You are on page 1of 20

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

CHNG 3: NHN THC V AN NINH TRONG MNG THNG TIN DI NG TH H 3 3.1 Gii t i!" #$%& t '%& ti% (i )*%& t + ! 3
Vi tim nng ca cc dch v thng tin v tuyn th h th ba, cc thu bao s hng ch! thng tin vi nhau "ua m#ng$ %& s t'i cc n(i dung gi)u t*nh +, ho# v) t-n h./ng cc t01 ch2i t0ong hi +ang di chuy3n$ %& s t0ao +4i cc vn b'n "ua +5u cu6i v tuyn ca h&$ V) h& s tin h)nh m(t 7h#m vi 0(ng cc giao dch th.2ng m#i +in t8 t9 b:t ; n2i n)o h& <u:t hin$ =>c d? chi tit v cch cc nh) cung c:7 dch v s b4 <ung v)o t5m nh@n n)y thng "ua vic thAc hin h th6ng thAc ch.a +.Bc <c +nh, m(t +iu 0C 0)ng D) E m(t mc +( b'o m-t thng tin v) nh-n thAc thu bao cao s D) c:7 bch v) bFt bu(c$ Gnh nghHa m(t t-7 +5y + cc giao thc an ninh v) cc th tc cho mi t0.Ing m#ng thng tin di +(ng th h J$ Kh#m vi v:n + n)y bao g,m cc nghin cu su mim conL cc +>c +i3m v) yu c5u b'o m-t, cc c2 ch b'o m-t, in t0Mc b'o m-t, c2 s/ h# t5ng ho cng c(ng, moduD thng tin thu bao NOPQ=R, v) b'o m-t +5u cu6i NhandsStR$ Tc in t0Mc "uan t0&ng hc t0ong sA 7ht t0i3n ca cc giao thc an ninh v) nh-n thAc m#ng thng tin di +(ng th h J +.Bc g&i D) JUKK NVhi0dE USnS0ation Ka0tnS0shi7 K0oWSctL XA n hB7 tc th h baR

3.,. N&"-.% /0 123 3% %i% #$%& t '%& ti% (i )*%& t + ! 3


3.2.1 Ng !"n #$ c %&n c'a an ninh mng thng tin di ng th h 3
Y:t sm cc nhZm D)m vic chu t0ch nhim v vic 7ht t0i3n in t0Mc an ninh v) cc giao thc cho mi t0.Ing m#ng thng tin di +(ng th h J +[ thng "ua ba nguyn D\ c2 b'nL N]R ^in t0Mc an ninh m#ng thng tin di +(ng th h J s <_y dAng t0n cc +>c +i3m an ninh ca cc h th6ng th h th hai$ Tc +>c +i3m m#nh m ca cc h th6ng `U s +.Bc duy t0@$

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

Ja

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

N`R bn ninh m#ng thng tin di +(ng th h J s c'i thin t0n an ninh ca cc h th6ng th h hai$ =(t v)i Dc h4ng an ninh v) nh.Bc +i3m ca cc h th6ng `U s +.Bc gi'i "uyt$ NJR bn ninh m#ng thng tin di +(ng th h J cdng s +.a 0a nhiu +>c +i3m mi v) cc dch v b'o m-t mi hng cZ m>t t0ong cc h th6ng `U$ PA +4i mi t0ong m#ng thng tin di +(ng th h J nn +.Bc +iu hi3n hng ch! b/i tim nng H thu-t thu5n tu\ m) c1n b/i nheng yu c5u v mi t0.Ing "uan t0&ng v) t-7 cc dch v tham gia cho cc m#ng v tuyn th h ba$ Tc +>c +i3m an ninh mi c:u th)nh vic m t' v cc +>c t*nh thSn ch6t ca mi t0.Ing th h ba$ fheng +i3m thSn ch6t nh. sauL N]R P cZ nheng nh) cung c:7 dch v mi v) hc nhau ngo)i cc nh) cung c:7 cc dch v vign thng v tuyn$ P bao g,m cc nh) cung c:7 n(i dung v) cc nh) cung c:7 dch v s6 Diuh N`R Tc h th6ng di +(ng s +.Bc +nh v nh. m(t 7h.2ng tin t0uyn thng yu th*ch cho ng.Ii d?ng i .a chu(ng h2n cc h th6ng +.Ing d_y c6 +nhh NJR P cZ nhiu dch v t0' t0.c v) pay-as-you-go$ Vic thu bao d)i h#n giea ng.Ii s8 dng v) ng.Ii v-n h)nh m#ng cZ th3 hng 7h'i D) m(t m h@nh "uSn thu(ch NjR fg.Ii s8 dng s cZ "uyn +iu hi3n nhiu h2n +6i vi cc 70okiDS dch v ca h& v) +6i vi cc h' nng +5u cu6i ca h&$ NlR P cZ cc cu(c t:n cng ch +(ng v)o ng.Ii s8 dngh NmR Tc dch v 7hi tho#i s "uan t0&ng nh. cc dch v tho#i ho>c "uan t0&ng h2nh NaR Tc my c5m tay di +(ng s +.Bc s8 dng nh. m(t nn t'ng cho th.2ng m#i +in t8$ fhiu thn thng minh +a ng dng s +.Bc s8 dng +3 t0B giM7 nn t'ng n)y$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
Jo

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

3.2.2 ( i)m v nh*c i)m c'a +,- t. / an i)m mng thng tin di ng th h 3

p " )i8#:
N]R fh-n thAc thu baoL qTc v:n + vi cc thu-t ton hng 7h? hB7 s +.Bc gi'i "uyt$ fheng +iu in chM \ +n sA DAa ch&n nh-n thAc v) m6i "uan h ca nZ vi m-t m[ s +.Bc thFt ch>t v) D)m 0C 0)ng$r N`R =-t m[ giao din v tuynL qPc m#nh ca m-t m[ s Dn h2n so vi m-t m[ +.Bc s8 dng t0ong cc h th6ng th h hais Giu n)y +3 +7 ng nguy c2 +.Bc +>t 0a b/i nng DAc t*nh ton ng)y c)ng tng stn cZ +6i vi vic 7h_n t*ch m-t m[ ca m-t m[ giao din v tuyn$r NJR G( tin c-y nh-n d#ng thu bao s +.Bc thAc hin t0n giao din v tuyn$ NjR PQ= NPubsc0ibS0 QdSntity =oduDSL =oduD nh-n d#ng thu baoR s D) moduD an ninh 7h5n cng cZ th3 D:y 0a +.Bc 0ing 0 vi my c5m tay thSo t*nh nng an ninh ca nZ NnghHa D) PQ= D) m(t thn thng minhR$ NlR Tc +>c +i3m an ninh tooD it 7h5n ng dng PQ= cung c:7 nh t5ng ng dng an to)n giea PQ= v) sS0vS0 m#ng nh) s +.Bc t*nh +n$ NmR %o#t +(ng ca cc +>c +i3m an ninh h th6ng s +(c D-7 vi ng.Ii s8 dng NnghHa D) ng.Ii s8 dng hng 7h'i D)m b:t c +iu g@ +3 *ch ho#t cc +>c t*nh an ninhR$ NaR uu c5u cho m#ng nh) tin c-y cc m#ng 7hc v +3 thAc hin m(t mc t*nh nng an ninh s +.Bc t6i thi3u hZa$

p N 9:1 )i8#:
fheng him huyt t0ong cc giao thc an ninh th h th hai m) m#ng thng tin di +(ng th h J 7h'i "uan t_m cdng D) heu dng$ fheng v:n + +Z nh. sauL N]R Tc cu(c t:n cng ch +(ng t0ong +Z t0#m g6c b gi' m#o D) cZ h' nng <'y 0a Nthiu nh-n thAc m#ng +6i vi my c5m tay di +(ngR$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
Jv

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

N`R ^ho 7hin v) de Diu nh-n thAc t0ong hi +.Bc chS +-y t0ong cc tuyn v tuyn D#i +.Bc t0uyn m(t cch 0C 0)ng giea cc m#ng$ NJR =-t m[ hng m/ 0(ng + 7hc t#7 +6i vi DCi m#ng, dwn +n vic t0uyn cc vn b'n 0C 0)ng ca ng.Ii s8 dng v) cc thng tin bo hiu "ua cc tuyn vi ba$ NjR Vhiu ch*nh sch m-t m[ v) nh-n thAc +,ng nh:t "ua cc m#ng nh) cung c:7 dch v t#o c2 h(i cho vic <_m nh-7$ NlR T2 ch to)n vxn de Diu cdng +ang thiu$ Tc c2 ch nh. th ngo)i vic tng +( tin c-7 c1n cung c:7 vic b'o v ch6ng D#i sA m#o nh-n t0#m g6c$ NmR Q=yQ NQntS0nationaD =obiDS y"ui7mSnt QdSntikiS0L z( nh-n d#ng thit b di +(ng "u6c tR D) m(t sA nh-n d#ng hng an to)n$ NaR PA gian D-n v) qsA can thi7 hB7 7h7r Nb nghS t0(m b/i cc ch*nh "uyn thAc thi Du-tR +.Bc <8 D\ nh. D) m(t sA gi'i "uyt +n sau h2n D) t0ong 7ha thit UP= ban +5u$ NoR TZ m(t thit sZt v in thc m#ng nh) v) +iu hi3n cch m) m#ng 7hc v s8 dng cc tham s6 nh-n thAc cho cc thu bao m#ng nh) chuy3n v?ng t0ong v?ng 7hc v ca m#ng 7hc v$ NvR G( mm dno nh{m c-7 nh-t v) b4 <ung cc t*nh nng b'o m-t thSo thIi gian +3 duy t0@ t*nh 7h4 bin cc giao thc an ninh h th6ng D) hng c5n thit$

3.2.3 C0c #1nh vc t2ng c3ng an ninh cho mng thng tin di ng th h 3
Tc DHnh vAc thSn ch6t t0ong +Z m#ng thng tin di +(ng th h J s gii thiu nheng tng c.Ing cho cc ch +( an ninh UP=$ fh-n thAc t.2ng hcL =#ng 7hc v +.Bc nh-n thAc ti cc thu bao di +(ng cdng nh. thu bao di +(ng +.Bc nh-n thAc ti m#ng$ Vng sA hc t0B cho anh ninh v) m-t m[ de Diu t0ong m#ng DCi$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
j|

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

Vng +( d)i ho +3 ch6ng D#i cc cu(c t:n cng m#nhL fh. +.Bc bit, cc thu-t ton m-t m[ s6 Diu UP= th h hai cZ +( d)i ho hiu "u' ch! j| b*t v) ng.Ii ta nghH cZ th3 b 7h v} g5n nh. t0ong thIi gian thAc$ Tc ho cho m-t m[ s6 Diu t0ong m#ng thng tin di +(ng th h J s D) ]`o b*t$ V*nh an to)n nh-n d#ng ng.Ii s8 dng s +.Bc tng c.Ing thng "ua vic s8 dng ho nhZm$ Tc thu-t ton m-t m[ m#ng thng tin di +(ng th h J c2 b'n s +.Bc thAc hin cng hai cZ "uan t_m +n cc 7h b@nh th.Ing <uyn v UP=$ PA hc t0B cho t*nh to)n vxn cdng nh. t*nh an to)n s +.Bc cung c:7$ =(t hi nim "uan t0&ng t0ong DHnh nh-n thAc thu bao cho m#ng thng tin di +(ng th h J D) m#ng hch "uan t_m +.Bc t0' 7h* h2n D) v vic nh-n d#ng ng.Ii s8 dng$ V@ v-y m(t sA nh:n m#nh v m6i "uan t_m ca m#ng hch D) vic t0ao "uyn +3 cung c:7 cc dch v h2n D) vic nh-n thAc$ Tc h th6ng thAc hin vic nh-n thu bao nh:n m#nh sA t.2ng tc giea thu bao di +(ng v) m#ng nh), vi cc thng tin t0ao "uyn +.Bc t0uyn ti m#ng m) s cung c:7 cc dch v ti thu bao di +(ng Nm#ng hchR$ VhSo cch n)y, nh-n thAc cZ th3 +.Bc thAc hin m) hng 7h'i +)m 7hn v t*nh tin c-y nh-n d#ng thu bao$

3.3. C;1 /<% =>1 3% %i% 123 t '%& ti% (i )*%& t + ! 3


=(t mc tiu mc cao cho vic thit in t0Mc an ninh cho m#ng thng tin di +(ng th h J D) +3 t#o m(t c2 c:u t4 chc cZ th3 7ht t0i3n thSo thIi gian$ fh. t0ong t0.Ing hB7 thit m#ng QntS0nSt, m(t 7h.2ng 7h7 "uan t0&ng +[ moduD ho in t0Mc an ninh b{ng cch t#o 0a m(t t-7 cc t5ng v) sau +Z Din t m(t t-7 cc 7h5n t8 c?ng vi cc mc tiu thAc hin v) thit h th6ng ti nheng t5ng n)y$ fheng moduD n)y +.Bc ng.Ii thit g&i D) cc qdomainr NminR v) hin thIi s cZ nm domain NminRL

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

j]

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

3.3.1 4n ninh tr ! nh5 mng 6N7t8or9 4cc7:: ,7c rit!;


=(t s6 cc +>c +i3m an ninh cung c:7 cho ng.Ii s8 dng sA t0uy nh-7 an to)n ti c:u t0Mc c2 s/ h# t5ng thng tin di +(ng th h J v) cc +>c +i3m b'o v ng.Ii s8 dng ch6ng D#i cc cu(c t:n cng t0n cc tuyn v tuyn hng d_y cho cc m#ng m>t +:t$ Tc 7h5n t8 thSn ch6t bao g,mL Tnh tin cy nhn dng ngi s dng: Q=OQ v) cc thng tin nh-n d#ng c6 +nh hc Din "uan +n ng.Ii s8 dng hng +.Bc 7h2i b)y cho nheng n nghS D~n$ Nhn thc tng h: T' +5u cu6i di +(ng v) t0#m g6c ca m#ng 7hc v +.Bc nh-n thAc +6i vi nhau, ngn ng9a cc cu6c t:n cng m#o nh-n t0n c' hai 7h*a ca 7hin t0uyn thng$ Tnh tin cy ca s li u !"o hi u #$ s li u ngi s dng: Vhng "ua m-t m[ m#nh m, c' n(i dung ca 7hin t0uyn thng thu bao Dwn thng tin bo hiu Din "uan +.Bc b'o v t0ong hi t0uyn dwn "ua +o#n n6i v tuyn$ To$n #%n s li u #$ nhn thc &h'i ()u: VhAc th3 nh-n t0ong m(t 7hin t0uyn thng cZ th3 <c nh-n 0{ng cc b'n tin nh-n +.Bc hng b thay +4i hi t0uyn v) 0{ng nZ thAc sA +.Bc h/i +5u t9 7h*a +.Bc yu c5u$

3.3.2 4n ninh mi<n mng 6N7t8or9 =omain ,7c rit!;


V-7 cc +>c +i3m an ninh cho 7h~7 cc nodS t0ong c2 s/ h# t5ng m#ng ca nh) cung c:7 t0ao +4i cc de Diu vi sA +'m b'o an ninh v) b'o v ch6ng D#i sA <_m nh-7 t0i 7h~7 c2 s/ h# t5ng m#ng heu tuyn$ Nhn thc ph)n t *ng: ^h' nng ca cc th)nh 7h5n c2 s/ h# t5ng m#ng bao g,m nheng h' nng thu(c v cc nh) cung c:7 dch v hc nhau nh-n thAc nhau v) de Diu nh#y c'm +.Bc t0ao +4i$

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

j`

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

Tnh tin cy ca d+ li u (,c t-ao (.i: Vic b'o v de Diu +.Bc t0ao +4i giea cc 7h5n t8 m#ng hi cc cu(c nghS D~n$ Giu n)y +i3n h@nh s +.Bc thAc hin thng "ua m-t m[$ To$n #%n d+ li u #$ nhn thc !an ()u: Giu n)y D) song song vi cc h*a c#nh to)n vxn de Diu v) nh-n thAc ban +5u ca bn ninh t0uy nh-7 m#ng nh.ng 7 dng +6i vi m6i "uan h giea cc 7h5n t8 m#ng$ ^hi m(t 7h5n t8 m#ng t0uyn de Diu +n 7h5n t8 hc, nodS nh-n cZ th3 <c nh-n 0{ng de Diu hng b thay +4i hi t0uyn, v) nZ thAc sA h/i +5u vi 7h5n t8 m#ng +.Bc thng bo nh. ngu,n g6c h/i +5u$ Vhm nea, nheng t*nh ch:t n)y 7h'i 7 dng "ua cc m#ng ca cc nh) cung c:7 dch v hc nhau$

3.3.3 4n ninh mi<n ng3i :> d?ng 6@:7r =omain ,7c rit!;
V-7 cc +>c +i3m an ninh gFn v)o sA t.2ng tc giea m(t ng.Ii s8 dng v) my c5m tay thng tin di +(ng th h J ca h&$ =(t mc tiu "uan t0&ng t0ong min n)y D) t6i thi3u thit h#i v) gian D-n cZ th3 <'y 0a hi m(t my c5m tay b +nh cF7$ Nhn thc /s0--to-/123: fh-n thAc t0ong min con n)y gFn v)o m6i "uan h giea m(t thu bao 0ing v) thn thng minh PQ= t0ong my c5m tay O=VP ca h&$ G3 gii h#n sA ho#t +(ng +6i vi ch s/ heu ho>c m(t nhZm c nh_n cZ "uyn, ng.Ii s8 dng cZ th3 c5n cung c:7 KQf +3 h/i t#o m(t 7hin t0uyn thng$ 4on ni /123-T0-*inal: V@ thn thng minh t0B giM7 OPQ= N+.Bc gFn t0ong thn thng minhR cZ th3 di chuy3n +.Bc, nn cdng c5n thit +3 b'o v an to)n m6i "uan h giea OPQ= v) my c5m tay thng tin di +(ng th h J$ Gi3n h@nh +iu n)y s +.Bc thAc hin thng "ua m(t sA nhMng b* m-t d?ng chung t0ong c' OPQ= Dwn +5u cu6i b/i cc nh) cung c:7 dch v hi dch v +.Bc h/i t#o$ Go#n n6i OPQ=EVS0minaD ngn ng9a thn OPQ= ca ng.Ii s8 dng hng b chn v)o t0ong my c5m tay hc v) b s8 dng hi hng cZ "uyn$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
jJ

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

3.3.A 4n ninh mi<n Bng d?ng 6455#ication =omain ,7c rit!;


Tc +>c +i3m an ninh cho 7h~7 sA t0ao +4i an to)n cc b'n tin / mc ng dng giea my c5m tay v) h th6ng ca nh) cung c:7 dch v th ba$ V0ong in t0Mc thng tin di +(ng th h J, vic cung c:7 c5n +.Bc thAc hin cho cc nh) v-n h)nh m#ng ho>c cc nh) cung c:7 dch v hc t#o 0a cc ng dng n{m t0ong OPQ= ho>c t0ong t4 hB7$ Nh5n tin an to$n: fhFn tin an to)n s cung c:7 m(t nh an to)n cho vic t0uyn cc b'n tin giea OPQ= v) sS0vS0 m#ng$ Tnh tin cy lu l,ng ngi s dng t-6n to$n *ng: Vic b'o v cc b'n tin hi cc cu(c nghS D~n E +i3n h@nh D) thng "ua m-t m[ i t0n cc +o#n m#ng heu tuyn cdng nh. v tuyn ca to)n b( in t0Mc h# t5ng m#ng$

3.3.C DEnh cF hGnh v tEnh rH rng c'a an ninh 6Ii:i%i#it! and ConJig ra%i#it!;
V-7 cc t*nh nng "ua +Z ng.Ii s8 dng h th6ng cZ th3 bit cc +>c +i3m an ninh n)o +ang ho#t +(ng v) +iu hi3n cc dch v n)o +ang +.Bc s8 dng +.a 0a m(t t-7 nh:t +nh cc dch v an ninh$ Tnh -7 -$ng: fg.Ii s8 dng h th6ng thng "ua cc c2 ch +.Bc cung c:7 b/i c2 s/ h# t5ng thng tin di +(ng th h J cZ th3 <c +nh +.Bc +>c +i3m an ninh n)o +ang ho#t +(ng t#i b:t ; +i3m n)o thSo thIi gian v) mc +( an ninh D) g@$ Tnh (8nh h9nh: fg.Ii s8 dng thng "ua c2 ch +.Bc cung c:7 b/i c2 s/ h# t5ng thng tin di +(ng th h J cZ th3 yu c5u t-7 cc dch v an ninh n)o 7h'i +ang ho#t +(ng t0.c hi ng.Ii s8 dng m(t dch v nh:t +nh$ Thng h#n, Dogic n)y cZ th3 7 dng cho 0na!l0 v) disa!l0 vic s8 dng m[ KQf c nh_n vi OPQ= t0ong my c5m tay ca ai +Z ho>c 7 dng cho vic "uyt +nh nh. vic ch:7 nh-n cc cu(c g&i +n m) hng +.Bc m-t m[$

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

jj

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

Thia to)n b( DHnh vAc an ninh th)nh cc min thSo i3u n)y cZ m(t v)i .u +i3m$ Vh nh:t, nZ <8 D\ b{ng cch chia nh to)n b( hng gian v:n + th)nh cc min con 0Ii 0#c Nh2n nea, "uan t_m nhiu +n +( 7hc t#7 +.Bc <8 D\ nh. th n)o t0ong mi "uan h vi cc giao thc Din m#ng QntS0nStR$ fgo)i 0a, b{ng vic t#o 0a cc moduD an ninh vi cc giao din +.Bc bit 0C +3 cZ th3 c-7 nh-t ho>c thay th cc th)nh 7h5n ca in t0Mc an ninh m) hng 7h'i D)m D#i to)n b( vic inh doanh$ ThM \L Tc t9 d.i +_y +.Bc s8 dng cho cc min anh ninh thng tin di +(ng th h J t0ong ?% 3.1$ fbPL fSto0 bccSss PScu0ity fXPL fSto0 Xomain PScu0ity OXPL OsS0 Xomain PScu0ity bXPL b77Dication Xomain PScu0ity %@nh J$] cung c:7 sA minh ho# v to)n b( mi t0.Ing thng tin di +(ng th h J vi ch! th v n2i m) nm min an ninh +nh t0M t0ong sA t.2ng tc giea cc 7h5n t8 hc nhau ca mi t0.Ing$

3.@. N A% t >1 t ". B3C #$%& t '%& ti% (i )*%& t + ! 3 tDC%& E 3 %& i.% 1F"
fh. +[ chM \ t0n +_y t0ong ch.2ng n)y, in t0Mc an ninh m#ng thng tin di +(ng th h J +[ <u:t 7ht ch yu t9 cc dA n +.Bc t)i t0B b/i T(ng +,ng Th_u _u v) v)i "u6c gia th)nh vin ca nZ$ Kh5n n)y "uan t_m +n cc giao thc nh-n thAc thu bao +.Bc 7ht t0i3n h sm t0ong "u t0@nh 7ht t0i3n m#ng thng tin di +(ng th h J

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

jl

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

KGnh 3.1: , L minh ho ni n2m mi<n an ninh mng thng tin di ng th h 3 Mnh trN trong c0c mOi / an h giPa c0c thnh 5hQn c'a ton % mi tr3ng mng mng thng tin di ng th h 3. RNg Ln: ,. S tTU

3.A.1 - t& giao thBc 9ho0 cng cng c'a ,i7m7n: cho mng thng tin di ng th h 3
Uiao thc dAa t0n ho cng c(ng cho nh-n thAc v) t#o ho 7hin +.Bc + <u:t b/i PiSmSns s8 dng nhiu nhZm t0.Ing heu h#n ho>c cc 7h_n nhZm +.Ing cong SD*7 nh. 7h.2ng 7h7 ho cng c(ng c2 s/$ V0ong c' hai t0.Ing hB7, an ninh m-t m[ 7h thu(c v)o vic v:n + thu-t ton 0Ii 0#c hZ hn hay hng$ Uiao thc do PiSmSns + <u:t yu c5u Tb tin c-y v) m(t TS0tikication PS0vS0 NTbR an to)n m) cZ th3 t#o cc chng nh-n cha cc ho cng c(ng h' dng +6i vi c' thu bao v) nh) v-n h)nh m#ng v) 7h? hB7 vi cc 7h.2ng 7h7 c2 s/ h# t5ng ho cng c(ng c4 +i3n$ =(t 7h5n hc ca c2

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

jm

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

s/ h# t5ng D) m(t danh sch thu h,i Nq0Svocation DistrR ghi D#i cc b( nh-n d#ng thu bao, ng.Ii hng c1n + t. cch nh-n dch v$ G <u:t ca PiSmSns thAc sA cZ ba 7h5n, +Z D) cc giao thc con +.Bc +nh 0C b, z v) T$ za giao thc n)y + c-7 cc t0.Ing hB7 h2i hc nhauL 1u!-p-otocol :: <8 D\ t0.Ing hB7 n2i m) cc b'n co7y +.Bc nh-n thAc ca ho cng c(ng t0#m di +(ng v) m#ng 7hc v +[ h' dng t0ong sS0vS0 m#ng 7hc v v) my di +(ng t.2ng ng v) v@ v-y hng c5n thit 7h'i t0ao +4i t0ong 7hin t0uyn thng$ 1u!-p-otocol ;: <8 D\ cc t0.Ing hB7 n2i m) chng ch! cZ gi t0 ca ho <c nh-n cng c(ng t0#m di +(ng D) h' dng t0ong my c5m tay di +(ng nh.ng hng 7h'i t0n sS0vS0 m#ng 7hc v, v) m(t chng nh-n cZ gi t0 ho tho' thu-n cng c(ng ca ng.Ii v-n h)nh m#ng nh.ng hng 7h'i t0ong my c5m tay di +(ng$ 1u!-p-otocol <: <8 D\ t0.Ing hB7 n2i hng cZ b'n co7y +.Bc nh-n thAc ho cng c(ng ca thu bao di +(ng h' dng t0n sS0vS0 m#ng 7hc v v) hng cZ b'n co7y +.Bc nh-n thAc ho cng c(ng ca nh) v-n h)nh m#ng t0ong my c5m tay di +(ng$ +_y chMng ta s "uan t_m +n PubE70otocoD T, v@ +iu n)y +.a 0a ci nh@n t6t nh:t ti cc h*a c#nh giao thc ho cng c(ng v) c2 s/ h# t5ng Din "uan +n + <u:t ca PiSmSns$

3.A.2 C0c i< 9in ti"n / !t ) thc hin giao thBc ,i7m7n:
G3 PubE70otocoD T do PiSmSns + <u:t cho nh-n thAc thu bao D)m vic hiu "u', m(t s6 cc +iu in tin "uyt 7h'i +.Bc thAc hin$ Gng chM \ t0ong s6 n)y D)L Vic nh-n d#ng ng.Ii v-n h)nh m#ng t0n m#ng 7hc v +.Bc bit t0.c +6i vi t0#m di +(ng$ fg.Ii v-n h)nh m#ng 7hc v gie cc ho tho' thu-n cng c(ng s v) gs$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
ja

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

V0#m di +(ng s/ heu h th6ng che \ b:t +6i <ng vi h' nng chuy3n +4i che \ b* m-t Pigu$ TP gie danh sch thu h,i N0Svocation DistR mi nh:t +6i vi cc ho cng c(ng ca ng.Ii v-n h)nh m#ng v) cc thu bao di +(ng$ T' TP v) sS0vS0 ca ng.Ii v-n h)nh m#ng 7hc v cZ th3 t#o v) <c nh-n tSm thIi gian NtimSEstam7R$ T' sS0vS0 ca ng.Ii v-n h)nh m#ng 7hc v v) t0#m di +(ng gie ho cng c(ng ca TP$ ^ho n)y c5n thit +3 <c nh-n t*nh hB7 D ca cc v~ +.Bc 7ht h)nh b/i TP$ TP h6ng ch c>7 ho 70ivatSE7ubDic g,m ho 0ing u v) ho cng c(ng gs$ V0#m di +(ng gie m(t b'n co7y cZ gi t0 ho cng c(ng g ca TP$ TP s/ heu ho <c nh-n cng c(ng K^f c5n +3 <c nh-n cc che \ +.Bc t#o b/i sS0vS0 ca ng.Ii v-n h)nh m#ng 7hc v b{ng cch s8 dng ho che \ 0ing P^f$

3.A.3 Kot ng c'a , %V5rotoco# C c'a ,i7m7n:


PubE70otocoD T bao g,m sA t0ao +4i nm 7ha cc b'n tin giea t0#m di +(ng Nmy c5m tay ca thu baoR, sS0vS0 ca ng.Ii v-n h)nh m#ng 7hc v v) TP$ TP t0uy nh-7 ti ho cng c(ng +.Bc c:7 7h~7 cho t0#m di +(ng$ =(t h*a c#nh c6t yu ca giao thc n)y D) t0ong hi ng.Ii v-n h)nh m#ng + t0@nh m(t chng nh-n cha ho cng c(ng ca nZ ti t0#m di +(ng, t0#m di +(ng hng c5n thit 7h'i + t0@nh m(t chng nh-n t.2ng +.2ng ti sS0vS0 ca m#ng 7hc v$ fg.Ii v-n h)nh m#ng cZ th3 t@m cc thng tin c5n thit thng "ua TP$ PubE70otocoD ca PiSmSns +.Bc t0@nh b)y nh. "uan v cc b.cL V0#m di +(ng h/i t#o 7hin t0uyn thng$ G5u tin nZ t#o m(t s6 ngwu nhin gNYfXOR$ Pau +Z t0#m di +(ng t*nh ton, N]R guNYfXOR, b{ng cch s8 dng ho cng c(ng gu ca TP, v) N`R chuci m-t m[ yncN, N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
jo

?% 3.,$ G_y D) t4ng

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

Q=OQR t0ong +Z Q=OQ D) b( nh-n d#ng duy nh:t Nz( nh-n d#ng ng.Ii s8 dng di +(ng "u6c tL QntS0nationaD =obiDS OsS0 QdSntikiS0R ca t0#m di +(ng$ V0#m di +(ng g8i gNYfXOR, QX TP v) yncN, Q=OQR ti sS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng$ ThM \ 0{ng QXTP D) b( nh-n d#ng ca TP t0ong +Z ho cng c(ng ca t0#m di +(ng cZ th3 +.Bc b'o v NnZ cZ th3 thu(c v nh) cung c:7 dch v nh) ca thu bao di +(ngR$ Giu n)y c:u th)nh z'n tin ] N=SssagS ]R$ PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng D:y D#i ho cng c(ng ca nZ g s v) t#o m(t nh[n thIi gian VP]$ PS0vS0 sau +Z s8 dng h)m bm Nhash kunctionR hJ c?ng vi thu-t ton che \ Pigf v) ho 0ing ca nZ P^f +3 \ chuci NVP]gs gNYfXOR yncN,Q=OQRR$ PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng g8i chuci d.i +_y "ua m#ng v tuyn ti TPL VP], gs, gNYfXOR, yncN, Q=OQR, PigfNhJNVP] gs gNYfXOR yncN, Q=OQRRR$ Giu n)y c:u th)nh z'n tin ` N=SssagS `R$ TPL N]R s8 dng thu-t ton <c nh-n VS0f v) ho cng c(ng ca nh) v-n h)nh m#ng K^f +3 <c nh-n b'n tinh N`R i3m t0a tSm thIi gian V]h NJR t*nh b{ng cch s8 dng ho cng c(ng ca thu bao di +(ng, NgNYfXORuRh NjR gi'i m-t m[ yncN, Q=OQR b{ng cch s8 dng thu-t ton gi'i m-t m[ XSc v) ho h NlR D:y D#i TS0tO, chng nh-n cho thu bao di +(ng t9 c2 s/ de Diu thu bao ca nZh NmR i3m t0a ho cng c(ng gs ca nh) v-n h)nh m#ng v) chng nh-n ca thu bao TS0tO dAa v)o 0Svocation Distsh NaR t#o m(t chng nh-n TS0tf b{ng cch s8 dng ho cng c(ng ca nh) v-n h)nh m#ng v) \ chng nh-n n)yh NoR t#o tSm thIi gian VP]h v) NvR t*nh ton m(t che \ t0n chuci VP QXfTS0tO$ TS0tf bao g,m PigTPN%JNc0SdSntiaDsRR, t0ong +Z c0SdSntiaDs D) gNYfXOR, gs, QXf v) dataJ$ XataJ D) m(t tu; ch&n$ TP g8i m(t b'n tin g,m TS0tf, VP` QX f TS0tO, PigTPNVP` QXf TS0tOR ti sS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng$ Giu n)y c:u th)nh z'n tin J$ N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
jv

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng s8 dng thu-t ton <c nh-n VS0TP v) ho cng c(ng ca TP K^TP +3 <c nh-n z'n tin J$ Pau +Z PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ngL N]R t*nh ton m(t TS0tf +.Bc 0Mt g&n +.Bc g&i D) TS0tfp, TS0tfp bao g,m gs PigTPNhJ Nc0SdSntiaDsRRh N`R t*nh chuci ngwu nhin NgNYfXORsR b{ng cch s8 dng ho 0ing ca nZh NJR t#o ho 7hin ^s, t0ong +Z ^s h]NgNYfXORs YfXfRh NjR t#o ho nh-n thAc bOV%f h`N^sR, t0ong +Z h` D) m(t h)m bm th `h v) NlR t#o chuci m-t m[ yncN^s, data] dataJR, t0ong +Z data] D) m(t noncS +.Bc t#o b/i sS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng$ PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng g8i ti t0#m di +(ng "ua +o#n n6i v tuyn YfXf, bOV%f, TS0tfp v) yncN^s, data], dataJR$ Giu n)y c:u th)nh z'n tin j N=SssagS jR$ V0#m di +(ng b_y giI D)m cng vic <c nh-n vic t0uyn dwn v) t#o cc 7h5n t8 de Diu m) nZ c5n +3 ti7 tc 7hin t0uyn thng$ G5u tin t0#m di +(ng s8 dng thu-t ton <c nh-n VS0TP v) ho cng c(ng ca TP +3 <c nh-n che \ t0n TS0tf v) <_y dAng D#i c0SdSntiaDs$ V0#m di +(ng sau +Z t*nhL N]R gsNYfXOR b{ng cch s8 dng ho cng c(ng ca nh) v-n h)nh m#ngh N`R ho 7hin ^s t0ong +Z ^s b_y giI b{ng h]NgsNYfXOR YfXfRh NJR ho nh-n thAc bOV%f, t0ong +Z bOV%f h`N^sRh v) NjR chuci data] dataJ b{ng cch s8 dng thu-t ton gi'i m-t m[ XSc v) hZa 7hin ^s$ z{ng cch s8 dng thu-t ton m-t m[ ync vi ho 7hin +Zng vai t01 in7ut, t0#m di +(ng sau +Z t#oL N]R yncN^s, PigONhJN^s data] data`RRR, v) N`R yncN^s, data`R$ V0#m di +(ng g8i yncN^s, PigONhJN^s data] data`RRR v) yncN^s, data`R t0/ D#i sS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng "ua +o#n n6i v tuyn$ Vic t0uyn dwn n)y c:u th)nh z'n tin l N=SssagS lR D) b'n tin cu6i c?ng t0ong "u t0@nh t0ao +4i giao thc PiSmSns$ PS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng sau +Z thAc hin m(t v)i t*nh ton v) so snh cu6i c?ng +3 ho)n th)nh "u t0@nh nh-n thAc v) h/i t#o 7hin t0uyn thng$ G5u tin, sS0vS0 ca nh) v-n h)nh m#ng s8 dng ho N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
l|

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

7hin ^s +3 gi'i m-t m[ t:t c' cc 7h5n ca b'n tin nh-n +.Bc t9 t0#m di +(ng$ ^hi sS0vS0 bit ^s, data] v) data` nZ ti7 tc t*nh ton hJN^s data] data`R thSo "uyn h#n 0ing ca nZ$ Pau +Z nZ s8 dng thu-t ton <c nh-n VS0O v) ho cng c(ng ca t0#m di +(ng K^O +3 D:y 0a hJN^s data] data`R t9 PigONhJN^s, data], data`RR$ PS0vS0 so snh gi t0 t*nh ton +.Bc vi gi t0 v9a D:y 0a$ fu hai gi t0 gi6ng nhau th@ t0#m di +(ng +.Bc nh-n thAc$

KGnh 3.2: , L minh ho : trao Wi c0c %&n tin trong giao thBc nhn thc c'a ,i7m7n: cho mng thng tin di ng th h 3X , %V5rotoco# C. =(t t0ong s6 cc tin DBi ca PubE70otocoD T +.Bc <c nh-n b/i cc nh) nghin cu bPKSTV K0oWSct D) duy t0@ t*nh tin c-y nh-n d#ng ng.Ii s8 dngL Q=OQ ch! +.Bc g8i d.i d#ng m-t m[ t9 hi bFt +5u giao thc$ Tdng "uan t0&ng hng ~m D) vic s8 dng cc tSm thIi gian +3 +'m b'o t*nh hin thIi ca cc chng nh-n, v) +3 c'n t0/ cc t:n cng$ Tdng +ng chM \ cc t0.Ing nh. data], data` v) dataJ E +.Bc nh-n d#ng t0ong m t' / t0n nh. D) cc noncS

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

l]

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

i cZ th3 +.Bc t#o 0a +3 +Zng vai t01 ~7 v) thAc sA t0uyn thng tin giea TP, sS0vS0 m#ng v) t0#m di +(ng$

3.A.A Y0nh gi0 giao thBc nhn thc ,i7m7n:


Uiao thc PubE70otocoD T t0ong 7h.2ng 7h7 PiSmSns cho nh-n thAc thu bao v) t#o ho 7hin, +iu n)y D) 0:t hc so vi nheng g@ chMng ta th:y t0ong m#ng th h hai$ G <u:t ca PiSmSns dAa t0n in t0Mc an ninh ho cng c(ng +ang 7ht t0i3n m#nh, bao g,m m(t TP +.Bc "u'n D\ b/i Tb tin c-y$ Kh.2ng 7h7 n)y bao g,m cc chng nh-n s6 cho c' cc thu bao di +(ng Dwn nh) v-n h)nh m#ng c?ng vi vic s8 dng che \ s6 v) cc thu-t ton bm$ Tc giao thc +.Bc + <u:t n)y D) 7hc t#7 nh.ng s cung c:7 mc an ninh cao v) t*nh m/ 0(ng nu +.Bc t0i3n hai c th3 m(t cch +5y +$

3.G N A% t >1 t ". B3C tDC%& =i!1 t >1 i!% #$%& t '%& ti% (i )*%& t + ! 3
fh-n thAc thu bao t0ong m#ng thng tin di +(ng th h J t-7 t0ung / v)i +i3m "uan t0&ng sauL N]R =oduD nh-n d#ng thu bao NPQ= ho>c t0ong m#ng m#ng thng tin di +(ng th h J D) OPQ=R t0ong my c5m tay v) V0ung t_m nh-n thAc NbuTR d?ng chung m(t s6 chuci cdng nh. ho b* m-t$ P6 chuci hng 7h'i D) m(t gi t0 c6 +nh m) thay +4i thSo thIi gian$ N`R fgo)i nh-n thAc thu bao chun, t0#m g6c ca m#ng hch +.Bc nh-n thAc +6i vi t0#m di +(ng nh. D) m(t 7h5n ca giao thc nh-n thAc$ NJR V0ong 7ha nh-n thAc, m#ng thng tin di +(ng th h J thit D-7 m(t ho 7hin cho m-t m[ de Diu t0ong 7hin t0uyn thng v) m(t ho th ` +3 thAc hin +'m b'o to)n vxn de Diu$ NjR Tc thu-t ton m-t m[ ca m#ng thng tin di +(ng th h J s +.Bc +>t t#i domain cng c(ng +3 7h b@nh v) 7h_n t*ch$ fheng b.c ch*nh t0ong giao thc m#ng thng tin di +(ng th h J +3 nh-n thAc t.2ng hc v) thit D-7 ho 7hin nh. sau$ PA song song vi giao thc chaDDSngSE0Ss7onsS ca UP= D)L N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
l`

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

N]R fodS 7hc v NPfL PS0ving fodSR gie z( ghi +nh v t#m t0M VY NVisito0 ocation YSgistS0R yu c5u de Diu nh-n thAc t9 =i t0.Ing nh) N%yR m) hc t0B z( ghi +nh v th.Ing t0M N%YR v) V0ung t_m nh-n thAc NbuTR$ N`R =i t0.Ing nh) g8i m(t m'ng cc v~ct2 nh-n thAc NbVR ti Pf$ =ci v~ct2 nh. th cZ th3 +.Bc s8 dng +3 thAc hin tho' thu-n ho 7hin v) nh-n thAc giea Pf v) OPQ= t0ong t0#m di +(ng$ =ci bV Nt.2ng ng vi b( ba ca UP=R bao g,mL N]R m(t s6 ngwu nhin chaDDSngS YbfXh N`R m(t 0Ss7onsS mong mu6n cho chaDDSngS, YyPh NJR m(t ho 7hin m-t m[ T^h NjR m(t ho to)n vxn de Diu Q^h v) NlR m(t thn nh-n thAc bOVf$ NJR =#ng 7hc v g8i chaDDSngS ngwu nhin YbfX v) thn nh-n thAc bOVf ti t0#m di +(ng "ua +o#n n6i v tuyn$ NjR OPQ= t0ong t0#m di +(ng <c nh-n 0{ng bOVf D) cZ th3 ch:7 nh-n +.Bc Nv@ v-y thAc hin nh-n thAc +6i vi t0#m di +(ngR$ ^hi +Z t0#m di +(ng t#o m(t 0Ss7onsS, YyP ti chaDDSngS ngwu nhin v) t0uyn t0/ D#i Pf$ NlR OPQ= t*nh ton 7hin b'n T^ v) Q^ 0ing ca nZ b{ng cch s8 dng YbfX, s6 chuci N+.Bc nhMng t0ong bOVfR v) ho b* m-t ca nZ$ NmR =#ng 7hc v so snh YyP m) nZ +[ nh-n +.Bc t9 t0#m di +(ng vi YyP$ fu hai gi t0 t0?ng nhau th@ t0#m di +(ng +.Bc nh-n thAc$ NaR OPQ= v) Pf t0uyn T^ ti cc th)nh 7h5n ca h th6ng chu t0ch nhim v m-t m[ de Diu +.Bc t0uyn, v) Q^ ti cc th)nh 7h5n ca h th6ng chu t0ch nhim v i3m t0a t*nh to)n vxn de Diu$ P2 +, ca giao thc nh-n thAc m#ng thng tin di +(ng th h J c2 s/ <Sm ?% 3.3.

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

lJ

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

KGnh 3.3: Z Lng c0c %&n tin trong giao thBc to 9ho0 5hi"n v nhn thc mng thng tin di ng th h 3 c :[. RZF! t. \.,a#vaU V0ong giao thc nh-n thAc nh. +.Bc m t' / t0n, cc thn nh-n thAc bOVf D) m(t 7h5n t8 de Diu thSn ch6t$ bOVf bao g,mL N]R P6 chuci NPS"uSncS fumbS0R, Pf, thAc hin 7h~7 ho>c Do#i t09 NYSdR vi m(t ho qn>c danhr b^, N`R V0.Ing "u'n D\ ho v) nh-n thAc, b= NbuthSntication and ^Sy =anagSmSnt iSDdR, v) NJR m(t =[ nh-n thAc b'n tin, =bT N=SssagS buthSntication TodSR$ =c +*ch ca ho n>c danh D) +3 chS +-y PS"uSncS fumbS0 m) nu b tit D( cZ th3 cung c:7 cc thng tin v nh-n d#ng v) v t0* ca thu bao$ b= cZ th3 mang nheng thng tin t9 V0ung t_m nh-n thAc ti t0#m di +(ng v cc v:n + nh. s8 dng cc thu-t ton t#o ho v) nh-n thAc$ fZ cdng h.ng dwn t0#m di +(ng s8 dng m(t ho t0ong s6 cc hZa b* m-t$ Uiao thc nh-n thAc m#ng thng tin di +(ng th h J s8 dng nm h)m m(t chiu NonSEayR +.Bc \ hiu t9 k] +n kl +3 t#o cc gi t0 th)nh 7h5n ca chuci bOVf v) bV$ Tc +5u v)o cho cc h)m n)y D) ho b* m-t ca thu N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
lj

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

bao, chaDDSngS s6 ngwu nhin YbfX v) PS"uSncS fumbS0$ H?% 3.@ cung c:7 m(t s2 +, v cch giao thc n)y ho#t +(ng t0ong V0ung t_m nh-n thAc$

KGnh 3.A: Do ch ]i I^ct nhn thc mng thng tin di ng th h 3 v Dh_ nhn thc 64@DN; trong Dr ng t`m nhn thc. R#F! t. \.,a#vaU

3.H TI%& J+t 1 9K%& 3


u t0@nh thit D-7 7ha +5u tin ca vic nh-n thAc m#ng thng tin di +(ng th h J t0n cc giao thc nh-n thAc thu bao D) m(t "u t0@nh D_u d)i v) 7h'i thAc hin nhiu D5n$ Vic nh-n thAc +[ t-7 t0ung v)o m(t gi'i 7h7 vi m(t 7h5n t8 m#nh cc 7h.2ng 7h7 m[ ho$ Vuy nhin t0ong 7ha thAc hin cu6i c?ng vic bFt bu(c 7h'i <_y dAng t0n cc th)nh tAu UP= hin cZ v) duy t0@ t*nh Din thng vi UP= +.Bc chng minh D) 7 +'o$ =(t D5n nea cc 7h.2ng 7h7 ho cng c(ng +6i <ng D#i chin thFng$ Vuy nhin in t0Mc ho cng c(ng cu' m#ng thng tin di +(ng th h J "uan t_m +n nhiu thiu sZt ca h th6ng t4 ong th h hai, bao g,m vic nh-n thAc ca m#ng +6i vi N&"-4% A% T"5% TVT 6,7
ll

Chng 3: Nhn thc v an ninh trong mng thng tin di ng th h 3

t0#m di +(ng, nh-n d#ng ng.Ii s8 dng v) t*nh tin c-y +nh v, t*nh to)n vxn de Diu v) s8 dng cc thu-t ton m-t m[ th*ch hB7$

N&"-4% A% T"5%

TVT 6,7

lm