You are on page 1of 4

Relaţiile dintre două personaje „Ion” de Liviu Rebreanu (Varianta 29) Romanul „Ion” este prima creaţie epică majoră

a lui Liviu Rebreanu , impunânduse încă de la apariţie în peisajul literaturii române prin ri g o a r e a construcţiei, stil, care îi conferă statutul de creator al romanului românesc obiectiv şirealist de valoare. „Ion” este un roman obiectiv , r e a l i s t , c a r e a f o s t p u b l i c a t î n a n u l 1 9 2 0 , î n perioada interbelică a literaturii române, fiind o frescă socială a satului transilvăneande la începutul secolului XX. T e ma r o ma n u l u i e s t e p r o b l e m a p ă m â n t u l u i î n T r a n s i l v a n i a s f â r ş i t u l u i secolul ui al XIX-lea, fiind o frescă socială, o monografie a satului românesc. Cultulţăranului român pentru pământ este considerat de Rebreanu însuşi: „problema vieţii româneşti, a existenţei poporului românesc, o problemă menită să fie veşnic de actualitate” . Încă de la începutul romanului se prezintă relaţiile temporale şi spaţiale şi,de asemenea, personajele principale, ceea ce conferă veridicitate romanului realist.Acţiunea romanului începe într-o zi de duminică, în care locuitorii satului Pripas se află la horă, în curtea Todosiei, văduva lui Maxim Oprea. Conflictul central din roman este reprezentat de lupta pentru pământ în satul tradiţional, unde posesiunea averii condiţionează dreptul indivizilor de a fi respectaţiîn comunitate. Conflictul exterior social , d e i n t e r e s e , î n t r e I o n a l Gl a n e t a ş u l u i ş i Vasile Baciu, este dublat de conflictul interior , dat în sufletul personajului central,I o n , c o n f l i c t p r e c i z a t î n s t r u c t u r a r o ma n u l u i p r i n t i t l u l c e l or două părţi: Glasul pământului şi

ş t i e ma i mu l t d e c â t p e r s o n a je l e s a l e .Glasul iubirii . Ion. cel care iubeşte pământul mai mult decât pe o mamă. ca o chemare. care nu se implică în faptele prezentate. Naratorul este omniscient. iar Ion este un ţăran harnic... însă dornic de a obţine a v e r e . î i aşază la polii opuşi ai ierarhiei sociale: Ana este fiica celui mai bogat om din sat. Statutul iniţial a l c e l o r d o u ă p e r s o n a je a l e c ă r o r d e s t i n e s e i n t e r s e c t e a z ă . trebuie! De pe atunci pământul i-a fost mai drag ca o mamă ”. cunoscut de la început la final.(:. El plăsmuieşte traiectoriile existenţei personajelor. Cele două chemări lăuntrice nu îl aruncă într-o situaţie-limită. Perspectiva narativă p r e z e n t ă î n r o ma n u l „Ion” este obiectivă. setea de pământ îl stăpâneşte. între el şi pământ e x i s t â n d o l e g ă t u r ă organică. ş i omniprezent. La polul opus se află Ana. urmându-şi ambiţiile . pe Florica. instinctul de proiprietate este în relaţie de opoziţie cu celerotic . nu simultan.. o fată fără pământ. dirijând evoluţia lor ca un regizor universal. copleşindu-l. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului.. lasă viaţa să curgă.)Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. sugerată în secvenţa a doua din cap. 1 Pe de altă parte. pentru că forţa lor se manifestă succesiv. lipsită de afecţiunea maternă şi de . De aici drama personajului care nu poate alege . naratorulfiind obiectiv şi detaşat . dar sărac.. iubeşte în acelaşi timp. conform unui destin prestabilit. personaj ceilustrează cel mai clar tipologia victimei: îndrăgostită de Ion şi traumatizată de un tată prea dur.ci se supune destinului.Veşnic a pizmuit pe cei bogaţi şi veşnic s-a înarmat într-o hotărâre pătimaşă: trebuie să aibă mult pământ. P e n t r u I o n instinctul posesiunii este puternic. Ii: .

pe care Ana o refuză. . ) Da r F l o r i c a e r a m ai s ă r a c ă c a d ân s u l .şi dădea bine seama dacă i-e dragă. pe care o atrage laumbra unui nuc. cele două personaje sunt victimele unor destineimanente. După ce Vasile Baciu află cine estetatăl copilului. o scenă semnificativă este scena de laînceputul romanului. În inconştienşţa lui sinceră. în care sunt p r e z e n t a t e gândurile lui Ion în timpul conversaţiei cu Ana: .. individul nu îşi poate depăşi condiţia. î n p r i v i n ţ a s e n t i m e n t e l o r p e n t r u A n a . Î i a s c u l t a g l a s u l plângător şi -l cuprindea mila.orice formă de comunicare. Din dorinţa de a-l putea forţa pe Vasile Baciusă i-o dea pe Ana. Iubise pe Florica şi. în acelaşi timp se gândea la Florica . Ana i seoferă lui Ion căutând la el afecţiunea de care a fost lipsită. ş i c a s e . O altă scenă . Î n s c h i mb . Ana devine fascinată de moarte. dar şi pământurile.este prezentă în mintea lui. Din perspectivă morală. el caută să refacă relaţiile cu Florica.. Ana realizează că toate sacrificiile ei au fost inutile şi că nici măcar copiluln u – l p o a t e f a c e p e I o n s ă o i u b e a s c ă . Paralel cu evoluţia conflictului dintre cei doi bărbaţi. când Ion pleacă de la horă şi o caută pe Ana.( . În momentul în care Savista îi spune despre relaţia dintre Ion şiFlorica.. d u p ă s e d u c e r e a An e i . de câte ori ov e d e a s a u î ş i am i n t e a d e e a . iar Ion manipulatorul. îns u f l e t u l p e r s o n a j u l u i m a i e x i s t ă d u b i i .după obţinerea pământurilor. . femeia pe care o iubeşte. în urma căruia fata rămâne însărcinată.În ilustrarea relaţiei dintre cei doi . deşi ea e prezentă. pe când Florica. Statuturile psihologice ale celor doi sunt.i f u s e s e d r ag ă A n a ş i n i c i acuma nu. Ei s u n t v i n o v a ţ i c ă î n c a l c ă l e g i l e n e s c r i s e conform cărora destinul nu poate fi schimbat. Ana devine obiectul răzbunării celor doi bărbaţi. Ion urmează conştient un plan de seducere aAnei. amintindu-i de tatăl ei. de asemenea. ea nu poate fi decât o victimă într-o lume condusă după legi patriarhale. antitetice: Ana ecea manipulată. găsind-o ca unicăsoluţie salvatoare. s i m ţe a c ă o m a i i u b e ş t e . absentă fizic de la scenă. manipulaţi de două dorinţe diferite: Ion de dorinţa de a obţine pămân.S e c v e n ţ a următoare este realizată în stil indirect liber. receptorul textului nu are niciun dubiu că Ion nu o iubeşte pe Ana. i a r A n a a v e a l o c u r i . iar A n a d e d o r i n ţ a d e a o b ţ i n e a f e c ţ i u n e . Aici Ion îi oferă ţuică. Naivă şi supusă autorităţiimasculine. ş i v i t e m u lt e . î n c o n s e c i n ţă s e s p â n z u r ă . . i g n o r ă s u f e r i n ţ a acesteia din cauza bătăilor şi a umilinţelor tatălui ei.”În timp ce. N u . I o n e c o n s e c v e n t î n u r mă r i r e a p l a n u l u i s ă u ş i . în ai cărei ochi nuse uită când îi vorbeşte.

P e d e a l t ă p a r t e . c ă u t â n d i u b i r e a .semnificativă pentru relaţiile dintre cei doi este cea în care. Pe de-o parte. arogant şi superior. dar şi prin sinceritatea instinctuală care îi împiedică pe ceid o i s ă c o m u n i c e conferindu-le celor doi statut de victime în faţa unui d e s t i n implacabil. R ă c e a l a l u i I o n . în vreme ce Ion.şi schimbe statutul psihologic.şi cu atenţie feliile de mâncare şiştergându . P e n t r u An a . c e i d o i e ş u e a z ă t o c m a i d i n c a u z a s i n c e r i t ă ţ i i s a u a incapacităţii de disimulare: Ana nu poate lua nicio atitudine faţă de Ion din cauzaiubirii sincere pe care i-o poartă. d i n r o ma n u l Ion d e Li v i u R e b r e a n u . pe când Ion este sigur pe el. ceidoi au în comun tentativa de a-şi schimba statutul : Ion doreşte să-şi schimbe statutulsocial prin obţinerea averii. I o n e u n s u b s t i t u t a l a f e c ţ i u n i i d e c a r e e l i p s i t ă . d u p ă c e V a s i l e B a c i u a f l ă c ă I o n e t a t ă l c o p i l u l u i An e i . prin raporturile demanipulator şi manipulat. În concluzie. An a a ju n g e l a c a s a l u i I o n f ă r ă s ă ş t i e c u m. r e l a ţ i i l e d i n t r e An a ş i I o n s u n t c e l e d i n t r e ma n i p u l a t o r ş i manipulat. s e distinge prin . î ş i t r i mi t e f a t a a c a s ă l a Gl a n e t a ş u . i a r pentru Ion.şi tacticos briceagul de pantaloni. pe când Ana doreşte să . pentru că situaţia nu poate fi rezolvată d e e a . o marionetă care ajunge fără să ştire cumde la o casă la alta. indiferenţa şi detaşarea cu care el o priveşte pe Ana prefaţează destinul femeii. e incapabil să îşi disimulezerepulsia faţă de Ana sau iubirea pentru Florica.An a .maniera naturalistă în care e tratată relaţia celor doi. fără a se uita la femeia nenorocită dinfaţa lui. brutal în sinceritatea lui. Ana e o cale de a se îmbogăţi rapid şi sigur. după care îi spune să 2 îşi trimită tatăl. Anaeste o victimă într-un război al bărbaţilor.tăindu . iar copilul din pântecele Anei îi dă siguranţa că va reuşi. încât i se oferă fără a cere vreun angajament din partea lui.Î n o p i n i a me a . însă niciunul nu reuşeşte să obţină ce vrea de la celălalt. d a r i n d i f e r e n ţ a c u c a r e o primeşte Ion o blochează: acesta mănâncă . Apoi cântăreşte burta Anei cu o privire triumfătoa re. c u p l u l I o n . mai ales cu cei care încearcă să îşi schimbe soarta .