You are on page 1of 240

J. D. ROBB HALÁLOS LÁTOMÁS Gold Book Eredeti cím: Visions in Death Copyright 2004 by N ra !

oberts "li rights reser#ed $ordította: %iss &am's " borít k(p )*endrei &ibor m+nk',a &-rdel(s. tipogr'/ia: Gold Book %/t0 &ilos e*en kiad#'ny b'rmely r(s*(t soks*orosítani. in/orm'ci s rends*erben t'rolni #agy a kiad #al t-rt(nt elő*etes meg'llapod's n(lk1l b'rmely /orm'ban. b'rmely m don s+g'ro*ni 2)BN 345 42 06 0 %iad,a a Gold Book %/t0 $elelős kiad a k/t0 1gy#e*ető,e Nyomdai m+nk'latok: %ini*si Nyomda %/t0. Debrecen $elelős #e*ető: B-rdős 7'nos 1gy#e*ető iga*gat )*ertatt'sok (s elő*(kenys(g n(lk1l nincs bar'ts'g0 8ord 9ali/a: 8'tom's e*; Vagy 'lom; <lmodom tal'n; =illiam )hakespeare Első /e,e*et V(gigcsin'lta a* eg(s* est(t an(lk1l. hogy meg-lt #olna #alakit0 E#e Dallas hadnagy. aki a s*í#e m(ly(ig *sar+ #olt. >gy #(lte. hogy e* nem ke#(s erő/es*ít(sbe ker1lt tőle0 " nap,a eg(s* ny+godtan telt0 !eggel meg,elent a bír s'gon. ami legal'bb annyira r+tins*erűnek s*'mított. mint +nalmasnak. (s #(g*ett egy hatalmas adag. elme*sibbas*t papírm+nk'#al0 Egyeden 1gye #olt. melyben k(t bar't -ss*e#itatko*ott egy =est )ide?i lak h'* tete,(n. egy b+li k-*ben. hogy melyik1k kap,a a* +tols adag drogot ? B>**. E:otica (s @oom ke#er(k(t0 " #it'nak a* #etett #(get. hogy egy b+li* /el+grott a tetőre. (s kap*si mark'ba s*orította a* +tols adagot0 &al'n nem (r*ett sokat abb l. amikor s*(tcsattant a &i*edik s+g'r>ton. #is*ont a* bi*tos. hogy a b+li hang+lat't alaposan t-nkretette0 " s*emtan>k. bele(rt#e egy irgalmas s*amarit'n+st. akik a s*oms*(d h'*b l hí#t'k /el a kilenc ti*enegyet. egybehang* an a*t 'llított'k. hogy a* ember. akit >gy kellett -ss*elap'tolni a ,'rd'r l. a sa,'t akarat'b l +grott le a tetőről0 Előtte nem t+dt'k #iss*atartani att l. hogy a peremen t'ncol,on. (s amikor el#es*ítette a* egyens>ly't. hangos ,+hh(((( k-*epette. r-h-g#e b+csk'*ott a m(lybe0 8egnagyobb meglepet(s(re ? (s tal'n s* rako*tat's'ra egy l(gi#illamos +tasainak. akik s*int(n #(gign(*t(k 7asper %0 Ac%inney +tols t'nc't0

Egy alkalma1ankod t+rista *sebkamer','#al is meg-r-kítette a* esetet0 7asper hal'l't balesetnek minősített(k. (s a* 1gyet le*'rt'k0 E#e nem hi#atalosan ink'bb a* ostobas'got ,el-lte #olna meg a hal'l okak(nt. de nem akadt meg/elelő r+brika a* iratokon. ahol e*t a n(*et(t ki/e,thette #olna0 7asper (s nyolcemeletnyi +gr'sa k-#etke*t(ben alig egy r'#al a s*olg'lati ide,e le,'rta +t'n m'r el is hagyhatta a kapit'nys'got. hogy nem sokkal e*+t'n elakad,on a d(l+t'ni cs>cs/orgalomban. mi#el a kocsi,a. amit ideiglenesen r's *ott #alami s*adista. >gy #'ns*orgott. mint egy h'roml'b> #ak k+tya0 El(g magas a rang,a. a* 2sten s*erelm(re. (s ,oga #an egy tis*tess(ges kocsiho*0 Nem a* 4 hib',a. hogy k(t (# alatt kettőt is -ss*et-rt0 &al'n holnap reggel m(gis el#es*íti a* -n+ralm't. (s megcsonkít,a a* ig(nyl(si os*t'ly egyik illet(kes(t0 Ettől eg(s*en , ked#e kerekedett0 Ai+t'n ha*a(rt ? ok(. csaknem k(t r'#al k(sőbb ? gyorsan 't kellett #'lto*nia kem(ny gyilkoss'gi nyomo* b l di#atos h'*iass*onny' (s egy c(g#e*ető /eles(g(#(0 Eml(ke*tette mag't. hogy milyen , nyomo* . ennek ellen(re remegett. amikor a h'*iga*da bőr(be kellett b>,nia0 !em(lte. hogy #al ban siker1l di#atos k1lsőt -ltenie0 9is*en a r+h'it. a* als nemű#el be*'r an. a /(r,e m'r előre kik(s*ítette neki0 A'rpedig !oarke (rtett a* -lt-*k-d(she*0 Ő csak annyit t+dott. hogy #alami *-ld #an ra,ta. (s rengeteg helyen kil'ts*ik al la a bőre0 Nem maradt ide,e a #it'ra0 Bppen csak bele t+dott +grani a r+h'ba. (s beleerőltette a l'b't a ? s*int(n *-ld (s csillog cipőbe0 " magas tűsark>ban egyens>lyo*#a a s*eme csaknem egy magass'gba ker1lt a /(r,e s*em(#el0 E*t #is*ont egy'ltal'n nem b'nta0 Nem. amikor belen(*ett a term(s*et/-l-ttien k(k s*emp'rba0 Vis*ont el(g neh(* k-nnyed(n t'rsalogni idegenekkel. amikor a* ember att l /(l. hogy b'rmelyik pillanatban /en(kre eshet0 E*en is t>l,+tott0 &>l a gyors 't-lt-*(sen. a #ill'm>ton a sikl #al NeC Dorkb l Chicag ba. a kokt(lo*'son. ahol a* iga*'n nagys*erű italok ellen(re ma,d halaira +nta mag't. (s a #acsor'n is. ahol !oarke t+catnyi 1*let/el(t s* rako*tatta a**al. hogy a h'*iass*ony s*erep(t ,'ts*otta0 Nem t+dta pontosan. milyen 1*letben (rdekeltek. mi#el !oarke gyakorlatilag mindenben (rdekelt #olt s*(les e #il'gon. ő pedig nem #ette a /'rads'got mag'nak. hogy s*emmel k-#esse a /(r,e 1*leti 1gyeit0 Aind-ss*e annyit t+dott. hogy a legt-bb,1k megnyerne egy n(gy r's %i a leg+nalmasabb /ick a t'rsas'gban; #ersenyt0 De e*t is siker1lt t>l(lnie0 Egy n+ll a ,a#'ra0 . " #(g(n m'r csak annyi #olt a kí#'ns'ga. hogy min(l előbb ha*a(r,enek. ahol ledobhat,a mag'r l a*t a *-ld (s csillog #acakot. (s be*+han,on a* 'gyba. (s al+d,on hat r't.

mielőtt megint ketyegni ke*d a* ra0 203 nyara hoss*> #olt. /orr (s #(res0 De m'r k-*eledett a sokkal hű#-sebb ős*0 &al'n a* emberekben is al'bbhagy a k(s*tet(s. hogy egym'st -ld-ss(k0 Ebben #is*ont k(telkedett0 "lig rogyott be a mag'nsikl k(nyelmes 1l(seinek egyik(be. amikor !oarke a* -l(be #ette a l'b't. (s leh>*ta r la a cipő,(t0 ? Nehogy #alami h+nc+ts'got /orgass a /e,edben. ha#er0 9a egys*er #(gre siker1l megs*abad+lnom ettől a g-nctől. nem b>,ok #iss*a bele m(g egys*er0 ? E#e. ked#esem ? dorombolt !oarke. (s hang,'ban ott #iss*hang*ott eg(s* Erors*'g0 ? !engeteg -detem t'madt ettől a r-#id #allom'st l0 B'rmilyen gy-ny-rűen n(*el is ki ebben a r+h'ban. sokkal s*ebb #agy n(lk1le0 ? $ele,tsd el0 Nem /ogom >,ra /el#enni. (s nem #agyok ha,land abban a ne#ets(ges semmiben kis*'llni a sikl b l. amit nem s*(gyells* als neműnek hí#ni0 így h't000 F. (des 7(*+sG E#e s*eme /ennakadt. (s lassan h'traha,totta a /e,(t. amikor !oarke a talp'ho* nyomta a h1#elyk+,,'t0 0000000 H0 0 ? " legke#esebb. ami#el tarto*om neked. a* egy talpmass*'*s ? mosolygott !oarke. mik-*ben E#e /elny-g-tt0 &+dom. hogy gyűl-l-d minda*t. amit ma este csin'lt+nk0 !'ad's+l a*t is nagyra (rt(kelem. hogy nem h>*tad elő a /egy#ered. (s nem lőtt(l Aclntyre /el( a s*end#icsek /elett0 ? Igye. arr l a nagy /og> /ick r l bes*(ls*. aki >gy ne#et. mint egy s*am'r; ? Nagyon , l ,elleme*ted0 Vis*ont egyben (rt(kes 1*leti partner is ? emelte /el E#e bal l'b't !oarke. (s megcs kolta a l'b+,,ait0 ? Nagyon k-s*-n-m0 ? Ainden ok(0 E* is r(s*e a csomagnak0 " pokoli csomagnak. tette ho**' E#e gondolatban. mik-*ben r(snyire nyitott s*emh(,a al l a /(r,(t /igyelte0 " /(r,e remek. hat l'b k(t h1#elyk magas alak,'t0 Nem csak csinos. de okos (s stíl+sos is0 Bs ami a leg,obb a* eg(s*ben. nem cs+p'n s*erette. de egyenesen im'dta0 Erről m(g a #it'ik k-*ben sem /eledke*ett meg. pedig akadt egyp'r0 Nem #'rt tőle t-bbet a h'*iass*ony s*erep(ben. mint amennyit ny>,tani t+dott0 Jedig E#e tis*t'ban #olt a**al. hogy sokan sokkal t-bbet #'rn'nak0 !oarke birodalma mag'ban /oglalt , n(h'ny birtokot. ingatiant. gy'rat. 1*letet. (s m(g a , (g t+d,a. mit. s*erte a #il'gon (s a #il'gűrben0 Elk(p*elheteden1l ga*dag #olt0 9o**' hasonl hely*etben sokan el#'rn'k a /eles(g1ktől. hogy mindent ad,on /el. (s csak #el1k /oglalko**on0 !oarke nem ilyen #olt0 Ainden 1*leti est(re (s t'rsas'gi -ss*e,-#etelre elkís(rte.

mint a /eles(ge0 Jers*e csak ha t+dta0 Fss*esen tal'n h'romr l hi'ny*ott0 Ai t-bb. !oarke rengeteg alkalommal alakította >gy a napirend,(t. hogy a* neki meg/elel,en. #agy k-*reműk-d-tt egy?egy 1gy megold's'ban0 Val ,'ban. amikor E#e erre gondolt. sokkal ink'bb tekintette !oarke?ot egy nyomo* /(r,(nek. mint -nmag't egy 1*letember /eles(g(nek0 ? &al'n (n is tarto*om neked egy mass*'**sal ? tűnőd-tt0 !oarke #(gigh>*ta egyik +,,'t E#e talp'n0 ? Bn #is*ont bi*tosan0 ? De m(g le sem #ettem a r+h'mat ? cs>s*ott le,,ebb E#e a /otelben. (s leh+nyta a s*em(t0 ? Bbress* /el. amikor les*'llt+nk0 A'r csaknem siker1lt elal+dnia. amikor a retik1l,(be re,tett komm+nik'tor ,ele*ni ke*dett0 ? F. ne m'rG ? ny>lt leh+nyt s*emmel a retik1l +t'n0 Aikor (rke*1nk meg; ? Nagy,'b l ti*en-t perc m>l#a0 E#e b lintott. előkotorta a komm+nik'tor't. (s meg#'las*olta a hí#'st0 ? 2tt Dallas0 E#e Dallas hadnagy. itt a k-*pont0 " Central Jark kil't kast(ly'b l. a Bel#edere %ast(lyb l gyilkoss'got ,elentettek0 Egy ember1nk m'r ki(rt a helys*ínre0 ? Brtesítse Delia Jeabody nyomo* t0 9arminc perc m>l#a #'rom a helys*ínen0 Brtettem0 %-*pont. #(ge0 ? " /rancba ? t>rt bele E#e a ha,'ba0 ? Csak dob, ki. (s men, ha*a0 ? Nem s*eretem dob'lni a /eles(gemet0 2nk'bb meg#'rlak0 E#e -ss*e#ont s*em-ld-kkel meredt eleg'ns r+h','ra0 ? Gyűl-l-k ilyen s*erel(sben meg,elenni a helys*íneken0 9etekig m'st sem hallok a t-bbiektől0 !oss*abb #olt. mint gondolta. mert #iss*a kellett #ennie a cipő,(t. (s abban #(gigmenni a #'ros legnagyobb park,'nak a* egyik -s#(ny(n0 " kast(ly a park legmagasabb pont,'ra (p1lt. karcs> tornya magasan emelkedett a* (,s*akai (gboltra0 " t parti k-#e*ett >t #e*etett /el a l'b'ho*0 " t+rist'knak innen alkalm+k nyílt egys*erre el#ide *ni (s el/ot *ni a* eg(s* napi adag,+kat0 "mikor #is*ont lement a nap. >gy #on*otta a ha,l(ktalanokat. drogosokat. b'rca n(lk1li +tcal'nyokat. (s a*okat. akik a ba,t keresik mag+knak. mint a* e//(le helyek 'ltal'ban0 " ,elenlegi #'ros#e*et(s sokat 'g'lt. hogy tis*títs'k meg a parkokat (s a műeml(keket a* ilyen alakokt l0 Bs t-bb(ke#(sb( rends*eresen p(n*t is adtak a c(l meg#al sít's'nak a* (rdek(ben0 Klyankor -nk(ntesek (s #'rosi alkalma*ottak s*edt(k a s*emetet. most'k le a /al/irk'kat. csinosított'k a #ir'g'gyakat. (s így to#'bb0 Aa,d mindenki ny+godtan h'tradőlt. (s nem tett semmit. amíg >,ra tarthatatlann' nem #'lt a hely*et0

Jillanatnyilag el(g s*(pen n(*ett ki a hely. a ha,nal előtt (rke*ő +tcaseprőknek nem les* alkalm+k megi**adni0 E#e. !oarke?kal a* oldal'n a kordon /el( tartott. amit a helys*ínre ki(rke*ő rendőr-k m'r /el'llítottak0 " kast(lyt nappali /(nnyel 'ras*tott'k el a re/lektorok0 ? Nem kell meg#'rnod ? mondta E#e a /(r,(nek0 ? Aa,d #alaki ha*a#is*0 ? Aeg#'rlak0 E#e #itatko*'s helyett meg#onta a #'ll't. (s a kordonho* (r#e elő#ette a ,el#(ny(t0 )enki sem tett meg,egy*(st a r+h','ra #agy a cipő,(re0 E#e >gy #(lte. a* egyenr+h'sok a*(rt /og,'k be a s*',+kat. mert elter,edt r la. hogy időnk(nt ha,lamos s*(tr>gni n(h'ny segget. a* #is*ont meglepte. hogy m(g csak el sem #igyorodtak. (s a h'ta m-g-tt sem s>gtak -ss*e0 "* pedig m(g ,obban. amikor a t'rsa is g>nyol d's n(lk1l k-*eledett /el(,e0 ? Dallas0 E* nagyon ronda0 ? Ait tal'ltak; ? Egy /eh(r. harminc (# k-r1li nőt. A'r bi*tosítottam a helys*ínt0 Bpp a s*em(lya*onoss'g't pr b'ltam meg'llapítani. amikor s* ltak. hogy meg(rke*t(l ? l(pdeltek egym's mellett0 Jeabody k(nyelmes. l(gtalp> cipőben. E#e bokagyilkos tűsark>ban0 ? %(,gyilkoss'g0 Aegerős*akolt'k (s meg/o,tott'k0 De a gyilkos itt m(g nem hagyta abba0 ? %i tal'lta meg; ?N(h'ny k-ly-k0 7(*+som. Dallas ? 'llt meg Jeabody egy pillanatra. (s megd-rg-lte /'radt arc't0 ? "bban a rem(nyben s*-ktek meg otthonr l. hogy egy kis kalandban les* r(s*1k0 Na. most megkapt'k0 A'r (rtesített1k a s*1lőket (s a gyermek#(dőket0 ? 9ol a* 'ldo*at; ? Kdalent ? #e*ette E#e?et Jeabody. ma,d előrem+tatott0 " nő teste a k-#eken /ek1dt. nem sokkal mess*ebb a t s-t(t #í*t1kr(től0 " nyak'ra csom *ott. #-r-s s*alagon kí#1l m's r+h't nem #iselt0 " ke*(t a gyilkos -ss*e/onta a mellkas'n. ettől >gy n(*ett ki. mintha im'dko*na #agy kegyelem(rt k-ny-r-gne0 "* arc't tel,esen elborította a #(r0 "mi akkor -ml-tt ki. gondolta E#e. amikor ki#',t'k a s*em(t0 E#e?nek le kellett r>gnia a cipő,(t. ha nem akarta megkock'*tatni. hogy kit-ri a nyak't0 " ke*(t (s a cs+pas* l'b't be/>,ta a Jeabody helys*ínelők(s*let(ből s*er*ett /oly(kony kes*tyű#el0 De m(g így sem #olt k-nnyű lem's*ni a partra0 Elk(p*elte. milyen ne#ets(ges l't#'nyt ny>,that. ahogy csillog kokt(lr+h'csk'ban egyens>lyo* a k-#eken egy holttest /el(0 !eccsen(st hallott. ahogy a* anyag megadta mag't #alahol. de 1gyet sem #etett r'0 ? L. ember ? bor*ongott meg Jeabody0 ? &-nkretes*ed

e*t a csod'latos r+h't0 ?Jillanatnyilag egyha#i /i*et(semet is odaadn'm egy /armernadr'g(rt (s egy tis*tess(ges ing(rt0 Nem is bes*(l#e egy p'r 'tko*ott bakancsr l ? ma,d -ss*es*edte mag't. (s to#'bb t-rtetett a* 'ldo*at /el(0 ? Nem idelent erős*akolt'k meg0 %ell lennie egy m'sik helys*ínnek is0 A(g egy őr1lt sem erős*akolna meg egy nőt egy halom s*ikla tete,(n. amikor k-r-s?k-r1l p+ha. *-ld /ű nő0 Valahol m'shol t-rt(nt a t'mad's. a* erős*ak (s a gyilkoss'g. (s amikor #(g*ett. ide#ons*olta0 7 erőben lehet. ha #(ghe* t+dta #inni000 9acsak nem t-bben #oltak a* elk-#etők0 " l'ny tal'n s*'*harminc /ont lehet0 !'ad's+l minde* holts>ly ? h>*ta /el E#e a s*okny','t. ink'bb a helys*íne. semmint a r+ha #(delm(ben0 ? Jr b'ld meg a*onosítani. Jeabody0 Derítsd ki. ki #olt (let(ben0 Aik-*ben Jeabody egy. k1l-n erre a c(lra ki/e,les*tett s*'mít g(p segíts(g(#el eleget tett a k(r(s(nek. E#e alaposan s*em1gyre #ette a holttest hely*et(t0 ? " gyilkos 'llította be ebbe a k1l-n-s p *ba0 2ma; %-ny-rg(s; Ny+god, b(k(ben; Ait akarhatt'l 1*enni nek1nk; g+ggolt le. hogy k-*elebbről is meg#i*sg'lhassa0 ? )*emmel l'that s(r1l(sek. amelyeket a t'mad's (s a nemi erős*ak alatt s*en#edett el0 $els*íni hor*sol'sok a t-r*s(n (s a* alkar,'n000 Mgy tűnik. #(deke*ett0 8'tok #alamit a k-rme alatt0 Aegpr b'lt k1*deni. (s k-*ben megkarmolta a t'mad ,'t0 De e* nem bőr0 2nk'bb #alami s*-#ets*'l0 ? " ne#e Elisa AapleCood ? s* lalt meg Jeabody0 " Central Jark ny+gati r(s*(n lakik0 ?"* otthona k-*el(ben (rte a t'mad's ? ,elentette ki E#e0 ? Ellenben nem tűnik bel#'rosinak0 Nem l'ts*ik. hogy pedikűrbe ,'rt #olna0 " ke*e sem p+ha (s 'polt0 2nk'bb k(rges0 ? " /oglalko*'sa h'*tart'si alkalma*ott0 ? "ha. így m'r (rthető0 ? 9arminck(t (#es0 El#'lt0 Dallas. #an egy n(gy(#es gyerek0 Egy kisl'ny0 ? L. a pokolbaG ? bor*ongott meg E#e. ma,d igyeke*ett a m+nk','ra /igyelni0 9or*sol'sokat l'tok a comb,'n (s a nemi s*er#e k-rny(k(n is0 " nyak'ra egy #-r-s *sineget h+rkoltak0 "mely m(lyen bele#'g dott a /elp1//edt h>sba0 %(t #(ge a melle k-*( l gott0 ? " hal'l be'llt'nak a* ide,e. Jeabody; ? A'ris ? tolta a homlok'ra Jeabody a mikros*em1#eg(t. (s leol#asta a* egyik ki,el*őt0 ? 9+s*onk(t ra h>s* perc0 ? Nagy,'b l h'rom r',a0 Aikor tal'ltak r' a k-lyk-k; ? Nem sokkal (,/(l +t'n0 "mikor a* első /elnőtt ide(rt. lecsillapította őket. #etett egy pillant'st a magasb l a testre. (s negyed egykor (rtesített benn1nket0 ? Kk( ? #ette /el E#e a mikros*em1#eg(t. ma,d megac(lo*ta mag't. (s a s*(troncsolt arc /-l( ha,olt0 ? " gyilkos nem sietett0 Nem meggondoladan+l esett neki0 E*ek s*(p. precí* #'g'sok0 Csaknem seb(s*ien pontosak. mintha csak 't1ltet(she* akarta

#olna mag'#al #inni a s*em(t0 E*ek s*erint eredetileg is e*t akarta0 E* lehetett a ,+talma0 " #er(s (s a* erős*ak pedig cs+p'n a be#e*et(s ? egyenesedett /el. (s le#ette a s*em1#eget0 ? $ordíts+k a has'ra. (s #i*sg'l,+k meg a h't't0 <m nem tal'ltak semmit. csak s-t(t h+lla/oltokat (s /űnyomokat a l'ny /enek(n (s a comb,ain0 ?" gyilkos s*emből t'madt r'0 Nem (rdekelte. hogy a l'ny esedeg megl't,a0 Vagy a ,'rd'n. #agy a* >ton 1t-tte le. de semmi esetre sem a ka#iccsal /els* rt -s#(nyen0 8'tod a hor*sol'sokat a k-ny-k(n; Jr b'lta ler'*ni mag'r l. pr b'lt sikoltani0 &al'n erre nem ,+tott ide,e. mindenesetre a gyilkos mag'#al r'ngatta #alaho#'. ahol senki sem *a#arhatta meg a s* rako*'s't0 V(gigh>*ta a /1#-n0 "ddig #erte. amíg a l'ny m'r nem ellenke*ett to#'bb. (s +t'na megerős*akolta0 Aa,d a nyak'ra k-t-tte a*t a *sineget. (s meg/o,totta0 "mikor minde**el #(g*ett. #(gre nekil'matott annak. ami(rt eredetileg ,-tt ? tette /el E#e >,ra a s*em1#eg(t0 ? 8eh>*ta r la a r+h','b l maradt rongyokat. el#ette a cipő,(t. (s mindent. amit n'la tal'lt0 Bks*ert. b'rmit. amiből k(sőbb k-nnyed(n meg lehetne 'llapítani a s*em(lya*onoss'g't0 8eho*ta ide. a t partra0 Be'llította a kí#'nt p *ba0 Aa,d #atosan. nagyon oda/igyel#e. ki#'gta a s*em(t0 A(g egys*er ellenőri*te a po*it>r't. (s iga*ított ra,ta. ha >gy ít(lte s*1ks(gesnek0 " t ban lemosta mag'r l a #(rt. (s m'r el is ind+lt. tis*t'n. a , l #(g*ett m+nka ,+talm'#al a *seb(ben0 ? !it+'lis gyilkoss'g; ? Aindenesetre a gyilkos sa,'t s*ertart'sa s*erinti0 El#ihetik ? 'llt /el E#e0 ? Ai pedig pr b'l,+k megkeresni. hol #(g*ett #ele a gyilkos0 !oarke /igyelte. ahogy a /eles(ge #iss*aerőlteti a l'b't a cipő,(be. mik-*ben arra gondolt. mennyi#el csinosabban /est me*íd'b0 Vis*ont mag'ban elismerte. egy hadnagy nem engedheti meg. hogy így m+tatko**on a beos*tott,ai előtt0 Aert a tűsark> cipő. a ragyog r+ha ? amely #al ban nem #olt a legpraktik+sabb #iselet egy gyilkoss'g helys*ín(n ? (s a csillog (ks*erek ellen(re minden í*(ben nyomo* k(nt #iselkedett0 Aagas. so#'ny alak,a meg sem re*d1lt. amikor s*emben(*ett a* >,abb r(ms(ggel0 "ranybarna s*em(ben nyom't sem lehetett l'tni a r(m1letnek0 "* erős re/lektorok keres*tt1*(ben +gyan s'padtnak tűnt a bőre. de a /(ny egyben hat'ro*ott #on'sait is kihangs>lyo*ta0 !-#idre nyírt ha,'t. amelynek 'rnyalata csaknem megegye*ett a s*eme s*ín(#el. -ss*ek colta a #í* /elől />, s*(l0 N(*te. ahogy meg'll. (s n(h'ny s* t #'lt a* egyik egyenr+h'ssal. (s t+dta. hogy hat'ro*ott hang,a semmit sem 'r+l el a* (r*elmeiből0 8'tta. hogy odaint a hat'ro*ott. (s E#e?n(l , #al k(nyelmesebben -lt-*-tt Jeabodynak. a t'rsa pedig b lint0 Aa,d ot/hagy,a a rendőr-ket. (s megind+l /el(,e0 ? Aen, ha*a ? k-*-lte0 ? E* itt eltart m(g egy ideig0 ? Gyanítottam. hogy el /og0 Nemi erős*ak. /o,togat's.

csonkít's ? (s E#e s*igor> tekintet(t l't#a /el#onta a s*em-ld-k(t0 ? Nyit#a tartom a /1lemet. amikor dolgo*ik a nyomo* m0 )egíthetek #alamit; ? Nem0 &'#ol akarom tartani a* 1gytől a ci#ileket. m(g t(ged is0 " gyilkos nem a t parton #(g*ett a**al a l'nnyal. így meg kell tal'ln+nk a* iga*i helys*ínt0 8ehet. hogy ma este ha*a sem (rek0 ? 9o**ak. #agy k1ld,ek neked egy k(nyelmes r+h't; Ai#el minden hatalma ellen(re m(g !oarke sem t+dott egyeden csettint(ssel a park k-*ep(re #ar'*solni egy /armert (s egy bakancsot. E#e megr'*ta a /e,(t0 ? Van a kapit'nys'gon. a s*ekr(nyemben ? n(*ett #(gig mag'n. (s /els ha,tott. amikor (s*re#ette a kos*t (s a* apr s*akad'sokat a r+h'n0 Jedig pr b'lt #igy'*ni. amennyire lehetett0 "rra gondolt. 2sten t+d,a. mennyit /i*etett a /(r,e e*(rt a #acak(rt0 ? Ne harag+d,. hogy s*(ts*aggattam0 ? Nem /ontos0 9í#, /el. ha les* egy kis időd0 ? Jers*e. ma,d hí#lak ? (s E#e?nek minden ere,(t -ss*e kellett s*ednie. hogy ne tol,a el mag't l a /(r,(t. amikor a* előreha,olt (s megcs kolta0 ? )ok s*erencs(t. hadnagy0 ? "ha0 %-s*0 Aik-*ben !oarke #iss*a/el( ballagott a lim+*inho*. m(g hallotta. ahogy a /eles(ge /elemeli a hang,'t0 ? Kk(. /i>k (s l'nyok. #(ge a m k'nak0 "lkossatok kettes csoportokat0 <t/(s1l,1k a ter1letet0 E#e >gy #(lte. a gyilkos nem #ons*olhatta t>l mess*ire a* 'ldo*at't0 9is*en mi (rtelme lett #olna; Csak pa*arol,a #ele a* ide,(t. (s /elesleges kock'*atot #'llal a**al. hogy esedeg (s*re#es*ik0 Ennek ellen(re a Central Jarkot kellett 'tk+tatni+k. s* #al. hacsak nem ,'rnak ri'si s*erencs(#el. nem s*'mított gyors eredm(nyre0 &(#edett0 A(g /(l ra sem telt el. (s a k+tat's m'ris eredm(nyre #e*etett0 ? 2tt ? emelte /el a ke*(t. hogy meg'llítsa Jeabodyt. ma,d leg+ggolt0 ? %iss( megt-rt a /ű0 "dd ide a s*em1#eget0 "ha. aha ? /olytatta. mi+t'n /eltette a műs*ert0 ? 8'tok n(mi #(rt is ? 'llt n(gyk(*l'bra. (s olyan m(lyre ha,totta a /e,(t. hogy a* orra csaknem a /-ldet s>rolta0 Mgy /estett. ak'r egy #adat s*imatol kop 0 ? "dd ki a* +tasít'st. hogy *'r,'k k-r1l e*t a ter1letet0 9í#d a takarít kat. h'tha tal'lnak #alami nyomot0 N(*d csak ? #ett ki E#e egy csipes*t a helys*ínelő k(s*letből. (s leg+ggolt0 ? Egy let-rt k-r-mdarab0 "* 'ldo*at( ? ,elentette ki. mi+t'n a /(ny /el( tartotta0 ? Nem k-nnyítetted meg a gyilkos dolg't. iga*. Elisa; Aindent megtett(l. amit csak t+dt'l ? tette egy műanyag *acsk ba a k-r-mdarabk't. (s le1lt a sark'ra0 ? " t'mad ,a keres*t1l#ons*olta a /1#-n a l'nyt0 8ehet l'tni a nyomait. hogy hol pr b'lta meg#etni a sark't0 El#es*ítette a cipő,(t0 E*(rt tal'lt+nk /-ldet (s /+/oltokat a* egyik l'b'n0 " gyilkos #is*ont #iss*ament (rte. (s a r+h','t is mag'#al #itte ? 'llt /el0 ? Ellenőri**1k tí*saroknyi k-rben a s*emeteseket. h'tha kidobta0 Bi*tosan els*akadt. r'ad's+l tis*ta #(r (s kos*0 &al'n kap+nk egy leír'st arr l.

hogy mit #iselt +tol,'ra. de ha nem. akkor is megpr b'l,+k0 9ab'r megtartottad őket. iga*; ? s+ttogta maga el(0 ? Aegtartottad. eml(kbe. ? J'r saroknyira innen lakott ? ,egye*te meg Jeabody0 " gyilkos a* otthona k-*el(ben kapta el. ide#ons*olta. el#(ge*te a dolg't. ma,d el#itte oda. ahol megtal'lt+k0 ? Aindent meg#i*sg'l+nk0 2ga*ítsd el a* embereket. +t'na ind+l+nk a lak's'ra0 Jeabody megk-s*-r1lte a tork't. (s #(gign(*ett E#e r+h','n0 ? így akars* ,-nni; ? Van ,obb -tleted; E#e?nek erőt kellett #ennie mag'n. hogy mik-*ben a AapleCood h'*a előtt 'll droid /el( igyeke*ett. kokt(lr+h','ban (s tűsark> cipő,(ben ne (re**e mag't ne#ets(gesnek0 8egal'bb a ,el#(nye n'la #olt0 "n(lk1l sohasem tett egyeden l(p(st sem0 ?Dallas hadnagy (s Jeabody nyomo* 0 NDJ)D0 Elisa AapleCood 1gy(ben ,'r+nk0 2tt lakik; ? Aeg kell #i*sg'lnom a ,el#(ny(t. hogy a*onosíthassam0 " kora ha,nali időpontho* k(pest meglehetősen , l -lt-*-ttnek tűnt. de #(gső soron e* is a droidok k-teless(gei k-*( tarto*ott0 Eleg'ns. e*1stcsíkokkal dís*ített. #-r-s egyenr+h't #iselt. (s >gy ter#e*t(k. hogy egy -t#enes (#einek a k-*ep(n ,'r . ős*es hal'nt(k> /(r/ire hasonlítson0 ? " ,el#(nye s*ab'lyos0 Ar0 AapleCood bentiak h'*tart'si alkalma*ott0 " m+nkaad i Ar0 (s Ars0 8+ther Vanderlea0 Ai(rt keresik; ? 8'tta ma este As0 AapleCoodot; ? B,/(l (s reggel hat ra k-*-tt #agyok 0s*olg'latban0 A(g nem l'ttam0 ? Bes*(ln1nk kell a Vanderlea h'*asp'rral0 ? Ar0 Vanderlea el+ta*ott a #'rosb l ? nyitotta ki E#e?(k előtt a* a,t t a droid. (s bes(t'lt0 ? A'sod/ok> s*em(lya*onosít's ? t',(ko*tatta őket0 E#e boss*ankod#a +gyan. de elh>*ta a ,el#(ny(t a* előcsarnok dís*es ír as*tal'ba (pített letapogat előtt0 E#e Dallas hadnagy. a* a*onosít's po*ití#0 Ai a c(l,a a l'togat's'nak; ? Bes*(lnem kell Ars0 Vanderlea?#el. a* egyik alkalma*ott,'r l. n(# s*erint Elisa AapleCoodr l0 Egy pillanat t1relmet k(rek0 "*onnal (rtesítem Ars0 Vanderlea?t0 Aik-*ben #'rtak. a droid k-r1l-tt1k leb*selt0 9alk *enes* hallats*ott0 " le,'ts* akkor kapcsol dott be. amikor bel(ptek a* előt(rbe0 E#e /elt(tele*te. hogy >gy programo*t'k. reag'l,on a* emberek ,elenl(t(re0 "*t #is*ont nem t+dta megmondani. mi(rt kell a* embereknek *en(t hallgatni+k. mik-*ben keres*t1l#'gnak egy termen0 " l'mp'k hal#'nyan #il'gítottak. a #'*'kban /riss #ir'g illato*ott0 E#e n(h'ny í*l(sesen elrende*ett b>tordarabot is (s*re#ett. amelyeket #al s*ínűleg arra a* esetre tettek ki. ha

#alaki 1l#e s*eretn( meghallgatni a /el#(telt0 " d(li /alba s1lylyes*t#e k(t /el#on #'rta a* (rke*őket. a teret pedig /olyamatosan p's*t'*ta n(gy bi*tons'gi kamera0 " Vanderlea csal'dnak #olt mit a te,be aprítania0 ? 9ol #an Ar0 Vanderlea; ? (rdeklőd-tt E#e0 ? E*t hi#atalos minős(gben k(rde*i; ? Nem. csak kí#'ncsiskodom ? lengette meg a ,el#(ny(t a droid orra előtt E#e0 ? Nan'. hogy hi#atalos minős(gben k(rde*tem0 ? Ar0 Vanderlea 1*leti >tra +ta*ott0 Aadridba0 ?Aikor ment el; ? %(t nappal e*előtt0 9olnap est(re #'r,+k ha*a0 ? Ai000 ? hallgatott el hirtelen E#e. mert a s*'mít g(p ,ele*ni ke*dett0 Ars0 Vanderlea /ogad,a. -nt0 %(rem. a* " $E8VKNLV"8 AEN7EN $E8 "@ F&VENEGDED2% EAE8E&!E0 Ars0 Vanderlea a ,elű tetőt(ri lak'sban #'r,a0 ? %-s* ? (s amikor megind+ltak a /ekete?/eh(r mo*aiklapokkal kirakott padl n. a /el#on a,ta,a a+tomatik+san kit'r+lt0 ? Ai(rt mond+nk k-s*-netet a g(peknek; ? gondolkodott hangosan E#e0 ? Val s*ínűleg tes*nek r'. hogy megk-s*-n?e nekik a* ember #alamit. #agy sem0 ? E* a* ember egyik -s*t-n-s. #ele s*1letett ,ellem#on'sa0 " programo* k pontosan e*(rt ír,'k >gy a rends*ereiket. hogy a g(pek is k-s*-netet mond,anak nek1nk0 7'rt'l m'r Aadridban; ? Nem0 &al'n0 Nem. m(gsem ? t(to#'*ott E#e0 "* elm>lt (# sor'n rengeteg #'rosban meg/ord+lt0 ? Nem hinn(m0 Nem t+dod. ki ter#e* olyan cipőket. mint amit most is hordok. Jeabody; ? E* egy isteni cipő0 "karom mondani. csod'latos a cipőd. hadnagy0 ? Nem. egy'ltal'n nem isteni0 Egy per#er* /(r/i agy'b l pattanhatott ki. aki titkon gyűl-li a nőket0 "*(rt ter#e* ilyesmit. hogy alaposan megkíno*hassa őket. mik-*ben e**el p(n*t is keres0 ? A(r/-ldekkel hoss*abbnak l'ts*ik benne a l'bad0 ?"ha. pontosan erre #'gytam0 A(r/-ldhoss*> l'bra l(pett ki E#e lemond an a /el#on b l. amikor a kabin meg'llt a* -t#enegyedik emeleten0 " ,elű lak's hatalmas a,ta,'t egy apr cska. moha*-ld k-nt-st #iselő. a harmincas (#eiben ,'r nő t'rta s*(lesre előtt1k0 9oss*>. s*őke ha,'t #-r-s csíkok dís*ített(k. de l'ts*ott ra,ta. hogy csak nemr(g +grott ki a* 'gyb l0 ? Dallas hadnagy; 2stenem. e* egy 8eonardo?modell; Ai#el s*emmel l'that elragadtat'ssal b'm+lta a r+h't. E#e gyorsan le#onta a k-#etke*tet(st. hogy csakis arra c(lo*hat0 ? Elk(p*elhető ? /elelt0 8eonardo +gyanis nem csak elismert di#atter#e*ő #olt. hanem egyben E#e legk-*elebbi bar'tainak egyike is0 ? 9add m+tassam be a t'rsamat. Jeabody nyomo* t0 Ars0 Vanderlea; ? 2gen. Deann Vanderlea #agyok0 Ailyen 1gyben keresnek;

? Nem mehetn(nk bel,ebb. Ars0 Vanderlea; ? Dehogynem0 Eln(*(st. nagyon -ss*e*a#arodtam0 "mikor odalentről /els* ltak. (s a*t mondt'k. hogy a rendőrs(g akar #elem bes*(lni. elős*-r arra gondoltam. 8+therrel t-rt(nt #alami. de akkor Aadridb l hí#tak #olna. nem; ? mosolyodott el bi*onytalan+l0 ? Igye. 8+thernek nem esett semmi ba,a; ?Nem a /(r,e miatt ,-tt1nk. Ars0 Vanderlea0 9anem Elisa AapleCood miatt0 ? Elisa; F ilyenkor m'r r(gen als*ik0 Elisa nem ke#eredhetett bele semmibe ? /onta -ss*e a kar,'t a mellkasa előtt0 Airől #an s* ; ? Aikor l'tta +tol,'ra As0 AapleCoodot; ? Nem sokkal a*előtt. hogy al+dni mentem0 Mgy tí* ra k-r1l0 %or'n le/ek1dtem0 $',t a /e,em0 Ai(tt,oííek; ? Nagyon sa,n'lom. hogy nekem kell k-*-ln-m a ross* hírt. Ars0 Vanderlea. de As0 AapleCood halott0 Aa ha,nalban meggyilkolt'k0 ? E*000 E* ne#ets(ges0 Elisa a* 'gy'ban als*ik0 E#e t+dta. a* a legegys*erűbb. ha nem #itatko*ik0 ? &al'n a* lenne a leg,obb. ha megn(*n(0 ? Aind,'rt ha,nali n(gy0 Jers*e hogy 'gyban #an0 " s*ob','ban0 9't+l. a konyha mellett ? #ihar*ott 't a t'gas. antik b>torokkal berende*ett nappalin. amely a m(dias*ob'ba ny1t0 E#e l'tta a hatalmas. /alba s1llyes*tett k(pernyőt. #alamint a s*ekr(nybe re,tett komm+nik'ci s k-*pontot (s a* elektronik+s ,'t(kokat0 Nem is s*ekr(ny. ,a#ította ki mag't. ink'bb #alami/(le #itrin0 "* a /a,ta. amelyet !oarke mindig is kirakatnak hí#ott0 Egy oldala,t #e*etett a* (tke*őbe. (s a*on keres*t1l a konyh'ba0 ? )*eretn(m. ha itt #'rn'nak0 E#e?nek /eltűnt. hogy a h'*iga*d',+k egyre idegesebb0 $es*1lt (s /(l0 Ars0 Vanderlea kinyitott egy sor apr cska a,t t. amelyek E#e /elt(tele*(se s*erint Elisa AapleCood s*ob','t re,tett(k mag+k m-g-tt0 ? E* a lak's hatalmas ? s>gta Jeabody0 ? "ha. rengeteg hely (s rengeteg c+cc ? n(*ett k-r1l E#e a konyh'ban. ahol minden e*1st? (s /ekete s*ínben pomp'*ott0 8enyűg-*őnek (s praktik+snak tal'lta0 !'ad's+l olyan tis*tas'g +ralkodott benne. hogy tal'n m(g egy eg(s* os*tagnyi takarít sem t+dott #olna -ss*es*edni egyeden pors*emet0 Nem sokban k1l-nb-*-tt !oarke h'*'nak a konyh','t l0 Vis*ont arra sohasem t+dott a sa,'t,ak(nt gondolni0 "* )+mmerset birodalm'nak s*'mított. ő pedig t-bb mint boldogan hagyta. hogy +ralkod,on ra,ta0 ? A'r tal'lko*t+nk0 Jeabody. aki eddig a hatalmas "+to)(//el s*eme*ett. most h'tra/ord+lt0 ? 2smered a Vanderlea h'*asp'rt;

? &al'lko*t+nk. de nem ismerem őket0 "* egyik t'rsas'gi rende*#(nyen t-rt(nt. amire !oarke elr'ncig'lt0 " ne#e nem mondott semmit. his*en ki a /ene k(pes meg,egye*ni annyi embert; De a* arca be+grott ? /ord+lt meg. ahogy Ars0 Vanderlea siet#e #iss*a,-tt0 ?Nincs a s*ob','ban0 Nem (rtem0 Aegn(*tem minden1tt a lakr(s*(ben. de nem tal'ltam sehol0 Vonnie als*ik0 F a kisl'nya0 Nem (rtek semmit0 ? Elisa gyakran el s*okott menni (,,elente; ? Nem. term(s*etesen nem000 AignonG ? ki'ltott /el hirtelen Deann. (s #iss*arohant Elisa s*ob','ba0 ? %i a /ene lehet a* a Aignon; ? d1nny-gte E#e0 ? &al'n Elisa s*erető,(re gondolt0 ? Aignon is eltűnt ? k-*-lte /al/eh(rre s'pad#a Deann. (s mik-*ben a nyak't babr'lta. tis*t'n l'ts*ott. hogy remeg a* +,,a0 ? %icsoda000 ? " k+ty'nk ? /elelt gyorsan Deann0 " s*a#ak #al s'ggal elő+grottak a tork'b l0 ? Val ,'ban Elisa k+ty',a0 8egal'bbis őt s*erette a leg,obban0 Egy t-rpe+s*k'r0 J'r h nappal e*előtt #ettem a gyerekeknek0 De Aignon Elis't #'las*totta0 &al'n000 &al'n le#itte s(t'lni0 Elisa gyakran /e,e*i be k+tyas(t'ltat'ssal a nap,'t0 2stenem0 Bdes 2stenem0 ? Ai(rt nem 1l le. Ars0 Vanderlea; Jeabody. ho** egy poh'r #i*etG ? Baleset t-rt(nt; L. 2stenem. +gye. baleset t-rt(nt #ele; ? noha a s*em(ben m(g nem ,elentek meg a* első k-nnycseppek. E#e t+dta. hogy nem kell m'r sok'ig #'rni r',+k0 ? Nem0 Nagyon sa,n'lom. de nem baleset t-rt(nt0 Ars0 AapleCoodot megt'madt'k a parkban0 ? Aegt'madt'k; ? ism(telte meg lassan Deann. mintha nem lenne tel,esen tis*t'ban a s* ,elent(s(#el0 ? megt'madt'k; ?Aeggyilkolt'k0 ?Nem0 Nem0 ? 2gyon egy kis #i*et. ass*onyom ? nyomott egy poharat Deann ke*(be Jeabody0 ? 2gyon egy kortyot0 ? E* k(ptelens(g0 %(ptelens(g0 9ogy t-rt(nhetett; 9is*en p'r r',a m(g bes*(lgett1nk0 Bppen itt 1lt1nk0 F tan'csolta. hogy #egyek be egy /',dalomcsillapít t. (s /ek1d,ek le0 Mgy is tettem0 8e000 8e/ektett1k a l'nyokat. +t'na Elisa /ő*-tt nekem egy te't. (s a*t mondta. hogy /ek1d,ek 'gyba0 9ogy t-rt(nhetett e*; Egy'ltal'n mi t-rt(nt; Nem. gondolta E#e0 Aost egy'ltal'n nem lenne hely(n#al el'r+lni a s*-rnyű r(s*leteket0 ? 2gyon egy kis #i*et ? bi*tatta. mik-*ben l'tta. hogy Jeabody becs+k,a a* Elisa s*ob','ba #e*ető a,t t0 " gyerek. ,+tott a* es*(be0 9a esedeg /el(bred. e* a bes*(lget(s akkor sem a* ő /1l(nek #al 0 A'rpedig egys*er /el /og (bredni. /ű*te to#'bb a gondolatot0 A(gpedig arra. hogy a #il'g. amelyben (lt. -r-kre. #is*s*a#onhatatlan+l

meg#'lto*ott0 A'sodik /e,e*et ? Ai ta dolgo*ott mag'nak Elisa; ? (rdeklőd-tt E#e0 2ga*. ismerte a #'las*t. de >gy #(lte. e* a legokosabb m d,a annak. hogy be#e*esse a* iga*'n kem(ny k(rd(seket0 ? %(t (#e0 %(t (#e0 Bn000 Vagyis mi. a /(r,emmel rengeteget +ta*+nk. (s >gy #(ltem. nagy has*n't #enn(nk egy bendak alkalma*ottnak a nappali s*em(ly*et (s a droidok mellett0 "*t his*em. legink'bb csak t'rsas'gra #'gytam0 "*(rt d-nt-ttem Elisa mellett. mert s*impatik+snak tal'ltam ? simított #(gig a* arc'n. (s s*emmel l'that an igyeke*ett. hogy #alamelyest megny+god,on0 ? &erm(s*etesen meg#olt a meg/elelő k(pesít(se. ennek ellen(re alaposan +t'nan(*t1nk a m>lt,'nak0 9is*en beengedt1k a h'*+nkba. r(s*(#( #'lt a* (let1nknek0 Bppen e*(rt olyas#alakit akartam. akinek a t'rsas'g'ban , l (r*em magam0 Vonnie #olt a m'sik nyom s ok. amely mellette s* lt0 " l'nya. D#onne0 Nekem is #an egy kisl'nyom. @anna0 Igyanannyi idősek. (s arra s*'mítottam. ma,d -ss*ebar'tko*nak0 így is t-rt(nt0 Aintha mindig is egy csal'dban (ltek #olna0 Kk #al ban egy csal'd0 F. istenem. VonnieG ? s*orította a s*','ra a tenyer(t. (s most #al ban *okogni ke*dett0 ? A(g csak egy kisl'ny0 Aind-ss*e n(gy(#es0 9ogy mond,am el neki. hogy a* any,a000 9ogy mond,am el neki; ? Ai is bes*(lhet1nk #ele. Ars0 Vanderlea ? 1lt le Jeabody0 ? Bes*(l1nk #ele. (s k1ld1nk ho**' egy tan'csad t a gyermek#(dőktől0 ? Aag+kat nem ismeri ? 'llt /el Deann0 Kdament a s*oba t>ls #(g(ben 'll s*ekr(nyhe*. kih>*ta a* egyik /i kot. (s elő#ett egy *sebkendőt0 ? )okkal *a#artabb (s r(m1ltebb les*. ha egy000 9a egy idegentől hall,a. mi t-rt(nt a* any,'#al0 Nekem kell megtal'lnom a m d,'t. (s elmondanom neki nyomkodta meg a* arc't a *sebkendő#el0 ? Eln(*(st k(rek0 ? Csak ny+godtan ? mondta E#e0 ? Bar'tnők #olt+nk0 Aint @anna (s Vonnie0 Nem000 Nem olyan #is*onyban 'llt+nk egym'ssal. mint egy m+nkaad (s egy alkalma*ott0 " s*1lei000 ? #ett egy m(ly l(leg*etet0 ? "* any,a a bel#'rosban (l. Elisa mostohaap,'#al0 "* ap,a pedig. i*(000 Jhiladelphi'ban0 $el000 $elhí#hatom őket0 )*erintem ,obb les*. ha tőlem hall,'k elős*-r e*t a s*-rnyű hírt0 )*1ks(g1k les*000 Bes*(lnem kell 8+therrel is0 ? Bi*tos abban. hogy minde*t egyed1l is el t+d,a int(*ni; ? k(rde*te E#e0 ? $ordított esetben Elisa is megtenn( (rtem ? cs+klott el a hang,a. mire -ss*es*orította a s*','t. ma,d erőt #ett mag'n. (s /olytatta0 ? Gond,'t #iseln( a kisl'nyomnak0 Bn is gond,'t /ogom #iselni a* -#(nek0 Bi*tosan000 L. 2stenem. hogy t-rt(nhetett meg ilyesmi; ? Elisa nem említette. hogy gond,ai lenn(nek; Nem bes*(lt arr l. hogy *aklat,a. #agy meg/enyegette #alaki;

? Nem0 Nem0 Bi*tosan mondta #olna0 "* emberek ked#elt(k Elis't0 ? Volt +d#arl ,a; ? Nem0 Aostan'ban nem rande#>*ott senki#el0 Nagyon meg#iselte a #'l's. (s minden ere,(t arra /ordította. hogy stabil otthont teremtsen a l'ny'nak0 " /(r/iakat. a* ő s*a#ai#al (l#e. hanyagolni akarta egy kicsit0 ? Nem +tasított #iss*a mostan'ban senkit; ?Nem. mintha000 Aegerős*akolt'k; ? s*or+lt -k-lbe Deann as*talon pihenő ke*e0 ? Bi*tosat csak a boncol's +t'n mondhatok000 ? harapta el E#e a mondatot. amikor Deann egy #ill'mgyors mo*d+lattal megragadta a kar,'t0 ?Aaga t+d,a. (s nem hagyom. hogy eltitkol,a előlem0 Elisa a bar'tnőm #olt0 ? "* els*en#edett s(r1l(sekből arra lehet k-#etke*tetni. hogy igen? Aegerős*akolt'k0 Deann egyre erősebben s*orította E#e?et. ma,d megremegett a ke*e. (s #(g1l elengedte0 ? Aeg /og,a tal'lni a gyilkos't0 Aegtal'l,a. (s gondoskodik r la. hogy meg/i*essen a*(rt. amit tett0 ? E* a s*'nd(kom0 9a segíteni akar,a a m+nk'mat. arra k(rem. hogy gondolkod,on0 Nem ,+t a* es*(be semmi. amit kor'bban l(nyegtelennek #(lt; Nem említett Elisa semmit. m(g ha mell(kesen is; ? Bi*tosan #(deke*ett ? ,elentette ki Deann0 ? " /(r,e is #erte. m(gis #olt el(g ere,e elhagyni őt. amikor tan'csad ho* ke*dett ,'rni. (s segíts(get kapott0 Aegtan+lta meg#(deni mag't0 Bi*tosan k1*d-tt a gyilkos'#al0 ? Val ban0 9ol lakik Elisa #olt /(r,e; ? B'rcsak a*t mondhatn'm. hogy a pokolban. de #al ,'ban a %arib? tengeren. a leg>,abb cicabab','#al0 Valami b>#'rbolt,a #an ott0 A(g a sa,'t l'ny't sem l'tta0 Egyedenegys*er sem0 Elisa nyolc h napos terhesen adta be a #'l keresetet0 Nem engedem. hogy a* a /ick el#igye a gyereket ? i**ott /el harciasan Deann tekintete. (s a hang,a is t1*esen. s*en#ed(lyesen csengett0 ? $el#es*em #ele a harcot. ha mag'ho* akar,a #enni0 E* a legke#esebb. amit megtehetek Elis'(rt0 ? Aikor hallott r la +tol,'ra; ? "*t his*em. p'r h nap,a. amikor s*ok's s*erint megint k(sett a gyerektart'ssal0 <tko* dott. (s #itatko*ott. hogy minek /i*essen. amikor a l'nya ilyen s*(p k-rnye*etben (s , m dban (l ? s ha,tott /el0 ? Jedig a p(n* egyenesen Vonnie s*'ml','ra ment0 Elisa a taníttat's'ra tette /(lre. de e* meg sem /ord+lt annak a ga*embernek a /e,(ben0 ? )*em(lyesen sohasem tal'lko*tak; ? Nem. eddig ebben a k(tes -r-mben m(g nem #olt r(s*em0 8eg,obb t+dom'som s*erint n(gy (#e m(g csak nem is ,'rt NeC Dorkban0 Nem t+dok tis*t'n gondolkodni ? ismerte el0 ? De hamarosan -ss*es*edem magam0 Aegíg(rem. hogy gondolkodni /ogok. mindent nagyon k-r1ltekintően (s

alaposan #(giggondolok. (s b'rmit megtes*ek. ami#el segíthetek mag'nak0 Aost #is*ont /el kell hí#nom a /(r,emet0 Bes*(lnem kell 8+therrel000 (s s*eretn(k egyed1l maradni. k(rem0 Aag'nyra #an s*1ks(gem. hogy kital'l,am. mit /ogok mondani Vonnie?nak. amikor /el(bred0 %i kell tal'lnom. mit /ogok mondani Vonnie?nak. (s a kisl'nyomnak0 ? Valamikor a holnapi nap /olyam'n s*eretn(nk 'tk+tatni Elisa s*ob','t. (s 'tn(*ni a holmi,'t0 Igye. e* nem ,elent semmi/(le gondot; ? Nem0 "k'r most is neki/oghatn'nak. csak h't000 ? pillantott h'tra. a* a,t /el(0 ? )*eretn(m. ha Vonnie olyan sok'ig al+dna. amilyen sok'ig csak t+d0 E#e /el'llt0 ? Ebben a* esetben s*eretn(m megk(rni. hogy reggel hí#,on /el benn1nket0 ? $elhí#om0 Ne harag+d,on. de tel,esen el/ele,tettem. hogy kicsoda maga0 ? Dallas0 E#e Dallas0 " t'rsam pedig Jeabody nyomo* 0 ? 2ga*0 2ga*0 Eml(ks*em. hogy amikor a* a,t ban 'llt. m(g a r+h','t csod'ltam0 "* ta mintha (#ek teltek #olna el 'llt /el Deann is. (s mik-*ben E#e?et n(*te. megd-r*s-lte a* arc't0 ? Nagyon ismerősnek tűnik. de nem t+dom eld-nteni. #al ban ismerem #alahonnan. #agy csak a*(rt (r*em e*t. mert olyan sok idő telt el. ami ta 'd(pte a k1s*-b-t0 ? "*t his*em. tal'lko*t+nk m'r #alami , t(konys'gi #acsor'n. #agy e//(le rende*#(nyen0 ? Egy , t(konys'gi #acsor'n; L. h't pers*eG !oarke0 Aaga !oarke /eles(ge0 !oarke nyomo* ,a. ahogy mindenki emlegeti0 Nem /orog a* agyam >gy. mint kellene0 ?)emmi gond0 Nagyon sa,n'lom. hogy ilyen k-r1lm(nyek k-*-tt kellett >,ra tal'lko*n+nk0 Deann tekintete penge(less( #'lt. (s ism(t harcias tű* -nt-tte el a* arc't0 ? "mikor a* emberek !oarke nyomo* ,'r l bes*(lnek a kokt(l,+k (s a s*end#ics1k mellett. a*t mond,'k. hogy maga egy kicsit i,es*tő. egy kicsit al,as. (s roppant k-ny-rtelen0 E* meg/elel a #al s'gnak; ? El(g k-*el 'll ho**'0 ? !emek0 !emek ? s*orította meg hat'ro*ottan E#e ke*(t Deann0 ? "kkor maga e*ent>l nem csak !oarke. hanem a* (n nyomo* m is0 ? Neh(* napok előtt 'll ? ,egye*te meg Jeabody0 ? Vis*ont >gy #(lem. boldog+lni /og. ha #iss*anyeri a* egyens>ly't0 ? Egyenes a gerince ? helyeselt E#e0 ? It'nan(*1nk Elisa #olt /(r,(nek0 8ehet. hogy >gy d-nt-tt. ide,e ell'togatni NeC Dorkba0 Bes*(l1nk a* 'ldo*at s*1lei#el (s a bar'tai#al0 &is*t'n akarom l'tni. hogy teltek a nap,ai a Vanderlea csal'dn'l0 ? " gyilkos nem a*(rt -lte meg. mert #(leden1l arra ,'rt0 Erre +tal a csonkít's. a helys*ín. (s a p *. amibe a holttestet be'llította0 Elk(p*elhető. hogy nem s*em(lyes indít(k #e*ette. de akkor is mindent alaposan kiter#elt0 ? Egyet(rtek ? #'gtak keres*t1l a* előcsarnokon. (s megind+ltak a

k-*elben #'rako* rendőrs(gi a+t /el(0 ? AapleCood k(ső est(nk(nt megs(t'ltatta a k+ty't0 Aindennap így tett0 " gyilkos ki/igyelte. ma,d meglap+lt. (s #'rt0 )*'momra ebből a* k-#etke*ik. hogy t+dta. a k+tya nem /og neki +grani. #agy #alahogy el t+dta int(*ni. mielőtt komolyan *a#arni ke*dte0 ? 8'tt'l m'r t-rpe+s*k'rt; ? emelte /el Jeabody a ke*(t. (s k(t tenyer(ből apr kelyhet /orm'lt0 ? "tt l m(g #annak /ogai. #agy t(#edek; ? 'llt meg a kocsi mellett. (s #(gign(*ett a k-rny(ken0 "* +tcal'mp'k mindent /(nyesen meg#il'gítottak0 Erre/el( rends*eresen ,'rőr-*tek a bi*tons'gi droidok. (s a* a,t k előtt a nap minden r','ban 'llt egy kap+s0 &al'n m(g ,'rmű/orgalom is #olt a t'mad's ide,(n0 ? Elisa a parkban s(t'ltatta a k+ty't0 Esedeg csak a s*(l(n. de lehet. hogy bel,ebb mer(s*kedett0 Bi*tons'gban (re*te mag't0 2tt lakott. ismerte a k-rny(ket0 &al'n igyeke*ett k-*el maradni a* +tc'ho*. de nem el(gg(0 " t'mad ,'nak gyorsan kellett cselekednie0 )*inte tel,esen bi*tos. hogy #'rt r' ? l(pett le E#e a ,'rd'r l. (s elk(p*elte a ,elenetet0 ? Elisa hagyta. hogy a k+tya k-rbes*imatol,a a /'kat. (s el#(ge**e a dolg't0 F maga pedig k-*ben (l#e*te a gy-ny-rű (,s*ak't0 8ehet. hogy Vanderlea?#el bar'tnők #oltak. de m(giscsak n'la dolgo*ott. m(gho**' kem(nyen0 &e is l'ttad a ke*(t0 Bppen e*(rt ki(l#e*te e*t a n(h'ny s*abad pillanatot. amikor m's gond,a sem #olt. mint a k+tyas(t'ltat's ? s-p-rt #(gig *sebl'mp',a /(nyk(#(,(#el a /1#-n. a rendőrs(gi kordonnal elkerített /olt /el(0 ? " t'mad ,a addig #'rt. amíg m'r bi*tosra #ette. hogy nem l'that,'k meg a* +tc'r l0 " k+tya pedig #agy els*aladt. #agy Elisa gyilkosa a**al is #(g*ett0 ? V(g*ett a k+ty'#al; ? k(rde*ett #iss*a Jeabody s*omor>an. mire E#e megcs #'lta a /e,(t0 ? "* a /ick megerős*akolt. meg-lt. (s megcsonkított egy nőt0 Nem his*em. hogy k1l-n-sebb gondot ,elentett neki. hogy a k+ty't is kinyír,a0 ?7ess*+s0 E#e #iss*a/ord+lt a kocsi /el(0 "rra gondolt. ha*amehetne 't-lt-*ni0 " h'*a k-*elebb #olt. mint a kapit'nys'g0 !'ad's+l e**el att l a kellemeden (lm(nytől is megkím(ln( mag't. hogy egy s*akadt kokt(lr+h'ban m+tatko**on a koll(g'i előtt0 E*t semmik(ppen nem s*abad lebecs1lnie0 ? Elmegy1nk ho**'m0 !ends*ere**1k. amit tal'lt+nk. als*+nk n(h'ny r't. (s reggel /rissen. kipihenten /olytat,+k a nyomo*'st0 ? Brtem0 Aint ahogy a*t is. amit nem mondas* ki hangosan0 Nem akars* ilyen -lt-*(kben m+tatko*ni a kapit'nys'gon0 ? $ogd be. Jeabody0 A'r ha,nali -t is elm>lt. mire E#e be#'ns*orgott a h'l s*ob'ba0 "* 'gy /el( menet ledob'lta mag'r l a r+h','t. (s me*telen1l bem's*ott a paplan al'0 Egyetlen hang n(lk1l. csendben elhelye*kedett a matracon. !oarke m(gis (s*re#ette. 't-lelte a derek't. (s mag'ho*

h>*ta0 ? Nem akartalak /el(bres*teni0 Csak p'r r't t+dok al+dni0 Jeabodyt els*'ll'soltam a ked#enc #end(gs*ob','ban0 ? "kkor kapcsol, ki ? cs kolta meg a /e,e b>b,'t !oarke0 ?"l+d,0 ? %(t r't ? motyogta E#e. (s #al ban kikapcsolt0 " k-#etke*ő. nem tel,esen tis*ta gondolata a* #olt: k'#(0 Bre*te a* illat't0 Mgy lop *ott be a* 'lmai k-*(. mint ahogy egy s*erelmes /(r/i m's*ik /el a #ir'ggal /+ttatott l+gason a ked#es(he*0 "mikor kipislogta a* 'lmot a s*em(ből. !oarke?ot pillantotta meg maga előtt0 " /(r,e mindig hamarabb /el(bredt n'la. (s 'ltal'ban m'r /el is #ette egyik. (n #agyok a #il'g +ra r+h','t. mire kikecmergett a* 'gyb l0 <m most ahelyett. hogy s*ok'sa s*erint a reggeli tő*sdehíreket ol#asta #olna a reggeli,e mellett. a* 'gy s*(l(n 1lt. (s őt /igyelte0 ? Ai a*; &-rt(nt #alami; Egy m'sik000 ? Ny+god, meg0 )emmi sem t-rt(nt ? (s amikor E#e /el akart pattanni. !oarke meg/ogta a #'ll't. (s #iss*anyomta a* 'gyra0 ? Csak 't#'llaltam a k'#(#al /els*erelt (bres*tő ra s*erep(t ? emelte E#e l't ter(be a cs(s*(t0 Aa,d /igyelte. ahogy a /eles(ge s*eme #'gyako*#a t'gra nyílik0 ? 2de #eleG !oarke 'tny>,totta a cs(s*(t. (s meg#'rta. amíg E#e moh n belekortyol0 ? &+dod. ked#esem. ha a ko//ein egys*er /elker1l a tiltott s*erek list','ra. t(ged is nyil#'ntart'sba /ognak #enni a /1ggős(ged miatt0 ? 9a megpr b'l,'k betiltani a k'#(t. kinyírom a* eg(s* bag'*st. e* nem lehet k(rd(ses0 Ai#el (rdemeltem ki. hogy 'gyban ihatom meg; ? )*eretlek0 ? "ha. s*erets* ? nyelt nagyot E#e. (s el#igyorodott0 Balek0 ? így nem /ogs* meggyő*ni arr l. hogy ho**am a k-#etke*ő cs(s*(t0 ? Bs ha a*t mondom. (n is s*eretlek; ? "* tal'n be#'lik ? simított #(gig h1#elyk+,,'#al a* E#e s*eme alatti karik'n !oarke0 ? %(t r'n'l a*(rt t-bb al#'sra lenne s*1ks(ged. hadnagy0 ? Aost csak ennyit engedhettem meg magamnak0 Aa,d bep tolom0 Valamikor0 Aegyek *+hanyo*ni ? kelt /el E#e. (s a /(lig telt cs(s*(t is mag'#al #itte a *+hany* ba0 !oarke hallotta. ahogy +tasít,a a* a+tomat't. tel,es erő#el enged,e meg a /orr #i*et. (s a /e,(t cs #'lta. de m'r megs*okta. hogy E#e minden reggel p+h'ra /ő*i mag't0 Mgy gondolta. amíg a /eles(ge a /1rdős*ob'ban idő*ik. k(s*ít neki #alami reggelit. (s rem(lte. nem kell odak-t-*nie a s*(khe*. (s erős*akkal megetetnie0 Bppen elke*dte programo*ni a* "+to)(/et. amikor p+ha. s*apora l(pteket hallott a h'ta m-g1l0 ? Esk1dni mern(k. hogy s*'mít g(p #an a /e,edben. ami a*onnal ,el*i. ha #alaki e#(sre gondol ? pillantott le !oarke a

l'b'ho* d-rg-lő*ő. k-#(r macsk'ra0 ? $ogad,+nk. hogy egys*er m'r reggeli*t(l a konyh'ban0 Galahad >gy dorombolt. mintha motor ,'rna a tork'ban. (s m(g s*orosabban sim+lt !oarke l'b'ho*. aki ek-*ben /rancia pirít st rendelt a g(ptől. mert t+dta. hogy E#e ennek csak ritk'n t+d ellen'llni0 E*t kieg(s*ítette n(h'ny s*elet s1lt s*alonn'#al. mi#el tis*t'ban #olt a sa,'t gyenges(g(#el. (s a**al. hogy mindenk(ppen ad ma,d #alamit a macsk'nak0 E#e egy r-#id. /eh(r b'rsonyk-nt-sben b+kkant elő a /1rdős*ob'b l0 ? Aa,d bekapok #alamit a kapit'nys'gon. amikor oda000 ? s*imatolt bele a le#egőbe. ma,d megpillantotta a nagy t'ny(r /rancia pirít st0 ? E* -#-n al+li 1t(s #olt0 ? "hogy mondod ? #eregette meg !oarke a s*(ket maga mellett. ma,d elhessegette a macsk't. amikor Galahad engedelmesked#e a meghí#'snak. /el+grott0 ? Nem te0 Nl, le. E#e0 Csak ,+t ti*en-t perced arra. hogy megreggeli**0 ? &al'n0 Aellesleg mondani is akarok neked n(h'ny dolgot ? 1lt le E#e. ma,d alaposan meglocsolta c+kors*ir+ppal a pirít st0 Beleharapott. ell-kte a macsk't. amely megpr b'lta #atosan becserk(s*ni a t'ny(r,'t. ma,d k(*be #ette a /rissen /ő*-tt k'#(#al teli cs(s*(t. amit a /(r,e t-lt-tt ki neki0 ? "* 'ldo*at 8+ther (s Deann Vanderlea?n(l dolgo*ott0 ? " Vanderlea !(gis(gkereked(s t+la,donosair l bes*(ls*; ? 8egal'bbis e* der1lt ki a* adatokb l. amikor r',+k kerestem0 Aennyire ismered őket; ? Nagyon sokat segített. amikor berende*tem e*t. (s a t-bbi h'*amat0 &-bbnyire a* ap,'#al kon*+lt'ltam. de 8+thert (s a /eles(g(t is ismerem0 Nem mondan'm. hogy bi*almas , bar'taim. de bar'ti ismerőseim0 Elk-tele*etten. nagy ho**'(rt(ssel mű#elik a s*akm',+kat0 !okons*en#es emberek. Deann pedig k1l-n-sen elbű#-lő0 Gyan>sítod őket #alami#el; ? "mennyire meg t+dom 'llapítani. 8+ther Aadridban #olt a gyilkoss'g elk-#et(s(nek a* ide,(n0 " /eles(ge sem s*erepel a list'mon0 Val ,'ban. hacsak nem dí,nyertes s*ín(s*nő. sokkal s*orosabb. bar'ti kapcsolatban 'llt a* 'ldo*attal. mint a* /elt(tele*hető egy egys*erű alkalma*ott (s a m+nkaad ,a k-*-tt0 Deannt megr'*ta Elisa hal'lhíre. de nem omlott -s*s*e0 Bn is s*impatik+snak tal'ltam0 ? "mennyire 8+thert ismerem. nem a* a /a,ta. aki k(pes lenne megerős*akolni egy l'nyt0 A(g ke#(sb( meggyilkolni. (s ki#'gni a s*em(t0 ? Klyas#alaki. aki megpr b'l cic'*ni a s*obal'nnyal a /eles(ge orra előtt; ? "* ember sohasem t+dhat,a. mi/(le h+nc+ts'gokra k(pes egy /(r/i a /eles(ge orra előtt. de nekem >gy tűnt. nagyon boldogok egy1tt0 "*t his*em. egy kisl'ny+k is #an0 ? N(gy(#es0 "k'rcsak a* 'ldo*at l'nya0 Deann Vanderlea nagyon neh(* reggel el( n(*0

? $(r,n(l #olt a* 'ldo*at; ? A'r el#'lt0 "* e:/(r,e a %arib?s*igeteken (l0 B'ntalma*ta0 "laposan +t'na /og+nk n(*ni0 ? )*erető; ? Deann s*erint senki0 "* 'ldo*at. Elisa AapleCood este tí* (s (,/(l k-*-tt rends*eresen megs(t'ltatta a csal'd kisk+ty','t0 Jontosabb időpontot is t+d+nk ma,d mondani. ha meg#i*sg'lt+k a* (p1let bi*tons'gi rends*er(t0 Elisa mindig a parkba ment0 Kda. ahol a gyilkos elkapta0 A'r #'rt r'0 Nem t-rt(nhetett m'sk(pp0 Aegt'madta. megerős*akolta. meg/o,totta. ma,d a s*ikl's t partra #ons*olta. (s be/e,e*te a m+nk','t0 " s*em ,elent #alamit; )*imb l+m lenne; ? tűnőd-tt E#e0 ? " l(lek t1kre. s*emet s*em(rt; Vagy a gyilkos cs+p'n egy el/a,*ott #all'si rit+'l(t k-#etett; Jers*e a* is elk(p*elhető. hogy csak eml(kbe #itte el0 ? Bes*(lned kell Air'#al0 ? "ha ? gondolt E#e a #'ros legelismertebb pro/ilalkot ,'ra0 ? A(gho**' amilyen hamar csak lehet ? takarította tis*t'ra bes*(d k-*ben a t'ny(r,'t E#e. ma,d /el'llt. hogy /el-lt-**-n0 ? 8ehet. hogy s*erencs(nk les*. (s nem ism(dődik meg a* eset0 ? Aiből gondolod. hogy t(#eds*; ? "* elk-#et(s m d,'b l0 &>ls'gosan s*er#e*ett (s precí* #olt0 &>l sok a s*imb l+m0 " s*em. a #-r-s *sin r. a p *0 &al'n siker1l kideríten1nk. hogy minde* Elisa AapleCoodra +tal #iss*a. de s*erintem ink'bb a gyilkost ,ellem*ik. mint a* 'ldo*atot0 Elisa egy bi*onyos típ+sba tarto*ott: #agy a k1lse,e. #agy a lakhelye alap,'n #'las*totta ki a tettes. esedeg s*'niít'sba #ehette m(g a h'tter(t is0 Vis*ont elk(p*elhető. hogy megel(gedett a* első. el(rhető nő#el0 ? "karod. hogy segítsek a Vanderlea h'*asp'rral kapcsolatban; ? &al'n m(g erre is sor ker1lhet0 ? Aa,d s* l,0 %ed#esem. ne a*t a d*sekit #edd /el ? 'llt /el !oarke ink'bb lemond an. mintsem elbor*ad#a. ma,d ki#ette E#e ke*(ből. amit a /eles(ge cs+p'n tal'lomra kapott elő a s*ekr(nyből. (s r-#id s*eml(lőd(st k-#etően ki#'las*tott egy /ak k(k gall(r>. kr(ms*ínű r+hadarabot0 ? Bí** bennem0 ? Nem is t+dom. hogy maradtam (letben. mielőtt elől(pt(l #olna a di#attan'csad mm'0 ? Bn t+dom. de nem s*í#esen gondolok r'0 ? &+dom. hogy most g>nyol ds* #elem0 ? Nh1m ? ny>lt a *seb(be !oarke. (s +,,'#al #(gigsimított egy s*1rke gombon. ami a legrond'bb s*ab's>. legelőnytelenebb kos*t1mről s*akadt le. amit #alaha l'tott0 "*t #iselte E#e. amikor elős*-r megpillantotta0 ? 9amarosan ke*dődik egy linkkon/erenci'm. +t'na a nap nagy r(s*(t a bel#'rosban t-lt-m ? ha,olt előre. (s megcs kolta a /eles(g(t0 ? Vigy'** magadra0 ? Vigy'*ok0 &+dod. a*t hallottam. hogy a bar'taid i,es*tőnek. al,asnak (s k-ny-rtelennek gondolnak0 Erről mi a #(lem(nyed;

? 9adnagy. a te bar'taid is +gyane*t mond,'k r lad0 Nd#-*-ld Jeabodyt a ne#emben ? tette ho**'. amikor E#e elind+lt ki/el(0 ? "* 1d#-*leted megtartom. csak a*t kap,a. ami marad ki'ltott #iss*a E#e0 9allotta. hogy !oarke elne#eti mag't. (s es*(be ,+tott. hogy a hang,a legal'bb annyira /eldob,a a reggel(t. mint egy hatalmas cs(s*e k'#(0 "mikor meg(rke*ett a kapit'nys'gra. (s bel(pett a* irod','ba. a* első dolga #olt. hogy időpontot k(r,en Air't l0 Jeabody tenni#al inak a list','ra /elker1lt. hogy ellenőri**e. 8+ther Vanderlea #al ban Aadridban ,'rt?e a gyilkoss'g elk-#et(s(nek a* ide,(n. (s a**al is őt bí*ta meg. hogy nyomo**a ki Elisa e:/(r,(nek a tart *kod'si hely(t0 "* eddig megismert adatokat bet'pl'lta a s*'mít g(pbe. (s elindított egy keres(st0 %í#'ncsi #olt. hogy a rends*er h'ny hasonl gyilkoss'gi 1gyet tal'l0 " csonkít'sos k(,gyilkoss'gok magas s*'ma egy'ltal'n nem lepte meg0 Ehhe* m'r t>l r(g ta #olt nyomo* 0 %ih>*ta a list'r l a*okat a* eseteket. ahol a* elk-#ető b-rt-nbe ker1lt #agy meghalt. ma,d a* eg(s* reggelt a megmaradt. megoldatlan esetek tan+lm'nyo*'s'#al t-lt-tte0 &-bbs*-r is ,el*ett a link,e ? a riporterek m'r s*agot kaptak0 <m egys*er sem /ogadta a hí#'st0 " /igyelm(t ism(t a* 'ldo*at /el( /ordította. mik-*ben hagyta. hogy a* -ss*egyű,t-tt adatok le1leped,enek a /e,(ben0 %i #olt #al ,'ban Elisa AapleCood; El#(ge*te a s*ok'sos iskol'kat. de nem ,'rt egyetemre0 $(r,he* ment. el#'lt. (s s*1letett egy gyermeke. akit k(t (#ig hi#at'sos anyak(nt gondo*ott0 " s*1lei ti*enh'rom (#es kor'ban el#'ltak0 "* any,a s*int(n h'*tart'si alkalma*ott. a mostohaap,a pedig seg(dm+nk's0 " #(r s*erinti ap,a Bron:ban (l. m+nkan(lk1li. (s a* (#ek sor'n meglehetősen hoss*> pri+s*t s*edett -ss*e0 E#e arra gondolt. k-*elebbről is megn(*i mag'nak <bel AapleCoodot0 Jiti'ner lop'sok. r(s*eg csendh'borít's. orga*das'g. tettlegess(g ? #erte a /eles(g(t ?. illeg'lis s*erencse,'t(k. (s k-*s*em(rems(rt(s s*erepelt <bel akt','ban0 ?Nocsak. nocsak. <bel. nem gondolod. hogy e* kiss( h'tbor*ongat ; " /el,egy*(sek k-*-tt nem s*erepelt s*e:+'lis indíttat's> t'mad's. de mindig #an egy első alkalom0 "* ap'k megerős*akol,'k a l'nyaikat0 E*t E#e nagyon , l t+dta0 &>ls'gosan is , l0 8es*orít,'k. (s meg#erik őket. elt-rik a csont,aikat. (s beletemetke*nek sa,'t h>s+kba (s #(r1kbe0 "mikor (re*te. hogy he#esebben ke*d #erni a s*í#e. (s t+dat'ba r(gi. r(m'lomba illő eml(kek >s*nak. lassan /el'llt a* as*tal mellől0 %iment egy nagy poh'r #í*(rt. (s lassan. kortyonk(nt megitta. mik-*ben kib'm+lt irod',a egyeden. keskeny ablak'n0 &+dta. mit kellett els*en#ednie Elis'nak. amikor a gyilkosa megerős*akolta0 2smerte a /',dalmat. (s a /',dalomn'l is

erősebb retteg(st ? a megal'*otts'got. (s a megr'*k dtat'st0 Ngy ismerte. ahogy csak egy m'sik 'ldo*at ismerheti0 2tt a* ide,e #iss*at(rni a terepre. mondta mag'ban0 Viss*a a terepre. (s a m+nk'ho*0 ? DaIas; E#e nem /ord+lt meg. mint ahogy a*t sem k(rde*te mag't l. #a,on mi ta /igyeli Jeabody. ahogy megpr b'l,a #is*s*anyerni a* -n+ralm't0 ? Ellenőri*ted Vanderlea?t; ? 2gen. hadnagy0 Val ban Aadridban #olt. mint ahogy mondt'k. de m'r elind+lt ha*a/el(0 Ai+t'n a /eles(ge /elhí#ta. lemondta a* +tols t'rgyal'sait0 Aa reggel. helyi idő s*erint h(tkor. r(s*t #ett egy m+nkareggelin0 Nem rep1lhetett ha*a. ma,d #iss*a >gy. hogy k-*ben meg-lte AapleCoodot0 E* csaknem a lehetedennel hat'ros0 ? Ai a hely*et Elisa #olt /(r,(#el; ? Brent 9oyt a ne#e0 &is*ta0 &egnap l'tt'k a )t0 &homas s*igeten. egy (,s*akai b'rban0 Nem ,'rt NeC Dorkban0 ? !endben0 AapleCood ap,'nak. <belnek hoss*> a pri+s*a0 Ft k-*elebbről is megn(**1k. de előbb men,1nk #iss*a a Vanderlea?h'*ba0 ? 2*(000 Van itt #alaki. aki bes*(lni s*eretne #eled0 ? "* 1ggyel kapcsolatban; ?Nos000 ? $ecseg(sre a*t'n #(gk(pp nincs időm ? /ord+lt meg E#e0 ? Be+gr+nk Aorrisho* a halottash'*ba. +t'na ir'ny a kert#'ros0 "mikor #iss*a(rt1nk. m(g Air'#al is bes*(lnem kell0 ? "ha. s* #al000 " l'togat d igencsak kitart 0 "*t 'llít,a. hogy t+d #alamit0 "m>gy tel,esen norm'lisnak l'ts*ik0 ? Aihe* k(pest; Ai(rt nem a**al ke*dted. hogy ,-tt #alaki. aki segítheti a nyomo*'st; ? Aert000 ? t(to#'*ott Jeabody. hogy hagy,a. E#e mag't l ,-,,-n r'. #agy ink'bb kock'*tasson. de hamar d-nt(sre ,+tott0 ? "*t 'llít,a mag'r l. hogy m(di+m0 8'tn k0 E#e megtorpant0 ? L. +gyan m'r0 !'*d le #alahogy0 A'r megtan+lhattad #olna. hogy kell b'nni a diliny sokkal0 ? )*erepel a ,egy*(kben. enged(lye is #an0 !'ad's+l 'llít lag ismer0 ? " bar'taim k-*-tt el#ből nincsenek m(di+mok0 ? Nem >gy gondoltam0 Van egy k-*-s bar'totok0 ?Aa#is s*okott minden/(le őr1lttel megismerkedni. de a* irod'mba nem engedem be őket0 ? Nem Aa#is k1ldte0 "*t 'llít,a mag'r l. hogy 8o+ise bar't,a0 Dr0 Dimatt (0 "ki k(t l'bbal 'll a /-ld-n0 !'ad's+l nagyon meg#iselte #alami. Dallas0 !emeg a ke*e0 ? " pokolba0 %ap tí* percet ? pillantott a* r','ra E#e. ma,d be'llította. hogy tí* perc m>l#a ,ele**en0 ? 9í#d be 1lt #iss*a a* ír as*tala m-g(. (s elgondolkodott0 E* t-rt(nik. amikor #alaki bar'tokra tes* s*ert0 "*ok is bar'tko*nak. m(gho**' olyanokkal. akik k(retlen?kelleden be/+raks*anak

a* ember (let(be. #agy a m+nk','ba. (s mielőtt (s*be kaphatna. m'r elborít,a a* ember'r0 "* ember'r. amely /eler(s*t őr1ltekből 'll0 Na. a*(rt m(gsem. tett n(mi engedm(nyt0 Nem minden l'tn k őr1lt0 N(h'ny+k ? de nagyon ke#esen ? #al ban t+d #alamit0 &is*t'ban #olt #ele. hogy a hat s'gok időnk(nt ig(nybe #es*ik a s*olg'ltat'saikat. m(gho**' nem is ross* eredm(nnyel0 <m ő eddig eggyel sem tal'lko*ott0 " m+nk','t mindig is a bi*onyít(kok alapos #i*sg'lat'ra. a technik'ra (s a logik+s gondolkod'sra (pítette0 Ehhe* t'rs+lt m(g a* -s*t-n-s meg(r*(s. a s*erencse. (s a meg/elelő emberekre gyakorolt nyom's0 E* a m ds*er eddig t-k(letesen műk-d-tt0 &-lt-tt mag'nak egy k'#(t0 Jeabody abban a pillanatban kís(rt be egy nőt. amikor cs(s*(#el a ke*(ben el/ord+lt a* "+to)(/től0 " #end(ge tel,esen norm'lisnak l'ts*ott0 9oss*>. barna ha,a a #'lla al' (rt0 " bőre s-t(t #olt. (s sima. hal#'ny*-ld s*eme idegesen csillogott. de amikor tal'lko*ott a tekintet1k. E#e meg'llapította. hogy nyoma sincs benne a* őr1letnek0 9at'ro*ott arc't #astag a,kak (s keskeny. ha,lott orr tette (r*(ki#(0 E#e >gy #(lte. me:ik i #agy spanyol #(r /olyhat a* ereiben0 "* ősei minden bi*onnyal /orr #id(ken (ltek. (s sokat git'ro*tak0 Eg*otik+s0 Becsl(se s*erint a harmincas (#ei derek'n ,'rhatott0 Erőtel,es teste tal'n -t l'b hat h1#elyk magas lehetett0 Ainden alkalomra meg/elelő. pipacspiros. , l s*abott nadr'got #iselt. (s ho**' +gyanolyan s*ínű. hoss*> inget0 "* +,,ain k-#es gyűrűk csillogtak. a /1l(be aranykarik't akas*tott0 ? Dallas hadnagy. hadd m+tassam be Celina )anche*t0 ? Kk(. As0 )anche*. /oglal,on helyet0 Nagyon s*orít a* idő. s* #al a* les* a leg,obb. ha mind,'rt bele#'g a k-*ep(be0 ? !endben ? 1lt le Celina. (s a* -l(be e,tette s*orosan -ss*ek+lcsolt ke*(t0 "mikor megs* lalt. >gy tűnt. mintha bes*(d k-*ben is l(lege*ne0 ? Aag'#al #itte a s*em(t0 9armadik /e,e*et ? Nos. most. hogy siker1lt /elkeltenem a* (rdeklőd(s(t000 /ű*te s*(t a ke*(t Celina. (s k(t +,,'t a ,obb hal'nt(k'ra s*orította. mintha csak /',na a /e,e. (s a*t s*eretn( enyhíteni0 %(rhetn(k (n is egy cs(s*e k'#(t; E#e nem mo*d+lt. csak belekortyolt a sa,'t,'ba0 " m(di'nak semmi/(le r(s*letet nem 'r+ltak el a csonkít'sr l0 <m a*t is t+dta. hogy mindig #an egy l(k0 Egy l(k. amin kis*i#'rog a* in/orm'ci 0 Celina /'tyolos hang,a kiss( remegett. de akcent+s n(lk1l bes*(lt0 ? E*t meg honnan #es*i. As0 )anche*; ? 8'ttam. de e*t a k(pet egy'ltal'n nem (l#e*tem0 ? 8'tta a* 'ldo*atot a Central Jarkban; ? 2gen. de (n otthon #oltam. nem a parkban0 "*(rt ,-ttem. hogy elmagyar'**am0 Bs t(nyleg nagyon megk-s*-nn(m. ha kaphatn(k egy kis

k'#(t0 E#e k+rt'n biccentett Jeabody /el(0 ? 2smerte Elisa AapleCoodot; ? Nem0 Aielőtt /olytatn'nk. el kell 'r+lnom. hogy m(g sohasem dolgo*tam a rendőrs(gnek0 Ős*int(n megmond#a most sem #'gytam erre a s*erepre0 %-*ben /elemelte a ke*(t. (s ges*tik+l'lni ke*dett0 E#e >gy #(lte. mindig így bes*(l0 Aa,d ism(t -ss*ek+lcsolta. (s #iss*ae,tette a* -l(be0 ? Nem akarok tal'lko*ni a**al. ami#el maga tal'lko*ott. hadnagy0 Nem akarok ilyen k(pekkel a /e,emben (lni0 Elsősorban n(gys*emk-*ti bes*(lget(seket (s s*e'ns*okat tartok0 Nem #agyok holdk ros. a dicsős(get sem ha,s*olom. hab'r abb l. amit 8o+ise mag'r l mondott. /eltes*em. ennek pontosan a* ellenke*ő,(t his*i0 ? 9onnan ismeri 8o+ise Dimatt t; ? Ks*t'lyt'rsak #olt+nk. (s a* iskola el#(g*(se +t'n is bar'tok maradt+nk0 %-s*-n-m ? #ette el a cs(s*(t. amit Jeabody ny>,tott /el(,e0 ? Aaga sokkal nyitottabb a term(s*et/elettire. nyomo* 0 &al'n #oltak m(di+mok a csal'd,'ban; ? 2*(. (n000 ? Aarad,+nk ink'bb mag'n'l ? s*akította /(lbe E#e0 ? !endben ? k stolt bele a k'#(ba Celina. (s első í*ben mosolyodott el. ami ta bel(pett E#e irod','ba0 ? E* nagyon /inom. (s ős*int(n be#allom. m'r nagy s*1ks(gem #olt erre a l-k(sre0 <lmot l'ttam0 ? 9+h+0 E*t hall#a Celina m(g s*(lesebben mosolygott0 ? " hitetlenked(s csak megny+gtat0 8o+ise a*t is említette. hogy s*impatik+snak /ogom mag't tal'lni0 %1l-n-s. de >gy tűnik. iga*at bes*(lt0 ? E* nagyon ked#es0 Nem maradhatn'nk a t'rgyn'l; ? Jers*e0 <lmomban meg,elent egy nő0 Egy /iatal. csinos nő0 "*t his*em. egyenes. #il'gosbarna ha,a #olt. amely (ppen hogy csak a #'ll'ig (rt0 8egal'bbis a* +tcal'mp'k /(ny(ben #il'gosbarn'nak tűnt0 Egy /eh(r kisk+ty't #e*etett p r'*on0 $armert (s p l t #iselt0 "* (p1let kap+,'ban. amelyből kil(pett. egy kap+s 'llt. aki#el #'ltott n(h'ny s* t0 Nem hallottam. miről bes*(lnek ahho* t>l mess*e #oltam0 It'na 't#'gott a* >ton0 Egy s*(les >ton0 " k+tya r'ngatta a p r'*t0 <lmomban a s*í#em he#esebben ke*dett #erni a /(lelemtől0 !' akartam kiab'lni. hogy /ord+l,on #iss*a. hogy men,en #iss*a a h'*ba. de meg sem t+dtam s* lalni0 " l'ny megd-rg-lte a kar,'t0 )*erintem arra gondolt. hogy iga*'n mag'ra kaphatoa egy d*sekit0 Egyre hű#-sebbek a* (,s*ak'k0 !em(nykedtem. hogy #iss*a/ord+l. (s minden rendben les*0 De nem /ord+lt #iss*a ? remegett meg Celina ke*e. mik-*ben a s*','ho* emelte a k'#(scs(s*(t0 ? &o#'bb ment0 <rny(k #et1lt r'. de nem t+dta. nem #ette (s*re0 " gyilkosa h't+lr l t'madt r'0 Nem l'tta. csak a* 'rny(k't0 "* a /(r/i #'rt r'0 Bppen >gy leste. mint ahogyan (n is0 L. (re*tem a* i*galm't. a* elm(,(t elborít őr1letet. mint

ahogy a l'ny /(lelm(t is0 " t'mad t #-r-snek l'ttam. gonos* s-t(t#-r-snek0 " l'nyt e*1st-snek0 V-r-s 'rny(k. e*1st /(ny ? koppant hangosan a k'#(scs(s*(,e a* as*talon. amikor letette0 ? Nem s*oktam ilyesmit csin'lni0 Nem is akartam ide,-nni0 ? A(gis el,-tt0 "kkor /e,e**e be0 Celina arc'b l eltűnt a s*ín. a s*eme 1#egesen csillant0 ? Aeg1t-tte a l'nyt. (s beler>gott a kisk+ty'ba. mire a* els*aladt0 9i'ba pr b'lt #(deke*ni a* 'ldo*ata. nagyon erős #olt0 "* arc't #erte. amíg a /-ldre nem rogyott0 Jr b'lt sikítani. de olyan gyorsan *'poro*tak r' a* 1t(sek. hogy nem t+dott0 " gyilkos000 ? kapkodta a le#egőt Celina. mik-*ben egyik ke*(#el -nk(ntelen1l megd-r*s-lte a s*í#(t0 ? " gyilkos 1t-tte. r>gta. mik-*ben egyre bel,ebb r'ngatta a* 'rnyak k-*(0 El#es*ítette a* egyik cipő,(t0 " t'mad ,a egy *sin rt tekert a nyaka k-r(0 V-r-set. mint a hatalom0 V-r-set. mint a hal'l0 )*orosan0 " l'ny le#egő(rt k1*d-tt. pr b'lt harcolni. de a /(r/i egys*erűen t>l erős #olt0 8et(pte r la a r+h't0 )*a,ha. loty . k+r#a0 Gyűl-lte0 "kkor is gyűl-lte. amikor megerős*akolta0 Aa,d egyre s*orosabbra (s s*orosabbra h>*ta a *sin rt. eg(s*en addig. amíg a l'ny elcsendesedett0 "míg meghalt ? g-rd1lt #(gig egy k-nnycsepp Celina arc'n0 "* +,,ai g-rcs-sen egym'sba /on dtak. ak'rcsak egy k-teg dr t0 Aegm+tatta neki. hogy mire , 0 Aegm+tatta. ki a /őn-k0 De e**el m(g nem #(g*ett0 Fss*es*edte a l'ny r+h','t. (s beletette egy apr *s'kba0 It'na a test(t be#ons*olta a parkba0 Erős #olt. nagyon erős0 %-*ben nagyon #igy'*ott mag'ra0 9is*en /ontos a testi (ps(ge. nem iga*; ? *ih'lt. mik-*ben mere#en b'm+lt maga el(0 ? " kast(lyho* (rt0 " t parti kast(lyho*0 F a kast(ly +ra0 " mindens(g +ra0 " #'ll'ra dobta a l'nyt. (s lem's*ott a s*ikl's partra0 Kdalent pedig #atosan a k-#ekre /ektette0 &ets*eni /og neki e* a hely0 &al'n #(gre ny+gton marad ? s*orította a melle k-*( -ss*e/ont ke*(t Celina0 ? Ny+god, b(k(ben. te s*+tyok0 Bs ki#'gta a s*em(t0 2stenem. 2stenem. ki#'gta a s*em(t. (s beletette egy ers*(nybe0 "* ers*(nyt pedig a *s'kba0 " l'ny arc't bemocskolta a #(r0 "k'rcsak a* ő ke*(t0 Aa,d leha,olt. (s megcs kolta a halottat0 Ekkor /elriadtam0 )*inte m(g (re*tem a s*',a ,eges (rint(s(t a s*'mon0 E#e kar r',a csipogni ke*dett. mire Celina -ss*ere**ent0 ? E*+t'n mit tett; ? k(rde*te E#e0 ? 9ogy mit tettem000 Nos. meg#'rtam. amíg elm>lik a ke*em res*ket(se. (s be#ettem egy altat t0 Jr b'ltam meggyő*ni magam. hogy csak r(m'lmot l'ttam0 Jers*e t+dtam. hogy e* l'tom's #olt. de meg akartam győ*ni magam a* ellenke*ő,(ről0 " k(pess(geim eddig m(g sohasem repítettek el ilyen s-t(t helyre. (s nagyon /(ltem0 Be#ettem egy altat t. (s pr b'ltam ki*'rni a* elm(mből minda*t. amit l'ttam0 &+dom. e* gy'#as'g. de sohasem 'llítottam. hogy b'tor lenn(k0 Nem akarok b'tor lenni. /őleg akkor nem. ha ilyesmi#el kell s*emben(*nem ? emelte /el ism(t a cs(s*(,(t0 ? Aa reggel

bekapcsoltam a k(pernyőt0 Elős*-r el akartam ker1lni a hírcsatorn't. de #alami arra k(nys*erített. hogy ellenőri**em magamat0 &+dnom kellett a* iga*s'got0 8'ttam a riportot0 Bem+tatt'k a l'ny /(nyk(p(t is000 a*( a csinos. barna ha,> l'ny(t. akit 'lmomban l'ttam0 " ne#(t is mondt'k0 Nem akartam ide,-nni0 " legt-bb rendőr s*1letett s*keptik+s0 Bppen e*(rt t+d,'k #(ge*ni a dolg+kat0 Ennek ellen(re el,-ttem0 ? "* 'llít,a. l'tta000 A'rmint 'lm'ban l'tta a* 'ldo*atot0 De a t'mad ,'t nem; ? Csak a000 Aaga >gy /ogalma*na. hogy cs+p'n a l(nyegi #al ,'t l'ttam0 Egy alakot ? nyelt nagyot Celina0 ? Eletemben nem rettentem m(g meg semmitől >gy. mint tőle0 %omolyan mondom. hogy nem akartam megkeresni mag't0 El akartam /ele,teni mindent. pedig ettől gyeng(nek (s mocskosnak (re*tem magam ? emelte /el a ke*(t. (s ,'ts*ani ke*dett a nyakl'nc'#al0 E#e l'tta. hogy a k-rm(t m(ly#-r-s. csillog lakk borít,a. amelyre /eh(rrel /(lhold alak> 'br't /estettek0 ? "*(rt kerestem /el. mert 8o+ise mes(lt m'r mag'r l0 Aegpr b'lok segíteni0 ? 9ogyan gondol,a a segíts(get; ? &al'n t-bbet l'tn(k. ha meg(rinthetn(k #alamit. ami a gyilkosho* tarto*ott. #agy #alamit. amit ő is meg(rintett0 Nem t+dom ? s+hant 't inger1lt 'rny a* arc'n0 ? E* nem a* (n s*akter1letem0 2smeretlen -s#(nyre l(ptem. (s maga sem k-nnyíti meg a hely*etemet0 ?"* (n dolgom a nyomo*'s. As0 )anche*. nem pedig a*. hogy megk-nnyítsem a hely*et(t0 ? It'nam a*t'n nyomo*hat. amennyi csak , lesik ? #'gott #iss*a Celina0 ? Csak a*t mondtam el. amit t+dok0 &+dom. hogy a /(r/i. aki elk-#ette a gyilkoss'got. hatalmas. #agy legal'bbis e*t his*i mag'r l0 &+dom. hogy erős0 Nagyon erős0 &+dom. hogy őr1lt0 "*t is t+dom. hogy nem e* a nő. nem Elisa AapleCood #olt a* első 'ldo*ata0 Gyilkolt m'r kor'bban is. (s nem akar,a abbahagyni0 ? 9onnan t+d,a; ? Nem t+dom >gy elmagyar'*ni. hogy meg is (rtse ? ha,olt előre Celina0 ? E*t (r*em r la0 Gyűl-lte a*t a l'nyt. (s e* a* (r*(s egys*erre t-lti el i*galommal (s /(lelemmel0 Gyűl-let (s /(lelem. /(lelem (s gyűl-let0 E*ek a legels-prőbb (r*(sei0 Gyűl-li a nőket. de egyben /(l is től1k0 $ogalmam sincs. mi(rt ,elentek meg a* 'lmomban0 &al'n egy kor'bbi (letemben kapcsolatba ker1ltem e**el a l'nnyal. #agy egy k(sőbbi (let1nkben /og+nk kapcsolatba ker1lni0 $(lek0 Vis*ont sokkal ,obban /(lek att l. hogy #alamik(pp a gyilkossal 'llok kapcsolatban0 )egíteni akarok. hogy elkap,a. mert beleőr1l-k. ha nem tes*em0 ? Bs mi a hely*et a tis*teletdí,'#al; Celina remegő mosolyra h>*ta a* a,kat0 ?Nagyon dr'ga #agyok0 De e*t most ingyen csin'lom0 Jro bono0 Egyeden /elt(tellel0

?Ai a*; ? " ne#em semmilyen k-r1lm(nyek k-*-tt nem ker1lhet nyil#'noss'gra0 Nem akarom. hogy b'rki is megt+d,a. ki#(#e a*okat. akiknek /elt(den1l s*1ks(ges. hogy (n is r(s*t #es*ek a nyomo*'sban0 Nem cs+p'n a*(rt. mert boss*ant nak tal'lom e*t a /a,ta nyil#'noss'got. nem cs+p'n a*(rt. mert e*'ltal olyan 1gy/elek is /el/igyeln(nek r'm. akiket eddig siker1lt elker1ln-m. hanem /őleg a*(rt. mert /(lek tőle0 $(lek a gyilkost l0 ? Aa,d (rtesít,1k. ha s*eretn(nk ig(nybe #enni a s*olg'ltat'sait0 %-s*-n-m. hogy ide /'radt0 Celina /(lig ne#et#e 'llt /el0 ? Aindig ilyen kem(ny; ? Aond,a meg0 El#(gre maga a l'tn k0 ? Nem t+dok ol#asni a gondolatokban ? #'gott #iss*a Celina. (s h'tradobta a ha,'t0 ? Bs nem ol#asok a* emberekben a beleegye*(s1k n(lk1l0 ? Aegíg(rem. hogy a* eny(met sohasem kap,a meg0 Aost dolgom #an. As0 )anche*0 $ontol ra #es*em. amit elmondott (s /elkín'lt0 Aa,d megkeresem0 ? Mgy tűnik. 8o+ise m(giscsak t(#edett0 Nem ked#elem mag't ? #ihar*ott ki Celina0 ? %icsit kem(ny #olt'l #ele ? ,egy*ete meg Jeabody0 Nem his*el neki; ? "*t nem mondtam0 Nem nyil#'nítok #(lem(nyt r la. amíg alaposan +t'na nem n(*t1nk. hogy #al ,'ban kicsoda0 Ellenőri*dG ? Nem kapott #olna enged(lyt. ha s*erepelne a bűn1gyi nyil#'ntart'sban0 ? Csak akkor nem kapott #olna enged(lyt. ha ,ogerős ít(let s*1letik ellene ? ,a#ította ki E#e. (s megind+lt ki/el(0 N(** +t'na0 A(gho**' alaposan0 8o+ise Dimatt t is megl'togat,+k0 9allani akarom a #(lem(ny(t0 ?7 -det0 Jers*e neked minden -deted , ? tette ho**' Jeabody. amikor E#e meg/ord+lt. (s ,eges pillant'sokat l-#ellt /el(,e0 ? 9a nem akad /ent a rost'n. el/ogadod a segíts(g(t; ? A(g egy k(t/e,ű. bes*(lő ma,om segíts(g(t is el/ogadn'm. ha segít elkapni e*t a /ick t0 Aost #is*ont t(r,1nk #iss*a a* +nalmas m+nk'ho*. amelyet a megs*okott. +nalmas m ds*ereinkkel kell el#(ge*n1nk0 Elős*-r a halottash'*ba mentek0 E#e t+dta. hogy mindig s*'míthat Aorrisra. a #e*ető patol g+sra0 Aorris tis*tess(gesen #(ge*te a m+nk','t. r'ad's+l a* ilyenkor s*inte elengedhetetlen. b1rokratik+s herceh+rca n(lk1l0 Aorrist a boncteremben tal'lta0 " k-penye alatt h'romr(s*es. ac(lk(k -lt-nyt #iselt0 "mikor E#e k-*elebbről is megn(*te. l'tta. hogy a mell(ny(t abs*trakt. me*telen nőalakok dís*ítik0 Aorris csak akkor -lt-*-tt ki. amikor alapos okot tal'lt r'0 9oss*>. s-t(t ha,'t l /arokba /ogta0 " bőr(n m(g mindig l'ts*ott. milyen s*(pen lebarn+lt nyaral's alatt0 Jillanatnyilag #is*ont /oly(kony kes*tyű#el #(dett ke*(ről #(r (s k1l-nb-*ő testned#ek cs-p-gtek0 A+nka k-*ben , ked#űen d+dor's*ott0 "mikor E#e (s Jeabody bel(ptek. h'tran(*ett a #'lla /elett. (s 1#eg m-g(

re,tett. mand+la#'g's> s*em(ben #id'm s*ikra csillant0 ? Csaknem egy h>s*asomba ker1lt(l0 ? 9ogy (rted e*t; ? $ogadtam $osterrel. hogy m(g ti*enegy előtt ide(rs*0 Nem sok hí,a #olt. de nyertem0 ? $eltartott egy m(di+m0 Neked mi a #(lem(nyed a term(s*et/eletti dolgokr l; ?)*erintem minden ember k1l-nleges k(pess(gekkel s*1letik. (s e*ek egy r(s*(t nagyon neh(* megmagyar'*ni0 Ellenben hat'ro*ottan ki,elentem. hogy a*oknak a* embereknek a kilenc#en s*'*al(ka. akik m(di+mnak 'llít,'k be mag+kat. nyomor+lt csal 0 ? " magam r(s*(ről magasabbra tenn(m a m(rc(t. de a t-bbiben egyet(rt1nk ? n(*ett le E#e a testre0 ? Ait l'ts*; ? Egy roppant s*erencs(den /iatal l'nyt. aki m'r nem l't semmit0 Vagy (ppen ellenke*őleg: imm'r mindent l't0 "tt l /1gg. miben his* a* ember0 )>lyos s(r1l(sek ? ke*dte ?. amelyeket m(g a hal'l be'llta előtt s*en#edett el0 " t'mad ,a alaposan el#erte. Dallas0 Aeg is erős*akolta. de nem tal'ltam spermanyomokat0 Bi*tosan #s*ert h>*ott0 " hal'l oka /+llad's0 " nyak'ra tekert *sin r a gyilkos /egy#er0 " s*em(t m'r csak e*+t'n #'gta ki0 &is*ta. precí* bemets*(sekkel0 Gyakorlott k(**el0 ? Aennyire precí*; )eb(s*i; ? 9a egy or#os a gyilkos. >gy (rtem. seb(s*. akkor nem a s*akma leg,obb,a0 2nk'bb >gy mondan'm. hogy gyakorlottan. de nem ki#(teles tehets(ggel /orgat,a a l(*ers*ik(t0 )*'mos apr . de tel,esen /elesleges #'g'st is e,tett ? intett egy mikros*em1#eg /el(0 ? Aegn(*ed; E#e s* n(lk1l /eltette a műs*ert. (s Aorris mellett ő is a holttest /-l( ha,olt0 ? 8'tod; 2tt0 Aeg itt is ? intett /e,(#el a k(pernyő /el(. ahol Jeabody is megcsod'lhatta a* alaposan /elnagyított #'g'sokat0 ? Nem t-k(letes0 )*erintem kicsit remegett a ke*e0 &est/olyad(kot is tal'ltam0 %icsit bele#'gott a bal s*emgoly ba. hab'r e*t m(g a laborb l Dickie?nek is meg kell erősítenie0 ?Kk(0 ? )ernmilyen nyomot nem siker1lt tal'lnom. ami a gyilkost l s*'rma*ik0 Cs+p'n /ű/oltokat. sarat. (s p'r s*őrs*'lat. de egyik sem embertől s*'rma*ik0 Erre is r'+s*íthatod Dickie?t0 &al'n k+tyas*őr. de csak tal'lgatok. mi#el t+dom. hogy #olt egy k+ty',a0 Ainden #(r a sa,'t,a0 ? E* nagyon ross* hír0 )*-#ets*'lak; ?" k-rme alatt akadt n(h'ny. de nem idegentől s*'rma*nak0 Nem adta meg k-nnyen mag't0 E* itt nem a labor. de >gy #(lem. a sa,'t r+h','b l s*akadtak ki0 &al'n akad k-*t1k. ami a gyilkos ing(ből. mi#el egyes darabokon /oly(kony kes*tyű nyomait tal'ltam0 .. E#e /elegyenesedett. (s le#ette a mikros*em1#eget0 ? &al'lko*t'l m'r ilyen esettel;

?"* (n po*íci mban mindennel tal'lko*ik a* ember. legal'bb egys*er0 De eg(s*en pontosan ilyet m(g (n sem l'ttam0 Bs te; ? Mgy m(g (n sem. hogy minden r(s*let egy1tt #olt0 De a* -s*t-nei a*t s>gt'k. hogy m(g /og0 ? " nő tel,esen tis*ta. Dallas0 A'rmint )anche*0 A(g sohasem tart *tatt'k le. (s nem s*erepel a bűn1gyi nyil#'ntart'sban ? ol#asta /el Jeabody. mik-*ben a k1l#'ros /el( tartottak0 ? "karod hallani a* (letra,*'t; ? Csak a l(nyeget0 ? 20240 /ebr+'r 5?'n s*1letett Aadisonban. =isconsin 'llamban0 Brrr0 " s*1lei Canc+nban (lnek0 E* m'r sokkal ,obbG Egyke0 Aag'niskol'ba ,'rt0 9'rom (#en keres*t1l (lett'rsi kapcsolatban (lt egy /(r/i#el0 Ennek a kapcsolatnak ti*enn(gy h nappal e*előtt lett #(ge0 Nincs gyereke0 Be,egy*ett. enged(llyel rendelke*ő m(di+m0 Fn'll #'llalko*'sban dolgo*ik0 ? Aikor kapta meg a* enged(ly(t; ?&i*en-t (#e0 Nincs #ele semmi ba,0 @a,lott ellene n(h'ny polg'ri per. de mindegyikben a* ő ,a#'ra d-nt-ttek0 9a a* ember m(di+mk(nt dolgo*ik. tel,esen norm'lis. ha időnk(nt beperelik0 9a #alami nem >gy alak+l. ahogy s*'mított'k. a* emberek /elh>**'k mag+kat. (s m'ris rohannak a bír s'gra0 ? "* emberek legs*í#esebben m(g a /elhőket is bepereln(k. ha a* eső elmossa a pikniket0 ? Jri#'t kon*+lt'ci kat (s csoportos s*e'ns*okat is tart0 !'ad's+l mindebből nagyon , l meg(l0 9(ts*er #agy nyolcs*or annyit keres. mint egy al+l/i*etett nyomo* 0 " )oh ban lakik. m'r ti*enk(t (#e. de a* Kyster?-b-lben is #an egy lak'sa0 )*(p0 )*'momra e* >gy hang*ik. hogy minden tel,esen t-r#(nyes k-r1l-tte0 ? 9+h+0 El(rted 8o+ise?t; ? Aa a menhelyen dolgo*ik0 ? L ? s ha,tott csal dottan E#e. mert titkon rem(nykedett. hogy a Canal )treet?i klinik'ra kell kimennie. ha bes*(lni akar #ele0 Eddig m(g nem ,'rt a menhelyen. amit !oarke alapított a* otthon+kb l menek1lő nők megsegít(s(re0 ? Elős*-r a* 'ldo*at lak's'ra megy1nk0 It'na. ha marad el(g időnk. bes*(l1nk 8o+ise?*al0 ? Bn is s*í#esen megn(*n(m m'r a Dochas?t ? ,egye*te meg Jeabody0 ? Charles s*erint 8o+ise tel,esen oda#an (rte0 ? )*okt'l bes*(lni Charless*al; ? Jers*e. olykor?olykor0 Ai#el Charles. a hi#at'sos t'rsalkod (s b'rc's r(gebben Jeabodynak. most pedig 8o+ise?nak +d#arolt. E#e e*t k1l-n-sen h'tbor*ongat nak tal'lta0 Aint ahogy a* emberi kapcsolatokat 'ltal'ban0 Bele(rt#e a sa,'t,'t is0 ? V(letlen1l nem #olt s*erencs(nk a *sineggel; ? 9a s*erencs(nek ne#e*ed a*t a t(nyt. hogy egyed1l Aanhattanben harminc kiskeresked(sben lehet kapni. akkor igen0 Aegs*ere*tem a gy'rt k (s a nagykereskedők cím(t0 E*

a *sin r nagyon elter,edt. Dallas. sok k(*mű#esbolt (s r-#id'r+?s*ak1*let tart belőle0 " ,obb 'r+h'*akban csomagol'sho* has*n'l,'k0 Neh(* les* r',-nn1nk. hogy honnan s*ere*te a gyilkos0 ? 9a k-nnyű lenne. mindenkiből lehetne nyomo* 0 Aess*e nem bi*ony+lt k-nnyű /eladatnak ism(t kik(rde*ni Deann Vanderlea?t0 Nagyon kimer1ltaek tűnt. mintha beteg lenne. (s l'ts*ott ra,ta. hogy a* aggodalom (s a gy's* hatalmas s>llyal nyom,a a #'ll't0 ? Eln(*(st k(rek. hogy ism(t mag'ra kell t-rn1nk0 ? )emmi ba,0 8+ther. a /(r,em am>gy is k(sik0 " l(gi k-*leked(sben is lehetnek d+g k0 Jers*e. k-nnyebben menne. ha itt lenne0 Bn s*inte akar#a sem csin'lhatn'm ross*abb+l intett a nappaliban /el'llított /otelek /el(0 " k-nt-st egy esetlen. /ekete nadr'gra (s egy /eh(r. t>lm(rete*ett ingre cser(lte. 'm a ha,a m(g mindig k cosan meredt a* (gnek. (s E#e?nek a* is /eltűnt. hogy me*íti'b sietett el(,1k a,t t nyitni0 ? Nem al+dtam semmit. (s m'r nem sok hi'ny*ik ahho*. hogy -s*s*eessek0 Van #alami >,s'g; Aegtal'lt'k Elisa gyilkos't; ? Nem0 " nyomo*'s /olyik. (s igyeks*1nk minden lehets(ges in/orm'ci t -ss*es*edni0 ? "*t his*em. t>l sokat #'rtam ? n(*ett k-r1l *a#artan Deann0 ? $ő*hetek egy k'#(t. #agy te't0 Vagy #alamit0 ? Ne *a#artassa mag't ? s* lalt meg ked#esen Jeabody0 E*t a hangot E#e sohasem t+dta ilyen k-nnyed(n meg1tni0 )*í#esen elk(s*ítem. ha k(r #alamit0 ?Nem0 %-s*-n-m. nem0 Vonnie000 Vonnie megint elal+dt0 @ann'#al egy1tt0 $ogalmam sincs. /el/ogta?e. hogy a* any,a m'r soha t-bb( nem ,-n #iss*a0 Csak *okogott. (s *okogott0 Aindny',an sírt+nk0 "nnyira kimer1lt. hogy elal+dt0 "gyba /ektettem. mint ahogy @ann't is0 Aost egy1tt als*anak. így egyik1k sem (bred egyed1l0 ?" kisl'nynak s*1ks(ge les* egy tan'csad ra. Ars0 Vanderlea0 ? 2gen ? b lintott Jeabody /el( Deann0 ? A'r int(*kedtem0 "*t akarom. a*t s*eretn(m000 2stenem0 8+therrel egy1tt s*eretn(nk elrende*ni Elisa temet(s(t. de nem #agyok bi*tos benne. ki#el kell bes*(lnem. #agy mikor. #agy00 8e kell /oglalnom magam #alami#el ? bor*ongott meg0 ? "míg el/oglalom magam. nem omlok -ss*e0 ? Aegk(rek #alakit. hogy hí#,a /el mag't ? mondta E#e0 ?7 0 A'r /el#ettem a kapcsolatot a* 1gy#(d1nkkel. hogy int(**e el. ideiglenesen n'l+nk helye**(k el Vonnie?t. (s amilyen hamar csak lehet. indítsa el a* -r-kbe/ogad'si el,'r'st0 Nem s*abad. hogy b'rki is kis*akítsa őt arr l a* egyeden helyről. amit a* otthonak(nt s*eret0 A'r bes*(ltem Elisa s*1lei#el. #agyis a* any,'#al (s a mostohaap,'#al0 "* any,a000 cs+klott el a hang,a. ma,d #ad+l megr'*ta a /e,(t. mintha csak a*t akarn' ki/e,e*ni. hogy e*t a l+:+st nem engedheti meg mag'nak0 ? Aa ide,-nnek. hogy le1l,1nk. (s megbes*(l,1k. mi lenne a leg,obb0

? Elisa bi*tosan h'l's lenne mag'nak. ha l'tn'. ahogy gond,'t #iseli a l'ny'nak0 9a l'tn'. ahogy megpr b'l,a segíteni a m+nk'nkat0 ? 2gen ? h>*ta ki mag't 1lt(ben. E#e s*a#ait hall#a Deann0 ? 8egal'bbis rem(lem0 ? Ait t+d <bel AapleCoodr l. Elisa #(r s*erinti ap,'r l; ? V(lem(nyem s*erint neh(* eset. de , kapcsolatban #olt Elis'#al0 A(g nem t+dtam el(rni. hogy elmond,am neki. mi t-rt(nt a l'ny'#al0 El+ta*ott. #alaho#' ny+gatra0 Kmah'ba. 2dah ba. Itahba000 "nnyira s*(ts* rt #agyok ? t>rt bele a ha,'ba mind a k(t ke*(#el0 ? &-bb mint egy h(tig oda les*0 "*t his*em. a test#(r(he* ment l'togat ba0 7obban mond#a a* a* iga*s'g. hogy most ra,ta akar (lősk-dni egy kicsit0 Elisa mindig adott neki a p(n*(ből0 "* any,a a*t mondta. megpr b'l,a el(rni0 ? )okat segítene. ha t+dn'nk. pontosan ho#' is +ta*ott0 Csak a r+tin ked#((rt0 ? It'nak(rde*ek. (s megt+dom0 &is*t'ban #agyok #ele. hogy 't kell k+tatni+k Elisa lakr(s*(t0 Bpp e*(rt /ektettem le a l'nyokat @anna s*ob','ban ? akart /el'llni. de Jeabody a #'ll'ra tette a ke*(t0 ?2nk'bb marad,on itt. (s pr b'l,on pihenni0 &+d,+k. merre tal'l,+k Elisa s*ob','t0 "mikor elhagyt'k a nappalit. E#e kiadta a parancsot: ? $el#e#ő bekapcs. JeabodyG így l(ptek be a* apr . kellemes. napaliba0 " /-ld-n n(h'ny ,'t(k he#ert. (s egy kos'r. benne #-r-s p'rn'#al0 E#e >gy #(lte. e* lehetett a k+tya /ekhelye0 &o#'bb mentek Elisa h'l s*ob','ba0 ?7egye*d meg. hogy a* ENyN #i*sg'l,a 't a link,(t. (s a s*'mít g(p(t ? l(pett E#e a* -lt-*őas*talho*. (s elke*dett k+tatni a /i kokban0 A'r kor'bban is se,tette. hogy Elisa egy kem(nyen dolgo* . a dolgait rendben tart nő #olt0 E* a benyom'sa a k+tat's /olyam'n egy cseppet sem #'lto*ott0 !engeteg bekerete*ett /(nyk(pet tal'lt. a legt-bb Elisa kisl'ny'r l k(s*1lt0 Valamint #ir'got. (s apr csecsebecs(ket. amelyekkel minden nő s*ereti k-r1l#enni mag't0 )a,'t maga ellenőri*te a* 'gy mellett 'll linket. lek(rte a* +tols hí#'s adatait0 "* any,a kereste Elis't. (s E#e #(gighallgatta a s*eretettel,es p'rbes*(det. amelynek a #(g(n egy kisl'ny is bes*aladt a k(pbe. mik-*ben egyre csak a*t ism(telgette. hogy bes*(lni akar a nammam'#al0 ? Dallas. a*t his*em. tal'ltam #alamit ? emelt /el Jeabody egy kosarat. amit a nappaliban tal'lt. a k(pernyő alatti polcon0 ?Ai a*; ? Varr kos'r0 " l'ny s*eretett #arrogatni ? emelt /el egy sp+lni *sin rt Jeabody. amely +gyan nem #-r-s #olt. de nagyon hasonlított arra. ami#el Elis't meg/o,tott'k0 E#e k-*elebb l(pett. hogy alaposabban s*em1gyre #egye. de ebben a pillanatban egy g-nd-r. #il'goss*őke ha,>. p+/ k

arc> kisl'ny l(pett be a s*ob'ba0 ? E* a* any+(0 Nem s*abad ho**'ny>lni a* any+ #arr kosar'ho*0 ? 2*(000 ? Aa,d (n ? s>gta Jeabody. mik-*ben E#e ke*(be nyomta a kosarat. (s leg+ggolt a gyerek el(0 ? )*ia0 Igye. te #agy Vonnie; " gyerek beh>*ta a nyak't0 ? Nem s*abad idegenekkel bes*(lnem0 ?E*t nagyon , l mondod. de rendőr-kkel bes*(lhets*. iga*; ? adta a kisl'ny ke*(be a ,el#(ny(t Jeabody0 ? Igye. a* any+k'd mes(lt neked a rendőr-kről; ? Kk segítenek a* embereken. (s /og,'k meg a ross*/i>kat0 ?"hogy mondod0 Jeabody nyomo* #agyok. ő pedig Dallas hadnagy0 ? Ai,a* a hannagy; ? " m+nk',a ? #'las*olt a*onnal Jeabody0 ? "*t ,elenti. hogy ő egy rendőr. aki m'r rengeteg ross*/i>t meg/ogott0 ? Kk(0 Nem tal'lom a* any+t0 Deann n(ni als*ik0 Aegtal'lod a* any+mat; Jeabody a kisl'ny /e,e /elett E#e s*em(be n(*ett0 ? Ai(rt nem keress1k meg ink'bb Deann n(nit; ? ,a#asolta0 ? F als*ik ? remegett meg Vonnie s*',a0 ? "*t mondta. hogy egy ross* b'csi b'ntotta a* any+t. (s e*(rt nem t+d ha*a,-nni0 De (n a*t akarom. hogy ,-,,-n ha*a0 Aost r-gt-nG ? Vonnie000 <m a kisl'ny ell-kte mag't l Jeabody ke*(t. (s E#e el( 'llt0 ? &(nyleg b'ntotta egy ross* b'csi a* any+t; ?7obb lenne. ha most #elem ,-nn(l. Vonnie0 ? &őle akarom hallani ? m+tatott apr +,,'#al E#e /el(. mik-*ben /elh>*ta a* als a,k't0 ? 0 a hannagy0 7(*+som. gondolta E#e0 L. 7(*+som0 " /e,(#el intett Jeabodynak. hogy kerítse elő Deannt. ma,d leg+ggolt a gyerek el(. (ppen >gy. ahogyan kor'bban Jeabody0 ? 2gen0 Nagyon sa,n'lom0 ? Ai(rt; ? Nem t+dom0 " kisl'ny b>*a#ir'gk(k s*em(be k-nnyek gyűltek0 ? Elment a doktorho*; E#e Aorrisra gondolt. a* ac(las*talra. (s a halottash'* rideg. (les /(nyű l'mp'ira0 ? Nem eg(s*en0 ?9a a* ember doktorho* megy. +t'na sokkal ,obban les*0 "ny+nak is doktorho* kell mennie0 9a nem ,-het ha*a. el t+ds* #inni ho**'; ? Nem0 Klyan000 Klyan helyen #an. aho#' nem mehet1nk +t'na0 Csak annyit tehetek. hogy megtal'lom a*t a* embert. aki b'ntotta. hogy megb1ntess(k (rte0 ? " s*ob','ban kell maradnia; ? 2gen0 "kkor nem b'nthat senkit0 ? It'na ha*a,-n a* any+;

E#e tehetetlen1l /eln(*ett. (s amikor megpillantotta Deannt. el-nt-tte a megk-nnyebb1l(s0 ? Vonnie0 Gyere ide. kisl'nyom0 ? "* any+t akaromG ? &+dom. kicsik(m0 &+dom ? -lelte mag'ho* s*orosan a kisl'nyt Deann. aki a #'ll'ra ha,totta a /e,(t. (s keser#es *okog'sban t-rt ki0 ? Elal+dtam0 Eln(*(st0 ? &+dom. hogy most nagyon neh(*0 &+dom. hogy nem a leg,obbkor. de meg kell k(rde*nem. nem t+d,a #(letlen1l. hol #'s'rolta Elisa a* anyagot a #arr kosar'ba; ? " #arr kosar'ba; 2tt is. ott is0 )*eretett k(*im+nk'*ni0 Engem is pr b'lt megtanítani r'. de rem(nytelen eset #agyok0 Van egy bolt a 9armadik s+g'r>ton000 2stenem. mi is a ne#e000 Varr Kda0 Bs egy nagy bolt a Inion )O+are mellett0 "*t his*em. a Aindent#arr0 Na meg a )ky Aaliban is #'s'rolt időnk(nt0 Eln(*(st ? ringatta Vonnie?t. mik-*ben a ha,'t simogatta0 ? "mikor Elisa elment itthonr l. (s be+grott egy boltba. ritk'n ,-tt ha*a 1res k(**el0 ? Aeg t+d,a mondani. hogy e*t hol #ette; ? emelte ki E#e a kos'rb l a *sin rt0 ? Nem. nem t+dom0 ? 2nt(*kedni /ogok. hogy #igy(k be a link,(t (s a s*'mít g(p(t0 Ainden hí#'s't innen. ebből a s*ob'b l int(*te; ? 8ehet. hogy a h'* t-bbi link,(ről is /elhí#ta időnk(nt a* any,'t0 De dolgo*ni a sa,'t s*'mít g(p(n dolgo*ott0 Ne harag+d,on. de meg kell ny+gtatnom Vonnie?t0 ? Aen,en csak. ny+godtan ? n(*egette E#e a *sin rt0 ? E* , nyom ? #(lte Jeabody0 ? Aindenesetre nyom ? tette be egy műanyag *acsk ba0 ? Gyer1nk. pr b'l,+k lenyomo*ni0 " be,'rati a,t abban a pillanatban ny1t ki. amint E#e #iss*ament a nappaliba0 " bel(pő /(r/inak d-bbenetes. aranys*őke ha,a #olt. amely csak m(g ,obban kiemelte s'padt. /'radt arc't0 8'tta. ahogy Deann /el+grik: a kanap(r l. ahol Vonnie?t ringatta. (s s*inte /+t#a ind+l meg /el(,e0 ? 8+ther0 L. 2stenem. 8+ther0 ? Deann ? -lelte mag'ho* 8+ther a /eles(g(t. (s a gyereket. (s Deann #'ll'ra ha,totta a /e,(t0 ? Bi*tos. hogy nem t(#ed(s; Deann megr'*ta a /e,(t. mik-*ben keser#esen *okogott0 E#e >gy #(lte. most t-rt ki belőle a* r'k ta #iss*a/o,tott sír's0 ? Eln(*(st. hogy bet-rtem a* otthon'ba0 Dallas hadnagy #agyok0 8+ther /elemelte a /e,(t0 ? 2gen0 2gen. megismertem0 Deann; Bdesem. #idd be Vonnie?t a h'l s*ob'ba ? cs kolta meg őket0 ? 9add /e,e**em ki ős*inte r(s*#(tem. Ar0 Vanderlea0 ? 8+ther. ha k(rhetem0 Aiben segíthetek; &ehetek egy'ltal'n #alamit; ? )okat segítene. ha #'las*olna n(h'ny k(rd(semre0 ? 2gen0 !endben ? n(*ett a /eles(ge +t'n 8+ther0 ? Nem t+dtam hamarabb ,-nni0 Egy -r-kk(#al s'gig tartott a* >t0

Deann elmondta000 A(g most sem (rtem0 Elisa000 kiment. hogy megs(t'ltassa a k+ty't. (s000 Deann s*erint megerős*akolt'k (s meggyilkolt'k0 Aegerős*akolt'k (s meggyilkolt'k. k-*#etlen1l itt. a parkban0 ? Elisa elpanas*olta #olna mag'nak. ha *aklatt'k #olna. #agy aggas*tan' #alami; ? 2gen ? /elelt 8+ther t(to#'*'s n(lk1l0 ? 9a nem is nekem. de Deann?nek mindenk(ppen0 Nagyon k-*el 'lltak egym'sho*0 Ai000 Ai egy nagy csal'd #olt+nk ? 1lt le 8+ther. (s leha,totta a /e,(t0 ? %-*el ker1lt As0 AapleCoodho*; ? E**el a*t akar,a k(rde*ni. hogy le/ek1dtem?e #ele0 Előre t+dtam. (s /elk(s*1ltem arra. hogy ne h'borod,ak /el0 8egal'bbis pr b'lok nem /elh'borodni0 Nem csaltam meg a /eles(gemet. hadnagy0 %1l-n-sen nem egy ilyen gy-nge. sebe*hető nő#el. a* egyik alkalma*ottammal. akit nagyon s*erettem. (s aki nagyon kem(nyen dolgo*ott. hogy tis*tess(ges (letet bi*tosítson a l'ny'nak0 ? Nem a*(rt k(rde*tem. mert meg akartam s(rteni0 )ebe*hetőnek ,elleme*n( As0 AapleCoodot; 8+ther k(t +,,'#al megs*orította a* orrnyerg(t. ma,d lee,tette a ke*(t0 ? Egyed1l ne#elte a kisl'ny't. a /(r,e kihas*n'lta. anyagilag tőlem /1gg-tt. ami a*t illeti. tetőt is tőlem kapott a /e,e /-l(0 Nem mintha nem tal'lhatott #olna mag'nak m'sik 'll'st0 %em(nyen meg/ogta a m+nka #(g(t0 Ellenben nem bi*tos. hogy tal'lt #olna olyan m+nkahelyet mag'nak. ahol a kisl'nya a mienk(he* hasonl otthonban nő /el. olyan emberek k-*-tt. akik s*eretik0 Elisa s*'m'ra Vonnie #olt a* első0 ? Nem /enyegette meg a #olt /(r,e; 8+ther elmosolyodott. de a tekintete komoly maradt0 ? &-bb( m'r nem0 Elisa erős nő #olt. akitől m'r megkapta. amit (rdemelt0 ? 2smer olyan embert. aki b'ntani akarta; ? "* (g#il'gon senkit0 E* a* iga*s'g0 A(g most sem t+dtam /el/ogni. legal'bbis nem eg(s*en. hogy #alaki m(gis megtette0 &+dom. hogy sok a dolga. de nekem is0 " /eles(gemnek (s a kisl'nyomnak s*1ks(g1k #an r'm0 Nem /olytathatn'nk k(sőbb e*t a bes*(lget(st; ? De igen0 E*t magammal #is*em ? m+tatta meg a *sin rt E#e0 ? írhatok r la egy elismer#(nyt0 ? Nem s*1ks(ges ? 'llt /el 8+ther. (s megd-r*s-lte a* arc't0 ? "*t hallottam. hogy maga nagyon , nyomo* 0 ? 2gen. , #agyok0 ? Aost mag't l /1gg-k ? ny>,totta E#e /el( a ke*(t 8+ther0 ? Aindannyian mag't l /1gg1nk0 " bel#'ros /el( menet be+grottak n(h'ny manhattani k(*im+nka1*letbe0 E#e?nek eddig /ogalma sem #olt arr l. hogy ilyen sokan /oglalko*nak olyan t'rgyak elk(s*ít(s(#el. amelyeket k(s*en is lehet #enni0 "mikor e*t be#allotta. Jeabody mosolyog#a #(gigsimított egy gombolyag csillog s*alagon0 ? Nagyon (l#e*etes. ha a* ember sa,'t maga k(s*íti a t'rgyait0 %i#'las*t,a a meg/elelő s*íneket. a* anyagot. megter#e*i a mint't000 Egy(ni#( #ar'*sol egy t'rgyat. amely >gy n(*

ki. mintha (letre akarna kelni0 ? 9a te mondod0 ? " csal'domban rengeteg k(*mű#es (s mű#(s* #an0 E* egy1tt ,'r a hippi/ilo* /i'#al0 Nekem is 1gyes a ke*em. de sa,nos nincs sok időm ilyesmire0 Vis*ont m(g mindig meg#an a* a teabab'm. amit tí*(#es koromban a nagyany'm segített horgolni0 ? A(g csak a*t sem t+dom. miről bes*(ls*0 ? Aire gondols*; " teabab'ra #agy a horgol'sra; ?Aindkettőre0 De nem is (rdekel ? #i*sg'lta E#e a* anyagokt l (s k(s*term(kektől roskado* polcokat0 ? Nagyon sok elad eml(ke*ett AapleCoodra a*ok k-*1l. akikkel bes*(lt1nk0 Vis*ont nem sok /(r/it lehet l'tni e*ekben a boltokban0 ? " k(*im+nka m(g mindig elsősorban a nők el/oglalts'ga0 E* helytelen0 Varrni nagyon megny+gtat 0 7onas b'csik'm olyan sebesen k-t-tt. mint a s*(l#ihar. (s mindig a*t 'llította. hogy att l olyan eg(s*s(ges (s (leterős m(g s*'*hat (#es kor'ban is0 Vagy h(t0 &al'n nyolc is meg#olt0 E#e oda sem /igyelt Jeabodyra0 Aegind+lt ki/el( a boltb l0 ? "mi a*t illeti. eddig m(g egyeden bolti alkalma*ott sem eml(ke*ett arra. hogy #alaki *aklatta #olna Elis't. #agy b'rmelyik #'s'rl ,+kat0 )enki sem k(rde*ősk-d-tt +t'na. nem l'lkodott k-r1l-tte0 %ell lennie kapcsolatnak a k(t +gyanolyan *sin r k-*-tt0 ? " gyilkos b'rmikor. b'rhol meg#ehette0 &al'n megpillantotta Elis't a* egyik boltban. (s k(sőbb #iss*ament oda. hogy mag'nak is #egyen a* anyagb l0 !'ad's+l ilyesmit #'s'rokban is 'r+lnak0 8ehet. hogy ekkor /+tott -ss*e Elis'#al0 $ogadni merek. hogy el,'rt e*ekre a rende*#(nyekre. sőt tal'n m(g a gyerekeket is mag'#al #itte0 ?7 -det0 Aa,d megk(rde**1k Vanderlea?(ket ? 'llt meg E#e a ,'rd'n0 " h1#elyk+,,'t beleakas*totta a /armere *seb(be. +,,ai#al l+st'n dobolt a derek'n. mik-*ben a k-r1l-tte t1lekedő embereket /igyelte0 ? De csak k(sőbb0 Aost s*1ks(g1k #an egy kis ny+galomra0 J'r saroknyira #agy+nk a mened(ktől0 %(r,1k ki 8o+ise #(lem(ny(t a bos*ork'nyr l0 ? " m(di+mok nem /elt(tlen1l bos*ork'nyok. mint ahogy a bos*ork'nyok sem /elt(tlen1l m(di+mok0 9(. egy mo*g 'r+sG ? V'r,. #'r,G ? s*orította a hal'nt(k'ra a ke*(t E#e. (s /eln(*ett a* (gre0 ? 8'tom'som t'madt0 8'ttam. ahogy egy hatalmas s* ,adogot t-ms* a s*'dba0 ? Eredetileg egy adag gy1m-lcskebab(rt (s #alami k-nynyű sal't'(rt ind+ltam. de most. hogy bogarat 1ltett(l a /1lembe. nem t+dok ellen'llni0 ? &+dtam0 9o** egy adag s1lt kr+mplit (s egy Jepsit0 ? &+dtam ? ism(telte meg Jeabody. de t>ls'gosan boldogg' tette a gondolat. hogy időben eb(delhet. e*(rt a* sem (rdekelte. ha a* eg(s*(rt neki kellett /i*etnie0 Negyedik /e,e*et E#e arra gondolt. a* (p1leten egy'ltal'n nem l'ts*ik. hogy olyan emberek lak,'k. akik menek1lnek #alami elől0 "* +tc'r l egy

s*er(ny. de , l karbantartott. t-bblak'sos b(rh'*nak tűnt0 %-*epes k-lts(gű lak'sokkal. ahol m(g kap+s sem 'll a* a,t ban0 Egy adagos b'm(s*kod m(g akkor sem #ett #olna (s*re enn(l t-bbet. ha #es*i a /'rads'got egy m'sodik pillant'sra0 E#e eml(ke*tette mag't. hogy pontosan e* #olt a c(l0 "*ok a nők (s gyerekek. akik ide menek1ltek. nem akartak /eltűn(st kelteni0 <m ha a* ember t-rt(netesen nyomo* . #al s*ínűleg /eltűnik neki a* első os*t'ly> bi*tons'gi rends*er (s a k-rny(ket minden ir'nyban bel't . 1gyesen 'lc'*ott kamer'k. #alamint a redőny-k. amelyek minden egyes ablakot eltakartak0 !'ad's+l ha e* a bi*onyos nyomo* !oarke?ot is ismeri. akkor bi*tosra #eheti. hogy minden be,'ratot mo*g's(r*(kelők (s cs>cskateg ri',> rias*t k #igy'*nak0 9acsak odabentről nem nyitott'k ki a* a,t t. cs+p'n a* l(phetett be. aki 'tesett egy teny(rlenyomat? ellenőr*(sen. ma,d be1t-tte a meg/elelő k dot0 Emberek (s droidok tartottak h+s*onn(gy r's 1gyeletet. maga a* (p1let pedig ellen'llt minden behatol'si kís(rletnek0 Nem cs+p'n mened(khely #olt. hanem #al s'gos erőd0 " Dochas. ami kelta nyel#en rem(nyt ,elentett. (ppen olyan bi*tons'got ny>,tott a lak inak ? tal'n m(g nagyobbat is. his*en csak ke#esen t+dtak a l(te*(s(ről ?. mint a $eh(r 9'*0 Va,on ha annak ide,(n. gyerekk(nt t+dott #olna egy ilyen helyről. akkor bemenek1l ahelyett. hogy t-r-tt karral. meg#er#e. Dallas +tc'in k borol; Nem0 " /(lelem t'#ol tartotta #olna a rem(nytől0 "* ta okosabb lett. de m(g most is ny+gtalan+l l(pett a* a,t el(. mert t+dta. hogy a s-t(tben patk'nyok re,tő*nek0 )*'mítani kell a t'mad's+kra0 Ennek ellen(re a csengő /el( ny>,totta a ke*(t0 Aielőtt megnyomhatta #olna. a* a,t kit'r+lt0 " s*őke. (letteli dr0 8o+ise Dimatto 1d#-*-lte őket0 Egys*erű /ekete inget (s s*okny't #iselt. amire hal#'nyk(k labork-penyt #ett0 " bal /1l(ben k(t apr aranykarika csillogott. egy harmadikat pedig a ,obb cimp','ba akas*tott0 Ngyes +,,ain nem lehetett gyűrűt l'tni. csak a bal cs+kl ,'n egy egys*erű. strapabír r't0 )emmi sem +talt arra. hogy ga*dag. pedig #olt mit a te,be aprítania0 7 l n(*ett ki. ak'r egy eperpar/(. előkelő #olt. ak'r egy krist'lypoh'rnyi pe*sgő. (s s*1letett re/ormer. aki a /olytonos k1*delemre tette /el a* (let(t0 ? A'r nagyon ide,e #olt ? ragadta karon E#e?et. (s beh>*ta a h'*ba0 ? "rra gondoltam. /el kell hí#nom a kilenc ti*enegyet. ha ide akarlak csalni0 )*ia. Jeabody0 !agyog an n(*el ki0 Jeabody arca /elragyogott0 ? %-s* ? mi#el sok időt t-lt-tt a**al. hogy megtal'l,a a*t a* -lt-*(ket. (s a ho**' illő cipőt. amiben egys*erre l'ts*ik

nyomo* nak. (s m(g k(nyelmes is0 ? Nagyon k-s*-n-m. hogy s*akított'l r'nk egy kis időt ke*dte E#e0 ? 2dőt mindig lehet s*akítani0 Nekem a* a c(lom. hogy legal'bb h+s*onhat r'b l 'll,on a napom0 "* (ppen meg/elelő lenne0 Ait s* ln'l ho**'. ha k-rbe#e*etn(lek; ? El kellene000 ? Igyan m'r ? s*orította meg erősen E#e ke*(t. aki >gy (re*te. csapd'ba e,tett(k0 ? 9add dicseked,ek egy kicsit0 " rehabilit'ci s r(s* tel,esen elk(s*1lt. ennek ellen(re !oarke to#'bbra sem korl'to**a a kiad'sokat0 "nnyit k-lt1nk dís*ít(sre (s /els*erel(sre. amennyit csak akar+nk0 Mgy n(*ek /el arra a* emberre. mint egy istenre0 ? "ha. e* bi*tosan nagyon tets*ik neki0 8o+ise /elkacagott. ma,d belekarolt egyik oldalr l E#e?be. a m'sikr l pedig Jeabodyba0 ?"*t +gye meg sem kell említenem. hogy a bi*tons'gi rends*er t-k(letes0 ? Nincs t-k(letes bi*tons'gi rends*er0 ? Vetkő*d le egy kicsit a *sar+mentalit'sod ? #itatko*ott 8o+ise. (s csípő,(#el /inoman megl-kte E#e?et0 ? 2delent rende*t1k be a k-*-s helyis(geket0 " konyh't. a* eb(dlőt. mellesleg nagyon /inomakat es*1nk. #alamint a k-ny#t'rat. a ,'ts* s*ob't. (s a*t a helyis(get. amit csak csal'di s*ob'nak hí#+nk0 Aik-*ben 8o+ise a* a,t kat m+togatta. E#e hangokat hallott0 Nők (s gyerekek bes*(lget(s(t0 "mitől mindig ideges lett. (s kínosan (re*te mag't0 Aindenről s*inte ki'ltott a nők ,elenl(te. noha a s*eme sark'b l mintha l'tott #olna n(h'ny kis/i>t a konyha /el( lopakodni0 &is*tas'g. #ir'gillat. (s #alami ko*metik+m (r*őd-tt a le#egőben0 E#e >gy #(lte. tal'n ha,'pol lehet0 Citrom. #anília (s c+korka0 "mikor e*eket a s*agokat (re*te. -nk(ntelen1l is mindig egy csapat nő ,+tott a* es*(be0 !engeteg s*ob't l'tott0 " /alakat (l(nk. #id'm s*ínekre /estett(k0 " k(nyelmes b>torokat >gy rende*t(k el. hogy ha #alaki /(lre akar #on+lni. a*t k-nnyed(n megtehesse. de lehetős(g ny1t a bes*(lget(sre is0 "*onnal (s*re#ette. hogy a lak k k-*-tt a csal'di s*oba a legn(ps*erűbb0 Nagy,'b l t+catnyi. k1l-nb-*ő kor> (s bőrs*ínű nőt l'tott odabent0 " he#erők-n #agy a /-ld-n 1ltek a gyerekeik k-*-tt0 Egyesek bes*(lgettek. m'sok csak csendben n(*t(k a k(pernyőt. #agy a kisbab',+kat ringatt'k a* -l1kben0 E#e mindig is csod'lko*ott a*on. mi(rt ringat,'k a* any'k 'lland an a gyerekeiket. his*en e**el a /olyamatos hint'*tat'ssal cs+p'n annyit (rnek el. hogy /el/ord+l a kicsinyek gyomra. (s #ill'mgyorsan #iss*aad,'k a*t. amit megettek0 Valamelyik #(g1k-n0 Aellesleg e* s*emmel l'that an nem is tets*ett minden gyereknek0 Egyik1k +gyan el(gedetten g1gy-g-tt. ellenben

k(t m'sik >gy b-mb-lt. mint a s*ir(na0 9ab'r nem >gy tűnt. hogy e* b'rkit is k1l-n-sebben (rdekelne0 %1l-n-sen nem a /-ld-n ,'ts* #agy ci#akod gyerekeket0 ? 9-lgyeimG " bes*(lget(sek elhaltak. ahogy a nők egym's +t'n /ord+ltak a* a,t /el(0 " gyerekek becs+kt'k a s*',+kat. mint egy kagyl 0 Csak a csecsemők /olytatt'k a g1gy-g(st #agy a* ordít'st0 ? )*eretn(m bem+tatni Dallas hadnagyot (s Jeabody nyomo* t0 Egy pillanatnyi cs-ndet k-#etően E#e l'tta a reakci t a nők arc'n0 @sar+k0 8'tta a be*'rk *'st. a* ideges pillant'sokat. (s a*t is. ahogy k-*elebb h>**'k mag+kho* a gyermekeiket0 "*t m'r t+d,'k. hogy 8o+ise a s*-#ets(ges1k. a b'ntalma* ik pedig a* ellens(g1k. de a *sar+k ismereti(nek. (s b'rmelyik oldalra 'llhatnak0 ? Dallas hadnagy !oarke /eles(ge. (s e* a* első l'togat'sa n'l+nk0 E*t hall#a n(h'nyan megk-nnyebb1ltek ? e* #il'gosan l'ts*ott a* arc+kon (s a testtart's+kon0 A'sok #is*ont to#'bbra is gyanak# an m(regett(k0 Nem csak a*(rt. mert k1l-nb-*-tt a kor+k (s a bőrs*ín1k0 %1l-nb-*tek a* els*en#edett b'ntalma*'sok m(rt(k(ben is0 $riss (s m'r /ak+l k(k /oltok0 Gy gy+l csontok0 Gy gy+l (letek0 ? )*(p helyre ker1ltek ? ny-gte ki #(g1l0 ? E* a hely egy csoda ? 'llt /el a* egyik nő. (s kiss( s'ntít#a megind+lt E#e /el(. aki negy#en(#esre becs1lte a kor't0 "* arc'n l'ts*ott. hogy nemr(giben hatalmas #er(st kapott0 %-s*-n,1k ? ny>,totta E#e /el( a ke*(t0 E#e nem akarta el/ogadni0 Nem akarta meg(rinteni e*eket a nőket. de a* ismeretlen olyan #'rako* an (s h'l'san n(*ett r'. hogy nem maradt m's #'las*t'sa0 ? Bn nem csin'ltam semmit0 ? Aaga !oarke /eles(ge0 B'rcsak kor'bban el,-ttem #olna egy ilyen mened(kre. #agy megkerestem #olna a rendőr-ket. hogy segíts(get k(r,ek. mielőtt a kisl'nyomnak ba,a esik ? intett egy g-nd-r l'ny /el(. akinek műanyag r-g*ítők-t(s t'mas*totta a ,obb kar,'t0 ? Gyere. (s k-s*-n, Dallas hadnagynak. <bra0 " kisl'ny engedelmeskedett. (s annak ellen(re. hogy s*orosan 't-lelte a* any,a l'b't. kí#'ncsi tekintettel m(regette E#e?et0 ?" rendőr-k meg'llít,'k a*okat. akik b'ntani akarnak0 &al'n0 ? "ha0 Aegpr b'l,'k0 ? "* ap+ b'ntott. e*(rt el kellett ,-nn1nk otthonr l0 " t-r-tt csont roppan's'nak rettenetes a hang,a0 Es rettenetes /',dalommal ,'r0 Bmelyg(ssel (s ross*+ll(ttel0 V-r-s k-d eres*kedik a* ember s*eme el(0 E#e. mik-*ben a kisl'nyt n(*te. >,ra 't(lte minde*t0 Jedig a legs*í#esebben elh'tr'lt #olna tőle0 Aess*ire0 Nagyon.

de nagyon mess*ire0 ? Aost m'r minden ok( ? mondta. de >gy *>gott a /1le. hogy alig hallotta a sa,'t hang,'t0 ? B'ntotta a* any+t0 &el,esen megőr1lt. (s nekiesett0 De most nem maradtam a s*ob'mban. ahogy any+ mondta. e*(rt engem is b'ntott0 ?Elt-rte a kar,'t ? -nt-tte el a k-nny a nő /eldagadt s*em(t0 ? E* (bres*tett #(gre r'. hogy tennem kell #alamit0 ? Ne hib'*tasd magad. Aarly ? k(rte 8o+ise ked#esen0 ? 2tt maradhat+nk dr0 8o+ise?*al. (s senki sem 1#-lt-*ik #el1nk. #agy b'nt minket0 ? )*(p hely ? ha,olt le Jeabody. egyr(s*t. hogy bes*(l,en a kisl'nnyal. m'sr(s*t. hogy elterel,e E#e?ről a /igyelm(t. mi#el (s*re#ette. hogy a hadnagya ke*d ross*+l lenni0 ? $ogadni merek. hogy rengeteg el/oglalts'god akad0 ? El#(ge**1k a h'*im+nk't. +t'na iskol'ba megy1nk0 "*t'n lehet ,'ts*ani0 "* emeleten a* egyik n(ninek most s*1letik kisbab',a0 ? %omolyan; ? pillantott /el 8o+ise?ra Jeabody0 ? Bppen most; ? Nemr(g ke*dett #a,>dni0 Berende*t1nk oda/ent egy ki#'l an /els*erelt s*1lős*ob't. (s /el#ett1nk egy s*1l(s*nőt0 &el,es m+nkaidőben0 9a meg t+dod 'llni. Aarly. m(g egy napig ne m's*k'l, arra0 ? Nem /ogok0 A'r ,obb0 )okkal ,obb0 Ainden0 ? %omoly 1gyben kell bes*(ln1nk #eled. 8o+ise0 ? !endben. csak000 ? hallgatott el 8o+ise. amikor E#e s*em(be n(*ett0 ? 7 l (r*ed magad; ? Jers*e0 !emek1l0 %icsit s*orít a* idő. e* minden0 ? Aen,1nk /el a* irod'mba ? ind+lt el 8o+ise. (s a l(pcsőh-* k-*eled#e meg/ogta E#e cs+kl ,'t0 ? Nyirkos a bőr-d ? mormolta0 ? " p+l*+sod pedig gyenge (s s*apora0 Els'padt'l0 Igor,+nk be a* egyik #i*sg'l ba0 ? Csak /'radt #agyok ? h>* dott t'#olabb E#e a doktornőtől0 ? Csak k(t r't siker1lt al+dn+nk0 Nem or#osra #an s*1ks(gem. csak bes*(lni s*eretn(k #eled0 ? Kk(. rendben. de egy s* t sem s* lok. amíg meg nem is*ol egy proteinkokt(lt0 "* emeleten is *a,lott a* (let0 9angok s*űrődtek ki a *'rt a,t k m-g1l0 Bs *okog's0 ? &er'pi's 1l(sek ? magyar'*ta 8o+ise0 ? 2dőnk(nt m(ly (r*elmi reakci t #'ltanak ki0 Aoira. #olna egy perced; %(t nő 'llt egy a,t előtt. ami E#e s*erint egy irod'ba #agy egy ps*ichol g+s ke*elő,(be #e*ethetett0 Egyik1k /el(,1k /ord+lt. tekintete gyorsan 'ts*aladt 8o+ise?on. (s meg'llapodott E#e?en0 Kdas>gott #alamit a t'rs'nak. aki meg-lelte. ma,d megind+lt le/el( a /olyos n0 E#e t+dta. kicsoda Aoira KBannion. aki r(gebben D+blinben (lt0 "* a nő. aki ismerte !oarke any,'t. (s t-bb mint harminc (# elm>lt'#al el'r+lta neki. hogy a* (lete ha*+gs'ggal (s gyilkoss'ggal ke*dőd-tt0 E#e?nek /elka#arodott a gyomra0

?9add m+tassam be Aoira KBanniont0 Aoira. ők itt E#e Dallas (s Delia Jeabody0 ? Nagyon -r1l-d hogy megismerhetem0 !em(lem. !oarke , l #an0 ?7 l0 !emek1l ? ind+lt el ,eges #ere,t(kpatak E#e gerince ment(n0 ? Aoira #al s'gos kincs0 Mgy kellett őt ellopni0 Aoira /elne#etett0 ? Bn ink'bb >gy mondan'm. hogy besoro*t'l0 Nem sokban k1l-nb-*-tt att l. ahogy annak ide,(n a dragonyosokat hadrendbe 'llított'k0 8o+ise nagyon kegyeden is t+d lenni ? /ord+lt #iss*a E#e /el(0 ? %-rben(*nek; ? Nem eg(s*en0 Nem +d#ariass'gi l'togat'sra ,-tt1nk0 ? Brtem0 "kkor a* les* a leg,obb. ha hagyom. hogy elint(**(k a dolg+kat0 9ogy #an 7ana; ? " m(hs*', n(gy centim(terre kit'g+lt ? /elelt 8o+ise0 Nemsok'ra s*1lni /og0 ? )* ln'l előtte; Aindny',an i*gatottan #'r,+k a bab't mosolygott Jeabodyra Aoira0 ? Fr1l-k. hogy megismerhettem mag+kat. (s rem(lem. gyakran /og+nk tal'lko*ni0 "d,a 't , kí#'ns'gaimat !oarke?nak ? tette m(g ho**' E#e /el( /ord+l#a. ma,d /(lre'llt a* >t,+kb l0 ?Aohra nagys*erű nő ? magyar'*ta 8o+ise. mik-*ben /elkapas*kodtak a m'sodik emeletre0 ? 9atalmas #'lto*'sok t-rt(ntek itt. ami ta n'l+nk dolgo*ik0 Aost m'r k(pes #agyok0 00 Ne#e**1k soro*'snak000 Besoro*ni ide a #'ros leg,obb terape+t'it. or#osait. ps*ichol g+sait (s tan'csad it0 <ldom a napot. amikor be#ihar*ott'l a k1l#'rosi klinik'ra. ahol dolgo*tam. Dallas0 "kkor l(ptem arra a kanyarg s >tra. amely #(g1l ide #e*etett ? nyitott ki egy a,t t. (s betess(kelte a #end(geit0 ? Nem is bes*(l#e arr l. hogy k-*ben Charless*al is tal'lko*tam ? l(pett gyorsan egy s*ekr(nyk(he*. (s amikor kinyitotta a* a,ta,'t. /elt'r+lt egy kism(retű hűtős*ekr(ny0 ? 7+t es*embe. meghí#lak benneteket egy k-*-s #acsor'ra0 Aond,+k holnap+t'n nyolckor. Charlesn'l0 "* ő lak'sa sokkal k(nyelmesebb a* eny(mn(l0 Neked (s AcNabnak meg/elel. Jeabody; ? Jers*e0 7 l hang*ik0 ? !oarke?kal m'r megbes*(ltem ? ny>,tott E#e (s Jeabody /el( egy?egy 1#eg proteinkokt(lt0 E#e +gyan ,obban -r1lt #olna egy poh'r hideg #í*nek (s egy nyitott ablaknak. amelyen kiha,olhat. hogy #(gre l(leg*ethe* ,+sson0 ? Egy nyomo*'s kellős k-*ep(n ,'r+nk0 ? Brtem0 "* or#osoknak (s a nyomo* knak nincs pontos időbeos*t's+k. (s időnk(nt k(nytelenek lemondani a meghí#'sokat0 De s*'mít+nk r'd. hacsak nem kell s1rgősen ki#on+lnod egy helys*ínre0 Aost pedig 1l, le. (s idd meg a proteinedet0 Citromí*ű0 Ai#el >gy tal'lta. hamarabb t>lesik ra,ta. ha engedelmeskedik. E#e kinyitotta a* 1#eget0

"* iroda nagys'grendekkel ,obb #olt ann'l. mint amiben 8o+ise a r(gi klinik','n dolgo*ott0 &'gasabb (s ,obban berende*ett. m(gis stíl+sos0 ?7 l n(* ki a m+nkahelyed ? ,egye*te meg E#e0 ?!oarke ragas*kodott a tis*tess(ges berende*(she*. (s be#allom. nem #itatko*tam #ele sokat0 2tt a k(nyelem a* egyik alapel#1nk0 Jr b'l+nk min(l otthonosabb k-rnye*etet teremteni0 "*t akar,+k. hogy e*ek a nők (s gyerekek min(l ,obban (re**(k mag+kat0 ?7 m+nk't #(ge*t(l ? 1lt le Jeabody. (s megk stolta a* ital't0 ? Val ban otthon (r*i itt mag't a* ember0 ? %-s*-n-m ? /igyelte E#e?et /(lreha,tott /e,,el 8o+ise0 A'r sokkal ,obban n(*el ki0 Viss*at(rt a* arcodra a s*ín0 ? %-s*. doki ? dobta E#e a* 1res palackot a h+llad(kmegsemmisítőbe0 ? &(r,1nk a t'rgyra0 Celina )anche*0 ? F. Celina0 Elbű#-lő ass*ony0 A'r nagyon r(g ta ismerem0 Egy ideig os*t'lyt'rsak #olt+nk0 " csal'd,a (ppen olyan ga*dag. mint a* eny(m. (s ho**'m hasonl an ő is /ekete b'r'nynak s*'mít benne0 Ennyi term(s*etesen m'r el(g #olt ahho*. hogy -ss*ebar'tko**+nk0 Ai(rt (rdeklőds* +t'na; ? Aa reggel megl'togatott0 "*t 'llít,a mag'r l. hogy m(di+m0 ? "*(rt. mert #al ban a* ? #onta -ss*e 8o+ise a s*em-ld-k(t. (s t-lt-tt mag'nak egy poh'r s*(nsa#as 's#'ny#i*et0 A(gho**' nagyon tehets(ges m(di+m. aki hi#at'ss*erűen ű*i e*t a s*akm't0 Bppen e*(rt lett belőle a csal'd /ekete b'r'nya0 " rokonai helytelenítik (s s*(gyellik a m+nk','t0 Aint ahogy a*t m'r említettem. nagyon kon*er#atí#ok0 Ai(rt keresett meg; Celina mag'nkon*+lt'ci kat (s csoportos s*e'ns*okat s*okott tartani0 ? <llít lag s*emtan>,a #olt egy gyilkoss'gnak0 ? 2stenemG 7 l #an; ? Nem #olt s*em(lyesen ,elen0 <lm'ban l'tta0 ? F0 Bi*tosan s*-rnyű (lm(ny lehetett neki0 ? E*ek s*erint te elhis*ed0 2lyen egys*erűen ? csettintett E#e a* +,,'#al0 ?9a Celina /elkeresett. (s a*t mondta. hogy l'tott egy gyilkoss'got. akkor #al ban l'tott is egyet ? kortyolt bele 8o+ise elgondolkod#a a* 's#'ny#i*(be0 ? Nem híres*teli a k(pess(geit. de nem is re,ti #(ka al'0 ? "* bi*tos. hogy nem ? ,elentette ki E#e0 ? Bl#e*i a m+nk','t0 " s*e'ns*ai is ink'bb s* rako*tat ak. mintsem komolyak0 " #illanyt sem kapcsol,a le k-*ben0 Nem hallottam m(g arr l. hogy ilyesmibe ke#eredett #olna0 %it -ltek meg; ? Egy /iatal l'nyt. a Central Jarkban0 Aegerős*akolt'k. meg/o,tott'k. (s megcsonkított'k0 ? 9allottam r la ? 1lt le 8o+ise a csillog . nőies ír as*tala m-g(0 ? Vis*ont nem sok r(s*letet k-*-ltek0 " tied a* ? "ha0 Celina t-bb olyan t(nyt is megemlített. amelyek nem ker1ltek nyil#'noss'gra0 %e*eskeds* (rte; ? 2gen. ke*eskedem0 %(rd(s n(lk1l his*ek neki0 &+d segíteni a

nyomo*'sban; ? Egyelőre m(g /ogalmam sincs0 Ait t+ds* r la; 8o+ise ism(t /elemelte a* 's#'ny#i*et. i#ott. (s k-*ben gondolkodott0 ? Nem s*eretem kis*olg'ltatni a bar'taimat. Dallas0 ? Nyomo* #agyok0 B'rmit mondas*. a**al nem s*olg'ltats* ki senkit0 8o+ise /els ha,tott0 ? Nos. mint ahogy a*t m'r említettem. egy ga*dag. kon*er#atí# csal'dban s*1letett. (s a rokonai nem helyeslik a*t. amit csin'l0 Nagy erőt (s els*'nts'got /elt(tele* a* emberről. ha k(pes s*embes*'llni a csal'd,'#al ? emelte meg a pohar't. (s i#ott0 ? "* ap,a tag,a a me:ik i aris*tokr'ci'nak. de p'r (##el e*előtt a* 1*leti 1gyei miatt =isconsinba k-lt-*-tt0 "* ta +gyan m'r #iss*amentek. csak Celina maradt NeC Dorkban0 E* akkor t-rt(nt. amikor egyetemre ,'rt+nk0 "*(rt #'las*totta e*t a #'rost. mert így t-bb e*er m(r/-ldre lehet a* -#(itől. hab'r m(g mindig +gyana*on a kontinensen os*to*nak ? #onta meg a #'ll't. mielőtt /olytatta0 ? V(lem(nyem s*erint egyenes. c(lorient'lt nő0 "* egyetemen paraps*ichol gi't (s a* ehhe* kapcsol d t'rgyakat hallgatta0 Aindent meg akart t+dni a k(pess(g(ről. amit csak lehet0 Aint m(di+m logik+s. csaknem #onalas0 Ős*inte. megbí*hat 0 "* embernek ős*int(nek kell lennie. ha t-bb mint egy (#ti*eden keres*t1l meg akar,a tartani a bar'tait0 Etik+s0 )ohasem hallottam m(g r la. hogy b'ntott'k #olna. #agy #alaki megpr b'lta ross*ra has*n'lni a k(pess(g(t0 2smerte a* 'ldo*atot; ? Nem0 Vagyis ő >gy /e,e*te ki mag't. hogy ebben a* (let(ben nem0 ? 9mm0 Eml(ks*em. egys*er elbes*(lgett1nk a kapcsolatokr l. a m>ltr l. a ,elenről (s a ,-#őről0 &+dom. hogy e* nem a te #il'god. de l(te*ő. (s el/ogadott elm(let. m(g egyes t+dom'nyos k-r-kben is0 ? Ai a hely*et a s*em(lyes kapcsolatai#al; ? Mgy (rted. a*okkal. amelyek t-bbek. mint bar'ts'g0 J'r (#ig egy1tt (lt #alaki#el0 Egy *en(ss*el0 %ed#es embernek ismertem meg0 Nemr(g s*akítottak0 Mgy egy (#e ? #onta meg 8o+ise a #'ll't0 ? Nem tets*ett0 )*impatik+s embernek ismertem meg0 ? " ne#e; ? 8+cas Grand(0 )ikeres0 &-bb leme*e meg,elent m'r. (s st>di *en(s*k(nt is dolgo*ik0 Vide kat is csin'lt0 ? Ai(rt s*akítottak; ? Ai(rt /ontos e*; ? Ainden /ontos. amíg (n >gy nem d-nt-k. hogy m(gsem0 ? &+la,donk(ppen a*(rt. mert kihűlt a kapcsolat+k0 &-bb( m'r nem #oltak boldogok egym'ssal. e*(rt k1l-n#'ltak0 ? %-lcs-n-sen így (re*tek; ? )ohasem hallottam Celin't l. hogy ,obban s*idta #olna. mint egy adagos nő a* (lett'rs't. amikor s*akít #ele0 Nem tal'lko*+nk t>l gyakran. mondhatni nem el(gs*er. de abb l. amit l'ttam. a*t mondan'm. hogy , l #iselte0 Elős*-r s*erett(k egym'st.

+t'na elm>lt a s*erelem0 &o#'bbl(ptek0 ? Említette neked Elisa AapleCoodot; ? így hí#t'k a* 'ldo*atot; Nem0 Elős*-r a ma reggeli hírekben hallottam e*t a ne#et0 ? 8+ther #agy Deann Vanderlea?t; ? " r(gis(gkereskedőket; ? #onta /el (rdeklőd#e 8o+ise a s*em-ld-k(t0 ? 2smerem őket. pers*e csak /+t lag0 "*t his*em. a* egyik b'csik'm egy1tt gol/o*ik 8+ther ap,'#al. #agy #alami ilyesmi0 Elk(p*elhető. hogy tal'lko*tak m'r #alami rende*#(nyen0 Ai(rt; ? N'l+k dolgo*ott a* 'ldo*at0 Aint bentlak . h'*tart'si alkalma*ott0 ? Brtem0 Csak tapogat *ol. Dallas0 ? "ha0 De sohasem t+d,a a* ember. mi akad a ke*(be0 ? Bi*tosan nagyon b1s*ke #agy ? ,egye*te meg Jeabody. amikor #iss*a1ltek a kocsiba0 ? Aicsoda; ? Erre a helyre ? pillantott h'tra a Dochas /el(0 ? "rra. amit !oarke tett0 ?"ha0 "rra k-lt-tte a p(n*(t. amiről a legt-bb ember m(g csak bes*(lni sem s*eret ? ind+lt el E#e0 Jeabody meg/ogta a kar,'t0 ? Ai a*; ? &'rsak #agy+nk. iga*; ?Egyetlen alkalmat sem m+las*tas* el. hogy eml(ke*tess r'0 ? Bar'tok #agy+nk0 E#e gyanakod#a dobolt +,,'#al a korm'nyker(ken0 ? Aost #alami cs-p-gős ,elenet k-#etke*ik; ? Ainden embernek ,oga #an a mag'n(lethe*0 De a bar'toknak (s a t'rsaknak ahho* is ,og+k #an. hogy megismer,(k a m'sik titkait0 Nem akart'l bemenni a mened(kbe0 E#e arra gondolt. hogy ennek nem lett #olna s*abad l'ts* dnia ra,ta0 ? A(gis bementem0 ? Csak a*(rt. mert m(g a*t is remek1l csin'lod. amit nem akars*. amitől a legt-bb ember legs*í#esebben elmenek1lne0 Csak annyit akarok mondani. hogy ha nyom,a #alami a s*í#edet. ny+godtan ki-ntheted nekem0 E* minden0 Bí*hats* bennem. nem adom to#'bb senkinek0 ? &al'n a #iselked(semmel h'tr'ltattam a nyomo*'st; ? Nem0 Csak000 ? Egyeseknek lehetnek olyan titkaik. amelyeket nem lehet egy adag /agylalt mellett megbes*(lni ? #'gott be E#e egy kanyarba. ma,d megelő*#e egy ta:it. 'ts*'g+ldott a s'rg'n0 Bppen e*(rt ne#e*ik e*eket mag'n1gyeknek0 ?Kk(0 ? 9a most d+**ogni ke*des*. ami(rt nem sírom ki magam a #'lladon. akkor csak ny+godtan ? kanyarodott el E#e c(ltalan+l egy mell(k+tc'ba0 ? E* a *sar+k dolga0 D+**ognak. #(g*ik a m+nk',+kat. (s k-*ben nem keresnek senkit. aki meg#eregetn( a /e,1ket. hogy +gyan. +gyan0 Nincs s*1ks(gem r'. hogy el,'ts*d a meg(rtő bar'tot0 E*(rt000 " /rancba.

a /rancbaG ? r'ntotta /(lre a korm'nyt. k(t parkol helyet is el/oglal#a be'llt a ,'rda mell(. (s /igyelmen kí#1l hagy#a a h'ta m-g-tt /elharsan k1rtkoncertet. /elkapcsolta a )*olg'latban ,el*(st0 ? %időltem0 %ibillentem a lelki egyens>lyomb l0 %i+tat keresek0 Egyiket se mondd ki előttem0 Egyiket sem0 ? $ele,tsd el0 ? $'radt #agyok ? b'm+lt ki E#e a s*(l#(dőn0 ? " proteinital ellen(re0 !'ad's+l /es*1lt is. (s egys*erűen nem tal'lom r' a magyar'*atot0 Egys*erűen nem tal'lom0 ? Ainden ok(. Dallas0 Nem /ogok d+**ogni0 Nem k(nys*erítelek semmire0 ? Nem. te #al ban nem ? soha nem is k(nys*erített(l. ismerte be mag'ban E#e0 ? Nem bes*(ln(l így #elem. ha nem (rdemeln(m meg0 ? Aert #iss*a#'gn'l. m(gpedig sokkal kem(nyebben0 E#e /elkacagott. megd-r*s-lte a* arc't. ma,d oldalt /o/d+lt. (s Jeabody s*em(be n(*ett0 ? " t'rsam #agy. r'ad's+l a bar'tom is. (s mindkettőt remek1l csin'lod0 Egy kicsit000 " dilidokik >gy mondan'k. kicsit megrend1lt a lelki egyens>lyom0 De megbirk *om #ele0 Vis*ont el#'rom. hogy abban a pillanatban s* l,. amint (s*re#es*el #alamit a #iselked(semben. ami akad'lyo**a a nyomo*'st0 %1l-nben. (s erre nem csak a t'rsadk(nt. hanem a bar'todk(nt is k(rlek. hagy, b(k(n0 ?Kk(0 ? Kk(0 Aost pedig ind+l,+nk. mielőtt kit-r a l'*ad's. kir'ngatnak minket a kocsib l. (s agyon#ernek a ny1t +tc'n0 . ? Egyet(rtek0 Egy tel,es saroknyi t'#ols'got csendben tettek meg0 ? 9a*a#is*lek ? s* lalt meg #(g1l E#e0 ? Aindkettőnknek s*1ks(ge #an egy kis al#'sra0 ? E**el a*t akarod mondani. hogy ha*am(s*. (s egyed1l /olytatod a nyomo*'st; ? Nem ? mosolyodott el hal#'nyan E#e0 ? Előbb be+grom Air'ho*. +t'na ha*amegyek. (s als*om egy ke#eset0 Aa este m(g dolgo*ni akarok egy kicsit0 9a k-#etni akarod a p(ld'mat. pr b'l, elő'sni m(g #alamit a *sin rr l. (s ellenőri*d. hol #olt <bel AapleCood a gyilkoss'g ide,(n0 ? Aegtes*em0 Aihe* /og+nk ke*deni )anche**el; ? Aa,d kital'lom. csak als*om m(g r' egyet0 Ai#el a /e,(ben -ss*e#iss*a ka#arogtak a gondolatok. E#e >gy #(lte. enn(l alkalmasabb időpontot keres#e sem tal'lna. hogy megl'togasson egy dilidokit0 Vagy ross*abbat0 B'rhogy is. nem lett #olna okos dolog lemondani a* előre megbes*(lt tal'lko* t Air'#al0 Aira +gyan k-nnyen t>ltenn( mag't ra,ta. de a titk'rnő,e alaposan megb1ntetn(0 E*(rt ahelyett. hogy arcra bor+l#a lehe#eredett #olna #alami #í*s*intes /el1letre al+dni. Aira egyik k(nyelmes. -bl-s /otel,(ben 1lt. (s el/ogadta a*t a te't. amit nem is kí#'nt0 Aira ked#elte a #on* . egys*ínű r+h'kat. most is egy hal#'ny*-ld.

pis*t'cias*ínű egy1ttest #iselt0 " nyak'ba s-t(tebb *-ld. h'romsoros nyakl'ncot akas*tott0 " s*eme (ppen olyan k(k #olt. mint a rendelő,(ben /el'llított /otelek. (s annak ellen(re. hogy ked#esen /igyelte #ele E#e?et. egyeden apr r(s*let sem ker1lte el a /igyelm(t0 ? &el,esen kimer1lt(l0 "l+dt'l egy'ltal'n #alamit; ? J'r r't0 Bs ittam egy proteinitalt0 ? "* , . de al+dni m(g ,obb0 ? E* a k-#etke*ő teendő a list'mon0 Bes*(l, a gyilkosr l0 ? D1h-s. erős*akos s*em(ly. (s e* a k(t (r*(s a nők /el( ir'ny+l0 Nem his*em. hogy csak #(leden1l #'las*tott #-r-s *sin rt a /o,togat'sho*0 " skarl't a s*a,h'k s*íne0 %ettős m(rc(#el (rt(keli a nőket0 " s*a,h'kat ki kell has*n'lni. (s megal'*ni. de a p *. amibe a holttestet rende*te. arra +tal. hogy csod'l,a őket0 E* egy #all'sos po*it>ra. egy b'stya0 " nőket egys*erre tekinti madonn'knak. kir'lynőknek (s s*a,h'knak0 " s*imb l+mait is maga #'las*totta0 ? Ai(rt pont AapleCoodot t'madta meg; ? )*erinted m'r előre kin(*te mag'nak0 Nem lehets(ges. hogy m(gis #(leden1l #'las*totta ki a* 'ldo*at't; ? V'rt r'0 Ebben bi*tos #agyok0 ? Egyed1l ment a parkba0 V(dtelen1l0 Volt gyereke. de nem #olt /(r,n(l0 Nagyon #al s*ínű. hogy e*t a gyilkos /igyelembe #ette0 &al'n a meg,elen(s(#el. a k-r1lm(nyei#el egy olyan nőre hasonlított. aki nagy hat'ssal #olt a* (let(re0 " s*e:+'lis indíttat's> gyilkoss'gokat 'ltal'ban olyanok k-#etik el. akiket /iatalkor+kban b'ntalma*ott #agy megal'*ott egy. a* 'ldo*atho* hasonl . erős egy(nis(gű nő0 Egy anya. egy nő#(r. egy tan'r. egy /eles(g. #agy egy s*erető0 Nem #al s*ínű. hogy a gyilkos /enn t+dna tartani egy hoss*> t'#>. eg(s*s(ges kapcsolatot0 ? 2dőnk(nt #is*ont egys*erűen belebod+nk egy nyomor+lt gyilkosba0 ? 2gen ? kortyolt bele Aira higgadtan a te','ba0 ? 2dőnk(nt0 De minden cselekedetnek #an #alami gy-kere. E#e0 Vagy #al s'gos. #agy elk(p*elt. de #an0 " nemi erős*ak ink'bb a hatalomr l s* l. mint a* erős*akr l. pl'ne a s*e:ről0 Fn*ő. erős*akos behatol's. amely /(lelmet kelt (s /',dalmat oko* a* erős*ak els*en#edő,(nek0 Nem cs+p'n a* a hely*et. hogy r'erőlteti mag't egy m'sik emberre. hanem egyenesen bel(0 " gyilkoss'g is a hatalomr l s* l. de eg(s*en m's s*inten0 " leg#(gső +ralomr l egy m'sik. emberi l(ny /elett0 " m ds*er. a /o,togat's is roppant s*em(lyes (s intim0 ? "*t his*em. (ppen e* #olt a c(l,a0 )*emtől s*emben akarta meg-lni. hogy #(gign(**e a hal'l't0 ? Egyet(rtek0 Nem t+d,+k. el(l#e*ett?e. mi#el nem tal'lt+nk spermanyomokat. de nem his*em. hogy impotens0 8ehet. hogy erős*ak n(lk1l a*. de ha nem ,+tott #olna el a* orga*m+sig. sokkal s>lyosabb pre (s post mortem s(r1l(seket tal'lt+nk #olna0 ? "*. hogy a gyilkos ki#'gta a l'ny s*em(t. a*(rt el(g s>lyos s(r1l(snek

s*'mít0 ? E* ism(t csak egy s*imb l+m0 )*ereti a s*imb l+mokat0 Aeg#akította a* 'ldo*at't0 Nincs /elette hatalma. ha nem l'that,a000 Vagy csak >gy l'that,a. ahogy a*t ő megengedi0 )*'m'ra e* sokat s*'mít0 A(g a* is elk(p*elhető. hogy e* ,elenti a legt-bbet0 El#ette Elis't l a s*em(t0 Nem egys*erűen kinyomta. pedig a* sokkal gyorsabb (s k-nnyebb lett #olna. r'ad's+l sokkal erős*akosabb. hanem gondosan kimets*ette0 $ontos neki a s*em0 7elent(st t+la,donít neki ? Elis'nak k(k s*eme #olt. tette ho**' gondolatban E#e0 )-t(tk(k s*eme. ak'rcsak a kisl'ny'nak0 ? &al'n e**el /oglalko*ik0 8ehet. hogy s*em(s*. optik+s. #agy tan'csad 0 Aira megr'*ta a /e,(t0 ?Aeglepne. ha a m+nk',a sor'n nap mint nap nőkkel ker1lne kapcsolatba0 )okkal #al s*ínűbb. hogy egyed1l (l. olyan m+nkahelyen dolgo*ik. ahol s*int(n egyed1l lehet. #agy elsősorban /(r/it'rsas'gban0 )*er#e*ett eletet (l. de s*í#es(n #'llal kock'*atot0 !'ad's+l b1s*ke0 Nem csak megt'madott (s meg-lt egy nőt nyil#'nos helyen. hanem ott is hagyta a* 'ldo*at't. ahol b'rki k-nnyed(n r'tal'lhat0 ? N(**(tek. mit tettem. (s retteg,etek0 ? 2gen0 9a Elisa AapleCood ink'bb #alami/(le s*imb l+m. mintsem egy előre ki#'las*tott 'ldo*at. kor'ntsem /e,e*te m(g be a gyilkol'st0 El(g -ss*es*edett ahho*. hogy m'r t+d,a. ki les* a k-#etke*ő0 Eddigre tan+lm'nyo*ta a s*ok'sait. (s kiter#elte a leg,obb t'mad'si m ds*ert0 ? Elisa ap,a is k(pbe ker1lt. k-r1lbel1l tí* m'sodpercig0 )*(p. hoss*> pri+s*a #an. de a gyilkoss'g elk-#et(s(nek a* időpont,'ban nem tart *kodott NeC Dorkban0 Ennek a* ellenőr*(se m(g /olyamatban #an. de e* a gyilkoss'g nekem nem tűnik s*em(lyes indíttat's>nak0 ? A(gpedig a s*imb l+mok miatt nem ? b lintott Aira0 ? 2gen. egyet(rtek #eled. hacsak ki nem der1l. hogy k1l-n-s ,elentős(g1k #an a* apa (s a l'nya kapcsolat'ban0 " t'mad #al s*ínűleg nem ismerte s*em(lyesen AapleCoodot. csak egy olyan nőt l'tott benne. aki ,elk(pe*ett #alamit a s*'m'ra0 ? 8e /ogok /+ttatni a s*'mít g(pen n(h'ny #al s*ínűs(gs*'mít'st0 Jr b'l,+k lenyomo*ni a *sin rt0 7 nyomnak tűnik ? merengett el egy pillanatra0 ? Ai a #(lem(nyed a paraps*ichol gi'r l; ? Nos. mi#el a* egyik l'nyom l'tn k000 ? L. h't pers*e ? gondolkodott to#'bb E#e. mik-*ben Aira t1relmesen #'rt0 ? Volt ma reggel egy l'togat m ke*dte. ma,d mindent elmes(lt Celin'r l0 ?Van #alami okod k(telkedni. hogy nem a* iga*at mondta; ? "*on kí#1l semmi. hogy nem his*ek a h k+s*p k+s*okban0 Ellenőri*t1k a nőt0 %icsit kínos beismernem. de pillanatnyilag ő ,elenti a leg,obb nyomot0 ? M,ra bes*(lni /ogs* #ele; ? "ha0 "* előít(leteimnek (s a #onakod'somnak nem

s*abad be/oly'solni+k a m+nk'mat0 "mennyiben #al ban el#e*ethet a gyilkosho*. ig(nybe /ogom #enni a segíts(g(t0 ? !(gebben #elem is alig akart'l kon*+lt'lni0 E#e /elpillantott. (s meg#onta a #'ll't0 ? &al'n annak is +gyane* #olt a* oka0 "mikor #eled bes*(lek. mindig a* a* (r*(sem t'mad. hogy a #es(mbe l'ts*0 ? Elk(p*elhető0 Nem egys*erűen csak kimer1ltnek l'ts*ol. E#e0 9anem s*omor>nak is0 !(gebben E#e e*t is elint(*te #olna egy #'llr'ndít'ssal. (s kis(t'l0 <m nagy +tat tettek meg Air'#al0 ? Mgy esett. hogy 8o+ise Dimatto ismeri e*t a l'tnokot0 !(gi bar'tok0 E*(rt bes*(lnem kellett #ele. (s ma (ppen a Dochasban dolgo*ott0 ?L0 ? E* a dilidokik ősi tr1kk,e0 0 ? tolta /(lre E#e a te','t. ma,d /el'llt. (s ,'rk'lni ke*dett. mik-*ben a *seb(ben lap+l apr p(n*t cs-rgette0 ? !'ad's+l be#'lik0 !oarke b'm+latos dolgot #itt #(ghe*. r'ad's+l s*'momra m(g b'm+latosabb is. mert ismerem a mo*gat r+g it0 !(s*ben maga miatt alapította a*t a mened(ket. mert gyerekkor'ban sokat b'ntott'k0 !(s*ben pedig miattam0 7obban mond#a /őleg miattam0 "*(rt. amin keres*t1lmentem0 A(gis. elsősorban kettőnk(rt0 9ogy mindig eml(ke**1nk arra. hogy honnan ind+lt+nk. (s ho#' ,+tott+nk0 ? 9o#' ,+tottatok egy1tt0 ?7(*+som. ,obban s*eretem. mint000 Egys*erűen lehetetlen ennyire s*eretni #alakit0 A(gis. annak ellen(re. hogy t+dtam. mit tett. (s a*t is. hogy kettőnk(rt tette. eddig nem iga*'n akartam megn(*ni a Dochast0 ? "tt l /(ls*. hogy !oarke e*t nem (rti meg; ? E* egy m'sik dolog0 A(g senki sem (rtett meg annyira. mint !oarke0 "* a mened(k nagys*erű hely. dr0 Aira. (s a ne#e is egyenesen telital'lat0 A(gis mind#(gig (melygett a gyomrom. (s els*or+lt a s*í#em. amíg odabent #oltam0 !os*s*1l #oltam. remegtem. (s csaknem hal'lra r(m1ltem0 8egs*í#esebben elrohantam #olna. min(l t'#olabb a*oknak a nőknek a sebeitől (s a gyerekek tehetetlen arc't l0 Egyik1knek elt-rt a kar,a0 "* egyik gyereknek0 Egy kisl'nynak0 &al'n hat(#es lehetett0 Nem t+dom , l megsaccolni a gyerekek kor't0 ?E#e0 ? Ere*tem a csont roppan's't0 )*inte m'r hallottam is0 Ainden erőmet -ss*e kellett s*ednem. hogy ne *+han,ak sikít#a t(rdre0 ? )*(gyelled magad emiatt; )*(gyen; E#e ebben nem #olt bi*tos0 )*(gyent (r*ett #agy d1h-t. #agy a kettőnek #alami +ndok ke#er(k(t; ? "* embernek egys*er t>l kell ,+tnia ra,ta0 ? Ai(rt; E#e d-bbenten /ord+lt Aira /el(0 ? 9't000 "*(rt. mert000 ? 8egyő*ni egy'ltal'n nem +gyana*. mint t>l,+tni ra,ta /olytatta /1rg(n Aira. mi#el (re*te. hogy legs*í#esebben /el'llna. (s s*orosan mag'ho*

-leln( E#e?et. 'm e* egy'ltal'n nem lett #olna sem hely(n#al . sem mag't l (rtetődő0 2gen. harcols*. hogy #(g1l legyő*d0 9ogy t>l(ld. hogy +t'na boldogan (s eredm(nyesen ,'rd a* +tadat0 De enn(l , #al t-bbet tett(l0 Nem. egy'ltal'n nincs s*1ks(ged arra. hogy t>l,+ss ra,ta0 Nem kell t>l,+tnod a*on. hogy meg#ertek. megal'*tak. megerős*akoltak (s megkíno*tak0 )okkal magasabb k-#etelm(nyeket t'mas*tas* magaddal. mint b'rki m'ssal s*emben0 ? )*(p hely #olt0 ? Bs e*en a s*(p helyen l'tt'l egy gyereket. akit #alaki megpr b'lt eltiporni0 E* /',t neked0 Ennek ellen(re nem menek1lt(l el0 E#e /els ha,tott (s #iss*a1lt a hely(re0 ? Jeabody (s*re#ett #alamit ra,tam0 "mikor el,-tt1nk a Dochasb l. elke*dte ,'ts*ani a meg(rtő bar'tot. (s /ela,'nl tta. hogy s*í#esen meghallgat. ha ki akarom -nteni a s*í#emet0 Ait kellett #olna /elelnem neki; ? $eltes*em. ki hí,'n leharaptad a /e,(t0 ?"ha0 Nekiestem. (s k-*-ltem. hogy mindenkinek lehetnek mag'n1gyei. /oglalko**on a sa,'t dolg'#al. (s elmondtam mindennek. ami csak a* es*embe ,+tott0 ? Bocs'natot kell k(rned tőle0 ? A'r megt-rt(nt0 ? Egy1tt dolgo*tok0 !'ad's+l a m+nk'n kí#1l is bar'tok #agytok0 $ontol ra kellene #enned. hogy bea#atod a m>ltadba0 9a nem is a* eg(s*be. de legal'bb egy r(s*(be0 ? Nem l'tom. mi , s*'rma*na abb l0 Aira elmosolyodott0 ? Nos. e* legal'bb olyas#alami. amin (rdemes elgondolkodni0 Aost men, ha*a. E#e. (s al+d, egy ke#eset0 Ft-dik /e,e*et Ai#el E#e maga is #'gyott n(h'ny ra pihen(sre. nem esett nehe*(re meg/ogadni Aira tan'cs't0 Erre gondolt. amikor kocsi,'#al 'tha,tott a kap+n0 " h'*at k-r1l#e#ő kert )+mmerset birodalma #olt0 " #ir'gok t-k(letes. ny'ri s*ínekben pomp'*tak0 Aintha m(r/-lds*(les s*őnyegben nőne a csillog . *-ld /ű. (s hűs 'rny(kot #etettek a magas. d>s lomb> /'k0 " kerten a h'* +ralkodott magas tornyai#al. ki+gr ormai#al. a tets*etős teras*okkal: r(s*ben kast(ly. r(s*ben erőd. de mindenk(ppen otthon0 8eg/ők(ppen a*(rt. mert t+dta. hogy #alahol odabent #'r,a egy 'gy0 " sa,'t 'gya0 " kocsit a be,'rati l(pcső előtt hagyta0 "mikor kis*'llt. (s hirtelen r'd-bbent. hogy el/ele,tett >,at ig(nyelni. egyeden r>g'ssal csapta be maga m-g-tt a* a,ta,'t0 Aa,d mindenről meg/eledke*#e nekieredt a l(pcsőnek0 &+dta. hogy )+mmerset #alahol a k-*elben re,tő*ik0 F #olt a re,tő*k-d(s nagymestere0 " /eket(be -lt-*-tt alak most is a* előcsarnokban #'rta0 Aagasra emelte bek(p*elt

orr't. mik-*ben a macska ott leb*selt a l'ba k-r1l0 E#e #(lem(nye s*erint !oarke inasa egyetlen alkalmat sem s*alas*tott el. hogy tegyen r' egy csípős meg,egy*(st0 ? " #'rtn'l kor'bban (rke*ett ha*a. (s >gy l'tom. a r+h','t sem siker1lt t-nkretennie0 E*t /el kell írnom a napt'ramba0 ? Aorog. ha k(sőn ,-#-k. de akkor is. ha kor'n0 Aaga egy hi#at'sos el(gededenkedő0 ?Nem helye*te el a gar'*sban a*t a megbotr'nko*tat roncshalma*t. amit ,'rmű helyett has*n'l0 ? Aint ahogy a maga megbotr'nko*tat k(p(t sem #ertem p(pp( a* -kl-mmel0 E*t is ír,a /el a napt'r'ba. $rankenstein0 )+mmersetnek m(g akadt n(h'ny csípős meg,egy*(s a tarsoly'ban. de (s*re#ette E#e s*eme alatt a /'radts'g karik'it. (s >gy d-nt-tt. megtart,a őket m'skorra0 "nn'l is ink'bb. mi#el E#e m'r el is ind+lt a l(pcső /el(. rem(l#e. hogy mielőbb el,+that a* 'gy'ba0 )+mmerset lepillantott a macsk'ra0 ? Egyelőre ennyi is megtes*i ? /enyegette meg a* +,,'#al. amikor Galahad is megind+lt a l(pcső /el(0 E#e arra gondolt. előbb a* irod','ba megy. elrende*i a ,egy*eteit. (s megír,a a ,elent(s(t. esetleg m(g /elhí#,a a labort. (s el#(ge* n(h'ny #al s*ínűs(g?s*'mít'st0 De a l'ba egyenesen a h'l s*ob'ba #itte. Galahaddel s*orosan a nyom'ban0 " macska /els*aladt a* 'gyho* #e*ető n(h'ny l(pcsőn. ma,d +grott egyet. (s egy h',pacniho* k(pest meglehetősen kecsesen landolt a paplan k-*ep(n0 Aa,d /el1lt. (s k(ts*ínű s*em(t E#e?re #etette0 : ? "ha. , -det0 "*onnal megyek (n is0 %ib>,t a d*seki,(ből. (s a kanap(ra dobta. ma,d leh'mo*ta mag'r l a /egy#er-#(t0 E*t k-#etően letelepedett a kanap( kar/','ra. ler'ngatta a bakancs't. (s >gy d-nt-tt. hogy ennyi el(g is0 Galahaddel ellent(tben nem +grott. ink'bb bem's*ott a* 'gyba0 9asra /ek1dt. kiny>,t *kodott. ma,d mik-*ben a macska /elm's*ott a /enek(re. (s k(ts*er k-rbe/ord+lt. mielőtt elhelye*kedett. k(nys*erítette mag't. hogy ne gondol,on semmire0 Mgy *+hant a* 'lom m(ly k>t,'ba. mint a leh+ll kődarab0 Bre*te. hogy k-*eleg a* 'lom0 Cseppenk(nt s*i#'rgott a s*er#e*et(be. mint #(r a sebből0 Fnt+datlan+l -ss*er'nd+lt. (s -k-lbe s*orította a ke*(t. de nem harcolhatott ellene0 Aag'#al ragadta a* 'r0 Viss*a a m>lt,'ba0 Nem abban a dallasi s*ob'ban tal'lta mag't. amitől a legink'bb /(lt0 )-t(ts(g #ette k-r1l. nem l'tta a mindent el-ntő. mocskos. #-r-s /(nyt. (s a le#egő sem #olt bor*ongat an hideg0 "rnyak mo*ogtak k-r1l-tte. (s nyirkos /orr s'g -nt-tte el0 Ere*te a rothad'snak ind+lt #ir'gok neh(* s*ag't0 9angokat hallott. de nem t+dott ki#enni egyeden s* t sem0 @okog's 1t-tte meg a /1l(t. de nem l'tta. ki sír0 Aintha elt(#edt #olna egy labirint+s *'rt a,t i. *s'k+tc'i (s (les kanyar+latai

k-*-tt0 Nem tal'lta a* +tat sem be/el(. sem ki/el(0 " s*í#e #ad+l dobogott a mellkas'ban0 &+dta. hogy ra,ta kí#1l. k-*el ho**' #alami m's is re,tő*ik a s-t(tben0 Valami s*-rnyűs(g. ami csak arra #'r. hogy lecsap,on0 "rra gondolt. meg/ord+lhatna. hogy /el#egye a harcot0 Aindig ,obb s*emtől s*emben /el#enni a k1*delmet. mint hagyni. hogy menek1l(s k-*ben h'tba t'mad,'k0 De rettegett0 "nnyira rettegett. hogy ink'bb /+t'snak eredt0 9alk ne#et(st hallott a hom'lyb l0 Klyannyira remegett a ke*e. hogy alig t+dta előh>*ni a /egy#er(t0 &+dta. hogy ha b'rmi is ho**'(r. meg-li0 Ennek ellen(re to#'bb rohant0 Valami kil(pett a* 'rnyak k-*1l. E#e pedig /elsikoltott. (s t(rdre rogyott0 )ír's /o,togatta a tork't. mik-*ben /elemelte. (s i**adt k(**el megpr b'lta c(lra tartani a /egy#er(t0 Ekkor hirtelen r'd-bbent. hogy egy gyerek 'll #ele s*emben0 Elt-rte a karomat0 <bra. a kisl'ny #al ban mag'ho* -lel#e tartotta a* egyik ke*(t0 " ap+ elt-rte a karomat0 Ai(rt hagytad. hogy b'ntson; ? Nem hagytam0 Nem (n #oltam0 Nem t+dtam r la0 $',0 A(g t-bb 'rny(k mo*d+lt meg0 %-r-*ni ke*dtek E#e k-r1l. (s lassan alakot -lt-ttek0 E#e m'r l'tta. ho#' is ker1lt0 "nnak a h'*nak a* egyik s*ob','ba. amelyet !em(nynek hí#tak. (s e* a s*oba telis?tele #an sebes1lt. -ss*et-rt nőkkel. (s s*omor> s*emű gyermekekkel0 Aindny',an őt b'm+lt'k0 " hang,+k bet-lt-tte a /e,(t0 Aeg#'gott0 Aegerős*akolt0 Aeg(getett0 N(*d. n(d a* arcomat0 Valaha s*(p #oltam0 9ol #olt'l. amikor lel-k-tt a l(pcsőn; Ai(rt nem ,-tt(l. amikor sikítottam; ? Aert nem t+dtam0 Nem t+dtam0 " meg#akított. halott Elisa AapleCood k-*elebb l(pett ho**'0 Aag'#al #itte a s*ememet0 Ai(rt nem segített(l ra,tam; ? )egítek0 )egíteni /ogok0 %(ső0 A'r itt #an0 Aegs* laltak a rias*t k0 $igyelme*tető /(ny #illogott0 " nő (s a gyerekek h'tr'ltak egy l(p(st. ma,d meg'lltak. ak'r a* ít(letho*atalra k(s*1lő bír s'g0 <bra megr'*ta a /e,(t0 "*t hitt1k. meg#(des* benn1nket0 De nem0 " hatalmas testű /(r/i r(mis*tő mosollyal a* arc'n l(pett k-*elebb0 " s*eme erős*akosan #illogott0 E#e /elismerte a* ap,'t0 Ne csak r',+k. kicsi l'ny0 !engetegen #annak. (s egyre csak t-bben les*nek0 " k+r#'k egyre csak k-ny-r-gnek a #er(s(rt0 Ait tehet ilyenkor egy iga*i /(r/i;

?Ne ny>l, ho**'mG ? emelte /el t(rdel#e E#e ism(t a /egy#er(t0 De a ke*e remegett0 Ainden remegett0 ? Ne ny>l, ho**',+kG Nem bes*(lhets* a%0 ap'ddal. kicsi l'ny #ett nagy lend1letet a* ap,a. (s #iss*ak(*ből >gy po/on #'gta. hogy E#e a h't'ra *+hant0 " nők *>gni ke*dtek. mint egy /elbolyd+lt m(hkas0 A'r megint nem tan+lt'l a leck(ből; )ohasem tan+ls* ? Aeg-llek0 Egys*er m'r meg-ltelek0 %omolyan;. #igyorgott a* ap,a. (s E#e esk1dni mert #olna r'. hogy agyarr' #'lto*tak a /ogai0 "kkor #is*on*om e*t a s*í#ess(get0 9a*a,-tt ap+d. te has*ontalan kis ringy 0 ? Ne ny>l, ho**'mG Ne mer, ho**'m ny>lniG ? de amikor E#e ism(t c(l*'sra emelte a /egy#er(t. l'tta. hogy gyermekien apr -kl(ben cs+p'n egy kis k(st s*orongat0 ? NeG NeG %(rlek. neG Aegpr b'lt od(bb k>s*ni. min(l mess*ebb a* ap,'t l (s a nőktől0 <m a* ap,a +t'nany>,totta a ke*(t0 Klyan k-nnyed(n. mintha csak egy alm't emelne ki a t'lb l0 Bs elt-rte a kar,'t0 E#e. mik-*ben /eh(ren i** /',dalom -nt-tte el a test(t. hallotta. ahogy egy kisl'ny d-bbent sikolya t-r elő a tork'b l0 1gyre csak t-bben les*nek0 Ngyre csak t-bben les*1nk0 E**el r'#etette mag't0 ? E#e0 Bbred, /elG "*onnal (bred, /elG ? /ordította a h't'ra !oarke a /eles(g(t0 Ere*te. milyen hideg a bőre. (s l'tta. hogy a* arca /al/eh(r0 !oarke gerinc(n ,eges r(m1let cik'*ott #(gig0 E#e t'gra ny1t s*eme a r(m1lettől (s a /',dalomt l #akon meredt a semmibe0 A(g abban sem #olt tel,esen bi*tos. hogy l(leg*ik0 ? "*t mondtam. (bres*tői E#e teste í#ben meg/es*1lt. (s le#egő +t'n ke*dett kapkodni. mintha /+ldokolna0 ? " karomG Elt-rte a karom. elt-rte a karom0 ? Nem0 Csak 'lmodtad0 F. kicsik(m. csak 'lmodtad a* eg(s*et0 Gyere #iss*a ho**'m ? ringatta remeg#e !oarke0 " s*eme sark'b l mo*g'st l'tott. mire /elkapta a /e,(t0 )+mmerset sietett be a h'l ba0 ? )emmi ba,0 A'r itt #agyok0 ? Aegsebes1lt; !oarke megr'*ta a /e,(t. (s #(gigsimított a #'ll'n *okog E#e ha,'n0 ? !(m'lmot l'tott0 Nagyon gonos* r(m'lmot. de m'r itt #agyok. (s gondoskodom r la0 )+mmerset h'tr'lni ke*dett. ma,d a* a,t n'l meg'llt0 ? "d, be neki egy ny+gtat t. ker1l. amibe ker1l0 !oarke b lintott. (s meg#'rta. amíg )+mmerset kimegy. (s be*'r,a maga m-g-tt a* a,t t0 ? Aost m'r minden rendben0 ? Aindannyian ott #oltak0 %-r1l#ettek a s-t(tben0 ? Nincs s-t(t0 Bg a l'mpa. de ha akarod. /el,ebb kapcsolom0 E#e megr'*ta a /e,(t. ma,d odas*orította a /(r,e mellkas'ho*0

?Nem segítettem ra,t+k0 Nem 'llítottam meg. amikor be,-tt0 "* olyanok. mint ő. mindig be t+dnak ,-nni0 " kisl'nynak elt-rt(k a kar,'t0 Jontosan >gy. mint nekem0 "*t'n ,-tt a* ap'm. (s a* eny(met is elt-rte0 Ere*tem0 ? Nem t-rte el ? cs kolta homlokon a /eles(g(t !oarke. (s eltolta mag't l. b'rmennyire is pr b'lt E#e bel(,e kapas*kodni0 ? N(*d meg. E#eG N(*d csak megG Nincs semmi ba,a a karodnak0 8'tod; ? simított #(gig a* +,,'#al cs+kl t l #'llig E#e kar,'n !oarke. b'rmennyire is pr b'lta #ni a /eles(ge0 Nem t-rt el sehol0 Csak 'lmodtad0 ? Klyan #al s'gosnak tűnt0 Ere*tem000 ? meredt a ke*(re. mik-*ben beha,lította a k-ny-k(t0 A(g mindig (re*te a /antom/',dalmat0 ? Ere*tem0 ?&+dom ? #agy nem hallotta a sikolt'st; Nem l'tta a r(m1lettől 1#eges tekintet(t; !oarke megcs kolta a /eles(ge ke*(t. cs+kl ,'t. k-ny-k(t0 ? &+dom0 $ek1d, #iss*a0 ? Ainden ok( ? legal'bbis E#e rem(lte. hogy a* les*0 Csak hadd 1l,ek így egy percig ? n(*ett le a kette,1k k-*( bekígy * macsk'ra. (s megsimogatta a h't't. noha a ke*e egy kiss( m(g mindig remegett0 ? "*t his*em. siker1lt őt is hal'lra r(mítenem0 ?"nnyira nem. hogy elmenek1l,-n0 Veled maradt. (s a /e,(#el b-kd-ste a #'lladat0 )*erintem mindent megtett. amit csak t+dott. hogy /el(bress*en0 ? En hős-m ? h+llott egy k-nnycsepp a ke*(re. de E#e most egy'ltal'n nem s*(gyellte. hogy sír0 ? "*t his*em. meg(rdemel n(mi ,+talmat0 Egy adag halat. #agy ilyesmit ? l(leg*ett m(lyet. (s !oarke s*em(be n(*ett0 ? Aint ahogy te is0 ? Be kell #enned egy ny+gtat t ? (s amikor E#e s* ra nyitotta a s*','t. !oarke meg/ogta a* 'll't0 ? %ris*t+s s*erelm(re. ne #itatko**. mert k1l-nben sa,'t ke*űleg t-lt-m bel(d0 E*>ttal meg/ele*ek #eled egy adagot0 Nekem is +gyanannyira s*1ks(gem #an r'. mint neked0 Vagy legal'bbis csaknem +gyanannyira0 E#e (s*re#ette. hogy a /(r,e hal'losan s'padt. (s a s*eme k(k s*ikrak(nt #il'gít /ak arc'ban0 ? Kk(0 Aegegye*t1nk0 !oarke /el'llt. a* "+to)(/ el( l(pett. (s k(rt k(t kis poharat0 "mikor #iss*at(rt. E#e el#ette a*t. amelyiket a /(r,e /el(,e ny>,tott. ma,d gyorsan kicser(lte a kettőt0 ? "rra a* esetre. ha csak a* (n italomba ke#ert(l #olna ny+gtat t0 Nem akarok megint ki/ek1dni0 ? így tis*tess(ges ? koccintotta E#e pohar'ho* a sa,'t,'t !oarke. ma,d /elha,totta a* adag,'t0 Ai+t'n E#e is k-#ette a p(ld','t. /(lretette a* 1res poharakat0 ? 9ab'r s*eretn(m /elhí#ni a /igyelmed. hogy ismerlek m'r. a* +tols gyanak# . cinik+s porcik'dig0 9a csak a* egyik poh'rba t-lt-k ny+gtat t. a*t tartom meg. mert t+dom. hogy >gyis kicser(led0 E#e s* ra nyitotta a s*','t. ma,d becs+kta0 ? " /rancba0 ? De nem csaptalak be ? ha,olt előre !oarke. (s megp+s*ilta a /eles(ge orr't0 ? "* 1*let a* 1*let0

? Aegi,es*tettelek0 Ne harag+d,0 !oarke a k(t tenyere k-*( /ogta E#e ke*(t0 ? )+mmerset mondta. hogy #alami#el -t ra előtt m'r ha*a,-tt(l0 ? "ha. a*t his*em0 )*1ks(gem #olt egy kis d+rmol'sra pillantott E#e a* ablak /el(0 ? &-bbet alhattam a kellet(n(l0 A'r s-t(tedik0 Aennyi a* idő; ? Aind,'rt kilenc ? t',(ko*tatta !oarke. mik-*ben t+dta. hogy E#e m'r nem /og #iss*aal+dni0 8egal'bbis nem most0 Jedig ,obb s*erette #olna0 Elk(p*elte. ahogy mellette /eks*ik. ő meg csak -leli. (s r(m'lom n(lk1li al#'ssal t-ltik a* (,s*ak't0 ? 7 t /og tenni neked egy #acsora ? hat'ro*ta el0 ? Aint ahogy nekem is0 )*eretn(l itt enni; ? Nekem meg/elel0 De előtte k(rn(k #alamit0 ?Ait; E#e #(gigsimított !oarke arc'n. (s amikor a,kait a /(r,e s*','ho* s*orította. (re*te. hogy hat'ro*ottan megk-nnyebb1l0 ? )okkal t-bbet (rs* minden ny+gtat n'l0 &őled erősnek. eg(s*nek. (s tis*t'nak (r*em magam ? (s amikor !oarke 't-lelte. belet>rt a ha,'ba0 ? Egys*erre segítes* eml(ke*ni (s /ele,teni0 Aarad, mellettem0 ? Aindig melletted #agyok ? cs kolta meg a /eles(ge hal'nt(k't !oarke. (s a* 'gyon t(rdel#e ringatni ke*dte0 " #ihar el#on+lt. de E#e bel1l m(g mindig remegett0 !oarke mellett #is*ont megny+g#'st tal'lt0 El/ordította a /e,(t. a,kait #(gigh>*ta a /(r,e nyak'n. mik-*ben m(lyen bes*í#ta bőr(nek a* illat't0 $els ha,tott0 !oarke meg(rtette E#e #'gyait. t+dta. mit #'r tőle. (s mit ad neki0 8ass>. gy-ng(d. /igyelmes s*erelmet0 A(g ő is res*ketett a sokkt l. de E#e segített neki megny+godni0 Aegcs kolta a /eles(ge arc't. r'tal'lt a* a,k'ra. (s 'lmodo*#a elmer1lt benne0 A(lyen. (s cs-ndben0 Erős. 'm /elka#art /eles(ge pedig #al s'ggal elol#adt a kar,ai k-*-tt0 Egym'st -lel#e. cs kol#a lebegtek 't a ny+galom ce'n,'ra. (s t+dta. hogy a s*í#e e*>ttal a* el(gedetts(gtől dobban nagyokat0 "mikor h'trah>* dott. (s tal'lko*ott a tekintet1k. E#e elmosolyodott0 !oarke m(lyen a /eles(ge s*em(be n(*ett. >gy ke*dte kigombolni a* ing(t. (s (re*te. hogy a ke*e megny+gs*ik. elernyed0 8ecs>s*tatta E#e #'ll'r l a r+h't. (s +,,'#al #(gigcir gatta a test(t0 9al#'ny. sima bőre meglepő i*mokat re,tett maga alatt0 E#e s*(tt'rta a kar,'t. (s tork'b l halk. el(gedett ny-g(s t-rt elő0 Aa,d előreha,olt. (s !oarke /1l(re tapas*totta a s*','t0 ? "* eny(m #agy ? s+ttogta0 E* a lelke m(ly(ig megr'*ta !oarke?ot0 Aeg/ogta a /eles(ge ke*(t. (s megcs kolta a tenyer(t0 ? "* eny(m #agy ? ism(telte +t'na0 "rccal egym's /el( *+hantak a* 'gyra. (s >gy simogatt'k egym's test(t. mintha most lenn(nek egy1tt elős*-r0 9oss*asan. l+st'n

cir gatt'k a m'sikat. mik-*ben s ha,to*tak0 Jar'*sk(nt i**ott benn1k a ny+godt s*en#ed(ly0 E#e m'r /elmelegedett. (s egyre magabi*tosabb' #'lt0 !oarke megcs kolta a /eles(ge mell(t. mire E#e ism(t /els ha,tott. leh+nyta a s*em(t. (s hagyta. hogy mag'#al sodor,a a boldogs'g0 V(gigsimított !oarke selymes ha,'n (s i*mos h't'n0 9allotta. ahogy a /(r,e a*t s+ttog,a: aghra0 )*erelmem0 "rra gondolt. igen. a #agyok. 2stennek h'la0 Bs neki/es*1lt a test(nek. hogy m(g t-bbet kín'l,on /el mag'b l0 $oko*atosan k>s*ott egyre magasabbra. míg #(g1l s ha,ai ny-g(ss( #'ltak. a gy-ny-re pedig res*kető k-#etelő*(ss(0 "mikor !oarke a cs>csra ,+ttatta. >gy (re*te. mintha egy magas. k(k h+ll'm ragadta #olna mag'#al0 ? Ere*ni akarlak ? h>*ta mag'ho* !oarke /e,(t. (s a s*',+k ism(t tal'lko*ott0 ? 9atol, bel(m0 !oarke l'tta a /eles(ge s-t(ten csillan s*em(t. (s engedelmeskedett0 E#e t1*es teste k-r1l/onta. mag'ba /ogadta0 Egy1tt mo*d+ltak. l'gyan. (s olyan -ss*hangban. hogy els*or+lt a s*í#e0 "mikor ism(t egym'sho* (rt a s*',+k. !oarke megesk1d-tt #olna. hogy a cs kkal E#e lelk(t is bel(lege*te0 "mikor pedig a /eles(ge kimondta a ne#(t. csaknem -s*s*et-rt a gyeng(ds(g s>lya alatt0 E#e a* 'gy /-l-tti ablakon 't a* (,s*akai (gboltot n(*te0 Klyan ny+godt #olt. hogy m'r?m'r a*t hitte. odakint megs*űnt a #il'g0 Nincs semmi sem a h'l s*ob'n. a* 'gyon (s a /(r,(n kí#1l0 &al'n a s*e:nek (ppen e* a* egyik c(l,a0 9ogy mindentől els*igetel,e a* embert egy r-#id időre. (s kettesben maradhasson a**al. akit s*eret0 9ogy e*alatt a sa,'t test(#el /oglalko**on. a #'gyai#al. a* -r-m(#el. ami egys*erre /i*ikai. (s ha s*erencs(s. akkor (r*elmi is0 E n(lk1l a mag'nyos (lm(ny n(lk1l mindenki megőr1lne0 E#e?nek !oarke előtt is akadtak partnerei. de csak a megk-nnyebb1l(s. a testi (l#e*etek ked#((rt kereste a s*e:et0 )ohasem (re*te a*t a k-*#edens(get. sohasem adta 't ennyire mag't a t'rs'nak0 )ohasem tapas*talta meg a*t a* (r*elmi b(k(t. ami a s*eretke*(s1ket k-#ette0 ? Aondanom kell #alamit ? s* lalt meg #(g1l0 ? !endben. mondd0 E#e megr'*ta a /e,(t0 ? %icsit k(sőbb ? /elelt. mert arra gondolt. hogy ha sok'ig !oarke mellett marad a* 'gyban. tel,esen meg/eledke*ik a k1l#il'gr l0 "rr l. amit meg kell #(denie0 ? Aost /elkelek0 Nem akarok. de kell0 ? Vacsor'*ni0 E#e elmosolyodott0 "rra gondolt. hogy !oarke m(g most is a gond,'t #iseli0 )ohasem /eledke*ik meg r la0 ? Aegyek. (s es*em #alamit0 9o*ok neked is0 !oarke /elemelte a /e,(t. (s elgondolkod#a n(*ett r' #akít an k(k

s*em(#el0 ? %omolyan; ? 9(. ha#er. egy ostoba "+to)(//el (ppen >gy elb'nok. mint a k-#etke*ő ross*/i>#al ? #eregette meg k-nnyed(n a /(r,e /enek(t0 ? $ord+l, meg0 !oarke engedelmeskedett0 ? Va,on a s*e:től #an. #agy a ny+gtat t l; ? Aicsoda; ? "*. hogy hirtelen ilyen h'*ias lett(l0 ? 9a sokat okoskods*. nem kaps* semmit0 Kkoskod's. #agy sem. !oarke /elk(s*1lt r'. hogy pi**'t #acsor'*nak0 E#e elő#ette a s*ekr(nyből a* egyik k-nt-s(t. ma,d !oarke?nak is oda#itte a sa,'t,'t0 ? "* okoskod'st nem csak a s*a#aidra (rtettem0 Aagam előtt l'tom a g>nyos gondolataidat0 ? Va,on mi(rt nem /ogom be. (s ho*ok ink'bb egy palack bort; ? &(nyleg. mi(rt nem; !oarke hagyta. hadd s*eme**en E#e a* "+to)(//el. (s kinyitott egy /ali panelt. ami m-g-tt a borok re,tő*tek0 Mgy #(lte. , t /og tenni neki. ha le/oglal,a mag't #alami#el. legal'bb addig sem gondol a r(m'lmaira0 Ai#el m(g mindig a pi**a ,'rt a* es*(ben. egy 1#eg chiantira esett a #'las*t'sa0 %ih>*ta a d+g t. ma,d /(lretette a palackot. hogy l(lege**en a* ital0 ? Dolgo*ni /ogs* a* (,,el0 ?"ha0 Aeg kell csin'lnom egyet s m'st0 Aegkaptam a pro/ilt Air't l. (s s*eretn(m m(g egys*er #(gigr'gni magam ra,ta0 Fss*e kell ho*nom egy ,elent(st a nyomo*'s pillanatnyi 'll's'r l0 A(g #al s*ínűs(g?s*'mít'sokat sem #(ge*tem0 !'ad's+l 't kell #i*sg'lnom a s*embankokat. a trans*plant'ci #al /oglalko* klinik'kat (s a hasonl int(*m(nyeket0 Jers*e e**el csak a* időmet #es*tegetem. mi#el a gyilkos nem a*(rt #itte mag'#al Elisa s*em(t. hogy k(sőbb elad,a0 Ennek ellen(re e*t a lehetős(get sem s*abad ki*'rni ? tett k(t t'ny(rt a* as*talra0 ? Ai e*; ? (rdeklőd-tt !oarke0 ? %a,a0 Ai(rt. nem annak l'ts*ik; !oarke oldalt billentette a /e,(t0 ? Nem hasonlít a pi**'ra0 ?" programo*'si k(pess(geim nem csak a pi**'ig ter,ednek0 E#e borban (s ro*maringola,ban s1lt csirk(t #'las*tott. k-retnek pedig ri*st (s sp'rg't0 ? Aicsoda /ant'*ia ? motyogta !oarke0 ? " lehető legross*abb bort #'las*tottam0 ? "*(rt #alahogy csak legyűr,1k ? ment #iss*a E#e a kenyereskos'r(rt0 ? Egy1nk0 ? Nem. e* #al ban nem les* , ? nyitotta ki !oarke >,/ent a bors*ekr(nyt. (s a* egyik hűt-tt rekes*ből előh>*ott egy palack Jo+illy $+isse?t0 %inyitotta. (s k(t poh'r t'rsas'g'ban a*

as*talra 'llította0 ? E* m'r t-k(letes0 %-s*0 E#e megk stolta a csirk(t0 ? Eg(s*en /inom0 Igyan nem m(rhető -ss*e a s* ,as1lttel. amit eb(dre ettem. de e* sem ross* ? (s amikor !oarke pontosan >gy bor*adt -ss*e. ahogy a*t előre elk(p*elte. /elne#etett0 ? !em(lem. k(pes les*el lenyelni. amit Charles (s 8o+ise /els*olg'lnak nek1nk #acsor'ra0 E#e /els*>rta a #ill','ra a k-#etke*ő /alatot0 ? )*erinted nem h'tbor*ongat ; &+dod0 "hogy Charles (s 8o+ise. Jeabody (s AcNab egy1tt #acsor'*nak Charles lak's'n0 Bi*tosra #es*em. hogy AcNab m(g csak egyedenegys*er ,'rt n'la0 "mikor a lelket is ki#ert(k egym'sb l0 ? Nem his*em. hogy megism(dődik. de ha m(gis. ott les*el. hogy megakad'lyo*d0 Bs egy'ltal'n nem h'tbor*ongat . ked#esem0 Nem0 "* emberek r'tal'lnak egym'sra0 Charles (s a mi Jeabodynk bar'tok #oltak. (s a*ok is maradtak0 ? "ha. de AcNab a*t his*i. hogy meggyűrt(k a lepedőt0 ? B'rmit is his*. a*t t+d,a. hogy most m'r nem gyűrik0 ? Bn m(g mindig a*t mondom. hogy h'tbor*ongat 0 ? &al'n les* n(h'ny kínos pillanat0 Charles (s 8o+ise s*eretik egym'st0 ?"ha. (ppen e* a*0 9ogy k(pes el#iselni. hogy Charles hi#at'ss*erűen hentereg idegen nőkkel. +t'na pedig ha*amegy. hogy #ele. a s*erelm(#el hentereg,en; !oarke mosolyog#a kortyolt a bor'b l0 ? Aicsoda erk-lcs-s nő #agy. hadnagy0 ? "ha0 Aegl'tn'm. mennyire lenn(l nyitott (s , po/a. ha a ,el#(nyemet hirtelen b'rc'ra cser(ln(m0 El(g nehe*en t+dn(k kialakítani egy , l /i*ető 1gy/(lk-rt. mi#el minden k+ncsa/tomnak be#ern(d a k(p(t0 !oarke egyet(rt(se ,el(1l cs+p'n biccentett0 ? 2ga*. de amikor tal'lko*t+nk. nem b'rc'sk(nt kerested a kenyered. iga*; 9anem nyomo* k(nt0 így is el(g nagy alkalma*kod k(pess(gről tettem tan>bi*onys'got0 ? 2gen. a*t his*em. iga*ad #an0 &+dom. hogy alkalma*kodnod kellett ho**'m0 Vis*ont s*erintem m'r addig is rengeteget #'lto*t'l0 ? Boldog+lt i/,>s'gomban. hadnagy. >gy #ad's*t'l #olna r'm. ak'r egy #es*ett k+ty'ra0 Igyan nem t>l sok sikerrel. de megpr b'lt'l #olna elkapni0 ? 9a #ad's*tam #olna000 ? hallgatott el E#e. (s legyintett. ma,d /elemelte a pohar't0 ? Aa a Dochasban ,'rtam0 ? %omolyan; ? pillantott (lesen a /eles(g(re !oarke0 9a /elhí#s*. s*akítok r' időt. (s elkís(rlek0 ? " nyomo*'s miatt mentem0 Bes*(lnem kellett 8o+ise*al arr l a m(di+mr l. (s ma (ppen ott dolgo*ott0 !oarke #'rt. de E#e nem /olytatta0 ? Ai a #(lem(nyed r la; ? "*t his*em000 ? tette le E#e a #ill't. (s -ss*ek+lcsolta a* -l(ben a ke*(t ?. a*t his*em. ,obban s*eredek. mint a*t el t+dn'm mondani0 Nincs s*a#am r'. mennyire s*eredek. (s mennyire b1s*ke #agyok arra. amit tett(l0 Jr b'lko*om. de nem megy0

!oarke 'tny>lt a* as*tal /elett. (s meg#'rta. amíg E#e meg/ogta a ke*(t0 ? N(lk1led sohasem siker1lt #olna0 ? Dehogynem0 Bppen e* a l(nyeg0 &al'n miattam hamarabb bele#'gt'l0 Aiatt+nk0 De m'r benned #olt a* -det csír',a0 Aindig is benned #olt0 Ne harag+d,. hogy ilyen sok'ig #'rtam e**el a l'togat'ssal0 ? Nem s*'mít0 ? "tt l tartok. igenis s*'mít0 Nem akartam s*emben(*ni a**al. ami ott #'rt r'm0 &al'n /(ltem is ? engedte el a /(r,e ke*(t E#e0 ? $(ltem a*okt l a nőktől (s gyerekektől0 De a /(lelemn(l sokkal ,obban (re*tem a rem(nyt0 " rem(nyt. amit #iss*aadt'l nekik0 ?E#e0 ? Ne s* l, egy s* t se. csak hallgass #(gig0 Volt ott egy kisl'ny000 &+dod. n(ha arra gondolok. hogy a sors oda#'g #alamit a* ember el(. ami#el a*t'n meg kell birk *nia0 !-g*ítők-t(st #iselt a kar,'n0 "* ap,a elt-rte0 ? L. %ris*t+som0 ? Bes*(lt ho**'m0 Bn pedig #'las*oltam neki0 A'r nem eml(ks*em pontosan. mit mondott0 )*(d1ltem (s -ss*es*or+lt a gyomrom0 !ettegtem. hogy a s*eme előtt les*ek ros*s*+l. #agy egys*erűen csak el',+lok0 De nem0 Aegbirk *tam #ele0 ? )oha t-bb( nem kell #iss*amenned0 E#e megr'*ta a /e,(t0 ? V'r, m(g0 9a*a#ittem Jeabodyt. be+grottam Air'ho*. +t'na (n is ha*a,-ttem0 Jihennem kellett0 "*t hittem. egys*erűen csak elals*om. de +tol(rt a r(m'lom0 &e is t+dod. milyen kegyetlen #olt0 De a*t m(g nem t+dod. hogy 'lmomban #iss*at(rtem oda0 " mened(khelyre0 " meg#ert nők (s gyerekek k-*(0 "kik a*t k(rde*t(k tőlem. mi(rt hagytam. hogy e* t-rt(n,en #el1k ? emelte /el a ke*(t. így !oarke nem s*akította /(lbe. hab'r E#e a /(r,e arc'n is l'tta a /',dalmat0 ? "* ap'm is ott #olt0 &+dtam. hogy el,-n0 "*t mondta. egyre csak t-bben (s t-bben les*nek0 "* ő /a,t',a. (s a* 'ldo*atok is0 Nem t+dtam meg'llítani0 "mikor /el(m ny>lt. t-bb( m'r nem #oltam -nmagam0 Mgy (rtem. nem a* #oltam. aki most #agyok0 2sm(t gyerek lett belőlem0 Elt-rte a karomat. (s megerős*akolt0 Bppen >gy. mint annak ide,(n ? tartott s*1netet E#e. (s megned#esítette a tork't egy korty borral0 De t-rt(nt m(g #alami0 Aeg-ltem0 Bppen >gy. mint kiskoromban0 Bs mindig meg /ogom -lni0 Aert iga*at bes*(lt0 Egyre t-bben les*nek a kegyedenkedők (s a* 'ldo*ataik0 Egyre t-bben les*nek. (s (n k(ptelen #agyok mindny',+kat meg/(ke*ni0 De n(h'ny+kat igen. ha , l #(g*em a m+nk'mat0 Bppen e*(rt , l kell #(ge*nem a m+nk'mat ? s ha,tott egy nagyot0 ? Aost m'r #iss*a t+dok menni oda0 Bs #iss*a is akarok. mert t+dom. hogy t-bb( nem les*ek ross*+l000 Vagy ha m(gis. m'r nem les* ennyire kegyeden0 Viss*amegyek. mert

amit tett(l. amit tes*el. a* is egy m ds*er arra. hogy meg/(ke**1k e*eket a ga*embereket0 " kisl'ny kar,a elt-rt. de meggy gy+l0 Aint ahogy ő is. mert adt'l neki egy es(lyt0 !oarke egy hoss*> pillanatig meg sem t+dott s* lalni0 ? &e #agy a legb'm+latosabb nő. akit csak ismerek0 ?"ha ? s*orította meg E#e a /(r,e ke*(t0 ? Jokoli egy p'rost alkot+nk. nem iga*; 9atodik /e,e*et E#e tett egy kis kit(rőt. (s be+grott a* ENyN?re0 Aindig #al s'gos k+lt+r'lis sokk(nt (rte. amikor bes(t'lt erre a* 1gyos*t'lyra. (s l'tta. hogy itt a nyomo* k >gy -lt-*nek. mintha b+lira #agy h(t#(gi kir+ccan'sra k(s*1ln(nek0 " koll(g'i neons*ínű r+h'ban (s l(gtalp> cipőben m's*k'ltak. mik-*ben headsettel a /e,1k-n bes*(ltek #alaki#el. #agy 1ltek a* as*tal+k m-g-tt a* irod'ikban0 )* lt a *ene. (s #alaki m(g n(h'ny t'ncl(p(st is le,tett. mik-*ben egy k(*ben tarthat s*'mít g(ppel (s egy hordo*hat k(pernyő#el pepecselt. legal'bbis E#e így (rtelme*te a mo*d+latait0 <t#erekedte mag't a nyomo* k k-*-s irod','n. (s egyenesen !yan $eeney kapit'ny irod',a /el( ir'nyította a l(pteit. mik-*ben abban rem(nykedett. hogy legal'bb ott tal'l n(mi ny+galmat0 <m amikor megl'tta r(gi bar't,'t. a mindig megbí*hat $eeney?t. akinek a bőr(n m(g l'ts*ott a nyaral's barnas'ga. (s egyre t-bb ős* s*'l #egy1lt dr tk(nt merede*ő. #-r-ses ha,'ba. elakadt a s*a#a0 !'ncos arca +gyan megny+gtat an ismerősnek tűnt. de megs*okott. gyűr-tt r+h',a helyett mak+l'tlan+l tis*ta. #asalt. m'lnas*ínű inget #iselt0 Bs nyakkendőt is k-t-tt0 NyakkendőtG "minek a s*íne. legal'bbis E#e s*erint. legink'bb a* 'ram1t(ssel s*'rított /űre eml(ke*tetett0 ?7(*+s %ris*t+s. $eeneyG Ai #an ra,tad; $eeney olyan pillant'st #etett r'. mint akinek s*-rnyű teher nyom,a a lelk(t0 ? " /eles(gem s*erint el kell ke*denem s*ínesen (s di#atosan -lt-*k-dn-m0 Aeg#ette e*t a* -lt-*(ket. (s addig r'gta a /1lemet. amíg /el nem #ettem0 ? Mgy000 Mgy n(*el ki. mint egy +tcai b'rc's strici,e0 ? Nekem mondod; N(*d meg e*t a nadr'got ? ny>,totta ki a l'b't. hogy E#e s*em1gyre #ehesse a nyakkendőh-* hasonl 'rnyalat>. műbőr pantall t0 ? 2stenemG Nagyon sa,n'llak0 ? " /i>k s*erint d-g-s0 &e mit tenn(l a helyemben; ? Ős*int(n; $ogalmam sincs0 ? Aondd. hogy #an egy 1gyed a s*'momra. (s kimehetek a* +tc'ra ? emelte /el mindk(t -kl(t $eeney0 ? " /eles(gemnek egy s*a#a sem lehetne. ha m+nka k-*ben els*akítan'm a r+h'mat0 ? Van egy 1gyem. de nem t+dok terepm+nk't adni benne a* elektronik+s

nyomo* knak0 B'rcsak t+dn(k segíteni ra,tad #alahogy. de nem megy0 Nem #ehetned le legal'bb a*t a k+lt>rmad*agot; $eeney megr'ntotta a nyakkendő,(t0 ? Nem ismered olyan , l a /eles(gemet. mint (n0 $el /og hí#ni0 Ellenőri*. hogy rendesen /el #agyok?e -lt-*#e0 A(g *ak t is adott. Dallas0 ? &e s*eg(ny -rd-g0 ? "* bi*ony ? s ha,tott nagyot $eeney0 ? Ai s*(l ho*ott erre; ? "* 1gyem0 %(,gyilkoss'g (s csonkít's0 ?" Central Jarkban0 9allottam. hogy te kaptad0 El#(ge**1k a linkek (s a s*'mít g(pek s*ok'sos ellenőr*(s(t0 Vagy #alami m'sra is s*1ks(ged lenne; ? Nem eg(s*en0 Becs+khatom; ? intett a* a,t /el( E#e. mire $eeney b lintott0 ? E#e be*'rta a* iroda a,ta,'t. ma,d /eltelepedett $eeney as*tal'nak a sark'ra0 ? Ai a #(lem(nyed a m(di+mok be#on's'r l a nyomo*'sba; $eeney elh>*ta a* orr't0 ? "* (n 1gyos*t'lyomon nem sok has*n+kat #ess*1k0 "mikor a gyilkos s'giakn'l dolgo*tam. időnk(nt /elhí#tak minket olyan emberek. akik a*t 'llított'k. l'tom's+k t'madt. #agy 1*enetet kaptak a s*ellem#il'gb l0 &+dod. hogy megy e*0 ? 2gen. ilyesmi mostan'ban is t-rt(nik0 Brt(kes időt (s energi't /ecs(rl1nk arra. hogy ellenőri**1k e*eket a be,elent(seket. ma,d #(g1l m(giscsak a nyam#adt. -t (r*(k1nkkel #agy+nk k(nytelenek /olytatni a nyomo*'st0 ? Jers*e akad odakint a #il'gban n(h'ny iga*i l'tn k is 'llt /el $eeney. (s programo*ott k(t k'#(t0 ? Aanaps'g a legt-bb 1gyos*t'ly alkalma* egyet? egyet. mint ci#il s*ak(rtőt0 7 p'ran m'r ,el#(nyt is s*ere*tek0 ? "ha. (rtem0 9oss*> ideig #olt+nk t'rsak0 $eeney E#e /el( ny>,tott egy cs(s*e k'#(t0 ? "*ok #oltak a*t'n a s*(p napokG ? )ohasem #ett1k ig(nybe egyetlen l'tn k segíts(g(t sem0 ? Nem; Nos. a* embernek mindig a legmeg/elelőbb es*k-*t kell has*n'lnia0 ?Egyik1k /elkeresett. (s pr b'l meggyő*ni arr l. hogy 'lm'ban l'tta a Central Jark?i gyilkoss'got0 $eeney elgondolkod#a kortyolt bele a k'#(,'ba0 ? Ellenőri*ted; ? "ha0 Nincs #ele semmi gond0 Van enged(lye. (s s*erepel a nyil#'ntartott m(di+mok k-*-tt0 8o+ise Dimatto is ke*eskedett (rte0 ? A'rpedig a dokinak meg#an a mag'ho* #al es*e0 ?"hogy mondod0 9a a helyemben lenn(l. be#onn'd a nyomo*'sba; $eeney meg#onta a #'ll't0 ? &e is t+dod a #'las*t0 E#e a k'#(,'t b'm+lta0

?"* embernek mindig a legmeg/elelőbb es*k-*t kell has*n'lnia0 "ha. t+dom0 "*t his*em. csak olyas#alakitől akartam hallani. aki k(t l'bbal 'll a /-ld-n0 %-s* ? tette le csaknem (rinteden1l a k'#(,'t. mik-*ben arra gondolt. hogy ke*d elp+h+lni0 Egyre k-nnyebbnek (s k-nnyebbnek tal'lta otthagyni a /ekete italt. ha a* nem #al di k'#(babb l k(s*1lt0 %-s* ? ism(telte meg0 ? Nincs mit0 "*onnal s* l,. amint s*1ks(ged les* #alakire. aki ha,land bemocskolni a ke*(t0 Na meg a r+h','t0 ? )* lok0 7+t es*embe. nem a te hib'd lenne. ha #alaki le-ntene k'#(#al0 $eeney s*'nako* pillant'st #etett E#e?re0 ? " /eles(gem a*onnal t+dn'. mi a hely*et0 "* ass*onyokn'l nincs ,obb m(di+m0 E#e /el#ette Jeabodyt. (s egy1tt ind+ltak =hitney?he*. +gyanis >gy #(lte. ha #al ban be#on a nyomo*'sba egy l'tnokot. erről /elt(den1l t',(ko*tatnia kell a /elettes(t0 =hitney /igyelmesen #(gighallgatta E#e ,elent(s(t. ami m'r akkor /elkeltette a /igyelm(t. amikor ír'sban megkapta0 Egys*er sem s*akította /(lbe. a hatalmas termetű. s-t(t bőrű kapit'ny s* dan+l 1lt a* ír as*tala m-g-tt0 !-#idre #'gott ős*es ha,a m'r ős*1lt. (s (#ek ta papírm+nk't #(g*ett. de m(g így is iga*i nyomo* maradt0 Aindig a*onnal /el/ogta a dolgok l(nyeg(t0 "mikor E#e megemlítette Celina )anche*t. cs+p'n a s*em-ld-k(t #onta /el0 "mikor #(get (rt a ,elent(s. b lintott. (s h'tra dőlt0 ? Egy l'tn k. mint s*ak(rtő0 E* nem ,ellem*ő mag'ra. hadnagy0 ? Nem. +ram0 ? " s* #i#őnk m'r megkapott minden in/orm'ci t. amit nyil#'noss'gra kí#'n+nk ho*ni a* 1gyről0 " csonkít'st. #alamint a gyilkos /egy#er mibenl(t(t to#'bbra is elhallgat,+k0 "nnak sem s*abad nyil#'noss'gra ker1lnie. ha >gy d-nt. bes*(l e**el a m(di+mmal0 ? Ehhe* ő is ragas*kodik. kapit'ny0 Nem s*eretn(m. ha nyil#'noss'gra ker1lne a ne#e0 " nyomo*'sban k-*#etlen1l r(s*t#e#ő koll(g'k ki#(tel(#el senki sem t+dhat r la0 ? Ertem0 2smerősen cseng a ne#e0 Elk(p*elhető. hogy m'r tal'lko*t+nk #alahol0 Valami rende*#(nyen0 Aa,d megk(rde*em a /eles(gem. ő sokkal ,obban eml(ks*ik a* ilyesmire0 ? Brtem. +ram0 "kar,a. hogy addig elhal'ss*am a bes*(lget(st As0 )anche**el; ? Nem0 E* a maga 1gye. hadnagy0 Nyomo* . mag'nak mi erről a #(lem(nye; Jeabody meglepetten h>*ta ki mag't 1lt(ben0 ? " #(lem(nyem. +ram; 2*(000 "*t his*em. (n sokkal ink'bb nyitott #agyok a term(s*et/eletti ,elens(gek ir'ny'ba. kapit'ny0 " csal'domban is akad n(h'ny l'tn k0 ? &al'n maga is k-*(,1k tarto*ik; Jeabody eddigre m'r megny+godott annyira. hogy elmosolyod,on0 ? Nem. +ram0 Bn is csak a megs*okott. -t (r*(ks*er##el

s*1lettem0 De Dallas hadnagyho* hasonl an >gy #(lem. Celina )anche* meg(r legal'bb egy pr b'lko*'st0 ? "kkor bes*(l,enek #ele0 9a kis*i#'rog. hogy a gyilkos ki#'gta a l'ny s*em(t. ettől les* hangos minden m(dia0 8e kell *'rn+nk e*t a* 1gyet. mielőtt kit-r a cirk+s*0 Celina a )oh ban lakott0 " k-rny(ken dr'ga gal(ri'k. di#atos (ttermek. (s apr b+tikok 'lltak0 Erre/el( , l -lt-*-tt. ga*dag #'roslak k (ltek. akik s*erettek bendak s*olg'l kat tartani. #as'rnap d(lelőtt-nk(nt hoss*asan reggeli*ni. a liber'lis p'rtra s*a#a*tak. (s amikor elmentek egy?egy s*e'ns*ra. >gy tettek. mintha (l#e*n(k. pedig alig (rtettek #alamit belőle0 Erre/el( sok k'#(h'*at lehetett tal'lni. (s a* +tcai mű#(s*eket is s*í#esen l'tt'k0 Celina egy k(ts*intes tetőt(ri lak'sban lakott0 "* (p1letben egykor olcs (s ronda r+h'kat gy'rtottak. ma,d e*t is /el>,ított'k. mint a k-rny(k t-bbi h'*'t. (s eladt'k a tehetősebb #'roslak knak0 E#e a* +tc'r l l'tta a s*(les ablakokat. amelyeken 't ak'r egy sikl is k(nyelmesen ki?be k-*lekedhetne. (s a m'sodik emeleti. keskeny erk(lyt. a dís*es #asr'ccsal0 ? Bi*tos #agy benne. hogy nem kellett #olna előre időpontot k(rn1nk; ? k(rde*te Jeabody0 ? &+dnia kell. hogy ,-#1nk0 Jeabody E#e mellett l(pdelt a be,'rat /el(0 ? Aost g>nyol ds*0 ? Jeabody. ke*des* t>l , l ismerni ? nyomta meg E#e a meg/elelő gombot0 J'r pillanat m>l#a Celina hang,a s* lalt meg a kap+tele/onb l0 ? 2gen; ? Dallas hadnagy (s Jeabody nyomo* 0 Erre olyan hang hallats*ott. mintha Celina /els ha,tana0 ?%(rem. ,-,,enek /el0 %inyitom a* a,t t. (s be'llítom a /el#on t0 Csak mond,'k be. hogy a m'sodik emeletre ,-nnek0 "* a,t /-l-tt *-ldre #'ltott a bi*tons'gi /(ny. (s /elpattant a *'r0 E#e bel(pett a* előt(rbe. (s tekintet(t #(gighordo*ta a /-lds*inti lak'sokon0 Balra től1k kinyílt a /el#on a,ta,a0 Bes*'lltak. (s k-*-lt(k a rends*errel. hogy a m'sodik emeletre akarnak menni0 "mikor ism(t ny1t a* a,t . egy #asr'cs m-g-tt megpillantott'k Celin't0 " ha,'t e*>ttal be/on#a #iselte. a /onatot pedig k(t dís*es. e#őp'lcik'ho* hasonlatos ha,tű#el r-g*ítette0 " bok',a /elett le#'gott bőrnadr'got #iselt. (s egy la*a p l t. ami s*abadon hagyta a has't0 Nem #olt ra,ta sem pap+cs. sem smink. sem (ks*er0 %inyitotta a r'csa,t t. (s h'tral(pett0 ? &artottam tőle. hogy m(gis el,-nnek0 8eg,obb les*. ha le1l1nk ? intett a t'gas nappaliban elhelye*ett. ) alak>. bor#-r-s kanap( /el(. amelynek minden ha,lat'ba egy?egy t>lm(rete*ett as*talt 'llítottak. a* egyiken E#e m(g egy lapos. ka#ics kkal teli t'lat is (s*re#ett0 Aellette egy ko#'csolt k+p'ban

karcs> gyertyas*'l 'llt0 Mgy #(lte. a padl #al di. m(*s*ínűre lakko*ott /'b l k(s*1lt. (s ele#en s*ínekben pomp'* . mint's s*őnyegek takart'k0 " hal#'ny*-ld /alon /estm(nyek l gtak0 Egy boltí# m-g-tt (s*re#ette a konyh't (s a , kora (tke*őt0 "* emeletre egy kígy t /orm'* . s-t(t*-ld csigal(pcső #e*etett0 ? Ai #an ott; ? intett E#e a /e,(#el a* egyetlen be*'rt a,t /el(0 ? Ktt s*oktam tartani a s*e'ns*okat0 Egy m'sik a,ta,a is #an0 9acsak lehet. el#'las*tom a m+nk't (s a mag'n(letemet0 " h'*nak ebbe a r(s*(be nem engedem be a* 1gy/eleimet intett ism(t a kanap( /el(0 ? 9o*hatok #alamit inni; 8emondtam a mai napra ter#e*ett s*e'ns*aimat0 Nem his*em. hogy most. ebben a* 'llapotban , t t+dn(k tenni a* emberekkel0 Bppen , g'*tam. amikor meg(rke*tek0 "* iga*at meg#all#a magam is s*í#esen meginn(k egy cs(s*e te't0 0?0 ? Nem. k-s*-n-m ? /elelt E#e0 ? 9a m'r >gyis /ő*. akkor (n k(rn(k0 Celina r'mosolygott Jeabodyra0 ? $oglal,anak helyet0 Nem tart sok'ig0 E#e ink'bb k-rbe,'rta a s*ob't0 ? )*(p nagy a lak'sa0 ? 2gen0 )ok t(rre #an s*1ks(gem0 " maga irod','ban p(ld'+l r-#id idő alatt megőr1ln(k0 Bes*(lt 8o+ise?*al; ? $elhí#ta; ? Nem0 De maga olyan benyom'st tett r'm. mint aki nagyon alapos0 $eltes*em. ellenőri*te a* enged(lyemet. a p(n*1gyi (s csal'di h'tteremet. a*t. hogy s*erepelek?e a bűn1gyi nyil#'ntart'sban. (s bes*(lt 8o+ise?*al. mielőtt >gy d-nt-tt. megl'togat0 Mgy #(lte. minderre s*1ks(g #an0 ? 8o+ise s*erint maga a /ekete b'r'ny0 Celina egy t'lc'#al a ke*(ben t(rt #iss*a a nappaliba. ra,ta /eh(r te'skann'#al. (s k(t t-r(kenynek tűnő /eh(r cs(s*(#el. #alamint egy c+kortart #al0 )a#any>an r'mosolygott E#e?re0 ? 2gen. e* a pontos ki/e,e*(s0 " csal'dom nem helyesli. sőt egyenesen s*(gyelli a k(pess(gemet. (s a*t a* (let/orm't. amit #'las*tottam magamnak0 ? Aag'nak nincs s*1ks(ge p(n*re0 ? Nem is a*(rt /oglalko*om paranorm'lis ,elens(gekkel. hogy a* anyagi bi*tons'gom meglegyen ? tette le a t'lc't a* as*talra0 ? 9anem a*(rt. mert s*eretem csin'lni0 Aaga sincs r's*or+l#a arra a p(n*re. amit a rendőrs(gtől kap. hadnagy0 )*erintem +gyanabban a cipőben ,'r. mint (n ? t-lt-tt ki k(t cs(s*e te't. (s a* egyiket Jeabody /el( ny>,totta0 ? $olyton csak Elisa ,'r a /e,emben. pedig egy'ltal'n nem akarok r' gondolni0 Nem akarok beleke#eredni0 De nincs m's #'las*t'som0 ? Elk(p*elhető. hogy a NDJ)D. ,obban mond#a (n. mint a nyomo*'s #e*ető,e. megk(rem. hogy #'llal,on el egy megbí*'st0 Aint ci#il s*ak(rtő0

? Nh1m ? #onta /el Celina a s*em-ld-k(t0 ? Bs; <tmentem a #i*sg'n; ? Eddig igen0 9a ha,land egy1ttműk-dni #el1nk. al' kell írnia egy s*er*őd(st. amiben nyilatko*ik arr l. hogy senkinek sem ad,a ki a*okat a* adatokat. amelyek kapcsolatba ho*hat ak a nyomo*'ssal0 E* mag't is (ppen annyira #(di. mint a mi (rdekeinket0 ? )enkinek sem s*'nd(ko*om bes*(lni a nyomo*'sr l0 9a beleegye*ek. mag'nak is al' kell írnia egy iratot. amelyben bi*tosít a/elől. hogy a m(dia nem ho**a kapcsolatba a ne#em a nyomo*'ssal0 ? E*t m'r kor'bban is mondta0 "* előír'sok s*erinti tis*teletdí,'t is megkap,a ? ny>,totta Jeabody /el( a ke*(t E#e. (s meg#'rta. hogy a t'rsa a mark'ba nyom,a a t'sk','b l előh>*ott papírk-teget0 ? E*eket gondosan ol#assa el0 "* al'ír's előtt ny+godtan bes*(l,en a* 1gy#(d,(#el #agy a ,ogi tan'csad ,'#al0 ? " s*a#'t adta. e*(rt (n is a s*a#amat adom0 Ehhe* nincs s*1ks(gem 1gy#(dre ? ennek ellen(re Celina keres*tbe tette a l'b't. (s /igyelmesen #(gigol#asta a s*er*őd(seket0 Nincs tollam0 Jeabody elő#ette. (s /el(,e ny>,totta a sa,'t,'t0 Celina mind a k(t iratot al'írta. ma,d 'tadta E#e?nek0 ? Nos. ennyi a* eg(s*. nem iga*; ? s ha,tott /el. amikor E#e is s*ign'lta a dok+ment+mokat0 ? Ennyi0 Aiben segítsek; ? Aond,a el >,ra. hogy pontosan mit l'tott ? tette ki E#e a* as*talra a /el#e#ő,(t0 ? Csak a ,egy*ők-ny# ked#((rt0 Celina elism(telte a l'tom's't0 Egyes r(s*letek említ(sekor időről időre leh+nyta a s*em(t0 " ke*e most nem remegett. (s a hang,a is ny+godt maradt. de E#e l'tta. hogy egyre ,obban els'pad a gyilkoss'g /elid(*(se k-*ben0 ? 9ol #olt. amikor minde*t l'tta; ?"* emeleten0 "* 'gyamban0 " bi*tons'gi rends*er. mint minden (,,el. akkor is be #olt kapcsol#a0 Ainden a,t t kamer'k /igyelnek (s rias*t k bi*tosítanak0 Ny+godtan #igye el. (s ellenőri*tesse a dis*keket0 ? Aindkettőnk (rdek(ben el is /ogom #inni0 &egnapelőtt (,s*aka ta nem #olt >,abb l'tom'sa; ? Nem0 Csak000 N(mi /(lelmet (r*ek. (s mintha #'rn(k #alamire. de lehet. hogy csak a* idegeim ,'ts*anak #elem0 ? Jeabody; "dd ide a bi*onyít(kotG Jeabody egyetlen s* n(lk1l elő#ett egy *acsk t. benne a #-r-s s*ínű *sin rral0 ? $elismeri. As0 )anche*; ? Ny+godtan tege*hetnek ? k(rte Celina. (s el/eh(redett a* a,ka0 ? Klyan. mint amilyet a gyilkos has*n'lt0 E#e kinyitotta a *acsk t. (s ki#ette a *sin rt0 ? Vedd el. (s mondd meg. hogy mit l'ts*0 ?!endben ? tette le Celina a cs(s*(,(t. (s idegesen a comb,'ho* d-rg-lte a tenyer(t0 Aa,d #ett egy m(ly l(leg*etet. (s meg/ogta a *sin rt0 !'meredt. (s 'th>*ta a* +,,ai k-*-tt0 ? Nem000 Nem l'tok semmit0 @a#aros0 &al'n n(mi időre

lenne s*1ks(gem. hogy /elk(s*1l,ek0 Vagy mag'nyra ? /+tott 't *a#art ki/e,e*(s a* arc'n0 ? "*t his*em000 Enn(l t-bbet #'rtam0 Eddig olyan bi*tos #oltam benne. hogy t+dok segíteni0 &+dom. hogy a gyilkos e**el -lte meg a*t a l'nyt0 Aindketten ho**'(rtek. ennek ellen(re nem l'tok semmit0 E#e el#ette a *sin rt. #iss*atette a műanyag *acsk ba. (s odaadta Jeabodynak0 ? "kkor (,,el mi(rt nem l'ttad a gyilkos arc't is; 9is*en a* 'ldo*at(t tis*t'n ki t+dtad #enni0 ? Nem t+dom0 &al'n a* 'ldo*attal 'lltam lelki kapcsolatban0 &al'n Elisa sem l'tta tis*t'n a gyilkos't0 ? Elk(p*elhető0 &ehetn(l m(g egy pr b't a *sin rral0 ? $ogalmam sincs. mi lenne a k1l-nbs(g0 9a egyed1l hagyn'l ? ke*dte. mik-*ben Jeabody előh>*ott egy *acsk t0 ? Nem tehetem0 Nem t(#es*thetem s*em elől a bi*onyít(kot0 ? )emmi sem b+kott a /els*ínre0 8egal'bbis (n nem l'ttam semmit ? ennek ellen(re. amikor E#e kibontotta a *acsk t. Celina a *sin r +t'n ny>lt0 "mikor a mark'ba s*orította. hirtelen kit'g+lt (s 1#egess( #'lt a s*eme0 Mgy e,tette a /-ldre. mintha (getn( a bőr(t0 Aa,d a tork'ra k+lcsolta a ke*(t. mintha /+ldokolna0 Aik-*ben E#e csak n(*te. Jeabody /elpattant a hely(ről. #'llon ragadta Celin't. (s alaposan megr'*ta0 ? Bbres*tőG ? parancsolt r'0 ? Nem kapok le#egőt0 ? Dehogynem0 "* nem te #agy0 Bes*í#. ki/>,G M,raG ? Kk(0 Kk( ? e,tette le a ke*(t Celina. ma,d leh+nyta a s*em(t. (s egy k-nnycsepp g-rd1lt #(gig a* arc'n0 ? "d,atok egy perc pihenőt ? k(rte0 ? !ideg s*í#ű ga*ember #agy. Dallas0 ? 2gen. a* #agyok0 ? Jr b'ra tett(l0 "* első *sin r nem ,elentett semmit0 ? &egnap #ettem0 A(g /oly(kony kes*tyű#el is le/>,tam. mielőtt beleraktam a *acsk ba0 ? Ngyes0 "lapos ? t(rt #iss*a lassan Celina arc'ba a s*ín. (s n(mi tis*telet is megcsillant benne0 ? $eltes*em. ha engem -ln(nek meg. (n is a*t akarn'm. hogy egy rideg s*í#ű ga*ember nyomo**on a gyilkosom +t'n ? meredt -ss*e#ont s*em-ld-kkel a *sin rra. amelyet E#e m'r /elemelt a padl r l0 Nem k(s*1ltem /el0 E*(rt #olt ilyen kem(ny0 Aost m'r #alamelyest t+dom. mire s*'mítsak ? ny>,totta ki a ke*(t. E#e pedig a tenyer(be cs>s*tatta a *sineget0 ? )*en#edett0 !(m1let (s /',dalom0 Nem l'tta a gyilkosa arc't. legal'bbis nem tis*t'n0 )*(d1lt. rettegett. /',dalmat (r*ett. de k1*d-tt ellene0 2stenem. mennyire erős0 9atalmas. s*í# s. (s erős0 E* nem a* arca0 )*erintem e* nem a* arca0 "* erős*ak gyors. s*inte k-ny-r1letesen gyors0 "mikor *ih'l#a belehatol. megs*orít,a a nyak'n a *sin rt0 " l'nynak /ogalmas sincs. hogy mi t-rt(nik #ele. csak annyit t+d. hogy meg /og halni. (s arra gondol: VonnieG Itol,'ra a gyermeke ,+tott a* es*(be0 ? " gyilkosr l bes*(l,0 Celina 1lt(ben kih>*ta mag't. (s igyeke*ett lassabban l(lege*ni0

? " gyilkos gyűl-lte a l'nyt0 $(lt tőle0 2m'dta0 De nem őt0 9atalmas gyűl-let. d1h (s i*galom0 Enn(l t-bbet csak nehe*en t+dok mondani0 Aintha #alami elnyomn' a s*ellemem0 Neh(* keres*t1ll'tni a* őr1leten. de t+dom. hogy a gyilkos -lt m'r kor'bban is0 ? Ai(rt #itte mag'#al Elisa s*em(t; ? Bn000 " l'nynak s-t(tben kell maradnia0 Nem t+dom. ki#(#e a*t. hogy a gyilkos a*t akarta. s-t(tben marad,on0 Eln(*(st ? adta #iss*a E#e?nek a *sin rt0 ? E* nagyon /'ras*t . (s nem t+dom sok'ig k(*ben tartani0 Egys*erre t>l sok0 2nk'bb t-bbs*-r meg/ogom. de csak r-#id időre0 E#e b lintott. mert l'tta. hogy Celina arc't #ere,t(kcseppek borít,'k0 ? Brtem0 )*eretn(m. ha #el1nk ,-nn(l a tett s*ínhely(re0 Celina a gyomr'ra s*orította a ke*(t0 ? Előbb 't-lt-*n(k0 ? Aeg#'r,+k0 Ai+t'n Celina /elment a* emeletre. Jeabody halkan /1tytyentett0 ? A(g neked is el kell ismerned. hogy t+d #alamit0 ? 2gen0 %i'llta a pr b't0 ? )*erintem nagyon is ki'llta0 ? Mgy tűnik ? 'llt /el ny+gtalan+l E#e0 Nem csak a nagy terek l't#'ny't ked#elte. (ppen >gy s*erette kihas*n'lni is a*okat0 Aag'ban csod'lta a b'tors'got. ahogy Celina a gyilkos /egy#er +t'n ny>,totta a ke*(t0 ? "* a ba,od. hogy ci#il. #agy a*. hogy l'tn k; E#e h'trapillantott a #'lla /-l-tt0 ? Egy kicsit mindkettő0 Nem s*eretek ci#ileket be#onni a nyomo*'sba. (s most ne /'rass* a**al. hogy a* es*embe ,+ttatod. h'nys*or #(ge*te így !oarke0 így is el(g k(nyelmetlen1l (r*em magam. hogy m'r ke*dek ho**'s*okni0 !'ad's+l itt e* a l'tnoks'g is0 Va,on e* mennyire , nek1nk; ? /ord+lt #iss*a Jeabody /el(0 ? Ait is mondott; " gyilkos nagy. erős. (s őr1lt0 E*t nem ne#e*n(m pontos s*em(lyleír'snak0 ? Dallas. e* nem >gy megy. hogy megad,a a ne#(t (s a lakcím(t0 E* a k(pess(g nem így műk-dik0 ? Ai(rt nem; ? #'gta *sebre E#e boss*ankod#a a ke*(t0 ? 9a #al ban l'tott #alamit. mi(rt nem k(pes leírni a r(s*leteket; " gyilkos ne#e Kcsm'ny Ga*ember. (s a Gyilkoss'g >t H50 alatt lakik0 Na. lenne iga*'n has*nos0 ? Nan'0 Gondol, csak bele. milyen gyorsan le*'rn'nk a* 1gyet0 It'na a test1let alkalma*na egy csom m(di+mot000 Aond,+k 9BN. #agyis 9atodik Br*(k Ngyos*t'ly n(#en. (s000 &+dod mit; Nem iga*'n tets*ene a dolog0 El#es*íten(nk a m+nk'nkat0 E#e s-t(t pillant'st #etett a csigal(pcső /el(0 ? Nekem s*em(ly s*erint a* sem tets*ik. hogy b'rmikor t+rk'lni ke*dhet a /e,emben0 ? )ohasem tenne ilyet. Dallas0 " t-r#(nyesen dolgo* m(di+mok nagyon tis*telik a mag'ns*/(r't0 Nem t-rnek be a gondolataid k-*(0 E#e #iss*aeml(ke*ett. hogy Jeabody ap,a egys*er megtette0 Nem

s*'nd(kosan +gyan. de a #(geredm(ny +gyana*0 Vis*ont mag'ban a*t is elismerte. hogy a legt-bb előít(lete ebből a* esetből t'pl'lko*ik0 ? !'ad's+l megked#eltem ? tette ho**' Jeabody0 ? "ha0 Vele minden ok(0 %is*alad+nk a helys*ínre. (s kider1l. megt+d+nk?e #alamit0 It'na pedig #iss*at(r1nk a , l be#'lt m ds*ereinkhe*0 Celina /ekete nadr'got (s k(k. m(lyen dekolt'lt bl>*t #ett /el0 " nyak'ban l g l'ncon n(h'ny csepp alak> krist'ly /ityegett0 ? V(d, meg. -s*t-n-**. (s nyisd /el a harmadik s*emem ? tartotta a magasba. amikor meg(rke*tek a Central Jark s*(l(re0 ? Nem has*n'l mindenkinek. de a* adott k-r1lm(nyek k-*-tt k(s* #agyok b'rmi#el megpr b'lko*ni ? iga*ította meg hatalmas naps*em1#eg(t. amely a /(l arc't eltakarta0 )*(p időnk #an ma ? ,elentette ki0 ? Aeleg. (s s1t a nap0 %icsalogat,a a* otthon+kb l a* embereket0 )*eretem NeC Dorkot. k1l-n-sen ebben a* (#s*akban0 így legal'bb nehe*ebben ismernek /el0 ? " k(rd(ses ter1letet 'tk+tatt+k. (s t-bb /el#(telt is k(s*ített1nk ? ke*dte E#e0 ? "bb l. amit így megt+dt+nk. a* der1lt ki. hogy a* 'ldo*at erre/el( s(t'ltatta a k+ty','t. (s k-r1lbel1l itt l(pett a park ter1let(re0 ? !engeteg ember ,'rt itt. /ogalmam sincs. mit /ogok tal'lni0 "* iga*at meg#all#a a* (n k(pess(gem sokkal k-*#etlenebb. ink'bb a /i*ikai kontakt+son alap+l0 8egal'bbis 'ltal'ban0 E#e nagy,'b l tí*yardnyira 'llt meg a /'kt l0 %-r1ln(*ett. (s l'tta. hogy senki sincs k-r1l-tt1k0 "* emberek m(g dolgo*tak. #agy iskol'ban #oltak. #'s'roltak #agy (ttermekben 1ltek0 ? 2tt t-rt(nt. +gye; ? #ette le Celina a naps*em1#eg(t. ma,d mi+t'n betette a *seb(be. t1*etesen s*em1gyre #ette a /-ldet0 ? " gyilkos itt kapta el a l'nyt. (s innen #ons*olta to#'bb ? lass+lt le a l(leg*ete. mik-*ben megind+lt a /'k /el(0 $e,be #'gta. amitől megs*(d1lt0 8'tom. hogy /elt-rt a /-ld. #al s*ínűleg itt000 ? #ett egy m(ly l(leg*etet. ma,d leg+ggolt. (s tenyer(t #(gigh>*ta a /-ldes /űs*'lakon. de hirtelen elkapta a ke*(t0 ? 2stenemG ? de E#e l'tta. hogy Celina -ss*es*orít,a a /og't. (s >,ra meg(rinti a /-ldet0 ? 2tt erős*akolta meg0 9atalom. megs*(gyenít(s (s b1ntet(s0 %-*ben egy n(# motos*k'lt a /e,(ben000 De nem a* 'ldo*at(0 Nem l'tom. nem eg(s*en000 De nem a* ő ne#e0 Nem Elis't akarta megb1ntetni ? h>*ta #iss*a a ke*(t. (s k(*/e,(t a h na al' s*orította. mintha /'*na0 ? Nagyon neh(* /igyelmen kí#1l hagynom a*t. amit Elis'#al tett. his*en (n #ele 'llok kapcsolatban. (s nem ismerte a gyilkos't0 Nem t+dta. mi(rt t'madta meg0 Csak000 emelte /el a /e,(t. (s E#e s*em(be n(*ett0 ? 8'd'k0 E#e (re*te. hogy egy ,eges marok s*orít,a -ss*e a gyomr't0 ? Nem miattam ,-tt1nk ide0 ? Nagyon erős a* egy(nis(ged. Dallas0 Erős a lelked. erősek a* (r*elmeid (s a* -s*t-neid0 De igyeks*el elre,teni egyenesedett /el /(lig ne#et#e Celina. ma,d #atosan elh'tr'lt

a helys*íntől0 ? Aeglep. hogy ilyen /enntart'sokkal #iseltets* a m(di+mok ir'nt. holott benned is meg#an e* a k(pess(g0 ? E* nem iga*0 Celina t1relmeden1l />,t egy nagyot0 ? D+ma0 Mgy gondolod. hogy amit l'ts*. (r*el. (s t+dst a* a* -s*t-neidből /akad; Csak a* -s*t-neidből; ? r'ntott egyet a #'ll'n0 ? B'rhogy is ne#e*ed. te is egy/a,ta m(di+m #agy ? d-r*s-lte meg a kar,'t0 ? " gyilkos innen #ons*olta to#'bb Elis't0 Csak hom'lyosan l'tom. mert ekkor m'r elt'#o*ott0 Egy r(s*e +gyan m(g #elem maradt. de csak gyeng(n0 ? Elisa nagy,'b l s*'*harminc /ontot nyomott0 )*'*harminc /ontnyi holts>ly0 ? " gyilkos nagyon erős0 ? "nnak kell lennie0 ? B1s*ke mag'ra ? s+ttogta Celina. mik-*ben elind+lt0 2gen. hat'ro*ottan (r*em. hogy b1s*ke0 " test(re. a* ere,(re0 F #is*ont sokkalta gy-ng(bb0 ? Aost nem a* 'ldo*atr l bes*(ls* ? *'rk *ott /el mell(,e E#e0 ? 9anem arr l. akit s*imboli*'lt0 ? Elk(p*elhető0 8ehets(ges ? simította el Celina a ha,'t a* arca elől0 " /1l(ben megcsend1lt a h'rom -ss*e/ű*-tt karika0 ? &e tal'n sokkal tis*t'bban l'tod magad előtt0 Nem /(ls* tőle >gy. mint (n ? 'llt meg. (s s*em1gyre #ette a kast(lyt0 ? "*on gondolko*om. mi(rt pont e*t a helyet s*emelte ki0 %1l-n-s0 7elleg*etes0 Jedig b'rhol otthagyhatta #olna a testet0 Mgy sokkal k-nnyebb dolga lett #olna0 E* m'r E#e?nek is a* es*(be ,+tott. de mind e* id'ig megtartotta mag'nak0 ? Ailyen magas a gyilkos; ? 9at l'bn'l magasabb0 7 #al magasabb0 Csaknem h(t0 Aack s. de nem k-#(r. hanem i*mos0 Ere*tem. amikor megerős*akolta Elis't ? 1lt le a /űbe0 ? Eln(*(st0 A'r megint res*ketni ke*dtem0 Nem #agyok ehhe* ho**'s*ok#a0 &el,esen kimerít0 9ogy bírod el#iselni; ? E* a m+nk'm0 ? 2gen0 Aindkettőt-knek e* a m+nk',a ? nyitotta ki a retik1l,(t. (s elő#ett egy mí#es s*elenc(t0 ? $',dalomcsillapít magyar'*ta. mik-*ben kiemelt belőle egy tablett't0 ? !ettenetes /e,/','s gy-t-r0 Aa m'r nem t+dok t-bbet segíteni0 Nagyon sa,n'lom0 Eddig tartott a* erőm ? (s E#e legnagyobb meglepet(s(re eldőlt a /1#-n0 ? &+dod. mit kellene most csin'lnom; ? $ogalmam sincs0 Celina l+st'n a* r','ra pillantott0 ? F. h't pers*e0 $rancine0 Bppen most kellene $rancinenel tal'lko*nom0 9etente tartok neki s*e'ns*ot. mert s*eretem0 %ed#es. b+t+ska. de ga*dag nő. akire időről időre r',-n a /(r,he*mehetn(k0 " tan'csaim ellen(re m'r a* -t-diket /ogyas*t,a0 De a harmadikt l (s a negyediktől is #tam ? h>*ta elő a *seb(ből a naps*em1#eg(t. (s a* orr'ra illes*tette0 ? %isír,a mag't a

#'llamon. mik-*ben a*t bi*onygat,a. hogy hallgatnia kell a s*í#(re ? biggyes*tette le a s*','t Celina (s a mellkas'ra s*orította a ke*(t0 ? E*>ttal sem les* m'sk(nt0 Egy megalk+# k+tya1tőh-* /og /(r,he* menni. aki megcsal,a0 "* iga*at meg#all#a m'r meg is csalta. csakhogy $rancine e*t nem ha,land elhinni0 Aa,d pedig. ha mindennek #(ge. -ss*etipor,a a* -n(r*et(t. (s kihasít egy , kora darabot a banks*'ml','b l ? cs #'lta meg a /e,(t. (s /el1lt0 ? )*eg(ny. his*(keny $rancineG Dallas. Jeabody. eddig e* #olt a legtragik+sabb eset. amellyel meg kellett birk *nom0 ? "mikor a* egyik 1gy/eleddel bes*(ls*. honnan t+dod. hogy nem /ogs* l'tni semmi s*-rnyűs(get; )emmi trag(di't; ? (rdeklőd-tt E#e. mire Celina elmosolyodott0 ? "* a dolgom. hogy t+d,am0 9a pedig elsiklok #alami /elett. (s csak k(sőbb #es*em (s*re. megtes*em. amit t+dok. ma,d /(lre'llok0 Gyűl-l-m a s*en#ed(st. k1l-n-sen. ha nekem kell s*en#ednem0 Nem (rtem. mi(rt oko**'k. #agy tűrik a* emberek0 $els*ínes teremtm(ny #agyok ? ny>,t *kodott egyet0 ? Vis*ont p'r nappal e*előtt m(g 'tko*ott+l el(gedettnek mondtam magam0 Jeabody kiny>,totta /el(,e a ke*(t. hogy /elsegítse0 Celina #(gigm(rte. (s el#igyorodott0 ?Bek+k+csk'lhatok a /e,edbe; Jers*e csak /els*ínesen0 Nem hatolok m(lyre. nem akarom ki/1rk(s*ni a titkaid0 De (rdekels*0 Aindketten (rdekeltek0 Jeabody a nadr'g,'ba t-r-lte a tenyer(t. (s ism(t Celina /el( ny>,totta0 ? &erm(s*etesen0 Celina meg/ogta a ke*(t. (s /el'llt0 ? Aegbí*hat #agy0 "* erőd (s a hűs(ged a* (let minden ter1let(n megsegít0 B1s*ke #agy a ,el#(nyedre. (s a m+nk'ra. amit #(g*el0 De l(gy #atos ? ne#etett /el. (s elengedte Jeabody ke*(t0 ? Nyitott #agy. ak'r egy a,t 0 Nem akartam belesni a mag'n(letedbe0 Nagyon csinos a bar'tod ? kacsintott r'0 ? JeaC+ki0 Jeabody elpir+lt0 ? 2*(000 Nemr(g k-lt-*t1nk -ss*e0 ? Grat+l'lok0 Nem nagys*erű dolog a s*erelem; ? /ord+lt mosolyog#a E#e /el(. (s k(rdőn /el#onta a s*em-ld-k(t0 ? Nem0 Celina ne#et#e *sebre #'gta a ke*(t0 ? El,-n ma,d a nap. amikor megbí*ol ma,d bennem0 %-s*-n-m ? mosolygott r' Jeabodyra0 ? Aegtis*tított'l0 Eg(s*en helyre ,-ttem tőled0 Aind,'rt /ogok egy ta:it0 8e akarom r'*ni magamr l e*t a /e,/','st. mielőtt ha*a(rek ? ind+lt meg. de s*'nd(kosan nem a*on a* >ton. amelyen ,-ttek0 Aa,d hirtelen meg'llt. (s meg/ord+lt0 "* arc'n nyoma sem #olt a* előbbi k-nnyed #id'ms'gnak0 ? Nemsok'ra >,ra lecsap0 $ogalmam sincs. honnan. de t+dom0 9amarosan megism(tlődik0 E#e /igyelte. ahogy Celina elmegy. (s k1l-nleges k(pess(g

ide #agy oda. t+dta. hogy iga*at bes*(lt0 9etedik /e,e*et ? Nagyon (rdekes s*em(lyis(g ? #'rt ki egy s*íCer(snyit Jeabody. ma,d E#e /el( /ordította a tekintet(t0 Ny+gatnak ind+ltak. ma,d d(l /el( /ord+ltak. (s m'r k-*eledtek a kapit'nys'gho*0 ? Nem gondolod; ? Nem s*',t'ti0 De mondd meg nekem pontosan. mi >,at t+dt+nk meg; ? Kk(. nem t>l sok mindent. amit eddig ne t+dt+nk. hitt1nk #agy gyanított+nk #olna ? mocorgott Jeabody0 A'r sa,n'lta. hogy el/ogadta Celin't l a te't0 Nagyon ki kellett mennie pisilni. de ismerte annyira E#e?et. hogy t+d,a. nem 'llna meg egy >tba eső (tteremn(l. ahol a ,el#(ny(t meg#illant#a has*n'lhat,a a mell(khelyis(get0 E*(rt ink'bb s*orosan keres*tbe tette a l'b't. (s pr b'lt nem /igyelni a /es*ítő (r*(sre0 ? Ennek ellen(re (rdekes #olt bes*(lni egy olyan. s*emmel l'that an nagyon tehets(ges m(di+mmal. mint Celina0 V(g1l is #al ban megbí*hat (s hűs(ges #agyok0 ? Aint a csal'd kisk+ty',a0 Egy pincsi0 ? " cocker sp'nieleket sokkal ,obban s*eretem0 Klyan aranyosan li//eg a /1l1k ? cser(lt l'bat Jeabody0 ? !'ad's+l tapas*talataim s*erint egy m(di+m. ha ilyen kapcsolatban #an egy emberrel. mint Celina a* 'ldo*attal. sokkal t-bbet is megt+dhat. ha koncentr'l (s megnyílik0 E#e s*ir(n't hallott. mire a #iss*apillant t1k-rbe pillantott0 $elismerte a* apr k1l-nbs(geket. (s egy pillanattal a*előtt m'r t+dta. hogy mentőa+t k-*eledik. hogy #al ban megl'tta a ,'rmű #-r-s #illog ,'t0 %i akart h>* dni a ,'rda mell(. de a motor remegni ke*dett. mint a kocsonya0 "lig t+dott elh>* dni a s*'g+ld mentő >t,'b l0 ? "mint #iss*a(r1nk a kapit'nys'gra. a*onnal hí#d /el a* ig(nyl(si os*t'lyt0 %-ny-r-g,. /enyegető**. #es*tegesd meg. akit kell. a,'nl, /el minden/(le s*e:+'lis s*olg'ltat'st. de mire le,'r a s*olg'lat+nk. s*ere** egy norm'lis kocsit0 Jeabody -ss*es*orította a /og't. de mindent megtett. hogy így is (rthető marad,on a bes*(de0 ? 9a arra ker1l a sor. ki /og,a tel,esíteni a /ela,'nlott s*e:+'lis s*olg'ltat'sokat; ? &e0 Igyanis a* (n rangom magasabb0 ? Aicsoda 'ldo*atokra #agyok k(pes a ,el#(nyem(rt ? Eg(s*s(gkl+bok0 ?Aicsoda; ? %e*d,1k el #(gig,'rni a* eg(s*s(gkl+bokat0 ? Nem his*em. hogy e* is bele/(r a s*e:+'lis s*olg'ltat'sok mell(. ha a nap #(g(re #al ban >, kocsit akars*0 ?7(*+som. Jeabody. ne legy(l m'r ennyire sa#any>G ? Nos. ami a*t illeti. te sa#anyított'l be0 E#e a kocsik k-*-tt s*lalomo*ott0 ? &(r,1nk #iss*a a m+nk'nkho*0 9a mag'nyos gyilkossal 'll+nk s*emben. m'rpedig a* eddigi bi*onyít(kok nem erősítik meg ennek

a* ellenke*ő,(t. roppant i*mos a /ick 0 Nem csak >gy 'ltal'ban erős. hanem igencsak i*mos0 "ki s*'*harminc /ontnyi holts>lyt k(pes elcipelni a gyilkoss'g helys*ín(től oda. ahol a holttestet #(g1l megtal'lt+k. r'ad's+l m(g im'dko* po*it>r'ba is 'llít,a. a* elk(p*elhető. hogy rends*eresen (s kem(nyen ed*0 ? Ktthon is lehet ho**' /els*erel(se0 <ltal'ban mindenkinek #an. aki komolyan /oglalko*ik test(pít(ssel0 ? E*t is megpr b'l,+k kideríteni0 %e*d,1k a**al. hogy kiderít,1k. hol lehet /els*erelni egy tel,es otthoni tornatermet0 <m ha iga*nak /ogad,+k el a*t. amit a m(di+mkir'lynő mondott. akkor a gyilkos b1s*ke0 B1s*ke a test(re0 E*ek s*erint s*í#esen m+togat,a. iga*; 9add l'ssa mindenki. micsoda i*mokat /e,les*tett0 ? Eg(s*s(gkl+bok0 ? Eg(s*s(gkl+bok0 ? Dallas. egy'ltal'n #an /ogalmad r la. h'ny eg(s*s(gkl+b műk-dik s*(p #'ros+nkban; ? "*okkal ke*d,1k. amelyeket elsősorban /(r/iak l'togatnak0 " gyilkos nem s*ereti a nőket0 Bppen e*(rt ny+godtan kih>*hatod a l'nyos ed*őtermeket. ahol a h-lgyek testhe* tapad r+h'kban +gr'lnak. (s d*s>s*t is*ogatnak. #agy m1*lis*eletet r'gcs'lnak mass*'*s előtt0 $ele,tsd el a gy gy/1rdőket. #agy a*okat a helyeket. aho#' a /(r/iak csak ,'ts*ani mennek. #agy a*(rt. hogy /elcsíp,enek #alakit0 Aint ahogy a*okat is. amelyeket csakis egyneműek l'togatnak0 " /ick nem homokos0 Klyanokat keress. aho#' a bikanyak> pasasok ,'rnak i**adni0 ? L 0 Bikanyak>. i**adt pasasok0 "*taG E* r-gt-n meg(desíti a* eg(s* napomat0 ? Aa m'r ehhe* k(ső #an ? morogta E#e0 ? Jr b'l,+k >,ra #(gig,'rni a* 'ldo*at k-rnye*et(t0 " /ick k-#ette. hogy megismer,e a s*ok'sait0 Aindenkit megk(rde*1nk. nem l'tott?e egy s*okatlan+l magas (s erős /(r/it0 Ai+t'n s*ere*t(l egy >, kocsit. hí#d /el a Vanderlea csal'dot0 &al'n #alamelyik1knek es*(be ,+t. hogy l'tott egy embert. akire illik e* a s*em(lyleír's0 ? Vedd >gy. hogy elint(*tem ? m(g n(h'ny sarok. gondolta Jeabody0 It'na m'r ny+godtan pisilhet0 Aegbor*ongott. (s ism(t megcser(lte a l'b't0 ? It'nan(*1nk a* otthon has*n'latos ed*őg(peknek. bele(rt#e a #irt+'lis test(pítő rends*ereket is. (s a* ehhe* kapcsol d maga*inok elő/i*etőit is meg#i*sg'l,+k0 " /(s*kelőd(s nem segít0 Nem kellett #olna el/ogadnod a*t a te't0 ? 2ga*'n ked#es tőled. hogy a* es*embe ,+ttatod ? #'gott #iss*a keserűen Jeabody0 ? %1l-nben a /(s*kelőd(s igenis segít0 L. k-s*-n-m. istenek (s istennők ? s ha,tott /el. amikor beg-rd1ltek a kapit'nys'g m(lygar'*s'ba0 ? "mikor tele a h lyagod. előb>,ik belőled a hippi; ? Nem csak a* ? +grott ki Jeabody a kocsib l abban a

pillanatban. ahogy E#e meg'llt. (s a /el#on ho* rohant0 "* irod','ba (r#e E#e a link,(re pillantott. (s l'tta. hogy t-bb 1*enete is (rke*ett0 Aik-*ben -ss*e'llított egy t'bl't Elisa AapleCood meggyilkol's'r l. +tasította a g(pet. hogy ,'tss*a őket #iss*a0 Aeghallgat's +t'n n(h'nyat kit-r-lt. n(h'nyat megtartott0 Aa,d amikor meghallotta Aa#is hang,'t. abbahagyta. amit csin'lt. meg/ord+lt. (s a k(pernyőre #igyorgott0 ? 9(. DallasG Viss*at(rt1nk a #'rosba a galambocsk'mmalG Aa+i s*+per0 &r p+si l+:+sparadicson del+:0 Ainden nagys*erű #olt0 " koncert. (s a* is. amikor me*telen1l henteregt1nk a tengerparton0 Nem tal'ln'd kiG " hasam tel,esen kidomborodott0 2stenemre mondom. most a*t'n t(nyleg >gy /estek. mint akit /elcsin'ltak0 E*t l'tnod kellG !ep1l-k ho**'d. amilyen gyorsan csak t+dok0 E* n'lad mindig /el(r egy /enyeget(ssel. gondolta E#e. amikor a* 1*enet #(get (rt0 Ellenben egy'ltal'n nem #olt benne bi*tos. hogy #al ban l'tni akar,a Aa#is has't0 9atalmas titoknak tal'lta. hogy a terhes nők mi(rt akar,'k /olyton/oly#'st m+togatni a has+kat. ellenben semmi ked#et nem (r*ett mag'ban. hogy e*t a re,t(lyt meg is /e,tse0 Nadine $+rst. a 6?-s Csatorna s*t'rriportere abban a pillanatban +grott a k(pernyőre. amikor oda/ord+lt a* "+to)(/he* egy k'#((rt0 ?Dallas0 &+dom. hogy megint a s*ok'sos blabl'#al akars* ler'*ni. de komolyan bes*(lni akarok #eled a AapleCood?1gyről0 "ddig nem s*'llok le r lad. amíg #alami (rtelmeset nem t+dok kih>*ni belőled0 !'ad's+l #is*ek s+tit is0 E#e m(rlegelte a lehetős(geket0 8ehet. hogy egy r-#id inter,> m(gsem olyan nagy b+tas'g0 %1l-n-sen akkor. ha s1tem(nnyel #es*tegetik a* embert0 " gyilkos ,ellemra,*'b l kider1lt. hogy egys*erre gyűl-li (s /(li a nőket0 Va,on nem boss*antan'. ha k(t nő bes*(lne r la a k(pernyőn; 8ehet. hogy m(g #alami hib't is elk-#etne0 E*en el kell gondolkodnia0 " s1tem(nyek említ(s(re megkord+lt a gyomra0 "* a,t /el( pillantott. ma,d beny>lt a* "+to)(/ m-g(. (s előh>*ta a* odare,tett csokol'd(s*eletet0 )*'m'ra tel,esen nyil#'n#al re,tekhelynek tűnt. #is*ont a* alattomos csokol'd(tol#a,. aki megkeserítette a* (let(t. eddig m(g nem tal'lt r'0 7 í*űen beleharapott. ma,d ledobta mag't a* ír as*tala m-g(. (s bekapcsolta a s*'mít g(p(t0 "@ ENGEDB8D %LD7" B) " 7E8)@"V" NEA $E82)AE!9E&Ő0 Bel(p(s megtagad#a0 ? Ai a /en(ről bes*(ls*; ? csapott a g(pre a tenyer(#el0 E#e Dallas hadnagy ? (s beol#asta a ,el#(nye s*'m't. hogy a rends*er a*onosíthassa. #alamint elism(telte a ,els*a#'t0 " s*'mít g(p ked#esen csipogott. ma,d hoss*an *>gni ke*dett0 " k(pernyő /el#illant0

"@ "@KNK)E&<) AEG&F!&BN&0 $I&L "8%"8A"@<)K% 8E<88E&<)" $K8D"A"&B"N0 ? NeG " /rancba. te s*+tyok. te 'tko*ott rohad(k. t+dod. hogy nem e*t akaromG ? 1t-tte meg ism(t a g(pet. (s megism(telte a bekapcsol +tasít'st0 N(h'ny mechanik+s cs+kl'st k-#etően a s*'mít g(p /el(ledt0 ?így m'r ,obb0 Kk(0 Nyisd meg a 5332H?)9 /',lt0 AapleCood0 Brtettem0 <m ami a k(pernyőn /el#illant. egy'ltal'n nem hasonlított egy akt'ho*0 )őt a #irgonc /ig+r'k egy'ltal'n nem tarto*tak a rendőrs(g hat'sk-r(be. hacsak a* erk-lcsrend(s*et le nem leple*ett egy orgi't0 Nd#-*-l,1k a )*+per(r*etben. a* -n #irt+'l: s*e:+'lis (denkert,(benG " bel(p(s als korhat'ra h+s*onegy (#0 "* egyhetes pr batags'ga "8"&& A2NDEN. " !END)@E!NN%BEN &F8&F&& JE!CB!& &E@ DK88<!!"8 &E!9E87N% AEG " $K8DL)@<A8<7<&0 ? 2stennek s*ent any,aG )*'mít g(p. *'rd be a /olyamatot. (s t-r-ld e*t a* eg(s* ter1letetG 9i'ny* param(ter0 " parancs (rtelme*he&B&8EN0 ? " pokolba0 @'rd be a /',ltG Brtettem0 " k(pernyőről eltűntek a* +grab+gr'l alakok0 ? Aost pedig /igyel,G E#e Dallas hadnagy #agyok0 " t+la,donom #agy0 " 5332H?)9 ,elű /',lt akarom. m(gpedig a*onnalG " k(pernyő megremegett. (s bet-lt-tte egy ír's0 Val s*ínűleg olas* nyel#en0 " hang. amit E#e kiadott. #alahol /(l>ton ,'rt a sikoly (s a b-mb-l(s k-*-tt0 %-*ben a* -kl(#el #erte a s*erke*etet. (s a*t is /ontol ra #ette. hogy kit(pi a *sin r,'t a konnektorb l. (s a* eg(s*et kiha,ít,a a* ablakon0 9a s*erencs(,e #an. tal'n (pp egy karbantart ra esik0 %(t legyet egy csap'sra0 Mgy s*'molta. (ppen olyan megny+gtat lenne. mint s*ere*ni egy >, g(pet a* (#s*'*ad #(g(ig0 " link,(he* +grott. (s /eltett s*'nd(ka #olt minden harag,'t arra a karbantart ra *>dítani. aki /ogadni mer(s*eli a hí#'s't0 ? Bs mennyi#el ,+tn'l e**el előr(bb. Dallas; ? tette /el mag'nak a k(rd(st0 ? "*ok a segg/e,ek (pp a* ilyen pillanatok(rt (lnek0 "ddig 1lnek ne#et#e a hely1k-n. amíg le nem megyek ho**',+k0 "kkor #is*ont kinyírom a* eg(s* bag'*st. (s (letem h'tral(#ő r(s*(t r'cs m-g-tt t-lthetem0 2sm(t meg1t-tte a s*'mít g(p(t0 Aa,d egy hirtelen -dettől #e*(rel#e ink'bb m'ssal pr b'lko*ott0 ? ENyN0 AcNab0 9ello. DallasG Jeabody s*erelme mosolygott r' a link k(pernyő,(ről0 )o#'ny. csinos arc't /(nyes. s*őke ha, #ette k-r1l. amely a hal'nt(ka mellett k(t /onatban l gott a #'ll'ra0

? El#(ge*t1k a m+nk't. ami#el megbí*t'l minket0 Bppen most akartam 'tk1ldeni a ,elent(st0 ? Ne a**al /oglalko**0 Bedili*ett a g(pem. (s nagyon els*omorít a #iselked(se. AcNab0 Nem tenn(l egy s*í#ess(get. (s nem n(*n(d meg s*em(lyesen; ? 9í#tad m'r a karbantart kat; " karbantart k említ(s(re E#e morogni ke*dett. AcNab pedig /elne#etett0 ? Vedd >gy. hogy nem k(rde*tem semmit0 &i*en-t perc m>l#a 't+grok egy /(l r'ra0 ?7 ? Vagy ha hi#atalosan k(r#(nye*ed. s*em(lyesen #is*em 't a ,elent(st a* irod'dba0 "kkor a*onnal ind+lhatok0 ? Vedd >gy. hogy hi#atalosan k(r#(nye*tem0 ? &>l #an d+m'l#a0 ? Aicsoda; ? de eddigre AcNab m'r bontotta a* -ss*ek-ttet(st0 E#e boss*>san h>*ta elő a *sebs*'mít g(p(t. (s a**al pr b'lt n(mi adatot kicsalogatni a* as*tali egys(gből0 "**al igyeke*ett bi*tatni mag't. hogy ha nem is s*ak(rtő. de nem is tel,esen ostoba0 "* alap#ető technikai es*k-*-ket a*(rt t+d,a ke*elni0 "mikor AcNab betoppant. m'r a ha,'t t(pte0 " /iatal elektronik+s nyomo* bíbor#-r-s inget #iselt. *-ld mint'#al a k-*ep(n0 "* ing le(rt eg(s*en a l-ty-gős. bíborcsíkokkal s*eg(lye*ett nadr'g,a comb,'ig0 %ock's cipő,(t is e* a k(t s*ín +ralta0 ? 2tt a* E?Aan. hogy megmentsen ? hirdette /ennhangon0 " ha,'t is *-ld (s bíbors*ínűre /estette0 " /1l(be e*1stkarik'kat akas*tott0 ? Ai a gond; ? 9a t+dn'm. akkor egyed1l is meg,a#ítan'm0 ?7 l #an ? tette le E#e ír as*tal'ra e*1st-s s*ers*'mt'sk','t AcNab. (s bele1lt E#e s*(k(be. ma,d -ss*ed-r*s-lte a tenyer(t0 ? 9>G Csokol'd(G ? s*(lesedett a #igyora. mik-*ben /el?le mo*gatta a s*em-ld-k(t0 ? " /rancba0 Kk(. edd csak meg0 &ekintsd >gy. hogy előre /i*ettem0 ? 9arcra /elG ? Aicsoda; ? 9arcra /el ? harapott bele AcNab a csokol'd(ba0 &+dod. mint000 E* kitűnőG 8'ss+k csak0 El#(g*ek egy s*ab'lyos diagnos*tikai #i*sg'latot ? ma,d elmondott egy sor parancsot0 E#e /1l(nek kínai+l hang*ott a* eg(s*0 " k(pernyő megtelt k dokkal. ,elekkel (s /+ra alak*atokkal. maga a g(p pedig olyan hangot adott ki. amelyet legink'bb egy /+ldokl h-rg(s(he* lehetett hasonlítani0 ? 8'tod; 8'tod; ? ha,olt 't #ill'mgyorsan AcNab #'lla /-l-tt0 ? Igye. ennek nem így kellene lennie; E* elromlott0 ? 9mm0 Csak hagy,000 ? )*'nd(kosan rong'lt'k meg. iga*; ? !ong'l'sra gyanaks*ol; ?"* ember nem gyanaks*ik rong'l'sra0 Bppen e*(rt oko* olyan nagy k'rt0 ?E* logik+san hang*ik0 "laposabban bele kell 'snom

magam0 Ai(rt nem m(s* ki addig egy kicsit pihenni; ? %i akars* k1ldeni a sa,'t irod'mb l; AcNab s*omor> pillant'st #etett r'0 ? 9adnagy0 ? Kk(. ok( ? #'gta *sebre E#e a ke*(t0 ? " k-*-s irod'ban les*ek ? (s mik-*ben kisietett. m(g hallotta AcNab elny>,tott s ha,'t0 Egyenesen Jeabody as*tal'ho* sietett0 ? Gond,aid #annak a s*'mít g(ppel; ? (rdeklőd-tt Jeabody0 ? AcNab ho**'m is be+grott egy percre0 ? )*'nd(kosan t-nkretett(k0 ? De kicsod'k; ? 9a t+dn'm. ele#enen ny>*n'm meg őket. hi'ba k-ny-r-gnek kegyelem(rt0 ? 9+h+0 Kk(. bes*(ltem Deann Vanderlea?#el0 megtal'lt'k a k+ty't0 ? Aicsoda; " k+ty't; ? "ha. Aignont0 Csaknem a park t>ls #(g(ig s*aladt. ott #ette (s*re n(h'ny kocog . akik megn(*t(k a nyak-r#(n a* a*onosít ,'t. (s #iss*a#itt(k a csal'dnak0 ? Aegs(r1lt; ? Nem. csak nagyon r(m1lt0 %icsit ,obb nekik így. hogy legal'bb a k+ty+s megker1lt0 Aellesleg a Vanderlea h'*asp'r (s a* 'ldo*at is a* Eg(s*s(g. $itness (s )*(ps(g ne#ű s*alonba ,'rtak. de e* nem a* a /a,ta. ami /elt(tele*hetően megegye*ik a gyilkos í*l(s(#el0 ? "tt l m(g megn(**1k0 ? Deann nem eml(ks*ik. hogy b'rmi gyan>sat l'tott #olna a k-rny(ken0 %1l-n-sen nem egy nagydarab /ick t. de a*t mondta. hogy ennek ellen(re megk(rde*i a /(r,(t (s n(h'ny s*oms*(dot is0 Na meg a* a,t n'll t0 ? Ennek ellen(re >,ra elbes*(lget1nk a h'* lak i#al0 ?"ha0 Elisa ap,a t-bb e*er m(r/-ldnyire #olt innen a gyilkoss'g időpont,'ban. r'ad's+l t-bben is iga*ol,'k a* alibi,(t0 Ő nem lehetett a gyilkos0 " k-*el(ben sem ,'r a gyilkos /elt(tele*ett s*em(lyleír's'nak0 ? &>l k-nnyű is lett #olna0 Ai a hely*et a kocsimmal; ? !a,ta #agyok. csak ad, m(g egy kis időt0 ? Aa mindenki időt akar tőlem0 N(**1k #(gig a* eg(s*s(gkl+bokat0 %e*d,1k Aanhattannel ? (s E#e irigyked#e /igyelte. hogy Jeabody s*'mít g(pe egyeden parancsra milyen sim'n beind+l0 ? 9ogyan /ord+lhat elő. hogy a* egyenr+h'sok (s a* egys*erű nyomo* k ,obb /els*erel(st kapnak n'lam; El#(gre itt (n #agyok a /őn-k0 ? &+dod. egy elm(let s*erint egyes embereknek #an bi*onyos technikai000 ? 'm Jeabody sokkal ,obban t-rőd-tt a sa,'t testi (ps(g(#el. hogy kimond,a a pontos de/iníci t0 Klyan e*. mint #alami /ertő*(s. (s >gy hat a g(pekre. hogy a*ok egyből műk-dni ke*denek tőle0 ? )1ket d+ma0 "* otthoni s*'mít g(pemmel nincs semmi ba,0 ? E* cs+p'n elm(let ? ism(telte meg Jeabody. (s beh>*ta a nyak't0 ? 2tt akars* #(gig leselkedni. amíg le/+t a keres(s; ? 8eselkedhetek m'shol is ? #ihar*ott el +t'lko*#a E#e0

Mgy gondolta. #es* mag'nak egy dobo* Jepsit0 "* ital ma,d lehűti0 It'na #iss*amegy a* irod','ba. (s egy kicsit AcNabot is *aklat,a0 Nem akart m'st. csak 1lni a sa,'t irod','ban. (s #(ge*ni a dolg't0 Klyan nagy k(r(s e*; Aeg'llt a* itala+tomata előtt. (s s(rtőd-tten #(gigm(rte0 &al'n tetőtől talpig lespricceli Jepsi#el. #agy merő ross*ind+latb l 1dítő helyett m(rget ad ki neki0 ? 9(. te ? intett oda egy egyenr+h'st. ma,d a *seb(be ny>lt. (s ki#ett n(mi apr t0 ? Vegy(l nekem egy Jepsit0 "* egyenr+h's len(*ett a* apr p(n*re0 ? Jers*e. hadnagy0 Bedobta a* (rm(ket a* a+tomata +d#ariasan /elsorolta a #'las*t(kot. ma,d a dobo* halkan kics>s*ott a* 'r+kiad r(sen0 ?Jarancsol,on0 ? %-s*-n-m ? kortyolt bele E#e el(gedetten. mik-*ben lassan #iss*a/el( s(t'lt a k-*-s irod'ba0 így kell e*t elint(*ni0 Elhat'ro*ta. hogy e*ent>l. amikor csak lehets(ges. megk(r egy arra ,'r t. ha s*embeker1l egy a+tomat'#al0 El#(gre mire #al a magas rang. ha nem erre; ?9adnagy; ? intett /el(,e AcNab. (s annak ellen(re. hogy E#e megpr b'lta nem (s*re#enni. l'tta. hogy a /iatal elektronik+s nyomo* cs kot dob Jeabody /el(0 ? 9a a gyilkoss'giakn'l ,'r. ne c+ppogtasson. nyomo* G Aűk-dik a s*'mít g(pem; ?Van egy , (s egy ross* hírem0 Aondhatom a ross*at elős*-r; ? intett AcNab a /e,(#el. hogy E#e k-#esse. (s megind+lt #iss*a. a* irod',a /el(0 ? " ross*. hogy a s*'mít g(ped el(g gagyi0 ? Eddig rendesen műk-d-tt0 ? "ha0 Valami belső hiba t-rt(nt0 így a legk-nnyebb elmagyar'*ni0 " g(pek is ela#+lnak0 De csak sok?sok m+nka ra +t'n0 ? Ai(rt kell olyasmit gy'rtani. ami előbb?+t bb bi*tosan t-nkremegy; ?&al'n a*(rt. hogy el t+d,'k adni a* >,akat; ? (s mert E#e >gy /estett. mint akinek s*1ks(ge #an egy kis bi*tat'sra. AcNab #ette a b'tors'got. (s meg#eregette a #'ll't0 ? )*erintem a bes*er*(sn(l igyeke*nek mindig a legolcs bb modelleket #'las*tani0 ? Aocskos ga*emberek0 ? Ebben t-k(letesen iga*ad #an0 " , hír #is*ont a*. hogy meg,a#ítottam0 %icser(ltem benne #alamit0 9ab'r. ahogy te has*n'lod. e* sem /og to#'bb tartani n(h'ny napn'l0 Vis*ont most m'r s*emmel tartom0 Aeg#annak a kapcsolataim0 Val s'ggal >,,'(pítem neked0 "ddig pedig kitart. legal'bbis ha nem p1/-l-d 'lland an0 ? Kk(. k-s*0 %1l-n-sen a*t. hogy ilyen gyorsan megcsin'ltad0 ? )emmi gond0 @seni #agyok0 Vis*l't holnap este0 ? 9olnap este; ? Nem r(mlik a #acsora; 8o+ise (s Charles; ? Jers*e0 Jers*e0 Ne dob'l, cs kokat a k-*-s irod'ban ki'ltott +t'na.

amikor AcNab elsass*(*ott0 8e1lt a* ír as*tal'ho*. i#ott egy korty Jepsit. (s r'meredt a s*'mít g(p(re0 9ogy mer(s*elt neki egy egys*erű s*erke*et gondot oko*ni; Mgy gondolta. ha Jeabody >gyis Aanhattanben keresi a* ed*őtermeket. ő ma,d kiter,es*ti Bron:ra is a k+tat'st0 " s*'mít g(p olyan engedelmesen tel,esítette a parancsot. mintha nem t-rt(nt #olna k-*-tt1k semmi0 E#e m(g a*t is megkock'*tatta. hogy h'tat /ordítson neki. (s mik-*ben a g(p dolgo*ott. 'tn(*te a t'bl't0 ? 9ol pillantott meg elős*-r. Elisa; ? tette /el /ennhangon a k(rd(st0 ? 9ol ker1lt(l a l't ter(be; Valamit megl'tott benned. amitől beind+lt a beteg elm(,e0 E*(rt /igyelni ke*dett. (s #'rta a meg/elelő pillanatot0 Egy bendak alkalma*ott0 Egyed1l'll s*1lő0 "ki s*ereti a k(*im+nk't0 El#'lt0 " /(r,e b'ntalma*ta0 E#e?nek nem kellett beleol#asnia a* akt'ba. an(lk1l is t+dta a r(s*leteket Elisa AapleCoodr l0 " harmincas (#einek a* ele,(n ,'rt. (s kicsit so#'nyabb #olt a* adagn'l0 Vil'gosbarna. hoss*> ha,. csinos arc0 "ls k-*(pos*t'lybeli csal'dban s*1letett. (s ki,'rta a s*ok'sos iskol'kat0 &ősgy-keres NeC Dork?i0 %ed#elte a* egys*erű. s*(p r+h'kat. de sohasem -lt-*k-d-tt t>l di#atosan #agy kihí# an0 Nem #olt bar't,a0 "lig (lt t'rsas'gi (letet0 9ol l'thatta meg elős*-r a gyilkos; " parkban; 9is*en soks*or s(t'lt ott a gyerekekkel0 " k+ty't is oda hordta0 Vagy a* egyik k(*im+nkaboltban; $elkapta a ,elent(st. amit AcNab hagyott a* as*tal'n0 " link,(ről a s*1leit hí#ta. Deannmaroklink,(t. 8+ther irod','t. (s a 9armadik s+g'r>ton l(#ő boltot. hogy (rdeklőd,-n. meg(rke*ett?e a*. amit rendelt0 " be,-#ő hí#'sok is hasonl k(pet m+tattak0 "* interneten a s*1lői teendőkkel. k(*im+nk'#al /oglalko* oldalakat n(*ett. #alamint cse#egős*ob'kat l'togatott0 " let-lt-tt maga*inok is k(*im+nk'#al. s*1lői teendőkkel (s a lak's dís*ít(s(#el /oglalko*tak0 2dőnk(nt #'s'rolt is a neten0 8et-lt-tt n(h'ny k-ny#et ? 'ltal'ban a leg/rissebb bestsellereket0 " Vanderlea csal'd g(peinek a* 't#i*sg'l's'b l nem t+dtak meg semmit0 "rra gondolt. hogy a cse#egős*ob'kat tal'n (rdemes lenne ellenőri*ni0 "*t #is*ont nem t+dta elhinni. hogy egy magas. erős /(r/i k-t-get(ssel m>lassa a* ide,(t0 !'ad's+l Elisa sokkal intelligensebbnek tűnt ann'l. hogy s*em(lyes in/orm'ci kat ad,on ki mag'r l egy cse#egős*ob'ban0 " gyilkos bi*tosan nem akkor /igyelt /el r'. amikor a rongys*őnyeg #agy #alami hasonl k(s*ít(s(ről (rteke*ett0 A'r kor'bban is megtette0 Celina s*a#ai ,+tottak a* es*(be. (s ha,lott arra. hogy egyet(rtsen a m(di+mmal0 Gondosan kiter#elte. (s a magas kock'*at ellen(re is t-k(letesen ha,totta #(gre Elisa meggyilkol's't0 Gyors #olt (s

hat(kony. ami E#e s*'m'ra a*t s+gallta. hogy m'r gyakorolt #alamikor0 "mikor hasonl bűncselekm(nyeket keresett. nem tal'lt olyat. amelyben minden r(s*let egye*ett #olna. de elk(p*elhető. hogy a gyilkos #'lto*tatott a m ds*er(n0 &al'n a tal'latok k-*-tt akadt olyan bűncselekm(ny. amit ő k-#etett el0 B1s*ke0 Celina megemlítette. hogy a gyilkos mennyire b1s*ke0 E#e?nek nem tets*ett. hogy ilyen nagym(rt(kben /1gg egy l'tn k s*a#ait l. de ebben ki#(telesen ő is egyet(rtett #ele0 "*. hogy nem re,tette el a* 'ldo*atot. hatalmas. -ntelt b1s*kes(gre #allott0 N(ktek. mit csin'ltam. mire #agyok k(pesG "0 #'ros legnagyobb park,'ban. a ga*dagok (s a ki#'lts'gosok otthonai s*oms*(ds'g'ban0 2gen. #al ban b1s*ke arra. amit tett0 Bs mit tes* egy /(r/i. amikor el(gededen a* eredm(nnyel; Eltemeti a hib'it0 E#e?nek he#esebben ke*dett #erni a s*í#e0 &+dta. hogy megtal'lta a helyes -s#(nyt0 Vill'mgyorsan #iss*a/ord+lt a s*'mít g(p(he*0 Elmentette a keres(s eredm(ny(t. ma,d megnyitotta a* eltűnt s*em(lyek adatb'*is't0 Elős*-r csak Aanhattanben k+tatott. ti*enk(t h napra #iss*amenően0 Elisa s*em(lyleír'sa alap,'n igyeke*ett s*űkíteni a keres(st0 ?Dallas000 ? V'r, ? emelte /el a ke*(t E#e. hogy elhallgattassa Jeabodyt. mik-*ben a s*em(t le sem #ette a k(pernyőről0 " gyilkos bi*tosan gyakorolt m'r0 Gyakorolnia kellett0 " /ick t+datosan. /egyelme*etten (píti a test(t. erősíti a* i*mait0 " mindennap,ait. a* eg(s* (let(t #(gigkís(ri a gyűl-let. a* ad neki (rtelmet. (s időnk(nt a* akaratere,e ke#(snek bi*ony+l0 2lyenkor gyilkolnia kell0 E*(rt a*t'n addig gyakorolt. amíg el nem (rt a s*'m'ra kí#'natos s*intre0 VBGE " %E!E)B)NE%0 " AEG"DK&& J"!"AB&E!E% %B& E8&ŰN& )@EAB8D!E 288ENE%0 "* E8)Ő $BND%BJB& AEG&E%2N&9E&2 " %BJE!NDŐN0 ? Ai e*; ? k(rde*te ellentmond'st nem tűrően Jeabody0 ? " gyilkos gyakorolt. (s lehet. hogy ő a* egyik kor'bbi 'ldo*ata0 N(*d megG Igyanolyan a test/el(pít(se. mint AapleCoodnak0 " kor+k (s a bőrs*ín1k is megegye*ik0 Jeabody +gyan>gy ha,olt 't E#e #'lla /-l-tt. mint kor'bban E#e0 ? Nem hasonlítanak egym'sra000 Mgy (rtem. a /els*ínen0 De #al ban. +gyanabba a típ+sba tarto*nak0 ?)*'mít g(p. k(rem a m'sodik /(nyk(pet a k(pernyő m'sik /el(re. (s írd mell( a* adataikat is0 $eldolgo*'s0 00 $eladat #(greha,t#a0 ? AcNab s*er*ett n'lam egy , pontot ? mormolta E#e0 ? Nem mondan'm test#(reknek őket ? ,egye*te meg Jeabody0 ? De +nokatest#(rnek elmenn(nek0 ?Aar,orie %ates ? ol#asta E#e0 ? 9arminck(t (#es0 Egyed1l'll . gyerekei nincsenek0 " bel#'rosban lakott. (s (tterem#e*etők(nt dolgo*ott0 E* (# 'prilis'ban ,elentette a* eltűn(s(t a

#őleg(nye0 Nem ment ha*a a m+nkahely(ről0 8ansing (s 7ones kapt'k a* 1gyet0 " m'sodik nő ne#e Breen AerriCeather0 9arminc(#es0 El#'lt. (s egyed1l ne#elte a* -t(#es /i't0 "* East )ideon lakott0 " 6?-s Csatorn'n'l dolgo*ott mint st>di m+nk's0 " gyermek#(dők ,elentett(k a* eltűn(s(t e* (# ,>ni+s ti*edik(n0 Neki is m+nk'b l ha*a/el( menet #es*ett nyoma0 Jolinksi (s )ilk pr b'lt'k megtal'lni0 )*1ks(gem #an a* akt'ikra. Jeabody. (s bes*(lni akarok e*ekkel a nyomo* kkal0 ? A'ris int(*kedek0 Ai#el 8ansing (s 7ones a kapit'nys'gon dolgo*tak. cs+p'n h'rom mo*g ,'rd'ra kellett /els*'llni+k. ma,d be/+rakodni egy /el#on ba. hogy el,+ssanak a* 1gyos*t'ly+kho*0 "mikor r',+k tal'ltak. (ppen egy ír as*tal s*emben'll oldal'n 1ltek. (s egym'st b'm+lt'k0 ? 8ansing (s 7ones nyomo* ; Dallas hadnagy #agyok. ő pedig a t'rsam. Jeabody nyomo* 0 %-s*-n-m. hogy s*akítottak r'nk egy kis időt0 ? 8ansing ? ny>,totta /el(,e a ke*(t a* egyik s*(les mellkas>. #-r-s /e,ű. -t#en (# k-r1li nyomo* 0 )emmi gond0 Mgy gondol,a. hogy a* egyik 1gye -ss*e/1gg a mi(nkkel; ? A(g ellenőri*nem kell0 ?7ones ? r'*ta meg E#e. ma,d Jeabody ke*(t a m'sik. harminc k-r1li. /ekete nő0 ? !oyce Cabel. a* eltűnt #őleg(nye ,elentette be a* esetet0 A(g egy nap sem telt el. de a /ick ma,d megőr1lt a* idegess(gtől0 Itol,'ra akkor l'tt'k. amikor elhagyta a* (ttermet0 " keleti Ft#ennyolcadik +tc'ban dolgo*ott. a* "ppetit ban0 <prilis else,(n nagy,'b l (,/(lkor *'rt be0 Csak h'romsaroknyira lakott a m+nkahely(től. (s 'ltal'ban gyalog tette meg e*t a* +tat0 " #őleg(nye /(l egyre #'rta ha*a. de elal+dt0 "mikor kettőkor /el(bredt. a l'nynak m(g nyoma sem #olt0 "kkor csak legyintett. (s k-rbetele/on'lta a* ismerőseit. de kora reggel meg,elent itt. hogy be,elentse a menyass*onya eltűn(s(t0 ? 9'rom h(ttel a* esk1#ő előtt #es*ett nyoma ? /olytatta 8ansing0 ? E*(rt rengeteg mindent s*'mít'sba kellett #enn1nk0 &al'n a*(rt l(pett meg. mert kihűlt a s*erelm1k0 &al'n -ss*e#es*tek. a /ick eltette l'b al l. (s ide csak a*(rt ,-tt. hogy e**el pr b'l,a /ede*ni mag't0 ? De egyik /elt(tele*(s1nk sem ,-tt be ? r'*ta meg a /e,(t 7ones0 ? 8em'sol,+k (s odaad,+k mag'nak a ,elent(seinket. a ,egy*eteinket (s a* -ss*egyű,t-tt tan>#allom'sokat0 Aa,d megl't,a. hogy mindenki. aki#el bes*(lt1nk. a*t mondta. hogy %ates m'sr l sem bes*(lt. mint a* esk1#őről0 &ele #olt ter#ekkel0 A'r ti*ennyolc h nap,a egy1tt (lt Cabellel. aki egy'ltal'n nem egy erős*akos /a,ta0 ? " ha*+gs'g#i*sg'latot is #'llalta. (s a*on sem der1lt ki semmi0 ? " l'ny halott ? k-*-lte 7ones0 ? 8egal'bbis a* -s*t-neim e*t s>g,'k0 ? Nek1nk pedig nem siker1lt előr(bb ,+tn+nk0 Eg(s*en

addig. amíg maga ide nem s* lt0 ? $ogalmam sincs. hogy tal'l+nk?e #alamit0 Bes*(lhetek a list',+kon s*ereplő emberek k-r1l n(h'nnyal; ?Jers*e ? dőlt előre 8ansing0 ? Cser(be #is*ont nem adna #alami t'mpontot; ?" Central Jarkban t-rt(nt csonkít'sos gyilkoss'g 1gy(ben nyomo*+nk0 "* 'ldo*at +gyanolyan k1lső ,egyekkel rendelke*ett. mint a mag+k eltűnt s*em(lye0 9a,lok arra a /elt(tele*(sre. hogy a gyilkos kor'bban gyakorolt egy kicsit0 ? " /rancba ? 7ones mind-ss*e ennyit /ű*-tt ho**'0 ? Mtban !oyce Cabelhe* be+gr+nk a* őrsre. ahol Jolinski (s )ilk s*olg'l0 ? Bs mi les* a konditermekkel. na meg a* i**adt. bikanyak> pasikkal; ? Kk m(g #'rhatnak0 Ai#el >gy gyorsabban el(rt(k a c(l,+kat. bepr(selődtek a m(lygar'*sho* #e*ető /el#on ba0 E#e mindent megtett. hogy (s*re se #egye a* oldal'ba nyom d k-ny-k-ket0 ? "d+nk egy inter,>t Nadine?nak0 ? "*(rt. mert a* egyik eltűnt s*em(ly a 6?-s Csatorn'n'l dolgo*ott; ? Nem csak a*(rt0 "rra gondoltam. tal'n /elboss*anthat,+k e*t a nagy (s erős /(r/it a**al. hogy h'rom nő s*id,a a k(pernyőn0 Nem /og , lesni neki. ha megt+d,a. hogy nők nyomo*nak +t'na0 ? Aicsoda -det0 "mikor kinyílt a /el#on a,ta,a. m(g t-bben pr(selődtek be a kabinba0 E#e /elpillantott. (s l'tta. hogy m(g h'romemeletnyit kell +ta*ni+k0 ? )*akíts+nk r' időt. (s m(g ma ho**+k -ss*e e*t a* inter,>t0 ? 2tt. a kapit'nys'gon; ? Dehogy0 " Central Jarkban0 Ainim+m ? (s E#e #al s'ggal kimenek1lt a* a,t n. amikor a /el#on el(rte a gar'*ss*intet0 ? V'r,. DallasG ? ragadta meg a kar,'t Jeabody. (s k-*ben csaknem letaposta a sark't0 ? El kell mondanom #alamit0 ? "kkor mondd. de gyorsanG ? Elős*-r is. p'r percen bel1l komoly erő/es*ít(seket kell ma,d tenned. hogy ne cs kol, meg0 Enn(l ke#esebbet nem is /ogadok el0 ? Jeabody. miből gondolod. hogy m(g a leg#adabb. legper#er*ebb 'lmodban. amelyben mellesleg nem akarok r(s*t #enni. s* #al m(g 'lmodban sem lenne lelkiismeret?/+rdal'som a*(rt. mert megcs koltalak; ? 9+nyd le a s*emedG E#e halkan. m'r?m'r mell(kesen /olytatta0 ? Elment a* es*ed; ? Kk(. ok( ? h>*ta el a s*','t Jeabody0 ? 8'tom. hogy nem #agy #icces ked#edben ? #'gott 't E#e parkol hely(he*. (s s*ínpadiasan meglengette a kar,'t0 ? VoilaG ? Ai a /ene e*; ? E* a* >, kocsid. hadnagy0

E#e kid1lledt s*emmel b'm+lta a ,'rmű#et0 Jeabodynak meglehetősen ritk'n #olt r(s*e ebben a* (lm(nyben. e*(rt gyorsan el,'rt egy r-#id -r-mt'ncot0 E#e lassan k-r1l,'rta a csillog . kir'lyk(k sedant. amely (ks*erk(nt ragyogott a gar'*s l'mp'inak a /(ny(ben. (s csak b'm+lta a hatalmas. /ekete (s tis*ta kerekeket. a csillog kr mo*'st (s a* 1#eget0 : ? E* nem a* (n kocsim0 ? Dehogynem0 ? "* eny(m; ?Nh1m ? b logatott Jeabody. mintha r+g ra ,'rna a /e,e0 ? %i #eleG ? ragadta #'llon E#e0 ? 9ogyan #erted ki belől1k; ? &elebes*(ltem a /e,1ket. itt?ott t>lo*tam is. ele,tettem rengeteg. k(t(rtelmű +tal'st. r'ad's+l egy elektronik+s t1nd(r is segített. aki t+d,a. hogyan kell behatolni m'sok rends*er(be0 ? Vagyis etik'dan+l. (s #al s*ínűleg t-r#(nytelen1l0 ? "hogy mondod0 E#e csípőre tette a ke*(t. (s #(gigm(rte a t'rs't0 ? B1s*ke #agyok r'd0 Nagyon. de nagyon b1s*ke0 ? E*ek s*erint m(gis meg /ogs* cs kolni; ? Na. annyira a*(rt nem0 ? Ait s* ln'l egy p+s*iho*; ? )*'ll, be. de a*onnalG ? " k d,aid. hadnagy ? ny>,totta 't Jeabody a műanyag lapocsk'kat. ma,d megker1lte a kocsit0 ? &+dod mit. Dallas; E* a ,'rg'ny cs>cs s*+per0 ? %omolyan; ? 1lt be E#e. (s amikor /el/ogta. hogy nem a megs*okott roncsot kell #e*etnie. s*(lesen el#igyorodott0 Nos. ma,d megl't,+k. mire k(pes0 Nyolcadik /e,e*et Aegr'* (lm(nyben #olt r(s*e0 Ainden műk-d-tt. r'ad's+l kitűnően0 )im'n /el? (s le t+dott s*'llni. (s aras*ol's helyett #al s'ggal s+hant a /orgalomban0 "* a+tomatik+s rends*erek rendben 1*emeltek. mint ahogy erről egy +d#arias g(phang t',(ko*tatta is. m(g mielőtt erre k1l-n k(rnie kellett #olna0 !'ad's+l Dallas hadnagynak s* lította. k-*-lte. hogy odakint kellemes a le#egő hőm(rs(klete. (s d(li. d(lny+gati s*(l />,0 " s*(lsebess(get (s a pontos hőm(rs(kleti adatokat is megadta0 "*t is /ela,'nlotta. hogy a* adagos /orgalmi hely*et /igyelembe#(tel(#el meghat'ro**a a c(lho* #e*ető legk(nyelmesebb +tat0 Val s'gos csoda0 ? )*eretni /ogod e*t a kocsit ? k-*-lte Jeabody. mik-*ben -nel(g1lt mosoly ter1lt s*(t a* arc'n0 ? Egy ,'rmű#et nem s*oktam s*eretni0 Becs1l-m (s el#'r'sokat t'mas*tok a*okkal a g(pekkel s*emben. amelyek segítik a m+nk'mat ahelyett. hogy g'toln'k. engem pedig /elboss*antan'nak ? ker1lt ki #ill'mgyorsan egy #'ns*org ma:ib+s*t. (s 'ts+hant egy csapat !apid ta:i k-*-tt. ma,d

/elr'ntotta a kocsit a le#egőbe. (s kelet /el( /ord+lt0 ? Kk(0 )*eretem e*t a kocsitG ? &+dtam. hogy így les* ? (s Jeabody #al s'ggal dalolt0 ? 9a megpr b'l,'k el#enni tőlem. alaposan ell'tom a ba,+kat0 V(resre #erem a* eg(s* bag'*st0 )őt. agyon#erem őket0 Aosolyog#a tett(k meg a* eg(s* +tat0 Ai#el Jolinski (ppen nem #olt s*olg'latban. E#e csak )ilkkel t+dott bes*(lni0 " k-pc-s nyomo* so#'ny s* ,achipset r'gcs'l#a t',(ko*tatta a nyomo*'s r(s*leteiről0 Breen AerriCeather eltűn(s(t a s*oms*(d,a (s egy gyermek#(dő ,elentette. ,>ni+s ti*edik(n0 " l'ny (,/(l (s /(l egy k-*-tt hagyta el a st>di t. ahol dolgo*ott. (s a* ta senki sem l'tta0 Nyoma #es*ett0 Nem #olt komoly kapcsolata. de ellens(gei sem0 !emek testi (s lelki eg(s*s(gnek -r#endett0 Bppen nyaralni k(s*1lt0 El akarta #inni a /i't a keleti part Disneyland,(be0 E#e elk(rte a* 1ggyel kapcsolatos akt'kat (s ,egy*eteket0 ? 9í#d /el Nadine?t ? /ord+lt Jeabody /el(0 ? Egy r'n bel1l ,-,,-n a kast(lyho*. (s k(s*ítsen elő mindent. amire s*1ks(ge lehet0 !oyce Cabelt a lak's'n kerest(k /el0 %opogni+k sem kellett. m'ris a,t t nyitott. (s r(m1lt rem(nnyel a s*em(ben n(*ett r',+k0 ? %iderítettek #alamit Aar,ie?ről0 ? Ar0 Cabel. mint ahogy a*t m'r mondtam. amikor /elhí#tam. ism(t elő#ett1k a* 1gyet0 Dallas hadnagy #agyok. ő pedig a t'rsam. Jeabody nyomo* 0 Bemehetn(nk; ?Jers*e. ,-,,enek csak0 Jers*e ? t>rt bele hoss*>. g-nd-r. barna ha,'ba0 ? Csak arra gondoltam000 2nk'bb itt akartam tal'lko*ni mag+kkal. mint a m+nkahelyemen. mert a*t hittem. tal'ltak #alamit0 Aegtal'lt'k Aar,ie?t0 Bs nem s*erettem #olna. ha e*t linken keres*t1l k-*lik ? n(*ett k-r1l 1res tekintettel a s*ob'ban. ma,d megr'*ta a /e,(t0 ? Eln(*(st. a*t his*em. ,obb lenne. ha le1ln(nk0 2*(000 8ansing (s 7ones nyomo* k dolgo*nak m(g; ? Dolgo*nak. de most egy m'sik megk-*elít(sből s*eretn(nk meg#i*sg'lni e*t a* 1gyet0 )okat segítene. ha elmondan'. hogy mit t+d0 ? 9ogy mit t+dok ? telepedett le Cabel egy *-ld. dís*p'rn'kkal teli he#erőre0 " /alakat tompa aranys*ínűre /estett(k. (s a* -ss*hat's hat'ro*ottan a*t s+gallta E#e?nek. hogy egy nő rende*te be0 Erre +taltak a p'rn'k (s a p+ha. s*ínes b>torh+*atok0 ? Mgy (r*em. mintha nem t+dn(k semmit ? /olytatta Cabel egy pillanatnyi hallgat'st k-#etően0 ? Aar,ie (,s*aka dolgo*ott0 7>ni+sban kapta #olna meg a nappali műs*akot0 "kkor mind a ketten +gyanakkor lett1nk #olna itthon0 ? Ai ta dolgo*ott a* (,s*ak'ban; ? Nagy,'b l nyolc h nap,a ? d-r*s-lte a comb,'ho* a ke*(t Cabel. mintha nem t+dna #ele mihe* ke*deni0 ? Ainden rendben ment0 )*erette a m+nk','t. (s a* (tterem is csak

n(h'ny saroknyira #olt innen0 8egal'bb hetente egys*er (n is ott #acsor'*tam0 !'ad's+l nappal s*abad #olt. ,+tott ide,e bő#en arra. hogy menyass*onyi r+h't n(**en mag'nak0 Csaknem mindent egyed1l int(*ett0 Aar,ie s*eretett ter#e*getni0 ? "kadtak probl(m'ik; ? Nem0 Mgy (rtem. nem t-bb. mint b'rki m'snak0 Boldogan ter#e*t1k a k-*-s ,-#őt0 " h'*ass'got0 " pokolba. nekem a kis+,,amat sem kellett mo*dítanom. Aar,ie mindent megs*er#e*ett0 " gyerekek is s* ba ker1ltek ? remegett meg a hang,a. mire megk-s*-r1lte a tork't. (s mere#en b'm+lni ke*dte a* egyik /alat0 ?Nem említette. hogy a* (tteremben *aklatta egy #end(g; Nem k-#ett(k; ? Nem0 E*t m'r a m'sik k(t nyomo* nak is elmondtam0 9a #alaki *aklatta #olna Aar,ie?t. akkor a* előttem nem marad titok0 Bi*tosan elmond,a. ha /elidegesítik a m+nkahely(n0 $olyton bes*(lgett1nk0 Aindig (bren #'rtam. hogy bes*(lhessek #ele. (s egys*er nem ,-tt ha*a0 ? Ar0 Cabel000 ? B'rcsak egys*erűen megs*-k-tt #olna ? ka#arodott /el Cabel hang,a0 9allats*ott belőle a d1h (s a /(lelem0 ? B'rcsak kider1lne. hogy csak megs*-k-tt. #agy kis*eretett belőlem. (s beles*eretett #alaki m'sba0 De nem0 E* egy'ltal'n nem #allana Aar,ie?re0 Valami rettenetes t-rt(nt #ele0 Nekem pedig /ogalmam sincs. hogy mihe* ke*d,ek0 ? Ar0 Cabel. ,'rtak. #agy ,'rt Aar,ie ed*őterembe; ? Aicsoda; ? pislogott Cabel. (s #ett egy m(ly l(leg*etet0 ? "ha. pers*e hogy ,'rt+nk0 A+tasson #alakit. aki nem ,'r0 " &est Őrbe0 9etente k(ts*er. h'roms*or is. ha siker1lt0 Vas'rnap mindig. his*en akkor mind a ketten s*abadok #olt+nk0 Elt-lt-tt1nk ott n(h'ny r't. időnk(nt a* is elő/ord+lt. hogy tí* rai*t+nk a b1/(ben0 " b1/( egy'ltal'n nem illik a gyilkos pro/il,'ho*. gondolta E#e. (s elhat'ro*ta. hogy m's ir'nyb l pr b'lko*ik0 <m mielőtt megs* lalhatott #olna. Jeabody /elemelte a* egyik dís*p'rn't0 ? E* nagyon s*(p0 Egyedi0 Aintha k(*im+nka lenne0 ? Aar,ie csin'lta0 Aindig #arrogatott ? simított #(gig a* egyik p'rn'n Cabel0 ? "*t mondogatta mag'r l. hogy k(*im+nka/1ggő0 9opp'. gondolta E#e0 ? Aeg t+d,a mondani. hol #'s'rolta ho**' a* anyagot; ? "* anyagot; Nem (rtem0 ? " r(s*letek. Ar0 Cabel ? eml(ke*tette Jeabody0 " r(s*letek sokat segítenek0 ? E* egyike #olt annak a ke#(s dolognak. amit nem egy1tt csin'lt+nk ? erőltetett mosolyt a* arc'ra Cabel0 Aar,ie p'rs*or elr'ngatott mag'#al. amikor bes*er*ő k-r>tra ind+lt. de a*t mondta. ha #ele megyek. 'lland an >gy (r*i. rohannia kell. mert l'ts*ik ra,tam. mennyire +natko*om0 "* egyik h'l s*ob'nkban egy #al s'gos műtermet rende*ett be0 Ktt tal'n maradt #alami /el,egy*(s #agy cetli arr l. hol #'s'rolt0 E#e /el'llt0

? Aegn(*hetn(nk; ? Jers*e ? pattant /el gyorsan Cabel. (s l'ts*ott a* arc'n. mennyire -r1l. hogy a rendőrs(g >,ra meg#i*sg'l,a a menyass*onya eltűn(s(t0 ? A'ris ? #e*ette 't őket a s*oms*(d s*ob'ba. amelyet #al s'ggal cs+rig t-lt-ttek a /onalak (s s*alagok0 " bo,tok (s a keretek k-*-tt E#e rengeteg. s*'m'ra tel,esen ismeretlen t'rgyat is (s*re#ett0 " s*oba ga*d',a s*emmel l'that an s*erette a rendet. k1l-n/(le csoportokba rende*#e tartotta a k(*im+nkakell(keit0 "kadt odabent n(h'ny apr g(p is. #alamint egy kism(retű s*'mít g(p0 ? Bekapcsolhat,+k; ? Ny+godtan0 )egítek ? indította be E#e helyett Cabel a komp+tert0 ? Jeabody ? intett a /e,(#el E#e a g(p /el(0 ? Aar,ie b'rmit meg t+dott #arrni ? /olytatta Cabel. mik-*ben lassan k-rbe,'rta a s*ob't. (s ke*(#el #(gigsimított a k1l-n/(le kell(keken0 ? Ő #arrta a* 'gytakar t. (s a lak's -s*s*es t(rítő,(t0 &ets*ett a nappaliban a dí#'ny; Aar,ie a* +tc'n tal'lta. ha*aho*ta. meg,a#ította (s >,rak'rpito*ta0 Mgy ter#e*te. hogy egy nap sa,'t #'llalko*'sba ke*d0 8akberende*(ssel akart /oglalko*ni. esedeg nyitni egy iskol't. ahol b'rki megtan+lhat k(*im+nk'*ni0 2lyesmi0 ? 9adnagy; &al'ltam egy #'s'rl'si #iss*aiga*ol'st0 " d't+m /ebr+'r 260 2tt egy m'sik is m'rci+s H4?ről0 " bolt ne#e Varr Kda0 E#e b lintott. (s to#'bb t+rk'lt a* -bl-s kosarakban. #alamint a /estett dobo*okban0 9irtelen abbahagyta (s /elemelt h'rom sp+lni *sin rt0 "* egyik tenger(s*k(k s*ínű #olt. a m'sik arany0 " harmadik pedig #-r-s0 ? " gyilkos a k(*im+nkaboltokat ,'r,a ? #'gott 't E#e a parkon. mik-*ben a s*em(t le nem #ette #olna a kast(lyr l0 Va,on mit keres egy ilyen 1*letben egy /(r/i; ? 8ehet. hogy m'shol s*>rta ki a* 'ldo*atait. (s od'ig k-#ette őket0 ? Nem0 Aindk(t nőről k-*t+dott #olt. hogy mi a hobbi,a0 "* egyik most halott. a m'sik meg eltűnt. (s /eltehetőleg m'r ő sincs a* (lők sor'ban0 8e/ogadom. hogy ha a* inter,> +t'n /elkeress1k Breen AerriCeather b(bis*itter(t. a*onnal kider1l. hogy ő is s*eretett k(*im+nk'*ni. r'ad's+l a Varr Ld'ban #'s'rolt. #agy ha nem. akkor is a* egyik olyan 1*letben. ahol AapleCood (s %ates is meg/ord+lt0 " gyilkos ott pillantotta meg őket. (s ott d-nt-tt >gy. hogy meg/elelnek a* ig(nyeinek0 Csak e*+t'n ke*dte k-#etni (s /igyelni e*eket a nőket ? akas*totta E#e a *seb(be a h1#elyk+,,'t0 ? "mikor m'r mindent megt+dott r l+k. amit csak akart. lesben 'llt. #'rt. (s lecsapott0 9a #al ban a mi ember1nk int(*te el %atest. akkor bi*tos. hogy a sa,'t kocsi,'t has*n'lta0 "* (tterem (s a l'ny lak'sa k-*-tt nincs olyan hely. ahol ny+godtan megerős*akolhatta. meg-lhette (s megcsonkíthatta0 !'ad's+l a holttestet is el kellett t1ntetnie0 Ebből k-#etke*ik. hogy mi+t'n elkapta. el#itte #alaho#'0

? 9a %atess*el kapcsolatban beiga*ol dik a gyan>nk. akkor e* a*t ,elenti. hogy AapleCoodn'l #'lto*tatott a m ds*erein0 E#e megr'*ta a /e,(t0 ? Nem #'lto*tatott0 Csak t-k(letesítette0 %atesen csak gyakorolt0 )őt a* is lehet. hogy m(g ő sem a* első 'ldo*ata #olt0 Elkaphatott n(h'nyat a* otthonr l megs*-k-tt l'nyok. a ha,l(ktalanok. #agy a nark sok k-*1l is0 Kk nem hi'nyo*nak senkinek. #agy ha ,elentik is a* eltűn(s1ket. h napokkal a gyilkoss'g +t'n0 Elisa AapleCood egy/a,ta #i*sgam+nka lehetett a s*'m'ra0 Vi*sga. amire m'r (#ek ta k(s*1lt0 ? Ngyes gondolat0 ? "* 'ldo*atok #alakit ,elk(pe*nek: agy any't. test#(rt. s*eretőt. egy nőt. aki #iss*a+tasította. kir>gta. #agy megal'*ta0 Egy domin'ns nőalakot ? #a,on mi(rt tal'l,a olyan gyakran s*embe mag't a* anya/ig+r'#al. gondolta E#e. amikor egy gyilkoss'g lelki okait keresi; ? "mikor megtal'l,+k ? /olytatta ?. ki /og der1lni. hogy a*. akit a* 'ldo*atai megtestesítenek. egys*er nagyon megb'ntotta. -ss*et-rte a s*í#(t0 "* 1gy#(d,e ma,d a**al a s*-#eggel akar,a meg#(deni. hogy e* a s*eg(ny s*erencs(tlen ember lelki s(r1lt. aki nem /elelős a tettei(rt0 A'rpedig e* akkora baroms'g. hogy mess*iről bű*lik0 Aert senki m's nem /elelős Elisa AapleCood hal'l'(rt. csakis ő0 Egyed1l csak ő0 Jeabody #'rt egy pillanatig. amíg bi*tosra nem #ette. hogy E#e be/e,e*te a s* noklatot0 ? Engem nem kell meggyő*n-d0 E#e #iss*a/ogta mag't0 ? "ha. e* iga*0 9ol a pokolban lehet Nadine; 9a -t percen bel1l nincs itt. elmegy1nk0 A(g bele kell 'sn+nk mag+nkat a AerriCeather?1gybe is0 ? J'r perccel kor'bban ,-tt1nk0 ? )*erintem is ? 1lt le E#e a /űbe. ma,d /elh>*ta a t(rd(t. (s to#'bb n(*te a kast(lyt0 ? Gyerekkorodban te is ,'rt'l parkba ,'ts*ani. Jeabody; ? Jers*e ? telepedett le a t'rsa mell( Jeabody. (s -r1lt. hogy elm>lt a #ihar0 ? &+dod. hogy hippicsal'dban s*1lettem0 " term(s*et gyermek(nek ne#eltek0 Bs te; ? Bn nem0 Csak p'r napot t-lt-ttem ny'ri t'bornak ne#e*ett t-megs*'ll'sokon ? amelyeket a* 'llam 'ltal /i*etett n'cik #e*ettek. (s m(g a*t is megs*abt'k. hogy a gyerekek mikor #ehetnek le#egőt. tette ho**' gondolatban E#e0 ? E* itt nem is olyan ross*0 "* ember t+d,a. hogy m(g mindig a #'rosban #an. s* #al ok(0 ? Nem iga*'n s*erets* a term(s*etben (lni. mi; ? " term(s*et meg-li a* embert. csak a*(rt. mert így esik neki , l ? pillantott /el E#e. (s (s*re#ette. hogy k-*eledik Nadine. egy operatőr t'rsas'g'ban0 ? Ai(rt #ett /el tűsark> cipőt. amikor nagyon , l t+dta. hogy r' kell l(pnie a /űre; ? Aert s*ereti. ha , l n(* ki a l'ba0 E#e #(lem(nye s*erint Nadine b'rmikor. b'rmilyen r+h'ban , l n(*ett ki. melíro*ott. s*őke ha,'t l eg(s*en a di#atos cipő,e orra hegy(ig0 Nem is

bes*(l#e s*-gletes arc'r l. mindent megl't . *-ld s*em(ről. (s karcs> test(ről0 !'ad's+l okos #olt. agya/>rt (s cinik+s0 E#e s*erint egyik1k sem t+dta #olna megmagyar'*ni. mi(rt bar'tko*tak -ss*e0 ?Dallas0 Jeabody0 Nem tűnt-k t>ls'gosan kipihentnek (s ny+godtnak0 Ai(rt nem 'lltok be; ? intett a kamera /el(0 " kast(lyt akarom h'tt(rnek0 Nagy d+rran'st akart'l ? /ord+lt E#e /el( ?. e*(rt ha akarod. (lőben is adhat,+k0 ? Nem0 $og,+k r-#idre0 8egy1nk l(nyegre t-rők0 ? 8(nyegre t-rők (s #elősek ? #ett elő Nadine egy apr p>derkompaktot. ma,d mi+t'n a t1kr(ben meg#i*sg'lta a* arc't. egy picinyke s*i#accsal meglapogatta a* orr't0 ? %i ke*di; ? F ? m+tatott Jeabody /el( E#e0 ?Bn; ? V'g,+nk bele ? biccentett Nadine a* operatőr /el(. ma,d előreha,olt. /inoman megr'*ta a ha,'t. (s megmo*gatta a #'ll't0 Aa,d a /inom mosoly leol#adt a* arc'r l. hely(t komoly ki/e,e*(s /oglalta el0 ? 2tt Nadine $+rst0 " Central Jarkb l ,elentke*em0 Aellettem 'll E#e Dallas hadnagy (s Delia Jeabody nyomo* 0 Aindketten a gyilkoss'gi csoportn'l s*olg'lnak0 A-g-tt1nk a Bel#edere %ast(ly. a #'ros egyik p'radan (pít(s*eti remekmű#e. (s egyben egy nemr(giben t-rt(nt. kegyetlen gyilkoss'g s*ínhelye0 Elisa AapleCoodot. aki a k-*elben lakott (s dolgo*ott. (s egyed1l ne#elte n(gy(#es gyermek(t. csaknem pontosan e*en a helyen -lt(k meg. ahol 'll+nk0 Elős*-r br+t'lisan megerős*akolt'k. ma,d #(ge*tek #ele0 Jeabody nyomo* . mint a* Elisa AapleCood meggyilkol'sa 1gy(ben nyomo* csoport egyik k+lcsembere. elmondan' a n(*őknek. milyen l(p(seket tettek. hogy megtal'l,'k a gyilkost; ? Ainden /ellelhető nyomot (s lehetős(get alaposan meg#i*sg'l+nk0 ? Bí*ik abban. hogy #(g1l siker1l letart *tatni+k a gyilkost; Csak semmi idegesked(s. bi*tatta mag't Jeabody0 Csak semmi idegesked(s0 ?" nyomo*'s /olyik0 Dallas hadnaggyal /olyamatosan gyű,t,1k a bi*onyít(kokat. (s a*on dolgo*+nk. hogy a*onosíts+k (s bír s'g el( 'llíts+k As0 AapleCood t'mad ,'t0 ? Elmondan'. (ppen most milyen nyomot k-#etnek; ?" nyomo*'s r(s*leteiről nem adhatok /el#il'gosít'st. mi#el a**al esetleg #es*(lybe sodorn'm a* eredm(nyt0 ? Ai#el maga is nő. nyomo* . nem (r*i k1l-n-sen s*em(lyesnek e*t a* 1gyet; Jeabody m'r?m'r tagadni ke*dett. de hirtelen es*(be ,+tott. mi(rt is ad,'k e*t a* inter,>t0 ? Aint nyomo* . a m+nk'm sor'n mindig t'rgyilagosnak kell maradnom0 Aag'nemberk(nt term(s*etesen nagyon /elh'borít a* eset. (s roppant sa,n'lom a* 'ldo*atot. #is*ont

nem engedhetem meg. hogy a* (r*elmeim be/oly'sol,'k a tis*t'nl't'somat0 Aindig a* 'ldo*at a* első0 Aint nő. k1l-n-sen gyal'*atosnak tartom Elisa AapleCood meggyilkol's't0 "k'rcsak Dallas hadnagy. magam is a*on dolgo*om. hogy a tettes min(l hamarabb elnyer,e m(lt b1ntet(s(t a* oko*ott /',dalom(rt (s s*en#ed(s(rt0 ? Egyet(rt a* elhang*ottakkal. Dallas hadnagy; ? 2gen. egyet(rtek0 "* 'ldo*at csak meg akarta s(t'ltatni a k+ty','t a #'ros legnagyobb park,'ban0 Ekkor #ett(k el tőle a* (let(t. ami m'r -nmag'ban /elh'borod'sra adhatna okot0 E*t tet(*i m(g a tett br+talit'sa (s s*'nd(koss'ga0 Aint nyomo* (s mint nő. addig /ogom 1ld-*ni Elisa AapleCood gyilkos't. amíg #(g1l bír s'g el( nem siker1l 'llítanom. b'rmennyi ideig is tartson0 ? 9ogyan csonkított'k meg a* 'ldo*atot; ? " nyomo*'s ,elenlegi s*akas*'ban e*ek a r(s*letek nem tarto*nak a nagyk-*-ns(gre0 ?Nem gondol,a. hadnagy. hogy a n(*őknek ,og+k #an t+dni; ? Nem his*em. hogy a n(*őknek b'rmit is ,og+k lenne t+dni0 )őt a m(di'nak illene tis*teletben tartania a test1let 'll'spont,'t. mis*erint #iss*atart bi*onyos r(s*leteket0 Nem a*(rt tess*1k. hogy a n(*őknek csorb+l,anak a ,ogai. hanem a*(rt. hogy min(l hamarabb sikerrel *'rhass+k a nyomo*'st0 Nadine ? /olytatta E#e. mire Nadine csak pislogott0 E#e m(g sohasem s* lította a keres*tne#(n. amikor riportot k(s*ített #ele0 ? Nők #agy+nk. m(gho**' dolgo* nők0 B'rmennyire is ny+gtalanít benn1nket egy olyan bűncselekm(ny. ahol egy ho**'nk hasonl nőt t'madtak meg. mindenk(ppen a leg,obb t+d's+nk s*erint kell to#'bb #(ge*n1nk a m+nk'nkat0 Ebben a* 1gyben. Elisa AapleCood 1gy(ben egy nő /og ki'llni a* 'ldo*at(rt. aki minden energi','t arra /ordít,a. hogy a gyilkosra les>,tson a t-r#(ny ke*e ? r'*ta meg a /e,(t. amikor l'tta. hogy Nadine m(g /olytatn' a k(rde*ősk-d(st0 ? Ennyi0 %apcsold ki a kamer't0 ? A(g maradtak k(rd(seim0 ? Ennyi ? ism(telte meg E#e0 ? 2nk'bb s(t'l,+nk egyet0 ? De000 ? #is*ont amikor Nadine l'tta. hogy E#e m'r el is ind+lt. /els ha,tott0 ? 8assíts le egy kicsit0 &űsark> #an ra,tam0 ? &e #etted /el. ha#er0 ? &e /egy#ert #isels*. (n tűsark>t0 " s*akm'ink kell(kei karolt bele E#e?be. hogy lelassítsa0 ? )* #al mi #olt e* a* +tols n(h'ny mondat. E#e; ? )*em(lyes 1*enet a gyilkosnak0 De ebből ad'sban semmit sem mondhats* el0 ? <r+ld el. hogyan csonkított'k meg a l'nyt0 &artom a s*'mat0 Aegíg(rem0 Aeg-l a kí#'ncsis'g0 ? " gyilkos ki#'gta a s*em(t0 ?7(*+som ? #ett egy m(ly l(leg*etet Nadine. mik-*ben a /'kat b'm+lta0 ? L. 7(*+som0 "mikor e* t-rt(nt. m'r halott

#olt; ?"ha0 ? 2stennek h'la0 E*ek s*erint egy nőgyűl-lő őr1lt gar'*d'lkodik a #'rosban; ? Egyelőre mi is e*t /elt(tele**1k0 ? E*(rt ,a#asoltad. hogy a* inter,>n csak mi h'rman. nők legy1nk0 Kkos -det0 ? Aondd el. mit t+ds* Breen AerriCeatherről0 ? Breenről; ? kapta /el Nadine a /e,(t0 ? 2stenem. 2stenem. megtal'ltad; ? markolt bele erősen E#e kar,'ba0 Aeghalt; Ft is e* a ga*ember -lte meg; ? Nem. m(g nem tal'lt+k meg0 "*t sem t+dom. egy'ltal'n meghalt?e. de gyanítom. hogy igen. (s >gy #(lem. a k(t 1gy -ss*e/1gg0 Ait t+ds* r la; ?"*t. hogy csinos nő #olt. aki kem(nyen dolgo*ott. (s #al s'ggal b'l#'nyo*ta a /i't000 7(*+som. a gyilkos egyed1l'll any'kra #ad's*ik; ? Nem his*em0 Nem0 ?V'r, egy pillanatot ? s(t'lt kiss( t'#olabb E#e?tői Nadine. (s karba /onta a ke*(t0 ? Nem #olt+nk , bar'tok. semmi ilyesmi0 2nk'bb csak m+nkakapcsolatban 'llt+nk0 %ed#eltem (s csod'ltam. milyen eredm(nyesen dolgo*ik0 "*nap este is l'ttam. amikor eltűnt0 9(t ra k-r1l hagytam el a st>di t0 &+dom. hogy neki (,/(lig tartott a m+nkaide,e0 %-*reműk-d-tt a ti*enegy r's hírad ban0 Csak hallottam arr l. ami t-rt(nt. de megbí*hat emberek mes(lt(k ? /ord+lt #iss*a E#e /el(0 ? Be/e,e*te a m+nk','t. (s nem sokkal a*+t'n. hogy #(get (rt a műs*ak. el is hagyta a st>di (p1let(t0 Bi*tosan /-ldalatti#al ment ha*a. mint mindig0 " meg'll ig csak h'romsaroknyit kellett mennie. kelet /el(0 "* egyik sr'c m(g l'tta is. (s +t'na ki'ltotta. hogy al+d,on , l0 Breen #iss*aintegetett neki0 "mennyire t+dom. ő l'tta +tol,'ra0 "*t mondta. kelet /el( tartott. a metr le,'rata /el(0 ? %(*im+nk'*ott; ? Aicsoda; ? &e is t+dod. mi a* a k(*im+nka. Nadine0 Nadine arc'n a /igyelmes (rdeklőd(st /el#'ltotta a s*omor>s'g0 ? "mi a*t illeti. igen0 Aindig t-bb #arrni#al is #olt a t'sk','ban0 "kkor is #arrt. amikor s*1netet tartott a m+nk','ban. #agy #'rnia kellett #alamire0 E* k-ti -ss*e a* 1gyeket; ?Mgy n(* ki0 2smers* i*mos /ick kat; "kik olyanok. mint a test(pítők; Aeg/ord+lnak ilyenek a 6?-s Csatorn'n'l; Nadine megr'*ta a /e,(t0 ?!engetegen dolgo*nak n'l+nk. (s mindenki igyeks*ik kisebb #agy nagyobb m(rt(kben ed*eni a test(t. de a n(*ők nem s*eretik a hírekben (s a rekl'mokban a hi#at'sos boks*ol kat0 " technikai s*em(ly*etben akadnak nagydarab /(r/iak. n(h'ny t>ls>lyos is. de egyikről sem mondan'm. hogy >gy /est. mint egy test(pítő0 Ai(rt; " gyilkos ilyen; ? E* is csak egy /elte#(s0 ? 9a le*'rtad a* 1gyet. k(s*íteni akarok #eled egy minden r(s*letre

kiter,edő inter,>t. Dallas0 9a Breen is a* 'ldo*atok k-*( ker1lt. akkor a kapit'nys'gon csin'l,+k. (s Jeabody is ,elen les*0 "* a l'ny k-*1l1nk #al #olt0 ? "kkor is inter,>t akarn'l. ha nem lett #olna a*0 ? E* t-bb mint #al s*ínű ? mosolyodott el hal#'nyan Nadine0 ? De ha k-*e #an a m+nkahelyemhe*. akkor e* a* inter,> nekem ,'r0 Cses*d meg a* el/og+ladans'gotG E* s*em(lyes 1gy0 ? E*t m'r hallottam0 9ogy időt takarítson meg. E#e megk(rte Breen AerriCeather gyermek(nek egykori gondo* ,'t. hogy ,-,,-n el Breen lak's'ra0 "* a,t t a mesterk d,'#al nyitotta ki. (s #(gig,'rta a* apr . de takarosan berende*ett s*ob'kat0 " le#egő 'llott #olt. lehetett (re*ni. hogy nem lakik itt senki0 ? " csal'd,a /i*eti a b(rleti dí,at ? n(*ett k-r1l s*omor> s*emmel "nnalo+ 9arbor. a hat#anas (#eiben ,'r gyermekgondo* 0 ? 9etenk(nt egys*er le,-#-k. (s meglocsolom a #ir'gokat0 2dőnk(nt ki is s*ellő*tetek. hab'r000 "* emeleten lakom0 ? Brtem. ass*onyom0 ? Breen /(r,e. 7esse. el#itte a gyereket0 9i'ny*ik0 "nnyira (des ? m+tatott egy bekerete*ett /(nyk(pre. amelyen egy #igyorg kis/i> #olt l'that /(lrecsapott baseballsapk'ban0 Breen sohasem hagyta #olna el0 "ddig nem. amíg l(leg*ik0 Ebből t+dom. hogy m'r nem (l0 &+dom. hogy meghalt0 Aaga is e*(rt ,-tt0 " gyilkoss'giakn'l dolgo*ik0 Aegismerem0 8'ttam m'r a k(pernyőn0 ?A(g semmi bi*tosat nem t+d+nk. Ars0 9arbor. de a nyomo*'s000 ? Ne titkol **on. Dallas hadnagy ? k-*-lte kem(nyen (s kiss( kim(rten "nnalo+0 ? Nem #agyok pletyk's. (s nem is keresek semmi/(le beteges i*galmat0 Mgy s*erettem a*t a l'nyt. mint a sa,'tomat. (s sokkal t-bbet segíthetek. ha ős*int(n elmond mindent0 ? Ars0 9arbor. nagyon #al s*ínűnek tart,+k. hogy Breen meghalt. (s a hal'la kapcsolatba ho*hat a**al a gyilkoss'ggal. amelyben nyomo*ok0 ? " Central Jark?i gyilkoss'g. ahol megerős*akolt'k a*t a s*erencs(den nőt0 Aindig n(*em a híreket ? s*orította -ss*e a* a,kait. amíg a*ok tel,esen el/eh(redtek. de nem omlott -s*s*e0 ? Aiben lehetek a segíts(g(re; ?9ol tartotta As0 AerriCeather a k(*im+nk'ho* s*1ks(ges anyagokat; ? 2tt ? #e*ette be "nnalo+ egy kisebb s*ob'ba0 Kdabent E#e k(t p+ltot. t-bb k(**el /estett s*ekr(nyt. (s olyan g(peket l'tott. amelyekhe* lassan m'r ke*dett ho**'s*okni0 &+d,a. itt /oglalt'k el mag+kat 7esse?#el0 "mikor Breennek akadt n(mi s*abad ide,e. a*t mindig a /i'#al t-lt-tte0 Breen is s*eretett k(*im+nk'*ni0 &a#aly kar'csonyra k-t-tt nekem egy gy-ny-rű 'gytakar t0 Aik-*ben Jeabody meg#i*sg'lta a s*'mít g(pet. E#e kinyitott egy /alis*ekr(nyt0 !engeteg k1l-nb-*ő *sin rt tal'lt benne0

? !endel(seket tal'ltam a Varr Ld'b l. (s m(g n(h'ny boltb l. amelyek s*erepelnek a list'nkon ? t',(ko*tatta Jeabody0 ? Ars0 9arbor. el kell #inn1nk bi*onyít(knak a s*'mít g(pet (s a linket0 Aeg t+dn' adni Breen AerriCeather legk-*elebbi ho**'tarto* ,'nak a s*'m't; ?Aindent ny+godtan #igyenek. amire csak s*1ks(g1k #an0 Breen any,a meghagyta. hogy minden lehets(ges m don segítsem a rendőr-k m+nk','t0 Aa,d (n /elhí#om0 ? " t'rsam m'ris ír egy elismer#(nyt0 ? !endben0 Aindny',+nknak k-nnyebb les*. ha megt+d,+k a* iga*at ? n(*ett k-r1l "nnalo+ a s*ob'ban. (s annak ellen(re. hogy a* a,ka megremegett. -ss*es*edte mag't0 B'rmilyen s*-rnyűs(g t-rt(nt #ele. sokkal k-nnyebb les*. ha megt+d,+k0 ? 2gen. ass*onyom0 &+dom. hogy m'r kihallgatt'k. de (n is s*eretn(k /eltenni n(h'ny k(rd(st0 ? !endben. de nem /oglaln'nak helyet; Aagam is ,obb s*eretn(k le1lni0 ? Neh(* elhinni ? ke*dte Jeabody. amikor #iss*a1ltek a kocsiba. hogy ha e* a h'rom eset -ss*e/1gg. senki sem /igyelt /el egy nagydarab /ick ra0 9a nem t(#edt1nk a s*em(lyleír's'#al kapcsolatban. neh(* beleol#adnia a t-megbe0 ? Nagyon #atos0 ? Aegpr b'l+nk megint bes*(lni Celin'#al; ? A(g nem0 )*1ks(gem #an egy kis időre. hogy gondolkod,ak0 E#e letelepedett a* irod','ban. a l'b't /eltette a* ír as*talra. (s h'traha,totta a /e,(t0 Aaga el( k(p*elte a gyilkost (s a m ds*ereit0 Bi*tosan nem s*'mított r'. hogy a rendőrs(g ilyen hamar -ss*ekapcsol,a a gyilkoss'got a* eltűn(sekkel0 <m ha ? amikor ? >,ra gyilkol. t+dnia kell. hogy a nyomo* k (s*re#es*ik a* 'ldo*atok k-*-tti kapcsolatot0 Vis*ont m(gsem agg dik0 Va,on mi(rt; " gyilkos /egy#er meg#'s'rolhat a*okban a boltokban. ahol a* 'ldo*at (s a /elt(tele*ett 'ldo*atok elős*eretettel #'s'roltak0 " bolt pontos a*onosít'sa nem tartana sok'ig0 Va,on annyira k-*-ns(ges 'r+cikknek #(li a *sin rt. hogy a*t his*i. a nyomo* k n(mi alap#ető laborm+nka 'r'n nem t+d,'k bea*onosítani a boltot; Aeglehet0 A(gis. arra s*'mítania kell. hogy a nyomo*'s egys*er el(r arra a pontra. hogy meg#i*sg'l,'k a* 'ldo*atok #'s'rl'sait0 A(g ha #alaki m's #ette is a *sin rt. ,'rnia kellett a boltokban. #agy a k-rny(k1k-n ahho*. hogy ki#'lass*a a s*'m'ra meg/elelő 'ldo*atokat0 De nem agg dott amiatt. hogy megl't,'k0 Aint ahogy egy k-*parkban sem *a#artatta mag't. amikor lecsapott Elis'ra0 &al'n a*(rt. mert sok ps*ichopat'ho* hasonl an ő is s(rthetetlennek #(li mag't; "*t his*i. nem kaphat,'k el. #agy (ppen ellenke*őleg. l(ny(nek egy r(s*e #'gyik arra. hogy elkap,'k; <llítsatok meg0 &al'l,atok meg. (s /og,atok el0

B'rhogy is legyen. nem (l#e*i a #es*(lyt; Nem i*gat,a /el a kock'*at; 2*galom: a* 'ldo*at ki#'las*t'sa. a k-#et(re. a meg/igyel(se (s a #'rako*'s a meg/elelő pillanatra0 %iel(g1l(s: testi erős*ak. s*e:+'lis erős*ak. a gyilkoss'g egy kimondottan nőies es*k-**el. amit a*t'n otthagy a holttesten0 Aint #alami (ks*ert0 El#e*et: akkora a* ere,e. hogy +ralkodhat m'sokon. r',+k k(nys*erítheti a* akarat't. ak'r meg is -lheti őket0 Ai t-bb. el t+d,a h+rcolni a holttestet0 E* sokkal t-bb. mint amire egy adagos /(r/i k(pes0 " #(gső el(gedetts(g: a s*emek kimets*(se0 " s*emek birtokl'sa. gondolta E#e0 Valamint a*. hogy egy előre ki#'las*tott helyen (s p *ban hagy,a a* 'ldo*atot0 A'r >,ra a* i*galmi st'di+mban lehet0 Vagy ha nem (rte m(g el. akkor hamarosan el(ri0 E#e lekapta a l'b't a* as*talr l. gyorsan megírta a napi ,elent(s(t. ma,d -ss*es*edte minda*t. amiről >gy gondolta. s*1ks(ge les* r'. ha otthon is /olytatni akar,a a m+nk't0 "mikor #(g*ett. odament Jeabody ír as*tal'ho*0 ? 9a*a/el( menet be+gr k n(h'ny konditerembe0 9a #elem akars* tartani. a #(g(n egyed1l kell ma,d #alahogy ha*amenned0 ? Nem s*alas*t m el a lehetős(get. hogy s*eme**ek n(h'ny i**adt i*ompacsirt'#al. mik-*ben kik(rde*em őket0 9ab'r hatkor mindenk(ppen s*eretn(k elmenni0 Aa este csomagol+nk -ss*e AcNabbal0 ? Csomagoltok; ?"ha0 " lak'somban0 A(g n(h'ny nap. (s k-lt-*1nk0 " lak's+nkba ? simított #(gig a has'n Jeabody0 ? A(g mindig remeg egy picit a gyomrom a* idegess(gtől. ha erre gondolok0 ? El sem t+dod k(p*elni. hogy a* eny(m mennyire remeg ? k-*-lte E#e. (s Jeabody morg's't hall#a egys*erűen kis(t'lt0 %ilencedik /e,e*et Lr'kat t-lt-ttek el a**al. hogy bikanyak>. os*lopl'b> /(r/iakkal bes*(lgettek. akik hí,'n #oltak a , modornak. ellenben 'radt belől1k a tes*tos*teron0 Jeabody legnagyobb b'nat'ra a kik(rde*ettek legt-bb,e s*emmel l'that an sokkal ink'bb /igyelte a sa,'t #agy a t'rsai test(t. mint egy bi*onyos nyomo* (t0 Aik-*ben E#e ha*a/el( #ette a* ir'nyt. arra gondolt. hogy olyan #olt e* a kir'nd+l's. mintha horg's*ni mentek #olna0 Vis*ont nem (r*ett kap'st0 A(g nem0 Cs+p'n elke*dte -ss*eírni a ne#eket. ennyi a* eg(s*0 " tags'gi n(#sorokb l m'r siker1lt is n(h'ny s*'*at -ss*es*ednie0 &al'n kider1l. hogy kor'bban #alamelyik1k b1ntet#e #olt #alamilyen s*e:+'lis bűncselekm(ny(rt0 Bi*tosra #ette. hogy a gyilkos nem tegnap ke*dte0 Egyed1l'll . teh't , n(h'ny ne#et ele#e kih>*hat a list'r l0 Nem homos*e:+'lis. legal'bbis nem tart,a mag't annak0 Nem (,s*aka dolgo*ik. his*en akkor gyilkol0

)em a* 'ldo*aton. sem pedig a gyilkoss'g helys*ín(n nem tal'ltak idegentől s*'rma* s*őrs*'lakat0 &al'n /oly(kony kes*tyű#el />,ta be a test(t ? #agy borot#'l,a a /e,(t (s a tests*őr*et(t. mint sokan a*ok k-*1l. akikkel siker1lt bes*(lnie; A'r ma,dnem. ma,dnem -ss*e'llt a k(pe a /e,(ben0 E*en pr b'lt /inomítani. amikor r'/ord+lt kocsi,'#al a kertkap+ho* #e*ető bek-tőre0 Aa,d tel,es ere,(ből beletaposott a /(kbe. amikor a kap+ *'r#a maradt0 ? )+mmerset. te s*em(tG 8eengedte a* ablakot. (s bele#akkantott a kap+tele/onba0 ?Nyissa ki e*t a* 'tko*ott kap+t. maga patk'nyarc>. #(*na seggű000 ?Egy pillanat t1relm(t k(rem0 "*onosítanom kell a hangmint','t0 ? Aa,d adok (n neked hangmint'tG &ele les* #ele a000 hallgatott el E#e s*is*eg#e. amikor kit'r+lt a kap+0 ? "*t his*ed. el(g egys*erűen /eltűrn-d a* inged +,,'t. (s be#etned egy ilyen al,as tr1kk-t; "*t his*ed. b1nteden1l hagyhats* odakint p'rol dni. mik-*ben ,'ts*od a kisded ,'t(kaid; Mgy t-k-n r>glak. m'r ha #an neked olyan. hogy a goly id el*'r,'k a l(gcs-#edetG ? pattant ki E#e a kocsib l. ma,d /elkocogott a l(pcsőn. (s /elt(pte a* a,t t0 ? 9a a+tomatik+san be akar ,+tni. hadnagy ? k-*-lte )+mmerset. mielőtt E#e?bői kit-rhetett #olna a harag,a ?. akkor t',(ko*tasson benn1nket. mikor (rke*ik idegen kocsi#al0 " bi*tons'gi rends*er m(g nem ismeri e*t a ,'rmű#et0 A'sk1l-nben mint ahogy a*t t+d,a. a hang,'#al kell a*onosítania mag't. #agy meg kell adnia a bel(p(si k dot0 " /rancba. gondolta E#e0 E* iga*0 ? E* nem idegen ,'rmű0 E* a* (n kocsim0 )+mmerset sa#any>an elmosolyodott0 ? V(gre k-*elebb ker1lt a norm'lis emberekhe*; ? %ap,a be ? #'gott neki E#e a l(pcsőnek0 Boss*antotta. hogy nem eshetett neki )+mmersetnek0 ? Vend(gei #annak0 Aa#is (s 8eonardo0 Aost !oarke s* rako*tat,a őket a* első emelet ny+gati teras*'n0 Bppen most k(s*1ltem /els*olg'lni a s*end#icset0 ? &e , (g ? de mi#el a* a /(l s*elet csokol'd(. amit E#e eb(d helyett e#ett. m'r a* eml(keiben sem iga*'n (lt. mag'ban el kellett ismernie. hogy a* a n(h'ny s*end#ics igencsak kellemesen hang*ik0 %eres*t1lment a h'*on. (s amikor r'tal'lt a t'rsas'gra. l'tta. hogy mindenki #alamilyen italt kortyolgat0 7obban mond#a nem eg(s*en0 Aa#is (ppen a pohar'#al ges*tik+l'lt. de olyan #ad+l. hogy pe*seg#e /elhab*ott benne a limon'd(0 " bar'tnő,e a t(rde /-l( (rő. csillog an *-ld csi*m't #iselt0 Mgy n(*ett ki. mintha be/estette #olna a l'bs*'r't0 Aindehhe* s*oros. #-r-s nadr'got #ett /el0 Nem0 %(ket0 A(gsem0 V-r-set0 E#e -ss*e#onta a s*em-ld-k(t. amikor (s*re#ette. hogy a

r+ha Aa#is minden mo*d+lat'ra. #agyis /olyamatosan #'lto*tat,a a* 'rnyalat't0 " csillog . *-ld top eg(s*en a gy-ngy-kkel dís*ített dereka al' l gott0 " ha,'t is #-r-sre /estette. de a*. E#e legnagyobb megk-nnyebb1l(s(re #-r-s is maradt. mik-*ben Aa#is a /e,(t /orgatta0 Csak a leengedett tincsek #(ge *-ldellt. mintha meg/olyt #olna a /est(k0 !oarke *a#art. de s*erető mosollyal a* arc'n /igyelte Aa#ist. 8eonardo #is*ont leple*eden csod'lattal b'm+lta0 Aa,d !oarke /el(,e /ord+lt. (s r'kacsintott0 E#e nem s*akította /(lbe a bes*(lget(st0 Kdal(pett a* as*talho*. amelyen egy boros1#eg (s n(h'ny poh'r 'llt. t-lt-tt mag'nak. ma,d ke*(ben a* itallal !oarke mell( l(pett. (s letelepedett a s*(ke kar/','ra0 ? DallasG ? t'rta s*(t Aa#is a kar,'t. m(gho**' olyan 1gyesen. hogy k-*ben egyetlen cseppet sem l-ttyentett ki a limon'd(,'b l0 ? Aost ,-tt(l; ? Ebben a pillanatban0 ? Nem #oltam benne bi*tos. hogy tal'lko*+nk0 Ennek ellen(re mindenk(ppen el akart+nk ,-nni. hogy megp+s*ilhassam )+mmersetet0 ? %(rlek. ne0 Aind,'rt ross*+l les*ek0 Aa#is /elkacagott0 ? !oarke r-gt-n +t'n+nk (rke*ett. így elke*dt1nk bes*(lgetni0 Na meg es*egetni ? csillant meg *-ld s*em(ben a /(ny0 ? 9allom ? -lelte 't a /(r,(t E#e0 ? 9ogy #agytok; ? /ord+lt 8eonardo /el(0 ?7obban m'r nem is lehetn(nk ? n(*ett csillog s*emmel Aa#isre a barna bőrű ri's0 Aosoly't erősen kihangs>lyo*ta a s*',a mindk(t s*-glet(ben megcsillan ri'si e*1stpiercing0 8eonardo is csi*m't #iselt0 9al#'nyk(k s*'r't a l'bikr',a /-l-tt *a/írk(k. b+ggyos nadr'g takarta el. amely E#e?et a* "r'bi'r l k(s*1lt k(pekre eml(ke*tette0 ? L. /i>k. meg,-tt a ka,aG ? lelkesedett /el Aa#is. amikor )+mmerset beg+rított egy emeletes *s>rkocsit. ra,ta t-bb t'lca (t#'gyger,es*tő s*end#iccsel (s (dess(ggel0 ? )+mmerset. ha nem s*eretn(m annyira 8eonard t. a*onnal lecsapn(k r'd. (s a s*e:rabs*olg'mm' tenn(lek0 )+mmerset s*(lesen elmosolyodott0 E#e >gy (re*te. mintha a leg#adabb r(m'lmai #'ln'nak #al ra0 2nk'bb el/ord+lt (s a pohar'ba b'm+lt0 ? "*t his*em. e*ek a ked#encei0 Aost >gyis kettő helyett kell ennie0 ? Nekem mondodG Ftpercenk(nt r'm t-r a /arkas(hs(g0 L . la*ac/ala/ka is #an0 $antas*tik+sG ? dobta a s*','ba Aa#is a s*end#icset0 ? Egys*erűen im'dok enni0 ? Nl, le. dr'g'm ? mass*íro*ta meg Aa#is #'ll't 8eonardo0 ? Aind,'rt ho*ok neked egy t'ny(rt0 ? Japamack ? b>gta Aa#is0 ? &el,esen elrontas*0 " terhess(g a leg,obb. ami a* (letemben t-rt(nt0 Aeg kell n(*ned0 "mikor Aa#is a* inge s*eg(lye +t'n ny>lt. E#e -ss*ere**ent0 ? L. Aa#is. (n nem000 2ga*'n000 ? de m'r el(be is t'r+lt

Aa#is domborod pocak,a. amit h'rom k-ld-kgyűrű tett m(g hangs>lyosabb'0 ? E*t n(*d megG ? tartotta magasba a* ing(t0 ? 8'tod; %id+dorodik0 Jers*e. eml(ks*em. hogy e*t m'r kor'bban is mondtam0 &+dod. (n m'r -t perccel a*+t'n is (re*tem. hogy teherbe estem. de most m'r mindenki l'that,a0 E#e oldalt billentette a /e,(t0 Val ban. Aa#is hasa mintha dombor>bb lett #olna a s*ok'sosn'l0 ? Előrenyomod; ? Nem0 )imogasd csak megG E#e nem #olt el(g gyors. nem t+dta a h'ta m-g( d+gni a ke*(t0 ? Nem akarom0 Nem k(nys*eríthets* r'. hogy megint ho**' (r,ek0 ? E**el nem 'rthats* neki ? s*orította a has'ho* E#e ke*(t Aa#is0 ? %em(ny /'b l /aragt'k0 ? Nagyon s*(p. Aa#is ? de E#e (re*te. hogy a tenyere minden egyes eltelt m'sodperccel egyre nyirkosabb' (s nyirkosabb' #'lik0 ? 2ga*'n. nagyon s*(p0 7 l (r*ed magad; ? " lehető leg,obban0 Ainden nagys*erű0 ? Gy-ny-rű #agy ? dics(rte meg !oarke0 ? %-*hely. #agy sem. de a*t kell mondanom. tel,esen ki#ir+lt'l0 ? Ngy (r*em magam. mintha ragyogn(k ? ne#etett /el Aa#is. ma,d letottyant a* egyik padra0 ? N(ha m(g mindig sírdog'lok. de t-bbnyire csak a boldogs'gt l0 "* ta pedig. hogy t+dom. Jeabody (s AcNab a s*oms*(daink les*nek. legal'bbis addig. amíg egy nagyobb lak'sba nem k-lt-*1nk. #al s'ggal /1rdők a boldogs'gban ? pillantott a t'ny(rra. amit 8eonardo ho*ott. (s helyet s*orított neki maga mellett0 ? )*erinted -r1ln(nek. ha rende*n(nk nekik egy lak'sa#at t. hogy hamarabb megmeleged,enek a* >, helyen; ? E*ek s*erint nincs a lak'sban hős*ab'lyo* ; ?7ess*+som. Dallas ? t-m-tt #alamit a s*','ba k+ncog#a Aa#is0 ? "rra c(lo*tam. hogy min(l hamarabb meg kell s*okni+k a* >, helyet0 &+dod. ilyenkor a* emberek h'*a#at t tartanak. a bar'taik pedig a,'nd(kkal ked#eskednek nekik0 ? <ll, csak meg egy pillanatra0 Aeg akarod a,'nd(ko*ni őket. csak a*(rt. mert egy m'sik lak'sba k-lt-*nek; ? Nh1m0 !'ad's+l nem csak m'sik lak'sba. hanem -ss*e ? kapta be Aa#is a k-#etke*ő s*end#icset. egy m'sikat pedig megetetett 8eonard #al0 ? Ai(rt kell minden egyes alkalommal #alami a,'nd(kot adni; ? #itatko*ott E#e0 ? E*t ne#e*ik a kereskedők -ss*eesk1#(s(nek ? #eregette meg a t(rd(t !oarke0 ? Erre /ogadni is mertem #olna ? k-*-lte E#e s-t(ten0 ? Aellesleg ? intett Aa#is ? e* arra is remek alkalom lenne. hogy komolyan elbes*(lgess1nk #eletek a bab'r l0 ? Aa#is. ami ta terhes #agy. m'sr l sem bes*(ls*0 ? "ha. de most komoly dologr l lenne s* . ami t(ged is

(rint0 ?Engem; ? nyalta meg E#e a h1#elyk+,,'t. ma,d >gy d-nt-tt. lop m(g egy /alatk't Aa#is t'ny(r,'r l0 ? "ha0 "*t s*eretn(nk. ha te lenn(l a* egyik seg(d0 ? Baseballo*ni akars*; ? harapott bele E#e egy la*acos s*end#icsbe. (s >gy tal'lta. eg(s*en /inom0 ? Nem kellene legal'bb addig #'rnod #ele. amíg a gyerek megs*1letik; ? Nem. egy'ltal'n nem a baseballr l #an s* 0 9anem arr l. hogy 8eonard #al egy1tt segíthetn(l a s*1l(sn(l0 E#e els'padt. /(lrenyelte a /alatot. (s k-h-gni ke*dett0 ? 2gy'l egy kortyot. dr'g'm ? k(rte ne#et#e !oarke0 ? 9a pedig s*(d1ls*. ha,tsd a t(rded k-*( a /e,ed0 ? $ogd beG "rr l bes*(ltek. hogy000 hogy legyek ott; "kkor (s ott; Igyanabban a s*ob'ban. mint000 ? "**al semmit sem segítes*. ha mond,+k P+eensben #agy. Dallas0 Ehhe* el kell #(ge*ned egy tan/olyamot. ahol mindent megtanítanak a l(g*(sről. a testtart'sr l. (s000 Bs a* ehhe* hasonl kr l0 Jers*e elsősorban Japamacit akarom magam mellett t+dni. de neked is ,elen kell lenned0 ? Nem maradhatn(k m(gis ink'bb odakint; ? )*1ks(gem #an r'd ? -nt-tte el a k-nny Aa#is s*em(t. amely így m(g a csi*m','n'l is /(nyesebben csillogott0 ? &e #agy a leg,obb bar'tom0 )*1ks(gem #an r'd. hogy mellettem legy(l0 ? L. ember0 Kk(. ok(0 Nehogy bőgni ke*d, itt nekem0 Aegtes*em0 ? )enki m'ssal ? ny>,tott Aa#is /el( egy *-ld *sebkendőt 8eonardo ? nem os*tan'nk meg s*í#esen e*t a csod't. csakis a leg,obb bar'tainkkal0 Aert a bar'ts'g a leg/ontosabb a #il'gon0 !'ad's+l te #agy a leghiggadtabb (s a leghat'ro*ottabb ember. akit ismer1nk0 Ainden hely*etben meg t+dod őri*ni a hideg#(redet0 ? " hideg#(remet; ? ism(telte meg E#e0 ? "*t akar,+k. hogy !oarke is #el1nk legyen ? s*ipogott Aa#is. ma,d ki/>,ta a* orr't0 ? Bn; Ktt; E#e a /(r,e /el( /ord+lt. (s így abban a ritka (l#e*etben lehetett r(s*e. hogy l'tta a r(m1letet !oarke arc'n0 ? így m'r nem is olyan m+lats'gos. iga*. nagy/i>; ? "* or#osok megengedt(k. sőt egyenesen b'torítottak arra. hogy a csal'd+nk is ott legyen ? magyar'*ta 8eonardo0 ? Nek1nk ti ,elentitek a csal'dot0 ? 2*(000 Nem #agyok bi*tos benne. hogy helyes lenne l'tnom Aa#ist000 Mgy0 ? Igyan m'r ? /eledke*ett meg a s*ipog'sr l Aa#is. (s k+ncogni ke*dett. mik-*ben meg#eregette !oarke kar,'t0 " #ide imon is csaknem me*telen1l l'thatnak a* emberek0 !'ad's+l itt egy'ltal'n nem a* a l(nyeg. hogy mi a helyes. (s mi nem0 9anem a csal'd0 "*. hogy t+d,+k. s*'míthat+nk r'd0 )*'míthat+nk r'tok0

? &erm(s*etesen ? kortyolt bele hoss*asan a bor'ba !oarke0 ? &erm(s*etesen s*'míttiattok r'nk0 "mikor kettesben maradtak. dermedten 1ltek a* alkonyi /(lhom'lyban0 Csak a* a n(h'ny gyertya #il'gított. amelyet )+mmerset gy>,tott meg0 Ekkor !oarke meg/ogta E#e ke*(t0 ? A(g meggondolhat,'k mag+kat0 Aa#is h napok m>l#a /og s*1lni. (s k-nnyen lehet. hogy akkor m'r sokkal ink'bb mag'n1gynek /og,'k tekinteni a baba #il'gra ,-tt(t0 E#e >gy n(*ett a /(r,(re. mintha !oarke?nak egy m'sodik /e,e nőtt #olna0 ? Aag'n1gynek; Aag'n1gynek; El/ele,tetted. hogy Aa#isr-l bes*(l1nk; !oarke leh+nyta a s*em(t0 ? 2sten legyen irgalmas ho**'nk0 ? Bs e* a* eg(s* egyre ink'bb000 Egyre ink'bb a /e,1nkre /og nőni ? pattant /el E#e0 ? Előbb?+t bb a*t akar,'k től1nk. hogy #e*ess1k le a s*1l(st0 2tt. a h'l s*ob'nkban. #agy kamer'k előtt0 Blő k-*#etít(s a ra,ong knak0 "kkor nek1nk kell kih>*n+nk belőle a*t a* i*(t0 !oarke ős*inte r(m1lettel a s*em(ben tekintett a /eles(g(re0 ? 9agyd abba. E#eG 9agyd abba. m(gpedig most. a*onnalG ?"ha. (lő k-*#etít(s0 Ebben /og+nk r(s*t #enni ? /ord+lt hirtelen !oarke /el( E#e0 ? Aegcsin'l,+k. mert k1l-nben Aa#is kis*í#,a a #(r1nket0 %is*í#,a. mint egy000 ? /orgatta meg mindk(t kar,'t. ak'r egy ele#en s*(lmalom ? Aint #alami ri'si i*(. ami #(rt s*í#0 Egy ri's. terhes #(rs*í# 0 ? 9iggad, le ? #ett elő !oarke egy cigarett't. mert nem t+dott s*abad+lni a k(ptől. amit E#e le/estett0 Aa,d meggy>,totta. (s igyeke*ett (ss*erűen gondolkodni0 ? &e m'r bi*tosan r(s*t #ett(l ilyesmiben. legal'bb egys*er0 El#(gre rendőr #agy0 Elő/ord+lt m'r. hogy seg(dke*ned kellett egy s*1l(sn(l0 ?Nem. nem0 )ohasem /ord+lt m(g elő0 Egys*er. m(g ,'rőr koromban be kellett #inn1nk egy nőt a* egyik k rh'*ba0 7(*+som. >gy si#alkodott. mintha s*-geket #ertek #olna a l'ba k-*(0 ? 2rgalmas 7(*+s. E#e. nem lehetne ke#(sb( r(s*letesen; <m E#e eddigre m'r belelend1lt0 ?%-*ben pedig ki,-tt belőle egy csom minden0 Egy csom /olyad(k0 &+dod; ? Nem. nem t+dom0 Bs nem is (rdekel0 ? !ettenetesen n(*ett ki +t'na a ,'rőrkocsi0 Vis*ont legal'bb #olt benne annyi tis*tess(g. hogy #'rt a s*1l(ssel. amíg be nem (rt1nk #ele a k rh'*ba. (s k-r1l nem #ett(k a* or#osok. #agy a s*1l(s*nők. #agy mit t+dom (n. kicsod'k0 !oarke egy pillanatra a hal'nt(k'ho* s*orította a* +,,'t0 ? Nem s*abad erre gondoln+nk t-bbet0 Aert ha m(gis. akkor beleőr1l1nk0 Gondol,+nk ink'bb #alami m'sra nyomta el a cigarett','t0 ? Valami eg(s*en m'sra0 E#e #ett egy m(ly. remegő l(leg*etet0 ? 2ga*ad #an0 Dolgo*nom kell0 ? Gyilkoss'g0 )okkal ,obb0 9add segítsek0 %-ny-rg-k0

E*t hall#a E#e elne#ette mag't0 ? )egíts0 E* a legke#esebb. amit megtehetek (rted0 $'rad, be a* irod'mba ? /ogta k(*en a /(r,(t. (s menet k-*ben t',(ko*tatta a r(s*letekről0 ? Aennyire akarod /elhas*n'lni minda*t. amit ettől a Celina )anche*től hallott'l; ? " lehető legke#(sb( ? 1lt le E#e. ma,d h'trad-nt-tte a s*(k(t. (s /eltette a l'b't a* as*talra0 ? Dimatto ke*ess(get #'llalt (rte. r'ad's+l m(g rokons*en#esnek is tal'ltam0 9at'ro*ott0 Vis*ont nem iga*'n his*ek ebben a* eg(s* h k+s*p k+s*ban0 Ennek ellen(re beleke#eredett. e*(rt nem hagyhatom /igyelmen kí#1l. amit megt+dtam tőle0 ? 2smerek egy /(r/it. aki /ő'll'sban alkalma* egy l'tnokot. (s egyetlen d-nt(st sem ho*. csak mi+t'n kon*+lt'lt #ele0 &-rt(netesen el(g , l be#'lnak a , slatai0 ? &e is alkalma*ol ilyen embereket; ? 2gen0 Jrekogokat. tis*t'nl't kat (s m(di+mokat is0 $igyelmesen meghallgatom őket. de a #(gső d-nt(st mindig (n magam ho*om meg0 Neked is +gyane*t kell csin'lnod0 ? Celina eddig nem sok >,at t+dott mondani. ami#el kieg(s*ítette a hagyom'nyos m ds*erekre alapo*ott adatgyű,t(st0 De amit mondott. a* egye*ett a t(nyekkel ? #onta -ss*e E#e a s*em-ld-k(t. mik-*ben gondolatban #(gig/+tott a* ismert t(nyeken (s k-#etke*tet(seken0 ? " gyilkoss'g helys*ín(n tal'lt nyomok alap,'n a tettes legal'bb ti*en-t-s cipőt #iseltH0 &al'n e*en a nyomon is (rdemes lenne elind+lni. /elt(#e. ha Dickie k(pes csod't tenni a laborban0 " /-ld (s a /ű H E+r pai m(ret s*erint negy#enkilences0 " /ord0 meg,egy*(se0 +gyan s*'ra* #olt. de a gyilkos a s>ly'#al m(gis be t+dta nyomni #alamelyest0 ? E*ek s*erint nagy l'bon (l. de nem minden ilyen /(r/i nagytestű #agy i*mos0 ? El(g nagy #olt ahho*. hogy letapossa a s*'ra* /1#et. (s erős. hogy /elemel,en egy s*'*harminc /ontos holttestet0 Elgondolko*tam. m(rlegeltem a lehetős(geket. (s arra a k-#etke*tet(sre ,+tottam. hogy a* ember1nk s>lya k(ts*'*het#en. #agy k(ts*'*nyolc#an /ont lehet0 )*erintem a magass'ga is legal'bb hat l'b (s n(gy h1#elyk. de a* is lehet. hogy nem n(gy. hanem nyolc0 !oarke b lintott. mert a lelki s*emei előtt neki is egy hasonl test/el(pít(sű /(r/i bontako*ott ki0 ? !'ad's+l. ha to#'bb#iss*1k e*t a gondolatmenetet. ny+godtan /elt(tele*het,1k. hogy t+datosan ed*ette a* i*mait. (pítette a test(t0 ? " test/orm'l m ds*erekkel csak a* alakot lehet be/oly'solni. a* erőt nem0 ? "* i*mos pasasok( a ,-#ő0 ? Aost. hogy mondod. a magam r(s*(ről ,obban ked#elem a so#'ny. s*ik'r alakokat0 ? "kkor s*erencs(snek (re*hetem magam0

? Nem l'tok semmi/(le kapcsolatot a k(t eltűnt. /eltehetőleg meggyilkolt nő (s a* 'ldo*at k-*-tt. ki#(#e a*t. hogy mind a h'rman s*erettek k(*im+nk'*ni. (s t-bbnyire +gyanonnan s*ere*t(k ho**' a* anyagot0 ? "kkor r's*'nok egy kis időt. (s m(lyebben be#e*edek a r(s*letekbe0 ? Bn is pontosan erre gondoltam0 Egy ti*en-t-s cipőt nem lehet b'rhol meg#enni ? /olytatta !oarke0 ? Vagy rendelni kell. #agy egy ilyen nagy m(retekre speciali*'l dott boltban #'s'rolni0 "mi a*t illeti. ha helyesen becs1lted meg a gyilkos m(ret(t. nem #eheti le a* első neki megtets*ő r+hadarabot a polcr l0 ? így iga*0 "* Lri's#il'gb l. #agy egy ehhe* hasonl 1*letből kell -lt-*k-dnie0 ? )*ellemes ? tűnőd-tt !oarke0 ? Aeg,egy*em. mert ha egys*er (n is nyitok egy ilyen boltot. (n is hasonl k(ppen akarom elne#e*ni0 ? 8e/+ttatok egy keres(st0 %í#'ncsi #agyok. h'ny ilyen k1l-nleges bolt #an a #'rosban ? +t'no*ta a /(r,e hangle,t(s(t E#e. mire !oarke el#igyorodott0 ? A(gpedig m(g ma este0 ? E*ek s*erint mindkettőnknek akad ma,d el(g dolga. hogy le/oglal,+k mag+nkat. (s ne gondolko**+nk olyasmin. amin nem s*eretn(nk0 Vis*ont mielőtt nekil't+nk. egy#alamit m(g 'r+l, el: mi(rt gyilkolt a tettes; ? 9atalom0 "* erős*ak mindig a hatalom ki/e,e*őes*k-*e0 " nemi erős*ak (pp>gy. mint a gyilkoss'g0 A(g akkor is. ha kap*sis'g. /(lt(kenys(g. -n#(delem #agy d1h a* indít(k0 ? Nem gondolod. hogy alap,'ban #(#e minden bűncselekm(ny erre #e*ethető #iss*a; Aindegy. hogy a t'rc','t #agy a* (let(t #es*i el a bűn-*ő a* 'ldo*atnak. e*(rt csin'l,a. mert megteheti0 ? &e mi(rt lopt'l; !oarke hal#'nyan elmosolyodott s ? Fn*(sből (s s* rako*'sb l. hadnagy0 Na meg pers*e a*(rt. hogy meg#ehessek mindent. amim nincs0 Bl#e*tem a siker í*(t is0 ?Aeg akartad b1ntetni a*t. aki n'lad kor'bban ,+tott anyagi ,a#akho*; !oarke /(lreha,totta a /e,(t. (s elgondolkodott a hallottakon0 ?Nem0 "* 'ldo*ataimat s*inte mindig #(ledens*erűen #'las*tottam ki0 ? 2tt a k1l-nbs(g0 E* +gyan nem mossa tis*t'ra a tol#a,t. de minden gyilkoss'g gy-kere a b1ntet(s0 2tt is e**el ker1lt1nk s*embe0 !(gebben #alaki +ralkodott a gyilkoson. (s t-bbs*-r is megb1ntette0 A(gho**' egy nő0 Aost #is*ont megm+tat,a. hogy ki a /őn-k0 Bppen e*(rt #etkő*tette le a* 'ldo*at't. mielőtt otthagyta. ahol megtal'lt+k0 "mikor megerős*akolta. tal'n m(g ra,ta #olt a r+h',a0 " l'ny test(n tal'lt s*-#ets*'lak arra +talnak. hogy let(pte r la. de nem /oglalko*ott a**al. hogy a* akt+s előtt leme*telenítse0 Csak +t'na0

E**el akarta /oko*ni a megal'*tat'st ? gondolkodott el E#e0 ? Nem a nemi s*er#(t csonkította meg. e**el is a harag,'t (s a* -n+ralm't pr b'lta ki/e,e*ni0 " gyilkoss'g ink'bb s*em(lyes ,ellegű #olt. mintsem s*e:+'lis0 Nem a ke*(#el /o,totta meg. pedig /ogadni mern(k. hogy olyan k-nnyed(n &oppantotta #olna s*(t a nyak't. mint egy s*'ra* 'gat. hanem *sineget h+rkolt r'0 Vagyis s*'m'ra e* is ,elentős(ggel bír0 " #-r-s *sin r is s*em(lyes0 Aa,d ki#'gta a* 'ldo*at s*em(t. hogy meg#akítsa0 Ae*telen1l (s #akon m(g ink'bb >gy (re*te. hogy siker1lt megal'*nia0 Vis*ont a* elt'#olított testr(s*t mag'#al #itte. hogy megőri**e a l'ny test(nek egy r(s*(t0 Va,on a s*emp'r /igyeli; )*erintem #alamik(pp a*t akar,a. hogy a l'ny s*eme /igyel,e0 Aert most ő #an előnyben0 ? 8enyűg-*ő0 ? Aicsoda; ? $igyelni. ahogy dolgo*ol ? ker1lte meg a* as*talt !oarke. ma,d megemelte E#e 'll't. (s /inoman megcs kolta0 ? Bs nincs benne semmi term(s*et/-l-tti0 Aind,'rt -ss*e1t-k #alami #acsor't. a*t'n ke*dhet,1k a m+nk't0 ? "* remek les*0 Aik-*ben !oarke a konyh'ban tett?#ett. E#e -ss*e'llított egy m'sodik gyilkoss'gi t'bl't0 Erre #is*ont m'r Aar,orie %ates (s Breen AerriCeather /(nyk(p(t is /eltű*te0 "mikor !oarke #iss*at(rt. (s letett egy t'ny(rt a* as*talra. (ppen e*eket a k(peket n(*egette0 ? Aost m'r ők is ho**'d tarto*nak0 ? 2gen0 Bn is ettől tartok0 ? Csinos nők. de ink'bb kellemesen #on* ak. mintsem kihí# ak0 &al'n a /ri*+r',+k tes*i. nem gondolod; " ha,+k hasonlít egym'sra legink'bb0 ? Csaknem +gyanolyan a test/el(pít(s1k is0 "dagos. harminc (# k-r1li. /eh(r bőrű. #il'gosbarna ha,> nők0 9a ilyeneket keres a gyilkos. akkor hatalmas t ban hal's*hat0 ? 9a a t-bbi r(s*letet is ho**'tes*ed. m'r k-*el sem les* olyan hatalmas0 ? E* iga*0 )okat kellett ,'rni+k k(*im+nkaboltokba. (s egyed1l s(t'lni+k. r'ad's+l t-bbnyire (,s*aka0 " gyilkos mindig (,,el csapott le r',+k0 Ennek ellen(re el(g sok potenci'lis 'ldo*at k-*1l #'logathat ? h'tr'lt E#e egy l(p(st0 ? &al'n siker1l meg'llítani. mielőtt megint lecsap0 "mikor a* as*talho* l(pett. boldogan 'llapította meg. hogy !oarke hamb+rgert (s s1lt kr+mplit k(s*ített ? (s -r-m(t m(g a kr+mpliba tű*-tt. n(h'ny s*'l brokkoli sem t+dta elrontani0 8eg/el,ebb ma,d otthagy,a0 "*t'n els*(gyellte mag't. e*(rt elős*-r a *-lds(get ette meg. hogy ne is l'ssa. mik-*ben nekil'tott a boltok /elt(rk(pe*(s(nek. amelyek nagy termetű /(r/iak s*'m'ra 'r+ltak r+h't0 Aik-*ben t-lt-tt egy cs(s*e k'#(t a kann'b l. amelyet !oarke előrel't an a t'ny(r,a mell( 'llított. arra gondolt. hogy sokkal t-bbet tal'lt. mint elős*-r gondolta0 Bs mindegyik

meglehetősen dr'ga #olt0 Jers*e. his*en a #'s'rl ik nagy r(s*e a* arena?ball? (s kos'rlabda?,'t(kosok. #alamint a* elhí*ott milliomosok k-*1l ker1ltek ki0 "*(rt akadt k-*-tt1k k-*epes 'r/ek#(sű. meg olyan. amit ak'r olcs nak is lehetett mondani. #alamint r'd-bbent. hogy a nagyobb 'r+h'*akban (s s*'mos b+tikban m(rt(k +t'n is k(s*ítenek r+h't0 E**el nem iga*'n siker1lt les*űkítenie a lehetős(geket0 Igyan n(h'ny kiesett. amikor a keres(st a cipőkre is kiter,es*tette. de a hely1ket a*onnal >,abb 1*letek /oglalt'k el0 2lyen nagym(retű cipőt elsősorban on?line lehet #'s'rolni. gondolta. mik-*ben beleharapott a b+rger(be0 Bi*tosan rengetegen így is tettek0 De nem a gyilkos0 Egy olyan ember. aki sok időt t-lt a tested*(ssel. (s b1s*ke a* eredm(nyre. bi*tosan (lőben s*ereti ki#'las*tani a r+h'it0 Aegn(*i mag't a t1k-rben. (s (l#e*i. amikor a* elad k k-r1lra,ong,'k. (s bi*tosít,'k. milyen , l 'll a*. amit /elpr b'lt0 9ab'r a*t el kellett ismernie. hogy ennek nagy r(s*e csak /elt(tele*(s0 <m amikor a kapott eredm(nyeket a t(rk(pre #etítette. l'tta. hogy a* egyik 1*let. n(# s*erint a %oloss*+s. cs+p'n k(tsaroknyira esik a Varr Ld't l0 ? Brdekes. nem; ? harapott bele egy s*em kr+mpliba0 )*'mít g(p. sorold /el a* -ss*es ed*őtermet a Varr Kda hatsaroknyi k-r*et(benG $eldolgo*'s000 E#e bekapta a k-#etke*ő kr+mplidarabot0 " AEG"DK&& )@E%&K!B"N " 7lA) GDA B) " &E)&BJE&Ő% NEVŰ ED@Ő&E!AE% &"8<89"&L"%0 ?%(rem a megadott k-r*et t(rk(p(t a /ali k(pernyőreG 7el-ld meg a* ed*őtermeket (s a list'ban s*ereplő r+h'*ati boltokat ? 'llt /el E#e. egyik ke*(ben a b+rgerrel. (s k-*elebb l(pett a k(pernyőh-*0 "rra gondolt. hogy a* ember n(ha cs+p'n a*(rt l't #alami s*ab'lyoss'got. mert a*t akar,a l'tni0 N(ha #is*ont a*(rt. mert #al ban csaknem kis*>r,a a s*em(t0 Bi*tosra #ette. hogy a gyilkos e*eket a* +tc'kat ,'rta0 "* ed*őteremből a* egyik boltba. ma,d a m'sikba0 "*(rt. mert ott lakott. #agy ott dolgo*ott. esetleg mindkettő0 E*en a k-rny(ken (lt0 8'tt'k (s ismert(k a* itt lak k0 "k'rcsak ő0 Ben(*ett !oarke irod','ba0 " /(r,e m+nka k-*ben r'kot e#ett0 Aellette halkan *1mm-g-tt a l(*er/a:. a s*'mít g(p pedig (ppen egy be,-#ő 1*enetet ,el*ett0 ? %apt'l #alamit0 ? Bi*tosan a* a ,elent(s (rke*ett meg. amire #'rok ? /elelt !oarke an(lk1l. hogy /eln(*ett #olna0 ? De a* #'rhat0 )*'modra #is*ont eddig m(g nem tal'ltam semmit0 ? &edd /(lre egy kicsit0 !oarke meg/ogta a k'#(scs(s*(,(t. (s 'tment a /eles(ge it-d','ba0 E#e a /ali k(pernyő /el( intett0

. ?Ait l'ts*; ? =est Village egy r(s*(t0 Bs s*ab'lys*erűs(get0 ? "k'rcsak (n0 "* itt l(#ő lak'sokkal akarom ke*deni0 Aielőtt b'rmit is mondan'l. a #'las*om: nem0 Nem gondoltam bele. hogy mennyi lehet belől1k0 9oss*>. nagyon hoss*> k+tat's les*. de000 ? " gyilkos tal'n itt lakik0 E*ek s*erint sorra #es*ed a lak kat. megs*er*ed a t+la,donosok (s a b(rlők n(#sor't. ki*'rod a csal'dokat (s a mag'nyosan (lő nőket. ma,d eg(s*en addig /olytatod a /inomhangol'st. amíg csak a* egyed1l'll /(r/iak maradnak0 ? Nyomo* nak kellett #olna menned0 !oarke elkapta a tekintet(t a k(pernyőről. (s a /eles(g(re pillantott0 ? Nincs el(g ba,om e**el a b'bas'ggal. m(g neked is tet(*ned kell a ba,t; ? Eln(*(st0 )ok'ig /og tartani0 "* is elk(p*elhető. hogy a gyilkos egy sarokkal t'#olabb lakik. mint a* a k-r. amit megh>*tam0 8ehet. hogy m(g t'#olabb. (s csak dolgo*ni ,'r erre a k-rny(kre0 Vagy dolgo*ni is egy sarokkal a hat'ron kí#1l dolgo*ik0 &al'n csak #'s'rolni (s ed*eni ,'r ide. (s #alahol NeC 7ersey?ben (l0 ? De nagy a #al s*ínűs(ge annak. hogy , nyomon ,'rs*0 ? )okkal gyorsabban menne a keres(s. ha segíten(l0 !oarke b lintott. (s ism(t a k(pernyő /el( /ord+lt0 ? N'lad. #agy n'lam; "mikor E#e. nem sokkalha,nali egy +t'n bem's*ott a* 'gyba. t+dta. hogy , nyomon ,'r0 %-*ben abban rem(nykedett. de csak rem(nykedett. hogy a gyilkos el(g sok'ig #'r ahho*. hogy a nyom'ra b+kkan,on0 ? %ates. Breen (s AapleCood meggyilkol'sa k-*-tt k(t h nap telt el0 9a tart,a e*t a temp t. megtal'lom. mielőtt m(g egy nőt meg-lne0 ? %apcsol, ki. hadnagy ? -lelte mag'ho* !oarke. E#e pedig a /(r,e #'ll'ra ha,totta a /e,(t0 !oarke t+dta. hogy amikor ilyen s*orosan -ss*eb>,#a als*anak el. E#e?et 'ltal'ban elker1lik a r(m'lmok0 ? %apcsol, ki. (s al+d,0 ? %-*el ,'rok ho**'0 &+dom. hogy k-*el ,'rok ho**' motyogta E#e. mielőtt leh+nyta a s*em(t0 A'r #'rt r'0 &+dta. hogy ,-nni /og0 Aindig erre s(t'lt0 $1rge l(ptekkel. a /e,(t les*eg#e. l(pteinek *a,'t csaknem tel,esen elnyelte *sel(talp> cipő,e. amit m+nka +t'n #ett /el a s*a,hacipő helyett. amelyben a /(r/iak b'm+lt'k a* ital+k /elett0 De #isel,en b'rmit is. att l m(g s*a,ha marad0 2tt /og leha,tott /e,,el els(t'lni0 "* +tcal'mpa /(nye megcsillan ma,d a ha,'n0 " ha,'n. amelyet csaknem mindig aranys*ínűre /estett0 "* emberek csinos nőnek #(lik. s*(p. cs-ndes. csinos nőnek0 De nem ismerik a* iga*s'got0 F t+d,a egyed1l. mit re,t a kagyl belse,e0 %egyetlen. keserű s-t(ts(get0 V'rako*'s k-*ben (re*te. hogy egyre nő a harag,a. (s a* -r-me. a /(lelme (s a #id'ms'ga0 Aost ma,d r'd-bbens*. milyen is #agyok

#al ,'ban. te loty G Aa,d megl't,+k. mennyire tets*ik0 9ab'r a l'ny #al ban csinos #olt0 )*eretett me*telen1l p *olni a t1k-r előtt0 Vagy /(r/iak előtt. (s m(g a*t is hagyta. hogy ho**' (r,enek0 "mikor #(g*ek #ele. m'r kor'ntsem les* ilyen csinos0 " *seb(be cs>s*tatta a* egyik ke*(t. (s megtapogatta a *sin rt0 V-r-s. mint a l'ny ked#enc s*íne0 )*eretett #-r-s r+h'ban ,'rni0 Klyannak l'tta. mint akkor0 Ae*telen1l. egyre csak sikít#a. mik-*ben a #-r-s *sineg egyre ink'bb a tork'ba #'g dott0 Klyan #-r-s #olt. mint a #(re. amikor #er(st kapott tőle0 "ddig #erte. amíg el',+lt0 "mikor mag'ho* t(rt. s-t(ts(g #ette k-r1l0 Egy be*'rt s*ob'ban tal'lta mag't0 Aost ma,d ő /og s-t(tben (bredni0 Vakon. a pokolban0 "hogy k-*eledett /el(,e a l'ny. >gy #ert a s*í#e egyre #adabb+l (s #adabb+l0 " l'ny le/ord+lt. mint mindig. (s a #askap+n keres*t1l bel(pett a s*(pen gondo*ott parkba0 Egy pillanatra /elkapta a /e,(t0 "mikor megl'tta. mi +grik el(,e a s-t(tből. a s*em(ben *a#art /(lelem csillant0 )ikolyra nyitotta a s*','t. de egyeden -k-lcsap's s*(t*>*ta a* 'llkapcs't0 " l'ny s*eme ki/ord+lt. #akon meredt a le#egőbe. mik-*ben be#ons*olta a bokrok k-*(0 &-bbs*-r is /el kellett po/o*nia. hogy mag'ho* t(r,en0 9is*en a* es*m(let(n(l kellett lennie. hogy mindent (re**en0 8ehalkította a hang,'t ? nem #olt bolond ?. (s mik-*ben #erte. elmondta neki. amit el kellett mondania0 Aost hogy (r*ed magad. te ringy ; %i is a* iga*i /őn-k; "mikor belehatolt. egys*erre -nt-tte el s*(gyen (s kimondhatadan boldogs'g0 Vis*ont csal d'st keltett benne. hogy l'ny nem #(deke*ett. csak ernyedten he#ert a teste alatt0 " t-bbiek k1*d-ttek ellene. n(ha m(g k-ny-r-gtek is0 Mgy sokkal (l#e*etesebb #olt0 Ennek ellen(re. amikor a nyaka k-r( tekerte. (s megr'ntotta a *sin rt. olyan (les gy-ny-rt (r*ett. hogy a*t hitte. belep+s*t+l0 " l'ny sarka a /-ldet. a /1#et kaparta0 " teste r'ngat *ott. így #(gre. #(gre kiel(g1lt0 ? !ohad, meg a pokolbanG ? k-pte. amikor megs*abadította a r+h','t l0 ? !ohad, meg a pokolban. aho#' tarto*olG " r+hadarabokat egy oldal*s'kba t-mte. amit a #'ll'ra #etett0 Aa,d /elemelte a l'nyt. olyan k-nnyed(n. mintha nem is lenne s>lya0 %-*ben -r1lt a* ere,(nek. (s a hatalomnak. amelyet a segíts(g(#el el(rt0 " holttestet egy s*(les t-r*sű. lombos /a alatt megb># padho* #itte. amelyet m'r előre ki#'las*tott. k-*el egy m(lt s'gtel,es s*-kők>tho*0 "mikor oda(rt. kiterítette. (s ke*(t -ss*ek+lcsol#a a k(t melle k-*( illes*tette0 ? &ess(k0 &ess(k. anya. +gye s*(p; )*eretn(d te is l'tni; ter1lt s*(t őr1lt

#igyor a* arc'ra #astagon /elhordott /oly(kony kes*tyű alatt0 ? )egítek. , ; E**el előh>*ta a *seb(ből a l(*ers*ik(t. (s m+nk'ho* l'tott0 &i*edik /e,e*et "mikor megs* lalt a* 'gy mellett 'll link. E#e /(l'lomban. 'tko* d#a a *a, /el( ke*dett tapogat *ni0 ? Vil'gít's bekapcsG &í* s*'*al(kra ? adta ki !oarke a* +tasít'st0 E#e belet>rt a ha,'ba. (s megr'*ta a /e,(t. hogy kiű**e belőle a* 'lom +tols mor*s','t is0 ? Vide kikapcs0 Dallas0 ? Aeg-lte0 Aeg-lte0 " hangs* r kb l 'rad #(kony hang annyira remegett. hogy eltelt n(h'ny pillanat. mire E#e megismerte a hí# ,'t0 ? Celina0 )*edd -ss*e magadG )*edd -ss*e magad. (s tis*t'n. #il'gosan mondd el. hogy mit l'tt'lG ? 8'ttam000 Igyan>gy. ahogy a* elő*ő gyilkoss'got is0 F. 2stenem0 %(ső0 A'r t>l k(ső0 ? 9ol t-rt(nt; ? pattant ki E#e a* 'gyb l. (s /1rg(n -lt-*k-dni ke*dett0 ? " Central Jarkban; " gyilkos m(g a parkban #an; ? 2gen0 Nem0 Egy parkban0 De kisebb. mint a Central Jark0 8'ttam egy kap+t0 9'*akat0 Aem ri'i JarkG ? 9ol #agy most; ? 2tthon000 2tthon #agyok0 <gyban0 $el sem bírok kelni0 ? Aarad, ott0 Aeg(rtetted; Aarad,. ahol #agyG : ? 2gen0 Bn000 ? EnnyiG ? csattant /el E#e. (s el#'gta mag't Celina #ad+l *okog hang,'t l0 ? Bes* ls*; ? k(rde*te !oarke0 ? Elős*-r s*em(lyesen ellenőr*-m. amit Celina mondott0 7obban mond#a ellenőri**1k ? ,a#ította ki sa,'t mag't. mi#el l'tta. hogy eddigre m'r !oarke is /elkelt. (s -lt-*k-dni ke*dett0 ? Ai les* Celin'#al; ? "* (r*(sei#el egyed1l kell megbirk *nia ? csatolta /el a /egy#er(t E#e0 ? Aint mindny',+nknak0 2gyeke**1nkG 9agyta. hogy !oarke 1l,-n a #ol'nho*0 Aost nem ,+tott ide,e arra. hogy boss*ankod,on. ami(rt a /(r,e ,obban #e*et n'la0 Aint ahogy arra sem ,+tott. ismerte el mag'ban. hogy k(rdőre #on,a egy m(di+m k(pess(geit0 Előr'ntotta a komm+nik'tor't. (s kirendelt egy ,'rőrt a Aem ri'i Jarkho*0 ? Egy i*mos /(r/it keressenek0 " magass'ga hat l'b n(gy h1#elyk (s hat l'b nyolc h1#elyk k-*-tti0 " s>lya megk-*elítőleg k(ts*'*het#en /ont0 9a megl't,'k. ne tegyenek semmit. csak tart *tass'k /el0 $egy#ere #an. (s #es*(lyess( #'lhat ha,olt előre E#e. mintha így /oko*ni t+dn' a Aanhattan d(li r(s*e /el( s+han kocsi sebess(g(t0 ? 8ehet. hogy Celina a*t l'tta. ami t-rt(nni /og. nem pedig a*t. ami m'r megt-rt(nt0 lehets(ges000 9ogy ne#e*ik e*t; ? Jrekogníci 0

? "ha ? 'm E#e?nek m'st s>gtak a* -s*t-nei0 Fss*es*or+lt a gyomra0 ? %-*el #agyok ho**'0 " /ene egye meg. t+dom. hogy helyes nyomon ,'rok0 ? 9a ma (,,el #al ban gyilkolt. akkor most nem #'rta ki a k(t h napot0 ? &al'n sohasem #'rta ki0 " ny+gati be,'ratho* ha,tottak. (s !oarke be'llt a ,'rda mellett parkol ,'rőrkocsi m-g(0 ? 9'ny ki,'rata lehet ennek a parknak; ? k(rde*te E#e0 N(gy; Ft; ?"*t his*em. k-r1lbel1l annyi0 Jontosan nem t+dom0 "*t his*em. maga a park nem nagyobb egy h'*t-mbn(l0 "* egyik legkisebb. de egyben legí*l(sesebb eml(khely. amit a =&C 'ldo*atainak 'llítottak0 E#e előh>*ta a /egy#er(t. (s a kőből rakott boltí# alatt bel(pett a *-ldellő parkba0 Jadokat (s egy apr mesters(ges ta#acsk't l'tott0 9atalmas /'k (s #ir'g'gy'sok #ettek k-r1l egy bron*s*obrot. amely tű*olt t 'br'*olt. amint (ppen magasba emel egy *'s*l t0 E#e elsietett mellette0 Fklende*(st hallott0 D(lnek /ord+lt. a hang /el(. (s a*onnal megpillantott egy egyenr+h'st. aki n(gyk(*l'b 'llt. (s (ppen leh'nyt egy #-r-s (s /eh(r #ir'ggal teli 'gy'st0 ? Ait k(p*el000 ? de ebben a pillanatban megpillantotta a padot (s a holttestet0 ? $oglalko** #ele ? k(rte !oarke?ot. (s odal(pett a m'sik. komm+nik'tor't k(*ben tart egyenr+h'sho*0 $elemelte a ,el#(ny(t0 ? Dallas0 ? P+eeks ,'rőr #agyok. hadnagy0 Csak egy perce tal'lt+nk r' a* 'ldo*atra0 Bpp most akartam bes* lni0 Nem l'tt+nk senkit. csak e*t a nőt0 Ellenőri*tem a p+l*+s't0 9alott. de m(g meleg0 ? Bi*tosíts'k a helys*ínt ? n(*ett h'tra E#e0 ? " t'rsa is a has*n+nkra lehet; ? Ainden rendben les* #ele. hadnagy0 Csak m(g >,onc0 @-ld/1lű ? tette ho**' keserű mosollyal0 ? 9amarosan itt les*nek a t-bbiek is0 ? <llítsa talpra. P+eeks0 Bi*tosíts'k a helys*ínt. +t'na pedig gondosan k+tass'k 't a parkot0 " gyilkos nem itt #(g*ett a l'nnyal0 %ell lennie m(g egy helys*ínnek is0 Aa,d (n ,elentem a gyilkoss'got ? h>*ta elő a komm+nik'tor't0 ? %-*pont. itt E#e Dallas hadnagy0 ? 2tt a k-*pont0 9allgatom0 ? Gyilkoss'g t-rt(nt a Aem ri'i Jark d(lny+gati r(s*(n0 "* 'ldo*at egy /eh(r bőrű nő0 Brtesítse Delia Jeabodyt (s a helys*ínelőket0 ? Brtettem. E#e Dallas hadnagy0 V(ge0 ? Erre s*1ks(ged les* ? ny>,totta E#e /el( !oarke a helys*ínelő k(s*letet0 ? "ha0 Aarad, h't+l ? />,ta be a ke*(t E#e /oly(kony kes*tyű#el. (s a r+h','ra csíptette a /el#e#ő,(t0 !oarke /igyelte. ahogy a /eles(ge a* 'ldo*atho* l(p. ma,d elke*di /el#enni a helys*ínt0

2sm(t arra gondolt. mennyire elbű#-lő. amikor dolgo*ik0 Jedig soks*or elmondhatatlan+l s*omor> a l't#'ny0 E#e s*em(ben s*'nalom (s d1h csillogott0 !oarke t+dta. hogy a*onnal letagadn'. (s nem hitte. hogy ra,ta kí#1l e*t b'rki is (s*re#enn(0 <m mik-*ben a* őr1lt gyilkos mű#(t s*eml(lte. #il'gosan l'tta ra,ta. mi ,'ts* dik le a lelk(ben0 Aeg#i*sg'l,a a holttestet. gondolta !oarke. m(gho**' >gy. hogy k-*ben egyetlen apr r(s*let sem ker1li el a /igyelm(t0 %-*ben pedig nem cs+p'n egy gyilkoss'got l't maga előtt0 9anem a* embert0 Bppen e* k1l-nb-*tette meg a legt-bb nyomo* t l0 E#e arra gondolt. hogy a* 'ldo*at n(mileg karcs>bb. mint a t-bbiek0 Nem annyira telt0 )okkal t-r(kenyebb (s tal'n egy kicsit /iatalabb is0 " ha,a hoss*> (s #il'gosbarna kiss( h+ll'mos. de k-*el egyenes0 &al'n (let(ben csinos #olt. de e*t m'r nem lehetett meg'llapítani0 "* eg(s* arca -ss*et-rt0 )okkal ,obban meg#ert(k. mint AapleCoodot0 E#e arra gondolt. hogy a gyilkos bi*tosan egyre ,obban (l#e*i e*t a r(s*t0 )okkal ke#(sb( k(pes /egyelme*ni mag't0 Aegb1ntette0 "*(rt. amit a s*'m'ra ,elk(pe*ett0 Fss*et-rte0 "*(rt. amit a s*'m'ra ,elk(pe*ett0 B'rki is #olt (let(ben e* a nő. a gyilkos #al ,'ban nem őt -lte meg0 Va,on kinek a* arc't l'tta. amikor megs*orította a *sin rt a nyak'n; %inek a s*eme n(*ett #iss*a r'; "mikor r-g*ítette a test hely*et(t (s a s*emmel l'that s(r1l(seket. E#e s*(t#'las*totta a holttest k(t ke*(t. hogy +,,lenyomatot #egyen0 ? 9adnagyG ? ki'ltott /el(,e ,obbr l P+eeks0 ? "*t his*em. megtal'lt+k a m'sodik helys*ínt0 ? Bi*tosíts'kG Nehogy #alaki odamen,en. P+eeksG ? 2genis. hadnagy0 ? "* +,,lenyomatai alap,'n a* 'ldo*at 8ily Napier0 9+s*onnyolc (#es #olt0 " Vesey )treet 235?ban lakott. a* lak'sban0 Csinos #olt'l (letedben. 8ily. gondolta E#e. mik-*ben a* 'ldo*at iga*ol#'nyk(p(t n(*te a k(pernyőn0 ?"* K9ara b'r (s grill alkalma*ott,a #olt. a* "lbany )treeten0 9a*a/el( s(t'lt'l a m+nk'b l. iga*. 8ily; 9is*en a lak'sod k-*el(ben dolgo*t'l0 így megsp roltad a* >tik-lts(get0 %1l-nben is. kellemes a* idő0 Csak 't kellett #olna menned a parkon. hogy ha*a(r, ? tette /el E#e a mikros*em1#eg(t. ma,d meg#i*sg'lta a l'ny m(g mindig meleg ke*(t (s k-rmeit0 ? $-ld (s n(mi /ű0 "*(rt m(g rem(nykedhet1nk. hogy a laborban tal'lnak n(h'ny s*őrs*'lat #agy bőrdarabk't0 &-r-tt cs+kl . (s minden ,el s*erint t-r-tt 'llkapocs0 )*'mos *>* d's (s hor*sol's a* arcon. a testen (s a #'llakon0 )okkal erősebb #olt n'lad. 8ily0 Aegerős*akolt0 7 l l'that a #agin'lis #(r*(s nyoma. (s a hor*sol'sok a combon (s a nemi s*er# k-rny(k(n0 Elt'#olít k n(h'ny s*őrs*'lat. (s a bi*onyít(kok k-*( tes*em ? emelt le precí*en n(h'ny apr s*őrs*'lat a testről. ma,d a* -ss*egyű,t-tt mint'kat /elcímk(*ett műanyag *acsk kba tette0

%-*ben legs*í#esebben (ppen >gy elh'nyta #olna mag't. mint a* >,onc. (s a* is meg/ord+lt a /e,(ben. hogy sikolt#a els*alad. de megac(lo*ta a lelk(t. (s /olytatta a m+nk't0 ? &is*ta. egyenes #'g'sok. hasonl ak a*okho*. amelyeket Elisa AapleCood arc'n tal'lt+nk0 ? Dallas0 ? Jeabody ? E#e nem n(*ett /el. (s egy pillanatra a* is meg/ord+lt a /e,(ben. hogy nem hallotta a t'rsa egyencipő,(nek 'r+lkod kopog's't0 ? " l'nyt innen nem mess*e. d(lre -lt(k meg0 Elős*-r P+eeks (rt ide. (s bi*tosította a helys*ínt0 ? Jont m-g-ttem #an a gyilkoss'g s*ínhelye0 ? Vigy(l magaddal egy embert. (s #i*sg'l,'tok meg a gyilkoss'g s*ínhelye (s a pad k-*-tt a /1#et. (s #igy'** r'. nehogy #alaki -ss*e,'r,a. amíg (n is meg nem n(*em0 ? Brtem0 Egyenr+h'sok tal'ltak r'; ? Nem ? egyenesedett /el E#e0 ? Celina )anche*nek megint l'tom'sa t'madt ? /e,e*te be E#e a holttest #i*sg'lat't. ma,d odas(t'lt !oarke?ho*. aki a P+eeks 'ltal /el'llított kordon m-g-tt 'llt0 "rra gondolt. e*t a* embert (rdemes meg,egye*ni0 P+eeks ,'rőr gyorsan. csendben dolgo*ott. (s nem boss*antotta /elesleges k(rde*ősk-d(ssel a nyomo*'s #e*ető,(t0 ? Nem kell r'm #'rnod0 ? "*(rt m(gis meg#'rlak ? /elelt !oarke0 ? 9a m'r egys*er >gyis benne #agyok0 ? "*t his*em. #al ban beleke#eredt(l0 !endben. akkor gyere #elem0 7 s*emed #an0 &al'n megl'ts* #alamit. amit (n nem #ettem (s*re ? tett , kora kit(rőt a m'sodik helys*ín /el( E#e0 Nem akarta letaposni a /1#et. h'tha a gyilkos #al ban otthagyta a nyomait0 "mikor oda(rt. P+eeks /el( biccentett0 ?7 m+nka0 9ol a* >,onc; ? Elk1ldtem. hogy n(h'ny emberrel bi*tosítsa a park be,'ratait0 Ainden ok( #ele. hadnagy. csak m(g egy kicsit (retlen0 Aind-ss*e h'rom h nap,a s*olg'l a test1letn(l. (s e* #olt a* első holtteste0 "mi r'ad's+l nagyon cs>nya l't#'ny0 De kitartott. amíg el(g mess*ire nem ker1lt tőle0 ? Nem les* semmi k-#etke*m(nye a #iselked(s(nek. P+eeks0 8'ttak #alami m'st is a testen kí#1l. aminek ,elentős(ge lehet; ? Igyana*on a kap+n keres*t1l ,-tt1nk be a parkba. mint maga0 Aellesleg a park mind a n(gy oldal'n #an egy be,'rat0 Mgy gondolt+k. hogy k-rbe,'r,+k a helyet. (s megind+lt+nk d(l /el(0 Nagyon hamar r'akadt+nk a testre0 Nem l'tt+nk senkit0 )em a parkban. sem pedig a* +tc'n0 J'ran +gyan s(t'ltak odakint. de egyikre sem illett a kapott s*em(lyleír's0 ? Ai ta dolgo*ik ebben a k-r*etben; ? Csaknem ti*enk(t h nap,a0 ? 2smeri a* K9ar't; ?Jers*e. a* "lbanyn #an0 Aick a t+la,0 &is*tess(ges hel,# (s a ka,a is ehető0 ? Aikor *'r be;

? %ettőkor0 Esetleg kor'bban. ha nincs nagy /orgalom0 ? Kk(0 %-s*0 Jeabody; ? &al'ltam egy ke#(s #(rt0 " /ű egy r(s*(t /elt(pt(k #agy letapost'k0 N(h'ny s*-#et/os*l'nyt is siker1lt -ss*egyű,tenem0 Elk(p*elhető. hogy a l'ny r+h','b l s*akadtak ki0 ? E*t (n is l'ttam. Jeabody0 Ait #ett(l (s*re; ? Nos. a*t his*em. a gyilkos akkor csaphatott le r'. amikor bel(pett a d(li kap+n a parkba0 Elk(p*elhető. hogy m(g odakint a* +tc'n t'madta meg. de sokkal #al s*ínűbb. hogy m'r idebent t-rt(nt0 Ntni ke*dte. (s /-l(be kerekedett0 " l'ny #(deke*ett. tal'n a r+h',a is ekkor s*akadt el. hab'r nincs nyoma. hogy t>ls'gosan ellen'llt #olna0 E*en a helyen erős*akolta meg0 A(g nem #i*sg'ltam meg a testet. de >gy tűnik. mintha megpr b'lt #olna a /-ldbe kapas*kodni a* +,,ai#al0 Jillanatnyilag >gy tűnik. +gyan>gy /o,tott'k meg. mint AapleCoodot. ma,d a gyilkos el#ette a r+h','t. be'llította a s*'m'ra meg/elelő p *ba. (s ki#'gta a s*em(t0 ? "ha. egye*ik a #(lem(ny1nk0 )okkal #al s*ínűbb. hogy m'r a parkban (rte a t'mad's0 8e akarta r-#idíteni a ha*a#e*ető +tat0 " rendőr-k rends*eresen ,'rőr-*nek erre/el(0 " parkban nem s*oktak meg/ord+lni gyan>s alakok0 Bi*tons'gos0 " gyilkosnak gyorsan kellett dolgo*nia. de e* s*'m'ra nem ,elent gondot0 A'r megs*ere*te ho**' a kellő gyakorlatot0 " hal'l be'llt'nak a* időpont,a csaknem percre pontosan ha,nali k(t ra0 " ,'rőr-k k(t ra h>s* perckor (rtek ide0 E* a* idő elegendő #olt ahho*. hogy a tettes le#etkő*tesse a* 'ldo*at't. el#igye a padig. -ss*ek+lcsol,a a ke*(t. (s megcsonkítsa. de ma,dnem ki/+tott belőle0 ? 8ehet. hogy m(g a parkban #olt. amikor a ,'rőr-k meg(rke*tek0 E#e h'trapillantott !oarke /el(. (s /el#onta a s*em-ld-k(t0 ?&al'n meghallotta a /(kcsikorg'st (s a* a,t csap d'st. (s elb>,t a s-t(tben. a /'k k-*-tt0 9a így t-rt(nt. akkor s*erinted nem lehets(ges. hogy (l#e*te. amikor /el/ede*t(k a holttestet; ? De igen. #al s*ínűleg nagyon is (l#e*te0 ? Bpp most /e,e*te be a gyilkol'st0 A(g meg sem pihent. (s meg sem #eregette a sa,'t #'ll't. hogy milyen remek m+nk't #(g*ett ? (s !oarke -nk(ntelen1l a pad /el( pillantott. amelyen 8ily Napier teste he#ert ?. amikor meghallotta a k-*eledőket. (s elb>,t0 Elős*-r arra gondolt. meg-li. aki h'borgatni mer(s*eli0 <m hatalmas -r-met oko* neki. hogy m(g ki sem hűlt a* 'ldo*ata. a *sar+k m'ris r'b+kkantak0 E*t l'tnia kell0 Csak e*+t'n tűnt el a* ellenke*ő ir'nyba0 E#e m'r r(g ta +gyanerre gondolt0 B lintott0 ? Egyre ,obban megy e* neked0 "laposan k+tass'k 't a* eg(s* parkot0 Egyeden /űs*'l. #ir'gs*irom. #agy /a sem maradhat ki0 ?" gyilkos /oly(kony kes*tyűt has*n'lt ? eml(ke*tette Jeabody0 ? Nem t+dt+k megs*ere*ni a DN)?(t. nem ismer,1k a #(rcsoport,'t. b'rmit is tal'lnak. nincs mi#el -ss*ehasonlítani0 ? $oly(kony kes*tyű ? emelte /el E#e a ke*(t. (s a* 'ldo*at #(re

megcsillant a l'mpa/(nyben0 ? Bn is a*t has*n'lok0 Nem a gyilkos DN)?(t keress1k0 9anem a* 'ldo*at(t ? l(pett h'tra ism(t. de e*>ttal odaintett !oarke /el(0 ? Gyere. s(t'l,+nk egy kicsit0 ? "*t rem(led. hogy r',-ss*. merre ment0 ?Aindennek -r1lni /ogok. ami#el tel,esebb( tehet,1k a k(pet ? s(t'ltak ki a parkb l. mert E#e min(l t'#olabb akart ker1lni a koll(g'it l0 ? "*t his*em. e* a hely sokkal k-*elebb esik a lak's'ho*. mint a*. ahol AapleCoodot meg-lte0 Neki #is*ont e* nem s*'mít0 Kda megy. aho#' (r*(se s*erint mennie kell0 ? Igye nem a*(rt ,-tt(l ki #elem. hogy e*t elmond; ? Nem0 N(*d. nincs (rtelme. hogy meg#'r,0 E* m(g eltart egy darabig. +t'na pedig a kapit'nys'gra kell mennem0 ? De,' #+0 ? "ha0 " /ick s*eret (,s*aka dolgo*ni0 ? Nem al+dt'l t-bbet egy r'n'l0 ? Aa,d s*+ny k'lok egy kicsit a* irod'mban ? akarta megs*ok'sb l a nadr'g,'ba t-r-lni a ke*(t E#e. de a /(r,e elkapta a cs+kl ,'t0 ?V'r, ? nyitotta ki E#e helys*ínelő k(s*let(t. (s ki#ett belőle egy t-rlőr+h't0 ? 2ga*ad #an ? t-r-lte le E#e a #(rt a ke*(ről. ma,d #is*s*an(*ett a kőből rakott boltí# /el(0 " park ragyogott a re/lektorok /(ny(ben0 " #(dőr+h'ba -lt-*-tt takarít k hangtalan+l mo*ogtak0 Klyan (r*(se t'madt. mintha csak egy lehalkított k(pernyőt n(*ne0 9amarosan meg(rke*nek a m(dia k(p#iselői. mint mindig. neki pedig #el1k is t-rődnie kell0 Nem sok idő kell ho**'. hogy a k-rnye*ő h'*ak ablakai is ki#il'gosod,anak0 "* ott lak k kin(*nek. l't,'k. mi /olyik mellett1k. (s b'm(s*kodni ke*denek0 E*ekkel a ci#ilekkel is t-rődnie kell0 8e /og,a *'rni a parkot0 &eh't a polg'rmesterrel is t-rődnie kell0 Mgy tűnt. #(get nem (rő időt-lt(s el( n(*0 ? Ait /orgats* a /e,edben. hadnagy; ? &>l sok /eladat #'r r'm. pedig #alahol el kell ke*denem0 Behí#om Celin't a kapit'nys'gra. (s /el#es*ek egy r(s*letes ,egy*ők-ny#et a000 " l'tom's'r l0 Aa,d p'r ci#il r+h's rendőr bekís(ri0 Aond,+k nyolcra ? #'gta *sebre a ke*(t. ma,d amikor es*(be ,+tott. hogy a #(rt +gyan let-r-lte. de a /oly(kony kes*tyűt nem h>*ta le. >,ra előh>*ta0 E*t k-#etően nem s* lt egy s* t sem0 !oarke meg#akarta a /e,(t0 ? Aire gondols*; ? Celina a*t 'llította. hogy otthonr l. a* 'gy'b l hí#ott0 E*t mindenk(ppen ellenőri*nem kell0 Csak hogy tis*t'**+k a dolgokat0 ? Nem his*el neki; ? Nem arr l #an s* . hogy nem his*ek neki0 Csak ha ellenőr*-m. akkor a to#'bbiakban m'r nem kell t-rődn-m e**el a k(rd(ssel0 Ennyi a* eg(s*0 ? )okat segítene. ha #alaki. term(s*etesen a*alatt. amíg Celina nincs otthon. behatolna a h'l s*ob','ba. (s ellenőri*n( a link,(t0 "kkor a to#'bbiakban #al ban nem kellene e**el is /oglalko*nod0

? 2gen ? n(*ett a /(r,(re E#e0 ? Nem his*em el. hogy itt 'llok. (s arra k(rlek. hogy bűncselekm(nyt k-#ess el0 9a otthon /ek1dt a* 'gy'ban. akkor nem lehetett itt a gyilkoss'g elk-#et(s(nek a* ide,(n0 $elk(rhetn(k egy elektronik+s nyomo* t. hogy men,en ki ho**'. (s hi#atalosan ellenőri**e a link,(t. de000 ? De a* tapintadans'g lenne0 Erre a meg,egy*(sre E#e csak a s*em(t /orgatta0 ? $ranckarik't sem (rdekel. hogy tapintadans'g #agy sem. de nem akarok h1ly(t csin'lni magamb l0 !'ad's+l. ha t(#edek. akkor e**el csak eli,es*tek egy (rt(kes tan>t0 ? %ilenckor ott les*ek n'la0 E#e?re egys*erre t-rt r' a* aggodalom (s a megk-nnyebb1l(s0 ? $igyel,. /elhí#lak. ha Celina meg(rke*ett a kapit'nys'gra0 Csak hogy bi*tos legy(l benne. tis*ta a le#egő0 9a megl'tnak0 00 ?E#e. ked#esem ? magyar'*ta !oarke t1relmesen0 7obban s*eredek a* (letemn(l. (s a*t his*em. e*t m'r bebi*onyítottam neked n(h'nys*or0 Bppen e*(rt nem (rtem. mi(rt s(rtegets* /olyton0 ? Bn sem0 Csak bem(s* (s ki,-ss*0 Nem ny>ls* semmihe*. csak a linkhe*0 Ne k+tasd 't a lak'st0 9a minden rendben. ne hí#, /el0 9a nem. akkor is s*em(lyesen gyere be a kapit'nys'gra0 ? Nem kellene megbes*(ln1nk n(h'ny k ds* t; ? #igyorgott s*(lesen !oarke0 E#e les>,t pillant'st #etett r'0 ? Jers*e0 %apd be0 !oarke ne#et#e mag'ho* r'ntotta a /eles(g(t. (s gyorsan belecsípett a* 'll'ba. mielőtt s*en#ed(lyesen megcs kolta0 ? Aost ha*amegyek0 Jr b'l, meg al+dni egy ke#eset0 E#e #iss*a/ord+lt a boltí#es kap+ /el(. a hal'l /el(. (s k-*ben /ogalma sem #olt. hogyan tel,esíthetn( !oarke k(r(s(t0 " ho**'tarto* k (rtesít(s(t mindig is rettenetesnek tal'lta. de sokkal. de sokkal ross*abb #olt. ha a* (,s*aka k-*ep(n kellett megtennie0 E#e megnyomta a csengőt. (s k-*ben /elk(s*1lt r'. hogy #alakinek #iss*a/ordíthatadan+l -ss*e*>**a a* (let(t0 Klyan sok'ig #'rt. hogy m'r megint csengetni akart. amikor a hangosbes*(lőn #illogni ke*dett a ,el*ő/(ny0 ? 2gen; %i a*; ? !endőrs(g ? emelte /el a ,el#(ny(t E#e. (s >gy tartotta. hogy a* a,t t>loldal'r l. a k(mlelőernyőn keres*t1l is l'tni lehessen0 ? Bes*(ln1nk kell Carleen )teeple?lel0 ? Airől; 9a,nali n(gy ra #an0 ? Iram. be kell menn1nk0 " hangosbes*(lő egy kattan'ssal elhallgatott. ma,d l'nccs-rg(s hallats*ott. #(g1l boss*>san megcsikord+lt a *'r0 " /(r/i. aki *a#artan a,t t nyitott. egy gyap,>b l k(s*1lt als nadr'gon kí#1l semmi m'st nem #iselt0 ? Airől #an s* ; Nem s*eretn(m. ha /el(bres*ten(k a gyerekeket0 ?Eln(*(st k(rek a *a#ar's(rt. Ar0 )teeple ? s* lította meg 8ily s gor't E#e0 ? Dallas hadnagy #agyok. ő pedig a

t'rsam. Jeabody nyomo* 0 Bes*(ln1nk kell a /eles(g(#el0 ? "ndy; ? ,elent meg a* a,t ban egy bor*as női /e,0 ? Ai /olyik itt; ? @sar+k0 N(**e. ,elentett1k a drog1gyletet. amit l'tt+nk. de a*ok a nyomor+ltak a* ta is s*abadl'bon #annak0 Eleget tett1nk a* 'llampolg'ri k-teless(g1nknek. (s egy'ltal'n nem -r1l1nk neki. hogy ha,nalok ha,nal'n *aklatnak0 ? Nem a drogellenesektől ,-tt1nk. Ar0 )teeple0 Carleen )teeple; " nő előr(bb l(pett. mik-*ben megk-t-tte a k-nt-se -#(t0 ? 2gen0 ? " maga h>ga 8ily Napier; ? 2gen ? r'nd+lt meg Carleen arca0 Ekkor m+tatta első ,el(t annak. hogy megi,edt0 ? Valami ba, t-rt(nt; ? Nagyon sa,n'lom. hogy tőlem kell megt+dnia. de a h>ga meghalt0 ? Nem iga* ? mondta Carleen halkan. de m'r?m'r >gy. mintha k(rde*n(0 ? F. 7(*+som0 7(*+som ? #'lto*ott "ndy )teeple egyetlen pillanat alatt d1h-s /(r/iből agg d /(r,,(0 Vill'mgyorsan a /eles(ge mell( l(pett. (s s*orosan 't-lelte0 ? L. dr'g'm0 Ai t-rt(nt; ? /ord+lt E#e /el(0 ? Ai t-rt(nt 8ily#el; ? Nem ? ism(telte meg Carleen0 Csak ennyit t+dott kiny-gni: nem0 ? 8e1lhetn(nk. Ar0 )teeple; "ndy a nappali /el( intett. ahol n(h'ny k(nyelmes. kopott /otel. (s egy he#erő 'llt. amelyet s*ínpomp's #ir'gminta dís*ített0 ? Gyere. dr'g'm0 Gyere ? #e*ette a /eles(g(t a he#erőh-*0 ? Nl, csak le0 ? "pa; ? botiado*ott be 'lmos s*emmel egy kisl'ny is a s*ob'ba0 ? Aen, #iss*a a* 'gyadba. %iki0 . ? Ai t-rt(nt a* any+#al; ? Aen, #iss*a a* 'gyadba. kicsim0 Aind,'rt megyek (n is ? )*om,as #agyok0 ? %iki0 ? )*í#esen /oglalko*om #ele ? a,'nlko*ott Jeabody0 ? Bn nem is t+dom ? n(*ett r' k'b'n "ndy. ma,d b lintott0 ? )*ia. %iki0 "* (n ne#em Dee ? l(pett a kisl'ny mell( Jeabody. (s meg/ogta a ke*(t0 ? Aen,1nk. (s igy+nk egy poh'r #i*et0 ? " t'rsam nagyon (rt a gyerekek nyel#(n ? magyar'*ta %#e0 ? Ainden rendben les*0 ? Nem lehet. hogy t(#ednek; ? Nem. +ram0 ? Baleset t-rt(nt; ? ha,totta a /(r,e #'ll'ra a /e,(t Carleen0 ? Baleset; ? Nem0 " h>g't meggyilkolt'k0 ? %'bs*eresek ? ny-gte keserűen "ndy0 ? Nem ? /igyelte Carleen s'padt. k-nnyes arc't E#e0 &+dom. hogy most nagyon neh(*. (s k(sőbb sokkal nehe*ebb les*0 Mgy tűnik. hogy a h>g't akkor t'madt'k meg a Aem ri'i Jarkban. amikor ha*a/el( tartott a m+nkahely(ről0

? Aindig a parkon keres*t1l r-#idítette le a ha*'ig #e*ető +tat ? s*orította meg a /(r,e ke*(t Carleen0 ? "*t mondta. arra gyorsabb. (s tel,esen bi*tons'gos0 ? %irabolt'k; 8egy1nk t>l ra,ta. gondolta E#e0 A(gho**' min(l gyorsabban. hogy ne s*en#ed,enek m(g a bi*onytalans'gt l is0 ? Aegerős*akolt'k (s meg/o,tott'k0 ? 8ilyt; ? t'g+lt ki Carleen k-nny'*tatta s*eme a d-bbenettől0 ? 8ilyt; ? (s ha a /(r,e nem tart,a. lecs>s*ik a padl ra0 ? Nem. nem. nem0 ? Ennek a #'rosnak bi*tons'gosnak kellene lennie ? ,elentek meg )teeple s*em(ben is a* első k-nnycseppek. mik-*ben a /eles(g(t ringatta0 ? Egy nőnek ny+godtan ha*a kellene s(t'lni a m+nk'b l. m(g (,s*aka is0 ? 2gen. +ram0 Ennek #al ban így kellene lennie0 Aindent megtes*1nk. hogy megtal'l,+k. aki e*t tette 8ily#el. de ehhe* s*1ks(g1nk #an a segíts(g(re0 $el kell tennem n(h'ny k(rd(st0 ? Aost; ? -lelte s*orosabban a /eles(g(t "ndy0 ? Nem l't,a. hogy gy's*ol+nk; ? Ar0 )teeple ? ha,olt előre E#e. (s hat'ro*ottan "ndy s*em(be n(*ett0 ? )*erette a s gornő,(t; ? Jers*e hogy s*erettem0 7(*+som0 ? "kar,a. hogy megb1ntess(k a gyilkos't; ? 9ogy megb1ntess(k; ? k-pte a s* t "ndy0 ? 9oltan akarom l'tni0 ? Aeg akarom tal'lni0 Aeg akarom 'llítani0 Aeg is /ogom0 Bs ha segít. akkor sokkal gyorsabban siker1lhet0 &al'n m(g a* előtt. hogy megint meg-ln( #alakinek a h>g't0 "ndy egy hoss*> pillanatig E#e?et n(*te0 ? Nem hagyna minket kettesben; Csak egy percre; ? Dehogynem0 &erm(s*etesen0 ? "ddig kimehet a konyh'ba ? m+tatta "ndy a* ir'nyt0 E#e mag'ra hagyta a h'*asp'rt0 " konyh'ba (r#e l'tta. hogy a padokat k(**el #arrott. k(k (s s'rga mint'#al dís*ített 1lőp'rn'k borít,'k0 "* ablakok előtt k(k s*eg(lyű. s'rga /1gg-ny-k l gtak0 "* as*talon a t'ny(ral't(teknek is megegye*ett a s*ín1k a dís*p'rn'kkal0 E#e /elemelte a* egyiket. (s #(gigsimította a* +,,'#al0 ? Dallas hadnagy; ? l(pett be )teeple0 ? A'r #iss*a,-het0 $elk(s*1lt1nk0 $ő*-k egy k'#(t0 "*t his*em. mindny',+nknak , t /og tenni0 " nappaliban 1ltek0 Jeabody is csadako*ott ho**',+k. mi+t'n le/ektette a kisl'nyt0 Carleen k-nnyes s*emmel meredt maga el(. de E#e l'tta. hogy minden ere,(#el igyeks*ik -ss*es*edni mag't0 ? &+dom. hogy e* egy'ltal'n nem k-nnyű ? ke*dte E#e0 ? 2gyeks*em nagyon r-#idre /ogni. hogy min(l előbb kettesben hagyhass+k mag+kat0 ? 8'thatom; ? Nem0 Ne harag+d,on. de pillanatnyilag e* leheteden0 " h>ga a* K9ara b'r (s grillben dolgo*ott; ? 2gen0 A'r -t (#e0 )*erette a*t a helyet0 "*t mondta. bar'ts'gos. r'ad's+l

k-*el #an a lak's'ho*0 7 borra#al t kapott0 )*erette a* (,s*akai műs*akot. mert így a legt-bb d(l+t'n,a s*abad maradt0 ? Volt s*erelmi kapcsolata; ? Aost (ppen nem0 2dőnk(nt rande#>*ott. de a #'l'sa ta kiss( gyanak# an tekintett a /(r/iakra0 ? Ai a hely*et a #olt /(r,(#el; ? !ippel; M,ra megnős1lt. most Vermontban (l0 "*t his*em. ő #olt a h>gom nagy s*erelme. csak sa,nos /ordít#a e* nem #olt iga*0 )*omor>an. de b(k(sen el#'ltak0 ? Ne r' gyanakod,on ? s* lt k-*be d1h-sen )teeple0 Valami nark s csa#arg tehette. (s csak a* ide,(t #es*tegeti. ha nyomo*ni ke*d a* +t'n a rendes /ick +t'n0 !ip h1lye. de rendes. mik-*ben a* a rohad(k. aki000 ? "ndy ? s*orította meg a /(r,e ke*(t Carleen0 ? 9agyd abba0 Egys*erűen csak hagyd abba0 ?Eln(*(st0 B'rki is tette e*t. most is s*abadon k s*'l. mik-*ben mi csak 1l1nk a /enek1nk-n0 " k-#etke*ő k(rd(s bi*tosan a* les*. hogy hol #oltam ma este0 F. a /ene egye meg ? ha,totta a tenyer(be a /e,(t0 ? " /ene egye meg0 ? Ain(l hamarabb #'las*olnak a k(rd(seimre. ann'l hamarabb elmegy1nk0 Nem t+d r la. hogy #alaki *aklatta #olna a h>g't; ? Nem ? simított #(gig bes*(d k-*ben Carleen a /(r,e ha,'n0 ? " b'rban időnk(nt k-tekedtek #ele. de a*t m'r megs*okta0 8ily s*(gyenlős #olt0 )*(gyenlős. ennek ellen(re , l (re*te ott mag't0 &is*tess(ges emberek ,'rnak oda0 N(h'nys*or mi is megn(*t1k0 " h>gom sohasem b'ntott senkit0 El kell mondanom a s*1leinknek. hogy mi t-rt(nt #ele0 Aost D(l?%arolin'ban laknak0 Egy lak ha, n0 De000 9ogyan mond,am el nekik a*t. hogy lily nincs t-bb(; 9ogyan mond,+k el %ikinek; ? E**el k(sőbb is r'(rs* /oglalko*ni ? mondta )teeple. mielőtt E#e megs* lalt. ma,d /elemelte a /e,(t. mintha hirtelen -ss*es*edte #olna mag't0 ? Csak lassan. sor,'ban. ked#esem0 Igyana* t-rt(nt 8ily#el. mint a**al a m'sik nő#el; k(rde*te E#e?tői0 ? 8'ttam a hírekben0 Aint ahogy mag't is0 Igyana* t-rt(nt; ? E*t a lehetős(get is meg /og,+k #i*sg'lni0 ? "*t a nőt000 ? (s E#e l'tta a s*em(ben a ki nem mondott s* t0 Aegcsonkított'k0 De "ndy m(gsem mondta ki. ink'bb csak m(g s*orosabban -lelte mag'ho* a /eles(g(t0 "*t a nőt a bel#'rosban -lt(k meg0 ? 2gen0 Ars0 )teeple. 8ily s*eretett #arrni; ? Varrni; 8ily; ? h>*ta remegő mosolyra a s*','t Carleen0 ? Nem0 Aindig a*t mondta. hogy ki nem 'll,a a h'*tart'st0 Bppen e* #olt a* egyik probl(ma k-*te (s !ip k-*-tt0 !ip h'*#e*etőnőt keresett. 8ily pedig nem illett ebbe a s*erepbe0 ? " konyh'ban k(**el #arrott p'rn'kat (s /1gg-nyt l'ttam0 ? %iki s*ob','ban is akad n(h'ny ? tette ho**' Jeabody0 ? "* 'gytakar p(ld'+l nagyon tets*ik0

? "*okat (n #arrtam0 "mikor terhes #oltam DreC?#al. a /i+nkkal. >gy d-nt-ttem. ,obban mond#a d-nt-tt1nk ? ,a#ította ki sa,'t mag't. mik-*ben meg/ogta a /(r,e ke*(t ?. hogy megpr b'lko*om a hi#at'sos anyas'ggal0 2tthon akartam maradni a gyerekekkel0 It'na nagyon gyorsan r'd-bbentem. hogy mindenk(ppen le kell /oglalnom magam #alami#el0 Elke*dtem steppelni. ma,d #arrni (s k-tni is0 Bl#e*em a k(*im+nk't0 ? 9ol #'s'rol,a a ho**'#al kat; ? Ai k-*e ennek 8ily hal'l'ho*; ? Ars0 )teeple. hol #'s'rol,a meg minda*t. amire a k(*im+nk'ho* s*1ks(ge lehet; ? )ok helyen ? sorolt /el n(h'nyat. amelyek s*erepeltek E#e list','n is0 ? Elő/ord+lt. hogy 8ily is mag'#al tartott. amikor #'s'rolni ment; ? 2gen0 Gyakran ment1nk egy1tt #'s'rolni0 8ily s*erette ,'rni a boltokat. (s s*eretett egy1tt lenni #elem. meg a gyerekekkel0 8egal'bb hetente egys*er neki#'gt+nk. (s #(gig,'rt+nk n(h'ny 1*letet0 ? %-s*-n-m a segíts(get0 ? De000 Csak ennyi; ? k(rde*te Carleen. amikor E#e /el'llt0 ? Nem tehetn(nk m(g #alamit; ? Egyelőre nem0 Aa,d ,elentke*em m(g. Ars0 )teeple0 Aaga is el(r a kapit'nys'gon minket. amikor csak akar0 Ős*inte r(s*#(tem0 ? %ikís(rem mag+kat0 Carleen. te addig n(*d meg a gyerekeket0 )teeple a* a,t n'l. amikor m'r bi*tosra #ette. hogy a /eles(ge nem hall,a. eln(*(st k(rt0 ? Ne harag+d,anak. ami(rt >gy mag+kra /-rmedtem0 ? )emmi gond0 ? &+dni akarom0 8ilyt is megcsonkított'k. mint a*t a m'sik nőt; 9a igen. akkor nem s*eretn(m. hogy Carleen megl'ssa0 00 ? 2gen0 )a,n'lom0 ? 9ogyan; ?Nem 'r+lom el a r(s*leteket. legal'bbis most nem0 " nyomo*'s s*empont,'b l /ontos. hogy semmi se s*i#'rog,on ki0 ?&+dni akarok r la. ha megtal'lt'k a gyilkos't0 &+dni akarok r la0 &+dni000 ? Brtem. hogy mit s*eretne. de most a* a leg/ontosabb. hogy #igy'**on a csal'd,'ra (s a /eles(g(re0 " t-bbit ny+godtan hagy,a r'nk0 ? Aaga nem ismerte0 Aaga nem ismerte 8ilyt0 ? Nem0 De most m'r ismerem0 &i*enegyedik /e,e*et A'r ha,nali -t ra is elm>lt. mire E#e be(rt a kapit'nys'gra0 "* (,s*ak'sok a papírm+nk't int(*t(k #agy al+dtak0 2ntett Jeabodynak. mire a t'rsa nem 1lt le a* as*tal'ho*. hanem k-#ette a* irod','ba0 ? $el kell hí#nom =hitney?t0 0 000 ? 2nk'bb te. mint (n0 ? %-*ben pr b'ld meg el(rni Celin't0 Aondd meg neki. hogy kik1ldtem a lak's'ra n(h'ny embert. (s s*eretn(m. ha

be,-nne #el1k a kapit'nys'gra. (s #allom'st tenne0 "*t akarom. hogy nyolcra legyen itt0 9a e**el #(ge*t(l. alhats* n(h'ny r't a leg(nys(gi pihenőben0 ? ? E*t nem kell k(ts*er mondanod0 &e is ,-ss*; ? Bn ink'bb a* irod'mban ny>,t *tatom ki magam0 ? 9ol; ? Csak csin'ld. amire k(rtelek. (s cs+kd be a* a,t t magad +t'n0 "mikor E#e egyed1l maradt. a link,(re meredt. (s mag'ban /oh's*kodni ke*dett0 "dd. hogy a kapit'ny #egye /el. ne pedig a /eles(ge. add. hogy a kapit'ny #egye /el. ne pedig a /eles(ge0 Aindennek a ne#(ben. ami sent. add. hogy a kapit'ny #egye /el. ne pedig a /eles(ge0 Aa,d le1lt. #ett egy m(ly l(leg*etet. (s t'rcs'*ott0 "mikor a k(pernyőn /eltűnt =hitney /'radt arca. csaknem -r-m+,,ong'sban t-rt ki0 ? Eln(*(st k(rek. ami(rt /el(bres*tettem. +ram0 " Aem ri'i Jarkban gyilkoss'g t-rt(nt0 Egy /eh(r bőrű. h+s*onnyolc (#es nő a* 'ldo*at0 Aegerős*akolt'k (s megcsonkított'k0 Igyanolyan m ds*errel #(ge*tek #ele. ak'rcsak AapleCooddal0 ? Bi*tosított'k a helys*ínt; ? 2gen. +ram0 8e*'rtam a parkot0 Ainden be,'ratn'l Ktt 'llnak a* embereim0 ? 8e*'rta; ? 2gen. +ram0 Ngy ít(ltem meg. hogy s*1ks(ges0 =hitney hoss*an. nagyon hoss*an /els ha,tott0 ?"mi annyit tes*. hogy /el kell (bres*tenem a polg'rmestert0 " r(s*letes ,elent(se reggel nyolcra legyen a* as*talomon0 %ilenckor pedig ,elentke**en a* irod'mban0 ? 2gen. +ram ? meredt E#e a* 1res k(pernyőre0 $ogalma sem #olt. mikor les* annyi ide,e. hogy lepihen,en egy kicsit0 )*'mít g(pre #itte a ,egy*eteit (s a helys*ínen k(s*1lt /el#(teleket0 9ogy /elk(s*1l,-n a* előtte 'll . hoss*> napra. programo*ott mag'nak egy nagy b-gre k'#(t. ma,d neki1lt megírni a ,elent(s(t0 "mikor elk(s*1lt. 'tol#asta. mert nem s*erette #olna. ha egyeden r(s*let is kimarad0 Ai#el nem tal'lt semmit. ami#el kieg(s*íthette #olna. a* >, adatok birtok'ban el#(g*ett n(h'ny #al s*ínűs(g?s*'mít'st0 Aa,d elmentette a* eredm(nyt. (s elk1ld-tt egy p(ld'nyt mindenből a kapit'nynak. Jeabodynak (s dr0 Air'nak0 Ekkor /el'llt. (s /eltű*te 8ily Napier /(nyk(p(t a t'bl'ra0 Negyed nyolckor (bres*tőre 'llította a kar r','t. ma,d lehe#eredett a /-ldre. (s a* elk-#etke*ő h>s* percet ny+gtalan s*enderg(ssel t-lt-tte0 "mikor /el(bredt. i#ott m(g egy b-gre k'#(t. (s le*+hanyo*ott a leg(nys(gi -lt-*őben0 Egy kis ideig a*t is /ontolgatta. be#es* #alami stim+l'nst. hogy k-nnyebben (bren marad,on. de el#etette a* -detet0 9a m'r ko//eint kell a s*er#e*et(be ,+ttatni. akkor arra m'r r(gen kital'lt'k a , l be#'lt m ds*ert0

Mgy d-nt-tt. ink'bb a* egyik t'rgyal ban /ogad,a Celin't a* irod',a helyett. (s mi#el nem akarta /el(bres*teni Jeabodyt. sa,'t maga /oglalta le0 Aa,d les* lt a kap+1gyeletesnek. hogy a*onnal (rtesítse. amint Celina )anche* meg(rke*ett0 " t'rgyal ba a sa,'t k'#(,'t #itte. mert ki nem 'llhatta a*t a mosogat le#et. ami a kapit'nys'gon /el'llított a+tomat'kb l /olyt0 " kap+1gyeletes pontosan akkor ,el*ett neki. amikor Jeabody bel(pett (s beles*agolt a le#egőbe0 ? 2stenem0 9a csak egyetlen csepp is kil-ttyent. s*í#esen /elnyalom0 ?Előbb s*ere** #alami ka,'t a* egyik a+tomat'b l mondta E#e0 ? " gyilkoss'giak s*'ml','ra0 ? E#(sre gondols*0 Bi*tosan 'lmodom0 ? )anche* m'r elind+lt /el/el(. s* #al ,obb les*. ha igyeks*el0 ? E* a* a Dallas. akit ismerek (s s*eretek0 "mikor be*'r+lt m-g-tte a* a,t . E#e elő#ette a link,(t. (s /elhí#ta !oarke?ot0 " /(r,e a*onnal /ogadta a hí#'st0 ? Kk(. )anche* meg(r000 ? #onta -ss*e a s*em-ld-k(t 9ol #agy; ? Bppen a reggeli bet-r(semet ha,tom #(gre0 ? Nem megmondtam. hogy #'r, #ele. amíg hí#lak; ? 9mm ? mosolyodott el !oarke. (s to#'bb dolgo*ott a Celina 'gya mellett 'll linken0 ? Mgy l'ts*ik. m'r megint nem /ogadtam s* t0 )*'mítok r'. hogy a* első adand alkalommal alaposan megb1ntets*0 ? " /rancba000 ? Bes*(lgetni s*eretn(l. #agy ink'bb a*t. hogy /olytassam. amit elke*dtem; ? $olytasd0 Celina h'l s*ob','ban 'll#a !oarke elmosolyodott0 Cs+p'n megs*ok'sb l boss*antotta egy kicsit a /eles(g(t0 8'tta. ahogy meg(rke*nek a rendőr-k. (s bemennek a h'*ba. ahol Celina lakott0 " tel,esen adagos ing1k (s nadr'g,+k ellen(re a*onnal kis*>rta őket0 " *sar+k m'r csak *sar+k maradnak. k1l-n-sen egy bűn-*ő s*em(ben0 A(g egy e:bűn-*ő s*em(ben is0 "nnak ellen(re. hogy bí*ott a /eles(ge -s*t-neiben. ,obb s*erette a sa,'t s*ab'lyai s*erint #(ge*ni a m+nk','t0 &í* perccel a*+t'n. hogy Celina (s a kís(rői kil(ptek a* (p1let(ből ? mindig ,obb #'rni egy kicsit. h'tha a t'#o* k otthon /ele,tettek #alamit (s #iss*a/ord+lnak ? t'#ir'nyít ,'#al meg*a#arta a bi*tons'gi kamer'kat. (s a be,'rati a,t ho* l(pett0 %e#esebb mint h'rom perc alatt t>l,+tott minden *'ron. rias*t n. (s bel(pett Celina lak's'ba0 %is idő m>l#a kiderítette. hogy Celina pontosan ott #olt. ahol 'llította0 " hí#'st a* 'gya mellett 'll linkről ke*dem(nye*t(k. nem sokkal ha,nali kettő +t'n0 E#e?nek a to#'bbiakban e*en m'r nem kell r'g dnia0

Neh(* #olt ellen'llni a k(s*tet(snek. hogy E#e /igyelme*tet(se ellen(re kiss( k-rbes*imatol,on0 V(gt(re is a #(r(ben #olt a k+tat's0 Vis*ont t+dta. hogy E#e sohasem (rten( meg0 Egy pillanatra meg'llt. (s megcsod'lta a k1l-n-s. (r*(ki /estm(nyeket a h'l s*oba /al'n0 " ga*dag s*ínhas*n'lat egy(rtelműen női mű#(s*ről 'r+lkodott0 %ed#elte a stíl+st. ahogy Celina berende*te a k-rnye*et(t0 !oarke is s*erette a nagy. t'gas tereket0 8'tta. hogy a*. aki itt lakik. s*eret. (s t+d is (lni0 "rra gondolt. (rdekes lenne kik(rni a tan'cs't #alami 1*leti 1gy kapcs'n0 Mgy t'#o*ott. ahogy be,-tt0 Egyeden pillant's a* r','ra meggyő*te. hogy , #al a* első t'rgyal'sa előtt be(rhet a bel#'rosba0 Nem hí#ta #iss*a. de E#e , l ismerte a /(r,(t. (s t+dta. milyen 1gyes0 Ai#el a link,e m(g akkor sem s* lalt meg. amikor Celina bel(pett a t'rgyal ba. tis*t'ban #olt #ele. hogy !oarke ellenőri*te. (s a* (,,el Celina #al ban a h'l s*obai link,(ről hí#ta. mint ahogy a*t 'llította0 "rra gondolt. hogy e*ent>l m'r semmin nem s*abad csod'lko*nia0 !'ad's+l nem hagyhat,a /igyelmen kí#1l a*t sem. Celina milyen *aklatott (s kimer1lt0 Ny>*ott #olt (s s'padt. mintha csak most l'bado*na egy hoss*an tart betegs(g +t'n0 ?Dallas0 ? $oglal, helyet. (s igy'l egy kis k'#(t0 ? %-s*-n-m ? 1lt le Celina a t'rgyal as*tal mell(. (s k(t k(*re /ogta a /elkín'lt cs(s*(t0 " gyűrűi halkan koccantak a* olcs porcel'non0 ? Ai+t'n ha,nalban bes*(lt1nk. be#ettem egy ny+gtat t. de nem sokat segített0 Aielőtt elind+ltam ide. be#ettem m(g egyet0 Mgysem t+dn(k most dolgo*ni0 8egs*í#esebben addig s*edn(m a bogy kat. amíg k m'ba nem esek. de nem #agyok bi*tos benne. hogy segítene0 ? 8ily Napieren bi*tosan nem0 ? így hí#t'k; ? kortyolt bele Celina a k'#(,'ba. ma,d tartott egy kis s*1netet. (s >,ra i#ott0 ? Aa reggel nem kapcsoltam be a k(pernyőt0 $(ltem. hogy l'tni /ogom0 G . ? "* (,,el m'r l'ttad0 Celina b lintott0 ? )okkal kegyedenebb #olt. mint a* elő*ő0 A'rmint >gy (rtem. hogy nekem0 Erre nem #agyok /elk(s*1l#e0 ? Aindenkinek. aki a te k(pess(geiddel s*1letett. sokkal nehe*ebb s*embes1lnie a* erős*akkal ? mondta Jeabody. (s e*t a meg,egy*(s(t Celina egy h'l's mosollyal k-s*-nte meg0 ? 2ga*0 2stenem. milyen iga*ad #an0 Nem pontosan +gyana*t (r*em. mint a* 'ldo*at. de így is s*-rnyen megr'* 0 Bs ha000 9a a* ember lelki kapcsolatban 'll #alaki#el. ő maga is 't(li minden (r*elm(t0 &+dom. mennyire s*en#edett0 Bn (lek0 Blek. egyben #agyok. k'#(*ok. a* a l'ny pedig m'r halott0 De t+dom. milyen rettenetesen s*en#edett0 ? Aondd el. mit l'tt'lG ? k(rte E#e0 ? Aintha000 ? emelte /el a ke*(t Celina. mintha #iss*a

akarn' tartani a k1l#il'got. amíg -ss*e nem s*edi mag't0 Elő*ő alkalommal olyan #olt. ak'r egy 'lom0 El(nk (s ny+gtalanít . ennek ellen(re m(gis >gy t+dtam r' gondolni. mint egy s*-rnyű 'lomra0 E*>ttal t-bbről #olt s* 0 Nem t+dom m'shogy ne#e*ni. csakis l'tom'snak0 "* egyik legerősebb l'tom'somnak. ami #alaha is r'm t-rt0 Aintha magam is ott s(t'ltam #olna a l'ny mellett0 Gyors l(ptekkel haladt. k-*ben leha,totta a /e,(t0 ? Ailyen r+h't #iselt; ? Egy r-#id. s-t(t s*okny't000 "*t his*em. /eket(t0 $eh(r. hoss*> +,,>. nyitott gall(r> inget. /-l-tte pedig egy kardig'nt0 " l'b'n lapos sark>. #astag talp> cipő #olt0 &al'n *sel(talp>0 "lig adott hangot. amikor ho**'(rt a ,'rd'ho*0 Egy t'ska is l gott a #'ll'n0 Egy apr retik1l0 ? Bs a gyilkos; ? )-t(t #olt0 Nem t+dom0 " l'ny nem t+dta. hogy lesben 'll a parkban. (s r' #'r0 Aegb>,t a* 'rnyak k-*-tt0 )-t(t #olt0 "nnak a /(r/inak mindene s-t(t0 ? Mgy (rted. /ekete a bőre; ? Nem. (n000 Nem. nem his*em0 8'tom a ke*(t. ahogy lecsap a l'nyra0 $eh(r0 Nagy /eh(r (s csillog0 Nagyon nagy0 Egyenesen a* arc'ba 1t-tt0 !ettenetes a /',dalom0 " l'ny a /-ldre rogy. (s m'r nem (r*ek /',dalmat0 El#es*tette a* es*m(let(t0 00 8egal'bbis a*t his*em0 " gyilkos m(g ',+ltan is to#'bb 1t-tte a* arc't. a test(t0 ? írd le. hogy milyennek l'ttad0 írd le0 Celina s*eme 1#egess(. s*inte 'ttets*ő#( #'lt0 ? Aost ki a /őn-k; %i a* erősebb. te s*a,ha; De nem #erte to#'bb. hanem es*m(letre po/o*ta0 9is*en a*t akarta. hogy a* -nt+dat'n'l legyen0 Aicsoda rettenetes /',dalomG Nem t+dom. nem t+dom. hogy a gyilkos #agy a* 'ldo*at (r*i. csak a*t. hogy rettenetes0 ? E* nem a te /',dalmad ? mondta halkan Jeabody. (s mielőtt E#e megs* lalhatott #olna. megr'*ta a /e,(t0 ? &e s*emtan> #agy. akinek a*t kell elmondania. hogy mit l'tott0 " /',dalom nem a ti(d0 ? Nem a* eny(m ? #ett Celina egy m(ly l(leg*etet0 " gyilkos let(pte a l'ny r+h','t. aki nem #(deke*ett. megmoccanni is alig t+dott0 "mikor megpr b'lta. a gyilkos egys*erűen /(lres-p-rte a ke*(t0 Valami elt-r-tt benne0 Beleny+godott a sors'ba. ak'rcsak #alami csapd'ba esett 'llat0 Aegerős*akolt'k. (s e* nagyon /',t0 Nem l'tta a t'mad ,'t0 &>l s-t(t #olt. (s a /',dalom is *a#arta0 2sm(t el#es*ítette a* es*m(let(t0 <,+ltan bi*tons'gban (re*te mag't. (s /',dalmat sem (r*ett0 Aint ahogy a*t sem. amikor a gyilkos meg-lte0 Csak a teste r'ngat *ott0 E* pedig000 Bor*ong'ssal t-lt-tte el a*t a /(r/it0 "kkor (l#e*ett el. amikor a l'ny meghalt0 !oss*+l #agyok ? s*orította a s*','ra Celina a k(*/e,(t0 ? Eln(*(st0 !oss*+l #agyok0 %i kell000 ? Erre gyere ? pattant /el Jeabody. (s talpra segítette Celin't0 ? Aa,d (n elkís(rlek0

Aik-*ben Jeabody ki#e*ette Celin't a t'rgyal b l. E#e /el'llt a* as*tal mellől. a* ablakho* ment. kinyitotta. ma,d kiha,olt0 %iha,olt. (s hatalmasakat l(leg*ett0 &>l , l ismerte e*t a /a,ta ross*+ll(tet0 &+dta. milyen >,ra meg >,ra 't(lni0 M,ra meg >,ra (re*ni0 " h'nyingert is ismerte. ami egy1tt ,'rt #ele0 Aag'ba s*í#ta a #'ros le#egő,(t. l'rm','t. a* (let(t0 $igyelte. ahogy nem mess*e el>s*ik egy ing'* kkal teli l(gi#illamos. n(*te a lebegő rekl'ml(gha, kat. amelyek ki'r+sít'sokat. rende*#(nyeket. #'rosn(*(st hirdettek0 Ao*d+ladan+l 'llt. mert remegett a l'ba. (s így hallgatta egy helikopter rotor,'nak a dohog's't. a kocsik k1rt,(t (s egy l(gib+s* motor,'nak a d1b-rg(s(t0 @ene #olt a /1l(nek a s*-rnyű l'rma0 @ene. amelyet meg(rtett. (s amelyből egyből t+dta. hogy hol #an0 " #'rosban sohasem #olt egyed1l0 7el#(nnyel sohasem (re*te tehetedennek mag't0 " /',dalom eml(ke csak megac(lo**a. erősebb( tes*i0 E*t , t+dni0 %iss( megny+god#a *'rta be a* ablakot. #iss*ament a hely(re. (s t-lt-tt mag'nak m(g egy adag k'#(t0 "mikor Jeabody #iss*akís(rte Celin't. E#e l'tta. hogy a m(di+m arc'ba #iss*at(rt n(mi s*ín0 " smink,(t is megiga*ította ? egy kis r>*s. s*em/est(k. (s m'ris ,obban n(*ett ki0 E#e >gy #(lte. egyes nők a leg/+rcs'bb időpontokban ke*denek agg dni a leghas*ontalanabb dolgok miatt0 Celina le1lt. Jeabody #is*ont kiment. hogy ho**on neki egy poh'r #i*et0 ? E* sokkal t-bbet has*n'l. mint a k'#( ? tette a* as*talra0 ? 2gen. iga*ad #an0 %-s*-n-m ? s*orította meg Jeabody ke*(t Celina0 ? %-s*-n-m. hogy mellettem maradt'l. (s segített(l. hogy -ss*es*ed,em magam0 ? Nincs mit0 ? Aost bi*tosan a* ,'r a /e,edben. hogy milyen gyenge #agyok ? /ord+lt E#e /el(0 ? &(#eds*0 )emmi ilyenre nem gondoltam0 Bn000 Ai000 ,a#ította ki sa,'t mag't ? mi naponta s*embes1l1nk a**al. mi mindent k(pes tenni a* egyik ember a m'sikkal0 Egy'ltal'n nem k-nnyű0 )oha nem s*abad. hogy k-nnyű legyen0 Vis*ont sohasem l't,+k. ahogy megt-rt(nik0 Nem t+d,+k. nem kell el#iseln1nk a*t. amit a* 'ldo*at (re*0 ? Nem iga*0 &e igenis 't(r*ed ? d-r*s-lte meg Celina a* arc't0 ? Csak (ppen megtan+ltad ke*elni e*t a* (r*(st0 Aost pedig nekem is meg kell tan+lnom ? i#ott m(g n(h'ny korty #i*et. hogy megny+god,on0 ? Ai+t'n meg-lte. le#etkő*tette0 "*t his*em0 " lelkemnek egy r(s*e eddigre m'r el*'rta mag't l a l'tom'st0 %1*d-tt ellene0 De a*t his*em. -ss*egyű,t-tte a s*akadt r+hadarabokat0 It'na el#itte000 Nem. nem a l'nyt0 " /ene egye megG ? kortyolt bele ism(t a poh'rba. (s #ett h'rom m(ly l(leg*etet0 ? Mgy (rtem. #alaki m'snak l'tta a* 'ldo*atot0 Valaki m'st

b1ntetett meg0 Valakit. aki r(gen b'ntotta0 " s-t(tben0 " gyilkos /(l a s-t(ttől0 ? Jedig (,,elente gyilkol ? m+tatott r' E#e0 ? Mgy (r*i. akkor kell0 &al'n le akar,a k1*deni a /(lelm(t; ? Elk(p*elhető0 Ait l'tt'l m(g; ? %it-rtem a l'tom'sb l0 %it-rtem. mert nem bírtam el#iselni0 Ekkor hí#talak /el0 &+dom. hogy #(gig kellett #olna n(*nem0 &al'n (s*re#ettem #olna #alamit. ami segít. de p'nikba estem. (s addig erőlk-dtem. amíg nem siker1lt /el(brednem0 ? "*(rt siker1lt olyan gyorsan a helys*ínre (rn1nk. mert /elhí#t'l0 így le*'rhatt+k. mielőtt a* emberek -ss*e,'rk'l,'k0 E* nagyon sokat s*'mít0 ? !em(lem0 %-*elebb ,+tottatok ho**'; ? "*t his*em. igen0 Celina leh+nyta a s*em(t0 ? 9'la 2stennek0 9a t+ds* s*ere*ni tőle #alamilyen s*em(lyes t'rgyat. a**al is megpr b'lko*hatom0 ? N'l+nk #an a gyilkos /egy#er0 Celina megr'*ta a /e,(t0 ? Aegpr b'lom. de #al s*ínűleg +gyana*t /ogom (re*ni. mint kor'bban0 8'tom ma,d a t'mad'st. (s 't(lem a* (r*elmeit0 Klyas#alamire lenne s*1ks(gem. amit a p+s*ta ke*(#el (rintett meg0 Valamire. amit #iselt. #agy a mark'ban tartott0 Csak akkor l'tn'm #il'gosan. csak akkor lenn(k k(pes olyasmit mondani. amit m(g nem t+ds*0 E#e a* as*talra tette a *sin rt0 ? "*(rt csak pr b'ld meg0 Celina megned#esítette a* a,k't. ma,d kiny>,totta a ke*(t. (s meg(rintette a *sin rt0 9'trakapta a /e,(t0 " s*eme ki/ord+lt. s*embogar'b l csak egy #(kony sarl l'ts*ott0 Elke*dett le/el( cs>s*ni a s*(kről. (s erőd(n +,,ai k-*1l kih+llott a *sineg0 E#e /elpattant. (s elkapta. mielőtt a /-ldre esett0 ? E* csak ő0 )emmi sincs benne a l'nyb l0 A'r elment0 Eltűnt. amikor a nyaka k-r( tekerte0 Csak a gyilkos harag,a. /(lelme (s i*galma maradt0 Aintha ro#arok r'gn'k a bőr-met0 !ettenetes0 ? Ait csin'lt. amikor #(g*ett a* 'ldo*at'#al; ?Viss*a a /(nyre0 Viss*a kell t(rnie a /(nyre0 Nem t+dom. hogy e* mit ,elent0 " /e,em0 Aind,'rt s*(trobban a /e,em0 ? "*onnal kerít1nk r' #alamit. (s ha*a#is*1nk0 Jeabody; ? 9o*ok egy /',dalomcsillapít t0 Nem akars* lepihenni. mielőtt ha*am(s*; ? Nem ? t'mas*kodott Jeabodyra Celina0 ? 9a*a akarok ,+tni0 Ain(l hamarabb0 ? Celina ? takarta el E#e a ke*(#el a #-r-s *sin rt. így amikor Celina /el(,e /ord+lt. m'r nem l'thatta0 ? Nem gondolod. hogy bes*(lned kellene dr0 Air'#al; ? %-s*-n-m. hogy erre is gondols*. de nem iga*'n000 ? " l'nya Cicca?hí#ő (s m(di+m0 ?L0

? Charlotte Aira0 F a leg,obb a s*akm'ban. (s tal'n segít. ha elbes*(lgets* #alaki#el. aki meg(rti000 a hely*etedet0 ? &al'n0 %-s*-n-m0 "mikor egyed1l maradt. E#e /elemelte (s alaposan s*em1gyre #ette a #-r-s *sin rt. de nem (r*ett semmit0 <ld's e* a k(pess(g. k(rde*te mag't l0 Vagy ink'bb 'tok; Egyik sem. #'las*olta meg a sa,'t k(rd(s(t. mielőtt #iss*atette a *sin rt a műanyag *acsk ba0 Csak egy es*k-*0 Nem t-bb. (s nem ke#esebb0 Bppen pr b'lta -ss*es*edni mag't annyira. hogy /el'll,on. amikor ny1t a* a,t . (s =hitney kapit'ny l(pett be ra,ta0 E#e a*onnal /elpattant0 ? Iram0 Bpp most /e,e*tem be )anche* kihallgat's't. (s m'r ind+lni akartam a* irod','ba0 ? Nl,-n le0 9onnan s*ere*te a*t a k'#(t; ? "* irod'mb l. +ram0 ? "kkor bi*tosan nagyon /inom ? t-lt-tt mag'nak is egy cs(s*(#el =hitney. ma,d le1lt E#e?#ei s*emben0 Egyeden s* t sem s* lt. csak i#'s k-*ben alaposan megn(*te E#e arc't0 ? Aennyit al+dt; ? N(h'ny r't ? #al ,'ban ke#esebbet. de ki s*'mol,a; ?8'ts*ik0 Aost pedig elmondom. mi(rt is ,-ttem ide s*em(lyesen0 Aaga ti*enegy (#e s*olg'l a parancsnoks'gom alatt. n(h'ny h nap ide #agy oda0 2ga*. hadnagy; ? 2gen. +ram0 ? Ennyi idő (s a magas rang,a ellen(re sem (re*te s*1ks(gesnek. hogy t',(ko*tasson. reggel nyolcra bes*(lt meg egy nagyon /ontos kihallgat'st. pedig kilenckor a* irod'mban kellene ,elentke*nie; Ai#el =hitney arc'n l'ts*ott. hogy ős*inte #'las*t #'r. E#e egy pillanatig m(rlegelte a k(rd(st0 ? Nem. +ram0 =hitney megmass*íro*ta a* orrnyerg(t0 ? Bn is így gondoltam0 E#ett belőle; ? intett 'll'#al a t'ny(r /el(. amelyen n(h'ny s1tem(ny sorako*ott0 ? Nem +ram. de /rissek0 7obban mond#a olyan /rissek. amilyen /risset a* a+tomat'b l csak s*ere*ni lehet0 ? "*onnal egyen meg egyet0 . ? Iram; ? Egyen. Dallas0 Ne *a#artassa mag't. hogy itt #agyok0 )*-rnyen n(* ki0 .0.. E#e /elemelt egy s1tem(nyt0 ? Nagy,'b l >gy is (r*em magam0 ? Bes*(ltem a polg'rmesterrel0 $(l ra m>l#a tal'lko*+nk. (s ott les* &ibble rendőr/őn-k is0 Aag't is oda#'r,+k0 ? " polg'rmesteri hi#atalba. +ram. #agy a &oronyba; ? " polg'rmesteri hi#atalba0 Vis*ont ma,d (n t',(ko*tatom őket. hogy s1rgősen ki kellett mennie a terepre. (ppen e*(rt sa,nos nem t+dott meg,elenni0 E#e nem s* lt egyetlen s* t sem. de #alami bi*tosan 'ts+hant a* arc'n0

Valami. ami mosolyra k(s*tette =hitney?t0 ? Aond,a el. mire gondol. (s ne pr b'l,on s*(píteni0 E* parancs0 ? Val ,'ban nem gondoltam semmire. +ram0 Csak k(p*eletben megcs koltam a l'ba nyom't0 =hitney /elne#etett. /elemelt egy /(l s1tem(nyt. elt-rte. (s bekapta0 ?Els*alas*tott' a*t a s*(p kis csetepat(t. ami a*(rt t-rt ki. mert le*'ratott egy k-*parkot0 ? Aeg kellett #alahogy őri*nem a helys*ín tis*tas'g't. k1l-nben a takarít k. amikor 't/(s1lik. nem tal'lnak semmit0 ? " polg'rmester ma,d haland*s'*ik #alamit. hogy >gysem /ognak tal'lni semmit. mi#el a* elk-#ető /oly(kony kes*tyűt has*n'lt. e*(rt csak a #'ros p(n*(t (s a rendőr-k ide,(t #es*tegeti. to#'bb' megg'tol,a a polg'rokat. hogy bel(p,enek NeC Dork egyik: nyil#'nos park,'ba0 E#e?nek sohasem #olt erős oldala a politika. de erre a* (r#el(sre m'r /elk(s*1lt0 ?" gyilkos minden #al s*ínűs(g s*erint m(g a parkban #olt. amikor a* első ,'rőr a helys*ínre (rke*ett0 9a #al ban ilyen gyorsan kellett menek1lnie. akkor nem maradt ide,e #agy lehetős(ge arra. hogy let-r-l,e mag'r l a* 'ldo*at #(r(t0 &+dom. hogy így t-rt(nt0 Eddig is tal'lt+nk m'r #(rnyomokat. amelyek a gyilkoss'g helys*ín(től #e*ettek od'ig. ahol a holttestet #(g1l megtal'lt+k0 2nnen kelet /el( /ord+lt0 9a siker1l k-#etni a nyomait000 ? Aaga a*t his*i. att l. hogy hoss*> (#ek ta 1l-k ír as*tal m-g-tt. m'r mindent el/ele,tettem a m+nk'r l; Ainden egyes apr s'g. amit tal'l+nk. egy >, darabk',a a nagy kirak ,'t(knak0 8ehet. hogy a polg'rmester nem /og,a e*t meg(rteni. &ibble #is*ont igen0 Aa,d megold,+k0 ? Nagyon k-s*-n-m. +ram0 ? Ai les* a k-#etke*ő l(p(se; ? Be akarom #onni a nyomo*'sba a* ENyN?t0 Aost 'llítom -ss*e a k-r*et lak inak a list','t. amely mag'ban /oglal,a a*t a k(*im+nkaboltot. aho#' gyakran ,'rtak a* 'ldo*atok. (s n(h'ny ed*őtermet0 )*1ks(gem #an #alakire. aki ellenőr*i e*t a* anyagot. (s kih>**a belőle a*okat a ne#eket. amelyek semmik(ppen sem ,-hetnek s*'mít'sba0 $eeney sokkal gyorsabban k(pes (tre n'lam. (s amíg ő e**el /oglalko*ik. (n ny+godtan /olytathatom a terepm+nk't0 ? 8'sson ho**'0 Egy1tt l(ptek ki a t'rgyal b l. (s csak E#e irod',a előtt #'ltak el0 $eeney?t nem #olt neh(* eliga*ítania0 "*onnal meg(rtette. mit akar tőle E#e0 ? Nem /og gyorsan menni ? /igyelme*tette ?. de a*onnal nekil't+nk. amint 'tk1ldőd a* adatokat0 ? Bpp most pr b'lom r'#enni a* 1*letet. hogy ad,a ki a #e#őinek a list','t0 "k'rcsak a* ed*őtermeket0 "mint megkapom. a*onnal

to#'bbk1ld-m neked. mint ahogy a tegnap este -ss*egyű,t-tt adatokat is0 ? Nekem meg/elel0 ? V(gigk(rde*em a s*embankokat0 Donorokat. (s olyan betegeket keresek. akik >, s*emet kaptak0 V(lem(nyem s*erint +gyan nem m's. mint időpocs(kol's. ennek ellen(re bi*tosan ki kell *'rn+nk e*t a s*'lat0 9a tal'lok #alamit. a*t is 'tk1ldőm0 ?Aindent. amit csak -ss*e t+ds* s*edni0 Nagyon b'gyadtnak l'ts*ol. Dallas0 ? B'gyadtnak; 7ess*+som ? /e,e*te be E#e a bes*(lget(st. ma,d minden anyagot. m(g a m+nka k-*ben k(s*ített ,egy*eteit is 'tk1ldte $eeney?nek0 "rra gondolt. hogy a b'gyadts'gr l ele,tett meg,egy*(se ellen(re iga*i nyomo* 0 &al'n (s*re#es* #alamit. ami /-l-tt a* ő tekintete elsiklott0 Aa,d /elkapta a d*seki,(t. amit *+hanyo*'s +t'n el/ele,tett mag'ra #enni. be#ihar*ott a k-*-s irod'ba. (s intett Jeabodynak. hogy k-#esse0 ? Nyom's. ind+l+nk0 &i*enkettedik /e,e*et ? Ait ,elent a*. hogy b'gyadt; Jeabody -ss*e#onta a s*em-ld-k(t0 ? $ogalmam sincs0 2*(000 %(rde**?/eleleket akars* ,'ts*ani; ? Nem ? 'llt meg E#e egy l'mp'n'l0 ? "* emberek meg,elen(s(re mond,'k0 ? Nem t+dom. de nem hang*ik t>l , l0 9a akarod. +t'nan(*hetek0 ? Nem kell0 Aegk(rtem $eeney?t. hogy keressen egye*(seket. rends*eresen /elb+kkan ne#eket mind a* alkalma*ottak. mind a #end(gek #agy elad k k-*-tt a meg,el-lt k-r*etben0 Aeg kell s*ere*n1nk e*eket a list'kat0 ? $eeney gyorsabban kis*>r,a a* egye*(seket. mint mi ketten egy1tt#(#e. de ha /igyelembe #ess*1k. milyen nagy a ter1let. (s milyen rengeteg ott a* ember. m(g neki is időre les* s*1ks(ge ehhe* a m+nk'ho*0 A(g +t'na is rengeteg egye*ős(gen kell keres*t1l#'gn+nk mag+nkat0 Aindenki s*ereti a lak'sa #agy a m+nkahelye k-*el(ben int(*ni a be#'s'rl'sait0 ? " ,ellemra,* alap,'n l(p1nk to#'bb0 " nőd(n. egyed1l'll /(r/iakkal /og,+k ke*deni0 ? Brtem0 " gyilkos harminc (s -t#en (# k-*-tti /(r/i. aki s*ereti a mag'nyt0 ? 2nk'bb a harmincho* 'llhat k-*elebb ? s*akította /(lbe E#e0 )*erintem nagy,'b l annyi idős lehet. mint a* 'ldo*atai0 ? E*t meg miből gondolod; ?)emmiből. csak (r*em0 E* lehet a* egyik k+lcspont0 A'rmint a* (letkor0 " ,elenlegi (letkora. (s a*. ahogy a*t a nőt l't,a. akit #al ,'ban meg akar -lni0 A'r /elnőtt. egyidős lett #ele0 Aost m'r ő is meg t+d,a b1ntetni ? #ont #'llat E#e0 ? Aintha csak Air't hallan'm0 ? 2gen. ma,dnem >gy bes*(ls*. mint ő0 !'ad's+l (ppen olyan hihetőnek is hang*ott0 &eh't t(tele**1k /el. hogy a tettes harminc(#es0 &+d,+k. hogy i*mos (s nagy a l'ba0 " ci#il

s*ak(rtőnk s*erint a ke*e is hatalmas. (s hat l'b /-l-tti a magass'ga0 " bi*onyít(kok alap,'n a* ere,(ről (s a l'ba m(ret(ről mag+nk is meggyő*ődhett1nk0 E#e a t'rs'ra pillantott0 ? E* nem >gy hang*ott. mintha Celina meggyő*-tt #olna0 ? 9is*ek neki. de egy l'tom's mindig kem(ny di 0 Elős*-r a t(nyeket #egy1k. a* -ss*es t-bbit csak +t'na0 ? )*eretem hallani. amikor ennyire cinik+san bes*(ls*0 ? Celina nem /ant'*i'lt. (s nem kendő*te el a* (r*elmeit. amikor k(*be #ette a gyilkos /egy#ert0 " mosd ban >gy h'nyt. mint a lakodalmas k+tya0 A'r arra gondoltam. hogy ki kellene hí#nom ho**' a mentőt0 Ennek ellen(re a l'tom'sok gyakran becsap,'k a* embert0 ? Val ban; ? "mikor g>nyol d'sra ker1l a sor. t-k(letesen csin'lod0 "rra c(lo*tam. hogy a l'tom'sok gyakran el#ontan 'br'*ol,'k a #al s'got0 E#e (rdeklőd#e pillantott Jeabody /el(0 ?J(ld'+l; ? J(ld'+l elk(p*elhető. hogy Celina csak a*(rt l'tta s*okadan+l magasnak a gyilkost. (s nagynak a ke*(t. mert a* a /(r/i erős0 Nem csak /i*ikailag. hanem m'sk(pp is0 !emek1l (rt a s*akm','ho*. #agy esedeg nagyon ga*dag0 Vagy a*(rt l'tta ilyennek. mert gyilkos. (s ettől Celina megrettent0 ? Kk( ? b lintott E#e. mik-*ben elke*dett parkol helyet keresni0 ? $olytasd0 ? 2smer,1k a gyilkos l'bm(ret(t. amely , #al nagyobb a* adagn'l0 Ebből arra k-#etke*tett1nk. hogy #al s*ínűleg magasabb is a* emberek t-bbs(g(n(l0 &+d,+k. hogy erős. el(g erős ahho*. hogy /elemel,en (s k-*el -t#en yard t'#ols'gra el#igyen egy halott nőt. r'ad's+l le/el( a mered(lyen0 " testalkat'ra a nyomo* i m+nk'nk alap,'n k-#etke*tet1nk. nem pedig egy l'tom'sb l0 ? Va,on a m+nk'nk erősíti meg Celina l'tom's't. #agy /ordít#a; ? )*erintem e* mindk(t ir'nyba iga*0 Vagy nem; ? akadt el Jeabody l(leg*ete. amikor E#e a* >ttest /-l( emelte a kocsit. (s beoldala*ott egy s*abad parkol helyre a ,'rda mell(0 Aa,d amikor l'tta. hogy be/(rnek. megk-nnyebb1lten /els ha,tott0 ? " ci#il s*ak(rtők , s*olg'latot tehetnek. de csak akkor. ha t+d,+k. mire lehet has*n'lni őket0 E#e a /orgalmat /igyelte. mikor les* annyi r(s k(t kocsi k-*-tt. hogy kis*'llhasson0 ? Celina nem l'tta a gyilkos arc't0 ? 8ehet. hogy mas*kot #isel0 Vagy t>ls'gosan /(l att l. hogy megpillant,a. e*(rt nem akar r'n(*ni0 E#e #(gre kis*'llt0 ? E*t megteheti; ? Csak ha el(g erős. (s r(m1lt0 A'rpedig Celina nagyon

r(m1lt0 F nem rendőr. Dallas ? /olytatta Jeabody. mik-*ben a ,'rd'n s(t'ltak0 ? )*emtan>,a #olt egy gyilkoss'gnak. de nem ő d-nt-tt >gy. hogy #(gig akar,a n(*ni. ellent(tben #el1nk. akik mag+nk #'las*tott+k e*t a hi#at'st0 9a nem így d-nt1nk. most nem lenne ,el#(ny1nk. (s nem dolgo*n'nk a gyilkoss'giakn'l0 Bn a*(rt d-nt-ttem így. mert mindig is NeC Dorkba akartam k-lt-*ni. hogy nyomo* legyek. m(gpedig olyan nyomo* . aki nagy 1gyeket old meg0 "ki a* 'ldo*atok(rt dolgo*ik. (s igyeks*ik meg#(deni a* embereket a*okt l. akik 'ldo*att' tes*ik őket0 &e; ? Bn is hasonl okok miatt lettem nyomo* 0 ? Kk(. de Celin'nak nem #olt #'las*t'si lehetős(ge0 Nem a**al (bredt /el egy reggel. hogy h(. l'tn k akarok lenni. mert a* olyan , po/a0 Ellenben megtan+lta el/ogadni (s a sa,'t has*n'ra /ordítani a k(pess(geit0 ? E*(rt minden tis*teletet meg(rdemel ? pillantott E#e egy ha,l(ktalan /el(. aki. nyak'ban a* enged(ly(#el. #igyorog#a p *olt a t+rist'k előtt0 ? Aost pedig k(nytelen s*emben(*ni egy gyilkoss'ggal tette ho**' Jeabody0 ? )*erintem legink'bb att l retteg. hogy e* nem m>lik el k-nnyen0 $(l. hogy e* nem egys*eri eset. (s egyre t-bb (s t-bb gyilkoss'got /og l'tni0 E* neki nagyon s>lyos teher0 ? "kkor m(g , n(h'nys*or elh'ny,a mag't0 Jeabody /elne#etett0 ? "* m'r iga*. de arra akartam +talni. hogy kem(ny megpr b'ltat'son megy keres*t1l0 &al'n segíthet. de ettől m(g a m+nk't nek1nk kell el#(ge*ni. nem pedig neki0 ? Egyet(rtek ? 'llt meg E#e egy k(*im+nkabolt előtt0 8'tnokok alkalma*'sa m(g ide'lis k-r1lm(nyek k-*-tt is rengeteg gonddal ,'r0 "* lenne a leg,obb. ha ő is ,el#(nyt #iselne. (s be#ehetn(nk a nyomo* csoportba. de ebben a* esetben e* nem ki#itele*hető0 Ennek ellen(re beleke#eredett. (s most nyakig 1l benne0 &eh't egyik1nknek sem maradt #'las*t'sa0 2g(nybe #ess*1k a segíts(g(t. k(rd(seket tes*1nk /el neki. (s /igyelembe #ess*1k a l'tom'sait0 &e pedig tartod a /e,(t. amikor h'ny ? ny>lt a* a,t /el(. de a ke*e /(l>ton meg'llt a le#egőben0 ? Ai(rt pont NeC Dork mellett d-nt-tt(l. Jeabody; ? Aert hatalmas (s bűn-s #'ros0 9(. ha a* ember a bűn ellen akar harcolni. akkor ne apr **a el0 ? !engeteg hatalmas (s bűn-s #'rost tal'ls* a* ors*'gban0 ? De egyik sem akkora. mint NeC Dork0 E#e elgondolkod#a /igyelte a* +tca /orgalm't0 )ok so/őr a #'rosi rendelke*(sek dac'ra. #al s'ggal ho**'nőtt a k1rth-*0 " sarkon egy mo*g 'r+s s* rta adtait egy #'s'rl +t'n. aki minden bi*onnyal /elboss*anthatta #alami#el0 ? 8'tod. ebben t-k(letesen iga*ad #an0 ? Nocsak0 Nocsak0 E* nagyon s*okadan k(r(s ? ,-tt i*galomba a bolt#e*ető nő0 "pr cska irod','nak egyeden s*(k(t

marad(kokb l #arrt takar borította0 E#e >gy #(lte. tal'n csak egy őr1lt k(pes -ss*eho*ni ilyen s*ínorgi't0 " negy#enes (#eiben ,'rt. a* arca kerek #olt. mint a* alma. (s /olyamatosan mosolygott0 A(g akkor is. amikor -s*s*ek+lcsolta a ke*(t. (s *a#art tekintettel E#e?re pillantott0 ? Van list',+k a t-r*s#'s'rl ikr l. As0 Chancy; ? &erm(s*etesen0 &erm(s*etesen #an0 " legt-bb #'s'rl nk #iss*a,'r ho**'nk. (s nagyon h'l'sak. amikor /elhí#,+k a /igyelm1ket a k1l-n/(le akci inkra0 J(ld'+l a m>lt h(ten000 ? As0 Chancy; Ai csak a n(#sor+kat s*eretn(nk megkapni0 ? 2gen0 2*(0 2gen0 9adnagy; ? 2gen. hadnagy #agyok0 ? &+d,a. m(g sohasem /ord+ltak ho**'m ilyen s*okadan k(r(ssel. (s ős*int(n s* l#a /ogalmam sincs. hogyan csin'l,am0 ? 9add segítsek0 2dead,a a n(#sort. mi pedig s*(pen megk-s*-n,1k0 ? De a #'s'rl inkG Elő/ord+lhat. hogy nekik nem /og tets*eni0 Brti0 9a >gy #(lik. hogy #alamik(pp megs(rtettem a pri#'t s*/(r',+kat. tiltako*nak ma,d0 Bs m'sho#' mennek #'s'rolni0 Jeabody a k-ny-k(#el oldalba l-kte E#e?et0 ? Bi*tosít,+k. hogy roppant dis*kr(ten /og,+k ke*elni a* adatokat. As0 Chancy ? mondta0 ? Nagyon komoly (s s>lyos 1gyben nyomo*+nk. (s s*1ks(g1nk #an a maga segíts(g(re. de semmi ok+nk el'r+lni a #'s'rl inak. hogy megs*ere*t1k a n(#sor+kat0 ? L. (rtem m'r0 Brtem0 Ennek ellen(re to#'bbra is csak 'llt. (s mosolyg a,k't harapd'lta0 ? Ailyen gy-ny-rű e* a s*(k ? simított #(gig ra,ta Jeabody0 ? Aaga k(s*ítette; ? 2gen. (n. (s k1l-n-sen b1s*ke #agyok erre a darabra0 ? Ertem. mi(rt0 %i#(teles m+nka0 0?0. ? %-s*-n-m0 Aaga is /oglalko*ik k'rpito*'ssal; ? N(ha0 )ok mindennel /oglalko*om0 !em(lem. a ,-#őben sokkal t-bb időm ,+t ma,d k(*im+nk'ra. k1l-n-sen most. hogy >, lak'sba k-lt-*-m. (s s*eretn(m a* í*l(semnek meg/elelően berende*ni0 ? E* tel,esen term(s*etes ? lelkesedett As0 Chancy0 ?Aeg/igyeltem. milyen , l /els*erelt. (s 'ttekinthető e* a* 1*let0 "mint bek-lt-*tem a* >, lak'somba. bi*tosan #is*s*a,-#-k. de akkor m'r mint egys*erű ci#il #'s'rl 0 ?Csod'latosG 9add ad,ak egy ismertetőt a bolt+nkr l0 &+d,a. tan/olyamokat is s*er#e*1nk. (s ha#onta egys*er kl+b/oglalko*'st a* a*onos (rdeklőd(sűeknek ? h>*ott elő egy dis*ket egy /adobo*b l. amelynek a tete,(t /aragott t1nd(rk(k dís*ített(k0 ? Nagys*erűG ? &+d,a. hadnagy. a k(*im+nka nem csak pomp's lehetős(g. hogy a* ember gy-ny-rű t'rgyakat alkosson. amelyek ki/e,e*ik a s*em(lyis(g(t. (s a* (#s*'*ados hagyom'nyok tis*telet(t. hanem egyben ter'pia is0

$eltes*em. a maga m+nk','ban sok embernek ,+t a* es*(be. hogy pihennie kellene egy ke#eset. mik-*ben megtis*tít,a a lelk(t0 ? Jontosan így #an ? nyelte #iss*a Jeabody a ne#et(s(t. hogy a bolt#e*ető ilyen k-nnyed(n elől(ptette0 ? E* #it'n /el1l 'll0 !engeteg bar'tom (s ismerős-m #an. akiknek s*int(n a has*n'ra #'lna0 ? %omolyan; ? )*eretn(nk megkapni a t-r*s#'s'rl inak a n(#sor't. As0 Chancy ? mosolygott r' s*(lesen Jeabody0 ? Nagyon h'l'sak lenn(nk. ha egy1ttműk-dne #el1nk. (s e**el is t'mogatn' a NDJ)D?t0 ? F0 9mm ? k-s*-r1lte meg a tork't0 ? De +gye nagyon dis*kr(ten ke*elik ma,d; ?" lehető legdis*kr(tebben ? mosolygott to#'bbra is Jeabody0 ? A'ris k(s*ítek egy m'solatot0 Jeabody m(g odakint a* +tc'n is el(gedetten #igyorgott. sőt m(g n(h'ny t'ncl(p(st is le,tett0 ? Nos; ?Ainős; ?Igyan m'r ? b-kte oldalba E#e?et a k-ny-k(#el0 Aegdics(rhetn(l egy kicsit0 E#e meg'llt egy mo*g 'r+s előtt0 " ko//ein egyre n(lk1l-*hetetlenebb elem(#( #'lik a mai napnak. gondolta0 ? %(rek k(t poh'r Jepsit0 ?Egy norm'lt (s egy di(t'sat0 Vigy'*nom kell a* alakomra ? magyar'*ta Jeabody0 E#e #'llat #ont. (s n(mi apr t kotort elő a *seb(ből0 "* első korty +t'n >gy (re*te. a #il'g ism(t sokkal s*ínesebb0 ?7 m+nk't #(ge*t(l0 &al'n to#'bb tartott. mint bele#erni Chancy arc't a* as*tal'ba. de így sokkal tis*t'bb #olt0 ? &+dod. most. hogy t'rsak #agy+nk. (n lehetek kettőnk k-*1l a , *sar+0 ? 9+h+0 Ait bes*(lt(l -ss*e#iss*a arr l a s*(kről; ? "* egy steppelt s*(k0 2ga*'n gy-ny-rű. (s a s*oba dís*e lehet0 !'ad's+l a* elk(s*ít(s(he* remek1l /el lehet has*n'lni a marad(k anyagokat0 Aag't a b>tort el(g ross*+l #'las*totta ki. de első os*t'ly> m+nk't #(g*ett ra,ta0 ? Ait meg nem tan+l a* ember0 Jers*e ennek nincs semmi has*na0 %apkodd a l'bad. Jeabody0 " testmo*g's a leg,obb m ds*er. hogy #igy'** a s>lyodra0 )okkal hamarabb le/ogys* tőle. mint a di(t's Jepsitől0 ? 2gen. de (n di(t's Jepsit is*ok. (s mellette mo*gok0 "mi a*t ,elenti. hogy a ma esti #acsor'n megehetem a des*s*ertet is0 9a m'r itt tart+nk. mit /ogs* /el#enni; ? Ait /ogok /el000 L. a /rancbaG ? Nem his*em. hogy e* a meg/elelő ki/e,e*(s. amikor egy bar'ti #acsor'r l bes*(l1nk0 Aindenk(ppen el kell menn1nk ? /olytatta. mielőtt E#e #'las*olhatott #olna ?. hacsak nem p-r-gnek /el a* esem(nyek0 J'r ra kellemes bes*(lget(s a

bar'tainkkal nem h'tr'ltat,a a nyomo*'st. Dallas0 ?7ess*+s ? kortyolt bele E#e a Jepsi,(be. mik-*ben a boltho* legk-*elebbi ed*őterem /el( s(t'ltak0 ? E*t a* eg(s* #acsor't h'tbor*ongat nak tal'lom. k1l-n-sen most. hogy nem siker1lt rendesen kial+dnom magam0 !(gen olyan egys*erű #olt a* (letem0 ?Amm0 ? %omolyan0 Jontosan a*(rt. mert nem ismertem ennyi embert0 ? Nem gondolod. hogy ki kellene *'rnod #alakit belőle. (s akkor megint egys*erűbb lenne; De kit #'las*tan'l; !oarke?ot; &+dod. e*t m'r megbes*(lt1k0 9a !oarke s*abad lenne. a*onnal r'mo*d+ln(k0 AcNab pedig r'd0 E#e /+llado*ni ke*dett a* +tols korty Jepsitől. mire Jeabody segítők(s*en h'tba #erte0 ? Ny+gi0 Csak #icceltem0 ? " te kapcsolatod AcNabbal nagyon beteges0 ? &+dom ? ragyogott Jeabody0 ? Bppen ettől #agy+nk olyan boldogok0 " 7ims Gym be,'rata nem #olt m's. mint egy /alba #'gott ly+k0 A-g-tte kopott l(pcső #e*etett a m(lybe. ma,d egy #asa,t 'llta a* >t,+kat0 E#e >gy #(lte. e* lehet a* első pr ba0 9a egy leendő #end(g k(ptelen kinyitni. ny+godtan mehet #iss*a a* +tc'ra0 " le#egőben minden1tt lehetett (re*ni a* i**adt /(r/iak ,elenl(t(t0 "* i**ads'gs*ag egyenesen arc+l csapta a bel(pőket0 " #alamikor ipari s*1rk(re /estett /alakr l /oltokban m'llott a /est(k0 " mennye*eten ro*sda/oltok ,ele*t(k a be'*'sokat. a mocskos. b(*ss*ínű padl r l pedig p'rak(nt s*'llt /el a bű*0 E#e >gy #(lte. a*oknak a /(r/iaknak. akik ide ,'rnak. >gy illato*hat. mint a leg/inomabb par/1m0 " /els*erel(s is alaps*intű #olt ? semmi /elesleges dís*ít(s0 )>lyok (s r+dak. n(h'ny homok*s'k (s boks*labda. (s p'r i*omerősítő g(p. melyek mintha a m>lt s*'*adban k(s*1ltek #olna0 Egy mag'nyos t1k-r is 'llt a helyis(gben0 Bppen egy /(r/i 'llt előtte. (s s>ly* #al a ke*(ben a* i*mait n(*egette0 Egy m'sik a /ek#enyom padon i**adt. amely l'ts* lag egys*erű #-r-s/enyőből k(s*1lt. csakhogy hi'ny*ott r la a p'rn'*'s0 E#e >gy #(lte. a* e//(le >ri h+nc+ts'gokat le is k-pn(k0 " harmadik >gy p1/-lte a* egyik homok*s'kot. mint egy hűden /eles(get s*ok's0 Aindny',an s*1rke. l-ty-gős tr(ningnadr'got. (s +,,adan p l t #iseltek0 Aintha e* lenne a hely egyenr+h',a0 Csak a mellkas+kra /estett !oss*/i> ,el#(ny hi'ny*ott0 "mikor E#e (s Jeabody bel(ptek. hirtelen mindenki abbahagyta. ami#el (ppen /oglalatoskodott0 Biceps*n(*egető s>lya a le#egőben maradt. $ek#enyom #iss*atette a s>lyt a #ill'ra. 9omok*s'k pedig -kl(#el nekit'mas*kodott a homok*s'knak0

" be'llt cs-ndben E#e hallotta a s*oms*(dos helyis(gből 'ts*űrődő *a,okat (s b'torít'st0 ? Egy balhorgot 1ss. te ostoba /(les*űG V(gighordo*ta tekintet(t a* arcokon. ma,d #iss*at(rt 9omok*s'kho*. mert ő 'llt ho**' a legk-*elebb0 ? Van itt #alami iga*gat /(le; 8egnagyobb megd-bben(s(re a hatalmas termetű /(r/i a l'ba +,,'ig elpir+lt0 ? L. csak 7im0 F#(000 2*(. -#( e* a hely0 2*(0 Bppen Beanert treníro**a a s*orít ban. ass*onyom0 E#e megind+lt a s*oms*(d terem /el(0 $ek#enyom /el1lt. (s leple*etlen gyanak#'ssal (s nemtets*(ssel /igyelte0 ?7im nem enged be ide nőket0 ?7im bi*tosan nem t+d,a. hogy a nemek s*erinti dis*krimin'ci t a t-r#(ny b1nteti0 ? Dis*krimin'ci ? r-h-g-tt /el g>nyosan $ek#enyom 0 ? 7im nem dis*krimin'l senkit0 Egys*erűen nem engedi ide őket0 ? Aicsoda k1l-nbs(g0 Aennyi#el ed*; %(ts*'*het#en-t /ont0 Nagy,'b l ennyi lehet a s>lya is0 $ek#enyom let-r-lte k'#(barna arc'r l a* i**ads'got0 ? Mgysem t+dn' +t'nam csin'lni0 " kisl'nyok k(ptelenek kinyomni a sa,'t s>ly+kat0 E#e biccentett. (s le#ett n(h'ny t'rcs't a r>dr l0 ? Ennyi a s>lyom ? intett a h1#elyk+,,'#al $ek#enyom /el(. hogy 'll,on /el0 9omok*s'k a pad mell( l(pett0 ? 9-lgyem. +gye nem les* semmi ba,a; ? Nem. nem les* ? /ogta meg E#e a r+dat. ma,d lassan. ny+godtan kinyomta0 Egym's +t'n tí*s*er0 "mikor #(g*ett. #iss*atette a s>lyt a #ill'ra. (s /el'llt a padr l0 ? En nem #agyok kisl'ny ? intett /e,(#el 9omok*s'k /el(. aki ism(t elpir+lt. ma,d siet#e megind+lt a s*oms*(d helyis(g /el(0 ? Bn k(ptelen lenn(k kinyomni a sa,'t s>lyomat ? s>gta halkan Jeabody0 ? "*t his*em. m(g kisl'ny #agyok0 ? Gyakorol, ? 'llt meg E#e. (s /igyelni ke*dte a ringben *a,l ed*őmeccset0 " k-telek k-*-tt 'll . i*mos /(r/i /ekete bőre >gy csillogott. mintha ola,,al kente #olna be0 " l'ba olyan #astag #olt. mint egy /at-r*s. (s olyan erősnek l'ts*ott. ak'r a* ac(l0 " ,obbke*es 1t(sei p+s*tít ak. de mess*iről l'ts*ik. hogy a bal #'ll't leenged#e tart,a0 Gyorsan mo*g ellen/ele >gy /estett. mint #alami germ'n istens(g0 E#e k-*elebb l(pett a s*orít ho*0 "* ed*ő s*1rke melegítőben +gr'lt a ring k-r1l. hogy min(l t-bb s*-gből /igyelhesse a k1*dőket. mik-*ben s*en#ed(lyesen +tasít'sokat kiab'lt /el(,1k. (s +gyanolyan h(##el s*itko* dott0 Nagy,'b l -t l'b nyolc h1#elyk magas. becs1lte meg E#e.

(s m'r , csk'n elm>lt -t#en0 !'n(*(sre is meg lehet mondani. hogy a* orra t-bbs*-r tal'lko*ott n(h'ny -k-llel0 "mikor ordít'sra nyitotta a s*','t. E#e megl'tta egy e*1st/og csillan's't0 %i#'rta a menet #(g(t. (s /igyelte a neh(*s>ly>. /ekete /(r/it. aki leha,tott /e,,el tűrte lepkes>ly> tr(nere s*idalmait0 ? Eln(*(st a *a#ar's(rt ? ke*dte0 7im /elkapta a /e,(t0 ? Nem s*eretem. ha nők ,-nnek a* ed*őtermembe ? l-k-tt egy t-r1lk-*őt a boks*ol ,'nak. ma,d >gy ind+lt E#e /el(. mint egy kism(retű tank0 ? %i/el(G E#e elő#ette a ,el#(ny(t0 ? )*erintem ink'bb ke*d,1k el-lről0 ? Egy női *sar+0 A(g egy 'tlagos nőn(l is ross*abb0 E* a* (n ed*őtermem0 Egy /(r/inek ,oga #an a*t tenni. amit akar an(lk1l. hogy a nők beles* ln'nak0 Előbb *'rok be. mintsem nőket ke*d,ek s* rako*tatni0 2de nem ,-n egy sem. hogy a*t'n /rancos limon'd(t k(r,en0 ? "kkor mindketten s*erencs(sek #agy+nk0 Igyanis (n sem a*(rt ,-ttem. hogy /el,elentsem a t-r#(nyek megs(rt(se miatt0 ?&-r#(nys(rt(s. a* 'm. a #alagam0 E* komoly ed*őterem. nem pedig #alami tinglitangli0 ? 8'tom0 Dallas hadnagy #agyok. ő pedig a t'rsam. Jeabody nyomo* 0 " gyilkoss'giakt l ,-tt1nk0 ?Nos. abban pokolian bi*tos #agyok. hogy nem -ltem meg senkit0 Aa,d k(sőbb0 ?E*t nagy megk-nnyebb1l(ssel hallom. 7im0 Van egy irod',a; ? Ai(rt; ? 9ogy ott /olytass+k a bes*(lget(st ahelyett. hogy megbilincsel#e h+rcoln'm magammal a kapit'nys'gra0 Nem maga miatt ,-ttem. (s cseppet sem (rdekel. ha ki*'r,a innen a nőket. #agy t+cats*'m tart,a. hogy me*telen1l t'ncol,anak a *+hany alatt0 A'rmint ha egy'ltal'n akad itt egy *+hany0 " s*agb l ít(l#e aligha0 ? Van *+hany0 Bs #an irod'm is0 E* a hely a* eny(m. (s >gy #e*etem. ahogy akarom0 ? !emek0 Nagys*erű0 " maga irod','ba megy1nk. 7im. #agy ink'bb megn(*i a* eny(met; ?<tko*ott nők0 &e ? b-k-tt a boks*ol ,a /el(. aki a* eg(s* bes*(lget(s alatt leha,tott /e,,el. a kes*tyű,(t l b'l#a 'llt0 ? A(g egy r't -kl-** a s*orít ban. amíg meg nem tan+lod. mihe* ke*d, a k(t bal l'baddal0 Nekem most bes*(lgetnem kell ? ind+lt meg a* irod',a /el(0 ?"kkor ke*dtek ross*ra /ord+lni a dolgok ? ,egye*te meg Jeabody. mik-*ben megind+ltak 7im nyom'ban ?. amikor s*a#a*ati ,ogot kapt+nk0 8e/ogadom. hogy gy's*kerettel ,el-lte meg a*t a napot a napt'r'ban0 Egy ro*sd's l(pcső #e*etett /el a m'sodik s*intre0 "* i**ads'g (s a ro*sda s*aga. #alamint a p'ra arra +talt. hogy #alahol itt lehet a *+hany* 0 A(g E#e?nek is k-nnybe l'badt tőle a s*eme. pedig egy'ltal'n nem

tartotta mag't k(nyesnek0 Jeabody /1l(he* ha,olt (s beles>gta: ? B+nk 0 7im be#e*ette őket a* irod','ba0 "* as*talt boks*kes*tyűk. /og#(dők. t-r1lk-*ők (s n(h'ny papír borította0 " /alra a sa,'t. /iatalkori k(peit akas*totta. ahogy a ringben 'll0 "* egyiken egy dís*es -#et emelt a magasba0 Bedagadt ,obb s*em(ből. #(res orr'b l. (s k(kre?*-ldre #ert test(ből E#e arra k-#etke*tetett. hogy nem lehetett k-nnyű győ*elem0 ? Aikor nyerte el a címet; ? k(rde*te 7imtől0 ?Negy#en-tben0 &i*enk(t menetben0 Mgy ki1t-ttem 9ardyt. hogy k m'ba esett0 9'rom napig tartott. amíg mag'ho* t+dt'k t(ríteni0 ? Bi*tosan nagyon b1s*ke r'0 Bppen k(t nő megerős*akol's'nak (s meggyilkol's'nak a* 1gy(ben nyomo*+nk0 ? Nem t+dok r la semmit ? s-p-rt le egy adag s*ennyest a s*(k(ről 7im. (s le1lt0 ? %(ts*er el#'ltam0 " m'sodik. t-nkrement h'*ass'gom +t'n pedig m'r nem /oglalko*om a nőkkel0 ? B-lcs d-nt(s0 Ngy #(l,1k. hogy a gyilkos e*en a k-rny(ken lakik. dolgo*ik. #agy egys*erűen csak s*eret ide ,'rni0 ? Aelyik k-rny(kről bes*(l; &ipik+s nő. sohasem mond,a meg egyenesen. hogy mire gondol0 ? $ogalmam sincs. mi(rt #'lt el mag't l k(t /eles(g is. 7im0 9is*en annyira s'rmos0 %(t nő meghalt0 Aeg#ert(k. megerős*akolt'k. meg/o,tott'k (s megcsonkított'k őket. csak a*(rt. mert nők #oltak0 7im arc'r l eltűnt a pimas* #igyor0 ? Bppen e*(rt nem n(*ek m'st. csak a sportcsatorn't0 "*t his*i. ha kimegyek innen. nőket erős*akolok (s gyilkolok meg; A'ris keríthetek magamnak egy nyomor+lt 1gy#(det; ? E* csak mag't l /1gg0 Nem gyan>sít,+k semmi#el. de >gy #(l,1k. hogy aki e*t a k(t gyilkoss'got. sőt tal'n t-bbet is elk-#ette. komolyan ed*i a test(t0 &estes. (s nagyon erős0 Aag'n'l sok ilyen /(r/i meg/ord+l0 ?7(*+s %ris*t+s. most mit tegyek; %(rde**ek #(gig mindenkit. aki be,-n. hogy h'ny nőt /o,tott meg eddig; ? Aűk-d,-n egy1tt #el1nk. (s ad,a 't a* ed*őterem #end(geinek a n(#sor't0 ? 2smerem a t-r#(nyeket. (s minden hasonl s*art0 Nem kell 'tadnom semmit. amíg nem ho* #alami parancsot0 ? Jr b'l,+k meg m'sk(pp ? ny>lt bele Jeabody t'sk','ba E#e. (s előh>*ta Elisa AapleCood iga*ol#'nyk(p(t0 ? így n(*ett ki a* egyik 'ldo*at0 "*t #is*ont m'r nem m+tatom meg. mi lett belőle0 $el sem ismern(0 A(g el'r+lom. hogy #olt egy n(gy(#es kisl'nya0 ?7(*+s %ris*t+s ? /ord+lt mogor#'n a /al /el( 7im0 ? 2smerem a /i>kat. akik ide ,'rnak0 "*t his*i. #alami őr1lt hímso#inis*ta #agyok; %or'bban nők is ,'rtak ide0 ? " n(#sort0 7im /el/>,ta a* arc't0

? %i nem 'llhatom a* erős*akot0 " /(r/inak ke*e is #an. #agy nem; !'ad's+l rengeteg b'rc's s*aladg'l minden/el(. ha m'r minden'ron be akar,a d+gni #alakibe a /ark't0 Gyűl-l-m a* erős*akot0 9a engem k(rde*. ross*abb. mint a gyilkoss'g ? t+rk'lt a lomok k-*-tt. míg elő nem 'sott egy hordo*hat s*'mít g(pet0 "mikor ki(rtek a* +tc'ra. Jeabody /els ha,tott0 ? E* nem #olt semmi0 )okkot kapott a* orrom0 &al'n egy h(tbe is beleker1l. mire >,ra (re*ni /ogok #ele #alamit0 " tegnap megl'togatott ed*őtermek is (rettek. (s mondhatni. s*ínesek. de e* #is*i el a p'lm't0 ? A(g egybe el kell menn1nk0 %(tsaroknyira innen. ny+gat /el( #an egy k(*mű#esbolt is0 Előbb elmegy1nk oda. ma,d #iss*a,-#1nk. (s megn(**1k a* ed*őtermet0 Jeabody belegondolt. hogy mennyit m's*k'ltak m'r. (s mekkora t'#ols'got kell m(g le,'rnia0 ? "*t his*em. este k(t dess*ertet is es*ek0 &-bb mint k(t r',+kba ker1lt0 &o#'bb is tarthatott #olna. de s*erencs(re tal'ltak egy iga*gat helyettest. aki annyira i*galomba ,-tt. hogy ha csak (rintőlegesen is. de r(s*t #ehet egy nyomo*'sban. hogy minden adatot elő'sott a #end(geikről0 " m'sik ed*őterem sokkal tis*t'bb (s l'togatottabb #olt. mint 7im(. r'ad's+l sokkal ke#(sb( b1d-s0 De a* iga*gat kitartott amellett. hogy bes*(lnie kell a t+la,donossal. aki nem #olt ha,land egy1ttműk-dni a rendőrs(ggel semmiben. amíg s*em(lyesen meg nem győ*ődik a hely*etről0 9amarosan meg(rke*ett a* ős*es ha,>. hat l'b h'rom h1#elyk magas /(r/i. akinek a* ősei k-*-tt '*siaiak is lehettek0 Vigy'*#a /ogott ke*et E#e?#ei. mint aki tis*t'ban #an a sa,'t ere,(#el. (s /(l. hogy -ss*eroppant,a a* +,,ait0 ? 9allottam a gyilkoss'gokr l0 !ettenetes0 ? 2gen. +ram. #al ban a*0 ? Ai(rt nem 1l1nk le; "* irod',a nem #olt nagyobb. mint 7im(. de legal'bb >gy n(*ett ki. mintha nem h+s*on-t (#e. hanem mond,+k a m>lt h(ten takarított'k ki0 ? Mgy hallottam. hogy s*eretn(k megkapni a l'togat ink n(#sor't0 ? így iga*0 " nyomo*'s sor'n olyan adatok mer1ltek /el. amelyekből arra k-#etke*tet1nk. hogy a gyilkos elős*eretettel l'togathat,a a* ed*őtermeket0 ? Nem s*eretn(k arra gondolni. hogy esedeg ismerek #alakit. aki ilyesmire k(pes0 Nem arr l #an s* . hogy nem akarok egy1ttműk-dni mag+kkal. hadnagy. de előbb bes*(lnem kell a* 1gy#(demmel0 " #end(geink n(#sora bi*almas0 ? "hogy akar,a. Ar0 8ing0 Ai addig s*er*1nk egy parancsot0 2dőbe ker1l +gyan. de megs*ere**1k0 ? Bs e**el lehetős(get adnak a gyilkosnak. hogy esedeg >,ra meg-l,-n #alakit0 &is*t'n (s #il'gosan kihallottam a hang,'b l. hogy e*t akarta mondani0 Kdaadom a n(#sort. de

s*eretn(m megk(rni. hogy ha a ,-#őben b'rmire is s*1ks(ge les*. egyenesen ho**'m /ord+l,on. ne pedig a* iga*gat ho*0 Aegadom a s*'momat0 " /(r/iak (ppen olyan pletyk'sok. hadnagy. mint a nők0 Bn pedig nem akarom. hogy egy őr1lt gyilkosr l /ecseg,enek0 ? )emmi gond ? #'rt egy pillanatig E#e. mik-*ben 8ing +tasította a s*'mít g(pet. hogy m'sol,a 't a n(#sort egy dis*kre0 ? Nők is ,'rnak ide; ? B'rkit s*í#esen l't+nk ? mosolyodott el /inoman 8ing0 ? %1l-nben m(g megs(rten(nk a dis*krimin'ci ellenes s*-#ets(gi t-r#(nyt0 8egyen el(g annyi. hogy pillanatnyilag nem s*erepelnek nők a n(#sorban0 ? Aicsoda meglepet(s0 ? Aegk(r,1k $eeney?t. hogy #esse -ss*e a list'kat. mi pedig addig als*+nk n(h'ny r't ? mondta E#e. mik-*ben Jeabody#al kettesben a gyilkoss'gi csoport /el( s(t'ltak0 ? It'na t',(ko*tat,+k Aorrist (s Air't. (s ha d(l+t'n h'romig nem (rke*ik meg a labor,elent(s. s*(tr>g,+k Dickie segg(t0 ? "karod. hogy elők(s*ítsem; ? Nem0 Aa,d (n000 ? torpant meg E#e. amikor (s*re#ette. hogy egy nagy termetű /(r/i 'll /el a gyilkoss'gi csoport irod'i előtt elhelye*ett egyik s*(kről0 ? "ha. csin'ld csak0 It'na #an k(t s*abad r'd ? 'llt meg. (s meg#'rta. amíg Jeabody eltűnik a k-*-s irod'ban. ma,d *sebre #'gott k(**el megind+lt előre0 ? 9(. !ecsiG ? Dallas0 7 . hogy l'tlak0 " *sar+k mindig idegesek les*nek egy kicsit. amikor egy hatalmas. , k(pű n(ger l /r'l k-r1l-tt1k0 !ecsi #al ban hatalmas #olt0 Bs /ekete0 De , k(pűnek m(g a legnagyobb , ind+lattal sem lehetett ne#e*ni0 "* arca m'r a teto#'l'sok előtt sem lehetett #on* 0 )*űk. e*1sts*ínű p l t #iselt. amire l-ty-gős bőrmell(nyt terített0 %(nyelmes. /ekete nadr'g,'#al be lehetett #olna teríteni egy kisebb birtokot0 "m>gy sem lebecs1lendő magass'g't pedig m(g a #astag talp> cipő is megtoldotta0 F#( #olt a Aocskos "l,a ne#ű s*e:kl+b. ahol a* italok k-*el 'lltak a m(reghe*. s*en#ed(lyes *ene s* lt. (s a legt-bb t-r*s#end(g (let(ben legal'bb annyi időt t-lt-tt r'cs m-g-tt. mint s*abadl'bon0 "*(rt ne#e*te !ecsinek mag't. mert sa,'t be#all'sa s*erint ilyen hangot ad. amikor egym'snak csap,a k(t ember kopony','t0 " ny'ron #is*ont E#e l'tta. milyen keser#esen *okog a meggyilkolt test#(re holtteste mellett0 ? "*(rt ,-tt(l ide. hogy *sar+kat i,es*tgess; ? (rdeklőd-tt0 ? &(ged nem lehet semmi#el sem megi,es*teni. /eh(r l'ny0 Van egy perced; %eress1nk egy helyet. ahol nem hallanak minket ilyen sokan0 ? Kk( ? #e*ette be a* irod','ba E#e. (s becs+kta a* a,t t0 ? " *sar+k bos*ork'nykonyh',a ? mosolyodott el hal#'nyan !ecsi0 ? Nem hittem #olna. hogy egys*er m(g -nk(nt ,-#-k ide0

? %(rs* egy k'#(t; !ecsi megr'*ta a /e,(t. (s >gy helye*kedett. hogy kil'sson a* ablakon0 ? Nincs t>l sok hely idebent0 ? Nem. de e* legal'bb a* eny(m0 Nem 1ls* le; !ecsi ism(t csak a /e,(t r'*ta0 ? !(gen l'ttalak0 ? !(gen ? hallgattak n(h'ny pillanatig. mert mindkette,1knek es*(be ,+tott a* +tols alkalom. amikor -ss*e/+tottak0 ? 8eg+t bb akkor. amikor el,-tt(l ho**'m. (s a s*emembe mondtad. hogy egy ga*ember meg-lte a test#(remet0 "kkor nem nagyon t+dtam bes*(lni0 . ? Nem kellett sokat mondani0 !ecsi beh>*ta a nyak't0 ?Nem0 ? J'r hete le+grottam a b'rba. de a csapos a*t mondta. hogy el+ta*t'l a #'rosb l0 ? Nem t+dtam maradni. a*ok +t'n. ami a* (n dr'gas'gommal t-rt(nt0 El kellett mennem egy kis időre0 Ita*gattam0 Nagy a #il'g0 Aegn(*tem magamnak egy r(s*(t0 )ohasem t+dom el(gg( megk-s*-nni a*t. amit (rtem (s a test#(rem(rt tett(l0 Nem tal'lom a s*a#akat0 ? Nem kell k1l-n megk-s*-nn-d0 ? Gy-ny-rű #olt0 ? 2gen. a*0 Bn m(g sohasem #es*ítettem el senkit. aki ennyire k-*el 'llt #olna ho**'m. de000 !ecsi #iss*a/ord+lt E#e /el(0 ? &e nap mint nap #es*ítes* el embereket0 $ogalmam sincs. hogy bírod el#iselni ? #ett egy m(ly l(leg*etet0 ? %aptam egy le#elet a /(r,edtől. amelyben megírta. hogy egy /'t 1ltettetek a test#(rem eml(k(re0 Nagyon s*(p0 Elmentem megn(*ni0 Aost pedig s*eretn(m megk-s*-nni0 ? Nincs mit0 ? Csak annyit akarok mondani. hogy t+dom. mindent megtett(l (rte. (s e*t sohasem /ogom el/ele,teni0 "* (lőknek (lni1k kell. nem s*'mít. milyen 'ron0 Bn pedig most megpr b'lok to#'bb (lni0 9a le,-ss* a* A"?ba. m'r ott les*ek0 )*(tr>gom a seggeket. megreccsintem a kopony'kat. mint m'skor0 ? Fr1l-k. hogy #iss*a,-tt(l0 ? 9a b'rmire s*1ks(ged lenne. csak s* l,0 "*t #is*ont meg kell mond,am. l'ttalak m'r ,obb /orm'ban is0 ? 9oss*> napok 'llnak m-g-ttem0 ? &al'n neked is el kellene +ta*nod egy kis időre a #'rosb l0 ? &al'n ? ha,totta /(lre a /e,(t E#e. (s alaposan s*em1gyre #ette !ecsit0 ? Lri'si /ick #agy0 ? Dr'gas'gom ? simított #(gig !ecsi a slicc(n0 ? Erről d'kat t+dn(k *engeni0 ? $ogadni mertem #olna0 "*(rt ,obb. ha p r'*on tartod ? gondolkodott el E#e0 ? Egy ilyen hatalmas. , k(pű. /ekete /(r/i bi*tosan el,'r ed*eni. ha meg akar,a őri*ni a* i*mainak a

kem(nys(g(t0 ? Ktthon is #an /els*erel(sem ? kacsintott !ecsi0 ? De hetente k(ts*er #al ban elmegyek egy ed*őterembe0 ? 2smered a 7ims Gymet; ? "* egy p-ceg-d-r0 ? 9allottam0 Bs mi a hely*et a &est(pítőkkel; ? Ktt nincsenek nők0 Ai(rt #es*tegessem a testem l't#'ny't /(r/iakra; !'ad's+l a ho**'m hasonl /(r/iak a* ilyen helyeken mindig kapnak n(h'ny a,'nlatot. (s akkor m(g a* időmet is arra kell /ecs(relnem. hogy be#erem a k(p1ket0 Bn a* <pol ba ,'rok0 Ktt ed*(s +t'n tel,es mass*'*st kapok0 &el,es mass*'*st. ha (rted. mire c(l*ok0 ? De ismered a t-bbi helyet is. (s esedeg ben(*hetn(l. hogy megt+dd. mi >,s'g odabent0 !ecsi s*(lesen el#igyorodott0 ? Ben(*hetn(k. ha egy #(*na seggű. /eh(r *sar+nő k(rne meg r'0 ? Egy hat l'b n(gy h1#elyk (s hat l'b nyolc h1#elyk k-*-tti /(r/it keresek0 $eh(r bőrű0 Gyűl-li a nőket0 Aag'nyos0 Nagyon erős0 ? 9a ben(*ek e*ekbe a* ed*őtermekbe. mintha csak a*t latolgatn'm. hogy otthagyom a r(git. esetleg -ss*e/+thatok #ele0 ? Esedeg0 "kkor #is*ont a*onnal hí#, /el0 ? Aa,d megl'tom. mit tehetek0 &i*enharmadik /e,e*et E#e a* as*tal'ra dől#e al+dt egy r't0 "mikor /el(bredt. csaknem csal dottan l'tta. hogy a be(rke*ett 1*enetei k-*-tt ott a labor,elent(s0 így nem maradt oka el#erni a labor#e*etőt0 <tol#asta a* anyagot. meghallgatta Jeabody 1*enet(t. ma,d #(gign(*te a* e?mail,eit0 " kapit'ny irod','b l (rke*ett t',(ko*tat s*erint d(l+t'n n(gykor meg kell ,elennie egy sa,t t',(ko*tat n0 "* iga*at meg#all#a erre m'r s*'mított0 !'ad's+l ha nem s*edi -ss*e mag't. akkor nem csak. hogy elk(sik. de m(g /el sem t+d k(s*1lni0 Aegd-r*s-lte a* arc't. (s /elhí#ta Aorrist a h+llah'*ban0 Aorris s*em(lyesen /ogadta a hí#'st0 ? Ait t+ds* mondani; ? #'gott egyből a dolgok k-*ep(be E#e0 ? Bpp most akartam 'tk1ldeni a boncol'si ,egy*ők-ny#et0 8ily Napier r-#id (lete (ppen >gy (rt #(get. mint Elisa AapleCood(. (s #(lem(nyem s*erint +gyana* a gyilkos+k0 " test(n (s a* arc'n #is*ont , #al t-bb s(r1l(st tal'ltam. ami arra +tal. hogy a* elk-#ető d1he /oko* dik ? /ord+lt /(lre Aorris. (s E#e l'tta. hogy lek(r egy /',lt a s*'mít g(p(re0 " hal'l be'llt'nak a* időpont,'t pontosan 'llapítottad meg. mint mindig0 Itol,'ra s1lt dis*n h>st e#ett ri**sel. (s kiss( #(rs*eg(ny #olt0 Nem tal'ltam spermanyomokat0 " h1#ely(ből #is*ont siker1lt kiemelnem n(h'ny s*-#ets*'lat0 )*erintem a l'ny nadr'g,'r l ker1ltek oda. mik-*ben a gyilkos

megerős*akolta0 "kadt m(g a test(n n(h'ny to#'bbi s*-#ets*'l. #(lem(nyem s*erint a*ok is a sa,'t r+h','b l0 " k-rme al l /-ldet (s /űs*'lakat s*edtem ki. de e*t m'r te is (s*re#etted0 Jr b'lt a /-ldbe kapas*kodni0 Nem siker1lt idegen s*őrs*'lakra b+kkannom0 ?" AapleCood test(n tal'lt s*őrs*'lak a k+ty','t l (s egy m k+st l s*'rma*tak ? 'r+lta el E#e0 ? " k+tyas*őr ,elenl(te nyil#'n#al . a m k+s( pedig bi*tosan a parkbeli s(ta sor'n tapadt r'0 Dickie ,elent(se s*erint a k-rme alatt /ekete műs*'l #olt0 %-*-ns(ges. minden1tt elő/ord+l . /ekete műs*'l0 Aa,d ha megles* a gyilkos. -ss*ehasonlíthat,+k a r+h','#al. de egyelőre ettől nem ker1lt1nk ho**' k-*elebb0 ? )a,nos a* őr1ltek csak ritk'n ostob'k0 ? "ha0 %-s*. Aorris0 E#e (ppen arra k(s*1lt. hogy Aira irod','t is /elhí#,a. amikor (re*te. hogy hirtelen le*+han a #(rc+kors*int,e0 Ai#el a titkos k(s*let(t m'r kimerítette. a* a+tomata maradt a* egyeden lehetős(ge0 %is(t'lt a* előt(rbe. meg'llt a csokol'd(a+tomata előtt. (s leple*etien gyűl-lettel m(regette a g(pet0 ? Valami gond #an; E#e /eln(*ett. (s megpillantotta Air't0 ? )emmi0 Bppen hí#ni akartalak. csak gondoltam. előtte bekapok #alamit0 ? Erre/el( #olt dolgom. gondoltam. be+grom0 ? Nagys*erű ? t(to#'*ott E#e. ma,d n(mi apr t h>*ott elő a *seb(ből0 ? Aegtes*el egy s*í#ess(get. (s #es*el nekem egy &+rb s*eletet; ?!endben ? tolta /(lre Aira E#e ke*(t a* apr #al0 " #end(gem #agy0 ? %-s* ? tette #iss*a E#e a* (rm(ket a *seb(be. (s megcs-rgette0 ? 9acsak nem /elt(tlen1l s*1ks(ges. elker1l-m a* (rintke*(st a* a+tomat'kkal0 &apas*talatb l0 ? 9mm0 Gy1m-lcsp d st. #agy karamellp d st k(rs*; ? %aramellp d st0 7+tott időd elol#asni a Napier,elent(st; ? Csak 't/+tottam ? #'las*totta ki Aira a meg/elelő csokol'd(t. mire a* a+tomata. E#e #(lem(nye s*erint igencsak morog#a. előadta. hogy a &+rb s*elet milyen /inom (s nagys*erű. ma,d elsorolta a* -ss*ete#őit. mielőtt kiadta a meg/elelő r(sen0 ? $el kellene s*erelni r',+k egy n(mít gombot0 %omolyan ? t(pte le E#e a papírt. (s beleharapott a csokol'd(ba0 %(rs* m(g egy kis időt. hogy 'ttan+lm'nyo*d a* akt'kat; ?9as*nos lenne. de csak annyit t+dok mondani. amire s*erintem m'r magad is r',-tt(l0 " gyilkos /oko**a a temp t0 Ai#el a* elő*ő esetet k-#etően ilyen hamar >,ra meg-lt egy nőt. logik+san k-#etke*ik. hogy egys*erre t-bb 'ldo*atot is ki#'las*tott (s k-#etett0 Nem tal'lt'l a testen olyan s(r1l(st. ami arra +tal. hogy a l'ny #(deke*ett. (s a hal'la előtt sokkal s>lyosabb #er(st kapott. mint a m'sik; ? %isebb #olt AapleCoodn'l0 &-r(keny0 )*erintem a* első -k-lcsap's a* arc't (rte. (s elt-rte a* 'llkapcs't0 E*+t'n nem maradhatott benne sok harci ked#0 ? " hal'l be'llta előtt els*en#edett s(r1l(sekből arra k-#etke*tetek. hogy

a gyilkost sokkal agress*í#abb'. sokkal /r+s*tr'ltabb' tette a*. hogy meg sem pr b'lt #(deke*ni0 Csak akkor bi*onyíthat,a a sa,'t ere,(t (s /elsőbbrendűs(g(t. ha k1*d a* 'ldo*at0 ?Nem t>l s* rako*tat #erni #alakit. ha a m'sik nem (re* belőle semmit sem0 ? Ebben nem (rtek #eled egyet0 " l'ny #iselked(se csal d'st oko*ott a gyilkosnak0 ? 9a e* iga*. akkor megint -lni /og. m(gpedig hamarosan0 )*1ks(ge #an a kiel(g1l(sre ? harapott bele E#e ism(t a csokol'd(ba. (s /el?al' ,'rk'lt a /olyos n. mik-*ben Aira t1relmesen #'rt0 ? 9amarosan sa,t t',(ko*tat t kell tartanom0 Aond,am a*t. hogy a hoss*>. barna ha,> nők ne men,enek s-t(ted(s +t'n a* +tc'ra; 7(*+som0 Mgy (r*em. mintha lassan bekeríten(m0 Br*em. hogy s*or+l a h+rok k-r1l-tte. de m(g nem ker1lt a hely(re a mo*aik minden darab,a0 Bs amíg e*t keresem. mik-*ben megpr b'lom be*'rni. lehet. hogy elkap m(g egy l'nyt0 ? 2gen. e* nagyon is elk(p*elhető ? mondta higgadtan Aira0 ? &al'n nem is csak egyet /og meg-lni. mielőtt siker1l meg/(ke*ned0 De e* nem a te lelkiismeretedet terheli0 9anem a* -#(t0 ? &+dom. de000 ? De nagyon neh(* arra gondolnod. hogy odakint #an egy nő. aki ny+godtan (li a mindennap,ait. (s /ogalma sincs arr l. hogy #alaki a*t ter#e*i. erős*akkal el#es*i a* (let(t0 !ettenetes0 )*-rnyű lehet arra gondolni. hogy minden erő/es*ít(sed ellen(re sikerrel ,'rhat0 ?Aik-*ben pedig e*t ter#e*i. (n ma este egy 'tko*ott #acsor'ra #agyok hi#atalos0 ? E#e ? /ogta meg E#e ke*(t Aira. (s kiss( t'#olabb h>*ta a /olyos n ,'r ? kelő emberektől0 ? !(gebben semmi m'ssal nem /oglalko*t'l. csak a m+nk'ddal0 ? Vacsora ? emelte /el E#e mind a k(t ke*(t. mintha csak a* esem(ny nagys'g't kí#'nn' (r*(keltetni0 ? Egy gyilkos meg/(ke*(se ? t'rta s*(t a kar,'t0 ? Nem -ss*ehasonlíthat a kettő0 ? )emmi sem ilyen egys*erű. e*t magad is , l t+dod0 Aost m'r el'r+lhatom. hogy h'rom. de m(g k(t (##el e*előtt is att l /(ltem. hogy ki /ogs* (gni0 El#es*íted a* es*ed. (s akkor m'r nem 'llhats* ki egyetlen 'ldo*at ,ogai(rt sem0 E* komoly trag(dia lenne. nemcsak neked. de a test1letnek (s a #'rosnak is0 "* őr1letnek m(g a gondolat't l is ,eges g-rcsbe r'nd+lt E#e gyomra0 ? Nem hagyom. hogy e* megt-rt(n,en0 ? E* nem #'las*t's k(rd(se0 %(t (##el e*előtt. /ebr+'rban r(s*t kellett #enned egy s*ab'lys*erű Vi*sg'laton. ami(rt meg-lt(l egy gyan>sítottat ? /olytatta halkan Aira0 ? 2gencsak enyhe meg/ogalma*'s0 "* a /ick egy #(res k(st l b'lt a ke*(ben. a l'bai előtt pedig egy /eltrancsíro*ott

k-ly-k he#ert0 ? Nem sok hí,a #olt. hogy megb+k, a Vi*sg'laton0 Nem a*(rt. mert meg-lt(l egy embert. ami s*1ks(gs*erű #olt. (s minden s*empontb l iga*olhat . hanem a gyerek miatt0 Csak a* akaraterődnek k-s*-nheted. hogy 'tment(l0 E*t te is t+dod. (s (n is t+dom0 E#e #iss*agondolt a t-rt(ntekre0 %rist'lytis*t'n eml(ke*ett. ahogy /elrohant a l(pcsőn. mik-*ben hallotta a* agy'ba />r d sikolyokat0 Bs arra is. amit l'tott. amikor bet-rte a* a,t t0 Elk(sett0 " kisl'ny >gy /estett. mint egy ,'t(k baba0 Egy apr cska ,'t(ks*er egy s*-rnyeteg karmai k-*-tt0 ? A(g mindig magam előtt l'tom0 Aandy #olt a ne#e s ha,tott E#e0 ? Egyes esetek ,obban meg#iselik a* embert. mint a t-bbi0 ? &+dom ? mass*íro*ta meg E#e kar,'t /inoman Aira0 El#(ge*ted a /eladatod. de nem t+dtad megmenteni a gyereket0 E* nagyon meg#iselt0 Aint ahogy n(h'ny m's 1gyed is0 "* a t(ny. hogy megnyílt'l. hogy ma este #acsor'*ni m(s*. m(g akkor is. ha k-*ben 'lland an a m+nk'ra gondols*. lehet. hogy nem tes* ,obb emberr(. #agy ,obb nyomo* #'. de (#eket ad a* (letedhe*0 )ok?sok (#et. amelyek alatt ny+godtan #(ge*heted a dolgodat0 ? !(gebben e**el a ki,elent(seddel alaposan /elboss*antott'l #olna0 Aira mosolyra h>*ta a s*','t0 ? &+dom0 ? &al'n iga*ad #an0 El#(gre e* csak egy #acsora0 "* embernek pedig ennie kell ? pillantott le a ke*(ben tartott csomagol papírra. (s erőtlen1l elne#ette mag't0 ? 2dőnk(nt0 ?"laposan 't /ogom ol#asni a* akt't0 9a (s*re#es*ek benne #alamit. a*onnal /elhí#lak0 Bs /oko*ottan oda/igyelek erre a* 1gyre0 B'rmikor /elhí#hats*0 "k'r (,,el is0 ?%-s* ? gyűrte gomb cc' a papírt E#e. (s beledobta egy h+llad(kmegsemmisítőbe0 ? Bs k-s* a bi*tat'st0 " /1rdőn(l meg'llt. (s hideg #i*et locsolt a* arc'ba0 Aa,d. mi+t'n megs*'radt. előh>*ta a komm+nik'tor't0 ? Jeabody0 ? 9adnagyG E#e l'tta. milyen s'padt Jeabody arca. (s milyen riadt a s*eme0 ? &alpra. katonaG Negyed ra m>l#a ke*dődik a sa,t t',(ko*tat 0 ? Brtem0 Csak hadd po/o**am /el magam. hogy /el(bred,ek. (s m'r ind+lok is0 ? 9a nem ind+ls* a*onnal. (n magam po/o*lak /el0 ? Ailyen ked#esen t+ds* bes*(lni a* emberrel0 E#e a,ka megremegett. mik-*ben bontotta a* -ss*ek-ttet(st0 &al'n m(gsem olyan neh(* megnyitni a* (let(t ? legal'bbis itt?ott0 " dolgok nagy rends*er(ben a sa,t t',(ko*tat k ,elentett(k E#e?nek a* abs*ol>t /elesleges *abs*emet0 Bppen >gy bos*s*antott'k. mint egy enyh(bb gyomor/','s0

8'tta. hogy a ki(rke*ő politik+sok a kapit'nys'g l(pcső,(t has*n'l,'k. mintha csak rendőrs(gi. (s nem politikai esem(nyen #enn(nek r(s*t0 " polg'rmester #ill'minter,>t adott. mielőtt h'tral(pett. hogy teret enged,en a rendőr/őn-knek0 &ibble egys*erre tűnt be/oly'sosnak. aggodalmasnak (s idegesnek. mik-*ben t-m-ren. l(nyegre t-rően ismertette a t(nyeket0 E#e nem is #'rt m'st tőle0 " #'ros rendőr/őn-k(nek a* arc'n nem is t1kr-*ődhetnek m's (r*elmek. amikor 'rtadan nőket t'mad meg egy őr1lt a parkokban0 )-t(ts*1rke -lt-nyt. (s komor. k(k nyakkendőt #iselt0 " ha,t k','n egy apr . arany rendőr,el#(ny csillogott0 9i#atalos (s eleg'ns r+ha. gondolta E#e. amely r'ad's+l nagyon is illik ho**'0 &ibble nem #'las*olt a ho**' int(*ett k(rd(sekre. de a polg'rmesterhe* hasonl an ő is adott egy #ill'minter,>t0 " nyomo*'s /olyik. gondolta E#e. de a gyilkos s*em(lye m(g nem ismert0 Dolgos+nk. (s /enntart,+k a rendet0 9at'ro*ott hang#(tel(#el remek terepet adott 't =hitney?nek0 %-*ben telt a* idő. (s annak ellen(re. hogy nem sok >, in/orm'ci t adtak ki. a m(dia k(p#iselői legal'bb elcs'mcsoghattak a koncon. mik-*ben t+datt'k a lakoss'ggal. hogy a legmagasabb #'rosi hi#atalnokok /oglalko*nak a* 1ggyel0 Nagys*erű e* a #'ros. (s hat'ro*ott a #e*et(s. gondolta E#e0 Ainden s-t(t sarok (s sik'tor ellen(re e* egy nagys*erű #'ros0 $ontos. hogy erről ne /eledke**en meg0 $ontos. hogy akkor is l'ssa a* (rt(keit (s a* ere,(t. amikor mocsokban g'*ol0 Aost ott 'llt a kapit'nys'g l(pcső,(n. a* (les. s*eptemberi naps1t(sben. (s t+dta. hogy minden kegyedens(g. bűncselekm(ny (s kicsinyess(g ellen(re e* egy remek #'ros0 !'ad's+l a* egyeden. amelyet a* otthon'nak ne#e*het0 ? Dallas hadnagy #e*eti a nyomo*'st0 F sokkal t-bb k(rd(s1kre t+d #'las*olni ? /ord+lt /el(,e =hitney0 ? Dallas0 )*(pen. rangsor s*erint megy1nk. gondolta E#e. ma,d egy hirtelen -tiettől #e*(rel#e karon ragadt Jeabodyt. (s a t'rsa meglepett ellenke*(se dac'ra mag'#al h>*ta a p di+mra0 ? " t'rsammal. Jeabody nyomo* #al ke#(s ho**'/ű*ni#al nk #an a* elhang*ottakho*. (s =hitney kapit'ny m'r a k(rd(seket is meg#'las*olta0 )*'m+nkra most első a nyomo*'s0 Erre ge,*írk(nt t-rt elő a k(rd(s-*-n a riporterekből0 E#e egy darabig hagyta. ma,d ki#'las*tott egyet k-*1l1k0 ? Aindk(t 'ldo*atot megcsonkított'k0 Aaga s*erint rit+'lis gyilkoss'g t-rt(nt; ?" nyomo*'s sor'n -ss*egyű,t-tt bi*onyít(kok nem erősítik meg e*t a /elt(tele*(st0 Mgy #(l,1k. Elisa AapleCoodot (s 8ily Napi(rt egy (s +gyana* a mag'nyos s*em(ly gyilkolta meg. (s tett(nek semmi k-*e a rit+'l(kho*0 ? El'r+ln'. hogyan csonkított'k meg a 'ldo*atokat; ?Ain(l előbb r'cs m-g-tt s*eretn(nk t+dni a gyilkost. e*(rt ,elen pillanatban csak h'tr'ltatn' a nyomo*'st. ha e* a* in/orm'ci nap#il'gra ker1lne0

? "* embereknek ,og+k #an t+dni0 )ohasem /'radnak bele. hogy 'lland an e*t ism(telgetik; ? gondolta E#e0 ? "* embereknek ,og+k #an a #(delemhe*. (s mi minden erőnkkel a*on m+nk'lkod+nk. hogy bi*tons'gban (re**(k mag+kat0 " rendőrs(g kem(nyen dolgo*ik. hogy a*onosítsa. (s el/og,a a*t a s*em(lyt. aki Elisa AapleCood (s 8ily Napier hal'l'(rt /elelős0 E**el s*emben a* embereknek nincs ,og+k megt+dni a* 1gy minden. (r*(keny r(s*let(t0 ? Ailyen kapcsolatban 'llt egym'ssal a k(t 'ldo*at; ?Jeabody ? mormolta E#e. (s hallotta. ahogy a t'rsa nyel egy nagyot0 ? Aindkettőt +gyana**al a m ds*errel gyilkolt'k meg ,elentette ki Jeabody0 ? Aindketten hasonl kor>. /eh(r bőrű nők #oltak0 Aindkettőt egy nyil#'nos parkban t'madt'k meg0 ? A's kapcsolatban nem 'lltak;Ailyen nyomokat k-#etnek; ? " nyomo*'s r(s*leteiről nem adhat+nk t',(ko*tat'st0 ? 9ogyan ,elleme*n( a gyilkost; Aint egy aberr'lt ragado* ; ? %(t nőt ? ke*dte E#e roppant t1relemmel ? meg#ertek. megerős*akoltak (s meggyilkoltak0 )*erintem ebből mindenki le#onhat,a a meg/elelő k-#etke*tet(st0 ? " gyilkos >,ra le/og csapni; ? 8eírn' r(s*letesen a gyilkos /egy#ert; ? Vannak m'r gyan>sítottak; ? %(si1l letart *tatni #alakit a k-*el,-#őben; ? &-bb parkot is le akar *'ratni; ? )*e:+'lis ,ellegű csonkít's t-rt(nt; ?Aeglepnek ? s*akította /(lbe E#e a k(rd(s'radatot0 " tekintete to#'bbra is ny+godt maradt. de a hang,'ba mets*ő (l k-lt-*-tt0 ? Ős*int(n csod'lko*om. melyik r(s*(t nem (rtett(k annak. hogy a nyomo*'s r(s*leteiről nem ad+nk t',(ko*tat'st0 Csod'lko*om. mi(rt #es*tegetik a sa,'t ide,1ket (pp>gy. mint a* eny(met. olyan k(rd(sekkel. amelyekre am>gy sem kapnak #'las*t0 %ím(l,1k meg egym'st0 Elmondom. amit t+dok " riporterek elhallgattak. mintha E#e >, parancsolatot hirdetett #olna ki0 ? %(t nőt meggyilkoltak. (s hadd ism(tel,em el a ne#1ket. arra a* esetre. ha meg/eledke*tek #olna r la0 Aert (n nem /ele,tem el. kik #oltak. (s a t'rsam sem /ele,ti el. mint ahogy a test1let t-bbi tag,a sem0 Ngy hí#t'k őket. hogy Elisa AapleCood (s 8ily Napier0 Erős*akkal #ett(k el től1k a* (let1ket0 " #'ros+nkban. k-*el a* otthonaikho* (rte őket a kegyetlen t'mad's0 7og+k #an a* iga*s'gho*0 "ddig /olytat,+k minden erőnkkel a nyomo*'st. amíg a gyilkos+kat b-rt-nbe nem *'rt+k0 Elisa AapleCood(rt (s 8ily Napier(rt dolgo*om0 Aost pedig s*eretn(k #iss*at(rni a m+nk'mho* ? /ord+lt el a riporterektől. (s oda sem /igyel#e a* +t'na ki'ltott k(rd(sekre. #iss*ament a kapit'nys'g (p1let(be0

"bban a pillanatban. amint bel(pett a kap+n. egy maroknyi rendőr (s ci#il taps#iharban t-rt ki0 ? " /rancba ? E#e mind-ss*e ennyit morgott maga el(0 ? )*erintem ragyog #olt'l ? s* lalt meg Jeabody a h'ta m-g-tt0 ? %omolyan0 ? )emmi has*na nem #olt annak. hogy /elboss*antottam magam (s pr(dik'lni ke*dtem0 ? "*t his*em. ebben t(#eds*0 AapleCood (s Napier csal'd,a. (s a bar'taik nagyra (rt(kelik ma,d minda*t. amit mondt'l. (s a*t is. ahogyan mondtad0 Aellesleg egyben 1*enetet is k1ldt(l a gyilkosnak0 Egy hangos (s tis*t'n (rthető 1*enetet0 "ddig ha,s*ol,+k. amíg nem siker1l meg'llítan+nk0 ?"ha0 ?!'ad's+l mik-*ben /igyeltelek. arr l is meg/eledke*tem. hogy beledobt'l a m(ly #í*be an(lk1l. hogy legal'bb annyit mondt'l #olna: tartsd #iss*a a l(leg*eted0 ? 7 l csin'ltad0 ?7 l ? (rtett egyet E#e?#ei Jeabody. ma,d amikor megl'tta a bel(pő &ibble?t (s =hitney?t. gyorsan becs+kta a s*','t0 ?9adnagy. nyomo* ? 1d#-*-lte mindkette,1ket egyegy biccent(ssel &ibble0 ? El(g sokat bes*(lt ma d(l+t'n. hadnagy. pedig nem e* a stíl+sa0 ? Val ban nem. +ram0 ?7 l mondta. amit mondott0 %apit'ny; =hitney meg'llt. mik-*ben &ibble to#'bb ment0 ? " polg'rmester egyperces n(ma csenddel *'r,a a sa,t t',(ko*tat t. a* 'ldo*atok tis*telet(re ? pillantott a* a,t /el( =hitney. mik-*ben minden í*(ből s*i#'rgott a g>ny0 Nagys*erűen /og m+tatni a* esti hírekben0 9iggad,on le egy kicsit ? ,a#asolta ?. +t'na pedig t(r,en #iss*a a m+nk','ho*0 ? Klyan ny+godt #agyok. amilyen ny+godt csak lehetek ,elentette ki E#e. mi+t'n =hitney mag+kra hagyta őket. (s csatlako*ott &ibble?he*0 Aa,d a* r','ra pillantott0 ? 2ga*. hogy ebben a korai időpontban senkit sem /og+nk ott tal'lni Napier műs*ak,'b l. de a*(rt n(**1k meg mag+nknak a* K9ar't0 Ebben a pillanatban ,ele*ni ke*dett a maroklink,e0 ? " pokolba ? morogta. amikor a ki,el*őről leol#asta. hogy Nadine keresi. de a*(rt /ogadta a hí#'st0 ? Nyilatko*tam. (s a k(rd(sekre is #'las*oltam0 V(ge*tem. Nadine0 ? Nem riporterk(nt kereslek0 Csak -t percet k(rek tőled0 E#e arra gondolt. Nadine soks*or mell(bes*(l. 1gyesen csűri?csa#ar,a a s* t. de ha*+dni nem s*okott0 ? Aost ind+l+nk a gar'*sba0 Kda t+ds* ,-nni; .. Nadine el#igyorodott0 ?%(rlek0 ? Egyes s*int. h'rmas s*ektor0 2gyeke**. mert nincs időm #'rni r'd0 Nem kellett #'rnia0 Nadine m'r ott #olt. mire meg(rke*tek. (s a*. hogy a k-rm(t /+,k'lta. el'r+lta E#e?nek. hogy m(g

k-r-mres*el(sre is /+totta a* ide,(ből0 ? &+dom. hogy e* a parkol helyed ? ke*dte Nadine0 De mikor kaptad e*t a kocsit; E#e #(gigsimított a csillog . k(k kocsi l-kh'rít ,'n0 &+dta. hogy hamarosan. amikor kettesben maradnak. tal'n m(g meg is cs kol,a0 ? "mikor a k-rm-n/ont t'rsam a meg/elelő m don #es*tegette meg a meg/elelő embert0 ? %i #ele. JeabodyG ? )emmis(g #olt0 J'r #ide Dali'sr l. ahogy me*telen1l 'll a *+hany alatt. (s m'r ny(lbe is 1t-tt1k a* 1*letet0 ? Nagyon #icces0 Ai(rt akart'l tal'lko*ni #elem. Nadine; )*orít a* idő0 ? Breen AerriCeather ? (s Nadine m'r nem mosolygott0 ? &al'lt'l #alamit; ? Nem t+dom0 $eltettem n(h'ny nagyon #atos k(rd(st ? tette ho**'. mielőtt E#e megs* lalhatott #olna0 ? &+dom. hogyan kell k(rde*ni. (s sok mindent /el/ogok0 "*. hogy esetleg Breen is a* 'ldo*ata lett ennek a #ad'llatnak. m's meg#il'gít'sba helye*te a #'las*okat0 "* eltűn(se előtt n(h'ny nappal ele,tett egy meg,egy*(st a* egyik technik+s+nknak0 ? Ai/(le meg,egy*(st; ? " k'#(s*1netben bes*(lgettek0 "* egyik l'ny nagy pasi/og . s*erinte ebben a #'rosban m'r nem maradt tis*tess(ges /(r/i0 Nincsenek nagy. i*mos hős-k. (s így to#'bb0 Erre Breen a*t /elelte. hogy a* egyik (,,el el kellene kís(rnie ha*'ig. mert a* +t bbi időben pontosan egy ilyen ke*dett el +ta*ni a* (,,eli metr n0 A(g a*t a s*ak'llas #iccet is els1t-tte. hogy min(l nagyobb egy /(r/i h1#elyk+,,a. ann'l nagyobb a s*ers*'ma0 Ennek pedig akkora a tenyere. mint a* a t'l. amin a p+lyk't s*okt'k /els*olg'lni0 ? Ennyi; ? Nem ? t>rt bele a ha,'ba Nadine0 ? &o#'bb #iccelődtek a /ick r l0 Breen mondta. hogy s*í#esen 'tpass*ol,a #alakinek. mert nem a* esete0 )*erette a hoss*> ha,> /(r/iakat. (s említette. hogy bi*tosan nagy segg/e,. mert 'lland an naps*em1#eget #isel0 A(g a* (,s*aka kellős k-*ep(n is0 ?Kk(0 ? Bi*tosan a gyilkos #olt0 ? !engeteg ember +ta*ik (,,el a metr n. Nadine0 %-*t1k sok /(r/i is0 N(h'ny+k pedig nagy termetű0 Ennek ellen(re elk(p*elhető. hogy #al ban a gyilkos't l'tta0 ? " metr kon bi*tons'gi kamera is #an0 ? "ha. #an ? (s E#e csak nehe*en #iselte el a rem(ny csillan's't a bar'tnő,e s*em(ben0 ? " /el#(teleket #is*ont csak harminc napig őr*ik meg0 Breen pedig enn(l sokkal r(gebben eltűnt0 ? De te ki t+dn'd000 0 ? Aa,d +t'nan(*ek0 ? " naps*em1#eg. Dallas0 Bs ki#'g,a a* 'ldo*atai s*em(t0

? E*t is /el/ogtam. Nadine0 Aa,d meg#i*sg'lom a k(rd(st0 ? !endben ? #iss*ako*ott Nadine. pedig E#e l'tta. #al s'ggal remeg. hogy to#'bb bes*(l,en #agy k(rde*ősk-d,-n0 Aegíg(rted. hogy ,elentke*el. amint megt+ds* #alamit0 ? "milyen hamar csak lehets(ges0 Nadine b lintott. ma,d megr'*ta mag't. (s ism(t s*em1gyre #ette E#e kocsi,'t0 ? )*erinted mennyi idő m>l#a t-r-d -ss*e e*t is; ? $ogd beG ? s*'llt be E#e a kocsiba. hogy el#egye Nadine ked#(t a to#'bbi k(rde*ősk-d(stől0 Beindította a motort. kitolatott a parkol hely(ről. (s kiha,tott a gar'*sb l0 "mikor ki(rt a* +tc'ra. a*onnal /elhí#ta $eeney?t0 ? %aptam egy tippet0 Breen AerriCeatherről #an s* . aki eltűnt. (s /eltehetően ő is a gyilkos 'ldo*at'#' #'lt0 J'r nappal a* eltűn(se előtt megemlítette a* egyik koll(ganő,(nek. hogy kis*>rt egy nagydarab /ick t a metr n0 El(g sokat #iccelődtek a m(retein0 "*t is mondta. hogy kopas*. (s naps*em1#eget hord0 ? " dis*keket m'r >,raírt'k. de a* is lehet. hogy mindenestől megsemmisített(k ? h>*ta el a s*','t $eeney0 ? 9ab'r megpr b'lhat,+k a metr bi*tons'gi s*olg'lat'n'l elő'sni a* arra a* idős*akra #onatko* /el#(teleket0 Igyanis hi'ba #es*nek /el b'rmit is a dis*kekre. a* elő*ő k(pek 'rny(ka ott marad ra,t+k0 )ok s*erencse kell ho**'. de elk(p*elhető. hogy megtal'l,+k a* ember1nket0 E#e (s*re#ette ? hab'r mindent megtett. hogy ne /igyel,en r' ?. hogy $eeney citrom*-ld inget #isel0 ? Aegk(rhetem =hitney?t. hogy ad,on mell(m m(g embereket. (s minden egyebet. amire s*1ks(ged lehet0 ? Ainden meg#an. amire s*1ks(g lehet. de a*(rt k-s*0 %e*detnek lek1ld-k n(h'ny sr'cot0 "* akt'ban megtal'l,+k a k(rd(ses metr s*'m't0 ? Brtesíts. ha tal'ltok #alamit0 ? AcNabnak #(rben /og >s*ni a s*eme ? ,egye*te meg Jeabody. amikor E#e be/e,e*te a bes*(lget(st0 ? E* a* 'ra. hogy elektronik+s nyomo* lehet0 ? 9a siker1l megs*ere*n1nk a /ick k(p(t. akkor m'r a r'cs m-g-tt (re*heti mag't0 9ab'r e* sok időt #es* ig(nybe. tette ho**' E#e gondolatban0 Nem cs+p'n r'kat. de ak'r napokat is0 !'ad's+l nem cs+p'n s*erencse kell a sikerhe*. hanem kisebb/a,ta csoda0 "* K9ara egy kicsiny (s #is*onylag tis*ta. ír stíl+sban berende*ett kocsma #olt0 )okkal hitelesebb. mint a #'ros t-bbi. hasonl stíl+sban berende*ett s* rako* helye. ahol megel(gedtek annyi#al. hogy teleaggatt'k l her(#el a /alakat. (s a pinc(rek igyeke*tek mesterk(lt. ír akcent+ssal bes*(lni0 " /(lhom'lyos helyis(get a hatalmas b'rp+lt +ralta. k-r1l-tte as*talokkal. boks*okkal. (s a #end(gek is t-bbnyire alacsony *s'molyokra 1lhettek. mintsem iga*i s*(kekre0 " p+lt m-g-tt 'll . nagydarab /(r/i olyan k-nnyed(n

m(rte a 9arpot. a G+innesst (s a )mithCicket. mintha s*1let(se ta e*t csin'ln'0 Jirospo*sg's arca (s s*almas'rga ha,a #olt0 " s*eme olyan (lesen /1rk(s*te a helyis(get. mintha maga is rendőr lenne0 Nem lehetett nem (s*re#enni0 ? A(g sohasem ittam G+innesst ? ,egye*te meg Jeabody0 ? Aost sem /ogs*0 ? "ha. s*olg'latban #agyok. meg minden0 De egys*er mindenk(ppen megk stolom0 Csak a* a ba,. hogy kiss( /+rcs'n n(* ki. a* 'ra pedig a csillagokat #eri0 ? "*t igy'l. amit meg t+ds* /i*etni0 ? 9>G Aicsoda , tan'cs0 E#e a b'rp+ltho* l(pett0 " csapos ke*(ben egy pillanatra meg'llt a poh'r. ma,d /olytatta a csapol'st0 ? Nyomo* h-lgyek ? mondta0 ?7 a s*eme0 Ar0 K9ara; ? 2gen. K9ara #agyok0 "* ap'm is rendőr #olt0 ?9ol; ? " , -reg D+blinban0 E#e hallotta. hogy +gyanolyan dallamosan bes*(l. mint !oarke0 ? Aikor ,-tt 't a* 'llamokba; ? "mikor m(g csak h>s*(#es #oltam0 )*erencs(t pr b'ltam. (s mondhatom. meg is tal'ltam0 ? Nekem is >gy tűnik0 ? L ? komorodott el K9ara0 ? Bi*tosan 81y miatt ,-ttek0 9a a segíts(gemet k(rik. hogy megtal'l,'k a* a #ad'llatot. aki meggyilkolta a*t a ked#es teremt(st. akkor megkap,'k0 Aichel. #edd 't a helyem0 Nl,1nk le egy kicsit ? /ord+lt E#e /el(0 ? %(rnek egy pinttel; ? )*olg'latban #agy+nk ? /elelt Jeabody kiss( mogor#'n. mire K9ara el#igyorodott0 ? " s-r csaknem olyan. mint a* anyate,. de ma,d ho*ok mag'nak #alami gyeng(bbet0 "ddig 1l,enek le. abba a boks*ba0 !-gt-n ,-#-k (n is0 ? 2ga*'n ked#es hely ? helye*te k(nyelembe mag't Jeabody. (s k-r1ln(*ett0 ? Aa,d #iss*a,-#-k AcNabbal. (s megk stolom a*t a G+innesst0 Van olyan is belőle. ami nem hi*lal; ?"nnak meg mi (rtelme lenne; ? 'llított a* as*talra K9ara k(t pint 's#'ny#i*et. ma,d le1lt E#e?(kkel s*emben0 ? "kkor h't a mi 8ilynkre ? emelte /el a pohar't0 ? 2sten ny+gos*tal,a a lelk(t0 ? Aikor ment el a* este; K9ara belekortyolt a* ital'ba0 ?&+dom. hogy mag+k nyomo* k. de a ne#1ket m(g nem mondt'k0 ? Eln(*(st ? h>*ta elő E#e a ,el#(ny(t0 ? Dallas hadnagy #agyok0 " t'rsam Jeabody nyomo* 0 ? !oarke nyomo* ,a0 Gondoltam0

? 2smeri !oarke?ot; ?)*em(lyesen nem0 " m>ltban k1l-nb-*ő +takon ,'rt+nk0 De a* ap'm ismerte ? kacsintott E#e?re K9ara0 ? $ogadni mertem #olna0 ? ? Ő is megtal'lta a s*erencs(,(t0 ? Mgy is lehet mondani0 Ar0 K9ara000 ? )*em(lyesen nem ismerem ? s*akította /(lbe K9ara. mik-*ben előreha,olt. (s hat'ro*ottan E#e s*em(be n(*ett0 De t+dom. kicsoda0 "* egyik. amit megtan+ltam r la. hogy mindig a l(te*ő leg,obbat keresi (s tart,a meg0 Va,on e* a nyomo* ,'ra is iga*; ? Bn most >gy 1l-k itt. Ar0 K9ara. mint 8ily nyomo* ,a0 "*t pedig 'tko*ott+l bi*tosra #eheti. hogy a leg,obbat kap,a. ami csak l(te*ik0 ? 2gen ? dőlt h'tra K9ara. (s /elemelte a kors ,'t0 ? !emek1l #'las*olt0 8ily /(l egykor ment el0 Nem #olt nagy a /orgalom. e*(rt kicsit hamarabb elengedtem0 B'rcsak s* ltam #olna #alakinek. hogy kís(r,e ha*aG Gondolnom kellett #olna erre. his*en t+dtam. mi t-rt(nt a**al a bel#'rosi nő#el0 De es*embe sem ,+tott0 ? Aag'nak nagyon , a s*eme. Ar0 K9ara0 Nem ,-tt be senki. akit >gy (re*te. alaposabban meg kell n(*nie; ? 8'nyok. ide hetente ,-nnek be olyanok. akiket alaposan megn(*ek0 El#(gre e* egy kocsma0 Vis*ont senki olyan. akire gondolnak0 Nem l'ttam senkit. akiről a*t gondoltam #olna. hogy /(ltenem kell tőle a* alkalma*ottaimat0 ? Nagy testű /(r/i ? /olytatta E#e0 ? Nagy (s erős0 Aag'nak #al . senki#el sem ismerkedik. nem bes*(lget0 8ehet. hogy naps*em1#eget #iselt0 Nem a b'rp+lt mell( 1lt le. ki#(#e. ha nem maradt m's #'las*t'sa0 Egy as*talt akart. m(gho**' olyat. ahol 8ily s*olg'lta ki. (s tis*t'n a* (rt(s(re adta mindenkinek. hogy nem #'gyik t'rsas'gra0 ? Egy ilyen alakra bi*tosan eml(ke*n(k ? cs #'lta meg a /e,(t K9ara0 ? De nem0 2tt t-lt-m a legt-bb (,s*ak't. de nem l'ttam ilyen embert0 ? )*eretn(nk bes*(lni #alaki#el. aki egy műs*akban dolgo*ott 8ily#el0 ? Aichel0 F s*olg'l ki most a p+ltn'l0 Bs !ose Donnelly. %e#in (s Aaggie 8annigan0 L. (s Jete. h't+l a konyh'ban0 Aost m(gis ink'bb Aichelt ,a#aslom0 %em(ny leg(ny. k(pes arra. hogy egys*erre bes*(l,en (s kis*olg'l,on0 ? %-s*-n,1k0 ? 9add mond,ak #alamit 8ilyről0 Aeglehetősen s*(gyellősen #iselkedett. ami(rt el(g sokat c+kkolt+k0 %ed#es (s csendes term(s*ete #olt. (s remek1l dolgo*ott0 "mikor #is*ont alaposabban megismert #alakit. sokkal /els*abad+ltabb lett0 Aindig mosolygott. (s eml(ke*ett a #end(gek ne#(re. (s arra is. hogy mit s*oktak rendelni0 Nem t1nd-k-lt. de ked#es #olt. (s ny+godt0 )ohasem /ele,t,1k el0 ? Aint ahogy mi sem0 &i*ennegyedik /e,e*et

" bes*(lget(s a s*em(ly*ettel annyira elh>* dott. hogy E#e arra gondolt. ha nem akar,a. hogy a mag'n(lete a k'r't l'ssa. /(lre kell tennie a m+nk't. (s a*onnal elind+lnia a bel#'ros /el(0 ? !ose Donnelly m(g bele/(r ? intett ny+gat /el( Jeabody0 ? Nem lakik t>l mess*ire innen0 ? 9a nem ma #an a s*abadnap,a0 Be+gr+nk ho**'. +t'na kites*lek #alahol. (s000 )*a#adat ne /ele,tsd ? kapta elő a link,(t E#e0 ? 2tt Dallas0 ? )*eretn(k bes*(lni #eled ? t-lt-tte be Celina /'radt arca a k(pernyőt0 ? &-rt(nt #alami; ? Nem0 Csak000 )*eretn(k egy kicsit bes*(lgetni0 ? Mgyis a bel#'ros /el( tartok0 Aa,d be+grom0 ?7 0 %-s*-n-m0 ? Elint(*em )anche*t ? mondta Jeabodynak E#e0 ? &e pedig l'togasd meg Donnellyt. (s #edd /el a #allom's't0 ? Nekem meg/elel0 " #acsor'n'l ma,d tal'lko*+nk0 A(g k(tsaroknyi s(ta ? d-r*s-lte -ss*e Jeabody a ke*(t0 Aindent /el /ogok /alni. ami nincs ho**'s*-ge*#e a* as*talho*0 E#e #iss*a+grott a kocsi,'ba. (s a )oho /el( #ette a* ir'nyt0 %-*ben /elhí#ta !oarke?ot0 ? 9(. egy kicsit k(sni /ogok0 . ? Aicsoda meglepet(s0 ? Aa mindenki nagyon #icces ked#(ben #an0 9amarosan otthon les*ek. csak m(g meg kell l'togatnom #alakit0 ? Ne agg d,0 9a sok'ig marads*. men, ink'bb egyenesen Charlesho*. ma,d ott tal'lko*+nk0 ? Aa,d /elhí#lak. de rem(lem. erre nem ker1l sor0 Vend(gs(g előtt m(g s*eretn(k le*+hanyo*ni0 )*erintem egy r'n bel1l elint(*em. amit akarok0 &al'n0 Nagy,'b l0 ?8'ttam a sa,t t',(ko*tat t0 V'g's n(lk1l adt'k le. (s +t'na meg#itatt'k a* elhang*ottakat0 ? Ailyen ked#esek0 ? Nagyon b1s*ke #oltam r'd0 ? 2*(000 7ess*+sG ? Bs arra gondoltam. a gyilkos hely(ben res*ketni ke*den(k0 ? &e m(g akkor sem res*ketn(l. ha a torkodnak s*orítan'm a /egy#erem. de a*(rt k-s*0 Elint(*em e*t a* +tols tal'lko* t. +t'na egyenesen ha*amegyek0 ? Bn is0 ? F ? der1lt /el E#e egy cseppet0 ? Bs*re sem #ettem. hogy m(g dolgo*ol0 így sokkal ,obb0 Nem (n #agyok a* egyetlen. aki k(sik0 Vis*l't ? 'llt meg el(gedetten a h'* előtt. ahol Celina lakott0 "mint a be,'ratho* (rt. Celina hang,a s* lalt meg a kap+tele/onban0 ? %inyitottam a* a,t kat0 Gyere egyenesen /el0 Ny+gtalan. gondolta E#e. mik-*ben 't#'gott a* előt(ren. (s bel(pett a /el#on ba0 "mikor /el(rt. Celina m'r nyitott a,t #al #'rta0 ? %-s*-n-m. hogy el,-tt(l0 "*t pedig k1l-n-sen. hogy

ilyen gyorsan0 ? Nem #oltam mess*e0 Ai a ba,; ? )*1ks(gem #an000 Aegkín'lhatlak #alami#el; &e'#al. #agy egy poh'r borral; ? %-s*-n-m. de nem0 A(g ha*a kell mennem0 Jrogramom #an este0 ? L ? t>rt bele *a#artan a ha,'ba Celina0 ? Ne harag+d,0 "*(rt 1l, le egy kicsit0 $ő*tem te't0 8egal'bb el/oglaltam magam #alami#el. amíg r'd #'rtam0 &ea. gondolta E#e. (s apr s1tem(ny. #alamint h'roms*-g alak>ra #'gott sa,tdarabk'k0 Aintha pletyk's l'nyok gyűltek #olna -ss*e egy tead(l+t'nra0 Neki #is*ont nincs ide,e ilyesmire0 ? "*t mondtad. nincs semmi >,s'g0 ? Nem #olt >,abb l'tom'som ? 1lt le Celina. (s te't t-lt-tt mag'nak0 ? )*e'ns*okat is tartottam. de a* első kettő +t'n lemondtam a t-bbit0 Egys*erűen k(ptelen #oltam koncentr'lni0 ? E* egy neh(* s*akma0 ? Aegengedhetek magamnak n(h'ny s*abadnapot0 " #is*s*at(rő #end(geim meg(rtik. ami pedig a* >,akat illeti000 #onta meg /inoman a #'ll't0 ? 8egal'bb -#e*ni /og egy kis titok*atoss'g0 De nem e*(rt hí#talak0 ? 9anem mi(rt; ? A'ris mondom ? ha,totta /(lre a /e,(t Celina0 ? Nem s*erets* /ecsegni. iga*; ? )*erintem nem a*(rt hí#t'l. mert /ecsegni akars*0 ? 2ga*ad #an0 %e*d,1k a**al. hogy l'ttam a sa,t t',(ko*tat dat0 Nem akartam. de >gy (re*tem. meg kell n(*nem h>*ta maga al' a l'b't0 ? Bs mik-*ben n(*tem. elgondolkodtam0 ? Ain gondolkodt'l; ? &-bbet is t+dok segíteni0 &-bbet kell segítenem0 Van #alami oka. hogy (ppen nekem t'madtak e*ek a l'tom'saim0 Nem t+dom pontosan. hogy mi. csak a*t. hogy oka #an kortyolt bele a te','ba. ma,d letette a cs(s*(t0 ? Aeg akarom bes*(lni #eled. hogy mit s* ln'l ahho*. ha al'#etn(m magam egy hipn *isnak0 E#e /el#onta a s*em-ld-k(t0 "rra gondolt. hogy a meglepő -tletek mindig a leg#'ratlanabb hely*etben (rke*nek0 ? 9ogyan segíthetne egy hipn *is; ? " l'tom's egy r(s*(t (n *'rom el sa,'t magam elől (rintette meg Celina a /e,(t. ma,d a s*í#(t0 ? &al'n e* #alami t>l(lő mechani*m+s r(s*e0 Aindenesetre ,obban tets*ik e* a meg/ogalma*'s. mint a*. hogy gy'#a #agyok0 Valami odabent nem akar,a. hogy t+d,am. hogy l'ssam. hogy eml(ke**ek0 ?Valahogy >gy. mint ahogy nem t+ds* m'sokr l benyom'sokat s*ere*ni a* enged(ly1k n(lk1l; ? Nem iga*'n0 "* t+datos. noha (ppolyan alap#ető. mint a l(g*(s0 E* #is*ont t+dattalan0 "* emberi elme erős (s hat(kony es*k-*0 Nem is t+d,+k tel,es eg(s*(ben kihas*n'lni0 )*erintem egys*erűen nem mer,1k ? emelte /el a* egyik aranys'rga s1tem(nyt. amit a tea mell( ho*ott. (s beleharapott0 ? %(pesek #agy+nk blokkolni bi*onyos eml(keket0 E*t a komoly tra+m'n 'tesett 'ldo*atok is gyakran megtes*ik0

%(ptelenek eml(ke*ni bi*onyos r(s*letekre. #agy egys*erűen csak nem akarnak. mert nem t+dnak #el1k s*emben(*ni0 Bi*tosan l'tt'l m'r hasonl t0 E#e arra gondolt. hogy nemcsak l'tott. de ő maga is 't(lte0 9oss*> (#eken keres*t1l el+tasította minda*t. ami abban a dallasi s*ob'ban t-rt(nt0 ? 2gen0 ? 9ipn *isban a g'takat tel,esen #agy r(s*ben le lehet rombolni0 &+dom. hogy t-bbet is t+dok. (s s*eretn(m l'tni. hogy mit0 " meg/elelő terape+ta segíts(g(#el000 )*1ks(gem #an #alakire. de olyan legyen. aki nem cs+p'n a hipnoti*'l'sho* (rt. hanem meg/elelő gyakorlatot s*er*ett a m(di+mok ke*el(s(ben0 Emellett k(p*ett or#os is legyen0 "*t akarom. hogy dr0 Aira hipnoti*'l,on0 ?Aira0 ? Ai+t'n megadtad a ne#(t. +t'nan(*tem. hogy ki is ő #al ,'ban0 Nagyon k(p*ett a* említett ter1leteken0 !'ad's+l kriminol g+s is. így /el t+d,a tenni a meg/elelő k(rd(seket0 &e is megbí*ol benne0 ? " legtel,esebb m(rt(kben0 Celina intett a ke*(ben tartott s1tem(nnyel0 ? Bn pedig benned bí*om0 Nem bí*om r' magam ak'rkire. Dallas0 Ős*int(n be#allom. hogy nagyon /(lek0 <m sokkal ink'bb /(lek att l. hogy nem tes*ek semmit0 &+dod. mi lehet m(g enn(l is ross*abb; ? Nem0 ? 9al'lra r(m1ltem ettől a s*'momra idegen (lm(nytől0 "tt l. hogy r'l(ptem egy >tra. amire nem akartam ? mass*íro*ta meg /inoman a ,obb kar,'t. mintha egy g-rcs-t akarna elsimítani0 ? "tt l. hogy e*ent>l >gy kell (lnem. hogy /olyton gyilkoss'gokat. erős*akot (s 'ldo*atokat l'tok0 )*erettem a r(gi (letem. de el kell /ogadnom. hogy t-bb( m'r nem les* +gyanolyan. mint amilyen #olt0 ? Ennek ellen(re arra k(rs*. hogy hí#,am /el dr0 Air't; Celina b lintott0 ? Ain(l előbb. ann'l ,obb0 9a sok'ig #'rok. tal'n el#es*ítem a b'tors'gomat0 ? Egy perc ? k(rte E#e. (s előh>*ta a link,(t0 ? L0 Ertem ? 'llt /el Celina. ma,d /elemelte a t'lc't. (s kiment a konyh'ba0 8ass>. meg/ontolt mo*d+latokkal eltette a tis*ta cs(s*(t (s a cs(s*eal,at. a mag'(t pedig berakta a mosogat ba0 Aa,d a tenyer(be temette a* arc't. (s +,,'#al megnyomogatta a s*emh(,'t. mik-*ben csak rem(lni t+dta. hogy #al ban /elk(s*1lt mindarra. ami k-#etke*ik0 ? Celina; ? 2gen ? r'nd+lt -ss*e Celina. ma,d lee,tette a ke*(t. (s a* a,t /el( /ord+lt0 ? Dr0 Aira holnap kilencre #'r0 "*t mondta. mielőtt beleegye*ik a hipn *isba. s*eretne meg#i*sg'lni (s elbes*(lgetni

#eled0 ? 2gen. a* , les* ? roggyant meg Celina #'lla. mintha nagy s>ly eres*kedne r'0 Vagy (ppen a* im(nt s*abad+lt #olna meg tőle0 ? Nem lenn(l000 &e is ott les*el; ?Aik-*ben hipn *isban les*el. igen. ha egy'ltal'n sor ker1l r'0 De b'rmikor meggondolhatod magad0 Celina megs*orította a nyak'ban l g krist'lyt. (s megr'*ta a /e,(t0 ? Nem. nem /ogom meggondolni magam0 Aielőtt /elhí#talak. alaposan meg/ontoltam mindent0 Nem #'lto*tatom meg a d-nt(sem0 Aegtett1k a* első l(p(st. (s íg(rem. most m'r nem /ord+lok #iss*a0 E#e berohant a h'*ba. (s be#'gta maga m-g-tt a* a,t t0 ? Elk(stem ? csattant /el. mielőtt )+mmerset s* ra nyithatta #olna a s*','t0 ? Vis*ont t(ny. hogy (n nem mindig k(sek. maga #is*ont mindig mogor#a0 %inek is #an kettőnk k-*1l nagyobb gond,a; Ai#el a k(rd(st m'r a l(pcső tete,(n ,'r#a /e,e*te be. nem (rdekelte. mit #'las*ol r' )+mmerset. sőt a* sem. #'las*ol?e r' egy'ltal'n0 "mint el(rte a h'l s*ob't. r-gt-n kib>,t a d*seki,(ből0 Aa,d lecsatolta a /egy#er-#(t. (s a dí#'nyra dobta0 Egyik bakancs't ler'ngat#a. /(l l'bon +gr'lt a *+hany* /el(0 Bpp a* ing(t t(pte. amikor meghallotta. hogy /olyik a #í*0 " /rancba. !oarke m(gis előtte (rt ha*a0 Gyorsan leh'mo*ta mag'r l a r+h','t. ami m(g ra,ta maradt0 ? Engedd ki a meleg #i*etG ? A'r be'llítottam. amikor meghallottam a cipőd kopog's't0 E#e t+dta. milyen remek1l s* rako*na !oarke. ha sikít#a +grana ki a hideg #í* al l. elős*-r a ke*(t d+gta be a *+hany al'0 ? Aicsoda bi*alom ? kapta el a ke*(t a /(r,e. (s ber'ntotta maga mell( a *+hany al'0 ? Aarad,+nk itthon. (s s*eretke**1nk a /1rdős*ob'ban0 ? $ele,tsd el ? l-kte /(lre E#e a /(r,(t a k-ny-k(#el. (s s*appant nyomott a tenyer(be0 ? Aost #acsor'*ni megy1nk0 8e1l1nk #alaki m'snak a h'*'ban. ostobas'gokr l bes*(l1nk. (s pr b'l+nk nem r'csod'lko*ni arra. hogy AcNab pontosan ott 1t-tte le Charlest0 ? A'r alig #'rom ? -nt-tt sampont a tenyer(be !oarke. (s mosni ke*dte E#e ha,'t0 ? Ait mű#els*; ? 2dőt takarítok meg neked0 Ait mű#elt(l itt magaddal; E#e beh>*ta a nyak't0 ? )emmit0 ? Dehogynem0 A'r megint bele#'gt'l a ha,adba0 ? " s*emembe l gott0 ? 2tt h't+l; ? r'ntotta meg !oarke0 ? B'm+latos0 " NDJ)D m'r olyanokat alkalma*. akiknek h't+l is #an s*em1k; " C2" m(g nem (rdeklőd-tt +t'nad; ? Bn is meg t+dom csin'lni ? h>* dott el a /(r,(től E#e. (s bős*en d-r*s-lni ke*dte a /e,(t0 ? Nehogy el'r+ld &rin'nakG

!oarke kegyetlen1l elmosolyodott0 ? Bs mit kapok a hallgat'som(rt; ? "kars* p(ld'+l egy ,obbegyenest; ? Mgy l'tom. d+r#as'ggal akars* le#enni a l'bamr l ? simított #(gig E#e 'll'n0 ? $+rcsa. de #alami(rt nem ,-n be0 ? Aellesleg &rina am>gy is megt+d,a ? s+ttogta E#e. mik-*ben a #í*s+g'r al' nyomta a /e,(t0 ? "mikor legk-*elebb el,-n. hogy r'm tegye a ke*(t. a*onnal t+dni /og,a. (s gondoskodik r la. hogy meg/i*essek0 8e-nt #alami ragaccsal. kioktat. (s k(kre /esti a mellbimb mat. #agy #alami ilyesmi0 ? Aicsoda (rdekes elk(p*el(sek s*1letnek a /e,edben0 ? $ogalmam sincs. mi(rt ? +grott ki E#e a *+hany al l. be egyenesen a s*'rít csőbe0 ? Nem tehetek r la0 Jeabody arra gondolt. hogy nem is k(stek sokat0 !'ad's+l k(t. nyil#'n#al an t>lha,s*olt. kial#atlan nyomo* t l nem is lehet el#'rni a hal'los pontoss'got0 Aindemellett rengeteg időt s*'nt arra. hogy iga*'n , l n(**en ki. (s mi#el AcNab egy elragadtatott L. b(biG /elki'lt'ssal ,+talma*ta a l't#'nyt. >gy #(lte. nem dolgo*ott hi'ba0 Aaga AcNab is elragad an /estett0 " ha,a csillogott. apr . csinos /enek(n /es*1lt a /ekete nadr'g ? minek mind a k(t s*'r'n #(gig/+tott egy?egy /l+ores*k'l csík. hogy m(gse legyen t>l kon*er#atí#0 Jeabody tartotta a ke*(ben a h'*iass*onynak s*'nt a,'nd(kot. egy csokor tigrisliliomot. amelyet a /-ldalatti meg'll ,a mellett #ettek egy 'r+st l0 így l(ptek be a /el#on ba0 ?7 l /ogs* #iselkedni. iga*; ? Jers*e ? ,'ts*ott AcNab a* inge e*1st-sen csillog gall(r,'#al. mik-*ben arra gondolt. hogy tal'n m(gis /el kellett #olna k-tnie egy nyakkendőt0 ? Ai(rt ne #iselkedn(k; Jeabody csak a s*em(t /orgatta0 ? "kkor (s most0 "kkor le/ek1dt(l Charless*al. (n pedig r(s*eg #oltam. (s d1h-s0 Aost #is*ont #elem (ls*. (s r'm egyiket sem lehet elmondani0 A'rmint sem r(s*eg nem #agyok. sem d1h-s0 Jeabody bemondta a /el#on nak a meg/elelő emelet s*'m't. ma,d megiga*ította a ha,'t. mik-*ben arra gondolt. hogy a #'lto*atoss'g ked#((rt iga*'n rakathatott #olna bele n(h'ny h+ll'mot0 ? !'m sem0 ? A'rmint nem #olt'l r(s*eg (s d1h-s; ? Nem /ek1dtem le #ele0 )*erinted nem l'ts*ik t>l nagynak a /enekem ebben a nadr'gban; ? Aicsoda; ? " /enekem ? ny>,togatta a nyak't Jeabody. (s igyeke*ett h't+lr l is s*em1gyre #enni mag't0 ? Ngy (r*em. mintha e* a r+ha k-#(rítene0 ? Ait (rtes* a*on. hogy nem /ek1dt(l le #ele; "*+t'n. hogy megismerkedett 8o+ise?*al; ? Mgy (rtem. sohasem0 %ellene ide egy t1k-r. hogy megn(**em benne.

mennyire k-#(r a /enekem0 ? " /eneked egy'ltal'n nem k-#(r0 %1l-nben pedig nem kell s*-#egelned0 9 napokig tal'lko*gattatok0 Jeabody megs*agolta a ke*(ben tartott csokrot0 ? &e mindenki#el le/ek1dt(l. aki#el tal'lko*gatt'l; ? "hogy mondod0 Bes*(l,1k csak e*t megG ? El /og+nk k(sni ? l(pett ki Jeabody a /el#on b l0 ? "kkor elk(s1nk0 "*t akarod mondani. hogy nem /ek1dt(l le e**el a b'rc'ssal; )oha; ? Charless*al csak bar'tok #olt+nk0 Ennyi0 AcNab karon ragadta Jeabodyt. (s #iss*ar'ntotta egy l(p(st0 ? Engem #is*ont meghagyt'l abban a hitben. hogy le/ek1dtetek0 ? Nem. e*t csak te gondoltad ? b-k-tt egyik +,,'#al AcNab mellkas'ra Jeabody0 ? !'ad's+l h1ly(t csin'lt'l magadb l. ami iga*'n nem #olt neh(*0 ? &e000 Charles000 ? ,'rk'lt AcNab /el (s al' a* előt(rben0 ? Ai(rt; ? Aert csak bar'tok #olt+nk. (s mert #eled /ek1dtem le. te ostoba0 ? De (ppen a*(rt #es*t1nk -ss*e. mert000 ? Aert ahelyett. hogy megk(rde*t(l #olna. csak #'daskodt'l. parancsolgatt'l. (s r-#id >ton le,'rattad magad0 ? Bs e*t csak most mondod. egy perccel a*előtt. hogy bel(pn(nk a lak'sa a,ta,'n; ?"ha0 ? E* nagys*erű. JeabodyG ? "ha ? #eregette meg AcNab arc't Jeabody0 ? !(g ta #'rok m'r arra. hogy #iss*a/i*essem. amit akkor tőled kaptam0 )*-rnyen #iselkedt(l. amikor ide,-tt(l. nekiest(l Charlesnak. hab'r be kell #all,am. hogy nagyon tets*ett0 Bppen e*(rt #iselkedtem olyan nagylelkűen. (s bocs'tottam meg. hogy le/ek1dt(l a* ikrekkel0 ? Nem /ek1dtem le #el1k ? 1t-getet meg AcNab a* egyik +,,'#al Jeabody orr't0 ? Aost meg/ogtalakG ?Nem; ? "kartam. (s m(g lehetős(gem is lett #olna r'0 De nem #'gytam a* ikrekre0 ? Jedig eldicsekedt(l #el1k0 ? 9(. #(gt(re is /(r/i #agyokG Bs minden /(r/i b1s*ke a /ark'ra0 ? &e magad #agy egy nagy /arok ? mosolyodott el k-nynyek k-*-tt Jeabody0 ? Aost t+dom csak iga*'n megbocs'tani. hogy a*t hitted r lam. mindkettőt-kkel le/eks*em egys*erre. mint #alami s*e:m'ni's liba0 ? JeaC+ki. te #agy a* (n s*e:m'ni's dr'gas'gom0 ? L ? -lelte 't Jeabody0 " k-nnyei /els*'radtak. (s egy hatalmas. c+ppan s cs kot nyomott AcNab arc'ra0 A-g-tt1k kinyílt a /el#on a,ta,a0 ? 2stenemG Aost ment el a* (t#'gyam0 ? Dallas ? n(*ett E#e?re 'lmodo* tekintettel AcNab #'lla /-l-tt Jeabody0 ? 2m'd,+k egym'st0 ? 9a legk-*elebb r'tok ,-n. ink'bb keressetek egy s-t(t.

*'rhat s*ob't0 AcNab. a ke*ed megs(rti a* erk-lcs#(delmi t-r#(nyt0 ? 9opp'G ? de mielőtt elengedte #olna. AcNab m(g egys*er megs*orította Jeabody /enek(t0 ? Elke*dted m'r a metr t l begyű,t-tt dis*kek #i*sg'lat't; ? E#e ? tette !oarke a /eles(ge #'ll'ra a ke*(t. (s /inoman terelni ke*dte a* a,t /el(0 ? 8egal'bb men,1nk be. mielőtt elke*ded ,'ts*ani a nyomo* t0 Jeabody. csod'latosan n(*el ki0 ? %-s*0 Nagys*erű est(nk les*0 Charles Aonroe. a nagy#'rosi b'rc's (s a k(k#(rű 8o+ise Dimatto. a s*eg(nyek ist'pol ,a. egy1tt nyitottak a,t t0 E#(nek el kellett ismernie. hogy , l n(*nek ki egy1tt0 Charles. mint a #ideo/ilmek s*emre#al kir'lya. oldal'n a ragyog s*(ps(gű 8o+ise?*al0 Jers*e e* nem ,elentette a*t. hogy ne őket tartsa a leg/+rcs'bb p'rnak. amit (let(ben l'tott. ennek ellen(re , l n(*tek ki egy1tt0 ? Aindenki egys*erre ? ne#etett /el 8o+ise. mik-*ben E#e ke*e +t'n ny>lt. mi#el ő 'llt ho**' a legk-*elebb0 Gyertek be0 7 l'tni benneteket olyankor is. amikor nem dolgo*tok ? p+s*ilta meg E#e arc't. maid nagy hűh #al 't#ette Jeabodyt l a /el(,e ny>,tott #ir'got0 ? C+ki hadnagy ? p+s*ilta s*',on E#e?et Charles. ma,d AcNabra kacsintott. (s Jeabodyt hasonl k(ppen 1d#-*-lte0 E#e >gy #(lte. roppant k1l-n-s este el( n(*nek0 Aindenki -r-mmel /ogadta a bort. amit !oarke ho*ott. (s a*on nyomban ki is nyitott'k a* 1#eget0 E#e tí* perc eltelt(#el r'd-bbent. hogy a bes*(lget(s egy'ltal'n nem mesterk(lt0 Aindenki nagyon , l (re*te mag't0 Ebből (re*te. hogy neki is el kellene /ele,tenie n(h'ny r'ra a nyomo*'st. hogy s* rako**on (s kikapcsol d,on0 8o+ise boldogan 1lt Charles /otel,(nek a kar/','n. alkalmi s-t(t r *sas*ín p+l #er(ben (s /ekete nadr'g,'ban0 " l'b'n nem #iselt semmit. (ppen e*(rt , l l'ts*ott. hogy r *sas*ínre /estette a k-rm(t0 !'ad's+l. E#e legnagyobb meglepet(s(re. egyik l'b+,,'ra egy apr aranygyűrűt is h>*ott0 Charles időnk(nt megsimogatta a kar,'t. a t(rd(t. (s l'ts*ott ra,ta. hogy akkor is oda/igyel r'. amikor (ppen m'sho* bes*(l0 Nem gondol a*okra a nőkre. akik /i*etnek Charlesnak. hogy +gyanígy simogassa őket; "* -tpercenk(nt #'ltott (r*elgős pillant'sb l E#e >gy #(lte. egy'ltal'n nem0 AcNab (s Jeabody s*orosan -ss*eb>,tak a k(nyelmes bőrkanap(n. mik-*ben /es*telen1l ne#etg(ltek (s bes*(lgettek0 Mgy /estettek. ak'r egy nagy (s boldog csal'd0 Aint gyakorlott meg/igyelő. meg'llapította. hogy a t'rsas'gb l egyed1l csak ő /es*1lt0 Ebben a pillanatban !oarke a /1l(he* ha,olt. (s beles>gta: ? 8a*íts0

? "*on #agyok ? s>gta #iss*a E#e0 ?8o+ise /(l napon keres*t1l /ontoskodott ? ,egye*te meg Charles0 ? Val ban ? dobta h'tra a ha,'t 8o+ise0 ? E* a* első alkalom. hogy k-*-sen /ogad,+k a bar'tainkat0 !'ad's+l s*eretek /ontoskodni0 " /ontoskod's. /oglalta -ss*e mag'ban E#e. abb l 'llt. hogy apr #'*'kban kicsiny. de gondosan -ss*e#'logatott csokrokat helye*ett el a lak's /ontosnak ít(lt pont,ain. n(h'ny k1l-nb-*ő alak> (s nagys'g> gyertya t'rsas'g'ban. amelyek l'gy arany/(nnyel #ont'k be a helyis(get0 &al'n a h'tt(r*en(t is ő #'las*totta ki0 " meg#il'gít'sho* t-k(letesen illő. halk. s*omork's hangok 'radtak a hangs* r kb l0 8o+ise a terített as*talt is gyerty'kkal (s #ir'gokkal dís*ítette /el0 "* 1#eg (s a porcel'n ragyogott0 Ehhe* t'rs+lt m(g a bor. meg a #acsora előtt (t#'gyger,es*tőnek /els*olg'lt s*end#ics/alatk'k. (s a* ember m'ris kellemes. meghitt hang+latban (re*te mag't0 9onnan t+d,a a* ember. hogy kiből les* bar't. (s kiből nem;. tűnőd-tt E#e0 &al'n /olyton keresnek #alakit. mik-*ben rem(lik a leg,obbakat; ? Aeg(rte ? ,egye*te meg Jeabody0 ? Ainden /antas*tik+san n(* ki0 ? Klyan boldog #agyok. hogy mindny',an itt lehet1nk mosolygott k-rbe 8o+ise0 ? Nem #oltam benne bi*tos. hogy siker1l így megs*er#e*ni0 E*t k1l-n-sen r'd (rtem. Dallas0 " m(di'n keres*t1l k-#etem a* 1gyet. amiben nyomo*ol0 ? "* emberek /olyton a*t mond,'k nekem. hogy a m+nka mellett mag'n(letre is s*1ks(gem #an ? #ont #'llat E#e0 Igy #(lem. ha egy kis időre siker1l megs*abad+lnom a gondokt l. +t'na >,+lt erő#el dolgo*hatok to#'bb0 ? Eg(s*s(ges ho**''ll's ? helyeselt 8o+ise0 ? "ha. pontosan r'm #all ? ha,olt előre E#e. (s el#ett egy s*end#icset a* egyik t'lc'r l0 ? "* 'll'som mindig eg(s*s(ges0 ? %1l-n-sen akkor. amikor 8o+ise (pp /en(ken r+gdos t-m-tt a s*','ba #igyorog#a AcNab egy r'k/alatk't0 ? 9a olyan #(*na lenne. mint a ti(d. ha#er. nem nagyon (re*n(m0 ?7'rt'l m'r )k ci'ban; ? /ord+lt AcNab /el( 8o+ise0 ? Nem iga*'n0 2tt s*1lettem. de gyerekkoromban #oltam n(h'nys*or oda't0 " s*1leim mintegy -t (##el e*előtt >gy d-nt-ttek. ha*atelep1lnek0 Edinb+rgh mellett #ettek egy h'*at0 A'r gondoltam r'. hogy ha Jeabody#al les* egy kis s*abad időnk. megl'togat,+k őket0 ? El+ta*+nk )k ci'ba; ? meres*tette Jeabody a s*em(t0 ? %omolyan; ? Bi*tosan ők is s*eretn(k megismerni a bar'tnőmet0 Jeabody elpir+lt0 ? Aindig is s*erettem #olna megn(*ni E+r p't0 &+dod. a t',at0 Csak s(t'lni a #id(ken. (s b'm+lni a romokat0 " bes*(lget(s a* +ta*'s /el( /ord+lt0 ? Dallas ? hí#ta /(lre E#e?et 8o+ise0 ? )egíten(l nekem a

konyh'ban; ? " konyh'ban; Bn; ? Csak egy perc a* eg(s*0 ? L0 Kk( ? k-#ette E#e 8o+ise?t0 ? De +gye nem /og+nk /ő*ni. #agy ilyesmi; ? 2lyen s*er(nynek l'ts*om; " #acsor't a sarki (tteremből ho*attam0 Csak ki kell s*edni a dobo*b l. (s t'lalni. a**al meg egy perc alatt elk(s*1l-k ? kortyolt bele 8o+ise a bor'ba. (s a pohara /-l-tt alaposan megn(*te E#e?et0 ? Vigy'*ol te el(gg( magadra; ? Aicsoda; Ai(rt; ? Aert nagyon kimer1ltnek l'ts*ol0 ? " /rancba0 Jedig , -t percet t-lt-ttem a**al. hogy /est(ket ken,ek a* arcomra0 E*ek s*erint nem #olt semmi (rtelme0 ? " s*emeden l'ts*ik a /'radts'g0 Kr#os #agyok. t+dom. mit kell /igyelni0 Aeg(rtettem #olna. ha a*t mondod. hogy ma este pihenni akars*0 ? Nekem is es*embe ,+tott. de nem tehetek enn(l t-bbet0 &al'n #al ban s*1netet kellene tartanom0 Csak meg kellene tan+lnom. hogyan0 ?7 -det0 ?7 l000 7 l meg#agytok Charless*al; ? !emek1l0 Nagyon boldogg' tes*0 2lyen hoss*> időn keres*t1l e* m(g senkinek sem siker1lt0 ? 8'ts*ik is ra,tad0 Aindkettőt-k-n l'ts*ik0 ? Igye. milyen #icces. hogy a* ember (ppen akkor b+kkan r' #alakire. amikor nem is keresi; ? Nem t+dom0 Bn sohasem kerestem senkit0 ? E* /',t ? dőlt neki 8o+ise ne#et#e a konyhap+ltnak0 )ohasem kerest(l magadnak senkit. a #(g(n m(gis !oarke mellett k-t-tt(l ki0 ? Egys*erűen csak a* +tamba akadt0 Nem t+dtam kiker1lni. e*(rt >gy gondoltam. a leg,obb les*. ha megtartom k1l-n-s. gondolta E#e0 Egy'ltal'n nem (re*te /ecseg(snek. ahogy 8o+ise?*al bes*(lgetett0 Egys*erűen csak000 bes*(lt0 ? "rra gondolt+nk. hogy a ,-#ő h napban elmegy1nk s*abads'gra0 &al'n el+ta*+nk Aaine?be #agy Vermontba0 9+ll le#eleket n(*1nk. (s megs*'ll+nk #alami r(gim di s*'llod'ban0 ? $'kat akartok b'm+lni; 8o+ise ne#et#e /(lretolta E#e?et. (s elke*dte kis*edni a sal't't0 ? E*t s*okt'k csin'lni a* emberek. Dallas0 ?"ha ? kortyolt bele E#e a bor'ba0 ? E* sok mindent megmagyar'*0 %+r#'k0 )*a,h'k0 D1h-ng#e rohant k-rbe a lak'sban0 " 6?-s Csatorna /olyton a* E#e Dallass*al k(s*ített riportot. #alamint a rendőrs(gi sa,t t',(ko*tat t ism(telte0 Nőket k1ldtek a* 1ld-*(s(re0 Nők bes*(lnek r la. ők ít(lik el0 Ai(rt his*ik. hogy minde*t tűrni /og,a;

Eln(*te őket. ahogy >gy tettek. mintha nagyon , k. nagyon tis*t'k (s nagyon iga*s'gosak lenn(nek0 De ő sokkal ,obban t+dta0 8'tta (s t+dta0 A(lyen legbel1l (rt(ktelenek (s romlottak0 Gyeng(k (s hit#'nyak0 Ő erősebb n'l+k0 B'rki l'that,a0 B'rki0 Aeg is tette0 "* egyik t1k-r/al /el( /ord+lt. (s megcsod'lta a sa,'t test(t0 E* a* iga*i /orma (s erő0 )okat dolgo*ott. mire el(rte a t-k(letess(get0 $(r/i #olt0 ? 8't,'tok; 8't,'tok. ki #agyok (n; Aeg/ord+lt. (s kit'rta a kar,'t0 &+catnyi 1#egben lebegő s*emp'r b'm+lt #iss*a r'0 Aost m'r l'that,'k0 8'that,'k őt0 Nem maradt m's #'las*t's+k. őt kell n(*ni1k0 Fr-kk(0 Aost mit gondols*. anya; %i is a /őn-k; Aost m'r minden egyes /igyelő s*emp'r a* -#(0 De a* any,a m(g mindig leste odakintről. a nadr'gs*í,'t s+hogtat#a0 %(s*en arra. hogy be*'r,a a s-t(tbe. ahol nem l't semmit0 Aa,d ő elint(*i0 2gen. elint(*i0 Aeg,a#ít,a a #-r-s kiskocsi,'t0 Aegm+tat,a. ki a /őn-k0 Aindenkinek megm+tat,a0 Aeg/i*etnek minden(rt0 Ennek a* any'nak a /ia meg/i*ettet #el1k mindent. gondolta. mik-*ben a k(pernyőre b'm+lt0 Aa,d ő megm+tat,a. mire k(pes0 E*ek h'rman0 %-*elebb l(pett a k(pernyőh-*. (s /ogcsikorgat#a meredt E#e?re. Jeabodyra (s Nadine?ra0 Aeg kell b1ntetni őket0 N(ha a* embernek el kell t(rnie a ter#től. enynyi a* eg(s*0 így h't meg les*nek b1ntet#e0 &(ged is megb1ntettek. amikor ross*+l #iselkedt(l0 "kkor is. amikor , l0 " legnagyobb s*a,h't hagy,a +tol,'ra0 E* minden. amit tehet0 E**el bős*en r'mosolygott E#e?re0 Aindig b-lcs d-nt(s +tol,'ra hagyni a leg,obb /alatot0 í*letes #acsora (s , t'rsas'g0 E#e?nek k-*el k(t r'n keres*t1l es*(be sem ,+tott a* a s* . hogy gyilkoss'g0 Bl#e*te a t'rsas'got. k1l-n-sen !oarke t-rt(neteit0 " /(r,e 1gyesen kiegyens>lyo*ta Charles ki/inom+lt. +rb'n+s modor't. (s AcNab +tcai /i/ik','t. mik-*ben /l-rt-lt a nőkkel an(lk1l. hogy tolakod lett #olna. (s s*inte (s*re#eheteden1l hí*elgett nekik0 Ainde*t k1l-n-sebb megerőltet(s n(lk1l0 Vagy legal'bbis nem l'ts*ott ra,ta. hogy megerőltetn( mag't0 De #a,on nem neki is #alami m's ,'rt k-*ben a /e,(ben; 9atalmas. komple: ter#ek. melyek 'ts*őtt(k (let(nek (s m+nk','nak nagy r(s*(t0 &al'n a* eg(s* nap,'t a**al t-lt-tte. hogy 2sten t+d,a. mit #ett (s adott el. #alamint olyan pro,ekteket ir'nyított (s /el1gyelt. amelyeket ő el sem t+dna k(p*elni0 &'rgyalt. d-nt(seket ho*ott. (s meg/ontoltan rakosgatta a /ig+r'kat roppant birodalma sakkt'bl','n0 Aost pedig itt 1l egy k'#( mellett. (s mes(l egy kocsmai #ereked(sről. amelynek hallat'n AcNab harsog#a ne#et. #agy mű#(s*etről bes*(lget Charless*al0 "mikor ha*a/el( tartottak. !oarke meg/ogta a ke*(t0 ? E* nagyon s*(p este #olt0

? A(g (n sem (re*tem /es*(lye*#e magam0 ? &őled e* hatalmas dics(ret0 E#e elne#ette mag't. (s kiny>,totta a l'b't0 Valamikor a* este /olyam'n meg/ogadta !oarke tan'cs't. la*ított. (s mi+t'n megtette. #al ban nagyon , l (re*te mag't0 ? %omolyan gondoltam0 ? &+dom. ked#es E#e0 ? )oks*ínű ember #agy. !oarke0 ? )emmire sem #ittem #olna. hanem lenn(k a*0 ? Nem (rtem. mi(rt #on* m a* okosto,'sokat0 ? @s'k a /olt,'t0 ? Aellesleg ? /olytatta E#e r-#id hallgat's +t'n ? /el(rt egy tan+lm'nnyal. ahogy /igyeltem a s*-#egedet0 ? Bn nem s*-#egeltem0 )*-#egelni 1*letk-t(s k-*ben s*oktam0 Aost bes*(lgettem a bar'taimmal0 ? 9a ? ha,totta h'tra E#e a /e,(t0 $'radts'got (r*ett. de r'd-bbent. hogy nem nyomas*t,a a kimer1lts(g0 ? !engeteg mindenről bes*(lgett(l0 !'ad's+l egyik t(ma sem #olt +nalmas #agy boss*ant 0 ? 2stenem ? cs kolta meg !oarke a /eles(ge ke*(t. mik-*ben 'tha,tottak a h'*+k kap+,'n0 ? Aennyire im'dlak0 ? Bn is t(ged0 ? Fr-m #olt k(t olyan p'r t'rsas'g'ban t-lteni a* est(t. akik ilyen s*emmel l'that an oda #annak egym's(rt0 ? Neh(* lett #olna nem (s*re#enni a* (r*elgős pillant'sokat (s a simogat'sokat0 " le#egőben #ibr'lt a s*e:0 Gondolt'l m'r arra. milyen lenne. ha megcser(ln(d őket; ? Vibr'l tekintetek (s (r*elgős s*e:; Eddig m(g es*embe sem ,+tott0 E#e k+ncog#a s*'llt ki a kocsib l0 ?Nem erre gondoltam0 9anem a* emberekre0 Jr b'ld elk(p*elni Jeabodyt Charless*al. AcNabot pedig 8o+ise?*al0 Őr1lt -det0 ? Aond,+k Jeabodyt is -ss*erakhatn'd 8o+ise?*al0 ? &e beteg #agy0 ? Csak el,'ts*ottam a gondolattal ? /ogta k(*en !oarke a /eles(g(t. így s(t'ltak /el a* emeletre. be a h'l s*ob'ba0 Mgy l'tom. #iss*anyerted a* erődet (s a , ked#edet. hadnagy0 ? &-rt(netesen t(nyleg nagyon , l (r*em magam ? cs+kta be a* a,t t a l'b'#al E#e0 ? $eldobott a*. hogy csak 1lt1nk. (s bes*(lgett1nk0 Ait s* ln'l egy kis (r*elgős s*e:he*; ? A'r a*t hittem. sohasem k(rde*ed meg0 E#e 't-lelte a /(r,(t. (s a* -l(be +grott. ma,d -ss*e#onta a s*em-ld-k(t0 ? Ailyen mess*ire t+ds* el#inni; ? így elsőre a*t mondan'm. hogy a* 'gyig0 ? Nem. >gy (rtem. így ? eres*tette el mag't E#e0 " kar,ai a teste mellett lebegtek0 Ere*te. hogy !oarke pr b'l,a 'thelye*ni a s>lypont,'t. (s megt'ntorodik0 ? így m'r nehe*ebb. mi;

?A(g mindig >gy gondolom. hogy kitartok a* 'gyig. ahol rem(nyeim s*erint a*t ter#e*ed. hogy >,,'(leds*0 ?7 erőben #agy. de le/ogadom. m(g neked is nehe*edre esne így #inni engem h>s*? #agy harmincyardnyi t'#ols'gra0 ?Ai#el m(g nem /o,tottalak meg. erre nincs semmi s*1ks(g0 "mikor !oarke /elh'gott a* 'gyho* #e*ető l(pcsőn. E#e -ss*es*edte mag't0 ? Ne harag+d,0 Aa (,,el nincs helye gyilkoss'gnak a h'l s*ob'ban ? -lelte to#'bbra is s*orosan a /(r,e nyak't. mik-*ben !oarke a* 'gyra /ektette0 ? )imogass meg0 ? E* a k-#etke*ő pont a napirendemben0 ? Nem ? ne#etett /el ism(t E#e. ma,d 't/ord+lt. (s /-l(be kerekedett a /(r,(nek0 ? Mgy. amikor bes*(lget(s k-*ben simogatt'l0 Nem s*'nd(kosan. hanem >gy. hogy k-*ben nem is gondolt'l r'0 &ets*ett ? ha,olt előre. (s megcs kolta !oarke?ot. (s +,,aik -ss*ek+lcsol dtak0 ? &ets*ik0 ?7 m+lat'st ? -s*t-k(lte !oarke0 ? &al'n gyorsan #(ge*n1nk kellene. h'tha a* este -ss*es*edett energi'm nem tart sok'ig ? harapott bele /inoman a /(r,e arc'ba E#e0 Aa,d. mik-*ben m(g mindig /ogt'k egym's ke*(t. lassan le/el( ke*dte cs>s*tatni a s*','t a nyak'n0 It'na h'traha,olt. ak'r egy macska. (s kigombolta !oarke ing(t0 ? "ha ? simított #(gig ke*(#el a /(r,e mellkas'n0 ? 7 /orm'ban #agy ? (s a ke*(t hamarosan a* a,kai k-#ett(k0 " tenyer(#el. a s*','#al (re*te. hogy !oarke s*í##er(se /elgyors+l0 " /(r,e akarta őt0 Nem csod'latos. hogy mindig akarta őt; Fss*er'nd+lt a hasi*ma. amikor megí*lelte. (s csaknem /el+grott. amikor megnyalta a derek't0 Aa,d leh>*ta a cip*'rt a slicc(n0 It'na kiny>,t *kodott. (s hagyta. hogy a /(r,e /igyel,e. mik-*ben le#es*i a* ing(t. ma,d a mell(re simította !oarke tenyer(t0 " /e,e halk ny-g(s kís(ret(ben cs+klott h'tra0 !oarke ke*e gyakorlottan. hat'ro*ottan simított #(gig ra,ta0 ? Enged,0 Enged,000 ? emelkedett /el !oarke. (s s*en#ed(lyesen megcs kolta a /eles(g(t0 9atalmas. s1rgető #'gy +ralkodott el ra,t+k0 Egym'snak /es*1lt i**adt test1k. mik-*ben s*',+k (s ke*1k moh n kereste a m'sikat0 E#e remegett. amikor !oarke?ra 1lt0 Egym's s*em(be n(*tek. a* +,,aik ism(t -ss*ekapcsol dtak0 E#e mag'ba /ogadta a /(r,(t. aki m(lyen belehatolt0 Aa,d /elki'ltott0 8e#egő +t'n kapkod#a ha,totta !oarke homlok'ra a homlok't0 ? Egy percet ? ny-gte0 ? E* t>l sok0 V'r, egy percet0 ? Nem t>l sok ? per*selte a* a,k't !oarke s*',a0 ? )ohasem lehet t>l sok0 Nem is lehetett0 E#e /elemelkedett. (s meglo#agolta a gy-ny-r h+ll'mait0

&i*en-t-dik /e,e*et Aik-*ben E#e 'lomtalan+l al#a b>,t !oarke mell(. "nnalisa )ommers (ppen elb>cs>*ott n(h'ny bar't,'t l0 "* -ss*e,-#etel. aho#' ha#onta egys*er. s*ính'* +t'n ,'rt. kicsit elh>* dott. mi#el mindenki rengeteg hírrel (rke*ett. amit meg akart os*tani a t-bbiekkel0 Val ,'ban "nnalis'nak e* a kl+b ,elentette a* egyeden lehetős(get. hogy egy1tt legyen a bar'tnői#el. egy1tt #acsor'**anak. (s /elha,tsanak n(h'ny italt. mik-*ben a m+nk',+kr l (s a /(r/iakr l bes*(lgetnek0 $őleg /(r/iakr l0 !'ad's+l elmehetett s*ính'*ba. (s megn(*hetett egy darabot0 "* ta s*eretett s*ính'*ba ,'rni. hogy egys*er s*erepet kapott egy h'laad's napi darabban0 Ai#el ,'ts*ani nem t+dott ? hab'r a* any,'t siker1lt k-nnyekre /akas*tania ?. (s a berende*(she*. #alamint a rende*(she* sem #olt tehets(ge. a hobbi,'b l ko#'csolt karriert. (s a darabokr l írt0 2nk'bb a #(lem(ny(t k-*-lte. mintsem ismertetőket a BroadCayn ,'ts*ott s*ínmű#ekről0 Nem /i*ett(k t>l. de ,'rt neki ingyen,egy. (s rends*eresen bemehetett a k+liss*'k m-g(. ahol ki(l#e*hette a s*ính'*ban /oly (let ny1*sg(s(t0 !'ad's+l kellemes (r*(ssel t-lt-tte el. hogy hamarosan /elemelik a /i*et(s(t0 " )ính'i Bleibe0 írt cikkei egyre n(ps*erűbbek lettek0 " h(tk-*napi emberek t+dni akart'k. mit gondol a darabokr l egy h(tk-*napi t'rs+k0 " kritik+sok pedig nem h(tk-*napi emberek #oltak0 9anem kritik+sok0 &í*. m+nk'#al t-lt-tt h napot k-#etően ke*dt(k /elismerni a* +tc'n. ő pedig (l#e*te. hogy egyesek meg'llít,'k. (s elbes*(lgetnek #ele0 A(g a* sem (rdekelte. hogy egyet(rtenek. #agy #it'ba s*'llnak a #(lem(ny(#el0 Bl#e*te a* (letet0 Ainden remek1l ment0 " m+nk'ban. (s 8+cass*al is0 NeC Dork lett a ,'ts* tere. (s nem #olt olyan pont,a a $-ldnek. ahol s*í#esebben (lt #olna0 "mikor ma,d -ss*eh'*asodnak 8+cass*al ? (s a bar'tai hat'ro*ottan egyet(rtettek abban. hogy előbb?+t bb -ss*e /ognak ?. keres egy (s*bont lak'st a =est )ide?on. ahol #id'm b+likat rende*het. (s olyan boldognak (re*heti mag't. ami s*inte m'r k(ptelens(g0 " pokolba. his*en m'r most is ne#ets(gesen boldog0 9'tradobta a ha,'t. (s t(to#'*#a megtorpant a Greenpeace Jark (s*akny+gati sark'n'l0 Aindig 't#'gott a parkon. >gy ismerte a* +tat. mintha csak a sa,'t konyh','ban. #agy a nappali,'ban ,'rna0 Egy r-#id s(ta0 De a h(ten k(t nőt is meg-ltek a #'ros park,aiban. teh't e* a ha,nali s(ta nem bi*tos. hogy , -tlet0 Ne#ets(ges0 " Greenpeace t+la,donk(ppen a h'ts +d#ara0 Ft perc alatt keres*t1l(r ra,ta. (s bi*tons'gban ha*a(r. bem's*ik apr 'gy'ba. (s als*ik egy nagyot0 "* 2sten s*erelm(re. his*en s*1letett NeC Dork?i. eml(ke*tette mag't. mik-*ben bel(pett a lombok al'0 &+d mag'ra

#igy'*ni0 A(g -n#(delmet is tan+lt0 " *seb(ben pedig ott lap+l egy g'*spray. k-*#etlen1l a kis. elemes rias*t s*ir(na mellett0 )*erette e*t a parkot. legyen b'r (,,el. #agy nappal0 )*erette a /'kat. a k-*-tt1k megb># . kicsinyke ,'ts* tereket. #alamint a *-lds(g? (s #ir'g'gy'sokat0 "nnalisa s*'m'ra e* ,elk(pe*te a #'ros soks*ínűs(g(t0 Beton (s +borka. alig egyl'bnyira egym'st l0 Aik-*ben gyors l(ptekkel a* otthona /el( tartott a* -s#(nyen. elne#ette mag't0 Aacskany'#og'st hallott. ma,d a* 'llatot is megpillantotta0 "* elk borolt ked#encek nem s*'mítottak s*okatlan l't#'nynak m(g a park b+,a #adon,'ban sem0 E* m(g csak kiscica #olt. egy apr . a* -s#(nyen -ss*eg-mb-ly-d#e ny1s*ítő s*őrgoly 0 ? )*eg(nyk(m0 9ol #an a* any+k'd. s*eg(nyk(m; "nnalisa leg+ggolt. (s -lbe #ette a kiscic't0 Csak akkor ismerte /el. hogy droid. amikor m'r a ke*(ben tartotta0 9'tbor*ongat . gondolta0 <rny(k #et1lt r'0 Aik-*ben igyeke*ett /el'llni. a *seb(be s1llyes*tette a ke*(t0 De a /e,(re m(rt 1t(stől elter1lt a /-ld-n0 Aíg #al s'ggal *'poro*tak r' a* 1t(sek. a droid /olytatta a keser#es ny'#og'st0 !eggel h(t ra h>s* perckor E#e ott 'llt "nnalisa )ommers holtteste mellett0 " park 1d(n illato*ott0 @-ld. gondolta E#e0 "* (let s*íne0 9allotta a reggeli +tca*a,t. de itt. ebben a kis s*elet #id(ki t',ban s*(pen. egym's mellett sorako*tak a* 'gy'sok0 9ab'r a*t m'r nem t+dta #olna megmondani. mi nő benn1k0 "* egyik n-#(nynek s*(les le#elei #oltak. a m'siknak l(d>s bogy i. (s olyan is akadt. amelyik s*(lesen elterpes*kedett a /-ld-n0 "* emberek bi*tosan tr'gy't. #agy a /ene t+d,a. mit ke#ertek a #'ros mocsk'ho*. hogy term(s*etess( #ar'*sol,'k0 Nos. ha m'r itt tart+nk. a tr'gy'n'l semmi sem lehet term(s*etesebb0 %i#(#e a #(rt (s a hal'lt0 "* -s#(ny #(g(n(l. a k1l-n-s. r(gim di. /1ggőleges h'roms*-gek m-g-tt. amelyekre /elk>s*ott a s*őlő. egy /(r/i (s egy nő s*obra 'llt0 Aindketten kalapot #iseltek0 " /(r/i egy kap't #agy gerebly(t tartott a ke*(ben. a nő pedig egy kosarat. benne a m+nk',+k gy1m-lcs(#el0 "rat's0 &+dta. hogy e* a s*obor ne#e. de mindenki csak >gy hí#ta. hogy a mama/armer (s a papa/armer s*obra0 Vagy csak egys*erűen Aama (s Japa0 "nna1sa a l'b+k előtt he#ert0 Ae*telen1l. -ss*ek+lcsolt k(**el. mintha csak ho**',+k im'dko*na0 Fss*et-rt arc't #(r borította. a test(n egym'st (rt(k a *>* d'sok (s a hor*sol'sok0 ? Lcska dolog így ke*deni a napot ? ,egye*te meg Jeabody0 ? "ha0 De neki sokkal csk'bb ? tette /el E#e a mikros*em1#eg(t. (s elő#ette a műs*ereit0 ? &+dd meg a* 'ldo*at

ne#(t ? ő pedig elke*dte r-g*ítőre mondani. amit l'tott0 ? "* 'ldo*at egy /eh(r bőrű nő0 "* arc'n. a t-r*s(n (s a #(gtag,ain , l l'that ak a* erős*akos s(r1l(sek0 " k+lcscsont,a elt-r-tt0 Nincsenek #(deke*(sre +tal sebek0 " gyilkos /egy#er minden bi*onnyal a tork'ra tekert. #-r-s *sin r0 Aeg/o,tott'k0 )*emmel l'that an megerős*akolt'k0 )ebeket (s hor*sol'sokat l'tni a comb,'n (s a nemi s*er#e k-rny(k(n0 ?" l'ny ne#e "nna1sa )ommers0 9arminck(t (#es0 " ny+gati 9armincegyedik +tc'ban lakott0 ? "* 'ldo*at a*onosít'sa megt-rt(nt0 " s*em(t ki#'gt'k. (ppen >gy. mint kor'bban AapleCoodn'l (s Napiern(l0 " t'mad's m d,a. a hal'l. a csonkít's (s a helys*ín is +gyana*. mint a kor'bbi gyilkoss'gokn'l0 ?" gyilkos nem nagyon t(r el a be#ett s*ok'sait l mondta Jeabody0 ? Nem nagyon0 Ai(rt is tenn(. ha így is sikeres; &al'ltam n(h'ny s*őrs*'lat a ,obb ke*(re s*'radt #(r alatt ? emelte ki E#e egy csipess*el. műanyag *acsk ba cs>s*tatta a bi*onyít(kot. ma,d le1lt a sark'ra0 ? Ait mű#elt erre/el(. Dallas; 9a*a/el( s(t'lt a* (,s*aka kellős k-*ep(n0 Jedig minden ad egy/olyt'ban csak a sa,t t',(ko*tat dat ism(tli0 &+dnia kellett. hogy a gyilkos a parkokban 'll lesben0 ? "* emberek mindig a*t his*ik. hogy #el1k e* nem t-rt(nhet meg0 Aindig csak #alaki m'ssal0 Vel1k soha ? #i*sg'lta to#'bb a testet0 ? " k-*elben (lt0 Ebben is megegye*ik a t-bbi 'ldo*attal0 $ogadni merek. hogy mindig erre ,'rt ha*a0 <t#'gott a parkon ahelyett. hogy megker1lte #olna0 " s*őrs*'l #is*ont nem stimmel ? mormolta0 ? Erre/el( r-#idebb. hab'r a park n(mileg s-t(tebb. mint a t-bbi0 De m(giscsak k-*ter1let0 ?"ha0 ? " gyilkos nem iga*'n s*eret elt(rni a be#ett s*ok'sait l0 ? )*emmel l'that an nem0 E#e r-g*ítette a holttest hely*et(t. ma,d /elemelte a /e,(t0 ? " tark ,'ra m(rt 1t(ssel teatette le0 %em(nyen odacsapott0 &al'n a h'ta m-g( lopakodott0 $-ld tapadt a l'ny t(rd(re0 &al'n n(gyk(*l'bra *+hant ? /ogta meg a* 'ldo*at egyik ke*(t. (s megm+tatta a tenyere (l(n a hor*sol'sokat0 ? E*t k-#etően alaposan meg#erte (s megr+gdosta0 Ainden egyes alkalommal egyre erős*akosabban (s erős*akosabban t'mad0 )okkal s>lyosabbak a hal'l be'llta előtt bek-#etke*ett s(r1l(sek0 "mikor #(g*ett a* 1tlegel(ssel. megerős*akolta. (s ide #ons*olta. hogy itt /e,e**e be a mű#(t0 ? ! la m(g nem hallott+nk Celin't l0 ? Neked is /eltűnt; ? 'llt /el E#e0 ? J'r perc m>l#a /elhí#,+k0 Gyere. keress1k meg a gyilkoss'g #al di helys*ín(t0 E*>ttal nem kellett mess*ire menni1k. csak a* -s#(ny mellett 'll *-lds(ges'gy's m'sik oldal'ra0 " /1#-n #(rcseppek csillantak0 E*>ttal sokkal k-nnyebb dolgod #olt. gondolta E#e0 Cs+p'n nagy,'b l nyolcl'bnyi#al kellett od(bb #inned a testet0 ?9adnagy; ? emelt /el a* egyik takarít egy műanyag

*s'kot0 ? E*t arra tal'ltam. a h'rmas pontn'l0 )*ab#'nyos -n#(delmi spray0 Val s*ínűleg a l'ny( #olt. de nem sok has*n't #ette0 ? Aa,d megn(**1k ra,ta a* +,,lenyomatokat0 ? N(h'ny s*őrt is tal'ltam a* -s#(nyen. a* egyes pontn'l0 )*1rke. teh't nem tarto*hat ho**'0 )*emre nem is emberi0 ? %-s*0 ? &al'n megint egy m k+s ? ,egye*te meg Jeabody0 ? &al'n0 Ai#el /oglalko*ott a* 'ldo*at. Jeabody; ? M,s'gír #olt0 " )ính'i Blet című maga*inn'l0 E#e b lintott0 ? 9a*a/el( igyeke*ett0 )(t'lt0 9a,nali egy ra m'r k(ső a s*ính'*ho*0 &al'n megi#ott +t'na egy italt. esetleg meg is #acsor'*ott0 Vagy rande#>*ott0 " parkon keres*t1l akarta ler-#idíteni a* +tat0 A'r nem ,'rt mess*e a lak's't l0 N'la #olt a* -n#(delmi spray. e*(rt nem agg dott0 N(h'ny gyors l(p(s. (s ki(rt #olna megint a* +tc'ra. csaknem a lak'sa a,ta,a el(0 " gyilkos m'r #'rt r'0 &+dta. hogy erre /og ,-nni. (s h't+lr l megt'madta ? meredt a /inoman megt-rt /űs*'lakra0 " helyet a takarít k m'r meg,el-lt(k0 ? "mikor #(g*ett #ele. 't#itte Aama (s Japa s*obra el(. hogy ott /e,e**e be a m+nk','t ? cs #'lta meg a /e,(t0 ? &+d, meg r la mindent0 " legk-*elebbi ho**'tarto* i ne#(t (s cím(t. (s a*t is. #olt?e #őleg(nye #agy (lett'rsa0 Bn megpr b'lom /elhí#ni Celin't. m(g mielőtt k-r1ln(*n(nk a* 'ldo*at lak's'ban ? l(pett t'#olabb a helys*íntől. (s t1relmetlen1l előh>*ta *seb(ből a link,(t0 " s*erke*et m'r (ppen 1*enetr-g*ítőre #'ltott #olna. amikor Celina /ogadta a hí#'st0 ? !-g*ítő kikapcs ? t>rt bele Celina a ha,'ba0 ? Eln(*(st. (ppen al+dtam0 "lig hallottam a hí#'st0 Dallas; " /rancba. a /rancbaG Elk(stem; ? A(g #an időd0 7 l al+dt'l. Celina; ?7 l0 9ab'r alaposan beny+gtat *tam magam ? n(*ett kiss( bi*onytalan tekintettel maga el( Celina0 ? " /e,em m(g mindig k tyagos0 Nem #'rhatn'l addig. amíg is*ok egy k'#(t; ? Volt m'sik; ? A'sik micsoda; ? ma,d E#e l'tta. hogy Celina hirtelen r'd-bben a k(rd(s (rtelm(re0 ? 2stenem0 Nem0 ? )*eretn(k bes*(lni #eled0 &al'lko**+nk Aira rendelő,(ben0 ? Ktt000 Aegyek. amilyen gyorsan csak t+dok0 ?El(g. ha csak kilencre (rke*el meg. mint ahogy a*t megbes*(lt1k0 Bn sem (rek oda hamarabb0 ? Ktt tal'lko*+nk0 )a,n'lom. Dallas0 )a,n'lom0 ? Bn is0 ? "* 'ldo*at any,a (s a test#(re a #'rosban laknak ? 'r+lta el Jeabody0 ? "* ap,a Chicag ba k-lt-*-tt. (s >,ranős1lt0 Nincs h'*ast'rsa0 )ohasem #olt /(r,n(l0 Nincsenek gyerekei0 ? Gyere. előbb megn(**1k a lak's't. +t'na elmegy1nk a* any,'ho*0 "pr cska. dr'maian /el/ordított lak's. gondolta E#e0 "*

egyed1l'll nők gyakran (lnek így0 " /alakat s*ínlapok (s s*ính'*i plak'tok dís*ített(k0 " link mem ri','nak a #iss*a,'ts*'sakor betekint(st kaptak "nnalisa elm>lt h+s*onn(gy r','nak a* esem(nyeibe0 ? )*eretett /ecsegni ? ,egye*te meg E#e0 ? Bes*(lt a* any,'#al. a test#(r(#el. a m+nkat'rsai#al. (s egy 8+cas ne#ű pasassal. aki nyil#'n#al an a s*erelme0 "nnyit a*(rt megt+dt+nk. hogy tegnap este a &rinityben n(*ett meg egy előad'st. +t'na elment #acsor'*ni a bar'tai#al0 N(**1k meg. kik #oltak ott. (s k-*ben t+d,+nk meg min(l t-bbet erről a 8+casr l0 ? V(gigk(rde*em a s*oms*(dokat0 "mikor Jeabody kiment. E#e to#'bb n(*előd-tt a lak'sban0 Aeg'llapította. hogy "nnalisa egyed1l (lt. de időről időre /ogadott /(r/iakat ? #agy csak egy /(r/it0 " /i kokban rande#>ra #al als neműket. (s n(h'ny megs*okott s*e:+'lis seg(des*k-*t is tal'lt. #alamint n(h'ny /(nyk(pet (s hol t. amelyek mindig +gyanannak a /(r/inak a t'rsas'g'ban m+tatt'k a* 'ldo*atot0 %'#(barna bőr. s-t(t ha,. (s csinos kecskes*ak'll. s*(les mosoly0 Csinos /i>. gondolta E#e. (s b'rmibe /ogadott #olna. hogy a k(pek 8+cast 'br'*ol,'k0 Egyet el#ett k-*1l1k. (s a bi*onyít(kok k-*( rakta0 9a nem siker1l megt+dni+k a #e*et(kne#(t. ma,d 't/+ttat,a a /ot t a s*'mít g(pes rends*eren0 D0 !obb "nnalisa t'rsas'gked#elő nő #olt. aki s*eretett s*ính'*ba ,'rni. tűnőd-tt E#e0 7 #is*onyt 'polt a* any,'#al (s a test#(r(#el. sok bar't #ette k-r1l. (s a linkbes*(lget(seiből arra lehet k-#etke*tetni. hogy e*en a bi*onyos 8+cason kí#1l nem #olt m's /(r/i a* (let(ben0 "*(rt kellett meghalnia. mert a r-#idebb >ton. a parkon 't akart ha*amenni. h'romsaroknyi s(ta helyett0 Nem. ,a#ította ki mag't E#e0 "*(rt kellett meghalnia. mert #alaki ki#'las*totta. k-#ette. (s meg-lte0 9a most nem megy a parkba. a gyilkos m'skor. m'shogy csapott #olna le r'0 C(lpont #olt0 %1ldet(s tel,esít#e0 ? 8+cas Grand( ? t(rt #iss*a Jeabody0 ? @en(s* (s dals*-#egír 0 "* egyik s*oms*(d s*erint t-bb mint hat h nap,a ,'rtak egy1tt0 &egnap este m(g l'tta is a l'nyt. ahogy h(t k-r1l elmegy itthonr l0 Csak odaintettek egym'snak. de >gy eml(ks*ik. /armert. k(k p+l #ert (s r-#id. /ekete d*sekit #iselt0 ? )*ere*d meg ennek a Grande?nak a cím(t0 9a ma,d bes*(lt1nk a* 'ldo*at any,'#al. ho**' is be+gr+nk0 E#e nem t+dta eld-nteni. melyik a ross*abb: elmondani egy any'nak. hogy a l'nya meghalt. (s n(*ni. ahogy -ss*eomlik. #agy elmondani egy /(r/inak. hogy a ked#ese nincs t-bb(. (s n(*ni. ahogy darabokra h+llik0 8+cast ők (bres*tett(k /el0 <lmosan. bedagadt s*emmel. (s kiss( boss*ankod#a ,-tt a,t t nyitni0

? N(**e. lehalkítottam a *en(t0 &í* +t'n m'r nem hallgatom hangosan0 "* emeleten nem panas*kodik senki0 $ogalmam sincs. mi ba,a /-l-ttem annak a /ick nak0 9a annyira (r*(keny. s*ereltessen hangs*igetel(st a lak's'ra0 ? Nem a*(rt #agy+nk itt. mert bepanas*olt'k mag't. Ar0 Grand(0 )*eretn(nk. ha #el1nk ,-nne0 ? " /rancba ? h'tr'lt egy l(p(st 8+cas. (s t1relmetlen1l intett E#e?(knek. hogy l(p,enek bel,ebb0 ? )emmi k-*-m ahho*. ha Bird-t megint meg/ogt'k egy adag @onerrel0 Egy1tt s*okt+nk *en(lni. de e* minden0 ? "nnalisa )ommers miatt kerest1k meg0 ?"nnalisa miatt; ? remegett meg 8+cas s*',a s*(le0 Valami ostobas'got mű#elt a* (,,el a bar'tnői#el; 8e kell tennem (rte a* #ad(kot. #agy mi; ? Nagyon sa,n'lom. Ar0 Grand(. de As0 )ommerst a* (,,el meggyilkolt'k0 8+cas arc'r l egys*eriben le/agyott a mosoly0 ? E* egy'ltal'n nem #icces0 Ai 1t-tt mag'ba. hogy ilyesmi#el i,es*tget; ? Ar0 Grand(. "nnalisa holttest(t ma reggel tal'lt'k meg a Greenpeace Jarkban0 ?7-,,enek0 7-,,enek be ? h'tr'lt bes*(d k-*ben 8+cas0 ? Nl,-n le0 ? "nnalisa; ? -nt-tte el k-nny 8+cas s*em(t0 ? Bi*tosak benne. hogy "nnalis't tal'lt'k meg; 8ehet. hogy -ss*et(#es*tett(k #alaki#el0 E#e t+dta. hogy most arra gondol: mindegy. ki halt meg. csak ne "nnalisa legyen a*0 ? Nagyon sa,n'lom. Ar0 Grand(0 Nem t(#ed(s0 $el kell tenn1nk mag'nak n(h'ny k(rd(st0 ? &egnap tal'lko*t+nk0 Egy1tt eb(delt1nk. (s megbes*(lt1k. hogy s*ombaton megint tal'lko*+nk0 9ogy halhatott meg; ? Nl,1nk le ? /ogta meg 8+cas kar,'t Jeabody. (s a* egyik /otelhe* #e*ette0 " s*oba tele #olt hangs*erekkel0 E#e egy s*inteti*'tort. egy ho**' k-t-tt s*'mít g(pet. n(h'ny git'rt (s *enedobo*okat is l'tott0 Be/(s*kelte mag't k-*(,1k. (s ő is le1lt. pontosan s*embe 8+cass*al0 ? &eh't rends*eresen tal'lko*ott "nnalis'#al0 ? El akartam #enni /eles(g1l0 %ar'csonykor ter#e*tem megk(rni a ke*(t. mert a* olyan k1l-nleges0 Ai t-rt(nt #ele; ? Ar0 Grand(. mond,a el. hol #olt ma (,,el0 8+cas a* arc'ho* emelte a ke*(t0 "* +,,ai k-*-tt k-nnycseppek csorogtak0 ?"*t his*ik. hogy k(pes lettem #olna b'ntani; 9is*en s*erettem0 ? Nem. e* meg sem /ord+lt a /e,emben. de /el kell tennem e*t a k(rd(st0 ?B,/(lig *en(ltem. tal'n egy kicsi#el to#'bb is ,'ts*ott+nk0 It'na bes*(lgett1nk a st>di ban. ett1nk egy pi**'t. (s megitt+nk p'r s-rt0 7ammelt1nk0 Nem is t+dom. tal'n h'rom k-r1l (rhettem ha*a0 7(*+som. #alaki b'ntotta "nnalis't; ? 2gen. #alaki b'ntotta0 8+cas k-nny'*tatta arca /al/eh(rre s'padt0

? "*t mondta. a parkban0 L. 7(*+som0 " parkban0 Aint a*okat a nőket0 Mgy. mint a*t a m'sik k(t nőt; "nnalis'#al is a* t-rt(nt; ? <r+l,a el. hol *en(lt. (s kikkel0 Ellenőri**1k a* alibi,(t. hogy ne kell,en t-bbet /oglalko*n+nk e**el a s*'llal0 ? " 9ang,egyben. a Jrince?en0 2*(000 Birddel0 2stenem0 2stenem ? t>rt remegő k(**el a ha,'ba0 ?7ohn Birddel (s %atelee Joderrel0 A'r gondolkodni sem t+dok0 "* any,a0 Elmondt'k m'r a* any,'nak; ? Bpp tőle ,-#1nk0 ? %em(ny ass*ony0 Nagyon kem(ny0 "laposan +t'nam k(rde*ett. hogy ki #agyok0 &al'n -ts*-r is0 De minden ok( #ele0 7 l ki,-#1nk egym'ssal0 Kda kell mennem0 ? Ar0 Grand(. nem t+d arr l. hogy #alaki *aklatta #olna "nnalis't; Nem említette. #agy nem #ett (s*re egy idegent a k-*el(ben; ? Nem0 Jedig nekem elmondta #olna0 El kell mennem a* any,'ho*0 Ktt kell lennem a csal'd,'#al0 Egy1tt kell megn(*n1nk "nnalis't0 Egy1tt0 9i'ba al+dt h(t r't. hi'ba t-lt-tte kellemesen a* est(t a bar'tai#al. mire meg(rke*ett Aira rendelő,(be. rettenetesen meg/',d+lt a /e,e0 Aira titk'rnő,e a s*ok'sosn'l sokkal ked#esebben t',(ko*tatta őket. hogy dr0 Aira (ppen As0 )anche**el bes*(lget. de meghagyta. hogy a*onnal s* l,on be. ha Dallas hadnagy meg(rke*ett0 ? 9add /e,e**(k be ny+godtan ? k(rte E#e0 ? 7obb. ha most nem *a#arom őket0 Van el(g elint(*ni#al m. ma,d #'rako*'s k-*ben megcsin'lom0 Elős*-r a* 1*eneteit /+totta 't0 Berenski a laborb l -r-mmel t+datta. hogy a /űben hagyott nyomok alap,'n kis*'molta. h'nyas cipőt #iselt a tettes0 ? @seni'lis elm(m nem ismer akad'lyt #agy korl'tokat0 Csak m+tass nekem egyeden s*'nalmas nyomot0 Nagyl'b> egy ti*en-t-s Aikont #iselt. m(gho**' "#alanche m'rk',>t0 E* egy 'talakított t>rabakancs. nem sokan hord,'k0 9'roms*'*het#en-t doll'rba ker1l0 Ebben a m(retben a #'rosban ti*en-t 1*letben kaphat 0 2tt a lista0 9a ma,d be,-ss*. ne /ele,ts el egy nagy. c+ppan s cs kot nyomni a* arcomra0 ? "ha. m(g a* is megeshet0 Ennek ellen(re E#e nagyra (rt(kelte a kapott adatokat. (s gyorsan 'tol#asta a list't0 Ai+t'n meg,el-lte a*okat a boltokat. amelyek k-*el estek ahho* a k-r*ethe*. ahol a gyilkoss'gokat elk-#ett(k. neki'llt megírni a ,elent(s(t0 Csak akkor pillantott /el. amikor nyílt a* a,t 0 ? Dallas ? sietett ki Celina bedagadt s*emmel. ami arra +talt. hogy sokat sírt odabent0 ? Gyere be. E#e ? intett Aira0 ? Celina. gyere te is0 ? Cserben hagytalak ? /ogta meg E#e kar,'t Celina0 Aagamat is becsaptam0 ? E* nem iga* ? 1lt le E#e. (s m'r /elk(s*1lt a te'ra.

ma,d s*imatolni ke*dett. amikor k'#(illatot (r*ett a le#egőben0 ? &+dom. hogy e*t ,obban s*ereted. (s a*t his*em. most nagy s*1ks(ged #an r' ? magyar'*ta Aira. mik-*ben E#e /el( ny>,totta a cs(s*(t0 ? G(pi. de a*(rt k'#(0 ? %-s*0 ? Aa reggel nem n(*tem a híreket0 %-s*-n-m ? #ette el Celina a te'scs(s*(t Air't l0 ? &őled akartam hallani0 7 l kisírtam magam dr0 Aira #'ll'n. de a nehe*(n m'r t>l #agyok0 Nem /ogok megint bőgni0 Elős*-r is s*eretn(m. ha t+dn'd. meg sem /ord+lt a /e,emben. hogy a gyilkos ma ha,nalban is megt'madhat #alakit0 Nagyon /'radt #oltam. Dallas. (s ki akartam al+dni magam. mielőtt ide ,-#-k0 Egys*erűen ki akartam *'rni mindent a t+datomb l. e*(rt be#ettem egy nagy adag altat t0 ? " gy gys*er *a#ar,a a l'tom'saidat; ? 2lyen mell(khat'sa is lehet ? pillantott Aira /el( Celina. mire a doktornő b lintott0 ? " gy gys*er elnyom,a a k(pess(geimet0 &al'n l'ttam #alamit. de olyan m(lyen al+dtam. hogy nem t+dok r la0 &al'n a hipn *is ma,d segít /els*ínre ho*ni. mint ahogy segíthet a g'takat is lerombolni. hogy t-bb r(s*letet mondhassak a m'sik k(t gyilkoss'gr l0 8'tni /ogom minda*t. amit eddig el*'rtam sa,'t magam elől0 ? E* nagyon is lehets(ges ? erősítette meg Aira0 ? Bppen >gy. mint ahogy hipn *isban a s*emtan>k is eml(ke*nek olyan r(s*letekre. amelyekre (beren nem0 ? Brtem ? /elelt E#e0 ? Aikor ke*d,1k; ? A(g nem #(ge*t1nk a* or#osi #i*sg'lattal0 9a nem tal'lok semmit. akkor ak'r m'r holnap is elke*dhet,1k a* 1l(seket0 ? Nl(seket; 9olnap; ? Csaknem tel,esen bi*tos. hogy nem les* el(g egy alkalom. E#e0 !'ad's+l s*eretn(k #'rni h+s*onn(gy r't. hogy a gy gys*er bi*tosan ki1r1l,-n Celina s*er#e*et(ből0 E*alatt a* idő alatt ő is /elk(s*1l lelkileg0 ? Nem ke*dhetn(nk hamarabb; A'r medit'ltam (s megtis*t+ltam0 Bele akarok #'gni. amilyen hamar csak lehet0 Ngy (r*em000 ? $elelősnek (r*ed magad ? /e,e*te be a mondatot Celina helyett Aira0 ? $elelősnek (r*ed magad a*(rt a l'ny(rt. akit ma ha,nalban gyilkoltak meg0 Jedig nem #agy /elelős senki(rt (s semmi(rt0 ? 9a , k les*nek a leletei. (s #al ban medit'lt. nem ke*dhetn(d m(gis hamarabb; Aira E#e /el( pillantott. /els ha,tott. ma,d /el'llt. (s megn(*te a napt'r't0 ?8eghamarabb ma d(l+t'n /(l -tkor0 8ehet. hogy nem kaps* #'las*t a k(rd(seidre. E#e0 E* att l is /1gg. mennyire hipnoti*'lhat Celina. mennyit l'tott #al ,'ban. (s ebből mennyit t+d+nk a /els*ínre ho*ni0 ? &e is itt les*el; ? k(rde*te Celina0 Ne kapas*kod, bel(m. akarta mondani E#e0 Ne n( így r'm0 ? 9a t+dok0 De a* is elk(p*elhető. hogy addig tal'lok egy

nyomot. amin elind+lhatok. (s el kell #(ge*nem m(g n(h'ny r+tin/eladatot a* +tols 'ldo*attal kapcsolatban0 ? "*(rt gyere el. ha t+ds*0 ? Van #alami. amiről t+dnom kellene; ? ,-tt #iss*a Aira. (s le1lt k-*(,1k0 ? "mit bele#ehetek a ,ellemra,*ba; ? " gyilkos e**el a l'nnyal csaknem +gyan>gy #(g*ett. mint a m'sik kettő#el0 Mgy tűnik. "nnalisa )ommers (ppen 't#'gott a parkon000 ? hallgatott el hirtelen0 Celina cs(s*(,e e*er darabra t-rt a /-ld-n0 ?"nnalisa; ? pr b'lt /el'llni Celina. de #iss*arogyott a /otelbe0 ? "nnalisa )ommers; L. dr'ga 2stenemG ? 2smerted0 ? &al'n #alaki m's. csak a ne#e +gyana*0 &al'n000 Jers*e. nem0 2tt a #'las* a mi(rtre0 E* k-t ho**' e*ekhe* a gyilkoss'gokho* ? pillantott le a* -ss*et-rt porcel'nra0 ? Ne harag+d,0 ? Aarad, 1l#e ny+godtan0 Ne t-rőd, #ele ? g+ggolt le Aira. (s megny+gtat an meg/ogta Celina t(rd(t. mielőtt neki'llt -ss*es*edni a porcel'ndarabokat0 ? " bar'tnőd #olt; ?Nem0 A'rmint >gy (rtem. nem iga*'n ? s*orította a hal'nt(k'ra a ke*(t0 ? 2smertem #alamelyest0 %ed#eltem0 &ele #olt (lettel. (s mindig mosolygott0 "* ember akaradan+l is megked#elte ? e,tette le a ke*(t. (s a tekintete els-t(tedett0 8+cas0 L. 2stenem. 8+cas0 Bi*tos a* őr1let hat'r'n 'll0 &+d,a m'r; ? ragadta karon E#e?et0 ? &+d,a m'r. mi t-rt(nt; ? Bes*(ltem #ele0 ? Nem hittem #olna. hogy lehet enn(l is ross*abb. de t(#edtem0 )okkal kegyetlenebb >gy. hogy ismertem a* 'ldo*atot0 Ait keresett a parkban; ? csapott -k-lbe s*orított k(**el a comb,'ra0 ? Ai(rt m's*k'lnak a nők most is a parkokban; "*ok +t'n. ami t-rt(nt; ? Aert a* emberek ilyenek ? /elelt E#e0 ? 9onnan ismerted; ? 8+cas m+tatta be ? /ogadta el Celina a *sebkendőt. amit Aira ny>,tott /el(,e. de csak b'm+lta. mintha nem (re*n( a* arc'n csorg k-nnyeket0 ? 8+cas (s (n sok'ig egy1tt (lt1nk0 ? Jers*e ? b lintott E#e0 ? Ő a* e:ed0 ? 2gen. a #olt s*eretőm0 De b(k(sen #'lt+nk el. (s s*akít's +t'n is bar'tok maradt+nk0 &-rődt1nk a m'sikkal. csak (ppen m'r nem s*erelemmel s*erett1k egym'st ? s*orította #(g1l a s*em(he* a *sebkendőt0 ? &artott+k a kapcsolatot0 2dőnk(nt -ss*e,-tt1nk egy eb(dre. #agy egy italra0 ? 8e is /ek1dtetek egym'ssal; Celina lassan leeres*tette a ke*(t0 ? Nem0 Mgy #(lem. /el kellett tenned e*t a k(rd(st0 Nem. a s*akít's +t'n t-bb( m'r nem /ek1dt1nk le egym'ssal0 !'ad's+l , n(h'ny h nap,a. a*t his*em. m'r csaknem egy (#e tal'lko*gatott "nnalis'#al0 &+dom. mert l'ttam őket egy1tt. (s 8+cas is mondta. hogy egyre komolyabb a kapcsolat+k0 Boldogok #oltak egy1tt. (s e*t hall#a (n is boldog #oltam0 ? Aeg(rtő #agy0 ? F. mert000 ? t-rt meg Celina hang,a. (s lenyelte a* ind+latos meg,egy*(st.

ma,d #ett egy m(ly l(leg*etet. hogy megny+god,on0 ? &-rt(nt m'r #eled olyan. hogy nagyon s*erett(l #alakit. a*t'n e* meg#'lto*ott; It'na is s*eretted. de m'sk(pp0 ?Nem0 Celina a k-nnyei ellen(re elne#ette mag't0 ? Jedig sok+nkkal megesik. Dallas. hogy a s*akít's +t'n is t-rőd1nk egym'ssal0 8+cas , ember0 Bi*tos tel,esen -ss*et-rt0 ? 2gen0 Celina s*orosan leh+nyta a s*em(t0 ?Elmehetek ho**'; Nem. nem most0 A(g nem0 "* mindenkinek csak m(g ross*abb lenne0 Nem ke*dhetn(nk hamarabb; ? /ord+lt Aira /el(0 Nem ke*dhetn(nk r-gt-n a*+t'n. hogy #(ge*t(l a #i*sg'latokkal; ? Nem0 2dőre #an s*1ks(ged. k1l-n-sen most0 9a segíteni akars*. előtte pihend ki magad0 ? )egíteni /ogok ? s*orította ism(t -k-lbe a ke*(t Celina0 ? 8'tni /ogom a gyilkos arc't0 "mikor000 ? n(*ett i** tekintettel E#e s*em(be0 ? "mikor e* megt-rt(nik. m(s*. (s elkapod0 Aeg'llítod0 ? Aeg'llítom0 &i*enhatodik /e,e*et ? 2smerte a* 'ldo*atot; ? r'ncolta egy1tt(r*őn Jeabody a homlok't0 ? 8+cas. 8+cas Grand(0 " #olt bar't,a0 Eddig nem +grott be0 Ember. e* a*t'n kem(ny0 Nagyon kem(ny0 2lyen logika ment(n műk-dnek a paranorm'lis k(pess(gek0 ? Nem e,theted ki egy mondaton bel1l a*t a k(t s* t. hogy logika (s paranorm'lis0 ? E*t csak a magad/a,ta. meg'talkodott k(tkedők his*ik0 E#e arra gondolt. hogy #(gig kellene ,'rni+k a cipőboltokat0 E* lenne logik+s0 ? Aikor #e*ethetem a* >, kocsidat; ? "mikor megtan+lod. hogy a s'rga a*t ,elenti. csipkedd magad. (s l(p, a g'*ra. mielőtt pirosra #'lt a l'mpa. (s nem lassítas* le egy sarokkal a*előtt. hogy be/ord+ln'l0 ? E**el arra akars* +talni. hogy ink'bb o//en*í#(n #e*ets*. mint de/en*í#en0 ? Ebben 'tko*ott+l iga*ad #an0 &e pedig >gy. mint egy beto,i liba. aki ink'bb odaad,a #alaki m'snak a* +tols s1tem(nyt. semmint. hogy maga egye meg0 %(rlek. k(rlek ? selypített /inomkod#a E#e0 ? Vedd csak el ny+godtan0 " pokolba e**el0 9a s1tem(nyt akarok enni. akkor meges*em0 Aost pedig. a #'lto*atoss'g ked#((rt. hagyd abba a d+**og'st0 ? "mikor ilyen d+r#'n les* l,a #alaki a #e*et(si k(pess(geimet. ,ogom #an /(l perc d+**og'sho*0 Aellesleg +d#ariatlans'g el#enni a* +tols s1tem(nyt0 ? E*(rt ink'bb a liba bar'tnőiddel egy1tt hagy,'tok. hogy a pinc(r egye meg. mi+t'n #iss*a#itte a t'ny(rt a konyh'ba0 Jeabody />,t egy nagyot. (s karba /onta a ke*(t. mert ere*te. hogy amit E#e mond. a* #al s*ínűleg iga*0 Nagyon sok s1tem(nyről maradt pontosan így le0

? Aondan'l egy p(ld't; ? &egy1k /el. hogy -ss*ek-lt-*-l egy bar'toddal0 Jeabody egyből /elder1lt0 ? Fss*ek-lt-*-m a bar'tommal ? ,elentette ki b1s*k(n0 ? Jeabody0 ? &+dom. t+dom. e* csak egy /elte#(s ? d+**ogott to#'bb Jeabody. amikor l'tta. hogy E#e keres*t1lha,t a s'rg'n0 ? " sr'c nagyon csinos. #on* . (s amikor s1tem(nyt ho* nekem. megengedi. hogy (n egyem meg a* +tols t. mert s*eret; ? "k'r0 De ism(t s*(tk-lt-*t-k0 ?7+,0 E* a r(s*e nem tets*ik0 ? %inek tets*ik; ? "*(rt. mert megettem a* -ss*es s1tem(nyt. (s kikerekedett a /enekem; ? JeabodyG ? Kk(. ok(. hadnagy0 Csak pr b'ltam meg(rteni a* indok't0 "ki s*(tk-lt-*ik. (s000 Ne is t-rőd, #ele ? tette ho**' gyorsan. amikor l'tta E#e #icsorg /ogsor't0 ? )*(tk-lt-*t-k. (s el#'lnak a* >t,aitok0 Bar'tok maradtok; ? &al'n0 "* att l /1gg. hogy k-lcs-n-s megegye*(ssel #'ltak el a* >t,aink. #agy előtte apr . t-r(keny t'rgyakat #agdost+nk a /-ldh-* (s egym's /e,(he*0 Brted; E#e nem (rtette. de /olytatta a gondolatmenetet0 ? Nem. de ebben a* esetben elmondhat . hogy s*omor>. hab'r indokolt a* el#'l's0 " sr'c k(sőbb -ss*es*ed mag'nak egy m'sik s*okny't0 Ait ere*n(l ekkor; ? E* megint csak a k-r1lm(nyektől /1gg0 %-*ben (n is -ss*e,-nn(k #alaki#el; " #olt pasim >, nő,e so#'nyabb n'lam. #agy ,obban n(* ki. esedeg ga*dagabb. #agy ilyesmi; $es*esebb a melle; E*ek mind? mind sokat s*'mítanak0 ? " /rancba. mi(rt kell neked mindent t>lbonyolítanod; ? Aert a* (let bonyol+lt0 ? Nem0 Egy1tt #oltatok. most m'r nem #agytok egy1tt. (s megl'tod #alaki m'ssal0 E* el(g egys*erű (s #il'gos0 Aegbí*ol a nőben; ? Kk(. l'ss+k csak0 Aielőtt NeC Dorkba k-lt-*tem. s*erelmes #oltam a /ick ba0 )okat tal'lko*t+nk. noha nem (lt1nk egy1tt0 Egy (#en keres*t1l minden -r-m1nket (s b'nat+nkat megos*tott+k egym'ssal0 It'na #alami elpattant0 Nem roppantam -ss*e. de a*(rt s*omorkodtam egy darabig0 Bar'tok maradt+nk. (s soks*or tal'lko*t+nk0 ? )ok'ig tart m(g. #agy be/e,e*ed. mielőtt be kellene #ennem #alamit. hogy (bren marad,ak; ? &e k(rde*t(l0 Aellesleg a sr'c -ss*e,-tt egy karcs>. nagy mellű s*ők(#el0 " nő +gyan nem egy 2P?ba,nok. de #(gt(re is mindenki a**al ,'r. aki#el akar. nem iga*; Eleinte nem iga*'n tets*ene. de hamar t>ltenn(m magam ra,ta0 &al'n nehe*teln(k r' egy darabig. (s egy'ltal'n nem b'nn'm. ha hirtelen s*em-lcse nőne. de ennyi0 9a egys*er s*akít+nk AcNabbal. +t'na a*(rt m(g bar'tok les*1nk0 Nem nagy dolog ? #'rt ki egy s*íCer(snyit0 ? Bbren #agy m(g; ?"lig0

? 9a arra gondols*. hogy Celina #alami #ar'*slattal akar boss*>t 'llni Grande?on (s )ommersen. annak nem l'tom semmi (rtelm(t0 %1l-nben sem műk-dne0 ? Ai(rt nem; &e mondtad. hogy minden egy csom k-r1lm(nytől,g0 ? Erre egy m(di+m k(ptelen0 Nem t+d 'tkot bocs'tani egy /ick ra. amitől a* elke*di -ld-k-lni a nőket. r'ad's+l >gy. hogy )ommers is a* 'ldo*atok k-*-tt legyen0 A'sods*or. ő keresett meg minket0 9a nem ,-n el ho**'nk. /el sem mer1l a ne#e )ommers hal'lakor0 9armads*or. minden bi*onyít(k arra +tal. hogy )ommers a sa,'t , s*'nt'b l. egyed1l ment be a parkba0 "*t'n #edd /igyelembe a* elk-#ető ,ellemra,*'t0 Aag'nyos gyilkos. egy nőgyűl-lő. egy ragado* 0 ? Aindenben iga*ad #an0 "*t his*em. csak arr l #an s* . hogy nem s*eretem a paralogik't. (s nem his*ek a #(ledenekben0 ? )*erintem meg #alami m's motos*k'l a /e,edben0 E#e egy hoss*> pillanatig nem s* lt semmit0 ? Kk(0 Nem tets*ik nekem e* a* eg(s*0 Egy l'tnokt l (s a hipn *ist l /1gg1nk0 Aint ahogy a* sem tets*ik. hogy k-*ben /ognom kell )anche* ke*(t0 ? Nincs m'r hely egy >,abb bar'tnak a Dallas /ogad ban; ? Ainden s*oba megtelt0 &al'n. ha elk-lt-*n(l egy m'sik bolyg ra. #agy tragik+s balesetet s*en#edn(l. akkor elgondolko*n(k a*on. hogy kiadom #alakinek a meg1r1lt helyet0 ? Igyan m'r0 Valld be. hogy megked#elted0 ? 2gen. (s akkor mi #an; A'ris -ss*e kellene bar'tko*n+nk. csak a*(rt. mert ked#elem; E* a*t ,elenti. hogy ettől ke*d#e tal'lko*gassak #ele; !'ad's+l ad,am oda a* +tols s1tem(nyt; Jeabody /elne#etett. (s meg#eregette E#e kar,'t0 ? 8'tod. l'tod0 E*en is t>l #agy0 7 t tett neked a tegnap este0 Aost legs*í#esebben E#e ke*dett #olna d+**ogni. de ink'bb a* k-t-tte le a /igyelm(t. hogy tal'l,on egy s*abad parkol helyet0 ?"ha. aha0 Nehogy a*t hidd. nem t+dom. hogy e* hogyan műk-dik0 Elős*-r mindenki megl'togat. +t'na m'sn'l gyűl1nk -ss*e. +t'na pedig000 ? A'r megbes*(lt1k. hogy tart+nk egy h'*a#at b+lit0 ? 8'tod; 8'tod; ? r'ntotta /el a kocsit a le#egőbe E#e. (s bes*orította egy m'sodik emeleti parkol ba. noha t+dta. hogy ettől Jeabody s*í#e a*onnal a tork'ba +grik0 ? "mint a* ember elke*di e*t a bar'tko* sdit. sohasem les* #(ge0 Egys*erűen nem lehet kis*'llni belőle0 Egyre t-bben (s t-bben les*nek k-r1l-tted0 Aost m(g a,'nd(kot is kell #ennem. csak a*(rt. mert >gy d-nt-tt(l. >, helyre k-lt-*-l0 ? Egy s*(p borospoh'rk(s*letnek nagyon t+dn'nk -r1lni ? m's*ott ki ne#et#e a kocsib l Jeabody0 ? &+dod. Dallas. #al ,'ban nagyon s*erencs(s #agy a bar'taiddal0 Kkosak. #iccesek (s hűs(gesek0 !'ad's+l k1l-nb-*őek0 A'rmint #al ,'ban miben hasonlít egym'sra Aa#is (s Aira; &e #is*ont mindkette,1ket s*ereted0 B'rmi is t-rt(n,en. ők mindig is a

bar'taid maradnak0 ?"ha. r'ad's+l k-*ben >, bar'tokat s*ere*nek. (s olyanokat ho*nak a nyakamra. mint p(ld'+l &rina ? simított #(gig E#e *a#artan a tark ,'n0 ? &rina k1l-nleges ? s(t'ltak le a* +tcas*intre0 ? !'ad's+l !oarke mellett sohasem /ogy el a s1tem(ny0 E#e /els ha,tott0 ? Borospoh'r; ?Egyedenegy sincs0 &+dod. arra a* esetre. ha meghí#n'nk a bar'tainkat0 E#e sokkal ink'bb otthon (re*te mag't a 7ims Gymben. mint abban a dr'ga r+haboltban. amely nagytermetű emberek kis*olg'l's'ra speciali*'l dott0 Aaga a* 1*let h'rom emeletet /oglalt el: a be,'rat s*int,(ről le/el( (s /el/el( is lehetett menni egy?egy emeletnyit0 Ai#el a l'bra#al kat lent tartott'k ? mi(rt nem lehet egys*erűen cipőnek (s *okninak ne#e*ni a* ilyesmit; ? így. E#e (s Jeabody is arra #ett(k a* ir'nyt0 Kdalent kider1lt. hogy a l'bra#al k kor'ntsem csak a cipőt (s a *oknit ,elentik0 9anem h'*ipap+csokat. bakancsokat (s borot#'kat is0 "kadtak ott cipő#(dők. cipődobo*ok. cipőmelegítők. l'bra (s bok'ra #al (ks*erek. (s s*'mos egy(b term(k. amely mind?mind a l'b k(nyelm(t #agy dís*ít(s(t s*olg'lta0 %i gondolta #olna. hogy egy /(r/i is ennyit t-rődik a l'b'#al; "* elad . aki#el bes*(ltek. s*ok's s*erint híme*ett (s h'mo*ott. ma,d elrohant. hogy előkerítse a* os*t'ly#e*etőt0 V'rako*'s k-*ben E#e alaposan s*em1gyre #ette a cipőket0 8'tta. milyen erős (s neh(* darabok0 Jraktik+sak. hathat sak. (s r'n(*(sre remek anyagb l k(s*1ltek0 Ő maga is s*í#esen #ett #olna egy p'rral0 ? "ss*onyom; ? 9adnagy ? ,a#ította ki E#e a* os*t'ly#e*etőt. mik-*ben egy cipőt /orgatott a ke*(ben0 9'tr'lnia kellett egy l(p(st. hogy a hatalmas termetű /(r/i s*em(be n(*hessen0 "ki legal'bb h(t l'b magas #olt. (s olyan #(kony. mint a*ok a kar k. amelyeket a Greenpeace Jarkban l'tott0 )-t(t bőr(ben #akít /eh(ren csillant a s*eme (s a /oga0 9al#'nyan mosolygott. mik-*ben E#e #(gigm(rte. ami arr l tan>skodott. hogy ho**'s*okott a /+rcsa pillant'sokho*0 ? 9adnagy ass*onyom ? s* lította meg ism(t +d#ariasan0 ? %1rt !ichards #agyok. a* os*t'ly#e*ető0 ? " csat'r; !ichardsnak s*emmel l'that an , lesett. hogy m(g eml(ke*nek r'0 ? 2gen0 !(gen a %nicksben ,'ts*ottam0 " legt-bb ember a+tomatik+san megk(rde*i. hogy kos'rlabd'*tam?e. de ritk'n tal'l,'k el. hogy melyik pos*ton ,'ts*ottam0 ? )a,nos nincs sok időm nyomon k-#etni a* esem(nyeket. de le/ogadom. hogy maga m(g mindig k(pben #an0 ? )*eretem a*t hinni. hogy igen0 A'r csaknem nyolc (#e #iss*a#on+ltam a ,'t(kt l0 " kos'rlabda a /iatalok sport,a0 Aindig is a* #olt ? #ett le a polcr l egy cipőt. amely m(g hatalmas

tenyer(ben. hoss*> +,,ai k-*-tt sem #es*ett el0 ? Mgy hallottam. a Aikon "#alanche (rdekli0 ? "*okra a #e#őkre #agyok kí#'ncsi. akik ti*en-t-s m(retűt #'s'roltak belőle0 ? " gyilkoss'giakt l ,-tt0 ? Aaga is 1gyesen t+d tippelni0 ? 8'ttam a tegnapi sa,t t',(ko*tat t. (ppen e*(rt /elt(tele*em. hogy a Jarki Gyilkosr l #an s* 0 ? így ne#e*t(k el; ? 2gen. m(gpedig hatalmas. #-r-s betűkkel írt'k ki a ne#(t ? h>*ta el a s*','t !ichards. mik-*ben a cipőt /orgatta a ke*(ben0 ? Klyan embert keres. aki e*t a modellt hord,a. m(gho**' ti*en-t-s m(retben; ? )okat segítene a nyomo*'sban. ha megkaphatn'm a*t a n(#sort0 ? Boldogan segítek ? tette #iss*a !ichards a polcra a cipőt0 ? Bs a*oknak a* alkalma*ottaknak a ne#e is (rdekel. akik #ettek belőle0 E*t hall#a !ichards megtorpant0 ?9>0 A(g s*erencse. hogy , magam ti*enhetes cipőt hordok0 Be,-nnek a* irod'mba. amíg -ss*e'llítom a list't. #agy ink'bb n(*elődnek a boltban; ? 2nk'bb bemegy1nk0 Jeabody000 ? hallgatott el E#e. (s k-r1ln(*ett. mert sehol sem tal'lta a t'rs't0 Aa,d megpillantotta. egy maroknyi s*ínes *okni#al a ke*(ben0 ? "* 2sten s*erelm(re0 Nyomo* G ?Eln(*(st0 Eln(*(st ? sietett oda ho**' Jeabody0 2*(000 Csak a* -cs(mnek (s a nagyap'mnak n(*tem #alamit0 Aindkette,1knek el(g nagy a l'ba0 "rra gondoltam000 ? )emmi gond ? intett oda !ichards egy elad t0 ? A'ris int(*kedek. hogy becsomagol,'k mag'nak0 %i/el( menet a be,'rat mellett 't#eheti0 ? &+dod. hogy mind,'rt nyak+nkon a kar'csony ? nyom+lt E#e nyom'ban Jeabody. ke*(ben a dobo**al0 ? Igyan m'r0 ? %omolyan0 Nincs m'r sok idő. (s ha a* ember mindig meg#es*i. ami a s*eme el( ker1l. akkor nem őr1lt be#'s'rl'ssal k(s*1l a* 1nnepekre0 Aellesleg e*ek t(nyleg gy-ny-rű *oknik. r'ad's+l engedm(nnyel 'r+lt'k0 Aost ho#' m(s*; " kocsi0 ?)(t'l+nk0 Csak hat? #agy h(tsaroknyit kell menn1nk0 " gyalogl's , t tes* a /enekednek0 ? &+dom. hogy ebben a nadr'gban k-#(rnek l'ts*ik ? 'llt meg Jeabody. (s E#e?re sandított0 ? Aondd csak ki ny+godtan. hogy így akars* boss*>t 'llni ra,tam. ami(rt *oknit #ettem0 2ga*; ?"* ember sohasem t+dhat,a. mi #'r r'. iga*; ? ment to#'bb E#e. mik-*ben előh>*ta a komm+nik'tor't. mert ,ele*ni ke*dett0 ? Dallas0 ? Aegtal'ltam a* első egye*(st a n(#sorokban ? k-*-lte mand+l'#al teli s*',,al $eeney0 ? Aost l(p1nk a k-#etke*ő

s*intre0 %ih>**+k a nőket. a csal'dosokat. (s a*okat. akiknek a s*em(lyleír'sa nagyon t'#ol 'll a megadott l0 E#e igyeke*ett >gy helye*kedni. nehogy a ,'r kelők /ell-k,(k0 ? %1ldd 't a* eredm(nyt a* irodai g(pemre0 Aa,d megn(*em. ha #iss*amentem0 %-s*-n-m. hogy ilyen gyors #olt'l. $eeney0 ? " /i>knak el kell t-lteni1k #alami#el a* időt0 ? Ai a hely*et a metr bi*tons'gi rends*er(nek dis*k,ei#el; ? 8assan halad+nk. r'ad's+l nem bi*tathatlak semmi#el0 ? Kk(0 " labor a*onosította a* elk-#ető cipő,(t0 "* első boltb l m'r meg is s*ere*tem a #'s'rl k list','t0 9a tal'ls* #alakit. aki s*erepel ra,ta. a*on nyomban hí#, /el0 ? !endben0 Fss*esen h'ny boltot kell megn(*ned; ? &>l sokat. de a*on #agyok. hogy cs-kkentsem a s*'m+kat ? 'llt meg egy >tkeres*te*őd(sben. (s igyeke*ett /igyelmen kí#1l hagyni a k-*eli mo*g 'r+s stand,'r l /els*'ll t-m(ny hagymas*agot. a mellette motyog . a pokol t1*(t emlegető őr1ltet. (s a m-g-tte csacsog k(t nőt. akik #alami r+ha#'s'rl'sr l bes*(ltek0 ? " /ick NeC Dork?i ? mondta $eeney?nek. mik-*ben a t-bbi emberrel megind+lt. keres*tbe a* >ttesten. egy pillanattal a*előtt. hogy a l'mpa *-ldre #'ltott0 ? 8e/ogadom. hogy itt is #'s'rol0 9a meg#i*sg'ln'nk a t'#olabbi boltokat. esetleg 'llam? #agy ors*'gs*erte. (s mindehhe* m(g ho**'#enn(nk a netes #'s'rl'sokat. a* napokat. ha nem heteket #enne ig(nybe0 " gyilkos pedig nem #'r addig0 ?"ha. (n is hallottam0 %em(nyen meg/og,+k a m+nka #(g(t0 9a s*1ks(ged lenne #alakire odakint a terepen. ny+godtan s* l,0 ? )* lni /ogok0 %-s*0 A(g k(t boltban ,'rtak. mire E#e annyira megs*'nta a t'rs't. hogy #ett neki egy s* ,adogot0 E kellemes naps1t(sben -r-m #olt a s*abad (g alatt enni0 8etelepedtek a Central Jark /1#(re. (s a kast(lyt n(*t(k0 Egy kir'lyi m(retekkel meg'ldott /(r/i0 " kast(ly kir'lya0 Vagy e* csak belemagyar'*'s; " m'sodik 'ldo*at't egy padon hagyta. a hősi eml(kmű k-*el(ben. amelyet a*oknak a* embereknek. /ők(nt /(r/iaknak a tis*telet(re emeltek. akik a legnagyobb *űr*a#ar k-*epette is b'tran tel,esített(k a k-teless(g1ket0 )*ereti a ,elk(peket0 " kast(ly kir'lya0 %itart's a ba,ban0 " harmadik 'ldo*atot egy kert k-*el(ben helye*te el. /-ldmű#elők s*obra alatt0 " /-ld s ,a; " s megtis*tít (s í*esít0 De e* csak d+ma0 &ermes*teni #alamit; Bletre kelteni a sa,'t ke*(#el. a #ere,t(k(#el; Vagy hal'lra0 E#e /els ha,tott0 Mgy l'ts*ik. a* +t bbi időben nagyon bele,-tt a tal'lgat'sba0 Csin'ld magad0 " parkok is ,elentenek #alamit a s*'m'ra0 Aag+k a parkok0 Valami t-rt(nt #ele egys*er egy parkban. #alami. ami(rt minden egyes alkalommal boss*>t 'll. amikor gyilkol0 ? E*t is meg lehetne #i*sg'lni ? s+ttogta maga el(0 Nem erős*akoltak

meg #alamikor egy /(r/it a #'ros egyik park,'ban; Vagy nem is /(r/it. ink'bb egy gyereket0 E* lehet a k+lcs0 A'r /elnőtt. (s nem b'nthat,a senki0 De gyerekk(nt (ppen olyan gy'moltalan #olt. mint egy nő0 9ogyan t+dott #olna olyan /iatalon boss*>t 'llni; A'ra m'r megerős-d-tt. így nem t-rt(nhet meg >,ra. ami egys*er megt-rt(nt0 Jeabody egy pillanatig nem s* lt semmit0 Nem #olt bi*tos benne. hogy E#e ho**' bes*(l0 ? 8ehet. hogy csak meg#ert(k (s megal'*t'k. de nem erős*akolt'k meg0 !'ad's+l egy nő0 ? "ha ? mass*íro*ta meg elgondolkod#a a tark ,'t E#e. hogy csillapítsa egyre erősebb /e,/','s't0 ? Nagyon is #al s*ínű. hogy most minden egyes alkalommal e*t a nőt -li meg. amikor gyilkol0 !'ad's+l ha e* a* any,a #agy a nő#(re. esetleg m's#alaki a csal'd,'b l. tal'n nem is ,elentett(k be a* esetet0 Ennek ellen(re ellenőri**1k0 ? 9a egy nő +ralkodott /elette. (s megal'*ta ak'r /i*ikailag. ak'r s*e:+'lisan. akkor m'r eg(s*en /iatal korban eltor*íthatta a s*em(lyis(g(t. (s k(sőbb. amikor /oko* dott ra,ta a nyom's. egys*erűen #iss*a akart #'gni0 ? )*erinted a gyermekkori b'ntalma*'s ments(g lehet a* elk-#etett gyilkoss'gokra; E#e olyan (lesen k(rde*ett #iss*a. hogy Jeabody k(ts*er is meggondolta a #'las*t0 ? Nem0 Csak a ki#'lt okon gondolkodtam0 ? "* 'rtadan emberek meggyilkol's'nak nincs el/ogadhat oka0 Nem /1r-dhet #alaki a #(r1kben csak a*(rt. mert t-nkretett(k a gyermekkor't0 Nem s*'mít. kicsoda. mikor. (s hol0 "mit most mondt'l. a*t a* 1gy#(dek (s a dilidokik s*okt'k s*a,k *ni. de nagyon t'#ol 'll a* iga*s'gt l0 "* iga*s'gt l. ami annyit tes*. hogy a* embernek /el kell 'llnia. mert ha nem tes*i. akkor ő sem k1l-nb att l. aki padl ra k1ldte0 Elke*dheted k-r1l,'rni a k(rd(st a* 'ldo*att' #'lt gyilkos s*ems*-g(ből. de000 ? /ogta #iss*a mag't E#e. mert a tork'ban meg(re*te sa,'t keserű harag,'nak a* í*(t0 2nk'bb /elh>*ta a t(rd(t. (s r'/ektette a /e,(t0 ? " /rancba0 %iss( els*aladt #elem a l 0 ? 9a a*t his*ed. s*impati*'lok a gyilkossal. #agy ments(get keresek a s*'m'ra. akkor t(#eds*0 ? Nem his*em0 Csak kit-rt belőlem a* idegess(g ? emelte /el E#e a /e,(t0 ? El#'rom tőled. hogy habo*'s n(lk1l bel(p, #elem egy a,t n0 Bs t+dom. hogy meg is tes*ed0 El#'rom tőled. hogy tartsd #elem a l(p(st. g'*ol, 't a #(ren. r'*d le magadr l a mocskot. (s a m+nk't előr(bb#al nak tartsd. mint a sa,'t bi*tons'godat (s k(nyelmedet0 &+dom. hogy k(pes #agy r'. de nem csak a*(rt. mert ilyennek s*1lett(l. hanem a*(rt is. mert (n tanítottalak0 Jeabody nem s* lt egy s* t sem0 ? "mikor m(g csak seg(dk(nt dolgo*t'l mellettem. m's #olt a hely*et0 %icsit m's0 De mint a t'rsamnak. ,ogod #an ahho*. hogy t+d, egyet s m'st0

? &(ged is megerős*akoltak0 E#e csak b'm+lt0 ? E*t meg honnan #es*ed; ?8ogik+san gondolkodom. , meg/igyelő #agyok. (s le t+dom #onni a meg/elelő k-#etke*tet(seket0 Nem his*em. hogy t(#edek. de ha nem akars*. ne bes*(l, r la0 ? Nem t(#eds*0 $ogalmam sincs. mikor ke*dőd-tt0 Nem eml(ks*em mindenre0 ? !ends*eresen b'ntalma*tak; ?" b'ntalma*'s meglehetősen steril s* . Jeabody0 %omolyan0 )ok hely*etben has*n'lhat 0 Engem #ert a* ap'm. de nem csak a* -kl(#el. hanem mindennel. ami a ke*(be akadt0 Vert. (s s*'mtalans*or megerős*akolt0 Egys*er is sok. akkor mi(rt s*'moltam #olna; ? Ai a hely*et a* any'ddal; ?"ddigra m'r elhagyott benn1nket0 Egy drogos k+r#a #olt0 Csak hal#'nyan eml(ks*em r'. de ő sem #olt ,obb a* ap'mn'l0 ? )a,000 "*t akartam mondani. hogy sa,n'lom. de a* emberek m'r e*t a s* t is elkoptatt'k0 Dallas. #al ,'ban /ogalmam sincs. hogy mit mond,ak0 ? Nem a*(rt mes(ltem el. hogy sa,n'lni ke*d,0 ? E*t magamt l is t+dom0 ?B,s*aka t-rt(nt. amikor nyolc(#es #oltam0 Vagy legal'bbis a*t mondt'k0 Be #oltam *'r#a egy nyomor+lt s*ob'ba0 "* ap'm hoss*> időre egyed1l hagyott. (n pedig pr b'ltam #alami enni#al t keresni0 &al'ltam egy darabka sa,tot0 Bhe*tem0 $'*tam. (hes #oltam. (s arra gondoltam. meges*em. mielőtt a* ap'm ha*a,-nne0 De t(#edtem. (s amikor meg(rke*ett. nem #olt el(gg( r(s*eg0 2dőnk(nt. ha sokat i#ott. b(k(n hagyott0 "kkor #is*ont nem ? tartott egy kis s*1netet E#e. mert -ss*e kellett s*ednie mag't0 ? Nagyon meg#ert. (n meg csak im'dko*ni t+dtam. hogy e* legyen a legross*abb. amit tes* #elem0 2m'dko*tam. hogy csak #er(st kap,ak0 De l'ttam. hogy e**el m(g kor'ntsincs #(ge0 Ne sír,0 Nem bírom #(gigmondani. ha sírs*0 ? Nem bírom ki sír's n(lk1l ? /elelt Jeabody. mik-*ben egy gyűr-tt s*al#(t'#al t-r-lgette a* arc't0 ? !'m m's*ott0 "*t mondta. meg kell tan+lnom a leck(t0 $',t0 "* ember minden egyes alkalom +t'n el/ele,ti. mennyire /',0 %ibírhatadan+l0 Jr b'ltam meg/(ke*ni0 )okkal ross*abb #olt. amikor #(deke*tem. de nem tehettem m'st0 Nem bírtam. (s k1*d-ttem ellene0 Ekkor elt-rte a karom0 ? F. 2stenemG 7(*+somG ? (s most Jeabody s*orította a t(rd(re a /e,(t. (s megpr b'lt hangtalan+l *okogni0 ? !eccsG ? meredt E#e a t ra. a ny+godt #í*t1k-rre (s a kecses cs nakokra0 ? 2lyen hangot ad egy kisgyerek #(kony csont,a. amikor elroppan0 " /',dalomt l el#es*tettem a* es*emet0 Ktt #olt a ke*emben a k(s0 " k(s. ami#el a sa,tot #'gtam0 "mikor a /-ldre *+hantam. #alahogy a markomba ker1lt0

Jeabody lassan /elemelte k-nny'*tatta arc't0 ? Bele#'gtad ? t-r-lte meg k(*/e,(#el a s*em(t0 ? 2stenemre mondom. rem(lem. hogy darabokra #agdostad0 ? 2gen0 Valahogy >gy ? (s E#e l'tta. hogy a t #i*e /odro* dni ke*d0 ? Csak s*>rtam (s s*>rtam. míg #(g1l m'r minden #(rben >s*ott0 &ess(k ? #ett egy remegő l(leg*etet0 Eg(s*en addig nem eml(ke*tem pontosan erre a r(s*letre. amíg /eles(g1l nem mentem !oarke?ho*0 ? " rendőr-k000 E#e megr'*ta a /e,(t0 ? "* ap'm elrettentett a rendőr-ktől. a s*oci'lis m+nk'sokt l. (s mindenkitől. aki be,-hetett #olna ho**'nk0 Ktt hagytam. abban a s*ob'ban0 Nem eml(ks*em pontosan0 )okkot kaptam0 Aegmosakodtam. kis(t'ltam. (s m(r/-ldeket gyalogoltam. mielőtt -ss*eestem egy sik'torban0 Ktt tal'ltak r'm0 Egy k rh'*ban t(rtem magamho*0 "* or#osok (s a rendőr-k egyre csak k(rde*gettek0 Nem eml(ke*tem semmire. #agy ha igen. akkor t>ls'gosan r(m1lt #oltam ahho*. hogy el'r+l,am nekik0 $ogalmam sincs. hogy a kettő k-*1l melyik0 )ohasem ker1ltem be a nyil#'ntart'sba. így nem #olt r lam semmi/(le /el,egy*(s0 Nem is l(te*tem. amíg abban a dallasi sik'torban r'm nem tal'ltak0 Ne#et is től1k kaptam0 ? Brtem0 ?9a >gy l'tod. hogy e* b'rmikor kihat a m+nk'mra. a*onnal s* l,0 ? %ihat a m+nk'dra0 )okkal ,obb nyomo* lett(l tőle0 Bn legal'bbis így l'tom0 B'rmi#el k(pes #agy s*emben(*ni0 E* a /ick . akit most 1ld-*1nk. ments(gnek has*n'l,a minda*t a s*-rnyűs(get. ami gyermekkor'ban t-rt(nt #ele. hogy gyilkol,on. p+s*títson (s /',dalmat oko**on0 &e pedig arra. hogy iga*s'got s*olg'ltass a* 'ldo*atoknak0 ? "tt l m(g senkiből sem les* hős. hogy #(g*i a dolg't. Jeabody0 E* cs+p'n m+nka0 ? Aindig e*t mondod0 Fr1l-k. hogy el'r+ltad a titkodat0 E* a*t ,elenti. hogy megbí*ol bennem. mint a t'rsadban (s mint a bar'todban0 ? Aost #is*ont tegy1k /(lre a* (r*elmeinket. (s t(r,1nk #iss*a a m+nk'ho* ? 'llt /el E#e. (s a t'rsa /el( ny>,totta a ke*(t0 Jeabody belekapas*kodott. egy pillanatig tartotta. ma,d hagyta. hogy E#e talpra segítse0 E#e legal'bb annyira l'tni akarta m(g egys*er "nnalisa )ommerst. mint bes*(lni Aorriss*al. e*(rt be+grottak a h+llah'*ba0 Aorris egy holttest agy't emelte ki a kopony','b l0 E#e arra gondolt. e* m(g (hgyomorra is megr'* l't#'ny lehet. de Aorris bar'ts'gosan /el(,1k intett. hogy l(p,enek bel,ebb0 ?" hal'l oka ismeretien0 Bű*lik #agy nem bű*lik. hadnagy; Aorris s*eretett ,'ts*ani. e*(rt E#e k-*elebb l(pett a testhe*. hogy alaposabban s*em1gyre #egye0 " boml'si /olyamat m'r megind+lt. e*(rt >gy #(lte. a hal'l nagy,'b l h+s*onn(gy. leg/el,ebb harminchat r'#al a*előtt 'llhatott be.

hogy beho*t'k (s a hűtőkamr'ba ker1lt0 Ennek eredm(nyek(pp nem ny>,tott s*(p l't#'nyt0 E#e s*erint het#enes (#einek a #(ge /el( ,'rhatott. ami a*t ,elentette. hogy negy#en #agy -t#en (##el hamarabb halt meg. mint a* 'tlag0 " bal arc'n egy apr hor*sol'st #ett (s*re. a s*em(t #-r-sre /estett(k a megpattant erek0 %í#'ncsian ,'rta k-r1l a boncas*talt. mik-*ben egy(b. 'r+lkod ,eleket keresett0 ? Ailyen r+h't #iselt; ? Ji*samaals t (s pap+csot0 0 ? 9ol #olt a /elsőr(s*; ? "* 'gyon ? mosolygott Aorris0 ? 9ol tal'ltak r'; ? " kon*er#at ri+mban. Jl+m pro/ess*or mellett0 ? Aicsoda; Aorris k+ncogott0 ? Csak #icceltem0 "* 'gya mellett. a /-ld-n0 ? Volt ,ele bet-r(snek #agy erős*akos behatol'snak; ? Nem0 ? Egyed1l (lt; ? 2gen. egyed1l0 ? Nekem agy#(r*(snek tűnik ? (s mi#el Aorris ke*(t /oly(kony kes*tyű borította. megk(rte: ? Nyisd ki a s*','t. (s h>*d le a* a,k't0 Aorris engedelmeskedett. ma,d /(ke'llt. hogy E#e megn(*hesse. amit akar0 ? "*(rt elbes*(lgetn(k a h'*i>rral. hogy ő adta?e neki a* anyagot. amitől megpattant egy (r a* agy'ban0 Be#(r*(st l'tok a mand+l','n. ami arra +tal. hogy tiltott s*errel (lt0 " to:ikol giai #i*sg'lat n(lk1l tal'n #alami pi+ms*'rma*(kra tippeln(k0 9a -ngyilkos lett #olna. akkor /el#es*i a pi*sama/első,(t is. (s a s*er be#(tele előtt k(nyelmesen elhelye*kedik a* 'gy'ban0 )* #al s*erintem bű*lik0 9ol #an )ommers; ?$ogalmam sincs. mi(rt tartanak engem ? cs>s*tatta Aorris egy t'lc'ra a* agyat. hogy egy műs*errel meg#i*sg'l,a0 ? "*t his*em. a to:ikol giai #i*sg'lat hamarosan megerősíti a gyan>nkat0 )ommerss*el m'r #(ge*tem. most a hűtőben #an0 " s*1lei (s a bar't,a egy1tt ,-ttek ide ma reggel0 Nem engedtem. hogy megn(**(k. hab'r nem #olt k-nnyű0 ? Egy'ltal'n nem tarto*ik a nagyk-*-ns(gre. hogy ki#'gt'k a s*em(t0 "*t akarom. hogy m(g a legk-*elebbi ho**'tarto* k se t+d,'k meg0 A(g a csal'db l is kis*i#'roghat a m(di'nak0 "nn'l is ink'bb. mi#el most gy's*olnak. (s /eld>ltak0 Egyik 'ldo*atot sem l'that,'k a ho**'tarto* i0 ? &e #is*ont ism(t meg akarod n(*ni0 ?"ha0 0 ?9add mosakod,ak meg0 " bar't+nk addig ny+godtan #'rhat ? l(pett a mosd ho* Aorris. (s le-blítette a ke*(ről a #(rt0 ? E*t a l'nyt sokkal ,obban -ss*e#ert(k. mint a m'sik kettőt0 ? &+dom0 " gyilkos egyre erős*akosabb0

?Bs egyre gyorsabb ? s*'rította meg a ke*(t Aorris. ma,d leh'ntotta r la a /oly(kony kes*tyűt. (s bedobta a s*emetesbe0 ? Ainden perccel egyre k-*elebb ker1l1nk ho**'0 ? E/elől nincs semmi k(ts(gem0 )*abad; ? ny>,totta E#e /el( a kar,'t0 E#e elne#ette mag't. mert >gy /estett a* eg(s*. mintha Aorris t'rsas'got akarna #inni a halottnak0 ?7(*+som. Aorris. mekkora s*'m #agyG ? "* #agyok. de m(g mennyire. hogy a* #agyok ? #e*ette a hűtőh-* E#e?et. megn(*te a c(d+l'kat. ma,d kih>*ta a* egyik /i kot0 Aik-*ben kih>*ta a holttestet. hű#-s p'ra csapott /el0 " boncol's nyomait /igyelmen kí#1l hagy#a E#e meg#i*sg'lta a testet0 ? E*>ttal a* arc't #erte -ss*e kegyeden1l0 "* arc't. (s a /elsőtest(t0 &al'n r'1lt0 !'1lt. (s >gy #erte0 ? Napierrel ellent(tben nem t-rt el a* 'llkapcsa. de a* orra (s t-bb /oga igen0 " tark ,'ra m(rt 1t(s nem #olt #(g*etes0 8ehet. hogy mag'ho* t(rt. de a* is. hogy nem0 )*erintem s*erencs(s #olt. (s nem0 ? E*>ttal a* erős*ak is sokkal br+t'lisabb #olt0 ? 9a a* erős*ak eset(ben is l(te*nek /oko*atok. akkor igen0 &-bb a hor*sol's (s a *>* d's0 )okkal kisebb #olt a #agin',a. mint a m'sik k(t 'ldo*atnak0 " gyilkosnak hatalmas lehet a s*ers*'ma0 ? " s*eme0 " #'g'sok sokkal magabi*tosabbak. mint a* első 'ldo*atn'l. de nem annyira tis*t'k. mint a m'sodikn'l0 ? Nagyon , meg/igyelő #agy. (s megint csak a*t kell mondanom. hogy ke*dek agg dni a /i*et(sem miatt0 2gen0 Aindh'rom bi*onyos hat'rok k-*-tt mo*og. (s e*t a* első kettő k-*( lehetne tenni0 ? Kk( ? l(pett h'tra E#e0 Aorris #iss*atolta a testet. (s be*'rta a hűtőt0 ? Ailyen k-*el ,'rtok m'r ho**'. Dallas; %e*d nyomas*tani. hogy ilyen /iatal l'nyoknak adok otthont0 ? "ddig nem el(g k-*el ? k-*-lte E#e ki/e,e*(stelen arcod ?. amíg r'cs m-g-tt nem t+dhat,+k0 &i*enhetedik /e,e*et Dickie Berenski egy hoss*>. /eh(r p+lt m-g-tt 1lt a laborban. (s (ppen a k(pernyőn előtte sor,'* adatokat hasonlította -ss*e0 "mikor E#e bel(pett. l'tta. hogy a* adatok #al ,'ban egy s*erep,'t(kho* tarto*nak. amelyben hi'nyosan -lt-*-tt nők k1*denek egym'ssal. ri'si kardokat l b'l#a0 ? 8'tom. kem(nyen dolgo*ol0 V'las* helyett Dickie elh>*ta a ke*(t a k(pernyő előtt0 " harcol s*(ps(gek letett(k a /egy#ert. m(lyen megha,oltak. (s egys*erre ki'ltottak /el: ? Jarancsodra. +ram0 ?7(*+som. Berenski. m(g mindig ti*enk(t (#es #agy; ? 9(. lehet. hogy e*t a programot egy bűn1gy helys*ín(n gyű,t-tt(k be0 ? "ha. ahol p'r kamas* /i> hal'lra mas*t+rb'lta mag't0

8ehet. hogy t(ged nem s1rget a* idő. engem #is*ont igen0 ? Csak pihentem tí* percet0 Aindent megt+dtam a /ick cipő,(ről. #agy nem; Val ban0 E#e?et cs+p'n e* akad'lyo*ta meg. hogy darabokra t-r,e Dickie kopony','t. mint egy to,'st0 ? "nnalisa )ommers0 &al'lt+nk n(h'ny s*őrs*'lat0 9ol tart a #i*sg'lat+k; ? Dolgo*+nk. dolgo*+nk. dolgo*+nk ? p-rd1lt meg a /org s*(k(#el Dickie0 ? <tadtam 9ar# nak. ő (rt a leg,obban a s*őrs*'lakho*0 Val s'gos *seni a* a l'ny0 ? A'ris megked#eltem0 Aerre tal'lom; Dickie ,obbra m+tatott egyik hoss*>ra ny>lt +,,'#al0 ? "rra/el( ind+l,. +t'na /ord+l, balra0 A(g nem írt ,elent(st. s* #al egyelőre nem k(s*1lt el0 ? "*(rt megn(*em0 Jeabody előreengedte E#e?et. ma,d s+ttog#a megk(rde*te Dickie?t0 ? E* a program /(r/is*ereplőkkel is kaphat ; ? Nan' ? #igyorodott el Dickie0 ? )*+per0 E#e bel(pett egy 1#eg/al> laborat ri+mba. (s amikor megpillantott egy #-r-s ha,> nőt. a*onnal megind+lt /el(,e0 ? 9ar#o; ? Bn lenn(k ? n(*ett /el 9ar#o a m+nk','b l. (s /ű*-ld s*em(#el #(gigm(rte E#e?et0 E#e >gy #(lte. 9ar#o a leg/eh(rebb /eh(r bőrű nő. akit #alaha is l(lege*ni l'tott0 &e,/eh(r arc'ban #al s'ggal #il'gított a s*eme0 " s*','t (ppen olyan rikít #-r-sre /estette. mint a ha,'t0 " tincseit l /arokba k-t-tte. amely legal'bb h'rom l'b hoss*an l gott a h't'ra0 8abork-peny helyett egy l-ty-gős. /ekete t+nik't #iselt0 ? Dallas. iga*; ? "* meg (n lenn(k0 ? Bn pedig Jeabody nyomo* 0 9ar#o biccentett /el(,1k. (s intett. hogy l(p,e/iek k-*/r lebb0 ? Irsa 9ar#o. a ha,kir'lynő0 ? Ait t+d mondani nek1nk. /ens(g; 9ar#o /el#ihogott0 ? 9a,ho* hasonl s*'lakat siker1lt begyű,teni a* 'ldo*atr l (s a helys*ínről ? ke*dte0 N(h'ny s*'lat m'r be/ogott a* as*tal'n he#erő műanyag lapba0 Aost /elemelte. becs>s*tatta egy s*'mít g(pbe. mire a s*őrs*'lak kinagyított k(pe meg,elent a k(pernyőn0 ? 9a,ho* hasonl ; ? "ha0 Nem emberi ha,. (s nem is 'llati s*őr0 Dickie a*(rt pass*olta 't nekem. mert amikor meg#i*sg'lta. arra a k-#etke*tet(sre ,+tott. hogy ember k(s*ítette0 Aűs*őr0 "* a /ick kitűnő s*akember0 Nagy k'r. hogy mellette hatalmas segg/e, is0 ? "*t his*em. hall,a. hogy nem tiltako*om hars'nyan0

9ar#o ism(t elne#ette mag't0 ? )*őrhercegnőnek is s*oktak ne#e*ni0 "mi itt l'tnak000 ? /orgatta el a k(pet. (s n-#elte a nagyít'st ? a* #al ban mesters(ges0 ? Egy takar b l s*'rma*ik; ? t>rt a ha,'ba E#e0 ? Nem hinn(m0 Aint ahogy a*t sem. hogy a par k'k k-*-tt tal'l+nk #alami hasonl t0 E* ink'bb s*őr. mint ha,0 Klyasmi. ami#el egyes ,'t(kokat b+rkolnak0 Aond,+k kit-m-tt #agy droid'llatokat0 Aeg/elel a s*-#ets(gi tű*#(delmi s*ab'lyoknak (s a gyermek#(delmi t-r#(nynek0 ? Egy ,'t(k; ? "ha0 Aost #i*sg'l,+k a k(s*ít(s m d,'t. a /est(st. a000 pillantott /el E#e?re. mik-*ben n(h'ny 'bra (s gyorsan /+t s*-#eg 'ras*totta el a k(pernyőt0 ? %í#'ncsi a* analí*is le/oly's'ra (s a r(s*letekre is; ? Nem. hab'r bi*tosra #es*em. hogy #(gtelen1l (rdekes lehet0 Csak a l(nyeget akarom hallani0 ? Ertem0 Elk(pes*tő. m'r?m'r mis*tik+s hatalmammal megtal'ltam a s*őrs*'l k(s*ítő,(t. (s ennek a s*1rke /est(knek a legn(ps*erűbb /elhas*n'l'si ter1leteit0 Droid'llatokat. legink'bb kiscic'kat b+rkolnak #ele0 Gy'rtanak 2dscic't. /iatal macsk't (s tel,esen ki/e,lett kand>rt is0 9a akar,a. megadhatom a*oknak a boltoknak a list','t. ahol minde* bes*ere*hető0 ? Gyors m+nk't #(g*ett. 9ar#o0 ? Ne#e*nek m(g a Gyorsas'g. (s 9at(konys'g istennő,(nek is0 L. (s Dallas. a s*őrs*'lak tis*t'k #oltak0 Nem tal'ltam nyom't ola,nak. old s*ernek #agy /-ldnek0 )*erintem #adonat>, cic+s #olt0 ? Aire gondols*. nyomo* ; ? "rra. hogy mi mindent t+dott meg'llapítani 9ar#o egyetlen s*őrs*'lb l0 $(lelmetes0 Vis*ont a*t his*em. nem erre c(lo*t'l0 ? &'#olr l sem0 ? )ommers kapott egy droidot0 V(gig kell k(rde*n1nk a bar'tait. akikkel a s*índarab +t'n egy1tt #acsor'*ott0 "* is elk(p*elhető. hogy #alaki el#es*ítette a parkban. mielőtt )ommers arra ,'rt. (s amikor megl'tta. /el#ette0 E*t m'r nem olyan egys*erű ellenőri*ni0 9a nem a bar'tait l kapta. akkor elke*dhet,1k ellenőri*ni a* 1*leteket0 " #'s'rl k n(#sor't odaad,+k a* ENyN?nek. hogy illess*(k be a keres(sbe. (s k-*ben rem(nyked1nk. hogy a kiscica a gyilkos( #olt0 ? E* eg(s*en >gy hang*ott. mint egy ter#0 %e*d, el dolgo*ni ra,ta ? mondta E#e. mik-*ben a kapit'nys'g /el( tartottak0 ? En ellenőr*-m. hogy halad $eeney. +t'na megyek Air'ho*. mert ke*dődik a lassan ke*des* el'lmosodni /(l ra0 ? "*t his*ed. hogy a gyilkos ma (,,el >,ra lecsap; ? "*t his*em. hogy ha nem siker1l kiemeln1nk n(h'ny ne#et a n(#sorokb l. ha Celina nem ha,t #(gre egy 'tt-r(st. (s ha a nők nem maradnak t'#ol a parkokt l a* (,s*aka k-*ep(n. akkor A r'snak hamarosan akad egy >,abb /iatal #end(ge0 $eeney?he* menet E#e elkapott egy semmitte#őt a drogellenesektől. (s

r'#ette. hogy #egyen neki egy dobo* Jepsit a* a+tomat'b l. mik-*ben arra gondolt. hogy remek1l be#'lik a* >, m ds*ere0 " g(pek nem makacsolt'k meg mag+kat. (s ő sem (r*ett k(s*tet(st. hogy cska#ass' #er,e a* -ss*est0 V(gső soron remek 1*letet k-t-tt0 "mikor bel(pett. a*onnal (s*re#ette AcNabot0 " /iatal elektronik+s nyomo* is megl'tta. (s /el(,e ke*dett t'ncolni0 ?Jrogram 'll, ? adta ki a* +tasít'st. (s le#ette a headset,(t0 ? 9(. hadnagy0 9ol hagytad a g-mb-lyded t'rsad; ?9a Jeabody nyomo* ra c(l* i. akkor el'r+lom. hogy dolgo*ik0 " legt-bben m+nk'#al t-lt,1k a m+nkaidőnket0 ? Csak arra gondoltam. nem akarod?e hamarabb elengedni0 !em(lhetően ma be/e,e**1k a pakol'st. (s holnap elke*d,1k a csomagok 'thord's't a* >, lak'sba0 Klyan 'tko*ott+l boldognak l'ts*ott. hogy E#e?nek m(g g>nyol dni sem maradt ere,e0 9is*en b'rmelyik pillanatban bek-#etke*hetett. hogy AcNab s*','t s*a#ak helyett piros s*í#ecsk(k hagy,'k el0 Va,on a le#egőben #olt #alami; Jeabody (s AcNab. Charles (s 8o+ise. Aa#is (s 8eonardo0 Aintha csak #alami rag'ly ter,edne0 Elgondolkodott. hogy !oarke?kal sem #itatko*ott m'r000 A'r napok ta0 ? $ogalmam sincs. mikor #(g*1nk0 Jeabody (ppen most ellenőri* n(h'ny nyomot. nekem pedig $eeney?#el kell bes*(lnem. (s +t'na is akad el(g tenni#al nk. teh't000 Ai a ba,; AcNab -ss*ere**ent0 "lig lehetett (s*re#enni. E#e m(gis kis*>rta0 ? )emmi0 "* (g#il'gon semmi0 Ember. /olytatnom kell a m+nk't. k1l-nben s*(tr>g,'k a seggem0 Jrogram to#'bbG t'ncolt el AcNab0 ? " /rancba ? morgott E#e. (s egyenesen $eeney irod',a /el( #ette a* ir'nyt0 $eeney is headsetet #iselt. egys*erre k(t g(pen dolgo*ott. mik-*ben +tasít'sokat mormolt. (s időnk(nt meg(rintette a k(pernyőt. #agy bebillentyű*-tt egy parancsot0 E#e >gy #(lte. akkor is csod'ln' a bar't,'t. ha (rten(. mit csin'l0 " mai inge s*íne a to,'sp d ho* hasonlított. de legnagyobb megk-nnyebb1l(s(re m'r gyűrőd(seket is l'tott ra,ta. a harmadik (s a negyedik gomb k-*-tt pedig egy apr k'#(/oltot0 "mikor $eeney (s*re#ette. +gyan>gy -ss*ere**ent. ak'rcsak AcNab0 ? " /rancba ? ism(telte meg E#e0 ? Ainden program 'll, ? #ette le $eeney a headset,(t0 M,ra le/+ttattam mindent a* >, adatokkal. de amit mondani /ogok. a* nem iga*'n tes* ma,d boldogg'0 ? 9ogyhogy nem tal'ltatok semmi egye*(st; ? t(pte /el E#e ind+latosan a pepsis dobo*t0 ?&al'lt+nk n(h'nyat a k(*im+nkaboltok (s a* ed*őtermek eset(ben0 De a cipőről semmi0 Egyeden /(r/i sem #ett a* adott cipőből a*ok k-*1l. akik s*erepelnek a n(#sorban0

E#e ledobta mag't a* egyik /otelbe. (s dobolni ke*dett +,,ai#al a kar/','n0 ? Ai a hely*et a t-bbi egye*(ssel; ? &al'lt+nk p'r b(rlőt. akik a* elm>lt ti*enk(t h napban egyik #agy m'sik k(*im+nkaboltban #'s'roltak0 $(r/iak. (s a* (letkor+k is stimmel0 Nem #ettek +gyan #-r-s *sin rt. de rends*eresen bet(rtek a boltba0 N(h'ny m'sik pedig le,'r a* ed*őtermekbe0 De olyan nincs. aki mindk(t /elt(telnek meg/elel0 Egyeden n(# sem /ord+l elő mind a k(t helyen0 " megadott m'rk',> cipőből sem #'s'roltak0 ? Jedig t+dom. hogy egye*nie kell0 ? 8ehet. hogy nem /i*etett a gyilkos /egy#er(rt0 Klyas#alaki. aki nőket erős*akol meg. hogy a*t'n meg/o,tsa őket. (s ki#'g,a a s*em1ket. nem riad #iss*a egy kis bolti lop'st l0 ? "ha. e*t is s*'mít'sba #ettem0 " *sin rral m(g csak elő/ord+lhat. de egy ekkora cipőt m'r nem olyan k-nnyű elemelni a polcr l0 " pokolba. lehet. hogy egyenesen a s*'llít kocsir l lo#asította meg0 8ehet. hogy ő #eheti a s*'llít kocsit0 %ates (s AerriCeather test(t el kellett #alami#el s*'llítania0 &al'n a *sin rho* is így ,+tott ho**'0 ? Elke*dhet,1k #(gign(*ni a s*'llít #'llalatokat (s a so/őr-ket0 ? "ha. %ris*t+som0 Aa,d nekil'tok0 A(g mindig kaphat #agy egy kis terepm+nk'ra; ? "*t akarod. hogy /el'll,ak a* as*tal m-g1l; 9't pers*eG E#e elgondolkod#a kortyolt egyet a* ital'b l0 ? Elos*t,+k egym's k-*-tt a* eddig tal'lt ne#eket0 Ellenőri*n1nk kell e*eket a* embereket. (s így gyorsabban #(g*1nk0 ? "kad m(g p'r dolog. amit be kell /e,e*nem. de p'r ra m>l#a a ti(d #agyok0 ?7 0 Jeabody is (pp m'ssal #an el/oglal#a0 "*t s*eretn(m. ha lenne mellette #alaki. aki m'r rendelke*ik a kellő tapas*talattal. arra a* esetre. ha bele/+tn'tok a* ember1nkbe0 Egyed1l is boldog+lna. de ,obb. ha 'll mellette #alaki. akire t'mas*kodhat0 Elkís(rn(d; ? &erm(s*etesen0 Ai a hely*et #eled; ?Nekem tal'lko*nom kell a ci#il s*ak(rtőnkkel a ps*ichol g+sn'l0 %is s*erencs(#el +t'na to#'bbi adatokkal is s*olg'lhatok ? 'llt /el E#e0 ? $eeney ? mondta. mielőtt elind+lt #olna ki/el(0 ? Ai(rt #'s'rolnak a* emberek droidmacsk't; ? Aert nem pis*kít oda a lak's k-*ep(re; ? 9+h0 E* iga*0 ? %icsit ideges #agyok0 Celina egy /otel'gyban /ek1dt. egy /(lhom'lyos s*ob'ban0 " hangs* r kb l 'rad halk *ene a #í*csobog'sra eml(ke*tette E#e?et0 Celina leengedte a ha,'t0 Egy e*1stl'ncot akas*tott a nyak'ba. amelyen t-bb krist'lyr+dacska cs1ng-tt0 "* alkalomra komor. /ekete r+h't #ett /el0 %e*(#el a /otel'gy kar/','t markolta0 ? Jr b'l, ella*+lni ? ker1lte meg Aira a /otelt. mik-*ben ellenőri*te Celina #(rnyom's't (s a* agyh+ll'mait0 ? Ella*+ltam0 %omolyan0

? " hipn *isr l /el#(telt k(s*ít1nk0 Beleegye*el; ?2gen0 ? Fnk(nt #eted al' magad a hipn *isnak0 ? igen? Dallas hadnagy a te k(r(sedre #an ,elen0 ? 2gen ? mosolyodott el hal#'nyan Celina0 ? %-s*-n-m. hogy s*akított'l r'm időt0 ?Ainden ok( ? (s E#e igyeke*ett min(l ke#esebbet /(s*kelődni0 A(g sohasem l'tott hipn *ist. (s nem #olt tel,esen bi*tos abban. hogy #al ban a s*emtan>,a akar lenni egynek0 ? %(nyelmesen /eks*el; ? 2gen0 Aeglepően k(nyelmesen0 ? Vegy(l m(g n(h'ny m(ly l(leg*etet0 %(p*eld el. ahogy megtelik a t1dőd tis*ta le#egő#el ? emelt /el Aira egy apr k(pernyőt. amelyen E#e egy s-t(tk(k h'tt(r előtt ragyog . e*1sts*ínű csillagot l'tott0 " csillag l'gyan l1ktetett. ak'r a s*í##er(s0 ? $igyeld a csillagot0 Belőle l(leg*el. (s bele />,od #iss*a a le#egőt0 E* a tested k-*(ppont,a0 E#e ny+gtalan+l /ordította el a tekintet(t a k(pernyőről. (s minden /igyelm(t arra -ss*pontosította. hogy ki*'r,a Aira monoton hang,'t a t+dat'b l0 Nem hitte. hogy #(letlen1l ő is hipn *isba esik. de mi(rt kock'*tasson; A>lt a* idő0 Nem hallats*ott m's. csak a *ene. Aira s*a#ai. (s Celina halk l(leg*(se0 "mikor E#e #iss*a/ord+lt. a*t l'tta. hogy a* e*1stcsillag imm'r bet-lti a tel,es k(pernyőt. Celina pedig mere# tekintettel /igyeli0 ? " csillag /el( lebegs*0 A'r nem l'ts* m'st0 9+nyd le a s*emed. (s (re*d. hogy a csillag benned #an0 8ebeg, egy1tt #ele0 Nagyon ny+godt #agy. (s k-nnyű. mint a le#egő0 &el,esen bi*tons'gban (r*ed magad0 Bes*(lhets* (s #'las*olhats* a k(rd(seimre0 Őri*d meg magadban a csillagot. (s akkor t+dni /ogod. hogy nem eshet b'nt d'sod0 Aost s*'molni ke*dek. (s mire el(rem a tí*et. elals*ol0 Aik-*ben Aira s*'molt. /(lretette a k(pernyőt. (s m(g egys*er k-rbe,'rta Celin't. ellenőri*te a* 'llapot't0 ? "ls*ol. Celina; ? 2gen0 ? %ellemesen (r*ed magad; ? Ggen? $elemeln(d a ke*ed; "mikor Celina megtette. Aira E#e /el( biccentett0 ? Aost engedd le0 Bi*tons'gban #agy. Celina0 ? 2gen. bi*tons'gban #agyok0 ? <r+ld el a ne#ed0 ? Celina 2ndiga &ere*a )anche*0 ? )emmi sem 'rthat neked0 A(g akkor is bi*tons'gban les*el. ha olyas#alamit k(rek. hogy l'ss. amit neh(*0 Erted; ? 2gen0 Bi*tons'gban #agyok0 ? &(r, #iss*a a parkba. Celina0 " Central Jarkba0 B,s*aka #an. hű#-s. de kellemes (,s*aka0 Ait l'ts*; ? $'kat. /1#et (s 'rnyakat. ahogy a* +tcal'mp'k 'ts1tnek

a lombokon0 ? Ait hallas*; ? "* +tc'n kocsik mennek0 "* egyikből *ene s* l0 Neop+nk0 %em(ny0 Nem (rdekel0 8(p(sek0 Valaki k-*eledik a ,'rd'n0 B'rcsak erre ,-nne0 ? 8'tod a nőt; Egy nő tart /el(d0 Egy kisk+ty't #e*et p r'*on0 ? 2gen. igen. l'tom0 Egy kis. /eh(r k+ty't s(t'ltat0 Ne#et0 ? 9ogy n(* ki a* a nő; ? Csinos0 %ellemes a* arca0 Barna a ha,a. #il'gosbarna. (s egyenes0 " #'ll'ig (r0 " s*eme000 Nem l'tom a s*ín(t a s-t(tben0 &al'n a* is barna. de nem t+dom bi*tosan0 " bőre /eh(r. (s eg(s*s(gesnek tűnik0 Boldogan s(t'ltat,a a k+ty't0 Csak tes*1nk egy gyors k-rt0 8egy(l , k+tya ? bicsaklott meg Celina l(leg*ete. (s s+ttog'ss' halkította a hang,'t0 Van itt m(g #alaki0 Valaki. aki /igyel0 ?Ainden rendben0 Ő nem b'nthat t(ged0 Nem l't. (s nem is hall0 &e l'tod őt; ? )-000 )-t(t #an0 "rnyak0 "* 'rnyak k-*1l /igyeli a l'nyt0 Bn hallom. milyen s*apor'n #es*i a le#egőt. de ő nem hall,a0 Nem t+d,a. hogy /igyelik0 Viss*a kell /ord+lniaG De nem /ord+l #iss*a0 Nem t+d,a. hogy ott a* a /(r/i. amíg000 NeG ?Neked nem 'rthat. Celina0 $igyeld a hangom0 Neked senki sem 'rthat0 Bi*tons'gban #agy0 8(lege** m(lyeket0 Celina l(g*(se egyenletesebb( #'lt. de a hang,a to#'bbra is remegett0 ? B'nt,a a l'nyt0 Neki+grott. meg1t-tte. a kisk+tya pedig els*aladt0 J r'**al a nyak'ban0 " /(r/i egyre csak 1t. (s 1t0 " l'ny #(deke*ik0 %(k0 %(k a s*eme0 A'r l'tom0 "*t is l'tom. hogy /(l0 Jr b'l els*aladni. de a t'mad ,a t>l nagy0 &>l gyorsG "mikor led-nti a /-ldre. (s r'#eti mag't. m'r sikoltani sem t+d0 ? Celina0 8'tod a*t a /(r/it; ? Nem akarom l'tni0 Nem akarom0 $(lek. hogy (s*re#es*0 "kkor pedig000 ? Nem #ehet (s*re0 8ebegs*. (s nem l'that meg0 Bi*tons'gban #agy. (s lebegs*0 ? Nem l'that meg0 ?így iga*0 ? )emmit sem tehetek ? mocorgott ny+gtalan+l Celina0 Ai(rt kell #(gign(*nem. ha nem segíthetek a l'nyon; ? Dehogynem segíthets*0 A(gpedig a**al. hogy elmondod. hogy n(* ki a* a /(r/i0 N(** r'. Celina0 ? Nagy0 Nagyon nagy0 Erős0 " l'ny k(ptelen eltolni mag't l. k(ptelen #(deke*ni0 F000 ? N(** r'. Celina0 Aost m'r csak őt n(*d0 ? "000 $ekete0 $ekete r+h't #isel0 Aint egy 'rny(k0 " ke*e000 " ke*e egyre csak t(pi (s s*aggat,a a l'ny r+h','t0 %+r#'nak ne#e*i0 9ogy í*lik. te k+r#a; Aost te k-#etke*el0 ? "* arc't. dr0 Aira ? s+ttogta E#e0 ? 8e kell írnia a* arc't0 ? N(*d meg a* arc't. Celina0 ? $(lek0

? Ő nem l't t(ged0 Nem kell /(lned tőle0 N(*d meg a* arc't0 Ait l'ts*; ?D1h-t0 D1h-t0 Eltor*+lt0 " s*eme /ekete0 $ekete. (s #ak0 Nem l'tom a s*em(t0 Eltakar,a #alami#el0 Naps*em1#eget #isel0 " s*'ra k-rbe(ri a /e,(t0 Csillog a /e,e0 Csillog a* arca0 !ettenetes0 Aegerős*akol,a a l'nyt0 Aorog. amikor belehatol0 Nem akarom l'tni0 ? Csak a* arc't n(*d0 ?Van #alami előtte0 Egy mas*k; Csillog0 Nem mas*k0 Valami síkos (s csillog 0 Nem /eh(r0 " csillog's alatt nem /eh(r a bőre0 Barna0 Napbarnított0 Nem t+dom ? gyors+lt /el a l(leg*ete. (s ,obbra?balra ingatta a /e,(t0 ? )*(les a* arca0 )*(les. (s s*-gletes0 ? " s*em-ld-ke ? s>gta E#e0 ? 8'tod a s*em-ld-k(t. Celina; ? Nagyon sűrű (s s-t(t0 Aeg-li a l'nyt0 Egyre s*orosabbra h>**a a #-r-s *sineget0 " l'ny nem kap le#egőt0 Nem kap+nk le#egőt0 ? %i kell ho*nom ? mondta Aira. amikor Celina le#egő +t'n ke*dett kapkodni0 ? Celina. /ord+l, el0 $ord+l, el től1k. (s n(** a csillagra0 8'tod; ? 2gen0 Bn000 ? A'r csak a csillagot l'tod0 Csak a csillagot0 Gy-ny-rű (s b(k(s0 Aegm+tat,a a #iss*a#e*ető +tat0 9a*aho*0 8assan le/el( lebegs*0 $rissnek (s kipihentnek (r*ed magad0 "mikor a*t mondom. hogy nyisd ki a s*emed. akkor /el(breds*. (s mindenre eml(ke*ni /ogs*. amit l'tt'l. (s amiről bes*(lt1nk0 Brted; ? 2gen0 $el akarok (bredni0 ? 8assan /el(breds*0 A'r egyre ke#(sb( k-t a* 'lom0 Nyisd ki a s*emed. Celina0 Celina pislogott0 ? Dr0 Aira0 ? 2gen0 A(g /ek1d, ny+godtan egy kicsit0 9o*ok #alamit inni0 Nagyon , l csin'ltad0 ? 8'ttam a gyilkost ? /ordította el a /e,(t Celina0 ? 8'ttam a gyilkost. Dallas ? mosolyodott el. hab'r remegett a s*',a s*(le. (s E#e /el( ny>lt0 E#e /el'llt. megs*orította Celina ke*(t. his*en #(gső soron e*(rt #olt itt. ma,d amikor megl'tta a cs(s*(#el a ke*(ben k-*eledő Air't. /(lre'llt0 ? $elismern(d; ? k(rde*te0 ? "* arc't ? r'*ta meg a /e,(t Celina. (s i#ott0 ? Neh(*0 " naps*em1#eg elre,tette a s*em(t. (s #olt #alami a* arca előtt. ami tel,esen eltor*ította0 " testalkat'r l m'r kor'bban is bes*(ltem0 Aost m'r a*t is t+dom. hogy nem /eh(r bőrű. hanem barna0 "* arca s*-gletes0 %opas*0 &el,esen sima a kopony',a. mint akinek elt'#olított'k a ha,'t0 $ogalmam sincs. mi lehetett a* arc'n0 ? Nagyon #al s*ínű. hogy /oly(kony kes*tyű0 A(gho**' #astagon0 Ai a hely*et a hang,'#al; Esedeg #alami akcent+s; ? Nem000 Nem0 &orokhangon morgott. de e* a* ind+latt l is lehet0 9ab'r

m(g akkor sem ki'ltott /el. amikor000 Nem emelte /el a hang,'t. mind#(gig halkan bes*(lt0 ? Gyűrű. (ks*er. teto#'l's. sebek. anya,egyek; ? Nem l'ttam semmit0 Nem #ettem (s*re0 Aegpr b'lhat,+k >,ra. (s akkor000 ? Nem ? #'gott k-*be hat'ro*ottan Aira. (s tel,es erőre kapcsolta a #il'gít'st0 ? 8eghamarabb holnap este pr b'lko*hat+nk >,ra. addig nem engedem0 Ne harag+d,. E#e0 E*t nem lehet siettetni0 ?7 l (r*em magam ? tiltako*ott Celina0 ? Val ,'ban sokkal ,obban. mint amikor elke*dt1k0 ? Bn pedig a*t s*eretn(m. ha to#'bbra is , l (re*n(d magad0 Aen, ha*a. pihen,. (s egy(l #alamit0 ? 2hatok mell( egy nagy poh'r bort; ?&erm(s*etesen ? #eregette meg Celina #'ll't Aira0 B'rmit csin'lhats*. ami eltereli a gondolataidat0 9olnap ma,d megtess*1k a k-#etke*ő l(p(st0 ? Igy (r*em. hogy most is megtehetn(nk0 8ehet. hogy holnap m'r k-*el sem les*ek ennyire hat'ro*ott0 Nem n(*hetn(k meg n(h'ny /(nyk(pet; ? /ord+lt E#e /el(0 ? A(g a holnapi hipn *is előtt; 8ehet. hogy >gy /elismerem0 ? Aegn(*em. mit t+d+nk akkorra -ss*es*edni0 ? !endben ? tette le Celina a cs(s*(,(t0 ? Aost megyek. (s megis*om a*t a bort0 ? %ikís(rlek0 Aira titk'rnő,e m'r nem #olt a hely(n. (s amikor a cs+kl ,'ra pillantott. E#e l'tta. hogy mind,'rt hat ra0 2de,e ind+lni0 ? &al'n. ha #(get (r e* a* eg(s*. egy1tt is megihatn'nk egy 1#eg bort0 E#e előrement a mo*g ,'rd'ig0 ?7 l hang*ik0 Nem (r*ed >gy magad a hipn *is alatt. mintha #alaki ny+gtat t csemp(s*ett #olna a* italodba; ? Nem0 Nos. tal'n egy kicsit0 De p r'*on #oltam. ha (rted. mire gondolok0 Egy r(s*em t+dta. hogy b'rmikor #iss*at(rhetek a bi*tons'gba0 ?9mm0 ? %icsit /+rcsa #olt. de nem mondan'm. hogy kellemetlen0 Mgy (rtem. maga a hipn *is. nem pedig a*. amit k-*ben l'ttam0 "* nagyon0 Fss*ess(g(ben #is*ont nem k1l-nb-*ik sokban a l'tom'sokt l0 ? "hho* m'r #olt időd ho**'s*okni0 ? 2gen0 !em(ltem. hogy csak egys*er les* s*1ks(g a hipn *isra. de nem0 8egk-*elebb ma,d ,obban #iselem0 ? Aost is nagyon , l #iselted0 %ital'ls* ebből a labirint+sb l; ?"ha0 ? Nekem m(g #iss*a kell mennem ? intett E#e a* irod',a /el(0 ? A'r kora reggel ta dolgo*ol; ? így megy e*0 ? Vigy'** magadra ? k(rte Celina komolyan0 ? 9olnap is ott les*el Air'n'l; )* l,. ha a*t akarod. hogy kor'bban be,-,,ek. (s #(gign(**ek n(h'ny k(pet0

? Aa,d s* lok0 El#'ltak. (s E#e megind+lt a* irod',a /el(0 Mtk-*ben tett egy kit(rőt Jeabody ír as*tal'ho*. r'csapott. intett a t'rs'nak. (s /olytatta a* >t,'t0 ? %aptam a* elk-#etőről egy alaps*intű s*em(lyleír'st0 " mi(nkkel kieg(s*ít#e elmondhat . hogy #al ban egy ri'ssal ker1lt1nk s*embe0 Barna bőrű. #agy000 ? Celina eddig a*t 'llította. hogy /eh(r0 ? " /oly(kony kes*tyű t(#es*tette meg. ami#el #astagon be/>,ta mag't0 " bőre barna #agy napbarnított0 %opas*0 "* arca s*-gletes. a s*em-ld-ke sűrű (s #astag0 %1l-n-s ismertető,egye nincs. legal'bbis egyelőre Celina nem t+dta meg/igyelni0 " gyilkoss'gok ide,(n s-t(t naps*em1#eget #iselt0 ?7(*+som0 ? &al'n #alami ba, #an a s*em(#el. (s a* 'ldo*atoknak is e*(rt #'g,a ki a s*em(t0 E* is s*imb l+m lehet0 Ettől a pillanatt l ke*d#e a l't'sk'ros+ltak (s a l'tnokok k-*-tt is keress1k a gyilkost0 ? " k'bít s*er?(l#e*ők egy kicsit l'tnokok is0 ? " gyilkos nem k'bs*eres0 Esetleg s*etroidokat s*edhet. a teste miatt0 &e mit tal'lt'l; ? "*ok k-*1l. akikkel )ommers egy1tt t-lt-tte a* est(t. senki sem eml(ks*ik ,'t(k macsk'ra #agy droidra0 Elke*dtem 'tn(*ni a* (rt(kesít(seket. de eddig m(g nem tal'ltam semmit0 ? $+sd 't a* eredm(nyeket. +t'na keresd meg $eeney?t0 %imentek egy kis terepm+nk'ra0 ? $eeney?#el; ? %ett(os*tott+k a n(#sort0 Aa (,,el a lehető legt-bb ne#et ki akarom h>*ni belőle0 &e $eeney?#el m(s*. (n pedig magammal #is*em !oarke?ot ? 1lt /el E#e a* ír as*tala sark'ra0 ? $igyel,. ha s*erencs(d #an. (s r'akads* a /ick ra. ne /eledd. hogy nem k-nnyű ellen/(l0 ? Aost a*t akarod mondani. hogy legyek #atos; ? "*t akarom mondani. hogy , l #(ge*d a dolgod0 Aindig /igyel, oda0 9a megt'mad benneteket. t(ged /og előre #enni0 ? Aert nő #agyok0 ? 2gen0 ? &eh't #igy'**ak magamra0 De te is0 ?7 l ,egye*d meg. (s mondd el $eeney?nek a s*em(lyleír'st. amit tőlem hallott'l0 Elk(p*elhető. hogy000 ? Dallas. nem e* a* első s*'rnypr b'lgat'som0 ? !endben0 !endben. rendben ? 'llt /el ny+gtalan+l E#e. de elker1lte a k'#(t. ink'bb a #í* +t'n ny>lt0 &>l sok ko//eint ittam. mondta mag'ban. mik-*ben kinyitotta a* 1#eget0 Mgy (r*em. mintha #alami ba, k(s*1lődne0 Ennyi a* eg(s*0 ? "karod. hogy /elhí#,alak. ha ha*a(rtem. any+; ? %otr d, innenG ? A'r kotr dok is0 E#e lerogyott a* as*tala mell(. ho**'adta a* akt'ho* a hipn *ist meg-r-kítő /el#(telt. (s -ss*es*edte a ,egy*eteit a

napi ,elent(s(he*0 !oarke a*t mondta. hogy /(l nyolckor (rke*ik. teh't maradt m(g egy ke#(s ide,e0 Itasította a s*'mít g(pet. hogy 'llítsa -ss*e a l'tnokok n(#sor't. ma,d /el'llt. (s a* ablakho* l(pett0 Aintha #alami ba, k(s*1lne. gondolta ism(t. mik-*ben a #'rost n(*te0 Nem a hatodik (r*(ke ,el*ett0 E#e s*erint a* -s*t-nei (ppen hogy s*-ges ellent(tben 'lltak a paranorm'lis k(pess(gekkel0 E*ek ink'bb m(lyen gy-kere*tek. mondhatni primití# s*inten. mint ahogy a* első ember is t+dta. mikor #ad's*s*on. (s mikor lap+l,on meg0 @sigerinek mondta #olna. ha e*t a s* t nem tal'l,a t>l /elleng*ősnek0 A'rpedig a nyomo*'sban nem #olt semmi /elleng*őss(g0 &+dta. hogy a gyilkos m'r ki#'las*totta a k-#etke*ő 'ldo*at't. (s csak a* ,'rt a /e,(ben. #a,on kire (s hol csap le ma (,,el0 &i*ennyolcadik /e,e*et " kapit'nys'g gar'*s'ban a s-t(t -lt-nyt #iselő !oarke k-r1l,'rta E#e >, kocsi,'t0 ? Eddig m(g nem nyílt alkalmam arra. hogy alaposabban s*em1gyre #egyem0 A'r r(g esed(kes #olt. hogy kap, egy >, ,'rmű#et. hadnagy0 ? " r(gi is meg/elelt0 ? E* a*(rt sokkal ,obb ? tapogatta meg !oarke a motorh'*tetőt0 ? Nyisd /el0 ?Ai(rt; ? 9ogy megn(**em a motort0 ?A(rt; Aűk-dik0 Ait kellene m(g t+dni r la; "tt l. hogy megn(*ed. nem #'lto*ik semmi0 !oarke s*'nako* pillant'st #etett a /eles(g(re0 ? E#e. ked#esem. mint a legt-bb nőt. t(ged sem (rdekelnek a műs*aki dolgok0 ?7 meg/igyelő #agy0 ? Nem s*eretn(d t+dni. mi re,tő*ik odabent; ? #eregette meg ism(t a motorh'*tetőt !oarke0 ? Nem s*eretn(d t+dni. mi #is* el egyik helyről a m'sikra; ? Nem ? /elelt E#e. hab'r ke*dett (brede*ni a kí#'ncsis'ga0 ? Aellesleg m'ris k(s(sben #agy+nk a ter#he* k(pest0 2nd+l,+nk0 ? "kkor add ide a k dokat ? k(rte !oarke. (s E#e d1h-s tekintete l'tt'n /el#onta a s*em-ld-k(t0 ? 9a nem ,'ts*ado*hatok el #ele. legal'bb hadd #e*essem0 E#e is egyet(rtett abban. hogy e* tis*tess(ges alk+0 !oarke /el'ldo*ta (rte a* est(,(t0 " ke*(be nyomta a k dokat. ma,d megker1lte a kocsit0 ? " test1let k-s*-ni. hogy segítes*. /el'ldo*od a s*abad időd egy r(s*(t. (s így to#'bb (s így to#'bb0 ? %(rlek. ne /ogalma** ilyen dag'lyosan ? 1lt be !oarke a #ol'n m-g(. be'llította a* 1l(st. ma,d #(gign(*ett a műs*er/alon0 Mgy ít(lte meg. hogy a komm+nik'ci s rends*er igencsak k-*(ps*intű. (s meglepte. hogy a NDJ)D nem 'ldo*

t-bbet a mobil komm+nik'ci ra0 " motor hang,'t l sem #olt elragadtat#a0 ? 8egal'bb erősebb. mint a r(gi #olt ? ma,d r'mosolygott a /eles(g(re0 ? Ne harag+d,. hogy nem t+dtam hamarabb ,-nni0 ? Ainden ok(0 Volt el(g dolgom. el/oglaltam magam0 $eeney is csak h>s* perccel e*előtt t+dott els*abad+lni. így Jeabody#al egy1tt ők is k(s#e ind+ltak >tnak0 ? "kkor csap,+nk a lo#ak k-*( ? /arolt ki !oarke a parkol b l. (s lassan megind+lt a gar'*s ki,'rata /el(0 Kda(r#e egy pillant'st #etett a /orgalomra0 Beletaposott a g'*ped'lba0 ?7(*+som. !oarkeG !oarke #ad+l cik'*ott a ta:ik. a kocsik (s a* egy1l(sesek k-*-tt0 "* egyik l'mp'n alig egy s*empillant'ssal a*előtt ha,tott 't. mielőtt pirosra #'ltott0 ? Nem ross* ? ,elentette ki0 : ? Nem (lem t>l. ha m'r a* első h(ten -ss*et-r-m0 ? Nh1m ? r'ntotta /el a kocsit !oarke. (s eg(s*en addig emelkedett. amíg be nem /ord+lt egy sarkon0 ? %icsit l'gyabban is #ehetn( a kanyart. de el(g , 0 ? Bs ha 'tha,tas* egy piroson. nem /ogom a ,el#(nyemmel elkenni a kih'g'st0 ? )*(p sim'n oldala* ? /e,e*te be !oarke a pr bak-rt0 &eh't. ho#' megy1nk; E#e m(lyet s ha,tott. de a k(rd(s legal'bb lehetős(get adott neki. hogy a* első ne#et (s címet beprogramo**a a kocsi t(rk(prends*er(be0 ? "karod. hogy a* >t#onal meg,elen,en a s*(l#(dőn #agy a műs*er/al monitor'n; ? " monitor meg/elel0 ?" monitorra ? adta ki E#e a* +tasít'st. (s nem t+dta elnyomni a mosoly't. amikor a s*'mít g(p engedelmeskedett0 ? %ikapcsoltam a bes*(det. így legal'bb nem #itatko*ik a rends*er. csak engedelmeskedik0 %'r. hogy bi*onyos emberekn(l e*t m(g mindig nem t+dtam el(rni ? ma,d E#e elhadarta a* >t#onalat0 ? 9ogy ment Celina hipn *isa; ? (rdeklőd-tt !oarke0 ? Eg(s* , l bírta0 )iker1lt megt+dn+nk n(h'ny >,abb r(s*letet0 Aira #is*ont nem engedi. hogy holnap d(l+t'n előtt >,ra pr b'lko**+nk0 ? E* egy lass> ,'t(k0 ? "ha. (s a gyilkos nem /og r'nk #'rni0 Nem csak egys*erűen nőket gyilkol. hanem olyan nőket. akikben a*t l't,a. hogy +ralkodni akarnak /elette0 ? )*imbolik+san0 ? &al'n hib'*tam. amikor hagytam. hogy Nadine meginter,>#ol,on0 Egyre erős*akosabb0 ? "k'r hib'*t'l. ak'r nem. eg(s*en addig /og,a /olytatni. amíg meg nem 'llítod0 ? "ha. (ppen a*on #agyok0 Bs 'tko*ott legyek. ha sok'ig

marad m(g s*abadl'bon0 Elsők(nt egy !andall Be'm ne#ű /(r/it kerestek /el. aki egy'ltal'n nem -r1lt annak. hogy rendőrt l't a* a,ta,'ban0 ? $igyel,en. (pp most k(s*1ltem elmenni itthonr l0 Ai#el s*olg'lhatok; ? A'ris elmond,+k. csak előtte s*eretn(nk bemenni0 ? " pokolba0 9a a* ember egys*er megbodott. onnant l ke*d#e /olyton *aklat,'k a *sar+k; ? !e,t(ly. de így #an ? l(pett be E#e. (s k-r1ln(*ett a* apr leg(nylak'sban0 9al#'nyan (r*ett #alamit a le#egőben. ami a*t s>gta. hogy a k'bs*eres csoportnak lenne mit keresnie itt. de egyelőre nem ho*ta s* ba0 Aeglepet(sk(nt (rte. hogy a* ablak előtt /1gg-nyt. (s a megeres*kedett he#erő sark'ban n(h'ny dís*p'rn't is l'tott0 $i*ikailag Be'm egy'ltal'n nem illett a pro/ilba0 Nagy,'b l hat l'b magas #olt. erős. es megk-*elítőleg s*'*nyolc#an /ontot nyomott0 Ehhe* k(pest a l'b't iga*'n kecsesnek lehetett mondani0 9oss*> ha,'t l /arokba k-t-tte. (s a* arca olyan s'padt #olt. mint annak. aki nemr(g s*abad+lt a b-rt-nből0 Ennek ellen(re E#e el akart bes*(lgetni #ele egy kicsit0 &al'n #an egy bar't,a. #agy test#(re. akire ,obban illik a s*em(lyleír's0 ? &+dni akarom. hol #olt a k-#etke*ő időpontokban sorolta /el E#e a*okat a* (,s*ak'kat. amikor a gyilkoss'gok t-rt(ntek. (s #'rt0 Be'm kínos pillant'st #etett r'0 ? 9onnan kellene t+dnom; ? Nem t+d,a. hol #olt tegnap (,,el; ? &egnap; &egnap. mi+t'n el,-ttem a m+nk'b l; Aert nagyon , l /i*ető 'll'som #an0 ?7 mag'nak0 ? &eh't mi+t'n el,-ttem. p'r bar'tommal be+grott+nk a B'sty'ba0 E* egy b'r a Negyediken0 Bedobt+nk n(h'ny italt. bekapt+nk p'r /alatot. (s bili'rdo*t+nk0 It'na /els*edtem egy b'rc'st0 &al'n 8oelle #olt a ne#e; El#ittem s*ob'ra0 " B'sty'ban k(t *'rhat s*oba is #an0 It'na ittam m(g p'rat. (s ha*a,-ttem0 Nemtőm. tal'n k(t ra lehetett0 Aa #olt a s*abadnapom0 ? E*t 8oelle (s a bar'tai is megerősítik; ? Jers*e0 Ai(rt is ne; 8oelle csaknem minden este a B'sty'ban #an0 Bs megk(rde*heti 2ke?ot is0 2ke )teenb+rg-t0 Egy1tt dolgo*+nk0 &egnap este ő is lent #olt0 Ai(rt; ? &(r,1nk #iss*a a m'sik k(t (,s*ak'ra0 Be'm nem t+dott s*'mot adni arr l a* (,s*ak'r l. amikor Napi(rt meg-lt(k. ellent(tben AapleCood hal'l'nak a* est(,(#el0 ? Dolgom #olt0 Eg(s*en ti*enegyig0 It'na elmentem p'r emberrel. t+d,a. meginni egy k'#(t0 B,/(l k-r1l (rhettem ha*a0 Aost m'r iga*'n mennem kell0 ? 9o#' k(s*1l. !andall; Be'm egyik l'b'r l a m'sikra 'llt. toporgott. ma,d /el/>,ta a* arc't0 ? Ai(rt kellene el'r+lnom; ? Aert nekem ,el#(nyem #an. mag'nak meg pri+s*a. (s

ha to#'bb akad(koskodik. esedeg (rdekelni /og a @oner. aminek m(g mindig (r*em a s*ag't a le#egőben0 ?7(*+som0 @sar+k0 Aindig *aklat,'k a* embert ? /+,t nagyot0 ? De nem akarom. hogy a /i>k megt+d,'k0 ? 9allgatok. mint a sír0 Be'm #(gigm(rte E#e?et. ma,d !oarke /el( kapta a tekintet(t. (s beh>*ta a nyak't0 ?Nem kell mind,'rt ross*ra gondolni0 Nem #agyok s*ent0 $ogalmam sincs. mi(rt akarnak a /(r/iak mindig #erekedni. amikor egy nő #an a k-*el1kben0 De t+d,a. (lni (s (lni hagyni0 ? Aeghat /ilo* /ia. !andall0 %i #eleG Be'm elh>*ta a* orr't. (s to#'bb toporgott0 ? Csak000 "mi ta leg+t bb elkaptak #ereked(s(rt. ter'pi'ra kell ,'rnom0 9ogy ne ke#ered,ek t-bb( #ereked(sbe0 De sohasem 1t-ttem meg senkit. aki nem pro#ok'lta ki0 E#e t+dta. hogy bi*tosan benne #an a hiba. de ke*dte megked#elni0 ? 2smerem a* (r*(st0 ?&eh't. a /rancba. s* #al a*t mondt'k. hogy el kell mennem erre a nya#aly's ter'pi'ra0 "mi megny+gtat (s /elt-lt0 2gen0 E*(rt beiratko*tam egy k(*im+nkak-rbe0 ? E*ek s*erint k(*im+nk'*ik0 ?Ne s* l,on semmit ? #etett ac(los pillant'st !oarke /el(0 ? Aaga #arrta a /1gg-nyt; ? (rdeklőd-tt !oarke +d#ariasan0 ? "ha0 Ai(rt; ? s*orította -k-lbe a ke*(t !andall0 ? Nagyon s*(p m+nka0 !emek1l #'las*totta ki a* anyagot (s a s*íneket0 ? 2*( ? m(rte #(gig !oarke?ot !andall. ma,d a /1gg-ny /el( /ordította a tekintet(t. (s #'llat #ont0 ? El(g , l siker1lt0 " k(*im+nka egys*erre ter'pi's el/oglalts'g (s alkot's0 " Varr Ld'ban #an egy kl+b. #annak tan'rok0 Ktt csin'ltam a p'rn'kat is0 "*on a* est(n is ott #oltam. amit k(rde*tek0 %ed#e*m(nyesen #'s'rolhatom től1k a* anyagot. (s has*n'lhatom a g(peiket is0 !'ad's+l (rdekel0 Aa a csipke#er(sről /og+nk tan+lni0 ? " tan'ra (s a kl+bt'rsai meg t+d,'k erősíteni. amit mondott; ? "ha0 De #'r,on csakG 9a odamegy. (s bes*(l nekik a pri+s*omr l. nekem lőttek0 )ok ott a nő. (s egyet sem t+dok /els*edni k-*1l1k. ha megnes*elik a m>ltamat0 ? Aeg/eledke*ett arr l. hogy hallgatok. mint a sír. !andall0 " ha#er,ai t+dnak a hobbi,'r l; !andall arc'r l le lehetett ol#asni. mennyire megd-bbentette a k(rd(s0 ? " pokolba is. dehogyG "*t his*i. eldicseks*em a /1gg-nyeimmel (s a p'rn'immal; "ddig s*ek'ln'nak. amíg p(pp( nem #erem őket0 Bs akkor m'r nem >s*n'm meg egy ter'pi'#al0 ? Egy n+ll oda ? ismerte el E#e0 ?A'r abban a pillanatban t+dtad. hogy nem ő a gyilkos.

amikor a,t t nyitott ? 1lt #iss*a !oarke a #ol'n m-g(0 ?"ha. de a* embernek ilyenkor is /+tnia kell n(h'ny k-rt0 "*t 'llította. hogy a bar'tai nem t+dnak a hobbi,'r l. de lehets(ges. hogy akad k-*-tt1k egy ki#(tel0 Valaki. aki#el egy1tt dolgo*ik #agy bili'rdo*ik0 Egy s*oms*(d ? #onta meg E#e a #'ll't0 ? "ki ellopta a *sineget !andallt l. #agy a* ő ne#(ben #'s'rolt0 E*t a lehetős(get nem lehet /igyelmen kí#1l hagyni0 Aost pedig ir'ny a k-#etke*ő cím0 )orban kerest(k /el a list'n s*ereplő embereket. de E#e egy'ltal'n nem tiltako*ott. amikor !oarke egys*er csak /ela,'nlotta. hogy kap,anak be #alamit0 Aint ahogy a* ellen sem. hogy a /(r,e egy /rancia (ttermet #'las*tott. ahol gyertya (gett a* as*talon. a pinc(rek pedig magasba emelt orral ,'rk'ltak0 !oarke ne#(nek hallat'n /(l perc alatt kaptak egy sarokboks*ot. (s mindenki a*onnal elke*dte nyalni a talp+kat0 " #acsora #is*ont iga*'n kitűnő #olt0 Ennek ellen(re E#e alig csipegetett0 2nk'bb 'trende*te a t'ny(r,'t. mintsem ho**'ny>lt #olna0 ? Aondd el. mi b'nt ? /ogta meg a ke*(t !oarke0 ? !engeteg minden ka#arog a /e,emben0 ? "kkor legal'bb a* egyiket 'r+ld el0 ? Elmes(ltem Jeabodynak a000 Elmondtam neki. mi t-rt(nt #elem gyerekkoromban0 !oarke megs*orította a /eles(ge ke*(t0 ? A'r r(gen kí#'ncsi #oltam. hogy sor ker1l?e erre0 Aindkettőt-knek s*-rnyen neh(* lehetett0 ? &'rsak #agy+nk0 Bs a* embernek meg kell bí*nia a t'rs'ban0 Bn #agyok a rangidős. el#'rom tőle. hogy gondolkod's n(lk1l tel,esítse a parancsaimat. (s t+dom. hogy így is tes*. de nem a rangom miatt0 ? De nem csak e*(rt mondtad el neki0 ? Nem0 Val ban nem csak e*(rt ? n(*ett E#e a /(r,(re a gyertyal'ngon 't0 ? "* ehhe* hasonl 1gyek nagyon meg#iselnek0 9ib'*hatok. mert t>l erősen keresek #alamit. #agy (ppen a*(rt. mert annyira /(lek. hogy /(lre/ordítom a tekintetemet0 ? E#e. te sohasem /ordítod /(lre a tekintetedet0 ? Jedig n(ha , lenne0 2dőnk(nt nagyon ke#(s akad'lyo* meg abban. hogy megtegyem0 Jeabody minden nap,'t #elem t-lti. (s nagyon , nyomo* 0 8'tta. hogy #alami nyomas*t. (s ,oga #olt megt+dni. mi(rt lett belőlem a*. aki0 ?Egyet(rtek #eled. de nem csak e*(rt mes(lt(l neki a gyermekkorodr l0 ? " bar'tom0 A(gpedig a*t his*em. Aa#is +t'n a leg,obb bar'tom. de Aa#is m's0 ? Na ne mondd0 E#e elne#ette mag't0 ? Aa#is nem nyomo* 0 F egys*erűen csak Aa#is0 "* első. akinek elmes(ltem a titkomat0 "* első. akinek el t+dtam mes(lni0 &al'n $eeney?nek is el kellett #olna mondanom0 9is*en t'rsak #olt+nk0 Vis*ont akkor nagy r(s*(re m(g nem

eml(ke*tem. (s emellett000 ? Ő /(r/i0 ? Neked elmondtam0 &e is /(r/i #agy0 ? De nem ap'd korabeli ? (s !oarke l'tta. hogy E#e gyorsan a #i*espohara +t'n ny>l0 ? &al'n0 Ngy (rtem. pers*e. hogy nem0 &al'n $eeney000 &al'n ő egy kicsit igen0 Nem s*'mít ? hat'ro*ott E#e0 Nem mondtam el neki0 Air'nak is s*inte csak #(leden1l. r'ad's+l ő or#os0 !a,tad kí#1l m's nem t+d r la. csak most Jeabody0 ? E*ek s*erint a* eg(s*et elmondtad neki; ? "*t. hogy meg-ltem a* ap'mat; "ha0 &ett #alami meg,egy*(st. hogy darabokra kellett #olna #agdalnom0 )írt0 7(*+som ? e,tette a* -l(be a ke*(t0 ? E* nyom,a a lelkedet; 9ogy most /', a s*í#e (rted; ? Nem e*(rt 'r+ltam el neki0 ? 9anem mert a bar'tod (s a t'rsad0 E* nem cs+p'n bi*alom k(rd(se. E#e0 9anem a s*eretet(0 9a nem sa,n'ln' a*t a gyereket. ha nem lenne d1h-s a*(rt. ami #ele t-rt(nt. akkor nem lenne a bar'tod0 ?"*t his*em. erre magamt l is r',-ttem0 A(g #alamit elmondok abb l. ami a s*í#emet nyom,a. (s m'ra be/e,e*t1k0 V(gign(*tem. ahogy Aira hipnoti*'l,a Celin't0 Aira #(get #etett neki. mielőtt komolyra /ord+lt #olna. de +t'na Celina el'r+lta. tal'n segített. hogy tis*t'bban l'ssa a dolgokat0 Elk(p*elhető. hogy min(l t-bb mindenre eml(ks*ik a* ember. ann'l ,obban t+d,a +ralni a* (r*(seit0 De nem his*em. hogy (n is k(pes lenn(k r'. !oarke0 A(g akkor sem. ha e**el megs*abad+ln(k a r(m'lmaimt l0 ? E*en gondolkods*; ?Nem #etettem el tel,esen a hipn *is lehetős(g(t0 Elk(p*elhető. hogy k(sőbb #alamikor megpr b'lko*om #ele. de t>ls'gosan hasonlít a Vi*sg'latho*0 9a a* ember s*olg'lat k-*ben meg-l #alakit0 <t kell esnie a Vi*sg'laton. (s akkor tel,esen ki/acsar,'k. abban a rem(nyben. hogy a* eredm(nyek /(ny(ben ,a#íthatnak #alamin0 ? 9a t-bbet akars* megt+dni a m>ltadr l. de /(ls* a hipn *ist l. m's lehetős(gek is akadnak0 ? &+dom. hogy elő'shats* bi*onyos r(s*leteket. mint ahogy magadr l is elő'st'l ? emelte /el E#e ism(t a pohar't0 ? A'r gondoltam erre. de nem #agyok benne bi*tos. hogy e*t akarom0 "*t his*em. amikor r',-tt1nk. hogy a* ap'mat meg/igyelt(k a nem*etbi*tons'giak. de hagyt'k. hogy csin'l,on #elem. amit akar. mert nem akart'k leleple*ni mag+kat000 Erre !oarke olyat mondott a nem*etbi*tons'giakr l. ami egy'ltal'n nem illett a* eleg'ns (tteremhe*0 ? 2gen0 "* motos*k'l a /e,emben. hogy esedeg m'sok is t+dhat,'k. nem csak a*ok. akiknek elmes(ltem. (s /eltes*em magamnak a k(rd(st. #a,on (n is /el'ldo*n(k n(h'ny ci#ilt.

csak a*(rt. hogy /el,ebb ,+ssak a rangl(tr'n; ? Nem. te sohasem tenn(l ilyet0 ? Nem0 Val ban nem0 &+datosan bi*tosan nem0 De akadnak olyan emberek. akik igen. noha becs1letes polg'rnak gondol,'k mag+kat0 $el'ldo*n'k. (s /el is 'ldo**'k a t-bbieket. csak a*(rt. hogy előr(bb ,+ssanak0 %icsiben #agy nagyban. de e* nap mint nap megt-rt(nik0 "**al. hogy megtes*nek #alamit. #agy (ppen a**al. hogy nem. a* emberek /olyamatosan /el'ldo**'k a t'rsaikat0 Jeabody elnyomott egy 'sít'st. mik-*ben les*'llt a metr r l0 A(g alig #olt ti*enegy ra. m(gis holt/'radtnak (re*te mag't0 Vis*ont legal'bb nem #olt (hes. mi#el $eeney mellett ny+godtan megt-lthette a has't s1ltcsirke?/alatk'kkal0 Vagy legal'bbis így 'r+lt'k. ő pedig #akodott r'k(rde*ni. hogy mit re,t a t(s*ta0 8e-nt#e a**al a s'rga s*ínű s* ss*al. nem is #olt ross*0 Aik-*ben /el#ons*olta mag't a l(pcsőn a* +tc'ra. elő#ette a maroklink,(t0 ? V(gre meg#agy ? t-lt-tte be AcNab s*(les #igyora a k(pernyőt0 ? A'r ha*a/el( tartas*; ? Csak n(h'ny saroknyira ,'rok otthont l0 !engeteg helyen #olt+nk. de nem ,'rt+nk s*erencs(#el0 ? így megy e*0 ? "hogy mondod0 %-*ben csomagolt'l; ? B(bi. amikor bel(ps* a* a,t n. akkora c+ppan s cs kot /ogs* adni. hogy csak na0 Be/e,e*tem a* eg(s*et0 %(s*en 'll+nk a k-lt-*(sre0 ? %omolyan; %omolyan; ? le,tett egy t'ncl(p(st Jeabody a ,'rda s*(l(n0 ? Jedig rengeteg kimaradt0 Bi*tosan eg(s* id'ig m'st sem csin'lt'l. csak e*en dolgo*t'l0 ? Nos. m'r kaptam előre is egy cs kot0 ? Igye. nem dobt'l ki semmit a c+ccaim000 ? Jeabody. (n m(g (lni akarok0 A(g att l a* apr ny+s*it l sem s*abad+ltam meg0 ? Aister Jamacs/arok a ne#e0 Ft perc m>l#a ha*a(rek0 %(s*1l, /el a c+ppan s cs kra ? ne#ette el mag't Jeabody. (s *sebre #'gta a link,(t0 )*(p a* (let. gondolta0 )*(p a* (lete0 !emek1l (re*te mag't0 %icsit +gyan ideges #olt amiatt. hogy -ss*ek-lt-*ik AcNabbal. al'írnak egy1tt egy b(rleti s*er*őd(st. -ss*ek-tik a* (let1ket. -ss*eb>toro*nak. (s megos*t,'k egym'ssal a* 'gy+kat0 De (re*te. hogy e* így #an rend,(n0 így helyes0 Nem mintha AcNab időnk(nt nem boss*antotta #olna /el0 Csak (ppen m'r s*'mított r'0 E* is r(s*(#( #'lt a* (let1knek0 )*erelmes #olt0 Nyomo* #olt0 " NDJ)D leg,obb nyomo* ,'nak. tal'n a #il'g leg,obb nyomo* ,'nak a t'rsa0 $ogyott h'rom /ontot0 Kk(. csak kettőt. de most is dolgo*ik a harmadikon0 $elmosolygott a lak'sa ki#il'gított ablak'ra0 7obban mond#a a r(gi lak'sa ki#il'gított ablak'ra. ,a#ította ki mag't r-gt-n0 AcNab b'rmelyik pillanatban ki'llhat a* ablakba. hogy integessen #agy cs kot dob,on /el(,e000 A'st l gyerekesnek tal'lta

#olna e*t a #iselked(st. de a s*erelm(től -r-mmel /ogadta0 F pedig #iss*adobn' a cs kot. (s k-*ben egy'ltal'n nem (re*n(. hogy ne#ets(gesen #iselkedik0 Egy kicsit lassított. hogy időt ad,on AcNabnak. h'tha #al ra #'lt,a a* 'lm't0 Nem #ette (s*re a t'mad ,'t0 Valami s+hant a le#egőben0 " /(r/i nagy #olt. nagyobb. mint a*t elk(p*elte. (s roppant gyors0 Jeabody abban a pillanatban r'd-bbent. ahogy megl'tta a* arc't. a s*em(t takar . /ekete naps*em1#eget. hogy nagy ba,ba ker1lt0 !ettenetesen nagy ba,ba0 Fs*t-n-sen h'rította a* 1t(st. (s a derek'n l g /egy#ere +t'n ny>lt0 Aa,d >gy (re*te. mintha egy rohan bika tagl *ta #olna le0 $',dalom ? őr,ítő /',dalom ? hasított a test(be. a /e,(be0 9allotta. hogy #alami elt-rik. (s n(mi (melyg(ssel csod'lko*ott r'. hogy a reccsenő hang a sa,'t test(ből ered0 %ihagyott a* agya0 2nk'bb a sok(#es gyakorlat #e*ette a l'b't. amikor kir>gott. nem t-rőd#e a**al. hol tal'l,a el a t'mad ,'t0 "m alig t+dta kimo*dítani a* egyens>ly'b l0 ? %+r#aG " /(r/i arca be>s*ott a s*eme el(0 " #on'sait elmosta a #astagon /el#itt /oly(kony kes*tyű. (s a s*(les. /ekete s*em1#eg0 "* idő /oly'sa lelass+lt0 Jeabody tag,ait mintha loms>ly tapas*totta #olna a /-ldh-*0 !>g'sra k(s*1l#e ism(t #iss*ah>*ta a l'b't ? egy /',dalmasan lass> mo*d+lattal ?. mik-*ben le#egőt pr b'lt s*í#ni i** mellkas'ba0 ? @sar+k+r#a0 Fss*et-rlek0 " /(r/i beler>gott. Jeabody pedig a /',dalomt l k(tr(t g-rnyed#e tapogat *ott a /egy#ere +t'n0 &+dat'nak egy r(s*e. amely nem dermedt b(nas'gba. (re*te a t'mad ,a l'b't. a* -kl(t0 " sa,'t #(r(nek a* í*(t0 " /(r/i olyan k-nnyed(n kapta /el. mint egy ,'t(k bab't0 Jeabody reccsen(st hallott0 Valami els*akadt0 Valaki sikoltott0 Jeabody t1*elt. mik-*ben (re*te. hogy elha,ít,'k0 AcNab bekapcsolta a le,'ts* t. (s el-nt-tte a lak'st a *ene0 Jeabody hang,a /'radtan csengett. amikor hí#ta. e*(rt #alami hippi#acakot #'las*tott0 Egy /+#ola trill'*ott0 Ai#el a csomagol'ssal #(g*ett. (s a lepedők is #alamelyik dobo* m(ly(n pihentek. ma,d h'l *s'kban /ognak al+dni0 "* +tols (,s*ak'n. amit a r(gi lak'sban t-ltenek. >gy b>,nak -ss*e a /-ld-n. mint a kempinge*ő gyerekek0 Egys*erűen /antas*tik+s0 &-lt-tt Jeabodynak egy poh'r bort0 )*eretett gondoskodni r la. mik-*ben arra gondolt. hogy a s*erelme is megtes*i ma,d (rte. ha k(sőn (r ha*a0 E* a , a* -ss*ek-lt-*(sben0 8egal'bbis így gondolta0 Aindkette,1k s*'m'ra e* les* a* első0 AcNab >gy #(lte. ma,d menet k-*ben mindent megtan+lnak. amit kell0

Bppen arra gondolt. tal'n oda kellene 'llni a* ablakho*. (s cs kot dobni Jeabody /el(. mik-*ben /el/el( ,-n a l(pcsőn. amikor meghallotta a sikolt'st0 %irohant a konyh'b l. 't+grotta a dobo*okat. (s a nappali ablak'ho* s*'g+ldott0 Bs amikor kin(*ett. r(m1let(ben csaknem meg'llt a s*í#e0 Egyik ke*(ben a /egy#er(#el. a m'sikban a komm+nik'tor'#al /+tott ki a* a,t n. de nem eml(ke*ett. hogy b'rmelyiket is elő#ette #olna0 ? Aegt'madtak egy nyomo* tG Ainden egys(gnek. minden egys(gnek. egy nyomo* a*onnali segíts(gre s*or+lG ? (s mik-*ben le/el( robogott a l(pcsőn. beleki'ltotta a címet a mikro/onba0 Jeabody /(lig a ,'rd'n. /(lig a* >ton /ek1dt. arccal le/el(0 " betont #(r borította0 Egy /(r/i (s egy nő g+ggoltak mellette. egy harmadik alak pedig (ppen /el(,1k sietett0 ? El onnan0 El onnan ? l-kte /(lre #akon AcNab a legk-*elebb 'll t0 ? !endőr #agyok0 L. 2stenem0 7(*+som. DeeG 8egs*í#esebben -lbe kapta #olna. hogy ringassa. de nem merte megmo*dítani0 !emegő +,,al ny>lt Jeabody nyak'ho*. (s ellenőri*te a p+l*+s't. (s hatalmasat s ha,tott megk-nynyebb1l(s(ben0 ? Kk(0 %-s*-n-m. 2stenem0 Egy nyomo* megs(r1ltG ki'ltott a komm+nik'tor'ba0 ? Egy nyomo* megs(r1ltG "*onnali or#osi segíts(get k(rek a megadott címreG " /ene egye meg. siessetekG )iessetekG ? /ogta meg Jeabody ke*(t. (s minden ere,(t -ss*e kellett s*ednie. hogy ne s*orítsa meg0 %-*ben lassan #iss*anyerte a l(leg*et(t0 ? %eressetek egy /ekete #agy s-t(tk(k /+rgont. amely a megadott címtől t'#olod#a. nagy sebess(ggel d(l /el( tart0 Nem l'tta tis*t'n0 Nem l'tta el(g tis*t'n0 Csak Jeabodyra /igyelt0 "mikor le akarta #enni a* ing(t. hogy a**al takar,a be a s*erelm(t. a* egyik ,'r kelő /ela,'nlotta a d*seki,(t0 ? 2nk'bb e**el0 " t>loldalon ,-tt1nk. (s l'tt+k000 ? )*edd -ss*e magad. DeeG Jeabody. tarts ki ? n(*ett /el AcNab a k-r1l-tte 'll kra0 ? &+dni akarom a ne#1ket0 Bs a*t is. hogy mit l'ttak0 E#e s*í#e a tork'ban dobogott. amikor ki+grott a /el#on b l. (s rohanni ke*dett a k rh'* /olyos ,'n0 ? Jeabody ? csapta le a nő#(rp+ltra a ,el#(ny(t0 ? Delia Jeabody nyomo* 0 "* 'llapota; ? " műtőben #an0 ? Ebből m(g nem t+dtam meg semmit0 ? Nem t+dok semmit sem mondani0 Nem #agyok seb(s*0 ? E#e ? tette megny+gtat an a /eles(ge #'ll'ra a ke*(t !oarke. mielőtt E#e 't+grott #olna a p+lton. (s a nő#(rre #etette #olna mag't0 ? AcNab a #'r ban #an0 Elős*-r #ele bes*(l,1nk0 ? "*onnal k1ld,-n be #alakit a műtőbe. (s t+d,a meg a* 'llapot't0 Aeg(rtette; ? Aindent megtes*ek. amit csak t+dok0 "ddig is a /olyos #(g(n. balra #an a #'r 0

? Ny+gi. b(bi ? s>gta a /1l(be !oarke. (s 'tkarolta a derek't0 ? Jr b'l, megny+godni0 ? Csak akkor /ogok megny+godni. ha r',-#-k. mi /olyik itt ? l(pett be E#e a #'r ba. (s megtorpant0 AcNab egyed1l #olt odabent0 E#e erre nem s*'mított0 "* e//(le helyek mindig tele s*oktak lenni k(ts(gbeesett emberekkel0 <m most csak AcNab 'llt odabent. (s ki/el( b'm+lt a* egyik ablakon0 ? Nyomo* 0 AcNab megp-rd1lt0 "mikor megpillantotta E#e?et. a* arc'r l eltűnt a rem(nykedő ki/e,e*(s. csak a* aggodalom maradt0 ?9adnagy0 Be#itt(k000 Be#itt(k a000 "*t mondt'k000 Nem t+dom0 ?2an ? l(pett mell( !oarke. (s a #'ll't 'tkarol#a egy s*(khe* #e*ette0 ? Nl, le egy kicsit0 9o*ok neked #alamit inni. de addig 1l, ny+godtan0 "* or#osok a gond,'t #iselik Jeabodynak0 Aind,'rt #iss*a,-#-k. +t'na pedig egy1tt kital'l,+k. hogy mihe* ke*d,1nk0 ?El kell mondanod. hogy mi t-rt(nt ? 1lt le AcNab mell( E#e0 8'tta a gyűrűket a* +,,ain0 " #(rt is (s*re#ette a ke*(n0 Jeabody #(r(t0 ?" lak'sban #oltam0 A'r mindent -ss*ecsomagoltam0 Nemr(g bes*(ltem #ele linken0 "*t mondta. m'r csak n(h'ny saroknyira ,'r otthont l0 Csak000 El(,e kellett #olna mennem0 2gen. ki kellett #olna mennem. (s akkor nem marad egyed1l0 $eltettem #alami *en(t0 Valami rohadt *en(t. mik-*ben a konyh'ban s*-s*m-t-ltem0 Nem hallottam semmit. csak a*t a sikolt'st0 Nem ő sikoltott0 A(g erre sem maradt ide,e0 ? AcNab0 E#e hang,'t hall#a !oarke el/ord+lt a p(n*bedob s "+to)(/től0 A'r oda akart menni ho**',+k. hogy elh>**a a /eles(g(t AcNab mellől. amikor (s*re#ette. hogy #alami meg#'lto*ott0 E#e meg/ogta AcNab egyik #(res ke*(t0 ? 2an ? k(rte0 ? &+dom. hogy neh(*. de tegy(l ,elent(st0 El kell mondanod mindent. amit csak t+ds*0 A(g nem ismerek minden r(s*letet0 ? Bn000 "d, egy percet0 Kk(; Csak egy percet k(rek0 ? Jers*e0 "ddig igy'l000 B'rmi is #an a poh'rban0 ? &ea ? 1lt /el !oarke a AcNabbal s*emk-*ti as*talra0 2gy'l egy korty te't. 2an. (s m'ris l(leg*ethe* ,+ts*0 $igyel, ide egy kicsit ? tette AcNab t(rd(re a ke*(t. (s ott tartotta. amíg AcNab /el nem emelte a /e,(t. (s a s*em(be nem n(*ett0 &+dom. mennyire /', a*. ha ilyesmi t-rt(nik a**al. akit s*eret1nk0 "ki a* egyetlen s*erelm1nk0 Aost h'borog a gyomrod. (s neh(* a s*í#ed0 Ennek a /(lelemnek nincs ne#e0 Aost a #'rako*'son kí#1l csak annyit tehets*. hogy segítes* nek1nk0 ? " konyh'ban #oltam ? s*orította a s*em(re erősen a ke*(t AcNab. ma,d el#ette a te't !oarke ke*(ből0 ? Nem

telhetett el t-bb k(t #agy h'rom percn(l a* ta. hogy Jeabody a*t mondta. m'r csak n(h'ny saroknyira ,'r ha*+lr l0 &al'n akkor ,-tt /el/el( a metr b l. amikor bes*(lt1nk0 Női sikolyt hallottam. (s kiab'l'st0 "* ablakho* rohantam. (s l'ttam000 /ogta k(t k(*re a pohar't. (s >gy kortyolt bele. mintha gy gys*ert inna0 ? 8'ttam. hogy odalent /eks*ik. arcra bor+l#a0 " /e,e (s a #'lla a ,'rd'n. a teste a* >ton0 Bs*akny+gatr l k(t /(r/i (s egy nő s*aladt /el(,e0 Egy pillanatra l'ttam. ahogy egy ,'rmű nagy sebess(ggel d(l /el( ind+l ? k-s*-r1lte meg a tork't0 ? 8erohantam0 N'lam #olt a /egy#erem (s a komm+nik'torom0 Nem t+dom. hogyan ker1lt a ke*embe0 Nem eml(ks*em0 Erősít(st hí#tam0 "mikor Jeabody mell( (rtem. es*meieden #olt. (s /olyt a #(r a /e,(ből (s a* arc'b l0 " r+h',a is #(res #olt. el is s*akadt ? h+nyta le s*orosan a s*em(t0 V(r*ett. (n pedig ellenőri*tem a p+l*+s't0 Blt0 " pis*toly't a ,obb ke*(ben tartotta0 "* a mocsok nem kapta meg. amit akart0 "* a rohadt s*em(tl'da nem kapta meg0 ? Nem l'ttad a t'mad ,'t0 ? Nem l'ttam0 Aegk(rde*tem a s*emtan>k ne#(t. (s a*t. hogy mit l'ttak. de akkor oda(rt a* A&0 El kellett kís(rnem. Dallas0 " s*emtan>kat r'bí*tam egy egyenr+h'sra. aki addigra oda(rt a helys*ínre0 Nekem #is*ont Jeabody#al kellett ,-nn-m0 ? &erm(s*etesen. nem is tehett(l #olna m'sk(nt0 8'ttad a t'mad ,'rmű#(t; " rends*'m't; ? Egy s-t(t /+rgonnal #olt0 " s*ín(t nem t+dom. csak a*t. hogy s-t(t0 Nem t+dtam meg/igyelni a rends*'m't0 " s*emtan>k sem0 "* egyik s*erint >,0 &al'n egy )ideCinder #agy egy )lipstream0 ? 8'tt'k Jeabody t'mad ,'t; AcNab tekintete ism(t ,egess( #'lt0 ? "ha. el(g , l meg t+dt'k /igyelni0 Egy hatalmas. kopas*. naps*em1#eges /ick 0 8'tt'k. ahogy r+gdosta (s taposta0 8'tt'k. ahogy Jeabody a /-ld-n /eks*ik. a* a mocsok pedig bel( r>g0 It'na /elkapta. mintha be akarn' tenni a kocsi,'ba0 Ekkor sikított /el a* a nő. mire a /(r/iak is kiab'lni ke*dtek. (s /el(,e rohantak0 Erre ledobta Jeabodyt0 "*t mondt'k. hogy egys*erűen csak ledobta. (s be+grott a /+rgonba0 Es ho**'tett(k. hogy Jeabody r'lőtt0 Aik-*ben a* a s*em(t elha,ította. siker1lt r'lőnie0 &al'n eltal'lta. (s megsebes1lt0 Ebben nem #oltak bi*tosak. nekem pedig #ele kellett ,-nn-m. így nem ,'rhattam +t'na0 ?7 l csin'ltad0 !emek1l0 ? Dallas ? (s E#e l'tta. hogy AcNab a k-nnyei#el k1s*k-dik0 &+dta. ha -ss*eroppan. akkor ő is0 ? Ny+galom0 ? "*t mondt'k000 "* or#osok a*t mondt'k. hogy s>lyosan megs(r1lt0 "mint be(rt1nk. a*onnal a műtőbe #itt(k0 "*t mondt'k. s>lyos0 ? Csak a*t mondhatom. amit magadt l is t+ds*0 Jeabody

roppant s*í# s0 Nem k-nnyű eset0 %em(ny nyomo* . (s /el /og (p1lni0 AcNab b lintott. (s nyelt egy nagyot0 ? " ke*(ben #olt a /egy#ere0 " ke*(ben0 ? Jeabody nagyon erős0 !oarke; !oarke b lintott (s kiment. egyed1l hagy#a a /eles(g(t (s AcNabot. hogy megt+d,on mindent. amit lehet0 &i*enkilencedik /e,e*et $el (s al' ,'rk'lt a b'm+l s*emek előtt. mik-*ben b-mb-lt. mint egy kisgyerek0 "* a k+r#a b'ntotta0 Ennek nem lett #olna s*abad megt-rt(nnie0 "*ok a napok m'r elm>ltak. (s őt m'r senki sem b'nthat,a0 )oha0 Csak r' kell n(*ni0 E**el a t1k-r/al /el( /ord+lt. hogy megny+gtassa mag't0 N(**(k csak meg a test(t0 Aagasra nőtt. magasabbra. mint b'rki. akit ismert0 &+dod. mennyibe ker1l a r+h'd. te h1lye kret(n; 7obb. ha meghí*ol ho'. mert /előlem me*telen1l rohang'lhats*. amíg #il'g a #il'g0 Nem /ogok k-lteni r'd0 ? )a,n'lom. anya0 Nem tehetek r la0 Nem. nemG )oha t-bb( nem k(r eln(*(st senkitől0 Fr1l. hogy ilyen magas0 A'r nem kret(n0 !'ad's+l i*mos lett0 Dolgo*ott. s*í# san ed*ett. (s addig i**adt. amíg el nem mondhatta mag'r l. hogy erős a teste0 Klyan. amire b1s*ke lehet. (s tis*telik a* emberek0 $(lnek tőle a nők0 )atnya #agy. gyenge #agy. semmirekellő #agy0 ? &-bb( m'r nem. anya ? #igyorodott el 'd'*+l. mik-*ben meg/es*ítette a* (p kar,'t0 ? &-bb( m'r nem0 De ak'rhogy is n(*te mag't. ak'rhogy p *olt a t1k-r előtt. a test(t b'm+l#a. melynek /orm'l's'#al oly sok (#et t-lt-tt. m(gis elgy-t-rt. csene#(s* kis/i>nak l'tta mag't0 %is/i>nak. akinek a mellkas't 1t(snyomok tarkít,'k. (s a* any,a #-r-sre s>rolta a nemi s*er#(t0 " ha,a mocskosan. csap*ottan l g a #'ll'ra0 ? Aegint meg /og minket b1ntetni ? mondta neki a kis/i>0 ? Viss*a*'r a s-t(tbe0 ? NemG Nem *'r #iss*a ? /ord+lt el gyorsan a t1k-rtől0 Nem *'r #iss*a0 &+dom. mit csin'lok ? bab+sgatta sebes1lt kar,'t. mik-*ben ism(t ,'rk'lni ke*dett. így igyeke*#e enyhíteni a /',dalm't0 ? E*>ttal ő les* megb1ntet#e0 Erre ak'r a* +tols doll'rodba is /ogadhats*0 Ell'ttam a ba,'t annak a *sar+k+r#'nak. #agy nem; Vagy nem; &al'n meg is -lte0 "*t #is*ont bi*tosra #ette. hogy darabokra t-rte0 L. igen0 De a kar,ai " #'ll't l a* +,,a hegy(ig /orr #olt. (s *sibbadt ? mintha tű#el s*+rk'ln'k0 2sm(t a test(he* s*orította. (s /elny-g-tt0 "nya megp+s*iln'. (s m'ris ,obban (re*n( mag't0 "nya /elpo/o*n'. (s be*'rn' a s-t(tbe0 ? A(g nem /e,e*t1k be0

9allotta a kis/i>. a k(ts(gbeesett kis/i> hang,'t0 Nem. m(g #al ban nem /e,e*te be0 Bs ha nem /e,e*i be. b1ntet(st kap0 Be*'r,'k a s-t(tbe0 " #aks-t(tbe0 Aeg(getik a test(t. (s meg#erik0 Nem lett #olna s*abad otthagynia a*t a *sar+t. de minden olyan gyorsan t-rt(nt0 " sikolt's. a /el(,e rohan emberek. a kar,'ba nyilall . d-bbenetes /',dalom0 Aenek1lnie kellett0 " kis/i> a*t mondta: $+ssG Aaradt m's lehetős(ge; ? Aenek1ln-m kellett ? rogyott t(rdre a s*emek előtt. amelyek hallgatagon lebegtek a* 1#eged(nyekben. (s s*'nalom n(lk1l b'm+lt'k0 ? 8egk-*elebb ma,d 1gyesebben csin'lom0 Csak #'r,atok0 8egk-*elebb ,obb les*ek0 &(rden 'll#a *okogott a* (les /(nyben. amelyet sohasem kapcsolt le0 E#e nem t+dott ny+godtan 1lni a hely(n0 %(*be #ette a so#'ny. keserű k'#(t. (s a* ablak mell( l(pett0 Bppen >gy b'm+lt ki/el(. mint kor'bban AcNab0 Gondolatban #(gig,'ts*otta. hogy ő mit tett #olna. de m(g így sem t+dott meg/eledke*ni a műtőről0 Elk(p*elte. ahogy Jeabody (lettelen teste a* as*talon /eks*ik. mik-*ben k-r1l-tte arctalan. #(res ke*ű or#osok 'llnak0 Jeabody #(r(#el a ke*1k-n0 " k-*eledő l(pteket hall#a megp-rd1lt0 De nem !oarke ,-tt #iss*a. (s nem is a* egyik arctalan or#os0 $eeney sietett be0 " hoss*> nap #(g(re di#atos inge tel,esen -ss*egyűrőd-tt. (s a* arc't #-r-sre /estette a* aggodalom0 E#e /el( pillantott. de amikor #'las*+l csak egy /e,r'*'st kapott. egyenesen AcNabho* ment. (s ? ak'rcsak !oarke /el1lt el(,e a* as*talra0 9alkan bes*(lgetni ke*dtek0 $eeney hang,a cs+p'n mormol'snak hallats*ott. AcNab #is*ont s*inte sípolt0 E#e megker1lte őket. (s kiment a /olyos ra0 Aeg kellett t+dnia #alamit0 &ennie kellett #alamit0 "mikor megl'tta a k-*eledő !oarke?ot. amikor megl'tta a* arc't. minden erő kis*'llt a l'b'b l0 ? Igye nem000 ? Nem ? #ette el !oarke a k'#(t a /eles(g(től. mert E#e ke*e remegni ke*dett0 ? A(g a műtőben #an0 E#e000 ? tette a k'#(t egy kerekes as*talk'ra. hogy k(t tenyere k-*( /oghassa E#e ke*(t0 ? Aondd csak el0 ? 9'rom bord',a elt-r-tt0 "* egyik 'ts*>rta a t1de,(t0 " #'lla is elt-rt. (s ki/ord+lt a csípő,e0 !'ad's+l s>lyos belső s(r1l(seket s*en#edett0 " #es(,e -ss*e*>* dott. a l(p( pedig0 00 Jr b'l,'k megmenteni. de lehet. hogy ki kell #enni0 2stenem0 ? 9a ki#es*ik000 9a ki#es*ik. akkor >,at is t+dnak 1ltetni a hely(be0 Be t+dnak 1ltetni #alamit0 ? " gyilkos elt-rte a* arccsont,'t. (s a* 'llkapcsa is ki+grott0 ? "* nem , 0 Nem , . de helyre lehet tenni000

? " /e,e is megs(r1lt0 Emiatt agg dnak a legink'bb ? simogatta ritmik+san /el (s al' a /eles(ge kar,'t !oarke. mik-*ben a s*em(be n(*ett0 ? Nagyon s>lyos0 !oarke #iss*agondolt a* 1gyeletes or#os s*a#aira. aki be#allotta. hogy elős*-r a*t hitte. Jeabodyt egy ma:ib+s* 1t-tte el0 ? "* es(lyei000 Aondtak #alamit a* es(lyeiről; ? Nem. nem mondtak semmit0 Csak annyit t+dok. hogy egy tel,es or#oscsoport dolgo*ik ra,ta. (s ha m(g ra,t+k kí#1l is s*1ks(g lenne specialist'kra. akkor a*onnal ideho*at,+k őket0 Aindent megs*er*1nk neki. amire csak s*1ks(ge #an0 E#e?nek els*or+lt a torka0 Csak b lintani t+dott0 ? Aennyit mond,ak el ebből AcNabnak; ? Aicsoda; ? AcNabnak ? mass*íro*ta !oarke a /eles(ge #'ll't. (s meg#'rta. amíg leh+ny,a a s*em(t. (s -ss*es*edi mag't0 ? Ait akars*. mennyit mond,ak el neki; ?"* eg(s*et0 Aindent t+dnia kell0 AcNab000 ? t-rt meg a hang,a. mire !oarke s*orosan mag'ho* -lelte0 ? 2stenem0 L. 2stenem0 ? Jeabody nagyon erős0 $iatal. erős (s eg(s*s(ges0 E* mind mellette s* l0 &e is t+dod0 Fss*et-rt0 Fss*e*>* dott0 $ekepedt0 ? Aen,. (s mond, el mindent AcNabnak0 Vele #an $eeney is0 Aen,. (s mondd el nekik0 ? Gyere0 Nl, le ? cs kolta meg /inoman a /eles(ge homlok't !oarke0 ? Gyere be te is0 Egy1tt #'r,+k ki a #(g(t0 ? A(g nem0 Ainden ok( ? h>* dott h'tra E#e. de egys*er megs*orította. mielőtt elengedte #olna a /(r,e ke*(t0 Csak előtte megny+gs*om0 Bs000 $el kell hí#nom p'r embert0 &ennem kell #alamit. k1l-nben megőr1l-k0 !oarke ism(t s*orosan mag'ho* -lelte E#e?et0 ? Nem enged,1k el0 Egyik #(gtelennek tűnő perc k-#ette a m'sikat. mígnem eltelt egy ra0 ? M,abb hírek; $eeney k(rd(s(re E#e csak a /e,(t r'*ta0 "mikor nem ,'rk'lt. nekidőlt a /alnak a #'r előtt. amely lassan megtelt rendőr-kkel0 Egyenr+h'sokkal. nyomo* kkal. ci#il aktak+kacokkal. akik mind #'rtak. #agy be+grottak. hogy /riss híreket hall,anak0 ? " csal'd,a000 ?!'bes*(ltem őket. hogy marad,anak otthon. legal'bb addig. amíg bi*tosat nem t+d+nk ? kortyolt bele E#e a k-#etke*ő k'#(,'ba0 ? "kkor a*onnal /elhí#om őket0 ? Aost am>gy sem tehetn(nek semmit0 ?Jontosan0 9a >gy d-ntenek. hogy ide,-nnek. !oarke elint(*i nekik a* +tat0 9ogy #an AcNab; ? &el,esen kik(s*1lt ? h>*ta r(snyire a s*em(t $eeney0 ? %ik(s*1lt ? b lintott r' E#e0 ? )a,n'lom a /i>t0 Ő is ho**'m tarto*ik0

E#e to#'bb t'mas*totta a /alat. (s csak akkor /ordította el a /e,(t. amikor meghallotta a tűsark> cipő kopog's't0 A'r s*'mított r'0 Nadine #ihar*ott #(gig a /olyos n. nyom'ban k(t egyenr+h's rendőrrel0 !ímek. gondolta E#e0 8egal'bb a**al is eltereli a gondolatait. hogy le'll #itatko*ni0 De Nadine meg'llt előtt1k. egyik ke*(#el $eeney ke*(t /ogta meg. a m'sikkal E#e?(t0 ? 9ogy #an; E#e r'd-bbent. hogy első a bar'ts'g0 "mikor nagy a s*1ks(g. mindig a bar'ts'g ker1l a* első helyre0 ? A(g mindig műtik0 A'r k-*el k(t r',a0 ? Nem mondtak #alamit000 ? hallgatott el0 ? Nem. his*en sohasem mondanak0 Bes*(lnem kell #eled. Dallas0 ? Bes*(l,0 ? N(gys*emk-*t0 Ne harag+d,. $eeney0 ? 8e1lhetn(nk #alahol; ? k(rde*te Nadine0 ? Jers*e ? cs>s*ott le E#e egys*erűen a /al t-#(be. ma,d /eln(*ett. (s kortyolt egyet a k'#(,'b l0 Nadine toppantott n(h'nyat. ma,d #'llat #ont. (s ő is E#e mell( eres*kedett0 ? "míg Jeabody ilyen 'llapotban #an. nem tes*em ad'sba. amit nem akars*0 E* a legke#esebb. amit megtehetek (rte0 ? 9'l's #agyok0 ? Jeabody nekem is a bar'tom. Dallas0 ?&+dom. hogy a* ? h+nyta le (gő s*em(t E#e0 ? &+dom0 ? "miről pedig a*t akarod. hogy ad'sba ker1l,-n. a* a*onnal beker1l0 Aost pedig bes*(l, a gorill'iddal. mert nem s*'llnak le r lam0 E#e /elpillantott a k(t egyenr+h'sra. (s el(gedetten l'tta. hogy i*mos. tapas*talt /(r/iak. (ppen >gy. ahogy k(rte0 ? Ai a ba, #el1k; ? 9ogy #(ge**em a m+nk'mat. amikor ott lihegnek a nyakamban; ? E* a te dolgod0 ? Bn nem000 ? 9a a gyilkos k-#ette Jeabodyt. akkor t(ged is k-#ethet0 Egy1tt #olt+nk a k(pernyőn0 "pr l-k(s ? s+ttogta maga el(0 ? Egy apr cska l-k(s0 Nem s*'mítottam arra. hogy megt'mad,a0 ? "*t hitt1k. hogy t(ged /og kis*emelni0 ? " /rancba. annak t-bb (rtelme lett #olna0 Bn #e*etem a nyomo*'st0 Bn #agyok a /őn-k0 Ellenben a t'rsamat t'madta meg0 &eh't t(ged is megt'madhat0 Aost m'r #(giggondoltam. (s tis*t'n l'tom0 "*t akar,a. hogy l'ssam: a* orrom előtt k(pes #(ge*ni a* embereimmel0 ? <ltal'ban t+dlak k-#etni. Dallas. de most nem 'll -ss*e a k(p0 9'rm+nk k-*1l egyed1l (n nem #iseltem ,el#(nyt0 Engem senki sem /og b'ntani0 ? Bírd ki ? csattant /el E#e0 ? Egys*erűen csak bírd ki. hogy a* embereim mindenho#' k-#etnek. Nadine0 E* a

s*em(t nem /og m(g egy bar'tot el#enni tőlem0 A(g csak es(lye sem les* r'0 Nadine egyetlen s* n(lk1l /igyelte E#e ,eges harag,'t. ma,d ki#ette a poharat a ke*(ből. (s belei#ott a k'#(,'ba0 ? Klyan a* í*e. mint a meleg pisi ? ,egye*te meg. (s kortyolt m(g egyet0 ? Nem. tal'n m(g ann'l is ross*abb0 ? "* első gallon +t'n m'r nem is olyan ross*0 ? Aeg/ogadom a s*a#adat ? adta #iss*a Nadine a poharat0 ? Nem akarom. hogy engem is megt'mad,on0 A'r megtettem a meg/elelő l(p(seket0 &+dom. hogy kell #igy'*ni magamra0 %1l-n-sen. mi+t'n egy (#e megt'madott a* a* őr1lt a parkban0 Bs nem /ele,tettem el. ki mentette meg a* (letemet0 El(g es*em #an ahho*. hogy /el/og,am. időnk(nt m's is t-rődik #elem. nem csak (n egyed1l0 E*(rt el#iselem a kís(retet. Dallas ? mocorgott0 %(nyelmeden1l 1lt a kem(ny padl n0 ? &-rt(netesen a bal s*(lső nagyon csinos0 ? Jr b'ld meg #iss*a/ogni magad. (s s*olg'latban ne /ek1d, le egyik emberemmel sem0 ? Aegpr b'lom0 Aost megyek. (s megn(*em AcNabot0 E#e b lintott. ma,d elgondolkodott a*on. hogy 'll,on /el. (s ,'rk'l,on egy kicsit. #agy egys*erűen csak h+ny,a le a s*em(t. (s mer1l,-n el a /eled(sben0 <m mielőtt d-nt(sre ,+tott #olna. !oarke odament ho**'. (s leg+ggolt el(,e0 ? )*ere*ni kellene #alami enni#al t ennek a sok embernek ahelyett a #acak helyett. amit a* a+tomat'kb l lehet kapni0 ? Bn is men,ek; ? "ha0 Mgy gondoltam. ketten men,1nk0 ? Kk(0 !oarke /elegyenesedett. E#e /el( ny>,totta a ke*(t. (s /elsegítette a /eles(g(t0 ? Aost >gy tűnik. mintha mi t-bbet t+dn'nk a t-bbiekn(l0 Mgy tűnik000 ? pillantott E#e a /el#on /el(. (s megl'tta a /el(,1k siető 8o+ise?t (s Charlest0 ? &+dtok m'r #alamit; ? k(rde*te Charles ellentmond'st nem tűrően0 ? )emmit0 A'r csaknem egy r',a nincs >,abb hír1nk0 ?Bemegyek a műtőbe ? s*orította meg Charles ke*(t 8o+ise0 ? Bemosaks*om. (s a sa,'t s*ememmel n(*em meg. mi a hely*et0 ? így m'r sokkal ,obb les* ? s ha,tott /el E#e. amikor 8o+ise elsietett0 ? 8egal'bb t-bbet /og+nk t+dni0 ? Aiben segíthetek; ? ragadta meg E#e ke*(t Charles0 %(r, #alamit000 B'rmit0 E#e Charles s*em(be n(*ett0 " bar'ts'gnak sok /orm',a l(te*ik. gondolta0 Bs mindegyik k1l-nb-*ő m(lys(gű0 ? !oarke?kal (ppen arr l bes*(lt1nk. hogy ho*+nk #alami enni#al t a* embereknek0 ? "*t ma,d (n elint(*em0 Csak bemegyek. bes*(lek p'r s* t AcNabbal. (s m'ris elint(*em0

? Igye. milyen /+rcsa; ? /igyelte !oarke. ahogy Charles a* embert-megen keres*t1l AcNab mell( nyomakodik0 ? E* a sok ember. a bar'tok. a kapcsolatok000 9adnagy ? /ogta a k(t tenyere k-*( E#e arc't. (s /inoman homlokon cs kolta0 Nem 'rtan'l senkinek. ha keresn(l #alami #í*s*intes /el1letet. (s leh+nyn'd a s*emed egy kicsit0 ? %(ptelen #agyok r'0 ? Nem his*em0 E#e #'rt0 Mgy (re*te. hogy amikor /elhí#ta =hitney?t. Air't. (s Jeabody csal'd,'t. egy -r#(ny kellős k-*ep(be ker1lt0 Egyre csak (rke*tek a rendőr-k0 "kadt. aki elment. de a t-bbs(g1k maradt0 7-ttek a* ENyN?től. a gyilkoss'giakt l. egyenr+h'sok (s ci#ilek is0 ? 9í#d ide AcNabot ? s>gta !oarke /1l(be. amikor (s*re#ette 8o+ise?t0 ? Nem akarom. hogy a* eg(s* test1let hall,a. amikor elmond,a. hogy mi >,s'g a műtőben ? ma,d -ss*es*edte mag't. (s 8o+ise el( sietett0 ? !oarke mind,'rt ho**a AcNabot. s* #al csak egys*er kell elmondanod0 ?7 ? /elelt a *-ld műtősr+h'ba -lt-*-tt 8o+ise0 ? Bn is #iss*amegyek m(g. csak ki,-ttem. hogy elmond,am. amit t+dok0 !oarke AcNab. $eeney (s Charles t'rsas'g'ban t(rt #is*s*a0 2tt a legbelső k-r. gondolta E#e. a* egyre s*(lesedő h+ll'mgyűrűben0 ? Be/e,e*t(k; ? k(rde*te AcNab0 ? Jeabody000 ?A(g dolgo*nak ra,ta0 Egyelőre minden rendben0 Nagyon , ke*ekben #an. 2an ? /ogta meg AcNab kar,'t0 ? De eltart m(g egy darabig0 Jeabody s>lyos s(r1l(seket s*en#edett. (s egys*erre t-bb helyen is oper'l,'k0 "* (let/+nkci i , k. (s mindent megtes*nek (rte. amit csak lehet0 ? Aennyi ideig tart m(g; ? k(rde*te E#e ellentmond'st nem tűrően0 ? %(t #agy ak'r h'rom ra hoss*'ig is0 8egal'bb0 %ritik+s a* 'llapota. de kitart0 Aost csak a*t tan'csolhatom. hogy men,etek le. (s ad,atok #(rt0 E* a* egyetlen. amit tehettek (rte0 Bn #iss*amegyek. hogy to#'bb /igyel,em a műt(tet0 "mikor be/e,e*ik. a* or#oscsoport #e*ető,e to#'bbi r(s*letekkel is s*olg'lhat. de (n is t',(ko*tatlak benneteket. amilyen gyakran csak lehets(ges0 ? Nem kís(rhetn(lek el; 9a bemosaks*om000 ? Nem ? ha,olt előre 8o+ise. (s megp+s*ilta AcNab arc't0 ? Aen, le. (s ad, #(rt0 %-*ben pedig erősen gondol, arra. hogy minden rendben les*0 E* sokat s*'mít0 &+dom0 ? Kk(. m'ris lemegyek0 ? Aindannyian lemegy1nk ? intett a /e,(#el $eeney a #'r /el(0 ? &-bb csoportban0 Aire #(g*1nk. annyi *sar+#(r les* a k rh'*ban. hogy nem t+ds* ma,d mit ke*deni #ele0 Egy pint #(r le#(tele +t'n kiss( E#e k tyagosan ? amit ink'bb a tű l't#'nya oko*ott. mint a #(r#es*tes(g ? 1lt a #'r ban0 !oarke /ogta a ke*(t. ő pedig #iss*agondolt a* elm>lt időkre0 Es*(be ,+tott. amikor elős*-r tal'lko*ott Jeabody#al. aki

>gy /estett a* egyenr+h','ban. mint akit skat+ly'b l h>*tak ki0 %ette,1k k-*-tt egy holttest he#ert a /-ld-n0 Es*(be ,+tott. amikor kiemelte Jeabodyt a ,'rőrs*olg'latb l. (s maga mell( #ette segítőnek0 Jeabody pedig a* első r'ban csaknem megőr,ítette a* +ramo*'s'#al0 "*ok a napok m'r elm>ltak0 9at'ro*ottan ki'llt a* iga*'(rt0 &is*telte a /el,ebb#al it. de mindig megmondta a #(lem(ny(t0 Kkos #olt0 Gyorsan tan+lt0 7 meg/igyelő. (s , nyomo* lett belőle0 2stenem. meddig tart m(g; Beles*eretett egy nyomo* ba. akiről kider1lt. hogy ross* *sar+0 E* megingatta a bi*alm't. (s b'ntotta a* (r*(seit0 Aa,d AcNab bet'ncolt a* (let(be0 &al'lko*gatott Charless*al0 De egy k1lső s*eml(lőnek ak'rmilyen /+rcs'nak is tűnt e* a h'roms*-g. mindig AcNab( maradt0 J'rs*or d+r#'n -ss*e#es*tek0 2lyenkor /olyton pis*k'lt'k egym'st. ha tí* m'sodpercn(l t-bbet kellett egys*erre elt-ltcni1k +gyanabban a helyis(gben0 <m #(g1l >,ra -ss*e,-ttek0 ?E#e0 !oarke hang,'t hall#a E#e pislog#a kinyitotta a s*em(t. (s a /(r,e pillant's't k-#et#e megl'tta a* a,t ban 8o+ise?t0 Gyorsan /elpattant. (s csadako*ott a k-r1l-tte kialak+lt csoportho*0 ?Jeabodyt kiho*t'k a műtőből0 <t#itt(k a* inten*í#re0 "* or#oscsoport #e*ető,e a*onnal itt les*. hogy bes*(l,en #eletek0 ? &>l,+tott ra,ta ? ny-g-tt /el kimer1lten AcNab0 ? &>l,+tott ra,ta0 ? 2gen. de a* 'llapota m(g mindig kritik+s0 $olyamatosan /igyelik0 % m'ba esett0 ? L. 2stenem0 ? E* egy'ltal'n nem s*okatlan. 2an0 " teste így pr b'l,a kipihenni mag't0 "* eddigi eredm(nyek bi*tat ak. de a* elk-#etke*ő r'kban mindig les* mellette #alaki0 ? $el /og (bredni a k m'b l0 ?Ainden ok+nk meg#an r'. hogy bí**+nk benne0 Vis*ont #an mi(rt agg dn+nk000 J(ld'+l a #es(,e0 De a műt(tet , l #iselte0 Erős a s*er#e*ete0 ? Igye. l'thatom; Igye. odakís(r #alaki ho**'; ? &erm(s*etesen0 Nemsok'ra0 ? Kk( ? (s ettől AcNab s*emmel l'that an megny+godott0 A'r a hang,a sem remegett annyira0 ? Ktt /ogok 1lni mellette. amíg /el nem (bred0 Nem lehet egyed1l. amikor mag'ho* t(r0 ? Ebben bi*tos #oltam0 De egys*erre leg/el,ebb ketten lehettek a s*ob','ban0 7 t /og tenni neki. ha t+d,a. emberek #annak k-r1l-tte0 Aert t+dni /og,a0 &+dni /og,a0 E#e (s !oarke egys*erre l(ptek be a* inten*í#re. mialatt AcNab a /olyos n 'lldog'lt0 E#e /elk(s*1lt a l't#'nyra. de nem el(gg(0 )emmi sem k(s*íthette /el arra. ami a s*eme el( t'r+lt0 Jeabody egy keskeny 'gyon /ek1dt. (s olyan sok cső l gott ki belőle. hogy

E#e meg sem t+dta s*'molni0 " g(pek *>g'sa (s pittyeg(se sem ny+gtatta meg. ink'bb csak idegesítette0 <m e*t m(g el t+dta #iselni0 )*'mtalan 'ldo*atot. koll(g't l'togatott m'r meg k rh'*ban. t+dta. hogy n(* ki egy k rterem0 De Jeabody arc't s*inte /elismerhetedenn( tette a sok *>* d's0 Egy lepedő#el nyakig betakart'k. de >gy #(lte. alatta m(g t-bb s(r1l(st tal'lna. ha /elha,tan'0 Valamint k-t(seket. #arratokat. rengeteg ragtapas*t. (s csak a , (g t+d,a. hogy m(g mit0 ? Aa,d ell't,'k a *>* d'sait ? s* lalt meg !oarke a h'ta m-g-tt0 ? Aost nem a* #olt a leg/ontosabb0 ? "* a nyomor+lt ga*ember -ss*et-rte a* arc't0 ? Aeg/i*et (rte0 N(** r'm. E#e ? /ordította maga /el( a /eles(g(t !oarke. (s s*orosan megragadta a kar,'t0 ? Jeabody csaknem annyira a* eny(m is. mint a ti(d0 "míg le nem *'rod. addig (n is benne #agyok a* 1gyben0 Es(lyt akarok arra. hogy elkap,am. aki e*t mű#elte #ele0 ?Nem ke#erheted bele a s*em(lyes (r*elmeidet egy nyomo*'sba0 E* a leg/ontosabb s*ab'ly0 91lyes(g ? l(pett k-*elebb a* 'gyho* E#e0 ? 9atalmas. ordít h1lyes(g. mert enn(l m'r keres#e sem lehetne s*em(lyesebb egy nyomo*'s0 E*t nem #is*i el s*'ra*on0 2gen ? n(*ett a /(r,e s*em(be hat'ro*ottan. ma,d #iss*a/ord+lt Jeabody /el(0 ? Aindketten benne #agy+nk ? ha,olt előre. (s tis*t'n. (rthetően /olytatta0 ? 9elyetted is s*(t /ogom r>gni a segg(t. Jeabody0 Erre a s*a#amat adom ? ny>,totta ki a ke*(t. ma,d t(to#'*ott0 Nem t+dta. hol (rintse meg a bar't,'t0 V(g1l a ha,'t simogatta meg0 ? A(g #iss*a,-#1nk ? #'rta meg. amíg !oarke megp+s*ilta Jeabody -ss*et-rt arc't. ma,d a s*','t0 ? 9amarosan #iss*a,-#1nk0 %imentek. egyenesen a #'rako* AcNabho* (s $eeneyhe*0 ? Cs>ny'n elb'nt #ele ? (s AcNab s*eme cs+p'n k(t. m(ly g-d-rnek l'ts*ott. amelyet a d1h (s a s*en#ed(s #',t a* arc'ba0 ? 2gen0 ? Ktt akarok lenni. amikor elkapod0 Ktt akarok lenni. hadnagy. de000 Aost nem hagyhatom itt0 Nem hagyhatom itt. amíg000 "míg /el nem (bred0 ? 9a , l t+dom. most e* a leg/őbb k-teless(ged0 ? 2tt is t+dn(k dolgo*ni. amíg mellette 1l-k0 9a itt a /els*erel(sem. el#(ge*hetem a* adatkeres(seket. #agy b'rmit0 A(g mindig pr b'lko*+nk a metr dis*k,ei#el0 "*t /olytathatn'm0 ? 2deho*om a m+nk'dat ? íg(rte E#e0 ? Bn pedig a /els*erel(st ? tette a #'ll'ra a ke*(t $eeney0 ? $olytathatod. /iam. amíg mellette 1ls*0 Aindent beho*ok. amire csak s*1ks(ged #an0 ? %-s*0 Nem t+dom. k(pes les*ek?e be/e,e*ni ma (,,el. de000 %-s*-n-m0

"mikor egyed1l maradtak. $eeney #ett egy m(ly l(leg*etet. (s i** tekintettel n(*ett E#e?re0 ? Ele#enen megny>**+k a*t a ga*embert0 ? így iga* ? helyeselt E#e0 "rra gondolt. hogy otthon ke*di0 Be'll a *+hany al'. (s lemossa mag'r l a* (,s*aka minden mocsk't. mik-*ben rende*i a gondolatait0 "bban a pillanatban. amint bel(ptek a h'*ba. előtt1k termett )+mmerset0 ? Jeabody nyomo* ; 8ehet. hogy segg/e,. gondolta E#e. de most >gy /estett. mint egy segg/e,. aki nem al+dt a* aggodalomt l0 ? &>l #an a műt(ten0 Mgy n(* ki. mintha a #illamos al' l-kt(k #olna. de t>l #an a műt(ten0 ? "* inten*í#re #itt(k ? /olytatta !oarke0 ? A(g nem nyerte #iss*a a* es*m(let(t. de mindenki rem(nykedik0 AcNab mellette #an0 ? B'rcsak t+dn(k segíteni #alamiben0 E#e m'r nekieredt a l(pcsőnek. de e*t hall#a meg'llt. (s #iss*a/ord+lt0 ? &+d,a ke*elni a nem regis*tr'lt s*'mít g(pet; ? &erm(s*etesen0 ? !oarke?ot magammal #is*em. így maga les* itthon a* 1gyeletes0 8e*+hanyo*ok. +t'na elmondom. hogy mit keressen0 ? <r+ld el. mit akars* keresni ? k(rte !oarke. amikor bel(ptek a h'l s*ob'ba0 ? A(g 't kell gondolnom0 ? "kkor gondolkod, hangosan. mik-*ben *+hanyo*+nk0 E#e -ss*e#onta a s*em-ld-k(t0 ?)*igor>an csak a*(rt megy1nk a /1rdős*ob'ba. hogy /el/riss1l,1nk0 ? )*erintem a s*e: is el(g /rissítő. de ink'bb halass*+k m'skorra0 Aik-*ben a /orr #í* elmosta a k-d nagy r(s*(t a* agy'r l. E#e hangosan bes*(lt0 Bs ak'rmennyire gyűl-lte a gy gys*ereket. most be#ett egyet. hogy to#'bb (bren t+d,on maradni. (s m(g a *seb(be is tett n(h'ny pir+l't0 ?8ehet. hogy nem #agyok cs>cs/orm'ban. de minden k-#et meg akarok mo*gatni0 ?"k'r cs>cs/orm'ban #agy. ak'r nem. megmo*gat,+k a*okat a k-#eket ? /elelt !oarke0 ? Előtte #is*ont egy(l #alamit0 ? Aa,d >tk-*ben elr'gcs'l+nk n(h'ny energiar+dat0 ? Nem0 " s*er#e*etednek most sokkal ink'bb s*1ks(ge #an a* 1*emanyagra. mint m'skor ? programo*ta be a* "+to)(/et0 ? 9a eredm(nyesen akarod kihallgatni a s*emtan>kat. ,obb. ha (bren marads*0 E#e /elismerte. hogy !oarke el(rt arra a pontra. amikor a #it'#al csak lassítan' a* esem(nyek /oly's't0 E*(rt le1lt. (s belap'tolta. amit a /(r,e el(,e tett0 ? Aondt'l #alamit AcNabnak arr l. hogy (r*i mag't a* ember. amikor a s*eretteit b'nt,'k0 N(h'nys*or (n is hasonl

hely*etbe ho*talak0 &al'n nem ilyen kem(nyen. de000 ? De ma,dnem ? /elelt !oarke0 ?"ha0 2*(000 9ogy bírtad ki; ? k(rde*te /(l#e E#e0 9ogy tetted t>l magad ra,ta; !oarke egyeden s* n(lk1l meg/ogta E#e ke*(t. (s mik-*ben -ss*ekapcsol dott a tekintet1k. megcs kolta0 E#(nek csillogott a s*eme. (s els*or+lt a torka0 E*(rt ink'bb el/ordította a /e,(t0 ? Nem m+tatom ki. mit (r*ek0 &al'n >gy tűnik. de nem0 Bel1l mintha darabokra s*akadn(k0 Bs nem tehetek semmit. csak /olytatom a* (letemet. (s pr b'lom meggyő*ni magam. hogy megbűnhődik. aki b'ntott0 E#e eltolta mag't l a t'ny(r,'t. (s /el'llt0 ? Aost a*t kellene mondanom. hogy bí**+nk mindent a* iga*s'gs*olg'ltat'sra. de nem t+dom. hogy e* el(g les*?e0 8ehet. hogy #iss*a kellene adnom a* 1gyet0 9a k(telyek gy-t-rnek. #iss*a kellene adnom a* 1gyet. de nem tes*em0 %(ptelen #agyok r'0 ? Es to#'bbra is t-bbet #'rs* el magadt l. mint m'sokt l; E#e /elemelte a ,el#(ny(t0 Aielőtt a *seb(be cs>s*tatta. egy hoss*> pillanatig csak n(*te0 ? "ha0 8'ss+nk nekiG !-#iden elmondta )+mmersetnek a l(nyeget. ma,d elind+lt ki/el( a kocsiho*0 ? Nem his*em el. hogy t-r#(nytelens(get k(rtem tőle0 ? "* első alkalom mindig neh(*0 ? Es megk(rtem. hogy segítsen egy nyomo*'sban0 ? E* meg neki les* a* első0 ? 9a0 Nem. most (n #e*etek0 &ombol bennem a* energia a gy gys*ertől0 ? Egy ilyen ki,elent(ssel alaposan megny+gtatod a* +tasodat0 ?Be kellett #ennem #alamit. k1l-nben elals*om0 &e is k(rs*; ? Egyelőre nem0 E#e be1lt a #ol'n m-g(0 ? E* csak egys*erű anyagcsere. dr'g'm0 D(lben #al s*ínűleg megint s*1ks(gem les* #alamire. ha m(g /ent les*ek0 ? E*t ak'r borít(kolhatod is0 " s*emtan>k +gyanott laknak. ahol Jeabody0 %(rem a pontos címet ? pillantott !oarke /el(. aki lehí#ta a* adatokat0 ? %-s*0 ? Nincs mit0 Nem csak te akarod elint(*ni a*t a ga*embert0 ? &+dom. hogy nem csak (n ? s*orította meg a /(r,e ke*(t E#e. mik-*ben kiha,tottak a kap+n0 ? "*(rt k-s*-n-m0 9+s*adik /e,e*et E#e nem keresg(lt parkol helyet. hanem meg'llt egy napelemes minia+t m-g-tt. amely >gy /estett. mint amit legal'bb /(l (#e meg sem mo*dítottak0 $elkapcsolta a )*olg'latban ,el*(st. kil(pett a kocsib l. (s igyeke*ett nem hallani a m-g-tte /elhang* !ohadt *sar+G ki'lt'st. de t+dta. hogy m'skor odamenne a tehera+t #e*ető,(he*. (s alaposan elbes*(lgetne #ele0 Ehelyett ink'bb 'tment a* +tca m'sik oldal'ra. (s alaposan megs*eml(lte a #(r/oltot0

?Aeglap+l. (s #'r0 E* a m ds*ere0 &al'n n(h'nys*or k-#ette. (s meg/igyelte a s*ok'sait. de Jeabody nem #ette (s*re ? cs #'lta a /e,(t0 ? Egy nyomo* lakcím(t nem olyan egys*erű kideríteni0 %i lehet tal'lni. de a s*em(lyi adatokat erősen őr*ik0 Vagy k-#ette. #agy /elt-rte a s*'mít g(pes rends*ert ? gondolt #iss*a a* inter,>ra (s a sa,t t',(ko*tat ra0 Aindk(t alkalommal re/lektor/(nybe tolta Jeabodyt0 ? Aennyi ide,(be ker1l egy , hackernek a s*em(lyes adatok megs*er*(se; ? "* a tehets(g(től (s a /els*erel(s(től /1gg000 ? n(*te meg !oarke is a #(rnyomot. mik-*ben Jeabodyra gondolt0 " hat'ro*otts'g'ra (s a ked#ess(g(re0 ? Valahol egy ra (s n(h'ny nap k-*-tt0 ? Egy ra; 7(*+som. akkor minek #es*őd1nk adat#(delemmel; ? "* csak a t-megek ellen #(d0 9a #alaki egy nyomo* adataira kí#'ncsi. a+tomatik+san /elkelti a CyberFrs(g /igyelm(t0 E**el komoly kock'*atot #'llal. ami #agy nem (rdekli. #agy t+d,a. hogy ker1l,e meg a g'takat (s a* őrs(get0 Van #alami okod /elt(tele*ni. hogy a gyilkos ennyire k(p*ett; ? Csak hangosan gondolkodtam0 2smerte a* 'ldo*atait. a s*ok'saikat. a lakhely1ket0 Eddig csak mag'nyos nőket s*emelt ki0 ? Elisa AapleCood egy csal'dn'l lakott0 ? "ha. de a csal'd /(r/itag,a (ppen nem #olt a* ors*'gban0 &al'n e*t is belekalk+l'lta0 2gen. k-#ette őket0 Bs ne /eledke**1nk meg AerriCeather meg,egy*(s(ről. aki l'tott egy kopas*. nagydarab /ick t a metr n0 De elk(p*elhető. hogy s*'mít g(ppel is k+tatott +t'n+k. (s -ss*egyű,t-tt minden el(rhető adatot0 Jers*e e**el #'llalt bi*onyos kock'*atot. m(gho**' nem is kicsit0 De e*t is belekalk+l'lta0 !'ad's+l nem l'thatatlan. AerriCeather is (s*re#ette0 Ebből gondolom. hogy nincs nagy gyakorlata0 ? &al'n t'#ir'nyít's> s*erke*etet has*n'lt a meg/igyel(she*0 ? Elk(p*elhető0 8ehets(ges0 Jeabodyra gyorsan lecsapott0 )*erintem gyorsabban. mint a t-bbiekre0 "*(rt. mert nem hasonlított a* eddigi 'ldo*ataira0 F #olt a r'ad's000 "*(rt ker1lt a l't ter(be. mert boss*antotta0 Vagy /enyeget#e (re*te mag't tőle ? pillantott /el /(lreha,tott /e,,el a h'*ra. a* ablakokra0 ? Bs t+dod. mi ,'r m(g a /e,emben; ? Nem ismerte annyira. hogy tis*t'ban legyen a**al. egy m'sik rendőr is #an a lak's'ban0 V'rt r'0 ? Nem /igyelte meg el(gg(0 El#es*ítette a /e,(t. (s t>ls'gosan sietett ? n(*ett #(gig E#e a* +tc'n0 ? Jeabody 'ltal'ban metr #al ,'rt. (s nem s*erette a* 'rny(kos helyeket0 8ehet. hogy a gyilkos k-#ette. mint ahogy a t-bbieket is0 De nem his*em. hogy így t-rt(nt0 Jeabody (s*re#ette #olna0 7 meg/igyelő. (s (lesek a* -s*t-nei0 ? " s*'mít g(pes bet-r(s gyorsabb. r'ad's+l nem kock'*tat,a meg. hogy (s*re#egy(k0 ?"ha0 !'ad's+l Jeabody t>l r'*ott0 " s*'mít g(pes rends*erbe mindent be kell t'pl'lni0 "*t is r-g*ítettem. hogy beos*tottam $eeney mell(0

!oarke meg/ogta a /eles(ge 'll't. maga /el( /ordította a /e,(t. (s a s*em(be n(*ett0 ? E#e0 ? Nem #'dolom magam ? #agy legal'bbis pr b'lta nem #'dolni0 ? " gyilkost #'dolom0 Csak pr b'lok r',-nni. hogy akadt a nyom'ra. ennyi a* eg(s*0 &+dta. hol lakik. (s a*t is. hogy k(sni /og0 9a minde**el tis*t'ban #olt. a*t is t+dnia kellett. hogy Jeabody ne#(n nincs semmi/(le ,'rmű. (s a legt-bbs*-r gyalogol0 így h't ide,-tt. meg'llt. (s #'rt0 &1relmes a ga*ember0 "ddig #'rt. amíg Jeabody /el nem b+kkant0 ? E* m(g mindig kock'*atos0 "* +tca , l meg#il'gított. (s Jeabody ke#esebb mint /(lsaroknyira ,'rt a h'*t l. ahol lakott0 !'ad's+l rendőr. aki mindig mag'#al hord,a a /egy#er(t. (s (ber0 Kstobas'g #olt megt'madni ? mondta !oarke0 7 #al nagyobb ostobas'g. mint a t-bbieket0 ? $eld1hített1k0 Aint ahogy a*t m'r mondtam. bi*onyítani pr b'lt0 "* #is*ont meg sem /ord+lt a /e,(ben. hogy Jeabody ba,t ho*hat r'0 9is*en csak egy nő. ő pedig /(r/i. m(gho**' nagy. (s erős0 "*t hitte. le1ti. bedob,a a /+rgonba. (s k(s* ? g+ggolt le E#e. (s meg(rintette a ,'rd'ra s*'radt #(r/oltot0 ? 9o#' akarta #inni; Igyanoda. aho#' a t-bbieket is. mielőtt nyil#'nos helyen hagyta a* 'ldo*atait; Igyanoda. aho#' a* eltűnteket; ? Jeabody bi*tos alaposan megn(*te a* arc't0 Bi*tosan sokkal ,obb s*em(lyleír'st ad r la. mint Celina0 E#e /eln(*ett0 ? 9a eml(ks*ik0 Aegs(r1lt a /e,e. e*(rt elk(p*elhető. hogy nem /og eml(ke*ni0 De ha m(gis. akkor /elismeri0 Jeabody , meg/igyelő. meg,egy*i a r(s*leteket0 "mikor mag'ho* t(r. belőle lehet a* 1gy k+lcs/ig+r',a0 9a eml(ks*ik r' 'llt /el E#e0 ? &+d,+k meg. mit l'ttak a s*emtan>k0 Elős*-r k(rde**1k ki a nőt0 ? Essie $ort0 9+s*onn(gy (#es. egyed1l'll 0 Egy ad 1gyekkel /oglalko* 1gy#(di irod'ban dolgo*ik0 Aik-*ben a* (p1let /el( s(t'ltak. E#e elmosolyodott0 ? " #(g(n m(g kider1l. hogy a has*nodat #es*em0 ? Aegtes*em. amit t+dok ? nyomta meg !oarke a kap+tele/on 5" ,elű gomb,'t0 Aik-*ben #'rtak. E#e #iss*a/ord+lt (s /elm(rte a t'#ols'got a* a,t (s a t'mad's helye k-*-tt0 " kap+tele/onban ekkor megs* lalt egy /(r/ihang0 ? &ess(k0 ? Dallas hadnagy #agyok. a NDJ)D?től0 As0 $orttal s*eretn(k bes*(lni0 ? 8'tni s*eretn(m a000 L. k-s*-n-m ? így a hang. amikor E#e k(s*s(gesen a bi*tons'gi kamera el( tartotta a ,el#(ny(t0 ? 7-,,enek /el ? engedte be őket. (s amikor /el(rtek a harmadik emeletre. ott #'rt r',+k a lak's nyitott a,ta,'ban0 Essie odabent #an0 Aik( #agyok0 Aik( 7acobs0 ? Aaga s*int(n l'tta a t'mad'st. Ar0 7acobs; ? Mgy is lehet mondani0 Essie. 7ib. (s (n (ppen 7ib bar'tnő,((rt ind+lt+nk0

Bs ekkor000 7-,,enek be0 Eln(*(st ? nyitotta s*(lesebbre a* a,t t0 ? 2tt maradtam (,s*ak'ra0 Nem akartam egyed1l hagyni Essie?t0 Aost -lt-*ik ? pillantott egy be*'rt a,t /el(0 ? Igye. a* a nő. akit meg#ertek. nyomo* #olt; Ai #an #ele; ? A'r t>l#an a műt(ten0 ? Fr-mmel hallom0 Ember. a* a /ick kegyetlen1l el#erte t>rt bele g-nd-r. s*őke ha,'ba Aik(0 ? V'r,anak. mind,'rt /ő*-k egy k'#(t0 %(rnek belőle; ? Nem. k-s*-n,1k0 Ar0 7acobs. s*eretn(m /el#enni a #allom's+kat. (s /eltenni mag+knak n(h'ny k(rd(st0 ? )emmi gond0 "* este m'r bes*(lt1nk p'r rendőrrel. de minden olyan *a#aros #olt0 N(**e. hadd /ő**ek egy k'#(t. ok(; Nem sokat al+dt+nk a* (,,el. (s s*1ks(gem #an egy l-ketre0 "ddig 1l,enek le0 Aegpr b'lom kicsit siettetni Essie?t0 E#e nem akart le1lni. de letelepedett a* egyik #-r-s s*ínű /otel kar/','ra. ma,d k-r1ln(*ett a s*ob'ban0 Bl(nk s*ínek. a /alakon /+rcsa. geometrik+s mint'k0 Egy nyitott boros1#eg. (s k(t poh'r eml(ke*tetett a* elm>lt (,s*ak'ra0 Aik( 7acobs /armert (s inget #iselt. amelyet be sem gombolt0 Bi*tosan +gyana*t. amit a* este0 "mikor elind+lt otthonr l. #al s*ínűleg meg sem /ord+lt a /e,(ben. hogy itt t-lti a* (,s*ak't0 &al'n csak nemr(gen ismerte meg Essie?t0 &al'n m(g le sem /ek1dtek egym'ssal0 Ennek ellen(re itt maradt (,s*ak'ra0 Bs AcNab s*erint habo*'s n(lk1l Jeabody segíts(g(re sietett0 %inyílt a h'l s*oba a,ta,a. (s egy t-r(keny nő l(pett ki ra,ta0 !-#idre nyírt. holl /ekete ha,'n megcsillant a /(ny. k(k s*em(ből s1t-tt a kimer1lts(g0 ? Eln(*(st0 Aik( mondta. hogy itt a rendőrs(g0 Csak magamra kaptam #alamit0 ? Dallas hadnagy #agyok0 ? 2smerte; A'rmint a nőt. akit megt'madtak0 &+dom. hogy rendőr0 8'ttam a* +tc'n0 !(gebben mindig egyenr+h'ban ,'rt. de mostan'ban nem0 ? A'r nyomo* 0 " t'rsam0 ? L ? telt meg a s*eme000 Egy1tt(r*(ssel; "ggodalommal; E#e nem t+dta eld-nteni0 ? )a,n'lom0 )a,n'lom0 !endbe /og ,-nni; ? Bn000 ? (s E#e (re*te. hogy ism(t els*or+l a torka0 Egy idegentől #alahogy nehe*ebben #iselte a* egy1tt(r*(st0 Nem t+dom0 )*eretn(m. ha pontosan elmondan'. mit is l'tott0 ? Bppen000 Bppen elment1nk itthonr l ? pillantott /el a bel(pő Aike?ra. aki k(t #-r-s cs(s*(t s*orongatott a ke*(ben0 ? %-s*-n-m0 Aik(. nem mondan'd el ink'bb te; ? Dehogynem0 Gyere. 1l, le ? #e*ette Essie?t a* egyik /otelhe*. (s amikor a l'ny le1lt. ő is helyet /oglalt a kar/'n0 Aint ahogy a*t m'r mondtam. (ppen kil(pt1nk a* +tc'ra0 "* a,t b l m'r hallott+k a *a,t0 %i'lt'sokat (s p+//an'sokat0 9atalmas termetű /ick #olt0 Nagyon nagy0 !+gdosta a*t a

l'nyt. mik-*ben ordított #ele0 " l'ny pedig /elh>*ta a l'b't. (s #iss*ar>gott. de e**el nem sokat (rt el0 Ainden olyan gyorsan t-rt(nt. (s a*t his*em. egy #agy k(t m'sodpercre leb(n+lt+nk a d-bbenettől0 ? Csak000 ? r'*ta meg Essie a /e,(t0 ? Ne#etg(lt1nk. #iccelődt1nk. ma,d meghallott+k a hangokat. (s csak akkor n(*t1nk oda0 J+// ? "* a /(r/i /elkapta a l'nyt0 Egys*erűen /elkapta a /-ldről0 ? Bn pedig sikítani ke*dtem0 ?7ibbel /+t'snak eredt1nk ? /olytatta Aik(0 ? 9is*en nem n(*hett1k t(tlen1l0 "*t his*em. kiab'lt+nk is0 " /ick k-r1ln(*ett. (s ledobta a l'nyt0 Egys*erűen elha,ította. (rti; ? %em(nyen odacsap dott a ,'rd'nak ? bor*ongott meg Essie0 ? 9allottam. ahogy odacsattan a teste0 ? De m(g a le#egőben #olt. amikor egy #illan'st l'tt+nk0 )*erintem r'lőtt a t'mad ,'ra ? pillantott Essie?re Aik(. aki b lintott0 ? &al'n el is tal'lta0 Nem t+dom0 "mikor /-ldet (rt. mintha 't akart #olna /ord+lni. hogy >,ra t1*el,en. #agy megpr b'l,on /el'llni. #agy000 ? De m'r nem kelt /el ? s+ttogta Essie0 ? " /ick be+grott a /+rgon,'ba0 Klyan gyorsan mo*gott. mint a #ill'm. de 7ib s*erint /ogta a* egyik kar,'t0 &al'n megsebes1lt; Val s'ggal kilőtt a kocsi#al0 7ib 1ld-*te p'r yardon keres*t1l0 $ogalmam sincs. mihe* ke*d. ha +tol(ri0 " l'ny nagyon s>lyosan megs(r1lt. (s >gy gondolt+k. hogy ő sokkal /ontosabb0 $(lt1nk megmo*dítani. ink'bb hí#tam a mentőket0 Ekkor (rt oda a* a sr'c000 " m'sik rendőr0 Jeabody r'lőtt. gondolta E#e0 !ep1lt a le#egőben. m(gis r'lőtt0 Nem eres*tette el a /egy#er(t0 ? Bes*(l,en a /+rgonr l0 ? $ekete #olt #agy s-t(tk(k0 De ink'bb /ekete0 M,. #agy nagyon , l karban tartott0 9adnagy000 Ne harag+d,on. el/ele,tettem a ne#(t0 ? Dallas0 ? Ainden nagyon gyorsan t-rt(nt0 így000 ? csettintett a* +,,'#al Aik(0 ? Aindannyian kiab'lt+nk. (s rohant+nk0 &el,esen -ss*e*a#arodtam0 Jr b'ltam leol#asni a kocsi rends*'m't. de s-t(t #olt. (s nem l'ttam0 "* oldal'n #olt egy ablak (s egy rakod a,t 0 )-t(tített ablak0 ?8ehet. hogy most >gy gondol,a. tel,esen -ss*e*a#arodott. Ar0 7acobs. de minden apr r(s*let sokat segíthet0 Bes*(l,en a t'mad r l0 8'tta a* arc't; ? Csak egy pillanatra0 "mikor meghallotta a ki'lt'sainkat. /el(nk /ord+lt0 Essie?#el sok időt t-lt-tt1k a* (,,el a**al. hogy megpr b'l,+k -ss*erakni0 V'r,anak egy pillanatot0 ? Aintha egy r(m'lomb l l(pett #olna elő ? /olytatta Essie. mik-*ben Aik( eltűnt a h'l s*ob'ban0 ? Nem t+dtam al+dni. 'lland an csak őt l'ttam magam előtt0 ? "*t his*em. e* a leg,obb. amit -ss*e t+dt+nk ho*ni t(rt #iss*a Aik( ke*(ben egy papírlappal. amit E#e /el( ny>,tott0 E#e s*í#e hatalmasat dobbant. amikor megl'tta a #'*latot0 ? E*t maga ra,*olta; ? !a,*ot tanítok ? mosolyodott el hal#'nyan Aik(0 Csak egy #agy k(t

pillanatig l'tt+k a* arc't. de s*erintem e* a k(p igencsak k-*el 'll ho**'0 ? Ar0 7acobs. meg kell k(rnem. hogy ,-,,-n be a kapit'nys'gra. (s bes*(l,en a* egyik /antomk(pk(s*ítő#el0 ? Jers*e0 %ilenckor r'm les*. de ma,d bes* lok. hogy nem t+dom megtartani0 2nd+l,+nk most. a*onnal; ? 9atalmas segíts(g lenne. ha Ar0 7ibsonnal egy1tt be t+dn'nak ,-nni0 " #'*latot bet'pl'l,+k egy s*'mít g(pes programba0 Aag+k h'rman pedig segíten(nek egy rendőrs(gi ra,*ol nak0 ? A'ris /elhí#om 7ibet. hogy men,en oda0 Jontosan ho#' is; ? Aag+kat ma,d (n be#is*em0 Aond,a meg a bar't,'nak. hogy a harmadik emeletre ,-,,-n. (s keresse a r(s*leget0 Ktt dolgo*nak a*ok. akiknek a* a*onosít's a /eladat+k0 2nt(*kedem. hogy gond n(lk1l /elenged,(k0 ? &í* perc. (s ind+lhat+nk0 : E#e /el'llt0 ?Ar0 7acobs. As0 $ort. mind a test1let. mind a magam ne#(ben nagyon k-s*-n-m. amit a* este tettek. (s amit most tes*nek0 Aik( meg#onta a #'ll't0 ? B'rki megtette #olna0 ? Ebben t(#ed0 "mikor siker1lt el(rnie. hogy Dancy k(s*ítse a /antomk(pet. E#e >gy #(lte. #(gre meg/ord+l a s*erencs(,1k0 "kadtak m'sok is. akik hasonl 1gyess(ggel /orgatt'k a cer+*'t. ke*elt(k a s*'mít g(pet. de Dancynek k1l-nleges tehets(ge #olt abban. hogy segítse #iss*aeml(ke*ni a s*emtan>kat0 ? Aik a hírek Jeabodyr l; ? (rdeklőd-tt E#e?tői0 A'r meg sem t+dta s*'molni. h'nys*or tett(k /el neki e*t a k(rd(st. >tban a kapit'nys'g /el(0 ? Nem #'lto*ott a* 'llapota0 Dancy lepillantott a #'*latra. amelyet E#e /el(,e ny>,tott0 ? Elkap,+k e*t a s*emetet0 E#e /el#onta a s*em-ld-k(t0 Dancy nem cs+p'n a tehets(g(ről #olt híres. hanem s*elíd term(s*et(ről is0 ? )*'mítok r'd0 "*t a ra,*ot a*onnal t'pl'ld be a s*'mít g(pbe0 ? A'ris ? cs>s*tatta be a papírlapot egy s*kennerbe0 ? Vastag r(teg /oly(kony kes*tyűt kent a* arc'ra. ami eltor*ította a #on'sait0 E*t /igyelembe kell #enned0 &+dom. hogy nem lehet ilyet k(rde*ni. mennyi ideig tart ma,d. m(gis megk(rde*em0 ? B'rcsak meg t+dn'm mondani ? adta #iss*a Dancy a ra,*ot0 ? Aennyire segítők(s*ek a s*emtan>k; ? intett /e,(#el a* előt(r /el(0 ?9ihetetlen1l0 Csaknem optimist'ra cser(ltem től1k a megs*okott. g>nyos modoromat0 ? "kkor gyorsabban /og+nk haladni ? #i*sg'lta meg ism(t a #'*latot0 ? Ngyes #olt a ra,*ol 0 E* sokat segít0 Ainden

egy(b m+nk'mat /(ketes*em. hadnagy0 E* a* első0 ? %-s*0 E#e s*í#esen maradt #olna. hogy n(**e Dancyt. ahogy dolgo*ik. (s megpr b'l,a siettetni0 %-*ben ott akart lenni a k rh'*ban Jeabody mellett0 Na meg k-#etni a* ismert nyomokat0 ? Nem lehets* ott minden1tt egys*erre. E#e0 E#e !oarke?ra pillantott0 ? Ennyire l'ts*ik; Mgy (r*em. mintha egy helyben topogn(k0 8'tom a c(lt. de nem t+dom el(rni0 &al'n >,ra /elhí#hatn'd a k rh'*at. h'tha ki+d#arols* #alakiből #alamit0 &őlem m'r megőr1lnek0 ? "* emberek 'ltal'ban idegesek les*nek. ha a**al /enyegetik őket. hogy a* orr+kon keres*t1l r'ngat,'k ki a* agy+kat0 ? "*t hittem. legal'bb a* -tlet(rt megdics(rs*0 &>ls'gosan i*gatott #agyok ? r'*ta meg mag't. mik-*ben elind+lt a* irod',a /el(0 ? <tko*ott gy gys*er0 9í#d /el a k rh'*at. bes*(l, )+mmersettel. +t'na $eeney?#el. a t-bbit pedig bí*d r'm0 )*1ks(ged #an m(g r'm; ? Egyed1l is boldog+lok0 ? DallasG ? +grott /el Celina egy padr l0 ? A'r r(g ta #'rlak0 Aondt'k. hogy be,-ss*0 Nem #'las*olt'l sem a hangpost'n hagyott 1*enetemre. sem a* e?mailemre0 ? )ok #olt a dolgom0 ? Jeabody ? ragadta meg a kar,'t Celina0 ? Nem #'lto*ott a* 'llapota0 &(nyleg nagyon el/oglalt #agyok. de a* irod'mban bes*(lhet1nk p'r percet0 ? Ne harag+d, ? t>rt bele a ha,'ba Celina0 ? Nagyon ideges #agyok0 ? Aindannyian a*ok #agy+nk ? 'r+lta el !oarke0 ? 9os*s*> (s neh(* (,s*aka 'll m-g-tt1nk0 ? &+dom0 8'ttam0 ? Gyere be ? #e*ette be Celin't a* irod','ba E#e. (s becs+kta a* a,t t0 ? Nl, le ? (s annak ellen(re. hogy a gy gys*erre nem s*'mított a leg,obb -tletnek a ko//ein. E#e nagyon megkí#'nta0 Gyorsan programo*ott is kettőt0 ? Ait l'tt'l; ? " t'mad'st0 "mikor megt'madt'k Jeabodyt0 2stenem. (ppen a k'dban 1ltem0 "kartam #enni egy /orr /1rdőt le/ek#(s előtt0 8'ttam. ahogy s(t'l000 8'ttam a ,'rd't. a* (p1leteket0 " gyilkos meg egys*er csak el(,e +grott a semmiből0 Aint egy hom'lyos /olt0 It'na m'r csak arra eml(ks*em. hogy >gy #ergődők a k'dban. mint egy s*erencs(den pis*tr'ng0 Jr b'ltalak /elhí#ni0 ? %int #oltam a helys*ínen. onnan pedig egyenesen a k rh'*ba siettem0 A(g nem ,+tott időm meghallgatni a* 1*eneteimet0 ? 8e1t-tte0 Beler>gott. Jeabody pedig #(deke*ett0 Aeg#erte0 !ettenetes #olt0 Egy pillanatig a*t hittem. meghalt. de000 ? Nem halt meg0 A(g (l0 Celina k(t k(*re /ogta a k'#(scs(s*(t0 ? F nem olyan. mint a t-bbiek0 Nem (rtem0

? Bn igen0 Csak mondd el. hogy mit l'tt'l0 9allani akarom a r(s*leteket0 ? Nem tel,esen tis*ta0 <tko*ott+l kiborít ? csapta le a cs(s*(t a* as*talra Celina0 ? Bes*(ltem dr0 Air'#al. de nem #olt ha,land előr(bb ho*ni a k-#etke*ő hipn *is időpont,'t0 Jedig (n ak'r a*onnal is ha,land lettem #olna r'0 &+dom. t+dom. hogy most t-bbet l'tn(k0 De l'ttam000 9allottam a sikolyt. a ki'lto*'st0 Eldobta Jeabodyt0 8'ttam. ahogy be+grik egy000 Egy /+rgonba0 Bi*tosra #es*em. hogy egy /+rgonba0 )-t(t #olt0 Aegsebes1lt0 Ere*tem a /',dalm't0 ? Jeabody has*n'lta a /egy#er(t0 ? L0 7 0 7 0 " gyilkos /(lt0 Br*em000 Neh(* megmagyar'*ni. de (r*em0 Br*em a /(lelm(t0 Nem csak att l /(l. hogy megl'tt'k. (s el/og,'k. hanem #alami m'st l is0 "tt l. hogy nem /e,e*heti be. amit elke*dett; &+dni akarom0 )egíteni akarok0 Nem t+dn'd #alahogy meggyő*ni dr0 Air't; ? 9a neked nem engedett. akkor nekem sem /og ? 1lt /el a* as*tal'ra E#e. (s +,,ai#al dobolni ke*dett a t(rd(n0 ? 9a megs*ere*n(m a* egyik 'ldo*at. a* egyik /elt(tele*ett 'ldo*at egy s*em(lyes t'rgy't. t-bbet is t+dn'l mondani r la; ? Nagyon #al s*ínű ? csillant /el i*gatottan Celina s*eme. mik-*ben előreha,olt0 ? 9a kapcsolatba t+dok l(pni #ele. tal'n (s*re#es*ek #alamit0 ? Aa,d megl't,+k0 Nem íg(rem. hogy a mai hipn *isodn'l is ,elen les*ek0 Egy /orr nyomot k-#etek0 " tegnap esti t'mad's s*emtan>i el(g , s*em(lyleír'st adtak0 ? 2stennek h'la0 9a megt+dod a ne#(t. #(get (r e* a* eg(s*0 2stennek h'la0 ? Jr b'lok s*ere*ni neked #alamit. amilyen hamar csak t+dok0 ? B'rmikor megkereshets*0 B'rmikor0 !-gt-n be,-#-k. amint s* ls*0 !oss*+l #agyok. ha Jeabodyra gondolok. Dallas0 Egys*erűen ross*+l #agyok0 Valamikor. a #(gtelen (,s*aka k-*ep(n. AcNab lerogyott a Jeabody 'gya mell( h>*ott s*(kre0 8eha,totta a* 'gy oldal't. (s amikor legyő*te a kimer1lts(g. Jeabody mell( ha,totta a /e,(t. (s a lepedő alatt meg/ogta a ke*(t0 Nem t+dta. mi (bres*tette /el ? a műs*erek csipog'sa. a /olyos r l behallats* l(ptek *a,a. #agy a* ablakon bes1tő naps+g'r0 $elemelte a /e,(t. -ss*ere**ent. amikor meghallotta. mekkor't roppan a nyaka. ma,d a tark ,'t mass*íro*#a /igyelte Jeabody arc't0 "* or#osok m(g nem l'tt'k el a *>* d'sait. (s csaknem meghasadt a s*í#e. amikor l'tta. mennyire -ss*et-rt0 ? !eggel #an ? s* lalt meg. (s igyeke*ett. hogy a hang,a lehetőleg min(l ke#(sb( legyen res*elős0 ? !eggel #an. b(bi0 7elkelt a nap. de >gy tűnik. esni /og a* eső0 !engetegen megl'togattak0 9a nem (breds* /el. lemarads* mindenről0 %i akartam menni. hogy ho**ak egy csokor #ir'got. de a*t'n >gy d-nt-ttem. nem hagylak egyed1l olyan sok'ig0 Aa,d ho*ok. ha /el(breds*0 )*eretn(l #ir'got; Igyan m'r. JeaC+ki. kel, /el. (s mosolyog, ? simított #(gig Jeabody arc'n. amelyet

cs>ny'n /elhor*solt a ,'rda0 ? Gyer1nk. t(r, #iss*a k-*(nk0 &+dod. hogy rengeteg a dolg+nk0 %-lt-*1nk ? /ordította el a /e,(t. (s l'tta. hogy Aa#is l(p be a k rterembe0 Egy s* t sem s* lt. csak odal(pett AcNab mell(. (s a tark ,'ra tette a ke*(t0 ? 9ogy t+dt'l be,-nni a s'rk'nyok mellett; ? "*t mondtam. hogy a nő#(re #agyok0 AcNab leh+nyta a s*em(t0 ? Nem is ha*+dt'l olyan nagyot0 A(g mindig es*m(letlen0 ? )*erintem t+d,a. hogy itt #agy mellette ? ha,olt előre Aa#is. (s megp+s*ilta AcNab arc't0 ? 8eonardo ho* egy csokor #ir'got0 Bi*tosan tets*eni /og Jeabodynak. amikor /el(bred0 ? Csak bes*(l1nk r la0 L. %ris*t+som ? /ordította el a /e,(t AcNab. (s Aa#is oldal'ho* nyomta a* arc't0 Aa#is simogatni ke*dte. (s t1relmesen #'rt. hogy elm>l,on a remeg(se. (s ism(t rendesen #egye a le#egőt0 ? 2tt maradok #ele. ha esetleg s*erem(i kimenni egy kicsit a /riss le#egőre0 ? %(ptelen #agyok mag'ra hagyni0 ?Kk(0 AcNab od(bb l(pett. de a s*em(t le nem #ette #olna Jeabody lassan emelkedő (s s1llyedő mellkas'r l0 ? 8o+ise ben(*ett egyp'rs*or ho**'0 )*erintem Charless*al egy1tt itt t-lt-tt(k a* (,s*aka nagy r(s*(t0 ? 8'ttam őket odakint a #'r ban0 Dallas; ? "*t a ga*embert 1ld-*i0 "* 'llatot keresi. aki e*t tette Jeabody#al0 ? "kkor meg is tal'l,a ? #eregette meg AcNab #'ll't Aa#is. ma,d kih>*ott mag'nak egy s*(ket0 ?V'r,. ma,d (n0 Neked nem s*abad s>lyos t'rgyakat emelned0 "* -ss*ecs+khat s*(k leg/el,ebb n(gy /ontot nyomott. Aa#is m(gis hagyta. hogy AcNab nyissa ki helyette0 ? AcNab. mi. 8eonard #al nem sok mindent tehet1nk0 De s*í#esen 't#iss*1k a holmitokat a* >, lak'sba0 ? Nincs sok dobo*0 Nem akarom000 ? )*í#esen megcsin'l,+k0 Bs ha Jeabody ,obban les*. egys*erűen -lbe kapod. (s 'temeled a k1s*-b-n0 Aindent elint(*1nk0 Neked most itt a helyed. #ele0 ? E*000 E* nagys*erű. Aa#is0 %-s*0 ? 9(. el#(gre s*oms*(dok les*1nk0 ? 2*(000 Ne emel, semmi nehe*et0 ? Ne agg d, ? simított #(gig Aa#is a has'n0 ? Nem /ogok0 ? Mgy (r*em. hogy b'rmelyik pillanatban darabokra h+llhatok0 Aa,d a pillanat elm>lik. ,-n a k-#etke*ő. (s000 ? egyenesedett ki 1lt(ben AcNab0 ? )*erintem megmo*d+lt0 8'ttad; ? Nem. de000 ? Aegmo*d+lt0 Aegmo*dította a* +,,'t ? /ordította teny(rrel /el/el( Jeabody ke*(t0 ? Ere*tem0 Gyer1nk. Jeabody.

(bres*tő0 ? Aost (n is l'ttam ? markolta meg AcNab #'ll't Aa#is. (s előreha,olt0 ? N(*d. pr b'l,a kinyitni a s*em(t0 2dehí#,ak #alakit; ? V'r,0 V'r, m(g ? pattant /el AcNab. (s Jeabody /-l( ha,olt0 ? Nyisd ki a s*emed. JeabodyG 9allgass r'mG Nehogy megint al'mer1l,0 Gyer1nkG Jeabody /+rcsa hangot hallatott ? mintha egys*erre ny-g-tt (s s ha,tott #olna0 AcNab m(g soha (let(ben nem hallott enn(l s*ebbet0 " s*emh(,a megre*d1lt. (s bedagadt s*eme kinyílt0 ? Na l'tod ? /o,togatt'k a k-nnyek AcNabot. de nagyot nyelt. (s r'#igyorgott a s*erelm(re0 ? Ai t-rt(nt; ? % rh'*ban #agy0 Ainden ok(0 00: ? % rh'*ban0 Nem eml(ks*em0 ? Aost nem s*'mít0 $', #alamid; ? Ain000 Aindenem0 2stenem. mi t-rt(nt; ? Ainden ok(0 Aa#is0 ? A'ris hí#ok #alakit0 "mikor ki#ihar*ott. AcNab odas*orította a s*','t Jeabody ke*(he*0 ? Aost m'r minden rendben les*0 Aegíg(rem0 Dee0 Jicik(m0 ? 9a*a000 akarok menni0 ? Nemsok'ra ha*amehets*0 Nemsok'ra0 ? Nem kaphatn(k előtte #alami /',dalomcsillapít t; AcNab k-nnyes s*emmel /elne#etett0 E#e a*on kapta mag't. hogy Dancy #'lla /-l-tt 'tha,ol#a /igyeli a m+nk','t0 Gyorsan h'trah>* dott0 ? Nincs semmi ba,0 A'r ho**'s*oktam0 Elős*-r is hadd mond,am a*t. hogy ha mindenki olyan tan>kat ho*na. mint te. sokkalta k-nnyebb lenne a* (letem0 Vis*ont egy kicsit +nalmas ? ma,d h'trapillantott !oarke?ra0 ? "* egyik programod0 ? 8'tom0 "* egyik leg,obb k(ps*erkes*tő program a piacon. de m'r dolgo*+nk a to#'bb/e,les*t(s(n0 Ennek ellen(re e* is csak (ppen olyan hat(kony. mint a ke*elő,e0 ? Bn is s*eretek így gondolko*ni0 ? )r'cok. nem halas*thatn'tok k(sőbbre a* +d#ariaskod'st; ? N(**1k csak0 2tt a #'*lat. amit a* egyik tan> k(s*ített. (s itt #an a*. amit (n ra,*oltam. mi+t'n elbes*(lgettem #el1k0 8'tod; %icsit r(s*letesebb0 Csak p'r helyen m dosítottam. m(gis sokkal k-nnyebb így a* a*onosít's0 ?%e#(sb( hasonlít $rankensteinre ? ,egye*te meg !oarke0 ?"ha0 "* alany #iselked(se be/oly'sol,a a meg/igyelők eml(ke*et(t0 Egy hatalmas /(r/it l'ttak. aki egy nőt r+gdosott. (ppen e*(rt ri'snak 'br'*olt'k0 )*-rnyetegnek0 De a tan> megadta a* alap#ető r(s*leteket0 )*-gletes arc. magas. csillog homlok0 "*t is beprogramo*tam. hogy /oly(kony kes*tyű#el />,ta be mag't0 " naps*em1#eg megnehe*íti a* a*onosít'st. mi#el a s*em a* egyik leg/ontosabb ismertető,egy0

De ennyiből kiind+l#a m'r ny+godtan has*n'lhat,+k a programot ? ke*dett neki a k(p /el(pít(s(nek0 ? Jro/il0 Aost ho**'adom a m(lys(get (s a koponya /orm','t0 E#e /igyelte. ahogy Dancy egy p'lc'#al #e*(rli a programot0 ? " /1l (s a nyak #onala0 $orgass+k el. (s n(**1k meg a m'sik oldalr l is0 " tel,es arc0 " s*', (s a* orr /orm',a. a csont alak,a0 &egy1k 't h'rom dimen*i ba. (s ad,+k ho**' a bőrs*ínt0 Kk(. a kapott adatok alap,'n e* a leg#al s*ínűbb0 Itols l(p(sk(nt hall,am a #(lem(nyed0 )*'mít g(p. t'#olítsd el a s*em1#eget0 E#e a s*em n(lk1li arcot /igyelte. (s (re*te. hogy megbor*ong0 ? "lkalmas ? ,elentette ki !oarke0 ?"ha0 ? 8ehet. hogy s(r1lt a s*eme. de a* a*onosít's megk-nynyít(se miatt pr b'lko**+nk a leggyakoribb s*em/orm'#al0 " s*ín nem s*'mít. hab'r a bőrs*ín (s a s*em-ld-k alap,'n s*erintem s-t(t0 E* a #(geredm(ny0 E#e megn(*te a* elk(s*1lt /antomk(pet0 %em(ny. s*-gletes arc. l'gy a,kak. #astag s*em-ld-k (s s-t(t s*em0 9atalmas. /inoman g-rb1lő orr. el'll /1lek (s kopas* koponya0 ? F a* ? k-*-lte halkan0 ? Aondd a*t. hogy nem olyan. mint egy /(nyk(p0 <tm'solom a* irodai g(pedre0 Elindítsam a* a*onosít'si /olyamatot; ? %1ldd 't $eeney?nek is a* ENyN?re0 N'la senki sem lehet gyorsabb ? ma,d E#e !oarke /el( pillantott. (s l'tta. hogy a /(r,e csak mosolyog0 ? Vagyis csak ke#esen0 Jokolian , m+nk't #(ge*t(l. Dancy0 Jokolian , t0 ?"ranyba kellene /oglalni a s*emtan>idat ? ny>,tott 't E#e?nek Dancy egy halom kinyomtatott k(pet0 ? Aondd meg Jeabodynak. hogy s*orít+nk neki0 ?Aegmondom ? #eregette meg /inoman Dancy #'ll't. ma,d kisietett0 ? Bn magam indítom el a* a*onosít'st0 8ehet. hogy $eeney let(pi (rte a /e,emet. de000 " /rancba ? kapta elő a komm+nik'tor't. amikor a* ,ele*ni ke*dett. ma,d AcNab k d,'t l't#a megtorpant0 Fs*t-n-sen megs*orította !oarke ke*(t. >gy #'las*olta meg a hí#'st0 ? Dallas0 ? Aag'ho* t(rt0 ? "*onnal ind+lok0 E#e #(gigrohant a k rh'* /olyos ,'n. (s berontott Jeabody s*ob','ba0 Ktt megtorpant0 Jeabody /elt'mas*t#a 1lt a* 'gyban. -ss*et-rt arc'n bi*onytalan mosoly ,'ts*ott0 "* ablak al' 'llított. r-#id polc >gy /estett. mint egy kert0 Egym'st (rt(k ra,ta a #ir'gok0 "* illat+k elnyomta a k rh'* s*ag't0 AcNab a s*erelme ke*(t /ogta. mintha odaragas*tott'k #olna0 8o+ise a* 'gy m'sik oldal'n 'llt0 "* egyik s*(ken Aa#is 1lt. mintha maga is egy hatalmas. bíborban (s *-ldben ,'ts* #ir'g lenne0 ? 9(. Dallas ? k-s*-nt Jeabody halkan. de #id'man0 9ello. !oarke0 7ess*+som. milyen nagys*erűen n(*el ki0 9o#' k(s*1ls*; Veled mehetek;

8o+ise k+ncogott0 ? Aeg kell bocs'tanod neki ? /ord+lt E#e /el(0 ? %apott #alami /',dalomcsillapít t0 ? A(gho**' nagyon is , anyagot ? #igyorgott Jeabody0 ? )*+perdrogot0 ? 9ogy (r*i mag't; ?El(g , l ? simogatta meg Jeabody ke*(t 8o+ise0 &-bb #i*sg'latot is el#(ge*tek ra,ta0 Be#etett(k a* eg(s* technik',+kat. (s m(g mindig monitoron #an0 9a stabil marad a* 'llapota. n(h'ny ra m>l#a 't#is*ik egy rendes k rterembe0 Mgy #(lem. a nap #(g(re m'r remek1l /og,a (re*ni mag't0 ? 8'ttad a* arcom; Aicsoda s*ars'gG )*(pen ell'tta a ba,om0 Fss*e kellett000 9ogy is mondt'k; Fss*e kellett rakni+k a* arccsontomat0 Nem t+dom. mi(rt nem s*(pítettek meg egy kicsit. ha m'r >gyis ott #oltak0 Bs ki+grott a* 'llkapcsom. e*(rt bes*(lek ilyen /+rcs'n0 De egy kicsit sem /',t0 2m'dom a gy gys*ereket0 %aphatok m(g; ? Nem lehetne ink'bb ke#esebbet; ? k(rde*te E#e a t-bbieket0 ? L ? biggyes*tette le a* a,k't Jeabody0 ? $el akarom #enni a #allom's't. ahho* pedig enn(l -s*s*e/+ggőbben kell gondolkodnia0 ? Aegn(*em. mit tehetek0 De r-#idre kell /ognod0 ? Gy gys*erek n(lk1l nagy /',dalmai #annak ? mondta AcNab. amikor 8o+ise t'#o*ott0 ? Ő is e*t akarn'0 ? &+dom ? s ha,tott AcNab. (s mosolyog#a n(*te. hogy Jeabody a* +,,ait #i*sg'l,a0 ? &(nyleg els*'llt0 ? Gondolko*t'l m'r ra,ta. hogy mi(rt nincs hat +,,+nk; "* lenne csak a* iga*iG 9(. Aa#isG ? 9(. Jeabody ? karolta 't E#e derek't Aa#is0 ? Ftpercenk(nt a*t mond,a nekem. hogy 9(. Aa#isG ? s>gta oda0 ? Bdes0 "míg dolgo*tok. kimegyek. (s le1l-k 8eonardo (s Charles mell(0 Nem akartok bes*(lni #el1k; ? De. csak ma,d k(sőbb0 %-s*. Aa#is0 Aa#is kiment0 8o+ise #iss*a,-tt0 ? Valami#el alacsonyabb csepps*'mra 'llítom a* in/>*i ,'t0 8eg/el,ebb tí* perc0 Aost semmi s*1ks(ge arra. hogy a /',dalommal is k1*denie kell,en0 ? Előbb megcs kolhatom !oarke?ot; Igyan m'r0 %(rlek. k(rlek. k(rlekG "nnak ellen(re. hogy E#e csak a s*em(t /orgatta. !oarke ne#et#e a* 'gy mell( l(pett0 ? Ait s* ln'l egy cs kho*. s*(ps(gem; ? Aost nem is #agyok olyan s*(p ? s*er(nykedett Jeabo? Bn gy-ny-rűnek l'tlak0 Nagyon gy-ny-rűnek ? ha,olt előre. (s /inoman s*',on cs kolta Jeabodyt0 ? Ammm ? simogatta meg !oarke arc't Jeabody0 ? E* m(g a gy gys*ern(l is sokkal ,obb0 ? !'m m(g eml(ks*el; ? (rdeklőd-tt AcNab0

? "ha. a so#'ny sr'c0 Aegőr1l-k a so#'ny sr'cok(rt0 Klyan (desek0 Neked #an a legc+kibb /eneked a #il'gon0 8'tnotok kellene p+c(ron0 ? %-ny-r1l,. 8o+ise. (s #edd #iss*a a* in/>*i t0 ? Eltart egy percig. mire els*'ll a gy gys*er hat'sa0 ? Eg(s* (,s*aka #elem maradt0 "ranyos /i>0 )*eretem a* aranyos /i>kat0 9allottam. hogy n(ha bes*(lt(l ho**'m0 &e is megcs kolhats*0 Aindenki megcs kolhat. mert000 L 0 ? 8(p,etek t'#olabb ? k(rte E#e ellentmond'st nem tűrően0 ? Jeabody0 ? 9adnagy; ? 8'ttad a t'mad dat; ? 2gen. hadnagy ? #ett remeg#e egy m(ly l(leg*etet0 ? 7(*+som. Dallas. nagyon -ss*e#ert0 Mgy esett nekem. mintha a pokolb l +grott #olna elő0 Bre*tem. hogy elt-ri #alamimet0 Jokoli #olt ? kapar's*ta +,,ai#al ny+gtalan+l a lepedőt. ma,d belemarkolt. mintha a /',dalommal #iaskodna0 E#e meg/ogta. (s igyeke*ett megny+gtatni0 ?9ab'r siker1lt elő#ennem a /egy#eremet0 Eltal'ltam0 &+dom. hogy eltal'ltam0 " kar,'n. tal'n a #'ll'n. de siker1lt eltal'lnom0 ? 8'ttad a kocsi,'t; ? Nem0 Ne harag+d,0 Csak000 ? Ne is t-rőd, #ele0 Aondott neked #alamit; ? %+r#'nak ne#e*ett0 @sar+k+r#'nak0 ? $elismern(d a hang,'t; ?"*t le/ogadhatod0 "*t his*em. hallottam000 %1l-n-s. de mintha a* any,'t hí#ta #olna0 Vagy engem ne#e*ett a* any,'nak0 )*erintem erről lehet s* 0 ?Kk(0 ? Aeg t+dom adni a r(s*letes s*em(lyleír's't0 ? A+tatok egy k(pet0 Ő a*; ? tartotta Jeabody s*eme el( a /antomk(pet0 ? 2gen. e* ő0 !engeteg /oly(kony kes*tyű #olt a* arc'n. de /elismerem0 Elkaptad; ? A(g nem0 De el /og,+k0 Nem is *a#arom to#'bb a drogb+lidat0 ? $elhí#s*. ha siker1lt el/ognod; ? &e les*el a* első ? l(pett h'tra E#e. (s odab lintott 8o+ise?nak0 ? Gy gy+l, meg min(l gyorsabban0 ? "*on les*ek0 9+h+G ? ne#etett /el. amikor cs-p-gni ke*dett a /',dalomcsillapít 0 ? E*t m'r s kkal ,obban s*eretem0 ? Viss*a,-#1nk ? íg(rte meg E#e0 "mikor kiment. AcNab ott lihegett a sark'ban0 ? Dallas; )iker1lt *-ld 'gra #ergődn1nk a metr ban k(s*1lt /el#(telekkel. hab'r arra m'r nincs s*1ks(ged0 )egíthetek m(g #alamiben; ? Aen,. (s al+dd ki magad0 ? A(g nem0 E#e b lintott0 ? "kkor marad, mellette0 9a b'rmi t-rt(nik. a*onnal s* lok0 Egy perc. (s ,-#-k ? sietett el a női mosd /el(0 "mikor

bel(pett. egys*erűen le1lt a /-ldre. a tenyer(be temette a* arc't. (s *okogni ke*dett0 Klyan nagy nyom'st l s*abad+lt meg hirtelen. hogy belesa,d+lt a mellkasa0 $',t a torka. (s l1ktetett a /e,e0 )ok'ig 1lt a* (r*elmek #ihar'ban0 A'r /el akart 'llni. amikor hallotta. hogy nyílik a* a,t . (s megpillantotta Aa#ist0 Csak /elemelte a ke*(t. ma,d hagyta. hogy erőtlen1l #is*s*ah+ll,on0 ? " /rancba. Aa#is0 ? &+dom. mit (r*el ? 1lt mell(,e Aa#is0 ? Aindenki hal'lra r(m1lt0 En m'r be/e,e*tem a dolgom0 Aost men,. (s te is /e,e*d be a magad(t0 ?"*t his*em. m'r t(nyleg mennem kell ? ha,totta E#e egy pillanatra Aa#is #'ll'ra a /e,(t0 ? &al'n. ha ma,d ,obban les*. el kellene hí#ni ho**' &rin't0 Jeabody s*ereti a* ilyesmit0 2ga*i nő0 ?7 gondolat0 Aa,d rende*1nk egy b+lit0 Bel(p(s ki*'r lag nőknek0 ? Nem >gy (rtettem000 Aindegy0 Van egy naps*em1#eged; ? Blnek ma,mok a* erdőben; ? k(rde*ett #iss*a Aa#is. (s előh>*ott egy bíborkeretes. *-ld lencs(,ű naps*em1#eget0 ? Ai a /ene ? de mi#el E#e >gy #(lte. e* is ,obb. mint sír'st l bedagadt s*emmel m's*k'lni. /eltette0 ? )*+perG ? %-s*0 Aa,d #iss*aadom0 Aost pedig megyek. (s elkapom a*t a s*em(d'd't0 9+s*onegyedik /e,e*et !oarke hallgatott. amíg #iss*a nem 1ltek a kocsiba0 E#e /oglalta el a #e*ető1l(st0 ? <ltal'ban nem ilyet s*okt'l #iselni0 ?Aicsoda; !oarke meg1t-gette +,,'#al a keretet0 ? L0 Aa#is0 2*(000 %-lcs-nk(rtem. mert000 ? s ha,tott nagyot E#e0 ? Előttem nem kell takargatnod magad ? emelte le !oarke a /eles(ge /e,(ről a naps*em1#eget. (s megcs kolta a s*em-ld-k(t0 ? 0 ? mosolyodott el hal#'nyan E#e. (s s*orosan 't-lelte !oarke?ot0 ? Nem akartam AcNab (s a t-bbiek előtt -s*s*eomlani. (s sírni0 De m'r a nagy,'n t>l#agyok. nem kell agg dnod. hogy -ss*emas*atollak a k-nnyeimmel0 ? Nem agg dtam0 Eg(s*en addig nem omlottal -ss*e. amíg Jeabody /el nem (bredt0 ? "ha ? (s E#e egy pillanatig (re*te. milyen , . hogy 't-lelik0 9ogy 't-lelhet #alakit0 ? Aost pedig l'ss+nk m+nk'ho* ? h>* dott el a /(r,(től0 ? Nagyon cs>nya a s*emem; ? Gy-ny-rű0 ? Bn nem Jeabody #agyok. akit legy gys*ere*tek0 ? Aire #iss*a(r1nk a kapit'nys'gra. s*ebb les*. mint >, kor'ban0 ? Kk( ? de a*(rt E#e #iss*atette a naps*em1#eget0 Csak a bi*tons'g ked#((rt0 A(g ki sem (rtek a parkol b l. amikor ,ele*ni ke*dett a

komm+nik'tora0 ?Dallas0 0:0 ? Aeg#an0 ?7(*+som. $eeney0 %1ldd 't a* adatokat a kocsim s*'mít g(p(re0 8'tni akarom a /(nyk(p(t0 Bppen >ton #agy+nk a kapit'nys'g /el(0 <t t+dn'l ,-nni a* irod'mba; ? A'r ind+lok is0 "ddig n(*d meg a k(pet0 E#e gyorsan be'llította a robotpil t't. hogy #igye őket a kapit'nys'g gar'*s'ba. így minden /igyelm(t a /(nyk(pnek s*entelhette0 ? 2tt #agy h't. te ga*ember0 7ohn 7oseph Bl+e0 9armincegy (#es0 Ai#el a robotpil ta nem l(pte 't a megengedett sebess(get. (s nem s*'g+ldott 't a piroson. E#e #iss*a'llította a kocsit k(*i #e*(rl(sre. (s bekapcsolta a s*ir(n't0 ? Nem akarom hallani a s*'mít g(pet0 Kl#asd /el a* adatait0 ? Nőd(n. barna bőrű /(r/i0 9i#atalosan nem (l egy1tt senki#el0 Nincsenek gyermekei0 Nincs pri+s*a0 ? Jedig /ogadni mern(k. hogy m'r elk-#etett #alamit. de lehet. hogy akkor m(g /iatalkor> #olt0 Bs *'rolt'k a* akt','t0 De e**el k(sőbb is r'(r1nk /oglalko*ni0 ? Brooklynban lakik. a Classon "#en+e?n0 ? Brooklynban; ? r'*ta meg E#e a /e,(t. mik-*ben a kocsik k-*-tt cik'*ott0 ? Nem. e* nem lehet iga*0 9ib's a* adat0 ? 2tt e* 'll0 A'r nyolc (#e ott (l0 " Comptrain !t0 t+la,donosa (s alkalma*ott,a0 " c(g is +gyana*on a címen műk-dik0 "karod hallani a r(s*leteket; ? "ha ? /elelt E#e. mik-*ben arra gondolt. hogy a gyilkos nem lakhat Brooklynban0 A'r nem0 ? Egy kis adatelem*ő c(g0 2tt a s*'mít g(pes s*ak(rtelem. hadnagy0 Ktthonr l #(ge*te a /elderít(s nagy r(s*(t0 ? Vesd -ss*e a ne#(t a #'s'rl k (s a* ed*őtermi tagok n(#sor'#al0 ? Egy pillanat0 &í* (#e tag,a a 7ims Gymnek0 ?"*(rt nem ker1lt a l't ter1nkbe. mert hi#atalosan brooklyni0 Jers*e előbb?+t bb /el/igyelt1nk #olna r'. de nem a* elő k-rben0 Vis*ont nem Brooklynb l ,'r be a #'rosba gyilkolni0 E*t nem #es*em be0 !'ad's+l Brooklynban is #annak konditermek. a* 2sten s*erelm(reG ? s*'g+ldott be a gar'*sba. (s csak p'r m'sodperccel a*előtt lassított. hogy el(rte a parkol hely(t0 !oarke. aki sokkal d+r#'bban is s*okott #e*etni. meg sem re**ent0 Egy1tt +grottak ki a kocsib l. (s rohanni ke*dtek a /el#on /el(0 ? E*ek s*erint kell lennie egy lak's'nak a #'rosban is0 Nem b(rli. hanem 'ln(#en #'s'rolta ? +grott ki E#e a li/tből a* első emeleten. (s rohanni ke*dett a mo*g ,'rd'n. mik-*ben a k-ny-k(#el l-kte /(lre a* embereket. akik #(leden1l a* >t,'ba ker1ltek0 " /elhang* d1h-s tiltako*'ssal mit sem t-rőd#e l(pett 't egy m'sik mo*g ,'rd'ra0 ? Gyorsan megs*er#e*em a* akci t0 %(t csoportra les*

s*1ks(g0 "* egyik Brooklynba megy0 ? Bs a m'sik; ? A'r arra is #an egy -detem ? t'ncolt 't a* emberek k-*-tt. (s a koll(g'ira 1gyet sem #et#e rohant be a k-*-s irod'ba0 ? %(rem a* -ss*es adatotG ? ki'ltott $eeney?re0 ? "*onnal0 Ai a* a s*em1#eg ra,tad; ? " pokolba ? t(pte le Aa#is s*em1#eg(t E#e. (s a* as*talra dobta0 ? "* any,a0 2ne*a Bl+e0 Ft#enh'rom (#es0 $+ltonban lakik0 Aeg#agy. te s*em(t0 ? 2ne*a Bl+e ? g(pelte be gyorsan a* adatokat !oarke a *sebs*'mít g(p(be0 ? Egy #iss*a#on+lt b'rc's0 Egyetlen /ia #an0 ? 9a megs*er*ed a h>s* (##el e*előtti /(nyk(p(t. le/ogadom. hogy egy /eh(r bőrű. hoss*>. barna ha,> nőt /og+nk l'tni ? #'gta h'tba $eeney?t0 ? 9adnagy; ? emelte /el !oarke a *sebs*'mít g(p(t0 " nő s*erepel a Varr Kda #'s'rl inak a n(#sor'ban0 ? &+dd meg. mit #'s'rolt a* elm>lt hat h napban0 @sin rt keress ? /ord+lt #iss*a $eeney /el( E#e0 ? 8'ss+nk neki ? kapta elő a link,(t. hogy /elhí#,a a kapit'nyt0 &i*en-t perc eltelt(#el m'r a* egyik t'rgyal ban tartott eliga*ít'st a kommand soknak0 ? "* egyes csoport Brooklynba megy0 Briscoll. maga k(*besítőnek 'lc'*#a bemegy. (s kideríti. hogy a c(ls*em(ly otthon tart *kodik?e0 Ainden oldalr l k-r1l kell #enni0 )*int(n keres1nk egy /ekete /+rgont. amely a gyan>sított any,'(0 Egy ta#alyi )ideCinder0 9a (s*re#es*ik a k(rd(ses kistehert. a*onnal *'r,'k k-rbe0 Ba:ter les* a parancsnok0 " kettes csoport a $+lton )treet?i lak'sho* megy0 Igyana*t a /orgat k-ny#et alkalma**+k. csak itt Ite ,'tss*a a k(*besítőt0 E*t a csoportot (n #e*etem0 Aindk(t helyen gyorsan (s kem(nyen kell lecsapn+nk0 "* el/ogat parancs b'rmelyik pillanatban meg(rke*het0 9a a c(ls*em(lyt nem tal'l,+k egyik lak'sban sem. #'rni /og+nk0 Nem akarom. hogy e* a segg/e, m(g egy rendőrt elint(**en0 El kell kapn+nk. m(gpedig ma0 9a #alaki hib'*ik. annak s*em(lyesen tekerem ki a nyak't0 %(rd(s; ? Csak egy ? ,elentke*ett Ba:ter0 ? " c(ls*em(ly hatalmas termetű. i*mos /(r/i0 %1l-nleges erő/es*ít(sekre les* s*1ks(g. hogy el/og,+k0 E#e /(lreha,totta a /e,(t0 ? "*t akarom. hogy a* es*m(let(n(l legyen a kihallgat'son0 A(g #alami000 )emmi0 Nehogy b'rki#el is els*alad,on a l 0 Ao*g's0 $eeney. te #elem ,-ss*0 E#e parancsot adott. hogy a csoport minden tag,a #egyen #(dő-lt-*etet0 9ab'r sok (rtelm(t nem l'tta. a legkisebb es(lyt sem akarta megadni a gyilkosnak0 Vis*ont a*t sem s*erette #olna. ha m(g egy nyomo* k rh'*ba ker1l0 ? Csak nem gondolod. hogy a* any,a is benne #an; k(rde*te $eeney. mik-*ben a meg/igyelőkocsiban 1ltek0 ? Nem0 Ft h nap,a h>s* yard *sin rt #itetett a $+lton )treet?i cím(re0 )*erintem el/ogyott a kor'bbi k(s*lete. (s a*

>,at m'r a /ia tendelte0 E*t megelő*ően. #agy e*t k-#etően nem rendelt semmit0 Aindig s*em(lyesen ment #'s'rolni0 )*erintem m'r halott #agy mo*g'sk(ptelen ? mo*gatta meg a tag,ait E#e. hogy meggyő*őd,-n r la. a #(dő-lt-*et nem *a#ar,a a s*abad mo*g'sban0 ? 9a elint(*te a* any,'t. akkor e* lehetett a* a pont. amikor els*abad+ltak a* ind+latai ? pillantott !oarke /el(0 ? 9a kider1l. hogy odabent #an. ott les*1nk a* első #onalban0 $eeney (s a* emberei ma,d h't+lr l /ede*nek0 " komm+nik'ci s csatorn'kat mind#(gig nyit#a hagy,+k0 Aindenki #isel,en ,el#(nyt0 )*(p. nagy h'* ? m(rte #(gig E#e a* (p1letet0 %(temeletes. al'pinc(*ett0 Ainden be,'ratot (s ablakot /igyeln1nk kell0 " /ick gyors. (s nem /og,a megadni mag't0 Aenek1lni pr b'l0 ?Aindenki a hely(n ? t',(ko*tatta $eeney0 ? 2nd+lhat Ite; ?2gen0 E#e /igyelte. ahogy Ite egy apr ,etbike?on meg,elenik a sarkon0 Aa,d lepattant r la. let'mas*totta a ,'rmű#(t. (s csomaggal a ke*(ben elind+lt a* a,t /el(0 Csengetett. mik-*ben a /e,(t ingatta. mintha csak #alami , *ene s* lna a /1lhallgat ,'ban0 E#e hallotta. ahogy a kap+tele/onban megs* lal egy hang0 ?Ai a*; ? Csomagot ho*tam. ember0 "l' kell írnia0 " /rancba0 Aind,'rt esik0 "* a,t akkor ny1t ki. amikor a* első cseppek '*tatni ke*dt(k a ,'rd't0 ? Aindenki marad,on a hely(n0 ? !oss* címre ,-tt ? k-*-lte Bl+e0 ? E* a Q05. nem pedig a Q0Q0 ? " pokolba. pedig h'rmasnak n(*tem0 Aaga ? de a* a,t m'ris becsap dott a* orra előtt0 Ite meg/ord+lt. (s a h'* /el( d1lles*tette a /enek(t. mielőtt #iss*ament a bike?ho*0 ? " c(ls*em(ly a*onosít#a0 Nem l'tt+nk n'la /egy#ert0 E#e /elkapta a /e,(t. (s !oarke?kal egy1tt kics+ss*antak a meg/igyelőkocsí oldala,ta,'n0 !oarke (s*re#ette a* apr /alt-rő kost0 E#e lek+porodott egy parkol kocsi m-g(0 ? Vi*es les*ek ? morgott0 ? &+dod. hadnagy ? mondta !oarke ?. egyed1l is csaknem olyan gyorsan 't,+tn(k e*en a* a,t n. mint /alt-rő kossal0 !'ad's+l sokkal stíl+sosabban. (s halkabban0 ? Aost nem s*'mít a stíl+s ? b lintott E#e. mire a /1lhallgat ,'ban a*onnal /elhang*ott a parancs0 ? &'mad'sG Be/el(G Gyer1nk. gyer1nk. gyer1nkG E#e leha,ol#a 'trohant a* +tc'n. (s a l(pcsőh-* /+tott. mik-*ben a s*eme sark'b l l'tta. hogy a* emberei is megk-*elítik a h'*at0 ? Bet-miG " /alt-rő kos m'sodik csap's'ra a* a,t megadta mag't0 &1*el(sre k(s* /egy#errel nyom+ltak be a h'*ba0 Kdabent minden l'mpa #akít an (gett0 E#e s>lyos. sietős l(pteket hallott0 " hang /el( #ette a* ir'nyt. (s (s*re#ette a*

emelet /el( igyek#ő Bl+e?t0 ? !endőrs(gG "*onnal 'll,on megG ? (s m'r rohant is +t'na0 ? %-r1l #an #(#e0 Nem menek1lhet0 <ll,. #agy l-#-kG Bl+e erő/es*ít(stől (s haragt l #-r-slő arccal /ord+lt #is*s*a0 E#e nem l'tta a s*em(t. de t+dta. hogy a /(r/i a*onnal /elismerte0 Bs r'#etette mag't0 E#e (s !oarke egys*erre t1*eltek. (s mindketten a t-r*s(n tal'lt'k el0 Bl+e megt'ntorodott. (s leg+r+lt a l(pcsőn0 8egnagyobb meglepet(s(re >gy 'llt /el. mint aki @e+st s*edett. (s ism(t r't'madt0 ? &e mocskos k+r#aG Aegsebesített(lG E#e nem t(to#'*ott0 "helyett. hogy >,ra lőtt #olna. /el+grott a le#egőbe. (s p'ros l'bbal Bl+e arc'ba r>gott0 Bl+e orr'b l (s s*','b l #(r t-rt elő. de amikor E#e /-ldet (rt. m(g mindig talpon #olt0 ? Ne lő,etekG ? ki'ltott oda E#e a /(r,(nek. (s a*oknak. akik /el/el( igyeke*tek a l(pcsőn0 ? 8'ss+k. ehhe mit s* ls* ha,olt le. ma,d Bl+e l'ba k-*( cs>s*tatta a /egy#er(t. (s tel,es erő#el /elr'ntotta0 Bl+e /elsikoltott (s t(rdre rogyott0 ? Mgy tűnik. #(ge*t1nk0 De nagyobb bilincs kell ? ki'ltott E#e. mik-*ben Bl+e arc'ho* s*orította a /egy#er(t0 Nagy /i> #agy. Bl+e. nagy (s erős. de ha ilyen k-*elről els1t-m a pis*tolyom. le#is*i a /(l arcod0 )*erintem e* csak ,a#ítana a meg,elen(seden. de s*erinted bi*tosan nem0 ? &al'n e* meg/elel ? /es*ítette h'tra Bl+e ke*(t $eeney. (s mik-*ben megbilincselte. a hatalmas /(r/i >gy *okogott. mint egy kisgyerek0 ? Bppen. hogy0 &al'n kicsit /',. de nincs mit tenni0 ? %ís(rd a kocsiho*. (s ol#asd /el a ,ogait ? akart /el'llni E#e. de megr'nd+lt. (s ink'bb lent maradt0 ? )egítsek. hadnagy; ? %-s* ? /ogadta el !oarke ke*(t E#e. (s kiny>,totta a bal l'b't0 ? 8ehet. hogy megh>* dott benne #alami. amikor megr>gtam0 %icsit magasra kellett c(lo*nom0 ? )*(p r>g's #olt. (s a* is tets*ett. amit +t'na csin'lt'l0 ? "* elsőt Jeabody(rt kapta0 " m'sodikat000 ? &+dom0 "* -ss*es t-bbi 'ldo*at(rt ? (s !oarke. hab'r t+dta. hogy e**el csak *a#arba ho**a E#e?et. leha,olt. (s megcs kolta0 ? &e #agy a* (n hős-m0 ? &űn(s0 ? 9adnagy; ? ki'ltott /el lentről #alaki0 ? 7-,,-n a pinc(be0 E*t l'tnia kell0 ? A'ris megyek0 E#e t+dta. hogy e*t a rettenetet sohasem /ele,ti el. nem s*'mít. milyen sok bor*almat l'tott m'r. (s milyen sokat /og l'tni0 " pinc(ben apr s*ob'kat alakítottak ki0 " /riss ,a#ít'sok l'tt'n E#e arra gondolt. hogy Bl+e t-bbnyire idelent (lhetett0 "* irod','t k(nyelmesen rende*te be0 E#e h'rom. mindennel /els*erelt s*'mít g(pet tal'lt. egy minihűtőt. egy mini

"+to)(/et. (s egy eg(s* /alat elborítottak a dis*kek0 Klyan /(nyesen (gett a #illany. hogy csaknem per*selte a s*em(t0 Bl+e egy ed*őtermet is /els*erelt. g(pekkel. t1kr-kkel (s egy akkora gyakorl droiddal. mint ő maga0 " harmadik s*ob'ban a /alakat s*int(n t1k-r borította. (s /(nyesen (gtek a l'mp'k0 E* #olt a h'l s*oba ? egy /iatal /i> s*ob',a. ,'t(kokkal a polcon. pos*terrel a /alon0 " keskeny 'gyat rendesen be#etett(k0 "* 'gytakar egym'ssal k1*dő bolyg k-*i harcosokat 'br'*olt0 E#e egy kism(retű. bilincsekkel /els*erelt. gyereknek k(s*1lt s*(ket is l'tott0 "* egyik kar/','ra #-r-s kendőt k-t-ttek0 E#e arra gondolt. hogy a* any,a ide. a pinc(be s*'mű*te0 Bs a ,'t(kok ellen(re Bl+e m(giscsak b-rt-nben (re*te mag't0 Aeg is őri*te b-rt-nnek0 "mihe* m(g ho**' is tett0 "* egyik /al mellett egy hoss*> polc 'llt0 &is*t'n. s*emmel l'that an >,an ragyogott0 !a,ta ti*en-t 1#eg. benn1k hal#'nyk(k /olyad(k0 " hal#'nyk(k /olyad(kban lebeg#e ti*en-t s*emp'r0 ? &i*en-t ? ny-gte E#e. (s k(nys*erítenie kellett mag't. hogy ne /ordítsa el a tekintet(t0 ? &i*en-t0 E#e (s !oarke a meg/igyelős*ob'ban 'lltak0 Bl+e a* " kihallgat ban 1lt. a ke*(t (s a l'b't a s*(khe* bilincselt(k0 Mgy #isított. mint egy őr1lt0 Aint egy őr1lt kis/i>0 Csak akkor higgadt le. amikor k(ts(gbeesett k(r(s(nek engedelmesked#e tel,es /(nyerőre kapcsolt'k odabent a #il'gít'st0 E#e >gy #(lte. ha nagyon /elidegesítik. tal'n a* eg(s* (p1letet a h't'ra #es*i. (s -ss*et-ri0 ? Nem mehets* be egyed1l ? ,elentette ki !oarke0 ? Nem bolond+ltam meg0 $eeney is #elem les*. meg k(t egyenr+h's. akik >gy n(*nek ki. mint a* "r(na Ball?,'t(kosok0 Bi*tos #agy benne. hogy n(*ni akarod; ? Egyetlen pillanatot sem m+las*tan(k el belőle0 ? A(g Jeabody k rh'*i s*ob','ba is 'tiaild-m a* ad'st. hogy AcNabbal kettesben #(gign(*hess(k0 Be /og,'k d+gni egy int(*etbe0 Elmebeteg0 Nem ilyen b-rt-nt k(p*eltem el neki. de e* is megtes*i0 ? %i kell s*edned belőle. ho#' re,tette a holttesteket0 E#e b lintott0 ? El /og,a mondani0 A(g egy +tols pillant'st #etett Bl+e?ra a* 1#egen keres*t1l. ma,d kiment a meg/igyelőből0 2ntett $eeney?nek. kinyitotta a kihallgat a,ta,'t. (s elsők(nt l(pett be. megelő*#e a bar't,'t (s a k(t egyenr+h'st0 ? $el#e#ő bekapcs ? ma,d /elol#asta a* adatokat. (s elmosolyodott0 ? 9ello. 7ohn0 ? Nem kell bes*(lnem #eled. te k+r#a0 ? Nem0 Val ban nem kell ? 1lt le E#e. (s egyik kar,'#al 't-lelte a s*(ke t'ml','t0 ? Bs neked %+r#a hadnagy0 9a nem

akars* bes*(lni. #iss*ak1ld1nk a cell'dba0 Elkapt+nk. 7ohn0 Erős*ak. gyilkoss'g. csonkít's0 8ehet. hogy őr1lt #agy. de nem h1lye0 &e is t+dod. mi a hely*et0 ? Nem kellene őr1ltnek ne#e*ned. Dallas0 ? Na pers*e ? mosolygott el(gedetten $eeney?re E#e0 Aost ma,d előad egy k-nny/akas*t t-rt(netet. hogy milyen tra+ma (rte gyerekkor'ban0 " dilidokik #al s'ggal *ab'lni /og,'k0 Bn #is*ont tes*ek r'0 8eb+kt'l. 7ohn0 E* t(ny0 !engeteg bi*onyít(k+nk #an ellened0 J(ld'+l a s*emek0 Aire kellettek a*ok a s*emek. 7ohn; ? D-g-l, megG ? " nemi erős*aknak semmi k-*e a s*eretke*(she*0 Erre nem tanított meg a* any'd; 7ohn arca eltor*+lt0 ? Ne po/'** a* any'mr l0 Aeg#an a* (r*(keny pont,a. gondolta E#e0 ?"rr l po/'*ok. amiről csak akarok0 Elmagyar'*om. hogy 'llnak a dolgok0 2tt (n #agyok a /őn-k0 Bn #agyok a* a nő. aki -ss*et-rte a goly idat. (s r'cs m-g( ,+ttatott0 Aeg#erted a t'rsamat. 7ohn. e*(rt addig /ogok po/'*ni. amíg >gy nem #isítas*. mint egy dis*n ? csapott a* as*talra E#e. (s 7ohn arc'ba tolta a* arc't0 ? 9ol #annak; 9ol #annak a holttestek. akiknek megtal'lt+k a s*em(t; ? D-g-l, meg. te k+r#aG ? 2lyen ked#es bes*(ddel #elem semmire sem m(s*0 ? Igyan m'r. Dallas ? #eregette meg E#e #'ll't $eeney0 ? 8a*íts egy kicsit0 $igyel,. 7ohn. bi*tos te is k-nnyíteni akars* a hely*eteden0 8'tom. hogy s>lyos tra+ma (rt0 E#e /elhorkant0 ? 8'tt+k a bilincseket. 7ohn0 8'tt+k. mit mű#eltek #eled gyerekkorodban0 $ogadni merek. hogy nagyon sokat s*en#edt(l. (s nem t+dtad. hogy mit csin'ls*0 Nem /ogtad /el0 Erről nem tehets*0 De most segítened kell magadon0 A+tass n(mi bűnt+datot0 El kell mondanod. ho#' re,tetted a t-bbi holttestet. 7ohn0 9a -nk(nt megm+tatod. a* 'llam1gy(s* is m'shogy /og,a ke*elni a* 1gyedet0 ? "*t mondt'k. hogy be*'rnak. mert meg-ltem egy csom k+r#'t0 9ogy segíthetn(k m(gis magamon; ? $igyel,. a rendőr 'llapota. akit meg#ert(l. egyre ,a#+l0 ? Jeabody a ne#e ? #'gott k-*be E#e0 ? Delia Jeabody nyomo* 0 Eltal'lt. iga*; Viss*akapt'l egy ke#eset abb l a rengeteg /',dalomb l. amit oko*t'l ? #onta /el E#e a s*em-ld-k(t. amikor l'tta. hogy 7ohn megmo*dít,a a* egyik kar,'t0 ? Igye. mennyire /',. amikor eltal'l,'k a* embert; ? Nem (rdekel ? pillantott 7ohn a t1k-r /el(. (s m'ris megny+godott0 ? N(** r'm0 Bn b'rmit kibírok0 ? El/+tott'l. mi; $+tott'l. mint a ny>l0 ? $ogd be a po/'d. k+r#aG "*t tettem. amit tennem kellett0 ?Ny+god, meg ? intett $eeney. mik-*ben igyeke*ett nem ki*-kkenni a , *sar+ s*erep(ből0 ? )*'modra a* a leg/ontosabb. hogy

Jeabody nyomo* , l (r*i mag't0 E* nagyon sokat s*'mít0 9a meghal. nem segíthetn(nk ra,tad. így #is*ont minden rendben les*0 Van itt egy s m's. amit megtehet1nk (rted0 9a egy1ttműk-ds* #el1nk. (s megb'n'st tan>sítas*. elmondod. amire kí#'ncsiak #agy+nk. s* l+nk n(h'ny s* t a* (rdekedben0 ?"*t tettem. amit tennem kellett0 Ai(rt kellene e*(rt b'rkit is b-rt-nbe *'rni; E#e a *seb(ből elő#ett egy #-r-s *sin rt0 ? Ai(rt e*t has*n'ltad; ? (s amikor 7ohn csak b'm+lt r'. a nyaka k-r( h+rkolta a *sineget. (s /igyelte. ahogy a /(r/i s*eme 1#egess( #'lik0 ? )*ereted n(*ni; 8egs*í#esebben meg/ogn'd a k(t #(g(t. (s megh>*n'd; ? &(ged kellett #olna elsők(nt meg-ln-m0 ? "ha. ebben iga*ad #an0 7ohn meredten b'm+lta a *sineget. mik-*ben hatalmas i**ads'gcseppek gy-ngy-*tek a homlok'n0 ? 9ol a* any'd. 7ohn; ? Aondtam m'r. hogy ne po/'** a* any'mr l0 ? )*eretett k(*im+nk'*ni0 &+d,+k. hogy t-r*s#'s'rl #olt a Varr Ld'ban0 Eg(s*en egy (##el e*előttig0 "* ta senki sem hallott r la. senki sem l'tta0 Őt -lted meg elsők(nt. 7ohn; &al'lt'l egy #-r-s *sin rt a h'*ban. (s a nyaka k-r( tekerted; "* any'dat is megerős*akoltad. 7ohn; Aegerős*akoltad. (s meg/o,tottad a* any'dat. (s +t'na ki#'gtad a s*em(t; ? %+r#a #olt0 ? Ait mű#elt #eled. 7ohn; ?Aeg(rdemelte. amit kapott ? /ord+lt ism(t liheg#e a t1k-r /el( 7ohn. (s lassan b lintott0 ? Aeg(rdemelte0 Ainden egyes alkalommal0 ? Ait tett #eled; E#e t+dta. hogy 7ohn s*em(nek semmi ba,a0 Kl#asta a* or#osi leleteit. de l'ts*ott is0 " naps*em1#egre gondolt0 "* (les /(nyre (s a naps*em1#egre0 Aeg a* 1#egben lebegő s*emekre0 ? %icsit #il'gos #an idebent ? ,egye*te meg t'rsalg'si stíl+sban0 ? 8'mp'kat /(lerőss(greG ? %apcsold #iss*aG ? ke*dett sokkal he#esebben #ere,t(ke*ni 7ohn0 ? )-t(tben nem bes*(lek #eled0 ? Eddig sem mondt'l semmit. amit hallani s*eretn(k0 9arminc s*'*al(kraG ? %apcsold /el. kapcsold /elG Nem s*eretem a s-t(tetG Ne hagy, a s-t(tbenG Nem l'tok semmitG ? si#ította egy kis/i> k(ts(gbeesett hang,'n. ami#el m(g E#e?et is meg(rintette0 ? Ait l'ts*. 7ohn; Aondd el0 Aondd el. (s #iss*akapcsolom a l'mp't0 ? Egy me*telen k+r#'t a* 'gyban0 "* a pasas meg csak simogat,a (s simogat,a0 Nem akarom l'tni0 ? Ait tett #eled a* any'd; ? )*orosan bek-t-tte a s*emem0 &e kis semmirekellő. mi(rt leselkeds*. amikor dolgo*om; Aegint be*'rlak0 Be*'rlak a s-t(tbe0

&al'n legk-*elebb a s*emedet is kis*>rom. (s akkor m'r a*t sem /ogod l'tni. amit l'tnod kellene ? roppantak meg a bilincsek. amikor 7ohn #ergődni ke*dett0 ? Nem akarok s-t(tben lenniG Nem #agyok gy-nge. semmirekellő (s ostoba0 ? Ai t-rt(nt a parkban; ?7'ts*ottam0 Nem csin'ltam semmit. csak ,'ts*ottam )helley?#el0 9agytam. hogy megsimogasson0 Nagyon /',t. amikor anya el#ert egy p'lc'#al0 Bgetett. amikor odas* rta a*t a port0 "*t mondta. legk-*elebb sa#at -nt r'. (s ma,d megl'tom. mennyire /og í*leni0 Nem l'tok semmit a s-t(tben0 Nem t+dok kimenni ? *+hant *okog#a a* as*talra0 ? "* ta megerős-dt(l. 7ohn. nem iga*; Aegerős-dt(l. (s meg/i*ett(l neki0 ? Nem lett #olna s*abad >gy bes*(lnie #elem0 Nem kellett #olna ne#etnie ra,tam (s kig>nyolni0 Nem #agyok kret(n0 Nem #agyok semmirekellő0 $(r/i #agyok0 ? &e pedig megm+tattad neki. milyen a* iga*i /(r/i0 Egy iga*i /(r/i. aki akkor erős*akol meg egy k+r#'t. amikor csak akar0 Be/ogtad a po/','t0 ? Be/ogtam ? emelte /el 7ohn a /e,(t. (s k-nnyes s*eme őr1lt /(nyben i**ott0 ? Aost hogy tets*ik; A'r csak a*t l'tod. amit (n mondok neked0 Bn #agyok a /őn-k0 Bs ha >,ra megl'dak. t+dni /ogom. hogy mit tegyek0 ? Aondd el. hogy hol #an most. 7ohn0 9ol #annak a marad#'nyai; : ? &>l s-t(t #an idebent0 &>l s-t(t0 ? 9a elmondod. #iss*akapcsolom a l'mp't0 ? Eltemettem0 !endesen eltemettem. de mindig #iss*a,'rG )-t(t #an a /-ldben0 &al'n nem s*eret ott lenni0 %i#ittem a parkba. hogy eml(ke**enG 9ogy sa,n'l,a0 ? 9ol temetted el; ? Egy kis /armon0 Nagyi /arm,'n0 )*erette a*t a helyet0 ? 9ol #an a* a /arm; ? Bs*akon0 De m'r nem /arm0 Csak egy r(gi h'*0 Egy ronda. r(gi h'*. lakattal a* a,ta,'n0 Kda is be /og *'rni0 &al'n otthagy a patk'nyokkal0 Nagyi soks*or be*'rta. amikor ros*s*+l #iselkedett ? r'ngatta 7ohn bes*(d k-*ben a bilincseit0 " /og't #icsorgatta. a bőre /(nylett a #ere,t(ktől0 ? De nem adta el0 "* a kap*si k+r#a nem adta el. (s nem kaptam meg belőle a r(s*em0 )ohasem adott nekem semmit0 Nem adom a nehe*en megkeresett p(n*em egy kret(nnek0 El,-tt a* ide,e. hogy el#egyem0 9ogy el#egyem a* -ss*est0 ? $(nyeket tel,es erőre0 7ohn pislogott. mintha csak trans*b l s*abad+lt #olna0 ? Nem kell mondanom neked semmit0 ? Nem0 A'r így is eleget mondt'l0 9+s*onkettedik /e,e*et E#e droidokat. k+ty'kat (s egy keresőos*tagot k(rt. #alamint meg/elelő /els*erel(st. ami#el meg lehet tal'lni. a*onosítani

egy #agy t-bb ember /-ldi marad#'nyait0 %-*ben t+dta. hogy hoss*> (s neh(* /eladatra #'llalko*ott0 %(rte. hogy s*em(lyesen Aorris legyen ,elen. s r'bí*ta. hogy #'logassa -ss*e a csapat't0 "mikor l'tta. hogy =hitney (s &ibble is csadako*ott ho**',+k. m'r meg sem lepőd-tt0 "rra gondolt. egy r-#id ideig ki*'rhat,'k a m(di't. de a hír előbb?+t bb kis*i#'rog. (s akkor elke*dődik a r>t pokol,'r's0 2dőre #olt s*1ks(ge. hogy erre /elk(s*1l,-n. hogy *a#artalan+l gondolko**on. e*(rt ink'bb !oarke ,e/kopter(n +ta*ott a* 'llam (s*aki r(s*(be0 " g(pet a /(r,e #e*ette0 <trep1ltek a s*1rke eső/elhők-n. amelyek (ppen >gy nyomas*tott'k E#e?et. mint a* +ta*'s c(l,a0 " t'#olban #ill'mlott. de rem(lte. hogy a #ihar nem h>* dik /el(,1k0 !oarke nem k(rde*ősk-d-tt. (s a pil ta/1lke csend,e segítette /elk(s*1lni arra. ami #'rt r'0 E* sohasem les* r+tin0 Nem s*abad. hogy r+tinn' #'l,on0 ? Aind,'rt ott #agy+nk ? pillantott !oarke a s*'mít g(pes t(rk(pre. amely #il'gosan m+tatta a c(lt. ma,d /e,(#el a* ablak /el( intett0 ? %(t ra /el( n(**0 "* apr . ro*oga. elhanyagolt (p1letet alig lehetett h'*nak ne#e*ni0 E#e e*t m'r a le#egőből l'tta0 " h'ta m-g-tt magas /'k nőttek. előtte pedig s*(les s-#(ny h>* dott0 A's h'*akat is (s*re#ett. de mindegyiket a t'#olban0 2tt tel,es bi*tons'gban (re*hette mag't a* a /(r/i. aki k1ldet(st tel,esített. akinek el kellett #(ge*nie a /eladat't0 Egyenr+h'sok ,'rt'k a k-rny(ket. mindenho#' bekopogtak. (s a Bl+e csal'dr l. #alamint a s-t(t /+rgonr l k(rde*ősk-dtek0 8es*'lltak0 !oarke kikapcsolta a motort0 ? )a,n'lod0 )a,n'lod 7ohn Bl+e?t0 E#e a h'*at n(*te a* esőben. a* apr . s-t(t ablakokat. (s a* oldal'r l m'll /est(ket0 ? )a,n'lom a*t a #(dtelen gyereket. akit a* any,a /olyamatosan kín*ott0 Aindketten t+d,+k. hogy e* milyen (r*(s /ord+lt E#e a /(r,e /el(0 ? &+d,+k. mennyire /',0 &+d,+k. ho#' #e*ethet0 Bs /',t. amikor gyerekk(nt kellett ke*elnem a kihallgat's alatt0 ? Csak a*t l'ttam. hogy tetted. amit tenned kellett. m(g akkor is. ha /',t0 Neked legal'bb annyira. mint neki0 &al'n m(g ,obban is. E#e0 ?Aeg kellett tennem ? helyeselt E#e. (s t+dta. hogy e*ent>l egy1tt kell e**el (lnie0 ? Aert nem egy gyerek -lte meg e*eket a nőket0 Nem egy gyerek erős*akolta. #erte (s /o,totta meg őket0 Nem egy gyerek csonkította meg a holttesteket0 Nem egy gyerek ,+ttatta k rh'*ba Jeabodyt0 Nem. amikor arra ker1lt a sor. mi sem kím(lt1k 7ohn Bl+e?t0 Bppen olyan kegyed(nek #olt+nk #ele. mint ő0 ? &e kegyedenebb #olt'l0 ? Aeglehet ? l(leg*ett m(lyet E#e0 ? Aeglehet0 9o**'m hasonl an ő is meg-lte a kín* ,'t0 ?&e nem olyan #agy. mint ő. E#e ? (s !oarke t+dta. hogy erre mindenk(ppen r' kell d-bbentenie a /eles(g(t0 &e gyerek

#olt'l. egy k(ts(gbeesett (s r(m1lt gyerek0 Aagadat #(dted. (s mindent megtett(l. hogy meg/(ke*d a* ap'dat0 7ohn /(r/i. akinek #olt #'las*t'si lehetős(ge0 B'rmilyen tor* s*em(lyis(g. /elnőtt /(r/i. aki /elelős a tettei(rt0 ?" gyermek benne (l a* emberben0 &+dom. hogy e*t a dilidokik s*okt'k hango*tatni. de att l m(g iga*0 Aindkettőnkben ott a gyermek0 ?Bs; ? Es mi nem engedt1k meg ennek a gyermeknek. hogy 'rtatlanokat -l,-n0 &+dom0 Nem kell megny+gtatnod0 &+dom0 Ai arra has*n'lt+k /el a*t a gyermeket. hogy ki'll,on a* 'rtadanok(rt0 Bn ,el#(nyt s*ere*tem. te pedig /el(pítetted a Dochast0 A'shogy is d-nthett1nk #olna. de nem tett1k0 ? "*(rt nekem akadt n(h'ny kit(rőm a* >ton0 E*t hall#a E#e elmosolyodott. amitől !oarke igencsak megk-nnyebb1lt0 ? !'ad's+l m(g nem /e,e*t1k be. amit elke*dt1nk. !oarke0 A(g nem (rt1nk a* >t #(g(re ? /ogta meg E#e a /(r,e ke*(t0 ? $ogalmad sincs. hogy e* milyen neh(*0 ? El t+dom k(p*elni0 E#e megr'*ta a /e,(t0 ? Nem. nem t+dod0 Bn m'r csin'ltam ilyet0 !oss*abb0 Nem k(rlek. hogy marad, t'#ol. mert >gysem engedelmeskedn(l0 De ha nem bírod. akkor ny+godtan men, el0 )(t'l, egy kicsit0 9idd el. nem les*el egyed1l0 E*t nem kell s*(gyellned0 !oarke arra gondolt. hogy E#e sohasem #on+lna h'tra0 ? Csak mondd meg. hogy miben segíthetek0 " h'* m-g-tti ter1letet kordonnal #ett(k k-r1l0 Aik-*ben bek1ldt(k a k+ty'kat (s a droidokat. E#e mag'ho* #ett n(h'ny embert. (s bement a h'*ba0 Dohos #olt a le#egő odabent. mint egy barlangban. de amikor /(ny(rt ki'ltott. olyan #il'goss'g 'ras*totta el a #ityill t. hogy belesa,d+lt a s*eme0 7ohn Bl+e soha t-bb( nem akart m'r s-t(tben 1lni0 " kettő k-*1l a kisebbik h'l s*ob'ban #(g*ett a* 'ldo*atai#al0 "mikor ide,-tt. a*t tekintette a sa,'t s*ob','nak0 "* a,t k1lső oldal'n *'rakat l'tott ? r(gi *'rakat0 %(ts(gtelen1l a*(rt s*erelt(k /el őket. hogy bent tartsanak egy kis/i>t0 Bent. a s-t(tben0 2tt -lte meg a nőket a padl ra dobott. #(rtől mocskos matracon0 E#e #-r-s *sin rdarabokat. női r+ha/os*l'nyokat is (s*re#ett0 ? Aindent csomagol,anak -ss*e bi*onyít(knak ? adta ki a parancsot0 ? "*t akarom. hogy a* +tols s*-gig k+tass'k 't a h'*at0 )*em(lyes t'rgyakat keressenek. amelyek tal'n megk-nnyítik a* 'ldo*atok a*onosít's't0 "mikor #(ge*tek. ho**anak egy minilabort. (s a technik+sok #egyenek mint't a #(rből0 Ainden 'ldo*atot a*onosítan+nk kell0 ? 9adnagy; ? l(pett elő #alaki a csoportb l0 V(dő-lt-*etet #iselt. de a mas*k (s a s*űrő csak >gy l gott a* arca előtt0 ? Aegtal'lt+k őket0

? Eddig mennyit; ? " k+ty'k (pp most b+kkantak r' a hetedikre. (s s*emmel l'that an m(g nem #(ge*tek0 ? A'ris megyek0 Kdakint $eeney sietett el(,e0 !+h','t. amit a /eles(ge adott r'. p kh'l (s mocsok borította0 ? " pinc(ben tal'lt+nk egy robot's t0 7 'llapotban #an. de has*n'lt0 ?Ai(rt is #es*ődne lap'ttal. amikor m'r /eltal'lt'k a meg/elelő g(pet; Eddig h(t 'ldo*at. gondolta E#e0 !'ad's+l m(g nem /e,e*t(k be a k+tat'st0 Jontosan t+dta. h'nyat /ognak m(g tal'lni0 Ainden/el( droidok mo*ogtak0 "* egyik k+tya /el+gatott. (s remeg#e s*agl's*ta a /-ldet0 " gad',a ,el*ett neki. mire le1lt. (s #'rt0 El#(ge*te a dolg't0 Ők pedig meg,el-lt(k a nyolcadik 'ldo*at hely(t0 E#e odal(pett =hitney?he*. aki egy nagy. /ekete esernyő oltalm'ban 'lldog'lt0 ? Iram0 Elke*d,1k a* e:h+m'l'st; ? Nyolc ? n(*te =hitney a helys*ínt. (s a* arca olyan mere# #olt. mintha kőből /aragt'k #olna0 ? Aaga #e*eti a* akci t. hadnagy0 ? "* e:h+m'l's meg*a#arhat,a a k+ty'kat0 )*erintem #'r,+nk. amíg a* -ss*es 'ldo*atot meg nem tal'l,'k0 ?7 0 V'r,+k0 %ilenc ? tette ho**'0 Egys*erre dolgo*tak odabent a h'*ban. (s kint. a* esőben0 &+catnyi s*1rke #(dőr+h't #iselő rendőr ,'rk'lt minden/el(. mint megannyi s*ellem0 Igattak a k+ty'k. ,ele*tek a droidok. (s a /-ldbe tű*-tt *'s*l k s*'ma egyre csak nőtt0 ? 9í#,a #iss*a őket ? mondta E#e. amikor harminc perc eltelt an(lk1l. hogy >,abb sírt tal'ltak #olna0 ? "* e:h+m'l csoportok k(s*1l,enek /el0 "* egyik ny+gat /elől ind+l,on. a m'sik keletről0 AorrisG ? Aelletted les*ek0 ? "milyen hamar csak lehets(ges. a*onosítan+nk kell a* 'ldo*atokat0 )őt m(g ann'l is hamarabb0 ? N'lam #an a #'rosban eltűnt s*em(lyek /ogt(rk(pe0 A(g nem tal'lt+k meg mindet ? n(*ett k-rbe0 "* e:h+m'lok elke*dtek 'sni0 ? Nem mindegyik(t t+dtam megs*ere*ni. e*(rt egyesekn(l to#'bb /og tartani a* a*onosít's0 ? " tala, meglehetősen s*ikl's ? ,egye*te meg !oarke0 Bs most s'ros is0 !obotokkal sokkal k-nnyebb lenne0 ? El#'llalod a* egyik ke*el(s(t; ? Jers*e0 ? %erítsetek egy g(pet ennek a* embernek ? ki'ltott E#e. ma,d #iss*a/ord+lt a /(r,e /el(0 ? D(lről ke*dd el0 Aorris. a* egyik emberedett 'llítsd !oarke mell(0 V(ge**1nk min(l gyorsabban ? h>*ta a* arca el( a mas*kot. bekapcsolta a s*űrőt. (s megind+lt a* első *'s*l /el(0 Aa,d meg'llt. ak'rcsak kor'bban a keresők+ty'k. (s #'rt0 ? Emberi marad#'nyokat tal'lt+nk ? ,elentette a* egyik g(pke*elő. (s le'llította a robotot0 %(**el kellett /olytatni a*

's'st0 E#e elős*-r a* 'ldo*at ke*(t pillantotta meg ? legal'bbis a*t. ami megmaradt belőle0 " s*űrő nem nyomta el tel,esen a hal'l bű*(t0 Ennek ellen(re leg+ggolt. (s letakarította a nő marad#'nyair l a /-ldet0 9oss*> a ha,a0 9oss*abb. mint a hal'la pillanat'ban. tűnőd-tt E#e0 E* is egy nagy titok0 " ha, to#'bb nő a sírban0 Aost s-t(tre /estette a s'r. de #alaha #il'gosbarna lehetett0 Aegtal'lt+nk. gondolta0 Viss*aad,+k a ne#ed0 "ki pedig e*t tette #eled. r'cs m-g-tt /og 1lni0 Ennyit tehetek (rted0 ? Ai ta lehet itt; ? k(rde*te Aorrist0 ? J'r h nap,a0 )*erintem leg/el,ebb hat0 9a be#iss*1k. t-bbet is t+dok ma,d mondani0 ? Emel,(k ki ? 'llt /el E#e. (s megind+lt a k-#etke*ő *'s*l /el(0 "* alkony lassan (,s*ak'ba ha,lott0 " nyirkos le#egő lehűlt0 Ainden/el( lehetett (re*ni a hal'l siralmas s*ag't0 " /-ldben t'tong ly+kak mellett műanyag *s'kba csomagolt halottak /ek1dtek0 N(h'ny /-l( s'trat 'llítottak. amíg /olyt a* a*onosít's+k0 " kert olyan l't#'nyt ny>,tott. mint egy t-megsír0 " magasban a m(dia kopterei k-r-*tek. re/lektoraik (lesen meg#il'gítottak odalent mindent0 Bes*(lt(k. hogy a s*oms*(dok /-ld,eit el-*-nl-tt(k a riporterek0 E#e >gy #(lte. hogy ebben a pillanatban is ors*'gs*erte l'that a horroris*t+k+s k-rny(k0 )őt nem csak ors*'gs*erte. hanem a* eg(s* #il'gon0 "* emberek pedig otthon 1lnek a k(pernyő előtt. (s n(*ik. mik-*ben h'l't adnak. hogy bi*tons'gban #annak0 Valaki ho*ott neki egy k'#(t. ő pedig /elha,totta an(lk1l. hogy (re*te #olna a* í*(t. ma,d /ogott egy m'sik cs(s*(#el. (s !oarke?ho* s(t'lt0 ? E* a harmadik. ami#el #(ge*tem ? t-r-lte le a /(r,e a* arc'r l a* esőcseppeket. mik-*ben kikapcsolta a g(pet. hogy k(**el /olytathass'k a* 's'st0 ? 2ga*ad #olt0 )okkal ross*abb. mintsem k(p*eltem0 ? &arts egy kis s*1netet ? ny>,totta /el(,e a k'#(t E#e0 !oarke h'tral(pett. (s a* arca el( illes*tette a mas*kot. ak'rcsak E#e0 9ab'r e* sem sokat segített0 )'padt arc'n #ere,t(kcseppek gy-ngy-*tek0 ? 9a el,-n a* időm. engem ne tegyenek a /-ld al' ? s* lalt meg halkan0 ? 9am+t a ham+nak. port a pornak. #agy mi a /ene. de (n nem akarok mocsokban /ek1dni0 2nk'bb a t1*et #'las*tom0 "* tis*ta (s gyors0 ? &al'n meg#es*tegeted 2stent. (s -r-kk( /ogs* (lni0 Bi*tosan t-bb a p(n*ed. mint neki0 !oarke hal#'ny mosolyt erőltetett a* arc'ra0 ? Aindenesetre egy pr b't meg(r ? kortyolt bele a k'#(,'ba. ma,d #(gign(*ett a k-r1l-tte l(#ő r(ms(gen0 %(ptelen #olt el/ordítani a tekintet(t0 ? Bdes 7(*+s. E#e0 ? &+dom0 E* #olt Bl+e temető,e0

? )*erintem ink'bb Bl+e holoka+s*t,a0 E#e egy pillanatig hallgatta a gy's*os kopog'st. ahogy a* esőcseppek a műanyag *s'kokat #ert(k0 ? Aorris m'r a*onosított n(h'nyat a /ogt(rk(p alap,'n0 Aar,orie %atest (s Breen AerriCeathert. akik a #'rosb l tűntek el0 Bs 8eena Greenspant. egy harmincegy (#es any't. aki k(t kisgyereket hagyott maga +t'n. (s csak h'romm(r/-ldnyire innen (lt0 )arie Jark(rt. aki h+s*onnyolc (#es #olt. (s /elnőtteket tanított a helyi iskol'ban0 Bi*tosan b'rc'sok is akadnak k-*-tt1k0 Ennek ellen(re mindegyik1ket a*onosítan+nk kell0 B'rmilyen hoss*> ideig is tart0 ? "* s*'mít. hogy kik #oltak. honnan ,-ttek. (s h'nyan s*erett(k őket0 9a nem deríted ki. mindegyik1k csak rothad h>s (s csont marad. ami#( Bl+e tette őket0 Erről #an s* ; ? "ha ? /igyelte E#e. ahogy egy >,abb tetem ker1l a műanyag *s'kok egyik(be0 ? Jedig ők t-bbek0 )okkal. de sokkal t-bbek0 "mikor #(ge*tek. E#e le#ette a #(dőr+h't. (s bedobta a /ertőtlenítőbe0 8egs*í#esebben a*onnal ind+lt #olna *+hanyo*ni0 8egal'bb egy r'n keres*t1l akart '*ni a /orr #í* alatt0 De nem /e,e*t(k be0 A(g nem0 Aik-*ben a kopter /el( tartott. ahol !oarke #'rta. beny>lt a *seb(be. (s s*'ra*on lenyelt egy energiatablett't0 ? )*eretn(k k(rde*ni tőled #alamit ? ke*dte !oarke0 ? Egy ilyen (,s*aka +t'n annyit k(rde*el. amennyit csak akars*. (s amit csak akars*. !oarke0 ? "mikor le*'rod a* 1gyet. s*eretn(k k(t napot #eled t-lteni0 %ettesben0 &'#ol a #il'gt l0 "k'r otthon is maradhat+nk. #agy elmehet1nk #alaho#'. aho#' s*eretn(l. de mindenk(ppen akarom a*t a k(t napot0 Neked is. (s nekem is has*n'lni /og0 )*eretn(m a*t mondani. a*(rt. hogy ennek m(g a* eml(k(t is el/ele,ts1k. de t+dom. hogy e* sa,nos lehetetlen ? #ette ki a ha,'b l a bőrs*alagot0 ? 2nk'bb >gy /ogalma*ok. hogy #iss*anyer,1k a lelki egyens>ly+nkat0 ? E* m(g beletelik egy kis időbe0 Nagy,'b l annyiba. amíg Jeabody l'bra nem 'll0 ? E*t mondanod sem kell0 ? "ha ? karolta 't E#e a /(r,e derek't. (s a* arc'ho* s*orította a* arc't0 ? Flel, 't egy kicsit0 ? Fr-mmel0 ? Nagyon /elka#art e* a* eg(s*0 Erre sohasem lehet /elk(s*1lni0 Bs nem is /i*etik meg0 E*t nem lehet meg/i*etni0 Bmelygek ? ha,totta !oarke #'ll'ra a /e,(t0 ? 2gen. #eled t-lt-m a*t a k(t napot0 Ita**+nk el #alaho#'. !oarke0 Aess*ire0 Csak mi ketten0 Aen,1nk el egy s*igetre ? pr b'lta maga el( id(*ni a* aranyl /-#enyt. a k(k #i*et. (s meg/eledke*ni a műanyag *s'kba csomagolt holttestek l't#'ny'r l0 ? A(g r+h't sem kell #inn1nk mag+nkkal0 !oarke halkan /els ha,tott0 ? Enn(l t-k(letesebbet el sem t+dn(k k(p*elni0

?Aa (,,el m(g dolgo*om0 It'na p'r nap. le*'rom a* 1gyet. (s eltűn1nk innen0 !oarke besegítette a /eles(g(t a kopterbe0 ? Bi*tos #agy benne. hogy (bren t+ds* maradni; Gyakorlatilag gy gys*eren (ls*0 ? )okkal ny+godtabban als*om. ha el#arrtam a s*'lakat csatolta be mag't E#e. ma,d mik-*ben a kopter a le#egőbe emelkedett. előh>*ta a link,(t. (s /elhí#ta a k rh'*at0 Celina a,t t nyitott nekik0 ? Dallas. !oarke. s*-rnyen kimer1ltnek l'ts*otok0 ? Nem t(#eds*0 &+dom. hogy k(ső #an0 Ne harag+d,0 ? Emiatt ne agg d,0 Gyertek be. (s /oglal,atok helyet ? terelte bel,ebb a #end(geit0 ? 9add kín'l,alak meg benneteket #alami#el0 Vacsor'*tatok m'r; ? Egy darabig gondolni sem t+dok a* e#(sre0 De egy k(nyelmes /otelre nem mondok nemet0 ? Bs a*t his*em. egy kis te'ra sem0 ?7 t /og tenni neki ? s* lt k-*be !oarke. mielőtt E#e tiltako*hatott #olna0 Aindkettőnknek , t /og tenni0 ? Egy perc. (s m'r ho*om is ? sietett el me*ítl'b Celina0 9oss*> k-nt-se lebegett a bok',a /elett0 ? Jeabody; ? k(rde*ett #iss*a a konyh'b l0 ? " k-r1lm(nyekhe* k(pest eg(s* , l #an0 %iker1lt a* inten*í#ről ? m(gpedig egy olyan s*ob'ba. amit !oarke ,'rt ki neki0 ? A(g p'r nap. (s ak'r otthon is 'polhat,'k to#'bb. amíg tel,esen rendbe nem ,-n0 ? "nnyira -r1l-k. hogy e*t hallom0 $ogalmam sincs. bes*(lt(l?e Air'#al. de sokat haladt+nk0 "*t his*em. holnap le1lhetek bes*(lni egy rendőrs(gi ra,*ol #al ? t(rt #iss*a. ke*(ben egy t'lc'#al0 ? Ai a ba,; ? k(rde*te. amikor megl'tta E#e arc't0 ? " gyilkost ma d(l+t'n a*onosított+k (s el/ogt+k0 ? 2stenem ? tette le remegő k(**el Celina a t'lc't0 ? Bi*tos; Nem t+dom elhinni0 ? Bi*tos0 Bppen e* a* egyik oka annak. hogy ide ,-tt1nk0 Gondolom. nem n(*ted a híreket0 ?Nem0 &+dod. megtis*títottam a* elm(m. (s a t-bbi0 9ogyan; Aikor; ?"mikor m'r mo*g'sba lend1lt a g(pe*et. minden nagyon gyorsan t-rt(nt0 ? E*ek s*erint b-rt-nbe ker1lt; V(ge #an; ? s ha,tott /el lassan Celina. (s a te'skanna +t'n ny>lt0 ? Nem is t+dom. hogy k-s*-n,em meg0 Nagyon megk-nnyebb1ltem0 9ogy tal'lt'tok meg; ? " s*emtan>k. akik l'tt'k. amikor megt'madta Jeabodyt. nagyon , s*em(lyleír'st adtak r la. (s a kocsi,'r l0 E* #olt a kiind+l'si alap0 " kihallgat'son ke#esebb mint egy ra alatt megt-rt0 ? Nem csak kimer1lt lehets*. de nagyon el(gedett is ny>,tott E#e /el( egy cs(s*(t Celina0 ? V(g1l m(gis a hagyom'nyos rendőri m+nka #e*etett el a sikerhe*0

? N(mi s*erencs(#el0 ? "*t his*em. #(g1l nem sokkal t+dtam ho**','r+lni a* eredm(nyhe*0 ? E* nem iga*0 Nagyon sokat segített(l0 ? Csod'latos k(pess(ged #an ? #ette 't a s* t !oarke ?. amit ki is has*n'ls*0 ? Nem #olt m's #'las*t'som0 ? L. ebben nem (rt1nk egyet ? kortyolt bele E#e a te','ba0 ? &e #'las*tottad őt. amikor meggyilkoltad "nnalisa )ommerst0 ? Aicsoda; ? remegett meg Celina ke*(ben a cs(s*e0 Airől bes*(ls*; ? Bi*tosan m'r h napok ta /igyelted 7ohn Bl+e?t0 8'ttad. ahogy meg-li a* any,'t. Celina; Viss*a t+ds* eml(ke*ni; Ekkor ke*dted /ontolgatni. hogy megs*abad+ls* a #et(lyt'rsadt l; Celina /al/eh(rre s'padt0 ? E* rettenetes0 E* /elh'borít (s rettenetes0 Gyilkoss'ggal gyan>sítas*; "**al. hogy meg-ltem s*eg(ny "nnalis't; Aegtal'ltad a* embert. aki /elelős a hal'l'(rt0 9ogy #'dolhats* meg ilyesmi#el; ? Aegtal'ltam a* embert. aki /elelős ti*en-t nő hal'l'(rt0 &i*en-t(rt. Celina0 Aegtartotta a s*em1ket0 "* elm>lt n(h'ny r't a**al t-lt-tt1k. hogy ki'st+k a holttesteket a* any,a tany','nak a h'ts kert,(ből0 8e/ogadom. hogy t+dt'l arr l a h'*r l0 &i*enh'rom testet tal'lt+nk0 &i*enh'rmat. bele(rt#e a* any,'t is. akit m'r siker1lt a*onosítani0 &i*enh'rom nőt. akiken Bl+e gyakorolt0 E#e arca nem #olt s'padt0 2nk'bb kem(ny. mint a kő. rideg. mint a ,(g0 ? 8'ttad. ahogy meg-lte őket; 9a e*ekhe* ho**'#es*ed Elisa AapleCoodot (s 8ily Napi(rt. m'ris meg#an a ti*en-t0 Celina karba /onta remegő ke*(t0 ? Nem his*ek a /1lemnek0 &>ll(pt(l egy hat'rt0 ? 9a t>ll(ptem #olna. most a*onnal be#ern(m a k(ped. (ppen >gy. ahogy Bl+e is be#erte a t'rsam(t0 ? "*ok +t'n #'daskods*. hogy elmentem. (s pr b'ltam segíteni. csak a*(rt. mert nem egye*ik a holttestek s*'ma; "* 2sten s*erelm(re0 "*onnal hagyd el a h'*am0 "*onnal000 "mikor megpr b'lt /el'llni. !oarke egys*erűen kiny>,totta a ke*(t. (s #iss*anyomta a hely(re0 ? Aarad, ny+gton. Celina ? k(rte hal'losan ny+godt hangon0 ? !ettenetes r'kon ment1nk keres*t1l. (s nem bi*tos. hogy k(pesek les*1nk megőri*ni a hideg#(r1nket0 E*(rt arra k(rlek. marad, ny+gton0 ? Aost meg /enyegets*0 A'ris hí#om a* 1gy#(demet0 ? A(g nem ol#astam /el a ,ogaidat. s* #al nincs s*1ks(ged 1gy#(dre0 "míg e* meg nem t-rt(nik. cs+p'n bes*(lget1nk0 ? Nem s*eretem a* e//(le bes*(lget(seket0 ? &+dod. hogy (n mit nem s*eretek; "*t. ha kihas*n'lnak0 Nem tets*ik. hogy egy hatodik (r*(kkel meg'ldott #agy meg#ert loty megpr b'lt ki,'ts*ani. amikor meg-lte a #olt s*erelme >, bar'tnő,(t0

? Vigy'* a s*'draG Eg(s* (,,el itthon #oltam. amikor meghalt0 "ltat t #ettem be0 %i sem l(ptem a h'*b l0 ? E* a*(rt nem tel,esen iga* ? ,egye*te meg !oarke0 " /el#(telek cs+p'n a*t tan>sít,'k. hogy nem has*n'ltad a /el#on t. (s nem ment(l ki a /őbe,'raton0 De (rdekes m don alattad nem lakik senki. (s nem is lakott a* elm>lt n(h'ny h napban0 )+mmerset apr ho**','r+l'sa a* 1gy siker(he*. gondolta E#e0 ? $elmondtad #el1k a b(rleti s*er*őd(st0 ? &erm(s*etesen. de a*(rt d-nt-ttem000 ?Bs így hirtelen minden nagyon egys*erű ? /olytatta !oarke0 ? %iment(l a* a,t n. amit nem /igyeltek a kamer'k. bement(l a* l"?ba. onnan pedig a tű*l(pcsőn 't a* +tc'ra0 )*em(lyesen ellenőri*tem. mi#el nem #etted a /'rads'got. hogy be/>,d a ke*ed /oly(kony kes*tyű#el0 Aegtal'lt+k a* +,,lenyomataidat a* a,t n. a* ablakon (s a tű*l(tr'n0 ?"* a lak's a* eny(m ? kapkodott idegesen Celina0 B'rhol ott lehetnek a* +,,lenyomataim0 ? "nnalisa nem illett a gyilkos pro/il,'ba0 9ab'r k-*el 'llt ho**' ? ,egye*te meg E#e0 ? !'ad's+l a t-bbieket nem h+s'nggal 1t-tte le0 De te nem #agy nagy (s erős /(r/i. s*1ks(ged #olt #alami seg(des*k-*re0 ? "* 2sten s*erelm(re0 "nnalis't megerős*akolt'k0 Nem his*em. hogy a*t k(p*eled r lam. k(pes lenn(k megerős*akolni egy nőt0 ? Nem is lehetett t>l kellemes a s*'modra0 Ailyen seg(des*k-*t has*n'lt'l; Klyan sok/(l(t lehet kapni0 N(mely olyan #al s'ghű. hogy s*inte meg sem lehet k1l-nb-*tetni a* iga*i h+nc+tk't l0 ? Na de k(rlek0 E#e meg#eregette !oarke t(rd(t0 ? Eln(*(st0 ? E*t sohasem /ogod r'm bi*onyítani0 ? L. Celina. dehogynem ? ha,olt előre E#e. (s Celina s*em(be n(*ett0 ? &e is t+dod. hogy bebi*onyítom0 Aint ahogy a*t is t+dtad. hogy a segíts(geddel #agy an(lk1l. de elkapom 7ohn Bl+e?t0 7ogod #an hallgatni000 ? ke*dte0 ?E* őr1let ? mondta Celina. amikor E#e be/e,e*te a m dosított Airand't0 ? "kkor mi(rt kerestelek #olna meg. (s mi(rt a,'nlottam #olna /el a segíts(gemet; ?Aindig ,obb a tű* k-*el(ben0 E* okos h>*'s #olt a r(s*edről0 ? 9í#om a* 1gy#(dem0 ? Csak ra,ta ? intett E#e a link /el(0 ? 9a megtes*ed. sokkal kem(nyebben b'nok ma,d #eled0 $'radt #agyok0 8e akarom *'rni e*t a* 1gyet ? (s l'tta Celina arc'n. hogy egy pillanatra elbi*onytalanodik0 ? Bl+e?nak nincs oka r'. hogy ha*+d,on. Celina0 &+d,a. h'ny nőt -lt meg0 &i*en-t-t0 "*nap (,,el. amikor "nnalis't meg-lt(k. nem ,'rt a Greenpeace Jarkban0 Van alibi,e0

? "kkor000 ? Valaki m's tette; ? s+gallta E#e0 ? 2gen. #alaki m's0 Valaki. aki ismerte a r(s*leteket. m(g a*okat is. amelyeket nem ho*t+nk a* >,s'gír k t+dom's'ra0 Valaki. aki k(pes #olt lem'solni a gyilkoss'gokat0 De nem /(r/i0 Aert a*nap (,,el abban a parkban egyetlen /(r/i sem ,'rt0 Csak te0 8+cas elhagyott t(ged. (s #(g1l "nnalisa mellett k-t-tt ki0 ? %-lcs-n-sen s*akított+nk. (s 8+cas nem tal'lko*gatott "nnalis'#al. amíg egy1tt #olt+nk0 ? E* iga*0 Val ban nem tal'lko*gattak0 9is*en ő illedelmes. rendes /i>0 Nem csalt #olna meg0 De m'r ismerte0 Aellesleg e*t meg is erősítette nek1nk0 &al'lko*tak. (s 't+grott k-*-tt1k a s*ikra0 8e/ogadom. hogy m'r akkor (rdekelte. mielőtt alaposabban megismerte #olna0 Aint ahogy a*t is. hogy minden gondolat't kiol#astad a /e,(ből0 ? A'r mondtam. hogy nem t-r-k be a* emberek mag'ns*/(r','ba0 ? 9a*+ds*0 Eg(s*en id'ig csak ,'t(knak tekintetted a k(pess(gedet0 Egy (rdekes (s i*galmas ,'t(knak0 E*t egys*er említetted is nekem0 8+cas m'r nem s*eretett t-bb(. (s elment0 &e pedig igyeke*t(l megőri*ni a b1s*kes(ged. (s ked#es #olt'l #ele0 Aost pedig. hogy a* >, ked#ese ilyen rettenetes k-r1lm(nyek k-*-tt halt meg. #igas*t ny>,tas* neki0 )írt'l is. amikor ma d(l+t'n megl'togatott; ? "kkor tal'lko*om 8+cass*al. amikor csak akarok0 " tis*tess(g000 ? Ne bes*(l, nekem tis*tess(gről ? csattant /el E#e0 A'r r(g ta t+dt'l 7ohn Bl+e?r l. (s arr l. amit csin'lt. amikor /elkerest(l a* irod'mban0 $igyelted. ahogy >,ra (s >,ra gyilkol0 Bs kihas*n'ltad a* 'ldo*atait. kihas*n'ltad őt. kihas*n'lt'l engem0 "* egyik bel#'rosi elad eml(ke*ett r'd. Celina0 Eml(ke*ett. hogy n(gy h nap,a bement(l a boltba0 N(gy h nap,a #ett(l n(gy yard #-r-s *sin rt0 Celina hal'losan els'padt0 Vagyis els*1rk1lt0 ? E*000 E* m(g nem bi*onyít000 ? &al'n csak #(letlen0 De ha mindent -ss*eads*. -ss*e'll a k(p0 2ndít(k. s*'nd(k (s lehetős(g ? emelte /el h'rom +,,'t E#e0 ? 2smerted a* 'ldo*atot. a t-bbi gyilkoss'g r(s*leteit. (s a birtokodban #olt a gyilkos /egy#erből is0 Viss*a t+d,+k nyomo*ni addig a bel#'rosi boltig0 2dőbe ker1l +gyan. de k(pesek #agy+nk r' ? #'rt ki egy s*íCer(snyit E#e0 ? &e #agy a* egyetlen. aki meg-lhette "nnalis't0 ? Nem. nem (n tettem ? kapta /el Celina a te','t. ma,d elh>*ta a* orr't0 ? "*t his*em. most sokkal ,obban esne egy brandy0 Nem b'nod; " konyhapolcon tartom0 !oarke /el'llt. (s megind+lt a konyha /el(0 ? Nagyon s*ereted ? mondta Celina E#e?nek0 ? Mgy is mondhat,+k. oda#agy (rte0 ? Aondhatod. ahogy akarod0 ? Ait tenn(l. hogy (ln(d t>l. ha kis*eretne belőled; ? Nem t+dom0

? Bn elengedtem 8+cast ? h+nyta le egy pillanatra a s*em(t. (s amikor kinyitotta. ny+godtan tekintett E#e?re0 ? Jr b'ltam elengedni0 De /',t ? s*orította a s*í#(re a* -kl(t0 %ibírhatadan+l /',t0 Bs minde* sokkal ross*abb lett. amikor beles*eretett abba a nőbe0 &+dtam. hogy soha t-bbet nem ,-n #iss*a ho**'m0 Nincs es(lyem arra. hogy megint >gy s*eressen. mint r(gen ? n(*ett /el. amikor !oarke #iss*at(rt. ke*(ben egy poh'r brandy#el0 ? " /(r/iak rab+l e,tik a s*í#1nket. m(g ha nem is t+dnak r la0 Ekkoriban l'ttam meg Bl+e?t a* 'lmaimban0 $ogalmam sem #olt. hogy mihe* ke*d,ek. de annyira d1h-s #oltam. hogy tel,esen megnyitottam magam előtte0 Bs l'ttam. kicsoda #al ,'ban. (s mit mű#el ? l-ty-gtette a brandy,(t. ma,d kortyolt egyet0 ? Nem a* any,a #olt a* első0 $ogalmam sincs. h'ny nőt int(*ett m'r el előtte0 Breen AerriCeather nyitotta a sort0 Nem l'ttam. ahogy el#is*i a #'rosb l. csak a*t. hogy betes*i egy /+rgonba0 )-t(t #olt0 Nagyon s-t(t0 Fss*ek-t-*te a rettegő l'ny ke*(t. a l'b't. (s bet-mte a s*','t0 !engeteg l'mpa (gett0 Aindent l'ttam. amit abban a s*-rnyű s*ob'ban mű#elt #ele. (s a*t is. ahogy a h'ts kertben el'ssa0 ? Ekkor ke*dt(l ter#e*ni0 ? Nem t+dom0 $ogalmam sem #olt. hogy mihe* ke*d,ek0 %is hí,'n elmentem a rendőrs(gre0 Esk1s*-m. hogy elős*-r e* ,+tott a* es*embe0 De000 De a*t'n m(gsem mentem el. (s gondolkodni ke*dtem. hogy ki lehet e* a* ember. (s mi(rt tes*i a*t. amit tes*0 ? &eh't /igyelted ? /e,e*te be !oarke0 ? $igyelted. hogy r',-,,0 ? 2gen0 Egys*erre tas*ított (s elbű#-lt. de k(pes #oltam0 00 /el#enni #ele a kapcsolatot. (s tan+lm'nyo*ni0 Aik-*ben arra gondoltam: mi(rt nem #(ge* "nnalis'#al; Ainden rendbe ,-nne. ha meg-ln( "nnalis't0 "rra gondoltam. le/i*etem. de e* t>l kock'*atos lett #olna0 E* a* őr1lt tal'n nekem esik0 Ekkor d-bbentem r'. hogy tal'n (n is megtehetn(m helyette0 "*t'n meg-lte Elisa AapleCoodot0 2tt a #'rosban0 Ekkor m'r t+dtam. mit kell tennem ? ha,totta h'tra a /e,(t0 Nem csak a* in/orm'ci k miatt kerestelek meg ? mondta E#e?nek0 ? &+dnom kellett. hogyan #e*eted a nyomo*'st. milyen gyorsan /ogod megtal'lni. (s mit gondols* r lam0 Esk1s*-m. egy r(s*em abban rem(nykedett. hogy letart *tatod. hogy meg'llítod. mielőtt000 Beleegye*tem a hipn *isba0 A(g "nnalisa hal'la előtt ? eml(ke*tette E#e?et0 ? Fnk(nt0 %(rtem Air't. hogy a*onnal l'ss+nk ho**'. de t>ls'gosan #atos #olt0 ? 9ib'*ott0 ?&erm(s*etesen0 Nem így kellett #olna t-rt(nnie0 9a csak egyeden r(s*let m'shogy alak+l. gyorsan Bl+e nyom'ra #e*ettelek #olna0 9a a*nap (,,el "nnalisa nem #'g 't a parkon. le/>,om a* eg(s*et0 9a nem r-#idíti le a* +tat. egys*erűen od(bb'llok. (s mindent elmondok neked. amit l'ttam0

De nem így t-rt(nt ? remegett meg Celina. (s nagyot kortyolt a brandyből0 ? Egy pillanatra megl'tta a* arcomat0 Fs*s*e*a#arodott0 De t>l k(ső #olt m'r ahho*. hogy megh'tr'l,ak0 Nem t+dtam abbahagyni ? s ha,tott nagyot0 ? Aikor ,-tt(l r'; ? "mikor kider1lt. hogy ismered 8+cas Grande?ot0 ? %(rlek ? legyintett Celina0 ? Kkos nő #agy. de akkor m(g nem t+dhatt'l semmit0 Aira rendelő,(ben belepillantottam a /e,edbe. (s a*+t'n is. hogy Bl+e megt'madta Jeabodyt0 ?Nem te #agy a* egyetlen. aki k(pes el*'rni bi*onyos k(peket m'sok t+data elől ? ha,totta /(lre a /e,(t E#e0 Aondtam. hogy Air'nak #an egy Cicca?hí#ő l'nya. aki s*int(n m(di+m0 &őle tan+ltam n(h'ny tr1kk-t0 ? &>l,'rt'l a* es*emen0 ? így iga*0 De nem el(g gyorsan. k1l-nben a t'rsam nem ker1lt #olna k rh'*ba0 ? $ogalmam sem #olt. hogy Bl+e meg /og,a t'madni0 Aire r',-ttem. m'r t>l k(ső #olt0 Jr b'ltalak el(rni0 %ed#elem Jeabodyt0 ? Bn is0 Vis*ont s*erintem a t-bbi nő ir'nt. akit Bl+e le,m(s*'rolt. nem (re*t(l semmit0 Celina /inoman meg#onta a #'ll't0 ? Kk(t nem ismertem0 ? Bn igen0 ?" s*erelem miatt tettem0 B'rmit is csin'ltam. csak a s*erelem miatt0 ? E* csak d+ma0 )a,'t magad miatt csin'ltad0 Fn*(sből (s hatalom#'gyb l0 "* emberek nem gyilkolnak a s*erelem(rt. Celina0 E* csak 1gyes ki/og's ? t'p's*kodott /el E#e0 <ll, /el0 ? " bír meg /og (rteni0 El#es*ítettem a* es*emet. ennyi a* eg(s* ? 9idd csak e*t0 Celina )anche*. letart *tatlak "nnalisa )ommers előre meg/ontolt s*'nd(kkal #al meggyilkol'sa. megerős*akol'sa (s megcsonkít'sa miatt0 E* legal'bb ti*en-t (#0 ? &i*en-t000 Nem ít(lhettek el a*(rt. amit tettem ? pr b'lta megker1lni E#e?et. de m'r csattant a cs+kl ,'n a bilincs0 ?Dehogynem0 Elít(l1nk0 Bs /ogad,+nk. hogy meg t+dom győ*ni a bír t a magam iga*'r l ? n(*ett /el E#e. amikor AcNab (s $eeney kis*'lltak a /el#on b l0 ? !'ad's+l a #iselked(sed ho**','r+lt. hogy s>lyosan meg#er,enek egy rendőrtis*tet0 Vigy(tek0 AcNab megragadta Celina kar,'t0 ? " legnagyobb -r-mmel0 ? " letart *tat'st #(g*ő nyomo* ne#e hely(re Delia Jeabodyt ír,atok0 AcNab s* ra nyitotta a s*','t. ma,d megk-s*-r1lte a tork't0 ? %-s*-n-m. hadnagy0 ? Aen, ha*a. k-ly-k ? /ogta meg Celina m'sik kar,'t $eeney0 ? 2nnentől m'r k(*be #ess*1k a* 1gyet0

E#e hallotta. hogy a li/t megind+l le/el(0 ? 2derendelek egy egys(get0 Aegl't,+k. tal'lnak?e #alamit ? d-r*s-lte meg a s*em(t0 ? Aa,d holnap le*'r,+k a* 1gyet0 A'ra m'r el(g #olt0 ? @ene /1leimnek ? hí#ta #iss*a !oarke a /el#on t0 ? 7 l csin'ltad. hadnagy0 <tadtad Jeabodynak a dicsős(get0 ?Aeg(rdemelte0 A(g mindig *>g a /e,em ? mo*gatta meg a #'ll't E#e. (s bel(pett a kabinba0 ? " s*emem le akar cs+k dni. de a testem m(g tel,esen (ber0 ?"*t his*em. e*en segíthet1nk. amint ha*a(rt1nk0 9+nyd le a s*emed ? ha,olt előre !oarke. (s hoss*an megcs kolta a /eles(g(t0 ? Aa,d (n gondoskodom a testedről0 ? E* >gy hang*ik. mint #alami meg'llapod's ? l(pett ki E#e a kap+n. ma,d #iss*a/ord+lt. (s lepecs(telte0 ? El'llt a* eső0 ? "*(rt m(g nyirkos egy kicsit a* idő0 ? Nem ba,. e*t s*eretem0 ? %ed#elted Celin't ? 'llapította meg !oarke0 ? 2gen ? pillantott #(gig E#e a* +tc'n0 ? Val ban megked#eltem0 Valamennyire m(g mindig ked#elem. annak ellen(rc. hogy t+dom. mit tett0 !oarke 'tkarolta a /eles(ge #'ll't0 ? )*erinted s*ereti 8+cast; ? Nem ? mert E#e t+dta. hogy e* m'r nem s*erelem0 Csak a*t his*i mag'r l ? 1lt be e*>ttal a* +tas1l(sre. (s mik-*ben !oarke #e*etett. k(nyelmesen elhelye*kedett. (s 'sított egyet0 Aa,d h'tradőlt. (s leh+nyta a s*em(t0 &+dta. hogy !oarke >gyis ha*a#is*i0 2gen. ő ismerte a* iga* s*erelmet0 " GK8D BKK% %2"DL k-ny#kín'lata megtekinthető a CCC0goldbook0h+ Ceblapon " GK8D BKK% %2"DL el(rhetős(gei: &el0/a:: 2 50?Q42. 50?Q45 E?mail: in/o8goldbook0h+ " kiad k-ny#ei korl'to*ott p(ld'nys*'mban ked#e*m(nnyel megrendelhetők a CCC0goldbook0h+ on?line k-ny#esboltban %-ny#eink tel,es #'las*t(ka meg#'s'rolhat a ki*'r lagos ter,es*tőn(l. a JBC)2 D2!E%& %$&0 B+dapesti %irendelts(g(n HH5Q B+dapest. &omori +0 550 Aegrendelhető: 6450 J(cs. "lkot's +0 50 &el0: 62 666?000. /a:: 62 666?HHH E?mail: in/o8ale:andra0h+ CCC. ale:andra0 h+ %-ny#einket keresse a k-ny#esboltokban

(s a k-ny#'r+h'*akbanG NL!" !KBE!&) 0 D0 !KBB AE@&E8ENN8 " 9"8<8B" " 9"8<8 $BNDBBEN 9"89"&"&8"N " 9"8<8B"N A<AK!K) 9"8<8 %eresse a k-ny#esboltokban. de ked#e*m(nnyel megrendelheti k-*#etlen1l a kiad t l is a CCC0goldbook0h+ on?line 'r+h'*ban. illet#e a* 2 50?Q45 tele/on?. illet#e /a:s*'mon0 Vis*ontelad k ,elentke*(s(t #'r,+k a ki*'r lagos ter,es*tőn(l. a JBC)2 D2!E%& %/t?n(l0 J(csi Direkt %/t0. 6450 J(cs. "lkot's +0 50 &el: 62666?000. $a:: 62666?HHH ? e?mail: in/oale:andra0h+ J(csi Direkt %/t0 B+dapesti %irendelts(ge HH5Q B+dapest. &omori +tca 550 s*'m &el0: 50?44Q2 ? &el/a:: 50?44Q5 NL!" !KBE!&) 70 D0 !KBB " 9"8<8 )@EA&"NM2 9"8<8K) 9Ű)BG 9"8<8K) E&B8E& 9"8<8K) <!I8<) 9"8<8K) C)<BE&<) 9"8<8K) )@N8E&B)N"J 9"8<8K) <!&"&8"N)<G 9"8<8K) %BJA<) 9"8<8K) 9")KNA<) 9"8<8K) V<8<) %eresse a k-ny#esboltokban. de ked#e*m(nnyel megrendelheti k-*#etlen1l a kiad t l is a CCC0goldbook0h+ on?line 'r+h'*ban. illet#e a* 2 50?Q45 tele/on?. illet#e /a:s*'mon0 Vis*ontelad k ,elentke*(s(t #'r,+k a ki*'r lagos ter,es*tőn(l. a JBC)2 D2!E%& %/t?n(l0 J(csi Direkt %/t0. 6450 J(cs. "lkot's +0 50 &el0: 62666?000. $a:: 62666?HHH ? e?mail: in/oale:andra0h+ J(csi Direkt %/t0 B+dapesti %irendelts(ge HH5Q B+dapest. &omori +tca 550 s*'m &el0: 50?44Q2?&el0/a:: 50?44Q5 NK!"!KBE!&) " )K!) M&7"2 "* ír nő h'rom ked#es kisreg(nye a s*erelemről. m'gi'r l (s a boldogs'gr l " BK)@K!%<NDK% L!<7" " &B8 !L@)<7" &<VK82 V28<G " bos*ork'nyok r','ban egy nyomorg kir'lys'g #ar'*sl istene meg,-#end-li egy b'tor (s gy-ny-rű nő el,-#etel(t. aki a s*erelemben a s*í#(t. a csat'ban a sors't k-#eti000 " t(l r *s','ban egy t'#oli s*igeten. melyet -r-k t(l s>lyt. a /iatal kir'lynő meggy gyít egy sebes1lt harcost ? (s a* iga* s*erelem (r*(se /elol#as*t,a a s*í#(t0 " &'#oli #il'gban egy elragad . k-*(pkori d(mon#ad's* (rke*ik a h+s*adik s*'*adi NeC Dorkba. hogy meg#í#,on a* idegen #il'g kihí#'sai#al ? (s a /(r/i#al. aki a #(g*ete0 %eresse a k-ny#esboltokban. de ked#e*m(nnyel megrendelheti

k-*#etlen1l a kiad t l is a CCC0goldbook0h+ on?line 'r+h'*ban. illet#e a* 2 50?Q45 tele/on?. illet#e /a:s*'mon0 Vis*ontelad k ,elentke*(s(t #'r,+k a ki*'r lagos ter,es*tőn(l. a JBC)2 D2!E%& %/t0?n(l0 J(csi Direkt %/t0. 6450 J(cs. "lkot's +0 50 &el0: 62666?0000 $a:: 62666?HHH ?e?mail: rendelesale:andra0h+ J(csi Direkt %/t0 B+dapesti %irendelts(ge HH5Q B+dapest. &omori +tca 550 s*'m &el0/a:: 50?44Q2. 50?44Q5 NL!" !KBE!&) G 00 ri.0ini0 " )K!) I&2"H NL!" !KBE!&) " A<G2" M&7"2 :: NL!" !KBE!&) "r Cin Vattai =EEE "* ír nő h'rom legked#esebb. Erors*'gban ,'ts* d t-rt(nete: AEGB"BKN<@V" A2NDF!F%%B "@ <8AK% B2!KD"8A<B"N " Aegbabon'*#a című t-rt(netben egy gy-ny-rű nő e*er (#ig tart bűb',t bocs't 'lmai /(r/i,'ra ? (s e**el olyan r(m'lmot s*abadít el. ami#el csak a s*erelem #eheti /el a harcot000 " Aind-r-kk( egy b',os l'ny +ta*'s't mes(li el egy m'sik #il'gba ? (s meg,elenik benne egy , k(pű mű#(s* is. aki k(pes 'talakítani a s*erelem ere,(t0 "* 'lmok birodalm'ban egy /iatal l'ny ker1l kapcsolatba egy idegen /(r/i m>lt,'#al ? (s a* 'tokkal. ami mind-r-kre sa,'t 'lmai csapd','ba *'rta0 " A<G2" I&2"2 %eresse a k-ny#esboltokban. de ked#e*m(nnyel megrendelheti k-*#etlen1l a kiad t l is a CCC0go2dbook0h+ on?line 'r+h'*ban. illet#e a* 2 50?Q45 tele/on?. illet#e /a:s*'mon0 Vis*ontelad k ,elentke*(s(t #'r,+k a ki*'r lagos ter,es*tőn(l. a JBC)2 D2!E%& %/t0?n(l0 J(csi Direkt %/t0. 6450 J(cs. "lkot's +0 50 7el0: 62666?0000 $a:: 62666?HHH ? e?mail: rendelesale:andra0h+ J(csi Direkt %/t0 B+dapesti %irendelts(ge HH5Q B+dapest. &omori +tca 550 s*'m &el0/a:: 50?44Q2. 50?44Q5 bestsellerír nő,(nek leg>,abb reg(nye a s*e:i (s i*gat soro*atban. amely E#e Dallas (s /(r,e. !oarke kaland,ait k-#eti nyomon NeC Dork Cityben0 " technol gia (s a* embers(g s*emben'll's'nak a kor'ban Dallas egy gyilkos +t'n nyomo*. aki a* 'ldo*atai testr(s*eit gyű,ti0

. rendőrkapit'nys'g hadnagy't a Central Jarkba k1ldik ? (s e**el ke*det(t #es*i egy pokoli nyomo*'s0 "* 'ldo*atra a nyaka k-r1l egy #-r-s *sin rral ? egy t part,'n. a s*ikl'k k-*-tt ?tal'ltak r'0 " gyilkos olyan hely*etbe iga*ította a ke*(t. mintha im'dko*na0 De Dallas att l r(m1lt meg a legink'bb. hogy hi'ny*ott mindk(t s*eme ? mintha egy seb(s* mets*ette #olna ki a l'ny /e,(ből0 E#e egyre k(ts(gbeesettebben keresi a #'las*t. ahogy egyre t-bb. +gyanolyan. ,elleg*etes s(r1l(seket #iselő 'ldo*at ker1l elő0 Aeggyő*őd(se ellen(re el/ogad,a egy m(di+m segíts(g(t. aki egym's +t'n a#at,a be a l'tom'saiba. amelyek d-bbenetes r(s*letess(ggel ,elenítik meg a gyilkoss'gokat0 "mikor Jeabody. E#e t'rsa (s bar'tnő,e menek1l(s k-*ben s>lyosan megs(r1l. egys*eriben sokkal magasabb les* a t(t0 Va,on a s*emek s*imboli*'lnak #alamit; Egy el/a,*ott s*ertart's kell(kei; Vagy a gyilkos csak eml(kbe #is*i őket mag'#al; " /(r,e. !oarke segíts(g(#el Dallasnak r' kell ,-nnie a gyilkos Gyorsl(pt1 s* rako*'s ?Jeople ŐA 2)BN 345 42 06 0