You are on page 1of 26

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 #H$N % H& TH'N( C)* H+% Chng 1 1.

Khi nim TCDN v cc quan h ti chnh doanh nghip? 2. Vai tr c a gim !"c ti chnh !"i v#i ho$t !%ng &inh doanh? '. Cc qu()t !*nh ch ()u c a qu+n tr* ti chnh doanh nghip? ,. Cc nh-n t" +nh h./ng t#i qu+n tr* ti chnh doanh nghip?

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

Chng 2 1. Chi ph v ph-n 0o$i chi ph 12KD c a doanh nghip? 2. Khi nim3 ph-n 0o$i gi thnh 4+n ph5m trong doanh nghip? '. Vai tr c a gi thnh 4+n ph5m trong doanh nghip? ,. 6h-n tch 7 ngh8a c a vic h$ gi thnh 4+n ph5m trong doanh nghip 4+n 9u:t? ;. 6h-n tch cc nh-n t" +nh h./ng v <in php ti)t &im chi ph3 h$ gi thnh 4+n ph5m trong doanh nghip? =. Doanh thu c a doanh nghip? Cc nh-n t" +nh h./ng !)n doanh thu ti>u th? 4+n ph5m c a doanh nghip? @. ABi nhuCn v tD 4u:t 0Bi nhuCn c a doanh nghip E&hi nim3 7 ngh8a v cch 9c !*nhF? G. 6h-n tch ph.Hng h.#ng tIng 0Bi nhuCn c a doanh nghip? 1J. 6h.Hng php 9c !*nh cc 0o$i thu) ch ()u c a doanh nghip? 11. K>u cLu v n%i dung cH <+n c a ph-n ph"i 0Bi nhuCn trong doanh nghip? Cc 0o$i quM chu(>n dNng c a doanh nghip? Chng 3 1. Ti 4+n c" !*nh v ph-n 0o$i T1CO c a doanh nghip? OPc !iQm 0u-n chu(Qn c a T1CO? 2. Cc ph.Hng php trch &h:u hao T1CO? 6h-n tch .u3 nh.Bc !iQm c a tRng ph.Hng php? '. TrSnh <( 7 ngh8a v ph.Hng php 0Cp &) ho$ch &h:u hao T1CO trong DN? ,. Cc chD ti>u !nh gi hiu 4u:t 4T d?ng T1CO c a doanh nghip? Chng 4 1. Ti 4+n 0.u !%ng v ph-n 0o$i T1AO c a doanh nghip? 2. 6h.Hng php 9c !*nh nhu cLu v"n 0.u !%ng c a doanh nghip? '. Cc chD ti>u !nh gi hiu 4u:t 4T d?ng T1AO c a DN? ,. N%i dung v cc <in php qu+n 07 tiUn mPt? ;. N%i dung v cc qu+n 07 cc &ho+n ph+i thu? =. N%i dung v cc <in php qu+n 07 hng tVn &ho? Chng 5

1. TrSnh <( cc nguWXn vWYn ngIYn haZn v di h$n c a doanh nghi>Zp? 6h-n tch nh[ng !iQm 0Bi v <:t 0Bi &hi 4T d?ng tRng nguVn v"n? 2. Onh gi nh[ng !iQm 0Bi v <:t 0Bi &hi 4T d?ng nguVn v"n di h$n 4o v#i nguVn v"n ng\n h$n? '3 6h-n <i>Zt taXi 4a]n taZm thHXi vaX taXi 4a]n th.HXng 9u(>n? ,. 6h-n tch .u3 nh.Bc !iQm c a cc mW hSnh ti trB v"n &inh doanh c a DN?

6ag^ 1 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

;. 6h-n <it thu> v-Zn haXnh vaX thu> taXi chiYnh? =. TaZi 4ao noYi thu> taXi chiYnh 0aX mWZt hiXnh th.Yc va( nHZ di h$n? `. Onh gi nh[ng !iQm 0Bi v <:t 0Bi &hi 4T d?ng nguVn v"n ca phLn .u !bi 4o v#i v"n ca phLn th.cng?

6ag^ 2 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 #H$N %% H& TH'N( -.% T/#

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

Ch01ng 2 CH% #H2, D34NH TH* 5. 67% NH*/N C84 D34NH N(H%&# -i 9 1: ;OHn v* d nghSn !VngF e%t doanh nghip cf ti 0iu vU 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m g2h nh. 4aud I. Nm bo co 1. 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nImd 1;J.JJJ ci 2. 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm <o cod ;.,;J ci '. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md 2 II. Nm k hoch: Dj tnh nh. 4aud 1. 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nIm tIng 1;k 4o v#i nIm <o co 2. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m h$ ;k 4o v#i nIm <o co. '. Chi ph qu+n 07 doanh nghip v chi ph ti>u th? !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? trong nIm ,. 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm tnh <lng =k 4+n 0.Bng 4+n 9u:t c+ nIm. III. Yu cu: Tnh gi thnh ton <% 4+n ph5m g2h ti>u th? nIm &) ho$ch? -i 9 2 Doanh nghip 2 cf tSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m m nh. 4aud EOHn v*d nghSn !VngF I. T ! "u nm bo co: 1. 1" 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm d 21; 4+n ph5m 2. 1" 0.Bng 4+n 9u:t v ti>u th? thjc t) G thng !Lu nIm v dj &i)n qu7 nV Ch tiu 9 thng u nm DK qu IV 1. 1" 0.Bng 4+n 9u:t E16F ,.1JJ 1.`JJ 2. 1" 0.Bng ti>u th? E16F '.`JJ 1.@JJ '. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md 2JJ E&hWng tha( !ai 4o v#i nIm tr.#cF II. T ! "u nm k hoch: Dj &i)n nh. 4aud 1. 1+n 0.Bng 4+n 9u:t c+ nIm tIng 1Jk 4o v#i nIm <o co. 2. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m h$ 1Jk 4o v#i nIm <o co. '. Chi ph qu+n 07 doanh nghip v chi ph ti>u th? 4+n ph5m EnIm &) ho$ch nh. nIm <o coF !Uu tnh th^o ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th?. ,. Trong nIm ti>u th? h)t 4" 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm v GJk 4" 4+n 9u:t trong nIm. III. Yu cu: Tnh gi thnh ton <% 4+n ph5m m ti>u th? nIm <o co v nIm &) ho$ch c a doanh nghip 2? -i 9 ": En v: nghn ngF CIn co vo ti 0iu 4au c a doanh nghip 23 hb( 9c !*nhd 1. ii thnh ton <% 4+n ph5m m v 4+n ph5m p ti>u th? nIm &) ho$ch? 2. eoc h$ v tq 0 h$ gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? nIm &) ho$ch?

6ag^ " o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

I. T ! "u nm bo co 1. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md r 1+n ph5m md 1.,;J r 1+n ph5m pd 1.;JJ 2. 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. dj tnh cu"i nImd r 1+n ph5m md 1J; ci r 1+n ph5m pd 12J ci II. T ! "u nm k hoch 1. 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nIm dj &i)n nh. 4aud r 1+n ph5m md '.1JJ ci r 1+n ph5m pd 1.`;J ci 2. O*nh moc hao ph vCt t. v 0ao !%ng cho 1 !Hn v* 4+n ph5m nIm Ks nh. 4aud Kh<=n chi ph> 1. Ngu(>n vCt 0iu chnh Tr ng !d Trtng 0.Bng tinh 2. VCt 0iu ph? '. iic cWng ch) t$o 4+n ph5m ,.ps2s3 psKT3K6CO3psTN E2'kF ?1n gi@ ,J 1J 123; ?Anh mBc tiCu hD< ch< 1 E1n FA G# G# 4 G# 1; &g 2J &g 11 &g 1= &g ,&g = &g ;J gic ,J gic

'. Dj ton chi ph 4+n 9u:t chung nIm &) ho$ch nh. 4aud Kh<=n chi ph> 1. TiUn 0.Hng cn <%3 nh-n vi>n qu+n 07 2. ps2s3 psKT3 K6CO3 psTN E2'kF '. Nhi>n 0iu3 !%ng 0jc ,. VCt 0iu ph?3 cWng c? d?ng c? ;. Kh:u hao T1CO =. Cc chi ph &hc <lng tiUn Chi ph> GH chung GJ.JJJ 1J.@JJ ;J.JJJ `1.;JJ G,.;JJ

C#ng: ,. Chi ph 4+n 9u:t chung !.Bc ph-n <a h)t cho 4+n ph5m hon thnh trong nIm &) ho$ch th^o tiUn 0.Hng cWng nh-n 4+n 9u:t 4+n ph5m. ;. Chi ph ti>u th? 4+n ph5m dj tnh <lng ;k v chi ph qu+n 07 doanh nghip <lng 'k gi thnh 4+n 9u:t c a mui 0o$i 4+n ph5m ti>u th? trong nIm =. 6h) 0iu thu hVi tR ngu(>n 0iu chnh 0 ;Jk3 gi 1 &g ph) 0iu 0d 1J `. 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. dj tnh cu"i nIm mui 0o$i 0 1JJ ci. -i 9 I e%t DN cf ti 0iu nh. 4aud En v: nghn ngF %J Nm b@< c@< 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m md r 1+n ph5m tVn &ho ng( 'JvG 0 1.1'J 16. r Dj &i)n qu7 ,d 1+n 9u:t d1J.;@J 16 v ti>u th?d G.@1J 16

6ag^ I o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

2. 1" 0iu dj &i)n '1v12d r Va( ng\n h$nd ;JJ.JJJ r Va( di h$n d 1.;JJ.JJJ EdNng cho 4+n 9u:t &inh doanhF %%J Nm KL h<Mch: Dj &i)n nh. 4aud 1. T$nh h$nh %&n 'u() * ) u )h+ %&n ,h-m: " #$n %h&m ' r 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nImd ,@.;JJ r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md '13; EtIng ;k 4o v#i nIm <o coF r 1" 0.Bng 4+n ph5m dj &i)n &)t d. cu"i nImd 1.;JJ r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a cf thu) iTiTFd ,; r Chi ph qu+n 07 doanh nghip v chi ph ti>u th? 4+n ph5m !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? trong nIm. " C( )$n %h&m *h( r Tang doanh thu ti>u th? c+ nImd ;,J.=`J r Tang gi thnh ton <% c a 4+n ph5m ti>u th? trong nImd '2J.2;J 2. T$nh h$nh khc: r Nh.Bng <n m%t T1CO ngu(>n gi ',J.JJJ E!b &h:u hao 1`;.JJJF. ii nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 1@J.JJJ. Chi ph t-n trang 0$i ti 4+n tr.#c &hi nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 1J.JJJ. r Abi 4u:t va( ng\n h$nd 12kvnIm E;Jk v"n tr+ vo cu"i thng 1 v ;Jk tr+ vo cu"i thng 'F r Abi 4u:t va( di h$nd 1;kvnIm. r Abi tiUn gTi &hWng &w h$n dj tnh trong nIm 0 @2.JJJ. III. Yu cu: sb( tnh cc chD ti>u nIm &) ho$chd 1. Tang doanh thu thuLn? 2. Tang 0Bi nhuCn thuLn tR ho$t !%ng &inh doanh? '. Tang thu) ph+i n%p? . ) /0ng r Thu) iTiT !.Bc &h:u trR c+ nIm &) ho$ch dj &i)nd 11J.2;J r Ton <% 16 ti>u th? v cc ho$t !%ng nh.Bng <n3 thanh 07 T1CO !Uu ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF v#i thu) 4u:t 0 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 2;k.

-i 9 N: e%t doanh nghip cf ti 0iu nh. 4aud En v: nghn ngF I. T ! "u nm bo co: 1. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m ;J 2. Dj &i)n 4" 0iu t#i '1v12d r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. 0 =.'1J 4+n ph5m.

6ag^ N o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r Va( di h$n EdNng cho 4+n 9u:t &inh doanhFd 1.;JJ.JJJ E0bi 4u:t 1;kvnImF II. T ! "u nm k hoch: Dj &i)n nh. 4aud 1. T$nh h$nh %&n 'u() * ) u )h+ %&n ,h-m: r 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nIm ,`.;JJ 4+n ph5m r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm '.;JJ 4+n ph5m r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m h$ 1Jk 4o v#i nIm <o co r Chi ph ti>u th? 4+n ph5m v chi ph qu+n 07 doanh nghip !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? trong nIm r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a cf thu) iTiTF `2 2. T$nh h$nh khc r OLu thng = va( 'JJ.JJJ Ethci h$n 1 nIm3 0bi 4u:t 12kvnImF r Abi tiUn gTi &hWng &w h$nd `'.JJJ r Chi)t &h:u thanh ton cho &hch hng h./ng 0 ,J.JJJ r ABi nhuCn &hcd ;J.JJJ. III. Yu cud sb( 9c !*nhd a3 ABi nhuLn thuLn tR ho$t !%ng &inh doanh nIm &) ho$ch? <3 Tang 4" thu) doanh nghip ph+i n%p nIm &) ho$ch? c3 Tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tang ti 4+n nIm &) ho$ch? . ) /0ng: r Doanh nghip ph+i n%p thu) thu nhCp v#i thu) 4u:t 0d 2;k r 1+n ph5m ch*u thu) ti>u th? !Pc <it3 v#i thu) 4u:t 0 2Jk3 ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF thu) 4u:t 0d 1Jk. r Thu) iTiT !Lu vo !.Bc &h:u trR c+ nIm &) ho$ch 0d 2@J.JJJ r Tang ti 4+n <Snh qu-n nIm Ksd 2.JJJ.JJJ -i 9 , Doanh nghip K cf ti 0iu 4aud En v: nghn ngF I. Nm bo co: 1" 0iu dj &i)n ng( '1v12d r 1" 0.Bng 4+n ph5m m &)t d. ng( '1v12 0 ,;J 4p r Va( di h$n EdNng cho 4+n 9u:t &inh doanhFd `.;JJ.JJJ E0bi 4u:t 1;kvnImF II. Nm k hoch 1J DO KiLn tnh hnh 9=n PuQt F tiCu thR c@c S<Mi 9=n phTm nh0 9Du: #$n %h&m ' r 1" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t c+ nIm tIng 2Jk 4o v#i nIm <o co. r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm <lng 1;k 4" 0.Bng 4+n 9u:t c+ nIm. r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a cf thu) iTiTFd 11J r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md `@ EtIng ,k 4o v#i nIm <o coF. C( + ,i )$n %h&m *h( r Tang doanh thu ti>u th? d `1J.JJJ r Tang gi thnh ton <%d ;`G.=JJ 2. T$nh h$nh khc 12 )3nh nh %4u: r Thanh 07 m%t T1CO !b h)t h$n 4T d?ng3 ngu(>n gi ;2J.JJJ. ii thanh 07 Ech.a thu) iTiTF 0 'J.JJJ. Chi ph thanh 07 Ech.a thu) iTiTF 0 ,.JJJ. r OLu qu7 ' va( ng\n h$nd ,@J.JJJ3 0bi 4u:t 1;kvnIm E;Jk v"n g"c tr+ vo cu"i thng `3 cn 0$i tr+ n"t vo cu"i thng GF

6ag^ , o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r OLu thng , tr+ v"n va( di h$nd 1.;JJ.JJJ r Abi tiUn gTi &hWng &w h$n c+ nIm 0 `,.JJJ III5 Yu cu: sb( 9c !*nhd 1. TD 4u:t 0Bi nhuCn g%p tr>n doanh thu thuLn nIm &) ho$ch? 2. Tq 4u:t 0Bi nhuCn tr.#c thu) tr>n tang doanh thu v thu nhCp &hc nIm &) ho$ch? '. Tang 4" thu) DN ph+i n%p nIm &) ho$ch? . ) /0ng: r NIm <o co chD 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m m. 1+n 0.Bng 4+n ph5m m 4+n 9u:t nIm <o co 0d 1J.JJJ 4p r Tang chi ph xADN v chi ph <n hng tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? c+ nIm. r Ton <% 16 ti>u th? v cc ho$t !%ng nh.Bng <n3 thanh 07 T1CO !Uu ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF. Thu) 4u:t thu) iTiT p d?ng !"i v#i t:t c+ cc 0o$i 4+n ph5m v ho$t !%ng nh.Bng <n3 thanh 07 T1CO 0 1Jk. Tang thu) iTiT !Lu vo !.Bc &h:u trR nIm Ks dj &i)n 0 1J;.=JJ. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. -i 9 U: Doanh nghip 2 cf ti 0iu 4aud En v: nghn ngF I. T ! "u nm bo co 1. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m s 0 `=. 2. Dj &i)n 4" 0iu '1v12 nh. 4aud r 1" 4+n ph5m s ch.a ti>u th? 0 2@J 4+n ph5m. r Va( ng\n h$nd ,=J.JJJ II. T ! "u nm k hoch: dj &i)n nh. 4aud 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m sd r 1+n 0.Bng 4+n 9u:t c+ nImd 12.;JJ 4+n ph5m r Trong nIm 4y ti>u th? h)t 4" 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm v G;k 4" 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm. r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m h$ ;k 4o v#i nIm <o co. r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a cf thu) iTiTF 0d 11G 2. Cc 0o$i 4+n ph5m &hcd r Tang doanh thu ti>u th? c+ nImd ';J.JJJ r ii thnh ton <%d '1G.JJJ '. TSnh hSnh &hcd r Nh.Bng <n m%t T1CO ngu(>n gi ;';.JJJ3 !b &h:u hao 2=;.JJJ. ii nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 2GJ.JJJ. Chi ph nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 @.JJJ. r Abi 4u:t va( ng\n h$n 0 12kvnIm Eton <% v"n g"c v 0bi tr+ vo cu"i thng 'F r Chi)t &h:u thanh ton !.Bc h./ng trong nIm dj &i)n ;J.JJJ III. Yu cu: sb( 9c !*nhd 1. Tang 0Bi nhuCn tr.#c thu) nIm &) ho$ch? 2. Tang 4" thu) DN ph+i n%p nIm &) ho$ch? . ) /0ngd r NIm <o co chD 4+n 9u:t v ti>u th? m%t 0o$i 4+n ph5m. r 1+n ph5m s thu%c din ch*u thu) ti>u th? !Pc <it3 thu) 4u:t 0 ,Jk.

6ag^ U o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r Chi ph ti>u th? v chi ph qu+n 07 doanh nghip !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? trong nIm. r Ton <% 16 ti>u th? v cc ho$t !%ng nh.Bng <n3 thanh 07 T1CO !Uu ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF v#i thu) 4u:t 0 1Jk.Tang thu) iTiT !Lu vo !.Bc &h:u trR nIm Ks dj &i)n 0 1;J.JJJ. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. -i 9 V En v: Tri-u ngF CWng t( pSnh einh cf tSnh hSnh nh. 4aud I. Nm Nd 1" 0iu dj &i)n ng( '1v12 nh. 4aud r Va( ng\n h$nd 2JJ r Va( di h$n d 2JJ EdNng cho 4+n 9u:t &inh doanhF r Dj tr[ vCt t. d 2JJ II. Nm N61 Dj &i)n qu7 n nh. 4aud r Doanh thu ti>u th? 4+n ph5md `2J r Tr* gi vCt t. nhCp vo trong qu7 <lng ;Jk doanh thu ti>u th? 4+n ph5m. r Chi ph trjc ti)p &hcd '; r Chi ph gin ti)p d 22 r Dj tr[ vCt t. cu"i qu7d 1JJ r 1" thu) iTiT !.Bc &h:u trRd ,; r Cu"i thng 1 tr+ ;Jk v"n va( ng\n h$n v ;Jk tr+ vo cu"i thng ' III5 Yu cud Tnh tang 4" thu) CWng t( ph+i n%p qu7 n nIm Nz1? . ) /0ngd z T:t c+ cc 4+n ph5m ti>u th? !Uu ch*u thu) ti>u th? !Pc <it3 v#i thu) 4u:t 0 2Jk v ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF3 thu) 4u:t 1Jk. z Abi 4u:t va( ng\n h$n 0 12kvnIm v va( di h$n 0 1;kvnIm z Thu) 4u:t thu) thu nhCp doanh nghip 0 2;k. -i 9 W En v: Tri-u ngF TSnh hSnh 4+n 9u:t &inh doanh qu7 n nIm N c a CWng t( 2 nh. 4aud 1. 1" 0iu ng( 1v1 nh. 4aud r Dj tr[ vCt t.d 2JJ r Va( di h$n EdNng cho 12KDFd 2JJ r Va( ng\n h$nd 2JJ 2. TSnh hSnh &inh doanh trong qu7 r Doanh thu <n hngd GJJ r Tang gi thanh ton vCt t. nhCp vo trong qu7d `1; r Chi ph trjc ti)p &hcd '@ r Chi ph gin ti)pd 1; r 1" thu) iTiT !Lu vo !.Bc &h:u trR 0 `2 '. Dj tr[ vCt t. cu"i qu7d 1JJ ,. Doanh nghip n%p thu) iTiT th^o ph.Hng php &h:u trR3 v#i thu) 4u:t 0 1Jk cho c+ mua v <n hng3 thu) 4u:t thu) thu nhCp doanh nghip 0 2;k ;. Abi 4u:t va( di h$n 1;kvnIm v va( ng\n h$n 0 12kvnIm Ev"n tr+ vo qu7 nnF Yu cu: Tnh tang 4" thu) CWng t( ph+i n%p qu7 n nIm N? 6ag^ V o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

-i 9 1 .n v: Tri-u ng/ Cu"i nIm N3 doanh nghip p cf tSnh hSnh nh. 4aud r Va( di h$n EdNng cho 12KDFd 2JJ r Va( ng\n h$nd 2JJ r Dj tr[ vCt t.d 2JJ Ng( 1v1vNz1 DN ti)n hnh &inh doanh3 cc thWng tin vU tSnh hSnh 4+n 9u:t &inh doanh trong qu7 n nh. 4aud 1. Doanh thu <n hng mui thngd GJJ 2. Tr* gi vCt t. mua tR trong n.#c Ech.a cf thu) iTiTF mui thngd =JJ '. NhCp &h5u vCt t. hng thng3 gi tnh thu) nhCp &h5u 0 @J ,. Chi ph trjc ti)p &hc mui thngd 'J ;. Chi ph gin ti)p mui thngd 2J =. DN n%p thu) iTiT th^o ph.Hng php &h:u trR3 thu) 4u:t 0 1Jk cho c+ mua3 <n hng v nhCp &h5u. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k `. Abi va( di h$nd 1;kvnIm3 0bi va( ng\n h$nd 12kvnIm3 v"n tr+ vo qu7 nn @. Dj tr[ vCt t. cu"i qu7d 1JJ Yu cud Tnh tang 4" thu) ph+i n%p v 0Bi nhuCn 4au thu) qu7 n nIm Nz1 0i1t r2ng d cc 0o$i vCt t. nhCp &h5u ph+i ch*u thu) nhCp &h5u 2Jk v thu) ti>u th? !Pc <it 0 1Jk.

6ag^ W o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 Ch01ng " X*YN TZ[ T.% GYN C' ?[NH

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

-i 9 1 OQ !p ong (>u cLu qu+n 07 4+n 9u:t &inh doanh3 !Lu nIm Nz1 doanh nghip 2 mua v !.a vo 4T d?ng m%t dn m( vi tnh gVm ; m(. ii mua Ech.a cf thu) iTiTF 0 1J triu !Vngvm(. Tang chi ph vCn chu(Qn3 0\p !Pt v ch$( thT 0d ; triu !Vng. Thci gian 4T d?ng dj tnh 0 ; nIm. Yu cu 1. ACp <+ng 9c !*nh moc &h:u hao v tq 0 &h:u hao hng nIm c a dn m( vi tnhd a3 Th^o ph.Hng php &h:u hao <Snh qu-n <3 Th^o ph.Hng php &h:u hao 4" d. gi+m dLn cf !iUu chDnh 2. 1o 4nh moc trch v tq 0 trch &h:u hao hng nIm v nhCn 9{t vU t"c !% thu hVi v"n !Lu t. th^o 2 ph.Hng php tr>n? . ) /0ngd Doanh nghip n%p thu) iTiT th^o ph.Hng php &h:u trR -i 9 2 e%t CWng t( ca phLn 0-m 4+n mua m%t thi)t <* 4:( gu c a NhCt p+n. Thi)t <* n( !.Bc nhCp th^o gi |}p t$i c+ng }1mKm 0 1;J.JJJ ~1D <lng v"n va( c a Vi^tcompan& v#i 0bi 4u:t ;kvnIm. Thi)t <* cf trtng 0.Bng 0 =2 t:n3 chi ph vCn chu(Qn tR c+ng }1mKm vU t#i s+i 6hng 0 1J ~1Dvt:n. 6h <+o hiQm mua c a p+o Vit 0 J31k Etnh tr>n gi muaF3 chi ph <"c d3 vCn chu(Qn vU t#i CWng t( 0 2J triu !Vng. Chi ph 0\p !Pt ch$( thT v cc chi ph &hc 0 1; triu !Vng. Thci gian &Q tR &hi m/ AvC cho t#i &hi !.a thi)t <* vo 0m vic 0 = thng Ethci h$n va( v"n th^o hBp !Vng 0 = thng v tr+ 0bi 1 0Ln cNng v"n g"c &hi &)t thcF. Thi)t <* n( &hi nhCp &h5u vU ph+i ch*u thu) nhCp &h5u v#i thu) 4u:t 0 2Jk v thu) iTiT 0 ;k. Yu cu: 1. 2c !*nh ngu(>n gi c a thi)t <*? 2. Dja th^o hV 4H thi)t &)3 CWng t( 9c !*nh thci gian 4T d?ng dj &i)n c a thi)t <* 0 ; nIm v dj !*nh 4y p d?ng ph.Hng php &h:u hao 4" d. gi+m dLn cf !iUu chDnh. sb( 9c !*nh 4" tiUn ph+i trch &h:u hao hng nIm c a thi)t <* tr>n? 0i1t r2ngd r CWng t( n%p thu) iTiT th^o ph.Hng php &h:u trR r Cc chi ph <"c d3 vCn chu(Qn vU cWng t(3 chi ph 0\p !Pt3 ch$( thT !Uu tnh th^o gi ch.a cf thu) iTiT. r Tq gi ngo$i t an !*nh / mocd 2J.JJJ VNDv~1D -i 9 ": En v: Tri-u ngF e%t doanh nghip cf tSnh hSnh vU T1CO nIm &) ho$ch nh. 4aud r Tang ngu(>n gi T1CO !Lu nImd 1J.;JJ. Trong !f3 m%t 4" T1CO !b h)t &h:u hao nh.ng vn 4T d?ng !.Bc3 cf ngu(>n gid ;JJ. r 1" &h:u hao 0uM &) tnh !)n thci !iQm !Lu nImd 1.@JJ r Dj &i)n tSnh hSnh <i)n !%ng T1CO trong nIm nh. 4aud 1. Thng '3 thanh 07 m%t T1CO !b &h:u hao h)t tR nIm <o co3 ngu(>n gi 0 1=J3 !Vng thci mua m%t T1CO v !.a vo 4T d?ng3 ngu(>n gi 0 2,J. 2. Thng ,3 nh.Bng <n m%t T1CO cf ngu(>n gi 1@J E!b &h:u hao ;JkF

6ag^ 1 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

'. Thng `3 nhCn 0$i m%t T1CO cf ngu(>n gi ''J tR doanh nghip 0i>n doanh g2h3 gi !nh 0$i c a s%i !Vng giao nhCn 0 12J. ,. Th^o hBp !Vng3 thng @ DN 4y cho thu> ho$t !%ng m%t T1CO cf ngu(>n gi 0 2;J3 !b &h:u hao ,Jk3 thci gian cho thu> 0 1J thng. ;. Thng G !.a m%t T1CO !ang 4T d?ng !i gfp v"n 0i>n doanh v#i DN gKh cf ngu(>n gi 0 '=J E!b &h:u hao !.Bc 1JJF. =. Thng 11 h)t h$n 4T d?ng m%t T1CO3 ngu(>n gi 0 1'@3 nh.ng DN dj &i)n 4y ti)p t?c 4T d?ng t#i thng 2 nIm 4au m#i thanh 07. `. TD 0 &h:u hao tang hBp <Snh qu-n 0 1Jk @. Tang doanh thu thuLn c+ nIm 0 ,.2JJ Yu cud sb( 9c !*nhd 1. eoc trch &h:u hao nIm &) ho$ch? 2. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n c" !*nh nIm &) ho$ch? -i 9 I: Doanh nghip K cf ti 0iu nh. 4aud En v: tri-u ngF I. T ! "u nm bo co: 1. Th^o 4" 0iu ng( 'JvG cho <i)td r Tang ngu(>n gi T1CO 0 1,.GJJ Etrong !f tang ngu(>n gi T1CO ph+i trch &h:u haod 1,.JJJF r 1" &h:u hao 0uM &) 0 `.2JJ. 2. Dj &i)n qu7 ,d r Thng 1J3 mua m%t thi)t <* chu(>n dNng cf ngu(>n gi 0 ,@J r 1" &h:u hao T1CO trch trong qu7 0 2@J. II. T ! "u nm k hoch Dj &i)n tSnh hSnh <i)n !%ng T1CO trong nIm nh. 4aud 1. Thng 23 4y mua v !.a vo 4T d?ng m%t d-( chu(Un 4+n 9u:t cf ngu(>n gi 0 GJJ. 2. Thng ;3 4y nhCn v"n gfp 0i>n doanh <lng m%t T1CO3 gi !nh gi c a h%i !Vng 0 G=J. '. Thng 113 DN 4y nh.Bng <n m%t 9^ t+i cf ngu(>n gi 0 12J E!b &h:u hao !.Bc ;JkF. ,. Tq 0 &h:u hao tang hBp <Snh qu-n nIm &) ho$ch 0 1Jk. Yu cu: 2c !*nh 4" tiUn &h:u hao T1CO nIm Ks? -i 9 N: En v: Tri-u ngF e%t doanh nghip cf ti 0iu nh. 4aud I. T ! "u nm bo co 1. Th^o 4" 0iu tang &)t ti 4+n ng( 'JvG cho <i)td r Tang ngu(>n gi T1COd 1.`;J. r 1" &h:u hao 0uM &)d '`J r eoc trch &h:u hao thng G 0d ,; 2. Thng 113 doanh nghip dj &i)n 4y thanh 07 m%t 4" T1CO h)t h$n 4T d?ng cf ngu(>n gi @J3 tq 0 &h:u hao Gk vnIm '. Thng 123 doanh nghip mua 4\m m%t thi)t <* dNng cho 4+n 9u:t tr* gi '=J3 tq 0 &h:u hao 1,kvnIm II. T ! "u nm k hoch: 1. Chi ph 9-( djng cH <+n d/ dang !Lu nIm 0 =JJ.

6ag^ 11 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

2. Th^o &) ho$ch 9-( djng cH <+n v mua 4\m m( mfc thi)t <*d r Thng '3 <% phCn 2DCp hon thnh <n giao m%t ph-n 9./ng 4+n 9u:t mPt hng m#i v#i gi dj ton '`23 tq 0 &h:u hao 12kvnIm. r Thng =3 !.a m%t 4" m( mfc thi)t <* cf ngu(>n gi `J !i 4Ta ch[a 0#n th^o !*nh &w3 tq 0 &h:u hao 1;kvnIm. r Thng 1J3 doanh nghip 4y nh.Bng <n m%t 4" T1CO &hWng cLn 4T d?ng cf ngu(>n gi `23 tq 0 &h:u hao 12kvnIm3 4" &h:u hao !b trch 0 '=. '. Chi ph 9-( djng cH <+n d/ dang cu"i nIm dj tnh 0 'JJ. ,. Dj &i)n tang doanh thu thuLn c+ nIm 0 ;@J Yu cud 1. Tnh 4" tiUn &h:u hao trch nIm &) ho$ch c a DN? 2. Tnh hiu 4u:t 4T d?ng T1CO nIm Ks? -i 9 ,: En v: Tri-u ngF CIn co vo ti 0iu 4au c a doanh nghip K hb( 9c !*nhd 1. 1" tiUn &h:u hao T1CO nIm &) ho$ch? 2. siu 4u:t 4T d?ng T1CO nIm &) ho$ch? I. T ! "u nm bo co 1. 1" 0iu tang &)t ti 4+n ng( '1v12 nh. 4aud r Ngu(>n gi c a T1CO 0 1;.@JJ r 1" KsAKd 1.@JJ II. T ! "u nm k hoch 1. Thng 13 nhCn v"n gfp 0i>n doanh <lng m%t T1CO gi !nh gi c a h%i !Vng 0 1,,3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm. 2. Thng ,3 m%t 4" m( mfc thi)t <* 4+n 9u:t h)t thci h$n 4T d?ng cf ngu(>n gi 2,J3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm3 dj &i)n thanh 07 vo nIm 4au. '. Thng ;3 doanh nghip dj &i)n cho thu> ho$t !%ng m%t 4" T1CO ch.a cLn dNng cf ngu(>n gi 2=J3 tq 0 &h:u hao 11kvnIm. Chi ph cho thu> dj tnh 0 1@. ,. Thng `3 4y ti)n hnh 1CA m%t 4" T1CO cf ngu(>n gi 1GJ3 tq 0 &h:u hao @kvnIm. ;. Thng 113 hin !$i ho m%t d-( chu(Un cWng ngh3 0m tIng th>m gi tr* 0 G=3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm. =. Thng 123 nh.Bng <n m%t T1CO trong &ho dj tr[ cf ngu(>n gi 0 2',3 tq 0 &h:u hao GkvnIm E4" &h:u hao !b trch th^o dj &i)n 0 `JF `. Tang doanh thu thuLn c+ nIm dj &i)nd '1.;JJ 0i1t r2ng: eoc trch &h:u hao thng 12 nIm <o co 0d 12J -i 9 U: En v: Tri-u ngF CIn co vo ti 0iu 4au c a doanh nghip e. sb( 9c !*nhd 1. 1" tiUn trch &h:u hao T1CO nIm &) ho$ch? 2. siu 4u:t 4T d?ng T1CO nIm &) ho$ch? %J T ! "u nm bo cod 1. Th^o 4" 0iu tr>n <+ng tang &)t ti 4+n ng( 'JvGd r Tang ngu(>n gi T1COd '.1JJ r 1" &h:u hao 0uM &) 0 d ;1J 2. Dj &i)n qu7 ,d

6ag^ 12 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r Thng 1J 4y thanh 07 m%t 4" T1CO do h)t h$n 4T d?ng3 cf ngu(>n gi `J3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm. r Thng 113 thu> ti chnh m%t T1CO dNng cho 4+n 9u:t3 tr* gi `2J3 tq 0 &h:u hao 0 1JkvnIm II. T ! "u nm k hoch 1. Th^o &) ho$ch mua 4\m m( mfc thi)t <*d r Thng 23 DN 4y mua v !.a vo 4T d?ng m%t d-( chu(Un 4+n 9u:t mPt hng m#i3 gi dj ton 22J3 tq 0 &h:u hao GkvnIm. r Thng `3 doanh nghip 4y mua 4\m m%t 4" thi)t <* 4+n 9u:t tr* gi 1@J3 tq 0 &h:u hao @kvnIm. 2. Trong thng G3 doanh nghip 4y !.a m%t 4" m( mfc thi)t <* cf ngu(>n gi 1JJ3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm !i 4Ta ch[a 0#n th^o !*nh &w3 dj ton chi ph 4Ta ch[a 0#n 0 1J. '. Thng 123 4y nh.Bng <n m%t T1CO &hWng cLn dNng ngu(>n gi 0 G=3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm. 1" &h:u hao !b trch 0 ,J. ,. Tang doanh thu thuLn c+ nIm dj &i)n 0 @.JJJ 0i1t r2ng: eoc trch &h:u hao thng G nIm <o co 0d =J -i 9 V: CWng t( 2 cf ti 0iu nh. 4aud En v: Tri-u ngF I. Nm bo co: 1. CIn co <+ng c-n !"i &) ton ng( '1v12d r Tang ngu(>n gi T1COd 2=.;JJ Etrong !fd ngu(>n gi &hWng ph+i trch Ks 0 ;JJF r 1" &h:u hao 0( &)d ;.@JJ II. Nm k hoch: Dj &i)n nh. 4au 1. Thng 23 mua m%t WtW t+i cf ngu(>n gi G=J3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm. 2. Thng ;3 hin !$i hfa m%t 4" thi)t <* 4+n 9u:t 0m tIng th>m ngu(>n gi 0 12J Etq 0 &h:u hao 11kvnImF. '. Thng `3 thanh 07 m%t T1CO cf ngu(>n gi 0 '=J E!b h)t h$n 4T d?ng tR nIm <o coF3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm. ,. Thng 113 !.a m%t 4" T1CO !i gfp v"n 0i>n doanh v#i DN gKh cf ngu(>n gi =1J3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm E!b trch &h:u hao ;JkF. ii !nh 0$i c a h%i !Vng giao nhCn 0 ,@J. ;. Tang doanh thu thuLn c+ nIm 0d 2`.1JJ Yu cu: sb( 9c !*nhd 1. TiUn &h:u hao T1CO nIm &) ho$ch? 2. siu 4u:t 4T d?ng T1CO nIm &) ho$ch? 0i1t r2ng: eoc trch &h:u hao thng 12 nIm <o co 0d 12; -i 9 W: e%t doanh nghip nh n.#c cf ti 0iu nh. 4aud En v : tri-u ngF I. T ! "u nm bo co 1. Th^o 4" 0iu &) tond r Tang ngu(>n gi T1CO ng( 'JvG 0 12.=JJ r 1" tiUn &h:u hao T1CO trch trong thng G 0d @2 '. TSnh hSnh <i)n !%ng T1CO dj &i)n trong qu7 , nh. 4aud z Thng 11 mua m%t W tW t+i E!b qua 4T d?ngF v#i gi tho+ thuCn 0 '2,3 tq 0 &h:u hao @kvnIm.

6ag^ 1" o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

z Thng 12 nh.Bng <n cho cWng t( m%t 4" T1CO !ang 4T d?ng cf ngu(>n gi 0 ,'2 E!b &h:u haod ='F3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm. II. Nm k hoch: Dj &i)n nh. 4aud 1. Thng 1 nhCn v"n gfp 0i>n doanh <lng m%t T1CO gi !nh 0$i c a h%i !Vng giao nhCn 0 `2J3 tq 0 &h:u hao 1,kvnIm. 2. Thng , 4y !.a m%t 4" T1CO !ang dj tr[ !^m gfp v"n 0i>n doanh3 cf ngu(>n gi 0 ;,J triu !Vng3 tq 0 &h:u hao 1;kvnIm3 h%i !Vng !nh gi ,@J triu !Vng. '. Thng ; thu> ti chnh m%t T1CO cf ngu(>n gid =JJ3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm. ,. Thng @ h)t h$n 4T d?ng m%t T1CO cf ngu(>n gid @JJ3 tq 0 &h:u hao GkvnIm3 dj !*nh thanh 07 vo nIm 4au. Yu cud sb( 9c !*nhd 1. 1" tiUn &h:u hao T1CO qu7 , nIm <o co? 2. Tang moc trch &h:u hao T1CO trch trong nIm &) ho$ch? -i 9 1 : T$i m%t doanh nghip cf ti 0iu 4aud .n v: tri-u ng/ I. T$nh h$nh T7C8 9u nm k hoch r Tang ngu(>n gi T1CO hin cf t$i doanh nghipd 1G.JJJ r 1" &h:u hao 0( &) 0 =.;JJ II. T/ong nm k hoch 1o4nh ngh ", 12 k n nh %4u: 1. Thng 13 mua m%t thi)t <* qu+n 07 ngu(>n gi `2 !.a nga( vo 4T d?ng. 2. Thng ,3 cho thu> ho$t !%ng m%t thi)t <* 4+n 9u:t dj tr[ trong &ho cf ngu(>n gi 12J. '. Thng =3 nhCn v"n gfp 0i>n doanh <lng m%t thi)t <* chu(>n d?ng3 cf ngu(>n gi 11J3 gi !nh 0$i 0 GJ. ,. Thng @3 nh.Bng <n m%t W tW t+i cf ngu(>n gi '=J3 !b &h:u hao 'Jk. Yu cu: 1. Tnh 4" tiUn &h:u hao nIm &) ho$ch? 2. Tnh hiu 4u:t 4T d?ng T1CO nIm &) ho$ch? 0i1t r2ng: r Cc T1CO ph+i trch &h:u hao c a doanh nghip !.Bc chia thnh , nhfm cf tq 0 &h:u hao nh. 4aud GTT Nh\m T] S KhQu hD< nm ;^_ 1 2 ' , Nh cTa Thi)t <* qu+n 07 6h.Hng tin vCn t+i e( mfc thi)t <* G 1J 12 1;

r Doanh thu thuLn nIm &) ho$ch 0 ;@.JJJ r eoc trch &h:u hao thng 12 nIm <o co 0d 11; Ch01ng I X*YN TZ[ T.% GYN 6`* ?aN(

6ag^ 1I o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

-i 1: Cf taXi 0i>Zu cu]a mWZt doanh nghi>Zp nh. 4aud En vi3: tri-u ngF '4 5m 6 ( : T1AO t$i cc thci !iQmd 1v1d 2.@,; '1v'd 2.@;2 'Jv=d 2.@`, 'JvGd 2.@`J DK '1v12 d 2.@`; 04 5m *1 h ,(h: Dj &i)n nh. 4aud 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5md r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm 0 1@J 4" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm 0 '.;G= 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm 0 1G= r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 ;3= ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m 0 '3' E tIng 1Jk 4o v#i nIm <o coF. C6ps v C6xADN !Uu <lng ;k gi thnh 4+n 4u:t c a 4" 4+n ph5m ti>u th? trong &w. 2. Tang doanh thu thuLn nIm &) ho$ch tIng 2;k 4o v#i nIm <o co '. Kw thu tiUn trung <Snh gi+m G ng( 4o v#i nIm <o co ,. Abi tiUn gTi &hWng &w h$nd @; ;. Ti 4+n c" !*nh <Snh qu-n 0 '.'1; Yu cu: 1. T3nh h "u %u() %: 1+ng T7;8 nm k hoch< 2. T3nh )= %u() !> nhu?n %4u )hu )/n )@ng ) %&n nm k hoch < 0i1t r2ng: 7 1+n ph5m ch*u thu) TTOp thu) 4u:t ,Jk3 ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n nIm <o co v nIm &) ho$ch !Uu dj tnh <lng ,Jk T1AO -i 2: e%t doanh nghip cf ti 0iu nh. 4aud En v: tri-u ngF AB Nm bo co: 1. T1AO t$i cc thci !iQmd 1v1 d 1'.;@; '1v'd 1'.G'23= 'Jv=d 1'.G;, 'JvGd 1,.1'@3= DK '1v12d 1'.G;; 2. Tang ngu(>n gi T1CO cu"i nIm 0 2G.@`J Etrong !fd T1CO &hWng ph+i trch &h:u hao 0 1.;JJF Kh:u hao 0( &) 0 `.;=J .B Nm k hoch: 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5md r 1+n ph5m md 1" 0.Bng &)t d. !Lu nIm 0 1.,'; 4" 0.Bng 4+n 9u:t trong nIm 0 1=.2,; 1" 0.Bng &)t d. cu"i nIm 0 1.J=J ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 = r 1+n ph5m &hcd Doanh thu thuLn c+ nIm 0 ,.J@J 2. Tang doanh thu thuLn nIm &) ho$ch tIng 2;k 4o v#i nIm <o co. Tq 4u:t 0Bi nhuCn Etr.#c thu)F doanh thu thuLn nIm &) ho$ch 0 1Jk. '. 1" vng qua( cc &ho+n ph+i thu gi+m 23; vng 4o v#i nIm <o co ,. TSnh hSnh <i)n !%ng ti 4+n c" !*nh trong nImd r Thng 'd eua m%t T1CO dNng cho 4+n 9u:t3 ngu(>n gi GJJ r Thng `d Thanh 07 m%t T1CO !b &h:u hao h)t tR nIm tr.#c ngu(>n gi ;@J. ii tr* thanh 07 &hWng !ng &Q

6ag^ 1N o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r Thng 11d Nh.Bng <n m%t T1CO !ang dNng / <% phCn <n hng ngu(>n gi 1.2JJ3 !b &h:u hao 'Jk. ii nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 @=J. Chi ph nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 @. r 1" tiUn &h:u hao trch trong nIm &) ho$ch 0 `JJ Yu cu: CDE 'c 9Fnh: 1. siu 4u:t 4T d?ng T1AO nIm <o co v nIm &) ho$ch? 2. Tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n nIm &) ho$ch? 0i1t r2ng: 7 16 m ch*u thu) TTOp thu) 4u:t 2Jk. T:t c+ cc 4+n ph5m ti>u th? v ho$t !%ng nh.Bng <n3 thanh 07 T1CO !Uu ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n nIm <o co v &) ho$ch !Uu dj tnh <lng ,Jk T1AO -i ": Doanh nghi>Zp 2 cf ti 0iu 4aud En vi3: tri-u ngF AB Nm bo co: 1. Ti 4+n 0.u !%ng <Snh qu-n cc qu7 0d '.'=@ '.'@J '.'@; '.'=` 2. TSnh hSnh T1COd 1" 0iu ng( 'JvGd Tang ngu(>n gi T1CO 0 G.;2J. Kh:u hao 0( &) 0d '.G;J Dj &i)n qu7 ,d r Thng 11d O^m gfp v"n 0i>n doanh <lng m%t T1CO ngu(>n gi '=J3 !b &h:u hao =J r Thng 12d eua m%t T1CO ngu(>n gi `2J r 1" tiUn &h:u hao trch trong qu7 0 12J. .B Nm k hoch: Dj &i)nd 1. Doanh thu thuLn 0 1=.2JJ EtIng 2Jk 4o v#i nIm pCF. 2. Tq 4u:t 0Bi nhuCn Etr.#c thu)F doanh thu thuLn 0 1Jk '. 1" vng qua( &ho+n ph+i thu tIng 23; vng 4o v#i nIm <o co ,. TSnh hSnh T1COd r Thng ,d eua m%t T1CO3 ngu(>n gi ;`=. r Thng Gd Thanh 07 m%t T1CO !b h)t h$n 4T d?ng ngu(>n gi ,GJ Eii tr* thanh 07 &hWng !ng &QF. OVng thci !.a m%t T1CO tR dj tr[ ra 4T d?ng3 ngu(>n gi ;,J. r 1" tiUn &h:u hao trch trong nIm &) ho$ch dj tnh @1J. Yu cu: Tnh cc chD ti>u nIm &) ho$chd 1. KS thu tiUn trung <Snh? 2. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng? '. Tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n? 0i1t r2ng : r Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n <Snh qu-n nIm <o co v nIm &) ho$ch !Uu dj tnh <lng 2Jk T1AO. -i I: eWZt DN chD 4+n 9u:t v ti>u th? m%t 0o$i 4+n ph5m cf ti 0iu 4aud En vi3: tri-u ngF '4 5m 6 ( : r Ti 4+n 0.u !%ng <Snh qu-n cc qu7 0 d @.';J @.,=J @.'GJ @.,JJ r Tang doanh thu thuLnd ,2.JJJ

6ag^ 1, o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

04 5m *1 h ,(h: 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5md r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm 0 1;J 4" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm 0 '.@,J 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm 0 1JJ r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 =3@,. r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m 0 ,3G, Eh$ ;k 4o v#i nIm <o coF. r Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 DN !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 16 ti>u th? trong &w. 2. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng tIng 2Jk 4o v#i nIm <o co. '. Ti 4+n c" !*nh <Snh qu-n 0 '.J`@3; Yu cu: 1. Tnh 4" vng qua( cc &ho+n ph+i thu3 &w thu tiUn trung <Snh nIm <o co v nIm &) ho$ch 2. Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn Etr.#c thu)F tang ti 4+n nIm &) ho$ch? 0i1t r2ng : r 1+n ph5m ch*u thu) TTOp thu) 4u:t 2Jk3 ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF3 thu) 4u:t 1Jk. r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n nIm <o co v nIm &) ho$ch !Uu dj tnh <lng 2;k T1AO -i N: Doanh nghip 2 chu(>n 4+n 9u:t v ti>u th? m%t 0o$i 4+n ph5m cf ti 0iu nh. 4aud .n v tri3u ng/ '8 T9i +i-u nm 6 ( : r 1" d. T1AO t$i cc thci !iQmd 1v1d `2J '1v'd =GJ 'Jv=d =@J 'JvGd `2J DK '1v12d `JJ r 1" 4+n ph5m &>Yt d. dj tnh !)n '1v12 0 ;; 4+n ph5m. r Doanh thu thuLn vU ti>u th? 4+n ph5m c+ nImd ,.2JJ. r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md ,3@ 08 T9i +i-u nm *1 h ,(h: Dj &i)n tSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m nh. 4aud r 1" 0.Bng 4+n 9u:t c+ nImd `=; 4+n ph5m. 1" 0.Bng &)t d. cu"i nImd 22J 4+n ph5m. r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m tIng 1Jk 4o v#i nIm <o co. Chi ph ti>u th? 4+n ph5m v chi ph qu+n 07 DN !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? trong nIm. r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 `3G2 r siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng tIng 2;k 4o v#i nIm <o co r Ti 4+n cWY !iZnh <iXnh qu-n nIm &>Y hoaZchd 1.2;J Yu cu: Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n nIm &) ho$ch? 0i1t r2ngd DN n%p thu) TNDN v#i thu) 4u:t 2;k. 1+n ph5m c a DN ch*u thu) ti>u th? !Pc <it3 thu) 4u:t 2Jk3 thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF -i ,: Doanh nghi>Zp 2 cf ti 0iu 4aud En vi3: tri-u ngF '4 5m 6 ( : Ti 4+n 0.u !%ng <Snh qu-n cc qu7 0 d ,.1G; ,2=; ,.1;J 04 5m *1 h ,(h: Dj &i)n nh. 4aud 1. Tang doanh thu ti>u th? 4+n ph5m c+ nIm 0 ;@.212

,.1GJ

6ag^ 1U o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

2. Tang gi thnh ton <% 4+n ph5m ti>u th? tIng 2Jk 4o v#i nIm <o co. '. Tq 4u:t 0Bi nhuCn Etr.#c thu)F doanh thu thuLn nIm &) ho$ch 0 2Jk ,. 1" vng qua( hng tVn &ho gi+m ' vng 4o v#i nIm <o co. ;. Ti 4+n c" !*nh <Snh qu-n 0 1J.;JJ 0i1t r2ng: r T:t c+ cc 0o$i 4+n ph5m ti>u th? !Uu ch*u thu) TTOp3 thu) 4u:t ,Jk v thu) iTiTEth^o ph.Hng php &h:u trRF3 thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. r Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 DN EnIm <o co cng nh. nIm &) ho$chF !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 16 ti>u th? trong &w. r sng tVn &ho <Snh qu-n nIm <o co v nIm &) ho$ch !Uu dj tnh <lng ,Jk T1AO. Yu cu: Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn 4au thu) tr>n tang ti 4+n nIm &) ho$ch? -i U:

eWZt DN chu(>n 4+n 9u:t 4+n ph5m m cf ti 0iu 4aud En vi3: tri-u ngF
'4 5m 6 ( : r T1AO t$i cc thci !iQmd 1v1d @.JJJ '1v'd @.1JJ 'Jv=d @.2JJ 'JvGd @.';J DK '1v12d @.'JJ

r r

Doanh thu thuLn 0 1@.,;J Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n <lng 2;k T1AO

04 5m *1 h ,(h: 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm 0 2@J 4" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm 0 12.,@J 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm 0 1=J r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 '31;. ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m 0 13;, EtIng 1Jk 4o v#i nIm <o coF. r Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 DN !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 16 ti>u th? trong &w.

2. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng tIng 2Jk 4o v#i nIm <o co. '. Dj &i)n tSnh hSnh ti 4+n c" !*nh nh. 4aud
r Ngu(>n gi T1CO 1v1d `J.2JJ. Kh:u hao 0( &)d 2J.JJJ r Trong nIm mua 4\m th>m m%t 4" T1CO ngu(>n gi 0 2=.JJJ3 !Vng thci thanh 07 m%t 4" m( mfc thi)t <* do h)t h$n 4T d?ng3 cf ngu(>n gi 0 1.JJJ Eii tr* thanh 07 &hWng !ng &QF r 1" tiUn &h:u hao trch trong nImd '.;JJ

0i1t r2ng :
r 1+n ph5m ch*u thu) TTOp3 thu) 4u:t ,Jk v thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF3 thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k.

r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n nIm &) ho$ch dj tnh <lng 2`k T1AO
Yu cu: 1. Tnh 4" vng qua( cc &ho+n ph+i thu3 &w thu tiUn trung <Snh nIm <o co v nIm &) ho$ch? 2. Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n nIm &) ho$ch? -i V:

eWZt DN chD 4+n 9u:t v ti>u th? m%t 0o$i 4+n ph5m cf ti 0iu 4aud

6ag^ 1V o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

.n vi3 ti:nh: tri-u ng/


'4 5m 6 ( :

r r

Ti 4+n 0.u !%ng <Snh qu-n cc qu7 0 d @.`;J @.==J @.=`; @.G1;. Doanh thu thuLn 0 ';.JJJ

04 5m *1 h ,(h: Dj &i)n nh. 4aud 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5md r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm 0 21J 4" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm 0 ,.;JJ 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nIm 0 12J r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a thu) iTiTF 0 =3=. r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m 0 ,3, EtIng 1Jk 4o v#i nIm <o coF. Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 DN !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 16 ti>u th? trong nIm.

2. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng tIng 2Jk 4o v#i nIm <o co. '. Ti 4+n c" !*nh <Snh qu-n 0 ,.`@J3=2; 0i1t r2ng:
r 1+n ph5m ch*u thu) TTOp3 thu) 4u:t 2Jk v ch*u thu) iTiT Eth^o ph.Hng php &h:u trRF3 thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) TNDN 0 2;k. r Cc &ho+n ph+i thu <Snh qu-n nIm <o co v &) ho$ch !Uu dj tnh <lng ,Jk T1AO Yu cu: 1. Tnh 4" vng qua( cc &ho+n ph+i thu3 &w thu tiUn trung <Snh nIm <o co v nIm &) ho$ch? 2. Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n nIm &) ho$ch? -i Wd eWZt doanh nghi>Zp chD 4+n 9u:t v ti>u th? m%t 0o$i 4+n ph5m cf ti 0iu 4aud En vi3: tri-u ngF '4 5m 6 ( : 1. sng tVn &ho <Snh qu-n cc qu7 0 d =.=,J =.=`J =.==J =.=GJ. 2. TSnh hSnh T1CO O)n ng( 'JvGd Tang ngu(>n gi T1CO 0 `.,G; Etrong !f T1CO &hWng ph+i trch &h:u hao cf tang ngu(>n gi 0 ;JJF. Kh:u hao 0( &) 1.`=;. Trong qu7 ,d r Thng 1Jd Nh.Bng <n m%t T1CO ngu(>n gi ;,J3 !b &h:u hao ,Jk3 tq 0 &h:u hao GkvnIm. r Thng 12d eua m%t T1CO ngu(>n gi '=J3 tq 0 &h:u hao @kvnIm. r 1" tiUn &h:u hao trch trong qu7 , 0 1,@ 04 5m *1 h ,(h: Dj &i)nd 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th? 4+n ph5m nh. 4aud r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. !Lu nIm 0 2'J3 4" 0.Bng 4+n ph5m 4+n 9u:t v ti>u th? nga( trong nIm 0 ,.2`J r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m 0 '3@` Eh$ 1Jk 4o v#i nIm <o coF. Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 DN !Uu tnh <lng ;k gi thnh 4+n 9u:t 16 ti>u th? trong nIm. 2. Tang 0Bi nhuCn tr.#c thu) c+ nIm 0 2.GGG32; '. TSnh hSnh T1COd r Thng ;d NhCn v"n gfp 0i>n doanh <lng m%t T1CO tr* gi ,@J !.a vU dNng cho <% phCn 4+n 9u:t3 tq 0 &h:u hao 1JkvnIm

6ag^ 1W o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 r

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

Thng @d O.a m%t T1CO tR trong &ho ra 4T d?ng ngu(>n gi 2GJ3 tq 0 &h:u hao 11kvnIm r Thng 1Jd s)t h$n 4T d?ng m%t T1CO ngu(>n gi 2,J3 tq 0 &h:u hao 12kvnIm Edj tnh thanh 07 vo thng 2 nIm 4auF r 1" tiUn &h:u hao trch trong nIm &) ho$ch 0 =2J. Yu cu: 1. Tnh 4" vng qua( hng tVn &ho nIm &) ho$ch? 2. Tnh tq 4u:t 0Bi nhuCn Etr.#c thu)F tang ti 4+n nIm &) ho$ch? 0i1t r2ng: sng tVn &ho <Snh qu-n nIm &) ho$ch dj tnh tIng 1Jk 4o v#i nIm <o co v chi)m ;Jk tang T1AO -i 1 : e%t doanh nghip cf ti 0iu nh. 4aud En v t;nh: tri-u ngF '4 5m 6 ( : 1" 0iu dj &i)n ng( '1v12d r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d.d z 1+n ph5m md ;JJ z 1+n ph5m pd 2JJ r Ngu(>n gi T1CO d 1@.,JJ EKsAKd @JJF r Va( ng\n h$n d ;JJ E0bi 4u:t 2J3,kvnImF r Va( di h$n d `.;JJ E0bi 4u:t 2,kvnImF 04 5m *1 h ,(h: <= *i1n: 1. TSnh hSnh 4+n 9u:t v ti>u th?d #$n %h&m 'd r 1" 0.Bng 4+n ph5m dj &i)n 4+n 9u:t c+ nImd 2`.`@J r 1" 0.Bng 4+n ph5m &)t d. cu"i nImd `JJ r ii <n !Hn v* 4+n ph5m Ech.a cf thu) iTiTFd 2 r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5md 132 EtIng 2Jk 4o v#i nIm <o coF #$n %h&m 0d Ti>u th? h)t 4" &)t d. !Lu nIm v ton <% 4" 4+n ph5m 4+n 9u:t trong nIm v#i 4" 0iu dj tnh nh. 4aud r Tang doanh thu thuLn c+ nImd 2;.,JJ r Tang gi thnh ton <% 4+n ph5m ti>u th?d 21.12,3, >8 Tnh hnh t9i )$n (? nh: r Thng ,d eua m%t T1CO ngu(>n gi 2.,JJ r Thng `d Nh.Bng <n m%t T1CO3 ngu(>n gi GJJ E!b &h:u hao ,;`F. ii nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 ;JJ. Chi ph t-n trang 0$i ti 4+n tr.#c &hi nh.Bng <n Ech.a thu) iTiTF 0 1J. r Thng Gd eua m#i m%t T1CO ngu(>n gi '=J r Tq 0 &h:u hao tang hBp <Snh qu-n 0 1JkvnIm. @8 C( )? +i-u *h(: r Tr+ ;Jk &ho+n va( ng\n h$n vo cu"i thng 1 v ;Jk tr+ vo cu"i thng ' r OLu thng G va( =JJ Ethci h$n 2 thng3 0bi 4u:t dj &i)n 0 21kvnImF r Abi tiUn gTi &hWng &w h$n c+ nIm 0 `, r Chi)t &h:u thanh ton !.Bc h./ng 0 @J r Cc &ho+n ph+i thu E'1v12F 0 2.,JJ Egi+m 2Jk 4o v#i cNng thci !iQm nIm <o coF. Cc ph+i thu <Snh qu-n chi)m =Jk tang T1AO

6ag^ 2 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

r Cc &ho+n ph+i tr+ E'1v12F 0 2.2JJ EtIng 1Jk 4o v#i cNng thci !iQm nIm <o coF. r Doanh nghip trch 0Cp quM &hoa htc cWng ngh 1Jk 0Bi nhuCn tr.#c thu) 0i1t r2ng: r Chi ph <n hng v chi ph qu+n 07 doanh nghip !Uu tnh th^o ;k tr>n gi thnh 4+n 9u:t 4+n ph5m ti>u th? r ii thnh 4+n 9u:t !Hn v* 4+n ph5m p nIm <o co 0 2 r Ton <% 4+n ph5m c a doanh nghip !Uu ch*u thu) TTOp v#i thu) 4u:t ,Jk3 thu) iTiT th^o ph.Hng php &h:u trR v#i thu) 4u:t 1Jk. Thu) 4u:t thu) thu nhCp doanh nghip 2;k. r Ton <% T1CO / !Lu nIm &) ho$ch !Uu thu%c din ph+i trch &h:u hao. r sng tVn &ho !Lu nIm v cu"i nIm &) ho$ch &hWng cf 0o$i no &hc ngoi thnh ph5m tVn &ho. Yu cu: 9c !*nh cc chD ti>u 4au nIm Ksd 1. Nhu cLu v"n 0.u !%ng? 2. 1" vng qua( v 4" ng( m%t vng qua( hng tVn &ho? '. 1" vng qua( cc &ho+n ph+i thu v &w thu tiUn trung <Snh? ,. siu 4u:t 4T d?ng ti 4+n 0.u !%ng? ;. Tq 4u:t 0Bi nhuCn thuLn tR ho$t !%ng &inh doanh tr>n tang doanh thu? =. Tq 4u:t 0Bi nhuCn E4au thu)F tr>n tang ti 4+n? -i 9 11 e%t DN cf tSnh hSnh 4+n 9u:t &inh doanh nh. 4aud EOn v: tri-u ngF I. Nm bo co: r Doanh thu thuLn thjc t) ' qu7 !Lu nIm 0 ';.JJJ v dj &i)n qu7 , 0 1.;JJ r p+ng c-n !"i &) ton dj &i)n ng( '1v12 nh. 4aud #hbn Ti 9=n 4 % T %&n ngHn hn TiUn %% OLu t. ng\n h$n %%% Cc &ho+n ph+i thu %5 sng tVn &ho 5 I 1 2 Ti 4+n 0.u !%ng &hc T %&n 1 hn T1CO NiT1CO Kh:u hao 0uM &) T@ng ) %&n: #hbn ngucn Fn: 4 % N> ,h& )/& NB ng\n h$n 12J `.,JJ 1UJ1 G.@JJ 8u nm 12J 2.@JJ 2.JJJ 2.2JJ '.GJJ 1.1JJ 2 J 2J.JJJ 2;.JJJ E;.JJJF 32.III CuG nm 1"J2 '.JJJ 1.;JJ '.@JJ '.=JJ 1.'JJ 2NJ 2;.JJJ '1.2JJ E=.2JJF 3J.2II

6ag^ 21 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 1 2 ' , %% % 1 2 ' II NB ng-n hng NB ph+i tr+ nh cung c:p NB cWng nh-n vi>n NB ng-n 4ch nh n.#c NB di h$n NguKn *Gn chL %M hNu NguVn v"n quM NguVn v"n &inh doanh xuM !Lu t. pht triQn Abi ch.a ph-n ph"i NguVn &inh ph T@ng nguKn *Gn

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1" ,.GJJ 2.1JJ 2JJ 2JJ ,.=JJ 2 J 2J.JJJ 11.;JJ ;.@JJ 2.`JJ r 32.III ;.GJJ 2.GJJ =JJ ,JJ `.'JJ 21J1 21.1JJ 12.@JJ =.=JJ 1.`JJ r 3J.2II

II. Nm k hoch: Dj &i)n tang doanh thu thuLn c+ nIm tIng 1Jk 4o v#i nIm pC. Yu cu: Tnh nhu cLu VAO nIm Ks c a doanh nghip? -i 9 12 e%t doanh nghip cf ti 0iu nh. 4aud En v: tri-u ngF 1. p+ng c-n !"i &) ton ng( '1v12vN nh. 4aud Ti 9=n A. T %&n ngHn hn n. TiUn v cc &ho+n t.Hng !.Hng tiUn nn. Cc &ho+n !Lu t. ti chnh ng\n h$n nnn. Cc &ho+n ph+i thu ng\n h$n 1. 6h+i thu &hch hng 2. Cc &ho+n ph+i thu &hc nV. sng tVn &ho 1. sng tVn &ho 2. Dj phng gi+m gi hng tVn &ho V. Ti 4+n ng\n h$n &hc .. T %&n 1 hn n. Ti 4+n c" !*nh 1. Ti 4+n c" !*nh h[u hSnh r Ngu(>n gi ?bu nm "JV ,JJ r 1.2`J 1.22J ;J 2.J;J 2.1JJ E;JF @J NJ"1 '.`GJ '.`GJ ,.`,J Cui nm IJ2 ,'J r 1.''J 1.'2J 1J 2.',; 2.,1; E`JF G; ,J N ,.`1J ,.`1J ;.@1J

6ag^ 22 o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 r ii tr* hao mn 0( &) nn. Cc &ho+n !Lu t. TC di h$n nnn. Ti 4+n di h$n &hc T@ng ) %&n Ngucn Fn A. N> ,h& )/& n. NB ng\n h$n 1. Va( v nB ng\n h$n 2. 6h+i tr+ ng.ci <n '. Thu) v cc &ho+n ph+i n%p NN ,. 6h+i tr+ ng.ci 0ao !%ng ;. Cc &ho+n ph+i tr+3 ph+i n%p &hc nn. NB di h$n .. OGn chL hNu n. V"n ch 4/ h[u nn. NguVn &inh ph v quM &hc T@ng nguKn *Gn

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1" EG;JF 1,JJ 12J WJ11 NJ" 2.;JJ 1.2'J 1.12J 'J ,J @J 2.@JJ "JV1 '.;JJ '1J WJ11 IJ '.@JJ 2JJ 1 J2N E11JJF 11@J 1=J 1 J2N ,J2N '.1JJ 2.J=J G@J r 2J ,J '.1;J

2. Dj &i)n nIm Nz1d Doanh thu thuLn 0 1,.`=J EtIng 2'k 4o v#i nIm NF. Yu cu: 2c !*nh nhu cLu v"n 0.u !%ng c a DN nIm &) ho$ch? . ) /0ng: Trong hng tVn &ho cf m%t 4" hng tVn tR nhiUu nIm &hWng 0u-n chu(Qn !.Bc !ang chc 9T 073 tr* gi 1; -i 9 1": e%t doanh nghip cf ti 0iu 4aud En v: tri-u ngF 1. p+ng c-n !"i &) ton ng( '1v12vN nh. 4aud Ti 9=n A. T %&n ngHn hn n. TiUn v cc &ho+n t.Hng !.Hng tiUn nn. Cc &ho+n !Lu t. ti chnh ng\n h$n nnn. Cc &ho+n ph+i thu ng\n h$n 1. 6h+i thu &hch hng 2. Cc &ho+n ph+i thu &hc '. Dj phng ph+i thu ng\n h$n &hf !i nV. sng tVn &ho ?bu nm IJ ,1J r 1.2`J 1.2;J ;J E'JF 2.2,J Cui nm IJN ,'J r 1.='J 1.=JJ @J E;JF 2.',;

6ag^ 2" o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1 1. sng tVn &ho 2. Dj phng gi+m gi hng tVn &ho V. Ti 4+n ng\n h$n &hc .. T %&n 1 hn n. Ti 4+n c" !*nh 1. Ti 4+n c" !*nh h[u hSnh r Ngu(>n gi r ii tr* hao mn 0( &) nn. Cc &ho+n !Lu t. TC di h$n nnn. Ti 4+n di h$n &hc T@ng ) %&n: Ngucn Fn A. N> ,h& )/& n. NB ng\n h$n 1. Va( v nB ng\n h$n 2. 6h+i tr+ ng.ci <n '. Thu) v cc &ho+n ph+i n%p NN ,. 6h+i tr+ ng.ci 0ao !%ng ;. Cc &ho+n ph+i tr+3 ph+i n%p &hc nn. NB di h$n .. OGn chL hNu n. V"n ch 4/ h[u nn. NguVn &inh ph v quM &hc T@ng nguKn *Gn:

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1" 2.',J E1JJF @J VJI, =.2;J =.2;J `.;,J E1.2GJF 1@JJ ,1J 12JI, UJ" ,.JJJ 2.=`J 1.1=J ;J =J =J '.'JJ NJ1, ,.G@J 1@J 12JI, 2.,2; E@JF G; WJ1N `.J@J `.J@J @.='G E1.;;GF 1`,J ''J 1"J,N VJ1 '.@JJ 2.;2J 1.22J r 2J ,J ,.'JJ NJNN ;.'JJ 2;J 1"J,N

2. Trong nIm EN z 1F dj &i)n doanh thu thuLn 1;.=JJ3 tIng 2Jk 4o v#i nIm N. Yu cu: 2c !*nh nhu cLu v"n 0.u !%ng c a DN nIm &) ho$ch? . ) /0ng: r Trong hng tVn &ho cf m%t 4" hng tVn tR nhiUu nIm &hWng 0u-n chu(Qn !.Bc3 !ang chc 9T 073 tr* gi 2J r Kho+n dj phng ph+i thu ng\n h$n !Uu thu%c vU cc &ho+n ph+i thu tR &hch hng. -i 9 1I e%t tCp !on 4+n 9u:t cf nhu cLu 4T d?ng ngu(>n 0iu chnh trong nIm 0 1.;JJ t:n do m%t nh thLu cung c:p. Chi ph cho mui 0Ln thjc hin hBp !Vng 0 13; triu !Vng3 gi mua 0 @ triu

6ag^ 2I o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

!Vngvt:n. Chi ph 0.u &ho dj &i)n <lng 1Jk gi tr* hng tVn &ho. sb( p d?ng mW hSnh }x E&hWng cf dj tr[ an tonF3 hb( 9c !*nhd 1. 1" 0.Bng !Pt hng t"i .u? eoc tVn &ho <Snh qu-n t"i .u? 1" 0Ln !Pt hng t"i .u c a ngu(>n 0iu chnh? 2. 2c !*nh !iQm !Pt hng m#i3 n)u thci gian thjc hin hBp !Vng 0 = ng(? 0i1t r2ngd 1" ng( 0m vic trong nIm 0 'JJ ng(. -i 9 1N CWng t( Dt ma( Th\ng ABi cf nhu cLu dt &im 0i>n t?c v !Uu !Pn trong nIm. Ngu(>n 0iu n( do m%t nh thLu cung c:p 0 ch ()u. Chi ph cho mui 0Ln thjc hin hBp !Vng 0 1231 triu !Vng. Tang nhu cLu 4Bi dt &im trong nIm 0 GJJ t:n. CWng t( dj tnh chi ph vU <+o hiQm3 tr+ 0bi va( !Q mua 4Bi dj tr[3 chi ph <+o qu+n 0 13@ triuvt:n. sb( cho <i)td 1. Kh"i 0.Bng 4Bi t"i .u mui 0Ln mua 0 <ao nhi>u? 2. 1" 0Ln mua 4Bi trong nIm? '. eoc tVn &ho 4Bi trung <Snh trong nIm? ,. pi)t thci gian thjc hin hBp !Vng E&Q tR &hi & &)t hBp !Vng cho t#i &hi hng vU t#i DNF 0 ; ng(. sb( 9c !*nh !iQm !Pt hng m#i trong cc tr.cng hBpd a3 KhWng tnh dj tr[ an ton? <3 Dj tr[ an ton tnh <lng moc ngu(>n 0iu 4T d?ng trong 2 ng(. . ) /0ngd 1" ng( 4+n 9u:t trong nIm 0 'JJ ng(. -i 9 1, DN g2h chD 4+n 9u:t &inh doanh m%t 0o$i 4+n ph5m. Nhu cLu ngu(>n 0iu chnh dNng cho 4+n 9u:t c+ nIm 0 @J t:n. Chi ph 0.u &ho tnh tr>n 1 t:n ngu(>n 0iu chnh tVn &ho 0 =32; triu !Vng. Chi ph thjc hin hBp !Vng mui 0Ln mua 0 1J triu !Vng. Yu cud 1. 2c !*nh 4" 0.Bng t"i .u mui 0Ln !Pt mua3 4" 0Ln mua3 thci gian gi[a 2 0Ln nhCp ngu(>n 0iu chnh v tang chi ph tVn &ho dj tr[? 2. Th^o ng tr./ng phng &inh doanh3 do !Pt mua v#i 4" 0.Bng qu nh3 n>n nh cung c:p !b !U ngh* DN nhCp ngu(>n 0iu thnh 2 0Ln trong nIm. OVng thci ht cng 4y gi+m gi <n tr>n mui t:n ngu(>n 0iu 0 ,JJ.JJJ !Vng. OU ngh* n( cf ch:p nhCn !.Bc &hWng? DN chD n>n ch:p nhCn v#i moc gi+m gi t"i thiQu 0 <ao nhi>u? 0i1t r2ngd r DN cf qu(Un 0ja chtn nguVn cung c:p th^o cH ch) c$nh tranh. r Abi 4u:t <Snh qu-n tr>n th* tr.cng 0 1JkvnIm -i 9 1U CWng t( ca phLn Kim soa cf ti 0iu nh. 4aud 1. Trong nIm &) ho$ch3 phng &8 thuCt dj &i)n cLn 4T d?ng 1J.JJJ t:n th{p th^o ti>u chu5n &8 thuCt dNng vo vic 4+n 9u:t 4+n ph5m. 2. CWng t( cng !b chtn CWng t( su( song 0 ng.ci cung c:p. ii mua tho+ thuCn 0 =JJ.JJJ !Vngvt:n '. Chi ph cho mui 0Ln thjc hin hBp !Vng 0 1.;JJ.JJJ !Vng. ,. Th^o tnh ton v &inh nghim thjc t) c a CWng t( cho th:(3 chi ph 0.u &ho cho m%t t:n th{p <lng 2Jk gi mua. Yu cud

6ag^ 2N o_ 2,

H thng cu hi, bi tp mn TCDN1

K 1 nm hc 2 12 ! 2 1"

1. 2c !*nh 4" 0.Bng th{p t"i .u mui 0Ln !Pt mua? sb( tnh tang chi ph tVn &ho dj tr[ th{p trong nIm? 2. sb( 9c !*nh tang chi ph tVn &ho dj tr[ th{p trong nIm c a CWng t( trong cc tr.cng hBp 4aud a3 eui 0Ln !Pt mua ,JJ t:n th{p? <3 eui 0Ln !Pt mua 1.JJJ t:n th{p? '. CWng t( su( song vRa !.a ra 0ci cho hng m#i v#i CWng t( Kim soa3 v#i mui 0Ln !Pt mua 2.;JJ t:n th{p thS 4y gi+m gi <n 9u"ng moc ;G;.JJJ !Vngvt:n. VC( CWng t( Kim soa cf n>n ch:p nhCn 0ci cho hng m#i ha( &hWng? CWng t( chD n>n ch:p nhCn v#i moc gi t"i !a mui t:n th{p 0 <ao nhi>u? -i 9 1V CWng t( !in tT Nam Thanh cf nhu cLu 4T d?ng '.JJJ t:n ngu(>n 0iu !Pc <it mui nIm. Chi ph thjc hin hBp !Vng mui 0Ln 0 J3= triu !Vng3 gi mua ngu(>n 0iu 0 13= triu !Vngvt:n3 chi ph 0.u &ho tnh <lng 1Jk tr* gi hng tVn &ho. Nh cung c:p c a cWng t( !.a ra chnh 4ch chi)t &h:u nh. 4aud 1" 0.Bng muav0Ln Et:nF D.#i 2JJ TR 2JJ d.#i 'JJ TR 'JJ tr/ 0>n Tq 0 chi)t &h:u EkF J J3; J3`;

Yu cud 2c !*nh 4" 0.Bng !Pt hng t"i .u th^o mW hSnh }x trong cc tr.cng hBpd a3 KhWng tnh !)n chnh 4ch chi)t &h:u c a nh cung c:p <3 Cf chnh 4ch chi)t &h:u. 0i1t r2ngd CWng t( &hWng tnh dj tr[ an ton. -i 9 1W CWng t( 6h.Hng Nam cf nhu cLu 4T d?ng ngu(>n 0iu chnh 2 trong nIm 0 2.@@J t:n. Chi ph thjc hin hBp !Vng mui 0Ln 0 J3; triu !Vng3 gi mua 0 2 triu !Vngvt:n3 chi ph 0.u &ho tnh <lng 1Jk tr* gi hng tVn &ho. Nh cung c:p c a cWng t( !.a ra chnh 4ch chi)t &h:u nh. 4aud 1" 0.Bng muav0Ln Et:nF D.#i 1JJ TR 1JJ d.#i 2JJ TR 2JJ tr/ 0>n Tq 0 chi)t &h:u EkF J J3; J3`;

Yu cud 2c !*nh 4" 0.Bng !Pt hng t"i .u !"i v#i ngu(>n 0iu chnh 2? 0i1t r2ngd CWng t( &hWng tnh dj tr[ an ton.

6ag^ 2, o_ 2,