You are on page 1of 4

Si ta kuptojmë domethënien e shprehjes "La ilahe illAllah

"
Shejh Salih b.Feuzan b. Abdullah el-Fevzan, hafidhahullah Shkëputur nga "Silsiletu Sherhil-Resa il", !".#$%-#$& Kur është në pyetje kuptimi i drejtë i shprehjes "La ilahe il-lAllah", duhet vënë në dukje se lidhur më këtë çështje janë shfaqur një sërë kuptimesh dhe gjykime të gabuara, që shkurtimisht do t i përmendim! - Si e kuptojnë ithtarët e panteizmit "La ilahe il-lAll-llah" "thtarët e pantei#mit $ehlul vahdetil vuxhud%, si "bn Arabi dhe ithtarët e tij, thonë "La ilahe il-lAll-llah" dmth! nuk ka të adhuruar përpos Allllahut $la ma'abude il-lAllah%, çka do të thotë se nuk ka hyjni përpos All-llahut& 'ë kuptimin praktik kjo do të nënkuptonte këtë! (do gjë që adhurohet, është All-llah, pasi që, sipas tyre, gjithçka që ek#iston nuk ndahet në krijesë dhe Krijues& )or, çdo gjë që ek#iston është All-llah& $*+% )ër shkak të kësaj forme të të kuptuarit, janë quajtur ithtarë të pantei#mit, duke konsideruar se çdo gjë që ek#iston është një, dhe e gjithë ajo nuk është e ndarë, dhe ajo e gjitha është All-llah* (farëdo që njeriu adhuron, apo nga çfarëdo gjëje që robërohet, ai i është robëruar All-llahut* Kush i robërohet varrit, kush i falet idhullit, kush adhuron gurin, kush adhuron njerë# dhe kush adhuron melekët - sipas tyre -, të gjithë ata adhurojnë All-llahun, pasi All-llahu është Ai, që i vetmi ek#iston absolutisht& Lidhur me këtë, shumë njerë# gabojnë, kur thonë për All-llahun, subhanehu ve teala!",etëm -i adhurohesh", çka pjesërisht përputhet me besimin panteist& 'ëse njeriu do të thoshte! ",etëm -i ke të drejtë të jesh i adhuruar" .La ma'abude bihakkin sivake/, kjo fra#ë do të ishte e saktë, pasi çdo gjë që adhurohet pos -ij, nuk ka të drejtë të jetë e adhuruar& All-llahu, subhnahu ve teala, thotë! "'jo është kështu, sepse Allahu është e (ërteta )i vetmi "ë meriton të adhurohet*, kurse gjith+ka "ë adhurohet përve+ ,ij, është e pavërteta. -he, pa d.shim, Allahu është më i Lartësuari

thonë! "La ilahe il-lAllah" dmth! Askush nuk është në gjendje të krijojë. përpos All-llahut. nuk është në gjendje të japë jetë5 askush. 8ilësohen me mohimin e emrave dhe 8ilësive të All-llahut. përpos All-llahut. subhnahu ve teala. sipas tyre. 26% .okën dhe kush i ka nënshtruar )të rrotullohen* -iellin e 2ënën. nuk është në gjendje të krijojë5 askush. është idhujtar. pasi. përpos All-llahut. si po largohen )nga rruga e drejtë*0" $Ankebut. të shpikë e të planifikojë. jo në vërtetimin e tyre* . nuk është në gjendje të furni#ojë.Si e kuptojnë 4hehmitë dhe mu tezilet !jalën "La ilahe il-lAllllah" 7hehmitë dhe mu te#ilet. pasi edhe ata deklaronin! Askush. ndërsa "teuhidi esmau sifat" mohohet%& . është në mohimin e emrave dhe 8ilësive të Allllahut.dhe i /adhërishmi. përpos All-llahut& 4eduktimi i kuptimit të "La ilahe il-lAllah" në kuptimet paraprake të lartpërmendura është ajo në çka besonin dhe në çka qenë të bindur idhujtarët para "slamit."teuhidur-rububije"& All-llahu. thotë! "1ëse ti )/uhamed* i p.Si e kuptojnë apologjetët shprehjen "La ilahe il-lAll-llah"0 Apologjetët $ithtarët e retorikës fetare%. dhe ata të 8ilët i pasojnë këta. përpos All-llahut. sipas tyre. gjë që e gjitha është kuptimi i shkallës së parë të teuhidin .et ata se kush i ka krijuar "iejt dhe . sipas tyre. individi që vërteton emrat dhe 8ilësitë e All-llahut." $el-0a1h1h. ndërsa teuhidi. nuk është në gjendje që t ua marrë jetën5 askush. dy shkallët e para te teuhidit merren parasysh!"teuhidi rububije" dhe "teuhidi uluhije". 23% . me siguri "ë ata do të të thonë "Allahu3" Atëherë.9mth.

. -he. 'jë. kurse gjith+ka "ë adhurohet përve+ . siç ata e quajnë. janë ndërtuar mbi "La ilahe il-lAllah". pa d. prej fillimit deri në fund.lufta kundër llojeve të tjera të shirkut+ "La ilahe il-lAllah" duhet kuptuar nga të gjitha aspektet& "La ilahe illAllah" është një shprehje shumë e rëndë. 23% O Zoti ynë.Si e kuptojnë hizbitë dhe ihvanët "La ilahe il-lAll-llah" Ata gjykojnë se fjala "La ilahe il-lAllah" do të thotë "La 0akimijjeh "llAllah". ndërsa gjithçka veç -ij nuk ka të drejtë dhe nuk meriton të adhurohet* All-llahu. përpos All-llahut". i .ij. ne pyesim! Ku janë ibadetet tjera+ A është vetëm "hakimijeti" ibadet+ Ku është përpjekja. subhanehu ve teala. dmth se gjykimi i takon vetëm All-llahut& -ë gjithë e dimë se "hakimija". dhe e tërë thirja e të 9ërguarve dhe e tërë përmbajtja e Librave të shpallura është përshkohet me këtë shprehje* . është All-llahu. është një nga pjesët e kuptimit të "La ilahe il-lAllah". Allahu është më i Lartësuari dhe i /adhërishmi. përgjegjësisht e vërtetojnë se "La ilahe il-lAllah" do të thotë! "Askush nuk ka te drejtë të adhurohet. na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit ! .etmi.shim. thotë! "'jo është kështu. dhe "La ilahe il-lAllah" përfshin të gjitha ibadetet& :irëpo. edhe pse njerë#it adhurojnë diç tjetër përpos Allllahut& Ai është i 8ili me të vërtetë meriton t i robërohet dhe t i bëhet ibadet. që do ta shpëtojë nga #jarri atë që e pranon në mënyrë të saktë& -ë gjitha fetë. sepse Allahu është e (ërteta )i vetmi "ë meriton të adhurohet*. është e pavërteta." $el-0a1h1h.Si e kupton 5hli Sunneti "La ilahe il-lAllah" "thtarët e <unnetit $=hli <unneti%.

më al mua.O Zoti ynë. amiljen time si dhe të !jithë besimtarët ditën kur do të japim llo!ari! .