You are on page 1of 20

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

ISSN
1840-0671
Broj
7 Strana
197

SLUBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA

Broj

Godina

IX

Mostar, 30.09.2013.godine

, hrvatski i
bosanski jezik

PREGLED SADRAJA
GRADONAELNIK


38. e
( )..................................................................................................199
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Gimnazije fra Grge
Martia Mostar (hrvatski jezik).....................................................................................................199
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Gimnazije fra Grge
Martia Mostar (bosanski jezik)...................................................................................................199
39.
- ( )..........................................................................200
RJEENJE o razrjeenju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (hrvatski jezik)...............................................................................200
RJEENJE o razrjeenju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (bosanski jezik)..............................................................................201
40.
- ( )..........................................................................201
RJEENJE o razrjeenju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (hrvatski jezik)...............................................................................201
RJEENJE o razrjeenju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (bosanski jezik)..............................................................................202
41.
- ( )..........................................................................202
RJEENJE o imenovanju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (hrvatski jezik)...............................................................................202
RJEENJE o imenovanju lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar (bosanski jezik)..............................................................................203
42.
( ) ................................................................................................................203
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora JU Druge gimnazije Mostar
(hrvatski jezik)................................................................................................................................204
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora JU Druge gimnazije Mostar
(bosanski jezik)...............................................................................................................................204
43.
( )..................................................................................................204
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora JU Druge gimnazije
Mostar (hrvatski jezik)....................................................................................................................205

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 198

RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora JU Druge gimnazije


Mostar (bosanski jezik)...................................................................................................................205
44. ..
( )..................................................................................................................206
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar
(hrvatski jezik)................................................................................................................................206
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar
(bosanski jezik)...............................................................................................................................206
45. ..
( )........................................................................................207
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora J.U. Osnovne kole
Zalik Mostar (hrvatski jezik).......................................................................................................207
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora J.U. Osnovne kole
Zalik Mostar (bosanski jezik)......................................................................................................207
46.
( )..............................................................................208
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar (hrvatski jezik)..................................................................................................208
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar (bosanski jezik).................................................................................................209
47.
( ).................................................................209
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Osnovne kole za djecu
s posebnim potrebama Mostar (hrvatski jezik)...............................................................................209
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Osnovne kole za djecu
s posebnim potrebama Mostar (bosanski jezik)..............................................................................210
48. I II
( )....................................................................................................210
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar
(hrvatski jezik)................................................................................................................................ 211
RJEENJE o razrjeenju lana kolskog odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar
(bosanski jezik)............................................................................................................................... 211
49. I
II ( ).................................................................................................. 211
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Muzike kole I i II
stupnja Mostar (hrvatski jezik).......................................................................................................212
RJEENJE o konanom imenovanju lana kolskog odbora Muzike kole I i II
stupnja Mostar (bosanski jezik)......................................................................................................212
50.
( )........................................................213
. RJEENJE o razrjeenju predsjednika kolskog odbora Osnovne kole Silvija
Strahimira Kranjevia Mostar (hrvatski jezik)..............................................................................213
RJEENJE o razrjeenju predsjednika kolskog odbora Osnovne kole Silvija
Strahimira Kranjevia Mostar (bosanski jezik).............................................................................213
51. P
( )............................................214
RJEENJE o konanom imenovanju predsjednika kolskog odbora Osnovne kole
Silvija Strahimira Kranjevia Mostar (hrvatski jezik).................................................................214
RJEENJE o konanom imenovanju predsjednika kolskog odbora Osnovne kole
Silvija Strahimira Kranjevia Mostar (bosanski jezik)................................................................215

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

GRADONAELNIK

38.

12. ,
(

34/03), 61.
(

8/00, 4/04, 5/04 8/06), 43.
(
4/04
8/09) 14.

/
,
,
(
5/05), ,
,

1.

:
1. ,
.
2.
1. P

.
3.

,
.
: 06/2-40-11801/13-1
, 08.07.2013.

, ..
_______________________________________

Broj 7 Strana 199

Na temelju lanka 12. Zakona o ministarskim,


vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lanka 61.
Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine Hercegovako neretvanske
upanije broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), lanka
43. Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni
glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 8/09) i lanka 14.
Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje
upravnih odbora/upravnih vijea javnih ustanova
iji osniva je Grad Mostar, te njihovim pravima,
obvezama i odgovornosti (Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 5/05), Gradonaelnik Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Gimnazije fra Grge Martia Mostar
lanak 1.
U kolski odbor Gimnazije fra Grge Martia
Mostar imenuje se :
1. ZRINKA BOKOVI, lan iz reda
osnivaa.
lanak 2.
Mandat lana iz lanka 1. ovog Rjeenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan kolski
odbor.
lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-11801/13-1
Mostar, 08.07.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 61.
Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), lana 43.

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik


Grada Mostara broj 4/04 i Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 8/09) i lana 14. Odluke o
kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijea javnih ustanova iji
osniva je Grad Mostar, te njihovim pravima,
obavezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05),
Gradonaelnik
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Gimnazije fra Grge Martia Mostar
lan 1.
U kolski odbor Gimnazije fra Grge Martia
Mostar imenuje se :
1. ZRINKA BOKOVI, lan iz reda
osnivaa.
lan 2.
Mandat lana iz lana 1. ovog Rjeenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan kolski
odbor.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-11801/13-1
Mostar, 08.07.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
39.

25.
(
6/92, 8/93 13/94), 52.
3. (
-
3/05) 43.
( c
4/04
8/09),

Broj 7 Strana 200

1.


-
, .
2.

,

.
: 02-05-8239/12
, 27.08.2013.

, ..
_______________________________________

Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 52. stavak 3.
Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine
Hercegovako-neretvanske upanije broj 3/05)
i lanka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
gradonaelnik Grada Mostara donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana upravnog vijea
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar
lanak 1.
SEVDA LJUBOVI razrjeava se dunosti
lana upravnog vijea Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar, na osobni zahtjev.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02-05-8239/12
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 52. stav 3.
Zakona o socijalnoj zatiti (Slubene novine
Hercegovako-neretvanskog kantona broj 3/05)
i lana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
gradonaelnik Grada Mostara donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana upravnog odbora
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar
lan 1.
SEVDA LJUBOVI razrjeava se dunosti
lana upravnog odbora Ustanove Centar za stara
i iznemogla lica-osobe Mostar, na lini zahtjev.
lan 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02-05-8239/12
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
40.

25.
(
6/92, 8/93 13/94), 52.
3. (
-
3/05) 43.
( c
4/04
8/09),

Broj 7 Strana 201

1.


- ,
.
2.

,

.
: 02-05-8238/12
, 27.08.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 52. stavak 3.
Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine
Hercegovako-neretvanske upanije broj 3/05)
i lanka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
gradonaelnik Grada Mostara donosi
R J E E NJ E
o razrjeenju lana upravnog vijea
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar
lanak 1.
SELIM ISI razrjeava se dunosti lana
upravnog vijea Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar, na osobni zahtjev.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02-05-8238/12
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 52. stav 3.
Zakona o socijalnoj zatiti (Slubene novine
Hercegovako-neretvanskog kantona broj 3/05)
i lana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
gradonaelnik Grada Mostara donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana upravnog odbora
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar
lan 1.
SELIM ISI razrjeava se dunosti lana
upravnog odbora Ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar, na lini zahtjev.
lan 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02-05-8238/12
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
41.

12. ,
(

34/03), 52. 3.
( 3/05),
14.
/

,
( 5/05)
43. (
c 4/04
, 8/09),

Broj 7 Strana 202-
1.

-
:
1. -
2. -

2.

1. P
.
3.

,

.

: 02-05-16684/13
, 27.08.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lanka 52.
stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne
novine Hercegovako-neretvanske upanije broj
3/05), lanka 14. Odluke o kriterijima i postupku
za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijea
javnih ustanova iji osniva je Grad Mostar te
njihovim pravima, obvezama i odgovornosti
(Slubeni glasnik Grada Mostara broj 5/05)
i lanka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara, broj 4/04 i
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
gradonaelnik Grada Mostara donosi

R J E E NJ E
o imenovanju lanova Upravnog vijea
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

lanak 1.
U Upravno vijee ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar imenuju se:
1. EDINA AVDI-lan iz reda osnivaa
2. MIRZA DRENJAK-lan iz reda osnivaa
lanak 2.
Mandat lanova Upravnog vijea iz lanka 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
Upravno vijee imenovano.
lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02-05-16684/13
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 52. stav
3. Zakona o socijalnoj zatiti (Slubene novine
Hercegovako-neretvanskog
kantona
broj
3/05), lana 14. Odluke o kriterijima i postupku
za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijea
javnih ustanova iji osniva je Grad Mostar te
njihovim pravima, obavezama i odgovornosti
(Gradski slubeni glasnik Grada Mostara broj
5/05) i lana 43. Statuta Grada Mostara (Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 8/09), gradonaelnik
Grada Mostara donosi

R J E E NJ E
o imenovanju lana Upravnog odbora
Ustanove Centar za stara i iznemogla licaosobe Mostar
lan 1.
U Upravni odbor ustanove Centar za stara i
iznemogla lica-osobe Mostar imenuju se:
1. EDINA AVDI-lan iz reda osnivaa
2. MIRZA DRENJAK-lan iz reda osnivaa

Broj 7 Strana 203

lan 2.
Mandat lanova Upravnog odbora iz lana 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
Upravni odbor imenovan.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i Slubenom
glasniku Grada Mostara.

Broj: 02-05-16684/13
Mostar, 27.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
42.

25.
(
6/92, 8/93 13/94),
61.
(
8/00, 4/2004, 5/04
8/06) 43.
(
4/04,
8/09), ,
,1.


:
1. ,
.
2.

,
.
: 02-05-15777/13
, 02.09.2013.

, ..
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 61. Zakona o
srednjokolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine Hercegovako neretvanske upanije
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i lanka 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), Gradonaelnik Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
JU Druge gimnazije Mostar
lanak 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora JU Druge gimnazije Mostar zbog prestanka
statusa roditelja uenika kole:
1. ALMIRA UNJE, lan iz reda roditelja.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 02-05-15777/13
Mostar, 02.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 61. Zakona o
srednjokolskom odgoju i obrazovanju (Slubene
novine Hercegovako neretvanskog kantona
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i lana 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), Gradonaelnik Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi
R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
JU Druge gimnazije Mostar
lan 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora JU Druge gimnazije Mostar zbog prestanka

Broj 7 Strana 204

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

3.

,
.
: 02-05-15777/13-1
, 02.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 12. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene
novine Federacije Bosne i Hercegovine broj
34/03), lanka 61. Zakona o srednjokolskom
odgoju i obrazovanju (Narodne
novine
Hercegovako neretvanske upanije broj
8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), lanka 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik
Grada Mostara broj 4/04 i Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 8/09) i lanka 14. Odluke
o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijea javnih ustanova iji
osniva je Grad Mostar, te njihovim pravima,
obvezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05), na prijedlog JU
Druge gimnazije, Gradonaelnik Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora JU Druge gimazije Mostar
lanak 1.
U kolski odbor JU Druge gimnazije Mostar
imenuje se :
1. AMELA BEGOVI,
lan iz reda
roditelja.
lanak 2.
Mandat lana iz lanka 1. ovog Rjeenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan kolski
odbor.
lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.

Broj 7 Strana 205

Broj: 02-05-15777/13-1
Mostar, 02.09.2013. godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli,v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 61.
Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), lana 43.
Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik
Grada Mostara broj 4/04 i Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 8/09) i lana 14. Odluke o
kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijea javnih ustanova iji
osniva je Grad Mostar, te njihovim pravima,
obavezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05), na prijedlog JU Druge
gimnazije, Gradonaelnik Mostara, kao odgovorni
javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora JU Druge gimazije Mostar
lan 1.
U kolski odbor JU Druge gimnazije Mostar
imenuje se :
1. AMELA BEGOVI,
lan iz reda
roditelja.
lan 2.
Mandat lana iz lana 1. ovog Rjeenja traje
do kraja vremena na koje je imenovan kolski
odbor.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 02-05-15777/13-1
Mostar, 02.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

44.

25.
(
6/92, 8/93 13/94),
104.
(
5/00, 4/04 5/04)
43. (
4/04,
8/09),
.. ,
,
,


..
1.

..
:
1. ,
.
2.

,
.
: 06/2-05-17448/13
, 18.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
Hercegovako neretvanske upanije broj 5/00,
4/04 i 5/04) i lanka 43. Statuta Grada Mostara
(Gradski slubeni glasnik Grada Mostara broj
4/04, Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
na zahtjev J.U. Osnovne kole Zalik Mostar,
Gradonaelnik Grada Mostara, kao odgovorni
javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
J.U. Osnovne kole Zalik Mostar

Broj 7 Strana 206

lanak 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar zbog
prestanka statusa roditelja uenika :
1. ADISA RAHIMI, lan iz reda roditelja.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-17448/13
Mostar, 18.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene
novine Hercegovako neretvanskog kantona
broj 5/00, 4/04 i 5/04) i lana 43. Statuta Grada
Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), na zahtjev J.U. Osnovne
kole Zalik Mostar, Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
J.U. Osnovne kole Zalik Mostar
lan 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar zbog
prestanka statusa roditelja uenika :
1. ADISA RAHIMI, lan iz reda roditelja.
lan 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-17448/13
Mostar, 18.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

45.

o 12. ,
(

34/03), 104. .
(
5/00, 4/04 5/04),
43. (
4/04,
8/09)
14.
/

,
( 5/05),
,
,


..
1.
..
:
1. ,
.
2.

1. P
.
3.

,
.
: 06/2-40-17448/13-1
, 18.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lanka 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Broj 7 Strana 207

(Narodne novine Hercegovako neretvanske


upanije broj 5/00, 4/04 i 5/04), lanka 43.
Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik
Grada Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 8/09) i lanka 14. Odluke
o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih
odbora/upravnih vijea javnih ustanova iji
osniva je Grad Mostar te njihovim pravima,
obvezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05), Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar
lanak 1.
U kolski odbor J.U. Osnovne kole Zalik
Mostar imenuje se:
1. AJIDA PINTUL, lan iz reda roditelja.
lanak 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lanka 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.
lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-17448/13-1
Mostar, 18.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09) i lana 14. Odluke o kriterijima
i postupku za imenovanje upravnih odbora/
upravnih vijea javnih ustanova iji osniva je
Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

odgovornosti (Slubeni glasnik Grada Mostara


broj 5/05), Gradonaelnik Grada Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora J.U. Osnovne kole Zalik Mostar
lan 1.
U kolski odbor J.U. Osnovne kole Zalik
Mostar imenuje se:
1. AJIDA PINTUL, lan iz reda roditelja.
lan 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lana 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-17448/13-1
Mostar, 18.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
46.

25.
(
6/92, 8/93 13/94),
104.
(
5/00, 4/04 5/04)
43. (
4/04,
8/09),
,
,
1.

Broj 7 Strana 208


:
1. ,
.
2.

,
.
: 06/2-05-17021/13
, 10.09.2013.

, .
_______________________________________
Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
Hercegovako neretvanske upanije broj 5/00,
4/04 i 5/04) i lanka 43. Statuta Grada Mostara
(Gradski slubeni glasnik Grada Mostara broj
4/04, Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
Gradonaelnik Grada Mostara, kao odgovorni
javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar
lanak 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar zbog prestanka statusa roditelja
uenika kole :
1. DANIJELA KEGELJ, lan iz reda
roditelja.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-17021/13
Mostar, 10.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 209

Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene
novine Hercegovako neretvanskog kantona
broj 5/00, 4/04 i 5/04) i lana 43. Statuta Grada
Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar

( 5/05),
,
,
,

lan 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar zbog prestanka statusa roditelja
uenika kole :
1. DANIJELA KEGELJ, lan iz reda
roditelja.

2.

1. P
.

lan 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-17021/13
Mostar, 10.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r
_______________________________________
47.

12. ,
(

34/03), 104. .
(
5/00, 4/04 5/04),
43. (
4/04,
8/09)
14.
/

,

1.

:
1. ,
.

3.

,
.
: 06/2-05-17021/13-1
, 10.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 12. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene
novine Federacije Bosne i Hercegovine broj
34/03), lanka 104. a. Zakona o osnovnom odgoju
i obrazovanju (Narodne novine Hercegovako
neretvanske upanije broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana
43. Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni
glasnik Grada Mostara broj 4/04, Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 8/09) i lana 14.
Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje
upravnih odbora/upravnih vijea javnih ustanova
iji osniva je Grad Mostar te njihovim pravima,
obvezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05),
Gradonaelnik
Grada Mostara, kao odgovorni javni slubenik,
na zahtjev Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar, donosi

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 210

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar

lan 1.
U kolski odbor Osnovne kole za djecu s
posebnim potrebama Mostar imenuje se:
1. Vedrana unji, lan iz reda roditelja.

lanak 1.
U kolski odbor Osnovne kole za djecu s
posebnim potrebama Mostar imenuje se:
1. Vedrana unji, lan iz reda roditelja.

lan 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lana 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.

lanak 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lanka 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.

lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.

lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.

Broj: 06/2-05-17021/13-1
Mostar, 10.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________

Broj: 06/2-05-17021/13-1
Mostar, 10.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09) i lana 14. Odluke o kriterijima
i postupku za imenovanje upravnih odbora/
upravnih vijea javnih ustanova iji osniva je
Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i
odgovornosti (Slubeni glasnik Grada Mostara
broj 5/05), Gradonaelnik Grada Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, na zahtjev Osnovne
kole za djecu s posebnim potrebama Mostar,
donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Osnovne kole za djecu s posebnim
potrebama Mostar

48.

25.
(
6/92, 8/93 13/94),
104.
(
5/00, 4/04 5/04),
61.
( 8/00, 4/04, 5/04
8/06) 43.
(
4/04,
8/09), I II
, ,
,


I II
1.

I II

:
1. ,
..

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

2.

,
.
: 06/2-40-18009 /13
, 23.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 104.a Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine Hercegovako neretvanske upenije
broj 5/00, 4/04 i 5/04), lanka 61. Zakona
o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine Hercegovako-neretvanske
upanije broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i
lanka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski
slubeni glasnik Grada Mostara broj 4/04,
Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
na zahtjev Muzike kole I i II stupnja Mostar,
Gradonaelnik Grada Mostara, kao odgovorni
javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
Muzike kole I i II stupnja Mostar
lanak 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar zbog
prestanka statusa roditelja uenika kole :
1. EDIN PANDUR, lan iz reda roditelja.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-18009 /13
Mostar, 23.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________

Broj 7 Strana 211

Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama


(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene
novine Hercegovako neretvanskog kantona
broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana 61. Zakona o
srednjokolskom odgoju i obrazovanju (Slubene
novine Hercegovako-neretvanskog kantona
broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i lana 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), na zahtjev Muzike kole I i
II stupnja Mostar, Gradonaelnik Grada Mostara,
kao odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju lana kolskog odbora
Muzike kole I i II stupnja Mostar
lan 1.
Razrjeava se dunosti lana kolskog
odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar zbog
prestanka statusa roditelja uenika kole :
1. EDIN PANDUR, lan iz reda roditelja..
lan 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-18009/13
Mostar, 23.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
49.

12. ,
(

34/03), 104. .
(
5/00, 4/04 5/04),
61.
( 8/00, 4/04, 5/04,
8/06), 43.
(
4/04,

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

8/09) 14.
/

,
(
5/05),
, ,


I II

1.
I II
:
1. ,
.

Broj 7 Strana 212

upravnih odbora/upravnih vijea javnih ustanova


iji osniva je Grad Mostar te njihovim pravima,
obvezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05), Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi


R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar
lanak 1.
U kolski odbor Muzike kole I i II stupnja
Mostar imenuje se:
1. INDIRA BOBETA, lan iz reda roditelja.
lanak 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lanka 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.

2.

1. P
.

lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.

3.

,
.

Broj: 06/2-40-18009/13-1
Mostar, 23.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________

: 06/2-40-18009/13-1
, 23.09.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lanka 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine Hercegovako neretvanske
upanije broj 5/00, 4/04 i 5/04), lanka 61.
Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine Hercegovako-neretvanske
upanije broj 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), lanka
43. Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni
glasnik Grada Mostara broj 4/04, Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 8/09) i lanka 14.
Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje

Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,


vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana 61.
Zakona o srednjokolskom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako-neretvanskog
kantona broj 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), lana
43. Statuta Grada Mostara (Gradski slubeni
glasnik Grada Mostara broj 4/04, Slubeni
glasnik Grada Mostara broj 8/09) i lana 14.
Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje
upravnih odbora/upravnih vijea javnih ustanova
iji osniva je Grad Mostar te njihovim pravima,
obavezama i odgovornosti (Slubeni glasnik
Grada Mostara broj 5/05), Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

R J E E NJ E
o konanom imenovanju lana kolskog
odbora Muzike kole I i II stupnja Mostar
lan 1.
U kolski odbor Muzike kole I i II stupnja
Mostar imenuje se:
1. INDIRA BOBETA, lan iz reda roditelja.
lan 2.
Mandat lana kolskog odbora iz lana 1.
ovog Rjeenja traje do isteka vremena na koje je
imenovan kolski odbor.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-40-18009/13-1
Mostar, 23.09.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________
50.

25.
(
6/92, 8/93 13/94),
104.
(
5/00, 4/04 5/04)
43. (
4/04,
8/09),
,
,
1.


:
1.
,
.

Broj 7 Strana 213

2.

,
.
: 06/2-05-16185/13
, 30.08.2013.

, ..
_______________________________________
Na temelju lanka 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lanka 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
Hercegovako neretvanske upanije broj 5/00,
4/04 i 5/04) i lanka 43. Statuta Grada Mostara
(Gradski slubeni glasnik Grada Mostara broj
4/04, Slubeni glasnik Grada Mostara broj 8/09),
Gradonaelnik Grada Mostara, kao odgovorni
javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o razrjeenju predsjednika kolskog odbora
Osnovne kole Silvija Strahimira Kranjevia
Mostar
lanak 1.
Razrjeava se dunosti predsjednika
kolskog odbora Osnovne kole Silvija Strahimira
Kranjevia na osobni zahtjev :
1. DRAGAN PINJUH, predsjednik iz reda
osnivaa.
lanak 2.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-16185/13
Mostar, 30.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list Republike Bosne i Hercegovine
broj 6/92, 8/93 i 13/94), lana 104.a Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene

Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

novine Hercegovako neretvanskog kantona


broj 5/00, 4/04 i 5/04) i lana 43. Statuta Grada
Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09), Gradonaelnik Grada
Mostara, kao odgovorni javni slubenik, donosi

Broj 7 Strana 214

JOSIP JAKOVAC, predsjednik iz reda


osnivaa.
lanak 2.
Mandat predsjednika kolskog odbora iz
lanka 1. ovog Rjeenja traje do isteka vremena
na koje je imenovan kolski odbor.
lanak 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-16185/13-1
Mostar, 30.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.
_______________________________________
Na osnovu lana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine (Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj 34/03), lana 104.
a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Slubene novine Hercegovako neretvanskog
kantona broj 5/00, 4/04 i 5/04), lana 43. Statuta
Grada Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04, Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09) i lana 14. Odluke o kriterijima
i postupku za imenovanje upravnih odbora/

upravnih vijea javnih ustanova iji osniva je


Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i
odgovornosti (Slubeni glasnik Grada Mostara
broj 5/05), Gradonaelnik Grada Mostara, kao
odgovorni javni slubenik, donosi

R J E E NJ E
o konanom imenovanju predsjednika
kolskog odbora
Osnovne kole Silvija Strahimira Kranjevia
Mostar
lan 1.
U kolski odbor Osnovne kole Silvija
Strahimira Kranjevia Mostar imenuje se:
1. JOSIP JAKOVAC, predsjednik iz reda
osnivaa.
lan 2.
Mandat predsjednika kolskog odbora iz
lana 1. ovog Rjeenja traje do isteka vremena na
koje je imenovan kolski odbor.
lan 3.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Mostara.
Broj: 06/2-05-16185/13-1
Mostar, 30.08.2013.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.
_______________________________________


Septembar / Rujan 2013.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 7 Strana 216

izdava / nakladnik ne moe preuzeti odgovornost za jezik slubenih objava i oglasa koje se
objavljuju u dijelu Objave i oglasi.
SLUBENI GLASNIK GRADA MOSTARA
izdava / nakladnik: GRAD MOSTAR
Za izdavaa / nakladnika: Sekretar / Tajnik Gradskog vijea Grada Mostara: tel.: 036 / 447-400, 447-407,
faks: 447-447, 447-433
List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2013. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata, prodaja i
primanje oglasa obavlja se u ulici Hrvatskih branitelja u Mostaru. iro raun broj: 1610200009950649
kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar.
Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne moemo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva.
tampa / tisak: IC tamparija Mostar, Karaozbegova 1.
tira / naklada: 200 primjeraka