You are on page 1of 8

Nama: ______________________________________ KUIZ MATEMATIK TINGKATAN 5 TAJUK : EARTH AS A SPHERE Answer all the questions. Jawab semua soalan.

1 0

END OF QUESTIONS KERTAS SOALAN TAMAT