You are on page 1of 6

Klasa: 003-08/12-02/0009 Ur. broj: 355-01-12-4 19. rujna 2012.

Na temelju Zakljuka Akreditacijskog savjeta o izmjenama dokumenta Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih uilita u sastavu sveuilita donesenog na 30. sjednici odranoj 11. rujna 2012 g., a u svezi s lankom 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, (Narodne novine", broj 45/09), lankom 17. Pravilnika o sadraju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvoenje studijskog programa i reakreditaciju visokih uilita (Narodne novine", broj 24/2010) i lankom 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadraju dopusnice (Narodne novine, broj 83/10) te na temelju lanka 22. i lanka 44. stavka 2. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ravnateljica Agencije dana 13. rujna 2012. g. donosi

Kriterije za ocjenu kvalitete visokih uilita u sastavu sveuilita - proieni tekst -

1. UPRAVLJANJE VISOKIM UILITEM I OSIGURAVANJE KVALITETE

Institucija se svojom misijom i drugim dokumentima koji opisuju njezino djelovanje jasno identificira kao visoko uilite. Misija je visokog uilita doprinos razvoju drutva razvojem obrazovanja, uenja i istraivanja i ostalih ciljeva odreenih specifinim karakteristikama visokog uilita i njegovim poloajem u drutvu. Visoko se uilite posvetilo razvijanju kulture koja prepoznaje vanost kvalitete i njezinog osiguravanja i vanost drutvene odgovornosti. Visoko uilite provodi sustavno strateko planiranje koje ukljuuje dionike te je odredilo ciljeve i viziju na temelju 1.1 razumijevanja svog trenutanog poloaja i u skladu sa svojom misijom Visoko je uilite razvilo uinkovitu organizacijsku 1.2. strukturu i procese i formalizira ih u pravnim dokumentima. Visoko uilite koje je sastavnica sveuilita aktivno 1.3. doprinosi ciljevima sveuilita i svoju strategiju uskladilo je sa strategijom sveuilita. Svaki je studijski program visokog uilita u skladu s 1.4. njegovom misijom.
Donje Svetice 38/5 10 000 Zagreb, Croatia T + 385 1 6274 800 F + 385 1 6274 801 E ured@azvo.hr W www.azvo.hr

Nije provedeno

U poetnoj fazi provedbe

Djelomino provedeno

Uglavnom provedeno

Potpuno provedeno

1.5.

1.6.

1.7. 1.8.

1.9.

Visoko uilite ima politiku kvalitete i popratne postupke za osiguravanje i unapreivanje kvalitete svih svojih aktivnosti. Visoko uilite prikuplja, analizira i koristi relevantne informacije radi djelotvornog upravljanja svim svojim aktivnostima. Ovi postupci ukljuuju studente i ostale dionike. Visoko uilite ima funkcionalne mehanizme za praenje kvalitete nastave te njeno unapreenje. Visoko uilite ima funkcionalne mehanizme za praenje kvalitete znanstvenog rada te njegovo unapreenje. Visoko uilite je uspostavilo uinkovite mehanizme za najviu razinu etinog ponaanja u obrazovnoj i znanstvenoj djelatnosti s kojima su upoznati svi djelatnici i studenti.

2. STUDIJSKI PROGRAMI
Nije provedeno U poetnoj fazi provedbe

Svaki je studijski program definiran u skladu s jasno odreenim ishodima uenja studenata i meunarodnim standardima. Visoko je uilite uspostavilo mehanizme za odobrenje, praenje i unapreenje svojih programa i kvalifikacija. Visoko je uilite odredilo i prihvatilo djelotvorne postupke kroz koje se predlau, odobravaju i realiziraju novi studijski programi. Ti postupci nadgledaju razvoj, inovacije i poboljanja postojeih studijskih programa i ukljuuju i ostale dionike. Visoko uilite brine da su predloene upisne kvote opravdane uzmu li se u obzir drutvene potrebe. Upisne kvote visokog uilita u skladu su sa resursima za provoenje kvalitetne nastave i analizom prolaznosti. Ishodi uenja studenata koje su odredili nastavnici i koji su navedeni na razini studijskog programa i njegovih kolegija jasno opisuju znanja i vjetine koje e studenti imati po zavretku studija. Nastavnici na studijskom programu osiguravaju da je provjera znanja studenata, bez obzira na njegovu vrstu, u skladu s utvrenim ishodima uenja, da se provjerava cijeli spektar znanja te da se provjerava u skladu s razinom kvalifikacije. Nain dodjele ECTS bodova osigurava realnu procjenu koliine studentskog optereenja. Sadraj i kvaliteta svakoga studijskog programa u skladu su s meunarodno prihvaenim standardima i osiguravaju meunarodno priznavanje diploma. Nastavnici odabiru nastavne metode prikladne za materijal koji se pouava, pogodne za razliite naine uenja studenata i kojima se potie studente na samostalno uenje i vlastitu odgovornost. Nastavnici su na studijskom programu stavili na raspolaganje odgovarajuu koliinu dodatnih sadraja, ukljuujui elektronike baze podataka i druge izvore, koji pomau u stjecanju znanja.

Djelomino provedeno

2.1.

2.2 2.3.

2.4.

2.5.

2.6. 2.7.

2.8.

2.9.

Potpuno provedeno

Uglavnom provedeno

2.10.

U skladu s planiranim ishodima uenja, studenti imaju mogunost ponoviti i primijeniti naueno u kontekstu praktine primjene, primjerice strune prakse, poslovnog partnerstva, volonterskog rada i slino.

3. STUDENTI

Visoko uilite osigurava kvalitetu studenata odgovarajuim selekcijskim postupkom, brigom za napredak kroz studij i razliitim vidovima potpore.

3.1

Kompetencije kandidata koje se provjeravaju pri upisu u skladu su s potrebnim kompetencijama u buduoj karijeri zavrenih studenata, i redovito se analizira adekvatnost upisnih kriterija obzirom na postignuti uspjeh na studiju. Visoko uilite prua potporu studentima u njihovim izvannastavnim aktivnostima. Visoko uilite nudi i omoguuje savjetovanja, mentorstva i resurse za profesionalno usmjeravanje kako bi osiguralo osobni i profesionalni razvoj svojih studenata. Visoko uilite brine o i podie razinu standarda studiranja Uspostavljeni su i objavljeni naini i postupci provjere znanja i koriste se razne metode za provjeru uspjeha koje ukljuuju povratnu informaciju nastavnika s ciljem poboljanja znanja studenata te studentima pruaju formalnu mogunost albe na ocjene. Visoko uilite odrava kontakte sa svojim bivim studentima te vodi statistiku zaposlenosti svojih diplomanata. Visoko uilite osigurava studentima mogunost utjecaja na postupak donoenja odluka i rjeavanje problema koji se njih tiu. Visoko uilite redovito obavjetava javnost o svojim studijskim programima, ishodima uenja, kvalifikacijama i mogunostima zapoljavanja. Studenti imaju mogunost iskazati svoje miljenje i prijedloge za poboljanje. Studenti su obavijeteni o provedenim mjerama na temelju svojih prijedloga i miljenja.

3.2 3.3

3.4

3.5

3.6 3.7

3.8 3.9 3.10

Potpuno provedeno

Nije provedeno

U poetnoj fazi provedbe

Djelomino provedeno

Uglavnom provedeno

4. NASTAVNICI

Nije provedeno

U poetnoj fazi provedbe

Visoko uilite dokazuje da zapoljava dovoljan broj nastavnika s odgovarajuim kvalifikacijama kako bi postiglo svoje obrazovne i znanstvene ciljeve, uspostavilo i nadziralo akademska pravila i osiguralo odrivost svojih studijskih programa i znanstvene djelatnosti.

Djelomino provedeno

Uglavnom provedeno Uglavnom provedeno

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Broj i kvalifikacije nastavnog kadra u skladu su sa stratekim ciljevima visokog uilita i na odgovarajui nain pokrivaju temeljne discipline. Visoko uilite ima politiku rasta i razvoja ljudskih resursa, posebno vodei rauna o potencijalnom umirovljenju i odrivosti studijskih programa i znanstvene djelatnosti. Na svim je studijskim programima zaposlen dovoljan broj odgovarajue kvalificiranih nastavnika kako bi se osigurali kvaliteta i kontinuitet pouavanja i uenja. Visoko uilite vodi rauna o broju zaposlenih nastavnika tako da je omjer studenata i stalno zaposlenih nastavnika optimalan. Visoko uilite ima dobro razvijena pravila za nastavno osoblje koja osiguravaju njihovo usavravanje u skladu s potrebama misije visokog uilita. Visoko je uilite razvilo metode za provjeru kvalificiranosti i strunosti nastavnog osoblja koje predstavljaju nadogradnju nacionalnih kriterija za zapoljavanje i napredovanje u zvanjima. Pravila koja se tiu dodjele nastavnikog optereenja osiguravaju jasnu i jednaku raspodjelu obveza i ukljuuju nastavu, istraivanje, mentorstvo i konzultacije. Visoko uilite brine da njegovi nastavnici budu angairani u njihovim nastavnim i znanstveno-istraivakim zadacima, te da ih ne ugroavaju obveze izvan visokog uilita.

5. ZNANSTVENA I STRUNA DJELATNOST

Visoko uilite redovito provodi aktivnost iji je rezultat originalno znanstveno djelo koje pridonosi ukupnom znanju, a temelji se na rezultatima temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraivanja.

5.1

5.2.

Visoko uilite uspostavilo je strateki program znanstvenih istraivanja ija se provedba prati, vrednuje i revidira kroz definirane pokazatelje uspjenosti Planirajui i realizirajui plan istraivanja, visoko uilite jasno predvia i potie suradnju s drugim znanstvenim organizacijama i gospodarskim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Potpuno provedeno

Nije provedeno

U poetnoj fazi provedbe

Djelomino provedeno

Potpuno provedeno

5.3.

5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

5.8.

Na svim se razinama visokog uilita znanost priznaje kao komponenta koja pridonosi cjelokupnoj aktivnosti to se moe vidjeti iz intelektualnog doprinosa visokom uilitu drutvu. Visoko uilite podrava znanstveni razvoj mladih znanstvenika. Visoko uilite izradilo je i provodi politiku poticanja znanstvene izvrsnosti. Visoko uilite izradilo je i provodi politiku poticanja publiciranja Visoko uilite prati razliite dokaze o vlastitoj znanstvenoj produktivnosti, kroz hrvatske i meunarodne publikacije, citate, patente i drugo. U skladu sa svojom misijom, visoko uilite podrava strunu djelatnost, usluge i osigurava uvjete za prijenos znanja i tehnologije i prati dokaze o njoj.

6. MOBILNOST I MEUNARODNA SURADNJA

Nije provedeno

Djelomino provedeno

Uglavnom provedeno

6.1. 6.2.

6.3. 6.4. 6.5.

6.6.

Visoko uilite omoguuje i olakava mobilnost studenata s drugih visokih uilita. U skladu s meunarodnim kontekstom studijskih programa, studenti imaju mogunost dovriti dio svojih programa u inozemstvu. Visoko uilite potie meunarodnu suradnju i mobilnost svojih nastavnika i prati primjenu steenih iskustava u svojim aktivnostima. Visoko je uilite ukljueno u meunarodna udruenja srodnih institucija i aktivno doprinosi zajednikim ciljevima. Visoko je uilite osiguralo uvjete za privlaenje studenata iz inozemstva. Visoko uilite ima razvijene ostale oblike meuinstitucionalne suradnje kroz program Erasmus i ostale europske projekte, bilateralne ugovore, zajednike programe i slino.

Potpuno provedeno

Visoko uilite shvaa da djeluje u meunarodnom okruenju te je razvilo pravila, postupke i resurse za potporu meunarodnim aktivnostima.

U poetnoj fazi provedbe

7. RESURSI: STRUNE SLUBE, PROSTOR, OPREMA I FINANCIJE

U poetnoj fazi provedbe

Djelomino provedeno

Nije provedeno

Uglavnom provedeno

Visoko uilite dokazuje svoju sposobnost osigurati i unapreivati dovoljno sredstava kojima moe osigurati uspjeh svih dionika i vlastiti kontinuitet.

7.1.

7.2. 7.3

7.4.

7.5.

Visoko uilite te ima dovoljno resursa za uinkovito uenje svih svojih studenata. Ti resursi ukljuuju predavaonice, laboratorije i opremu, knjinine resurse, raunala, pojedinane i grupne prostore za uenje i ostalo, u skladu s raznim mogunostima uenja unutar visokog uilita. Visoko uilite odrava pogodan omjer nastavnog i nenastavnog osoblja. Visoko uilite ima dobro razvijena pravila za nenastavno osoblje koja osiguravaju njihovo usavravanje u skladu s potrebama misije visokog uilita Visoko uilite brine da laboratorijska oprema i protokoli za njezino koritenje udovoljavaju prihvaenim meunarodnim standardima. Visoko uilite osigurava ostalu opremu i prua tehniku podrku kako bi osiguralo da u svim aspektima njegove organizacije mogu u najveoj mjeri iskoristiti razliite moderne tehnologije. Veliina, iskoristivost, dostupnost i razina opremljenosti knjinice osigurava odgovarajuu pomo studentima pri uenju i istraivanju. Visoko uilite osigurava svoju financijsku odrivost u skladu sa svojom misijom te omoguuje svim svojim studentima da zavre upisane programe. Izvori su financijskih sredstava i svi uvjeti vezani za financiranje transparentni i ne ograniavaju autonomiju visokog uilita pri donoenju odluka u nastavi i istraivanju Vlastita sredstava institucije koriste se za podizanje kvalitete znanstvene i nastavne djelatnosti u skladu sa misijom i ostalim formalnim dokumentima.

7.6.

7.7

7.8.

Potpuno provedeno