You are on page 1of 11

KONSEP MAKRIFAT ALLAH

Yakin Tentang adanya Allah sebagai tuhan yang mencipta dan yakin bahawa segala sifat sempurna alam.

Ilmu Tauhid Terbahagi Kepada Tiga


1)Tauhid Ar-Rububiyah : Beriman bahawa Allah sebagai atau pencipta dan penguasa terhadap seseorang. 2)Tuhid Al-Uluhiyyah : Beriman bahawa Allah sebagai tuhan yang wajib disembah. 3)Tuhid Asma wa sifat : Percaya Allah memiliki segala sifat yang sempurna dan nama yang mulia.

Untuk mencapai kesempurnaan tauhid Asma wa sifat ada tiga asas 1)Beriman bahawa Allah suci daripada sifat yang menyerupai mahluk. 2)Beriman semua nama Allah yang baik seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. 3)Beriman dengan segala sifat Allah yang sempurna.

Konsep Taklid dalam akidah

Taklid ialah menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya dari Al-Quran dan Hadis.

Hukum Bertaklid
Pendapat ulama tentang hukum bertaklid :1)Jumhur ulama tidak harus bertaklid dalam perkara akidah. 2)Azzahari hukum bertaklid ialah harus dan iman mereka diterima.

Pendapat yang paling muktabar ialah pendapat jumhur ulama.

Cara-cara Mengenal Allah


Dalil Nakli Dalil Akli Dalil Fitrah
Dalil dari Al-Quran dan Hadis, hujah yang paling kuat antara dalil-dalil lain.

Dengan mengkaji kejadian diri dan alam sekeliling.

Kepercayaan sejak azali bahawa Allah sebagai pencipta.

Peranan Wahyu Dalam Mengenal Allah


1)Manusia sebagai mahluk istimewa berbanding kejadian Allah yang telah dikurniakan dengan perbagai kelebihan. 2)Manusia memerlukan pada bimbingan dan petunjuk daripada Allah untuk memahami perkara ghaib.
3)Menolak Al-Quran dan petunjuk Allah dalam mengenal pencipta alam ini akan membawa manusia kepada kesesatan.

Apakah hukum bertaklid dalam perkara akidah menurut jumhur ulama?


A. B. C. D. Harus Tidak haram makruh Haram

Apakah perbezaan antara tauhid ArRububiyah, Al-Uluhiyyah dan Al- Asma Wa Sifat ?

Tauhid AlUluhiyyah Beritikat bahawa hanya Allah yang berhak disembah,dici ntai dan dipatuhi.

Tauhid AlRububiyah

Tauhid Al-Asma Wa Sifat

Beriman bahawa Allah sebagai atau pencipta dan penguasa terhadap seseorang.

Mempercayai bahawa bagi Allah itu nama yang baik dan sifat-sifat yang luhur.