You are on page 1of 3

Deklaracija o slobodi medija u Južnoj Aziji Mi , predstavnici sindikata profesionalnih medija , udruga i organizacija iz Južne Azije , na sastanku u Kathmandu

promatrali smo Svjetski dan slobode medija , ! maja , uzeti na znanje od naglog pogor"anja situacije za funkcioniranje slobodnih medija u regiji koji je dom za petinu #ovje#anstva ! $otvr%ujemo dasa uvjerenja da je sloboda medijskih institucija bitan dio svake zemlje, nastojimo da igradimo istinski demokratski i politicki poredak! $otvr%ujemo na"e uvjerenje da su slobodni mediji institucije subitan dio svakog od na"ih zemalja nastojanjima da izgradimo istinski demokratski zastupnik i politi#ki poredak ! Kao radna novinara, medijskih stru#njaka i organizatora , odlu#ni smo upoticanju demokratskog medijske kulture s odgovornosti prema javnom interesu ! Mi vjerujemo u slobodu profesionalnog ne kao privilegiju nego kao odgovornost , utjelovljuju&i po"tivanje istine i pravo svakog pojedinog gra%anina da zna ! 'alimo evidentan pogor"anje stanja slobode medija u zemljama u ovoj regiji i napominju da najzahtjevnijih pitanja za novinare su nasilje u režiji državnih i nedržavnih aktera angažiranih u ratu , i birokratske i zakonodavne napore da ti"ini neslaganje ! (pasnosti s kojima se suo#avaju slobodnih medija u regiji su utjelovio , budu&i Svjetski dan slobode medija pro"le godine , u ubojstvu )asantha *ickrematunge u +ri )anki , ,ma Singhom u -epalu i Musa Khankhel u $akistanu ! , .ndiji , koja je , unato# drugim opasnostima , bilorelativno sigurno mjesto za novinare , tu su #etiri ubojstva , uhitila tri urednika i izdava#a, a jedan je slu#aj za novinare organizacije koja se tereti za pobunu ! , +ri )anki , J!S! /issaina0agam , uhi&en u ožujku 1223, a optužen za terorizam "est mjeseci kasnije , i dalje se sudilo za napisima u 1224 koji su bili kriti#ni prema vojnoj strategiji vlade u svojim borbenim operacijama protiv separatisti#kih gerilaca na istoku zemlje ! Jo" jedna urednica /amil novina u +ri )anki je oteo iz njegove ku&e u velja#i , a održana dva mjeseca , dok su visoki dužnosnici vlade javno ozna#en mu dodatnu opremu u terorizam ! (n bezuvjetno je otpu"ten od strane suda u travnju 1225 ! /ražimo da državne vlasti u na"im zemljama izri#ito osu%uju ova djela bezakonja protiv medija i .nstitut odgovaraju&e sankcije protiv odgovornih ! $ozivamo ovr"nog vlasti u na"im zemljama privesti pravdi osoba odgovornih za djela nasilja nad novinarima ! (dlu#ili smo ostati ujedinjeni u prekograni#noj solidarnosti , u na"oj potrazi za zajedni#ko okruženju po"tovanja slobode medija u na"oj regiji ! -agla"avamo na"e uvjerenje dainclusive odnos izme%u medijske zajednice i civilnog dru"tva klju#na je za dovo%enje o takvom okruženju ! 6alažemo na"u predanost rade zajedno kao kohezivnu mrežu za podr"ku jedni druge u na"oj zajedni#koj težnji za pobolj"anje i tvrde slobode tiska i prava novinara u regiji južne Azije ! Mi izražavamo na"u zahvalnost ,-7S8( , (989:a i ;ederacije -epalski novinara za hosting i prate&e ovaj dogovor u povodu Svjetskog dana slobode medija ! <! svibanj 1225

ire = Sloboda medija u Južnoj Aziji 1223@1225 ! . Jug Azijski novinare predstavio tri specifi#nim temama zajedni#kog interesa . Maldivi .predsjednik službeno pokrenula izvje"&e M poziv da se okon#a nasilje i nekažnjivost M .zvje"&e otkriva zabrinjava pad medijskih sloboda u svih sedam zemalja ocijenjenih K Afganistan . za vrijeme koje je . . -epal . pružaju to#ne i nepristrane informacije gra%anima i medijima kao platformu za javnu raspravu i interakciju izme%u civilnog dru"tva i donosioci politika se obratio ! $osebna pozornost posve&ena je kako medijima u Južnoj Aziji bavi stereotipima i predrasudama .ndija. uzajamnog razumijevanja i pomirenja ! Ii"e od FE2 medijskih prakti#ari iz -epala i iz regije prisustvovao inauguraciji koju je otvorio -epal predsjednika .MM ! /ijekom rasprave i razmjenu iskustava sjednice .ndija . slobode tiska ocijeniti . Južne Azije poglavlje iJužna Azija Media Mreža solidarnosti predstavio svoj sedmi godi"nji Južna Azija slobode medija izvje"&e . $otencijal medija u promicanju dijaloga .-7S8(. zajedno sa (989:a i . kao "to su pristup pouzdanim informacijama . dr! :am Haran Jadav ! -akon projekciju videozapisa na posjet Me%unarodnog Media misije K . $akistan i +ri )anka L ! .Drugi tekst http=>>???!unescobkk!org>ne?s>article>south@asian@journalists@commemorate@?orld@press@ freedom@da0@1225@during@a@t?o@da0@regional@conferenc>AutmBcampaignCcdcc<aD < @ -e?sletterBEB 2BF1EB 2B12F1GutmBmediumCemailGc9ashCDFa cE4Fcb<4Fd1d<ecbf2FE 4 1f4e1 .nder . obraniti se od napada medija na njihovu neovisnost i odati priznanje novinarima koji su izgubili svoje živote u liniji dužnost ! $riop&enje za javnost . koju je pripremio .ederacije -epalski novinara . i to= granica na slobodu medija u Južnoj Aziji. +ri )anka i $akistan usmjerena na ovogodi"njoj temi = $otencijal medija u ja#anju dijaloga. -epal.MM L u -epalu u velja#i 1225 . Deklaraciji o slobodi medija u Južnoj Aziji . sudionici su naglasili važnost njihove solidarnosti u okrenut zajedni#kih interesa i zajedni#ke medijske izazove ! (ni su naglasili važnost Svjetskog dana slobode medija kao priliku za proslavu temeljna na#ela slobode medija .-7S8( zajedno s ostalim #lanovima misije izrazio je duboku zabrinutost zbog pogor"anja slobode medija u -epalu . . sazvao regionalnoj konferenciji u Kathmandu na ! i <! svibnja kako bi pormatrali Svjetskog dana slobode medija ! Sudionici iz Afganistana . kao i uloga medija u ja#anju gra%ani u zemljama u tranziciji ! $itanja . Hutan . religiji i demokracije i tolerancije i slobode mi"ljenja Me%unarodna federacija novinara . . Hanglade" . Hutan . Hanglade"a. usvojenom na zavr"noj sjednici .

Svjetski dan slobode medija @ @< svibnja 1225 .