You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM JALAN KENANGA 313!

0 IPOH PERAK
!9K;3A7 7ARA#A4 49"ARA TA754 2000
Tel : 05-3121890 Faks : 05-311 5806 E-mail : aba2003@ppdkinta.edu.my "1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"
Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Bil. (2) dlm 2013 Tarikh :

ABA 2003

Ke ada : !emua "uru #endidikan Kha$ Tuan % #uan& MESYUARAT KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS KALI KEDUA / 2013 'imaklumkan (aha)a *e$+uara, Kurikulum #endidikan Kha$ kali kedua akan diadakan $e er,i (u,iran (eriku, : Tarikh *a$a Tem a, 2. : : : 11 A ril 2013 12.00 ,en-ah hari Bilik "uru #endidikan Kha$

A-enda *e$+uara, adalah $e er,i (eriku,: 1.0 #en-eru$i 2.0 #en-e$ahan *ini, *e$+uara, 3.0 #enilaian Kendalian !ek.lah Rendah (#K!R) 1 #endidikan Kha$ /.0 Ran0an-an #endidikan 1ndi2idu (R#1) 5.0 #enilaian Bera$a$kan !ek.lah (#B!) #endidikan Kha$ 6.0 3145! #endidikan Kha$ 6.0 #eman,auan 6.1 #en0era an "uru 6.2 #en0era an (uku ,uli$ 8.0 #r.-ram #enin-ka,an 9.0 Ke)an-an Kurikulum 10.0 7al- hal lain

3. Kehadiran ,uan % uan ke me$+uara, ini ama, dihara kan. Kerja$ama dan erha,ian +an- ,uan % uan (erikan di dahului u0a an ju,aan ,erima ka$ih. !ekian& ,erima ka$ih. 8B9RK71'*AT 54T5K 49"ARA: !a+a +an- menuru, erin,ah&

<<<<<<<<<<<<<<.. (4;R1TA B14T1 7A!A4) !e,iau$aha 1 =a)a,ankua$a Kurikulum #endidikan Kha$ !ek.lah Ke(an-$aan !un-ai R.kam& 1 .h.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM 313!0 IPOH PERAK" MESYUARAT KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS BIL" 2/2013 Tarikh *a$a Tem a, Kehadiran : : : 1. 2. 3. /. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1/. 15. 16. Tidak hadir 1. 2. 3. /. 5. 11 A ril 2013 12.00 ,en-ah hari Bilik "uru #endidikan Kha$ #n. 7ajjah >Ainun 4ur Bin,i A(dul Rahman (#K #endidikan Kha$) #n. 7ajjah 4aimah Bin,i *d !aman ? ;$man #n. Aida !uhani Bin,i !ulaiman #n. 7ajjah *uhainim Bin,i A(dul "hani #n. @aiAah Bin,i Amdan #n. Kh.Aaimah Bin,i Ahmad #n. 7ajjah @a,imi Bin,i !ama, #n. *arina Bin,i 1dri$ #n. AAreen 7ar,ini Bin,i Ahmad Ra,huan #n. 4..r 7a+a,i Bin,i *a, Akhir #n. 4urul Bahida Bin,i A(dul 3a,iC 9n. @airuA Bin *.hd 7am(ali 9n. *.hd @aiAul Bin Ali 9n. *.hamad RaAiA Bin =.hari 9n. Duraidi Bin *.hamed Eu$.C #n. 4.ri,a Bin,i 7a$an #n. R.$malil+ Bin,i !alleh (Ber$e(a() #n. !ahAanariah Bin,i A(dul RaAak (Ber$e(a() #n. !uriani Bin,i !aidin (Ber$e(a() #n. !a(rina Bin,i Dainul Kamal (Ber$e(a() 9n. Ahmad !ukri Bin Dainun (Ber$e(a()

A#e$%a 1.0 Pe&'('sa$ Pe$#e&'s) 1.1 #uan #en-eru$i men-alu-alukan kehadiran $emua -uru dalam me$+uara, ja)a,ankua$a kurikulum kali kedua 2012 dan (erhara $emua -uru a-ar da a, men-hadirkan diri ke me$+uara, men-iku, ma$a +an- ,elah di,e,a kan. 1.2 *ajli$ dimulakan den-an (a0aan umul ki,a(. Beliau men-hara kan k.mi,men dari ada $emua -uru a-ar 2i$i dan mi$i $ek.lah da a, di0a ai. 2.0 Pe$#esa*a$ M)$)( Mes+'a&a( 'i0adan-kan .leh #n. 7jh 4aimah Bin,i *d !aman dan di$.k.n- .leh #n. Aida !uhani (in,i !ulaiman. 3.0 Pe$)la)a$ Ke$%al)a$ Sek,la* Re$%a* -PKSR. 1 Pe$%)%)ka$ K*as 3.1 #K!R 1 akan diadakan ada 16%06%2013 hin--a 21%06%2013.

#elak$anaan #K!R men-iku, jadual )ak,u kela$ ma$in--ma$in-. 3.2 !.alan-$.alan e erika$aan di-u(al .leh -uru ma,a elajaran (a-i $e,ia kela$ men-iku, ,aha kemam uan murid. 'i hara a-ar $emua -uru da a, men+ediakan ker,a$-ker,a$ $.alan dan di$erahkan ke ada !e,iau$aha #e erik$aan ada a,au $e(elum 23%05%2013. Tindakan : !emua "uru 3.3 !ura, makluman ke ada i(u (a a % enja-a erlu di$erahkan ada hari 1$nin $ele a$ 0u,i $ek.lah (10%06%2013) un,uk er$ediaan murid den-an ala,-ala, ,uli$. Tindakan : !e,iau$aha #e erik$aan

/"0

Ra$0a$#a$ Pe$%)%)ka$ I$%)1)%' -RPI. /.1 #a$,ikan i(u (a a (a-i murid-murid (aharu di(eri $ura, $e,uju en-endalian R#1 dan di,anda,an-ani dan di maukkan kedalam i-Cile (aha-ian R#1. /.2 "uru--uru +an- menda a, murid-murid lama erlu a$,ikan $ura, $e,uju en-endalian R#1 ada di dalam Cail. =ika ,iada (erikan ke ada i(u (a a un,uk di,anda,an-ani. "uru--uru ini ju-a ,er$e(u,. Tindakan : !emua "uru erlu men+am(un- R#1 murid

5.0

Pe$)la)a$ Be&asaska$ Sek,la* -PBS. 5.1 'a,a ,elah dima$ukkan ke dalam $i$,em ,e,a i da,a (a-i murid-murid #endidikan Kha$ ,er-a(un- den-an murid-murid aliran erdana. =u$,eru -uru--uru dina$iha,kan a-ar ,idak mema$ukkan -red murid $ehin--a di(eri,ahu kelak. Tindakan : "uru K!!R

6.0

LINUS 6.1 3145! (a-i $arin-an er,ama akan dijalankan ke a,a$ murid-murid erlu

(aharu. Terda a, 11 .ran- murid (aharu. 3145! $arin-an er,ama erlu di jalankan mulai 13%05%2013 hin--a 22%05%2013. 'a,a 3145! dihan,ar ke ##' $e(elum a,au ada 23%05%2013. Tindakan : #n. 4..r 7a+a,i *a, Akhir

6.2

"uru--uru +an- ,erli(a, den-an 3145! adalah -uru--uru +an- men-ajar kel$ Feria 9& #n. AAreen 'an #n. 4..r 7a+a,i. Tindakan : *akluman !emua -uru

6.0

Pe2a$(a'a$ 6.1 #en0era an "uru 6.1.1 Ba-i en0era an -uru& ihak en,ad(ir akan men0era 2 kali $e,ahun $e0ara klinikal manakala eman,auan dari $e-i (uku

la,ihan dan (uku kerja ju-a adalah 2 kali $e,ahun. 6.1.2 !eramai 10 .ran- -uru ,elah di0era men--unakan 1FT dan BB* men-u0a kan ,ahniah. 6.1.3 #en-uru$i men-in-a,kan a-ar men+.al +an(er$e$uaian ara -uru men--unakan ,eknik dan men-amalkan k.munika$i dan da a,ann+a& -uru--uru (erke$an. #en-eru$i

+an-

(erke$an $ema$a d G nada dan kelajuan (er,u,ur. 6.2 #en0era an Buku Tuli$ 6.2.1 #a$,ikan lem(aran kerja +an- di(eri dikema$kini dan er(an+akkan la,ihan a-ar en0a aian murid k.n$i$i,en. 8.0 P&,#&a2 Pe$)$#ka(a$ 8.1 !e,ia ja)a,ankua$a ma,a elajaran erlu mem(ua, eran0an-an

$,ra,e-ik dan dimini,kan. 8.2 =a)a,ankua$a #endidikan !eni dan Baha$a *ala+$ia ak,i2i,i +an- (er$e$uaian un,uk dijalankan la)a,an a,au mem(eli (elah. !e,ia erlu meran0an-

ada ,ahun ini $e er,i ak,i2i,i

r.-ram +an- akan dijalankan erlu

di $ediakan ker,a$ kerja dan men-e$ahan ke)an-an.

erlu di$erahkan le(ih a)al un,uk

3"

Ke4a$#a$ K'&)k'l'2 9.1 #erun,ukan 2013 $e,ia ani,ia adalah $e er,i +an- (eriku, : Bak) / RM 293/.00 5951.09 156/.00 3856.08 1115.00 1633.28 663/.05 2585.90 600.00

Ba*a#)a$ Ke4a$#a$ Tera$ Baji( !i2ik Tam(ahan K.kurikulum Bim(in-an H Kaun$elin3#BT #u$a, !um(er !ek.lah (#!!) Ban,uan !ukan !ek.lah (B!!)

9.2

!emua ke,ua ma,a elajaran dimin,a mem(ua, an--aran er(elanjaan. Tindakan : Ke,ua ma,a elajaran

10.0

Hal5*al la)$ 10.1 *urid ki,a ,elah (erja+a me)akili daerah ada erin-ka, akhir *!!#K

ialah !i,i 4urul Aini dalam a0ara l.n,ar eluru dan *.hamad KhaiIal 4aCi$ dalam a0ara l.m a, jauh dan lari 200 me,er. Tahniah di u0a kan dan (erhara a-ar mem er.leh keja+aan. 10.2 murid ki,a +an- men-am(il a0ara dalam *TJ endidikan kha$ ialah @a,in 4ur Ai$hah ((er0eri,a H 4a$+id)*.hamad KhaiIal 4aCi$ (Tila)ah& 7aCaAan H 4a$+id) *.hd @aiA Amin (AAan H 4a$+id) $er, 6 .ran- la-i murid un,uk a0ara na$+id.

10.3

5n,uk *TJ ini !K !- R.kam di,u-a$kan un,un mem(ua, la .ran dan d.kumen,a$i dan -uru--uru +an- ,erli(ar adalah #n. Aida !uhani& #n Kh.Aaimah& #n. 4urul Bahida 'an 9n. Duraidi. "uru--uru en-irin- *TJ ialah #n. 7jh 4aimah& #n. 7jh @a,imi& #n *arina& #n. AAreen 7ar,ini dan #n. 4..r 7a+a,i.

10./

Karni2al Ke$enian #endidikan Kha$ akan diadakan la .ran. "uru +an- $ama ,erli(a,.

ada 2/%0/%2013 di

!K Ra a, !e,ia. !K !- R.kam ma$ih (er,u-a$ dalam C.,.-raCi dan

10.5

*.h.r $emua -uru kela$ men-ema$kini makluma, murid dalam $i$,em di laman $ek.lah*ala+$ia.0.m Tindakan : "uru kela$

Mes+'a&a( %)(a$##'*ka$ 6a%a 6'k'l 1"30 6e(a$# . 'i$ediakan .leh& !e,iau$aha 1& =a)a,ankua$a Kurikulum #endidikan Kha$ !ek.lah Ke(an-$aan !un-ai R.kam.