You are on page 1of 6

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN / LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

( PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA )


CONTOH BORANG
Nama pengkaji : _____________________________________________
Tajuk Kajian
: _____________________________________________

MEREFLEK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
Data
Tujuan / objektif kajian

Mengenalpasti
isu / masalah / pemasalahan
Untuk kepastian
isu / masalah mesti ada data.

Sumber
Dokumen / Video / Gambar
Hasil kerja murid, analisis
peperiksaan ,
Pemerhatian P & P Dokumen
penyeliaan P&P , jadual
kedatangan ,temubual

Cara mengutip data


Pemerhatian tingkah laku
Analisis dokumen
Soal selidik
Ujian
Refleksi guru

Kumpulan sasaran

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari )

Saya mengajar di kelas bagi mata pelajaran


Masalah utama bagi pelajar saya ialah ..
Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid /semakan latihan murid / keputusan ujian/ temubual /
analisis head count/ analisis item ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data ) di dalam kelas semasa saya
mengajar
.

Analisis yang didapati daripada soalan / jawapan murid seperti berikut :


..

Berikut analisis antara kesilapan yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian
..

FOKUS KAJIAN

Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan / menguasai kemahiran ..
a)
b)

............................................................................................................................................................................

Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak .

Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus

Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana

Bagi megatasi masalah ini, saya telah mencuba ..

Tujuan kajian diharap akan mencapai ..

Kajian ini melibatkan orang pelajar daripada

MERANCANG
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini.
Jenis perancangan
PROJEK P&P
TERANCANG
(kaedah P&P untuk
merawat masalah

Mengubah suai cara / keadah


yang sedia ada.

Mencipta cara baru (inovasi


P&P guru terhasil di sini

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )
Saya merancang akanmenjalankan tindakan seperti berikut :
i.

Aktiviti 1 : ..
Langkah 1 :
...
Langkah 2 :

ii.

Aktiviti 2 :
Langkah 1 :
..
Langkah 2 :
...

iii.

Aktiviti 3 :
Langkah 1 :
..
Langkah 2 :
..
Langkah 3 :
..

iv.

Aktiviti 4 : .
Langkah 1 : ..
.
Langkah 2 : ..

Langkah 3 : ..

Langkah 4 :
...

BERTINDAK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Melaksanakan
perubahan.
( tindakan / rawatan )

Catat segala tindakan


dan buat refleksi
bagi setiap aktiviti
semasa pelasanaan

Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin


melibatkan beberapa masa p& p biasa.
Dalam waktu pembelajaran atau di luar
waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh
guru sendiri.)

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )
Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut .
Aktiviti 1 : .
Langkah 1 : .

Langkah 2 : .

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini
.
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa .
.
Aktiviti 2 : ..
Langkah 1 : .
....
Langkah 2 : .

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini
..
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa .
.
Aktiviti 3 :
Langkah 1 : .
....
Langkah 2 :
...
Langkah 3 :
..
Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini .
..

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ..
..

MEMERHATI
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
Membuat penilaian
keberkesanan proses
tindakan dan mengukur
pencapaian objektif kajian.

Pemerhatian boleh
dilakukan oleh guru sendiri
sebagai penyelidik atau
guru juga boleh meminta
bantuan daridapa guru lain
untuk membuat
pemerhatian semasa sesi
pengajaran guru untuk
menilai keberkesanan
strategi / kaedah.

Guru membuat renungan


atau refleksi terhadap kajian
yang telah dilakukan sama
ada berjaya atau tidak
Dapatkan data sekali lagi
Gunakan cara mengutip
data yang sama semasa
peringkat awal mereflex.
(temubual, soal selidik,
pemerhatian)

Laporan juga ditulis di


peringkat ini. Dokumentasi
penting. Sekiranya program
tindakan tersebut berjaya,
maka bolehlah disebarkan
kepada guru-guru lain. Jika
tidak berjaya, perlu dirancang
semula.

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )
Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, saya mendapati, teknik
..yang diperkenalkan kepada pelajar .. merupakan kaedah yang
..
..
..
..
.

Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang
...

Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu
melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh
pelajar. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan .


..

KE ARAH PEMBUDAYAAN KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

SATU GURU SATU KAJIAN

Contoh Penulisan Naratif ( Anekdot )


Contoh 1 : 5SN1 English Lesson
12/01/2009 ( Wednesday )
I gave a summary question to the students. I found out most of them (about 25 out of 32 students)
could not come out with the main ideas or points related to the question. I started asking myself,
why it happened. I supposed they were taught the techniques of answering summary question since they
were in form four last year. Time went off just like that. They could not finish their writing within
the time given. So, I assigned it as homework.
13/01/2009 ( Thursday )
I entered the class and checked the work assigned yesterday and discussed it . To my shock, my
students scored poorly especially in extracting the main ideas of the passage. I demanded their
explanations and most of them said that they didnt know how to identify the points or main ideas in the
passage and had no idea where to start from.
After class, I sat down and pondered upon the problem faced by my students. I tried to find and
create an easy way for them to answer and score in their summary writing. I decided to carry out
BRUME in my next lesson
17/01/2009 ( Monday )
I started the lesson by reviewing the previous lesson. I introduced the summary technique:
BRUME ( Bracket / Box, Read, Underline, Make notes, Expand ). First, they have to read the question.
Then, they have to bracket the lines they need to summarize and read them. As they read, they have to
underline the ideas related to the question given. Later, they have to make notes from the underlined
sentences or phrases by leaving all the unnecessary words. Finally, they have to expand the notes they
made into complete sentences. I did all the first four steps, one by one, together with them. I found out
they were happy and confident in carrying out the activities. Then, I asked them to expand their notes ( to
write out a complete summary ) at home.
19/01/2009 ( Wednesday )
I gave the students a short test on summary and they had to answer within the time given. I
collected their answers.
At home, I marked their answers. I could see that they were applying the technique I
taught them before, as there were box / bracket and underlines on the question paper. I was happy for
their scores. 28 of them managed to get 8 out of 10 marks for the points.
20/01/2009

I interviewed the students for their improvements. They told me the technique I taught
them had helped them a lot in answering the question. I was happy to hear that. The technique is
successful ..

Contoh 2 : Catatan Seorang Pengetua

Saya baru ditukarkan ke SMX, sebuah sekolah di pedalaman, tetapi mempunyai


enrolmen yang besar. Jumlah tingkatan tiga sahaja sebanyak dua belas kelas, kelas 3X,
keputusannya sangat mengecewakan. Hampir seluruh buku rekod mereka bermarkah
merah.
Saya minta penjelasan guru kelas, beliau menjawab, Budak-budak itu dahlah kurang
cergas, malas pula !
Bagi mendapat maklumat timbal, saya ke kelas berkenaan dan minta penjelasan.
Mengapa teruk sangat ni ?.Hampir semua markah merah ! Mula-mula mereka diam
saja, kemudian selepas saya mendesak, ketua darjah bangun dan berkata, Hampir
semua cikgu yang masuk bukan mengajar sangat, mereka berleter saja !
Betul cikgu ! sokong yang lain-lain. Kadang-kadang seluruh waktu dihabiskan
dengan leteran.
Kamu jangan tuduh cikgu kamu yang bukan-bukan. Tidak baik.
Betul, cikgu.
Lama juga saya memikirkan masalah ini.
Pada mesyuarat guru hujung minggu itu, saya membuat ketetapan :
Setiap guru tidak boleh memberi nasihat lebih daripada tiga minit.
Saya akan membuat pemerhatian lagi, kumpul maklumat, dan reflek tindakan yang telah
saya ambil.