You are on page 1of 3

Bekezdstpusok A nlunk jelenleg hasznlt tipogrfiai mrtkrendszert Didot francia tipogrfus dolgozta ki a XIX.

szzad elejn, mel et Berthold nmet tipogrfus hel ezett mg ug anazon szzad msodik fel!en mter"rendszeri alapokra. #zt ne$ezz%k Didot&Berthold fle tipogrfiai mrtk"rendszernek. #nnek alapeg sge a tipogrfiai pont' ( mter ) *++, pont. -rdemes mg megemlteni a nag o!! mreteknl hasznlatos cicer.t is' ( cicer. ) (* pont. A f/sz0$eg !ekezdse A mag ar sz0$egek!en a f/sz0$eg alap!ekezdse els/ sora !eh1zssal szedend/. 2a a sorok hossza +&3 cm"nl r0$ide!!ek, a !eh1zs mrtke ( ng zet 4a !et5mret eg szerese6, ha a sorok ennl hossza!!ak, a !eh1zs mrtke * ng zet 4a !et5mret ktszerese6. A !eh1zsok mretnek eg munkn !el%l azonosaknak kell lenni, f%ggetlen%l att.l, hog nhol ms !et5fokozatot is alkalmazunk 4pldul l!jeg zetek, irodalomjeg zk eset!en6. 7indig a f/sz0$eg !et5fokozata a meghatroz. 8em a !ekezds el/tt, sem a !ekezds utn plusz hel kihag s nincs. A sort$olsg f%gg a hasznlt !et5 tpust.l, annak ol$ashat.sgt.l, a !et5k mrett/l s a sorok hosszt.l. A j. sort$olsg megllaptsra n omtassunk ki eg hossza!! !ekezdst, s pr.!ljuk azt g orsan elol$asni. 2a ol$ass k0z!en soha nem t$ed a szem%nk soron !el%l msik sor!a, s soha t$esztj%k el a k0$etkez/ sort, a sort$olsg j.nak mondhat.. 8orkizrs' 2ag omn osan a !ekezds sorai eg enl/ hossz1sg1ak, azaz eg ign es szedsnl a sz.k0z0k ol an mrtk!en $annak megn 1jt$a, illet$e sz%ksg esetn 0ssze9n om$a, hog a sorok hossza eg enl/ leg en, amint azt ezen rs sz0$egnek szedsnl is lthatjuk. A sorzrsnak ezt a m.djt ktoldali kizrsnak is ne$ezik. A sz0$eget eszttikusan szerkeszt/ program ezt kpes 1g megoldani, hog a sz.k0z0ket nem n 1jtja a normlis mret (:,;" nl nag o!!ra, de nem is cs0kkenti azokat <,; al. -rdemes mg odafig eln%nk az el$lasztsok szmra, a kimeneti sor hosszra s elhel ezkedsre, $alamint a jelek s rsjelek szedsre. =iemels a !ekezds formj$al 8okszor ad.dik ol an hel zet, hog $alamel r0$ide!! $ag hossza!! sz0$egrszt a !ekezds alakj$al k$nunk kiemelni. >zz%nk meg nhn at ezek k0z%l' Idzetek, ki$onatok, eg ! kiemelsek =i lehet emelni sz0$egrszt 4pldul eg hossza!! idzetet6 a !ekezds ktoldali !eh1zs$al. #kkor a !ekezds el/tt $ag utn hag hatunk ki hel et, ami ne leg en nag o!! az alap!ekezds !et5jnek mretnl.

=iemelhet%nk 1g is, hog a !ekezdsnek csak !al oldaln alkalmazunk !eh1zst. 7indkt eset!en azon!an a !ekezds !eh1zsnak mrtke az els/ sor !eh1zsa mretnek egsz szm1 t0!!sz0r0se lehet. 2ossza!! sz0$egek hierarchikus felsorolsa I. 2ossz1 sz0$egek hierarchikus felsorolsnl %g eln%nk kell arra, hog a hierarchia eg rtelm5en kider%lj0n. (. A k%l0n!0z/ szinteket k%l0n!0z/ jellel jel0lj%k. A mag ar tipogrfi!an a k0$etkez/ szintjel0lsek a szoksosak' I. (. A6 a6 6. A6 A szmok utn mindig pontot, a !et5k utn $iszont mindig zr.jelet tesz%nk. 2a a sz0$eg antik$a, a szmok antik$k, a listaelemet jel0l/ !et5k $iszont kurz$ak. a6 A k%l0n!0z/ szintek els/ sornak !eh1zsa a f/sz0$eg !ekezdse !eh1zsnak egsz szm1 t0!!sz0r0sei, szintenknt egg el n0$el$e azt. ?0$id felsorolsok A @klasszikusA felsorolsnl hasznlhatunk szmokat 4r.mai s ara!6, !et5ket 4latin s g0r0g6 s eg ! jeleket 4pl. gondolatjel, csillag, k0zppont6. A felsorolsok ltal!an nem mondatok, k0$etkezskppen utnuk nem tesz%nk rsjelet. antik$a kurz$ flk0$r kapitBlchen #l/fordulhat azon!an, hog mondatot alkot a felsorols, il enkor hasznlunk rsjeleket. Cldul a sorrend megadsnl, mert ha a felsorols!an hierarchia $an, akkor a szmok s !et5k rangsora a k0$etkez/' r.mai szmok, ara! szmok, nag !et5k, kis!et5k. A kurzi$ls a !et5k hasznlata esetn ppen fordtott, azaz antik$a kurz$ flk0$r

kapitBlchen Dag antik$a kurz$ flk0$r kapitBlchen Amenn i!en jeleket alkalmazunk a felsorols jel0lsre, $laszthatjuk a gondolatjelet, a k0zppontot, a csillagot $ag eg ! jeleket is. # hrom azon!an a legg akori!!' & !et5k E Faramond G antik$a G kurz$ G flk0$r E Fill & szmok E r.mai E ara! Irodalomjeg zk Itt alkalmazhat. a f%gg/ !eh1zs, amel mg a leHikonszer5 sz0$egek szedsnl is szoksos. Itt az els/ sorhoz kpest a !ekezds t0!!i sora $an !eh1z$a, ennek mrtke az alap !ekezds els/ sora !eh1zsnak mrtk$el eg enl/. Il enek pldul az al!!i esetek' F urg k Inos' Irodalomjeg zk s !i!liogrfia. 8zerkeszt/k s szerz/k kzik0n $e. Jsiris kzik0n $ek. Budapest, (KK+, Jsiris, (*(&(LK. p. FMN?FMO= IO>J8' 8zerkeszt/k s szerz/k kzik0n $e. Jsiris kzik0n $ek. Jsiris =iad., Budapest, (KK+, (*(&(LK. p. FMN?FMO= IO>J8' Irodalomjeg zk s !i!liogrfia. 8zerkeszt/k s szerz/k kzik0n $e. Jsiris kzik0n $ek. Budapest, (KK+, Jsiris, (*(&(LK. p. DI?OFDPQFMI C-R#?' 7arg.k, szedst%k0r. A tipogrfia mestersge szmt.gppel. Budapest 4R0lg fa6 (KK+, <K&3,. I8B> K+S"<(+L",3"(