You are on page 1of 61

NAMA KERTAS : PENDIDIKAN MORAL KOD KERTAS : 1225/1 MASA : 2 JAM 30 MINIT --------------------------------------------------------------------------------------------------Pengurusan masa 150 m!n!

"# - Soalan Struktur : Gunakan 11/12 minit untuk setiap soalan = 100 minit - Soalan esei : Gunakan 20 minit untuk setiap soalan = 40 minit - Baki 10 minit boleh digunakan untuk menyemak ja aban atau untuk menja ab soalan-soalan yang agak sukar! $en"u% Pen&'a(an $a)ag!an A: S'a(an S"ru%"ur * S'a(an # - "0 markah = " # 10 markah $ ajib ja ab semua soalan% - Soalan-soalan yang akan ditanyakan ialah: ' nilai& de'inisi/maksud nilai& penjelasan nilai $ mesti ada atak/ Siapa(% ' akta& dasar& tokoh& organisasi& badan kerajaan& perjanjian/konsep dsbnya ' isu semasa $isu& pun)a/sebab& kesan/akibat/implikasi/impak& )ara/langkah mengatasi% - Bagi menja ab soalan di atas& pelajar mesti ha'al nilai& ha'al de'inisi/kata kun)i nilai& penjelasan nilai dan berpengetahuan am! *ontoh penyoalan: ' +yatakan nilai/tokoh/kesan/organisasi/konsep/dasar/pun)a dll ,,,,,! ' Berikan maksud/ de'inisi nilai $ -uliskan de'inisi bulat-bulat atau 2 kata kun)i tanpa atak dabnya% ' .uraikan nilai/kesan/pun)a/akibat/langkah dll,,,,! ' /elaskan nilai/kesan/akibat/pun)a dll,,,,, ' -erangkan nilai/kesan/akibat/pun)a/peranan dll,,,,, $a)ag!an $: S'a(an Ese! Soalan-soalan yang akan ditanyakan ialah huraian nilai berdasarkan: 20 markah = 2 # 20 markah $0 soalan esei - ajib ja ab 2 soalan%
1

PERIN+ATAN: /angan lupa masukkan +1231 yang tepat& 43-35 untuk penjelasan nilai $P=W+D/KK+S), S bermaksud situasi atau isu soalan! Bagi setiap soalan sila tuliskan nilai RASIONAL AKTA 1! 35-3 67821+9:+G3+ 53+35-53+35 2! 35-3 67+*7G3.3+ 83S:3. 0! 35-3 S:8:.3+/3;3 .35 3S3S1 <3+:S13& <323;S13& 1=== 4! 35-3 678.:-3+3+ +7G383 1="4 $61+933+ 1==0% >! 35-3 5:321-1 323< S7572121+G 1=?4 $61+933+ 1=">& 1==@% @! 35-3 AB+ 75B+B<1 75S52:S1C 1="4 ?! 35-3 678:S3.33+ 1=@? "! 35-3 57S723<3-3+ 9323< +7G781 1=@0 $1S3% =! 35-3 9393. B78B3.3;3 $1=>2% 10! 35-3 9393. B78B3.3;3 $23+G53.-23+G53. 67+*7G3.3+ 5.3S% 1="4 11! 35-3 9393. B78B3.3;3 $6782:*:-3+ .38-3% 1="" 12! 35-3 <3.53<3. /:D3+3 1=4? 10! 35-3 *:531 67+9363-3+ 14! 35-3 .3S:-3+ 1=4" $61+933+ 1=?0% 1>! 35-3 83.S13 83S<1 1=?2 1@! 35-3 578/3 1=>> 1?! 35-3 67821+9:+G3+ 67+GG:+3 1=== 1"! 35-3 534323+ .38G3 1=4@ 1=! 35-3 534323+ B75323+ 1=@1 20! 35-3 -1<B3+G 93+ S:53- 1=?2 21! 35-3 6781.32 93G3+G3+ 1=?2 22! 35-3 S743 B721 1=@?
2

20! 35-3 .35*16-3 1="? 24! 35-3 /:323+ 23+GS:+G 1==0 2>! 35-3 67+*7G3.3+ 67+;72:9:63+ 2@! 35-3 -3+93-3+G3+ 91G1-32 1==? 2?! 35-3 /7+3;3. 5B<6:-78 1==? 2"! 35-3 -727678:B3-3+ 1==? 2=! 35-3 5B<:+153S1 93+ <:2-1<7913 1==" 00! 35-3 S:8:.3+/3;3 5B<:+153S1 93+ <:2-1<7913 1==" DASAR NE+ARA 1! B78S1. *7536 93+ 3<3+3. $B3*% 2! 93S38 .:-3+ 57B3+GS33+ 0! 93S38 43+1-3 +7G383 $94+% 4! 93S38 67<B3+G:+3+ +3S1B+32 >! 93S38 67+919153+ 57B3+GS33+ @! 93S38 57B:93;33+ 57B3+GS33+ ?! 93S38 B3.3S3 57B3+GS33+ "! 4343S3+ 2020 =! 93S38 B7857*:321 10! 93S38 67<B3+G:+3+ +3S1B+32 1==1 11! 93S38 57B:93;33+ 57B3+GS33+ 12! 93S38 75B+B<1 B38: 10! 93S38 63+93+G 57 -1<:8 10! 93S38 67+GG:+3 +7G383 $96+% 2002 14! 93S38 S3-: <:819 S3-: S:53+ 1>! 93S38 67<B3G:+3+ 67+919153+ <323;S13

$IDAN+ 1 - NILAI $ERKAITAN DEN+AN PERKEM$AN+AN DIRI 1,1 KEPER-A.AAN KEPADA T/0AN 1! 3malan agama baik seperti yang berikut: a% 1slam Bersembahyang lima aktu Berpuasa ajib /8amadan/sunat <embayar Eakat harta/pendapatan/perniagaan Bersedekah kepada 'akir miskin b% Buddha Bersedekah dengan kekayaan yang dimiliki <enderma kepada golongan miskin <enyayangi makhluk yang bernya a )% .indu <engamalkan pemakanan sayur Fsayuran Berbuat baik untuk menghapuskan dosa <embayar naEar semasa perayaan -haipusam 2! 5ebaikan amalan baik yang dituntut oleh agama <endapat balasan baik daripada -uhan 9apat membersihkan dosa dan menyu)ikan diri <engelakkan diri daripada ditimpa malang <endapat reEeki yang halal 0! :saha-usaha yang boleh dilaksaankan bagi menyeru manusia supaya melaksaankan amanah -uhan dengan sebaik-baiknya ialah: kempen kesedaran /)eramah/seminar pendidikan agama/moral peranan media massa

1,2 AMANA0 1! 5esan/ implikasi rasuah terhadap : a% 9iri <endapat malu 5ehilangan pekerjaan <enjejaskan nama baik diri/menjatuhkan maruah diri 5ehilangan keper)ayaan masyarakat dan mendapat malu <engalami trauma emosi dan psikolog b% 5eluarga 9ipandang rendah/hina/serong oleh masyarakat 9ipinggirkan/disishkan/dipulau oleh masyarakat! <engaibkan / memalukan keluarga/merosakkan nama baik keluarga )%+egara +egara huru hara 5ehilangan keper)ayaan pelabur -pelabur asing! 6entadbiran negara menjadi lemah dan kurang berkesan! <enjejaskan perkembangan ekonomi +egara/ negaratidak maju 2! *ara-)ara kerajaan menangani rasuah <egetatkan undang-undang )ontohnya hukuman penjara/saman <enggubal undang-undang dengan menetapkan hukuman berat terhadap pemberi dan penerima rasuah! <elu)utkan ja atan indiGidu yang didapati bersalah mengamalkan rasuah! <enganjurkan )eramah dan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjauhi rasuah! <embentuk institusi pen)egahan rasuah 0! *iri-)iri seorang pemimpin yang amanah <enjalankan tugas dengan penuh tanggungja ab dan adil <enolak rasuah
5

Sentiasa ber)akap benar dan bersikap jujur <enyimpan rahsia <enunaikan janji

4! 5epentingan sikap amanah dalam kalangan: a! 6ega ai 5erajaan - imej organisasi/badan kerajaan terpelihara - tidak berlaku kebo)oran rahsia sulit kerajaan - dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungja ab/berkesan b! 3hli politik - mendapat keper)ayaan daripada masyarakat - dapat menjamin keadilan dan ketelusan dalam melaksanakan tugas/projek pembangunan )! 6elajar - melatih diri untuk menjadi seorang yang bertanggungja ab - mendapat keper)ayaan daripada guru-guru dan rakan-rakan >! <aksud slogan HBersih& *ekap dan 3manahH$ B*3% yang diamalkan dalam pentadbiran kerajaan a! Bersih - tidak menyele eng & tidak rasuah& tidak mementingkan diri sendiri dan tidak khianat b! *ekap - mempunyai produktiGiti yang tinggi dan kualiti dalam kerjaya )! 3manah - penuh gigih dan ikhlas serta jujur kepada diri sendiri& rakan dan organisasi @! 6eranan Badan 6en)egah 8asuah $B68% - sebuah institusi yang bertanggungja ab khusus untuk men)egah perbuatan rasuah ?! 3kta yang digunakan untuk menangani rasuah! - 3kta 6en)egahan 8asuah 1==? "! -ujuan B*3 ialah pekerja memahami tugas dan tanggungja ab masing-masing dan melaksanakannya dengan )ekap dan berkesan di samping mempunyai sikap bersih dan amanah! =! B*3 dalam sistem pentadbiran a am:
6

- <anual prosedur kerja - 5ad perakam aktu - 6emakaian tanda nama - 3nugerah khidmat )emerlang 1,3 0AR+A DIRI 1! <aksud maruah diri: 5ehormatan diri yang perlu kita pelihara!

2! *ontoh gejala-gejala sosial yang menjejaskan maruah diri <elepak& 6onteng& <erokok& 6erlumba haram& 6enagihan dadah 6ergaulan bebas 0! 5esan-kesan buruk gejala sosial terhadap remaja: <asyarakat memandang serong <enjejaskan pelajaran <asa depan gelap <aruah diri/imej/nama baik ter)emar <aruah keluarga tergadai/ter)emar/terjejas/keluarga mendapat malu 4! *ara-)ara untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam perbuatan sumbang: <ematuhi peraturan <enuruti nasihat ibubapa dan guru <ematuhi dan mengamalkan ajaran agama <engisi masa lapang dengan aktiGiti ber'aedah <empunyai pegangan agama yang kukuh/iman yang kuat >! *iri -)iri seseorang yang mempunyai harga diri yang tinggi! penyabar pemaa' menunaikan janji yakin kepada diri sendiri tenang menghadapi masalah tidak menyakitkan hati orang lain
7

@! *ara seseorang menjaga harga diri! Beriman Berkelakukan sopan/Berpakaian sopan Bertutur se)ara sopan/-idak ber)akap kasar Bergaul dengan orang yang bermoral tinggi ?! 5ebaikan menjaga harga diri! dihormati dan disanjungi tidak mudah terpengaruh dengan amalan/gejala negati' mampu men)apai kejayaan yang )emerlang dan berterusan "! 6erkara-perkara yang boleh menjejaskan harga diri seseorang remaja! ber)akap kasar berpakaian tidak sopan terlibat dengan perbuatan tidak bermoral/gejala negati' melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang 1,1 $ERTAN++/N+JA2A$ 1! kebaikan meran)ang perkara berikut : a% 6erbelanjaan 4ang lebih dapat ditabung -idak berbelanja berlebihan/menjimatkan ang 5eperluan penting dapat diutamakan/ada ang semasa ke)emasan b% 5erjaya -ahu minat dan keupayaan diri 9apat memilih kerjaya yang sesuai )% 5ehidupan de asa dan berkeluarga <enjamin kebahagiaan keluarga/me ujudkan keluarga bahagia <engelakkan pertelingkahan dengan pasangan hidup 2! 5esan tidak meran)ang masa depan terhadap a% 5erjaya -idak dapat men)apai )ita-)ita sendiri
8

-idak berjaya dalam hidup -idak berminat dalam kerjaya yang di)ebur

b% 6erbelanjaan berhutang -idak ada simpanan untuk kegunaan aktu ke)emasan -idak ada ang lebihan untuk menabung

)% 5ehidupan de asa dan berkeluarga 5eluarga huru hara/ ku)ar ka)ir -idak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan berkeluarga 0! <aksud pengurusan masa <eran)ang masa se)ara bijaksana dan bertanggungja ab 4! 5epentingan mengurus masa se)ara bertanggungja ab/berhemah! dapat mengelakkan pembaEiran masa dapat mengelakkan kerja tertangguh/tidak siap dapat mengisi masa lapang dengan aktiGiti ber'aedah dapat menjalankan aktiGiti/kerja/tugas yang diran)ang dengan teratur >! *ara seseorang pelajar menguruskan masa! membuat jadual aktu persendirian melaksanakan perkara yang diran)ang dalam jadual aktu mematuhi peruntukan masa dalam jadual aktu 1,5 0EMA0 TIN++I 1! -okoh dunia yang dikagumi: a % -okoh dunia <ahatma Ghandi *on'u)ius So)rates 6lato
9

b % 6emimpin negara yang anda kagumi -unku 3bdul 8ahman -un 3bdul 8aEak -un -an *heng 2o)k -un D!- ! Sambathan -un Hussein bin 9atoH Onn -un 9r!<ahathir <ohamed

2! *iri-)iri seorang tokoh yang berperibadi mulia Sentiasa merendah diri Berji a rakyat Berpegang kuat kepada agama <enepati janji 0! *iri-)iri seorang yang berhemah tinggi Beradab sopan dalam pergaulan <erendahkan diri dan tidak menunjuk - nunjuk Bergaul mesra dengan masyarakat <enghormati pendapat orang lain 4! 5epentingan mengamalkan budi pekerti yang mulia dalam kehidupan seharian menjaga maruah diri dan orang lain untuk menjalinkan hubungan yang mesra dan berkekalan menjaga perasaan orang lain/-idak menyinggung perasaan orang >!5esan tidak menjaga kesopanan dan kesusilaan apabila berinteraksi dipandang rendah oleh masyarakat rakan-rakan akan menjauhkan diri boleh menimbulkan salah 'aham/perbalahan/pergaduhan/kon'lik 1,3 TOLERANSI 1! 5ebaikan mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat! 9apat mengelakkan perselisihan 'aham antara kaum
10

<egeratkan hubungan antara kaum <enjamin hubungan baik terus berkekalan <enjamin keharmonian hidup bermasyarakat <embolehkan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan dengan lan)ar

2! 5esan tidak mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat <alaysia! +egara huru hara 6ergaduhan/perbalahan antara kaum berlaku 4ujud prasangka/ buruk sangka antara kaum 5eharmonian hidup bermasyarakat akan terjejas

0! <atlamat utama 9asar 5ebudayaan 5ebangsaan $ 955 % <engukuhkan perpaduan bangsa dan negara <emupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan <empertingkat kualiti kehidupan manusia 4! *ontoh aktiGiti yang dapat meningkatkan sikap toleransi antara kaum! 8umah terbuka Sukan/sukaneka /amuan muhibbah Sambutan hari kemerdekaan 6ermainan tradisional seperti )ongkak Sambutan perayaan pelbagai kaum seperti .ari 8aya 3idil'itri/ 9eepaGali dll 5, 5aum pribumi di, a! Sabah - <urut& Bajau& 9usun& 5adaEan b! Sara ak - 1ban& Bidayuh& <elanau& 6enan& 5elabit @! Sikap yang ada pada masyarakat majmuk <alaysia untuk menjamin kehidupan yang aman dan harmoni! sikap bertolak ansur antara satu sama lain saling memahami )ara hidup antara kaum
11

saling menghormati adat resam kaum lain <enerima perbeEaan

?! *ontoh yang menunjukkan masyarakat bersatu padu kehidupan yang aman& damai dan harmoni kestabilan politik dalam negara pertumbuhan ekonomi yang mantap kejayaan <alaysia menjadi tuan rumah pelbagai a)ara antarabangsa

"! /adual perayaan yang terdapat dalam masyarakat <alaysia <ajlis Sambutan <aulidur 8asul 6erayaan Dasaki Good Criday 6erayaan 6onggal .ari 4esak 3gama 1slam Sikh 5ristian .indu Buddha -ujuan <emperingati hari kelahiran +abi <uhamad s!a! <enandakan 6ertubuhan 5halsa oleh Guru Gobind Singh -anda memperingati penyaliban +abi 1sa kerana menebus dosa umat manusia -anda kesyukuran atas nikmat -uhan <elambangkan kelahiran& pen)erahan agung dan ke a'atan Gautama Buddha

1,4 $ERDIKARI 1! *ontoh amalan berdikari dalam kehidupan! <engulangkaji pelajaran sebelum peperiksaan <engemaskan bilik tidur setiap hari Bekerja sambilan pada masa )uti 2! 5esan pergantungan bantuan ke angan daripada negara lain untuk memajukan
12

negara& terhadap : a% 8akyat -erpaksa menanggung beban hutang b% <asyarakat .ilang rasa bangga terhadap negara Berasa tidak puas hati dengan kerajaan )% negara 9ipandang rendah oleh dunia luar .ilang keyakinan para pelabur 0! Sikap yang perlu ada pada seseorang pemimpin! 5eupayaan untuk menyelesaikan masalah Bertanggungja ab dalam melaksanakan kerja *ekap dan )epat bertindak untuk menangani masalah <elaksanakan tugas dengan penuh tanggungja ab dan amanah 4! 6eranan seorang akil rakyat terhadap masyarakat! <enjaga kebajikan rakyat <enyelesaikan masalah rakyat <emajukan ekonomi masyarakat setempat >! 5epentingan amalan berdikari bagi : a! pelajar - dapat usaha sendiri untuk men)apai ke)emerlangan dalam pendidikan b! pekerja - dapat meningkatkan produktiGiti syarikat @! *iri-)iri orang yang mempunyai nilai berdikari berusaha sendiri tidak bergantung kepada orang lain menghadapi masalah / rintangan dengan positi' dan tabah hati ?! Bukti negara kita sudah mampu hidup berdikari
13

pembedahan Itelinga bionikI di :5< pelan)aran satelit I<73S3-I teknologi pertanian F men)ipta kaedah ka)ukan tanaman

"! 9ua orang ira negara yang berjaya mendaki Gunung 7Gerest <! <agendren +! <ohandas <uhammad <uJharabbin <okhtaruddin 3hmad 8eduan 8oEali

1,* KERAJINAN 1! *iri-)iri seorang pelajar yang rajin! *ekal menghadapi )abaran Gigih menghadapi rintangan/dugaan Sentiasa berusaha untuk memajukan diri Sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk men)apai kejayaan 2! *ontoh sikap kerajinan yang diamalkan dalam masyarakat /epun! 8ajin bekerja 8ajin berbin)ang 8ajin men)ipta sesuatu yang baru/berinoGasi 8ajin belajar terutamanya mata pelajaran Sains 0! *ontoh-)ontoh binaan silam yang menakjubkan di dunia -embok Besar +egeri *hina -aj <ahal di 1ndia 6iramid di <esir 4! *ontoh yang menunjukkan masyarakat kini lebih rajin 4ujudnya lebih ramai harta an /juta an 2ahirnya pelbagai reka )ipta baru $ komputer% 2ebih banyak bidang diterokai $angkasa lepas%
14

2ebih banyak kejayaan di)apai $ pendidikan / sukan%

>! *ara anda menunjukkan sikap rajin sebagai : a! 3nak - membantu ibu bapa membuat kerja di rumah b! 6elajar - banyak memba)a dan membuat latihan yang diberi guru @! 6eribahasa yang manggambarkan nilai kerajinan belakang parang kalau diasah lagikan tajam kalau tidak dipe)ahkan ruyung manakan dapat sagunya berakit-rakit ke hulu& berenang-renang ke tepian! Bersakit-sakit dahulu& bersenang-senang kemudian!

1,5 KASI0SA.AN+ - 8ujuk +ilai 5asih Sayang -erhadap 5eluarga 1,10 KEADILAN 1! *ontoh amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan <alaysia! 6emberian hak milik tanah oleh C7293! 6enyediaan kemudahan asas seperti air dan elektrik kepada penduduk luar bandar! 6enyediaan rumah kos rendah kepada golongan rakyat miskin 6emberian biasis a kepada pelajar yang layak 2!a% *ukai yang perlu dibayar oleh rakyat! *ukai pendapatan& *ukai jalan& *ukai perkhidmatan& *ukai tanah b% -ujuan kerajaan mengenakan )ukai! <embiayai perbelanjaan kerajaan <elindungi industri muda 0! 9ua organisasi untuk menegakkan keadilan di <alaysia : <ahkamah S:.353< $Suruhanjaya .ak 3sasi <anusia%
15

4! -iga peranan S:.353< menyiasat aduan tentang kes pelanggaran hak asasi manusia di <alaysia memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubungan dengan hak asasi manusia menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan berkaitan >! 5eadilan boleh menjamin kesejahteraan masyarakat! *ontohnya& orang yang didapati bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan hukuman yang lebih berat ke atas pesalah dapat me ujudkan kesedaran dalam kalangan orang ramai termasuk pesalah supaya tidak terlibat dengan kesalahan yang sama

1,11 RASIONAL 1! 2angkah-langkah penyelesaian masalah se)ara rasional <elaporkan kepada pihak sekolah/berkuasa Berbin)ang/berunding untuk menyelesaikan masalah 2! 5esan sekiranya bertindak tanpa ber'ikir <enyinggung perasaan orang lain <enimbulkan kon'lik/pergaduhan/perselisihan 'aham/perbalahan 0! -indakan rasional dalam situasi berikut: a! Gagal dalam peperiksaan S6< mengenal pasti kelemahan dan men)ari jalan untuk memperbaikinya b! -iada ang untuk membayar yuran peperiksaan S6< beritahu guru tentang masalah sebenar memohon bantuan daripada badan kebajikan )! 6ujukan ka an untuk lari dari rumah menolak pujukan ka an memberitahu guru untuk mendapatkan nasihat 4! 5esan perbuatan remaja lari dari rumah terhadap : a! diri remaja
16

tiada sumber ke angan keselamatan teran)am b! keluarga remaja menjatuhkan maruah keluarga memalukan keluarga >! 5esan tidak menyelesaikan masalah melalui rundingan terhadap : a! 5eselamatan negara negara terdedah kepada an)aman luar dan huru-hara b! institusi keluarga perpe)ahan keluarga menyebabkan berlakunya pen)eraian dan penderaan )! Sosial keruntuhan akhlak remaja d! 7konomi pelabur kurang yakin& ekonomi tidak stabil& rakyat hilang pekerjaan @! 1bu bapa merupakan orang yang paling banyak mendera kanak-kanak kerana: tekanan emosi kemiskinan pergaduhan antara suami -isteri kerenah anak-anak yang nakal

?! :saha - usaha yang boleh diambil bagi menyedarkan ibu bapa dan masyarakat baha a mereka sepatutnya menjadi pelindung kanak-kanak! menguatkuasakan undang-undang hukuman yang lebih berat kempen kesedaran menganjurkan kursus keibubapaan > 5esan-kesan penganiayaan terhadap diri dan masa depan kanak-kanak perkembangan emosi terjejas kanak-kanak menjadi tidak normal tiada keyakinan diri menjadi pendiam menjadi pendendam
17

@! Caktor yang menyebabkan berlakunya penderaan kanak-kanak a! ibu bapa panas baran tekanan emosi kemiskinan/masalah ke angan b! anak karenah anak yang nakal tidak mendengar nasihat )! sikap pembantu rumah panas baran materialistik tidak bertanggungja ab ?! 1bu bapa tidak ajar mendera anak-anak mereka kerana: anak ialah amanah -uhan yang sepatutnya dikasihi akan menjejaskan perkembangan mental dan 'iEikal anak-anak boleh menyebabkan berlakunya ke)a)atan atau kematian

"! Caktor-'aktor lain yang sering kali dikaitkan dengan penderaan kanak-kanak ialah: kerenah anak sikap pembantu rumah yang panas baran sikap jiran yang indiGidualistik =! 5esan penganiayaan terhadap diri dan masa depan kanak-kanak tersebut adalah seperti yang berikut: perkembangan emosi terjejas dan menjadi tidak normal kanak-kanak membesar tanpa keyakinan diri menjadi seorang yang pendendam dan berke)enderungan menjadi pendera pada masa hadapan 10! :saha-usaha yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat supaya menjadi pelindung kanak-kanak ialah: menguatkuasakan undang-undang dengan menetapkan hukuman yang lebih serius terhadap ibu bapa yang mendera anak mereka
18

mengadakan kempen untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa baha a mereka harus menjadi ibu bapa yang penyayang menganjurkan kursus-kursus motiGasi seperti kursus perkah inan dan keibubapaan 11! <asalah pembuangan bayi masih berlaku kerana: tiada si'at belas ihsan dan kasih sayang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan kurangnya pendidikan agama/moral di kalangan masyarakat 12! Brang sanggup membuang bayi mereka kerana: anak yang dilahirkan )a)at kesempitan ang dan tidak dapat menyara kehidupan bayi itu malu kepada keluarga dan masyarakat kerana melahirkan anak luar nikah 10! :saha-usaha yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pembuangan bayi ialah: kerajaan harus mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat supaya mereka menyayangi dan megasihi anak-anak mereka masyarakat harus melaporkan kes-kes pembuangan bayi kepada pihak berkuasa mempertingkatkan pendidikan agama/moral di kalangan masyarakat

14! Golongan bernasib baik dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik dengan )ara: memberi sokongan moral& )ontoh member nasihat dan motiGas memberi bantuan ke angan memberi bantuan kebendaan& )ontoh pakaian& makanan dan barang keperluan asas 1>! Golongan yang bernasib baik patut menderma kepada golongan yang kurang bernasib baik kerana: golongan yang kurang bernasib baik memerlukan bantuan dan sokongan mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk menghulurkan bantuan 1@! Golongan kurang bernasib baik tidak patut sentiasa bergantung kepada golongan bernasib baik kerana: golongan yang kurang bernasib baik perlulah berdikari
19

berusaha untuk memperbaiki tara' hidup

1?! :saha yang dapat dilakukan untuk membantu golongan ialah: menubuhkan yayasan khas untuk mengumpul dana bagi membantu mere me ujudkan pusat kemahiran untuk melatih mereka hidup berdikari 1"! Golongan kurang bernasib baik perlu dibantu kerana: mereka memerlukan bantuan sudah menjadi tanggungja ab sesama insan untuk menjaga kebajikan bersama 1=! 5esan buruk akibat perbuatan manusia yang tidak baik a% 6enerokaan hutan se)ara berleluasa .abitat hai an musnah .akisan tanah / tanah runtuh Suhu udara meningkat

b% 6embuangan sampah sarap ke dalam sungai Banjir kilat .idupan akuatik terjejas 6ersekitaran berbau busuk <erosakkan pandangan darat 'iEikal

)% 8asuah bola sepak 5esahihan keputusan dipertikaikan <enimbulkan rasa tidak puas hati pihak la an <enimbulkan pergaduhan .ilang keper)ayaan terhadap pengadil 20! *ontoh-)ontoh masalah sosial dan alam sekitar Budaya lepak 8emaja lari dari rumah 6enyalahgunaan dadah Banjir kilat 6en)emaran air/udara 6enipisan lapisan oEon
20

21! *ara-)ara untuk menangani masalah sosial: <emberi nasihat / kaunseling <elaporkan kepada pihak berkuasa 22! *ara-)ara untuk menangani masalah alam sekitar! <enganjurkan kempen kesedaran <enguatkuasa undang F undang <elaporkan kepada /abatan 3lam sekitar $/3S% 20! 5esan sekiranya masalah-masalah sosial tidak diatasi! i! <asalah sosial /enayah bertambah 5etenteraman masyarakat terjejas/+egara huru hara ii! <asalah alam sekitar 5ualiti udara semakin merosot 5esihatan penduduk terjejas 24! *ara ilmu berikut membantu manusia hidup sejahtera a! 1lmu teknologi maklumat -membolehkan kita untuk menghantar maklumat dengan )epat b! 1lmu sains perubatan -menghasilkan perbagai kaedah ra atan seperti teknik pembedahan dan Daksin

2>!5esan jika orang yang berilmu : a! menggunakan ilmu ke arah kebaikan - dapat membantu ke arah kesejahteraan hidup sejagat b! menyalahgunakan ilmu yang diperolehnya - memba a kemudaratan kepada manusia dan hidupan lain di bumi 2@! 9ua )ara penjagaan kesihatan diri mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang mengamalkan gaya hidup sihat dengan )ara bersenam 1,12 KESEDER0ANAAN 1! Sebab-sebab pembangunan 'iEikal perlu diseimbangkan dengan pembangunan insan!
21

<elahirkan rakyat yang berilmu dan bermoral 5ehidupan rakyat lebih aman dan harmoni 5eseimbangan alam sekitar dapat dikekalkan
2! 8amalkan kesan sekiranya sistem pendidikan sesebuah negara memisahkan ilmu daripada agama& moral& budaya dan nilai kemanusiaan! 6elajar yang tinggi pen)apaian akademik tetapi tidak mengamalkan nilai F nilai murni! 5ebajikan golongan kurang berupaya terabai 1nstitusi keluarga akan runtuh 0! Bukti-bukti kerajaan menitikberatkan pembangunan insan! 6engenalan mata pelajaran 6endidikan <oral&6endidikan 1slam! 5empen 6enyayang dan Sekolahku Syurgaku <e ujudkan sekolah pendidikan khas! 4!-ingkah laku kesederhanaan : a! pertuturan - ber)akap sopan - tidak menyinggung perasaan orang lain b! perbelanjaan - tidak boros - berbelanja mengikut kemampuan

)! pemikiran - mengambil pertimbangan yang tidak keterlaluan - tidak buruk sangka d! berpakaian - bersesuaian dengan adat dan nilai masyarakat >! 5esan tindakan manusia yang tidak menitikberatkan nilai kesederhanaan : a! .ubungan manusia sesama manusia bersaing se)ara tidak sihat
22

sanggup melakukan apa sahaja untuk mengejar keme ahan bertindak tanpa perikemanusiaan

b! .ubungan manusia dengan alam sekitar kualiti kehidupan manusia terjejas berlaku kemusnahan alam yang teruk @! *ontoh amalan nilai kesederhanaan : mengimbangi pen)apaian kurikulum dan kokurikulum tidak boros berbelanja $IDAN+ 2- NILAI $ERKAITAN DEN+AN KEKEL/AR+AAN 2,1 KASI0 SA.AN+ TER0ADAP KEL/AR+A/KASI0 SA.AN+ 1! /asa dan pengorbanan ibu terhadap keluarga! <enjaga anak-anak dengan sempurna <emberi didikan yang perlu <emenuhi keperluan asas anak-anak termasuk kasih sayang 2! *ara anak menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa <enjaga ibu bapa dengan baik <emberi layanan yang mesra dan sopan Sentiasa berada di sisi mereka <ematuhi suruhan ibu bapa dan tidak mengengkari arahan mereka

0! -iga )ontoh jasa atau peranan ibu bapa memberi pendidikan yang sempurna bekerja keras untuk menyara keluarga/men)ari na'kah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang 4! -iga )ara anak dapat menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa meraikan hari jadi ibu bapa
23

sentiasa bersama mereka pada hari-hari perayaan seperti tahun Baru )ina meraikan hari-hari istime a keluarga seperti hari ibu/harijadi ibu bapa

>! *ara anda membalas jasa ibu bapa anda setelah anda berjaya dalam hidup! membantu persekolahan adik-adik berusaha men)ari pekerjaan untuk menanggung beban keluarga menabung untuk keperluan perubatan dan keraian ibu bapa @! 5epentingan menyambut hari istime a dalam sesebuah keluarga! mengeratkan hubungan kekeluargaan mempertemukan keluarga yang tinggal berjauhan menunjukkan rasa penghargaan dan kegembiraan kepada ibu bapa

2,3 0ORMAT DAN TAAT KEPADA AN++OTA KEL/AR+A 1! *ara anda dapat mengelak daripada timbulnya kon'lik dengan anggota keluarga! Bersabar semasa ber)akap Bersopan santun semasa ber)akap <emberi nasihat dan teguran dengan )ara baik <enunjukkan kesalahan anak dengan )ara sopan mematuhi arahan ibu bapa K anggota keluarga yang lebih tua! menghormati pandangan / pendapat sesama anggota keluarga memahami dan peka dengan minat mereka berkelakuan baik sesama anggota keluarga dan tidak menyinggung perasaan mereka 2! *ara menunjukkan rasa hormat terhadap anggota keluarga bertanya khabar bertegur sapa u)ap selamat mendengar nasihat dan teguran daripada anggota yang lebih tua
24

0! 5epentingan amalan hormat menghormati dalam kalangan anggota keluarga! me ujudkan keluarga bahagia mengelakkan perselisihan antara anggota keluarga memupuk hubungan mesra dan kasih sayang antara anggota keluarga 2,3 MEN+EKALKAN TRADISI KEKEL/AR+AAN 1! *ara-)ara untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan <engamalkan tradisi kekeluargaan sendiri dalam kehidupan seharian <emberi sokongan kepada semua aktiGiti kebudayaan dan kesenian yang diadakan 2! 5esan sekiranya tradisi kekeluargaan tidak dipelihara! 5ehilangan identiti kepada semua aktiGiti Generasi muda tidak kenal budaya sendiri -radisi kekeluargaan sesuatu bangsa akan pupus Generasi muda lebih senang terpengaruh dengan budaya luar yang kurang baik 0! 5epentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan! dapat menyatupadukan anggota keluarga mengeratkan hubungan antara anggota keluarga supaya tradisi tidak pupus ditelan Eaman jambatan menghubungkan generasi lama dan baru 4! 6eranan badan-badan berikut dalam mengekalkan tradisi pelbagai kaum a% <uEium +egara <emberi khidmat pengembangan ilmu pengetahuan melalui aktiGiti seperti pameran tetap tentang adat resam dan budaya pelbagai kaum b% 5ementerian kebudayaan& 5esenian& dan 6elan)ongan <enyebarkan maklumat bertulis tentang kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum dan mempromosi budaya bangsa <alaysia kepada pelan)ong
25

)% 3rkib +egara <enyimpan rekod penting khaEanah negara yang berunsur sejarah dan kebudayaan serta menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan kepada orang ramai >! *ontoh amalan tradisi kekeluargaan yang diamalkan oleh setiap kaum: a% <elayu mela at kubur saudara mara pada .ari 8aya b% *ina makan besar sehari sebelum -ahun Baru *ina L -ung Ahi )% 1ndia penggunaan pokok pisang dalam majlis perkah inan @! 6eranan anda untuk memastikan tradisi kekeluargaan diteruskan! <engamalkan tradisi kekeluargaan sebagai )ara hidup <enegur anggota keluarga yang mengabaikan tradisi kekeluargaan <engajar tradisi kekeluargaan kepada generasi muda

?! 3gensi kerajaaan yang memainkan peranan untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan kaum-kaum di <alaysia! 5ementerian 5ebudayaan& 5eseniaan dan 4arisan 5ementerian 5ebajikan <asyarakat 3rkib +egara

2,1 TAN++/N+JA2A$ TER0ADAP KEL/AR+A 1! -anggungja ab ibu bapa dalam sesebuah keluarga <engambil berat terhadap pelajaran anak <enyediakan keperluan asas untuk anak <emahami perasaan dan masalah yang dihadapi <embantu anak yang menghadapi masalah 2! *ara-)ara anak menghargai ibu bapa yang bertanggungja ab! <engu)apkan terima kasih kepada ibu bapa apabila men)apai kejayaan Belajar dengan tekun/bersungguh-sungguh untuk membalas jasa ibu bapa
26

<eraikan bersama ibu bapa pada hari-hari istime a seperti .ari 1bu dan .ari Bapa

0! 5esan sekiranya ibu bapa tidak menjalankan tanggungja ab mereka! .ubungan dengan anak menjadi renggang 5eluarga tidak harmoni 3nak mungkin terjebak dengan gejala sosial 4! -iga )iri keluarga bahagia! Saling berhubungan antara satu sama lain alaupun berada di tempat yang berasingan Saling membantu jika timbul masalah / kesusahan Sama-sama menghadapi )abaran& dugaan dan halangan

>! -iga peranan anda terhadap keluarga! <enunaikan tanggungja ab sebagai pelajar <enolong anggota keluarga yang ditimpa kesusahan <enghormati keputusan yang diambil oleh keluarga!

@! 6un)a kerenggangan hubungan antara remaja dengan anggota keluarganya! 5esibukan ibu bapa / anggota keluarga dengan urusan masingmasing 6erselisihan 'aham antara anggota keluarga Sikap anggota keluarga yang tidak bertanggungja ab

?! 5esan hubungan renggang antara remaja dan anggota keluarga! 8emaja terlibat dengan kegiatan yang tidak bermoral 8emaja tidak menghormati ibu bapa dan anggota keluarga lain 6erpe)ahan keluarga / pergaduhan dengan anggota keluarga

"! 5empen-kempen yang dilaksanakan oleh kerajaaan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di <alaysia!
27

5empen <asyarakat 6enyayang 5empen <enghormati Golongan -ua 5empen :tamakan 5eluarga: Semakin .ari Semakin Sayang

$IDAN+ 3 - NILAI $ERKAITAN DEN+ AN ALAM SEKITAR 3,1 MEN.A.AN+I DAN MEN+0AR+AI ALAM SEKITAR 1! +ama penuh 678.121-3+ /abatan 6erlindungan .idupan 2iar dan -aman +egara 2! Sebutkan dua peranan 678.121-3+ memberi perlindungan kepada arisan 'lora dan 'auna memantau tindakan manusia supaya tidak merosakkan sumber alam se)ara berlebihan

0! 3gensi-agensi kerajaan yang bertanggungja ab menga al sumber alam! /abatan 6erikanan /abatan 6erhutanan /abatan 6erlindungan .idupan 2iar dan -aman +egara 4! :saha -abung 3lam <alaysia $44C % dalam memulihara alam sekitar dan mengekalkan ekologi! <emelihara kepelbagaian spesies dan ekosistem <emastikan sumber semulajadi digunakan se)ara mapan <enjalankan aktiGiti yang menggalakkan usaha mengurangkan pen)emaran dan pembaEiran >! 5esan buruk penggunaan sumber alam se)ara berlebihan 7kosistem dan keseimbangan alam akan terganggu 5epupusan 'lora dan 'auna @! Satu kebaikan 7tika 3lam Sekitar <emastikan tanggungja ab kita kepada pengurusan& perlindungan dan pembangunan alam sekeliling kita!
28

?! <atlamat 6rogram 5esedaran 6emuliharaan 3sia / 3sian *onserGation 3 areness 6rogramme $3*36% :ntuk menjalankan kempen pada peringkat antarabangsa tentang perlindungan hidupan liar terutamanya harimau dan badak sumbu "! 9ua kepentingan hutan kepada manusia Sumber pendapatan )ontohnya kayu balak <embebaskan oksigen yang penting untuk perna'asan manusia <embekalkan banyak elemen penting bagi kehidupan seperti sumber makanan& ubat-ubatan dan kayu-kayan! =! 9ua )ara memastikan sumber hutan tidak musnah 6enanaman semula hutan selepas aktiGiti pembalakan/penebangan hutan <emastian sumber alam digunakan dengan bijak <e ajibkan kontraktor pembalakan mengupah pekerja yang mahir sahaja untuk menjalankan aktiGiti pembalakan! 10! 5epentingan Mpenghutanan semulaM menjamin keseimbangan alam sekitar pengekalan hutan negara dapat menga al penerokaan hutan se enang- enangnya 11! 5esan sekiranya alam sekitar diterokai dengan tidak terka al: <anusia - Sumber makanan terjejas .ai an - kehilangan habitat/ hai an pupus -umbuhan - spesies semakin pupus 12! -iga kepentingan hutan kepada alam sekitar membantu menyeimbangkan suhu menjadi habitat hai an ka asan tadahan air/ tempat penyimpanan air sumber makanan bekalan oksigen 10! 2angkah-langkah supaya hidupan liar tidak pupus: tidak melakukan penerokaan hutan se)ara berleluasa penguatkuasaan undang-undang pembalakan
29

program perlindungan dan penjagaan hai an yang hampir pupus

14! 6eranan semua pihak untuk menjaga 'lora dan 'auna di <alaysia: kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang ketat- denda ang/penjara pembalak/peneroka/pemaju perlu mematuhi peraturan penerokaan hutan masyarakat melaporkan kegiatan pemusnahan 'lora dan 'auna se)ara haram 1>! .idupan liar di negara kita dijaga dan dilindungi dengan: men ujudkan taman negara kerajaan menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi spesies-spesies yang hampir pupus seperti penyu belimbing& badak sumbu peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan seperti 678.121-3. peranan yang dimainkan oleh agensi bukan kerajaan $+GB% seperti Sahabat 3lam <alaysia $S3<% dan Wo l! Wil!li"e #un! $44C% 3,2 KE0ARMONIAN ANTARA MAN/SIA DEN+AN ALAM SEKITAR 1! +yatakan satu laporan yang perlu disediakan oleh pihak berkaitan sebelum memulakan sesuatu projek! 2aporan 6enilaian 5esan 3lam Sekitar N713O 2! 6un)a-pun)a kemusnahan ka asan perhutanan 6erumahan 6roses perbandaran 6enerokaan se)ara haram 6ertumbuhan ka asan industri 6enerokaan ka asan penternakan

0! 5esan-kesan kemusnahan ka asan perhutanan .akisan tanah 6erubahan )ua)a Gangguan ekologi 5ekurangan ka asan tadahan air 4! 9ua usaha untuk memelihara hutan
30

<e artakan hutan simpanan 6enanaman semula pokok <engurangkan projek pembangunan yang terpaksa mengorbankan hutan primer! <engkaji dan memilih )ara pembinaan yang mesra alam

>! <aksud "Ekopelancongan" :saha memajukan sektor pelan)ongan dengan meman'aatkan alam sekitar supaya tidak berlaku kerosakan teruk! @! +amakan ka asan eko-pelan)ongan negara yang popular -aman +egara 6ulau Sipadan& Sabah -asik 5enyir& -erengganu

?! Ben)ana alam akibat pengurusan alam yang tidak bijaksana! Banjir kilat -anah runtuh 5esotan tanah "! 6eranan pihak berikut dalam membantu kerajaan menangani masalah kemusnahan alam i% <asyarakat <elaporkan tindakan yang merosakkan alam kepada pihak berkuasa seperti /abatan 3lam Sekitar/ polis ii% 6ihak berkuasa <engambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang tidak bertanggungja ab termasuk membatalkan lesen/permit! 10! 5epentingan program kitar semula: mengelakkan pen)emaran alam sekitar menjimatkan penggunaan sumber asli mengurangkan kos pelupusan sampah 11! 6eranan bagi menjayakan program kitar semula: a% pengguna
31

mengurangkan penggunaan plastik dan kertas memberi sokongan kepada kempen kitar semula

b% pengeluar mematuhi undang-undang alam sekitar mengurangkan pembuangan sisa toksid 12! <aksud program 08 8edu)e - mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad 8euse - mengguna semula 8ey)le - mengitar semula 3,3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR 1! /abatan yang terlibat dalam usaha pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar /abatan 3lam Sekitar $/3S% 2! 6eranan /abatan 3lam Sekitar <engadakan program pen)egahan dan penga alan pen)emaran a/s Bertindak sebagai agensi penguatkuasa yang menyebarkan peraturan dalam 3kta 5ualiti 3lam Sekitar 0! 6eraturan-peraturan yang digubal di ba ah peruntukan 3kta 5ualiti 3lam Sekitar 5enderaan Bermotor 1=?? $5a alan 6elepasan 3sap% 5umbahan dan 7'luen 6erindustrian 1=?= 6embakaran terbuka 2000 4! -indakan kerajaan terhadap pesalah alam sekitar <enggantung lesen operasi bagi kilang 9enda dalam bentuk ang tunai .ukuman penjara <enanggung kos pembersihan dan pembaikpulihan ka asan yang di)emari! >! 5esan peraturan tidak dipatuhi Semua pihak akan bersikap sambil le a Bumi akan terus ter)emar dan ben)ana alam akan berlaku 5ualiti hidup manusia akan terjejas
32

@! 6erhutanan& pertanian serta pengolahan dan perlupusan sisa adalah antara 1= projek yang perlu mendapat kelulusan 6enilaian 5esan 3lam Sekitar $ 653S % a% 5epentingan 653S 3lam sekitar mendapat pertimbangan yang lebih menyeluruh dalam penilaian untuk meluluskan sesuatu projek! b% 5esan kelulusan 653S diabaikan oleh pemaju ka asan pembalakan -anah runtuh akan berlaku 5a asan tadahan air rosak ?! 5esan pen)emaran sungai kepada hidupan sungai dan manusia! <enjejaskan kesihatan manusia kerana meminum air ter)emar Sungai yang bertakung boleh menjadi pun)a penyakit <enjejaskan aktiGiti sungai termasuk perikanan dan pelan)ongan "! 3kta berkaitan dengan penjagaan alam sekitar: 3kta 5ualiti 3lam Sekitar 1==? 3kta Aon 7konomi 7kslusi' 1="4 3kta 6erhutanan +egara 1="4 =! -aman +egara yang terdapat di negara kita : -aman +egara 7ndau-8ompin -aman +egara Bako -aman +egara <ulu 10! 3ktiGiti manusia yang men)emarkan alam sekitar perindustrian F pelepasan sisa toksik pertanian - penggunaan baja dan ra)un perlombongan F ka asan lombong terbiar 11! 5esan-kesan pen)emaran alam sekitar hidupan akuatik terjejas bekalan air bersih berkurangan menyebabkan penyakit udara menjadi ter)emar 12! 5esan pembukaan tanah untuk aktiGiti pertanian yang tidak teran)ang
33

hakisan tanah/tanah runtuh banjir kilat kepupusan spesis tumbuhan tertentu

3,1 PEKA TER0ADAP IS/-IS/ ALAM SEKITAR 1! *ontoh tindakan manusia yang memba a kerosakan serius terhadap alam sekitar 6eperangan yang melibatkan senjata nuklear -umpahan minyak di ka asan perairan 6embebasan Earah radioakti' ke atmos'era 2! <aksud H5onsep 6embangunan <apanH 6embangunan seimbang yang memenuhi kehendak generasi masa kini tanpa mengorbankan keperluan generasi akan datang! 0! 3malan kitar semula merupakan satu usaha penggunaan sumber yang teran)ang a% 5ebaikan amalan kitar semula! <engurangkan penggunaan sumber <enjimatkan kos

b% *ontoh amalan kitar semula di rumah <enggunakan air basuhan untuk menyiram pokok <enggunakan beg plastik dari pasaraya untuk membungkus sampah 4! 5esan sumber tenaga air dan hutan tidak digunakan se)ara teran)ang Sumber akan berkurangan dengan )epat Suhu akan meningkat 7kosistem terganggu >! 6eranan /abatan 3lam Sekitar $/3S%: menguatkuasakan 3kta 5ualiti 3lam Sekitar dan Aon 7konomi 7kslusi' memastikan keunikan& kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan @! +ilai yang ada pada agensi kerajaan yang bertanggungja ab dalam ran)angan penanaman semula hutan: menyayangi dan menghargai alam sekitar kemapanan alam sekitar 6eka terhadap isu-isu alam sekitar
34

?! 5ebaikan memperjuangkan alam sekitar yang bersih dan sihat dapat menjamin kualiti kebersihan alam sekitar menjamin keselamatan& kesejahteraan dan keselesaan hidup menjamin kesihatan diri "! 6ertubuhan yang memperjuangkan kualiti alam sekitar Greenpea)e 44C $4orld 4ildli'e Cund 'or +ature% P8ee' *he)k <alaysiaP& yang bertindak bagi melindungi terumbu dan batu karang di <alaysia serta rantau 3sia -enggara! 6ertubuhan 6erindustrian& 2anjutan 8ohaniah dan 5ebudayaan 3ntarabangsa =! 6eranan /abatan 3lam sekitar $/3S% menguatkuasakan 3kta 5ualiti 3lam sekeliling 1=?4 memastikan keunikkan& kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan 10! 6eranan Badab Bukan 5erajaab $+GB% menyuarakan bantahan terhadap projek projek yang menjejaskan kualiti alam kempen meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar mengadakan dialog dan rundingan dengan majlis kerajaan tempatan dan pihak s asta 11! 6eranan 44C memperjuangkan alam sekitar yang berkualiti memberi tumpuan terhadap kerja kerja pemuliharaan hidupan liar dan hutan membuat kajian tentang kualiti air sungai di Selangor melindungi ka asan tadahan air 12! 6eranan greenpea)e menyuarakan agar ujian nuklear diharamkan 10! Sumbangan anda dalam meningkatkan kualiti alam sekitar: turut serta dalam kempen yang diadakan melaporkan kes salah laku yang men)emarkan alam sekitar melibatkan diri dalam program penjagaan alam sekitar
35

14! 6eranan anggota masyarakat dalam penjagaan alam: memberi kerjasama dengan menjayakan kempen kesedaran kerajaan menghargai dan menyedari kepentingan alam sekitar mematuhi peraturan alam sekitar melaporkan kes kes salah laku yang men)emarkan alam sikitar $IDAN+ 1 - NILAI $ERKAITAN DEN+AN PATRIOTISME 1,1 -INTA AKAN NE+ARA 1! *iri-)iri keunikan masyarakat majmuk <alaysia! -erdapat pelbagai tempat beribadat 6elbagai jenis perayaan keagamaan disambut bersama 8akyat mampu bertutur dalam pelbagai bahasa 2! *ontoh perlakuan yang menunjukkan rakyat <alaysia menghormati kepelbagaian agama& budaya dan bahasa masyarakat <alaysia!

<enerima baik sambutan perayaan pelbagai kaum <enghormati amalan agama/keper)ayaan kaum lain <enerima baik kepelbagaian budaya masyarakat majmuk

0! 5epentingan menghormati agama& budaya dan bahasa masyarakat <alaysia <enjamin keamanan dan kesejahteraan negara <engelakkan berlakunya rusuhan kaum +egara dapat men)apai kemajuan dalam pelbagai bidang 4! 5ejayaan +egara dalam bidang sains dan teknologi: 6rojek 5oridor 8aya <ultimedia <S* Satelit <73S3- dan -iungsat -eleperubatan Sekolah Bestari 5ad pelbagai guna 8angkaian pengilangan sedunia >! Caedah kemajuan negara kepada rakyat Q 6erhubungan / pengangkutan lebih )epat dan selesa
36

6eningkatan tara' hidup 4ujud peluang pekerjaan 5omunikasi pantas men)epatkan tindakan manusia <eningkatkan kualiti dan kuantiti barangan di sektor pembuatan untuk keperluan +egara

@! *ara rakyat menunjukkan rasa terima kasih terhadap kerajaan yang memajukan negara: <engu)apkan terima kasih kepada kerajaan Sokong usaha kerajaan majukan negara 6ekerja perlu tingkatkan prestasi perkhidmatan 6atuhi peraturan dan undang-undang negara 5ekalkan keamanan negara <enjaga nama baik/imej negara ?! *ara kita majukan negara: Sokong aktiGiti pembangunan insan/negara 6elihara diri daripada gejala negati' .ayati Calsa'ah 6endidikan 5ebangsaan 4ujudkan persekitaran sekolah yang tenteram <erealisasikan dasar/kempen/program negara Belajar dan kuasai ilmu dan kemahiran yang berman'aat 1,2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NE+ARA 1! *ara-)ara rakyat dapat berbakti untuk negara!

<ematuhi peraturan dan undang F undang negara <enjalankan tanggungja ab yang diberi dengan penuh amanah <elaporkan aktiGiti yang kurang sihat kepada pihak berkuasa!

2! 6eranan kerajaan dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara! <elaksanakan undang Fundang dengan tegas <erangka program pertahanan dan keselamatan dalam negara <enyediakan kelengkapan pertahanan yang )anggih <engetatkan ka alan keselamatan di sempadan
37

0! 3kibat anggota tentera tidak menga al keselamatan negara +egara di)eroboh oleh pihak musuh dengan mudah +egara menjadi huru F hara 6eperangan mungkin berlaku 4! *ontoh-)ontoh yang membuktikan <alaysia aman dan selamat! -iada pemusuhan antara kaum -iada peperangan 7konomi negara stabil 5ebanyakan rakyat hidup me ah +egara menjadi tumpuan pelan)ong dan pelabur asing >! 3nak atan yang telah berjuang menentang penjajahan: 9ol Said di <elaka <at 5ilau di 6ahang <at Salleh di Sabah 9atoM <aharajalela di 6erak @! *ara anda menunjukkan sikap taat setia kepada raja dan negara: Sertai sambutan hari-hari kebesaran negara Sertai sambutan hari kebangsaan -idak terpengaruh dengan berita media luar negara yang memburukkan negara Belajar bersungguh-sungguh untuk menyumbang bakti dan kepakaran kepada negara ?! :saha kerajaan dalam memupuk sikap taat setia kepada raja dan negara: <enggubalubal prinsip 8ukun +egara <elan)arkan pelbagai program untuk tingkatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat seperti bulan patriotik "! 3ktiGiti yang boleh dilakukan di peringkat sekolah untuk melahirkan sikap taat setia kepada raja dan negara! Sambutan bulan kemerdekaan 6ertandingan lagu patriotik 6enubuhan 5elab 8ukun +egara/5elab Setia <emba)a ikrar 8ukun +egara dalam <ajlis 6erhimpunan <ingguan
38

1,3 SAN++/P $ERKOR$AN /NT/K NE+ARA 1! *ara indiGidu mengharumkan nama negara <e akili negara dalam aktiGiti sukan diperingkat antarabangsa <e akili negara dalam program pertukaran pelajar antara negara <enyertai aktiGiti men)abar seperti mendaki gunung tertinggi di dunia! 2! *ontoh indiGidu yang mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang! 9r! Sheikh <uEaphar F angkasa an /immy *hoo - 6ereka kasut 3Eahar <ansur - Belayar Solo 3bd! <alik <ydin F Berenang merentasi Selat 1nggeris -oi See Aang $ Aang -oi % F 6ereka Cesyen .usaini Bmar F 6ertandingan 8eka *ipta 3ntarabangsa 0! 5esan pengiktira'an jasa indiGidu kepada negara! Bangga dan bersemangat tinggi <emberi dorongan kepada pelajar lain 4! -iga bentuk )abaran terhadap negara yang memerlukan pengorbanan rakyat: *abaran globalisasi 5emelesetan ekonomi *ampur tangan kuasa luar >! *ara rakyat untuk berkorban: -ingkatkan ilmu pengetahuan dalam pebagai bidang 6ertahankan sistem sosial dan budaya kita daripada an)aman budaya asing Sumbang khidmat bakti dalam aktiGiti kemasyarakatan @! *ara rakyat perlu lakukan ketika ekonomi meleset: Berjimat )ermat dalam perbelanjaan Sokong kempen IBelilah Barangan Buatan <alaysiaI <elan)ong dalam negeri $IDAN+ 5 - NILAI $ERKAITAN DEN+AN 0AK ASASI MAN/SIA
39

5,1 MELIND/N+I 0AK KANAK-KANAK 1! Sebab-sebab kanak-kanak perlu diberi perlindungan 5anak F kanak ialah aset negara 5anak F kanak golongan yang tidak berdosa 2! 6eranan pihak-pihak berikut dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak a% 5erajaan

<enguatkuasa akta untuk perlindungan kanak F kanak


b% Badan Bukan 5erajaan $+GB%

<enganjur seminar untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat


)% 1ndiGidu <embuat laporan jika mempunyai maklumat mengenai kes penderaan 0! 6eranan ahli masyarakat dalam membendung kes penderaan kanak-kanak <emberi bantuan segera kepada mangsa <embuat laporan kepada pihak berkuasa 4! Senarai hak kanak-kanak yang perlu dilindungi <endapat pendidikan <empunyai nama dan ke arganegaraan <endapat kasih sayang ibu bapa& jagaan dan perlindungan <endapat perlindungan &peluang dan kemudahan istime a >! .ak kanak-kanak hak kanak-kanak: hak mendapatkan keperluan asas )th : makanan& tempat tinggal hak mendapatkan pendidikan )th : persekolahan hak mendapat penjagaan kesihatan yang sempurna )th: mendapat ra atan ketika sakit! hak membolehkan penyertaan )th: pergaulan sosial
40

@! Bentuk pengiktira'an terhadap kanak-kanak pengiktira'an se)ara lisan )th: melalui pujian& kata-kata motiGasi pengiktira'an se)ara bertulis )th: melalui pemberian sijil pengiktira'an se)ara kebendaan : hadiah& ang ringgit ?! 5ebaikan memberi pengiktira'an terhadap bakat dan potensi kanak-kanak menjadi satu bentuk motiGasi agar mereka dapat berusaha men)apai kejayaan dalam apa-apa bidang/mendorong kanak kanak lain meneladani penerima anugerah yan diiktira' agar mereka juga berupaya men)apai kejayaan sedemikian! sebagai satu ruang dan peluang kepada kanak-kanak agar dapat mengasah bakat masing-masing/menampilkan imej positi'! dapat membentuk pemikiran yang matang agar menjadi indiGidu yang lebih berketrampilan "! 5esan kanak-kanak yang terabai dalam aspek pendidikan! buta huru' menghadapi masa depan yang gelap mudah ditipu /dieksploitasi tidak bersikap berdikari tidak dapat menjadi seorang yang berilmu/perkembangan intelek terjejas! 5,2 MEN+0ORMATI 0AK 2ANITA 1! Sumbangan anita dalam pembangunan negara Berjuang dalam bidang politik <emajukan negara dalam bidang ekonomi <emperkenalkan seni budaya arisan bangsa *ara pengiktira'an jasa anita <enganugerahkan pingat <engisytiharkan -okoh 4anita <engabadikan nama pada bangunan sekolah/ jalan <atlamat 9asar 4anita +egara <endapatkan hak yang sama rata dengan lelaki <emberi kebebasan kepada anita menembusi sektor
41

2!

0!

ekonomi & sosial& politik dan budaya <emberi peluang untuk mengemukakan pendapat dalam penggubalan dasar negara

4! Bbjekti' 9asar 4anita +egara menjamin perkongsian pemilikan sumber dan maklumat yang saksama antara lelaki dan anita mengintegrasi kaum anita ke dalam sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka! >! 5ebaikan 9asar 4anita +egara kepada anita a%dari aspek pekerjaan: memberi lebih banyak peluang mendapat: pekerjaan kenaikan pangkat peningkatan kerjaya melalui latihan-latihan membuat keputusan penting perlindungan dari aspek keselamatan di tempat kerja mengintegrasi kaum anita ke dalam sektor pelan)ongan negara selaras dengan kemampuan L keperluan mereka! b% dari aspek peluang pendidikan peluang pendidikan seumur hidup peluang mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran se)ara berterusan/peluang latihan Gokasional @! *ontoh-)ontoh tokoh dan sumbangan anita di <alaysia 7liEabeth DaE $ Bidang Sosial-5ebajikan 4anita % 9atuk 9r!<aElan Bthman $5etua .al 7h al 3ngkasa 2epas& 6BB % -an Sri 3ishah Ghani $ <enentang 6enjajahan British % 9atuk <aEnah .amid$:saha an berjaya% 6ro'esor 9atuk Siti Auraina 3bd!<ajid$9etekti' 3rkeologi <alaysia% 9atuk Siti +orma ;aa)ob$ .akim <ahkamah 6ersekutuan% 9atuk +i)ole 9aGid $ sukan-SJuash% Giii 9atuk Siti +orhaliEa $ seni suara%

5,3 MELIND/N+I 0AK PEKERJA


42

1! 3kta 5erja 1=>> bertujuan untuk, <emberi pelindungan kepada pekerja <emastikan tiada kontrak pekerjaan yang tidak mengikut peruntukan di ba ah akta ini ditandatangani 2! -iga jenis perlindungan yang diperuntukkan di ba ah 3kta 5erja 1=>> 6embayaran gaji .ari rehat -empoh jam bekerja *uti -ahunan 0! .ak-hak pekerja perlu dilindungi kerana <emastikan pekerja tidak ditindas oleh majikan <emastikan kebajikan pekerja dipelihara 4! 6eranan <ahkamah 6erusahaan <enyelesaikan pertikaian antara majikan dan pekerja <elindungi pekerja daripada ditindas majikan >! 6eranan 5esatuan Sekerja <enyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja yang ditindas atau tidak berpuas hati tentang sesuatu perkara! <enghantar akil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja dengan majikan mereka! <erujuk kes itu kepada 5ementerian Sumber <anusia sekiranya rundingan tidak berjaya! @! 6ertubuhan 3ntarabangsa 6ertubuhan Buruh 3ntarabangsa $ 12B % ?! *ara menghindarkan rasa tidak puas hati antara pekerja dengan majikan Bersemuka& berunding dan berbin)ang sekiranya terdapat masalah! 6ekerja harus melaksanakan tugasnya dengan baik! <ajikan perlu mengambil berat akan kebajikan pekerja dan memahami masalah yang dihadapi oleh pekerja! Saling memahami antara pekerja dengan majikan! 5,1 MEN+0ORMATI 0AK +OLON+AN K/RAN+ $ER/PA.A
43

1! Sikap yang patut ditunjukkan oleh ahli masyarakat terhadap golongan orang kurang berupaya! <emberi layanan yang sama rata <embantu mendapatkan pekerjaan 2! 6eluang-peluang yang diberi oleh kerajaan kepada golongan B5:! 6eluang mengikuti kursus kemahiran 6eluang untuk berkhidmat sebagai kakitangan a am 6eluang untuk menyertai a)ara sukan diperingkat antarabangsa $ 6aralimpik % 0! *ara-)ara untuk mengiktira' golongan ini <enyediakan kemudahan asas yang sesuai <emberi ganjaran yang setimpal dengan usaha/ pen)apaian mereka dalam semua bidang 4! -okoh B5: /!< 3EiE $ 6enyair tanah air% 1smail <ohd!Salleh $ ahli akademik % .ellen 5eller $ aktiGis kurang upaya % 3hmad 3mil :sin $ atlet paralimpik % <ohd!.isham 5hairani $ atlet paralimpik % D!/ayan Subramaniam $ atlet paralimpik % 1brahim <ajid $ atlet paralimpik % 2ee Sheng *ho $ atlet paralimpik % >! *ara masyarakat mengiktira' B5: menjaga kebajikan kemudahan mereka! menyediakan kemudahan untuk mereka! <enerima mereka sebagai sebahagian daripada pekerja yang boleh memberi sumbangan kepada ekonomi negara! <emberi mereka peluang untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diminati! ?! 5emudahan kerajaan kepada B5: kemudahan tandas kemudahan meletak kereta
44

pengubahsuaian pejabat untuk pekerja kurang upaya kemudahan pendidikan melalui sekolah khas

"! Sebab masyarakat perlu menghormati B5: supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka seperti manusia normal! supaya mereka tidak tersisih daripada masyarakat! supaya mereka mendapat layanan yang adil dan saksama! supaya mereka boleh hidup berdikari/tidak bergantung kepada orang lain! 5,5 MELIND/N+I 0AK PEN++/NA 1! 3gensi kerajaan dan bukan kerajaan yang melindungi hak pengguna! Gabungan 6ersatuan 6engguna <alaysia $ CB<*3% <ajlis 6enasihat 6engguna +egara$<66+% 5ementerian 6erdagangan 9alam +egari L .al 7h al 6engguna $569+.76% 2! .ak-hak asasi pengguna .ak untuk memilih .ak untuk mendapat maklumat .ak untuk mendapat ganti rugi .ak untuk mendapat keselamatan 0! -iga kesan sekiranya hak pengguna di negara kita diabaikan 6engguna akan dianiayai pengusaha /pengeluar 5ualiti hidup merosot 5esihatan manusia terjejas 4! 3ktiGiti-aktiGiti yang boleh meningkatkan 6endidikan 5epenggunaan <engedarkan risalah tentang hak pengguna Siaran ran)angan pendidikan pengguna di -D dan radio <engadakan kempen kesedaran 6ameran untuk memberi maklumat >! 6ihak bertanggungja ab membela hak pengguna 6engguna sendiri Brang a am
45

3gensi kerajaan 6ertubuhan pengguna

@! *ontoh eksploitasi ke atas pengguna 5ekeliruan dari segi perlabelan tanda halal dan haram pada barangan/perlabelan barangan yang tidak lengkap! Sukatan dan timbangan yang tidak men)ukupi/tepat seperti diminta! -indakan menyorok barangan dengan tujuan menaikkan harga barangan tersebut! <enjual makanan yang tidak berkhasiat/mendatangkan kesan buruk kepada pengguna/kanak-kanak! ?! -anggungja ab pengguna dalam membela hak-hak mereka 5esedaran mengkritik -anggungja ab terhadap alam semulajadi/menjaga alam sekitar <elalui penglibatan dan tindakan -indakan bersatu padu -anggungja ab sosial $1DAN+ 3 - NILAI $ERKAITAN DEN+AN DEMOKRASI 3,1 MEMAT/0I PERAT/RAN DAN /NDAN+-/NDAN+ 1! :ndang-undang antarabangsa yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia! 3kta 6en)egahan 6enyeludupan :ndang - undang 2aut 3ntarabangsa :ndang F undang Siber *ontoh bahan-bahan yang dilarang diba a masuk ke dalam sesebuah negara! 9adah Senjata 3pi <aklumat Sulit 5etenteraan :ndang-undang berkaitan pen)erobohan arga asing di perairan negara kita! :ndang - undang 2aut 3ntarabangsa 3kta 6en)egahan 6enyeludupan
46

2!

0!

4!

3kta 1migresen

6eranan <ahkamah 3ntarabangsa dalam menjamin keamanan sejagat! <enyelesaikan perselisihan 'aham antara anggota negara 6BB <emberi nasihat kepada negara-negara yang bertelagah <enjamin kebajikan negara Fnegara ke)il daripada dieksploitasi

>! 3kibat undang-undang antarabangsa tidak dipatuhi! +egara Fnegara besar /kaya menindas negara ke)il 6eluasan kuasa oleh negara besar 5eselamatan negara terjejas @! 5esalahan yang terkandung dalam 3kta /enayah 5omputer tahun 1==?! <engubah kandungan komputer tanpa kebenaran <emperoleh maklumat dengan niat untuk menipu <emuat turun perisian tanpa kebenaran

?! -indakan yang dikenakan terhadap indiGidu yang melanggar akta berikut: a% 3kta 5eselamatan 9alam +egeri $1S3% 1=@0 9itahan tanpa perbi)araan b% 3kta 9adah Berbahaya 1=>2 .ukuman mati mandatori

)% 3kta *ukai 6endapatan 9idenda "! 5esan kesalahan jenayah yang dilakukan remaja kepada: a% diri 9ipandang negati'/rendah/serong <asa depan gelap b% 5eluarga <endapat malu
47

<enjejaskan nama baik keluarga )%< masyarakat -idak aman 5eruntuhan akhlak d% +egara -iada generasi pelapis pemimpin negara 9asar-dasar kerajaan terbengkalai =! *ara-)ara mengelakkan remaja terjerumus dalam masalah jenayah 6endidikan <oral / 3gama 5ukuhkan institusi kekeluargaan <emperbanyakkan aktiGiti man'aat untuk golongan muda 10! 6eranan pihak berikut bagi memastikan undang-undang dilaksanakan dengan berkesan a% lndiGidu <ematuhi peraturan dan undang-undang b% masyarakat <elaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui seseorang itu terlibat dalam jenayah )% kerajaan <enguatkuasakan undang-undang <enjatuhkan hukuman yang setimpal 11! <alaysia- 9emokrasi berperlembagaan a. 5ebebasan diri! b. 5ebebasan agama! c. 5ebebasan bersuara! 12! .ukuman <ati <endatori a! 1> gram atau lebih heroin atau mor'in! b! 40 gram atau lebih kokain! )! 2000 gram atau lebih daun kokain! 3,2 KE$E$ASAN $ERS/ARA
48

6eranan media massa! Saluran komunikasi <enyebarkan per)ambahan idea <emberi ruang kepada pemba)a meluahkan perasaan 5esan penyalahgunaan media massa! +egara akan porak peranda 5eamanan dan keharmonian hidup rakyat terjejas 6erbalahan antara negara mungkin berlaku 7tika yang perlu diamalkan oleh pengguna internet semasa menyebarkan maklumat <emastikan hanya maklumat yang benar sahaja disebarkan -idak menyebarkan isu Fisu sensiti' -idak men)etuskan kon'rantasi atau rasa tidak puas hati pihak lain

4! +yatakan kebebasan bersuara yang diperuntukkan dalam 6erlembagaan <alaysia Setiap arganegara mempunyai hak untuk bebas ber)akap dan mengeluarkan 'ikiran tanpa mempersoalkan isu-isu sensiti'! 2% *ara rakyat menyuarakan pendapat jika tidak berpuas hati terhadap sesuatu perkara! <enulis surat K laporan kepada akil rakyat! <enghantar surat kepada ruangan media <embuat laporan polis 0% *ara anda mengamalkan kebebasan bersuara di sekolah -idak mengkritik perkara-perkara sensiti' terhadap agama dan keper)ayaan pelajar lain! <erujuk kepada guru /pentadbir jika terdapat risalah yang menyentuh isu-isu perkauman di sekolah 4% 3kta yang melarang sesiapa sahaja daripada mempersoalkan perkaraperkara sensiti'! 3kta .asutan 1=4" $6indaan 1=?0% >% Sebab-sebab peraturan berkaitan dengan kebebasan bersuara diadakan!
49

<enjaga perasaan pelbagai kaum <enjaga keamanan dan keharmonian negara! <enghormati keper)ayaan dan adat resam pelbagai kaum

3,3 KE$E$ASAN $ERA+AMA 1! *ontoh kebebasan beragama yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat <alaysia! 8umah ibadat pelbagai agama dibenarkan 6erayaan utama agama diberi pelepasan )uti 3ktiGiti keagamaan dapat dijalankan dengan bebas *ara rakyat <alaysia menghormati kebebasan beragama pelbagai kaum <enerima baik kemudahan yang diberikan kepada peganut agama lain! Bekerjasama pada masa tertentu bagi meli)inkan perjalanan sambutan perayaan sesuatu kaum Bertolak ansur terhadap penganut agama lain semasa pelaksanaan sesuatu upa)ara kegamaan Caedah-'aedah kebebasan beragama yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat malaysia <enjaga keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum <enyatupadukan rakyat Berpeluang meraikan sambutan perayaan agama F agama lain 4! /elaskan kebebasan beragama yang terkandung dalam 6erlembagaan <alaysia! 3gama 1slam ialah agama rasmi bagi 6ersekutuan& tetapi tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya sendiri

2!

0!

>! 3malan umum yang terdapat di semua tempat beribadat! <enjaga kebersihan diri <enjaga kebersihan persekitaran Berpakaian sopan
50

@! 5epentingan menjaga dan menghormati tempat beribadat! <engeratkan perhubungan dan persaudaraan antara penganut <enghormati hak kebebasan beragama yang termaktub dalam perlembagaan! $! 6eraturan-peraturan di tempat beribadat : 6enganut agama .indu ketika di 5uil a! <enanggalkan kasut b! <en)u)i kaki dan tangan )! Berpakaian kemas d! Senyap e! 6enganut hindu atau sami setelah mereka selesai beribadat! 6enganut di Gereja a! <esti berpakaian kemas& bersih dan bersopan b! 6enganut-penganut agama lain dibenarkan memasuki gereja )! Senyap 6eraturan Gud ara Sikh a! <emakai baju 6unjabi b! <enanggalkan kasut )! <engambil makanan sekadar yang perlu d! <emakai skar' 6eraturan di -okong *ina a! Berpakaian bersih& kemas dan bersopan b! 6enganut-penganut agama lain dibenarkan masuk )! <esti senyap d! 1ngin berbual dengan sami hanya berkisar tentang perkara-perkara yang baik sahahja! <asjid +egara a! <emakai seluar pendek& memakai jubah khas b!<enanggalkan kasut )! 4anita memakai tudung d!-idak melarang penganut agam lain e! 5etika :mat 1slam sedang bersembahyang& orang bukan 1slam tidak boleh berada dalam kumpulan tersebut!

3,1 PEN+LI$ATAN DIRI DALAM PEM$AN+/NAN NE+ARA 1! *ontoh Badan Sukarela yang banyak memberR sumbangan kepada pembangunan negara!
51

5elab 8otary 6ersatuan Bulan Sabit <erah 6asukan Bomba Sukarela Sahabat 3lam <alaysia $ S3<%

2! 3ktiGiti-aktiGiti yang dijalankan oleh badan sukarela berikut dalam usaha membangunkan negara! i! 6ersatuan Bulan Sabit <erah 5empen derma darah ii! 5elab 2ions 6rojek pembiayaan pembinaan perhentian bas 0! 5epentingan penglibatan badan sukarela dalam usaha membangunkan negara! <enyediakan kemudahan a am <eningkatkan tara' hidup rakyat <emastikan pembangunan yang seimbang 4! +ama pertubuhan sukarela yang terdapat di <alaysia: 8723 6ersatuan Bulan Sabit <erah $6BS<% 6ersatuan 3nti 9adah <alaysia $67<393<% 6ersatuan St! /ohn 3mbulans <alaysia >! Caedah melibatkan diri dalam aktiGiti perkhidmatan sosial <emupuk kerjasama dan perpaduan sesama anggota sukarela dan masyarakat setempat! 9apat berkhidmat untuk masyarakat dan negara <embangkit sikap prihatin dalam diri pelajar tentang kepentingan membentuk masyarakat penyayang! @! *ara anda menghulurkan bantuan kepada mangsa perang! Sumbangan derma ang& pakaian& makanan <embantu untuk mengutip derma
52

<enyebarkan maklumat mangsa perang kepada masyarakat!

3,5 SIKAP KETER$/KAAN 1! *ontoh-)ontoh amalan keterbukaan yang dipraktikkan di negara kita! 6emilihan pekerja 6emberian biasis a 6engendalian kes Fkes di mahkamah 2! +egara kita mengamalkan sikap keterbukaan dalam menangani isu pendatang tanpa iEin! a! Senaraikan pihak yang terbabit dalam memastikan isu ini ditangani se)ara terbuka! 6olis /abatan 1migresen Badan 5ehakiman b! Bukti negara bersikap terbuka dalam isu pendatang asing! <emaklumkan negara yang dikenalpasti asal usul pendatang tanpa iEin $ 9uta besar% <enerima pendatang asing mengikut saluran <enyediakan latihan kemahiran )! 5esan andainya isu ini tidak ditangani oleh negara kita! 5eper)ayaan rakyat terhadap kerajaan terhakis 8akyat hidup dalam keadaan tiada selamat 5egiatan rasuah berleluasa 0! Caedah mengamalkan sikap keterbukaan! <udah didekati dan diajak berbin)ang <embentuk remaja menjadi insan yang lebih baik -idak mementingkan diri sendiri Bersedia mendengar pandangan / kritikan orang lain 4! *ontoh sikap keterbukaan anda dengan : a) anggota keluarga
53

<enerima teguran dengan hati terbuka -idak menyimpan dendam terhadap anggota keluarga b% pihak sekolah Sedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan <emahami baha a setiap kesalahan perlu ada hukumannya )% masyarakat Sedia menerima teguran jiran <enerima keputusan masyarakat untuk kepentingan bersama >! /elaskan tindakan anda jika rakan anda tidak mahu menerima pandangan anda! <emberikan penjelasan kepadany <endengar pandangannya $IDAN+ 4- NILAI $ERKAITAN DEN+AN KEAMANAN DAN KE0ARMONIAN 4,1 0ID/P $ERSAMA SE-ARA AMAN 1! a! +ama pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran dunia! 6ertubuhan Bangsa FBangsa Bersatu $6BB% 5oman el 3S73+ b! :saha yang dijalankan oleh 6ertubuhan di atas untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat global! <engurangkan sengketa politik dan peperangan terbuka <embantu negara yang dijajah mendapat kemerdekaan <emberi bantuan dan perlindungan kepada pelarian mangsa peperangan )! Selain pertubuhan di atas& beri pertubuhan lain yang menjalankan usaha yang sama! B1* $ 6ertubuhan +egara F+egara 1slam % +3< $ 6ergerakan +egara F+egara Berke)uali % 5oman el
54

2! 6eranan 5oman el %enga!akan se&ina !an pe si!angan anta a pe&i&pin nega amendengar pendapat dan )adangan pelbagai pihak sebelum bertindak Berusaha &e&pe 'uangkan kepentingan (e sa&a, &elin!ungi )ak nega a anggota %en'a&in kea&anan !unia F melalui prinsip dalam 9eklarasi .arare 1==1 0! 6ertubuhan +egara-negara 1slam $ B1*% <emangani kon'lik politik antarabangsa Bersepakat memerangi keganasan Bekerjasama dengan pertubuhan antarabangsa menangani isu keganasan

4! :saha 6ertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu $ 6BB % <engurangkan persengketaan politik <engurangkan peperangan terbuka <embantu >>egara yang dijajah mendapat kemerdekaan <emberi bantuan/perlindungan kepada pelarian mangsa peperangan di seluruh dunia

>! 6rinsip yang menjadi pegangan Pergera%an Negara-negara $er%e6ua(! NAM # dalam usaha menjamin keamanan dunia! <enyelesaikan semua pertelingkahan antarabangsa se)ara aman <engadakan rundingan dan bukan se)ara keganasan bagi menyelesaikan pertelingkahan antarabangsa <enjaga kepentingan bersama

@! 5epentingan menyelesaikan masalah se)ara rundingan : <enyelesaikan masalah se)ara aman <enggelakakan peperangan/ pertempuran berdarah <emberi peluang kepada semua pihak untuk memberi pendapat dan men)apai persetujuan <engutamakan perse'ahaman antara semua yang terlibat& bukan mementingkan pihak-pihak tertentu sahaja
55

/ika rundingan gagal& kemungkinan besar terdapat peluang untuk berbin)ang lagi

?! Sebab-sebab sesuatu pertelingkahan antara negara perlu diselesaikan melalui rundingan! <engambil kira kepentingan semua pihak <emberi peluang kepada semua pihak untuk memberi pendapat <engutamakan perse'ahaman antara semua yang terlibat /ika rundingan gagal& masih ada peluang untuk men)ari penyelesaian lain "! 6ihak yang bertanggungja ab ujudkan keharmonian: 8akyat 3gensi kerajaan 3gensi Bukan 5erajaan $+GB% =! 6eranan pihak berkenaan untuk ujudkan keharmonian: a! 8akyat: -idak sentuh isu-isu sensiti' yang boleh pe)ah-belah rakyat berka an dengan semua orang se)ara ikhlas tanpa prasangka b! 3gensi kerajaan: laksanakan pelbagai dasar perpaduan melalui kementerian dan jabatan sokong semua usaha yang dilakukan untuk menyatupadukan rakyat )! 3gensi Bukan 5erajaan anjur perlbagai aktiGiti kemasyarakatan yang libatkan penyertaan pelbagai kaum dan agama ran)ang dan taja program-program perpaduan masyarakat

10! 3ktiGiti untuk mengeratkan perpaduan: Gotong-royong Sukaneka 6ertandingan dan persembahan kebudayaan Sukan 5egiatan kokurikulum
56

4,2 SALIN+ MEM $ANT/ DAN $EKERJASAMA 1! *ontoh kerjasama antara <alaysia dengan negara luar dalam bidang a% Sosial 6ertukaran program teleGisyen dan berita <engambil bahagian dalam CestiGal Clora antarabangsa b% 7konomi <elabur dalam negara lain )% 6endidikan <enaja pelajar asing 2! 5ebaikan bekerjasama dengan negara luar <engeratkan hubungan antara negara 9apat menguasai pelbagai bahasa dan budaya asing <eningkatkan ekonomi negara serantau <empelajadi teknologi moden dari negara luar 6emindahan teknologi Berkongsi ilmu dan teknologi Saling membantu apabila ditimpa ben)ana alam seperti gempa bumi& tanah runtuh <emajukan industri pelan)ongan antara negara <enjaga keselamatan bersama

0! -iga negara punya hubungan kerjasama dengan <alaysia: 1ndonesia Singapura -hailand
57

4! 5esan pertelingkahan antara negara: 6eperangan 7konomi negara terjejas >! 7mpat )abaran a asan: 4ujud negara yang bersatu padu dan mempunyai matlamat yang dikongsi bersama <e ujudkan sebuah masyarakat yang berji a bebas&tenteram dan maju <e ujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik dan matang <e ujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika @! 6eranan anda untuk merealisasikan a asan 2020: Belajar bersungguh-sungguh <enjadi arganegara yang mahir dan berilmu Berakhlak mulia Berdaya saing 4,3 SALIN+ MEN+0ORMATI ANTARA NE+ARA 1! *ontoh-)ontoh negara yang telah menjalin hubungan baik dengan <alaysia *hina 8usia 1ran 2! *ara negara kita menjalin hubungan baik dengan negara lain <e ujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang <enempatkan pega ai diplomat di sesebuah negara 2a atan se)ara rasmi dan tidak rasmi oleh pemimpin negara ke negara lain 0! 5epentingan menjalin hubungan baik dan mengamalkan sikap hormatmenghormati antara negara <eningkatkan hasil eksport negara <emajukan industri pelan)ongan <udah mendapat bantuan sekiranya negara ditimpa sesuatu musibah
58

4! Sikap yang perlu ada pada pemimpin negara dalam usaha mengekalkan hubungan baik antara negara Saling menghormati dan berhemah tinggi dengan pemimpin negara lain! <ematuhi undang Fundang antarabangsa <enghormati dasar luar >! 2ima negara anggota 3S73+: <alaysia 1ndonesia -hailand Singapura Cilipina <yanmar @! *iri-)iri pemimpin : Cahami pendirian pemimpin setiap negara <engambil kira sensitiGiti pemimpin dan rakyat negara lain ?! 5esan tidak ujud perasaan saling menghormati antara negara: Berlaku pertelingkahan <enjejaskan keamanan "! *ara negara anggota 3S73+ pelihara hubungan antara negara: :tamakan kepentingan serantau dalam membuat keputusan Selesaikan sebarang pertelingkahan se)ara diplomasi 3dakan kerjasama politik&ekonomi dan sosial 3dakan program pertukaran pelajar 2a atan diplomatik antara negara anggota =! Bidang kerjasama <alaysia dengan negara luar: ekonomi& politik& pendidikan& sosial& perubatan dll

b) *ontoh kerjasama : mengadakan p og a& pe tuka an pela'a antara negara


59

menerima ta*a an pen!i!ikan di institusi pengajian tinggi di 8usia dalam 'akulti perubatan& bahasa 1nggeris dan bahasa 8usia &ena'a pela'a dalam bidang automati' ke negara jerman menaja pelajar asing yang menuntut di institusi pengajian tempatan

10! 5ebaikan/ kepentingan kerjasama dengan negara luar : <enjaga keselamatan bersama <engeratkan hubungan antara negara 9apat menguasai pelbagai bahasa dan budaya asing <eningkatkan ekonomi negara serantau <empelajadi teknologi moden dari negara luar 6emindahan teknologi Berkongsi ilmu dan teknologi Saling membantu apabila ditimpa ben)ana alam seperti gempa bumi& tanah runtuh <emajukan industri pelan)ongan antara negara ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Semangat yang kuat mampu mengatasi apa sahaja cabaran yang datang. 95% kejayaan tergantung pada mindset. Mindset dibentuk dari pembelajaran. Tiada istilah gagal, yang ada hanya kejayaan atau belajar lagi. 5. Satu-satunya yang menghalang kita keyakinan yang salah dan sikap yang negatif. adalah

60

Sentiasa mengawasi pencuri waktu belajar iaitu angan-angan k s ng, bertangguh dan malas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S723<3- <7+G3<B12 6767815S33+ S6< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

61