You are on page 1of 18

D BO PHT TRIN NGNH N NM 2020

1. Cn c d bo
nh gi qu trnh pht trin, tng trng cc dch v Bu chnh, Vin thng giai on 2006 -
2008.
Xu hng pht trin inh t hi Vit a thi 2006 - 2010 v nh hng n n 2020.
Chin lc pht trin lnh vc Bu chnh, Vin thng n 2015 v nh hng 2020.
D o dch v Bu chnh, Vin thng tnh Vnh hc c dng trn c s qu hoch pht
trin inh t hi tnh Vnh hc n n 2020 t nhn n 2030, qu hoch cc ngnh c lin quan
v c i t nhin inh t hi tnh Vnh hc.
2. Phng php d bo
D o pht trin cc dch v Bu chnh, Vin thng c thc hin trn c s p dng cc
phng php d o sau:
- Phng php ton hc: S dng cc phng php ton hc (i chiu vi phng php lit )
v cc cng c d o (phn d o).
- hng php phn tch tng hp.
- hng php d o theo inh nghi ca cc chun gia, c iu chnh theo tc tng
trng dn s, t cu h gia nh, t l tui lao ng, s cc c quan, t chc, n v, doanh nghip,
thu nhp nh qun c nhn, u hng tiu dng, hnh thc cung ng dch v...
3. D bo pht trin bu chnh
3.1. D bo u hng pht trin Bu chnh
a. Xu hng i mi t chc ngnh Bu chnh
Theo ch trng ca h nc, i thnh phn inh t c tha gia cung cp dch v chun
pht.
Bu chnh hin ti c t chc thnh php nhn c lp di hnh thc Tng cng t Bu
chnh Vit a, cc n v trc thuc cp di l cc Bu in tnh, thnh ph. Tng cng t Bu chnh
Vit a l thnh vin trong Tp on Bu chnh Vin thng Vit a, inh doanh a ngnh, trong
Bu chnh l ngnh inh doanh chnh, o cung cp cc dch v Bu chnh cng cng theo qu nh
ca php lnh Bu chnh Vin thng v cc nhi v Bu chnh cng ch hc do nh nc giao.
i i t chc sn ut trn c s ng dng tin hc ha v t ng ha. gnh Bu chnh u
t nhiu thit hin i, cc cn c o to cp nht cc d chun cng ngh Bu chnh
hin i, ng thi th t s loi hnh dch v hc sp p s lao ng di ra hng tr
c trong d chun sn ut. C s phn nh r rng gia dch v cng ch v inh doanh, va
o phc v cng ch va o sn ut inh doanh c hiu qu.
Sau hi thnh lp, Tng cng t Bu chnh Vit a tip tc c h tr inh ph t Tp on
Bu chnh Vin thng Vit a. Bn cnh , Bu chnh Vit a cn c php t hp cung cp cc
dch v cng ch vi cc dch v thng i, c th o thu chi vo n 2013. V tin ti
hot ng c li giai on cc n sau .
b. Xu hng pht trin th trng
Cc dch v Bu chnh trun thng s c tc pht trin ch li, doanh thu ca cc dch v
trun thng s ch chi t t l nh trong doanh thu Bu chnh do ngi tiu dng c nhiu phng
thc, dch v hc tha th.
Cng ngh thng tin v cng ngh t ng ha cho php pht trin nhiu dch v Bu chnh i.
Cc dch v Bu chnh ti chnh s pht trin nh chi t trng doanh thu ln trong Bu chnh. Cc
dch v chun pht nhanh, chun tin c tc tng trng nhanh.
Th trng Bu chnh s c nhiu doanh nghip nh, doanh nghip trong v ngoi nc c
cp php cung cp dch v.
Cc doanh nghip Bu chnh trong nc s vn ra th trng cc nc trong hu vc v trn
th gii cng vi i trng hi nhp Vit a ang tha gia. Mi trng php l v Bu chnh
trong nc ng cng inh ch v hon thin hn, thun li cho vic rng v pht trin ca cc
doanh nghip.
Cc doanh nghip u chnh s l tng i l cho cc doanh nghip vin thng trong vic cung
cp cc dch v vin thng nh: n sn ph vin thng (th tr trc cc loi), thit vin thng,
cng ngh thng tin; chp nhn hp ng lp t thu ao in thoi c nh v di ng; thu cc vin
thng; in n cc thng tin chi tit cc thng qua dch v Datapost, v c it l tha gia cung cp
cc dch v vin thng gi tr gia tng.
c. Xu hng m ca th trng, hi nhp kinh t quc t
Cc doanh nghip inh doanh trong lnh vc Bu chnh hin na thng thiu inh nghi v
cng ngh cao, c it l trong lnh vc qun l so vi cc doanh nghip nc ngoi. V v nng
cao cht lng dch v, tng tnh cnh tranh trn th trng to ra s i i nhiu t cc doanh
nghip Vit a trong inh doanh th hi nhp l u hng tt u. Xu hng ca th trng s gip
cho th trng Bu chnh ti nng pht trin nh hn.
Trong qu trnh phn gia nhp t chc thng i th gii (WTO), Vit a phi dng
l trnh ca th trng dich v Bu chnh. Tu nhin dch v Bu chnh cng cng vn do Bu chnh
Vit a thc hin. Ch u l ca th trng chun pht tin, chun pht nhanh, th v u
ph u in.
to iu in thc lnh vc chun pht, nh c ch pht trin inh t v nng cao
hiu qu lnh vc Bu chnh, u hng chung l ca t phn th trng Bu chnh, cc thnh phn
inh t trong v ngoi nc c hnh thc 100% vn nc ngoi v hnh thc u t nc ngoi
chun giao cng ngh cao c hun hch tha gia pht trin th trng Bu chnh.
Trong giai on ti cc doanh nghip d l trong ha ngoi nc sau hi tha gia th trng s
phi cung cp cc dch v o cht lng, tn dng c ng li Bu chnh v cung cp th
cc dch v i cht lng cao.
d. Xu hng pht trin dch v mi
Vi s ra i ca Tng cng t Bu chnh Vit a, th ngoi cc dch v u chnh trun
thng, Tng cng t cn c php inh doanh nhiu dch v hc vi hnh thc a ngnh ngh inh
doanh c th hin trong gi php ng inh doanh ca Tng cng t Bu chnh Vit a. Bn
cnh , Bu chnh Vit a s tip tc pht trin nh cc dch v ti chnh nh: thnh lp gn hng
C phn Bu chnh Vin thng; trin hai inh doanh dch v tr lng qua ti hon, tr lng hu, dch
v thanh ton qua ng, dch v nh thu, pht cho cc doanh nghip cung ng dch v (thu tin in,
nc, o hi nhn th).
Cng ngh thng tin to iu in cho Bu chnh hai thc cc dch v thng i in t (E -
Coerce) nh n hng qua Bu chnh, Bu chnh o, Bu chnh in t (E - osts),v.v..., cht lng
dch v ng cng cao p ng nhu cu i i tng hch hng: Direct Mail (th trc tip); ogistics
(ho vn); Mua hng qua Bu in - thng i in t. Cc dch v Bu chnh trun thng nh dch
v u ph, u in trc na vn l dch v ch u ca Bu chnh song hin ang nhiu phng
thc thng tin hc tha th.
Trong cc nh dch v: Dch v u chnh trun thng, dch v ti chnh, dch v lai ghp. Ch
c nh dch v trun thng vi nhng dch v u ph, u in, th thng, pht hnh o ch
(o ng) l nhng dch v ang tnh cng ch. Cn li cc dch v hc ang tnh thng i.
goi vic inh doanh cc dch v i lin quan n u chnh th lnh vc vn phng cho thu ang l
t lnh vc to ngun thu rt ln cho Bu chnh. gnh u chnh cn c gii php ng v trin
hai nhanh cc d n dng cao c vn phng l vic t hp vi vic cho thu. C nh v, Bu
chnh Vit a i c h nng rt ngn thi gian gi cp ca h nc cho lnh vc u chnh
cng ch, tin ti o thu chi trong thi gian s nht.
e. Xu hng ng dng khoa hc cng ngh
Cng ngh thng tin: Cng ngh thng tin pht trin to ra rt nhiu phn cho Bu
chnh trong qun l, hai thc v lu tr s liu. Cc tnh c tc l cao c ni vi nhau
thng qua ng Internet gip cho vic trun a tin tc hiu qu v nhanh chng cho php ng dng
trong vic tru t ha nh v cc sn ph Bu chnh t to iu in cho vic hon thin cht
lng cc dch v vn c v pht trin cc dch v Bu chnh i nh Datapost, etter to ail ha Mail
to letter, E - post,v.v...
T ng ho: Xu hng t ng ha din ra nh trn th gii trong nhiu n qua trong
nhiu lnh vc cng c tc dng to ln trong cng ngh hai thc, chia chn cc sn ph Bu chnh
nh gi thiu ti a thi gian hon thnh cng vic. Gi sc lao ng ca con ngi nng cao nng
sut lao ng cng nh cht lng dch v. Mt s thit Bu chnh hin i c ng dng t
s nc trn th gii c th n nh: cn in t, in te, n u thip, te t ng,
chp nhn u ph t ng, ng chun hng cc loi. Vic ng dng cc thit n trong tng lai
l t u hng tt u trong Bu chnh hin i.
3.2. D bo dch v bu chnh
Nhm dch v bu chnh truyn thng:
- Dch v u ph (ghi s, thng, trong nc v quc t), u in: tc tng trng nh
qun 12-15%/n.
- Dch v chun tin, chun tin nhanh in hoa v dch v tit i u in s vp phi s
cnh tranh rt ln t cc dch v hc, t cc doanh nghip ti chnh. Tc tng trng nh qun 10
15%/n.
- Dch v pht hnh o ch: dch v n s c tc pht trin gi dn do tha th i cc
loi hnh o in t, o ng. Tc pht trin 7 12%/n.
- Dch v chun pht nhanh: pht trin nh, nh qun 20 30%/n.
Nhm cc dch v mi:
- Dch v datapost: Trin hai cung cp dch v sau n 2012, tc pht trin 20-40%/n.
- Dch v thu h, chi h cho cc doanh nghip, d o c tng trng 10 20%/n.
- Dch v Ti chnh Bu chnh, d o c tng trng 10 15%/n.
- Dch v u chnh in t: cung cp dch v giai on 2012 2020; . tc pht trin nh
qun 40 - 50%/n.
- Dch v hc (n hng, siu th, cung cp sn ph u chnh):tng trng nh qun 20
40%/n.
(Chi tit du bo djch vu buu chnh xem tai phu luc phn du bo).
4. D bo pht trin Vin thng
4.1. D bo u hng pht trin Vin thng
a. Xu hng pht trin th trng
Cc dch v trun thng nh in thoi c nh, in thoi di ng, trun s liu, tru cp
Internet vn tip tc tng trng cao; trong giai on ti cc dch v n s pht trin nh ti hu vc
nng thn do khu vc thnh ph, th pht trin gn t ti c o ha.
Th trng thng tin di ng pht trin nh: nhiu doanh nghip tha gia cung cp dch v, cc
doanh nghip cnh tranh nh thu ht hch hng, c it l cc hch hng hu vc nng thn
ng cc dch v gi thp v cc chnh sch hun i.
Th trng dch v in thoi c nh: pht trin nh ti hu vc nng thn. Thu ao c nhn,
h gia nh gi tc tng trng, tha vo l s tng trng nh ca cc thu ao inh doanh,
thu ao hi doanh nghip
Th trng dch v Internet: dch v ng rng v tru nhp ng qua cc thit di ng tng
nhanh, dch v tru nhp Internet ng cp quang n thu ao pht trin nh (FTT: FTTH, FTTB).
Th trng cc dch v i: trun hnh cp v tru nhp ng qua h thng trun hnh cp,
dch v tru nhp hng d ng rng, ITV (trun hnh trn internet), VoD (Video theo u
cu)...
b. Xu hng m ca th trng hi nhp quc t
Th trng Vin thng s l th trng t do, cc doanh nghip trong nc v ngoi nc hon
ton t do cnh tranh trn th trng.
M ca th trng c tc ng tt nh l gi gi cc, thu ht ng s ngi s dng nhng
cng l nh hng n an ninh thng tin lin lc, ph cp dch v v c th loi nhiu doanh nghip
trong nc ra hi th trng.
X dng v thit lp ng vn do cc doanh nghip trong nc thc hin, cung cp v n li
dch v s hng hn ch cc doanh nghip nc ngoi.
Doanh nghip nc ngoi tha gia th trng di hnh thc u t vn vo cc doanh nghip
c phn; hoc hp tc vi cc cng t theo hnh thc lin doanh.
c. Xu hng pht trin cng ngh
Mng vin thng pht trin theo u hng hi t: hi t cng ngh, tch hp a dch v (ng
ST v ng s liu pht trin hi t v ng G)
Thng tin di ng pht trin ln cng ngh 3G, 4G....ht trin theo hng ng dng cng ngh
tru nhp v tun ng rng, cung cp dch v cho cc thit vin thng v tin hc.
Mng ngoi vi pht trin theo hng cp quang ha, cp quang tha th cp ng, thc hin cp
quang ha n thu ao, c thu ao; p ng nhu cu s dng cc dch v ng rng ca ngi dn.
Mng Internet pht trin theo hng hi t, cung cp a dch v: cung cp dch v pht thanh,
trun hnh (ITV), o ch (E-papers)
Cng ngh chun ch: cng ngh chun ch nh (TDM) c tha th i chun ch
I hi t v ng G. Trong tng lai, s c nhng gii php chun ch c dng
gn trn thit phn cng vi hiu sut cao. Chun ch quang s ng cng c s dng rng ri
hn.
Cng ngh trun dn ch u s da trn trun dn quang vi cc cng ngh SDH, SOET,
Ring (ng vng). Thng tin quang tc cao vi cc cng ngh ghp nh phn chia theo c sng
WDM, DWDM s c p dng rng ri.
Cng ngh tru nhp s nhanh chng trin hai s dng cc thit u cui thng inh. Trong
tru nhp s liu, ng thng rng DS s l gii php trc t v s dn c nng cp ln cc
cng ngh tin tin hn nh DS. hi ng G pht trin, cc chc nng ca DSM s c cc
th h chun ch hoc cc gii php BDS nhi.
Cng ngh ng Internet tp trung vo cc ng dng cng ngh Iv6 v I/MS.
Cng ngh tru cp hng d ng rng Wifi v Wia s pht trin nh, cng ngh Wia
c th s tha th c dch v in thoi di ng v Internet trun thng. Tru cp qua v tinh s tr nn
ph in sau hi Vit a c v tinh Vin thng.
d. Xu hng hi t
Cng vi s pht trin ca cng ngh, u th hi t trong lnh vc thng tin v trun thng ang
din ra ng cng nh . Trong u th hi t, ranh gii gia cng ngh thng tin, vin thng v trun
thng ng cng nht. Thi ca i ng t dch v, t thit u cui v ang qua i v
c tha th nhanh chng ng hnh t ng c th cung cp nhiu dch v trn c s t thit
u cui thng inh.
Hi t cng ngh
Xu th hi t v cng ngh hin na l cc nh cung cp dch v trn th gii c th tch hp
cc ng dng d liu, thoi v video theo giao thc I i trn t c s h tng ng rng n nht
nh nng cao li nhun inh doanh.
Ranh gii gia cng ngh thng tin, vin thng v trun thng nht dn, t thit c th
i chc nng ca nhiu lnh vc: in thoi di ng c th e trun hnh, t ni Internet, gi nhn
eail; tnh c th e tivi v gi in VoI...
S hi t cng ngh s tip tc lan rng v nh hng nh n cc lnh vc gii tr nh in
nh, pht thanh, trun hnh. n tng I, s pht trin ca cc cng ngh tru cp ng rng t ra u
cu v cng l ng lc cc nh cng ngh t ra gii php hiu qu nht tn dng cc h thng
ng ang n cho ngi e nhng sn ph gii tr cht lng v tin li. ITV - trun hnh qua
giao thc Internet l t trong nhng v d r nt ca u hng n.
Hi t mng li
Hi t ng s to ra t ng hi t l c tiu rt nhiu cc nh cung cp dch v v
ang theo ui thng qua nhng n lc nh gi s lng cc h thng ng chun it cho t
dch v no hoc gi cc lp trong t h thng ng. Mt hnh hiu dch v, t h thng
ng, trong t h thng ng n nht c th h tr tt c cc dch v hin ti cng nh nhng
dch v i, s gi nh tng chi ph s hu cho cc nh cung cp dch v.
Xu th hi t v ng li s pht trin theo cc u th hi t sau :
+ Hi t gia ng vin thng c nh ST v ng trun s liu;
+ Xu th hi t gia cc ng vin thng, pht thanh, trun hnh, v Internet s tr nn ng
cng r nt hn. Trn ng vin thng, c th cung cp cc dch v trun hnh, pht thanh. Trn ng
cp trun hnh c th cung cp dch v Internet...;
+ Hi t gia ng in thoi c nh (ST) vi ng di ng;
Hi t dch v
Xu th hi t v dch v s pht trin theo cc u th: Cc dch v i ph hp vi u hng hi
t cng ngh vin thng, cng ngh thng tin, pht thanh trun hnh v u hng hi t gia c nh vi
di ng nh Internet ng rng, thng tin di ng th h i, dch v gi tr gia tng s pht trin
nh.
Mt dch v sn sng trong vn phng c th sn sng qua ng hng d, qua t t
ni ng rng ha t ng di ng. Tt c nhng ng t ni n c th chun giao dch v v trng
thi t ni t cch r rng hi ngi s dng chun dch qua li gia cc h thng ng, s dng
nhng phng tin hiu qu nht v hp l nht v chi ph c th. M hnh Dch v linh hot n to ra
t i quan h gn hn gia nh cung cp dch v v ngi dng cui v c th gip nng cao h
nng li vi nh cung cp dch v ca ngi s dng.
4.2. D bo dch v Vin thng
a. in thoi c nh
Bng 4: D o thu ao in thoi c nh tnh Vnh hc
Nm
S thu bao
in thoi c nh
D bo
Dn s
Mt
(thu bao/100 dn)
Tc tng
trng
2010 275.000 1.012.000 27,0 15%
2011 305.000 1.032.240 29,5 11%
2012 325.000 1.055.982 30,8 7%
2013 350.000 1.080.269 32,4 8%
2014 375.000 1.102.955 34,0 7%
2015 400.000 1.125.014 35,0 7%
2016 420.000 1.146.389 36,6 5%
2017 440.000 1.167.024 37,7 5%
2018 455.000 1.186.864 38,3 3%
2019 470.000 1.205.853 39,0 3%
2020 485.000 1.225.147 39,0 3%
S liu du bo dn s dua trn du tho Quy hoach KTXH tinh Vnh Phc dn nm 2020
v tm nhn dn 2030;
Du bo dn s c tnh dn t l tng dn s co hoc;
Theo d o n n 2010, tng s thu ao in thoi c nh trn a n tnh Vnh hc t
hong 275.000 thu ao, t 27,0 (thu bao/100 dn).
n n 2015, tng s thu ao t hong 400.000 thu ao, t 35,0 (thu ao/100 dn).
2020, t hong 485.000 thu ao, t 39 (thu ao/100 dn).
Bng 5: Biu d o pht trin thu ao in thoi c nh tnh Vnh hc


D o in thoi c nh n cp hun: l tc pht trin chung ca tnh, i vi hu vc
cc hun hu vc 3 nhn vi h s 1,3; cc hun hu vc 2 nhn vi h s 1,2 (Theo khuyn co ca
ITU). Cho t qu nh sau:
Bng 6: t qu d o thu ao in thoi c nh theo hun, th
TT n v hnh chnh 2010 2015 2020
1 T. Vnh Yn 50.000 80.000 90.000
2 TX. hc Yn 40.000 55.000 70.000
3 Hun p Thch 25.000 35.000 40.000
4 Hun Ta Dng 20.000 30.000 40.000
5 Hun Ta o 20.000 28.000 38.000
TT n v hnh chnh 2010 2015 2020
6 Hun Bnh Xun 35.000 50.000 60.000
7 Hun Yn c 25.000 40.000 50.000
8 Hun Vnh Tng 40.000 55.000 65.000
9 Hun Sng 20.000 27.000 32.000
Ton tnh 275.000 400.000 485.000
(Chi tit gii trnh kt qu du bo thu bao din thoai c djnh xem tai phu luc phn du bo).
b. in thoi di ng
Bng 7: D o thu ao in thoi di ng tnh Vnh hc
Nm
S thu bao
in thoi di ng
D bo
Dn s
Mt
(thu bao/100 dn)
Tc
tng trng
2010 970.000 1.012.000 96,0 14%
2011 1.060.000 1.032.240 102,7 9%
2012 1.130.000 1.055.982 107,0 7%
2013 1.180.000 1.080.269 109,2 4%
2014 1.230.000 1.102.955 111,5 4%
2015 1.270.000 1.125.014 113,0 3%
2016 1.320.000 1.146.389 115,1 4%
2017 1.370.000 1.167.024 117,4 4%
2018 1.430.000 1.186.864 120,5 4%
2019 1.500.000 1.205.853 124,4 5%
2020 1.570.000 1.225.147 128,0 5%
S liu du bo dn s dua trn du tho Quy hoach KTXH tinh Vnh Phc dn nm 2020
v tm nhn dn 2030;
Du bo dn s c tnh dn t l tng dn s co hoc;
Theo d o n n 2010, tng s thu ao in thoi di ng trn a n tnh Vnh hc t
hong 970.000 thu ao, t 96,0 (thu bao/100 dn).
n n 2015, tng s thu ao t hong 1.270.000 thu ao, t 113,0 (thu ao/100
dn). 2020, t hong 1.570.000 thu ao, t 128,0 (thu ao/100 dn).
Bng 8: Biu d o pht trin thu ao in thoi di ng tnh Vnh hc


Bng 8: D o thu ao in thoi di ng theo hun, th
TT n v hnh chnh 2010 2015 2020
1 T. Vnh Yn 120.000 190.000 230.000
2 TX. hc Yn 105.000 160.000 180.000
3 Hun p Thch 95.000 115.000 150.000
4 Hun Ta Dng 80.000 100.000 130.000
5 Hun Ta o 60.000 75.000 100.000
6 Hun Bnh Xun 130.000 160.000 200.000
7 Hun Yn c 130.000 170.000 200.000
8 Hun Vnh Tng 190.000 220.000 250.000
9 Hun Sng 60.000 80.000 130.000
Ton tnh 970.000 1.270.000 1.570.000
(Chi tit gii trnh kt qu du bo thu bao din thoai di dng xem tai phu luc phn du bo).
c. Internet
Bng 9: D o thu ao Internet tnh Vnh hc
Nm
Tng s
thu bao
Internet
D bo
Dn s
Mt
(thu bao/100 dn)
Mt dn s
s dng
Internet
(%)
Tc

pht
trin
2010 27.000 1.012.000 2,7 30% 65%
2011 45.000 1.032.240 4,4 38% 52%
2012 70.000 1.055.982 6,6 42% 40%
2013 95.000 1.080.269 8,8 46% 36%
2014 120.000 1.102.955 10,9 50% 26%
2015 150.000 1.125.014 13,0 55% 25%
2016 180.000 1.146.389 15,7 64% 20%
2017 210.000 1.167.024 18,0 67% 17%
2018 235.000 1.186.864 19,8 70% 12%
2019 260.000 1.205.853 21,6 76% 11%
2020 280.000 1.225.147 23,0 80% 8%
S liu du bo dn s dua trn du tho Quy hoach KTXH tinh Vnh Phc dn nm 2020
v tm nhn dn 2030;
Du bo dn s c tnh dn t l tng dn s co hoc;
Theo d o n n 2010, tng s thu ao Internet trn a n tnh Vnh hc t hong 27.000
thu ao, t 2,7 (thu bao/100 dn).
n n 2015, tng s thu ao t hong 150.000 thu ao, t 13,0 (thu ao/100 dn).
2020, t hong 280.000 thu ao, t 23,0 (thu ao/100 dn).
Bng 11: Biu d o t l dn s s dng Internet tnh Vnh hc

Bng 10: D o thu ao Internet theo hun, th
TT n v hnh chnh 2010 2015 2020
1 T. Vnh Yn 7.000 40.000 65.000
2 TX. hc Yn 5.000 22.000 45.000
3 Hun p Thch 1.500 8.000 15.000
4 Hun Ta Dng 2.500 15.000 30.000
5 Hun Ta o 1.000 10.000 20.000
6 Hun Bnh Xun 4.000 20.000 35.000
7 Hun Yn c 2.000 14.000 25.000
8 Hun Vnh Tng 3.000 15.000 30.000
9 Hun Sng 1.000 6.000 15.000
Ton tnh 27.000 150.000 280.000

(Chi tit gii trnh kt qu du bo thu bao Internet xem tai phu luc phn du bo).
5. D bo lu lng Vin thng
a. in thoi c nh
- hu vc c lu lng cao: Thnh ph Vnh Yn; hu vc phng Hng Vng, Trng Trc,
Trng h, hc Thng, Xun Ha, gc Thanh (th hc Yn); hu vc th trn Hng Canh,
B Hin, Thin (hun Bnh Xun). Mt lu lng: 0,11 Erl/thu ao.
- hu vc c lu lng trung nh: hu vc th trn trung t cc hun (th trn Ta o, th
trn Hp Ha, th trn Vnh Tng); hu vc Cao Minh, a Vi, Tin Chu (th hc Yn).
Mt lu lng: 0,07 Erl/thu ao.
- hu vc c lu lng thp: hu vc cc trn a n cc hun Ta o, p Thch, Sng
Mt lu lng: 0,04 Erl/thu ao.
C th d o lu lng cho tng hun, th nh sau:
Bng 11: D o lu lng in thoi c nh trn a n tnh Vnh hc
STT n v hnh chnh
S thu
bao d
bo
n
2010
D bo
lu
lng
n
2010
(Erlang)
S thu
bao d
bo
n
2015
D bo
lu
lng
n
2015
(Erlang)
S thu
bao d
bo
n
2020
D bo
lu
lng
n
2020
(Erlang)


1 T. Vnh Yn 50.000 5.500 80.000 9.600 90.000 11.250

2 TX. hc Yn 40.000 3.600 55.000 6.050 70.000 8.050

3 Hun p Thch 25.000 1.125 35.000 2.100 40.000 2.600

4 Hun Ta Dng 20.000 1.300 30.000 2.400 40.000 3.400

5 Hun Ta o 20.000 1.100 28.000 1.960 38.000 2.850

6 Hun Bnh Xun 35.000 2.450 50.000 4.250 60.000 5.700

7 Hun Yn c 25.000 1.250 40.000 2.600 50.000 3.500

8 Hun Vnh Tng 40.000 2.200 55.000 3.850 65.000 5.200

9 Hun Sng 20.000 900 27.000 1.485 32.000 1.920

Ton Tnh 275.000 19.425 400.000 34.295 485.000 44.470

Bng 12: D o phn lu lng
STT n v hnh chnh Nm 2010 Nm 2015
Nm
2020
1 u lng ni ht, ni tnh (Erlang) 16.123 28.465 36.910
2 u lng lin tnh (Erlang) 2.914 5.144 6.671
3 u lng quc t (Erlang) 389 686 889
Ton Tnh 19.425 34.295 44.470

Xc nh dung lng truyn dn cho dch v thoi:
T l phn lu lng:
- u lng ni ht ni tnh: 75 80 %
- u lng lin tnh (ng di): 15 20%
(Ngun: Tp don Buu chnh Vin thng Vit Nam; S liu du n JICA).
Bng 13: Dung lng trun dn cho dch v thoi
ST
T
n v hnh
chnh
Tng
s
thu
bao
n
nm
2010
S
lun
g E1
ni
ht -
ni
tnh
S
lun
g E1
lin
tnh
Tng
s
thu
bao
n
nm
2015
S
lun
g E1
ni
ht -
ni
tnh
S
lun
g E1
lin
tnh
Tng
s
thu
bao
n
nm
2020
S
lun
g E1
ni
ht -
ni
tnh
S
lun
g E1
lin
tnh
1
Thnh ph Vnh
Yn 50.000 117 39 80.000 175 75 90.000 197 84
2 Th hc Yn 40.000 94 31 55.000 120 52 70.000 153 66
3 Hun p Thch 25.000 63 16 35.000 82 27 40.000 94 31
4 Hun Ta Dng 20.000 50 13 30.000 70 23 40.000 94 31
5 Hun Ta o 20.000 50 13 28.000 66 22 38.000 89 30
6 Hun Bnh Xun 35.000 82 27 50.000 109 47 60.000 131 56
7 Hun Yn c 25.000 63 16 40.000 94 31 50.000 117 39
8 Hun Vnh Tng 40.000 94 31 55.000 120 52 65.000 142 61
9 Hun Sng 20.000 50 13 27.000 68 17 32.000 80 20
Ton tnh
275.00
0 662 198
400.00
0 904 346
485.00
0 1.097 418
b. in thoi di ng
- hu vc c lu lng cao: Thnh ph Vnh Yn; hu vc phng Hng Vng, Trng Trc,
Trng h, hc Thng, Xun Ha, gc Thanh (th hc Yn); hu vc th trn Hng Canh,
B Hin, Thin (hun Bnh Xun). Mt lu lng: 50 Erlang/thu ao.
- hu vc c lu lng trung nh: hu vc th trn trung t cc hun (th trn Ta o, th
trn Hp Ha, th trn Vnh Tng); hu vc Cao Minh, a Vi, Tin Chu (th hc Yn).
Mt lu lng: 35 Erlang/thu ao.
- hu vc c lu lng thp: hu vc cc trn a n cc hun Ta o, p Thch, Sng
. Mt lu lng: 25 Erlang/thu ao.
C th d o lu lng trn tng hu vc nh sau:
Bng 14: D o lu lng ng thng tin di ng trn a n tnh Vnh hc
STT n v hnh chnh
Tng
s thu
bao
n
nm
2010
D bo
lu
lng
n
nm
2010
(Erlang)
Tng s
thu bao
n nm
2015
D bo
lu
lng
n
nm
2015
(Erlang)
Tng s
thu bao
n nm
2020
D bo
lu
lng
n
nm
2020
(Erlang)


1 Thnh ph Vnh Yn 120.000 6.000 190.000 10.450 230.000 13.800

2 Th hc Yn 105.000 4.725 160.000 8.000 180.000 9.900

3 Hun p Thch 95.000 2.850 115.000 4.025 150.000 5.250

4 Hun Ta Dng 80.000 2.800 100.000 4.000 130.000 5.850

5 Hun Ta o 60.000 1.800 75.000 2.625 100.000 4.000

6 Hun Bnh Xun 130.000 5.200 160.000 7.200 200.000 10.000

7 Hun Yn c 130.000 3.900 170.000 5.950 200.000 8.000

8 Hun Vnh Tng 190.000 6.650 220.000 8.800 250.000 11.250

9 Hun Sng 60.000 1.800 80.000 2.800 130.000 4.550

Ton tnh 970.000 35.725 1.270.000 53.850 1.570.000 72.600

Bng 15: Dung lng trun dn dch v thng tin di ng
STT n v hnh chnh
D bo
lu
lng
n
nm
2010
Dung
lng
truyn
dn
D bo
lu
lng
n
nm
2015
Dung
lng
truyn
dn
D bo
lu
lng
n
nm
2020
Dung
lng
truyn
dn


1 Thnh ph Vnh Yn 6.000 369 10.450 573 13.800 649

2 Th hc Yn 4.725 291 8.000 438 9.900 466

3 Hun p Thch 2.850 175 4.025 221 5.250 247

4 Hun Ta Dng 2.800 172 4.000 219 5.850 275

5 Hun Ta o 1.800 111 2.625 144 4.000 188

6 Hun Bnh Xun 5.200 320 7.200 395 10.000 471

7 Hun Yn c 3.900 240 5.950 326 8.000 376

8 Hun Vnh Tng 6.650 409 8.800 482 11.250 529

9 Hun Sng 1.800 111 2.800 153 4.550 214

Ton tnh 35.725 2.198 53.850 2.951 72.600 3.416

c. Internet v cc dch v bng rng
Xc nh dung lng truyn dn:
Bng 16: Dung lng trun dn cho dch v Internet v dch v ng rng
STT n v hnh chnh
Tng s
thu bao
Internet
n nm
2010
Dung
lng
truyn
dn
tng
thm
n
nm
2010
(GE)
Tng s
thu
bao
Internet
n
nm
2015
Dung
lng
truyn
dn
tng
thm
n
nm
2015
(GE)
Tng s
thu
bao
Internet
n
nm
2020
Dung
lng
truyn
dn
tng
thm
n
nm
2020
(GE)


1 Thnh ph Vnh Yn 7.000 10 40.000 20 65.000 40
2 Th hc Yn 5.000 5 22.000 10 45.000 25
3 Hun p Thch 1.500 2 8.000 4 15.000 10
4 Hun Ta Dng 2.500 2 15.000 5 30.000 10
5 Hun Ta o 1.000 3 10.000 5 20.000 10
6 Hun Bnh Xun 4.000 4 20.000 8 35.000 15
7 Hun Yn c 2.000 3 14.000 6 25.000 15
8 Hun Vnh Tng 3.000 5 15.000 10 30.000 20
9 Hun Sng 1.000 2 6.000 3 15.000 10
Ton tnh 27.000 36 150.000 71 280.000 155
goi p ng nhu cu phc v lu lng cho dch v Internet hin ti, dung lng trn cn
phc v cho nhu cu pht trin cc dch v ng rng hc, d phng dung lng pht trin trong giai
on sau v t ni ti ng ng trc

d. Tng hp lu lng truyn dn ti cc nt chuyn mch chnh
Bng 17: Tng hp d o phn lu lng theo tng hun, th

S
T
T
n v
hnh
chnh
Nm 2010 Nm 2015 Nm 2020


Th
o
i
(E
Di

ng
(E
Int
ene
t v
cc
Tng
Th
o
i
(E
Di

ng
(E
Int
ene
t v
cc
Tng
Th
o
i
(E
Di

ng
(E
Int
ene
t v
cc
Tng
1) 1) dc
h
v
b
ng
rn
g
(G
E)
1) 1) dc
h
v
b
ng
rn
g
(G
E)
1) 1) dc
h
v
b
ng
rn
g
(G
E)

1
Thnh ph
Vnh Yn
15
6
36
9 10
525 E1 +
10 GE
25
0
57
3 20
823 E1 +
20 GE
28
1
64
9 40
931 E1 +
40 GE

2
Th
hc Yn
12
5
29
1 5
416 E1 +
5 GE
17
2
43
8 10
610 E1 +
10 GE
21
9
46
6 25
685 E1 +
25 GE

3
Hun
p Thch 78
17
5 2
254 E1 +
2 GE
10
9
22
1 4
330 E1 +
4 GE
12
5
24
7 10
372 E1 +
10 GE

4
Hun
Tam
Dng 63
17
2 2
235 E1 +
2 GE 94
21
9 5
313 E1 +
5 GE
12
5
27
5 10
400 E1 +
10 GE

5
Hun
Ta o 63
11
1 3
173 E1 +
3 GE 88
14
4 5
231 E1 +
5 GE
11
9
18
8 10
307 E1 +
10 GE

6
Hun
Bnh
Xuyn
10
9
32
0 4
429 E1 +
4 GE
15
6
39
5 8
551 E1 +
8 GE
18
8
47
1 15
658 E1 +
15 GE

7
Hun
Yn c 78
24
0 3
318 E1 +
3 GE
12
5
32
6 6
451 E1 +
6 GE
15
6
37
6 15
533 E1 +
15 GE

8
Hun
Vnh
Tng
12
5
40
9 5
534 E1 +
5 GE
17
2
48
2 10
654 E1 +
10 GE
20
3
52
9 20
733 E1 +
20 GE

9
Hun
Sng L 63
11
1 2
173 E1 +
2 GE 84
15
3 3
2238 E1
+ 3 GE
10
0
21
4 10
314 E1 +
10 GE

Ton tnh
85
9
2.
19
8 36
3.058 E1
+ 36 GE
1.2
50
2.
95
1 71
4.201 E1
+ 71 GE
1.5
16
3.
41
6 155
4.932 E1
+ 155 GEBng 18: Tng hp phn lu lng theo hun, th
STT n v hnh chnh
Dung lng
truyn dn tng
thm n
nm 2010
(GE Gbp/s)
Dung lng
truyn dn tng
thm n
nm 2015
(GE Gbp/s)
Dung
lng
truyn
dn tng
thm n
nm
2020
(GE
Gbp/s)1 Thnh ph Vnh Yn 11 21 42

2 Th hc Yn 6 11 27

3 Hun p Thch 2,5 4,5 10,5

4 Hun Ta Dng 2,5 5,5 10,5

5 Hun Ta o 3,5 5,5 10,5

6 Hun Bnh Xun 5 10 17

7 Hun Yn c 3,5 7 16

8 Hun Vnh Tng 5,5 11 21

9 Hun Sng 2,5 3,5 10,5

Ton tnh 42 79 165

(Chi tit gii trnh kt qu du bo luu luong xem tai phu luc phn du bo).