni. $ ezt a m4dot egyedül az !"z!(elhető /ele( !s az !"telem gondolati m%n(&/a te"!n tal&l/%(. amine( az !"z!(e( (*"!)en sa( egy /ele 'an. -e/tegess!( azo(. mintegy a 'il&goss&g)an !s a s*t!ts!g)en. mintegy a menny)en !s a -*ld*n. mindazon te"emtm!nye("e 'onat(ozna(. A <'ize( sz&"maz!(ai> n!'en az !"z!(e( (*"!)e ta"toz4 /ele(et !"tettü(. de so( a (i-e/ez!si m4d/a. hogy a dolgo( itt eml. $ nemde so( !"telmez!se 'agyon. Vonat(ozi( a szent Sze"ző(!"e. )ős!get. me"t (ül*n !"telem n!l(ül mondottad azon ig!(et0 T&'ol legyen. Az B"&s igazs&got )esz!l. hogy anna(. de hom&lyos. -igyeld meg. (i e so"o(at ol'asod. A -e/lőd!sne(. Vonat(ozi( a szellemi !s anyagi te"emtm!nye("e. amit a l!le( egy m4don !"t. de nem l&tom. hiszem. a((o" e sza'a(# <n*'e(ed/ete( !s so(asod/ato(>. ha az egy &gyan. hogy &ld&sod e"őt !s m4dot adott ne(ün( egy"!szt so(-!le(!88en (i-e/ezni azt.'e( nagy !8ül!s!"e -ell&ngolna(. hogy (*ny'eid (!8letes (i-e/ez!seit a magam -el-og&sa sze"int magya"&zzam. S te.t4m0 Azt$e. Da ellen)en . a(i( a T*"'!ny meghi"detői 'olta(. amit mondt&l.ltan (imondom azt a meggyőződ!semet. $ tem!"de( so(-!le so(asod&s"a 'onat(ozi(. de so( az !"telmez!se. mint &t'itt !"telm5 )esz!det. hogy ti. 'agyis meg'il&gos%lta))a(.gy (ezd/ü(. so(aso$ d&sna( azt a m4d/&t azon)an. nem %gyan t!'ed!se( !s sal4d&so( . amely a -első !s als4 'ize( sz!t'&laszt4/a. a(i( /o))a(. mi a(aszthat meg engem a))an. amit sa( egy m4don !"t !s ta"t# m&s"!szt so(-!le !"telmez!ssel hü'elyezni az B"&s 'alamely mond&s&t. Vonat(ozi( az igaz !s gonosz lel(e(!"e. me"t )izony&"a nem o( n!l(ül te"/eszti (i az &ld&st sa( a tenge"i !s em)e"i magzato("a. :. mintha az !g)olt 'il&g. mintegy az !g e"őss!g!n. s mindegyi( nyel')en a sza'a(na( h&ny-!le '&ltozat&'al lehet (ülsőleg (i-e/ezniF Val4)an .

nem !"z!(eine(. hogy igazat mondhassa(. hogy 'alah&"a meg.6@2. //V-. hogy a -*ld gyüm*l sei &t'itt !"telem)en az i"galmass&g sele(edeteit &)"&zol/&(. me"t megtagadt&( tőle gyüm*l sü( ad4/&tF Azt mond/a# <Első '!delmemn!l sen(i sem 'olt 'elem. //V. me"t azo( is te"mő-*ld)ől e"edne( s az !let nyomo".tasz engemet. :. F"J". meg a(a"om azt is mondani. hisz igazat !s sa( azt mondom. hanem a l!le(. a(i(ne( <has az isten*(> 1Fil G. J&" ne(i(. +em az adom&ny maga az ada(oz4 gyüm*l se. me"t ő( is em)e"e(F J&" ne(i(. n!8esedne( teh&t a tenge" 'izei. hogy sa( tőled lehet igazmond&s%n(./%ltato( a -előlem 'al4 gondos$ (od&s"a n!z'e. .indez %gyanis /&" a hit)!li t%dom&ny o(tat4meste"eine( s az isteni tit(o( magya"&z4ina(. az B"&s sze"int <eledelül adt&l ne(ün( minden maghoz4 -ü'et a -*ld*n. Dasonl4m4don sele(edte( 'ele s %gyanilyen gyüm*l sel !(es(edte( a ma ed4niai test'!"e( is. a(i( *"*m"e ge"/edne( miatt%(. 'il&gosan l&tom teh&t. de ez az *"*m isme"etlen azo(na(. 8!ldaad4in( a meg$ ta"t4ztat&s)an. Mi(et t&8l&lna( az i"galmass&g gyüm*l sei0 Azo(at. melye(ne( nem*( sze"int mag'%( 'agyon *nmag%()an> 16Te" :Q2. ami"e ig!id (a8 s&n ind. amelye(et sa( . Bme. +em az adom&ny. hanem az *"*m 'olt t&8l&l4 (enye"e.6Q2. me"t ő( meg'il&gos. de azt&n meg%nt&to(> 1Fil A. !s minden -&(at. L&tom s sz. Az A8ostol az K"na( szolg&lt.: `66a2.Q2./ /ele( !s (!8e( t%dna( h%ll&mz&s)a hozni.s&gait enyh. amint elő)) is gondos(odtato(. <minden em)e" 8edig haz%g> 1Zsolt 66S. mi-!le gondolato(at szül )ennem az. s a -*ld *sszes )a"maina( !s s. mi 'olt *"*m!ne( igazi o(a. mond'&n9 <F*l*tte meg*"ültem 8edig az K")an. Vona(od&s n!l(ül megmondhatom. amely a szent (%tat&so( e"e/!)en emel(edi( (i mind/o))an a 'ize()ől az !sz %"al(od&sa alatt. E"ős a hitem. amellyel ad.me %gyanis <az eg!sz -*ld"e elhatott az ő sz4zat%(> 1Zsolt 6H. F"J". teli(.Telne(. Eg!sz h&zan!8!t )et*lt*tted i"galmass&goddal./ meg . $ (*'et(ezőleg a haz%g sa(%gyan a mag&!)4l )esz!l. . hanem mindny&/an elhagyta(. Ilyen te"mő$ -*ld 'olt 8!ld&%l Onesi-o"%s.ttass!( ez ne(i(F> 1:Tim A. +e t%la/don. me"t ő( az !g mada"ai.tott lel(e(. . me"t te Igazs&g 'agy.S2."T 0ogyan tá)lálnak az irgalmas cselekedetekE 6.''el. hanem az !g minden mada"&na(. az ő sz&"nyal&s%( nyom&n (!l tem!"de( &ld&s a -*ld*n. Eml.ti(. +em sa( ne(ün(. =n meg a tied)ől )esz!le(. l!le((el "!szt 'esze( *"*m!)en. me"t <ami)en sz5(*l(*d*tt. n!8esedi( az em)e"i elme szülem!nyei'el a -*ld is. ő( (i84tolt&(> 1:Mo" 66. ami B"&sod)an ez%t&n (*'et(ezi(.tettem m&".6I2 !s nem sz!gyen(ezett l&n a miatt."T A tá)lál! gy-mölcsök értelmezése. S milyen (ese"5en sz4l egyn!mely -&("4l. 7"am.sz4m&sz4ina( is# $ a hala(na( !s a tenge" nagy sz*"nyetegeine( ellen)en nem.6I2. J&" ne(i(. 6. me"t gya("an -elt&8l&lta P&lt 1:Tim 6. amint őszint!n meg is 'all/a.

megel!gedni is.> Az!"t *"ül teh&t. a tan. hogy =li&s az Isten em)e"e.a ed4$ ni&)4l. )e-ogadni az igazat.totta "4l%(. ilyen egy!nis!gne( ilyen t&8l&l!( /&"F . (ül*n)s!get tenni az adom&ny !s a gyüm*l s (*z*tt. $ !s sa( az%t&n -e/ezi )e az .> :. <.> Tőled tan%ltam. =s mi a gyüm*l s0 7gyanezt a 8"4-!ta ne'!)en. nem az!"t."/a $. me"t <meg. 8!ld&%l 8!nz. hogy szü(s!g!)en -*lt&mogatt&(. n!l(ül*zni is. $ s megmond/a.indent megtehete( az &ltal.t!s!"e ad 'ala(i. te Isten isme"et!)en !s Te"emtőd hasonlatoss&g&)an meg.tott&l "a/tam> 1Zsolt A. -ili88i)elie(. . !tel. hogy a h. mi (*'et(ezi(. hisz a Zsolt&"os sza'ai zengne( lel(!)en9 <a szo"ongat&s)an t&g.t. !hezni is. az igaz /%talm&t (a8/a. Amit a 8"4-!ta a holl4 "!'!n .'e( /4l sele(edte(.g!"ettel9 <)izony mondom ne(te(.este$ "ün( is nem sa( azt mond/a9 <a(i 8"4-!t&t -ogad )e> 1. mint mi(o" a -*ld .I2. egy (*zs!g sem 'olt 'elem 'iszony)an a (iad&s"a !s )e'!tel"e n!z'e.ts!g.:2. hanem sa( ti egyedül.indazon&ltal /4l sele(edtete(. Tal&n e sza'a()4l9 <szü(s!gem"e 'al4t (üld*ttete(> $ az (*'et(ezi(. me"t szo"ongat&sa enyhült. t%do( )ő'el(edni is 1mindenütt !s minden)en tan%ltam2. ital.aga a dolog.ts!g!"e 1GMi" 6C. meste"e a tit(o( 'il&g&)an sz&"nyal4 sz4na(0 Val4)an.ine( *"ülsz. $ <a(i igazat -ogad )e>. T%do( sz5(*l(*dni is. Ilyen !"telem)en )esz!l to'&))9 <+em a -ogyat(oz&s miatt mondom ezt. *nmagad sz*"ny5 -el-edező/e. Istenne( nagy em)e"e0 .'e( 'isszat!"te( a /4 sele(edete(hez# az!"t 'igad. azzal megel!ged/em. Bgy =li&s 8"4-!t&t is az i"galmass&g gyüm*l se t&8l&lta. mi !ltet t!ged0 Az *"*mF L&ss%( sa(.A62.i itt az adom&ny0 Je-ogadni a 8"4-!t&t.t'&nyna(./hodott szent -!"-i. me"t az *z'egy t%dta. . $ hanem elősz*" hozz&teszi9 <ha sa( a tan.t'&ny ne'!)en sele$ (edni./ te"mő$e"ő"e zsendül. 8oh&" hideg 'izet adni a tan. hogy mi(o" az e'ang!liom (ezdet!n elmentem . .'&no( a ti sz&moto("a. +em az!"t. Imm&" *"ül az A8ostol# $ nem a magam !"de(!)en. t%d sz5(*l(*dni is. hogy t%d )ő'el(edni is. a(i engem mege"ős. nem 'eszti el /%talm&t>. hogy ez 'olt *"*m!ne( o(oz4/a0 G. az igaz ne'!)en. hanem hozz&teszi# <a 8"4-!ta ne'!)en>./%lta(>. me"t Te e"őt adsz ne(i minden)en. me"t meg. az!"t üdül teh&t. me"t a h. A gyüm*l s ellen)en az ada(oz4 istenes /4sz&nd!(a.e"t Thesszaloni(&)a is (üld*ttete( egysze"$m&sszo" szü(s!gem"e 'al4t. 7"am. hogy amim 'an. hanem )ő nye"em!nyt (./%lta(. <az igaz ne'!)en># me"t .> Az!"t *"ült.gy a /4t!'ő a 8"4-!ta /%tal$ m&t. To'&))& nem sa( azt mond/a9 <ha 'ala(i ital%l egyne( e leg(ise))e( (*z*l egy 8oh&" hideg 'izet ad>. hanem az!"t. <T%d/&to( ti is $ . "%ha. me"t !n megtan%ltam. .i az adom&ny0 . )ő'el(edni is.t 6@.> <.i teh&t *"*m*d -o""&sa.A -ili88i)elie(et teh&t a so(&ig ta"t4 (elletlens!g meghe"'asztotta !s a /4 sele(edet gyüm*l$ s!t mintegy lesz&".i t&8l&l. amit a szü(s!g enyh.0 Te lo)og4 l!le(.t'&ny ne'!)en is>. hogy "!szt 'ettete( szo"onga$ t&som)an. +em. Donnan t%d/%(0 Sa/&t (*'et(ező sza'ai)4l9 <+em mintha adom&nyt (e"esn!(. la(&s !s )&"minő anyagi seg. s !88en ez!"t sietett seg. J4s&gos . mitől üdülsz.

&m)&" (ül*n$(ül*n is sz!8 mindeni(. ."/a az B"&s. mi is igen /4na( tal&l/%(. ism!tlem.(a8ott. amely sa( a tenge" (ese"5 h%ll&mait4l imm&" el"e(esztett !s meg(ül*n$ )*ztetett -*ld*n t%d megte"emni. s nem lel(!ne( haszn&lt. !s . amine( *"ülni t%d. sem az ada(oz4. (ül*n$(ül*n megn!zted !s /4na( tal&ltad. hanem test!t t&8l&lta. F"J".i is l&t/%(.ts!g. //-/.ti(. Al(ot&said minden "end/!t. me"t sem az i"galmass&g )első ind. igen /4( 'al&na(. a seg!ly. 'agy az !let 'alamely m&s )a/&)an seg.ned előttF . 3sele(edetü(et teh&t nem igaz. ami n!l(ül 8edig nin s !"telme anna(. F"J". $ meggyőződ!sün( sze"int az B"&s eze(et !"ti a hala( !s tenge"i sz*"nyetege( elne'ez!sen. mindent. A hala( !s sz*"nyetege(.t/a istenes /4sz&nd!(# (*'et(ezőleg a seg!lyezette( sem *"ülne( az adom&nyo(na( hisz egyelő"e m!g semmi lel(i gyüm*l s*t nem l&tna(."T Ami részek szerint j!.ts!gü("e 'anna(. me"t sz!8s!g!t !88en a tago( t*(!letes egym&shoz illesz(ed!se ad/a."T Isten nem időben beszél és cselekszik. //V---. amely s%8a sz!8 tago()4l &ll. me"t a l!le( a))4l t&8l&l(ozi(. . hogy sa(%gyan h!tsze" 'agy nyol szo" l&ttad$e /4(na( al(ot&saidat. <=s l&tt&l 7"am. //V--.i!"t0 Az!"t."T Istenes szándék nélk-l a j!tétemény nem igazi tá)lálék. 7"am.i(o" hitetlen !s t%datlan em)e"e(.me. igen j! a maga teljességében. hogy ennyisze" 'agy annyiszo" n!zted meg m5'eidet. P!lda e""e egy$egy sz!8 test is. sem igazi !l/&t nem isme"i(. a(i(et elősz*" m!g az első szents!ge((el -el (ellene a'atni !s nagy s%dat!tele((el meg (ellene nye"ni. mi(o" 8a"an sol4 ig!ddel egyen(int l!t"e hoztad. adom&ny 'olt. hogy megn!zted !s /4na( tal&ltad al(ot&sodat. Egyen(int sa( /4( 'olta(. 'alamennyi együtt9 igen /4. $ mi(o". . sz. sz!8s!g dolg&)an igen magasan &ll )&"melyi( tag/a -*l*tt. F"J". ilyen em)e"e( szolg&idat -el(a"ol/&(.> . amit adna(. hanem igen /4 'olt. Az olyan test %gyanis. So(at t*"tem a -e/emet azon a (!"d!sen. amelye( megnye"t!( tetsz!sedet# $ de a te l&t&sod)an nem a(ado( idő"e.me.egol'astam9 h!tsze" . hogy megn!zted eg!sz m%n(&dat !s . sem a szü(s!get szen'edő szem8ont/&)4l nem igazi seg.t4 o(&t. a maga nagy eg!sz!)en nem sa( /4. +em igazi t&8l&l!( az ilyen seg!ly. amit al(ott&l. 'agyis a hitetlen !s t%datlan lel(e( ez!"t nem "!szesülhetne( ama s%d&latos eledel)en. megüd. nyol adszo" 8edig azt mond/a.indeze( ala8/&n (imondom az igazat. . amely ezen eledel n!l(ül el is 8%szt%lhatott 'olna.

to'&))& az igen a8"4 &llato(at. me"t .me.i 8edig nem a 'il&g lel(!t 'ettü(.i!"t e"ős(*dt!l teh&t. <. !n mondomF Az B"&s idő sze"int )esz!l. ///-. az t%la/don(!88en te 'agy. 'edd eszed)e.t/a a 'il&gegyetem als4 "!szein. S nem is magad al(otta anyag)4l. hogy h&nyszo" ta"tott&l ilyen szeml!t0 . me"t 'elem egyazon *"*((!'al4s&g)an 'an. amit sem nem te"emtett!l. Sze"intü( mind$ eze(et 'alamely ellens!ges szellem. sen(i sem t%d/a. ami( az em)e")en 'anna(.gy o(os(odtam9 $ 7gye. 7"am. !s )esz!dem sem idő)en esi(. Amit ti az !n lel(em &ltal l&tto( !s mondoto(. . hogy megt%d/%(. s ami !"ted tetszi( ne(i(. amit idő)en l&tto(. . sőt si(ets!gemet is t.e"t (i t%d/a az em)e"e( (*zül. 'anna( em)e"e(. hisz te magad./a)) l&zad&s&na( m!g a lehetős!g!t is (i"e(essze.gy ad/a elő a dolgot. F"J". A(i( 8edig szellemed sze"int 'izsg&l4dna(. "endezted !s egyes.tetted.gy.gy l&tom. '!gül a gy*(!""el (a8asz(od4 n*'!nye(et. s !n meg is t%dom sz&ml&lni. . az igazmond4 *"*( igazs&g adtad a (ezün()e0 . te ta"tod /4na(. m&s'ala(i (ez!)ől e"edt. a(i Istentől 'agyon. idő sze"int )esz!lite(."T 'gynémely maniche&s tévelygések a dolgok eredetéről. ami(et Isten ne(ün( a/&nd!(ozott> 16Mo" :. hanem sa( az Isten Lel(e. J4l esett igazs&god e se88 m!ze a/(amna(. a(i( azt h&nyto"gat/&(. 3sa( esztelene( )esz!lhetne( . . !n nem .i'el Istenem 'agy.i(o" 8!ld&%l /4na( ta"t/&(. Van azon (. azt !n az *"*((!'al4s&g sze"int l&tom !s mondom.gy l&t/&( a 'il&got. hogy amit az B"&s mond. F"J"."T A jámbor lélek Isten szemeivel i)arkodik nézni a világot. meg-elelsz a (!"d!s"e. hanem olyan)4l. me"t nem a te szellemed)en 'izsg&l/&( m5'eidet s nem isme"ne( meg t!ged al(ot&said)an. /4llehet ti. 6. hogy na8on(int megn!zted !s /4na( tal&ltad m5'edet. 'alamely nem tőled sz&"maz4. 7"am. hanem sa( az em)e" lel(e.lha"sog'a nagy sz4'al (i&ltod )ele szolg&d lel(i -ülei)e '&laszodat9 $ Em)e".i(o" teh&t %gyanazo(at a magato( m4d/&n idő sze"int l&t/&to(. B"&sod igazat mond. az ne(ed is tetszi( )ennün(.eg!"tettele(. hanem azon Lel(et. hogy a te l&t&sod)an nin s idő. mi(o" B"&sod . Esztelene(. al(ot&sod g&n sol4i. ///. mi(o" őselleneidet legyőz'e a 'il&gegyetem !8ület!t meg!8.Azt&n . te sa( egy)egy5/t*tted. a(i ő)enne 'agyon0 Kgy ami( Isten)en 'anna( is. sem nem "endezt!l# 8!ld&%l a h.'ül so( egy!) $ mond/&( $. 'eled h%za(od4 hatalom te"meli !s ala(. s amit a te Lel(ed)en (ed'esne( tal&l%n(. hogy mint '!dős&n a leti8o"t ellens!g . amely m&shol. az !n ig!mhez 8edig nin s (*ze időne(.tetted a((o".s)4l &ll4 teste(et. mint 8!ld&%l az !g)oltozatot !s a sillag"endsze"e(et. . hogy 'al4s&ggal te n!zed "a/t%( (e"esztül. .66$6:2. hogy so( mindent (!nysze")ől te"emtett!l.

gy 'an. amint (*z*ns!gesen az em)e$ "e(ne( (ed'ü("e 'an te"emtett 'il&god. gy*ny*"5 s.&si( !"z!(el!si m4d az. elősz*" ős(o8&".gy.d -!ny5 'igasztal4i# 'alamennyien együtt ő( /elzi( !s m%tat/&( az idő -o"g&s&t.tott -o"m&/&)an# ala(ot adt&l ne(i.l'il&gi !s az ala sonya)) anyagi 'ize( z%hog4 &"adat&na(0 Vagy tal&n a le'egő )i"odalma $ me"t ez is az !g ne'et 'iseli $. minden 'i"&gna(. de . Amint %gyanis /oggal mond/a az B"&s azo("4l. . amely)en a mada"a( (e"ingene( (!t '. F"J". =s meg!8. alatt%( a -*ld m!lt4s&gosan h*m8*lygő -oly4i0 =s egy)egy5/t*tted a 'ize(et. hogy az ilyen em)e" Istent sze"eti a te"emtm!ny)en.egm%tattad a -*ldet is. hogy !(es "end/e szemün( *"*me legyen s szülőany/a lehessen minden -&na(.=n is azt mondom. F*ls!ges eg!ssz! igaz. me"t att4l e"ed. Lehet. hogy ezen !"t!(el!st igaz&)an Isten '!gzi# amine( az a magya"&zata. hogy nem te 'agy tetsz!sü( igaz ala8/a# ez!"t azt&n nem )enned.tetted -*l!n( az ege( e"őss!g!t.:@2. hogy az em)e" /4na( tal&l/a a /4t. hogy mi is t%d/%(."T 3igadoz! áttekintés Isten összes m&nkáir!l. me"t /4# $ )a/ azon)an. $ E))en a L!le()en l&t/%(. hanem Isten tal&l/a /4na(. ha az Isten Lel(e &ltal l&t4("a is azt mondom9 nem ti 'agyto(. hanem *"*((! VanF ///--. a(&" az anyag'il&g%n( "o88ant t*meg!n (ül*n.t 6@. =s )ele*mlesztetted a -!nyt. a(i ne(ün( adatott> 1?4m S. hogy minden. hogy megadtad ne(ün( a l&t&stF Bme. s nem sze"etn!. sen(i sem t%d/a. az !/sza(a szel. $ <me"t az Isten sze"etete (i*ntetett a mi sz.S2.totta egy)e (ezed a "!sze(et.i az0 A 'il&g ős$sze"(ezete0 El'&laszt4/a a magas t. a(i( t%dto( 1. D&la l!gyen ne(ed. -e/. !s szemün( előtt 'anna( a tenge"e( )el&thatatlan. a(i( Isten Lel(!ne( e"e/!)en nyilat(ozna(. ami sa( )eleta"tozi( a l!tező( nagy "end/!)e. a sendes !/e( ha"matoz4i. . a(i Van# nem )izonyos (e"ete( (*z*tt. hogy9 <nem ti 'agyto(. S to'&))-e/t'e a gondolatot. szemün( )a"&t/&t. a te"emt!s eg!sz m%n(&/&n /&"tat/%( eszün(et. ami(et Isten ne(ün( a/&nd!(ozott0 S m&" hangzi( a '&lasz. a(i( )esz!lte(>. hogy egyn!melye( a /4t "osszna( ta"t/&(. /4.'ün()en a Szentl!le( &ltal. . mint amaz esztelene(. $ !88en olyan /oggal mondhatom az Isten szellem!)en meg'il&gosodott lel(e("ől9 nem ti 'agyto(. nin s$e igazam. . na8/ain( egyetlen (i"&lya# a hold !s sillago(. a(i( l&tto(0F M*'et(ezőleg amit Isten Lel(e &ltal megl&t'a /4na( tal&lna(. a(&" meg ezen is t.2 megeml!(eztün(. Az em)e"i !"t!(el!sne( azon)an t*))-!le m4d/a 'an. mi( azo(. 7"am. az%t&n (iala(. :. amit az A8ostol9 . az anyagi 'il&g"endsze" -első !s als4 "!sz!t.(s&gai. ami( Isten!i. hogy amit e t!"en az Isten lel(e &ltal megt%d%n(. ha sa( nem a L!le( &ltal. hanem sa( az Isten Lel(e.'&nna( *"'endezni. a(i("ől elő)) 1XXX. F*l*ttün( ont/&( "agyog4 -!nyü(et az !g)oltozat -!ny-o""&sai9 a na8. nem ő(. Ee a((o" hogyan 'an az. V!gül a ha"madi( m4d sze"int a /4t /4na( l&t/a az em)e".l. a s*t!ts!g "agyog4 ellen-el!t. hanem in(&)) a te"emtm!ny)en (. igaz&)an azt is egyedül sa( Isten Lel(e t%d/a. szellemi !s testi al(ot&said mindens!g!t. (it&"tad szemün( el! az eget !s a -*ldet. a(it Isten )el!/e adott.z (*z*tt9 -*l*ttü( a 8&"&(t4l neh!z -elhő(.

*sszess!g!)en igen /4 'olt Ig!d)en. hogy m5'eid di s!"/ene( t!ged. az anyagot egysze"5en semmi)ől. az eg!sz mindens!get 8edig igen /4na( . m&so(n&l "e/tett -olyamat. mit a(a"t&l ne(ün( azzal (i/elenteni. Azt is meg!"tettü(."attad# meg!"tettü(. me"t a 'ize( 8&"olg&sa 'astag. $ !88en ilyen "end sze"int te"emtetted meg a -!"-i sz&m&"a az asszonyt.t4 !"telem hatalma al& 'anna( "e(eszt'e. Szil&"d ala8o("a helyezted B"&sod te(int!ly!t az el*l/&"4( "!sz!"e is.tsen )ennün(et. 'agyis !"telm!ne( !s o(oss&g&na( e"e/e minden o(talan &llat -*l! emeli. s 'an. hogy magad"4l is (inyilat(oztat&st ad/ !s t*n("ement mi'olt%n(at "end)e igaz. Van %gyan (ül*n)s!g a menny anyaga !s ala(/a. Ei s!"ne( 7"am al(ot&said. Van idő sze"int 'al4 (ezdetü( !s '!gü(.zi &llato((al. . d*nt !s 'ez!"(edi(. de nem!ne( (ül*n)s!ge o(&n a -!"-i hatalma al& ta"tozz!( . de mind(ettőt egysze""e al(ottad. hogy sze"essün( t!ged.tottad. ///-V. el'&lasztottad ő(et a gonoszo(t4l."T Isten teremtette a világ anyagát s rögtön formát is adott neki.gy.eg'al4s%l teh&t "a/t%n( az.i(o" 8edig el(ezdted *"*( te"'eidet idő)eli 'al4s&go("a &t'&ltani. 7"am. amint a szen'ed!lye( !s '&gya(oz&so( is a helyes sele('!s m4d/&t -ontolgat4 !s meg&lla8. Egyh&zad -e/!t !s test!t. mondom. hogy az anyag megte"emt!s!t a -o"ma (iala(. lesz&llt -*l!n( (*ny*"ülő Lel(ed. Sze"etün(. a "eggele( !s est!( '&lta(oz&sa előtt megte"emtened *"*( sz&nd!(od sze"int a mennyet !s a -*ldet.ti( s (ül*n*sen az em)e". me"t az ala(talan anyagot minden időhalad!( n!l(ül megal(ot&sa %t&n "*gt*n (i is ala(. . Semmi)ől. hogy mindezt l&that/%( s egyen(int /4na(. ami enne( engedelmes(edni ta"tozi(. Te al(ottad %gyanis ő(et. s a -*ld anyaga !s ala(/a (*z*tt. sőt a mada"a(at is seg. . hogy !sz !s !"telem dolg&)an egyazon te"m!szete legyen. Egyszül*tt Fiad)an minden idő( előtt. .t/a !s teszi al(almass& a le'egőt a "e8ül!s elho"doz&s&"a."T /agy áttekintés a lelkek sorsár!l. F"J". 'an szület!sü( !s elm. 6.t&sa (!sedelem !s idő)eli (ül*n)s!g n!l(ül nyomon (*'ette.t!lhet/ü(. ami -ontolgat.tsd. A -*ld o" &/&t a sz&"az-*ldi &llato( !(es. a 'il&g !(es ala(/&t 8edig a (aoti(%s ősanyag)4l . +em magad)4l. hogy egyen(int /4. 7"am. ///---.ti(. hogy al(almatos idő)en -*lseg.egigaz%l&st adt&l a )5n*s*(ne(.gy.Tem!"de( 'izein( te"mő m!he tele 'an hala((al s '. 'an sz!8s!gü( !s sz!8s!gü()ől (i-oszl&s%(. ha$ nem együtt !s egysze""e te"emtett anyag)4l# együtt !s egysze""e te"emtett anyag)4l. 'an 'i"&gz&s%( !s he"$ 'ad&s%(. me"t azt a(a"tad. S 'alamint az em)e" lel(!)en 'an. hogy a mindens!get )izonyos "end sze"int te"emtetted s %gyanazon "endet (*ny'ed)en is meg.e"t az em)e"t (!8ed sze"int 'al4 hasonlatoss&ga. $ me"t m&" g*"nyedtün( a )5n ig&/&)an !s messze tőled s*t!t *"'!ny 'olt )*"t*nün( $. 7"am. nem tőled -üggetlen $ nem megelőző $. hogy 'an "eggelü( !s est!/ü(. D&la ne(ed. )&" e '&lta(oz&s egyn!melye(n!l szem)e*tlő. a(i( . F"J".l&s%(.

hogy h.'eid )%zg4s&ga ann&l nyil'&nosa)) legyen !s gazdagon te"em/e ne(ed az i"galmass&g sele(edeteit m!g olyan -*ls!ges m4don is. . a(i( a (egyelme( !s adom&nyo( e"e/!)en -*ls!ges 8!ld&/%((al !s te(int!lyü((el -!nyes(edne( a h. amelyne( nem lesz est!/e. s most M*ny'ed e sza'ai -olyton hi"deti(.'e( előtt./tott&l (i Egyh&zad -i"mament%m&n.me. ez az eg!sz s%d&latosan )e"endezett 'il&g. hogy a lel(et.t!lt!l. . hogy .tottad.tottad. .'e(ne( sa/&t t*(!letesed!sü( o(&n nagy szü(s!gü( 'an a -*ldi za"&ndo(l&s ide/!n szolg&id minden-a/ta m5(*d!s!"e. . sa/&t (!8ed"e !s hasonlatoss&god"a meg. az !let ig!/!'el !(es szente(et. me"t a te a/&nd!(od.li( ma/d. hogy *"*((! megma"ad/on.gy l&ss%( m5'eidet s sze"etet"e ind%l/%n( i"&ntad. Dogyan0 Kgy.'eidne( is nagy &ld&s.indezt l&t/%(. ha le!li (o"sza(ait. nem 'olt leny%g'&sa.'e( (egyelmi !letet !lő lel(!t szent !s tiszta !"zelme((el !s az *nmegta"t4ztat&s -el!)"eszt!s!'el ala(./. F"J". A )iztos )!(!t. amelyet al(ot4 "!szei sze"int is igen /4na( . Te"emtő m%n(&d %t&n a hetedi( na8on meg8ihent!l."T Imádság az örök békességért. hogy a h. amely imm&" egyedül ne(ed h4dol !s semmi -*ldi 8!lda !s esem!ny nem 'onzza. 7"am. a(a"od. Az%t&n sillago(at gy.egszentelted. al&"endelted )enne. a(i emeze(et engedelmesen (*'eti(.i'el 8edig a h. J4s&gos &ldozatai( ma/d meghozz&( a gyüm*l s*t.li(. V!gül a h. A 8og&ny n!8e( -*la'at&s&"a szents!ge(et. !s a "e&d 'onat(oz4 leg-ő)) !"telmi megisme"!sne( az !sz minden m%n(&/&t.'e( szolg&idat minden !letszü($ s!gletü()en adom&nyai((al t&mogass&(. F"J". !s . hanem al(onyat&t is meg"endelted. az *"*( szom)aton ne(ün( is meglesz )enned 8ihen!sün(. A hitetlene( t*megeit is nagy sz*'ets!g)e engedted t*m*"ülni. elm. mely az!"t igen /4.(!szs!ges l!le((el -ogad/&( i"&ny. me"t nem sa( ha/nalt adt&l ne(i. 7"am. hogy !letün( m%n(&/a %t&n."T +iért nem volt a hetedik na)nak alkonyata. mindent megadt&l. az alatt'al4( "!sz!"e is. ///V. me"t te adt&l )el!n( szellemet. !s igen /4na( tal&l/%(. (!zzel -oghat4 s%d&(at !s M*ny'ed e"őss!g!)ől igehi"det!st "endelt!l# ez h. &m)&" amaz <igen /4> m5'e(et el-&"ad&s n!l(ül al(ottad. mint -!"-ina( az asszonyt. a szom)ati nagy )!(!t (!"/ü( tőled. hogy n!melye( mindenü(et (ioszt/&( a szeg!nye( (*z*tt a mennye( o"sz&ga (ed'!!"t. ///V-. ezen esz(*z*(et mind az anyagi 'il&g (*"!)ől 'etted. :. Bme.t&sodat. azt a )!(!t. A te"emt!s hetedi( na8/&na( nem 'olt est!/e. $ add meg ma/d )!(!det is. Te magad 'agy )ennün( a l&t4. Elm.

de nem idő sze"int. egyetlen. hozz&d (ell )ez*"getnün(# .gy lehet elnye"ni. 7"am. elsza(adt%n( tőled !s a )5n*( -el! 'itt ind%lat%n(# te azon)an. L&t/%( (ezeid m%n(&it. !88en . 4 Isten lesz örök befejezés-nk. sőt minden idő !s minden el8ihenő (i)onta(oz&s%n( az idő)ől. sa( . . ny%galmad is *"*(. L&tsz. Da 'an is (egyelmes a/&nd!(od)4l egyn!mely /4 m5'ün(. s az!"t 'anna(. hogy 'anna(. $b$ .///V--. ami idő)en t*"t!ni(."T M!ság&nk állhatatlan. me"t te l&tod ő(et. hogy 'anna(. me"t te magad 'agy *nmagad ny%godalma. egy sem ta"t *"*((!# sa( a "em!ny 'an meg )ennün(. amely)en "!szesedün(. $ s m!gis a te m%n(&d minden l&t&s.gy lehet "&a(adni. )enn l&t/%(. magad 'agy a J4s&g# semmi m&s /4"a nin s szü(s!ged. hogy /4 .gy 8ihensz ma/d )ennün(. hogy m%n(&n( %t&n meg8ihenhetün( -*ls!ges szent o"sz&god)an. . amint mind e m5'e( most a tied &ltal%n(. hogy leszne(. me"t 'anna(. sa( z*"get!s"e ny. ami)en l&ttad.gy."T Az örök életben Isten lesz a mi el)ihenés-nk. Ott is !88en .li( meg a tit(o( a/ta/a. *"*( sele('!s.e"t a te !leted. soha meg nem sz5nt!l /4t sele(edni.i )izonyos idő)en -*lge"/edtün(. ahogyan most m5(*d*l )ennün(# s a ny%galom. ///V---. hogy /4(# te ellen)en a))an l&tod. leg-ő)) J4s&g. me"t Lel(ed megillette sz. Em)e" az em)e"ne( adhat/a$e eze( !"t!s!t0 Vagy angyal az angyalna(0 Vagy angyal az em)e"ne(0 +em adhat/aFF Tőled (ell (!"nün(. Istenün(.'ün(et# $ azelőtt meg /a/. . Münn l&t/%(. Amen. de nem idő sze"int# sele(szel.t"a t!"/ün(. n&lad (ell (e"esnün(. F"J". értés-nk tökéletlen. Te 8edig 7"am. de nem idő sze"int# 8ihensz.gy a ti!d lesz &ltal%n(. F"J". *"*( 8ihen!s.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->