You are on page 1of 65

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Matapelajaran Pendidikan Jasmani mengalami pelbagai perubahan dan reformasi pendidikan di Malaysia. Perubahan ini berlaku sejajar dengan keperluan penyesuaian pendidikan terhadap perubahan sosio-ekonomi dan kemajuan sains serta teknologi pada masa kini.

Perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama merupakan sistem pendidikan asal iaitu sistem pendidikan yang telah ada sebelum kedatangan pengaruh barat. Fasa kedua pula merupakan pendidikan formal yang dibentuk semasa zaman penjajahan yang memberi kesan terhadap penubuhan sekolah-sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan India. Fasa ini berlanjutan hingga tanahmelayu mencapai kemerdekaan. Bagi fasa ketiga, ia merujuk pada fasa moden, iaitu fasa selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.

Selepas kemerdekaan, Dasar Pelajaran Kebangsaan seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menegaskan bahawa sukan dan senaman beramai-ramai termasuk dalam kegiatan Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia,1979). Konsep latihan jasmani telah bertukar daripada senaman untuk kegiatan otot dan mengeluarkan peluh kepada konsep Pendidikan Jasmani yang

2 menitikberatkan pertumbuhan pelajar menerusi gerakkerja jasmani (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972).

Secara asasnya, Pendidikan Jasmani bermatlamat membantu pelajar menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasaan dan dapat membentuk individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Mata pelajaran ini telah digabungkan dengan Pendidikan Kesihatan yang menitikberatkan pemeliharaan dan peningkatan kesihatan serta kecergasaan (Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, 1992). Sehubungan itu, konsep Pendidikan Kesihatan berlandaskan untuk membantu pelajar meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat (Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002).

Pada tahun 1999, matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipecahkan menjadi dua matapelajaran, iaitu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ini digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat cergas, sejahtera dan produktif di samping mengamalkan gaya hidup sihat.

Dari aspek kekerapan pengajaran, Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan, hanya diperuntukkan dua kali seminggu bagi sekolah menengah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Surat Pekeliling Bil 3/1979. Selain itu setiap sekolah hendaklah mematuhi penyusunan jadual waktu serta peruntukan masa yang terkandung di dalam Surat Pekeliling Bil. 3/1979 dan Bil. 25/1998. Jadual waktu hendaklah disusun sekurang-kurangnya berselang-selang dua hari dan waktu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bagi sesebuah kelas tidak boleh digabungkan sekali. Peruntukan masa bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah 60 waktu setahun dengan 40 minit setiap waktu bagi Pendidikan Jasmani dan 24 waktu setahun dengan 40 minit setiap waktu bagi Pendidikan Kesihatan.

3 Walaupun peruntukkan masa untuk Pendidikan Jasmani telah ditetapkan mengikut surat pekeliling tersebut, namun terdapat juga sekolah-sekolah yang menetapkan sesi pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dilaksanakan secara dua waktu sekaligus. Situasi ini berlaku mungkin disebabkan oleh kesukaran pihak sekolah membuat penjadualan waktu mengajar, isu teknikal seperti penggunaan peralatan dan fasiliti sukan yang terhad atau pihak sekolah berpendapat pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan pada dua masa berasingan agak sukar dan kurang efektif. Namun, perkara ini seharusnya dipandang serius kerana pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ini seharusya diselaraskan bagi setiap sekolah di seluruh negara agar objektif pelaksanaannya dapat dicapai dan bermanfaat kepada pelajar.

Memandangkan pembelajaran Pendidikan Jasmani kebiasaanya dijalankan di luar bilik darjah iaitu di padang mahupun di dewan, aktiviti-aktiviti yang sering dilaksanakan biasanya melibatkan aktiviti fizikal. Peruntukkan masa pengajaran Pendidikan Jasmani yang singkat iaitu satu masa pengajaran juga merupakan pekara yang sering menjadi rungutan pelajar dan guru yang mengajar mata pelajar Pendidikan Jasmani. Ini menyukarkan guru untuk menyampai dan mengajar pelbagai kemahiran dan tidak memberi ruang yang cukup kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tersebut. Dalam situasi ini, guru mungkin terpaksa menghadkan masa percubaan pelajar untuk sesuatu kemahiran bagi menyesuaikan dengan masa yang diperuntukan. Apabila senario ini berlaku maka objektif pengajaran yang ditetapkan dalam setiap kemahiran dan penilaian terhadap pencapaian pelajar terhadap kemahiran juga sukar dicapai. Berdasarkan peruntukan masa yang telah ditetapkan, tidak munasabah sesuatu pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna, tambahan pula dengan masa diperuntukkan bagi satu waktu, iaitu selama 40 minit itu hanya cukup untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang sedikit kepada pelajar.

4 1.2 Latar Belakang Kajian

Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman penyelidik, kebiasaannya guru sukar mencapai objektif pengajaran secara menyeluruh disebabkan peruntukan masa pengajaran Pendidikan Jasmani yang singkat. Sebelum ini, isu pemakaian pakaian sukan dalam kalangan pelajar semasa Pendidikan Jasmani dijalankan sering diperkatakan, namun Kementerian Pelajaran Malaysia baru-baru ini telah mengeluarkan pekeliling yang membenarkan pelajar untuk memakai pakaian sukan di sepanjang persekolah bagi hari yang melibatkan pembelajaran Pendidikan Jasmani (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Pekeliling ini diharapkan dapat memberi kesan dari segi pemakaian sukan semasa Pendidikan Jasmani.

Walaubagaimanapun, masih timbul isu keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi Pendidikan Jasmani. Hal ini timbul disebabkan oleh peruntukan masa yang singkat untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani, iaitu di antara 35 minit hingga 40 minit. Sebagai contoh, jika masa pengajaran adalah 35 minit dan pelajar mengambil masa 5 minit pertama untuk ke padang atau dewan dan 5 minit sebelum tamat pengajaran Pendidikan Jasmani untuk kembali ke kelas, maka masa pengajaran hanya berbaki 25 minit sahaja. Dalam masa 25 minit tersebut pelajar perlu mengikuti beberapa aktiviti pengajaran seperti melakukan aktiviti regangan mempelajari dan melakukan kemahiran termasuk ansur maju dan aktiviti cuba jaya, melibatkan diri dalam atau permainan kecil dan melakukan aktiviti pengeduran atau cooling down.

Justeru itu, bagi memastikan peruntukan masa bagi Pendidikan Jasmani mencukupi, kajian yang mendalam mengenai peruntukan masa perlu dilaksanakan. Beberapa aspek yang dijangkakan boleh mempengaruhi penggunaan masa perlu diberikan perhatian.

5 1.3 Pernyataan Masalah

Jangkamasa pengajaran bagi Pendidikan Jasmani yang singkat khususnya bagi pengajaran satu masa berkemungkinan merupakan salah satu kekangan yang menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matapelajaran tersebut di sekolah. Kekangan masa ini menyukarkan guru untuk mengajar pelbagai kemahiran dan tidak memberi ruang yang memadai kepada pelajar untuk mempelajari atau menguasai sesuatu kemahiran tersebut. Secara umum, masa yang diperuntukan bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah di antara 30 minit hingga 40 minit. Dengan itu, adalah penting masalah ini diselidik dengan lebih teliti khususnya terhadap guru berkenaan persepsi mereka terhadap perkara ini serta persepsi terhadap peruntukan masa Pendidikan Jasmani. Berikutan dengan masalah yang dinyatakan, penyelidik ingin mengkaji persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan masa sebenar pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah.

1.4

Objektif Kajian

Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk:

1.4.1 mengkaji persepsi para guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pendidikan jasmani satu masa

1.4.2 mengkaji masa sebenar pelaksanaan Pendidikan Jasmani bagi pembelajaran satu masa

6 1.5 Persoalan Kajian

1.5.1 Apakah persepsi para guru terhadap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa?

1.5.2 Berapakah masa sebenar pelaksanaan pendidikan jasmani bagi pembelajaran satu masa?

1.6

Kepentingan kajian

Berikut merupakan kepentingan kajian ini berdasarkan hasil dapatan yang diperolehi:

1.6.1 Sekolah

Kajian ini dapat memberikan maklumat kepada pihak sekolah tentang tahap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan panduan kepada pihak sekolah untuk mengatur penjadualan yang melibatkan Pendidikan Jasmani agar pelaksanaannya lebih releven dan bermanfaat kepada guru dan pelajar.

1.6.2 Kementerian Pendidikan Malaysia

Memaklumkan dapatan kajian kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar mempertimbangkan peruntukan masa untuk pelaksanaan Pendidikan Jasmani yang sesuai dalam menjamin keberkesanan pelaksanaan serta kecapaian objektifnya.

7 1.7 Skop Kajian

Perlaksanaan kajian ini menfokuskan pada guru dan pelaksanaan Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menengah di kawasan Luar Bandar, di Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

1.8

Batasan Kajian

Kajian ini hanya dijalankan di sekolah-sekolah di kawasan luar bandar, di sekitar Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Selain itu, responden kajian hanya tertumpu guruguru yang mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah yang terbabit.

1.9

Definisi Operasional

Berikut merupakan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini:

1.9.1 Persepsi

Pendapat, pandangan atau sikap pelajar dan guru terhadap Pendidikan Jasmani dan peruntukkan masa ketika Pendidikan Jasmani.

1.9.2 Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani adalah merujuk kepada sebahagian daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang diajar di sekolah.

8 1.9.3 Keberkesanan Perlaksanaan Pendidikan Jasmani

Keberkesanan dari aspek masa yang digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Jasmani berdasarkan jumlah masa pengajaran yang diperuntukan.

1.9.4 Pengajaran Pendidikan Jasmani Satu Masa

Pengajaran Pendidikan Jasmani yang dilaksanakan dalam tempoh 35 minit hingga 40 minit.

1.9.5 Masa Keseluruhan

Peruntukkan masa selama 40 minit untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dijalankan.

1.9.6 Masa Pergerakan

Pergerakan datang dari kelas ke padang dan pergerakan pulang ke kelas selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

1.9.7 Masa Pengajaran

Waktu tugasan dan aktiviti yang dirancang oleh guru kepada murid.

1.9..8 Luar Bandar

Sekolah di kawasan desa yang mempunyai jumlah pelajar yang kurang.

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJK) adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang bermatlamat melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Tanggapan seseorang adalah amat penting dalam menentukan keberkesanaan pelaksanaan sesuatu program Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Menurut pandangan Asiah Abu Samah (1983), Pendidikan Jasmani dan Kesihatan penting untuk memberi peluang kepada pelajar mengembangkan

kecenderungan mereka dalam bidang sukan dan permainan. Di samping itu, kegiatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah adalah penting untuk membina semangat kesukanan, kesihatan tubuh badan serta pekembangan jasmani, rohani dan kesihatan mental.

Selain itu, Pid Song (2006) berpendapat Pendidikan Jasmani bukan sekadar satu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan menyihatkan tubuh badan, malah ia mampu melatih pelajar menjadi lebih berdisiplin. Berdasarkan kajian Husaini Mohri

10 (2002) mengenai persepsi guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan maklumbalas serta kefahaman guru terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, serta pengkajian tentang sejauhmana perlaksanaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah rendah, beliau mendapati persepsi guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan menyokong perlaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta mempunyai kefahaman tentang pentingnya mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kepada murid-murid sekolah rendah.

2.2

Peraturan Pendidikan

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dipatuhi oleh pengetua dan guru demi menjamin kecemerlang murid-murid pada masa akan datang dan menjadikan zon sekolah sebagai tempat memperolehi ilmu. Apabila peraturan ini dapat dipatuhi maka wujudlah keselesaan dalam pembelajaran serta lahirlah masyarakat berilmu pengetahuan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Peraturan Pendidikan perlu dipatuhi bagi mengelakkan sekolah dikenakan tindakan oleh Kementerian. Peraturan merupakan undang-undang yang ditetapkan untuk menentukan ketenteraman, keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktiviti dalam sekolah. Tujuan peraturan ini dibuat adalah bagi mengawal tingkahlaku dan melicinkan perjalanan hidup warga sekolah supaya proses pembentukan jati diri dan pendidikan berjalan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Apabila terdapat gangguan yang tidak diingini berlaku ianya akan menyebabkan sistem pendidikan yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan teratur dan secara tidak langsung ianya juga membantutkan usaha pembentukan nilai-nilai murni. Usaha pembentukan nilai murni ini adalah penting bagi para pelajar untuk menghadapi situasi yang sebenar dalam alam kehidupan sebenar.

11 Tujuan mematuhi peraturan adalah untuk membentuk peribadi dan tingkahlaku pelajar bersesuaian dengan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ianya juga adalah proses penyediaan para pelajar dalam hubungan mereka dengan masyarakat dan negara. Ia dapat membentuk keperibadian pelajar-pelajar untuk melahirkan warganegara yang bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Ia turut melatih pelajar-pelajar menerima dan mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan, kawalan-kawalan dan arahan secara insaf dan bertanggungjawab. Selain itu, ia dapat melahirkan suasana disiplin sekolah yang sempurna untuk melicin dan menjamin kejayaan pelajaran dan pendidikan. Ia dapat membentuk dan melahirkan akhlak yang mulia di kalangan pelajar dalam hubungan mereka dengan sekolah dan masyarakat.

Setiap guru perlu memainkan peranan, untuk memastikan peraturan yang ditetapkan terlaksana. Seperti yang diketahui terdapat pelbagai lagi peraturan yang perlu diberikan keutamaan. Peraturan peruntukan masa ketika pengajaran Pendidikan Jasmani merupakan salah satu daripada peraturan yang terkandung dalam peraturan-peraturan pendidikan. Setiap guru Pendidikan Jasmani di negara ini sama ada di sekolah rendah mahupun sekolah menengah diwajibkan mengajar Pendidikan Jasmani menggunakan peruntukan masa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Peraturan peruntukan masa ketika Pendidikan Jasmani telah dikuatkuasakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak guru diwajibkan mengikuti ketika mengajar Pendidikan Jasmani.

12 2.3 Peruntukan masa

Kamus Dewan (2007) mendefinisikan peruntukan sebagai bahagian atau jumlah (wang dan lain-lain) yang ditetapkan untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks kajian ini, peruntukan masa adalah merujuk kepada tempoh masa yang diperuntukan untuk guru matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk proses pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Peruntukan masa yang disediakan untuk satu sesi pengajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani ialah sebanyak 60 waktu setahun bersamaan 40 minit. Peruntukan masa yang mencukupi membolehkan guru-guru Pendidikan Jasmani merancang aktiviti dan peringkat pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna. Ini juga mengelakkan daripada memberikan tekanan dan beban kerja yang lebih kepada guru-guru bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan jayanya.

Sebagaimana yang diketahui, peruntukan masa yang diberikan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi. Peruntukan masa yang disediakan seharusnya ditambah untuk memudahkan dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Peruntukan masa tidak mencukupi menjadi faktor guru tidak dapat menghabiskan sesuatu pengajaran dalam tempoh masa yang ditetapkan menyebabkan mereka terpaksa menyambung sesi pengajaran pada hari berikutnya menyebabkan objektif pengajaran sukar dicapai.

Peruntukan masa yang diberikan terutama bagi isi pengajaran untuk melakukan kemahiran-kemahiran tidak mencukupi menyebabkan pelajar tidak dapat melakukan dalam tempoh yang sepatutnya. Ini menunjukkan bahawa jumlah masa yang diperuntukan bagi pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Jasmani tidak mencukupi.

13 2.4 Pergerakan Pelajar Ke Padang

Wikipedia, menyatakan pergerakan merupakan pergerakan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain yang akan mengambil masa samaada cepat mahupun lambat. Pergerakan dalam perjalanan bergantung pada jarak dan kekerapan langkah yang dilakukan. Pelajar akan mengambil masa untuk melakukan pergerakan bergerak dari kelas ke padang mahupun dewan untuk pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani dijalankan.

Kebiasaannya, pergerakan pelajar secara berkumpulan akan menyebabkan mereka lambat untuk sampai ke padang ataupun dewan. Kelewatan pergerakkan ini adalah disebabkan beberapa perkara seperti pelajar gemar untuk berjalan dengan sambil lewa, memperlahankan langkah perjalanan, mengambil kesempatan untuk pergi ke tandas dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini menyebabkan masa sebenar bagi proses pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani menjadi kurang daripada 40 minit seperti didalam jadual.

2.5

Faktor Cuaca

Keadaan cuaca yang tidak boleh diramalkan akan menganggu masa pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani. Cuaca hujan contohnya akan menyebabkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terganggu dan terpaksa ditangguhkan pada kelas akan datang.

14 2.6 Faktor Sikap

Dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan faktor sikap menjadi salah satu punca kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sikap yang positif daripada guru serta pelajar-pelajar penting yang perlu ada dalam diri masing-masing. memain peranan

Sikap boleh didefinasikan sebagai keadaan di mana seseorang individu itu mudah dipengaruhi untuk bertindak secara positif atau negatif terhadap orang lain, idea atau sesuatu kejadian (Sharifah Alwiyah Alsagoff, 1983). Sikap ialah fikiran, perasaan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak sama ada melalui pertuturan atau tingkahlaku yang memenuhi kepuasan diri (Meor Ibrahim, 1992).

Menurut Crow (1983), sikap diertikan sebagai hasil sampingan yang menjejaskan pengalaman seseorang individu mempunyai asas pada desakan dalaman, tabiat yang dipelajari dan pengaruh dari sekitar yang mengelilinginya. Sikap merupakan pembawaan seseorang yang dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan dan haluan tingkah laku.

Sikap manusia adalah berbeza, dan lebih bersifat individual. Menurut Mok Soon Song (1991), sikap berupaya mengawal tingkah laku seseorang itu seperti bagaimana ia berfikir, bergaul dengan orang lain, bertindak terhadap persekitaran, menonjolkan sahsiah dan kecenderungan. Sebagai contoh, salah satu faktor yang menentukan kejayaan seseorang pelajar adalah pembentukan sikap pelajar itu sendiri terhadap pembelajarannya, di mana sikap mempunyai hubungan rapat dengan tanggungjawab pelajar untuk memahami dan menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.

Di sekolah, sikap yang biasanya ditegaskan ialah sikap positif terhadap pendidikan, cinta kepada pembelajaran, nilai hormat menghormati, berkelakuan baik,

15 pergaulan yang sihat, belajar dengan tekun dan sebagainya. Sikap merupakan satu elemen penting yang mesti ada pada pelajar untuk berjaya di dalam sesuatu bidang. Noran Fauziah Yaakub (1991) berpendapat sikap ialah perilaku yang ditunjukkan samada baik atau buruk. Sikap diperolehi melalui pengalaman dan sikap amat mempengaruhi kerja sekolah dan pembelajaran pelbagai cara. Sikap yang baik dapat membentuk disiplin dalam diri, boleh berjaya dalam kehidupan kerana keupayaan mengawal diri dan berupaya mencapai kecemerlangan dalam pelajaran.

Sebagai rumusan sikap yang positif perlu ada dalam diri setiap manusia. Tambahan pula, individu yang memiliki sikap yang positif seperti baik, rajin, berdisplin, yakin terhadap kebolehan diri sendiri, serta sentiasa menerima teguran dan nasihat akan mencapai kerjayaan (Haire, 1993)

2.7

Faktor Minat

Sesuatu perkara akan dilakukan dengan baik dan sempurna jika individu yang melakukannya berminat dalam perkara tersebut, tidak kira dalam aspek apa sekalipun samada dalam aspek pekerjaan, aspek pengajaran pembelajaran atau permainan. Minat dan kecenderungan menyebabkan seseorang itu lebih aktif dalam bidang tertentu (Evans, 1965). Abu Zahari Abu Bakar (1988) menyatakan minat dan kecenderungan mempengaruhi pencapaian seseorang dalam apa jua kegiatan.

Dalam proses pembelajaran, minat merupakan satu faktor penting yang boleh menentukan pencapaian seseorang pelajar. Minat dan kecenderungan memainkan peranan penting untuk mempengaruhi pencapaian seseorang dalam apa juga kegiatan termasuklah dalam pembelajaran (Abu Zahari Abu Bakar, 1988).

16 Menurut Syarifah Alwiyah Alsagoff (1983), minat didefinasikan sebagai daya penggerak atau kecenderungan seseorang itu memberikan perhatian terhadap seseorang, benda atau sebarang kegiatan. Penumpuan terhadap perkara yang menarik minatnya akan timbul secara spontan dan mengambil berat terhadapnya. Jika seseorang itu mempunyai minat yang begitu tinggi kepada sesuatu perkara, minda mereka boleh mencapainya walaupun kebolehan rendah kerana minat yang kuat akan menjadi pendorong supaya usaha dengan lebih gigih lagi (Crow, 1983). Ini bermakna proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dilupakan disebabkan kurangnya tumpuan yang diberikan terhadap sesuatu perkara itu dengan lebih terperinci serta tidak berusaha untuk melihat perkaitan antara maklumat yang telah dipelajarinya (Noraini Ahmad, 1993).

Oleh yang demikian, sekiranya mempelajari sesuatu mata pelajaran tanpa rasa minat, sudah tentu penumpuan tidak dapat diberikan terhadap pekerjaan atau sambil lewa dalam pembelajaran dan secara tidak langsung perkara-perkara ini akan memberi kesan terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Namun sebaliknya akan berlaku sekiranya pelajar berminat terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Tumpuan sepenuhnya diperlukan, belajar dengan bersungguh-sungguh, membuat latihan dan ini mempengaruhi pencapaian pelajar dalam akademik.

Minat

dan

kecenderungan

memainkan

peranan

yang

penting

untuk

mempengaruhi pencapaian pembelajaran seseorang pelajar. Seseorang pelajar yang sudah mempunyai minat akan mendorong pelajar tersebut untuk berusaha sehingga berjaya. Minat dalam diri seseorang boleh dibentuk melalui pengalaman sendiri atau melalui pembelajaran.

Mohd. Salleh Lebar (1999) mengatakan minat serta kesedaran dalam diri adalah penting bagi membolehkan seseorang itu memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa menghadapi pembelajaran. Minat menjadi daya penggerak utama yang menjamin kejayaan dalam sesuatu bidang. Tambahan lagi, Azizah Tumiran (1999) menyatakan

17 minat ialah kesukaan seseorang terhadap sesuatu benda atau perkara di mana minat seseorang pelajar terhadap mata pelajaran sains adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada disekelilingnya iaitu lebih dikenali sebagai faktor dalaman (peribadi) dan faktor luaran (persekitaran).

Adalah menjadi satu tanggungjawab kepada semua pihak terutamanya pihak sekolah untuk mengenalpasti cara terbaik untuk menanam minat seseorang pelajar untuk meminati sesuatu matapelajaran atau sesuatu perkara yang berkaitan contohnya minat mengikuti pembelajaran Pendidikan Jasmani selain daripada dorongan rakan sebaya dan juga ibu bapa. Golongan ini adalah merupakan orang yang paling berkesan dalam mempengaruhi minat seseorang pelajar untuk menceburi sesuatu bidang serta meminati sesuatu perkara khususnya dalam pembelajaran seharian pelajar.

Kesimpulannya minat adalah satu perkara yang penting dan ianya adalah suatu kuasa pendorong untuk mencapai suatu objektif dalam kehidupan. Dengan minat seseorang itu boleh menentukan apa yang hendak dilakukannya. Seseorang yang berminat dalam perkara yang dipelajarinya akan menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan dan seronok melakukan perkara yang diminatinya.

2.8

Faktor Guru

Sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, mereka seharusnya mempunyai daya kreativiti yang tersendiri untuk menarik minat pelajarpelajar supaya mengikuti sebarang aktiviti yang diajar sewaktu kelas Pendidikan Jasmani.

Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1983), pengajaran guru merupakan suatu aktiviti atau proses menukar tingkah laku, kelakuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan

18 serta kepercayaan baru. Segala aktiviti pengajaran hendaklah membawa pembaharuan terhadap kebolehan murid. Semasa proses pengajaran guru seharusnya bijak menyampaikan maklumat atau ilmu pengetahuan untuk menjadikan pelajar sebagai insan yang serba boleh. Pembelajaran dikenali sebagai perubahan tingkahlaku di mana berlakunya perubahan perlakuan atau perubahan pencapaian ataupun perubahan prestasi.

Menurut Dunkin dan Biddle (1974), guru yang berkualiti adalah yang berkebolehan menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan gaya yang sentiasa menarik dan berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran ini membawa kepada pengajaran yang berkualiti yang mana mempunyai hubungkait dengan pencapaian.

Tanggungjawab guru ialah untuk mendidik, mengasuh, membimbing dan menyampai ilmu serta membentuk akhlak pelajar supaya dapat menjadi manusia yang baik dan berjaya (Ahmad Mohd. Said, 1993). Dalam konsep pengajaran dan pembelajaran, tingkahlaku dan sikap guru dapat dikenalpasti melalui aktiviti perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Guru harus dapat memberi tunjuk ajar, memberi latihan yang mencukupi, membetulkan kesalahan pelajar dengan serta merta dan memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik. Guru juga bertindak sebagai pengembang dan pengukuh penguasaan kemahiran yang berbentuk intelektual atau manipulatif (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991). Oleh yang demikian guru hendaklah berusaha menguasai dan menunjukkan sikap yang dapat menggalakkan pembelajaran dengan pelbagai teknik dan kaedah supaya memudahkan pembelajaran.

Personaliti seorang guru merupakan faktor yang boleh mempengaruhi minat seorang pelajar. Seorang guru sepatutnya bersikap penyayang dan prihatin terhadap pelajar mereka. Personaliti yang dimaksudkan ialah yang berkaitan dengan sikap, kualiti guru. Seseorang guru seharusnya sudah melengkapkan diri mereka dengan ilmu

19 pengetahuan yang cukup dan bertindak serba boleh di semua bidang tidak kira dari segi akademik atau pun secara umum.

Menurut Atan Long (1980), guru memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar. Secara umumnya seseorang guru boleh menimbulkan minat belajar terhadap apa yang diajar kepada mereka. Minat merupakan suatu unsur naluri yang boleh dipupuk dan begitu juga dengan minat belajar seorang pelajar. Seseorang guru yang berpengalaman seharusnya boleh menimbulkan minat belajar muridnya dengan mempelbagaikan kaedah pengajarannya

Oleh itu, sebagai seorang guru perlu menyediakan persediaan yang secukupnya dari segi penyampaian ilmu pengetahuan tetang sukan sebelum mengajar dan memberikan pengalaman yang berharga kepada pelajar agar mereka mendapat pengalaman yang secukupnya ketika pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.

2.9

Kesimpulan

Sorotan ilmiah yang merangkumi hasil kajian dan penulisan yang dibentangkan dalam bab ini menunjukkan berbagai dapatan tentang faktor yang diutarakan oleh pengkaji. Hasil kajian-kajian yang terdahulu ini dijadikan perbandingan dengan dapatan pengkaji samada ianya bertepatan atau berlawanan. Sebahagian besar kajian yang disorot menunjukkan aspek tentang matapelajaran Pendidikan Jasmani, peraturan pendidikan, peruntukan masa, pergerakan, faktor cuaca, faktor sikap, faktor minat, faktor guru merupakan faktor utama menunjukkan peruntukan masa yang diberikan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani tidak mencukupi. Dapatan ini mempunyai perkaitan dengan faktor yang dikaji oleh pengkaji untuk mengenalpasti

20 sebab-sebab mengapa peruntukan masa ketika pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani tidak mencukupi di sekolah.

21

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pengenalan

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji persepsi para guru terhadap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa dan masa sebenar pelaksanaan Pendidikan Jasmani bagi pembelajaran satu masa. Dalam bab ini, penyelidik membincangkan tentang beberapa bentuk kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data dan ianya juga ada menyatakan bagaimana kajian ini di laksanakan sepenuhnya.

3.2

Rekabentuk Kajian

Kajian ini dijalankan menerusi maklum balas soal selidik yang diperolehi daripada guru sekolah dan pemerhatian sistematik yang piawai di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang melibatkan masa pergerakan pelajar dari kelas ke padang ataupun dewan dan masa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani berbanding keseluruhan masa pengajaran dan pembelajaran yang sebenar. Sehubungan itu, penyelidikan telah menggunakan format pemerhatian yang dipadankan daripada kajian Siedentop (Tousignant dan Parker, 1982).

22

3.3

Responden Kajian

Responden kajian yang terpilih adalah terdiri daripada 36 orang guru. Kajian ini dijalankan di 6 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Bilangan responden ditentukan mengikut jadual teknik pensampelan (Krejcie dan Morgan 1970). Senarai nama sekolah yang diketegorikan kawasan Luar Bandar Johor Bahru telah disenaraikan oleh Jabatan Pelajaran Johor.

3.4

Instrumen Kajian

Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Soalansoalan yang dibina adalah berdasarkan kepada persepsi para guru terhadap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa dan masa sebenar pelaksanaan Pendidikan Jasmani bagi pembelajaran satu masa guru. Instrumen kajian ini mengandungi soalan untuk diisi oleh guru.

Soalan terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A untuk mendapatkan latarbelakang guru, Bahagian B adalah untuk menilai persepsi guru terhadap sikap pelajar, masa pergerakan pelajar, masa pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain faktor. Bahagian C pula untuk mendapatkan cadangan guru. Dalam Bahagian B, setiap item mempunyai 5 pilihan aras mengikut peringkat iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

23

Jadual 3.1: Pembahagian Item Bahagian A Mengikut Maklumat dan Latarbelakang Responden

Item 1 2 3 4 5 6 7

Latar Belakang Nama Sekolah Jantina Bangsa Umur Kelulusan Akademik Opsyen Pengalaman Mengajar

Jadual 3.2: Pembahagian Item Bahagian B Berdasarkan Persepsi Guru Terhadap sikap pelajar, masa pergerakan, masa pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain faktor

ITEM

LATAR BELAKANG

NOMBOR SOALAN

Tingkahlaku pelajar i. Pelajar


1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28

11

Masa i. Pergerakan pelajar


3, 10, 11, 18, 19, 24, 29

ii. Pengajaran dan pembelajaran iii. Lain-lain faktor

4, 12, 13, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

24

Jadual 3.3: Skala Likert berserta dengan markah skor Skala Likert Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju ( S ) Sangat Setuju ( SS ) Skor 1 2 3 4 5

Melalui penggunaan skala Likert 5 (lima) mata gred, data-data yang diperolehi dianalisis dan dinyatakan mengikut kekerapan, peratusan dan min. Pengkaji telah meringkaskan keputusan hasil analisis data dibahagikan kepada tiga kategori sebagaimana yang dinyatakan oleh Mohd Najib (1999).

Jadual 3.4: Pemeringkatan Skala Likert Skala Likert 5 Pemeringkatan 1 (STS) 2 (TS) 3 (TP) 4 (S) 5 (SS) Setuju Tidak setuju Tidak Pasti Skala 3 Pemeringkatan

Mengikut Mohd. Majid (1994), takrifan terhadap fakta adalah hak individu pengkaji. Oleh itu pengkaji membuat takrifan bahawa sekiranya responden memberi

25 jawapan bersetuju bermakna ia mempunyai persepsi positif dan sekiranya tidak bersetuju ia adalah persepsi negatif. Jawapan kurang setuju tidak diambil kira dalam perbincangan.

Pengkaji juga telah menetapkan julat peratusan untuk mendapatkan tahap atau kedudukan persepsi. Ketetapan ini adalah seperti berikut:

Jadual 3.5: Petunjuk Peratusan untuk Menunjukkan Darjah Penilaian terhadap Responden

Peratusan 0% - 49% 50% - 69% 70% - 100%

Tahap Rendah Sederhana Tinggi

Nilai min yang diperolehi melalui penganalisaan data akan menentukan tanggapan positif atau negatif terhadap sesuatu aspek yang dikaji. Mengikut Mohd Najib nilai min dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Mohd Najib juga mengatakan tafsiran fakta adalah hak pengkaji walaupun fakta adalah hak semua orang. Oleh itu pengkaji telah membuat tafsiran terhadap fakta yang diperolehi dengan menetapkan tiga tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.6.

26

Jadual 3.6: Petunjuk Min untuk Mengukur Darjah Penilaian terhadap Responden

Min 1.00 - 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5.00

Tahap Rendah Sederhana Tinggi

3.5

Prosedur Kajian

Untuk melaksanakan kajian ini, kebenaran daripada Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (BPPDP) diperolehi terlebih dahulu. Menerusi kebenaran yang tersebut, penyelidik kemudiannya

mendapatkan kebenaran daripada Bahagian Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) untuk menjalankan kajian di sekolah-sekolah yang terlibat di Negeri Johor seterusnya memaklumkan kepada pengetua sekolah-sekolah berkenaan.

Setelah mendapat kelulusan dari pihak berkenaan, soal selidik diedarkan kepada guru-guru di sekolah-sekolah menengah yang terlibat. Penyelidik juga telah mendapatkan kerjasama daripada pihak pengetua untuk mengedarkan set soal selidik kepada guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah.

27

3.6

Kajian Rintis

Kajian rintis soal selidik kajian ini telah dijalankan bagi menguji kesahan, kebolehpercayaan dan kefahaman guru dari segi bahasa dan isi kandungan item soalan. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 15 orang guru di daerah Johor Bahru

3.7

Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan setelah mendapat kelulusan dari pihak Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) dan Bahagian Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ). Berdasarkan pengiraan responden kajian, soal selidik diedarkan kepada 36 orang guru. di 6 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Zon Luar Bandar Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Borang soal selidik ini diedarkan setelah mendapat kelulusan dari Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) dan Bahagian Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ). Kajian ini memakan masa lebih kurang lapan bulan daripada menulis kertas cadangan hingga memproses hasil dapatan kajian.

3.8

Analisis Data

Data-data dan maklumat dianalisa menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Versi 15.0. Hasil-hasil analisa dinyatakan dalam bentuk kekerapan dan peratusan berdasarkan persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa dan masa sebenar pelaksanaan Pendidikan Jasmani bagi pembelajaran satu masa dan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Dari penganalisaan

28 tersebut penyelidik dapat membuat penilaian terhadap responden dengan

mengkategorikan penilaian tersebut kepada beberapa tahap tertentu.

29

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1

Pengenalan

Bab ini membincangkan secara terperinci tentang hasil dapatan kajian yang diperoleh. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah menengah. Sebanyak 36 set soal selidik diedarkan kepada guru-guru di sekolah-sekolah Menengah Zon Luar Bandar, Johor Bahru, Johor

Data yang dikumpulkan daripada kajian ini dianalisis berdasarkan aspek-aspek penyelidikan seperti persoalan kajian yang dinyatakan dalam Bab I. Data-data ini yang dianalisa diterjemahkan dalam bentuk deskriptif iaitu kekerapan, peratusan dan min.

4.2

Dapatan Kajian Rintis

Hasil dapatan kajian rintis untuk soal selidik menunjukkan bahawa nilai alpha yang diperolehi adalah 0.87 iaitu nilai alpha yang tinggi. Mohd Salleh dan Zaidatun (2001) berpendapat bahawa kajian yang mencapai nilai alpha lebih daripada 0.6 adalah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan soalan yang tinggi. Ini menunjukkan itemitem soal-selidik ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

30 4.3 Soal Selidik

Set soal selidik terdiri daripada tiga bahagian iaitu Bahagian A maklumat dan latarbelakang guru, Bahagian B yang berkenaan berkaitan persepsi guru terhadap pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah manakala Bahagian C pula adalah cadangan guru untuk mengatasi masalah pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa disekolah.

4.3.1 Bahagian A Maklumat dan Latar Belakang Responden

Bahagian ini mengandungi enam soalan berkaitan dengan maklumat dan latar belakang responden. Soalan-soalannya merangkumi jantina, bangsa, umur, kelulusan akademik, opsyen dan pengalaman mengajar. Analisis data yang diperolehi ditunjukkan dalam bentuk kekerapan dan peratusan.

4.3.1.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina

Jadual 4.1 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina. Seramai 36 orang responden terlibat dalam kajian ini. Analisa data mendapati bilangan guru lelaki adalah 20 orang 55.6% manakala bilangan guru perempuan adalah 16 orang 44.4%.

Jadual 4.1: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 20 16 36 Peratus 55.6% 44.4% 100.0%

31 4.3.1.2 Taburan Responden Berdasarkan Bangsa

Jadual 4.2 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. Dalam kajian ini, terdapat empat jenis bangsa yang diwakili oleh responden iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain bangsa. Didapati majoriti responden yang dikaji adalah terdiri daripada responden berbangsa Melayu iaitu 33 orang yang mengrangkumi sebanyak 91.7%, manakala responden berbangsa Cina, India dan Lain-lain bangsa masing-masing terdiri daripada seorang sahaja.

Jadual 4.2: Taburan Responden Berdasarkan Bangsa Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Bilangan 33 1 1 1 36 Peratus 91.7% 2.8% 2.8% 2.8% 100.0%

4.3.1.3 Taburan Responden Berdasarkan Umur

Jadual 4.3 di sebelah menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut umur. Dalam kajian ini, terdapat empat lingkungan umur yang diwakili oleh responden iaitu kurang dari 30 tahun, 30 hingga 39 tahun, 40 hingga 49 tahun dan lebih 50 tahun. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden yang dikaji adalah terdiri daripada responden berumur kurang dari 30 tahun iaitu 25 orang (69.4%) manakala responden yang berumur dalam lingkungan 30 hingga 39 tahun adalah 6 orang (16.7%). Selain itu, didapati responden yang berumur 40 hingga 49 tahun adalah 5 orang (13.9%) dan tidak terdapat responden yang berumur lebih 50 tahun keatas.

32 Jadual 4.3: Taburan Responden Berdasarkan Umur Opsyen kurang dari 30 tahun 30 hingga 39 tahun 40 hingga 49 tahun lebih 50 tahun Jumlah Bilangan 25 6 5 0 36 Peratus 69.4% 16.7% 13.9% 0% 100.0%

4.3.1.4 Taburan Responden Berdasarkan Kelulusan Akademik

Jadual 4.4 di bawah menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut kelulusan akademik. Dalam kajian ini, terdapat tiga kelulusan akedemik yang diwakili oleh responden iaitu Diploma Perguruan, Ijazah Perguruan dan Lain-lain. Analisa data mendapati 83.3% hanya (30 orang) responden yang dikaji mempunyai kelulusan akademik Ijazah Perguruan manakala 4 orang (11.1%) responden memiliki kelulusan akademik Diploma Perguruan sahaja dan 2 orang (5.6%) mempunyai kelulusan selain dari yang tersebut.

Jadual 4.4: Taburan Responden Berdasarkan Kelulusan Akademik Kelulusan Akademik Diploma Perguruan Ijazah Perguruan Lain-lain Jumlah Bilangan 4 30 2 36 Peratus 11.1% 83.3% 5.6% 100.0%

33 4.3.1.5. Taburan Responden Berdasarkan Opsyen Pengajaran

Terdapat dua opsyen pengajaran yang diwakili oleh responden iaitu Pendidikan Jasmani dan lain-lain opsyen pengajaran di jadual 4.5. Hasil dapatan kajian menunujukkan bahawa hanya 13 orang responden (36.1%) sahaja opsyen pengajaran mereka di sekolah adalah Pendidikan Jasmani manakala seramai 23 orang (63.9%) responden yang dikaji mempunyai opsyen pengajaran lain-lain.

Jadual 4.5: Taburan Responden Berdasarkan Opsyen Pengajaran Opsyen Pendidikan Jasmani Lain-lain Jumlah Bilangan 13 23 36 Peratus 36.1% 63.9% 100.0%

4.3.1.6 Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman Mengajar

Dalam kajian ini, terdapat empat lingkungan pengalaman mengajar yang diwakili oleh responden di jadual 4.6 yang menunjukkan iaitu 0 hingga 5 tahun, 6 hingga 10 tahun, 11 hingga 15 tahun dan lebih 16 tahun. Didapati majoriti responden yang dikaji mempunyai pengalaman mengajar pada julat 0 hingga 5 tahun iaitu seramai 27 orang (75.0%) manakala responden yang mempunyai pengalaman mengajar dari 6 hingga 10 tahun adalah 4 orang (11.1%). Selain itu responden yang mempunyai pengalaman dari 11 hingga 15 tahun adalah 3 orang (8.3%) manakala responden yang mempunyai pengalaman lebih 16 tahun adalah 2 orang (5.6 %) sahaja.

34

Jadual 4.6: Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman Mengajar Pengalaman 0 hingga 5 tahun 6 hingga 10 tahun 11 hingga 15 tahun lebih 16 tahun Jumlah Bilangan 27 4 3 2 36 Peratus 75.0% 11.1% 8.3% 5.6% 100.0%

4.3.2 Bahagian

Analisis

Persepsi

Guru

Terhadap

Keberkesanan

Perlaksanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani Satu Masa Di Sekolah

Bahagian B mengandungi 36 item soalan untuk mengenalpasti persepsi guru terhadap keberkesanaan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah. Bahagian B terdiri daripada empat sub bahagian iaitu bahagian I yang berkenaan melihat sikap pelajar terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani; Bahagian II adalah untuk melihat masa pergerakan pelajar sewaktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani; Bahagian III untuk melihat masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Bahagian IV untuk melihat lain-lain faktor mengpengaruhi masa. Melalui penggunaan skala likert 5 (lima) mata gred, data-data yang diperolehi telah dianalisis dan dinyatakan mengikut kekerapan, peratusan dan min. Pengkaji telah meringkaskan keputusan hasil analisis data dibahagikan kepada 3 kategori sebagaimana yang dinyatakan oleh Mohd Najib (1999).

35

4.3.2.1 Sikap Pelajar Terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani

Jadual 4.7 menunjukkan taburan kekerapan, peratusan dan min setiap item soalan yang berkaitan dengan persepsi guru berdasarkan tingkahlaku/sikap pelajar terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani.

Jadual 4.7: Taburan Responden Berdasarkan Sikap Pelajar Terhadap Pendidikan Jasmani Respon (Peratus; Bilangan Responden) No. Item Pernyataan Soalan Sangat Tidak Setuju Pelajar tidak sabar menunggu 1 kelas Pendidikan Jasmani Pelajar tidak minat melibatkan 2 diri dalam kelas Pendidikan Jasmani 6 Pelajar bersungguh0% (0) 22.2 % (8) 11.1% (4) 52.8% (19) 13.9% (5) 3.6 47.3% 19.4% 33.4% 5.6% (2) 41.7% (15) 19.4% (7) 30.6% (11) 2.8% (1) 2.8 2.8% 16.7% 80.5% 0% (0) 2.8% (1) 16.7% (6) 61.1% (22) 19.4 % (7) 4.0 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Min Skala Likert

36 sungguh melakukan aktiviti sewaktu Pendidikan Jasmani Pelajar seronok 7 semasa kelas Pendidikan Jasmani Pelajar sering ponteng 8 semasa waktu Pendidikan Jasmani Pelajar tidak meminati 9 kelas Pendidikan Jasmani 14 Pelajar berupaya mempelaj ari sesuatu kemahiran sukan 15 Pelajar mendengar arahan guru 2.8% (1) 0% (0) 5.6% (2) 83.3% (30) 8.3% (3) 3.9 8.3% 5.6% 86.1% 0% (0) 8.3% (3) 5.6% (2) 66.7% (24) 19.4% (7) 4.0 58.3% 19.4% 22.2% 13.9% (5) 44.4% (16) 19.4% (7) 22.2% (8) 0% (0) 2.5 52.8% 22.2% 25.0% 13.9% (5) 38.9% (14) 22.2% (8) 25.0% (9) 0% (0) 2.6 5.6% 11.1% 83.3% 0% (0) 5.6% (2) 11.1% (4) 58.3% (21) 25.0% (9) 4.0 22.2% 11.1% 66.7%

37 2.8% Pelajar malas turun ke 16 padang 33.4% Pelajar tidak mendengar 17 arahan guru 52.8% Pelajar bersemangat dalam 22 melakukan kemahiran yang dipelajari Pelajar sering memberi alasan tidak 23 munasabah jika hadir lewat 25.0% 16.7% 58.4% 3.5 0% (0) 25.0% (9) 16.7% (6) 41.7% (15) 16.7% (6) 11.1% 13.9% 75.0% 3.8 0% (0) 11.1% (4) 22.2% 13.9% (5) 25.0% 61.1% (22) 13.9% (5) 13.9% (5) 38.9% (14) 13.9% 22.2% (8) 52.8% 22.2% (8) 2.8% (1) 2.6 2.8% (1) 30.6% (11) 5.6% 13.9% (5) 91.6% 47.2% (17) 5.6% (2) 3.2

Pelajar menunjukkan 26 minat dalam sukan

0% (0)

8.3% (3)

16.7% (6)

63.9% (23)

11.1% (4) 3.8

8.3% 27 Rakan mempengaruh 0% (0) 11.1% (4)

16.7% 8.3% (3)

75.0% 66.7% (24) 13.9% (5) 3.8

38 i pelajar 11.1% 8.3% 80.6%

11.1% Pelajar kerap 28 ke tandas (4)

38.9% (14)

25.0% (9)

22.2% (8)

2.8% (1) 2.7

50.0%

25.0%

25.0%

Merujuk pada Jadual 4.7, ia menunjukkan keputusan keseluruhan analisis guru terhadap tingkahlaku atau sikap pelajar terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Item pertama adalah berhubung dengan samada pelajar tidak sabar menunggu kelas Pendidikan Jasmani diadakan atau tidak. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 29 responden (80.5%) menyatakan setuju manakala seorang responden (2.8%) pula menyatakan tidak setuju dan 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 4.0 dan berada pada min tahap tinggi.

Hasil dapatan item kedua iaitu berkenaan dengan samada pelajar tidak minat melibatkan diri dalam kelas Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 17 responden (47.3%) menyatakan tidak setuju manakala 12 responden (33.4%) pula menyatakan setuju dan hanya 7 responden (19.4%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.8 dan berada pada min tahap sederhana.

Item keenam pula adalah berkaitan dengan pelajar bersungguh-sungguh melakukan aktiviti sewaktu Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 24 responden (66.7%) menyatakan setuju manakala 8 responden (22.2%) pula menyatakan tidak setuju dan 4 responden (11.1%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.6 dan berada pada min tahap sederhana.

39 Item ketujuh adalah berhubung dengan pelajar seronok semasa kelas Pendidikan Jasmani di sekolah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 30 responden (83.3%) menyatakan setuju manakala 2 responden (5.6%) pula menyatakan tidak setuju dan 4 responden (11.1%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 4.0 dan berada pada min tahap tinggi.

Item kelapan adalah berhubung dengan samada pelajar sering ponteng semasa waktu Pendidikan Jasmani dan hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 19 responden (52.8%) menyatakan tidak setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan setuju dan hanya 8 responden (22.2%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.6 dan berada pada min tahap sederhana.

Item kesembilan pula adalah berkaitan dengan pelajar tidak meminati kelas Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 21 responden (58.3%) menyatakan tidak setuju manakala 8 responden (22.2%) pula menyatakan setuju dan 7 responden (19.4%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.5 dan berada pada min tahap sederhana.

Item empat belas adalah berhubung dengan pelajar berupaya mempelajari sesuatu kemahiran sukan menunjukkan bahawa 31 responden (86.1%) menyatakan setuju manakala 3 responden (8.3%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 2 responden (5.6%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 4.0 dan berada pada min tahap tinggi.

Item lima belas adalah berhubung dengan samada pelajar mendengar arahan guru dan hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 33 responden (91.6%) menyatakan setuju manakala seorang responden (2.8%) pula menyatakan tidak setuju dan 2 responden (5.6%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.9 dan berada pada min tahap tinggi.

40 Hasil dapatan item enam belas iaitu berkenaan dengan samada pelajar malas turun ke padang menunjukkan bahawa 19 responden (52.8%) menyatakan setuju manakala 12 responden (33.4%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 5 responden (13.9%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.2 dan berada pada min tahap sederhana.

Item tujuh belas pula adalah berkaitan dengan pelajar tidak mendengar arahan guru sewaktu Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 19 responden (52.8%) menyatakan tidak setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan setuju dan 8 responden (22.2%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.6 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh dua adalah berhubung dengan pelajar bersemangat dalam melakukan kemahiran yang dipelajari semasa kelas Pendidikan Jasmani di sekolah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 27 responden (75.0%) menyatakan setuju manakala 4 responden (11.1%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 5 responden (13.9%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.8 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh tiga adalah berhubung dengan pelajar sering memberi alasan tidak munasabah jika hadir lewat semasa waktu Pendidikan Jasmani dan hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 21 responden (58.4%) menyatakan setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.5 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh enam pula adalah berkaitan dengan pelajar menunjukkan minat dalam sukan sewaktu kelas Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 27 responden (75.0%) menyatakan setuju manakala 3 responden (8.3%) pula menyatakan tidak setuju

41 dan 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.8 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh tujuh adalah berhubung dengan rakan mempengaruhi pelajar menunjukkan bahawa 29 responden (80.6%) menyatakan setuju manakala 4 responden (11.1%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 3 responden (8.3%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.8 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh lapan adalah berhubung dengan samada pelajar kerap ke tandas sewaktu kelas Pendidikan Jasmani menunjukkan bahawa 18 responden (50.0%) menyatakan tidak setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan setuju dan 9 responden (25.0%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.7 dan berada pada min tahap sederhana.

4.3.2.2 Masa Pergerakan Pelajar Sewaktu Pendidikan Jasmani

Jadual 4.8 di bawah menunjukkan kekerapan, peratusan dan min setiap item soalan yang berkaitan dengan persepsi guru berdasarkan masa pergerakan pelajar sewaktu Pendidikan Jasmani.

42 Jadual 4.8: Taburan Responden Berdasarkan Masa Pergerakan Pelajar Sewaktu Pendidikan Jasmani Respon (Peratus; Bilangan Responden) No. Item Pernyataan Soalan Sangat Tidak Setuju Pelajar melenggah3 lenggah ke padang Pelajar segera bergerak ke 10 padang 33.4% Pelajar biasanya 11 berada lama di tandas sebelum ke padang Pelajar tiba ke padang tepat 18 pada masanya 50.0% 2.8% (1) 44.4% (16) 36.1% 11.1% (4) 13.9% 36.1% (13) 5.6% (2) 3.0 16.7% (6) 33.3% (12) 13.9% 36.1% (13) 52.7% 13.9% (5) 0. % (0) 2.5 25.0% 2.8% (1) 30.6% (11) 22.2% 13.9% (5) 52.8% 44.4% (16) 8.3% (3) 3.3 2.8% (1) 22.2% (8) 22.2% (8) 47.2% (17) 5.6% (2) 3.3 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Min Skala Likert

47.2% Pelajar melambatkan 19 pergerakan ke padang 44.4% 8.3% (3) 36.1% (13)

11.1% 13.9% (5)

41.7% 38.9% (14) 2.8% (1) 2.9

13.9%

41.7%

43 Pelajar melajukan 24 pergerakan ke padang Pelajar pantas bergerak dari 29 kelas ke padang 30.6% 16.7% 52.8% 0% (0) 33.3% 30.6% (11) 16.7% 16.7% (6) 50.0% 50.0% (18) 2.8% (1) 3.3 0.0% (0) 33.3% (12) 16.7% (6) 44.4% (16) 5.6% (2) 3.2

Jadual 4.8 menunjukkan keputusan keseluruhan analisis masa pergerakan pelajar sewaktu. Pendidikan Jasmani di sekolah. Item ketiga adalah berhubung dengan pelajar melenggah-lenggah ke padang semasa Pendidikan Jasmani. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 19 responden (52.8%) menyatakan setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 8 responden (22.2%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

Hasil dapatan item kesepuluh menunjukkan bahawa 19 responden (52.7%) menyatakan setuju manakala 12 responden (33.4%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya lima responden (13.9%) menyatakan tidak pasti berkaitan dengan pernyataan pelajar segera bergerak ke padang semasa Pendidikan Jasmani. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

Item kesebelas pula adalah mengenai dengan pelajar biasanya berada lama di tandas sebelum ke padang sebelum kelas Pendidikan Jasmani. Hasil analisa dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 18 responden (50.0%) menyatakan tidak setuju manakala 5 responden (13.9%) pula menyatakan setuju dan 13 responden (36.1%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.5 dan berada pada min tahap sederhana.

44 Item lapan belas mendapati 17 responden (47.2%) menyatakan tidak setuju manakala 15 responden (41.7%) pula menyatakan setuju dan hanya 4 responden (11.1%) menyatakan tidak pasti berhubung dengan pelajar tiba ke padang tepat pada masanya. Nilai min yang diperolehi adalah 3.0 dan berada pada min tahap sederhana.

Dapatan sembilan belas menunjukkan bahawa 16 responden (44.4%) menyatakan tidak setuju manakala 15 responden (41.7%) pula menyatakan setuju dan hanya 5 responden (13.9%) menyatakan tidak pasti berkenaan dengan pelajar melambatkan pergerakan ke padang. Nilai min yang diperolehi adalah 2.9 dan berada pada min tahap sederhana.

Hasil dapatan kajian bagi item dua puluh empat iaitu berhubung dengan pelajar melajukan pergerakan ke padang menunjukkan bahawa 18 responden (50.0%) menyatakan setuju manakala 12 responden (33.3%) pula menyatakan tidak setuju dan 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.2 dan berada pada min tahap sederhana.

Item dua puluh sembilan pula adalah mengenai samada pelajar pantas bergerak dari kelas ke padang menunjukkan bahawa 19 responden (52.8%) menyatakan setuju manakala 11 responden (30.6%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

45 4.3.2.3 Masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani

Jadual 4.9 menunjukkan taburan kekerapan, peratusan dan min setiap item soalan yang berkaitan dengan persepsi guru berdasarkan masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani

Jadual 4.9: Taburan Responden Berdasarkan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Respon (Peratus; Bilangan Responden) No. Item Pernyataan Soalan Sangat Tidak Setuju Pelaksanaan Pendidikan 4 Jasmani satu masa memadai 58.4% Pengajaran Pendidikan 12 Jasmani dalam satu masa adalah terbatas Pengajaran dan pembelajaran 13 Pendidikan Jasmani tidak dapat 5.6% (2) 13.9% (5) 16.7% (6) 52.8% (19) 11.1% (4) 3.5 16.7% 11.1% 72.2% 2.8% (1) 13.9% (5) 8.3% 11.1% (4) 33.4% 47.2% (17) 25.0% (9) 3.8 30.6% (11) 27.8% (10) 8.3% (3) 27.8% (10) 5.6 % (2) 2.5 Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Min Skala Likert

46 merangkuni semua isi pengajaran secara keseluruhan Masa sebenar pengajaran dan pembelajaran 20 Pendidikan Jasmani kurang daripada 30 minit Guru Pendidikan 21 Jasmani perlu maksimumkan masa diperuntukan Masa untuk pelajar 25 melakukan aktiviti terhad 22.2% 8.3% 69.4% 0% (0) 22.2% (8) 8.3% (3) 47.2% (17) 22.2% (8) 3.7 5.6% 5.6% 88.9% 2.8% (1) 2.8% (1) 5.6% (2) 66.7% (24) 22.2% (8) 4.0 27.8% 16.7% 55.5% 2.8% (1) 25.0% (9) 16.7% (6) 47.2% (17) 8.3% (3) 3.3 19.5% 16.7% 63.9%

Peruntukan masa bagi 30 setiap isi pengajaran perlu diterhadka

2.8% (1)

13.9% (5)

25.0% (9)

52.8% (19)

5.6% (2) 3.4

16.7%

25.0%

58.4%

47 n Guru tidak dapat 31 mempelbagaik an kaedah pengajaran Masa pengajaran dan pembelajaran 32 Pendidikan Jasmani selalu digunakan untuk subjek peperiksaan Masa sebenar yang diperuntukkan untuk menjalankan 33 aktiviti pembelajaran Pendidikan Jasmani mencukupi 41.7% 13.9% 44.5% 2.9 13.9% (5) 27.8% (10) 13.9% (5) 41.7% (15) 2.8% (1) 30.6% 16.7% 52.7% 5.6% (2) 25.0% (9) 16.7% (6) 44.4% (16) 8.3% (3) 3.3 25.0% 13.9% 61.1% 2.8% (1) 22.2% (8) 13.9% (5) 52.8% (19) 8.3% (3) 3.4

Objektif pengajaran 34 sukar dicapai kerana kesuntukan

5.6% (2)

16.7% (6)

16.7% (6)

41.7% (15)

19.4% (7) 3.5

22.3%

16.7%

61.1%

48 masa

Peruntukan masa pengajaran dan 35 pembelajaran Pendidikan Jasmani mencukupi Objektif pengajaran mampu dicapai 36 sekalipun masa pengajaran pendek 25.0% 25.0% 50.0% 3.3 2.8% (1) 22.2% (8) 25.0% (9) 41.7% (15) 8.3% (3) 44.4% 5.6% 50.0% 11.1% (4) 33.3% (12) 5.6% (2) 44.4% (16) 5.6% (2) 3.0

Jadual 4.9 di atas menunjukkan keputusan keseluruhan analisis guru terhadap satu masa sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran ketika Pendidikan Jasmani di sekolah. Item empat adalah berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa memadai. Hasil analisa menunjukkan bahawa 21 responden (58.4%) menyatakan tidak setuju manakala 12 responden (33.4%) pula menyatakan setuju dan hanya 3 responden (8.3%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.5 dan berada pada min tahap sederhana.

Hasil analisa item kedua belas menunjukkan bahawa 26 responden (72.2%) menyatakan setuju manakala 6 responden (16.7%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 4 responden (11.1%) menyatakan tidak pasti berhubung dengan pengajaran Pendidikan Jasmani dalam satu masa adalah terbatas. Nilai min yang diperolehi adalah 3.8 dan berada pada min tahap sederhana.

49 Item ketiga belas adalah berkaitan dengan samada pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani tidak dapat merangkumi semua isi pengajaran secara keseluruhan. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 23 responden (63.9%) menyatakan setuju manakala 7 responden (19.5%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.5 dan berada pada min tahap sederhana.

Item kedua puluh pula berhubung dengan masa sebenar pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani kurang daripada tigapuluh minit dan hasil analisa dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 20 responden (55.5%) menyatakan setuju manakala 10 responden (27.8%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

Dapatan kajian bagi item kedua puluh satu iaitu mengenai samada guru Pendidikan Jasmani perlu maksimumkan masa diperuntukan menunjukkan bahawa 32 responden (88.9%) menyatakan setuju manakala 2 responden (5.6%) pula menyatakan tidak setuju dan juga 2 responden (5.6%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 4.0 dan berada pada min tahap tinggi.

Item kedua puluh lima adalah mengenai samada masa untuk pelajar melakukan aktiviti terhad dan analisa menunjukkan bahawa 25 responden (69.4%) menyatakan setuju manakala 8 responden (22.2%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 3 responden (8.3%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.7 dan berada pada min tahap sederhana.

Pada item ketiga puluh pula didapati bahawa seramai 21 responden (58.4%) menyatakan setuju manakala 6 responden (16.7%) pula menyatakan tidak setuju dan 9 responden (25.0%) menyatakan tidak pasti mengenai peruntukan masa bagi setiap isi

50 pengajaran perlu diterhadkan. Nilai min yang diperolehi adalah 3.4 dan berada pada min tahap sederhana.

Hasil dapatan analisa item ketiga puluh satu iaitu berhubung dengan samada guru tidak dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran menunjukkan bahawa 22 responden (61.1%) menyatakan setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 5 responden (13.9%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.4 dan berada pada min tahap sederhana.

Item ketiga puluh dua pula berkenaan dengan samada masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani selalu digunakan untuk subjek peperiksaan dan hasil analisa menunjukkan bahawa 19 responden (52.7%) menyatakan setuju manakala 11 responden (30.6%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

Item ketiga puluh tiga pula mengenai samada masa sebenar yang diperuntukan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran Pendidikan Jasmani mencukupi dan hasil analisa menunjukkan bahawa 16 responden (44.5%) menyatakan setuju manakala 15 responden (41.7%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 5 responden (13.9%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 2.9 dan berada pada min tahap sederhana.

Hasil analisa bagi item ketiga puluh empat menunjukkan bahawa 22 responden (61.1%) menyatakan setuju manakala 8 responden (22.3%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 6 responden (16.7%) menyatakan tidak pasti berhubung dengan objektif pengajaran sukar dicapai kerana kesuntukan masa. Nilai min yang diperolehi adalah 3.5 dan berada pada min tahap sederhana.

51 Hasil dapatan analisa item ketiga puluh lima iaitu berhubung dengan peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani mencukupi menunjukkan bahawa 18 responden (50.0%) menyatakan setuju manakala 16 responden (44.4%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 2 responden (5.6%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.0 dan berada pada min tahap sederhana.

Item ketiga puluh enam pula berkenaan dengan samada objektif pengajaran mampu dicapai sekalipun masa pengajaran pendek analisa menunjukkan bahawa 18 responden (50.0%) menyatakan setuju manakala 9 responden (25.0%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 9 responden (25.0%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.3 dan berada pada min tahap sederhana.

4.3.2.4 Lain-lain faktor mempengaruhi masa

Jadual 4.10 di bawah menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan setiap item soalan yang berkaitan dengan persepsi guru terhadap lain-lain faktor masa yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

52 Jadual 4.10: Taburan Responden Berdasarkan Lain-lain faktor mempengaruhi masa Respon (Peratus; Bilangan Responden) No. Item Pernyataan Soalan Sangat Tidak Setuju Keadaan cuaca menyebabkan masa pengajaran dan 5 pembelajaran akademik Pendidikan Jasmani terganggu 19.4% 5.6% 75.0% 3.7 8.3% (3) 11.1% (4) 5.6% (2) 55.6% (20) 19.4% (7) Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Min Skala Likert

Jadual 4.10 di atas menunjukkan keputusan keseluruhan analisis guru terhadap lain-lain faktor masa yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Hasil analisa item kelima iaitu berhubung dengan keadaan cuaca menyebabkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani terganggu

menunjukkan bahawa 27 responden (75.0%) menyatakan setuju manakala 7 responden (19.4%) pula menyatakan tidak setuju dan hanya 2 responden (5.6%) menyatakan tidak pasti. Nilai min yang diperolehi adalah 3.7 dan berada pada min tahap sederhana.

53 4.4 Masa Sebenar Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Bahagian ini menfokuskan isu jumlah masa sebenar Pendidikan Jasmani dijalankan. Maklumat perincian pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani yang meliputi masa keseluruhan, masa pergerakan pelajar datang, masa pengajaran, dan masa pergerakan pulang, adalah seperti yang ditunjukkan pada jadual 4.11.

Jadual 4.11: Taburan Masa Sewaktu Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Masa Pergerakan Datang (minit) 6.1 10.0 6.5 7.5 10.0 5.0 7.5
2.1

Kelas 1 2 3 4 5 6

Masa Keseluruhan (minit)

Masa Pengajaran (minit) 30.4 27.5 28.5 29.4 25.0 30.0 28.5
2.0

40

Purata
Sisihan Piawai

Masa Pergerakan Pulang (minit) 3.5 2.5 5.0 3.0 5.0 5.0 4.0
1.1

Jadual 4.11 menunjukkan jumlah masa sebenar Pendidikan Jasmani dijalankan. Masa yang diperuntukkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Pendidikan Jasmani adalah 40 minit. Hasil pemerhatian mmendapati bahawa masa minimum pergerakan pelajar datang ke padang adalah 5.0 minit, manakala masa maksimum yang diambil pelajar adalah 10.0 minit. Bagi pergerakan pelajar pulang ke kelas, masa minimum yang direkodkan adalah 2.5 minit manakala masa maksimum adalah 5.0 minit. Julat bagi purata masa pengajaran pula, mendapati ia adalah di antara 25.0 minit hingga 30.4 minit.

54

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN, DAN CADANGAN

5.1

Pengenalan

Kesimpulan mengenai item-item di dalam kajian ini dibuat berdasarkan kepada latar belakang responden guru yang merangkumi jantina, umur, kelulusan akademik, opsyen dan pengalaman mengajar. Perbincangan kajian yang dilakukan adalah berdasarkan kepada persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah.

5.2

Perbincangan Dapatan Kajian daripada Soal Selidik Guru

5.2.1 Bahagian A (Latar Belakang Responden Guru)

Dapatan kajian yang dijalankan terhadap 36 orang responden guru adalah terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani di enam buah sekolah menengah Zon Luar Bandar Johor Bahru, Johor. Terdapat enam aspek dikemukakan berhubung dengan latar belakang responden guru dalam kajian ini iaitu jantina, bangsa, kelulusan akademik, opsyen dan pengalaman mengajar. Dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan secara keseluruhannya daripada 36 orang responden guru, 20 responden adalah guru lelaki dan selebihnya iaitu 16 responden merupakan guru

55 perempuan. Ini menunjukkan bahawa bilangan responden guru lelaki dalam kajian ini adalah melebihi guru perempuan. Dapatan kajian juga menunjukkan majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu 33 orang, dan selebihnya seorang bagi bangsa Cina, India dan Lain-lain bangsa.

Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa seramai 27 orang guru mempunyai pengalaman dari 0 hingga 5 tahun dan ini menunjukkan bahawa majoriti guru merupakan guru baru yang kurang berpengalaman mengajar. Selain itu, seramai 4 orang guru mempunyai pengalaman mengajar dalam lingkungan 6 hingga 10 tahun, 3 orang guru berpengalaman mengajar dalam lingkungan 11 hingga 15 tahun dan hanya 2 orang guru yang lebih dari 16 tahun berpengalaman mengajar di sekolah.

5.2.2 Bahagian B (Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Perlaksanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani Satu Masa Di Sekolah)

Bahagian B mengandungi 36 item soalan untuk mengenalpasti persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah. Dalam bahagian B terdiri daripada empat bahagian iaitu Bahagian I adalah untuk melihat sikap pelajar terhadap Pendidikan Jasmani, Bahagian II adalah untuk melihat masa pergerakan pelajar sewaktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani, Bahagian III untuk melihat masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Bahagian IV melihat lain-lain faktor mempengaruhi masa.

5.2.2.1 Sikap pelajar terhadap Pendidikan Jasmani

Dapatan kajian ini mendapati bahawa guru bersetuju bahawa pelajar mendengar arahan guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani berlangsung dan ini dibuktikan lagi dengan dapatan kajian yang diperolehi daripada soal selidik di mana 86.1% guru bersetuju bahawa pelajar berupaya mempelajari sesuatu

56 kemahiran sukan. Ini menunjukkan bahawa pelajar menunjukkan minat dalam kelas Pendidikan Jasmani.

Selain itu dapatan kajian ini mendapati guru juga bersetuju bahawa pelajar tidak sabar menunggu kelas Pendidikan Jasmani di mana majoriti 80.5% guru bersetuju dengan kenyataan tersebut.

5.2.2.2 Masa Pergerakan Pelajar Sewaktu Pendidikan Jasmani

Dapatan kajian yang diperoleh mendapati bahawa guru berpendapat bahawa pelajar pantas bergerak dari kelas ke padang sebelum proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani 52.8% guru bersetuju dengan kenyataan tersebut. Ini disokong lagi dengan dapatan kajian dari soal selidik dimana 52.7% guru bersetuju bahawa pelajar segera bergerak ke padang ketika Pendidikan Jasmani.

Guru juga tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa pelajar biasanya berada lama di tandas sebelum ke padang untuk proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

5.2.2.3 Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti iaitu 88.9% guru bersetuju bahawa guru Pendidikan Jasmani perlu maksimumkan masa diperuntukkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Sebanyak 72.2% guru juga bersetuju bahawa pengajaran Pendidikan Jasmani dalam satu masa adalah terbatas dan ini dibuktikan dengan persetujuan guru seramai 61.1% guru tidak dapat

mempelbagaikan kaedah pengajaran dan 69.4% guru menyatakan bahawa masa untuk pelajar melakukan aktiviti adalah terhad untuk proses pelaksanaan pembelajaran yang mereka pelajari.

57 Selain itu, 61.1% guru bersetuju bahawa objektif pengajaran sukar dicapai kerana kesuntukkan masa sewaktu berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Terdapat 55.5% orang guru bersetuju dimana masa sebenar pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani kurang daripada 30 minit terutamanya apabila kelas Pendidikan Jasmani diadakan selepas waktu perhimpunan, secara tidak langsung waktu pembelajaran menjadi semakin singkat dan pelajar tidak dapat mengaplikasi kaedah yang dipelajari. Kenyataan ini juga disokong oleh maklum balas guru di mana 58.4% orang guru tidak setuju bahawa pelaksanaan Pendidikan Jasmani satu masa memadai.

5.2.2.4 Lain-lain Faktor Mempengaruhi Masa

Dapatan kajian mendapati bahawa keadaan cuaca menyebabkan masa pengajaran dan pembelajaran akademik Pendidikan Jasmani terganggu, dimana kenyataan ini disokong dengan maklum balas daripada guru dimana 75.0% guru bersetuju bahawa keadaan cuaca akan menyebabkan masa pengajaran dan pembelajaran akademik Pendidikan Jasmani terganggu dan akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditangguhkan pada kelas akan datang.

5.3 Masa Sebenar Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Peruntukan masa Pendidikan Jasmani selama 40 minit ini termasuk dengan masa pergerakan pelajar datang (dari kelas ke padang), dan masa pergerakan pelajar pulang (dari padang ke kelas). Bagi jumlah purata masa pergerakan pelajar datang ke padang dan pulang ke kelas adalah 11.5 minit. Pengambilan masa pergerakan pelajar yang panjang seharusnya tidak wajar berlaku, memandangkan pelajar sudah diberi kebenaran untuk memakai pakaian sukan dari rumah jika mempunyai pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani pada hari berkenaan seperti termaktub dalam Surat Pekeliling Ikhtisas KP/KPPM5(49). Seharusnya dengan polisi yang dikeluarkan oleh Kementerian

58 Pelajaran Malaysia dapat membantu mempercepatkan pergerakan pelajar kerana pelajar tidak perlu mengambil masa untuk pergi menukar pakaian sebelum melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dijalankan.

Selain daripada masa yang diambil untuk pergerakan pelajar, di dapati julat masa pengajaran hanya berbaki selama 25.0 minit hingga 30.4 minit, Secara tidak langsung, masa yang tinggal tidak memberi ruang yang cukup kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran dengan lebih jelas untuk difahami dan diaplikasikan kemahiran tersebut. Guru juga terpaksa menghadkan masa percubaan kepada pelajar bagi menyesuaikan dengan masa yang ada.

5.4

Kesimpulan

Dapatan kajian yang diperoleh daripada hasil analisis soal selidik menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah menunjukkan bahawa pelajar berminat dalam kelas Pendidikan Jasmani dan pelajar tidak sabar menunggu kelas Pendidikan Jasmani. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Haslinda Binti Nursan (2010) yang menyatakan bahawa pelajar menunjukkan minat yang tinggi terhadap matapelajaran Pendidikan Jasmani. Selain itu, hasil dapatan menerusi soal selidik juga menunjukkan bahawa pergerakan pelajar adalah dalam keadaan yang pantas. Sebaliknya berdasarkan pemerhatian di perhatikan, pelajar mengambil masa yang panjang dalam pergerakan datang. Pengambilan masa yang panjang ini, ia mungkin dipengaruhi oleh faktor luaran seperti jarak kedudukan kelas dan padang terlalu jauh, matapelajaran Pendidikan Jasmani tidak sesuai iaitu selepas waktu perhimpunan, guru mengambil masa yang lama bagi setiap masa pembelajaran, keadaan cuaca dan sebagainya. Akibat daripada permasalah ini ianya secara tidak langsung akan menyebabkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani terbatas, guru tidak dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran, masa bagi pelajar melakukan aktiviti adalah terhad, objektif sukar

59 dicapai dan secara keseluruhannya dapat disimpulkan disini bahawa masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sebenarnya kurang daripada 30 minit.

5.5

Cadangan daripada Guru

Merujuk kepada dapatan kajian dalam perbincangan yang telah dibuat, pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang perlu di pertimbangankan dan diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), pihak sekolah dan guru-guru. Berikut merupakan beberapa cadangan yang dikemukan oleh pengkaji serta cadangan daripada guru:

i.

guru mencadangkan agar subjek Pendidikan Jasmani distruktur semula supaya pengajaran sukan teras sahaja di ajar dimana sukan-sukan yang terdapat dalam pertandinagn Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) sahaja.

ii.

guru memberikan cadangan bahawa guru perlu memainkan peranan sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani supaya pengajaran menjadi lebih berkesan.

iii.

kursus-kursus berkaitan dengan kemahiran-kemahiran asas sukan perlulah dihadari oleh guru-guru Pendidikan Jasmani .

iv.

cadangan agar waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu digabungkan agar lebih mudah untuk guru menerapkan kemahiran kepada pelajar.

v.

guru mesti kreatif mempelbagaikan kaedah mengajar dan BBM yang digunakan mengikut kesesuaian kelas, minat pelajar dan faktor cuaca.

vi.

guru mencadangkan supaya kerapkan waktu Pendidikan Jasmani.

60 vii. guru mencadangkan agar guru opsyen Pendidikan Jasmani sahaja yang mengajar subjek Pendidikan Jasmani.

5.6

Cadangan Kajian Lanjutan

Beberapa cadangan dicadangkan untuk kajian selanjutnya iaitu:

i.

Kajian terperinci tentang faktor yang mempengaruhi kehadiran pelajar ke padang sewaktu Pendidikan Jasmani.

5.7

Penutup

Dalam kajian ini, persepsi guru terhadap keberkesanan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani satu masa di sekolah, menyatakan peruntukan masa untuk Pendidikan Jasmani adalah terbatas disebabkan kekangan daripada masa. Kekangan masa ini memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan menyebabkan guru tidak dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran kepada pelajar. Hasil dapatan mendapati bahawa masa sebenar untuk proses pengajaran dan pembelajaran. adalah kurang daripada 30 minit, dan ia memberi kesan negatif , sehingga menyebabkan kesukaran objektif dicapai.

Diharapkan dengan kajian ini dapat memberi kesedaran pada semua pihak tertentu agar dapat mengatasi masalah berkaitan isu pelaksanan pengajaran Pendidikan Jasmani dan mengambil langkah yang bijak untuk mengatasinya. Ini adalah kerana matapelajaran Pendidikan Jasmani juga membantu individu menguasai kemahiran kecergasan, pengetahuan dan sikap yang menyumbangkan ke arah pembangunan

61 optimul dan kesejahteraan seperti yang di nyatakan oleh Wuest dan Bucher (2009). Pendapat ini adalah sejajar dan sebagai suatu pemangkin kepada usulan kewajipan keatas Satu Murid Satu Sukan seperti dinyatakan oleh Menteri Pelajaran, YAB Tan Sri Dato Hj Muhyiddin B. Hj Mohd Yassin.

62

RUJUKAN

Abdul Raof Dalip dan T. Subahan Mohd Merah (1991). Isu-isu Latihan Mengajar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Abu Zahari Abu Bakar (1988). Dlm. Mohd Sahibudilah Mot Yusof. Satu Tinjauan Terhadap Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Siswazah Kejuruteraan Di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Ahmad Bin Mohd Said (1993). Model Pembangunan Negara dan Implikasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Guru. 5, 332-333. Aris Fazil Ujang (2003). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Asiah Abu Samah (1983). Buku Panduan Khas Pendidikan Jasmani Tahun 2: Strategi pengajaran dan pembelajaran. Atan Long (1980). Dlm. Roziana Yusof. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektronik di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Azizah Tumiran (1999). Dlm. Mohd Sahibudilah Mot Yusof. Satu Tinjauan Terhadap Pemilihan Profesion Perguruan Di kalangan Siswazah Kejuruteraan Di maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Crow (1983). Dlm. Ros Fadzilah Abdul Hatet. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Aliran Teknikal Dalam Matapelajaran Lukisan

63 Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak Darul Ridzuan.

Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Darinda Asari (1990). Dlm. Zuriana Yasa. Perbandingan Tahap Minat Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Dengan Aliran Sastera Dalam Pelajaran Pendidikan Jasmani Di Sek. Men. Keb. Tumpat Kelantan. Universiti Pendidikan Sultan Idris: Penulisan Ilmiah; 2004. Dewan Bahasa dan Pustaka (2007). Keluaran Edisi Keempat. Kuala Lumpur Dewana Sdn Bhd. Dunken dan Biddle (1974). Dlm. Amrul Ismail. Prestasi Rendah Di Kalangan Pelajar dalam Mata Pelajaran Lukisan Geometri & Penyamanan Udara Kertas Kerja. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 1995. Evans (1965). Dlm. Mohd Sahibudilah Mot Yusof. Satu Tinjauan Terhadap pemilihan Profesion Perguruan Di kalangan Siswazah Kejuruteraan Di maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Haire,T.D. (1993). The Job Getter Bible. How to Choose Careers and get Job, Palos Verdes Peninsula, CA:A, American. Haslinda Nursan (2010) Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pemakaian Sukan Ketika Pendidikan Jasmani . Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Husaini Mohri (2002). Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Felda Dalam Daerah Hulu Perak, Perak Darul Ridzuan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Kementerian Pelajaran Malaysia (1979). Akta pelajaran 1961.

64 Krejcie, R.V. dan Morgan D.W. (1970). Dlm. Azizi Yahya. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori Analisis dan Interpretasi Data. Batu Caves: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd; 2007. Kurikulum Kebangsaan (1997). Peraturan-peraturan Pendidikan. Meor Ibrahim (1992). Dlm. Ros Fadzilah Abdul Hatet. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Aliran Teknikal Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak Darul Ridzuan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Mohd Majid Konting (1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Najib Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Cetakan Pertama. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Salleh dan Zaidatun (2001). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer: SPSS 10.0 for Windows. Venton Publising(M) Sdn Bhd. Mohd Salleh Lebar (1999). Dlm. Mohd Sahibudilah Mot Yusof. Satu Tinjauan Terhadap Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Siswazah Kejuruteraan Di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Mok Soon Song (1991). Dlm. Ros Fadzilah Abdul Hatet. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Aliran Teknikal Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak Darul

Ridzuan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Noraini Ahmad (1993). Dlm. Mohd Sahibudilah Mot Yusof. Satu Tinjauan Terhadap pemilihan Profesion Perguruan Di kalangan Siswazah Kejuruteraan Di maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004.

65 Noran Fauziah Yaakub (1991). Dlm. Ros Fadzilah Abdul Hatet. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Aliran Teknikal Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak Darul Ridzuan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Pid Song (2006). Displin Pelajar Melalui Pendidikan Jasmani. Diakses pada 12 Februari, 2009, dari http://www.idesa.net.my/. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (1999). Sukatan Pelajaran Rendah dan Menengah (Pendidikan Jasmani). Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Raddick, R. (1992). Dlm. Zuriana Yasa. Perbandingan Tahap Minat Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Dengan Aliran Sastera Dalam Matapelajaran Pendidikan Jasmani Di Sek. Men. Keb. Tumpat. Universiti Pendidikan Sultan Idris: Penulisan Ilmiah; 2004. Sharifah Alwiyah Alsagoff (1983). Dlm. Ros Fadzilah Abdul Hatet. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Aliran Teknikal Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak Darul

Ridzuan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda; 2004. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil. 25/1998). Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan KP (BS) 8591/Jld. XIV/(25). Wuest, D.A. dan Bucher, C.A.(2009). Foundations Of Physical Educations, Exercise Science and Sport (16th ed). Ny: Mac G row- Hill.