You are on page 1of 1

Tradicionalno bankarstvo Ja sam Lisa.Imam raun u lokalnoj podrunici jedne od najveih banki.

Imam tekui raun za ispis ekova,plaanje debitnom karticom i plaanje rauna.To je zajedniki raun s mojim suprugom. ormalno bili smo u plusu,ali ponekad potro!imo vi!e novca nego imamo na raunu i u"emo u minus.#vo prekoraenje je dogovoreno sa bankom do maksimalno $%% &unti,ali mi za to plaamo prilino veliku kamatnu stopu. Tako"er ja imam depozitni raun ili !tedni raun za uvanje novca na due vrijeme.#vaj raun naplauje nam kamatu'ali ne preveliku,posebno nakon takse.( )i imamo kreditnu karticu u istoj banci. *upovina sa plastikom je veoma pogodna.)i plaamo ono !to potro!imo svakog mjeseca,tako da ne moramo plaati kamatu.*amatna stopa je ak vea nego za prekoraenja. *ao i mnogi +ritanci i mi imamo hipoteku,pozajmicu za kupnju na!e kue. Novi naini bankarstva )oje ime je *evin. isam bio zadovoljan svojom bankom.,vijek je bio red,a na bankarskom izvodu,koji !alju svaki mjesec, uzimali su novac s moga rauna za bankarske naknade,koje nikad nisu objasnili.-ato sam se prebacio u drugu banku koja nudi tele&onsko bankarstvo. Ja im mogu tele&onirati u bilo koje vrijeme da provjere moj saldo na raunu'svotu koju imam na raunu(,prebaciti novac na druge raune i platiti raune. .ada nude internet bankarstvo..ada mogu upravljati svojim raunom sjedei za raunarom kod kue. Osobna ulaganja Lisa ponovno/ )i imamo !tedni raun u osiguravajuem dru!tvu koje e biti pretvoreno u banku s dioniarima..vi e lanovi dobiti nagradu,jednokratno plaanje dru!tava svojim lanovima. )i imamo zajednike udjele,udjele u investicijskim tvrtkama koje stavljaju novac od malih investitora poput mene u velike kompanije.)oja rodica iz .012a zajedniko ulaganje naziva investicijskim &ondovima. Tako"er plaam udio za privatnu mirovinu,koja e mi donijeti redovne prihode kada prestanem raditi. Ja nikad nisam pristupila mirovinskom osiguranju u tvrtki,a dravna mirovina je veoma mala.