You are on page 1of 4

wqwUf wgwWqv wjwgUWi IqemvBU msv cwiKbv ( 6.11.

2013 Gi wgwUs Abyhvqx)


1. wqwUf wgwWqv wjwgUWi IqemvBU ii AvM jvMvi GKUv dvk `Lvbv ne| ( cwicwZ Gi IqemvBU wKfve i nQ mwU AbymiY Kib| ) 2. wqwUf wgwWqv wjwgUWi nvg cBR evg w`K _K jvMv Avme Ges jvMvwU GwbgUW ne| 3. nvg cBRi Wvbw`K _K vMvb Avme Ges vMvbwU GwbgUW ne| DjL vMvbwU AekB iwOb Ges PvL covi gZ my`i wWRvBb nZ ne| 4. nvg cBRi evbvi wWRvBbi Rb QuantumFoundation Gi IqemvBU AbymiY Kib| evbvi GKB mgq GKUvB Qwe _vKe| Qwei Dci KvRi wkivbvg Ges Learnmore GB K_vwU jLv _vKe| evbvii wbP qvi AvKwZi Button _vKe| GB Button jvZ wKK Kij GKUvi ci GKUv Qwemn evbvi wbDR kv Kie| 5. evbvii UvBUj Ges Qwejv Attach File G `qv njv| 6. Wvwg wWRvBb evbvii Dci _vKv CreativeMediaLimitedMaking twoPreciousVideoDocumentaryonLanguageMovement 1952 GB nwWs wU dj w`Z ne| evbvii KvRi UvBUj evbvii Qwei DciB _vKe, Ab Kv_vI _vKe bv|

7. evbvii evg A_ev Wvb cvk Video,WithMac GB `ywU Ackb _vKe|

8. AvcvZZ: mv`v ev nvv isqi Kvb eK MvD Iqe wWRvBb Kib| AwZ kxNB Avgv`i wqwUf wWRvBbvi mwZv miKvi wbR nvZ eKMvDi Rb Texture Zwi Kieb| hv AvcbvK mieivn Kiv ne| 9. evbvi wbDRi Dci h gby evi Myjv hve, mjv nj: Home Services Selected Works Clientele Team 10. gby evii evUbjv gvRUv isqi ne Ges wKK Kij gyf Kie (Red

Dot Gi IqemvBU AbymiY Kib) | 11. Selected Works Gi ga Avgv`i KvRjv e AvKvi `qv ne|

AbKUv `vevi QKi gZ| Avgv`i KvRi ZvwjKv Attach File G w`q w`wQ cwZwU e Qwemn ne Ges wbP ev e Gi Dci Visit Project bvg GKwU Ackb _vKe| (Square Tomato Gi IqemvBU AbymiY Kib) 12. gby evii evwK jvi KbUU Avgv`i wUg AvcjvW Ki wbe|

13.

evbvii wbP WelcometoCreativeMediaLimited,Learn

MorenwWs _vKe| Zvi wbP wqwUf wgwWqv wjwgUW mK 4/5 jvBb `qv ne| GiciLearnMore evUb _vKe| GB evUb wKK Kij wqwUf wgwWqv mK wevwiZ weeiY `Lv hve| ( GB RedDot/Quantum Foundation Gi IqemvBU AbymiY Kib) 14. HomepageG mevi wbP evgcvk Connectwithus GB Ackb _vKe| nwWs Gi wbP wqwUf wgwWqv wjwgUW Gi bZzb Awdm Gi Address `qv

_vKe Ges jbi ev Awdmi I Address `qv _vKe| Zvi wbPB _vKe Email us GB Ackb wU| mLvb wKK Kij whwb Iqe wU `LQb wZwb Avgv`iK mivmwi gBj KiZ cvieb| Emailus Gi ga jLv _vKe Sendusmail,ZviciYour Name, ZviciPhoneNo,Zvici message,Zvici submit | GB QuantumFoundation Gi IqemvBU AbymiY Kib|

15. Emailus Gi wbP OurLocationintheMap bvg GKwU Ackb _vKe| mLvb wKK Kij gvc G wqwUf wgwWqv wjwgUW Gi jvKkb Gi gvc Icb ne| GB gvc Gwbgkb GKUv Mvwo Avme| MvwowU 27 bs ivWi gvo _K wqwUf wgwWqv wjwgUW Gi Awdm ch Avme| Awdmi jvKkb Gm _g hve| Gici wY wqwUf wgwWqv wjwgUW Gi Address Uv eo nq dzU DVe| gvc Avkcvki iZc~Y RvqMvjv AekB wPwZ _vKZ ne: gxbv evRvi, bv`ym, `K Mvjvwi BZvw`|

16. nvg cBRi mePq wbP Wvbcvk dBmeyK, UzBUvi, BD-wUDe Gi Ackb _vKe|

17. cyiv IqemvBwU GKwU dU nZ ne |

18. AvcbvK AwZmZi wqwUf wgwWqv wjwgUW Gi Wvwg wWRvBb mvewgU Kivi Rb weklfve Abyiva Kiv nQ| 11 B bf^i Gi ga Wvwg Iqe wWRvBb wU Avgv`iK Rgv w`j mePq fvjv nq|

- abev`mn dviRvbv kviwgb