MANDAMIENTOS DE IFÁ PARA BABÁLAWÓ ( FRAGMENTO ) Servirás a Ifá mien ras !a "#n"ien"ia e a"#m$a%e& A'#rarás a O!(fi) * a'#rarás a Ó''+) !a Ma're Prim#r'ia!& In"!

inarás + "a,e-a) s#!# an e !a $resen"ia 'e Or.s/a) an e !#s Es$.0ri +s 'e Ifá) * an e !#s Ma*#res 1+e e "#n'+2er#n an e !a P+er a 'e + Sa"er'#"i#) * res$#n'ier#n "#n s+ /#n#r $#r i& 3 $ara +n#s * # r#s $r#n+n"iarás ,en'i"i(n en "a'a '.0a 'e + vi'a& L!evarás !a $a!a,ra ,en'i a 'e Ór+nmi!á '#n'e1+iera 1+e e !!even +s $as#s) * a #'a $ers#na 1+e es"+"/e + v#-& Man en'rás !ea! a' a + "#m$r#mis#) re"#r'an'# 1+e eres sa"er'# e 'e Ifá en #'# m#men #) * en #'# !+4ar& Es +'iarás siem$re) * me'i arás * es"+'ri%arás en e! "#n eni'# 'e !a $a!a,ra sa4ra'a 'e Ifá) /as a 1+e a$ren'as a re"#n#"er!a en "a'a 'e a!!e 'e !a vi'a& N# $ermi irás !a rai"i(n& N# $ermi irás !a $r#fana"i(n& N# e inv#!+"rarás en se'i"i#nes& N# $ermi irás 1+e se a,+se 'e +na m+2er& N# $ar i"i$arás en "a!+mnias # 'ifama"i#nes& N# $ermi irás e! a,+s# 'e! f+er e s#,re e! '5,i!) * e a!iarás a! '5,i! $ara "#rre4ir a! f+er e& N# a$r#ve"/arás + "#n'i"i(n 'e sa"er'# e) ni +s $#'eres) ni !a inf#rma"i(n 1+e !!e4+e a + "#n#"imien #) $ara re"rear e "#n e! "+er$# 'e 1+ien e s#!i"i a a*+'a) ni 'e er"eras $ers#nas& G+ar'arás en se"re # !# 1+e se e "#nf0.e& T+s !a,i#s se "errarán $ara 'em#s rar 1+e Ifá sa!va a! m+n'#) $#r1+e Ifá es !a "#nfian-a 'e! m+n'#& Te +nirás * "#m$ar irás + vi'a "#n +na m+2er 1+e e re$resen e& Ten'rás +na m+2er ,a2# + mism# e"/#) 1+e sea sa"er'# isa 'e Ifá& 6#nrarás a + $a're * a + ma're na +ra!es) * a + $a're * a + ma're en e! 7+! #) en !a vi'a * en !a m+er e& Les $r# e4erás * !es s#s en'rás "+an'# se /a4a ne"esari#& Serás /erman# 'e +s /erman#s * /ermanas 'e Ifá) $ara 1+e e! m+n'# "#n#-"a $#r +s a" #s) e! si4nifi"a'# 'e !a 6erman'a' 'e Ifá& Ense%arás a 1+ienes na-"an 'e +s "#nsa4ra"i#nes) 'e "+a!1+ier "+! # 1+e $r#feses) e! va!#r 'e !a fami!ia re!i4i#sa) en !a vi'a * en !a m+er e& Transmi irás a +s /i2#s !#s $re"e$ #s * ense%an-as) a !#s /i2#s 'e +s Ma*#res) * a "+an #s re8nan !as "#n'i"i#nes * se 2+ramen en se48n !a D#" rina 'e Ifá) $er# a na'ie más& Pr# e4erás + "+er$#) * !# $re$ararás $ara servir e& Ben'e"irás * $r# e4erás a !a Na +ra!e-a 1+e e r#'ea) * 'e !a 1+e e servirás& T+ $+er a) a8n "erra'a) $ermane"erá siem$re a,ier a) $#r1+e serás +n servi'#r siem$re 'is$+es #) "#m# !#s A$(s #!es 'e Ifá en e! 7ie!# e!i4ier#n servir a !a 6+mani'a' en !a Tierra& Re"i,irás a #'#s $ara a*+'ar!es) * "#m$ar irás "#n !#s 'emás se48n + en en'imien #) mas n# $ermi irás e! /#n#r 'e sen arse a + $r#$ia mesa) "#n + m+2er * +s /i2#s) a! /#m,re 1+e ma! ra a a s+ m+2er * a s+s /i2#s& N# "#nver irás en se"re # !# 1+e n# 'e,ier0a ser!#& Preservarás e! se"re # 'e !# 1+e 'e,e ser $r# e4i'#& Ins r+irás a 1+ien !# ne"esi e * 1+iera a$ren'er 'e i& N# !!evarás !a a'ivina"i(n 'e Ifá f+era 'e + $r#$ia "asa& 9+ien s#!i"i e !a a'ivina"i(n 'e Ifá) 'e,erá ir a + !+4ar& Te "#nver irás en 4ran "#n#"e'#r 'e + $r#$i# "amin# 'e vi'a) se48n !a !e" +ra 'e +s Ó''+n) * e a!inearás "#n es e "#n#"imien # $ara ransi ar /a"ia + me2#r 'es in#& Ense%arás a #'#s) * re"#r'arás $ara i mism#) 1+e I á es !a !e" +ra 'e! "amin# 'e !a vi'a) an sa4ra'a "#m# !a vi'a 1+e ref!e2a * "#m# !a $ers#na 1+e !a vive) * n# a%a'irás ni #mi irás se48n + $r#$ia "#nvenien"ia) a !# 1+e sea v#!+n a' 'e Ifá ransmi ir a "a'a $ers#na& L!evarás !a "+ra"i(n se48n + sa,i'+r0.a) a !as men es * a !#s "+er$#s 'e !as $ers#nas) * a "a'a iem$# * a "a'a !+4ar) sin "#nsi'erar # ra "#sa 1+e n# sea !a v#!+n a' 'e Ifá& N# será + $r#$(si # ser ,+en#) sin# ser 2+s #) * 2+-4arás "#n 2+s i"ia * "#n sa,i'+r0.a se48n + en en'imien #) $#r1+e s#!# !a 2+s i"ia * !a e1+i'a' $r#$#r"i#nan +na 4+.0a $ara e1+i!i,rar !as ev#!+"i#nes en re e! ,ien * e! ma!& A$!i"arás a""i#nes "#rre" #ras "+an'# se /a4a ne"esari#) sin #'i#s) sin ren"#res) sin a!e4rar e) sin "#m$!a"er e * sin inv#!+"rar e) $#r1+e n# eres $ar e 'e !# 1+e s+"e'e) * s#!# e 'e,es a Ifá& Re"#r'arás 1+e + vi'a *a n# e $er ene"e) $#r1+e eres !#s #2#s 'e Ifá) eres !#s #.'#s 'e Ifá) eres !a ,#"a 'e Ifá) * !a "#nfian-a 'e Ifá&

erá "#nservarse& 7+an'# !#s ma*#res !!e4ar#n a !a ierra /i"ier#n #'# !# 1+e se !e a'vir i( 1+e n# 'e.e in en ar na'a "+an'# n# se sa.as s#n /#2as 'e! ár.< E!!#s avisar#n 1+e se 'e.e en4a%ar a !as $ers#nas& G< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.e'e"er !#s man'amien #s es s+ res$#nsa.i"i#nes& L< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.8K $r#/i.erás ener ma!as in en"i#nes "#n na'ie * ser fa!s#& J< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.ien * "#n m+"/# res$e #& :B<E!!#s avisar#n 1+e n# se !e 'e.a& ) Es 'e"ir 1+e 'e.en a"#s ar "#n !as es$#sas 'e !#s NGBONI& Es 'e"ir res$e ar !as !e*es m#ra!es& :F< E!!#s avisar#n 1+e n+n"a se a"+es e "#n !a es$#sa 'e +n ami4#& Es 'e"ir n+n"a se rai"i#na a +n ami4#& :G< E!!#s avisar#n 1+e n+n"a seas "/ism#s#& Es 'e"ir 1+e n+n"a reve!es se"re #s en"#men'a'#s& :.ri"a '#n'e se /a"e e! a"ei e 'e "#r#2# en ierra *#r+.e& Es 'e"ir 1+e n# $re en'as ser sa.an /a"er& Em$e-ar#n a m#rir +n# 'e rás 'e! # r#& Gri ar#n * a"+sar#n a Or8nmi!a 'e asesina #& Or8nmi!a 'i2# 1+e n# era 5! 1+ien !#s es a.a!aA#s) avisar#n n# !!amen es+r8 (es +n i$# 'e %ame) es+r8& Es 'e"ir) n# 'i4an !# 1+e n# sa.e +sar !as $!+mas 'e II#('e ( $!+mas sa4ra'as) Es 'e"ir n# r#m$er a.e #rinar 'en r# 'e Áf# ( !a fá.an $#r ILE<IFE $ara $e'ir !ar4a vi'a& =>ivirem#s an !ar4a vi'a "#m# 'e"!ar( O!#''+mare (Di#s 'e !#s 3#r+.a)? Es a $re4+n a f+e a IFA) IFA "#n es (@ :< E!!#s (!#s Ba.as (n a +n an"ian#& Es 'e"ir 1+e se 'e.i!i'a' 'e "#m$#r ase) "#n /#n#r * #.as (n a +n "ie4#& Es 'e"ir 1+e 'e.em#s res$e ar siem$re a !#s 1+e s#n más '5.ien !im$i#s& ::< E!!#s avisar#n 1+e n# se !e 'e.em#s man ener !#s ins r+men #s sa4ra'#s !im$i#s& :M< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.a ma an'#& Or8nmi!a 'i2# 1+e !#s ma*#res m#rirán $#r1+e n# "+m$!en "#n !#s man'amien #s 'e Ifá& Or8nmi!a 'i2# 1+e !a /a.e "+i'ar) res$e ar * ra ar m+* .a!aA#& Es 'e"ir 1+e se 'e.e'e"er !#s man'amien #s es mi res$#nsa.ási"#s& C< E!!#s avisar#n 1+e n# !!amen a D'i'E ( e! $eri"# ) ##'e (m+r"i5!a4#) Es 'e"ir n# 'es#rien ar 2amás a !as $ers#nas ni !!evar!as $#r fa!s#s "amin#s& F< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'i4a 1+e !as /#2as 'e !as "ei.e 1+i ar e! .e 1+i ar e! .i# "+an'# n# !# eres& .i!i'a'& Or8nmi!a 'i2# 1+e !a /a.e res$e ar a !#s 1+e ienen "ar4#s im$#r an es) e! res$e # m+ +# 'e.i!i'a' 'e "#m$#r ase) "#n /#n#r * #.i!es 1+e +n# * ra ar!#s ..em#s man ener n+es r#s em$!#s .E!!#s (!#s :.ien a n+es r#s ma*#res K an"ian#s& :C< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.'er a$are"e ines$era'amen e& .< E!!#s avisar#n 1+e n# !e fa! en res$e # ni se a"+es en "#n !a es$#sa 'e +n Ba. Ma*#res) an'a.#! 'e #rir#& Es 'e"ir 1+e n+n"a se 'e.e ser /+mi!'e * n# e4# "en ris a& H< E!!#s avisar#n 1+e n# se 'e.en& B< E!!#s avisar#n a !#s ma*#res 1+e n# !!amen a !#s es+r8 ("+en #s sa4ra'#s) es+r8) Es 'e"ir n# /a4a ri #s 'e !#s 1+e n# en4a "#n#"imien #s .i!i'a'& 9+e en 'ire""i(n e1+iv#"a'a n# se $+e'e a'ivinar& Es 'e"ir 1+e a ve"es +n !.e 'efe"ar en E$( ( "#mi'a 'e Ifá # 'e san #&)& Es 'e"ir 1+e 'e.e en rar en !a "asa 'e +n AIa!á ( i +!# 'e 2efa +ra 'e Ifá) Es 'e"ir 1+e n# 'e.