You are on page 1of 14

.

Re ekonomika - starogrka re oikonomia upravljanje kuom, domainstvom, ...privreda


.

Ek. je nauna disciplina koja: istrauje i objanjava OPTE EKONOMSKE ZAKONITOSTI

odnosi se na : PRIVREDU jedne zemlje u celini POJEDINE privredne GRANE

npr. EKONOMIKA SRBIJE izuava OPTE EK. ZAKONITOSTI koji vladaju u privredi nae zemlje

1.

OPTU izuava OPTE EK.ZAKONI u nacionalnoj privredi kao celini POSEBNE izuava EK.ZAKONITOSTI u pojedinim delovima privrede granama
GRANSKE : ek.turizma, ek.industrije

2.

je nauna disciplina koja izuava ekonomske zakonitosti vezane za proces reprodukcije na nivou preduzea

EKONOMIKA je svrsishodna delatnost ljudi u:

PROIZVODNJI

RAZMENI

RASPODELI

POTRONJI

na nivou: privrede kao celine delova privrede delatnosti privrednih subjekata - preduzea

Sa prakticnog stanovita :

EKONOMIKA PREDUZEA je teorijsko praktina nauna disciplina koja OPTE EKONOMSKE ZAKONITOSTI razrauje i primenjuje u praksi preduzea

Mlada

nauna disciplina, 19 -20 vek Pojava krupnih kapitalistikih preduzea Masovna proizvodnja za trite Konkurencija
Problemi

poslovanja industr.pred. Reenje - dobro razumevanje problema Nastanak naune discipline

Poslovanje

preduzea podrazumeva :

Troenje:

1.sredstava 2.ljudskog rada tokom proizvodnje radi ostvarivanja rezultata, koji se u formi proizvoda i usluga prodajom pretvaraju u novac
NOVAC 1 SREDSTVA I RAD PROIZVODNJA PROIZVOD I USLUGE

NOVAC 2

Ovaj

proces prate odredjene zakonitosti koje treba poznavati, pratiti, analizirati i postavljati odredjene principe kako bi se dobio rezultat u novanom obliku vei od uloenog novca

ZAKONITOSTI

PRINCIPI

ULAGANJA

REZULTATI

su ekonomske zakonitosti poslovanja sa stanovista odnosa izmedju: vrednosti ulaganja i REZULTATI ostvarenih rezultata
ULAGANJA

da ustanovi OSNOVNE EK. PRINCIPE poslovanja kojima e postii najoptimalniji odnos izmedju :
ULAGANJA

REZULTATA