You are on page 1of 2

8.

PENILAIAN

Untuk mengesan keberkesanan Teknik Dalil Avu Zar Zad dalam meningkatkan kemahiran murid menulis Jawi, saya menjalankan ujian pos. Ujian akan mengesan sama ada berlaku peningkatan dalam kemahiran dengan melihat peratus murid lulus dalam ujian menulis Jawi. Saya juga akan mengedarkan soal selidik berkenaan minat murid terhadap mata pelajaran Jawi untuk mengenal pasti sama ada berlaku peningkatan dalam minat mereka terhadap ! mata pelajaran Jawi. Selain itu, laporan saya berkenaan dengan perubahan sikap dan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan turut digunakan bagi memperjelaskan lagi sama ada objekti" menjalankan kajian iaitu untuk meningkatkan kemahiran murid dalam menulis Jawi ter#apai atau sebaliknya. $uraian adalah mengikut objekti" khusus kajian seperti berikut% &.' (bjekti" ' % Untuk memastikan '))* sasaran kajian iaitu +) orang murid Tahun , (ptimis lulus dalam ujian mengenal pasti huru" Jawi yang mewakili huru" -umi dan menulis suku kata setelah menggunakan Teknik Dalil. .urid telah menjalani ujian pos. Soalan ujian yang digunakan semasa ujian pra digunakan semula. Soalan ujian mengarahkan murid menulis suku kata mudah Jawi daripada tulisan -umi. erbandingan keputusan yang di#apai murid dalam ujian pra dan pos adalah seperti dalam Jadual /. Jadual / Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pos Iaitu Sebelum Teknik Dalil Dan Selepas Teknik Dalil Ujian Pra 0agal '))* 1ulus )* 0agal )* Ujian Pos 1ulus '))*

Jadual menunjukkan semua murid yang gagal semasa ujian pra telah lulus dalam ujian pos. ini menunjukkan Teknik Dalil telah dapat meningkatkan kemahiran +) orang murid , (ptimis mengenali huru" Jawi yang mewakili huru" -umi dan menulis suku kata mudah bagi tulisan Jawi. Dapatan ini juga menunjukkan objekti" menjalankan kajian ini iaitu untuk memastikan '))* murid lulus dalam ujian setelah menggunakan teknik Dalil telah ter#apai. &.,(bjekti" ,% Untuk memastikan '))* sasaran kajian iaitu +) orang murid Tahun , (ptimis lulus dalam ujian mengenal pasti huru"2huru" Jawi yang boleh dan tidak boleh disambung setelah menggunakan Teknik Avu Zar Zad.

Soalan kedua ujian pos ialah untuk murid2murid menyambung huru"2huru" tunggal Jawi. Soalan yang digunakan juga adalah sama dengan soalan yang digunakan semasa ujian pra. Analisis data adalah seperti dalam Jadual 3 di bawah%

Jadual 3 Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pos Iaitu Sebelum Teknik Avu Zar Zad Dan Selepas Teknik Avu Zar Zad Ujian Pra 0agal '))* 1ulus )* 0agal ,)* Ujian Pos 1ulus &)*

4erdasarkan dapatan dalam Jadual 3, didapati Teknik Dalil Avu Zar Zad berjaya menjadi pemangkin perubahan markah yang ketara terhadap para murid. 5alaupun ujian pos menunjukkan ,)* peratus murid masih gagal, namun ini tidak memberi makna kegagalan teknik ini meningkatkan kemahiran murid. 6ajian ini mendapati murid2murid yang gagal dalam ujian pos adalah adalah mereka yang tidak mengikuti sepenuhnya sesi pengajaran dan pembelajaran seperti murid2murid lain. Dapatan ini juga menunjukkan objekti" kajian tindakan ini iaitu untuk meningkatkan kemahiran +) orang murid Tahun , (ptimis mengenal huru"2huru" Jawi yang boleh dan tidak boleh disambung serta menyambung huru"2huru" tunggal menggunakan Teknik Avu Zar Zad dengan memastikan '))* murid lulus dalam ujian telah ter#apai.