You are on page 1of 4

ospo.

cz

facebook.com/odbory

Odborov rozhledy - prosinec 2012


Odbori i letos zaplnili Vclavsk nmst
Demokracie vypad jinak takov bylo heslo leton protivldn demonstrace kter se !sk!te"nila v sobot! 1#. listopad!. $rom% odbor& se na 'clavskm nm%st selo i est destek ob"ansk(ch sdr!)en z iniciativy *top vld%.

*o!"asn vlda nem d&v%r! voli"& zasedaj v n kor!p"nci a n%kter finan"n na+zen jso! pro lidi naprosto likvida"n. ,patn politick sit!ace ovliv-!je nejen sit!aci ve kolstv zdravotnictv nebo socilnm systm! ale )ene celo! spole"nost do bezv(chodn sit!ace. 'yjd+it neso!hlas s vedenm zem% p+ilo v sobot! 1#. listopad! p+i demonstraci na 'clavskm nm%st zhr!ba dvacet tisc lid. .o je nejvce za /0 let kdy se ka)doro"n% tento den demonstrace konaj. 1e to tak obdiv!hodn( po"et vzhledem k tom! )e odbor+i m!seli tentokrt do hlavnho m%sta p+ijet na vlastn nklady. 2ezi prvnmi proml!vil odborov( p+edk 1aroslav 3avadil kter( zmi-oval rosto!c po"et kor!p"nch ka!z v politice. 4rostor pak dostali i zst!pci dalch z5"astn%n(ch iniciativ a hn!t. 4o projevech se 'clavsk(m nm%stm oz(val pok+ik Demisi6 Demisi6 a lid cinkali kl"i na znamen revol!"nch !dlost v listopad! 1787. 4rotest byl zahjen v 11 hodin prezentacemi ob"ansk(ch aktivit a demonstrace za"ala ve 10 hodin aby se pr&vod a o hodin! pozd%ji p+es!n!l sm%rem na 2&stek a !lic /8. +jna na 9rodn t+d!. :red; 1

<oto= >2$?*.cz

ospo.cz

facebook.com/odbory

talo se v listopad!"
'zd%lvn podpora a propojen odborov(ch svaz& na mezinrodn 5rovni @ na tyto body se zam%+il nadnrodn Aorkshop kter( se !sk!te"nil #. a) 7. listopad! v rako!sk 'dni. Bkce se z5"astnili i zst!pci ?*4?. Cvropsk( projekt kter( m zlepit propojen odborov(ch svaz& nap+" kontinentem orDaniz!j rako!sk svazy EFG a F4B djp. 3asedn se zam%+ilo na p+edn zk!enost p+edevm v t%chto tmatech= @ vyjednvn kolektivnch sml!v z pohled! zam%stnanc& a zam%stnavatel& @ zlepovn vztah& mezi prac!jcmi a jejich nad+zen(mi v obchodnm sektor! @ p+edstaven model! socilnho partnerstv

3st!pce ?*4? jednal s ministrem pr&mysl! a obchod!. 9a sch&zce kter se !sk!te"nila 10. listopad! /H1/ ho seznmil s problmem kontrolnch pokladen. 9apjato! atmosfr! vytv+ absence zkona o kontrolnch pokladnch. ?bchodnci s ro"nm obratem nad #IH tisc kor!n se toti) m!s nsled!jc rok p+ihlsit k platb% D4J. 2noz z nich vak t!to n!tnost obchzej nap+klad p+ednm podnik! znm(m "i rodin%. 3atm neeKist!je zkon kter( by na+izoval )e ka)d( obchod m!s mt kontroln pokladn! kter by nesmazateln% zaznamenvala vechny zisky. <inan"n obrat nad limit tak moho! podvodnci p+ednm n%kom! jinm! lehce skr(t. .ento fakt vytv+ nap%t proto)e velk firmy dan% plat a stt chyb%jc penze m!s zskat jinde t+eba zv(enm dan. ?dborov( svaz tak apeloval na ministra 2artina $!b! aby se sit!aci pok!sil leDislativn% +eit.
<oto= Cverystockfoto.com

ospo.cz

facebook.com/odbory

P a #. listopad! se ve v(carskm 9yon! sela poprv pracovn sk!pina JL2. 3st!pci odborov(ch svaz& ze t+incti evropsk(ch zem se zab(vali pracovnmi podmnkami ve stejnojmennm od%vnm +et%zci. Jlavnm problmem jso! podle zam%stnanc& stle se prodl!)!jc otevrac doba a pokra"!jc sni)ovn po"t! pracovnk&. .o
<oto= Cverystockfoto.com

vytv+ nep+jemn( tlak a stresov prost+ed. 'elk "st zam%stnanc& firmy JL2 jso! vak briDdnci nebo pracovnci na polovi"n 5vazek a sv p&soben zde vnmaj po!ze do"asn%. 9emaj tedy snah! se zapojovat do odbor& a ve+ejn% vyst!povat. ?dborov orDanizovanost je nejni) ve ,v(carsk! :cca / Q; nejvy naopak ve ,vdsk! :#H Q;. ' ostatnch sttech je v odborech zhr!ba 0H Q zam%stnanc&.

4racovn sk!pina JL2 ktero! orDaniz!je mezinrodn odborov centrla M9N p+ipomn%la n!tnost propojovn odbor& z celho sv%ta a vyjednvn lepch podmnek a benefit& v rmci kolektivnch sml!v. 9ov sk!pina se b!de podle pln! schzet dvakrt a) t+ikrt ro"n%. Bkt!lnm clem je nbor nov(ch "len& a stanoven vyjednvac strateDie.

@ /#. a /8. listopad! zasedal na pra)sk centrle '(konn( v(bor. 1ako hlavn rozhodovac orDn svaz! se schz dvakrt za rok. 2ezi probran body pat+ nap+klad nvrh rozpo"t! na p+t rok zprva o v(voji nezam%stnanosti v reDionech nebo seznmen se zahrani"n "innost ?*4?. '(bor projednal tak orDanizaci v(ro"nho kv%tnovho sjezd! a nvrhy nov(ch sjezdov(ch dok!ment&. 9echyb%la tak rekapit!lace "innosti svaz! za !plyn!l( rok

<oto= $ate+ina $avalrov

@ 1I. listopad! se sela Oevizn komise ?*4? aby mimo jin projednala nvrh rozpo"t! svaz! na jaro /H10. $ rozhodn!t komise se b!de tak p+ihl)et na v(ro"nm sjezd! kter( se !sk!te"n v kv%tn! p+tho rok!

ospo.cz

facebook.com/odbory

#apsali o ns
$oncem listopad! vydalo ?*4? tiskovo! zprv! kter se t(kala novho nvrh! zkona kter( by m%l !pravovat otevrac dob! obchod& ve sttn svtky. 4roto)e se jedn o tma p+ed vnocemi velmi akt!ln informovalo o na snaze n%kolik denk& :4rvo 2etro Denk S; zpravodajsk(ch server& a Oadio)!rnl v%noval tto tematice dokonce tm%+ celo! hodin! vysln kde se telefonicky mohli vyjad+ovat i posl!cha"i. ?dkazy na tyto mediln v(st!py najdete na na facebookov strnce facebook.com/odbory kter je p+st!pn i GC3 reDistrace na tto sociln sti. ? nvrh! novho zkona p+ineseme bli) informace !) v p+tch ?dborov(ch rozhledech kter vyjdo! za"tkem ledna. 9a podpor! kampan% chystme tak propaDa"n video kter si b!dete moct prohldno!t !) brzo na internetov(ch strnkch ospo.cz a na na fano!kovsk strnce na <acebook! facebook.com/odbory.
<otoDrafie z nat"en propaDa"nho spot!. <oto= Cpict!re.cz

:red;

?dborov rozhledy v%stnk ?dborovho svaz! pracovnk& obchod!. ,fredaktorka= Bneta Gedn+ov tel= #/1 #8/ 1#1 email= bednarova.ospoTDmail.com. ?dborov rozhledy ro"nk N. "slo 1 vylo P. prosince /H1/. 2%s"nk. ospo.cz R facebook.com/odbory