CHATTERBOX 1 

UNIT 1 

WHAT`S YOUR NAME 
a /@/, /eI/ 
am /&m/ 
game  /geim/ 
goodbye  /%gUd'baI/ 
hello /h@"l@U/ 
I /aI/ 
is /Iz/ 
my /maI/ 
name /neIm/ 
the /D@/, /Di/, /Di:/ 
this  /DIs/ 
what is (what’s)? 

neurčitý člen 
som 
hra 
ahoj, zbohom 
ahoj 
ja 
je (existuje) 
môj, moja, moje 
meno 
určitý člen 
tento, táto, toto 
aký/aká/aké je? 

/wQt Iz/ 

who is (who’s)? /hu: Iz/  kto je? 
word /w3:ld/ 
slovo 
yes /jes/ 
áno 
Zapamätaj si tieto vety! 

LISTEN, PLEASE 
are  /A:(r)/ 
afternoon /%A:ft@"nu:n/ 
bag /b&g/ 
book /bUk/ 
captain /"k&ptIn/ 
cassette /k@"set/ 
crossword /"krQsw3:d/ 
desk /desk/ 
good /gUd/ 
Look. /lUk/ 
no /n@U/ 
pen /pen/ 
pencil /"pensl/ 
Point. /pOInt/ 
please /pli:z/ 
rubber /"rVbe(r)/ 
Say. /seI/ 
table /"teIbl/ 
today /t@"deI/ 

si, sme, ste, sú 
poobede 
taška 
kniha 
kapitán 
kazeta 
krížovka 
lavica 
dobrý, dobrá, 
dobré 
Pozri sa. 
nie 
pero 
ceruzka 
ukáž 
prosím 
guma (na 
čistenie) 
Povedz. 
stôl 
dnes 

Zapamätaj si tieto vety! 
What’s your name? 

Ako sa voláš? 

/wQt Iz jO:(r) neIm/ 

I am (I’m) Poppy. 

Come in, Pluto. 
Ja som Poppy. 

/aI &m  Poppy/ 

My name is Poppy. 
/maI neIm Iz  Poppy/ 
Who’s this? /hu:z DIs/ 
Well done. /wel dVn/ 

This is my book. 

Good morning. 
Volám sa Poppy. 

/DIs Iz maI bUk/ 

This is Woody. 
/Dis Iz  Woody/ 

Sem, Pluto. 

/hIe(r),  Pluto/ 

How are you? 

Ako sa máš? 

/haU A:(r) ju:/ 

I am/I´m/fine. 
To je Woody. 

Dobré ráno. 

/gUd "mO:nIN/ 

Here, Pluto. 
Kto je to? 
Výborne. 
To je moja kniha. 

Poď  ďalej, Pluto. 

/kVm In  Pluto/ 

Mám sa dobre. 

/aI &m faIn/ 

Fine, thanks. 

Dobre, vďaka. 

/fAIn, T9Nks/ 

UNIT 2 

Thank you. /T&Nk ju:/  Ďakujem. 
Listen, please. 
Počúvaj, prosím.


ã Oxford University Press                                                              Chatterbox 

(r) ju:/  I am (I´m) ten.  /nAU wi: kVm t@ ten/  Teraz  prichádzame k  desiatke. Tu je  943122  /h@"l@U. zo.  orange /QrIndZ/  phone number  znovu.  Čo je to?  under /"Vnd@(r)/  we /wi:/  zero /"zI@r@U/  Zapamätaj si tieto vety!  Hello. /stQp/  Stand up.z/  Oh. jedna./"lIsn. od  zmrzlina  viac  teraz  jeden. /st&nd Vp/  What is (What´s)  this? /wQt Iz Dis/  Ale nie. /sIt daUn/  Stop. čln  car /kA:(r)/  auto  computer /k@m"pju:t@(r)/  počítač  doll /dQg/  bábika  envelope /"env@l@Up/  obálka  football /"fUtbO:l/  futbal  for /f@(r)/.  Stoj. dve  dáždnik  apple /"&pl/  at /@t/  back /b&k/  eight /eIt/  elephant /"elIf@nt/  Find. Dis Iz  943122/  NUMBERS  again /@"gen/  a /@/  pod  my  nula  Koľko máš  rokov?  Mám desať. pli.  /aI &m ten/  language puzzle  /"l&NgwIdZ "pVzl/  jazyková  hádanka  We are twins. n@U/  Sit down. opäť  člen neurčitý  (před  samohláskou)  jablko  pri  späť  osem  slon  Nájdi.  päť  štyri  z.  UNIT 4  HAPPY BIRTHDAY  aeroplane /"e@r@pleIn/  lietadlo  ball /bO:l/  lopta  balloon /b@"lu:n/  balón  Bang! /b&N/  Prásk!  bicycle /"baIsIk(@)l/  bicykel  boat /b@Ut/  loďka. /fO:(r)/  pre  kite /kaIt/  šarkan  party /"pA:ti/  spoločnosť 2  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  Vstaň.  /wi: A.  Sadni si.  Sme dvojčatá. /faInd/  five /faIv/  four /fO:(r)/  from /fr@m.(r) twins/  Now we come  to ten. no.  jedno  pomaranč  telefónne číslo  /f@Un "nVmb@(r)/  seven /"sevn/  six /sIks/  ten /ten/  three /Tri:/  twins /twIns/  two /tu:/  umbrella /Vm"brel@/  sedem  šesť  desať  tri  dvojčatá  dva.  /@U. frQm/  ice­cream /%aIs "kri:m/  more /mO:(r)/  now /naU/  one /wvn/  Haló. This is  943122  UNIT 3  How old are you?  /haU @Uld A.

 it is. ­á. ears /I@(r). aIz/  ear. It Iz. malá.oči  ucho. It Iz nQt/  Come here.  UNIT  7  Ona má deväť. nie je.  / jes. ­é  malý.Revision. /kVm Qn/  Poponáhľaj sa. Iz naIn/  He is (He´s)seven.  Nie. /"lIsn/  look /lUk/  me /mi.  /It Iz @ b@"lu:n/  Hi! /haI/  Ahoj!  /"h&pi "b3:TdeI/  UNIT 5  THIS IS KATE  bye /baI/  café /"k&feI/  he /hi:/  hippopotamus  zbohom  kaviareň  on  hroch  /%hIp@"pQt@m@s/  her /h@(r)/  his /hIz/  Listen. je. I@(r)z/  chlapec  brat  ocko  oko.  v River Cafe. /rI"vIzn/  Opakovanie. uši 3  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  /Si.  You say it.  A tu je Woody.  /mi:t mmi: @t D@  River Café/  Come on. ­é  krabica  kalkulačka  /"k&lkjuleIt@(r)/  detective /dI"tektIv/  dog /dQg/  happy /"h&pi/  small /smO:l/  song /sQN/  television /"telIvIZn/  toys /tOIz/  with /wID/  words /w3:dz/  detektív  pes  šťastný.  Zapamätaj si tieto vety!  UNIT 6  Happy birthday!  It is (It´s) a balloon.  Here is Woody now./  No. v poriadku  zvonenie telefónu  rieka  ona  Zapamätaj si tieto vety!  IS IT AN AEROPLANE  animals /"&nImls/  big /bIg/  box /bQks/  calculator  zvieratá  veľký. eyes /aI. ­á.  pozri sa  mňa.  I`VE GOT A BIG NOSE  On má sedem. it is not (isn´t)  Je to lietadlo?  Áno.  /hI@(r) Iz  Woody nAU/  She is (She´s) nine. mne.  To je balón.so  slová  Zapamätaj si tieto vety!  Is it an aeroplane?  /Iz It @n "e@r@pleIn?/  Yes.  boy /bOI/  brother /"brVD@(r)/  Dad /d&d/  eye.  /hi: Iz "sevn/  Meet me at the River  Stretneme sa  Cafe. /kVm hIe(r)/  Poď sem. mnou  dobre. /ju: seI It/  Povedz to ty.  Všetko najlepšie  k narodeninám./  OK /%@U "keI/  ring /rIN/  river /"rIv@(r)/  she /Si:/  jej  jeho  Počúvaj.  /n@U. malé  pieseň  televízia  hračky  s.

  /n@U.  Quickly.  sesternica  tvár. krátka. priateľka  dievča  ísť  vlasy  dopis. písmeno  dlhý. ­á. ­é  smutný.  No. I have. má. stará. Si: h&z/  /hi: h&z gQt SO:t he@(r)/  Right!  /raIt/  Správne!  UNIT 8  HAVE YOU GOT YOUR BAG?  auntie /"A:nti/  boss /bQs/  comics /"kQmIks/  cousin /"kVzn/  face.  Nie. ­á.  Mám malý nos.  Áno. naU/  UNIT 9  CAN YOU SEE AN ELEPHANT?  bank /b&Nk/  bird /b3:d/  banka  vták 4  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . ­á. feIsIz/  tetuška  šéf  kreslený seriál  bratranec. /jes.  vlasy. ­á. nemá. aI "h&vnt/  Has she got an  Má ona dáždnik?  umbrella?  /aI h&v gQt @ smOl n@Uz/  /h&z Si: gQt @ Vm"brel@/  He has got (he´s got)  On má krátke  short hair. aI h&v/  Áno. she hasn´t. tváre  tučný. she has. ku  Zapamätaj si tieto vety!  I have got (I´ve got)  a small nose. dlhé  pán X  obluda  mama  ústa  mami  nos  číslo  krátky. ­é  Yes.  /kwIklI. ­é  strýko  žena  mladý.  Nie. nemám. ­á.  fat /f&t/  lazy /"leIzi/  man /m&n/  old /@Uld/  ready /"redi/  sad /s&d/  tall /tO:l/  they /DeI/  thin /Tin/  uncle /"VNkl/  woman /"wUm@n/  young /jVN/  Zapamätaj si tieto vety!  Have you got a pencil?  Máš ceruzku?  /h&v ju: gQt @ "pensl/  Yes. ­é  muž  starý. tučná. ­é  vysoký. now.  Poď sa pozrieť  na pieseň  /kVm @nd si: D@ "f&m@li sQN/  o rodine. faces /feIs. ­á. ­é  oni  chudý.  Teraz rýchlo. dlhá.  krátke  telefón  k.father /"fA:D@(r)/  friend /frend/  girl /g3:l/  go /g@U/  hair /he@(r)/  letter /"let@(r)/  long /lQN/  Mr X /"mIst@(r)  X/  monster /"mQnst@(r)/  mother /"mVD@(r)/  mouth /maUT/  Mum /mVm/  nose /n@Uz/  number /"nVmb@(r)/  short /SO:t/  telephone /"telIf@Un/  to /t@/  otec  priateľ.  No. Si: "h&znt/  Come and see  the family song. I haven´t. mám. staré  pripravený.  /jes.  /n@U.  tučné  lenivý.

 /jes. ­é  texasky  noviny  /"nju:speIp@(r)/  on /Qn/  red /red/  shirt /S3:t/  socks /sQkz/  trousers /"traUz@z/  Watch. ­e  blúzka  modrý.  Poďme nájsť  pána X.  Turn right. kVl@(r)z/  green /gri:n/  jeans /dzi:nz/  čierny.  Choď priamo. /wQtS/  yellow /"jel@U/  na  červený.  /Its D@ "laI@nz/  bird´s cage /b3.  No. ­é  šaty. I can. nevidím.n raIt/  Zaboč vpravo. arms /A:m. čoho.dz keIdZ/  vtáčia klietka  UNIT 10  COLOURS  a pair of socks  pár ponožiek  /@ pe@(r) @v sQkz/  Let´s go and  find Mr X. ­á. f@Ut@grA:f/  plan /pl&n/  right /raIt/  see /si:/  snake /sneIk/  whose /hu:z/  klietka  mesto  Chyť. ramená  zlý.  /n@U. aI k@n/  Áno. ­á.  /g@U streIt Qn/  Turn left. /It Iz red/  Je to červené.z keIdz Iz It?/  It´s the lion´s. oblečenie  kabát  farba.  žltý. ­a. ­é  košeľa  ponožky  nohavice  Sleduj.  Nie.  Whose cage is it?  Čia je to klietka?  /hu. ­é 5  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . ­á.cage /keIdZ/  city /"sIti/  Catch. ­á. vidím. I can´t. zlé  banán  hnedý. zlá. /k&tS/  giraffe /dZ@"ra:f/  hear /hIe(r)/  I can /aI k@n/  lion /"laI@n/  map /m&p/  monkey /"mVNki/  perhaps /p@"h&ps/  photo. aI ka:nt/  Go straight on. žltá. farby  newspaper  zelený.  žirafa  počuť  ja môžem  lev  mapa  opica  snáď  fotografia  plán  vpravo  vidieť  had  koho. A:mz/  bad /b&d/  banana /b@"nA:n@/  brown /braUn/  Afrika  rameno. /t3:n left/  Zaboč vľavo. čí  black /bl&k/  blouse /blaUz/  blue /blu:/  clothes  /kl@UDz/  coat /k@Ut/  colour.  UNIT  11  HEAD AND SHOULDERS  Africa /"&frik@/  arm.  /letz g@U @nd faInd mist@(r)  X/  What colour is it?  Akú to má farbu?  /vQt "kVl@(r) Iz It?/  It is (it´s) red. photograph  /f@Ut@U. /t3. colours  /kVl@(r).  Patrí levovi. žlté  Zapamätaj si tieto vety!  Zapamätaj si tieto vety!  Can you see  an elephant?  Vidíš slona  /k@n ju: si: @n "@lIf@nt/  Yes.

t/  chodidlo. h&ndz/  knee. legz/  orange /"QrIndZ/  parrot /"p& r@t/  shoulder. S@Uld@(r)z/  signed /saInd/  toe.but /b@t/  ale  they cannot /DeI "k&nQt/  oni nemôžu  clever /"klev@(r)/  chytrý. feet /fUt.  vtáky. knees /ni:. plecia  podpísaný  prst. shoulders  /s@uld@(r).  klobúku je  zajac. t@Uz/  very /"veri/  chodidlá  hlava  ruka. ­á.  pána X.  Pomôž nám nájsť  /help @s t@ faInd mist@(r)/  I don´t know  parts of the body. prsty na  nohách  veľmi  Zapamätaj si tieto vety!  Give me … /gIv mi:/  Daj mi …  Help us to find Mr X.  meno parku  v Londýne  meno parku  v Londýne  prechádzať sa  Zapamätaj si tieto vety!  Let´s follow now.  Prepáč.  Neviem časti tela. parks  /pA:k. pA:kz/  pink /pINk/  Play. Ľutujem. /pleI/  Regent´s Park  /"ri:dZ@nt pA:k/  St. legs /leg. fi. matches  kačky  Európa  známy  klobúk  meno parku  v Londýne  zápalka. ­é  date /deIt/  dátum  England /"Ingl@nd/  Anglicko  foot. m&tSIz/  park.  /aI &m "sQri/  UNIT 13  HAW MANY MONSTERS  ARE THERE? 6  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . nohy  oranžový  papagáj  plece.  /De@(r) A:(r) Tri: b3:dz In D@ keIdZ/  I am (I´m) sorry.  Vyznáš sa  v mape?  /k&n ju: ri:d D@ m&p?/  There is (There´s)  V mojom  a rabbit in my hat. James´s Park  /seInt dZe:jmz pA:k/  walk /wO:k/  park. eIZ@/  corner /"kO:n@(r)/  Amerika  zviera  Ázia  roh  ducks /dVkz/  Europe /"jU@r@p/  famous /"feIm@s/  hat /h&t/  Hyde Park /haId pA:k/  match. toes /t@U. hands  /h&nd.  /aI d@Unt n@U pA:tz @v D@ "bQdi/  UNIT 12  THERE ARE FIVE RABBITS IN  THE HAT  America /@"merIk@/  animal /"&nIml/  Asia /eIS@. zápalky  /m&tS. ­á. ni:z/  leg. kolená  noha.  /De@(r) Iz @ "r&bIt In maI h&t/  There are three birds  V klietke sú traja  in the cage. ruky  koleno. parky  ružový  Hraj. ­é  dangerous /"deIndZ@r@s/  nebezpečný.  /letz "fQl@U naU/  Can you read  the map?  Poďme teda  za nimi.  head /hed/  hand.

at /@t/  basket /"bA:skIt/  bus /bVs/  cinema /"sIn@m@/  clothes shop  /kl@UDz "SQp/  Eat … /I:t/  idea /aI"dI@/  new /nju:/  pizza /"pi:ts@/  problem /"prQbl@m/  restaurant /"restrQnt/0  rope /r@Up/  supermarket  /"su:p@mA:kIt/  taxi /"t&ksi/  a box of chocolates  pri  kôš  autobus  kino  obchod so  šatstvom  Zjedz…  myšlienka  nový. /teIk @ bVs/  You are hungry?  /weIt hI@(r) f@(r) jO:(r) At the supermarket  /"@t D@ "su:p@rmA:kIt/  Vo  veľkopredajni  UNIT  14  WHAT TIME IS IT?  bed /bed/  Bring.  We are ready for you.  Choď autobusom. é  položiť  tik tak  dvanásť  čas  Dobrú noc.  /Its taIm f@(r) bed/  Začni tu. /g@U Qn/  Go to bed.  Skonči.  jedenásť  Vstaň z postele. Pokračuj.  ráno  /In D@ "mO:nIN/  in the evening  /In D@ "I:vnIN/  at seven /@t "sevn/  večer  o siedmej  Zapamätaj si tieto vety!  It´s time for bed.  Choď spať.  Poďme.  Je osem hodín?  /Itz eIt @"klQk/  It´s late. /"fInIS/  Take a bus. é  pizza  problém  reštaurácia  lano  veľkoobchod  taxi  bomboniera  /@ bQks Qf "tSQkl@t/  Are you ready?  Si pripravená/ý?  /A:r ju: "redi/  How many apples  can you see?  Koľko jabĺk  vidíš?  /haU "meni "&plz k&n ju: si:/  I can see five apples.  na obrázku 7  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . /get Vp/  late /leIt/  money /"mVni/  pretty /"prIti/  put /pUt/  tick tock /tIk t@k/  twelve /twelv/  time /taIm/  Good night. /gUd naIt/  Go on.  Sme pripravení  /"ju: A:(r) "hVNgri/  Wait here for your  sister.)  Hlavná ulica  /meIn stri:t/  Zapamätaj si tieto vety!  Start here.  Je čas ísť spať. á. /brIN/  eleven /I"levn/  Get up.  /w: A:(r) "redi f@(r) ju:/  in the picture  pre teba. Mám nápad. /stA:t hI@(r)/  Finish.  Vidím päť jabĺk. /Its leIt/  Je neskoro.  neskoro  peniaze  pekný. /g@U t@ bed/  in the morning  posteľ  Prines.  /aI k&n si: faIv "&plz/  I have (I´ve)got an idea. á.  Si hladný?  What time is it?  Počkaj tu na  tvoju sestru.  /aI h&v gQt @n aI"dI@/  Main Street (St.  "sIst@(r)/  Koľko je hodín?  /wQt taIm Iz It/  It´s eight o´clock.

  lístok  dotknúť sa  Nedotýkaj sa!  toho!  vlak  pod  hore  voda  Zapamätaj si tieto vety!  Where are you?  Kde si?  /we@(r) A:(r) ju:/  with your friend  /wID jO:(r) frend/  I know that name. málo  zázračný  minúta  pri. /aI n@U/  interesting /"Intr@stIN/  little /"lItl/  magic /"m&dZIk/  minute /"mInIt/  near /nO@(r)/  now /naU/  over there  /"@Uv@(r) De@(r)/  /"traI&Ngl.  /aI n@U D&t neIm/  Are you all right?  Si v poriadku?  /A:(r) ju: O:l raIt?/  But you haven´t  got a ticket. /d@Unt I:t/  go /g@U/  Have a Coke. blízko  teraz  tam  professor /pr@"fes@(r)/  square /skwe@(r)/  take /teIk/  Take a bus. /teIk @ bVs/  ticket /"tIkIt/  touch /tVtS/  Don´t touch it!  /d@Unt tVtS It/  train /treIn/  under /"Vnd@(r)/  up /Vp/  water /"wOt@(r)/  profesor  námestie  vziať  Choď autobusom. triangles  kruh.  tu  Viem.  ťažké  CHATTERBOX  2  Be careful! /bi: "ke@fl/  corner /"kO:n@(r)/  in the corner  help /help/  picture /"pIktS@(r)/  square.  /h&v @ k@Uk/  here /hI@(r)/  I know.  trojuholník.  Ale ty nemáš  lístok.  /b@t ju: "h&vnt gQt @ "tIkIt/ 8  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . štvorce  V poriadku. squares  Buď opatrný!  roh  v rohu  piť  jesť  Nejedz. kruhy  UNIT  1  HELLO AGAIN!  /In D@ "kO:n@(r)/  drink /drink/  eat /I:t/  Don´t eat.  trojuholníky  klietka  šedý. circles  /"s3:kl. "traI&Ngl/  cage /keIdZ/  pomoc  obrázok  štvorec. skwe@(r)z/  All right. ťažká. šedá.  zaujímavý  malý. "s3:klz/  grey /greI/  heavy /"hevi/  triangle. šedé  ťažký. /O:l raIt/  ZOKO`S PICTURES  circle./In D@ "pIktS@(r)/  the end /D@ end/  koniec  UNIT 15  /skwe@(R).  s tvojim  priateľom  Poznám to meno.  ísť  Daj si kolu.

  letter /"let@(r)/  list. formula  inside /In"saInd/  vnútri  Let´s phone.UNIT   2  I can climb over  the wall..  PLEASE  bass /beIs/  bottle /"bQtl/  a bottle of milk  /@ "bQtl Qf milk/  butter /"bVt@(r)/  basový  fľaša  fľaša mlieka  a packet of sugar  maslo  Možem  dostať…?  syr  dolár  bubon  vajce  filmová hviezda  múka  chladnička  dať  ťažký  pomoc  med  laboratórium  nákladné auto  mlieko  balíček  balíček cukru  /@ "p&kit @v "Sug@(r)/  piano /pi"&n@u/  problem /"prQbl@m/  ready /"redi/  recipe /"res@pi/  rich /rItS/  show /S@u/  singer /"sIN@(r)/  klavír  problém  pripravený  recept  bohatý  ukázať  spevák Can I have …?  /k&n aI h&v.  CARNIVAL  bend /bend/  carnival /"kA:nIvl/  child /tSaIld/  children /"tSIldr@n/  climb /klaIm/  do /du:/  face /feIs/  factory /"f&kt@ri/  follow /"fQl@U/  ohnúť  karneval  dieťa  deti  liezť  robiť  tvár  továreň  sledovať.?/  cheese /tSi:z/  dollar /"dQl@(r)/  drum /drVm/  egg /eg/  filmstar /fIlmstA:(r)/  flour /"flaU@(r)/  fridge /frIdZ/  give /gIv/  heavy /"hevi/  help /help/  honey /"hVni/  laboratory /l@"bQr@tri/  lorry /"lQri/  milk /milk/  packet /"p&kIt/  9  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  ..  nasledovať  formula /"fO:mjul@/  vzorec.  /aI k&n klaIm "@Uv@(r) D@ wO:l/  What can we do?  Čo môžeme  /wQt k&n wi: du:/  urobiť?  UNIT   3  SIX EGGS AND SOME MILK. písmeno  over the wall  cez plot  /"@Uv@(r) D@ wO:l/  put in /pUt In/  vložiť  question /"kwestS@n/  otázka  scientist /"saIEntIst/  vedec  shake /SeIk/  triasť  stretch /stretS/  naťahovať  take out /teIk aUt/  vybrať  through the window  cez okno  /Tru: D@ "wind@U/  tombola /tQm"b@Ul@/  tombola  turn round /t3:n raUnd/  zahni. zatoč  Zapamätaj si tieto vety!  Who is Professor  Brain?  Kto je profesor  Brain?  /hu: Iz pr@fes@(r)  Brain?/  What does he look  like?  Ako vyzerá?  /wQt dVz hi: lUk laIk?/  What colour are her  Akej farby sú jej  trousers?  nohavice?  /wQt kVl@(r) A:(r) h3:(r) traUz@z/  Viem preliezť cez  plot. /letz f@Un/  Zatelefonujme.

  Teraz sleduj  /naU wQtS D@ "r&bIt/  králika. vychádzať  riadiť (auto)  známy  ukryť  držať  odísť.IN?/  What’s Dad doing?  Čo robí otec?  /wQtz d&d "du. útočiť  pláž  na pláži  /Qn D@ bi:tS/  cake /keIk/  carry /"k&ri/  come out /kVm aUt/  drive /draIv/  famous /"feIm@s/  hide  /haId/  hold /h@Uld/  leave /li:v/  Let’s go.  Somebody is hiding  in here. ­é  zrazu.  /"sVmb@di Iz haIdIN In hI@(r)/  He’s attacking  Útočí tam na  the people  in there.  Now watch the rabbit. náhle  cukor  taxík  tisíc  plechovka  plechovka medu  /@ tIn @v "hVni/  violin /%vaI@"lIn/  husle  Zapamätaj si tieto vety!  I can help them with  Viem im  problem. opustiť  Poďme.  /hi:z @"t&kIN D@ "pi:pl In De@(r)/  Who is carrying  Kto nosí  the box?  krabicu?  /hu: Iz "k&riIN D@ bQks?/  UNIT  5  ON HOLIDAY  ask for /A:sk f@(r)/  cloud /klaUd/  fall /fO:l/  get fat /get f&t/  get out of /get aUt @v/  pýtať.  Niekto sa tu  schoval. viečko  attack /@"t&k/  beach /bi:tS/  on the beach  odpoveď.  Can I have six eggs?  Môžem mať šesť  /k7n aI h&v sIks egz/  Here you are. ­á. žiadať  oblak  padnúť  stlstnúť  vystúpiť 10  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . torta  nosiť  vyjsť. /letz g@U/  koláč.  vajec?  Nech sa páči. papierový  people /"pi:pl/  ľudia  put /pUt/  položiť  say /seI/  povedať  smuggler /"smVgl@(r)/  pašerák  somebody /"sVmb@di/  niekto  stand /st&nd/  stáť  story /"stOri/  príbeh  swim /swIm/  plávať  table tennis /"teIbl "tenIs/  stolný tenis  talk /tO:k/  hovoriť  top /tQp/  vŕšok. vyrábať  next to /nekst/  vedľa  open /"@Up@n/  otvoriť  outside /%aUt"said/  vonku  paper /"peIp@(r)/  papier.  ľudí.  pomôcť  /aI k&n help D@m wID  "prQbl@m/  s problémom.  odpovedať  útok.some /sVm/  suddenly /"sVdnlI/  sugar /"Sug@(r)  taxi /"t&ksi/  thousand /"TaUznd/  tin /tIn/  a tin of honey  nejaký.IN?/  UNIT 4  WHAT ARE THEY DOING?  answer /"A:ns@(r)/  make /meIk/  robiť.  /hI@(r) ju: A:(r)/  Zapamätaj si tieto vety!  What are they doing?  Čo robíš?  /wQt A:(r) DeI "du.

 pršať  daždivý  bežať  svietiť  sneh  snehuliak  Španielsko  slnko  slnečný  Turecko  TV štúdio  veľmi  nosiť. zbierať  obrázok  obrázková báseň  báseň  dážď. mať na  sebe  počasie  mokrý  vietor  veterný  svet  Svetové počasie  /w3:ld weD@(r)/  Zapamätaj si tieto vety!  What’s the weather  like?  Aké je počasie?  /wQtz D@ weD@(r) laIk/  Is it hot or cold?  Je teplo alebo  zima?  The clouds are  Oblaky sú  wearing  oblečené  their heavy grey coats.  /DeI A:(r) getIN aUt @v D@ kA.  of the car.ktIk@/  blow /bl@U/  Brazil /br@"zIl/  coat /k@Ut/  cold /k@Uld/  day /deI/  glass /glA.  Prechádzka s  oblakmi  /wI@(r) O:l getIN f&t/  They are getting out  Vystupujú z auta.(r)/  Mum  is meeting  Mamička sa  the boatman.  UNIT 6  THE SUN IS SHINING  all /O:l/  Antarctica /&n"tA.s/  Greece /gri:s/  a good idea  /@ gUd aI"dI@/  všetci  Antarktída  fúkať  Brazília  kabát  studený  deň  pohárik  Grécko  dobrý nápad  /%ti: vi: "stju:di@U/  very /"veri/  wear /we@(r)/  weather /"weD@(r)/  wet /wet/  wind /wInd/  windy /wIndI/  world /w3:ld/  World weather.ki/  We’re all getting fat. kúpalisko  pohľadnica  položiť do  obloha  vysoký  čakať  prechádzať sa  Italy /"It@li/  Japan /dZ@p&n/  Mexico /"meksIkEU/  pick up /pIk Vp/  picture /"pIktS@(r)/  picture­poem  /wO:kIN wID D@ klaUd/  /pIktS@(r)-"p@UIm/  poem /"p@UIm/  rain /reIn/  rainy /"reIni/  run /rVn/  shine /SaIn/  snow /sn@U/  snowman /sn@Um@n/  Spain /speIn/  sun /sVn/  sunny /"sVni/  Turkey /"t3.  stretáva  /mVm Iz mi:tIN D@ "b@Utm@n/  s prievozníkom.  Taliansko  Japonsko  Mexiko  zdvihnúť.  do ťažkých  /D@ klaUdz A:(r) we@(r) IN  kabátov.holiday /"hQl@deI/  on holiday /Qn "hQl@deI/  hot /hQt/  hotel /h@U"tel/  pill /pIl/  pool /pu:l/  postcard /"p@UstkA:d/  put into /pUt "Int@/  sky /skaI/  tall /tO:l/  wait /weIt/  walk /wO:k/  prázdniny  na prázdninách  horúci  hotel  pilulka  bazén.  Všetci priberáme. /Iz It hQt O:(r) k@Uld?/  11  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  TV studio  Zapamätaj si tieto vety!  Walking with  the clouds.

De@(r) "hevi greI k@Utz/  UNIT  7  DO YOU LIKE THIS RECORD?  airport /"e@pO:t/  bright /braIt/  carrot /"k&r@t/  coffee /"kQfi/  come back /kVm b&k/  country /"kVntri/  Do you like?  letisko  jasný  mrkva  káva  vrátiť sa  krajina  Máš rád?  /du: ju: laIk/  East Africa /i:st "&frIk@/  východná Afrika  fish /fIS/  ryba  frog /frQg/  žaba  from /fr@m/  z  fruit /fru:t/  ovocie  Give him …/gIv hIm/  Daj mu …  grapes /greIp/  hrozno  great /greIt/  veľký  I see. /aI si:/  Rozumiem.  Skús čokoládové  /traI @ "tSQkl@t eg/  vajce.  insect /"Insekt/  hmyz  jaguar /"dZ&gju@(r)/  jaguár  Kenya /"kenj@/  Keňa  mamba /"m&mb@/  mamba (hudba)  pay /peI/  platiť  pear /pe@(r)/  hruška  plane /pleIn/  lietadlo  pop music /pQp "mju:zIk/ pop hudba  potato /p@"teIt@U/  zemiak  record /"rekO:d/  nahrávka  salad /"s&l@d/  šalát  spider /"spaId@(r)/  pavúk  star /stA:(r)/  hviezda  steak /steIk/  hovädzí rezeň  terrible /"ter@bl/  strašný.d/  No.  /stA:(r) "kO:n@(r)/  UNIT 8  SHE WANTS THE DOLL. nemám rád  pop music.zIk/  Try a chocolate egg.  Kútik hviezd.  Krajiny a ich  zvieratá  /"kVntri:z @nd De@(r) "&nIml/  What do they like?  Čo majú oni  /wQt du: DeI laIk?/  radi?  Do you like this  Máš rád túto  record?  platňu?  /du: ju: laIk dIs rI"kO.  Nepáčia sa mu  /hi: "dVznt laIk dZi:nz/  texasky.  Star corner.  He doesn’t like jeans.  pop hudbu. klesať  dom  ja  ostrov  guľka na hranie  Mars  preteky  raketa  strieborný  chcieť  ktorý. hrozný  toucan /"tu. ­é together /t@"geD@(r)/  spolu  tomato /t@"mAt@U/  paradajka  12  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . I don’t like  Nie. aI d@Unt laIk pQp "mju. ­á.  /n@U.k&n/  tukan (druh  vtáka)  trick /trIk/  try /traI/  wolf /wUlf/  yoghurt /"jQg@t/  trik  skúsiť  vlk  jogurt  Zapamätaj si tieto vety!  Countries and their  animals.  PLEASE  go down /g@U daUn/  house /haUs/  I /aI/  island /"aIl@nd/  marble /"mA:bl/  Mars /mA:z/  race  /reIs/  rocket /"rQkIt/  silver /"sIlv@(r)/  want /wQnt/  which /wItS/  ísť dole.

  Chce bábiku. jestvovať  spálňa  priniesť  východ  duch  byť úspešný  skrývačka (hra)  /haId-@nd si:k/  kitchen /"kItSIn/  kuchyňa  live /lIv/  žiť.  please.  Počujem ich. pricestovať  chlieb 13  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  Nemám rád  /aI d@Unt pi:z/  hrach.  /aI k&n hI@(r) D@m/  She can´t see us.  UNIT 11  LATE AGAIN!  after /"A:ft@(r)/  always /"O:lweIz/  arrive at /@"raIv @t/  bread /bred/  po.  /D@ pr@"fes@(r) "dVznt laIk g@Ustz/  I don´t like peas.  rád duchov.Zapamätaj si tieto vety!  /wItS ru:mA.t@ bi:/  bedroom /"bedru:m/  bring /brIN/  east /I:st/  ghost /g@Ust/  go places /g@U pleIs/  hide­and seek  /we@(r) dVz  Ken lIv?/  V ktorej izbe sú?  apartment /@"pA:tm@nt/  beans /bi:nz/  peach /pi:tS/  peas /pi:z/  revision /rI"vIZn/  tea /ti:/  byt  fazule  broskyňa  hrach  opakovanie  čaj  Zapamätaj si tieto vety!  Do you like me?  Máš ma rád?  /du: ju: laIk mi:?/  What do we all want?  Čo všetci  /wQt du: wi: O:l wQnt?/  chceme?  The Professor doesn´t  Profesor nemá  like ghosts.  /hi: lIvz @t nVmb@(r) sevn/  Can you find me?  Vieš ma nájsť?  /k&n ju: faInd mi:?/  I can hear them.  prosím.  Ona nás nevidí. bývať  living­room /"lIvIN ru:m/  obývačka  north /nO:T/  sever  police /p@"li:s/  polícia  quick /kwIk/  rýchly  south /saUT/  juh  west /west/  západ  Zapamätaj si tieto vety!  Where do you live?  Kde bývaš?  /we@(r) du: ju: lIv?/  Which room are  they in?  He lives at number 7.  /Si: kA:nt si: @s/  UNIT  10  WHAT DO WE ALL WANT?  UNIT 9  bathroom /"bA:Tru:m/  be. potom  vždy  prísť. Raketový pretek  /@ "rQkIt reIs t@ mA:z/  na Mars.(r) DeI In?/  Where does Ken live?  Kde býva Ken?  She wants the doll. to be /bi:.  Býva na čísle 7.  /Si: wQnt D@ dQl pli:z/  Which marble do  you  want?  Ktorú guličku  chceš?  /wits "mA:bl du: ju: wQnt?/  Who likes the sun  shining?  Kto má rád  slnečný svit?  /hu: laIkz D@ sVn SaInIN?/  A rocket race to Mars.  WHERE DO YOU LIVE?  kúpelňa  byť.

  /du: ju: @"raIv @t sku:l "leIt?/  I can be a waitress.breakfast /"brekf@st/  for breakfast  /f@(r) "brekf@st/  bus stop /bVs stQp/  raňajky  na raňajky  have a shower  zastávka  autobusu  syrový  hamburger  čistiť  čistiť zuby  večer  večer (na otázku  Kedy?)  vstať z postele  neskôr  unavený  obed  mliečny nápoj  ráno  ráno (na otázku  Kedy?)  nikdy  obliecť si  sprcha  dať si sprchu  /h&v @ "SaU@(r)/  sometimes /"sVmtaImz/  stay /steI/  usually /"ju:Zu@li/  way /weI/  waitress /"weItr@s/  niekedy  zostať  zvyčajne  cesta. spôsob  servírka.  WEDNESDAY …  art /A. TUESDAY.  This is the way we  Takto si čistím  clean our teeth.(r) ti:T/  /aI k&n bi: @ "weItr@s/  UNIT  12  MONDAY.  /Dis Iz D@ weI wi.  Môžem byť  servírkou.  školy. čašníčka  cheeseburger  /"tSi:zb3:g@(r)/  clean /kli:n/  clean teeth /kli:n ti:T/  evening /"I:vnIN/  in the evening  /InD@ "I:vnIN/  get up /get Vp/  later /"leIt@(r)/  lazy /"leIzi/  lunch /lVntS/  milkshake /"mIlkSeIk/  morning /"mO:nIN/  in the morning  /In D@ "mO:nIN/  never /"nev@(r)/  put on /pUt Qn/  shower /"SaU@(r)/  Zapamätaj si tieto vety!  What time does Kate  O koľkej vstáva  get up?  Katka?  /wQt taIm dVz  Kate get Vp//  He catches the bus  Chytá autobus do  to school.  /hi: k&tSIz D@ bVs t@ sku:l/  Do you arrive at  Chodíš do školy  school late?  neskoro. kli:n A.  zuby. lekcia  matematika  pondelok  hudobná výchova  ten druhý  lusk  odpočívať  sobota  prírodopis  pomaly  nedeľa  plávanie  štvrtok  rozvrh hodín  utorok  streda 14  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .t/  výtvarná výchova  become /bI"kVm/  stať sa  cocoa tree /"k@Uk@U tri:/  kakaovník  comb /k@Um/  česať  come from /kVm fr@m/  pochádzať z  Computer (studies)  výučba na  /k@m"pju:t@(r) "stVdi:z/  cup /kVp/  English /"InglIS/  Friday /"fraIdeI/  fun /fVn/  Games /geImz/  Geography /dZi"Qgr@fi/  grow /gr@U/  History /"hIstri/  lesson /"lesn/  Maths /m&T/  Monday /"mVndeI/  Music /"mju:zIk/  the other /D@ "VD@(r)/  pod /pQd/  relax /rI"l&ks/  Saturday /"s&t@deI/  Science /"saI@ns/  slowly /"sl@Uli/  Sunday /"sVndeI/  swimming /swImIN/  Thursday /"T3:zdeI/  timetable /"taImteIbl/  Tuesday /"tju:zdeI/  Wednesday /"wenzdeI/  počítači  pohár  angličtina  piatok  zábava  hry  zemepis  rásť  dejepis  hodina.

 FEBRUARY.d/  date /deIt/  December /dI"semb@(r)/  eighth /eItT/  Europe /"jU@r@p/  February /"febru@ri/  fifth /fIfT/  fireworks /"faI@w3:k/  first /f3:st/  fourth /fO:T/  get into /get "Int@/  apríl  august  pohľadnica  dátum  december  ôsmy  Európa  február  piaty  ohňostroj  prvý  štvrtý  dostať sa  dovnútra  get through /get Tru:/  go out /g@U aUt/  Guy Fawkes /gaI fO:ks/  January /"dZ&nju@ri/  July /dZu"laI/  June /dZu:n/  March /mA:tS/  May /meI/  message /"mesIdZ/  month /mVnT/  ninth /naInT/  November  /n@U"vemb@(r)/  October /Qk"t@Ub@(r)/  party /"pA:ti/  saint /seInt/  Saint Valentine  dostať sa cez  ísť von  meno  január  júl  jún  marec  máj  správa  mesiac  deviaty  november  október  party.year /jI@(r)/  rok  Zapamätaj si tieto vety!  Can you read this  letter?  Vieš prečítať  tento list?  /k&n ju: ri:d Dis "let@(r)?/  We come to school  for five days.tiz?/  party?  When is your name day? Kedy máš  /wen Iz jO:(r) neIm deI/  meniny? 15  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  Chodíme do  školy päť dní.  MARCH …  April /"eIpr@l/  August /"O:g@st/  card /kA.  zábavné dni.  /D@ flaU@(r) sl@Uli bI"kVm pQdz/  UNIT 13  JANUARY. večierok  svätý  svätý Valentín  /seInt "v&l@ntaIn/  second /"sek@nd/  druhý  send /send/  poslať  September /sep"temb@(r)/september  seventh /"sevnT/  siedmy  sixth /sIksT/  šiesty  special /"speSl/  špeciálny  tenth /tenT/  desiaty  third /T3:d/  tretí  Zapamätaj si tieto vety!  What is the date  today?  Aký je dnešný  dátum?  /wQt Iz D@ deIt t@"die?/  What month is it?  Aký je mesiac?  /wQt mVnT Iz It?/  In which month do  People have  Carnival parties?  V ktorom  mesiaci majú  ľudia  /In wItS mVnT du: pi:pl h&v  karnevalovú  "kA:nIvl "pA.  /D@ "VD@(r) tu: A:(r) fVn deIz/  Which lessons does  Ktoré hodiny má  Ken have on Monday?  Ken v pondelok?  /wItS "lesnz dVz  Ken h&v Qn "mVndeI?/  Ken is talking about  Ken hovorí o  his lessons.  /Ken Iz tO:kIN @"baUt hIz "lesnz/  The flowers slowly  Kvety sa pomaly  become pods.  stanú luskmi.  /wi: kVm t@ sku:l f@(r) faIv deIz/  The other two are  Tie ostatné sú  fun days.  svojich hodinách.

  Mali sme kávu.  priatelia  /sVm @v h3:(r) frendz w3:(r)  boli na  @t D@ pA:ti/  večierku. she was /hi:.  /De@(r) w3:(r) "daIn@sO:(r) Qn D@ 3:T/  UNIT 15  A LETTER TO KATE  before /bI"fO:(r)/  before September  /bI"fO:(r) sep"temb@(r)/  clown /klaUn/  day /deI/  pred  pred septembrom  the next day  klaun  deň  ďalší deň  /D@ nekst deI/  food /fu:d/  job /dZQb/  potraviny. úbohý  real /rI@l/  skutočný  shiny /SaIni/  lesklý. obývačka včera.  Some of her friends  Niektorí jej  were at the party.UNIT 14  Zapamätaj si tieto vety!  YESTERDAY AND TODAY  ago /@"g@U/  65 million years ago  pred  pred 65 miliónmi  rokov  /"sIksti faIv mIlj@n jI@(r)  @g@U/  at all /@t O:l/  vôbec  dinosaur /"daIn@sO:(r)/  dinosaurus  Diplodocus /dIpl@k@dus/  Diplodokus  Earth /3:T/  Zem  on the Earth /Qn D@ 3:T/  na Zemi  end /end/  koniec  at the end /@t Di: end/  na konci  extremely /Ik"stri:mlI/  veľmi  had /h&d/  minulý čas od  to have ­ mať  I had /aI h&d/  ja som mal  just /dZVst/  práve  mad /m&d/  šialený  million /mIlj@n/  milión  museum /mju"zi:@m/  múzeum  neck /nek/  krk  noise /nOIz/  hluk  poor /pO:(r)/  chudobný. ona bola  I was /aI wQz/  ja som bola  were /w3:(r)/  boli  they were /DeI w3:(r)/  oni boli  we were /wi: w3:(r)/  my sme boli  you were /ju: w3:(r)/  vy ste boli  yesterday /"jest@deI/  včera  This was my  Toto bola moja  living­room yesterday. shi: wQz/  on bol. jasný  shut /SVt/  zavrieť  spoon /spu:n/  lyžičky  square /skwe@(r)/  námestie  tiny /"taIni/  drobný  was /wQz/  bol. jedlo  zamestnanie 16  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  . Bolo to blízko  /It wQz nI@(r) D@ "wInd@U/  okna.  It was near the window. ­a.  /wi: h&d sVm "kQfi/  What was that noise?  Čo to bol za  /wQt wQz D&t nOIz?/  hluk?  There were dinosaurs  Na zemi boli  on the Earth.  /D@ bu:kz w3:(r) Qn D@ teIbl/  We had some coffee.  stole.  večierok  /@ni: h&d @ "pAa.  /Dis wQz mmaI "lInIN ru:m "jest@deI/  Where were they  Kde boli oni  yesterday?  včera?  /we@(r) w3:(r) DeI "jest@deI?/  Annie had a party ten  Annie mala  days ago. ­o  he.  dinosaury.  The books were on the Knihy boli na  table.ti  pred desiatimi  ten deIz @"g@U/  dňami.

  the year at our school.night /naIt/  noc  remember /rI"memb@(r)/  pamätať si  tell /tel/  povedať  week /wi:k/  týždeň  Zapamätaj si tieto vety!  Yesterday was  Včera bol koniec  the end of  školského roku.  sep"temb@(r)/  It isn´t good to be  Nie je dobré byť  in the newspaper. In D@ "nju:speIp@(r)/  Can you remember?  Pamätáš sa?  /k&n ju: rI"memb@(r)?/ 17  ã Oxford University Press                                                              Chatterbox  .  v novinách.  /"jest@deI wQz D@ end @v D@ jI@(r) @t A:(r) sku:l/  No school before 2 nd  Do druhého  September.  septembra nie  /n@U sku:l bI"fO:(r) je  škola.  /It Iznt gu:d t@ bi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful