TAJUK 4: PENGETAHUAN PENGAJARAN MATEMATIK

Melak kan matematik

Algorithma

Konsep

Fakta

Empat &imensi pengetah Empat &imensi pengetahan an %Taksonomi +loom( %Taksonomi +loom(

)IN-P)I) )IN-P)I) Ke pa#aan pela$ar mengingati "akta %&e"inisi' teorem' h k m' sim!ol &an "akta asas pen&ara!an(

Makl !er"akta Maklmat mat !er"akta

Fakta &iha"al

Pantas &an Jimat masa &alam pen#elesaian masalah

HA)I* PEM+E*AJARAN HA)I* PEM+E*AJARAN

Men$elaskan $enis,$enis pengetah matematik Men$elaskan $enis,$enis pengetahan an matematik

Penga$aran mengg pengetah matematik !er&asarkan Penga$aran menggnakan nakan pengetahan an matematik !er&asarkan makl mat !er"akta &an konsep makl mat !er"akta &an konsep

KERANGKA TAJUK KERANGKA TAJUK

imensi pengetah an Makl mat !er"akta Konsep Algoritma 0 prose& r KAN.. a &eria penerimaan Telinga G r memastikan men#ampaikan makl mat $elas &an terang G r memastikan pela$ar men mp kan perhatian &an "ok s Mem &ahkan pemerolehan makl mat Ingatan $angka pen&ek akan hilang $ika iaia k krang !ermakna ata kepa&a pela$ar Ingatan $angka pen&ek akan hilang $ika rang !ermakna ata rele/an rele/an kepa&a pela$ar GGr r mem!ant mem pengekalan ingatan $angka pan$ang mengg mem!ant pela$ar pela$ar mem&ahkan &ahkan pengekalan ingatan $angka pan$ang menggnakan nakan Pem!ela$aran !ermakna peng langan Peranti mnemonik Penga$aran langs ng Pem!ela$aran !ermakna Pem!ela$aran !ermakna .UNGAN KAN.UNGAN Pem!ela$aran matematik Pem!ela$aran matematik Mata .

Men#e&iakan pake$ pem!ela$aran #ang !ermakna Pen&ekatan mesti ses ai &engan tahap ke pa#aan m ri& Peka akan keperl an &an sit asi serta kele!ihan &an kelemahan m ri& )e!agai pem!im!ing manakala m ri& men1ari pen#elesaian se1ara penerokaan &an soal $a2a! ter!im!ing Ti&ak semestin#a &ise! t saha$a Mengg nakan ka& im!asan Peng Penglangan langan Men#e&iakan s & t matematik *etak "akta &i papan ken#ataan Tempat Tempat mm&ah &ah &iakses &iakses 4ara nt k mem!ant mengingat Peranti Mnemonik Peranti Mnemonik )trategi mengingat "akta &engan m &ah Penga$aran langs Penga$aran langsng ng 33 langkah penga$aran se1ara langs langkah penga$aran se1ara langsng ng .

#ang o!$ek #ang a&a kaitan &engan &ia!strakkan &aripa&a .1ontoh !set &an se!again#a6 KONSEP .e"inisi perimeter' konsep konkrit s1ontoh.Pen&ekatan Makl m !alas Pen$elasan Pela$aran lan$ tan Peranti ingatan Makl !er"akta Maklmat mat !er"akta Fakta matematik 55 !ahasa matematik Fakta matematik !ahasa matematik )im!ol #ang me2akili nom!or' tan&a operasi &an se!again#a .ipela$ari melal i 1ara ha"alan' latih t !i &an permainan Pembelajaran Konsep: Definisi: Contoh Konsep Konsep matematik &ipela$ari melal i Matematik: &e"inisi ata I&ea pemerhatian o!$ek.

4 Peringkat Penyusunan Konsep: Pen# s an &ata' mem!ent k konsep' mem!ent k h k m &an aplikasi%Ta!a( Cara operasi! Definisi : Penerangan algoritma &iiringi &engan pengg nan !ahan )et langkah.langkah &an perat ran yang biasa "igunakan lgoritma manip lati/e #ang #ang &ig nakan nt k ses ai Algoritma penam!ahan' men#elesaikan pengiraan matematik penolakan' pen&ara!an &an pem!ahagian Per!in1angan algoritma se1ara ans r ma$ lgoritma lgoritma .

!eli ME*AKUKAN ME*AKUKANMATEMATIK MATEMATIK kti#iti $: Melakukan Matematik kti#iti &:Melalui Melalui%ahan interaksi #erbal .kti#iti $: Melalui %ahan Proses Matematik Mem Men&engar' &ahkan pela$ar mem!eri memahami respon' kti#iti ': Melalui mebuat konjektur Mem &ahkan pela$ar memahami algoritma !ertan#a g stan&ar& r &an rakan penam!ahan' Akti/iti mental !erlak semasa algoritma stan&ar& penam!ahan' penolakan Mengalakkan m ri& !erh $ah &an &an se!again#a6 mem! at ata men#elesaikan Mem! at kon$ekt r &an penolakan &an se!again#a6 mem! ktikan pern#ataan mereka masalah matematik 4ontohn#a: mengem kakan 2ang0 pen#elesaian & it s#iling &alam akti/iti $ al.