You are on page 1of 49

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΉ Δ Η Μ Ο ΚΡ ΑΠ Α

ΣΥΝ ΕΔΡΙΑ ΣΗ 19η της 20/11/2013

ΔΗ ΜΟΣ Ν ΕΑ Σ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑ ΦΕΙΟ ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α.π. scr2.1.1

31

15 Ν ΟΕ. zo1a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚτΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΔΡΙΑ ΣΗ Σ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

(2ας M<itoυ 8, 3°' όροφος)

τη

Τετάρτη

20

Νοεμβρίου

2013

και

ώοα 1 6:00', για να

συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 τα εξής Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1° ΘΕΜΑ :

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 20 1 4 και
Ετήσιου Π ρογράμματος Δράσης 2014.

2° ΘΕΜΑ :

Έγκριση στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικ.
Έτους 2014.

1

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΉ

ΔΗΜ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΔΗ ΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑ ΦΕΙΟ ΔΗ ΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠ

\)"] � -j ) J

Ι

S'

·

f(

.

ΣΥΝ ΕΔΡΙΑΣΗ 20η της 20/11/2013

JZ-<-> Ι ')
'

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚ τΙΚΗ Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

(2ας Μαίου 8, 3'' όροφος)

τη

Τετάρτη

20

Νοεμβρίου

2013

κα1

ώρα 18:00', για να

συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/1 Ο τα εξής Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1° ΘΕΜΑ :

Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

2° ΘΕΜΑ :

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4. 105, 1 2# € που αφορά αναδρομικά
επιδόματος θέσης υπαλλήλου του Δήμου μας.

3° ΘΕΜΑ :

Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ.' αριθμ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό
Αυτοκίνητο

4° ΘΕΜΑ :

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ.' αριθμ. ΥΖΟ 1 000 αναπηρικό
Αυτοκίνητο

5° ΘΕΜΑ :

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ΙΧ Αυτοκινήτου, για άτομο με ειδικές
ανάγκες

6° ΘΕΜΑ :

Μίσθωση χώρου, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

7° ΘΕΜΑ :

Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

8° ΘΕΜΑ :

Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας

ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης».

Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης­
Εθνική Στέγη».

9° ΘΕΜΑ :

Έγκριση προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Νέας Σμύρνης».

10° ΘΕΜΑ :
11° ΘΕΜΑ :

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).

1

I
!

ο·. ,·..

/'

/.
......-{

(!

.

�-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΤΑΧ.ΔIΝΣΗ

: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
: ΛΟΓΙΣfΗ ΡΙΟ
: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11/10/2013
ΑΡΙΘΜ. nPnτ.

59 :f8B I 1Lι-1D�9.o Ιj

ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ. : 213 2025741
FAX
: 210 9351345
Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ" Γιώτα Γκαϊδόγιαννη

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.105,12#€».
Κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την
έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.105,12#€, που αφορά αναδρομικά
επιδόματος θέσης της υπαλλήλου του δήμου μας Μανασή Ιωάννας από
1/5/2012 έως και 31/12/2012.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τους Κ.Α. 80.8111.0004 με το ποσό των
#3.200#€ και #905,12#€ για τον 80.8111.0005 του Προϋπολογισμού του
δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

/

.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ.: Κ.Σκενδέρογλου
Τηλ.: 213 2025 826/210

ΝΟΕ. 2U13

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .11
..... .. . . . . ... .. .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

.

5 8 I 8 5?

9354651

ΠΡΟΣ: κο ΠΡΟΕΔΡΟ του
ΔΗΜΟτιΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Ανανεωση
'
'
χωρου
στα'θμευσης για το υπ'αριθμ.

...

Αναπηρικό αυτοκίνητο

j2..f-Q-i

/ι'JοΣ;.;
., .
την υπ' αριθμ. ";t:ι
... . . .. .. . .. .� �αιτηση τουIτ;;tς
:..
πr.'-.1"11. . ...-..\ ....... ,
με ο α τα απαραιτητα ικαιο ογητικα και
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση ια την
ανανέωση άδειας χώρου στάθμευσ
ο υπ'αριθμ .Y.;\!;!:\ . . .:f.-%;...
.
,
.
!\1;,�'"" .+ι στη Ν'εα
αναπηρικο αυτοκινητο επι της οδου,
Σμυρνη.
,
Έχοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1485/84 που
αφορά οχήματα των κινητικά ανάπηρων ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 70 του Ν. 3852/10 του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή, η οποία εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις
παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε ανάπηρους και άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
ως άνω ανανέωση του χώρου στάθμευσης.
\/O

.

•••••••

.

••

••••••

.

.

•••

.

.

..•

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

(Σ.Β. I

' !

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΗΡΟΠΗΣ
'"> ι
/ 9 ο "'4
Για την υπ , αριθμ . .-;-:t

y{ς

.
.

.

Του/

. .
..

/.

?�

..

. ... ..

ο._ ι ,.,
. ,( ...... .-�.. . . .....

-

...

. ... . .
.

:

.

...

.

1

'

.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ

(Σ. Β.)

. .

.

)

.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

....v

/

ΜΑΡΙΑ
ΑΠΕΡΓΗ

ι

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

fJ�.f ;
. ιr'

.

.

1\--��� \::- �\�

ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ

. ....

·..........
1 1 \ω

Αριθμός Αναπηρ. Αυτοκινήτου:

ΜΕΛΟΣ

.

αιτηση

•1

"I':

ι

•-ι:Α::? '

(

j b-0
Γ/{ ιljιvC..l
w

,

.�ι! c1Uttu,

C<:..-t>

):·νι:χ

U(ΛJ cι.Ι

n
.

t.Lf J �
fc:o.ι r!ι,; ιXLf'

μ!J,
. r
(}(

/(ιi-1

οι γ JιιfJ!/1/fb.

I

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ...\ .1- .ΝΟΕ..2013....

EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. : Κ. Σκενδέρογλου
Τηλ.

:

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

5 81+8

213 2025 826/210 9354651

ΠΡΟΣ: κο ΠΡΟΕΔΡΟ

του

ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ'αριθμ.

Αναπηρικό αυτοκίνητο
....... αιτηση
.
... . . , με όλα τα
/
απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να
ση για την έγκριση άδειας χώρου στάθμευση για το υπ'αριθμ.
. .•
�.�"'Χ\ �.'1.
. .. . . αναπηρικο αυτοκινητο επι της οδο
'
α
. . ... .. στη Νεα Σ μυρνη .
Έχοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1485/84 που
αφορά οχήματα των κινητικά ανάπηρων ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 70 του Ν. 3852/10 του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή, η οποία εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις
παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε ανάπηρους και άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
ως άνω παραχώρηση του χώρου στάθμευσης .
·

ψ6

.

.

t

·

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

/

Ι Σ. Β. I

ΗΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

,•

··

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΗΡΟΠΗ Σ
Για την υπ' αριθμ.
Του/Της

$.

:"1'�.<5;?2Δ.ς,.� �

ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ
ΑΠΕΡΓΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ

(Σ. Β.)

. . . . . . . . . .... . . .... .
.

�\1-\-" \.1

:

..

}(Ο(Α·

c�

}Jtfr

ΊΆ

.

.............. .

. .•.

ΥΠΟΓΡΑΦΒ

ιJ f:t. ι

αίτηση

................... ..

.....

Αριθμός Αναπηρ. �

!JEI\.

. ��

:-

ΠΑΡΑΤΒΡΒΣΕΙΣ

(ulp.ι.��J.

Jp,r�r'.-<,

τJbV ,J; :κ ει.-

6ι ίJι

!C ι<

ι�ς�

I IC.A;

J.

C

17<() I

ο,ιι.Ιf:.:Ι.
ι

ιc,:ι�?..ii'ΊJ<:(Γ;L

J,.

: .:) "'

ι-;-

�-'--" Ί:-CJoCtJ "/':.v/
8CL ο vψ I Ut ( crrrr:c
ι

vw

A·/ofrl/!;
'!Τ�νr-J.._ι(\-ι� Ιι

flllί I

-u�ν/

.CV,o(J I ΙΛ..p <flυ

��8J?L

·7 ι 11

·'

'
..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤτΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΊΕΧΝΙΚΗ YilliPEΣIA

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΑΡ. ΠΡΩτ.

11 ΝΟΕ. Ζ013

5 e ι e6

ΠΡΟΣ: Κο. ΠΡΟΕΔΡΟ του
ΔΗΜΟΤ�ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝΟΥ

Πληρ.:Κων. Σκενδέροyλου
Τηλ. 2132025826

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης Ι. Χ. Αυτοκινήτου,για άτομο με ειδικές ανάγκες

Κύριε Πρόεδρε:
, και
Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρίθμ. 57728/ 7/11 /2013αίτηση της κας
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την παραχώρηση χώρου
σταύθμευσης επί της οδού

στην Ν.Σμύρνη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΙ. ΕΠΙτΡΟΠΗΣ

?:}?Jj..'?.f.-;?f.-.l3.

Για την υπ'α
Του/Της

:

.

Αριθμόςl'ι::

μ]Ξ-ι\

....

....

. . . . ...... . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

11 Αυτοκινήτου:

ΜΕΛΟΣ

αίτηση

...

..............

.

f.l.\\\\ :�

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<""Υ

ι

ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΜΑΡ/Α
ΑΠΕΡΓΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ι//ι;--r

fr

L-

ι

(r wcJΛ
'

/

\

(Σ, Β.)

Δήμος Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 14, 171 21 Ν. Σμύρνη, Τηλ. 2132025851/53- fax: 2132025846
e- mai1: dnsmyι·niΓaJ0149.syzefxis.gov.gr

Νέα Σμύρνη 15/ l.L /2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΆΡΧΟΥ

53 20 8

Αρ. Πρωτ. :

Προς: τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,
θέτω υπ' όψη του Σώματος ότι ο Δήμος Νέας
Σμύρνης έχει ανάγκη να μισθώσει ένα χώρο, κείμενο σε ακίνητο
ευρισκομένο εντός των ορίων των οδών Ελ. Βενιζέλου - Αγ.
Φωτεινής - Βασ. Κωνσταντίνου - Πατρ. Ιωακείμ, επιφανείας
τουλάχιστον 90 τ.μ., για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου που
έχουν καθημερινή σχέση με το κοινό. Ο χώρος αυτός πρέπει να
είναι ισόγειος δια την εύκολη πρόσβαση ατόμων με ειδικές
ανάγκες,

ατόμων

ηλικιωμένων

και

γενικά

ατόμων

που

χρειάζονται βοήθεια.
Επειδή πριν την κατάρτιση των όρων διακήρυξης από την
Οικονομική Επιτροπή, θα πρέπει να προηγείται απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (διατάξεις των άρθρων 194 Ν. 3463/2006
(ΚΔΚ), 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010 και 72ε Ν. 3852/2010 και του

1

Π.Δ. 270/1981) σύμφωνα με την οποία θα διαπιστώνεται η
ανάγκη μίσθωσης του ακινήτου. Παρακαλώ δια την λήψη
σχετικής αποφάσεως.

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ.:997887336
Δ.Ο.Υ.: Νέας Σμύρνης
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18- τ.κ. 171 21
Τηλ.: 2132025908,915-16-17-18-19-20-21
Fax:2109358271
E-mail:kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
ΕΙΣΗΓΗτΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η σύνταξη του προϋπολογισμού σικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" καταγράφει την πρόθεση της
Προέδρου και του Δ.Σ. να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για αναβαθμισμένες υπηρεσίες
στα παιδιά και στους ηλικιωμένους του Δήμου μας.
Μέσα στο γκρίζο τοπίο της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας, το Ν.Π. κάνει
βήματα μπροστά, με στόχο πάντα την ανακούφιση και την υποστήριξη των οικογενειών των
δημοτών μας. Μέσα σ' αυτήν την λογική δημιούργησε έναν νέο παιδικό σταθμό τονΖ', ώστε να
εξυπηρετηθούν ογδόντα (80) ακόμα οικογένειες.
Το Ν. Π. διαθέτει επτά (7) βρεφονηπιακούς σταθμούς και φιλοξενεί συνολικά 525 νήπια
και 75 βρέφη. Επίσης τέσσερα (4) ΚΑΠΗ με 4.500 ηλικιωμένα μέλη.
Είναι ένα μεγάλο Ν.Π. το οποίο απασχολεί περίπου 80 εργαζόμενους (40 μόνιμους­
ΙΔΑΧ και 40 ΣΟΧ και ΣΜΕ) και προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό δημοτών.
Οι υπηρεσίες κρίνονται κατά γενική ομολογία από το σύνολο των εξυπηρετουμένων, πολύ
καλού επιπέδου πάντα όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αξιοποίησης με στόχο την
αναβάθμισή τους.
Ο προϋπολογισμός του σικ. Έτους 2014 αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την αγωνία της
Προέδρου και του Δ.Σ. του Ν.Π .. Συντάχθηκε βάσει των οδηγιών της υπ' αριθ. 30842/31-072013 (Β' 1896) ΚΥΑ.
Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, έχει συνταχθεί βάσει:
1) Των απολογιστικών στοιχείων στις 30-07-2013. Τα εγγραφέντα ποσά στους ΚΑΕ
υποχρεώσεων ΠΟΕ και Ταμειακού Υπολοίπου θα αναμορφωθούν μετά την έγκριση του
προϋπολογισμού 2014.
2) Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος αφού το σύνολο των Εσόδων είναι ίσο με το
σύνολο των δαπανών.
3) Στον ΚΑΕ 1215 "Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων", δεν έχει
εγγραφεί ποσό δεδομένου ότι το Ν.Π. δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

4) Ο προϋπολογισμός 2014 στο τελικό του αποτέλεσμα είναι κατά 400.000 περίπου
μειωμένος από τον προϋπολογισμό του 2013 παρά την ανάπτυξη του Ν.Π. και την
δημιουργία νέου παιδικού σταθμού και αύξηση των μελών των ΚΑΠΗ.
5) Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ 2014 παρουσιάζονται αυξημένα έναντι της αντίστοιχης ομάδας του
Απολογισμού έτους 2012 διότι η αύξηση των φιλοξενουμένων νηπίων κατά ογδόντα
{80) θα επιφέρει αύξηση των εσόδων από τροφεία καθώς και αύξηση της επιχορήγησης
του Δήμου για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.
Η αύξηση του ΚΑΕ 0611.0001 "ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ.", έγινε μετά από
συμφωνία με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου. Αντίστοιχο ποσόν θα
εγγραφεί και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου.
Τελειώνοντας θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τη Δημοτική
αρχή για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο έργο μας αλλά και την οικονομική και ηθική στήριξη
που μας προσφέρει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

�.

ΚΟvτΕτΕ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ

I

I

1

II

i
I

I

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣτΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗτΕΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από ω Πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης στις 24/10/2013 ωυ Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Αριθμ. Απόφασης 109/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2014 και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30 στην έδρα ωυ Ν.Π.Δ.Δ.- ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ελ. Βενιζέλου 18) συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν της υπ' aριθμ. 2098/21-10-2013 πρόσκλησης της Προέδρου
που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε έναν από ωυς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν
παρόντα δέκα (10) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟντΕτΕ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ
2. ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣτΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ:
5.

ΑΠΕΡΓΗ MAPIA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΑΧτΕΑ AIKATEPINH
ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΙΟΥΡΟΥΝΛΙΑΝ ΜΑΝΟΥΣΑΚ
ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

3.
4.

ΜΑΝτzΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6.

ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Στασινοπούλου Βασιλική (Διευθύντρια ωυ Ν.Π.Δ.Δ. & Εκπρόσωπο
των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δ.Σ.).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενη στο 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη ωυ Δ.Σ. τα εξής:
Η Πρόεδρος εισηγείται στο σώμα τις προτάσεις των μονάδων (7 παιδικών σταθμών-4 ΚΑΠΗ) τις οποίες
συγκέντρωσε και αξιολόγησε η Δ/ντρια του Ν.Π. στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του

1

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6
προϋπολογισμού και εισηγείται την κατάρτιση και την έγκριση του σχεδίου σικ. έτους 2014 του
προϋπολογισμού και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗrΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΦού έλαβε υπ' όψιν του:
1.
2.
3.
4.

Την εισήγηση της Προέδρου
Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 Ν.4172/2013
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με δέκα (10) θετικές ψήφους την κατάρτιση και την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού σικ.
έτους 2014 καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ 2014

Έτος

Μήνας

2014

46

Πίνακας

Ομάδα

2014

46

esO
es01

ΤΑΚτtΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ AKINHTH
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΣΟΔΑ

es02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ KINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

700,00

es021

Τόκοι κεφαλαίων

700,00

es03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟτtΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

ι.

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

ι.
ι.

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ

46

2014

46

2014
2014

46
46

ΕΣΟΔΑ

0,00

es045

Τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών

0,00

es046

Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα

0,00

esOS

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

es051

Φόροι

0,00

es0512

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ
703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)

0,00

es052

Εισφορές

es053

Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν.
1828/89

es04

ι.

ΕΣΟΔΑ

0,00

es044

es031

ι.

ΕΣΟΔΑ

1.867.800,00

Υπηρεσίες καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
Ι;ΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας

ι.

2014

Ποσό
Προίίπολοyισμού

ι.

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

Περιγραφή

0,00

0,00
0,00

ι.

ΕΣΟΔΑ
ι.

ΕΣΟΔΑ

267.100,00

ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

ΕΣΟΔΑ
ι.

ΕΣΟΔΑ

267.100,00

2

0,00

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

2014

I.

46

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ

es06

ι.

ΕΣΟΔΑ

1.600.000,00

es0614

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν
1946/91)

es0619

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς

0,00

es0621

Κάλυψη δαπάνης προνοιακών
επιδομάτων

0,00

es0611

I.

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)

1.600.000,00

0,00

ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

es0715

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚτΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Τέλος διαφήμισης της
κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του
ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)

es1

ΕκτΑκτΑ ΕΣΟΔΑ

es07

ι.

0,00

0,00

I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

I.

es12

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΠΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

618.600,00

es121

Επιχορηγήσεις για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών

618.600,00

es121a

από Τακτικό Προϋπολογισμό

618.600,00

es121b

από ΠΔΕ

0,00

es1215

Επιχορηγήσεις για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών

0,00

esll

I.
I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

713.800,00
0,00

I.

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ
I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

0,00

es131

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επιχορηγήσεις από
θεσμοθετημένους πόρους για
επενδυτικές δαπάνες

es131a

από Τακτικό Προϋπολογισμό

0,00

es131b

0,00

es1311

από ΠΔΕ
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των
δήμων

es132

Λοιπές Επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα

0,00

es132a

από Τακτικό Προϋπολογισμό

0,00

es132b

0,00

es1321

από ΠΔΕ
Χρηματοδοτήσεις από
Περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράμματα

es1322

Χρηματοδοτήσεις από
Κεντρικούς φορείς

0,00

es1323

Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

0,00

es13

I.

0,00

I.

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

0,00

ι.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ
ι.

ΕΣΟΔΑ
ι.

ΕΣΟΔΑ

0,00

I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

3

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

2014

2014
2014

46

46
46

I.

ΕΣΟΔΑ

es1324

Χρηματοδοτήσεις έργων από
Διεθνείς οργανισμούς

0,00

es1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

0,00

I.

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

es1329

I.

2014
2014

46
46

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

es14
es15

Λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥ�ΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣτΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

0,00
0,00
0,00

I.

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ

es16

I.

ΕΣΟΔΑ

es2

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕτΩΝ (Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ

95.200,00

0,00

I.

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ

es21

es2111

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚτΙΚΑ
Τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού

0,00

es22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑκτΑ

0,00

es3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙτΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

0,00

es31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

es32

ΕΙΣΠΡΑΚτΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕτΗ

0,00

I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

I.

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΣΟΔΑ
Ι.
ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

es4

Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙτΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

704.500,00

es41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

689.500,00

es3211

I.

2014

46

0,00

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

0,00

I.

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

I.

ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ

2014

46

ΕΣΟΔΑ

2014

46

2014

46

es4219

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

es5

ΧΡΗΜΑτiΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

200.422,10

es51

ΧΡΗΜΑτΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

200.422,10

es511

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα

200.422,10

es512

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

0,00

esS1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)

3.486.522,10

15.000,00

0,00
3.000,00

I.

46

46

es4218

ΕΠΙΠΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφή χρημάτων από
δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα
από κατάπτωση των υπέρ αυτών
εγγυήσεων

I.

2014

2014

es42

I.

I.

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ
I.

ΕΣΟΔΑ

4

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

2014

46

2014

46

2014
2014
2014

46

ι.

es52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΜΑτtΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)

ex6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕtτΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.523.241,11

ε=ο ΔΑ

ex60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.559.922,10

ΕΞΟΔΑ

ex601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

769.022,10

ΕΣΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

11.
11.

46

11.

46

ΕΞΟΔΑ

eχ602

11.

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΞΟΔΑ

ex603

11.

ΕΞΟΔΑ

ex604

11.

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

2014

46

ΕΞΟΔΑ

2014

eχ6053

Εργοδοτικές εισφορές
υπ:αλλήλων ειδικών θέσεων

eχ6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

eχ6055

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

0,00

eχ6056

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ

0,00

46
46
46

2014

46

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

132.000,00
16.000,00
0,00
120.400,00

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

ex607

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
Δαπάνες πρόσληψης,
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
προσωπικού

ex61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

ex612

Δαπάνες Αιρετών

ex62

Παροχές τρίτων

ex63

Φόροι-Τέλη

ex631
ex632

Φόροι
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών
μέσων

ex633

Διάφοροι φόροι και τέλη

ex606

11.

2014

268.400,00

11.

2014

2014

461.500,00

Εργοδοτικές εισροές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου

11.

ΕΞΟΔΑ

0,00

ex6052

11.

46

54.000,00

ex6051

11.

ΕΞΟΔΑ

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών
θέσεων
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
(επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομισθίων
ωρομισθίων, κλπ)
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

eχ605

11.

2014

2014

3.286.100,00

46
46

ε=οΔΑ

5.000,00

2.000,00

11.

ΕΞΟΔΑ

273.500,00

11.

ΕΞΟΔΑ

17.000,00

11.

46

ΕΞΟΔΑ

144.200,00

11.

46

ΕΞΟΔΑ

100,00

11.

46

ΕΞΟΔΑ

11.

46
46
46
46

ΕΞΟΔΑ

0,00
0,00

11.

ΕΞΟΔΑ

100,00

11.

ΕΞ ΟΔΑ

ex64

Λοιπά γενικά έξοδα

ex65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστης

11.

ΕΞ ΟΔΑ

395.019,01
2.000,00

11.

2014

46

ΕΞΟΔΑ

ex6511

Τόκοι δανείων εσωτερικού

0,00

2014

46

11.

ex6512

Τόκοι δανείων εξωτερικού

0,00

5

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6
ΕΞΟΔΑ
2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

ex6513

Τόκοι εκ λοιπών χρεών

0,00

ex6516

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

0,00

ex6517

Χρεολύσια δανείων εξωτερικού

0,00

ex6518

Χρεολύσια λοιπών χρεών

0,00

ex6521

Τόκοι δανείων εσωτερικού

0,00

ex6522

Τόκοι δανείων εξωτερικού

0,00

ex6523

Τόκοι εκ λοιπών χρεών

0,00

ex6526

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

0,00

ex6527

0,00

ex67

Χρεολύσια δανείων εξωτερικού
Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε
τρίτους

ex671

Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε
νομικά πρόσωπα

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

2014
2014
2014

46
46
46

2014

46

2014

46

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

11.

Ε=QΔΑ

ex66

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

2014
2014

46
46

ΕΞΟΔΑ

0,00

ex6714

Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν
3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)

0,00

ex6715

Επιχορήγηση δημοτικών ή
κοινοτικών ΝΠΔΔ

0,00

ex672

Υποχρεωτικές εισφορές

0,00

ex673

Προαιρετικές εισφορές, παροχές
και επιχορηγήσεις

0,00

ex6731

Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

0,00

ex6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία

0,00

ex6735

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία

0,00

11.

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΞΟΔΑ

0,00

ex6713

11.

ΕΞΟΔΑ

0,00

Απόδοση σε Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς σταθμούς
Απόδοση σε Αθλητικούς
οργανισμούς

ex6712

11.

ΕΞΟΔΑ

148.500,00

0,00

11.

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

ex6739

Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών
δημοτικών επιχειρήσεων
(άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)
Λοιπές προαιρετικές πληρωμές
για μεταβιβάσεις εισοδημάτων
σε τρίτους

ex674

Προνοιακά επιδόματα

0,00

ex68

Λοιπά έξοδα

0,00

ex6818

Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ
δημοτικών επιχειρήσεων

0,00

ex6819

Λοιπές εγγυήσεις

0,00

11.

ΕΞΟΔΑ

ex6737

11.

ΕΞΟΔΑ

0,00

0,00

11.

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ε=οΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

6

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

2014

46

11.

ΕΞ ΟΔΑ

11.

ε=οΔΑ

11.

ΕΞ ΟΔΑ

ex7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(ανάλυση ανά υπηρεσία)

41.500,00

ex71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων

41.500,00

ex73

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

11.

ε=οΔΑ

ex734

0,00

ex74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες και ειδικές δαπάνες

0,00

ex8

τίτλοι πάγιας επένδυσης
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

858.500,00

ex81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)

160.000,00

ex811

Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)

155.000,00

ex75

11.

2014

46

ε=οΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ
11.

2014

46

ΕΞ ΟΔΑ
11.

2014

46

ΕΞΟΔΑ

2014

46

0,00

0,00

ex812

Φόροι - τέλη
Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
ΠΟΕ

ex813

Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)

ex82

Λοιπές αποδόσεις

ex8112

ΕΞΟΔΑ

0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων

ex8111

11.

0,00

Έργα
Έργα και δράσεις από
χρηματοδοτήσεις του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)

0,00

11.

2014

46

ε=οΔΑ

ex8114

11.

2014

46
46

2014

ΕΞΟΔΑ

11.

ΕΞΟΔΑ

0,00
5.000,00

11.

2014

46

2014

46

2014

46

ΕΞΟΔΑ
11.

ΕΞΟΔΑ

ex85

Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.
εντός του οικονομικού έτους

ex9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ

exX1

ΣγΝQΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)

3.486.522,10

exX2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΗΙΚΑ) (χ1-85-9)

3.423.241,11

ex83

11.

ΕΞ ΟΔΑ

11.

2014

46

ΕΞΟΔΑ
11.

46

2014

ΕΞ ΟΔΑ
11.

2014

46

ΕΞΟΔΑ

698.500,00
0,00

0,00
63.280,99

ΠΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014
Al.

Λειτουρνίεc τnc υ πηρεσίας
Α/Α
1.

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια
διατροφή & διαπαιδαγώγηση νηπίων &
βρεφών εργαζομένων γονέων

525 νήπια και 75 βρέφη -νήπια Χ 300 ημέρες

7

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών &
κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων
ώστε να παραμείνουν ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου

4.500 ηλικιωμένα μέλη Χ 300 ημέρες κατ' έτος
4 -5 προγράμματα ετησίως για όλα τα
εξυπηρετούμενα μέλη:

Ανο- μιλώ, σε συνεργασία με το
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν. Σμύρνης

Προληmική οδοντιατρική, σε συνεργασία με
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά

Παρέμβαση στις διατροφικές συνήθειες
νηπίων & ηλικιωμένων, σε συνεργασία με το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς για την
προώθηση προγραμμάτων υγείας- πρόνοιας

Εξασφάλιση κτιριακών & υλικοτεχνικών
υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες των
εξυπηρετουμένων μελών
Επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων
Εκδηλώσεις παρουσίασης τμημάτων
Δημιουργική απασχόληση βρεφών, νηπίων &
ηλικιωμένων

11 μονάδες εξυπηρετουμένων μελών (7 Παιδικοί
Σταθμοί & 4 Κ.Α.Π.Η.) καθ' όλη την διάρκεια του έτους
5 -10 καθ' όλη την διάρκεια του έτους
25 -30 ετησίως
Καθημερινά, βάσει σχετικών προγραμμάτων, καθ' όλη
την διάρκεια του έτους
Ομάδες εθελοντών- υποβοήθηση του έργου του Ν.Π.
καθ' όλη την διάρκεια του έτους:

ΖωγραΦική

Ψυχοθεραπεία

Χορωδία

Υποβοήθηση δραστηριοτήτων, κλπ

Θέατρο

Ραπτική

Ανάmυξη του εθελοντισμού & της
κοινωνικής αλληλεγγύης σε σχετικά
προγράμματα

Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων &
εκδηλώσεων σχετικά με το αντικείμενο του
Ν.Π.
Το Ν.Π. παρέχει αντισταθμιστική αγωγή &
αποτελεί κέντρο κοινωνικής πολιτικής &
βοήθειας

4 -5 ετησίως

Ετησίως

Α2. Εvέρνειεc τnc υπηρεσίας

Α/
Α

Κ.Α.& ΠΟΣΟ

1.

6117 256.500,00

2.

626 -78.700,00

3.

627 -40.000,00

4.

6413 67.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμβάσεις μίσθωσης
έργου πρόσληψης
προσωπικού για τις
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΣ Μ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Καθ' όλη την διάρκεια του
έτους

Ν. 2527/1997

))

))

Κανονισμός
Λειτουργίας

))

))

))

))

))

))

Συντήρηση & επισκευή
αγαθών διαρκούς χρήσης
από τρίτους
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ τΡΙΤΩΝ
(Υδρευση- ΦωτισμόςΚαθαριότητα)
Μεταφορές προσώπωνεκδρομές, επισκέψεις,
θαλάσσια μπάνια
1. Θαλάσσια μπάνια
(Ιούλιος-Αύγουστος, 4
δεκαήμερα)

8

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

5.

647112.000,00

6.

6474111.870,00

7.

6481197.349,01

2. Περίπατοι, επισκέψεις,
θέατρα (9-10 όλο το
χρόνο)
3. Μονοήμερες εκδρομές
(5-6 όλο το χρόνο)
4. Τριήμερη εκδρομή (1
τριήμερο)
5. Μετακινήσεις χορωδίας
σε ιδρύματα (3-4 όλο το
χρόνο)
'Εξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων σε όλα
τα τμήματα των Παιδικών
Σταθμών (θεατρικές
παραστάσεις,
κουκλοθέατρο, πάρτι,
κλόουν, παροuσι(ωεις
εργασιών παιδιών1
θεατρικά δρώμενα
οργανωμένα από το
εκπαιδευτικό μας
προσωπικό άλλες χωρίς
κόστος (δικές μας
παραγωγές), άλλες με
οικονομική στήριξη των
γονιών & άλλες με
κάλυψη του Κέντρου)
1. Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις
2. Αποκριάτικες
εκδηλώσεις
3. Εκδηλώσεις το Πάσχα
4. Εκδηλώσεις λήξης
χρονιάς
5. Κεντρικές εκδηλώσεις,
όποτε εκτιμηθεί
6. Έκτακτες εκδηλώσεις με
την ολοκλήρωση
εκπαιδευτικών project
7. Συναυλία χορωδίας
Κ.Α.Π.Η.
Έξοδα διαμονής & σίτισης
διακοπών μελών του Ν.Π.
- 7ήμερο καλοκαιρινών
διακοπών (η μετακίνηση
& το 50% περίπου των
εξόδων καλύπτονται από
τους χρήστες)
Δαπάνες σίτισης βρεφών,
νηπίων & ηλικιωμένων
1. Καθημερινή σίτιση
βρεφών-νηπίων (3
γεύματα ημερησίως)
2. Εκδηλώσεις στο χώρο
των Κ.Α.Π.Η. με διάφορα
θέματα, επετείους, κλπ
(10-12 το χρόνο με
κέρασμα από το Κέντρο)
3. Συνεστιάσεις στο χώρο
των Κ.Α.Π.Η. (5-6 το χρόνο

»

»

»

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜQγ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Καθ' όλη την διάρκεια του
έτους

Κανονισμός
Λειτουργίας

))

))

))

9

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6
με οικονομική κάλυψη
των μελών)

8.

9.

10.

α) 661111.500,00
β) 661222.000,00
y) 66131.000,00
δ) 66141.000,00
ε) 66151.500,00
α) 66217.000,00
β) 66229.500,00
α) 66312.000,00
β) 663423.000,00
y) 66351.000,00

Προμήθεια βιβλίων,
εντύπων, εφημερίδων
1. Έκδοση του περιοδικού
των Κ.Α.Π.Η. <<Συνεργασία
Φίλων>> (4 τεύχη το χρόνο)
2. Προμήθεια
εκπαιδευτικών βιβλίων,
εκτύπωση προσκλήσεων,
κλπ (περιστασιακά)

))

))

,

Προμήθεια ειδών
κλινοστρωμνών &
παιδαγωγικού υλικού των
Παιδικών Σταθμών

))

))

))

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας, χαρτικών,
απολυμαντικών για
ετήσια χρήση 6 Παιδικών
Σταθμών & 4 Κ.Α.Π.Η.

))

))

,

))

))

))

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Καθ' όλη την διάρκεια του
έτους

Κανονισμός
Λειτουργίας

))

))

,

))

))

))

11.

664320.000,00

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση

12.

α) 666122.500,00
β) 66624.000,00

Προμήθεια υλικών
συντήρησης κτιρίων &
λοιπών μονίμων
εγκατασrάσεων

13.

α) 66722.500,00
β) 66738.000,00

14.

669912.000,00

Προμήθεια
ανταλλακτικών μηχανικού
& λοιπού εξοπλισμού
(κλιματιστικά, Η/Υ, fax,
δίκτυα, κλπ)
Προμήθειες yια διάφορες
ανάγκες των τμημάτων,
π.χ. τέντες, κουρτίνες,
μοκέτες, σκεύη
μαγειρείου, κλπ

Α3. Προϋπολοvισuόc λειτουρvικώv δαπανών τnc υπηρεσίαc
Κ.Α. 60
Αποδοχές τακτικών, Ι.Δ.Α.Χ. &
Σ.Ο.Χ. υπαλλήλων

1.559.922,10

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
(εκτός Κ.Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ

60 & 7)

ΔΑΠΑΝΏΝ

2.523.241,11

921.819,01

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ

Κωδικός 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α/Α

τΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΡΑΣΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

10

ΧΡΟΝΟΠ ΡΟΓ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΡΑΜΜΑτΙΣΜ

ΣΜΟΣ

ΟΣ

ΔΑΠΑΝΏΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ50Λ9Π-ΞΤ6

7131

7133

7134

7135

Μηχανήματα &
λοιπός
εξοπλισμός
Έπιπλα σκεύη
Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές &
ηλεκτρονικά
συγκροτήματα &
λογισμικά
Λοιπός
εξοπλισμός

ΕΠΕΝΔΥΣΕ
ΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗ ΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Ετήσιος

19.000,00

Προϋπολογισμός
2014

))

))

))

10.000,00

))

))

))

))

5.000,00

))

))

))

))

7.500,00

))

41.500,00

ΣΥΝ ΟΛΟ
Γ. HOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΛειτουργίαΖ' Παιδικού Σταθμού.
Αύξηση φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς και μελών στα ΚΠΑΗ.
Βελτίωση υποδομών και συντήρηση.
Εμπλουτισμός των προγραμμάτων μας στους παιδικούς σταθμούς και των δραστηριοτήτων και των ομιΧδων
απασχόλησης στα ΚΠΑΗ.
Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με υποστήριξη σ ε οικογένειες και ιδρύματα που έχουν ανάγκη και
συμμετοχή σε σχετικές δράσεις του Δήμου.
Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς για προγράμματα, ομιλίες, έρευνες που αφορούν τα φιλοξενούμενα
νήπια, τις οικογένειες τους και τα μέλη των ΚΠΑΗ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109η/2013.
ΑΦού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥ1ΕΤΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ

11

ΑΔΑ: ΒΛΛ30Λ9Π-016

"i, '

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν. Π .Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 24/10/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Αριθμ. Απόφασης 113/2013

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ 2014.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:30 στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ελ. Βενιζέλου 18) συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν της υπ' aριθμ. 2100/21-10-2013 πρόσκλησης της Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
ΑΦού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι ετιί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα
δέκα (10) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝrΕΣ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟvτΕτΕ AIKArEPINH
2. ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΗΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ:
5.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ΑΠΟΝΤΕΣ

3.
4.

MANTZIOY ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6.

ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΠΕΡΓΗ MAPIA
ΗΑΧΤΕΑ AIKATEPINH
ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
τzΕΦΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΙΟΥΡΟΥΝΛΙΑΝ ΜΑΝΟΥΣΑΚ
ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν ατιό την κα Στασινοτιούλοu Βασιλική (Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. & Εκπρόσωπο των
εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δ.Σ.).
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Μετά την ψήφιση του προσχεδίου του τιροϋτιολογισμού και του Ε.. Π.Δ. (ετήσιο πρόγραμμα δράσης )
καλείται σήμερα το σώμα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό σικ. έτους 2014.

1

ΑΔΑ: ΒΛΛ30Λ9Π-016
Το 2014 δυστυχώς η οικονομική κρίση όχι μόνο συνεχίζει αλλά βαθαίνει περισσότερο με ότι αυτό
συνεπάγεται για το λαό μας. Η καθημερινή συρρίκνωση των εισοδημάτων οδηγεί τα νοιιωκυριά σε
απόγνωση και ιδιαίτερα οικογένειες νέων με μικρά παιδιά και με ηλικιωμένους.
Αυτές ακριβώς τις οικογένειες προσπαθεί να υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις με γνώση και
υπευθυνότητα το Ν.Π. παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει καθημερινά. Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο και τη Δημοτική αρχή για την εμπιστοσύνη που δείχνει
στο έργο μας αλλά και την οικονομική και ηθική στήριξη που μας προσφέρει.
Παρά λοιπόν την οικονομική δεινότητα που βιώνουμε όλοι, το Ν.Π. από το Σεπτέμβριο του 2013
λειτουργεί καινούργιο παιδικό σταθμό δυναμικότητας 80 νηπίων εξυπηρετώντας τους Δημότες μας και
καλύmοντας κατά 80% περίπου τις ανάγκες του.
Συνεχίζει δε καθημερινά να εργάζεται για τις ανάγκες των ήδη υπαρχόντων σταθμών φροντίζοντας τις
υποδομές τους τις προμήθειές τους και την καλή τους λειτουργία.
Αλλά και στο κομμάτι των ηλικιωμένων καθημερινά έχουμε νέες εγγραφές μελών οι δε δραστηριότητες
και ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων είναι ο στόχος μας, σεβόμενοι τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας μέσα
στην έντονη κοινωνικοοικονομική κρίση.
Οι στόχοι μας για το 2014 είναι η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα παιδιά και
στους ηλικιωμένους του Δήμου μας.
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ να
ψηφίσει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ..

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΑΦού έλαβε υπ' όψιν:
1) Την εισήγηση της Προέδρου
2} Τις διατάξεις του άρθρων 155 - 162, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006)
3) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010)
4) Το ΦΕΚ σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (525/Β/5-42011)
5) Το ΦΕΚ 1896/2013 τεύχος Β' (οδηγίες για την σύνταξη του προϋπολογισμού 2004).
6) Το σχέδιο του Προϋπολογισμού & του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού
έτους 2013
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Συντάσσει και εγκρίνει με δέκα θετικές ψήφους όλους τους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Κέντρου για το
οικονομικό έτος 2014 ως ακολούθως:
ΕΙΣΗΓΗτΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Οικ. έτος (2013)

Οικ. έτος 2014

Προϋπολογισθέντα
μέχρι την
31/7/2013

Βεβαιωθέντα
μέχρι την
31/7/2013

Αιτούμενες
πιστώσεις

ο

Περιγραφή
ΤΑι<τΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

2.285.615,76

785.231,97

1.867.800,00

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ AKINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00

0,00

0,00

011

Μισθώματα

0100

0,00

0,00

012

Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και
κσινόχρηστων χώρων

0,00

0,00

0,00

Κωδικός

2

ΑΔΑ· ΒΛΛ30Λ9Π-016
02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ KINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

615,76

43,97

700,00

021

Τόκοι κεφαλαίων

615,76

43,97

700,00

0211

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

615,76

43,97

700,00

Τόκοι καταθέσεων τραπέζης

700,00

615,76

43,97

022

Έσοδα από επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

023

Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0,00

0,00

0,00

0211.0001

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟτΙΚΑ τΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0,00

0,00

0,00

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

0,00

0,00

0,00
0,00

032

Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9·20/10/1958)

0,00

0,00

033

Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9·20/10/1958)

0,00

0,00

0,00

034

Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0,00

0,00

0,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟIΠΑ τΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ I<AI ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,00

0,00

0,00

041

Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν
547/1977)

0,00

0,00

0,00

042

Έσοδα από σφαγεία

0,00

0,00

0,00

043

Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή
υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

044

Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

0,00

0,00

0,00

046

Λοιπά τέλη και δικαιώματα

0,00

0,00

0,00

047

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89

0,00

0,00

0,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

125.000,00

85.188,00

267.100,00

051

Φόροι

0,00

0,00

0,00

052

Εισφορές

125.000,00

85.188,00

267.100,00

0527

ΤροΦεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών
σταθμώv(άρθρωv 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497/8'))

125.000,00

85.188,00

267.100,00

Έσοδα από τροφεία {600 παιδία* 50,00€ μηνιαίως)

125.000,00

85.188,00

267.100,00

0,00

0,00

0,00

0527.0001
053

Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.160.000,00

700.000,00

1.600.000,00

061

Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών

2.160.000,00

700.000,00

1.600.000,00

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)

2.160.000,00

700.000,00

1.600.000,00

ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ.

2.160.000,00

700.000,00

1.600.000,00
0,00

0611
0611.0001
062

Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑι<τΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

071

Λοιπά τακτικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

1

ΕκτΑκτΑ ΕΣΟΔΑ

701.080,00

557.278,54

713.800,00

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

111

Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00
0,00

112

Έσοδα από εκποίηση κινητών

0,00

0,00

12

Ει<τΑι<τΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

620.880,00

513.774,54

618.600,00

121

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

620.880,00

513.774,54

618.600,00

1214

Λοιπές επιχορηγήσεις

620.880,00

513.774,54

618.600,00

13.200,00

0,00

13.600,00

1214.0001

Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζημίωση υπαλλήλων
πρώη ΙΒΣΑ για το χροvικό διάστημα μέχρι 31/8/2003

1214.0002

Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ (240 Χ 2.532)

607.680,00

513.774,54

605.000,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

131

Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές
δαπάνες

0,00

0,00

0,00

132

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

0,00

0,00

0,00

14

ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

141

Δωρεές

0,00

0,00

0,00

142

Κληρονομιές και κληροδοσίες

0,00

0,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΠIΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

0,00

0,00

0,00

151

Προσαυξήσεις και πρόστιμα

0,00

0,00

0,00

3

ΑΔΑ: ΒΛΛ30Λ9Π-0'1 6
152

Παράβολα

16

ΛΟΙΠΑ Ει<τΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

161

Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων

162

Λοιπά έκτακτα έσοδα

169
1693

0,00

0,00

0,00

80.200,00

43.504,00

95.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.200,00

43.504,00

95.200,00
95.000,00

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

80.000,00

43.504,00

1693.0001

Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η.

10.000,00

3.920,00

11.500,00

1693.0002

Συνδρομές εκδρομών Κ.Π.Α.Η.

70.000,00

39.584,00

83.500,00

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις
ανωτέρω τάξεις

200,00

0,00

200,00

3ο Βραβείο διαγωνισμού εντύπων Κ.Π.Α.Η.

200,00

0,00

200,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

0,00

0,00

0,00

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ τΑΚΠΚΑ

0,00

0,00

0,00

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που
βεβαιώνονται και εισπράποvται για πρώτη Φοpά

0,00

0,00

0,00

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑι<τΑ

0,00

0,00

0,00

221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που
βεβαιώνονται και εισπράποvται για πρώτη φορά

0,00

0,00

0,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

0,00

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

0,00

0,00

311

Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0,00

0,00

0,00

312

Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

0,00

0,00

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΠΗ

0,00

0,00

0,00

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόvrα
οικονομικά έτη τακτικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα
προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα

0,00

0,00

0,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

727.100,00

305.251,46

704.500,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΠΩΝ

714.100,00

305.251,46

689.500,00

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

92.000,00

43.791,64

77.000,00

4111

ΕισΦορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα
παράστασης

92.000,00

43.791,64

77.000,00

4111.0001

Υπέρ σύνταξης

15.000,00

8.162,41

15.000,00

4111.0002

Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης

7.000,00

3.636,30

7.000,00

4111.0003

Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης - ΟΠΑΔ κλάδος τΥΔΚΥ

70.000,00

31.992,93

55.000,00

1699
1699.0001
2

412

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

179.100,00

71.338,39

161.100,00

4121

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

70.000,00

19.673,73

50.000,00

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων

70.000,00

19.673,73

50.000,00

Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

7.000,00

1.103,32

3.500,00

Φόροc; αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών
Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

7.000,00

1.103,32

3.500,00

Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών
κλπ

80.000,00

40.880,68

85.500,00

4123.0001

Φόρος προμηθευτών & εργολάβων

25.000,00

16.506,00

33.500,00

4123.0002

Φόροc; αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου &
Ελευθέρων Επαγγελματιών

55.000,00

24.374,68

52.000,00

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

4121.0001
4122
4122.0001
4123

4124

22.100,00

9.680,66

22.100,00

4124.0001

Χαρτόσημο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων

500,00

54,09

500,00

4124.0002

ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών &
ενοικίων

100,00

10,82

100,00

4124.0003

Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

16.500,00

7.881,25

16.500,00

4124.0004

Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς

5.000,00

1.734,50

5.000,00

413

ΑσΦαλισηκές εισΦορές

392.000,00

170.134,34

403.200,00

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

390.000,00

169.200,40

401.200,00

4

'

'

ΑΔΑ- ΒΛΛ30Λ9Π-016

'

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ

14.000,00

6.678,91

14.000,00

4131,0002

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ

11.000,00

5.688,90

11,000,00

4131.0003

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ στις συντάξιμες
αποδοχές

10.000,00

4.818,64

10,000,00

120.000,00

56.568,45

100.000,00

25.000,00

14.422,92

25,000,00

500,00

30,33

400,00

160.000,00

56.471,47

193,000,00

4131.0001

4131.0004

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων

4131.0005

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου
υπαλλήλων

4131.0006

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ

4131.0007

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισμένου χρόνου
υπαλλήλων

4131.0008

Έσοδα για απόδοση εισΦορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ

21.000,00

11.094,94

20.000,00

4131.0009

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ

17.000,00

9.081,66

16.000,00

4131.0010

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από
προμήθειες & ενοίκια

5.000,00

1.740,29

5.100,00

4131.0011

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από
προμήθειες & ενοίκια

1.500,00

580,13

1,700,00

4131.0012

Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.

4132

5.000,00

2.023,76

5.000,00

ΕισΦορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75

2.000,00

933,94

2.000,00

Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΠΩΣ

2.000,00

933,94

2,000,00

414

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

51.000,00

19,987,09

48,200,00

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

11.897,52

25.000,00

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

11.897,52

25.000,00

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4132.0001

4141.0001
4142

26.000,00

8.089,57

23.200,00

4142.0001

Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ

2.000,00

0,00

100,00

4142.0002

Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ

2.000,00

0,00

100,00

4142.0003

Κρατήσεις επί των αποδοχών νια εξόφληση δανείων
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

13.000,00

6.491,91

14.000,00

4142.0004

Κρατήσεις επί των αποδοχών'για εισφορά στο Σύλλογο

3.000,00

1.332,00

3.000,00

4142.0005

Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π.Δ.Δ.

5.000,00

0,00

5.000,00

4142.0006

Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων Ν.4013/2011

1.000,00

265,66

1.000,00

42

ΕΠΙΠΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

13,000,00

0,00

15,000,00

421

Επιστροφές χρημάτων

13,000,00

0,00

15,000,00

4211

Επιστροφή χρημάτων από υπολόγου ς χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής

1.000,00

0,00

1.000,00

4212

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

6.000,00

0,00

6.000,00

4213

Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών
χρηματικών ποσών {άρθρο 26 Ν 318/69, ΑπόΦ. Υπ. Οικοv.
2081241/11652/1997)

3.000,00

0,00

5.000,00

4219

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

3.000,00

0,00

3.000,00

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

3.000,00

0,00

3.000,00

170,705,81

200Α22,10

4219.0001
5

ΧΡΗΜΑτΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

170.705,81

51

ΧΡΗΜΑτiΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

170,705,81

170.705,81

200Α22,10

511

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

170.705,81

170.705,81

200.422,10

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

170.705,81

170.705,81

200.422,10

5111.0001

Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα

170.705,81

125.283,71

155.000,00

5111,0002

Χρηματικό υπόλοιπο από λογαριασμό ΕΦΑΠΑΞ

0,00

45.422,10

45.422,10

512

0,00

0,00

0,00

3,884,501,57

l,818A67,78

3Α86.522,10

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
Γενικά Σύνολα:

ΕΙΣΗΓΗτΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Οικ. έτος 2014

Οικ, έτος (2013)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
μέχρι την

31/7/2013

Περιγραφή

Ενταλθέντα μέχρι
την 31/7/2013

Αιτούμενες
πιστώσεις

σο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

447,000,00

144Α52,35

285,600,00

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

447,000,00

144,452,35

285,600,00

5

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-01Θ
60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

603

3.000,00

400,00

2.000,00

Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων

0,00

0,00

0,00

605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής
ασΦάλισης

0,00

0,00

0,00

607

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
προσωπικού

3.000,00

400,00

2.000,00

6073

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια
και σεμινάρια

3.000,00

400,00

2.000,00

6073.0001

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια
και σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

3.000,00

400,00

2.000,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

429.000,00

141.060,49

!73.500,00

611

Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών

400.000,00

135.756,12

256.500,00

6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

400.000,00

135.756,12

256.500,00

6117.0001

Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει
του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου)

358.900,00

121.873,20

222.000,00

6117.0002

Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού

1.500,00

877,92

1.500,00

6117.0003

Αμοιβή υπηρεσιών λογισηκr\ς υποστήριξης

15.000,00

5.625,00

15.000,00

6117.0004

Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης & υλοποίησης
προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ"

24.600,00

7.380,00

18.000,00

612

Δαπάνες αιρετών

29.000,00

5.304,37

17.000,00

6121

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή
προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού
συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)

29.000,00

5.304,37

17.000,00

6121.0001

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε
συμβούλια

5.000,00

0,00

5.000,00

24.000,00

5.304,37

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6121.0002

Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ.

614

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

616

Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

62

Παροχές τρίτων

6.500,00

2.086,50

5.500,00

622

Επικοινωνίες

6.500,00

2.086,50

5.500,00

6221

Ταχυδρομικά Τέλη

500,00

0,00

500,00

6222

ΤηλεΦωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

6.000,00

2.086,50

5.000,00

6222.0001

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

6.000,00

2.086,50

5.000,00

3.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00
100,00

63

Φόροι - Τέλη

631

Φόροι

633

Διάφοροι Φόροι και τέλη

3.000,00

0,00

6331

Λοιποί φόροι και τέλη

3.000,00

0,00

100,00

6331.0001

Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φuσικού Αερίου

3.000,00

0,00

100,00

64

Λοιπά yενικά έξοδα

2.500,00

0,00

2.500,00

642

Οδοιπορικιl έξοδα και έξοδα ταξιδιών

0,00

0,00

0,00

643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

0,00

0,00

0,00

644

Συνέδρια και εορτές

0,00

0,00

0,00

645

Συνδρομές

1.500,00

0,00

1.500,00

6452

Συνδρομές internet

1.500,00

0,00

1.500,00

6452.0001

Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ

1.500,00

0,00

1.500,00

646

Έξοδα δημοσιεύσεων

0,00

0,00

0,00

649

Διάφορα έξοδα yενικής Φύσεως

1.000,00

0,00

1.000,00

6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποΦάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων

1.000,00

0,00

1.000,00

6492.0001

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποΦάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων

1.000,00

0,00

1.000,00

65

Πληρωμές yια την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

3.000,00

905,36

2.000,00

651

Πληρωμές yια την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια yια
κάλυψη λειτοuρyικώv δαπανών)

3.000,00

905,36

2.000,00

6515

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

3.000,00

905,36

2.000,00

6515.0001

Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών

3.000,00

905,36

2.000,00

6

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-016
652

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για
κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

0,00

0,00

0,00

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
(Παραχωρήσεις Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Δωρεές)

0,00

0,00

0,00

671

Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

0,00

0,00

0,00

672

Υποχρεωτικές εισφορές

0,00

0,00

0,00

673

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

68

Λοιπά έξοδα

0,00

0,00

0,00

681

Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

682

Έκτακτα έξοδα

0,00

0,00

0,00

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

w

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

0,00

0,00

0,00

711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

0,00

0,00

0,00

712

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

713

Προμήθειες παγ(ωv

0,00

0,00

0,00

73

Έpyα

0,00

0,00

0,00

731

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

0,00

0,00

0,00

732

Δαπάνες κατασκευής Παγίων {μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως

0,00

0,00

0,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως

0,00

0,00

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

741

Μελέτες- έρευνες και πειραματικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

742

Ειδικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

75

τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

751

Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

0,00

0,00

0100

752

Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

0,00

0,00

0,00

2.374.267,10

841.612,73

2.279.141,11

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙτΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗτΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΠΙΚΗΣ

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

2.322.767,10

825.789,34

2.237.641,11

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.561.622,10

663.021,81

1.557.922,10

601

Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

797.422,10

388.764,89

769.022,10

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

702.000,00

6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

6011.0003

388.764,89

673.600,00

700.000,00

388.764,89

650.000,00

Αποζημίωση λόyω συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων με ΙΚΑ
από ΝΠΔΔ από 1/9/2003

1.000,00

0,00

10.000,00

6011.0004

Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ μέχρι
31/8/2003

1.000,00

0,00

13.600,00

6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

50.000,00

0,00

50.000,00

6012.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου rφοσωπικοίι

50.000,00

0,00

50.000,00

6013

εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75

45.422,10

0,00

45.422,10

602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

76.700,00

29.101,82

54.000,00

6021

Τακτικές αποδοχές {περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

73.200,00

29.101,82

50.500,00

6021.0001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
{περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

50.000,00

29.101,82

50.000,00

6021.0003

Εργοδοτική αποζημίωση yια υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ
μέχρι 31/8/2003

13.200,00

0,00

250,00

6021.0004

Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους αορ.χρόνου
πρώην ΙΒΣΑ από 1/9/2003

10.000,00

0,00

250,00

7

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6 '
6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.500,00

0,00

3.500,00

6022.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου
χρόνου

3.500,00

0,00

3.500,00

604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

393.000,00

128.988,32

461.500,00

6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

368.000,00

128.988,32

436.500,00

6041.0001

Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ

8.000,00

528,24

6.500,00

6041.0002

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβCιvσνται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

360.000,00

128.460,08

430.000,00

6042

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

25.000,00

0,00

25.000,00

6042.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

25.000,00

0,00

25.000,00

605

Εργοδοτικές εισΦορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής
ασΦάλισης

286.500,00

114.249,09

268.400,00

6051

Ερyοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

149.000,00

70.326,39

132.000,00

6051.0001

Ερyοδοτιι<ές εισφορές στο ΙΚΑ {μονίμων)

80.000,00

36.881,53

70.000,00

6051.0002

Ερyοδοτικές εισφορές στο τΕΑΔΥ (μονίμων)

8.000,00

3.221,62

7.000,00

6051.0003

Εργοδοτικές εισφορές στο τΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων)

11.000,00

5.054,56

10.000,00

6051.0004

Ερyοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων)

50.000,00

25.168,68

45.000,00

6052

Εργοδοτικές εισΦορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

6052.0001

Ερyοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ {αορ.χρόνου)

17.000,00

8.617,13

16.000,00

6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

120.500,00

35.305,57

120.400,00

6054.0001

Ερyοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού)

120.000,00

35.275,24

120.000,00

6054.0002

Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ)

500,00

30,33

400,00

606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

8.000,00

1.917,69

5.000,00

6063...

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κλπj

8.000,00

1.917,69

5.000,00

6063.0001

Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

8.000,00

1.917,69

5.000,00

607

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611

Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών

614

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

0,00

0,00

616

Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

0,00

0,00

0,00

62

Παροχές τρίτων

204.000,00

62.143,00

138.700,00

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

0,00

0,00

0,00

623

Ενοίκια- Μισθώματα

18.000,00

10.170,72

18.000,00

6232

Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων

18.000,00

10.170,72

18.000,00

6232.0001

Μίσθωμα Δ' Παιδικού Σταθμού

18.000,00

10.170,72

18.000,00

624

Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing

0,00

0,00

0,00

625

Ασφάλιστρα

2.000,00

0,00

2.000,00

·

6255

Λοιπά ασφάλιστρα

2.000,00

0,00

2.000,00

6255.0001

Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων

2.000,00

0,00

2.000,00

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

134.100,00

36.753,63

78.700,00

6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

69.600,00

28.314,60

46.600,00

6261.0001

Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου

3.000,00

0,00

3.000,00

6261.0002

Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ

10.000,00

0,00

5.000,00

6261.0004

Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών,
διαχωριστικών

4.000,00

3.960,60

3.000,00

6261.0005

Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλώv

4.000,00

0,00

2.000,00

6261.0006

Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

6261.0007

Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου

8

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-016
Συντήρηση & επισκευή κτιρίων � τμημάτων Παιδικών Σταθμών

15.000,00

0,00

24.600,00

6261.0009

Συντήρηση & επισκευή Ζ'τμήματος Παιδικών Σταθμών.

24.600,00

24.354,00

0,00

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έρyωv)

25.500,00

701,10

4.000,00

6262.0001

Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων

1.500,00

516,60

1.500,00

Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης

2.000,00

184,50

1.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

6261.0008

6262.0002
6262.0003

Συντήρηση & επισκευή συναγερμών

6262.0004

Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών
καυστήρων με Φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούς

20.000,00

0,00

500,00

6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

13.500,00

6.017,16

11.100,00

6264.0001

Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών

4.000,00

590,40

3.000,00

6264.0002

Συντήρηση & επισκευή faχ

2.000,00

0,00

1.500,00

6264.0003

Συντήρηση & επισκευή Φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων

1.000,00

0,00

100,00

6264.0004

Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών

4.500,00

3.938,46

4.500,00

6264.0005

Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιΦεριακών Η/Υ

2.000,00

1.488,30

2.000,00

6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών
και λοιπού εξοπλισμού

18.000,00

1.720,77

9.500,00

6265.0001

Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες,
πλυντήρια, κλπ)

4.500,00

947,10

3.000,00

6265.0002

Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς

4.500,00

0,00

1.000,00

6265.0003

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

3.000,00

503,07

1.500,00

6265.0004

Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες,
mixer, τηλεοράσεις, νideo, σίδερα, DVD, κλπ)

2.000,00

270,60

1.500,00

6265.0005

Συντήρηση & επισκευή επίπλων

3.000,00

0,00

1.500,00

6265.0006

Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων

1.000,00

0,00

1.000,00

6266

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

7.500,00

0,00

7.500,00

6266.0001

Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού

500,00

0,00

500,00

6266.0002

Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

500,00

0,00

500,00

6266.0003

Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 5

3.000,00

0,00

3.000,00

6266.0004

Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης

3.000,00

0,00

3.000,00

6266.0005

Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού

500,00

0,00

500,00

627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων}

49.900,00

15.218,65

40.000,00

6271

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

7.000,00

1.655,00

5.000,00

6271.0001

Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ.

7.000,00

1.655,00

5.000,00

6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες.

30.000,00

12.758,00

25.000,00
25.000,00

6273.0001

Φωτισμός & κίνηση {με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)

30.000,00

12.758,00

6274

Δαπάνες καθαρισμοίι γραφείων

2.000,00

0,00

1.000,00

6274.0001

Δαπάνες καθαρισμοίι κτιρίων � γραΦείων

2.000,00

0,00

1.000,00

6275

Δαπάνες καθαρισμοίι φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.

1.000,00

0,00

1.000,00

6275.0001

Δαπάνες καθαρισμοίι φρεατίων, δεξαμενών, κλπ

1.000,00

0,00

1.000,00

6276

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

1.000,00

0,00

1.000,00

6276.0001

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

1.000,00

0,00

1.000,00

6279

Λοιπές δαπάνες για ίιδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

8.900,00

805,65

7.000,00

6279.0001

Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων- κουρτινών

4.000,00

0,00

4.000,00

6279.0002

Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών

4.900,00

805,65

3.000,00

63

Φόροι - Τέλη

0,00

0,00

0,00

631

Φόροι

0,00

0,00

0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

0,00

0,00

0,00

64

Λοιπά νενικά έξοδα

386.545,00

80.739,18

392.519,01

641

Έξοδα μεταφορών

67.000,00

18.781,73

67.000,00

6413

ΜεταΦορές προσώπων

67.000,00

18.781,73

67.000,00

6413.0001

Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ

67.000,00

18.781,73

67.000,00

9

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6 ,
0,00

0,00

0,00

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

1.300,00

0,00

1.300,00

6433

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων & αvτιrφοσωπειώv

1.300,00

0,00

1.300,00

6433.0001

Προμήθεια τιμητικών πλακετών

300,00

0,00

300,00

6433.0002

Προμήθεια ανθοδεσμών

500,00

0,00

500,00

642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

643

6433.0003

Προμήθεια αναμνηστικών

500,00

0,00

500,00

646

Έξοδα δημοσιεύσεων

6.000,00

612,54

3.000,00

6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

612,54

2.000,00

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών

3.000,00

612,54

2.000,00

6463

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

3.000,00

0,00

1.000,00

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

3.000,00

0,00

1.000,00

647

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων

125.870,00

2.860,00

123.870,00

6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

14.000,00

2.860,00

12.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

6471.0001

Εκδηλώσεις - εορτές

6471.0002

Δαπάνες παραστάσεων

7.000,00

2.860,00

7.000,00

6474

Έξοδα λοLJιώv παρεμφερών δραστηριοτήτων

111.870,00

0,00

111.870,00

6474.0001

Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπWv μελών ΚΠΑΗ

111.870,00

0,00

111.870,00

648

Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

186.375,00

58.484,91

197.349,01

6481

'Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων

186.375,00

58.484,91

197.349,01
67.465,63

6481.0001

Προμήθεια ειδών διαφοφής - παντοπωλείο

67.625,00

20.188,02

6481.0002

Προμήθεια ειδών διατροφής- κρεοπωλείο

33.900,00

12.338,32

35.002,00

6481.0003

Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο

28.250,00

10.456,23

31.385,69

6481.0004

Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο

10.000,00

3.615,66

12.749,22

6481.0005

Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο

11.300,00

1.363,82

13.023,81

6481.0006

Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια

11.300,00

2.436,47

8.994,80

6481.0007

Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων

8.000,00

4.183,94

9.081,83

6481.0009

Ι Ιρομήθεια λοιπών ειδών διατροφής νια την κάλυψη της
διατροφής των βρεΦών του Ν.Π.Δ.Δ.

3.000,00

0,00

3.000,00

13.000,00

3.902,45

16.646,03

170.600,00

19.885,35

148.500,00

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

43.000,00

2.587,85

37.000,00

Προμήθεια βιβλίων κλπ

14.500,00

1.094,70

11.500,00

Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου

4.500,00

0,00

4.500,00

6611.0002

Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης

3.000,00

0,00

1.000,00

6611.0003

Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων

7.000,00

1.094,70

6.000,00

22.500,00

1.493,15
0,00

22.000,00

2.000,00
12.000,00

0,00

12.000,00

6481.0010

Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661
6611
6611.0001

6612

Προμήθεια yραΦικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης

6612.0002

Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων

6612.0003

Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & faχ

2.500,00

1.500,00

1.493,15

1.500,00

6612.0004

Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & fax

4.500,00

0,00

4.500,00

6612.0005

Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών Κ.Π.Α.Η.

2.500,00

0,00

1.500,00

6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

1.000,00

0,00

1.000,00

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

1.000,00

0,00

1.000,00

6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

1.000,00

0,00

1.000,00

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

1.000,00

0,00

1.000,00

6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

4.000,00

0,00

1.500,00

6615.0001

Εκτύπωση ΦωτογραΦιών

1.000,00

0,00

500,00

6615.0002

Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας

1.500,00

0,00

500,00

6615.0003

Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων

662

Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα

6621

Είδη κλινοστρωνών

10

1.500,00

0,00

500,00

21.500,00

0,00

16.500,00

9.000,00

0,00

7..000,00

.

.

ΑΔΑ· ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6
6621.0001

Προμήθεια στρωμάτων � αφρώδη

4.500,00

0,00

3.000,00

6621.0003

Προμήθεια σεvδονιWv - προσόψια - κουβερτών - παιδικών
παπλωμάτων, κλπ

4.500,00

0,00

4.000,00

6622

Είδη κατασκήνωσης

12.500,00

0,00

9.500,00

6622.0001

Προμrlθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα

6.000,00

0,00

4.000,00

6622.0002

Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου

4.500,00

0,00

4.000,00

6622.0003

Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα - Πάσχα)

2.000,00

0,00

1.500,00

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

28.000,00

6.133,80

26.000,00

6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

2.000,00

1.708,60

2.000,00

6631.0001

Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού

2.000,00

1.708,60

2.000,00

6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής

4.425,20
4.425,20

23.000,00

6634.0001

23.000,00
13.000,00

6634.0002

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής
(χαρτικά)

10.000,00

0,00

10.000,00

6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

0,00

1.000,00

6635.0001

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

0,00

1.000,00

664

Καύσιμα και λιπαντικά

15.000,00

1.340,00

20.000,00

6643

Προμήθεια καυσίμων νια θέρμανση και Φωτισμό

15.000,00

1.340,00

20.000,00

6643.0001

Προμήθεια καυσίμων νια θέρμανση

15.000,00

1.340,00

20.000,00

665

Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών
εργασιών

0,00

0,00

0,00

666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έρyων

30.000,00

2.952,00

26.500,00
22.500,00

13.000,00

6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

26.000,00

2.952,00

6661.0001

Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ

3.000,00

2.952,00

3.000,00

6661.0002

Προμήθεια υδραυλικών υλικών

4.500,00

0,00

2.000,00

6661.0003

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας

4.000,00

0,00

4.000,00

6661.0004

0,00

4.000,00

Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

4.000,00

6661.0005

Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας

2.000,00

0,00

2.000,00

6661.0006

Προμήθεια ηλεκτρολονικού υλικού

2.000,00

0,00

2.000,00

6661.0007

Προμήθεια οικοδομικού υλικού

2.000,00

0,00

1.000,00

6661.0008

Προμήθεια πλαστικού δαπέδου

4.500,00

0,00

4.500,00

6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ενκαταστάσεων

4.000,00

0,00

4.000,00

6662.0001

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

6672.0001

Ανταλλακτικά κλιματιστικών

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

6673.0001

Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών

6673.0002

4.000,00

0,00

4.000,00

12.500,00

2.863,44

10.500,00

2.500,00

1.771,20

2.500,00

2.500,00

1.771,20

2.500,00

10.000,00
2.000,00

1.092,24
733,08

8.000,00

Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ

2.000,00

253,38

2.000,00

6673.0003

Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ

3.000,00

0,00

2.000,00

6673.0004

Προμήθεια αναλωσίμων fax

1.000,00

105,78

1.000,00

6673.0005

Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών

2.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

668

Υλικά φαρμακείου

0,00

0,00

0,00

669

Λοιπές προμήθειες

20.600,00

4.008,26

12.000,00

6699

Λοιπές Προμήθειες

20.600,00

4.008,26

12.000,00

6699.0001

Προμήθεια τεντών

2.000,00

0,00

3.000,00

6699.0002

Προμήθεια κουρτινών

4.500,00

0,00

2.000,00

6699.0003

Προμήθεια μοκετών

4.500,00

0,00

2.000,00

6699.0004

Προμήθεια ταπετσαριών

4.800,00

0,00

1.000,00

6699.0005

Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & κυλικείου κουζίνας

4.800,00

4.008,26

4.000,00

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

51.500,00

15.823,39

41.500,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έρyων και προμήθειες παγίων

51.500,00

15.823,39

41.500,00

711

Απαλλοτριώσεις και αyορές εδαΦικών εκτάσεων

0,00

0,00

0,00

712

Απαλλοτριώσεις και αyορές κτιρίων και τεχνικών έρyων

0,00

0,00

0,00

713

Προμήθειες παγίων

51.500,00

15.823,39

41.500,00

7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

22.000,00

3.573,28

19.000,00

11

'

'

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6
Ό

7131.0001

Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών

10.000,00

0,00

8.000,00

Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, κλπ)

4.000,00

3.573,28

4.000,00

Προμήθεια θερμοσιΦώvων & aπορροφητήρων

2.000,00

0,00

2.000,00

7131.0004

Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

4.000,00

0,00

3.000,00

7131.0005

Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημό.τωv ασφαλείας

1.500,00

0,00

1.500,00

7131.0006

Προμήθεια Φυσιοθεραπευτικώv μηχανημάτων

500,00

0,00

500,00

7133

Έπιπλα σκεύη

16.000,00

7.459,41

10.000,00

7133.0001

Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών

10.000,00

7.459,41

6.000,00

7133.0002

Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου

3.000,00

0,00

2.000,00

7133.0003

Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων {καρέκλες, κλπ)
Κ.Π.Α.Η.

3.000,00

0,00

2.000,00

7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λοyισμικά

5.000,00

219,00

5.000,00

7134.0001

Προμήθεια Η/Υ

3.000,00

0,00

3.000,00

7134.0002

Προμήθεια εΦαρμογών λογισμικού

1.000,00

0,00

1.000,00

7134.0003

Προμήθεια περιφεpιακών Η/Υ

1.000,00

219,00

1.000,00

7135

Λοιπός εξοπλισμός

7135.0001

Προμήθεια ΦωτοαvτιγραΦικών

8.500,00
3.000,00

4.571,70
1.414,50

3.000,00

7135.0002

Προμήθεια fax, στεpεοΦωνικώv συστημάτων, μικροφώνων

3.000,00

1.219,16

2.000,00

7135.0003

Προμήθεια τηλεοράσεων, νideo, DVD

2.000,00

1.938,04

2.000,00

7135.0005

Προμήθεια αριθμομηχανών

500,00

0,00

500,00

73

Έργα

0,00

0,00

0,00

731

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου

0,00

0,00

0,00

732

Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως

0,00

0,00

0,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7131.0002
7131.0003

734

7.500,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

741

Μελέιcς -',έρευνες και πειραματικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

742

Ειδικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

75

τίτλοι πάγιας επένδυσης {συμμετοχές σε επιχειρήσεις}

0,00

0,00

0,00

751

Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

752

Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

0,00

0,00

0,00

80

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

984.734,47

534.288,88

858.500,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

984.734,47

534.288,88

858.500,00

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

261.634,47

257.329,03

160.000,00

811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών {ΠΟΕ)

256.634,47

256.634,45

155.000,00

8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

97.449,71

97.449,71

90.000,00

8113.0001

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΠΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕτΩΝ

97.449,71

97.449,71

90.000,00

8115

Διάφορα έξοδα

1.065,00

1.065,00

1.000,00

8115.0001

Α' Κ.Α.Π.Η. ΔΗ ΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο διαγωνισμού
εντύπων)

500,00

500,00

500,00

8115.0002

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑτΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων)

300,00

300,00

300,00

8115.0003

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων)

200,00

200,00

200,00

8115.0005

Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στη ΝΑΚΑΜΠΑΛΑΟΥΡΑ MAPIA

65,00

65,00

0,00

8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

53.133,94

53.133,94

42.000,00

8116.0002

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΏΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕτΩΝ

53.133,94

53.133,94

42.000,00

8117

Λοιπά έξοδα

104.985,82

104.985,80

22.000,00

8117.0001

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕτΟΥΣ

104.985,82

104.985,80

22.000,00

812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ}

0,00

0,00

0,00

12

ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6
813

ΈκτακταΈξοδα {ΠΟΕ)

5.000,00

694,58

5.000,00

8131

Φορολοyικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)

3.000,00

0,00

3.000,00

8131.0001

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥΣ

2.000,00

0,00

2.000,00

8131.0002

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1.000,00

0,00

1.000,00

8132

Προσαυξήσεις εισΦορών ΑσΦαλιστικώv Ταμείων (ΠΟΕ)

2.000,00

694,58

2.000,00

8132.0001

ΠΡΟΣΑΥοΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΗΙΚΩΝ ΤΑΜ ΕΙ ΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥΣ

2.000,00

694,58

2.000,00

82

Λοιπές αποδόσεις

723.100,00

276.959,85

698.500,00

821

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

92.000,00

38.355,49

77.000,00

8211

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης

92.000,00

38.355,49

77.000,00

8211.0001

Απόδοση υπέρ σύνταξης

15.000,00

7.142,11

15.000,00

8211.0002

Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης

7.000,00

3.183,47

7.000,00

8211.0003

Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ

70.000,00

28.029,91

55.000,00

822

Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

179.100,00

64.846,25

161.100,00

8221

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

70.000,00

17.604,57

50.000,00

8221.0001

Φόρσς μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων

70.000,00

17.604,57

50.000,00

8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αvτιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

7.000,00

1.103,32

3.500,00

8222.0001

Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου &
αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ.

7.000,00

1.103,32

3.500,00

8223

Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων.
Επαγγελματιών κλπ

80.000,00

37.643,40

85.500,00

8223.0001

Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων

25.000,00

13.268,72

33.500,00

8223.0002

Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων
Επαγγελματιών

55.000,00

24.374,68

52.000,00

8224

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

22.100,00

8.494,96

22.100,00

8224.0001

Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ

500,00

45,45

500,00

8224.0002

Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ

100,00

8,57

100,00

8224.0003

Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

16.500,00

6.915,16

16.500,00

8224.0004

Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς

5.000,00

1.525,78

5.000,00

823

Απόδοση ΑσΦαλιστικώv εισΦορώv

392.000,00

156.038,12

403.200,00

8231

ΕισΦορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

390.000,00

155.217,80

401.200,00

8231.0001

Απόδοση εισφορών στο τΕΑΔΥ

14.000,00

5.843,96

14.000,00

8231.0002

Απόδοση εισΦορών στο ΜΤΠΥ

11.000,00

4.936,88

11.000,00

8231.0003

Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ

10.000,00

4.213,86

10.000,00

8231.0004

Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους

120.000,00

49.541,82

100.000,00

8231.0005

Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου υπαλλήλους

25.000,00

12.616,21

25.000,00

8231.0006

Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστέc; Τ.Ε.Ι.

500,00

30,33

400,00

8231.0007

Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους

160.000,00

56.471,47

193.000,00

8231.0008

Απόδοση εισΦορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ

21.000,00

9.721,65

20.000,00

8231.0009

Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ

17.000,00

7.957,80

16.000,00

8231.0010

Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια

5.000,00

1.464,38

5.100,00

8231.0011

Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια

1.500,00

488,15

1.700,00

8231.0012

Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.

5.000,00

1.931,29

5.000,00

8232

Εισφορά για το εΦάπαξ βοήθημα του Ν 103/75

2.000,00

820,32

2.000,00

8232.0001

Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΠΩΣ

2.000,00

820,32

2.000,00

824

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρ(των

51.000,00

17.589,99

48.200,00

8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

10.414,68

25.000,00

13

·
ΑΔΑ ΒΛΛ30Λ9Π-0 1 6 8241.0001

Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης
δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

10.414,68

25.000,00

8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

26.000,00

7.175,31

23.200,00
100,00

8242.0001

Απόδοση κρατήσεων για �ξqφληση δανείων ΜΤΠΥ

2.000,00

0,00

8242.0002

Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ

2.000,00

0,00

100,00

8242.0003

Απόδοση κpαtήσεωv για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου

13.000,00

5.705,29

14.000,00

8242.0004

Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισΦορά στο Σύλλογο

3.000,00

1.215,00

3.000,00

8242.0005

Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ.

5.000,00

0,00

5.000,00

8242.0006

Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4013/2011

1.000,00

255,02

1.000,00

825

Πάγιες προκαταβολές

6.000,00

0,00

6.000,00

8251

Πάγια προκαταβολή

6.000,00

0,00

6.000,00

826

Λοιπές επιστροφές

3.000,00

130,00

3.000,00

8261

Λοιπές επιστροφές

3.000,00

130,00

3.000,00

3.000,00

130,00

3.000,00

8261.0001

Αποδόσεις aχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικοvομικού έτους

0,00

0,00

0,00

851

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέωv υπολοίπωv ΠΟΕ εντός
του οικονομικού έτους

0,00

0,00

0,00

90

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ

78.500,00

0,00

63.280,99

9

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ

78.500,00

0,00

63.280,99

91

Ποσό διαθέσιμο για αvαπλήρωση τωv αvεπαρκών πιστώσεων
για τη δημιουργία νέωv μη προβλεπόμεvωv στοv προϋπολογισμό

78.500,00

0,00

63.280,99

911

Αποθεματικό

78.500,00

0,00

63.280,99

9111

Αποθεματικό

78.500,00

0,00

63.280,99

3.884.501,57

1.520.353,96

3.486.522,10

Γεvικά Σύvολα:

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2013.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝ1ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣτΟΡΗΣ

AIKATEPINH ΚΟΥτΕτΕ

14

ΠΙΝΑΚΑΣ S.A. ΣfΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

(Σοιιπληρώνοvται μόνο τα ιιη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη

ΚΕΝΊΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣτΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

"Ο" j ποσά σε ευρώ)

ΑΛΛΗΛΕΠΎΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΑΣ - � ς :

E"fOYI: Π/Υ

ΣΊΌΧΟΘΕΣIΑ ΕΣΟΔΩ.ι'<

ΕτΟΥΣΠΟΥ
ΛΝΛΛΥΕτΑΙΣΕ
ΣΊΌΧΟΥΣ (ιι.Χ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΙΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΥ

2014) - Εηjσοσι
Στόχοι

Γρι;ιμμιi1

"

"

"

"

"

'"

"

"

Έ\εγχος
ταύτισης των

ΕτΟΥΣ:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΣΠ/"{ Ε1ΌΥΣ

Ιανσηiφ

ια;

πο'

•tι<jlριιιΚιροα;

Μt'φtιος

Α'Τρlιιηηι

ΛιφL\ιr.;

]οι),·ια,

�Ι<'ιιος

6jιηνο

Β' Τρiμη•·σ

Λi>�οι><ΗΟ<;

!ιιί>.\οr.;

ΣιιιιiιιJΙροι><;

ο�ιώJiι"ΟS

9μφ·σ

Γ' Τρίμηνο

NoiιιJ1por.;

12jιη\'Ο

Δ' Τρίμηνο

4«έμβρ•<>Ι

ΑΝΑΛΥΘΙΙΚΕΣΕ
Σ'fΟΧΟΥΣ (π.χ.
2014)

στήλες1. ιιαι 11 .
(Π/Υ · 11μηνσ)
ηη�ηι
ΠΙ'ΕΠΕιΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΙΣΙΙΜΕ
· ·

ο

2.218.600

ΠΗΧιψηγήσ[]ς γιο λωαηργιι.Jς δαιιιiνrς (·)(μείον) (0621)_Εηιχιψηγιiαι:ις γισ Μiλσψη δοΗάνης

"

"

ι:γγραφώ'' στις

(!2)Έκωι.ιιςαιιχοrηγήαι:ις για Μ.iλΙΙψΙJ λοι<)ΙΙργιΜdν δΙΙΙΙανr.:ιν (+) (06)..:&κιδι;ι ιπι(\

ΕΙΙιχιψηγιiαι:ις για λιιιοuργικι'ς δuιιάνtς

"

ΠPOID.ΎOYL\
Σ'fΟΧΟΘΕΣΙΑ

τΡΕΧΟΥΣΛ
ΠΟΧΟΘΕΣ!Λ

Λ

η

"

150.00}

181.500

ιϊο.οοο

501.5α1

180.000

ο

ο

195.100

180.000

1.{!56.600

555.100

181.500

180.000

190.αχι

551.500

1.60!1.100

ο

ο

ο

200.00}

210.500

610.500

2.218.600

ο

ο

ο

ο

ο

ο

2Ηϊ0

74.-1-11

363.00}

2ΗίΌ

ϊ-1.4-11

363.000

200.α10

ιων Jlf>ιΙVOιo�6JV οιιliιψάιων

Γρομμ ή 2

Ε11ιχιψηγήοηs yισ Πρuνοισι-.ό Ε11ιδίφοια

{0621)_ΕΙΙιχuρηγήι•ης για ι..άληψη ιlα11άνης ι�Jν ιψιινηιοκ61ν tJιιδομάιων

ο

ο

ο

fι>αJψή 3

Ειιιχηρηγήοιις για ωινδύσι:ις

(13)..:ΕκιuκιrςΗηχι;ιρηγιiσης γιο ιJΙινδί>σrις.

ο

ο

ο

ο

22.795

ο

22.795

(01)�ΠJΙ6οιιδσι σ116 uκ(νηιη ιιφωuσiu (+) (02)_Πρι"χιιιδιιι ιιιιό ι ην κινηιή ιιφωuσίο (+)
(03)_Έσαδι;ι αιιι'ι uνισιιηδοιικά ιιλη και δικσιr(ΙJΙUω (+) (04)_Έοοδο utΙ<i λοωά ιiλη,
Γι•σμμή-1

Ιiικωιdιιοιο και πιφοχή UΙΙΙJJ>f<H<(w (+) ((J5J�ΦΙ\ροι κaι Ειι�pΟflίS(+)(Ο7)_Λοι<�iι ισκπκά

!δια Έσοδα (φιψω, ιι'λΙ], δικσι<(ψι;ιισ, τι<�[>ιψiς.

363.α:ο

ι'Όιιδα(+) {11)..:Ε(Ιοδι;ι σJΙ6ιΙ<Ιιοiηοη κινηιιjς κι;ιι ι;ιι..ίνηιης ιιφωuσiας (+)(1-Ι)__Δι:φιίς.

ιφιΊαιψα, ιφι"χιιιδοι aJJό ιιφωuοi«)

ο

ο

ο

ο

22.937

2.1.655

69.-137

22.937

23.655

69.-137

ΗΟ.-113

ϊ0.9ϊ6

87.339

14�.1-16

288.559

26.016

148.1-16

288.559

ο

ο

23.3!!2

22.850

22.7-l-1

ο

ο

ο

ο

ο

ο

25.382

22850

22.7-1-1

ϊ0.976

1-10.413

87.339

34.791

ο

ο

26.016

3-1.791

ο

ο

23.502

1-!Α69

25.502

2-IA69

ι-.ληροναιιιίς. κλροδοοίις{+) (15)_Προοοοζιjοrtς. ιφόuιψu, ΙΙOJ!UJio.\o (+) (16)._Λοιιιά ίι.ιακια
/σοδο
(21)_Ται<ιικ6 ίοοδο ΠΟΕ{+){22)_Έι-.ιακιο ίοοδα ΠΟΕ

ο

Γραιψή 5

Εοοδα ΙΙΟ\1 ιψΙΙJ1λi;ιηοι να ηαιιροχΟωiν αιιό

Λοuιά Έι,ιδο

Γρι;ιιψή 7

Χρημιιιικό ΥΙΙI:ι.\οιιω

ο

ο

(-Ι1)_Ει(Πιράξος ιιπiρ ωυ Δημι]{liαιι και φίιων+(42)_Ειιιιιψιιφιςχρηιιάιων+(11)_Ειιιιφάξι:ις

Γrοιιμή 6

Α

(32 - 85) {Εκτiμηι;ιη αοιφάξιων)

σποΙΙήαιι� ΠΟΕ

ο

ο

363.000

Σόνολο Γραιψή� 4

σιιι) διiνηα
(5)_Χρημaηκι\ υιιόλοιι!{>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩ.Ν ΜΕΧΡΗλΙΛηΚΟ ΥΠΟΑΟΙΠΟ (Σύνολο ΓραμιιWν 1-7)

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

70-1.500

57.526

5ϊ.526

57.526

172.578

57.526

57.526

57.526

172.578

3-15.156

57.526

57.526

57.526

lϊ25ϊ8

517.73-1

57.526

57.526

71.7!-1

186.766

70-1.500

200.-Ιτ:>

200.-122

200.-122

200.-122

200.422

200.422

200Α22

200_-Ιη

200_-l'n

200.-122

200.422

200.422

200.-122

200.-122

200Α22

200.-122

200.-122

200.-122

200.-122

200.-122

3.-t86.522

4:Ψ.7-13

-162.435

451.603

<).13.937

46.1.330

-175.898

-160.&92

999.0ϊ6

1.742.591

525.287

-174-.239

-173_%4

1.072.6-16

2.61-1.815

-183.430

-192.917

�%.606

1.072.129

3.486.522

ο

I
τrΕΧΟΥΣΛ

ΠΟΧΟθΕΣΙΛ ΕΞΟΔΩΝ

Γραμμή 1

Κόuωs ιφα:οωιιικού

(60)_ΛμοJΙ1ίς και ίξοδο ιφα.ιωιιικού

Γραμμή 2

Πριινοιοκό αιιδι\ι•σια

{67-Ι)_Προνοισκό ηιιδόμαια

Γρι;ιμμή 3 Δσιιόν(s γιο ιην ιξυιιηρίιηοη δημ<"χιως ιJiοιηs
Γι•αμμή-1

Δσιιόνrς για ι:ιιενδύσι:ις

rrοιφή 5

Π.\ηρωμtς ΠΟΕ

(65)_Π.\ηρωp(ς γιu ι ην ιξηιιηι•ίιηοη δημ6ιηας η\οιης
(7)_ΕΙΙtνδύσι:ις

{81 )_Πληρωμίς υιιοχρtωσrι<)V Π.Ο.Ε. (+) (83)_Εωχορηγούμtνt<; Πληρωμές ΥΙΙοχρtΟΟι.:ων

π.ο.ε.

Mnαj11i\ά{l{:ιs σι: φ\ι"ιχ;

Λ{Ιιιιiς λι:ιωιψγιι<iς δσιιάνις

(·) (μtίον) {67-Ι)_Πρανιιιοι-.ό ΕιιιΜμσιι;ι

ι�τρiιιηνσ

9μηνο

ο�ι�ψpως

Νοiιιj1ρο<><;

Midμβpto�

12μψ·σ

Δ'Τρiμψ·σ

εγγραφών στις
ιπήλrς1. ιιa ι Ζ1.

�;:��

(ΠΙΥ - 12ιιη,·ο)

1.559.922

ο

117.0ϊ5

124.925

12-1.925

366.925

126.(1.1.3

HR.92.1

125.215

-100.180

76ϊ.105

125.271

117.6-16

125.25-1

3611.171

1.1:'>5.276

125.314

150_180

1-18.951

-124.6-16

1.559.922

"

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

"

ο

ο

ο

2.000

ο

!02

551

ο

633

ο

55\

ο

551

1.20..'

123

551

ο

,,.

,.,

123

ο

ο

12.1

2ΙΧΧ1

ο

-11.500

ο

500

1.315

2.915

-1.730

:\.245

3.245

3.280

9.7ϊ0

14.500

10.275

3.2-15

3.245

16.ϊ65

31265

3.245

3.245

3.7-15

10.215

41.500

ο

160.000

ο

59.00}

60.000

35.000

154-.000

ο

ο

ο

ο

15-1.000

1.073

ο

ο

1.073

155.073

ο

1.963

2.%3

4.927

160.000

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

γrνικ(\ ίξι\Ιiα{+) (66UWιιόνις ιφομήΟ ιας αναλ=iιt(.:ιν(+) (68)_Λοιrιiι ίξιιδα

%1.319

ο

22.820

22.820

52.390

98.029

62.115

-16.228

93.692

202.035

300.{)(Η

103.50-1

87.128

112.7-14

303.3�

603.439

13-1.067

105.().13

118.ίϊ0

357.880

%1.319

ο

698.500

ο

57.2-!6

57.2-16

57.246

171.738

60.246

5ϊ.246

5ϊ.246

lϊ-1.738

3-16.-176

57.246

57.246

57.246

171.ϊ38

518.21-1

57.2-16

60.246

62.79-1

180.286

698.500

ο

61.281

ο

63.281

ο

3.-186.522

ο

3.486.522

ο

[

(61)_ΑμοιβtςσφοWν ι-.01 φίιων (+) (62)_ΠαιΙαχis φiΜν(+) (63)_Φόp{Ιι· η':λη(+) (6-Ι)_ΛοΙΙιά

r.

Διαφορά γιο ουμφωνia Πf'i

I

(85) Προβλtψιις ιιη clonpoYJς βιβοιωρh·ω,• .:ατά τα ΠΟΕ

I

ι-ιήοιω'' στόχω'' ιιε ετι'1οια fi/Y (Γροιιμή Λ. "Σόνολσ Εσόδων' + Ι"ραμμή f.)

I

στόχ<�,. με ετήσιο fi/Y {ΓραμJΙή Α. "Σόνώοσ Εξ/ιδω,_. + Γραιιμή r.)

ΙJ::ΟΣΚΕΛ1ΣΗ fi/Y {t\p0po 1, παρ. β3) "' ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) · ΣΥΝΟΑΟ ΕΞΟΔΩΝ {Β)

ΑΝι\!1--ιQΡ<t>ΩΣΙΙ ΣΊΌΧΟΘΕΣIΛΣ

ΣrotιlfιJIJ"'">

ο

ΣΥΝΟΑΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΠΟΘΕ.\.ΙΛηΚΟ{fραμμέ� 1 - 9)

z

Λόyσοοtα;

!σό\οος

ο

Β.

ΑηλiΙρωtις Υιιοχρcωοιις

6μη,·ο

Β'ΤpίjΙΙ]\Ό

ο

(9)_ΑιΗ;ι0φοιιΜ>

Στ.

!ο1ι\'ι<ος

ο

(82)_
_Λοιπlς UΙΙοδιJοης

Ε.

ι,ι,·....,

Αιφt\οος

ο

Αιιιιδι"ιαης ωόδων ηηίρΔημοοiuη κaι φίιων

IΣuμφω,·ia ετήσιω'·

Α"Τρίμηνο

ο

ΑιιοΟψαιικό

Δ2

ι

Μ!φι ος

ΦtJ1f>OΙ><iJJΙ<><;

ο

Γριιμιιή 9

IΣιιιιφωνία

IΩ\"ΟΙ>Uριος

ο

Γραμιιή8

Δ1

πrοιιrοΥΜΕΝΟ

ο

Σόνσλο fρομΙιής6
Γρaμμή 7

εron::

fu'\'AΛYεiAl ΣΕ
ΣΠ/"{εΙΟΥΣ
Σ'fΟΧΟΥΣ (π.χ
ΠΟΥ
20Η) • ΕτijΟΙΟΙ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕΣΕ

{67)_Π.\ηρωμtς γω μπι;ι(!ι(!ι'ιαις α φiιοιχ;
Γρομμι) 6

Σ'fΟΧΟθΕΣ!Λ

εΙΟΥΣΠΟΥ

Ο�fΛΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠrΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έ.\cγχο�
ταιΊησης tω\'

ΠrΟΙΣΧΥΟΥΣι\

ΣτΟΧΟΘΕΣ!Λ
ΕτΟΥΣ: Π/"{

Σύνολο Λπλήρωτω\· Υιιο_χρcωο[ω\" .:mά την 3Ί/12 ιιρσηγοόμε,·σu οιιι. tισος (n._x 2013)
Μηνιaiοι οτ/ιχοι uπλήpωτων uπσχρεώαεω\' σαι. tιαυςΠ/Υ {ιι.χ 201-1)

I

3.-186.522

3.-186.522

ο

256.ϊ-13

266.856

I

I

I

2ϊ2.476

7%.07-Ι

251.6-19

1

256.193

1

ι

ΤΟ ΠΕ"ΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΊΑΙ
279.-1�3

ϊ87.27-Ι

1.583.3-ls

297.-192

I

:265.816

1

I

ο

I

1

2.-145.1-1-l

319.996

I

3W.87ϊ

337.22-1

I

978.097

ΤΟ ΠΕΔ!Ο ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΠΑ!

ο

I

I

861.7%

2911.-1811

174.000

195.5ϊ9

1ϊ9.128

155.000

15{1.00}

1-15.αχJ

1-Ιϊ.863

211.681

219.703

181.260

1-15.000

155.00}

155.00J

159.2-13

211.802

227.ϊ9.\

I

208.-124

175.476

155.000

155.α:ο

1

210.850

169.671

I

163.-15-1

1n.0-1o

159.183

130.000

100.000

63.000

1

94.032

ο

200.-122

L

155.00}

I

Η ιιφίοδος τηs σααiας α\·σμορφώΟηκα'· σι στόχοι (μι·ι,·ες/ιρίμφ·ο) αημειώπ..-αι ιιε τη

οομΙL\ήρωση τοο αριΟι•οό 1 στα διι \ονά ιιεδiα

Σελ{δα 1 από 2

I

I

'

1.0Π0ΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σ1Ή ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣτΑ ΣΚΙΛΣΜΕΝΛ ΠΕΔΙΑ ΛΥrΩΝ ΣΥΝΙΣrΑ ΛΛΛΟΙΩΣΗ τΌΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ τοΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕτΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣτΩΝΤΑΣ ΑYrO ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη 'Ό" υπολογ!ζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που uποβαλλεται σε ηλεκtρονική μορφή.
3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μlα φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσιι Στοχοθεσ!α) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται

αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χpημαηκό υπόλοιπο), αθροlζονται; το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεl μόνο μία Φορό στη Γραμμή 2. "Προνοιακά επιδόματα" και με Τη συμπλήρωσή του

αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρlτους".

Οδηγίt;ς συμπλήρωσης του Πίνακα

S.A

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 ''Αποθεματικό" πρέηει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 ''τρέχουσα στο:ι:οθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του

12μήνου με το !διο ποσό. Το ηοσότοιι αποθεματικού αθροlζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
6. Η Γραμμή Γ. "ΔιαΦσρά yια συμφωνlα Π/Υ ", η οποlα πρέπει να συμπληρωθεl με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Ε(σnραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αvτ[στοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ ε!ναι το μηδέν (Ο).
8. Στην περlrιτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής z. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της
οποlας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες Ι τρ!μηνα Ι σωρευτική περlοδος μηνών). Στους προηyοίιμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ

κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρεlται στο ΥΠΕΣ).

/

�..

\\}ΟΥΊΈΊΈ ΑlΚΑΠ!ΡlΝΗ

Σελίδα 2 από 2

Ελληνική Δημοκρατία

Νέα Σμύρνη, .ι .S

Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης

Αρ. πρωτ.:

/.L,ι.,do 13

5_9 223

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:

Ελ. Βενιζέλου 1 4

Ταχ. Κώδικας:

1 7 1 2 1 - Ν . Σμύρνη

Τηλ.:

2 1 3 2025 8 5 1 -853

Αριθ. Fax:

2 1 3 2025 846

Ηλεκ. Δ/νση:

dnsιnyrni(a),0 149.svxze1:Xis.goν.gl'

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση Προϋπολογισμού 2014
του ΝΠΔΔ «ΚΕΝτpΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣτΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δήμου Ν. Σμύρνης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση
του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Ν. Σμύρνης {. :· ·

-·-.;>, . ,

/-:ΧΧ·{Ξ�ξ;�;-<:J::.·.
���)(:_\.!·�-"��:��- ;��:)
, .. .. . . .. ,

,. , , , ,

\ •''λ.-i·
·�::�

· •·· ·

. . \Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Σ

:�-�,�2�:�.:_:,\�)..
Ι:• : ,

.4 '

·trMρifς Τζουλάκης
;>:./

)

Ελληνική Δημοκρατία

Νέα Σμύρνη,

Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης

Αρ. πρωτ.:

Ι{'} 1/ .# 2 0 1 3

5tf 2 2 )

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ!νση:

Ελ. Βενιζέλου 1 4

Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:

1 7 1 2 1 - Ν . Σμύρνη
2 1 3 2025 85 1 -853

Αριθ. Fax:

2 1 3 2025 846

Ηλεκ. Δ/νση:

dnsιnymi@0149.svxzefxis.goν.gι-

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση Προϋπολογισμού 2014
του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου
Ν. Σμύρνης - Εθνική Στέγη»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση
του Προϋπολογισμού σικ. έτους 2 0 1 4 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης - Εθνική Στέγη»

I

I

Ελληνική Δημοκρατία

Νέα Σμύρνη,

Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης

Αρ. πρωτ.:

1

ςj ,f I /

2013

::::> q 2.'2 2

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Κώδικας:

Ελ. Βενιζέλου 14
1 7 1 2 1 - Ν. Σμύρνη

Τηλ.:

2 1 3 2025 85 1-853

Ηλεκ. Δ/νση:

213 2025 846
dnslnyωi@0 149.sνxzefxis.gov.gΓ

Ταχ. Δ/νση:

Αριθ. Fax:

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση Προϋπολογισμού 2014
του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση
του Προϋπολογισμού σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Ν. Σμύρνης»

ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΉΣ

Ν. Σμύ ρνη,
Αρ. πρωτ.:

1 5 ; 1 J-

/ 2DJ.3

S.9 2 2.3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΉΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.

Σμύρνη

Τηλ.: 213 2025851-853
Ap. Fax: 213 2025846
Ηλ. Δ/νση: dnsmyrni@0149.syzefxis.gov.gr

Προς : Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Θέμα : «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο σώμα να τροποποιήσει τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε από το Σώμα με την 147/201 3 ΑΔ.Σ. και την
ορθή επανάληψη αυτής με την 1 5 0/201 3 Α.Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που
υπάρχουν στο με αρ. 9/20 1 3 πρακτικό του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων
ΟΤΑ α' βαθμού Ν. Αθηνών (το οποίο και σας επισυνάπτω) και να παρατεθεί στο
σύνολό του στην απόφαση που θα ληφθεί.

ΕΛΛ Η Ν ΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΡΑτιΑ
Α' Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ Ο
ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΟΤΑ α' ΒΑΘ ΜΟΥ
Ν. ΑΘ Η Ν Ω Ν

_.- τ:
f:

ί,

,r--

ι
,JlA ι �uιJ ιθέα,
l)ι
ο ιΝV"'

--::;Ί1 ι,Ο

�·

1

)Jι(J

�-

22/1 0/201 3
Πρωτ:ττ 31 6

Ταχ. Δ/νση: Μ αντζαγ ριωτάκη 76
Ταχ. Κώδικας: 1 76.76
Πληροφορ ίες: Αικ. Π απασπύρου
Τηλ. 2 1 3.2070.383
Θέμα: " ' Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού
του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ··

!

"") �.
/1 2 Ή
s.· 6' ...ι;_
.
� ;:..Ρiθ. ι·ιr··r··ι·
_J. .
\

,

j

·-· I

:

ΕΛΗΦΘΗ

t��·��

.... -

••••

TH:_.?.0/._�9__f'?f»3
. . . .. v{ (@. l�y o,f)<yv

' '"

ΠΡΟΣ

το Δήμο Νέας Σμύρνης

/

<u

_

Γ .r.

Δ/νση Δ.Υ.
Τμήμα Διοικητικό
Κατόπιν του σχετικού αιτήματός σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το 1 1 ο
θέμα του με αριθ. 9/20 1 3 πρακτικού της από 04/1 0/201 3 συνεδρίασης του Α'
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τις δικές σας ενέργειες.

Η Π Ρ Ο ΕΔΡΟΣ
'

I

·/

'"

Θ. ΠΑΥΡ ΙΑΝΑΚΟΥ

Α Π ΟΣΠΑΣΜ Α Π ΡΑΚτt ΚΟΥ

aριθμ.

9/20 1 3 με

αριθ. πρωτ:

330/201 3

Α " ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕτΟΥΣ 2 0 1 3
Στην Καλλιθ έα σήμερα, την 4η Οκτωβρίου έτους 201 3, ημέρα Παρασκευή
1 5:30 μ . μ., στην αίθουσα 306 του 3°" ορόφου του Δημαρχιακού
Μεγάρου του Δήμο υ Καλλιθέας, το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ,
που συγκροτήθη κε με την με αριθ. πρωτ. σικ. 6688/5889/5-2-201 3 απόφαση του
και ώρα

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση μετά από την με aριθμ. 328/201 3 πρόσκληση της κ. Προέδρου- για
συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων της 9ης ημερήσιας διάταξης.
Στη

συνεδρίαση

προσήλθαν

και

παρέστησαν

νόμιμα

καλεσμένοι

οι

παρακάτω:
1 . - Σταυριανάκου Θεώνη, ως Π Ρ Ο ΕΔΡΟΣ, Δ/ντρια Δήμου Παλ Φαλήρου.
2.- Θεολόγη Αλεξάνδρα, Υπάλληλος Δήμου Παλ. Φαλήρου.
3.- Τσιβιλτίδ η ς Κων/νος, Υπάλληλος Δήμου Καλλιθέας.
4.- Ντάντης Σταύρος ,

Υπάλληλος Δήμου Γλυφάδας.

5 .- Αγαπητού Ανδριάνα, Υπάλληλος του Δήμου Αλίμου.
Στη συνεδρίαση , επίσης, προσήλθε και παρέστη νόμιμα καλεσμένος ο κος
Γουναρίδης Αναστάσιος,

Υπάλληλος του

Ν.Π.Δ.Δ -ΚΑΠΠΑ Δήμου Γλυφάδας

και ο κος Μύαρης Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου Ν. Σμύρνης, ως μέλη
εισηγητ'ες του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για θέματα υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

και

Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Α' Υπηρεσιακού
Συμβουλίου η Αικατερίνη Παπασπύρου, υπάλληλος του Δήμου Καλλιθέας.
Δεδομένου ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Όσον αφορά το 1 1 ο της ημερήσιας δ ιάταξης θέμα:
«Έγκριση Ο . Ε.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης ( ΥΣ 3 1 6/201 3)» ,

Η εισήγηση του Τσιβιλτίδη Κων/νου, Υπαλλήλου Δήμου Καλλιθέας, αιρετού

μέλους του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για θέματα μονίμων υπαλλήλων , έχει ως
παρα κάτω:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ τΣ Ι ΒΙΛτΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛ ΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙ Θ ΕΑΣ
Θέμα: «Εγκριση Ο . Ε .Υ. του Δ ή μ ο υ Ν . Σμύρνης

(Υ. Σ . 3 1 6/1 3)

Ο Δ ή μος Ν . Σμύρνης» με το με aριθμ. πρωτ. 471 85/1 8-9- 1 3 έγγραφό
της διαβίβασε στο Α' Υπηρεσιακό Συ μ βούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν ο μ ο ύ Αττικής
της παραγράφου 1 8 του άρθρου 1 2 του Ν. 4071 / 1 2 τις με aριθμ . 1 47/2 0 1 3 &
1 50/2 0 1 3 αποφάσεις Δ ημοτικού Συμβουλίου που αφορούν η μεν πρώτη την
έγκριση του Ο . Ε.Υ. του Δήμου & η δεύτερη ορθή επανάλη ψη της

προηγουμένης,

αναμ ένοντας την έγκριση των παραπάνω αποφάσεων.

Η με aριθ μ . 1 47/26-6-1 3 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δ ή μ ου Ν . Σ μύρνης, έχει ως εξής:

,///

/�,-

/

./

/'

/

/

;"(::��

�...
- r:-

,ι\i:?,(§
�;:
. μ:4,
��;.�� /
..-.<'/
.�

,�/""/

I

Για το θέμα έχουν εφαρμογή οι διατάξει� των άρθρων 1 Ο & 1 80 του Ν.
84/07, καθώς και του άρθρου 33 παράγρ. 1 & 34 παράγρ. 2 του Ν .

24/201 1 .

.

--.

1/

Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με την με αριθμό
1 47/26-6-1 3 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν . Σμύρνης &
την με αριθμό 1 50/24-7-20 1 3 αντίστοιχη ορθής επανάλη ψ ης της
προηγουμένης, διαπιστώνεται ότι στον καταρτιζόμενο οργανισμό που
υποβάλλεται προς έγκριση: α) δεν έχουν καταργηθεί οι θέσεις των σχολικών
φυλάκων & δημοτικών αστυνομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .
4 1 72/23-7-20 1 3 (άρθρο 8 0 & 8 1 ), β) στα άρθρα 5° & 6° έχουν παρα�φθεί
ισχύουσες διατάξεις νόμων (π.χ. Ν . 4057/1 2 για πειθαρχικά αδικήματα) και σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στα συγκεκριμένα άρθρα η
φράση . . . . . . καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων & γ) θα
πρέπει στην απόφαςyη Ο ρθής Επανάληψης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά
τις όποιες διορθώσεις , να παρατίθεται στο σύνολό του ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Ν. Σμύρνης ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση.

Υστερα από τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη μου τις διατάξεις των
άρθρων 1 0 , 1 80 του Ν. 3584/07 καθώς και τις με αριθμό 1 47/26-6-1 3 &
1 50/24-7- 1 3 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν . Σμύρνης,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

=.

- - ��- ...-,-

-· __ ·---

----�
-

--..:;....

<>-:: . -

-·--

_ ,...,.._____ -- -

Ό;rως το Α' Υπηρ εσιακ ό Συμβο ύλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν . Αττικής της
παραγρ�φου 1 8 :ου άρθρο υ 1 2 του Ν. 407 1 / 1 2 , επιστρ έψει το
θέμα
προκ ειμ�νου ο Δημο ς Ν. Σμύρ νης να προβεί α) στην κατάργηση
των
_ ων των σχολικών
οργαν�κων θεσ
φυλά
κων
και
δημοτ
ικών αστυνομικών, β)

διορθ�σει στα αρθρ α 5 � 6 του Ο. Ε.Υ. τα σχετικά με τις ισχύουσες
διατάξεις
_ λο_ του τον προς έγκρι
τι_;;ν νομω ν κ�ι γ) παρα θ σει στο συνο
ση Ο.Ε.Υ . του

Δημο� Ν . Σμυρνης, ετα τις διορθ ώσεις που αποφασίσθηκαν με

την με
αριθμ ο 1 50!2 0 1 3 αποφαση του δημοτικού συμβουλίου και τις επισημ
άνσεις
που αναγραφονται στο παρό ν.

- -. ""
-

·'

ΤΟ Α ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:
Τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 & 8 του Ν. 3584/2007 οι οποίες
αναφέρονται στη συγκρότηση- θητεία- λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
2.- Την εισήγηση του Τσιβιλτίδη Κων/νου, Υπαλλήλου Δήμου Καλλιθέας,
αιρετού μέλους του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για θέματα μονίμων υπαλλήλων
3.- Τα διαβιβασθέντα στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία,
4.- Τις διατάξεις του νόμου , όπως αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση και
σχετίζονται με το ως άνω θέμα,
1 .-

μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιστροφή του θέματος στο Δήμο Νέας Σμύρνης προκειμένου να
προβεί η Υπηρεσία στις ενέργειες σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑ YPIANAKOY ΘΕΩΝΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΣrΑΣ ΤΣΙΒ/Λ τΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΑΠΗΤΟ Υ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΝΤΑΝΤΗΣ ΣrΑ ΥΡΟΣ