You are on page 1of 4

ISPITNE OBLASTI (ZA PISMENI DEO ISPITA):

1. Obrada transakcija u dvojnom knjigovodstvu na osnovu raunovodstvene jednaine, obrada transakcija za pripremu pojednostavljenog: iskaza uspeha, iskaza stanja firme, iskaza kapitala i akcionarskog kapitala 2. Evidentiranje poslovnih transakcija na knjigovodstvenom raunu, evidencija transakcija u glavnoj knjizi, unos proknjienih transakcija iz urnala u glavnu knjigu, priprema probnog bilansa 3. Raunovodstveno kompletiranje obraunskog ciklusa, korektivna knjienja,

usaglaavanja i zakljuna knjienja, Probni bilans posle zakljunih knjienja 4. Priprema radne tabele za finansijske iskaze, priprema radne tabele za poslovne aktivnosti usluga, korienje radne tabele u pripremi finansijskih iskaza, klasifikacija sredstava i obaveza u iskazu stanja, Priprema finansijskih iskaza iz radne tabele 5. Raunovodstvena obrada transakcija priliva u gotovu i kratkoronih investicija, Izvod iz banke Priprema izvoda i usaglaavanje sa bankom, Gotovina, Kratkorone finansijske investicije, Vrednovanje trinih hartija od vrednosti, Originalni trokovi, Trini duniki finansijski instrumenti 6. Potraivanja od kupaca i po osnovu menica Bezvredna potraivanja od kupaca Otpisivanje potraivanja od kupaca Metod zastarevanja Metod direktnog otpisivanja Potraivanja od kupaca pokrivena menicama Diskontovanje robnih menica Nenaplaena i neakceptirana robna menica

7. Raunovodstvo zaliha trgovinske robe Poslovanje trgovinskih firmi i sistem zaliha trgovinske robe Tretman zaliha trgovinske robe u iskazu uspeha Zavrne zalihe Metod trokova zaliha Nii troak ili trina cena 8. Postrojenja, amortizacija i neopipljiva imovina Determinisanje amortizacije:

pravolinijska, opadajueg salda, brojki zbira godina, broja jedinica proizvodnje Otuivanje postrojenja i opreme Neopipljiva sredstva-imovina Troenje-iscrpljivanje prirodnih resursa 9. Obaveze Tekue obaveze, roba kupljena na otvoren raun Dospele obaveze po osnovu menica Avansi plaanja kupaca Porezi i ostali odbici po platnom spisku Netekue obaveze, Raunovodstvo prodaje obveznica: prodaja obveznica uz premiju, prodaja obveznica uz diskont Otplata obaveza po osnovu obveznica o dospeu Dospele obaveze po osnovu zalonih obveznica Ortaki poslovi: udeo ortaka u kapitalu, raspodela profita i gubitaka; dodatne investicije, raspodela profita, zakljuna knjienja i iskaz o kapitalu Primanje novog partnera i likvidacija ortakluka 10. Formiranje privrednog akcionarskog drutva-korporacije, Emitovanje akcija:

Participativne i kumulativne privilegovane akcije, akcije trezora, Zadrani prihodi, dividende u gotovu, dividende u akcijama, raspodela zadranih prihoda, Razdvajanje akcija split, Knjigovodstvena vrednost po akciji 11. Finansijski iskazi i analiza Kako analizirati finansijske iskaze Koeficijenti: likvidnosti, aktivnosti, profitabilnosti Ogranienja analize pomou finansijskih koeficijenata Iskaz

novanog toka: Poslovne aktivnosti, investicione aktivnosti, finansijske aktivnosti, prezentacija iskaza novanog toka

ISPITNA PITANJA (ZA USMENI DEO ISPITA):


1. Definiite finansijsko raunovodstvo u meunarodnom kontekstu (okruenje

Meunarodnih raunovodstvenih standarda i Meunarodnih standarda finansijskog izvetavanja)? 2. Navedite osnovne ciljeve raunovodstva, definiite raunovodstvenu profesiju? 3. ta je raunovodstvo na osnovu novanog toka ta raunovodstvo na bazi trokova? 4. Kakve su veze raunovodstva i revizije, raunovodstva i menaderskih informacionih sistema (MIS) i informacione tehnologije (IT) 5. Objasnite teorijski koncept i ulogu raunovodstvene jednaine ilustrujte kroz tabelu i kratko objasnite determinante? 6. Obrazloite teorijske aspekte obrada transakcija u dvojnom knjigovodstvu. 7. Razradite ciklus evidentiranja poslovnih transakcija i objasnite njegove osnovne elemente: knjigovodstveni raun, knjienja, priprema probnog bilansa 8. Koja je uloga i znaaj raunovodstvenog kompletiranja obraunskog ciklusa? 9. Korienje radne tabele za pripremu prezentacije i obelodanjivanja finansijskih iskaza 10. U emu je znaaj obrada raunovodstvenih transakcija gotovinskih priliva i kratkoronih finansijskih investicija? 11. ta menaderima omoguava raunovodstveno evidentiranje potraivanja od kupaca i po osnovu menica?

12. Kakva je korist raunovodstva zaliha i kako se takve informacije koriste u procesu poslovnog odluivanja u firmi? 13. ta za menadere znae i kako se koriste raunovodstvene informacije o postrojenju, amortizaciji i neopipljivoj imovini? 14. Koji je znaaj i uloga informacija o tekuim obavezama firme? 15. Koja je uloga raunovodstva u postupku formiranja i poetka rade firme? 16. Kako menaderi koriste i analiziraju finansijske iskaze, u koje svrhe i koja su njihova osnovna ogranienja? 17. ta su to finansijski koeficijenti, kako se koriste i tumae, koje su osnovne prednosti i nedostaci informacija koja pruaju vrednosti finansijskih koeficijenata? 18. Navedite osnovne finansijske koeficijente po grupama i kratko ih obrazloite. 19. Kako se koristi iskaz novanog toka u procesu poslovnog odluivanja? 20. Klasifikujte i objasnite aktivnosti iskaza novanog toka i kako se prezentira ovaj iskaz osnovne svrhe i format prezentacije, objasniti u kratkim crtama.