MINIT MESYUARAT PROGRAM CERAMAH MAAL HIJRAH 1435 Tarikh Hari Masa Tempat Kehadiran : : 31 / 10 / 2013 : Khamis : 9.

00 mlm – 11.00 mlm : Bilik Gerakan Pemuda P ! K". Baha"ia 1. !audara #sma Ha$i% 2. (sta% Kamarul%aman 3. !audara M)khtar *. !audara +amli ,. !audara Khu%airil -. !audara .ahar /. !audara !a$0an 1. !audara Ha%i2 9. !audara 3u Bakar 10. !audara Ha$i% 11. !audara .ahar 12. & Pen"erusi Mes'uarat

Agenda : 1. Aluan Pengerusi: 1.1 Pen"erusi men"u4apkan terima kasih kepada ahli mes'uarat 'an" dapat hadir ke mes'uarat. Pen"erusi mend)akan a"ar se"ala usaha atau ker5a untuk 6slam akan di3alas ke3a5ikan )leh llah s.0.t. Mes'uarat dimulakan den"an 3a4aan l & 7atihah Pen"erusi memaklumkan mes'uarat ini diadakan se3a"ai persediaan untuk "erak ker5a sempena 8eramah Maal Hi5rah 'an" akan diadakan pada ,/11/2013. Pen"erusi memaklumkan 3aha0a 0aktu 4eramah mun"kin ditukar ke selepas s)lat 6s'a9 atas permintaan :K Mas5id. (ntuk men"isi 0aktu selepas s)lat Ma"hri3; pen"erusi men4adan"kan (sta% Kamarul%aman untuk memimpin 3a4aan sela0at dan Tahlil. !etelah selesai; hadirin akan men5amu selera terle3ih dahulu. 8adan"an ini telah dipersetu5ui se3ulat suara ahli mes'uarat. Pen"erusi memaklumkan (sta% Hari'ant) 3ersetu5u untuk hadir pada ,/11/2013 dan akan ti3a pada petan" hari terse3ut.

1.2 1.3

1.*

!audara 3u Bakar ditu"askan untuk mem3uat surat terse3ut./< 4.30 mlm 31/10/2013 sum3an"an 'an" diterima se3an'ak +M 12.01 32.00 !e3aran" sum3an"an 3)lehlah di3erikan kepada !audar !a$0an A013&.00 :amuan Makan & +M 1000.1 *. Pen"erusi memaklumkan kutipan derma akan di5alankan ketika 4eramah di5alankan se3a"ai danan untuk men5alankan pr)"ram Pen""erak Bariah. !audara !a$0an mem3entan"kan an""aran 3elan5a0an pr)"ram seperti di 3a0ah: P)ster Banner A2< !um3an"an kepada Pen4eramah & +M ..00 & +M 1000.0.3 *.. Hal $ hal lain *. Pen"erusi memaklumkan post morterm akan diadakan setelah pr)"ram selesai untuk mem3aiki se3aran" kelemahan atau kekuran"an.00. !audara Ha$i% telah mena0arkan pena5aan speaker pada 3aha"ian luar mas5id. (sta% Kamrul%aman men4adan"kan utnuk di3erikan surat 5emputan kepada C6P dan 5u"a pen'um3an". :u"a di3erikan surat pen"har"aan kepada para pen'um3an". Pen"erusi memaklumkan 5ika pen'um3an" 3erha5at untuk terli3at dalam Tahlil.* *.00 & +M 1-0.2 !audara !a$0an memaklumkan setakat 5am 9. diminta 3erikan nama. . Pembentukan Jawatankuasa Program Ceramah Maal Hijrah 143 Pen"arah Pr)"ram !etiausaha Bendahari :K : !audara #sma Ha$i% : !audara 3u Bakar : !audara !a$0an i< Pen"a4ara Ma5lis = Ketua Ba4aan Tahlil & (sta% Kamarul%aman ii< & iii< & & i>< & >< & >i< & :amuan !audara M)khtar dan !audara +amli !iara'a 8ik"u 3dul +a%ak !audara 7ai% 7)t)"ra$i = ?)kumentasi !audara Ha%i2 Pu3lisiti !audara 3u Bakar Keselamatan !audara Ku%airil den"an di3antu +#@ 3. !a"oran #ewangan 3.1 3.2 *.00 Ba'aran pasukan +#@ A2 )ran"< & +M 100.2.

Pr)"ram 3K 0a5i3 dilaksanakan disek)lah seperti Garis panduan 'an" di arahkan )leh KPM Mes'uarat ini adalah untuk 3er3in4an" ran4an"an&ran4an"an 'an" telah diran4an" )leh :K Keselamatan. .ama Kempen 3K ini ialah : 3 #: kebersihan( keselamatan dan kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama.1. Kesihatan dan Ke3ersihan serta Panitia& panitia dan Kela3&kela3 'an" terli3at sempena min""u 3 K .2. Beliau mem)h)n ker5asama dari semua pihak dalam men5a'akan pr)"ram 3K .1 1. Tarikh 'an" ditetapkan adalah dari % hb A"ril 2&12 ' 13 A"ril 2&12.PK H#M telah men"u4apkan terimakasih kepada "uru&"uru kerana hadir ke mes'uarat 3K kali pertama den"ann'a. Mes'uarat ini meli3atkan 3an'ak unit dan kela3 'an" 3erkaitan den"an pr)"ram min""u 3 K 'an" akan kita adakan .* #n. Mes'uarat 5u"a 3ertu5uan men'elaras pr)"ram 'an" diran4an"kan supa'a kita dapat men"adakan pr)"ram 'an" di sepadukan untuk men5imatkan k)s. .3 1. 1. hmad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful