P. 1
Szóbeli kommunikáció jegyzetvázlat

Szóbeli kommunikáció jegyzetvázlat

|Views: 4|Likes:
oktatási segédanyag
oktatási segédanyag

More info:

Published by: Laszlo Attila Hubbes on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

Szóbeli kommunikáció – I előadás

Írásbeli és szóbeli kommunikáció, elsődleges oralitás, másodlagos oralitás BENCZIK 2001 nyomán - a beszéd-kommunikáció: ora i!ás - elsődleges oralitás " á iák!ó az ék#rási$ %Kr&e& 100 000 " '000( %)&*& +n$( %,rimary ora i!y " ora i!é ,rimaire( - írásbeliség – kevert szóbeliség %Kr&e& '000 " -- sz&( %.& Zum!/or( 0e !érések1 % i!eracy " ora i!é mi2!e( " /an$zó beszéd re,rodukció3a - másodlagos oralitás " 45 e$ k6ny7nyom!a!ás korá!ó kezd7e1 %8$( %secondary ora i!y " ora i!é seconde( " #rás /an$zó re,rodukció3a 111 9 8u!enber$-$a a2is u!áni korszak %:c;u/an( " e ek!ronikus kommunikáció korszaka %<ernád( " /an$zó beszéd és #rás e ek!ronikus re,rodukció3a %9 ké,ek1( 9:c;u/an-$a a2is u!áni korszak %Cas!e s( - e ek!ronikus kommunikáció: N=E;>I a a,?1 %másod a$os #rásbe isé$0 Ba ázs( - szóbe i /an$zás " be!@#rás " ké, %,8$-i$ csak az #rás k#sér53e( - szóbe isé$"#rásbe isé$ dic/o!ómiák ONG !"# a szóbe isé$ ,szic/odinamikus 7ona!kozásai! !ár$ya 3aA a kB 6nbsé$eke! a szóbe isé$ szemsz6$éb5 7eszi számba& C szóbe isé$ az #rásbe i nye 7/aszná a!!a szemben: I& Inkább me érende A min! a árende D II& Inkább a$$re$a!#7 %cso,or!ké,z5A 6ssze7onó(A min! ana i!ikusD III& Eedundáns 7a$y !er3en$5sD I>& Konzer7a!#7 7a$y !radicioná isD V& C mindenna,iA konkré! é e! 4o$sá$ában é!ezikD >I& Emocioná isan /an$o !D >II& Inkább em,a!ikus és rész!7e75A min!sem ob3ek!#7an !á7o sá$!ar!óD >III& <omeosz!a!ikusD IX. Inkább szi!ua!#7A min! absz!rak!& $INN%G&N !"" !izene$y dic/o!ómiá! soro 4e : Fzóbe isé$ 1& audi!#7 %aura ( #& 7á !ozó %im,ermanence( '& ké, ékenyA amor4 %4 uid( H& ri!mikus %r/y!/mic( I>I&J '& szub3ek!#7 %sub3ec!i7e( (& ,on!a! an %inaccura!e( II-&J L& e$yB!!/an$zóA rezonáns %resonan!( M& id5ben é!ez5 %!ime( N& 3e en ide3@ %,resen!( I>II&J 10& rész!7e75 %,ar!ici,a!ory( 11& k6z6ssé$i %communa ( Grásbe isé$ 7izuá is %7isua ( á andó %,ermanence( r6$z#!e!! %4i2ed( sorba rendeze!! %ordered( ob3ek!#7 %ob3ec!i7e( mennyisé$i e$ me$/a!ározó %Kuan!i4yin$( e 7on! %abs!rac!( !érben é!ez5 %s,ace( id5! en %!ime ess( k#7B á óA !ár$yi a$os %de!ac/ed( e$yéni %indi7idua (

- szóbe isé$ é!4ormá3a: a nyelvi akusztikum miér! az akusz!ikus 3e rendszer az ember 45 kommunikációs eszk6zeO %,edi$: á!ás ,rimá!usa1( !ermésze!esA szBksé$szer@A kényszer@O 7izuá is 3e ek é!re/ozásának ne/ézsé$ei %O( /an$3e ek !e/ermen!es#!5 7o !a /an$3e ek k6rnyeze!4B$$e! ensé$e

- nye 7i akusz!ikum szerkeze!e sze$men!á is és szu,rasze$men!á is 3e ek szegmentális )testes* +elek tagoltságbeszéd/an$ok PP 4onémák %diszkré! 3e ek( sza7ak %szó#rás0( ,on!osan 3e 6 /e!5 %be!@k( di$i!á isA s!a!ikus szu,raszegmentális )testetlen* +elek .ol/tonosság,rozódia: er5ssé$A /an$s? yA /an$ e3!ésA zeneisé$ ne/ézkesen 3e 6 /e!5 %k6z,on!ozás0( ana ó$A dinamikus PP 4okoza!ossá$A /ierarc/ia Q eszk6z 9 a kombinációk: 1& /an$!er3ede em %/an$4ek7és( beszédda am 9 7á !ozások monoton és politon nye 7ek111 szó/an$s? y 2& /an$er5 in!enzi!ás 9 7á !& Q& id5!ar!am " ar!iku á ásA szBne!ek - a nye 7i akusz!ikum 7á !ozásai !6r!éne!i 4e !é!e ezések " ana ó$ 3e !5 a diszkré! 3e 4e é %8CNF - a nye 7 szB e!ése( 4o y!onosA ar!iku á a! an PP !a$o !A 4inoman e kB 6nB ! nye 7i eszk6z!ár e sze$ényedése : ó$6r6$ nye 7i 4o yama!ok0 zeneisé$ e 7esz!ése " ének 5 /an$nem ki?3u ása

- az e s5d e$es szóbe isé$ akusz!ikus 3e emz5i - e s5d e$es nye 7 ének 5A kán!á ó %N=GEI 1NNM( " 5snye 7 " ének )CCKEENC8E; - az e s5d e$es szóbe isé$ nye 7e u$yano yan 7o !A min! a mai nye 7: analóg jellegű folytonos jelek és digitális jellegű diszkrét jelek heterogén rendszere - ének é!re36!!e: diszkre!izációs 4o yama!ban 7isszaszoru ó ana ó$ 3e ek " modu ációs kB 6nbsé$1 " k6zna,i és ri!uá is sz67e$ ,o arizá ódása - a szó az e s5d e$es szóbe isé$ben az e s5d e$es szóbe isé$ 7a ó3ában nem is szóbe isé$A /anem a nye 7 /aszná a!ának

& 11-2HD VQ-NH( " /!!.or!aWszin!W!arsadWkony7!arWin4!arsW$u!enbr$&/un Ny#ri Kris!ó4: $ szó0eliség1#rás0eliség5paradigma& 6ltalános áttekintés& In: /!!.d4A Benczik >i mos: !el" hang" #rás $dalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez Trezor KiadóA B.d4 C/and erA Xanie %1NNH(: %iases of the &ar and &ye '(reat )ivide' *heories" +hono.e s5d e$es szóbe isé$ és me érende 5 $ondo kodás Bib iai RésS1 KCEUCF+N= ma$yar " me érende 5A szem é e!es %7izuá is( indo$ermán " a árende 5A e 7onás %absz!rak!( .: <ernád Is!7ánWF!e7an <arnad: $ (2ten0erg 2táni gala3is $ negyedik forradalom a t2dásel4áll#tás eszközei0en" Ee.szó/a$yomány és #ro!! kánon me$nyi a!kozás monda! .ad! a konkré! 7a ósá$/ozA a szó3e és a 3e 6 ! do o$ mé$ nem di44erenciá ódo!! annyiraA min! a kés5bbi 4e3 e!! $ondo kodásban& Cmi a szó7a !6r!énikA 7a$yis ami! /an$osan kimondunkA az a .:WWmek&oszk&/uW0'100W0'1'2W0'1'2&.entrism" (rapho. ikaA 1NNQ& 11-12& szám " /!!.:WWmek&oszk&/uW0'100W0'1'QW0'1'Q&.rimi!#7 4e 4o$ás szerin! a 7a ósá$ban is me$!6r!énik( <C:>CF1 " 5snye 70 a nye 7i 3e %szó( !ransz.az e$ye! en é!4ormá3aA ame ynek nemcsak nincs a !erna!#7á3aA /anem i yen a !erna!#7a é!ez/e!5sé$e sem merB 4e .:WWYYY&mek&ii4&/uW.& 200V %..entrism .e s ! része a ki4e3eze!! do o$nak& C beszéd ekkor mé$ 3obban /ozzá!a.& 3456D 1N'-20V( " /!!. írás.ogo.szó: Rbeszé ! /an$S .entrism /!!.arenciá3a1 szó3e en!és " deno!ációA konno!áció - .:WWYYY&aber&ac&ukWmediaWXocumen!sW i!ora W i!ora 1&/!m Zrsok Niko e!!a U$nes: /zó0eliség és1vagy #rás0eliség " e ek!ronikus 7á !oza!: /!!...rimi!#7 nye 7i $ondo kodás számára I&&&J a kimondo!! szó nemcsak e 7on! 3e eA /anem ké.& 2001 %.:WWYYY&id$&/uWuniYor d&/uWe$ye!emW4i !or!We oadasWe oadW0HW/!m .ó$6r6$0 .kommunikációelméleti megközelítésben Trezor KiadóA B.erenciálatlansága " má$ikus e$ybe!ar!ozás T<IENE:CNN1 1NQ1 %C .e s5d e$es szóbe isé$ben: a sza7ak NE: 3e ek " +N8 3e " 3e !ár$y " 3e en!és di. irodalom .e2!ra in$7á is 3e ek %$esz!usokA mimikaA !es!beszéd s!b&( Könyvészet és világhálós források 0enczik 1ilmos2 Nyelv..

ilm .am8" kivet#t4 " másod a$os szóbe isé$ a a.Rakar!abb és !uda!osabbS szóbe isé$ %N=GEI( " #rásbe isé$re !ámaszkodik . e2ebbA de nem e é$$é %szu.ermédia korában BENCZIK 2001 és 200MD B[XI nyomán a&( a másodlagos szóbeliség 4o$a ma .ilm.esi 4ocik6z7e!#!ései1( .ke!!5s 7á !ozás iránya " a nyelv PP #rás 4ord#!o!!3a: e 7on! PP konkré! diszkré! PP 4o y!onos di$i!á is PP ana ó$ ana i!ikus PP szin!e!ikus .me$/a!ározó eszk6z6k: rádió.te. e2ebb: szu.!e e4onA rádióA !7A 4i m nyomán módosu ó szóbe isé$ %+N8( . e2 8angr9gzítés: kom.o iszbe i !ec/nikaS .ések: d& 4en!ebbi sor " ké.3a . 8angos.iá isA mediá is( karizma!ikussá$1 %<i! erA Cas!ro( " on$i 3e emz5k mi iós k6z7e!#!ése $yorsasá$ nye 7$azda$odás PP nye 7re 4e3 esz!5 /a!ás /á!!érrádiózás !é7é u!án R7isszaesésS konci.roduká /a!ósá$aA 3e en!5sé$e .* 8angos.8ang és :izualitás " audi!#7 és 7izuá is !ér !á$#!ása1 .4i mA !7 " mé$ az e2!ra in$7á is e emeke! is r6$z#!i-k6z7e!#!i .rasze$men!á is e emek 7isszaadása " XE " e2!ra in$7á is e emek nem1 ineari!ás %konci.ol/amatossága .iá is szóbe isé$be rádiós k6z7e!#!és %szé.#rásbe isé$ nem szor#!o!!a ki %minden !erB e!r5 ( " e$yB!! é!ezés c&( másod a$os szóbe isé$ létre+9tte #rás: beszéd r6$z#!ésének i$énye: szimbo ikus /an$3e rendszer PP szimbo ikus $ra4ikus 3e rendszer :: !6ké e! en r6$z#!ésA ismé!e ! e 5/#7/a!ósá$A !o7ább#!ásA sokszoros#!ás %nyom!a!ás( " nem kom.sé$7erseny1A Fze..kie$ész#!5k1 b&( a szóbe isé$ .rasze$men!á isA e2!ra in$7á is e emek0( m@szaki eszk6z6k kombiná ása " 2 a$os szóbe isé$ kibon!akozása: é7százados 4o yama! d&( m& sz& ke ékei .#rásbe isé$ W szóbe isé$ arányok módosu ása " másod a$os szóbe isé$ 7á !ozásai1 .konzer7á ó és e$ysé$es#!5 /a!ások ér7ényesB ése a szu.A /an$A #rásA e#rás 4okoza!os re.hnikai eszköztár fotó" mozgókép" telefon" fonográf" gramofon" hanger4s#tés" rádió" hangosfilm" magnó" tv" videó 7player" .rasze$men!á is e emek 7ona!kozásában is .é.R.* rádió ana ó$ia: nyomtatás %ki!er3esz!e!! #rás( kom.Szóbeli kommunikáció – II előadás 7ásodlagos oralitás a 8i. tele:ízió e.a 7a ósá$ R/@S mása :: na!ura izmus .

m6$6!! ana ó$A 4o y!onos zene 111 diszkré!A di$i!á is 3e ek száműzetése " nincs !6bbé ana #zis és szin!ézisA csak !a$o a! anu 6m 5 in4ormáció ron!o!!a az #rás és a nye 7 /e yze!é! PP !6r!éne! e szak#!ása az #rás!ó és a nye 7!5 1 tele:ízió demo!izá ó /a!ás 4i m4o$yasz!ás /aza7i!e eA me$n67e ése #rásbe isé$ %o 7asás( 7isszaszor#!ása XE /#rk6z és is " /#rek érzék e!essé$e az #ro!! sa3!ó e 7on!sá$á7a szemben ese! e$essé$ /&( R/@76sS és R4orróS médiumok .R#rás 7i amos#!ásaS %:c.ermédia korszaka mu !imedia i!ás " szóbe isé$ és #rásbe isé$A ké. á!7eszi a beszéd /e yé! PP ké./an$os4i mA !é7é " #rás!ó isA nye 7!5 is e 7on1 :c.i narráció ana ó$A 4o y!onos ké.\<CN( átrendez4dés: #rásbe isé$ PP szóbe isé$ e 4edi nye 7be isé$ PP ké. " 1NNH .on!ánA dinamikus " #ro!! beszé ! nye 7 másod a$os #rásbe isé$1 BC.* internet 4 digitalitás /i.* - e 5ké.ikonikus 4ordu a! " B+E<:A :ITC<E.UZF Könyvészet és világhálós források .be isé$1 .be isé$ e$yB!!/a!ása " C:C +N8i mode a ka mazása nem ineárisA nem /omo$énA in!erak!#7A s.rádió " #rás!ó e 7onA nye 7e! $azda$#! .be isé$ 7á !ozás! +.!7 4é reismerése0 R4orróS rádióA 4ono$rá4 nyom!a!ás mozi a acsony rész7é!e i&( szóbeliség 7a$y ké.beliségOOO ..: sz#nház " XE az nem annyira analóg1 szimbo ikus e emekA s!i izá ás néma4i m is s!i izá " 7isszaadás !6ké e! ensé$e: NZ:C e s5 /an$os4i mek !obzód!ak a beszédben 7a ósá$ /@A analóg me$3e en#!ése :: ké.g.\<CN 1NVH médiumok: R/@76sS és é 5beszéd kézira! !e e7#zió be4o$adó!ó ak!i7i!ás! i$énye .másod a$os szóbe isé$ er5s 3e emz53e a ké.

0alázs Géza2 $z #rás0eliség változásai " Na.! és YYY&i!!k&/uWYebWdocsWk ubW- N/íri @ristó..:WWnye 7or&cQ&/uW.d4A 0enczik 1ilmos2 Jel. írás: dalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez Trezor KiadóA B./!!.ku!&/uWna..& 2001 %.:WWmek&oszk&/uW0'100W0'1'2W0'1'2&.& 11-2HD ('4!6( " /!!. írás.2 $ szó0eliség1#rás0eliség5paradigma& 6ltalános áttekintés& In: /!!.d4 2002decemberWko in&.!& .eriodW12MQW12MQ02&.& 200V %.u!]200LW200L]0QW101&/!m 0enczik 1ilmos2 Nyelv.:WWmek&oszk&/uW0'100W0'1'QW0'1'Q&. ikaA 1NNQ& 11-12& szám " /!!.:WWYYY&mek&ii4&/uW.:WWmek&nii4&/uW01H00W01HQLW/!m Wkod0Q]2&/!m >ernád Ist:án?Ste:an >arnad2 $ (2ten0erg 2táni gala3is $ negyedik forradalom a t2dásel4áll#tás eszközei0en" Ee..ió0an in :a$yar Nye 75rA 12M& é74o yamA Q& számA 200H& 3? &"sze.& 101"10V& " /!!.d4 0ódi =oltán2 $z #rás és a 0eszéd viszonya az internetes interak.:WWYYY&id$&/uWuniYor d&/uWe$ye!emW4i !or!We oadasWe oadW0HW/!m .:WWYYY&na.d4 !zeizer =oltán: C másodlagos szó0eliség térnyerése az Interneten in Kodo ányi 4Bze!ek: Cz In!erne! :#!osz ./!!. hang.& 1L-'HD !54#<(( " /!!.kommunikációelméleti megközelítésben Trezor KiadóA B.k?!A 200LWQA ..or!aWszin!W!arsadWkony7!arWin4!arsW$u!enbr$&/un @olin Aéter2 K2lt9raelméleti modell a digitális szakadék távoli hatásairól " YYY&i!!k&/uWYebWdocsWko inWku !urae me e!i]mode &. irodalom .

cso a!!erem!és dominá & E s5sorban a bizony!a an $ondo a!i !ar!a ma! /ordozó kérd5 monda!ok sa3á!ossá$a& C .Szóbeli kommunikáció – III előadás 1erbális interakció és nem4:erbális kommunikáció B\XCA KNC.@na.oétikai 4unkció ér7ényesB ésekor az esz!é!ikai /a!ás a cé & C metan/el:i 4unkció során a nye 7i me$4ormá ásra 7ona!kozik a k6z és& .essé az ember! arraA /o$y az emberisé$ !a.3a& C nye 7 !eszi ké.2 7oká is ésW7a$y 7erbá is kommunikációO " 7erbá is e emek: szóe$ysé$ek1 C 7erbá is csa!orna az ember e$s.erenciálisA me$ismer!e!5 4unkció3áró A a 7i á$ !ényeir5 7a ó !á3ékoz!a!ásA az ismere!!o7ább#!ás során beszé Bnk& E s5sorban ki3e en!5 monda!okban nyi 7ánu me$& Cz emotí: 4unkció ese!én k6z ésBnkb5 az érze mi 3e e$ eme kedik kiA a beszéd !ár$yá/oz 7a ó érze mi 7iszony! 4e3ezi ki& Cz érze mi !e #!e!!sé$@ 4e kiá !ó és ó/a3!ó monda!okra 3e emz5& C konatí: 4unkcióban az akara!i be4o yáso ás kerB e 5!érbe& ..+( me!anye 7i %:E( C beszéd re.asz!a a!ai! e rak!ároz/assaA s azok/oz /ozzá3áru /asson& C nye 7 se$#!sé$é7e ismer3Bk me$ a 7i á$o!A s ennek ka.atikus 4unkcióban a ka. nyomán a.oé!ikai %.3e emz53eA /o$y az e$yén számára ob3ek!#7A á andó és s!abi & C beszédA miu!án az e$yén /ozza é!re ado!! cé bó és /e yze!benA ezér! szub3ek!#7A e$yéniA e$yszeri& Eszk6ze a nye 7& :oman !ako0son V beszéd4unkció! kB 6nb6z!e! me$: • • • • • • re4erenciá is %EE( emo!#7 %E:( kona!#7 %K+( 4a!ikus %^C( .* 1erbális kommunikáció C n/el: és a beszéd a 7erbá is kommunikáció a a.eszk6z és szabá yrendszer .arancsA 4e szó #!ás& C .3a& C nye 7i kommunikáció az érin!kezés és az ismere!ek me$szerzésénekA k6z7e!#!ésénekA 7a amin! a $ondo kodásnak a e$/a!ékonyabb eszk6ze& ..eci4ikusabb kommunikációs mód3aA minden4é e in4ormáció !o7ább#!ására a ka mas& C nye 7 k6z6s 3e rendszerkén! !eszi e/e!57é a k6 cs6n6s me$ér!és!A /an$o 3a 6ssze 7ise kedésBnke!A cse ek7éseinke!& Cz emberi ku !?ra a a.e$!isz!ább me$nyi 7ánu ása a .A FZE8U.csán a aku a szemé yisé$ szerkeze!e& C nye 7 .

cso a!ban 7an a /an$s? ya A a szórendde & T#.ár C 8angszín a /an$ azon sa3á!ossá$aA me y a a./an$ és a 4e /an$ok számának és in!enzi!ásának aránya ad3a& C beszé 5 beszédszer7ei /a!ározzák me$A de a beszé 5 érze mei is be4o yáso 3ák& Cz e$yénre e$inkább 3e emz5 sa3á!ossá$& Urnya a!i $azda$sá$a be4o yáso 3a a /an$sor !ar!a má!A 3e en!ésé!& .3án az azonos er5ssé$@ és mássá$? /an$ok me$kB 6nb6z!e!/e!5k e$ymás!ó & Cz a a.C 4unkciók a nye 7i k6z és más-más o da á! /a!ározzák me$A de szin!e minden nye 7i Bzene!ben !6bb 4unkció is me$3e enik& C .szic/és sa3á!ossá$aiA !em.3án: • • • e 5szBne! u!ószBne! szBne!.on!os artikuláció a /a!ékonyA 3ó ér!/e!5 beszéd 4on!os 4e !é!e e& C monda!ban a /an$s? y /e yé! az a ábbi !ényez5k /a!ározzák me$: • • • az ér!e em az érze em a ri!mus C 8angsBl/ r67idebbA /osszabb szakaszokra bon!3a a monda!o!& C beszéd ri!musá! a /an$s? y !erem!e!!e szakaszok kie$yen #!5dése biz!os#!3a& C .e 7an az érze mi !e #!e!!sé$ érzéke !e!ésében& Ka.usai: • • • • be é$zési szBne! /ezi!ációs szBne! 4e /#7ási szBne! ki4e3ez5 szBne! E /e yezkedése a a.ó is be4o yáso 3a a beszéde!A /iszen /a !? $yorsA ne/ezen k67e!/e!5 a mondani7a óA /a !? ass?A szin!e e a !a!& C beszéd $yorsasá$á! be4o yáso 3ák a beszé 5 .cso ódik a /an$s? yozás/oz& C beszéde! k#sér5 minden érze mi 7e e3áró a /an$ e3!és 7á !ozásában nyi 7ánu me$& >á !ozásai! a beszé 5 e$yénisé$eA a beszédszi!uáció /a!ározza me$& C beszéd g/orsaságát az e$ysé$nyi id5!ar!am a a!! ki4e3!e!! szó!a$ok számá7a mér3Bk& :iné ke7esebb id5 3u! a /an$ok ké.eramen!uma& Cz érze mek na$yszer@en !Bkr6z5dnek a !em.on!a! anA /e y!e en /an$s? yozás akár 4é reér!/e!57éA ér!/e!e! enné !e/e!i a mondani7a ónka!A akárcsak a /an$ok e /ara.zéséreA anná $yorsabb a beszéd& C ma$yar nye 7 sa3á!ossá$aA /o$y 7iszony a$ ass?& C me$4e e 5 tem.u & Cz é 5 beszéd da ama& Fzorosan ka.ása& C 8angerő a beszé 5ben é75 4eszB !sé$ e7eze!ésé!A 7a amin! a be4o yáso ás /a!ékonysá$ának az eme ésé! se$#!i& C beszédszer7ek izomm@k6désé!5 4B$$& Cz érze mek és a 4on!os do $ok kieme ésére 3ó /aszná /a!ó& C /an$er5 mér!ék!e en 4okozása a beszéd di44erenciá !sá$á! ron!3a& C 8angle+tés a beszéd /an$ma$assá$ának 7á !oz!a!ásán a a.óban& C szCnet a beszéd4o yama! 4on!os része& Fzere.

or!ba osz!/a!ók: • • • akara! a$os mozdu a!ok akara! an mozdu a!ok re4 e2moz$ások Csak akara! a$os mozdu a!ainka! irány#!/a!3uk !uda!osanA azonban 7a amennyire az akara! an moz$ásunk is e en5riz/e!5& C moz$óide$-k6z.e$4on!osabb szere.on!3ábó e/e!nek: • • • .on!3ábó & C $yerek ezen keresz!B !anu a!!i!@d6ke!A ér!ékeke!A azonosu a 4e n5!!ek 7ise kedésmin!ái7a A a aku em..á!iás ké.on!án& C gesztikulálás a !es! ki4e3ezés! szo $á ó moz$ásaA a $esz!us ma$a a !a$ e3!és& C $esz!iku á ás a beszéde! k#sér5 4e3-A 7á -A kar és kézmoz$ás& .ár/uzamosan e /e yezked5 !enyér( ne$a!#7 /a!ás? kéz!ar!ás % e4e éA 7a$y a .ormális elemek: gam0itek – 0uda " me!akommunikáció .on!ok és a kéz k6z6!! i$en szoros a ka..0uda2 el8allgatás0 b.2 %Euesc/ " Kees:( kódo ás nem 7erbá is 4ormái: Q: 3e nye 7A !e7ékenysé$nye 7A !ár$ynye 7 4 0uda2 konteDtusra :aló utalás – a kon!e2!us ismere!eA min! e7idencia %cé zásokA u!a ások(D /umor .er5s érze mi 4eszB !sé$ ese!én .cso a!& C kéz ki4inomu ! eszk6zkén! na$yon 4inomA árnya ! 3e en!éseke! /ordoz $esz!usai é7én& C kézze !6r!én5 $esz!usok /a!ásuk szem. .essé$e& C $yerek és a 4e n5!! á andó k6 cs6n/a!ásban á e$ymássa A akár !uda!os ezA akár s.!er3ed a 7á 46 6!!i részekre& :ozdu a!aink /árom cso.o!ára u!a ó beszéd k6zben 4e merB 5 3e ek( nem-nye 7i %$esz!usokA !es!!ar!ásA mimika&&&( me!anye 7i %Bzene!k6z7e!#!és mód3áraA eredményessé$re u!a ó 3e ek( C nem-7erbá is kommunikációnak na$yon na$y szere.ozi!#7 /a!ás? kéz!ar!ás %4e 4e é 4ord#!o!! !enyér( sem e$es /a!ás? kéz!ar!ás %.ar!ner 4e é 4ord#!o!! !enyér( .@na.aranye 7i %az ember érze mi á a.0uda2 sematikus.e 7an a $yermek 4e3 5déseA az in!erakció szabá yozásaA az emberek k6z6!!i 7iszony a aku ásaA a szocia izáció szem.5!5 a 7á i$ ér7ényesB A s csak na$yon ri!kánA .* Nem4:erbális kommunikáció C nem-7erbá is kommunikáció 4o$a má! csak az u!óbbi '0-V0 é7ben /aszná 3ák& Korábban ezekke a 3e ensé$ekke A csak min! az érze mi ki4e3ezés eszk6zei7e 4o$ a koz!ak& Cz 6!7enes é7ek ó!a a rendszere mé e! kia aku ásá7a u$yan?$y a 3e adásA 3e csere me$nyi 7ánu ási 4ormá3ának !ekin!ikA min! a beszéde!& +Yens a nem-7erbá is kommunikáció /árom szin!3é! kB 6n#!i e : • • • .e a beszédbe i k6z és árnya ásában 7an& U !a ában e mond/a!óA /o$y a /a!ásos $esz!iku áció a cs#.

kommunika!#7 szere.ókerarc :-` C tekintet az e$yik e$5sibb kommunikációs eszk6z& C szemé yes 7iszony a ak#!ásában 4on!os csa!orna& .ar!nerek k6z6!!i 7iszony! is& Cz arcki4e3ezésnek mindi$ a ka mazkodnia ke az e mondo!!ak/oz& Cz é énk beszéde!A $yors $ondo a!oka! á !a ában é énkebb mimikaA a 3e e$!e en beszéde! ki4e3ezés!e enebb mimika k#séri& Cz arc e s5sorban az érze mek ki4e3ezésének sz#n!ere& C szemA a szem6 d6kA a szá3 se$#!sé$é7e 7a$yunk ké.Buda: !? é ési ér!ék .!á ó 3e zések .cso a!ba akarunk kerB niA /osszabban rá!ekin!Bnk& :iu!án a !ekin!e! a bens5sé$es emberi ka.<a : M !á7!#.2 Ekman-^riesen: ' 4é e N>-kommunikáció : emb émákA érze emnyi 7án#!ás %érze emmu!a!ók(A i usz!ra!#7 $esz!usok %szem é !e!5k(A szabá yozókA ada. !ar!a ma és mér!éke c.er!oár3a és -kBsz6be b.e!és :-+A 4é e em :-FA szomor?sá$ A /ara$ --%A undor :-_A érdek 5dés W:( " ku !?ra-4B$$e! en . @na.Buda: /an$modu ációA za7ar3e ek %:a/ -ská a( C mozgásos )akciós* kommunikációs csa!ornák %Buda( a& $esz!usok b& !es!!ar!ás %.Buda: szeméremA szemezésA szem!e enkedés .eA /a!ása .C !ermésze!es $esz!usok mindi$ me$e 5zik e$y kicsi! az! a szó!A ami! k#sérnek& C kéz moz$ásai7a e$yB!! 3ár az e$ész karA a 7á moz$ása& C mimika az arcizmok moz$ása ré7én k6z6 in4ormációka!& Ezek részben a beszéd árnya ásá! szo $á 3ákA részben 6ná ó 3e en!és/ordozók& *e emzik ma$á! a beszé 5!A s5! a beszéd.0uda2 mimika 7issza4o$ása " ku !urá is /a$yomány: .esek kB 6nb6z5 érze mek ki4e3ezésére& Cz arcki4e3ezések nemcsak .0uda.ar!nerBnk !ekin!e!éb5 na$yon sok in4ormáció szerez/e!5& C ránézésekA a .rasze$men!á is e emek %Buda( .Buda: Ekman: Bres !ekin!e! C :okális kommunikáció: szu.(: C testtartás kommunikációs e/e!5sé$ei na$yon /ason a!osak a kéz moz$ásai/oz& Aaran/el:: a& /an$!u a3donsá$okA b& /an$kiadás !u a3donsá$ai %3e emz5kA módos#!ókA kB 6ná ók( Cz emberek beszéd k6zbeni tá:olságtartásának kommunikációs 3e en!5sé$e 7an& C kommunikáció során 4e 7e!! !á7o sá$o! a ku !urá is szabá yokA az e$yB!!es cse ek7és .us d& kinezika Erintkezéses 7ise kedés %Kna..i an!ás id5!ar!amánakA a szem be/unyásánakA a !ekin!e! e 4ord#!ásának e$yarán! 3e en!ése 7an& <a 7a aki7e ka..cso a!ok kia ak#!ásának eszk6zeA /e y!e en /aszná a!á7a k6nnyen kerB /e!Bnk kénye me! en /e yze!ekbe& .osz!urá is kommunikáció( c& !érk6zszabá yozás .i ana!nyi /an$u a!unkró A /anem !ar!ós e ki !u a3donsá$ainkró is áru kodnak& . in$erre.0uda2 ku !?ra4B$$5 a mimika: a.0uda2 Ekman: L a a. szabá yozo!!sá$a d. érze em4a3!a: 6r6m A me$ e.

%lias2 *ömeg és hatalom .&A 8enera .ió a k2lt9raközvet#tés gyakorlatá0anA B.szic/oW<!m 4i eW'2H2&/!m . @iss Famás )szerk.& QNL-H0L( In: F.ro$ramW. a komm2niká.& LH-N1 Szegál 0orisz2 %evezetés a pszi. In: F.& Euró. 7..& Q'-L1 Ganetti.ro$ramW.o iod&/uW.ió II.ressA . . H2 $ nem ver0ális komm2niká.*2 %eszél4 viszony .*2 Komm2niká.*2 %eszél4 viszony .. &m0eri testhelyzetek 7fejezet8 & %B.*2 Komm2niká.az 6 !6zk6désA a /a37ise e!A a kie$ész#!5 d#szekA e$yenru/aA 3e 7ények részei a nem-7erbá is kommunikációnak& Ezek a 3e zések 7a ami e$yér!e m@! 4e3eznek ki& E$y részBke! !uda!osan 7á asz!3ukA 3e emz5 ránk& E$yénisé$BnkreA s!# usunkra 7ona!kozó 3e zésekkén! 4o$/a!3uk 4e mindez!&I1QJ c&( Nem-7erbá is kommunikáció a kommunikációs 4o yama!ban @na.ió& In: >orán/i Izséb )szerk. a komm2niká..:WWindy&.ar!ner/ez 7a ó 7iszony be4o yáso 3a& E$ymás!ó 3ó e /a!áro /a!óan me$kB 6nb6z!e!/e!Bnk in!imA szemé yesA !ársada miA nyi 7ános zóná!A me yek az e 5bb em #!e!! !ényez5k!5 4B$$e! enek& @észítmén/ek – k9rn/ezet " a !ár$yiA k6rnyeze!i e emek /a!ása C meg+elenés e emei . személyközi komm2niká.:WWindy&. &. @iss Famás )szerk.ressA ..& 12Q-1Q1 @na.ió a k2lt9raközvet#tés gyakorlatá0an A B.& HN-VQ Sc8e.len.ió világaA B.ió& In: >orán/i Izséb )szerk.2 csak e$yB!!1 " arányossá$ %Q'a .V'a( 1iszon/ok: ismé! ésA e en!mondásA /e ye!!es#!ésA kie$ész#!ésA /an$s? yozásA 7iszony#!ásszabá yozás Könyvészet és világhálós források 0uda 0éla2 $ közvetlen em0eri komm2niká.aA 1NN1A .ió világaA B..sa3á!ossá$ai és a . .hológiá0a: /!!.&A 8enera .& b:KA 200'A .ió II.szic/oW<!m 4i eW'2H1&/!m és /!!..o iod&/uW. %2 $ testtartás" mint komm2niká. személyközi komm2niká.ió sza0ályszerűségei..& b:KA 200'A ..

E nyomán <* 8og/an :onatkoznak a sza:ak a :ilágraJ K asszikus mode : szó 3e 6 i a men!á is ké.er$o: a szó 3e en!ése a men!á is ké.en a R!e!!ek embereS& Fzécsi: a beszédA min! in!enciona i!ás <a$yományos !ársada makban 4e sem merB ! a kérdés0 a beszéd cse ek7és 7o !: I$e1 b. cselek:és 4i ozó4iai o$ika " nye 7észe! szembená ása : i$az-/amis ki3e en!ések XE .cse ek7és 7é$re/a3!ása E en!é!ek: ^eszB !sé$ . 3e en!ése %6rd6$i k6r( " XE Fear e: a szó 3e en!ése a szó /aszná a!a1 a.tál8atóság .#!ása ..arancsA kérdés s!b& $ramma!ika " kommunikációs . %sic1( kommunikációs 4unkciók másod a$os nye 7i 3e$yek kom. illokBció.e#ró 4unkció G8omsk/ szerint a n/el: csakis :alamil/en gondolkodtató .ra$ma!ika szembená ása: nye 7 4unkciona i!ása1 %a :orris-i 3e !udomány /ármas 4e osz!ásábó : szin!a2is " szeman!ika " .erlokBció.* n/el:i k9zlés :s.e!A ami /ason #! a 7i á$ban e75 do $okra %/áromsz6$( -.Szóbeli kommunikáció – I1 előadás 0eszédaktus4elmélet.7ise ik& :é$ szó ásainkban is me$!a á /a!ó e ké! 4o$a om ke!!é7á asz!ásaA /iszen $yakran mond3uk 7a akir5 A /o$y Rnem a sza7ak embereSA 7a$y é. a kommunikáció nem tartozik a n/el: lén/egé8ez.a 4i ozó4usok és a nye 7észek k6z!i disszonancia .ra$ma!ika( C kommunikációs 4o yama! ku!a!ásának ?3 á omása k67e!keze!! e az 1NV0-as é7ekben a 0eszédakt2s5elmélet me$!erem!ésé7e & Cz euró.$ondo kod!a!óA 7i á$.Z<-TEEEFT=ZNIA C\FTINA FECE..e!encia és .4i ozó4usok: állítás W a do $ok á ásának e#rásaA 7a$y !ény me$á a.* 0eszédaktus4elmélet C beszédak!us-e mé e! 6ssze7on3a a kommunikáció! %cse ek7és( és bárme y más 4izikai !e!!e!: a sza7ak is !e!!ekA s a !e!!ek is a sza7ak 4a3!ái& C beszédak!us-e mé e!: a nye 7/aszná a! nem e$yszer@en a cse ek7és irány#!ó3aA /anem ma$a a cse ek7és is& <ázassá$k6!és: Ri$enS .unkciót t9lt be.ai ku !?rá! mé yen á!i!a!3a az a /i!A /o$y a sza7ak és a !e!!ek az é e! ké! kB 6n sz4érá3á! ké. .er4ormancia1 : grammatikalitás? akce.nye 7!an#rók: nem minden monda! á #!ásW4e kiá !ás " 7an u!as#!ásA 7á$yA en$edményeke! ki4e3ez5 monda! is $enera!#7 nye 7észe!: nye 7 . .

cso a!os me$nyi a!kozások !ar!oznak ideD .án R!isz!án $ramma!ikaiS szabá yrendszer " a nye 7i kom.essé$ és nye 7/aszná a! me$kB 6nb6z!e!ése ér!e mé! 7esz!/e!i XE kommunikációs kom.essé$ek is " .#!ásaA kons!a!á ása& Ezek a me$nyi a!kozások i$az 7a$y /amis me ékné77e i e!/e!5ek& :ás me$nyi a!kozásokka cse ek7és! /a3!unk 7é$reA ak!usoka! .e!encia és .reszu. & C 4@ z6 d&(D 2&o yan me$nyi a!kozásokA ame yek se$#!sé$é7e cse ekszBnkA ezek a performat#v megnyilatkozások %.- C/omsky e 7ének !a$adása: a nye 7 nem csu.er4ormancia: nye 7i ké.essé$ek me e!! kon!e2!uá is szeman!ikai ké.oz#ció %szeman!ikai e 54e !e7és( nye 7/aszná a!i szabá yok m6$6!! szociá is szabá yok1 - &ustin - Cus!in: nye 7/aszná a! nem e$yszer@en a cse ek7és irány#!ó3aA /anem ma$a a cse ek7és is& Nye 7/aszná a! nemcsak in4ormációá!7i!e A /anem cse ek7és isA ami! az in4ormáció á!7i!e e 7é$/ez 7iszBnk& Bocsána!kérés: kimondani a Rbocsána!SA Re nézés!SA Rne /ara$ud3SA 7a$y Rbocsáss me$S ki4e3ezéseke! :e$nyi a!kozásaink e$y része a nye 7en k#7B i 7i á$ e#rásaA !ények me$á a.e!encia nem csak $ondo a!a ko!óA re4erenciá is e#ró 4unkció kom. & .or!ra e/e! osz!ani: 1& a nye 7en k#7B i 7i á$3e ensé$einek e#rásaA me yek a le#ró 7a$y konstat#v megnyilatkozások %. & bocsána!kérésA $ra!u á ásA a3án ás s!b& " Rk6sz6n6mA e enzemA !isz!e emA b#rá om0&S '& bemu!a!ók " me$7i á$os#!3ákA /o$y /o$yan i eszkednek a me$nyi a!kozásainkA e$y 7i!aA !ársa $ás mene!ébe " Rá #!A !uda!A me$mondA kérdezA e ismerA rá!érA ezárA0&S Searle osz!á yzása %1NLV( . & Bocsána!o! kérek1(& d.ormatí:um ? konstatí:um C 7erbá is me$nyi a!kozásoka! ké! na$y cso..é da erre a kine7ezésA sza7azásA u!as#!ásA sBr$e!ésA !anácso ás s!b& " Rkine7ezA e 7e!A k67e!e A me$ke$ye mezA sBr$e!0&S Q& e k6!e ez5k " 3e e$ze!es ese!ei e k6!e eznek 7a aminek az e 7é$zésreA de ide!ar!oznak a szándékbe3e en!ések is " R#$érA szánA 3a7aso A !ámo$a!0S H& 7ise ked5k " 7e$yes 6ssze!é!e @A a !ársas 7ise kedésse ka.e!encia1: $ramma!ikai ké.or!b#ró #!é e!e! /ozD az #!é e!nek azonban nem ke 7é$ e$esnek ennieA e/e! becs ésA sacco ásA 4e mérés is " Re #!é A !eszA osz!á yozA 3e emez0S 2& 7é$re/a3!ók " /a!a ma!A 3o$oka!A 7a$y be4o yás! $yakoro & .er4ormá unk& Ezek 5szin!ék 7a$y 5szin!é! enek& c.* Aer.* 0eszédaktusok osztál/ozása &ustin a beszédak!usoka! 6! osz!á yba soro !aA az a ábbiak szerin!: 1& #!é kez5k " b#rósá$A d6n!n6kA s.

sengetnek='& I!! a ok?ció ma$a a monda! kie3!ése& Cz i ok?ció a monda! !ar!a maA 7a$yis a !anu ók sBr$e!éseA a 4i$ye em 4e /#7ása& C . & do $oza! #rásakor a !anár a k67e!kez5 monda!o! mond3a: '<t per. .ub iká !a: 1& re.é dákban a beszé 5 ?$y is !e/e!A min!/a ineárisan beszé neA /o o!! e s5d e$es i ok?ciós ak!usa a!erá is: :ama a Q /óna.er ok?ció .* HokBció.ressz#7umok: a beszé 5 á ás! 4o$ a e$y !ényá ássa ka.Fear eA Cus!in !an#!7ánya 1NLV-ban az a ábbi ka!e$óriáka! .usz!án azza A /o$y kimond3a R emondokA me$keresz!e ekA /ada! Bzenek0S KB 6nbsé$: i ok?ciós cé és i ok?ciós er5 k6z6!!& C kérés és a .arancs i ok?ciós cé 3a azonosA csak i ok?ciós ere3Bkben !érnek e e$ymás!ó beszédak!us 7é$re/a3!ása: c :e$nyi a!kozási ak!us c .arancso Q& komissz#7umok: a beszé 5 kB 6nb6z5 mér!ékben e k6!e ezi ma$á!A azaz $aran!á A eskBszikA me$4o$ad H& e2.azok a /a!ásokA ame yeke! a beszéd.edi$ azA a/o$yan a !anu ók ez! a monda!o! ér!e mezik: 4i$ye mez!e!ésA za7arás 7a$y zak a!ás& Cnya 4iá/oz annak bará!n53e e 5!!: RKér még egy . illokBció.erlokBció C beszédak!usok /árom cso. m9lva ki.ar!nerb5 7á !unk ki 7a ami kimondásá7a & .3án beszé /e!Bnk a monda!4a3!ákró %ki3e en!5A kérd5A 4e kiá !óA ó/a3!óA 4e szó #!ó(& .oz#cioná is ak!us c I ok?ciós ak!us e.sésze kávét>' Cz anya ebben az ese!ben k6z7e!7e az! mond3a a n5nekA /o$y nem á szóba 7e e " de ez! nem mond/a!3a neki e$yenesenA mer! akkor 6nma$á! /azud!o ná me$& :ás .ok?ció % ocu!ion: beszéd( " nye 7!ani a$ ér!e mez/e!5 /an$sor és annak kie3!ése c I ok?ció %cse ek7ésA /aszná a!( " az a cse ek7ésA ame ye! a /an$sor kimondásakor 7é$re/a3!unk c .or!3á! kB 6nb6z!e!/e!5k me$A ezek az a ábbiak: c .er ok?ció %/a!ás( .ro.os 4iá/oz: ?nem gondolod" hogy apa tisztá0a tehetne téged>' C modalitás a beszé 5nek a 7a ósá$/oz 4@z5d5 7iszonyaA me y e s5d e$esen a monda!4a3!ában nyi 7ánu me$ az ennek me$4e e 5 nye 7i eszk6z6k %/an$ e3!ésA i$emódokA szórendA e2ikai e emek: kérd5 né7másA módos#!ószóA indu a!szó( e$yB!!ese ré7én& Ennek a a.cso a!banA azaz bocsána!o! kérA sa3ná 3aA $ra!u á A me$k6sz6n '& dek arációkD a beszé 5 me$7á !oz!a!3a e$y !ár$yA szi!uáció kB s5 s!á!uszá! .rezen!a!#7umok: azaz a beszé 5 !a$adA beszámo A me$er5s#! 2& direk!#7umok: azaz a beszé 5 kér 4e szó #!A .

Ko8n L. In: Alé8 Gsaba – Síklaki Ist:án – Ferest/éni Famás )szerk. Komm2niká. ..:WW/u&Yiki.*2 @yelv . Ko8n L.Könyvészet és világhálós források &ustin.& HQ-V1 !o7ábbi o 7asmányok: Searle. AselekvésA B.& 2N-H2 Alé8 Gsaba – Ferest/éni Famás2 !elentés és használat a komm2niká.*2 @yelv .. Ko8n H. In: Alé8 Gsaba – Síklaki Ist:án – Ferest/éni Famás )szerk.*2 Komm2niká.& V2-M1 )iki. Ko8n L..édia: /!!..*2 @yelv .ió I. AselekvésA B.ió .& L-22 Searle. Komm2niká. Komm2niká. AselekvésA B.iós akt2sok szerkezete& In: Alé8 Gsaba – Síklaki Ist:án – Ferest/éni Famás )szerk.ressA .edia&or$WYikiWBeszaCQaCNdak!us-e maCQaCN e! .ió .2 $ 0eszédakt2s mint komm2niká.ió .&A +sirisA 2001A .*2 @yelv .ió . a komm2nikat#v jelenségA B.&A 8enera .ió& In: >orán/i Izséb )szerk. Komm2niká.2 $z illok9.&A +sirisA 2001A .& 2VM-2LV Searle.&A +sirisA 2001A ..2 Közvetett 0eszédakt2sok& In: Alé8 Gsaba – Síklaki Ist:án – Ferest/éni Famás )szerk.ió k2tatása a szemantika és pragmatika határán.2 *ettenért szavak.&A +sirisA 2001A . AselekvésA B.

essé$éreA s mindke!!5 csak e$y !ársada mi a$ e 4o$ado!! 3e en!ésrendszeren be B e/e!sé$esA a/o az énA másik és !ár$y ki3e 6 ése és szimbo ikus re. Szimbolikus interakcionizmus 222 George >erbert 7ead – >erbert 0lumer & 7ead4i elmélet kategóriái2 Be/a7ioris!a é ek!an %in$er " 7á asz(& :eadnek nem i$azán !e!sze!!A .#!iS a !ársada ma!& Nurk8eim szerin! e 7ész az e$yénA a !ársada mi !ények !5 Bnk 4B$$e! enekA ki3e 6 ik az u!aka!& 7ead a ke!!5 e en!mondásának 4e o dásá7a .z5 és /a ószer7ek dkommunikációra a ka masd kia ak#!ása& .3á!szás ké.essé$ek 4izio ó$iai a a.á a!okka szemben " a 7ise kedés! nem !ermésze!es 6sz!6n6k és moz$a!óru$ók szab3ák me$ .3ai! me$/a!ározza: 1& az emberi a$y 4e3 5déseA és 2& az emberi /an$ké.8&<& :ead munkássá$a: .a a.emberi 7ise kedés: szimbo ikusan k6z7e!#!e!! in!erakció .ogalmak2 szimbólum..az emberi 7ise kedés szimbo ikusan k6z7e!#!e!!A nye 7i kommunikáció á !a Ezen ké.szimbo ikus $ondo kodás és ér!e mezés %nye 7( szere.\:EEA 8EI^^IN nyomán 0e:ezető ..róbá !a ki3a7#!ani& :ead a kommunikáció! á #!o!!a a k6zé. interakció.rezen!áció3a me$!6r!én/e!& Ez a 3e en!ésrendszer a !ársas 7a ósá$& &z ember kCl9nállása2 a Oszimbólumalkalmazó állatO2 .!é!e : iden!i!ás!uda!unk ki4e3 5désének a a.a !uda!A az e$yén és a !ársada om ke e!kezése .Szóbeli kommunikáció – 1 előadás Szimbolikus interakcionizmus :ECXA B.e az én!uda! kia ak#!ásábanA az in!erakciók során !6r!én5 ér!e ema ko!ásbanA !e/á! a !ársada mi 7iszonyok a aku ásában .3a az ember 6nre4 e2iós ké.róbá kozikA a me$o dás! a kommunikációban á!3a& ... konstrukció. kon:ergencia.on!ba& Meber e$yének racioná is be á!ásaibó k67e!kez5 cse ek7éss!ra!é$iákbó Ré. em.essé$eA 7a$yis azA /o$y mások szemé7e ássuk 6nma$unka! %:eadA 1NLQ(& Cz én!uda! !e/á! az! 3e en!iA /o$y az én esz a me$4i$ye és !ár$ya& E//ez szBksé$ 7an az 6nma$amra 7ona!koz!a!ás és a szere.átia ..

részei2 ..szic/ikum .I!es me : Zn 7a$yok .el:2 ..3e en!és: a !ársada mi 7a ósá$ kons!rukció3a .* az én.. szimbólumok2 .$yakor a!: >era Birkenbi/ " 6nér!éke és 4e3eze!1 9 a /ozzá ka.* 8árom ala.asz!a a!i ob3ek!um %.ze e!be i á!7é!e e " be eérzés: em.$ondo a!: a másik szere.a k6rnyeze! e en5rzése Szimbolikusan k9z:etített interakció2 Ké! 4a3!a !ársada mi 7ise kedés: 1& 2& a mozdu a!okA $esz!usok " mozdu a!3á!ék szimbo ikusan k6z7e!#!e!! in!erakció " %1( a cse ek7és kezde!eiA a mozdu a!ok azonos a!!i!@d6! 7á !anak ki %2( !6bbiek ma$a!ar!ásának a be4o$adása " 7ise kedés i$az#!ása a !6bbieké/ez Kelentés8ordozó gesztusok.me$o dás me!akommunikáció a.szic8ikum 9sszete:ői2 Fe 4: az énA min! érzékiA !a..!ársada mi di44erenciá ódás 7s& 4izio ó$iai di44erenciá ódás ..ar!nerek nem u$yanaz! a nye 7e! beszé ik: in!erakciós za7arok .csak akkor m@k6dnekA /a k6z6sek " szókincs .cso ódó $yakor a!ok Fudat2 k6rnyeze! !ár$yaira W 6nma$ára sa3á! 7ise kedésnek a másiké/oz i$az#!ása a !uda! 3e en!és/ordozó szimbó umok 4ormá3ábanA nye 7i 4ormában szer7ez5dik az e$yéni !uda! !ársada mi a$ szer7ez5dik& a .a ka mazkodás .. & 7an ábam( & sel.nye 7: a 3e en!és 4orrása . .ének ké.7a ósá$ban az in!erakciós .a ma$yar nem !esz i yen kB 6nbsé$e! " nincsen RIS és RmeS ..én " en$em %sán!#!ó szembeá #!ás1( .re4 e2i7i!ássa rende kezikA 4e !é!e : in!e i$encia& & .azonos reakciók ki7á !ása k6z 5b5 és c#mze!!b5 . mint tCk9rké./a a szimbó umok k6z6sekA a !uda!os a ka mazkodás !ársada mi a$ me$/a!ározo!! .á!ia b.szimbó umok a ka mazása: !uda!os 7ise kedés és %6n(me$4i$ye és .3e en!és " nye 7 " $ondo a!: énér!e mezés W tCkr9z9tt én .

szic/ikum a szociá is ak!us szimbo ikus in!eriorizáció3a& ^unkcioná is énye$e: C 3675be i reakció a !erna!#7 e/e!5sé$ei be é.a.#!e!! én b.nek a 3e en e$i ma$a!ar!ás me$/a!ározásába %racioná is cse ek7és(& C .ze ni ma$uka! más szere.rimi!#7 !ársada mak !e 3esen bekebe ezik az e$yén!A i$azi indi7idua izációra nincs e/e!5sé$& Cz e$yénné 7á ás csak ci7i izá ! !ársada makban e/e!sé$es: i!! e/e! a kB 6nb6z5 szere.#!e!! és reak!#7 én á andó k6 cs6n/a!ásban á e$ymássa : a 4e é.a.i ana!ok a a!! 7á !anak& Ez m@k6d/e! 4e n5!!korban is .on!án me$nyi 7ánu ásokér! 4e e 5s én %s.#!e!! én és a reak!#7 én 6ssze4B$$ésé7e me$y 7é$be a k6z7e!#!és az e$yén és a !ársada om k6z6!!& Sel.be %.eke!A .rezen!á 3a(& Sel.ek á!7é!e é7e sa3á! én!A iden!i!ás! 4e é.ek k6z6!! 7á asz!aniA i!! 7an e/e!5sé$ a szere.asz!a a! o szimbo ikusan k6z7e!#!e!! in!erakciók .* me: 4e é.7ise i az in!eriorizá ! á !a ános másika!& :eakt#v én C s.on!anei!ásA krea!i7i!ás /ordozó3aA indi7idua izá ! szemé yisé$e! re.ek á!7é!e eD a $yerek me$!anu 3aA /o$y mikén! e/e! szere.es ma$á! ki4e3ezni ma$á! !ársada miakD 2& me$nyi 7ánu ási 4ormái rászoru nak a !ársada om !6bbi !a$3a á !a i e 4o$ado!!sá$ra C .#!e!! én részé7é 7á ik& C 4e é.aA mamaA s!b&(& C $yerekek nem /e yezik s!ruk!?rába a szere.es !enni ma$á!A és !uda!os#!ani sa3á! 3e en!ésé! az iden!i!ásnak !ársada mi a$ me$/a!ározo!! s!ruk!?rá3a 7an: o !ársada mi !a.szic/ikum ré7én 6nma$unkró min! érzéki-!a. ay( " már a $yerekek is be e !ud3ák ké.3á!ék %konkré! másik( " szocia izációs e mé e! %$yermekkor( Q& Fzabá y3á!ék %á !a ános másik( " szocia izációs e mé e! %kamaszkor!ó ( 1& Fzere.ek ér!e mezéséreA i!! 36n é!re a ma$ánsz4éra s!b& Cz iden!i!ás á andó 4o yama!A me yben a 4e é.e$yes szere.#!e!! én szo $á !a!3a az a ka ma! a reak!#7 én 7á aszára& Ez a reakció a 4e é.* I2 reak!#7 én& C .#!eni .2 Belép#tett én R:eS: ké.e!& Identitás )én*2 e$yén iden!i!ása: !ár$$yá ké.3á!ék %.asz!a a!i ob3ek!umró %se 4( a ko!unk ké. )ob+ektí: én* kialakulása2 1& Nye 7 " ma$á!ó ér!e!5d5 e 54e !é!e 2& Fzere.ez is 4B$$ a !ársada om!ó : 1& az e$yedB i 4ormákA ame yben az én ké.

ok: bizonyos szBksé$ e!ek kie é$#!ésének e 54e !é!e e 7a ami yen !ársada mi cso. George >erbert2 $ pszi.hik2m" az én és a társadalomA B..* alkalmazott interakcionizmus – szakmai kritika 7a ósá$a ko!ásA 6nma$á! be!e 3es#!5 3ós a!A szimbo ikus mani.* k9z9sség2 mások el:árásainak szocializációs 8atása .me$/a!ározzák a cse ek7és!1 a !ársada om ke e!kezése: 4izio ó$iai a a.3a& azok a ma$a!ar!ásokA me yek az em #!e!! emberi k6z6ssé$ á !a me$/a!ározo!! /e yze!ben k6z6sek: in!ézmények .in.:WWYYY&communica!io&/uWbe7/umankommW200H1Wmead$/7e ics$&/!m ....ióelmélet0eA B.abda3á!ék: baseba %4oo!ba (& Készsé$A /o$y á!7á a 3a a 3á!ékban rész! 7e75 6sszes !6bbi $yerek a!!i!@d3é!A aminek során a kB 6nb6z5 szere.&A <arma!A 200QA ..&A 8ondo a!A 1NLQA .a!!ársaknak 4e ém !ámasz!o!!A i & e$ymássa szemben !ámasz!o!! e 7árásai! ismerni ke A . usz minden 3á!ékos a!!i!@d3é! kB 6n-kB 6n is& C !ársada omban me$ é75 szabá yok /ason ó módon sa3á!#!andók e & Ezek a szabá yok a !ársada masodás során kia aku ó a!!i!@d6kA nem R#ro!!S szabá yok& c.or! 4enná ásaA i e!7e !ársada mi ka.á !a ános !Bk6rké.cso a!oka! !ar! 4ennA s akiknek ma$a!ar!ása 6nér!e mezésének és cse ek7ési !er7einek a a. szer7eze!! k6z6ssé$: az általános másik : K+.& 6ssze4o$ a ó a munká3áró : /!!..& 'H-VH 7ead.2& Fzabá y3á!ékW szabá yozó 3á!ék %$ame( " a 3á!ékok ana ó$iá3ára szabá yok és !ársak 7annakA a !ársak ins!ruá 3ák a cse ek7és!& . %m2 %evezetés a komm2niká.u áció Könyvészet és világhálós források Gri.cso a!ok é!ezése& Cz ember ?$y 7á ik a !ársada om !a$3á7áA /o$y be s57é !eszi a !ársada mi szer7eze!e! d.ek k6z6!! /a!ározo!! 7iszonynak ke 4enná nia& C csa.EKTG> FZ\B*EKT\: " ma$a a !ársada om& Tar!a mazza: 1& Cz RZnS irán! !an?s#!o!! a!!i!@d6ke!A 2& E$ymás irán! !an?s#!o!! a!!i!@d6ke!A Q& C k6z6s !ársada mi cse ek7ések k6z6s a!!i!@d3ei!& Fársadalom2 azoknak a szemé yeknek az 6sszessé$eA akikke az e$yén in!erakciós ka.

sikeres 4é re7eze!5: in4ormáció !uda!os a ak#!ásaA 5szin!e e 5adásmódA 4e készB és ese! e$es kérdésekre és sza7a/i/e!5sé$ me$kérd53e ezésére . :issza8Bzódás.ek!us %be s5 á a. ezése " o!!ó b.modell2 :e$/amis#!ás " 4ik!#7 /e yze! E /a $a!ás " !i!ko ózás :e ébeszé és " !éma me$kerB ése k6z/iede em: non7erbá is kommunikáció me$/amis#!ása ne/éz " szemkon!ak!us kerB éseA /adarásA ide$es ne7e!$é és /azu$sá$ e. ezése W e e.erszoná is me$!é7esz!és e mé e! áncszemei: 1M !é!e " d& me ék e! c..né$y s!ra!é$iai szándék: 1&( bizon/talanság és 8atározatlanság2 r67idsé$A szen7ed5 a akok .erszoná is 7izs$á a! szBksé$essé$e 1NNV " in!er.EEA B\E8++NA 8EI^^IN nyomán 0e:ezető g/akorlat2 /e yze!: Krisz!i !á7o 7an " 4é !ékeny " szomba! es!i bu i 7ki& mássa " me$ e.kiszivárgás .erszoná is me$!é7esz!és e mé e! ..cso a!!erem!és ésW7a$y "4enn!ar!ásD c&( e$yikWmindké! 4é /#rne7ének me$5rzése .erszonális megté:esztés B\. sz9:ői és sz9:ése .az in!er.& N2( . & ?sokáig dolgoztam'" ?nem lehetett hamara00 végezniC' 2&( tá:olságtartás.Szóbeli kommunikáció – 1I előadás Inter. Inter.ki$ondo ! me$!é7esz!és men!á is er54esz#!és! i$énye 1 " mindenre e$yszerre oda4i$ye ni .e!és.á!o$a!ás számonkérés " ma$yarázkodás %4orrás: 8ri44inA .me$!é7esz!és s!ra!é$iai k67e!e ményei: !uda! !? !er/e ése1 .erszonális kommunikáció a.in!er. bezárkózás2 e 4ordu ásA .me$!é7esz!és: in4ormáció mani.o!( 46 6!! .* 8azugságok sz9:ege.u á ása .* a 8azugság :izsgálata korábban: /an$4e 7é!e ek " e$yirány? k6z és: s!a!ikus me$4i$ye és Bu er _ Bur$oon: in!er.me$!é7esz!és e$a ább Q cé ! szo $á : a&( 4e ada!Wcé e éréseD b&( ka.in!erak!i7i!ás: mindké! 4é rész! 7esz benne .kon!ro e 7esz#!ése e$y as.* 8árom megté:esztési ala.erszoná is és e$yéni mo!i7ációk " R7issza!ér5 sz67e$ekS !erme ése ..

ez5dés!5 %V& T( .e barikádo ás a $yanak7ás!ó I8CZFU8]]]]]]]]]]]]]]]]]]]8=CNCK>UF]]]]]]]]]]]]]]<CZ\8FU8 .cs6ndA nye 7i 7á !ás non7erbá is szin!@ 3e zések " szimbo ikus ki7onu ás a 8el/zetből Q&( el8atárolódás " e 7á asz!3uk ma$unka! a tettől . & e$yen 5sdisé$A !6bbes szám? u!a ásokA módos#!ószók " e kenés0 H&( énké.irá : R+!e ó /ibá3aS megté:esztés n/omonk9:etése 2 szerencse+áték - .en reagálnak--k6rk6r6s ész e és-s..minden in!er.* +ó8iszemPség?g/anak:ás2 .artner g/anB+á8oz $yanak7ás 3e eire a me$!é7esz!5 7á !oz!a! 7ise kedésén a aku ás a .ar!ner s!# usá/oz: érdek 5dés ::: érdek 5dés k6z6mb6ssé$ ::: k6z6mb6ssé$ /ara$ ::: /ara$ moso y ::: moso y igazmondók is 8asonlóké.^reud: dobo ó u33ak0 .4 és ka.csolat:édelmező :iselkedés2 bó o$a!ásA 4i$ye mes /a $a!ásA moso y$ás .:iron Zuckermann H !ényez5s mode 3e: a&( !e 3es in4ormáció-kon!ro ra 7a ó !6rek7és b&( /azudozás 4izikai in$erke !5 /a!ása %arousa ( " poligráf1 c&( rossz k#sér5 érzések: b@n!uda!A szoron$ás d&( 6ssze!e!! ko$ni!#7 !ényez5k " !? !er/e és .non7erbá is 3e ekb5 kimu!a!/a!ó a 4é re7eze!ési szándék .$yanak7ásWké!kedés " ez is sz#n3á!éko! i$énye 1 @i.Bu er _ Bur$oon: !e 3es ké.4é e em a e e.6ssz/an$ /iánya1 .!ársada mi szerz5dés %/a $a!ó a$os(: mindannyian 5szin!ék 7a$yunk e$ymás/oz .7e!5 3ó/iszem@sé$1 ..4e ek 3ó ismerik e$ymás! %M& T( .u8atolózás.6nz5 érdekek %L& T( .* kétel/4el8árítás2 megté:esztő alkalmazkodása a .siker: a másik 4é $yanak7ásán m? ik e.O .6ssze!e!! !ényez5k /a!ása a 4é re7eze!5 s!ra!é$iai 7ise kedésére .3ó kommunikációs készsé$ %N& T( .4okozo!! k6 cs6n/a!ás %H&T( .nincs $arancia a sikerre " be4ek!e!és na$yobbA min! eredmény0 d. .:cCornack: a a.* kiszi:árgás .erszoná is kommunikációs /e yze!re ér7ényes1 %me$!é7esz!5re 4okozo!!an0( .

. %m2 %evezetés a komm2niká..&.ook at Aomm2ni..in.edi$: /!!.on!a! anabb ka.& N2-10Q >ankiss Qgnes2 /zélhámos stratégiák .&A <arma!A 200QA .cso a! nyomonk67e!és nyomonk67e!és E!ikai me$4on!o ások: @ant. Na:id R 0urgoon.:WWYYY&an$e 4ire&comW!rekW7oya$erLW Gri.in. Sisella 0ok Könyvészet és világhálós források 0uller.Buda.ióelmélet0eA B.ersdece.:cCornack e$yszer@ me$!é7esz!ésmode 3e: szoros]]]]]]]]]]]]]]]]ma$abiz!os]]]]]]]]]3ó/iszem@sé$]]]]]]]]]..es!: é&n&A .eption *heory in Gri.ation *heory on ine: /!!. Kudee2 Interpersonal )e.:WWYYY&a4irs! ook&comWdocsWin!er. Qgoston.d4 am?$y . %m2 $ Birst .m@7e ési In!éze! ku!a!ási osz!á ya& .& H'-'L . az interperszonális megismerés néhány pro0lémájáról A in: $ társadalom jelei %Fzemio!ikai !anu mányok(& Fzerkesz!e!!e a Né.

né$y s!ra!é$iai szándék: 1&( bizon/talanság és 8atározatlanság2 r67idsé$A szen7ed5 a akok ..erszoná is és e$yéni mo!i7ációk " R7issza!ér5 sz67e$ekS !erme ése .u á ása .EEA B\E8++NA 8EI^^IN nyomán 0e:ezető g/akorlat2 /e yze!: Krisz!i !á7o 7an " 4é !ékeny " szomba! es!i bu i 7ki& mássa " me$ e.az in!er. ezése W e e.* 8azugságok sz9:ege..e!és.o!( 46 6!! .erszoná is me$!é7esz!és e mé e! áncszemei: 1M !é!e " d& me ék e! c.* 8árom megté:esztési ala.kon!ro e 7esz#!ése e$y as.in!er.ek!us %be s5 á a.me$!é7esz!és s!ra!é$iai k67e!e ményei: !uda! !? !er/e ése1 .cso a!!erem!és ésW7a$y "4enn!ar!ásD c&( e$yikWmindké! 4é /#rne7ének me$5rzése .kiszivárgás .erszonális megté:esztés B\. ezése " o!!ó b.me$!é7esz!és: in4ormáció mani.in!erak!i7i!ás: mindké! 4é rész! 7esz benne . & ?sokáig dolgoztam'" ?nem lehetett hamara00 végezniC' 2&( tá:olságtartás. bezárkózás2 e 4ordu ásA .& N2( .Szóbeli kommunikáció – 1I előadás Inter.erszoná is me$!é7esz!és e mé e! .* a 8azugság :izsgálata korábban: /an$4e 7é!e ek " e$yirány? k6z és: s!a!ikus me$4i$ye és Bu er _ Bur$oon: in!er.me$!é7esz!és e$a ább Q cé ! szo $á : a&( 4e ada!Wcé e éréseD b&( ka.á!o$a!ás számonkérés " ma$yarázkodás %4orrás: 8ri44inA .erszonális kommunikáció a..ki$ondo ! me$!é7esz!és men!á is er54esz#!és! i$énye 1 " mindenre e$yszerre oda4i$ye ni .sikeres 4é re7eze!5: in4ormáció !uda!os a ak#!ásaA 5szin!e e 5adásmódA 4e készB és ese! e$es kérdésekre és sza7a/i/e!5sé$ me$kérd53e ezésére . sz9:ői és sz9:ése .erszoná is 7izs$á a! szBksé$essé$e 1NNV " in!er. Inter.modell2 :e$/amis#!ás " 4ik!#7 /e yze! E /a $a!ás " !i!ko ózás :e ébeszé és " !éma me$kerB ése k6z/iede em: non7erbá is kommunikáció me$/amis#!ása ne/éz " szemkon!ak!us kerB éseA /adarásA ide$es ne7e!$é és /azu$sá$ e. :issza8Bzódás.

:cCornack: a a.nincs $arancia a sikerre " be4ek!e!és na$yobbA min! eredmény0 d.4 és ka.6ssze!e!! !ényez5k /a!ása a 4é re7eze!5 s!ra!é$iai 7ise kedésére .!ársada mi szerz5dés %/a $a!ó a$os(: mindannyian 5szin!ék 7a$yunk e$ymás/oz .minden in!er.4okozo!! k6 cs6n/a!ás %H&T( .:iron Zuckermann H !ényez5s mode 3e: a&( !e 3es in4ormáció-kon!ro ra 7a ó !6rek7és b&( /azudozás 4izikai in$erke !5 /a!ása %arousa ( " poligráf1 c&( rossz k#sér5 érzések: b@n!uda!A szoron$ás d&( 6ssze!e!! ko$ni!#7 !ényez5k " !? !er/e és .irá : R+!e ó /ibá3aS megté:esztés n/omonk9:etése 2 szerencse+áték - ..^reud: dobo ó u33ak0 .erszoná is kommunikációs /e yze!re ér7ényes1 %me$!é7esz!5re 4okozo!!an0( .6nz5 érdekek %L& T( .* kétel/4el8árítás2 megté:esztő alkalmazkodása a .4é e em a e e.ar!ner s!# usá/oz: érdek 5dés ::: érdek 5dés k6z6mb6ssé$ ::: k6z6mb6ssé$ /ara$ ::: /ara$ moso y ::: moso y igazmondók is 8asonlóké..7e!5 3ó/iszem@sé$1 .u8atolózás.Bu er _ Bur$oon: !e 3es ké. ez5dés!5 %V& T( . & e$yen 5sdisé$A !6bbes szám? u!a ásokA módos#!ószók " e kenés0 H&( énké.non7erbá is 3e ekb5 kimu!a!/a!ó a 4é re7eze!ési szándék .O .siker: a másik 4é $yanak7ásán m? ik e.$yanak7ásWké!kedés " ez is sz#n3á!éko! i$énye 1 @i.cs6ndA nye 7i 7á !ás non7erbá is szin!@ 3e zések " szimbo ikus ki7onu ás a 8el/zetből Q&( el8atárolódás " e 7á asz!3uk ma$unka! a tettől .* kiszi:árgás .e barikádo ás a $yanak7ás!ó I8CZFU8]]]]]]]]]]]]]]]]]]]8=CNCK>UF]]]]]]]]]]]]]]<CZ\8FU8 .4e ek 3ó ismerik e$ymás! %M& T( .3ó kommunikációs készsé$ %N& T( .* +ó8iszemPség?g/anak:ás2 .artner g/anB+á8oz $yanak7ás 3e eire a me$!é7esz!5 7á !oz!a! 7ise kedésén a aku ás a .csolat:édelmező :iselkedés2 bó o$a!ásA 4i$ye mes /a $a!ásA moso y$ás .6ssz/an$ /iánya1 .en reagálnak--k6rk6r6s ész e és-s. .

ersdece.eption *heory in Gri.:cCornack e$yszer@ me$!é7esz!ésmode 3e: szoros]]]]]]]]]]]]]]]]ma$abiz!os]]]]]]]]]3ó/iszem@sé$]]]]]]]]]. Sisella 0ok Könyvészet és világhálós források 0uller..on!a! anabb ka.cso a! nyomonk67e!és nyomonk67e!és E!ikai me$4on!o ások: @ant.ook at Aomm2ni. %m2 %evezetés a komm2niká. %m2 $ Birst ..edi$: /!!.ióelmélet0eA B.es!: é&n&A .&A <arma!A 200QA .& N2-10Q >ankiss Qgnes2 /zélhámos stratégiák . Qgoston.ation *heory on ine: /!!.in. az interperszonális megismerés néhány pro0lémájáról A in: $ társadalom jelei %Fzemio!ikai !anu mányok(& Fzerkesz!e!!e a Né.in..Buda. Na:id R 0urgoon. Kudee2 Interpersonal )e.m@7e ési In!éze! ku!a!ási osz!á ya& .d4 am?$y .& H'-'L .:WWYYY&a4irs! ook&comWdocsWin!er..:WWYYY&an$e 4ire&comW!rekW7oya$erLW Gri.&.

ortok – . nyomán 0e:ezető g/akorlat2 'W10 .kérdések .Szóbeli kommunikáció – 1II előadás Genolektusok2 nemi dialektusok TCNNENA KEC:CECEA 8EI^^INA <\FZUEA CFEEEFN=ZFA BIEKENBI<.. megszólalás 8átrán/os 8el/zetből c.* @ramarae2 elnémított cso. női társalgás – leírása2 men!e$e!5zések burko ! kérések u$ye-kérdések mérsék 5 ki4e3ezések ud7arias 4e szó #!ások .cso a!!ar!ás 4eminis!a szó!ár sze2uá is zak a!ás . %g/ n/el:et beszélnek4e a nők és a .cso a!!erem!és 7ersus !á3ékoz!a!ás %O( .eminista n/el:észet a nye 7 4ér4iak á !a é!re/ozo!! kons!rukció 111 /a!a om$yakor ás eszk6ze: nye 7i ér!ékrend " kon4ron!a!#7 és me$a ázó szó/aszná a! " a n5k csak ma2& a ka mazkod/a!nak0 n5k k6z6!!i ka.oda4i$ye és .on! e mé e! " /an$s? yos ob3ek!i7i!ás1 %7izs$& !6bbWminden cso.erces beszé $e!és e$y mindenki á !a ismer! cso.iakJ a.ér.* >arding és Mood2 á ás.ri7á! %biza mas( beszéd .* Fannen kérdés.* Lobin Hako.kon4 ik!us in!erku !urá is me$ér!és esé yei - #.cso a!orien!á ! n5k és s!á!usorien!á ! 4ér4iak %in!imi!ás 7ersus /a!a omW4B$$e! ensé$( ka.or!be i /e yze!r5 Weseményr5 e$y 4i? és e$y ány k6z6!! .or! szemsz6$éb5 ( d.!6r!éne!mesé és .el:etése2 nemi nye 7: $ender ec! %$eno ek!us( ka.nyi 7ános beszéd " .on!os sz#nme$/a!ározások dur7a sza7ak /iánya ke7esebb beszédA !6bb oda4i$ye és b.

WmonikaWCseresnyesiWCseresnyesiW02CQC^N^-MCEQ-HHC^-N0H2-C'Q^VCVHM22L]4i esW11&a208eno ek!usok a20%$ender ec!s(&.ook at Aomm2ni.? e !érései %ku!a!ó . :alós )em.ee :i4sud " a3ándék-re!orika W me$/#7ás re!orika E!ikai me$4on!o ások: Garol Gilligan2 eltérő etikai tónus2 gondoskodó nő.essé$ek %7erbá is memóriaA o 7asásér!ésA s!b&( /an$zó beszédben me$mu!a!kozó kB 6nbsé$ek %4ér4i 100-200 <z " n5i beszéd/an$1'0-Q00 <z( 4ono ó$iai kB 6nbsé$ek %r " zD $ " mA ! " !y( a ak!ani kB 6nbsé$ek %nye 7!ani nemA ké.d4 Gri.:WW/ome&/iros/ima-u&ac&3.gQ_cikkgMHN0 .:WWYYY&a4irs! ook&comWmain&c4mW!/eory]resourcesW8ender ec!]F!y esfcon!en!To.ation *heory on ine: /!!. G8eris2 D2ted (ro2p *heory in Gri.oemsWar!ic esW!annen&/!m 7a$y /!!.'.z5k( szin!ak!ikai 7á asz!ások %4e szó #!ásA kérdésekA u$ye-kérdések( szókincs1 %nye 7i !abukA sa3á!os n5i szókincsA !rá$ársá$okA 4inom me$kB 6nb6z!e!ésekA ked7esked5 me$szó #!ások és me ékne7ekA !6 !e ékszókA nyoma!ékos#!ók( e !ér5 normak67e!és %nye 7i konzer7a!i7izmusA nye 7/aszná a!i ?3#!ásokA szo idari!ás( sz67e$4a3!ák 7e$yes cso.es!A 2001& 7ul:ane/.ek " 4razeo o$izmus nye 7/aszná a! nemi %$ender( a a.t /tyles in Gri.i.or!okban 4o yó beszé $e!ések %ke7esebb beszédA !6bbe! szak#!3ák 4é be 5ke!A ri!kábban /a!ározzák me$ a !émá!A $yakrabban e$yes szám e s5 szemé yA rea$á ásA k6zbe7á$ás: Rte ne 0eszélj" am#g én a szavad0a vágok=S( szere. 0eck/ 7ic8ele2 @emi kElön0ségek a komm2niká.edi$: /!!..in. %m2 $ Birst .&A <arma!A 200QA .& 2LV on ine: /!!. am?$y .in.ation *heory on ine: /!!.]T/eoryfcon!en!To. %m2 %evezetés a komm2niká.:WWYYY&usm&maine&eduWcomW$ender ec!W ma$yaru o 7as/a!ó: Fannen2 Diért értjEk félre egymást> Tin!a K6ny7kiadóA Buda. Se/la 0en8abib Könyvészet és világhálós források Gseresn/és Hászló2 $ genolekt2s elméletéhez on ine: /!!.& N2-10Q >uszár Qgnes2 @4i nyelv> Bérfi nyelv> In :a$yar TudományA 200NWQ . Nebora82 (enderle.:WWYYY&ma!ud&ii4&/uW0NmarW0Q&/!m @ramarae..ióelmélet0eA B.in.ió0an in KorunkA 200L& március /!!. Fannen.:WWraysYeb&ne!W.irikus* kCl9nbségek )>uszár* nye 7i ké.ér. %m2 $ Birst .:WWYYY&korunk&or$WOKgnodeWM_e7g200L_/ona.ku!a!ón5 W csa ádné7A me$szó #!ás( me$kB 6nb6z!e!5 nye 7/aszná a! %sze2izmus( me$szBn!e!ésének e/e!5sé$ei :ari ... igazságos .ook at Aomm2ni.:WWYYY&a4irs! ook&comWmain&c4mW!/eory]resourcesW:u!ed]8rou.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->