You are on page 1of 22

BAI TAP QUAN TR CHIEN LC

Ths. PHAM VAN NAM


Bai 1 : Cong ty QUANPAL co 6 n v kinh doanh chien lc!
cac "o lie#$ kinh doanh c thong ke nh "a$ :
n
V
!"#nh
$"%
!"#nh $"% &
n V !#'n
#()
$"%
"%
*
Ph#(n
C"+n L#,*
C)-# .h
/00
1
/00
2
Th)
-
T34+n5
A /67 /86 876 866 866 0 026
B 16 26 //9 /66 26 1 &66
C /0& 866 966 796 &26 9 186
! /88 /76 /76 //1 /66 /8 066
E 822 &86 &86 &86 896 2 /866
: 779 726 726 876 /26 ; ;66
Dung ma tran BCG phan tch va xay dng chien lc mi
ch cng ty !"#$%#&'
Bai 2 : Cong ty % co & n v 'inh doanh Chien lc ()*U+! t,
ket -$a. kinh doanh t/ong na01 2333! cac nha, 4han t5ch
chien lc a6 a /a 1o#t 7a.ng anh gia nh "a$:
<EU T=
N V
A
N V
B
N V
C
N V
!
N V
E
TL TL TL TL TL
V .h>% ?#,nh .3#nh
%ha(n phan chia th)
trng
6.8 & 6./
9
8 6./ & 6./
9
8 6.8
9
7
Gia ca* +a*n pha,m
6.6
9
& 6./ & 6./ 8 6./ 8 6./ &
Chat lng +a*n
pha,m
6./
9
& 6.8 & 6./
9
& 6.8 8 6.8 7
Danh tieng nha-n
hieu
6./ 7 6.8 / 6./ 7 6./ & 6./ 7
.ang li phan
phi
6./ 7 6.6
9
8 6./ & 6./ 8 6.6
9
9
/c +a*n xuat
6.6
9
& 6.6
9
8 6.6
9
& 6.6
9
& 6./ &
Chi ph 0n v) +a*n
pha,m
6./ 7 6./ / 6.6
9
7 6./ 8 6.6
9
7
1ieu 2ua* 3an
hang
6./ 7 6.6
9
& 6./
9
8 6.6
9
& 6.6
9
&
Cung cap nguyen
lieu
6./ 7 6.6
9
8 6./ 7 6./ 8 6.6
9
7
$ghien cu phat
trie,n
6.6
9
9 6.6
9
8 6./ & 6.6
9
& 6.6
9
9
/ / / / /
Bai 4ap Chien &c 5 %ham 6a7n $am
T@nh h#%A B#'n ?)#-
.h .34+n5
8 ln cua* th)
trng
6.8
9
9 6.8 7 6.8
9
7 6./ 8 6.8 7
4c 0 ta7ng
tr*ng
6.8 7 6./ 7 6.8 & 6.8
9
8 6./
9
8
&e( li nhuan
6./ 9 6.8 & 6./
9
7 6.8 / 6./
9
8
Cng 0 canh
tranh
6./
9
7 6.8 9 6./ 7 6.8 & 6.8 &
8i h*i ve( 9y-
thuat
6./ 7 6./ 9 6./ & 6./ 7 6./
9
&
:eu t xa- hi
6./
9
7 6./ & 6./ 8 6./ & 6.6
9
&
4ac 0ng cua*
nha nc
6.6
9
7 6./ 7 6./ & 6.6
9
7 6./ &
/ / / / /
4hiet lap ma tran G; va phan tch chien lc ch Cng
ty'
Bai 3 : Cong ty % la, 1o#t to8ng cong ty hoat o#ng t/ong
nga,nh nha! go91 co & cong ty con "a.n :$at cac "a.n
4ha81 nha dan d$ng khac nha$; <h,i gian t/c na01 =>>>
4ha9n ln "a.n 4ha81 ch$. ye$ c$a. cac cong ty con e9$
:$at "ang th t/,ng Ca14$chia vi 4hng thc cac doanh
nghie#4 Ca14$chia "e6 c$ng ca4 ng$yen va#t lie#$ ch$. ye$
(nha P?C @+ va, nha#n 7ao tie$ "a.n 4ha81; <$y nhien t/ong
th,i gian ga9n ay! th t/,ng Ca14$chia co " 7ien o#ng
ln! cac oi th$. canh t/anh t, <hai lan! </$ng -$oc va,
ngay . Ca14$chia a6 gia ta0ng canh t/anh va, a6 co nh6ng
tha,nh cong t/ong vie#c chie1 lAnh th t/,ng la,1 cho cong
ty % 1at i 1o#t 4ha9n -$an t/ong th t/,ng von co va,
4ha.i -$ay ve9 th t/,ng t/ong nc; Be8 thc hie#n " t/. lai
th t/,ng t/ong nc! <o8ng cong ty a6 lien ket vi 1o#t
cong ty thng 1ai ch$a8n 7 1. 1o#t "ie$ th co -$i 1o
kha ln tai tha,nh 4ho Co9 Ch5 Dinh; Bo9ng th,i tien ha,nh
ie9$ chEnh c ca$ a9$ t t/ong <o8ng cong ty; Bc 7iet "o
lie#$ kinh doanh t/en .h .34+n5 n"C* D*#, t/ong na01 va, -$a
c$a. cac cong ty con cho 7.i 7a.ng "a$ :
C"En5
.F
!"#nh
s"%
!"#nh s"% ?#G?
Dn H B#'n D#()
I .#Jn5
.34-n5
A 86 &6 82 87 /;
B 76 26 ;6 96 2
C /6 ;6 96 76 7
! 86 86 /6 2 ;
E 76 26 16 ;6 /8
Bai 4ap Chien &c < %ham 6a7n $am
1a-y dung 9y- thuat BCG 0e, 0e( ra chien lc 0ie(u
ch=nh c cau 0a(u t hp ly ch t,ng cng ty > trng giai
0an 9inh danh ti'
Bai 4 : <FG CHINJ ?KLIN NFMNC BLON NFMNC UHONJ <KNC
'CKLO<
Nghien c$ "ang tao e9 tP1 /a cai 1i l$on la, y t.ng
4han a$ c$a. anh cha,ng ho QFMNJ R ng,i lay ten 1Pnh
aSt cho doanh nghie#4 "a.n :$at o9 chi cai ten NJHTC
<CATCC;
)ang the ky. 1i! 7c o#t 4ha ln nhat c$a. cong ty la,
che tao o9 chi cho cac cong vien nc; Bay la, n v
a9$ tien tai ?ie#t na1 thc hie#n hoa,n chEnh -$i t/Pnh thiet
ke! che tao va, laU4 aSt cong t/Pnh cong vien nc 7aVng
co14o"ite; <, "a.n 4ha81 a9$ tien la, cong vien nc tEnh
Jia lai (go91 cac loai hPnh t/o, chi nh: 1ang t/t! ho9 tao
"ong! cano a4 nc! 4hao $ng! $ -$ay 7ach t$o#c @+! cong
ty NJHTC <CATCC ang nhan /o#ng 1o hPnh na,y tai cong vien
nc tEnh *Pnh dng! o9ng th,i c$6ng a6 vn /a th t/,ng
nc ngoa,i 7aVng vie#c :$at cho <h$y "y6 cac loai th$ t/ang
t/5 cho "an chi 7aVng co14o"ite;
Cha d,ng lai . loai hPnh kinh doanh na,y! anh QFMNJ NJHTC
<CATCC lai 1o#t la9n n6a th. "c 1Pnh t/ong "a.n :$at nc
$ong tinh khiet ong chai nha6n hie#$ DHHNWA; <, "a.n
4ha81 na,y! anh ang co ke hoach h4 tac vi cac nha,
khoa hoc "a.n :$at loai nc $ong la,1 cha#1 -$a t/Pnh la6o
hoa c$a. c the8;
NAD PCFMNJ (3a ?ha hc %h, thng + >uan 4an t@ <AA5+
5' Chien lc cua* cng ty $GBCC 41#CC1 trc 0ay va
hien nay la nh-ng chien lc gDE gia*i thch'
<' 4he anh Fch)G viec +a*n xuat nc tinh 9hien 0ng
chai cua* cng ty c ma hie,m 9hngE 6i t cach
la chuyen gia chien lc anh ch) +e- 0a ra nh-ng y
9ien gD ch cng ty neu 0c h*i y 9ien E
Bai 5 : %5 nghie#4 Lien hie#4 )a.n :$at Xa$ -$a. % c
tha,nh la#4 na01 =>YZ! vi chc na0ng la, "a.n :$at cac "a.n
4ha81 /a$ -$a. :$at kha8$; )a.n 4ha81 c$.a :5 nghie#4 go91
cac "a.n 4ha81 ong lanh! va, cac "a.n 4ha81 ong ho#4!
nc e4 t/ai cay co aSc; </c th$o#c :5 nghie#4 lien hie#4
co hai nong t/,ng ch$yen canh th1 va, 1o#t nha, 1ay
vi [ day ch$ye9n cong nghe# (day ch$ye9n "a.n :$at cac
"a.n 4ha81 ong lanh! day ch$ye9n "a.n 4ha81 ong ho#4!
day ch$ye9n nc -$a. co aSc+; Do#t "o aSc ie81 c
7a.n c$.a :5 nghie#4 nh "a$:
Coat o#ng c$ng ng ng$yen lie#$: Ng$o9n ng$yen lie#$
th1 do hai nong t/,ng t/c th$o#c "a.n :$at /a a4 ng
Bai 4ap Chien &c H %ham 6a7n $am
$. ye$ ca9$ "a.n :$at c$.a nha, 1ay 1a, khong 4ha.i
1$a the1 t, 7en ngoa,i! nh6ng loai t/ai cay ng$yen
lie#$ khac nh cho1 cho1! nha6n! va.i! o8i! t/ai ie9$!
ch$oi!;; :5 nghie#4 4ha.i 1$a t, cac ho# nong dan t/ong
v$,ng hoaSc t, v$,ng khac;
Cac "a.n 4ha81 ong lanh! va, ong ho#4 c "a.n :$at
theo n aSt ha,ng c$.a cac cong ty :$at kha8$ ch$yen
nga,nh! ga9n nh khong tie$ th$ no#i a; Nh va#y khach
ha,ng . ay la, cac khach ha,ng t/$ng gian! khong 4ha.i
la, khach ha,ng tie$ d$,ng c$oi c$,ng;
Cac "a.n 4ha81 nc t/ai cay co aSc! thc chat la, 1o#t
loai ng$yen lie#$ cho nga,nh "a.n :$at nc t/ai cay!
c 7an t/c tie4 cho khach ha,ng Ca, lan va, <h$y "y6
(ho la, cac nha, "a.n :$at nc t/ai cay+;
Ph4n5 h4Gn5 s#KA .G*: %5 nghie#4 lien hie#4 % ang co
d nh:
Ba "a.n 4ha81 c$.a :5 nghie#4 va,o tie$ th$ ngay tai th
t/,ng no#i a! aSc 7ie#t la, tai cac tha,nh 4ho ln nhat
tai ?ie#t Na1;
Ba9$ t the1 1o#t day ch$ye9n "a.n :$at nc t/ai cay
t, ng$yen lie#$ nc -$a. co aSc! "a.n 4ha81 nc e4
t/ai cay na,y "e6 c 7an . th t/,ng no#i a c$6ng
nh "e6 :$at kha8$ "ang cac nc khac;
5' 1a-y ch 3iet ten gi chien lc cu*a x nghiep > hien
nay la gDE +aIp ti la gDE
<' > nghiep > c nen hay 9hng m* ra tat ca* cac
nng trng +a*n xuat 0u* cac lai trai cay nhaJm
9hep 9n pha 0a(u va nhaJm chu* 0ng han tan
ngu(n nguyen lieu ch nha may +a*n xuat hay 9hngE
Fgia* 0)nh raJng n c 0a(y 0u* cac yeu t nhan lcK
vnK 0at 0ai ch viec +a*n xuat L canh tac cac lai
trai cayG'
H' 4rng chien lc 0a(u t va day chuye(n cng nghe
+a*n xuat nc ep trai cayK x nghiep nen xem xet
nh-ng yeu t thuc ve( mi trng 3en ngai va
3en trng nh the naE 1a-y xep cac yeu t cua*
mi trng 3en ngai va 3en trng the th t 2uan
trng'
Bai tap 6 : cong ty ?Anh <hnh co 6 n v kinh doanh chien
lc
)*U A : "a.n :$at a hoa :ay dng )*U * : "a.n :$at ngoi
e4
)*U C : "a.n :$at kh$ng ca. cac loai )*U Q : "a.n :$at ta1
e4 t/a9n nha,
Bai 4ap Chien &c M %ham 6a7n $am
)*U L : khai thac cat a :ay dng )*U \ : "a.n :$at gach
7ong! gach 1en
Qoanh "o c$.a cac )*U t/en th t/,ng va, 1c tha1 gia th
t/,ng tng oi c$.a cac )*U t/en nh6ng th t/,ng canh
t/anh nga,nh c$.a ch$ng nh "a$ :
)*U A * C Q L \
Qoanh "o (<E
o9ng+
633 =&3 2&3 [33 233 ]23
<h 4ha9n
tng oi
2 3;] 3;Y =;2 3;[ =
Cac nha, 4han t5ch chien lc a6 thiet la#4 c 1o#t 7a.ng
ie81 c$.a cong ty nh "a$ :
<EU T=
$BU A $BU B $BU C $BU ! $BU E $BU :
TL TL TL TL TL TL
V .h>% ?#,nh .3#nh
%ha(n phan chia
th) trng
6.
8
7 6.8 8 6./
9
8 6.8 & 6.8 / 6.8 &
Chat lng +a*n
pha,m
6.
/9
7 6./
9
8 6.8 8 6./
9
7 6./ / 6./
9
&
Danh tieng nha-n
hieu
6.
69
9 6./ 8 6./
9
8 6./ 7 6.6
9
8 6./ &
.ang li phan
phi
6.
/
& 6./ 8 6./ & 6./ & 6.8 8 6./ &
/c +a*n xuat
6.
69
7 6.6
9
& 6.6
9
& 6.6
9
7 6.6
9
& 6.6
9
7
Chi ph 0n v) +a*n
pha,m
6.
/
7 6./ 8 6.6
9
8 6.6
9
9 6./ / 6.6
9
7
1ieu 2ua* 3an
hang
6.
69
9 6./ 8 6.6
9
8 6.6
9
7 6.6
9
& 6./ &
Cung cap nguyen
lieu
6.
69
7 6.6
9
& 6./ 8 6./ & 6.6
9
& 6.6
9
9
$ghien cu phat
trie,n
6.
69
9 6.6
9
& 6.6
9
& 6.6
9
7 6.6
9
8 6./ &
Gia ca* +a*n
pha,m
6.
8
7 6./ 8 6./ 8 6./
9
& 6./
9
/ 6./ &
/ / / / / /
T@nh h#%A B#'n ?)#-
.h .34+n5
8 ln cua* th)
trng
6.
8
7 6.8
9
9 6.8 7 6.8 9 6.8
9
8 6./
9
7
4c 0 ta7ng
tr*ng
6.
/
7 6./ 7 6.8 & 6./ 7 6./
9
8 6./ 9
&e( li nhuan
6.
8
& 6./ 7 6.6
9
7 6./ 7 6./ & 6.8 &
Cng 0 canh
tranh
6.
8
7 6./ 7 6.6
9
7 6.8 7 6./ 8 6.6
9
9
8i h*i ve( 9y-
thuat
6.
/
& 6.8
9
7 6.8
9
& 6.8 7 6./
9
8 6.8
9
&
:eu t xa- hi
6.
/
& 6./ & 6./
9
& 6./ 9 6./
9
8 6./
9
&
Chu 9y phat
6. 7 6./ 7 6./ 7 6./ 9 6./ 8 6./ 7
Bai 4ap Chien &c N %ham 6a7n $am
trie,n /
/ / / / / /
5O &ap ma tran G; va phan tch chien lc ch cng ty
<O 4rng P /B" cu*a cng tyK /B" na 3) 0i thu* trng nganh
cu*a n 0e 3am 2uyet liet nhat E
Bai 7 : T=LNM C=NNM T< !ET MA< VIET NAM
OVINATEPQ
Ngay t, na01 =>Z6 c$,ng vi -$a t/Pnh ho#i nha#4 c$.a kinh te
?ie#t Na1! nga,nh de#t 1ay a6 co nh6ng 7c ch$ye8n 1Pnh
1anh 1e6 1aSc d$, 4ha.i canh t/anh khong 7Pnh a^ng vi
cac -$oc gia khac; <oc o# 4hat t/ie8n t/$ng 7Pnh t/ong =3
na01 -$a la, 26_` na01; <$y nhien nga,nh de#t 1ay ?ie#t Na1
hie#n nay ang ng t/c nh6ng e doa ln; <h nhat! tai
th t/,ng t/ong nc ha,ng </$ng Q$oc nha#4 la#$ ang t/a,n
lan va, cha co 7ie#n 4ha4 kie81 "oat; <h hai! -$a t/Pnh ho#i
nha#4 va,o A"ian la,1 cho ha,ng ?ie#t Na1 khong co,n c
7a.o ho# 7aVng 1c th$e &3_ n6a (en na01 233& 1c
th$e la, ab&_+! ie9$ o la,1 ha,ng de#t 1ay ?ie#t Na1 4ha.i
ch$ 1o#t a4 lc canh t/anh ve9 gia gay gaUt; <h 7a! </$ng
Q$oc "a$ khi gia nha#4 W<H a6 t/. tha,nh 1o#t oi th$. ln
nhat ve9 ha,ng de#t 1ay va, "e6 chie1 khoa.ng &3_ th 4ha9n
the gii va,o na01 233&; C ho#i ch$. ye$ c$.a ?ie#t Na1 la,
th t/,ng Dy6 "a$ khi hie#4 nh th thng 1ai ?ie#t R Dy6 co
hie#$ lc! li the canh t/anh ch5nh c$.a ?ie#t Na1 la, lao o#ng
co t/Pnh o# va, gia ca. h4 ly; Cie#n nay to8ng cong ty
?inate: noi /ieng va, nga,nh de#t 1ay noi ch$ng co nh6ng
kho kha0n va, ye$ ke1 c 7a.n "a$ :
=; Na0ng "$at lao o#ng t/ong toa,n nga,nh co,n tha4! t/$ng
7Pnh tha4 khoa.ng 2!& la9n "o vi cac -$oc gia canh t/anh
khac (v5 d$ vi </$ng Q$oc+; Jia tha,nh "a.n 4ha81 co,n
-$a cao! th,ng cao hn cac nc khac t, 23c[3_; Bie9$
na,y co,n do do tE le# no#i a hoa cac "a.n 4ha81 :$at
kha8$ chE at 2&_;
2; <hng hie#$ c$.a cac cong ty de#t 1ay ?ie#t Na1 co,n
ke1! ie9$ na,y gay /at nhie9$ 7at li t/ong tP1 kie1
khach ha,ng va, tao $y t5n cho "a.n 4ha81 t/ong canh t/anh;
Cac hoat o#ng -$a.ng 7a va, :$c tien t/en ta91 1c
-$oc gia co,n ke1 la,1 cho $y t5n va, o# tin ca#y c$.a
khach ha,ng oi vi cac doanh nghie#4 1ay ?ie#t Na1 co,n
tha4; 'ha. na0ng ". d$ng cac cong c$ tie4 th hie#n ai
(nh thng 1ai ie#n t.! Knte/net @+ co,n ke1;
[; Cha co kha. na0ng a4 ng nhanh chong nh$ ca9$ c$.a
khach ha,ng! vie#c thiet ke -$i t/Pnh va, hoa,n thie#n "a.n
4ha81 co,n cha#1! khong co kha. na0ng 4ha.n ng nhanh
khi co nh$ ca9$;
Bai 4ap Chien &c P %ham 6a7n $am
]; Cha -$en vi nh6ng he# thong tie$ ch$a8n 1i! nhat la,
nh6ng tie$ ch$a8n th$o#c ve9 t/ach nhie#1 :a6 ho#i! ie9$
na,y ded 7 nh6ng /a,o ca.n 1a, cac th t/,ng ln (nh
LU hay Dy6+ aSt /a;
&; Nh6ng 7at li ve9 gia ie#n (cao hn <hai lan! Kndone"ia +!
viedn thong (cao hn ] la9n "o vi cac nc t/ong kh$ vc+!
va#n ta.i 7ie8n (cao hn &3_ "o vi <hai lan! </$ng -$oc+ va,
nh6ng th$. t$c :$at nha#4 kha8$ a6 la,1 cho gia tha,nh
"a.n 4ha81 de#t 1ay c$.a ?ie#t na1 ta0ng cao;
?a, hie#n nay nga,nh de#t 1ay ?ie#t na1 ang gaS4 nh6ng /a,o
ca.n canh t/anh /at ln;
=; Cac th t/,ng ch5nh nh LU! Nha#t @ ang a4 d$ng han
ngach oi vi ?ie#t na1 t/ong khi 1. c.a o9i vi cac
-$oc gia khac (v5 d$ khong a4 d$ng han ngach oi vi
ca14$chia+;
2; Cac th t/,ng ch5nh ang a4 d$ng /a,o ca.n ve9 1aSt :a6
ho#i (tie$ ch$a8n lao o#ng+ e8 gay kho ded cho ha,ng de#t
1ay t, cac nc ang 4hat t/ie8n nhat la, ?ie#t na1;
[; ?ie#t na1 ang 4ha.i oi 4ho vi oi th$. /at 1anh la,
</$ng -$oc ("e6 chie1 khoa.ng &3_ th 4ha9n the gii va,o
na01 233&+ va, ngay vi cac nc A"ian khi gia nha#4 A\<A;
Vinatex phai lam g e hoi nhap trong boi !anh !a"nh
tranh hien na# $ ha%# ne&' !a(! giai pha(p !hien l)*"!
ga+n lie,n -*(i !hien l)*"! tre&n. /a(! 0oanh nghiep
nganh 0et Viet 1am phai -)*"t 2'a !a(! rao !an o(
ba3ng !a(!h nao $
Bai 8 : Cch y nhiu nm, thng hiu P/S c pha nc ngoi nh gi
!i t"iu #S$ % &m '()ng t*nh' + th,c -u t thng hiu t"ong gii .oanh
nhn /it 0am1 C2 ng3i &o ng4i, cc thng hiu n5i ti6ng c7a /it 0am 89
.-n . ( nc ngoi :nu;t ch<ng=1 0hng t) nm >??> (@t -u c2 8A :5i
ngBi=: ng3i i mua &4i thng hiu (y gi3 & cc .oanh nhn /it1
Khi xng l mt lin doanh Vit - Nht: Vinabico - Kotobuki. Sau mt thi gian
hoat dng trn lnh vuc ch bin thuc phm, ci tn Vinabico - Kotobuki doc ngi
tiu dng bit dn qua cc loai sn phm bnh trung thu, bnh kem, bnh keo cc
loai. Tuy nhin, sau d, Kotobuki quyt djnh bn lai c phn trong lin doanh cho
pha Vit Nam. Vinabico chuyn thnh cng ty 100% vn trong nc, vi chin loc
mi v doc s dung thong hiu c trong vng 5 nm.
Trn lnh vuc xe my, cui 2002, mt cng ty t nhn d manh dan "mua lai quyn
s dung thong hiu dng co xe my Daelim ni ting ca Hn Quc. Mt thi gian
sau, Cng ty Hoa Lm d chng minh su chuyn mnh bng mt hop dng chuyn
giao cng ngh v dc quyn sn xut, tiu thu dng co xe my Daelim trn thj
trng Vit Nam.
Mi dy, thm mt tin vui cho su ln manh ca cc doanh nghip t nhn Vit Nam,
d l chuyn Cng ty c phn Kinh mua lai thong hiu kem Wall's ca Tp don
Unilever Vit Nam.
Bai 4ap Chien &c Q %ham 6a7n $am
Tng vn du t Unilever d b ra cho vic xy dung nh my, qung b nhn hiu
Wall's trong 6 nm qua tai Vit Nam l hon 20 triu USD. Kem Wall's hin c 4.000
dim bn, chim 50% thj phn kem Vit Nam. Theo ng Trn Cao Thnh, Ph Gim
dc Cng ty Kinh , chi ring trn gc d du t thong hiu, Kinh d tit kim
doc kh nhiu chi ph. T chi cho bit gi sang nhong, nhng ng Thnh cng
tha nhn, ci gi Kinh phi tr cho Unilever r hon nhiu so vi vic Kinh di
du t mi mt nh my kem, cha k cn doc s dung lai luc long 130 cng
nhn gii ngh v doc do tao bi bn ca Unilever m khng mt mt dng no
ph do tao nhn luc.
Tong tu, Gim dc Cng ty Hoa Lm cng phi deo dui nhiu nm, chng minh
doc mnh c thuc luc, c uy tn thong trng mi dat doc hop dng chuyn
giao cng ngh ca Tp don Daelim. Ci gi d dc quyn sn xut v s dung
thong hiu Daelim tai thj trng Vit Nam khng phi nh, nhng dy chuyn cng
ngh, tay ngh cng nhn du do chnh Daelim chuyn giao. Nhn hiu Dealim
doc nhiu ngi tiu dng bit dn, do d, vic tiu thu v xy dung thj phn d
dng hon.
Mua lai "thong hiu l con dng tt d di vo thj trng nhanh nht. Song, lm
cch no d pht huy ht loi th ca vic mua lai thong hiu? Theo Kinh , li
gii ch chin loc kinh doanh. Tht bai ca mt nhn hiu thng do chin loc
kinh doanh cha hiu qu. Khi b tin ra mua lai, ngi mua chc chn phi kho
st k l do tht bai, tim nng thj trng v d c bi hoc kinh nghim t ngi di
trc.
CBng ty #ni&C!C" /it 0am % chnh th,c tuyDn (; "Et chn FhGi th t"3ng
FCm n cao cHp c7a /it 0am 8au Fhi % 4t c thoI thuJn chuyKn nhng
ton (L nh my 8In MuHt FCm Na&&O8 c7a hP cho CBng ty c5 ph-n Qinh
RB1 Sng T"-n Qim Thnh, Ch7 tch ULi Vng WuIn t" FiDm T5ng gim ;c
CBng ty Qinh RB % c2 cuLc t"ao 5i !i (o gii Mung Xuanh 8A Fin ny1
- V sao Unilever li bn hng kem Wall's v bn mua li l Kinh ?
- Thng tin chnh thc ca Unilever da ra l ''ngng sn xut kem Wall's d tp
trung n luc cho cc hoat dng khc tai Vit Nam''. Th nhng, chng ti khng
quan tm vic v sao ho bn; hon na trong kinh doanh, chuyn mua bn, thanh l
hay gii th l diu bnh thng. Vn d chnh l Kinh mua lai kem Wall's nhm
muc tiu pht trin ca mnh, da dang ho sn phm, nng cao uy tn thong hiu
Kinh trn thong trng trong nc v quc t. Cn v sao hai bn gp nhau l
do ho chi bn cho DN khng phi l di th canh tranh; th na DN mua phi l don
vj c uy tn, quan tm dn ngi lao dng v cc di tc...
- i mua l bao nhiu! "h#a ng?
- Theo tho thun chung th khng cng b gi mua bn cng nh nhng con s cu
th v kt qu kinh doanh ca kem Wall's trc d.
- $goi rng bu%& "rn! ng &' "h( &ho bi)" nh*ng "hng "in kh& "rong h+, -.ng?
- Ni chung, chng ti mua lai ton b ti sn (k c cng ngh sn xut) ca hng
kem Wall's, t nh xng, thit bj my mc, phong tin lm vic, vn phng cc
noi, h thng kho, t kem, xe dy, xe ti... Tt c nm trong danh muc ti sn cu th
v s doc bn giao r rng, dng lut php. V ngi lao dng, ton b s k hop
dng mi vi chng ti thi han ban du l ba nm v ho doc hng moi quyn loi
nh c.
Ngoi ra, Kinh doc quyn s dung thong hiu Wall's trong thi han 5 nm k
t ngy hop dng c hiu luc, sn phm Wall's khng do Kinh sn xut s khng
doc xut hin Vit Nam d l nhp khu hay ti du t sn xut. V trong thi
Bai 4ap Chien &c R %ham 6a7n $am
han 5 nm ny, nu Kinh khng sn xut kem th cng khng doc bn thit bj,
cng ngh cho di th canh tranh ca Wall's. Sau 5 nm, nu Wall's tr lai Vit Nam
th Kinh s l di tc u tin s mt trong vn d hop tc sn xut kinh doanh,
nu c.
- Khi mua li m%" /$ &0a m%" "1, -on -a 2u3& gia! ng &' ngh4 "rong 2u5n l6 -i7u
hnh s8 &' nh*ng kh& bi9"?
- Trong thi gian thong tho, chng ti doc tham quan v gii thiu hoat dng v
nh my, xem bo co ti chnh, bn k khai ti sn... Nhn chung vic qun l, diu
hnh, tc phong lao dng... trong hoat dng sn xut kinh doanh ca Wall's l rt
khoa hoc, nghim tc; moi ngi du qua do tao bi bn, c trnh d cao, nhiu
ngi s dung ting Anh lu lot. y l vn qu, l nhng ci hay m Kinh thy
cn phi hoc hi. Tuy nhin, diu quan trong hon di vi DN l dng li, chin loc
kinh doanh.
ThBng tin thDm ! Na&&O8 /it 0am
0h my 8In MuHt Yt t4i C7 Chi
/;n -u t >? t"iu #S$
CBng 8uHt & Z t"iu &t/nm
$oanh 8; nm >??> tng [\ 8o !i nm >??] ^"iDng Xu+
_/>??` .oanh 8; tng >?\a
C2 m4ng &i ]]b 4i &+ t"Dn ton Xu;c
:;heo ;<K;=>
4ha&n t5!h )*ng loi !hien l)*"! !'a 6718 9:;<
a(nh gia( nh)%ng r'i ro -a nh)%ng !* hoi ma 6718
9:; !o( the !o( =hi th)"! hien !hien l)*"! na#.
Bai S R $ANM TH TRNM LA=
H*Sn n#F ?%? ?n5 .F BS. T#F V*S. N#T U#n5 UV* TW. HX* YhZ
Yh[n .h*\) h]n n5]?h ^)_. Yh`). ab 5*c* d)F\. H_n Ue n(F U'
?Z Tf. sV ?n5 .F BS. T#F V*S. N#T g*Jn B"#nh HX* ?%? ?n5
.F L(" Ub Th 3fn5 .hi .3jkn5 Hl ?Z .hb .3#nh .hm h]n n5]?h
?m# n]n .3"n5 Yh* ?h* Ah@ He H*S? nhoA Yh`) Hc* Ahp g*S) H("
L(" ?qn5 ^_A ^r Yh* nhoA H(" V*S. N#T nhjn5 5*% nhEn ?n5
g]* 3s htn.
ci ton h4n ng4ch
Hin nay, cc doanh nghip (DN) Vit Nam vn thiu han ngach xut hng d
rng mi dy EU d tng thm s long han ngach ca hng may mc Vit
Nam vo EU. Tnh hnh thuc t cui nm 2002 cho thy, c nhiu DN c hop
dng xut hng di EU, c hng ho chun bj sn nhng khng xut hng
doc do khng c han ngach, v d ny sinh hin tong c han ngach lm
trung gian mua bn han ngach gia cc doanh nghip. M cng va tuyn b
s p dung han ngach dt may vi Vit Nam, theo d mi nm hng dt may
Vit Nam xut sang thj trng ny ti da l 1,7 t USD.
Ung 8ang th t"3ng do
Bai 4ap Chien &c S %ham 6a7n $am
Theo ng Sahouane Sawang, Tuy vin kinh t thong mai Lo, hin c rt t
cng ty dt may nc ngoi du t vo Lo. S DN Vit Nam du t vo dy
cng chi dm trn du ngn tay. Sp ti, Lo s t chc ku goi du t ca
Vit Nam vo Lo v s dnh mt s u di dc bit cho cc cng ty Vit
Nam nh u di v th tuc, dt dai, lao dng...
ng Sahouane Sawang cho bit, hin Lo khng phi chju han ngach dt may
khi xut vo EU do s long khng dng k. Ngoi ra, hng may mc ca Lo
cng nhn doc mt s u di v mt thu quan, do d cc DN Vit Nam c
th lin kt vi pha Lo sn xut hng may mc xut khu sang nc th 3
d tn dung u di ca Lo v u di ca nc nhp hng. ng L Quc n,
Ch tjch Hi dng qun trj Tng cng ty Dt may Vit Nam, cho bit hin c 2
cng ty dang du t vo Lo, d l cng ty Scavi qun 2, TP.HCM v mt
cng ty ca c c nh xng Hi Dong.
ThJn t"Png t)ng (c !en hn
ng L Quc n cng cho bit, hin Hip djnh thong mai gia Lo v M
cha c hiu luc nn vic du t vo Lo d xut hng sang M khng thun
loi hon sn xut Vit Nam. Nhng EU xp Lo vo 4 nc ngho trn th
gii nn hng may mc vo EU khng bj p dung han ngach v v thu th
doc hng u di thu quan chung (GSP). Tuy vy, ng cng lu cc DN
khi du t vo Lo cn ch trong dn vic vn chuyn v nhn cng; v nhn
cng th nhn cng Lo nng sut lao dng thp hon Vit Nam v DN Vit
Nam phi da lao dng k thut sang Lo. V phong tin vn chuyn, v Lo
khng c cng nn phi da hng v Vit Nam ri xut di, nn theo ng n,
tt nht nn du t nh my sn xut tai bin gii Lo, gn cc tinh H Tnh,
Qung nh, Qung Trj d thun loi trong vic vn chuyn v nu cn c th
da lao dng Vit Nam sang.
:;heo =;;>
/a(! !o&ng t# 0et ma# Viet nam phai lam g e to,n
ta"i -a pha(t trien $ giai pha(p tien >ang th? tr)*ng
@ao th'o! loa"i !hien l)*"! nao $ nh)%ng =ho( =haAn -a
than l*"i !'a !a(! 0oanh nghiep Bet ma# Viet nam =hi
th)"! hien >)" !h'#en h)*(ng tre&n.
Bi 10 : Bi hc ng t cy ma ngt
Thi trc, trong t duy kinh t chng ta tng uan ni!m "t# $#c c%nh
&inh', ht &(c )u tr* th+o ki,u th gii $m -c c%i g., ta c/ng 0h1i $m cho
-c c%i )y, 0h2ng nc ngoi 3ao 4y kinh t, kh5ng 3%n cho ta d6ng 789:
Thi , dc con ng nh dn vo cc trng i hc Ngoi giao, H Ngoi
thng H Ni, c mt d nh mang v! "# $n, th%& thong cc nh'n vi(n m)c
"*+ tr,ng, vo ra- Hi ra m.i "i/t, 0 , cc nh 1hoa hc 2i3t Nam ang c4
g5ng nghi(n c6+ ch/ to tran7itor- 89c , :h& c;ng <nh ch/ to thnh c=ng
&h>n *?c c d'n d@ng Aoncord v.i nhBng )c t#nh + vi3t nCi tri Dcho /n tEn
Bai 4ap Chien &c 5A %ham 6a7n $am
"' giF v ang thGo +Ci chng trHnh t(n *Ia $ <rianG- Th/ nhng :h& *i
1h=ng 7>n J+%t tran7itor- 2E m tivi Thom&7on cKa :h& *i nCi ti/ng ch'+ L+
vH :h& c th/ mnh vM thi/t 1/ mch cho tivi- Nhi %, tr(n th/ gi.i c O n.c
7>n J+%t tran7itor, trong c c> 8i(n P=, H+ngrari v Tr+ng Q+4c, 7>n *Rng
d ra c+ng 6ng cho c> th/ gi.i- S>n th'n cc n.c n cTng &h>i cnh tranh dB
di trong vi3c J+%t 1h$+ tran7itor- Nho>ng U+ thE& 1V WX, t=i *i nghG mt tin
ng5nY 2i3t Nam th/ to thnh c=ng tran7itor U+ ti(n, t ti(+ ch+$n Z+4c t/-
Nhng t[ /n na, t=i ch\ng th% mt chi/c tran7itor 2i3t Nam no c m)t
trong cc thi/t "] i3n tI d; * hng cKa 2i3t Nam *5&-
8i ni ch+3n m#a ng- T[ nhiM+ n,m na, d.i nhBng ^chi/c =_ th+/ Z+an
v &hi th+/ Z+an, ngnh m#a ng cKa ta thng ^74ng d0, ch/t d0_- Ah` mt
Rt *i *ng ch4ng "+=n *E+ * hU+ h/t aN 7>n J+%t, 1inh doanh m#a ng cKa
ta M+ ngt th0- 2E m m% n,m na, 7a+ &hong tro b t J' d?ng nh m Ji
m,ng, "%t 1c c=ng ngh3 *c hE+, ti/& /n mt ^nn d]ch_ J' d?ng nh m
ng, "%t 1c 1h> n,ng c+ng 6ng, gi thnh ng+(n *i3+ cTng nh gi thnh 7>n
&h$m- /n na, nhHn vo cc con 74 th4ng 1( 1h=ng 1hi r;ng mHnh- Ah` ri(ng
n,m dXXe, ff aN m#a ng trong c> n.c th+a *g hn d-eXX tV bng Dch5c
ch5n chn gi%+iF- Hi3n ngnh m#a ng c> n.c nR t.i hn &h>i tr> cc ng'n
hng gUn jeX-XXX tV bng- A nhiM+ ng+(n nh'n dn /n th>m trng tr(n-
kong, ng+(n nh'n c ">n v tr?c ti/& nh%t * do gi thnh 7>n J+%t D"Hnh Z+'nF
Z+ cao, 7o v.i cc n.c *'n cEn cTng g%& gUn hai *Un-
Ti/n trHnh c5t gi>m th+/ Z+an c6 /n gUn- li ' nhBng ^chi/c =_ th+/ Z+an,
&hi th+/ Z+an, d; m+4n ha 1h=ng cTng &h>i g%& *i- N/+ nga t[ "' gi, d;
m+n, 1h=ng c nhBng Z+/t ]nh 7ng 7+4i v to "o d; &h>i ch]+ nhBng c9
74c, thH nga mai ', d.i ^76c n)ng_ ga g5t cKa ng ngoi cnh tranh tr(n
c;ng 7'n chi, mt 1/t c@c "i th>m 4i v.i ngnh m#a ng * 1h=ng thc trnh
1hi- m th/ m 1h=ng #t ]a &hng vn cha th6c t`nh tr.c vinn c>nh ch\ng
ch9t 7ng 7Ka cKa ngnh m#a ng n.c nh- Ah#nh &hK 1h=ng cho &ho& J'
d?ng th(m nh m m.i thH t`nh p*chp "qng cch m0 rng c=ng 7+%t thi/t 1/
nh m c- A nh m Rc n'ng c=ng 7+%t *(n g%& eX *Un, ng4n m%t c>
nghHn tV bng- Nhc no J' th(m r nh m m.ii Nh=ng c *+En ch6ng 1h> thi
vM v;ng ng+(n *i3+, cho n(n c nh m, 7+4t c> n,m ch` ch Rc J%& J` eX
ngi Hi3n tRng tranh ginh ng+(n *i3+ ga g5t J> ra- c ^g,m_ m#a cho
nh m t`nh nh, c ni ti *E& Z+ ]nh *gi thi v &hm *+Et s ^ng,n 7=ng
c%m chR_, m)c d; cng 7>n J+%t thH cng *g- A6 nh ic+ r9c U+ vo ct
"ng vE-
Th/ gi.i ang i 7'+ vo &h'n c=ng ch+(n m=n ho 7'+ 75c, nh%t * trong J+
th/ hi nhE&- t+4n thnh c=ng thH 7>n J+%t, 1inh doanh "%t c6 th6 gH cTng &h>i
t#nh /n /+ t4 *Ri th/ 7o 7nh tr(n thng trng Z+4c t/- t+n chn hn 1h=ng,
"i ton cho tng *ai ngnh m#a ng ang )t ra c%& thi/t cho nhBng c%&
Z+>n *u vv m= Tr+ng ng cTng nh ]a &hng- Ah` 0 '+ cho &ho& 7>n J+%t
ng v.i gi thnh J%& J` 1h+ v?c v th/ gi.i thH m.i n(n trbng m#a, *m
Bai 4ap Chien &c 55 %ham 6a7n $am
ng, a dng ho v n'ng cao gi tr] gia t,ng cc 7>n &h$m t[ ng- Ni no
1h=ng thc & 6ng (+ cU+ cUn ^nghi/n r,ng_ ng cIa nh m, tHm cch
ch+cn Ci c' trbng cho &h; hR& v.i thC nhwng v nh%t * &h>i t#nh /n m6c
cnh tranh tr(n th/ gi.i- c h vng gi>m &hUn no hc &h# Z+ 5t &h>i tr>
cho nhBng "i hc 1ic+ ^m#a ng_ trong tng *ai-
Gn 30 nm trc, M, ngi ta sn xut ng t ng the !h"ng !h#!
thu$ !h%n tinh &'t( M )* nc c+ sn ),ng ng c-c )n( ./ 0u12t 3nh gi# ng
th"ng m4i t*n cu, &i nng sut rt ca, cng ngh5 ch2 &i2n ti6n ti2n n6n
gi# th*nh ng th t ng' rt th!, ch7 8 cent9:& ;<hng =(>00 9<g?( Mi
%1, &n tin thng tin th"ng m4i c@a AB )4i ch &i2t, hi5n gi# ng th BeC
Dr< cEng )* 8 cent9:&( FGc )* chHng hI Jtr,t gi#K chLt n*( Gi# ng trMng
hi5n na1 :u%n Nn <hng O0P QRS9tn ;x! x7 3(000 9<g?(
Thi 3%o ;inh t <i!t =am
C) bai ho"! tre&n r'(t ra )*"! ie,' g =hi xa&# 0)"ng
!hien l)*"! =inh 0oanh $
Bai 11 R TH TRNM PE HI VIET NAM
?ie#t Na1 hie#n nay co == doanh nghie#4 laU4 /a4 :e hi (lien
doanh hay =33_ von nc ngoa,i+ vi na0ng lc "a.n :$at khoa.ng
=&3;333 :e`na01; DaSc d$, "o lng cac doanh nghie#4 t/ong nga,nh
cong nghie#4 :e hi khong nhie9$ nhng th t/,ng ?ie#t Na1 to. /a
-$a nho. 7e cho " 4hat t/ie8n; )o lng :e hi tie$ th$ na01
233= la, 23;333 chiec (chie1 =[_ to8ng cong "$at toa,n nga,nh+;
DaSc d$, "o lng :e hi 7an c nga,y ca,ng ta0ng! nhng ie9$
o khong la,1 ha,i lo,ng cac nha, "a.n :$at va, laU4 /a4 :e hi .
?ie#t Na1; <heo t5nh toan e8 cong nghie#4 :e hi o8n nh thP JQP
7Pnh -$an a9$ ng,i la, =333 U)Q`na01! 1$on nga,nh cong
nghie#4 :e hi 4hat t/ie8n thP JQP 4ha.i t/en [333 U)Q`ng,i`na01;
Cie#n nay JQP 7Pnh -$an a9$ ng,i c$.a ?ie#t Na1 khoa.ng ]&3
U)Q` na01! co#ng vi nh6ng ye$ ke1 c$.a c ". ha ta9ng! thoi
-$en ". d$ng :e gaUn 1ay! th t/,ng d$ lch cha 4hat t/ie8n @;
Ba6 la,1 cho th t/,ng :e hi ?ie#t Na1 4hat t/ie8n cha#1 va,
khong kh.i "aUc; ChE co [ t/ong "o == doanh nghie#4 :e hi la,
hoat o#ng co la6i! tE le# no#i a hoa chE at =3_! t/en thc te
cong nghie#4 :e hi ?ie#t Na1 chE th$a9n t$y la, laU4 /a4; Cac
cong ty :e hi khong the8 tP1 c cac nha, c$ng ca4 t/ong nc
$. chat lng! the1 va,o o tay nghe9 nhan vien cha cao! kha.
na0ng thiet ke 1ad$ 1a6 :e ga9n nh la, con "o khong; <heo kinh
nghie#1 c$.a Nha#t *a.n! ca9n t, =3 R =& na01 e8 thiet la#4 cac
ne9n ta.ng cho " 4hat t/ie8n cong nghe# :e hi! ne$ lay 1oc
na01 =>>3 thP cong nghie#4 :e hi c$.a ?ie#t Na1 a6 co hn =3
na01 4hat t/ie8n! khoa.ng th,i gian o c coi nh giai oan kh.i
a9$; Nhng tng lai c$.a nga,nh cong nghie#4 :e hi ?ie#t Na1 co
4ha9n a.1 a1! vP ?ie#t Na1 ang t/ong tien t/Pnh ho#i nha#4 A\<A
nen ha,ng /a,o -$an th$e :e6 7 :oa 7o.! t/ong khi kha. na0ng canh
t/anh c$.a cong nghie#4 :e hi ?ie#t Na1 /at tha4 "o vi cac nc
Bai 4ap Chien &c 5< %ham 6a7n $am
t/ong kh$ vc vP /a ,i 1$o#n hn! gia tha,nh cao hn! tE le# no#i a
hoa tha4 va, cha co cac nga,nh cong nghie#4 hod t/; Cie#n nay!
1$c tie$ c$.a nga,nh cong nghie#4 :e hi c$.a ?ie#t Na1 en na01
23=3 la, thay the da9n nha#4 kha8$! tien ti "a.n :$at va, :$at
kha8$ 4h$ t$,ng linh kie#n "ang cac th t/,ng khac; <heo cac t5nh
toan hie#n nay! nh$ ca9$ :e hi c$.a ?ie#t Na1 ti na01 23=3 la,
khoa.ng =33;333 chiec! c$6ng ca9n 7iet con "o na,y la, khong 1ay
"ang "$.a cho cac doanh nghie#4 "a.n :$at laU4 /a4 :e hi;
1e' ba"n la mot !h'#e&n gia !hien l)*"! )*"! m*i t*(i !o
-an !ho mot !o&ng t# lie&n 0oanh >an x'at -a la+p ra(p xe
h*i< ba"n >e% !o( nh)%ng #( =ien g $
Bai 12 R uNM BIEN CUA APLAC= TR=NM QUAu TRvNH H=I
NHAP
Cong ty nha cao ca4 ha,ng khong (APLACH+ khi tha,nh la#4 a6 co
1o#t th$a#n li 1a, khong 4ha.i doanh nghie#4 na,o c$6ng co : [3_ "a.n
4ha81 "a.n :$at /a c o#c -$ye9n c$ng ca4 cho 2 ha6ng ha,ng khong
?ie#t Na1 Ai/line" va, Pacieic Ai/line"; </ong -$a t/Pnh hoat o#ng ! do aSc
th$, c$.a 1Pnh 1a, APLACH a6 tao /a thng hie#$ "a.n 4ha81 t/ong l4
khach ha,ng tie$ d$,ng cao ca4 la, nh6ng khach ha,ng t/en cac
ch$yen 7ay t/ong nc va, -$oc te; <h,i ky, hoa,ng ki1 a6 -$a! hie#n
tai va, tng lai oi vi APLACH t/. nen /at kho kha0n; Cie#n nay canh
t/anh nga,y ca,ng t/. nen gay gaUt khong nh6ng oi vi cac oi th$.
t/ong nc 1a, a6 :$at hie#n cac oi th$. nc ngoa,i 1a, c$ the8 la,
cac cong ty "a.n :$at nha cao ca4 c$.a </$ng Q$oc; Cn n6a en
na01 2336! theo tien t/Pnh ho#i nha#4 A\<A ?ie#t Na1 "e6 4ha.i thc hie#n
gia.n th$e "$at cac 1aSt ha,ng nha nha#4 kha8$ t, ]3_ :$ong 3_!
keo theo " :a1 nha#4 o9 at c$.a cac "a.n 4ha81 c$,ng loai t, cac
nc t/ong kh$ vc; Be8 thc hie#n -$a t/Pnh ho#i nha#4! APLACH a6 a /a
nh6ng t t.ng 4hat t/ie8n c 7a.n; <h nhat! ta#4 t/$ng o8i 1i t/ang
thiet 7 cong nghe#! t/ong na01 233= cong ty a6 a9$ t hn =& tE o9ng
4hat t/ie8n cong nghe#! na01 2332 ke hoach a9$ t la, 23 tE; <h hai!
cong ty thc hie#n ke hoach a,o tao nhan " cho =33_ can 7o# cong
nhan vien ve9 ky6 th$a#t va, -$a.n ly; <h 7a! cong ty coi th t/,ng
t/ong nc la, ha,ng a9$ t/ong vie#c 4hat t/ie8n thng hie#$ va, 4hat
t/ie8n "a.n :$at; <h t! cong ty t,ng 7c hng /a th t/,ng -$oc
te 1a, c$ the8 la, th t/,ng cac nc A"ean va, th t/,ng Dy6; D$c
tie$ c 7a.n c$.a APLACH la, tao toc o# ta0ng t/.ng 23 R 2&_` na01 cho
en na01 23=3! ta#4 t/$ng va,o nho1 "a.n 4ha81 nha cong nghie#4 nh
linh kie#n nha cao ca4! 7ao 7P nha cong nghie#4 @
8a%# a(nh gia( xem !hien l)*"! !'a D4@D/: la !hien l)*"! g $
Bai 4ap Chien &c 5H %ham 6a7n $am
DT LNG AN - "CN V U N GC NG
Sai &-m chi6n &c ! thi6u Xuy6t on t"c
c hLi th t"3ng
"o ngi *ao ng 74 th6 O eOxyxdXXz
Vi hon 1.000 cng nhn Cng ty Dt Long An v nhng ai quan tm dn thong hiu
ny, ngy 15-7-2004 l mt ngy bun: Sau hon 2 nm hoat dng, cng ty buc phi
dng ca v khng tru ni trong con bo ca co ch thj trng.
t du t su tr tr trong di ng lnh dao, su thiu nhay bn trong nm bt thi co dn
dn thua l ko di, di sng ngi lao dng sa st, "ci cht ca cnh chim du dn ca
ngnh dt may c nc dang tao nn nhng chn dng nht djnh.
Tuy vy, vi nhiu chuyn gia, c ng d doc bo trc ny l mt du hiu dng mng
d lm lai, mt su thc tinh cn thit di vi cc nh qun l, hoach djnh chnh sch
Sng 15-7, chng ti dn Cng ty Dt Long An gia lc ban gim dc (G) trin khai
quyt djnh ca UND tinh Long An v vic dng ca v tin hnh gii th. u khng kh
tht m dam. t nhiu cn b, cng nhn d bt khc.
Th3i !ng 8on ng@n ng7i
Tip xc vi chng ti, ng Huynh Vn Khnh, Tng Gim dc Cng ty Dt Long An, th
di: "Th l con voi du dn ca nn kinh t tinh nh d cht. i ng gii thch: Trong
thi ky du di mi, Tinh y v UND tinh Long An ra sc xy dung 5 m hnh kinh t
manh tong trng cho 5 con voi sung sc trn thong trng trong v ngoi nc. Dt
Long An doc xem l con voi du dn trong s ny. n du thp nin 0 ca th k trc,
4 con voi kinh t ca tinh ln lot ra di hoc bin th khng cn l voi na bi tnh canh
tranh khc lit ca co ch thj trng. Lc by gi, c tinh tp trung ton luc cho cho ch
voi du dn, ly d lm nim tu ho ca dja phong. Nh vy, Dt Long An c nhng
bc dt ph to bao v dem lai thnh cng vot ra ngoi su mong doi ca ngi dn tinh
nh. c dt ph mang tnh quyt djnh l manh dan ra nc ngoi mua cng ngh theo
phong thc tr chm. Chi trong mt thi gian ngn, Dt Long An tung ra thj trng nhng
sn phm vi cht long vot xa nhiu nh my dt hin c trong nc. Khng dng lai
nhng sn phm tt, Dt Long An cho ra di x nghip nhum bng dy chuyn sn xut
hin dai vo na cui thp nin 0, va gy doc ting vang ln trong ngnh dt c nc,
va dem v cho tinh nhng khon siu loi nhun. Gn nh tt c sn phm dt t cc noi
khc du da v dy gia cng, t dim mu sc.
Cui nm 17, theo Nghj djnh 217 ca Chnh ph, lnh dao tinh an tm giao ton quyn
tu ch cho gim dc cng ty. C th ni, trong giai doan ny, cng tc qun l gn nh bj
bung lng. L ra G tu chng minh nng luc ca mnh trong vic da doanh nghip tin
ln mt tm cao mi, dng ny mt s ngi lai bc l su tu mn trc nhng ci d dat
doc. Ni b G mt don kt nghim trong, gim dc th tu mua sm trang thit bj m
khng cn nghe nhng kin phn bin mang tnh xy dung. T d, Dt Long An thng
mua sm trang thit bj dt hon nhiu so vi gi thuc. C mn chi c gi chng 1,3 triu
USD, nhng Dt Long An phi nhp di gi ln dn 2,7 triu USD. Ngoi ra, ngi ta cn
mua phi nhng mn trang thit bj khng th pht huy tc dung vi tng trj gi ln dn 40 ti
dng, mt khon tin khng nh so vi thi gi na cui thp nin 0. Tnh trang lng
ph, tu mn trong ni b G Dt Long An ko di dn nm 15 mi kt thc bng vic
Bai 4ap Chien &c 5M %ham 6a7n $am
UND tinh b nhim ng Huynh Vn Khnh lm tng gim dc thay ng Nguyn Vn
Dnh.
Thi6u chi6n &c c4nh t"anh, 8In phfm &m "a FhBng (n c
Ngay khi nhm chc, ng Khnh phi dong du vi mt th thch ln. l vic dai l
dc quyn tiu thu sn phm ca Dt Long An trc dy dng ra thnh lp cng ty, dng
thi thng qua ng Dnh chiu m phn ln cn b k thut ch cht. Ngoi cn b k
thut, nhiu cng nhn tr lnh ngh ca Dt Long An ln lot rt o ra di. Tnh th ny
buc ng Khnh phi diu hnh trong th va sn xut, va do tao di ng k thut mi.
Nh su kin nhn v su don kt ca di ng cng nhn cuu tro, ng Khnh dn dn
vot qua kh khn, n djnh sn xut. n nm 2000, Dt Long An co bn thanh ton xong
no nn trong v ngoi nc.
Va n djnh doc sn xut th ng Khnh c quyt djnh tr v S Cng nghip. L ra,
ngay sau khi thot ra khi kh khn, Dt Long An phi cng c ni luc, d ra chin loc
pht trin mi, chin loc canh tranh c hiu qu. Nhng thuc t th Dt Long An vn ln
qun bn ci c, thiu hn nhng sn phm mang tnh canh tranh dp ng thj hiu ngi
tiu dng. Ci thiu mang tnh quyt djnh Dt Long An l khng du t trang thit bj dt
kim d canh tranh vi cc sn phm cng loai trong nc, khu tip cp thj trng, qung
b thong hiu cng khng doc ch trong. Hu qu l sn phm lm ra khng bn doc
d nm no vi ca Dt Long An cng doc cp giy chng nhn hng Vit Nam cht
long cao. Sn phm khng tiu thu, di sng ngi lao dng gim st l l dong nhin.
T 1.500 cng nhn, cng ty buc phi gim dn xung cn 30, trong khi long th tr
cm chng. Cng ty roi vo khng hong nhng G mi lai luc duc xoay quanh quan
dim bn hay gi lai Dt Long An d cng c. T nm 2000 tr lai dy, Dt Long An khng
cn l chnh mnh na.
Rnh mHt c hLi 8p nhJp .en 6n 2ng c<a
Nhng ngi c quan dim gi lai Dt Long An da ra hai hng vuc dy doanh nghip
gm: sp nhp vi Tng Cng ty Dt may Vit Nam hoc tin hnh c phn ha, sp xp
lai sn xut gon nhe nhng c sc canh tranh cao. mt chng muc no d, lnh dao tinh
Long An ng h vic gi lai cng ty nn ti b nhim ng Huynh Vn Khnh lm tng gim
dc vo thng 7-2003. Quay lai trong lc ny, ng Khnh thy khng th tin hnh c phn
ha v cng ty khng cn vn d lm vic d. Cn cng nhn th qu kh khn nn khng
ai mn m, vn d cn lai l xc tin vic sp nhp vo Vinatex. V vic ny, Cng
nghip ng h, Vinatex cng dng tnh vi diu kin tinh Long An phi gii quyt khon no
gn 100 ti dng. Cc ngn hng thong mai cho cng ty vay trc nay cng dng
khoanh no vi diu kin UND tinh ra quyt djnh tip tuc cng c v pht trin cng ty dt.
t tic co hi sp nhp d duy tr hoat dng d bj b qua khi tinh khng chju tha mn
nhng diu kin do cc bn c lin quan dt ra.
Cui cng, ngy 7-7-2004, ng Huynh Vn Khnh buc phi lm vn bn d nghj UND
tinh Long An ra quyt djnh dng ca tin hnh gii th v bn cng ty. ng Khnh cho rng
d mt co hi l dng tic, v sp nhp l xu th tt yu ca thi dai. Cng ty Dt Khnh
Ha khng bj gii th l nh sp nhp vo Vinatex. Ngay nh Nh my Thuc l Long An
nu khng sp nhp vo Tng Cng ty Thuc l Vit Nam th khng th tn tai v pht trin
nh hm nay. Nhng cng nhn cuu tro th cho rng hu qu ny l do quan dim bn
Cng ty Dt Long An chim u th. ng Pham Vn Phng, cng nhn k thut, lm vic
sut 2 nm qua, nhn djnh: "Nu c mt chin loc canh tranh tt th Dt Long An khng
c ngy co chung nh hm nay. Ni r hon, khi bc vo cng cuc di mi kinh t, Dt
Long An c d diu kin d canh tranh hon c. Nh nhiu cng nhn bm tru khc, ng
Bai 4ap Chien &c 5N %ham 6a7n $am
Phng cng l ngi ng h tch cuc vic sp nhp vo Vinatex, v nh vy cng nhn mi
khng tht nghip.
Uong Ugng
$t dong hn, thnh ! 8uy
Thnh lp nm 175 bng hnh thc lin doanh vi t nhn, c khong 600 cng
nhn. Tin thn l Nh my Dt Hong Anh.
Nm 10 chuyn thnh doanh nghip quc doanh.
T nm 13 dn 13 l thi hong kim, c gn 2.000 cng nhn.
Np ngn sch bnh qun trn 5 ti dngnm.
Nm 14-15: thi ky tr tr.
Nm 15-2000: thi ky cng c v n djnh sn xut, cng nhn cn 1.500 ngi.
Nm 2000-2004: thi ky suy thoi, cng nhn cn 30 ngi.
K t ngy 16-7, cng ty bc vo kim k d bn du gi, tng ti sn c 200 ti
dng.
C tin Cng ty Dt Thi Tun TPHCM d np don xin du gi.
cG h6t t",ng !o mLt giG
24072004 10:33:46 AM GMT 7
Nhng nm cui thp nin 0 v du thp nin 0 ca th k 20, Cng ty Dt Long An ni
ln nh mt hin tong ca ngnh dt Vit Nam. T mt doanh nghip khng my tn tui,
chi trong thi gian ngn, Dt Long An d von ln tr thnh mt trong nhng cng ty dt
dja phong hng du Vit Nam xt c v quy m ln hiu qu.
Nhng cng nhanh chng sau d, Dt Long An d roi vo tnh trang kh khn v di dn
ph sn.
V sao Cng ty Dt Long An lun bai nhanh nh vy? ng Nguyn Thanh Nguyn, Ph Ch
tjch UND tinh Long An, gii thch: ''Do nng luc qun l ca ban lnh dao cng ty km, b
my cng knh v khng nng dng nn d khng th dng vng trong mt thj trng c
Bai 4ap Chien &c 5P %ham 6a7n $am
nhiu di th canh tranh''. ng ni thm, sn phm ngnh dt phi thay di rt nhanh theo
thj hiu thi trang ca thj trng. Cng ty Dt Long An d khng theo kjp vi xu hng thi
trang ca thj trng nn d lun bai dn v ph sn.
Cc nh doanh nghip hoat dng lu nm trong ngnh dt Vit Nam cng ni v Dt Long
An tong tu nh nhn xt ca ng Nguyn Thanh Nguyn. Nhng theo ho, d hiu r con
dng di dn ph sn ca Dt Long An th phi nhn lai nguyn nhn dn dn thnh cng
ca cng ty ny trong giai doan cch nay hon 10 nm.
Sn phm ch luc ca Cng ty Dt Long An l cc loai vi tng hop (suit bng, vi qun
Ty...). Theo mt lnh dao ca Tng Cng ty Dt may Vit Nam, trc dy rt t doanh
nghip dt trong nc sn xut mt hng ny nn Cng ty Dt Long An gn nh mt mnh
mt cho trn thj trng vi tng hop. Vo thi dim d, thng qua mt cng ty thong mai
quc doanh, Cng ty Dt Long An hop tc vi mt thong nhn TPHCM d tiu thu sn
phm. Vn l mt ngi chuyn kinh doanh hng vi c cc knh phn phi rng ri
TPHCM v cc tinh, ngi thong nhn ny dm nhn vic tiu thu ton b sn phm ca
Cng ty Dt Long An. Khng nhng th, ng cn tro gip cho cng ty d sn xut ra nhng
loai vi ph hop vi thj hiu thi trang ca ngi tiu dng, nn vi ca Cng ty Dt Long
An nhanh chng gy doc ting tm trn thj trng vi ni dja.
Nhng mi quan h hop tc bao tiu sn phm ny d khng tn tai doc lu. Do bt dng
v quan dim nn Dt Long An d ngng hop dng bao tiu. Nm 14, ngi thong
nhn ny ra di v tin hnh du t xy dung nh my sn xut vi tng hop cho ring mnh
tai TPHCM. Ton b knh tiu thu sn phm ca Cng ty Dt Long An, vn trc dy do
thong nhn ny xy dung, cng theo ng ri khi cng ty. ng Nguyn Thanh Nguyn
tha nhn, vic mt knh tiu thu mt cch dt ngt l mt trong nhng nguyn nhn chnh
da Dt Long An vo thi ky suy thoi.
Khng nn b ht trng vo mt gi''. Dt Long An d vi pham diu cm k trong kinh
doanh ny l dt mnh vo th l thuc vo mt du mi tiu thu duy nht, d dn khi ri ro
xy ra d tr tay khng kjp. L ra, khi ct dt hop dng bao tiu sn phm vi thong nhn
kia, Cng ty Dt Long An phi c mang li tiu thu ring. Nhng c l trc d cng ty d
khng tnh dn chuyn c ngy phi chia tay vi dai l tiu thu dc quyn ca mnh, nn d
khng chun bj trc. Gi s khng c bt dng ni b dn dn dai l tiu thu dc quyn
phi ra di, th cng khng c g bo dm dai l ny s lai lu di vi Dt Long An khi m ho
thy ra m cng ty sn xut ring c loi hon.
$t dong hn: ci ch6t FhBng (Ht ng3i
:0g7 XuDn= t"Dn111 *nh topi
Dt Long An (DLA) chnh thc dng ca vo ngy 15-7-2004 sau 2 nm hoat dng. Mi
nm trc DLA doc xem nh mt trong nhng "anh c ca ngnh dt, dng "dinh top
ca c nc v mt hng vi dn dung, vi sn phm dc trng l vi kate. Lc d, khi ni
dn vi kate, hu nh ngi dn t Nam ch c du bit "kate Long An. "N dep tuyt vi
nu so vi vi tm, vi calicot ca thi tem phiu - mt DN sn xut may mc nh lai.
Su tut dc ca DLA, theo mt cn b lu nm ca S Cng nghip tinh Long An, bt ngun
t yu km v chin loc thj trng v sn phm. ng ny dn chng trong giai doan cn
bao cp v bt du di mi, DLA c cc bc pht trin rt tt v manh dan sn xut cc
mt hng doc thj trng v ngi tiu dng a chung nh vi qun ty, gm, phi bng...
Nhng dn giai doan phi quyt lit di mi (17-2000) th cng ty ny lai thiu chin loc
v m rng thj trng ln k hoach du t v r nht l thiu su da dang sn phm. H
Bai 4ap Chien &c 5Q %ham 6a7n $am
thng phn phi ca DLA thi ky "huy hong lai chi tp trung cung ng cho mt du mi
duy nht.
Trong thi gian di, ton b du ra sn phm ca DLA du do du mi ny nm gi tiu thu.
i lai chnh du mi ny du t nhp soi, dem dn DLA dt thnh vi, sau d tung hng ra
thj trng. V khi t thong ny tr thnh doanh nghip, du t sn xut cc mt hng
cng loai c cht long tt hon ca DLA th su kinh doanh ca DLA lp tc chi vi.
u ra khng cn, di ng tip thj ln bn hng cha thnh thao, khng c kinh nghim.
Cht long sn phm ngy mt xung dc mt phn do khng c su du t mi, mt phn
do cn b k thut cng "r o ra di khi hiu qu kinh doanh ca cng ty gim st. Khch
hng c gim dn, khch hng mi th khng kim doc do mt hng khng da dang...
Sau bn nm lin tip l l, DLA c djnh v Tng cng ty Dt may VN (Vinatex) tm su h
tro v hop tc nhng cng khng xong v... "sn phm DLA dang lm, chng ti nhn thy
khng th canh tranh lai vi khi DN t nhn ln DN c vn du t nc ngoi nn dnh bt
luc, mt quan chc ca Vinatex ni. Quyt djnh dng ca DLA ca tinh Long An l mt
quyt djnh dng dn. u tu DLA khng chi lao xung vuc thm mt mnh m cn ko theo
nhiu vn d nan gii. Su thng du nm 2004, bnh qun mi thng DLA l trn 2 ti dng,
s tng l khong 130 ti dng
S9 cjn nhkng $t dong hn Fhcl
"Ci cht ca DLA l su cnh bo tuyt vi cho cc DN ngnh dt khc Mt lnh dao du
ngnh ca Vinatex cho rng dy cng l djp ht sc cn thit d Cng nghip cn phi
xem xt, dng thi tao nhng co ch ph hop cho cc DN ngnh dt khc cn lai ca Nh
nc (k c ca trung ong hay dja phong) nu mun cc DN ny cn d sc canh tranh
trong thi gian ti. "Nu c th, cn thj trng ha co ch qun l ln cn b diu hnh. y
l cch tt nht d khng xy ra cc ci cht khc tong tu.
Theo mt lnh dao ca Vinatex, mt trong nhng bin php ngn chn cc "ci cht c th
s din ra mt s DN ngnh dt khc l thng xuyn dnh gi nng luc qun l ca cn
b, tm ra dim yu, dim manh d "bc thuc kjp thi nu c triu chng d bnh. Ngay c
DLA, hu ht kin du dng tnh rng nu cng tc t chc doc cng c kjp thi chc
chn s khng c ci cht dng tic nh d xy ra. V l d, trong hai nm gn dy, Vinatex
d thay gn 10 gim dc cho cc cng ty thnh vin.
Mt quan chc nm trong hi dng qun trj ca Vinatex thng thn tha nhn "ngi cm
du DN ht sc quan trong trong vic d DN tn tai hay pht trin. Kinh nghim hin nay
m Vinatex dang tin hnh l nu nhn thy bn thn gim dc no qun l DN thnh vin
xy ra tnh trang kinh doanh yu km, trc tin s yu cu tm cch khc phuc, nu khng
th khc phuc doc th s thay ngay.
Mt trong nhng cng cu qun l hu hiu, theo ng ny, l "phi kin quyt c phn ha
(CPH). DN hoat dng trong lnh vuc dt th lai cng cn CPH hon bao gi ht v khng th
dm dong ht khi long cng vic khng l t khu dt, nhum dn x l vi, hon tt...
n hm nay khi ci tn DLA chnh thc di vo d vng, rt xt xa cho bao cng sc vun dp
thong hiu DLA. Theo ng i un Khu, th trng Cng nghip, qua su vic ni
trn, cng tc kim tra gim st DN ht sc quan trong. "Nu don vj ch qun ca DLA nhn
ra doc vn d ca DLA v qun l, nhanh chng thay ngay ngi lnh dao th su vic
khng dn ni d b nh by gi.
ng Khu cho bit thm v mt qun l ngnh, Cng nghip chi hoach djnh - djnh hng
v su pht trin ca ngnh dt may, sau d cu th ha bng cc chin loc h tro, cn
"trch nhim qun l ca DLA thuc v tinh Long An. Chnh v vy, ngoi nguyn nhn
khch quan l do kh khn ca ngnh dt nhum trong mt vi nm gn dy, ng Khu cho
rng "su pht hin l hng v gii quyt cha trit d ca tinh Long An khi pht hin DLA d
bnh cng l nguyn nhn quan trong.
Bai 4ap Chien &c 5R %ham 6a7n $am
Ci cht ca DLA khng chi cnh bo ring cho tinh Long An m cn cho c ngnh dt may
VN ln Cng nghip trong cng tc qun l ln qui hoach ngnh. y cng l djp cn
thit d dc bit lu hon di vi cc DN nh nc d tng mt thi doc ca ngoi, nay
cng dang c du hiu ngp ngh bn b vuc.
Tmn0 /o 0pU_
Nh*e) wU]* 5*#w n5' dpFxHl s#"y
VietNamNet) q SA Fin $t dong hn phIi 2ng c<a & (c Fhri -u Fh cng Xuy6t
c7a Chnh ph7 t"ong !ic '.Pn .sp' cc $0 &m n thua &t1 0hng FhBng ch* dong hn,
mLt &o4t cc 8A Fin g-n y nh piy Uip Ung, SCap"o.CMu thua &t hng t"m tv
Vng, thAc chHt % ph 8In nhng FhBng c &m th7 twc ph 8In & mLt thAc
t"4ng FhBng mHy 8ng 87a1 Riu ng3i ta (n Fhon, nhiu $0 mLt th3i &)ng &ey nay
(c !o c ch6 th t"3ng % FhBng t"w c & !x 8ao1
'0hkng ng3i Fh5ng &V % FhBng t"w c t"ong c ch6 th t"3ng'
Dt Long An tng vang bng mt thi nh du t dng thj trng, gii quyt doc du ra,
nng dng nn thnh cng trong thp nin 0-0. So vi cng diu kin lc by gi, mt DN
thot ln, von ti trc l mt diu dng qu. Th nhng, ngay trn dinh vinh quang, Long
An d lao xung dc v ni b pht sinh mu thun trm trong lai khng doc gii quyt
ngay, v trong chin loc kinh doanh khng chm cht dn h thng dai l bn hng, nhng
ngi lnh dao Dt Long An lc by gi d qu ch quan trong du t my mc thit bj, c
tng mt mnh mt cho, nn d di dn tht bai.
Chuyn ca Dt Long An l th, nhng cu chuyn ca Cng ty Giy Hip Hng cng dng
bun khng km. Hip Hng cng d tng l DN hng du, nim tu ho ca ngnh da giy
Vit Nam, tin phong trong vic du t my mc thit bj, thit k mu m v sn xut hng
. Trc nm 2000, Giy Hip Hng c hon 5.000 cng nhn vin, vi 6 nh my sn
xut, trung tm thit k mu m, chuyn sn xut giy vi, giy th thao, d giy (cao su,
EVA, PU), giy dp n, ch tao v lp dt my mc thit bj giy. Th nhng, cng t dinh
vinh quang, Hip Hng bt du c nhng biu hin tu mn, du t trn lan, nhn ngi v
ti va, c nhiu biu hin chuyn quyn v cu kt lm tht thot ti sn Nh nc c trm
t dng. Nhng vi tc d pht trin qu nhanh, trong khi lnh dao DN khng qun l ni d
khin cho DN roi vo tnh trang lm n thua l, khng c hiu qu, dn thng 102002, Hip
Hng hon ton bj t lit v tt c cc nh my du ngng sn xut. Thuc t l dn cui
nm 2001, Hip Hng d l lu k 105,2 t dng; tng d no l 26 t dng, trong d no gc
cc ngn hng thong mai 16, t dng, li ngn hng gn 5 t dng, cc khon no khc
104 t dng.
Chuyn thua l khng th ngy mt ngy hai, m phi din ra trong nhiu nm lin, tai sao
khng bj pht hin? Do Hip Hng d lm nhiu don hng , vic nhp khu nguyn phu
liu chim dung vn rt ln, phn ln vn phi vay ngn han ngn hng, nhng lai khng
doc kim sot cht ch. Cc ngn hng c bnh thn cho vay vn, khng c su kim tra,
gim st ngun vn d cho vay. Chnh v vy, nguyn phu liu nhp khng dng phm cht
v qui cch v hng tn kho trong nhiu nm, trj gi trn 0 t dng, dn nay tr thnh rc.
Nhiu DN khc cng tong tu. Trong thi ky bao cp, hoc khi mi bc vo co ch thj
trng d ni bt ln vi cch lm n nng dng, su quyt don trc cc co hi thj trng,
nhng sau d th khng tru lai doc, thm ch lun bai v thua l. dy, vai tr ngi qun l
rt quan trong. Qu tht, xt v tm l, nhng DNNN lm n tt th lnh dao DN hn tu cho
rng ci mnh lm ra nhiu nhng phn doc hng khng bao nhiu. V vy, mang v cho
DN mt t th b vo ti mnh mt t, d l l cng bng. Nhng tng bc, b vo ti mnh
bao nhiu l d lai khng c gii han. Nhiu Gim dc cn thnh lp DN ring d da cc
Bai 4ap Chien &c 5S %ham 6a7n $am
khch hng sp ca mnh v lm n vi cng ty ring, canh tranh tr lai vi chnh DN Nh
nc m mnh dang lnh dao. C nhng vj lnh dao lai coi nh phc phn ca mnh nn
da ngi nh vo cc vj tr then cht trong DN. in hnh tp don Seaprodex, nhiu vj
tr quan trong v then cht d doc giao cho anh em, du r trong nh Tng gim dc. Nh
vy, quyn loi nu c th lot hon ton vo ti ngi nh mnh, lai c su cu kt cht ch
th nhng thng tin xu ban du kh lng lot ra ngoi, dn khi pht hin, nhiu DN d khng
cn c th cu vn.
Mt khc, cng c th nhn thy, mt s lnh dao nhng DN ny thng l ngi quyt
don nn d thnh cng trong thi ky du mi hi nhp, khi m co ch v lut php cha
djnh hnh, ch yu l nh djp may dnh qu. Khi hi nhp su, lut php v cc chnh sch
ngy cng hon thin, vai tr h tro ca Nh nc gim dn, lnh dao cc DN ny d bc l
vic thiu kin thc qun l DN trong co ch thj trng, khng d bn lnh v trnh d d
thm djnh trnh d my mc thit bj v thj trng dng, d bj di tc lm n qua mt, bn
cht liu lnh, nn d dy DN ca mnh xung h ph sn.
C Xuan XuIn &+ 0h nc &Gng &yo
Trong su suy sup ca Hip Hng v mt s DN khc, nhiu ngi dt cu hi, vy vai tr
gim st v qun l ca cc co quan chc nng du. Su bung lng trong qun l hay l
c su hu thun m cc DN ny d lm tht thot hng trm t dng ca Nh nc trong
mt thi gian di m Nh nc khng hay bit. Nu trng hop co quan chc nng bit th
tai sao khng kjp thi x l.
Giy Hip Hng, ngay t nm 12-13 d c nhiu d lun v vic lm n mp m ca
Tng gim dc Nguyn Kao Tng, nhng cc co quan qun l khng ch . Chng ti cn
nh, sau vu chy Cng ty Giy Hip Hng, nhiu d lun d doc qun chng dt ra, v ng
Tng trc d cn lin quan dn mt vu chy kho b n khc ca Cng ty Da Giy Si
Gn, v hnh nh mt Vit kiu lun dng sau cc hoat dng mua bn thit bj rt bt thng
ca Hip Hng. c bit, ngay sau d d c du hiu Giy Hip Hng thua l v nhng
thng tin ny d doc qun chng phn nh ln ng y khi co s Cng nghip. th
ng b lc by gi l ng ng Anh Dng, cng d bo co vn d ny ln lnh dao
Cng nghip, d c bin php chn chinh. o ch lc d cng d ln ting cnh bo v vn
d ny. Tuy nhin, lnh dao Cng nghip d khng ch , thm ch nghe ni cn c
nhng thng tin ngoc chiu c loi cho ng Kao Tng. K cng la, tuy c thng tin v sc
kho Hip Hng km, nhng lnh dao Cng nghip v Tng Cng ty Da Giy Vit Nam
vn c coi dy l DN d sc cng dng thm mt s DN dang thua l. Nn cc DN thua l
nh Chi nhnh ut nhp khu Tng Cng ty Da giy Vit Nam tai TP.HCM, nh my Phch
nc nh Triu d doc sp nhp vo dy. Sau d, d tnh hnh ti chnh kh khn,
Tng Cng ty Da Giy Vit Nam lai tip tuc giao cho Hip Hng du t m rng tip nh
my tai khu cng nghip Sng Thn. ng bun, cc co quan ch qun d khng ngn
chn kjp thi tht thot ti sn Nh nc v mt cn b Giy Hip Hng, m don vj ch
qun truc tip l Tng Cng ty Da Giy Vit Nam trc dy cng lng nhng lm chuyn.
Trong d, d lun dang thc mc nhiu quanh du n xy dung tru s Tng cng ty tai ph
L Thng Kit (H Ni), s chi ph pht sinh qu ln, sau gn chuc nm s dung vn cha
quyt ton xong cng trnh.
Dt Long An cng vy. T cui thng 41, cc co quan chc nng tinh Long An d nhn
doc nhiu don th ca cng nhn t co ng Tng Gim dc Nguyn Vn Dnh c mi
quan h lm n khng minh bach vi vua vi Thi Tun Ch, nn cho php t thong ny
dc quyn bao tiu hu ht sn phm ca Dt Long An, vi gi r hon rt nhiu so vi thj
trng; T chc nhiu don di nc ngoi, danh ngha l di kho st mua my mc thit bj,
trao di k thut nhng nhiu thnh vin chng h c chuyn mn; a nhiu ngi trong
dng ho, b con thn tn vo lm tai cng ty, t li xe, trng phng dn gim dc; Mua my
mc thit bj gi cao hon rt nhiu so vi thuc t nhng khng s dung doc... Nhng phi
dn 4 nm sau, Thanh tra ca tinh mi vo cuc. V sau d, kt lun ca Thanh tra cng
khng doc x l dn noi dn chn. Hu qu ph sn ca Long An ngy hm nay, u cng
l kt cuc phi dn
Bai 4ap Chien &c <A %ham 6a7n $am
Cn Seaprodex, su lng lo trong qun l d dn dn s no phi thu ln dn 76 t dng,
nhng no phi tr l 1.325 t dng; 13 DN thnh vin mt vn do thua l. Nhng khng chi
c Hip Hng, Seaprodex, Long An bc l su thua l lm mt vn Nh nc; su xu xoa
v bung lng qun l ca cc co quan qun l chc chn cn dung dng nhiu DN dang
tip tuc trot di xung dc, nhng dn nay vn cha bj l. Hon lc no ht, vic sp xp
v di mi DN Nh nc cn phi lm quyt lit hon, manh bao hon.
Uoi hnh
Qft Long An gAng cha!
cinh 7o nhij$ kLong An 4hlyk
(VietNamNet) q 06uu !ng, !en & chk n6u, hai nm t"c Chnh ph7 Xuy6t tm M< &+
chuyn &m n &t &% c7a $t dong hn thx u c2 mHt thDm g-n z? tv nka1 Wuanh cu
chuyn c7a $t dong hn, cjn "Ht nhiu iu ng (n t"ong (in php iu hnh c7a
cc ngnh ch,c nng, c7a Chnh ph71 0hng Xua 8A Fin 5 !{ c7a $t dong hn, c-n
phIi cInh (o cjn nhiu $0 .t Fhc c|ng ang c2 nguy c t"r thnh 'dong hn
phfy= n6u nh FhBng c2 8A chHn ch*nh ! nt &Ac cIi t5 t) (y gi3.
Qhi chi6n .ch 'c,u hL' ph 8In
Hai nm trc, vn d thua l ca Long An d doc dt ln bn nghj su ca Chnh ph.
Nhng s liu kim tra vo thi dim d cho thy, t nm 1 Long An d bt du thua l
v ko di dn nm 2002 th l trn 50 t dng, khng c kh nng tr no ngn hng, cn
phi c bin php khc phuc.
Chnh ph yu cu tinh v cc ngnh chc nng vo cuc d tm cch ngn chn vic
lm mt vn Nh nc DN ny. kin ca Ti chnh l cong quyt cho bn DN. Tinh
Long An lai khng mun DN ny ph sn nn yu cu Tng Cng ty Dt May Vit Nam
(Vinatex) tip nhn Long An. Nhng Vinatex chi dng tip nhn khi d doc x l nhng
tn tai v ti chnh v lao dng di d.
Tai cuc hop ngy 122003 gia Cng nghip, tinh Long An v Vinatex, Th trng
Thng truc Cng nghip i un Khu yu cu, yu cu ng Huynh Vn Khnh, dang
l Gim dc S Cng nghip tinh Long An quay v tip nhn lai chc vu Tng gim dc Dt
Long An (trc d, ng Khnh cng d tng l Gim dc).
Thng 102003, Tng gim dc Khnh d c phong n d trnh cc ngnh chc nng cng
c lai cng ty. Vo thi dim ny, s liu cho thy, dn ngy 3162003, s l lu k d l
70,6 t dng, nu gii phng thm nguyn phu liu tn kho th l s thm khong 10 t dng
na, trong d mt vn ngn hng trn 46,6 t dng.
Tuy nhin, thuc t cn bi dt hon, v cc khon no phi tr ngn hng trn 72 t dng, no
thu v cc khon phi np khc (bo him x hi) 5,5 t dng; no phi tr ngi bn
hng 6, t dng, no phi tr cng nhn 3,6 t dng; long hng ho tn kho 45 t dng
ng Khnh cng da ra nhiu phong n. Tuy nhin, tt c nhng n luc ny d tht bai v
khng th dp ng doc cc diu kin ca Vinatex. Ngy 1572004, tinh Long An d quyt
djnh dng ca Cng ty, tin hnh cc th tuc cho DN ny ph sn theo lut djnh.
Cng phi ni thm, khi dng ca Dt Long An, khng chi Nh nc mt vn trn 100 t
dng l m phn ti sn thu doc sau khi bn cng s khng nhiu. Dt Long An cn c kh
nhiu thit bj mi du t vo nhng nm cui thp k 0 nhng khi ti sn ny trj gi trn
s sch rt ln do c nhng loai thit bj nhp khu gi cao gp di so vi thi gi lc by
gi, lu nay lai khng doc bo tr, nhiu loai phu tng chi tit hin nay kh kim, nn vic
bn doc my khng phi d dng.
Bai 4ap Chien &c <5 %ham 6a7n $am
Dt Long An c hon 100 my dt acquard gi d dt lai chi c kh 1,2m trong khi yu cu
thj trng phi trn 1,6m; 57 my acquard kh 1,6m, 10 dt nc, 100 my dt thoi c kh
1,2m, 0 my dt kim, 50 my dt kh nn, 0 my dt Hanin nhng hu nh khng c
don hng. Nhiu chuyn gia cho bit, thj trng my qua s dung ch yu l my dt kim
hay dt kh kh rng, trong khi Long An cn nhiu my dt thoi c, my dt nc, my dt
kh kh hep nn gi trj cn lai cuc thp.
Ci ch6t c (o t"cl
Vn d dt ra l v sao mt DN d tng l don vj dn du c nc trong vic du t cng
ngh hin dai, tng l nim tu ho ca c nc m lai roi xung b vuc ph sn. u ri
nhng ngy m ngi dn lng dt y Hin (Tn nh), L Chn (qun 6) phi n chuc
nm ch d da hng mc ca mnh vo x l nhum, in hoa v hon tt.
Thnh cng ca Dt Long An l nh di tin phong trong vic du t dy chuyn nhum hon
tt hin dai so vi thi dim y, cung cch lm n thong, nn chi gia cng cho ngnh dt
tiu th cng nghip cng d nhanh chng thu hi vn du t. T d, Long An tp trung pht
trin cc mt hng soi tng hop di d sn xut cc mt hng mt- xo-lin, xoa bng, gm
bng (xoa phi)
Khi phi ni, nhng ngy y Long An ch dng doc ngun hng, dc bit l khu hon tt
nn sn phm doc thj trng "n hng. Nhng sau d, cc DN t nhn khu vuc y Hin
cng d tch lu v du t my nhum cao p ca i Loan, gi r hon, canh tranh quyt lit
tr lai. Thj trng cc mt hng soi tng hop tr nn bo ho bi cc tn tui Dt Thi
Tun, Dt Tn Tin (ca Cng ty Thuc l Khnh Ha), Dt Phc Long, Dt Phc
Thjnh Trong khi d, do sut du t cao nn t l khu hao ln d lm di gi thnh sn
phm, sn phm ca Long An tng bc bj gim thj phn.
ng ni, trong nhng nguyn nhn tht bai ca Long An c nguyn nhn quan trong l
Long An cha xy dung doc h thng dai l tiu thu tt. ng chnh sch tiu thu qua mt
du mi chnh, Long An bj l thuc vo du mi ca mnh. c d lun rng, nhng mt
hng thj trng khng "n th du mi ny tr lai cho cng ty m, hng chay th hai bn n
chia gia dai l vi Gim dc v mt s lnh dao DN.
Tuy nhin, d lun ny vo thi dim d khng doc lm sng t, dn nay vn l mt nghi
vn. V chnh du mi tiu thu "rut v duy nht ca Long An khi d lng cnh ra lm n
ring, du t chnh nhng mt hng Long An d c, thm ch s dung mt s lao dng k
thut gii ca Long An, ho lai ch dng ton b h thng tiu thu cp 2, cp 3 trc dy th
ci cht ca Dt Long An l tt yu.
Mt khc, cn phi nhn thy nhng DN t nhn cng ngnh hng, vi cung cch qun l
cht ch, tit gim moi chi ph du vo, qung b thong hiu, xy dung thj trng th ngy
cng khuch trong, pht dat. Cn Dt Long An, Tn Tin v Phc Long 3 DN Nh
nc (DNNN) cng lm mt hng ny th chi t thua dn l nng. l do b my qun l
ca DNNN nng n, chi ph sn xut cao, nng sut lao dng thp, chuyn di mu m
chm, hng ho khng c sc canh tranh, tn kho ln. Tn Tin du t thit bj hin dai v
dng b, vi cng sut 7 triu mtnm, nhng thj trng rt han hep. Ngoi cc mt hng
soi tng hop rt kh tm ch dng trn thj trng, Cng ty Dt Phc Long cn ni ting vi
vic nhp mt dy chuyn sn xut vi trng nhua trn 35 t dng, t ngy nhp v dn nay
phi dp mn d dy v tr li vay v khu hao v sn phm khng c thj trng
Nhng DN ny dang c nguy co tr thnh Long An phy nu nh khng t chc lai sn
xut, gim lao dng gin tip, tit kim vt t nguyn liu, chuyn di mt hng ph hop vi
thj trng, th khi bc vo giai doan hi nhp su hon vi kinh t th gii cng s c nguy
co bj dng ca nh Dt Long An.
Uoi hnh
Bai 4ap Chien &c << %ham 6a7n $am