P. 1
Akta Universiti Dan Kolej Universitiperaturan Lalulintas

Akta Universiti Dan Kolej Universitiperaturan Lalulintas

|Views: 2|Likes:
Published by Afif Fakrudin
akta UMS peraturan lalulintas
akta UMS peraturan lalulintas

More info:

Published by: Afif Fakrudin on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS DI DALAM KAMPUS

) 2000 BAHAGIAN I – PERMULAAN 1. Nama Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Malaysia Sabah (Peraturan Lalu Lintas Di Dalam Kampus) 2000. 2. Tafsiran Di dalam peraturan ini: “arahan lalu lintas” ertinya apa-apa perintah, arahan atau petunjuk oleh seseorang orang yang diberi kuasa kepada mana-mana orang yang menggunakan jalan atau kenderaan di dalam kampus; “isyarat lalu lintas” ertinya isyarat, tiang isyarat amaran, tiang arahan isyarat atau tanda atau alat yang didirikan atau disediakan pada atau berhampiran dengan jalan untuk pengetahuan, panduan atau petunjuk orang-orang yang menggunakan jalan; “kampus” ertinya Kampus Universiti Malaysia Sabah termasuklah semua asrama, institusi dan bangunan, kompleks kepunyaan atau sewaan universiti; “kakitangan” ertinya mana-mana pekerja universiti; “kenderaan” ertinya suatu struktur yang boleh bergerak atau digerakkan atau digunakan bagi membawa mana-mana orang atau benda dan yang bersentuhan dengan permukaan bumi apabila bergerak; “kenderaan motor” ertinya tiap-tiap perihalan kenderaan yang digerakkan oleh jentera mekanisme yang terkandung di dalam badan kenderaan itu dan dibina atau disesuaikan supaya boleh digunakan di atas jalan, dan termasuklah apa-apa kenderaan yang ditarik oleh sesuatu kenderaan motor sama ada atau tidak bahagian dari kenderaan yang ditarik itu menindih atas kenderaan motor yang menariknya; “penguatkuasaan lalu lintas” ertinya mana-mana pegawai yang ditentukan oleh Naib Canselor yang tugasnya termasuklah menguatkuasa peraturan lalu lintas di dalam kampus. BAHAGIAN II 3. Kebenaran Bertulis Bagi Kakitangan Yang Ingin Menggunakan Kenderaan Motor Di Dalam Kampus 3.1 Seseorang kakitangan yang bercadang hendak menggunakan kenderaan motor di dalam kampus hendaklah, pertamanya, memohon kepada Naib Canselor dan mendapatkan daripada suatu kebenaran bertulis berkenaan dengannya;

bahu jalan. yang biasanya tidak dimaksudkan atau tidak disediakan secara khas untuk laluan kenderaan motor. Meletak Kenderaan Secara Menghalang Tiada kakitangan boleh meletak apa-apa kenderaan di mana-mana tempat atau dalam apa-apa cara yang menyebabkan bahaya halangan atau kesulitan kepada mana-mana orang atau kenderaan motor lain. Daftar Kenderaan Motor Kakitangan Naib Canselor hendaklah menyebabkan supaya disenggarakan suatu daftar bagi semua kenderaan motor yang dipunyai oleh kakitangan dalam kampus dalam apa-apa bentuk yang difikirkan patut oleh Naib Canselor. khususnya. lorong kaki. 7.4 3. beranda. . tepi rumput.permohonan dan kebenaran bertulis itu hendaklah dalam borang sebagaimana yang ditetapkan oleh Naib Canselor. 3. Naib Canselor boleh enggan memberi kebenaran atau membatalkan apa-apa kebenaran yang diberikan jika dia berpuas hati bahawa kebenaran atau pembatalan apa-apa kebenaran yang diberikan itu bukan untuk kepentingan universiti bagi kakitangan memegang kebenaran itu.2 Permohonan untuk kebenaran itu hendaklah dibuat oleh kakitangan itu secara bertulis menyatakan perihalan kenderaan motor itu dan hendaklah disertai dengan lesen kenderaan motor semasa dan polisi insuran pihak ketiga semasa berkenaan dengan kenderaan motor dan lessen memandu yang sah berkenaan dengan pemohon itu. koridor. Had Laju Tiada kakitangan yang boleh memandu sesebuah kenderaan motor dalam kampus pada kelajuan yang lebih daripada yang ditunjukkan oleh isyarat lalulintas. 6. tiada kenderaan motor boleh dipandu oleh kakitangan di atas laluan jalankaki. Kenderaan Motor Hendaklah Dipandu Hanya Atas Jalanraya Tiada kakitangan boleh memandu kenderaan motor di mana-mana tempat selain di bahagian jalan yang digunakan sebagai jalan laluan bagi kenderaan motor. 5. Kebenaran itu hendaklah diperbaharui pada setiap tahun dan peruntukan subkaedah (1) dan (2) hendaklah terpakai mutatis mutandis bagi sesuatu permohonan untuk pembaharuan. Kebenaran bertulis Naib Canselor itu yang ditentukan rupa dan bentuknya sama ada dalam bentuk surat atau pelekat hendaklah dipamerkan pada bila-bila masa secara mudah dilihat di atas kenderaan motor.5 4. laman dalam atau dalam mana-mana bahagian mana-mana bangunan atau tempat lain samada di sisi jalan laluan atau selainnya. 3. kaki lima. tertakluk kepada subkaedah (2).3 3.

11. Pengeluaran Lesen Memandu dan Kad Kakitangan Mana-mana kakitangan yang memandu atau yang menjaga atau mengawal sesebuah kenderaan motor hendaklah membawa bersamanya suatu lesen memandu yang sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan kad kakitangan dan hendaklah mengeluarkan lessen memandu atau kad kakitangan untuk diperiksa oleh seseorang orang yang diberi kuasa apabila dikehendaki berbuat demikian.2 Seseorang kakitangan yang memandu motorsikal beroda dua tidak boleh membawa lebih daripada seorang di atas motorsikal itu. Seseorang kakitangan tidak boleh membenarkan dirinya dibawa di atas motorsikal beroda dua yang dipandu oleh seseorang.1 9. sama ada seorang kakitangan atau bukan yang berlanggaran dengan subkaedah (1) atau (2). 9. Perbuatan Di Dalam Kampus Yang Adalah Kesalahan di Bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Sebagai Kesalahan Tatatertib 13. yang menghalang atau mengganggu perjalanan lalu lintas yang licin dan teratur dalam kampus. Membonceng 9. 12. Arahan dan Isyarat Lalu Lintas Seseorang kakitangan hendaklah mematuhi semua arahan lalu lintas dan isyarat lalu lintas.8. Menggunakan Ruang Letak Kereta Yang Diuntukkan Jika suatu ruang letak kereta diuntukkan bagi kenderaan motor tertentu. Maka hendaklah menjadi suatu pembelaan bagi apa-apa pertuduhan kesalahan lalu lintas di bawah subkaedah (1) jika seseorang kakitangan mengemukakan keterangan untuk menunjukkan bahawa dia telah atau sedang dalam proses menghadapi tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau mana-mana 13. tiada kakitangan boleh meletak kenderaan motor lain dalam ruang letak kereta motor itu. Tiada seseorang kakitangan boleh membawa seseorang di atas motorsikal beroda dua melainkan jika orang itu duduk menunggang motorsikal itu di belakang pemandu itu di atas tempat duduk yang direka bentuk dengan sempurna yang dipasang dengan kukuh pada motorsikal itu. 13.3 10.1 Seseorang kakitangan melakukan sesuatu kesalahan di bawah peraturan ini jika dia melakukan apa-apa perbuatan di dalam kampus yang adalahsuatu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau mana-mana perundangan subsidiary yang dibuat di bawah akta itu atau disifatkan telah dibuat di bawah akta itu. atau melakukan apa-apa perbuatan.2 . 9. Halangan Kepada Aliran Lalu Lintas Seseorang kakitangan tidak boleh berkelakuan dalam apa-apa cara.

pihak penguatkuasa lalu lintas itu hendaklah menyatakan tempoh yang denda hendaklah dibayar dan kakitangan hendaklah membayar denda dalam tempoh tersebut kepada Bendahari. Pendaftar apabila menerima laporan daripada penguatkuasa di bawah subkaedah (1) hendaklah mengeluarkan arahan pemotongan gaji kakitangan berkenaan kepada Bendahari. 14. 14. penguatkuasa lalu lintas hendaklah melaporkannya kepada Pendaftar. Dengan syarat bahawa sebelum apa-apa hukuman dikenakan ke atas kakitangan.2 16. 16. Tempoh yang tersebut dalam subkaedah (1) hendaklah tidak kurang daripada empat belas hari dari tarikh keputusan dibuat.3 Disediakan oleh: Pejabat Pendaftar Universiti Malaysia Sabah . pada budi bicaranya. penguatkuasa lalu lintas hendaklah dengan serta merta menyerahkan kepada kakitangan suatu notis bertulis mengenai hukuman yang dikenakan itu dalam apa-apa bentuk yang diarahkan Naib Canselor. representasi lisan berkenaan dengan kesalahan itu. BAHAGIAN III – TATACARA TATATERTIB 15. mengenakan hukuman terus dengan amaran atau kompaun yang ditetapkan dalam jadual atas mana-mana kakitangan yang melakukan suatu kesalahan di bawah peraturan ini. dengan serta merta.1 Penguatkuasa lalu lintas boleh. 15.1 16.2 Setelah pengenaan hukuman yang disebut dalam subkaedah (1). sebagai ganti mengambil prosiding tatatertib di bawah Bahagian III. Bayaran Denda 15. Hukuman Tatatertib Terus 14. Kakitangan yang dendanya dibayar melalui pemotongan gaji hendaklah direkodkan kesalahannya di dalam buku rekod perkhidmatan kakitangan tersebut. penguatkuasa lalu lintas hendaklah memberitahunya tentang kesalahan lalu lintas yang dilakukan olehnya dan memberinya suatu peluang untuk membuat.perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta itu atau disifatkan telah dibuat di bawah akta itu bagi kesalahan itu.2 Jika kakitangan tidak membayar denda dalam tempoh yang dinyatakan. Tidak Membayar Denda 16.1 Jika penguatkuasa lalu lintas mengenakan hukuman denda ke atas kakitangan.

. Memandu kenderaan bukan di atas jalan lalu bagi kenderaan.. Bahagian V.. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NAMA……………………………………………………………………………………………………………………………...... Dengan ini adalah diberitahu bahawa anda telah melakukan kesalahan seperti yang tersebut di atas. ……………………………….. TEMPAT…………………………...... mengikut Kaedah 64. Tarikh …………………………………... Membonceng lebih had....... Pegawai Yang Mengeluarkan . KENDERAAN………………….... kes ini boleh dikenakan hukuman terus.... Meletak kenderaan bukan di tempat yang dimaksudkan sebagai tempat meletak kenderaan....... NO..... Jika kompaun ini tidak dijelaskan pada tarikh tersebut....AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN LALU LINTAS DI DALAM KAMPUS) 2000 Jadual Pemberitahuan Saman Kesalahan Lalu Lintas (Peraturan 14.. Halangan kepada aliran lalulintas. Dibawah kaedah 47... Melanggar peraturan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987..... Meletak kenderaan secara menghalang.. JENIS………………………………………………………… WARNA……………………………………………………… JENIS KESALAHAN Tidak memiliki kebenaran bertulis tentang hak milik/pendaftaran di dalam kampus. KAD PELAJAR……………………………………………………………………………………………………………… SEKOLAH/KURSUS…………………………………………………………………………………………………………….. Anda dikehendaki membayar kompaun sebanyak ………………… sebelum ………………….. Bahagian IV. kepada Bendahari....... Tidak mematuhi arahan lalulintas di dalam kampus.... NO.1) Trafik 1 Logo UMS BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH No. Memandu kenderaan melebihi had laju. Gagal mengemukakan lesen memandu dan kad pelajar. PEMBERITAHUAN/SAMAN KESALAHAN LALULINTAS (PELAJAR) TARIKH…………………………………………… MASA……………………………................ Menggunakan ruang letak kenderaan yang diuntukkan.... Sila bawa resit pembayaran kepada Unit Trafik sebagai bukti pembayaran....... Sekian............. terima kasih. seseorang pelajar boleh diambil tindakan tatatertib sehingga kepada digantung dari menjadi pelajar UMS.. Siri ………. Kaedah-kaedah Universiti Malaysia Sabah (Tatatertib Pelajar-pelajar) 1999..

... NO.. JENIS………………………………………………………… WARNA……………………………………………………… JENIS KESALAHAN Tidak memiliki kebenaran bertulis tentang hak milik/pendaftaran di dalam kampus...... kes ini boleh dikenakan hukuman terus. Meletak kenderaan bukan di tempat yang dimaksudkan sebagai tempat meletak kenderaan. Dibawah Peraturan 14.. Sila bawa resit pembayaran kepada Unit Trafik sebagai b ukti pembayaran.... Memandu kenderaan melebihi had laju. mengikut Peraturan 16... Bahagian II..AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN LALU LINTAS DI DALAM KAMPUS) 2000 Jadual Pemberitahuan Saman Kesalahan Lalu Lintas (Peraturan 14. PEKERJA……………………………………………………………………………………………………………………. NO. TEMPAT…………………………...... terima kasih...... Siri ………. Bahagian III.......... Jika kompaun ini tidak dijelaskan pada tarikh tersebut.......... Halangan kepada aliran lalulintas. Memandu kenderaan bukan di atas jalan lalu bagi kenderaan.. Anda dikehendaki membayar kompaun sebanyak ………………… sebelum …………………. kepada Bendahari.. Pegawai Yang Mengeluarkan . Peraturan-Peraturan Lalulintas Di Dalam Kampus (Kakitangan) 1999..... PEMBERITAHUAN/SAMAN KESALAHAN LALULINTAS (KAKITANGAN) TARIKH…………………………………………… MASA…………………………….. Meletak kenderaan secara menghalang..... Menggunakan ruang letak kenderaan yang diuntukkan. ………………………………....... Dengan ini adalah diberitahu bahawa anda telah melakukan kesalahan seperti yang tersebut di atas.... Membonceng lebih had.... Tidak mematuhi arahan lalulintas di dalam kampus... Sekian. KENDERAAN…………………..... Tarikh …………………………………...... seseorang kakitangan UMS boleh didenda melalui pemotongan gaji dan kesalahan akan direkod di dalam buku rekod perkhidmatan..... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NAMA……………………………………………………………………………………………………………………………. Peraturan Universiti Malaysia Sabah...1) Trafik 2 Logo UMS BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH No... Melanggar peraturan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Gagal mengemukakan lesen memandu dan kad pelajar.............

sila sertakan bersama surat ini... Menggunakan ruang letak kenderaan yang diuntukkan.... Gagal mengemukakan lesen memandu dan kad pelajar......... NO.. Sekian. Memandu kenderaan melebihi had laju... Tarikh ………………………………….... Sila bawa surat ini bersama................ JENIS………………………………………………………… WARNA……………………………………………………… JENIS KESALAHAN Tidak memiliki kebenaran bertulis tentang hak milik/pendaftaran di dalam kampus....... Dengan ini adalah diberitahu bahawa kesalahan tersebut di atas telah diadukan.. KENDERAAN…………………..............AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN LALU LINTAS DI DALAM KAMPUS) 2000 Jadual Pemberitahuan Saman Kesalahan Lalu Lintas (Peraturan 14.. terima kasih. Pegawai Yang Mengeluarkan ...... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tuan.....  Kegagalan berjumpa dengan Pegawai Keselamatan / Unit Trafik dalam tempoh yang dinyatakan adalah satu kesalahan dan pemunya berdaftar kenderaan boleh diambil tindakan tatatertib. TEMPAT…………………………... Halangan kepada aliran lalulintas.. PEMBERITAHUAN KESALAHAN LALULINTAS (KAKITANGAN) TARIKH…………………………………………… MASA……………………………..... Tuan dikehendaki berjumpa dengan Pegawai Keselamatan / Unit Trafik sebelum ………………………. ………………………………. Sekiranya ada apa-apa keterangan yang Tuan hendak nyatakan mengenai aduan ini........1) Trafik 3 Logo UMS BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH No... Tidak mematuhi arahan lalulintas di dalam kampus. Meletak kenderaan secara menghalang.... Melanggar peraturan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.. Siri ………. Memandu kenderaan bukan di atas jalan lalu bagi kenderaan..... Membonceng lebih had........ Meletak kenderaan bukan di tempat yang dimaksudkan sebagai tempat meletak kenderaan.

JUMLAH DENDA (RM) 20.1) Muka surat belakang Surat Saman JENIS KESALAHAN Tidak memiliki kebenaran bertulis tentang hak milik/pendaftaran di dalam kampus. Gagal mengemukakan lesen memandu dan kad pelajar.00 20. Memandu kenderaan melebihi had laju.AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN LALU LINTAS DI DALAM KAMPUS) 2000 Jadual Penyata Kesalahan dan Denda (Peraturan 14.00 20. Memandu kenderaan bukan di atas jalan lalu bagi kenderaan. Menggunakan ruang letak kenderaan yang diuntukkan. Tidak mematuhi arahan lalulintas di dalam kampus.00 20.00 30. Halangan kepada aliran lalulintas.00 20. Membonceng lebih had.00 20.00 .00 20. Meletak kenderaan bukan di tempat yang dimaksudkan sebagai tempat meletak kenderaan.00 20.00 30. Melanggar peraturan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.00 20. Meletak kenderaan secara menghalang.

arahan atau petunjuk yang difikirkannya perlu atau sesuai untuk memelihara ketenteraman dan tatatertib di dalam asrama.. dengan serta merta. mempunyai dalam milikannya atau mempunyai apa-apa kenderaan motor di dalam kampus hendaklah. berkenaan dengan ketenteraman dan tatatertib 35. (1) Pengetua atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Naib Canselor boleh. sebagai ganti mengambil prosiding tatatertib di bawah Bahagian V. dari semasa ke semasa. arahan atau petunjuk itu terpakai untuk mematuhi dan melaksanakan perintah. (4) Setelah pengenaan hukuman yang tersebut dalam subkaedah (3). dia hendaklah dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti mengeluarkan semua barang kepunyaannya dari bilik yang dia dikehendaki mengosongkan. (2) Perintah. (1) Seseorang pelajar yang bercadang untuk menyimpan. dsb. Kuasa Pengetua untuk memberi perintah. dan berkenaan dengan denda yang dikenakan peruntukan kaedah 63 dan 64 hendaklah terpakai. arahan atau petunjuk itu boleh secara amnya terpakai bagi semua pelajar atau sesuatu kelas atau perihal pelajar atau seseorang pelajar tertentu. memberi secara lisan atau bertulis. pihak berkuasa tatatertib hendaklah memberitahunya tentang kesalahan tatatertib yang dilakukan olehnya dan memberinya suatu peluang untuk membuat.(2) Universiti boleh mengkehendaki seseorang pelajar menetap mengosongkan biliknya di asrama atau memindahkannya ke tempat tinggal lain yang disediakan oleh Universiti pada bila-bila masa tanpa memberikan apa-apa alasan. mengenakan hukuman tatatertib terus dengan denda tidak melebihi lima puluh ringgit ke atas mana-mana pelajar yang melanggar manamana perintah. dan hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap pelajar yang kepadanya perintah. (3) Pihak berkuasa tatatertib boleh pada budi bicaranya. pihak berkuasa tatatertib hendaklah dengan serta merta menyerahkan kepada pelajar suatu notis bertulis tentang pengenaan hukuman itu dalam apa-apa bentuk yang diarahkan oleh Naib Canselor. (3) Jika seseorang pelajar menetap dikehendaki mengosongkan biliknya di asrama atau ditukarkan di bawah subkaedah (2). arahan atau petunjuk: Dengan syarat bahawa sebelum hukuman itu dikenakan ke atas pelajar. apa-apa perintah. representasi lisan berkenaan dengan kesalahan itu. arahan atau petunjuk itu. BAHAGIAN IV TATATERTIB LALU LINTAS JALAN Kebenaran bertulis bagi pelajar yang menyimpan. pada . memiliki atau mempunyai kenderaan motor di dalam Kampus 36.

laman dalam atau dalam mana-mana bahagian mana-mana bangunan atau tempat lain samada di sisi jalan laluan atau selainnya. Daftar kenderaan motor pelajar 37. Tiada pelajar boleh memandu kenderaan motor di dalam Kampus pada kelajuan yang lebih daripada yang ditunjukkan oleh isyarat lalu lintas. Naib Canselor hendaklah menyebabkan supaya disenggarakan suatu daftar bagi semua kenderaan motor yang disimpan. Had laju 38. koridor. beranda. bahu jalan. (3) Kebenaran Naib Canselor hendaklah dipamerkan pada bila-bila masa secara mudah dilihat di atas kenderaan motor.mulanya. . permohonan dan kebenaran bertulis itu hendaklah dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Naib Canselor. khususnya. tertakluk kepada subkaedah (2). memohon dan memperoleh daripada Naib Canselor suatu kebenaran bertulis berkenaan dengan kenderaan motor itu. yang biasanya tidak dimaksudkan atau tidak disediakan secara khas untuk laluan kenderaan motor. kaki lima. Tiada pelajar boleh meletak apa-apa kenderaan di mana-mana tempat atau dalam apa-apa cara yang menyebabkan bahaya halangan atau kesulitan kepada mana-mana orang atau kenderaan motor lain. tepi rumput. Meletak kereta secara menghalang 40. (5) Naib Canselor boleh enggan memberi kebenaran atau membatalkan apa-apa kebenaran yang diberikan jika dia berpuas hati bahawa kebenaran atau pembatalan apaapa kebenaran yang diberikan jika dia berpuas hati bahawa kebenaran atau pembatalan apa-apa kebenaran yang diberikan itu bukan untuk kepentingan Universiti bagi pelajar memegang kebenaran itu. (2) Permohonan bagi kebenaran itu hendaklah dibuat oleh pelajar secara bertulis dengan menyatakan perihalan kenderaan motor itu dan hendaklah disertai dengan lesen kenderaan motor semasa dan polisi insuran pihak ketiga semasa berkenaan dengan kenderaan motor itu dan lesen memandu yang sah berkenaan dengan pemohon itu. Tiada pelajar boleh memandu kenderaan motor di mana-mana tempat selain di bahagian jalan yang digunakan sebagai jalan laluan bagi kenderaan motor. lorong kaki. tiada kenderaan motor boleh dipandu oleh pelajar di atas laluan jalankaki. dimiliki atau dipunyai oleh pelajar dalam kampus dalam apa-apa bentuk yang difikirkan patut oleh Naib Canselor. (4) Kebenaran itu hendaklah diperbaharui pada setiap tahun dan peruntukan subkaedah (1) dan (2) hendaklah terpakai mutatis mutandis bagi sesuatu permohonan untuk pembaharuan. Kenderaan motor hendaklah dipandu hanya atas jalan raya 39.

sebagai ganti mengambil prosiding tatatertib di bawah Bahagian V. Seseorang pelajar hendaklah mematuhi semua arahan lalu lintas dan isyarat lalu lintas. Perbuatan di dalam Kampus yang adalah kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebagai kesalahan tatatertib 46. sama ada seorang kakitangan atau bukan yang berlanggaran dengan subkaedah (1) atau (2). mengenakan hukuman tatatertib terus dengan amaran atau denda tidak melebihi lima puluh ringgit ke atas mana-mana pelajar yang . Arahan dan isyarat lalu lintas 43. Hukuman tatatertib terus 47. Pengeluaran lessen memandu dan kad matrikulasi 44. tiada kakitangan boleh meletak kenderaan motor lain dalam ruang letak kereta motor itu. (1) Seseorang pelajar melakukan sesuatu kesalahan tatatertib di bawah Kaedahkaedah ini jika dia melakukan apa-apa perbuatan di dalam kampus yang adalah suatu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta itu atau disifatkan telah dibuat di bawah Akta itu. Membonceng 42. (1) Seseorang pelajar memandu motorsikal beroda dua tidak boleh membawa lebih daripada seorang di atas motorsikal itu. (1) Pihak berkuasa tatatertib boleh pada budi bicaranya. (2) Maka hendaklah menjadi suatu pembelaan bagi apa-apa pertuduhan kesalahan lalu lintas di bawah subkaedah (1) jika seseorang pelajar mengemukakan keterangan untuk menunjukkan bahawa dia telah atau sedang dalam proses menghadapi tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta itu atau disifatkan telah dibuat di bawah Akta itu bagi kesalahan itu.Menggunakan ruang letak kereta yang diuntukkan 41. Jika suatu ruang letak kereta diuntukkan bagi kenderaan motor tertentu. Mana-mana pelajar yang memandu atau yang menjaga atau mengawal sesebuah kenderaan motor hendaklah membawa bersamanya suatu lesen memandu yang sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan kad matrikulasinya dan hendaklah mengeluarkan lessen memandu atau kad matrikulasi untuk diperiksa oleh seseorang orang yang diberi kuasa apabila dikehendaki berbuat demikian. (3) Seseorang pelajar tidak boleh membenarkan dirinya dibawa di atas motorsikal beroda dua yang dipandu oleh seseorang. (2) Tiada pelajar boleh membawa seseorang di atas motorsikal beroda dua melainkan jika orang itu duduk menunggang motorsikal itu di belakang pemandu itu di atas tempat duduk yang direka bentuk dengan sempurna yang dipasang dengan kukuh pada motorsikal itu.

dia hendaklah dengan serta merta digantung daripada . (2) Setelah pengenaan hukuman yang disebut dalam subkaedah (1). Akibat tidak hadir dihadapan pihak berkuasa tatatertib 50. pihak berkuasa tatatertib hendaklah memberitahu pelajar tentang kesalahan tatatertib yang didakwa itu dan menghendaki pelajar itu hadir di hadapannya di suatu bilik tatatertib pada tarikh dan masa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib. (e) Dipecat dari Universiti. (b) Denda tidak melebihi dua ratus ringgit (c) Dilarang daripada mana-mana bahagian Universiti bagi tempoh yang ditetapkan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah memberitahunya tentang kesalahan tatatertib yang dilakukan olehnya dan memberinya suatu peluang untuk membuat. dan jika hukuman yang dikenakan adalah suatu denda peruntukan kaedah 63 dan 64 hendaklah terpakai. Dengan syarat bahawa sebelum apa-apa hukuman dikenakan ke atas pelajar.melakukan kesalahan tatatertib di bawah Bahagian ini dengan kehadiran atau pendapat pihak berkuasa tatatertib. Jika pada pendapat pihak berkuasa tatatertib bahawa seorang pelajar telah melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawah Kaedah-Kaedah ini. Seseorang pelajar yang melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawah Kaedahkaedah ini dan didapati bersalah atas kesalahan itu boleh dikenakan mana-mana satu atau mana-mana gabungan dua atau lebih hukuman yang sesuai yang berikut: (a) Amaran. representasi lisan berkenaan dengan kesalahan itu. atau bahagian-bahagian tertentu (d) Digantung daripada menjadi seorang pelajar Universiti bagi tempoh yang ditetapkan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah dengan serta merta menyerahkan kepada pelajar suatu notis bertulis tentang pengenaan hukuman itu dalam apa-apa bentuk yang diarahkan Naib Canselor. dengan serta merta. Jika seseorang pelajar tidak hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib mengikut kaedah 49. Kehadiran di hadapan pihak berkuasa tatatertib 49. BAHAGIAN V TATACARA TATATERTIB Hukuman tatatertib 48.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->