You are on page 1of 31

PHN I H THNG CU HI Chng 1 1. Khi nim TCDN v cc quan h ti chnh doanh nghip? 2.

Vai tr ca gim c ti chnh i vi hot ng kinh doanh? 3. Cc quyt nh ch yu ca qun tr ti chnh doanh nghip? 4. Cc nhn t nh hng ti qun tr ti chnh doanh nghip? Chng 2: 1. Khi nim chui thi gian v chui tin t? 2. Phn bit cc khi nim: Li n v li kp? 3. Phn bit cc khi nim: Gi tr tng lai v gi tr hin ti? 4. Cc ng dng gi tr thi gian ca tin? 5. ngha ca vic nghin cu gi tr thi gian ca tin? Chng 3 1. Chi ph v phn loi chi ph SXKD ca doanh nghip? 2. Khi nim, phn loi gi thnh sn phm trong doanh nghip? 3. Vai tr ca gi thnh sn phm trong doanh nghip? 4. Phn tch ngha ca vic h gi thnh sn phm trong doanh nghip sn xut? 5. Phn tch cc nhn t nh hng v bin php tit kim chi ph, h gi thnh sn phm trong doanh nghip? 6. Doanh thu ca doanh nghip? Cc nhn t nh hng n doanh thu tiu th sn phm ca doanh nghip? 8. Li nhun v t sut li nhun ca doanh nghip (khi nim, ngha v cch xc nh)? 9. Phn tch phng hng tng li nhun ca doanh nghip? 10. Phng php xc nh cc loi thu ch yu ca doanh nghip? 11. Yu cu v ni dung c bn ca phn phi li nhun trong doanh nghip? Cc loi qu chuyn dng ca doanh nghip? Chng 4 1. Ti sn c nh v phn loi TSC ca doanh nghip? c im lun chuyn ca TSC? 2. Cc phng php trch khu hao TSC? Phn tch u, nhc im ca tng phng php? 3. Trnh by ngha v phng php lp k hoch khu hao TSC trong DN? 4. Cc ch tiu nh gi hiu sut s dng TSC ca doanh nghip? Chng 5 1. Ti sn lu ng v phn loi TSL ca doanh nghip? 2. Phng php xc nh nhu cu vn lu ng ca doanh nghip? 3. Cc ch tiu nh gi hiu sut s dng TSL ca DN?

4. Ni dung v cc bin php qun l tin mt? 5. Ni dung v cc qun l cc khon phi thu? 6. Ni dung v cc bin php qun l hng tn kho? Chng 6

1. Trnh by cc ngun vn ng n hn v di hn ca doanh nghip? Phn tch nhng im li v bt li khi s dng tng ngun vn? 2. nh gi nhng im li v bt li khi s dng ngun vn di hn so vi ngun vn ng n hn? 3, Phn bit ti sn tm thi v ti sn thng xuyn? 4. Phn tch u, nhc im ca cc m hnh ti tr vn kinh doanh ca DN? 5. Phn bit thu vn hnh v thu ti chnh? 6. Ti sao n i thu ti chnh l mt hnh thc vay n di hn? 7. nh gi nhng im li v bt li khi s dng ngun vn c phn u i so vi vn c phn thng?

PHN II H THNG BI TP Chng 2 GI TR THI GIAN CA TIN Bi s 1: Mt ngi d tnh nu mi nm ng ta gi u n vo ngn hng mt s tin l 50 triu ng, th sau 10 nm (k t khi gi khon tin u tin) s nhn c s tin l 820 triu ng. Hi li sut ngn hng l bao nhiu? Nu tnh theo phng php li kp v ghp li mi nm 1 ln. Bi s 2: ng A c 2 cun s tit kim, 1 cun c thi hn 3 nm v 1 cun c thi hn 5 nm tnh t thi im hin ti. Khi ht hn mi cun u c gi tr l 5 triu ng. Vy ngay t by gi ng A phi gi mt s tin l bao nhiu. Bit li sut ngn hng l 9%/nm theo phng php li kp v ghp li theo nm. Bi s 3: Mt ngi d tnh cn ng 30 nm na th s ngh hu. Anh ta d nh gi tin vo qu hu bng khi ngh hu s m mt ca hiu kinh doanh. 1. Nu c mi nm anh ta gi 1 triu ng (b t u t thi im hin ti) th ti lc ngh hu anh ta s nhn c s tin l bao nhiu? 2. Nu mun nhn c 100 triu ng khi ngh hu th mi nm anh ta phi gi bao nhiu? Bit li sut tit kim l 10%/nm theo phng php li kp v ghp li theo nm. Bi s 4: (n v: Triu ng) Doanh nghip X vay mt khon tin l 1.000 v phi hon tr trong thi gian 5 nm, mi nm u tr mt khon tin (gc + li) bng nhau v phi chu li sut 8% trn s d n cn li. Hy lp lch trnh tr n v ghi r s tin gc, li phi tr mi nm? Bi s 5 (n v: Triu ng) Mt doanh nghip thu ti chnh mt TSC c nguyn gi l 800, thi gian thu v thi gian s dng ca TSC l trng nhau v bng 5 nm. Hp ng gia cng ty cho thu ti chnh v doanh nghip thu c quy nh r doanh nghip thu phi phi thanh ton cho cng ty cho thu ti chnh trong 5 nm, mi nm 1 ln vo cui nm, s tin (c gc v li) phi tr cc nm u bng nhau v phi chu li sut 10% trn s n cn li. Yu cu: 1. Hy xc nh s tin gc, tin li m doanh nghip phi tr cho cng ty cho thu ti chnh mi nm v lp lch trnh tr n?

2. Gi s ti cui nm th 3, doanh nghip mun mua li ti sn thu vi gi mua bng gi tr cn li ca TSC th doanh nghip s phi thanh ton cho Cng ty cho thu tng s tin l bao nhiu? Bi s 6: Mt ngi d tnh cn ng 20 nm na s ngh hu. Anh ta d nh gi tin vo qu hu bng khi ngh hu m mt ca hiu kinh doanh. 1. Nu mi nm anh ta gi u n 2 triu ng (b t u t by gi) th ti lc ngh hu anh ta s nhn c s tin l bao nhiu? 2. nhn c 120 triu ng khi ngh hu, ngay t by gi anh ta gi vo ngn hng l 2 triu ng v mi nm tip theo s gi 1 khon tin u nhau (n trc khi rt tin 1 nm). Hi mi nm tip theo anh ta phi gi bao nhiu tin? Bit li sut tit kim l 10%/nm theo phng php li kp v ghp li theo nm.

Chng 3 CHI PH, DOANH THU V LI NHUN CA DOANH NGHIP Bi s 1: Mt doanh nghip c ti liu v sn xut v tiu th sn phm X nh sau: (n v: nghn ng) I. Nm bo co 1. S lng sn phm sn xut c nm: 150.000 ci 2. S lng sn phm kt d cui nm bo co: 5.450 ci 3. Gi thnh sn xut n v sn phm: 2 II. Nm k hoch: D tnh nh sau: 1. S lng sn phm sn xut c nm tng 15% so vi nm bo co 2. Gi thnh sn xut n v sn phm h 5% so vi nm bo co. 3. Chi ph qun l doanh nghip v chi ph tiu th u tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th trong nm 4. S lng sn phm kt d cui nm tnh bng 6% sn lng sn xut c nm. III. Yu cu: Tnh gi thnh ton b sn phm X tiu th nm k hoch? Bi s 2: Doanh nghip X c tnh hnh sn xut v tiu th sn phm A nh sau: (n v: nghn ng) I. Ti liu nm bo co: 1. S sn phm kt d u nm : 215 sn phm 2. S lng sn xut v tiu th thc t 9 thng u nm v d kin qu IV Ch tiu 9 thng u nm DK qu IV 1. S lng sn xut (SP) 4.100 1.700 2. S lng tiu th (SP) 3.700 1.800 3. Gi thnh sn xut n v sn phm: 200 (khng thay i so vi nm trc) II. Ti liu nm k hoch: D kin nh sau: 1. Sn lng sn xut c nm tng 10% so vi nm bo co. 2. Gi thnh sn xut n v sn phm h 10% so vi nm bo co. 3. Chi ph qun l doanh nghip v chi ph tiu th sn phm (nm k hoch nh nm bo co) u tnh theo 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th. 4. Trong nm tiu th ht s sn phm kt d u nm v 90% s sn xut trong nm.

III. Yu cu: Tnh gi thnh ton b sn phm A tiu th nm bo co v nm k hoch ca doanh nghip X? Bi s 3: (n v: nghn ng) Cn c vo ti liu sau ca doanh nghip X, hy xc nh: 1. Gi thnh ton b sn phm A v sn phm B tiu th nm k hoch? 2. Mc h v t l h gi thnh sn xut ca sn phm tiu th nm k hoch? I. Ti liu nm bo co 1. Gi thnh sn xut n v sn phm: - Sn phm A: 1.550 - Sn phm B: 1.650 2. S lng sn phm kt d d tnh cui nm: - Sn phm A: 105 ci - Sn phm B: 120 ci II. Ti liu nm k hoch 1. S lng sn phm sn xut c nm d kin nh sau: - Sn phm A: 3.100 ci - Sn phm B: 1.750 ci 2. nh mc hao ph vt t v lao ng cho 1 n v sn phm nm KH nh sau: Khon chi ph 1. Nguyn vt liu chnh Trong : Trng lng tnh 2. Vt liu ph 3. Gi cng ch to sn phm 4.BHXH, BHYT,KPC,BHTN (23%) n gi 40 10 12,5 nh mc tiu hao cho 1 n v SP SP A SP B 15 kg 20 kg 11 kg 16 kg 4kg 6 kg 50 gi 40 gi

3. D ton chi ph sn xut chung nm k hoch nh sau: Khon chi ph 1. Tin lng cn b, nhn vin qun l 2. BHXH, BHYT, KPC, BHTN (23%) 3. Nhin liu, ng lc 4. Vt liu ph, cng c dng c 5. Khu hao TSC 6. Cc chi ph khc bng tin Cng: Chi ph SX chung 90.000 10.800 50.000 71.500 94.500

4. Chi ph sn xut chung c phn b ht cho sn phm hon thnh trong nm k hoch theo tin lng cng nhn sn xut sn phm. 5. Chi ph tiu th sn phm d tnh bng 5% v chi ph qun l doanh nghip bng 3% gi thnh sn xut ca mi loi sn phm tiu th trong nm 6. Ph liu thu hi t nguyn liu chnh l 50%, gi 1 kg ph liu l: 10 7. S lng sn phm kt d d tnh cui nm mi loi l 100 ci. Bi s 4 Mt DN c ti liu nh sau: (n v: nghn ng) I. Nm bo co 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm A: - Sn phm tn kho ngy 30/9 l 1.130 SP. - D kin qu 4: Sn xut :10.580 SP v tiu th: 9.810 SP 2. S liu d kin 31/12: - Vay ng n hn: 500.000 - Vay di hn : 1.500.000 (dng cho sn xut kinh doanh) II. Nm k hoch: D kin nh sau: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: * Sn phm A - S lng sn phm sn xut c nm: 49.200 - Gi thnh sn xut n v sn phm: 30,4 (h 5% so vi nm bo co) - S lng sn phm d kin kt d cui nm: 1.500 - Gi bn n v sn phm (cha c thu GTGT): 48 - Chi ph qun l doanh nghip v chi ph tiu th sn phm u tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th trong nm. * Cc sn phm khc - Tng doanh thu tiu th c nm: 540.670 - Tng gi thnh ton b ca sn phm tiu th trong nm: 320.250 2. Tnh hnh khc: - Nhng bn mt TSC nguyn gi 340.000 ( khu hao 175.000). Gi nhng bn l 180.000. Chi ph tn trang li ti sn trc khi nhng bn l 10.000. - Li sut vay ng n hn: 12%/nm (50% vn tr vo cui thng 1 v 50% tr vo cui thng 3) - Li sut vay di hn: 15%/nm. - Li tin gi khng k hn d tnh trong nm l 82.000. - Chit khu thng mi d tnh cho khch hng hng l 54.800 III. Yu cu: Hy tnh cc ch tiu nm k hoch: 1. Tng doanh thu thun? 2. Tng li nhun thun t hot ng kinh doanh? 3. Tnh cc loi thu phi np? Bit rng - Thu GTGT c khu tr c nm k hoch d kin: 110.250

- Ton b SP tiu th v cc hot ng nhng bn, thanh l TSC u chu thu GTGT (theo phng php khu tr) vi thu sut l 10%. Gi nhng bn v chi ph nhng bn TCS u l gi cha c thu GTGT. - Thu sut thu TNDN 25%. Bi s 5: Doanh nghip X c ti liu sau: (n v: nghn ng) I. Ti liu nm bo co 1. Gi thnh sn xut n v sn phm H l 76. 2. D kin s liu 31/12 nh sau: - S sn phm H cha tiu th l 280 sn phm. - Vay ng n hn: 460.000 II. Ti liu nm k hoch: d kin nh sau: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm H: - Sn lng sn xut c nm: 12.500 sn phm - Trong nm s tiu th ht s sn phm kt d u nm v 95% s sn phm sn xut trong nm. - Gi thnh sn xut n v sn phm h 5% so vi nm bo co. - Gi bn n v sn phm (cha c thu GTGT) l: 119 2. Cc loi sn phm khc: - Tng doanh thu tiu th c nm: 350.000 - Gi thnh ton b: 319.000 3. Tnh hnh khc: - Thanh l mt TSC ht hn s dng, nguyn gi 600.000. Thu t thanh l l 15.000. Chi ph thanh l l 4.500 - Li sut vay ng n hn l 12%/nm (ton b vn gc v li tr vo cui thng 3) - Chit khu thanh ton c hng trong nm d kin 50.000 III. Yu cu: Hy xc nh: 1. Tng li nhun trc thu nm k hoch? 2. Tnh cc loi thu phi np trong nm k hoch? Bit rng: - Nm bo co ch sn xut v tiu th mt loi sn phm. - Sn phm H thuc din chu thu tiu th c bit, thu sut l 40%. - Chi ph tiu th v chi ph qun l doanh nghip u tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th trong nm. - Ton b SP tiu th v cc hot ng nhng bn, thanh l TSC u chu thu GTGT (theo phng php khu tr) vi thu sut l 10%. Tng thu GTGT u vo c khu tr nm KH d kin l 142.000. Gi thanh l v chi ph thanh l TSC u l gi cha c thu GTGT. - Thu sut thu TNDN l 25%. - Doanh nghip trch lp qu khoa hc cng ngh 10%.

Bi s 6 Doanh nghip Y c ti liu sau: (n v: nghn ng) I. Nm bo co: S liu d kin ngy 31/12: - S lng sn phm A kt d ngy 31/12 l 1.050 sp - Vay di hn (dng cho sn xut kinh doanh): 1.800.000 (li sut 15%/nm) II. Nm k hoch 1. D kin tnh hnh sn xut v tiu th cc loi sn phm nh sau: Sn phm A - S lng sn phm sn xut c nm tng 20% so vi nm bo co. - S lng sn phm kt d cui nm bng 10% s lng sn xut c nm. - Gi bn n v sn phm (cha c thu GTGT): 110 - Gi thnh sn xut n v sn phm: 78 (tng 4% so vi nm bo co). Cc loi sn phm khc - Tng doanh thu tiu th : 710.000 - Tng gi thnh ton b: 579.600 2. Tnh hnh khc d tnh nh sau: - Thanh l mt TSC ht hn s dng, nguyn gi 520.000. Gi thanh l l 30.000. Chi ph thanh l l 4.000. - u qu 3 vay ng n hn: 480.000, li sut 15%/nm (50% vn gc tr vo cui thng 7, cn li tr nt vo cui thng 9) - u thng 4 tr vn vay di hn: 1.000.000 - Li tin gi khng k hn c nm l 74.000 - Chit khu thanh ton cho khch hng: 38.500 - Chit khu thng mi cho khch hng: 40.000 III, Yu cu: Hy xc nh: 1. T sut li nhun gp trn doanh thu thun nm k hoch? 2. Tnh cc loi thu phi np nm k hoch? Bit rng: - Nm bo co ch sn xut v tiu th sn phm A. Sn lng sn phm A sn xut nm bo co l: 13.000 sp - Tng chi ph QLDN v chi ph bn hng tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th c nm. - Ton b SP tiu th v cc hot ng nhng bn, thanh l TSC u chu thu GTGT (theo phng php khu tr). Thu sut thu GTGT p dng i vi tt c cc loi sn phm v hot ng nhng bn, thanh l TSC l 10%. Gi thanh l v chi ph thanh l TSC u l gi cha c thu GTGT. Tng thu GTGT u vo c khu tr nm KH d kin l 105.600. - Thu sut thu TNDN l 25%. Bi s 7: Mt doanh nghip chuyn sn xut v tiu th mt loi sn phm, c ti liu nh sau: (n v: nghn ng) I. Ti liu nm bo co:

1. Gi thnh sn xut n v sn phm 50 2. D kin s liu ti 31/12: - S lng sn phm kt d l 6.310 sn phm. - Vay di hn (dng cho sn xut kinh doanh): 1.500.000 (li sut 15%/nm) II. Ti liu nm k hoch: D kin nh sau: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: - S lng sn phm sn xut c nm 47.500 sn phm - S lng sn phm kt d cui nm 3.500 sn phm - Gi thnh sn xut n v sn phm h 10% so vi nm bo co - Chi ph tiu th sn phm v chi ph qun l doanh nghip u tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th trong nm - Gi bn n v sn phm (cha c thu GTGT) 72 2. Tnh hnh khc - u thng 6 vay 300.000 (thi hn 1 nm, li sut 12%/nm) - Li tin gi khng k hn: 73.000 - Chit khu thanh ton cho khch hng hng l 40.000 - Chit khu thng mi cho khch hng hng l 86.400 III. Yu cu: Hy xc nh: a, Li nhun thun t hot ng kinh doanh nm k hoch? b, Tnh cc loi thu phi np nm k hoch? c, T sut li nhun (sau thu) tng ti sn nm k hoch? Bit rng: - Doanh nghip phi np thu thu nhp vi thu sut l: 25% - Sn phm chu thu tiu th c bit, vi thu sut l 20%, chu thu GTGT (theo phng php khu tr) thu sut l: 10%. - Thu GTGT u vo c khu tr c nm k hoch l: 280.000 - Tng ti sn bnh qun nm KH: 2.000.000 Bi s 8 (n v: Triu ng) Cng ty Bnh Minh c tnh hnh nh sau: I. Nm N: S liu d kin ngy 31/12 nh sau: - Vay ng n hn: 200 - Vay di hn : 200 (dng cho sn xut kinh doanh) - D tr vt t : 200 II. Nm N+1 D kin qu I nh sau: - Doanh thu tiu th sn phm: 720 - Tr gi vt t nhp vo trong qu bng 50% doanh thu tiu th sn phm. - Chi ph trc tip khc: 35 - Chi ph gin tip : 22 - D tr vt t cui qu: 100 - S thu GTGT c khu tr: 45 - Cui thng 1 tr 50% vn vay ng n hn v 50% tr vo cui thng 3

- Li tin gi: 25 III, Yu cu: Tnh cc loi thu Cng ty phi np qu I nm N+1? Bit rng: + Tt c cc sn phm tiu th u chu thu tiu th c bit, vi thu sut l 20% v chu thu GTGT (theo phng php khu tr), thu sut 10%. + Li sut vay ng n hn l 12%/nm v vay di hn l 15%/nm + Thu sut thu thu nhp doanh nghip l 25%. Bi s 9 (n v: Triu ng) Tnh hnh sn xut kinh doanh qu I nm N ca Cng ty X nh sau: 1. S liu ngy 1/1 nh sau: - D tr vt t: 200 - Vay di hn (dng cho SXKD): 200 - Vay ng n hn: 200 2. Tnh hnh kinh doanh trong qu - Doanh thu bn hng: 900 - Tng gi thanh ton vt t nhp vo trong qu: 715 - Chi ph trc tip khc: 38 - Chi ph gin tip: 15 - S thu GTGT u vo c khu tr l 72 3. D tr vt t cui qu: 100 4. Doanh nghip np thu GTGT theo phng php khu tr, vi thu sut l 10% cho c mua v bn hng, thu sut thu thu nhp doanh nghip l 25% 5. Li sut vay di hn 15%/nm v vay ng n hn l 12%/nm (vn tr vo qu II) 6. Li tin gi: 18 Yu cu: Tnh cc loi thu Cng ty phi np qu I nm N? Bi s 10 (n v: Triu ng) Cui nm N, doanh nghip B c tnh hnh nh sau: - Vay di hn (dng cho SXKD): 200 - Vay ng n hn: 200 - D tr vt t: 200 Ngy 1/1/N+1 DN tin hnh kinh doanh, cc thng tin v tnh hnh sn xut kinh doanh trong qu I nh sau: 1. Doanh thu bn hng mi thng: 900 2. Tr gi vt t mua t trong nc (cha c thu GTGT) mi thng: 600 3. Nhp khu vt t hng thng, gi tnh thu nhp khu l 80 4. Chi ph trc tip khc mi thng: 30 5. Chi ph gin tip mi thng: 20 6. DN np thu GTGT theo phng php khu tr, thu sut l 10% cho c mua, bn hng v nhp khu. Thu sut thu TNDN l 25% 7. Li vay di hn: 15%/nm, li vay ng n hn: 12%/nm, vn tr vo qu II

8. Li tin gi: 21 9. D tr vt t cui qu: 100 Yu cu: Tnh cc loi thu phi np v li nhun sau thu qu I nm N+1 Bit rng: Cc loi vt t nhp khu phi chu thu nhp khu 20% v thu tiu th c bit l 10%.

Chng 4 QUN TR TI SN C NH Bi s 1 p ng yu cu qun l sn xut kinh doanh, u nm N+1 doanh nghip X mua v a vo s dng mt dn my vi tnh gm 5 my. Gi mua (cha c thu GTGT) l 10 triu ng/my. Tng chi ph vn chuyn, l p t v chy th l: 5 triu ng. Thi gian s dng d tnh l 5 nm. Yu cu 1. Lp bng xc nh mc khu hao v t l khu hao hng nm ca dn my vi tnh: a, Theo phng php khu hao bnh qun b, Theo phng php khu hao s d gim dn c iu chnh 2. So snh mc trch v t l trch khu hao hng nm v nhn xt v tc thu hi vn u t theo 2 phng php trn? Bit rng: Doanh nghip np thu GTGT theo phng php khu tr Bi s 2 Mt Cng ty c phn lm sn mua mt thit b sy g ca Nht Bn. Thit b ny c nhp theo gi FOB ti cng OSAKA l 150.000 USD bng vn vay ca VietcomBank vi li sut 5%/nm. Thit b c trng lng l 62 tn, chi ph vn chuyn t cng OSAKA v ti Hi Phng l 10 USD/tn. Ph bo him mua ca Bo Vit l 0,1% (tnh trn gi mua), chi ph bc d, vn chuyn v ti Cng ty l 20 triu ng. Chi ph l p t chy th v cc chi ph khc l 15 triu ng. Thi gian k t khi m L/C cho ti khi a thit b vo lm vic l 6 thng (thi hn vay vn theo hp ng l 6 thng v tr li 1 ln cng vn gc khi kt thc). Thit b ny khi nhp khu v phi chu thu nhp khu vi thu sut l 20% v thu GTGT l 5%. Yu cu: 1. Xc nh nguyn gi ca thit b? 2. Da theo h s thit k, Cng ty xc nh thi gian s dng d kin ca thit b l 5 nm v d nh s p dng phng php khu hao s d gim dn c iu chnh. Hy xc nh s tin phi trch khu hao hng nm ca thit b trn? Bit rng: - Cng ty np thu GTGT theo phng php khu tr - Cc chi ph bc d, vn chuyn v cng ty, chi ph l p t, chy th u tnh theo gi cha c thu GTGT. - T gi ngoi t n nh mc: 20.000 VND/USD Bi s 3: (n v: Triu ng) Mt doanh nghip c tnh hnh v TSC nm k hoch nh sau: - Tng nguyn gi TSC u nm: 10.500. Trong , mt s TSC ht khu hao nhng vn s dng c, c nguyn gi: 500. - S khu hao lu k tnh n thi im u nm: 1.600 - D kin tnh hnh bin ng TSC trong nm nh sau:

1. Thng 3, thanh l mt TSC khu hao ht t nm bo co, nguyn gi l 160, ng thi mua mt TSC v a vo s dng, nguyn gi l 240. 2. Thng 4, nhng bn mt TSC c nguyn gi 180 ( khu hao 40%) 3. Thng 7, nhn li mt TSC c nguyn gi 330 t doanh nghip lin doanh X, gi nh li ca Hi ng giao nhn l 120. 4. Theo hp ng, thng 8 DN s cho thu hot ng mt TSC c nguyn gi l 250, khu hao 40%, thi gian cho thu l 10 thng. 5. Thng 10 ht hn s dng mt TSC, nguyn gi l 144, nhng DN d kin s tip tc s dng ti thng 2 nm sau mi thanh l. 6. T l khu hao tng hp bnh qun l 10% 7. Tng doanh thu thun c nm l 4.200 Yu cu: Hy xc nh: 1. Mc trch khu hao nm k hoch? 2. Hiu sut s dng ti sn c nh nm k hoch? Bi s 4: (n v: Triu ng) Cn c vo ti liu sau ca doanh nghip K hy xc nh: 1. S tin khu hao TSC nm k hoch? 2. Hiu sut s dng TSC nm k hoch? I. Ti liu nm bo co 1. S liu tng kt ti sn ngy 31/12 nh sau: - Nguyn gi ca TSC l 15.800 - S KHLK: 1.800 II. Ti liu nm k hoch 1. Thng 2, mua mt TSC c nguyn gi l 144, t l khu hao 12%/nm. 2. Thng 4, em mt s my m c thit b sn xut cha s dng i g p vn lin doanh c nguyn gi 360, t l khu hao 12%/nm. 3. Thng 5, doanh nghip d kin cho thu hot ng mt s TSC cha cn dng c nguyn gi 260, t l khu hao 11%/nm. Chi ph cho thu d tnh l 18. 4. Thng 7, s tin hnh SCL mt s TSC c nguyn gi 190, t l khu hao 8%/nm. 5. Thng 11, hin i ho mt dy chuyn cng ngh, lm tng thm gi tr l 96, t l khu hao 12%/nm. 6. Thng 12, nhng bn mt TSC d tr trong kho c nguyn gi l 234, t l khu hao 9%/nm (s khu hao trch theo d kin l 70) 7. Tng doanh thu thun c nm d kin: 31.500 Bit rng: Mc trch khu hao thng 12 nm bo co l: 120 Bi s 5: (n v: Triu ng) Mt doanh nghip c ti liu nh sau: I. Ti liu nm bo co 1. Theo s liu tng kt ti sn ngy 30/9 cho bit: - Tng nguyn gi TSC: 1.750.

- S khu hao lu k: 370 - Mc trch khu hao thng 9 l: 45 2. Thng 11, doanh nghip d kin s thanh l mt s TSC ht hn s dng c nguyn gi 80, t l khu hao 9% /nm 3. Thng 12, doanh nghip mua s m mt thit b dng cho sn xut tr gi 360, t l khu hao 14%/nm II. Ti liu nm k hoch: 1. Chi ph xy dng c bn d dang u nm l 600. 2. Theo k hoch xy dng c bn v mua s m my m c thit b: - Thng 3, b phn XDCB hon thnh bn giao mt phn xng sn xut mt hng mi vi gi d ton 372, t l khu hao 12%/nm. - Thng 7, a mt s my m c thit b c nguyn gi 70 i sa cha ln theo nh k, t l khu hao 15%/nm. - Thng 10, doanh nghip s nhng bn mt s TSC khng cn s dng c nguyn gi 72, t l khu hao 12%/nm, s khu hao trch l 36. 3. Chi ph xy dng c bn d dang cui nm d tnh l 300. 4. D kin tng doanh thu thun c nm l 5.800 Yu cu: 1. Tnh s tin khu hao nm k hoch ca DN? 2. Tnh hiu sut s dng TSC nm KH? Bi s 6: Doanh nghip Y c ti liu nh sau: (n v: triu ng) I. Ti liu nm bo co: 1. Theo s liu ngy 30/9 cho bit: - Tng nguyn gi TSC l 14.900 (trong tng nguyn gi TSC phi trch khu hao: 14.000) - S khu hao lu k l 7.200 2. D kin qu 4: - Thng 10, mua mt thit b chuyn dng c nguyn gi l 480 - S khu hao TSC trch trong qu l 280. II. Ti liu nm k hoch D kin tnh hnh bin ng TSC trong nm nh sau: 1. Thng 2, s mua v a vo s dng mt dy chuyn sn xut c nguyn gi l 900. 2. Thng 4, thanh l mt TSC va ht hn s dng c nguyn gi l 480. 3. Thng 11, DN s nhng bn mt xe ti c nguyn gi l 120 ( khu hao c 50%). 4. T l khu hao tng hp bnh qun nm k hoch l 10%. Yu cu: Xc nh s tin khu hao TSC nm KH? Bi s 7: Ti liu nm bo co ca mt doanh nghip nh sau: (n v t nh: triu ng)

Tng nguyn gi TSC u nm l 7.300. S khu hao ly k u nm l 1.050. Tnh n 30/9: Nguyn gi TSC l 8.100; S khu hao ly k l 1.300
Tnh hnh bin ng TSC d kin trong qu 4: Thng 10: Nhn vn g p lin doanh t DN X mt TSC c nguyn gi 400, t l khu hao hng nm 12% Thng 11: Nhng bn mt TSC nguyn gi 180, t l khu hao hng nm 9%, khu hao c 30%. Thng 12: Thanh l mt TSC nguyn gi 120, t l khu hao hng nm 8% ( ht hn s dng t nm trc) Doanh thu thun c nm l 5.500. Yu cu: Tnh hiu sut s dng ti sn c nh nm bo co? Bit rng: Mc trch khu hao ca thng 9 l 43.

Bi s 8: (n v: Triu ng) Cn c vo ti liu sau ca doanh nghip M. Hy xc nh: 1. S tin trch khu hao TSC nm k hoch? 2. Phn phi tin khu hao nm k hoch? 3. Hiu sut s dng TSC nm k hoch? I. Ti liu nm bo co: 1. Theo s liu trn bng tng kt ti sn ngy 30/9: - Tng nguyn gi TSC: 3.100 (ton b TSC u c u t bng vn ch s hu) - S khu hao lu k l: 510 2. D kin qu 4: - Thng 10 s thanh l mt s TSC (c hnh thnh bng vn ch s hu) do ht hn s dng, c nguyn gi 70, t l khu hao 12%/nm. - Thng 12, vay di hn ngn hng mua mt TSC dng cho sn xut, tr gi 720, t l khu hao l 10%/nm II. Ti liu nm k hoch 1. Theo k hoch mua s m my m c thit b: - Thng 2, DN s mua v a vo s dng mt dy chuyn sn xut mt hng mi bng vn vay ngn hng, gi d ton 220, t l khu hao 9%/nm. - Thng 7, doanh nghip s nhn vn g p lin doanh bng mt thit b sn xut tr gi 180, t l khu hao 10%/nm. 2. Trong thng 9, doanh nghip s a mt s my m c thit b c nguyn gi 100, t l khu hao 12%/nm i sa cha ln theo nh k, d ton chi ph sa cha ln l 10. 3. Thng 12, s ht hn s dng mt TSC (u t bng vn ch s hu) nguyn gi l 96, t l khu hao 10%/nm, d kin thanh l vo nm sau. 4. Tng doanh thu thun c nm d kin l 8.000 Bit rng: Mc trch khu hao thng 9 nm bo co l: 60

Bi s 9: Cng ty X c ti liu nh sau: (n v: Triu ng) I. Nm bo co: 1. Cn c bng cn i k ton ngy 31/12: - Tng nguyn gi TSC: 26.500 (trong : nguyn gi TSC khng phi trch khu hao l 500) - S khu hao ly k: 5.800 II. Nm k hoch: D kin nh sau 1. Thng 2, mua mt TSC c nguyn gi 960. 2. Thng 4, hin i h a mt s thit b sn xut lm tng thm nguyn gi l 120. 3. Thng 7, thanh l mt TSC va ht hn s dng c nguyn gi l 360. 4. Thng 11, a mt s TSC i g p vn lin doanh vi DN Y c nguyn gi 610, ( trch khu hao 50%). Gi nh li ca hi ng giao nhn l 480. 5. T l khu hao tng hp bnh qun nm l 10%. 5. Tng doanh thu thun c nm l: 27.100 Yu cu: Hy xc nh: 1. Tin khu hao TSC nm k hoch? 2. Hiu sut s dng TSC nm k hoch? Bi s 10: Mt doanh nghip c ti liu nh sau: (n v : triu ng) I. Ti liu nm bo co 1. Theo s liu k ton: - Tng nguyn gi TSC ngy 30/9 l 12.600 - S tin khu hao TSC trch trong thng 9 l: 82 3. Tnh hnh bin ng TSC d kin trong qu 4 nh sau: + Thng 11 mua mt t ti ( qua s dng) vi gi tho thun l 324, t l khu hao 8%/nm. + Thng 12 nhng bn cho cng ty Z mt TSC khng cn dng, c nguyn gi l 432 ( khu hao: 63), t l khu hao 10%/nm. II. Nm k hoch: D kin nh sau: 1. Thng 1 nhn vn g p lin doanh bng mt TSC gi nh li ca hi ng giao nhn l 720, t l khu hao 14%/nm. 2. Thng 4 s a mt s TSC ang d tr em g p vn lin doanh, c nguyn gi l 540 triu ng, t l khu hao 15%/nm, gi nh li ca hi ng l 480 triu ng. 3. Thng 9 thu ti chnh mt TSC c nguyn gi: 600, t l khu hao 10%/nm. Yu cu: Hy xc nh: 1. S tin khu hao TSC qu 4 nm bo co? 2. Tng mc trch khu hao TSC trong nm k hoch? Bi s 11: Ti mt doanh nghip c ti liu sau: (n v: triu ng) I. Tnh hnh TSC u nm k hoch

- Tng nguyn gi TSC hin c ti doanh nghip: 19.000 - S khu hao ly k l 6.500 II. Trong nm k hoch doanh nghip d kin nh sau: 1. Thng 1, mua mt thit b qun l nguyn gi 240 v a ngay vo s dng. 2. Thng 4, cho thu hot ng mt thit b sn xut d tr trong kho c nguyn gi 120. 3. Thng 6, ht hn s dng mt thit b chuyn dng c nguyn gi 400, nhng doanh nghip vn tip tc dng vo hot ng sn xut kinh doanh. 4. Thng 10, nhng bn mt t ti c nguyn gi 720, khu hao 30%. Yu cu: 1. Tnh s tin khu hao nm k hoch? 2. Tnh hiu sut s dng TSC nm k hoch? Bit rng: - Cc TSC phi trch khu hao ca doanh nghip c chia thnh 4 nh m c t l khu hao nh sau: STT Nhm T l khu hao nm (%) 1 Nh ca 9 2 Thit b qun l 10 3 Phng tin vn ti 12 4 My m c thit b 15 - Doanh thu thun nm k hoch l 58.000 - Mc trch khu hao thng 12 nm bo co l: 115

Chng 5 QUN TR TI SN LU NG Bi s1: C ti liu ca mt doanh nghip nh sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: TSL ti cc thi im: 1/1: 2.863 31/3: 2.850 30/6: 2.880 30/9: 2.866 DK 31/12 : 2.857 B/ Nm k hoch: D kin nh sau: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: - S lng sn phm kt d u nm l 180 ci; s lng sn phm sn xut v tiu th ngay trong nm l 3.400 ci - Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 5,6; Gi thnh sn xut n v sn phm l 3,3 ( tng 10% so vi nm bo co). CPBH v CPQLDN u bng 5% gi thnh sn sut ca s sn phm tiu th trong k. 2. Tng doanh thu thun nm k hoch tng 25% so vi nm bo co 3. K thu tin trung bnh gim 9 ngy so vi nm bo co 4. Li tin gi khng k hn: 85 5. Ti sn c nh bnh qun l 3.315 Yu cu: 1. Tnh hiu sut s dng TSL nm k hoch? 2. Tnh t sut li nhun sau thu trn tng ti sn nm k hoch ? Bit rng: - Sn phm chu thu TTB thu sut 40%, chu thu GTGT (theo phng php khu tr) thu sut 10%. Thu sut thu TNDN l 25%. - Cc khon phi thu bnh qun nm bo co v nm k hoch u d tnh bng 40% TSL Bi s 2: Mt doanh nghip c ti liu nh sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: 1. TSL ti cc thi im: 1/1 : 13.585 31/3: 13.932,6 30/6: 13.954 30/9: 14.138,6 DK 31/12: 13.955 2. Tng nguyn gi TSC cui nm l 29.870 (trong : TSC khng phi trch khu hao l 1.500); Khu hao ly k l 7.560 B/ Nm k hoch: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: - Sn phm A: S lng kt d u nm l 1.435; s lng sn xut trong nm l 16.245; S lng kt d cui nm l 1.060; Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 6 - Sn phm khc: Doanh thu thun c nm l 4.080

2. Tng doanh thu thun nm k hoch tng 25% so vi nm bo co. T sut li nhun (trc thu) doanh thu thun nm k hoch l 10%. 3. S vng quay cc khon phi thu gim 2,5 vng so vi nm bo co 4. Tnh hnh bin ng ti sn c nh trong nm: - Thng 3: Mua mt TSC dng cho sn xut, nguyn gi 900 - Thng 7: Thanh l mt TSC khu hao ht t nm trc nguyn gi 580. Gi tr thanh l khng ng k - Thng 8: em mt TSC khng cn dng, c nguyn gi 700 mang vo kho d tr. - Thng 11: Nhng bn mt TSC ang dng b phn bn hng nguyn gi 1.200, khu hao 30%. Gi nhng bn (cha thu GTGT) l 860. Chi ph nhng bn (cha thu GTGT) l 8. - S tin khu hao trch trong nm k hoch l 700 Yu cu: Hy xc nh: 1. Hiu sut s dng TSL nm bo co v nm k hoch? 2. T sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn nm k hoch? Bit rng: - SP A chu thu TTB thu sut 20%. Tt c cc sn phm tiu th v hot ng nhng bn, thanh l TSC u chu thu GTGT (theo phng php khu tr) thu sut 10%. Thu sut thu TNDN l 25%. - Cc khon phi thu bnh qun nm bo co v k hoch u d tnh bng 40% TSL Bi s 3: Doanh nghip X c ti liu sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: 1. Ti sn lu ng bnh qun cc qu l: 3.368; 3.380; 3.385; 3.367 2. Tnh hnh TSC: S liu ngy 30/9: Tng nguyn gi TSC l 9.520. Khu hao ly k l: 3.950 D kin qu 4: - Thng 11: em g p vn lin doanh bng mt TSC nguyn gi 360, khu hao 60 - Thng 12: Mua mt TSC nguyn gi 720 - S tin khu hao trch trong qu l 120. B/ Nm k hoch: D kin: 1. Doanh thu thun l 16.200 (tng 20% so vi nm BC). 2. T sut li nhun (trc thu) doanh thu thun l 10% 3. S vng quay khon phi thu tng 2,5 vng so vi nm bo co 4. Tnh hnh TSC: - Thng 4: Mua mt TSC, nguyn gi 576. - Thng 9: Thanh l mt TSC ht hn s dng nguyn gi 490 (Gi tr thanh l khng ng k). ng thi, a mt TSC t d tr ra s dng, nguyn gi 540. - S tin khu hao trch trong nm k hoch d tnh l 810

Yu cu: Tnh cc ch tiu nm k hoch: 1. K thu tin trung bnh? 2. Hiu sut s dng ti sn lu ng? 3. T sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn? Bit rng : - Thu sut thu TNDN l 25%. - Cc khon phi thu bnh qun bnh qun nm bo co v nm k hoch u d tnh bng 20% TSL. Bi s 4: Mt DN ch sn xut v tiu th mt loi sn phm c ti liu sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: - Ti sn lu ng bnh qun cc qu l : 8.350; 8.460; 8.390; 8.400 - Tng doanh thu thun: 42.000 B/ Nm k hoch: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: - S lng sn phm kt d u nm l 150; s lng sn phm sn xut trong nm l 3.840; S lng sn phm kt d cui nm l 100 - Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 6,84. - Gi thnh sn xut n v sn phm l 4,94 (h 5% so vi nm bo co). - Chi ph bn hng v chi ph qun l DN u tnh bng 5% gi thnh sn xut SP tiu th trong k. 2. Hiu sut s dng ti sn lu ng tng 20% so vi nm bo co. 3. Ti sn c nh bnh qun l 3.078,5 Yu cu: 1. Tnh s vng quay cc khon phi thu, k thu tin trung bnh nm bo co v nm k hoch. 2. Tnh t sut li nhun (trc thu) tng ti sn nm k hoch? Bit rng : - Sn phm chu thu TTB thu sut 20%, chu thu GTGT (theo phng php khu tr), thu sut 10%. - Cc khon phi thu bnh qun nm bo co v nm k hoch u d tnh bng 25% TSL Bi s 5: Doanh nghip X chuyn sn xut v tiu th mt loi sn phm c ti liu nh sau: (n v triu ng) A. Ti liu nm bo co: - S d TSL ti cc thi im: 1/1: 720 31/3: 690 30/6: 680 30/9: 720 DK 31/12: 700 - S sn phm kt d d tnh n 31/12 l 55 sn phm. - Doanh thu thun v tiu th sn phm c nm: 4.200. - Gi thnh sn xut n v sn phm: 4,8

B. Ti liu nm k hoch: D kin tnh hnh sn xut v tiu th sn phm nh sau: - S lng sn xut c nm: 765 sn phm. S lng kt d cui nm: 220 sn phm. - Gi thnh sn xut n v sn phm tng 10% so vi nm bo co. Chi ph tiu th sn phm v chi ph qun l DN u tnh bng 5% gi thnh sn xut sn phm tiu th trong nm. - Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 7,92 - Hiu sut s dng ti sn lu ng tng 25% so vi nm bo co - Ti sn c nh bnh qun nm k hoch: 1.250 Yu cu: Tnh t sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn nm k hoch? Bit rng: DN np thu TNDN vi thu sut 25%. Sn phm ca DN chu thu tiu th c bit, thu sut 20%, thu GTGT (theo phng php khu tr) Bi s 6: Doanh nghip X c ti liu sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: Ti sn lu ng bnh qun cc qu l : 4.195; 4265; 4.150; 4.190 B/ Nm k hoch: D kin nh sau: 1. Tng doanh thu tiu th sn phm c nm l 58.212 2. Tng gi thnh ton b sn phm tiu th tng 20% so vi nm bo co. 3. T sut li nhun (trc thu) doanh thu thun nm k hoch l 20% 4. S vng quay hng tn kho gim 3 vng so vi nm bo co. 5. Ti sn c nh bnh qun l 10.500 Bit rng: - Tt c cc loi sn phm tiu th u chu thu TTB, thu sut 40% v thu GTGT(theo phng php khu tr), thu sut 10%. Thu sut thu TNDN l 25%. - Chi ph bn hng v chi ph qun l DN (nm bo co cng nh nm k hoch) u tnh bng 5% gi thnh sn xut SP tiu th trong k. - Hng tn kho bnh qun nm bo co v nm k hoch u d tnh bng 40% TSL. Yu cu: Tnh t sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn nm k hoch? Bi s 7:

Mt DN chuyn sn xut sn phm A c ti liu sau: (n v: triu ng)


A/ Nm bo co: - TSL ti cc thi im: 1/1: 8.000 31/3: 8.100 30/6: 8.200 30/9: 8.350 DK 31/12: 8.300

- Doanh thu thun l 18.450 - Cc khon phi thu bnh qun bng 25% TSL
B/ Nm k hoch: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm

- S lng sn phm kt d u nm l 280; s lng sn phm sn xut trong nm l 12.480; S lng sn phm kt d cui nm l 160 - Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 3,15. Gi thnh sn xut n v sn phm l 1,54 (tng 10% so vi nm bo co). - Chi ph bn hng v chi ph qun l DN u tnh bng 5% gi thnh sn xut SP tiu th trong k.

2. Hiu sut s dng ti sn lu ng tng 20% so vi nm bo co. 3. D kin tnh hnh ti sn c nh nh sau:
- Nguyn gi TSC 1/1: 70.200. Khu hao ly k: 20.000 - Trong nm mua s m thm mt s TSC nguyn gi l 26.000, ng thi thanh l mt s my mc thit b do ht hn s dng, c nguyn gi l 1.000 (Gi tr thanh l khng ng k) - S tin khu hao trch trong nm: 3.500

Bit rng : - Sn phm chu thu TTB, thu sut 40% v thu GTGT (theo phng php khu
tr), thu sut 10%. Thu sut thu TNDN l 25%.

- Cc khon phi thu bnh qun nm k hoch d tnh bng 27% TSL
Yu cu: 1. Tnh s vng quay cc khon phi thu, k thu tin trung bnh nm bo co v nm k hoch? 2. Tnh t sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn nm k hoch? Bi s 8:

Mt DN ch sn xut v tiu th mt loi sn phm c ti liu sau: (n v t nh: triu ng)


A/ Nm bo co:

- Ti sn lu ng bnh qun cc qu l : 8.750; 8.660; 8.675; 8.915. - Doanh thu thun l 35.000
B/ Nm k hoch: D kin nh sau: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm: - S lng sn phm kt d u nm l 210; s lng sn phm sn xut trong nm l 4.500; S lng sn phm kt d cui nm l 120 - Gi bn n v sn phm (cha thu GTGT) l 6,6. - Gi thnh sn xut n v sn phm l 4,4 (tng 10% so vi nm bo co). Chi ph bn hng v chi ph qun l DN u tnh bng 5% gi thnh sn xut SP tiu th trong nm.

2. Hiu sut s dng ti sn lu ng tng 20% so vi nm bo co. 3. Ti sn c nh bnh qun l 4.780,625 Bit rng:
- Sn phm chu thu TTB, thu sut 20% v chu thu GTGT (theo phng php khu tr), thu sut 10%. Thu sut thu TNDN l 25%.

- Cc khon phi thu bnh qun nm bo co v k hoch u d tnh bng 40%

TSL
Yu cu: 1. Tnh s vng quay cc khon phi thu, k thu tin trung bnh nm bo co v nm k hoch? 2. Tnh t sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn nm k hoch?

Bi s 9: Mt doanh nghip ch sn xut v tiu th mt loi sn phm c ti liu sau: (n v: triu ng) A/ Nm bo co: 1. Hng tn kho bnh qun cc qu l : 6.640; 6.670; 6.660; 6.690. 2. Tnh hnh TSC n ngy 30/9: Tng nguyn gi TSC l 7.495 (trong TSC khng phi trch khu hao c tng nguyn gi l 500). Khu hao ly k 1.765. Trong qu 4: - Thng 10: Nhng bn mt TSC nguyn gi 540, khu hao 40%, t l khu hao 9%/nm. - Thng 12: Mua mt TSC nguyn gi 360, t l khu hao 8%/nm. - S tin khu hao trch trong qu 4 l 148 B/ Nm k hoch: D kin: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th sn phm nh sau: - S lng sn phm kt d u nm l 230, s lng sn phm sn xut v tiu th ngay trong nm l 4.270 - Gi thnh sn xut n v sn phm l 3,87 (h 10% so vi nm bo co). Chi ph bn hng v chi ph qun l DN u tnh bng 5% gi thnh sn xut SP tiu th trong nm. 2. Tng li nhun trc thu c nm l 2.999,25 3. Tnh hnh TSC: - Thng 5: Nhn vn gp lin doanh bng mt TSC tr gi 480 a v dng cho b phn sn xut, t l khu hao 10%/nm - Thng 8: a mt TSC t trong kho ra s dng nguyn gi 290, t l khu hao 11%/nm - Thng 10: Ht hn s dng mt TSC nguyn gi 240, t l khu hao 12%/nm (d tnh thanh l vo thng 2 nm sau) - S tin khu hao trch trong nm k hoch l 620. Yu cu: 1. Tnh s vng quay hng tn kho nm k hoch? 2. Tnh t sut li nhun (trc thu) trn tng ti sn nm k hoch? Bit rng: Hng tn kho bnh qun nm k hoch d tnh tng 10% so vi nm bo co v chim 50% tng TSL Bi s 10:

Mt doanh nghip c ti liu nh sau: (n v tnh: triu ng) A/ Nm bo co: S liu d kin ngy 31/12: - S lng sn phm kt d: + Sn phm A: 500 + Sn phm B: 200 - Nguyn gi TSC : 18.400 (KHLK: 800) - Vay ng n hn : 500 (li sut 20,4%/nm) - Vay di hn : 7.500 (li sut 24%/nm) B/ Nm k hoch: d kin: 1. Tnh hnh sn xut v tiu th: * Sn phm A: - S lng sn phm d kin sn xut c nm: 27.780 - S lng sn phm kt d cui nm: 700 - Gi bn n v sn phm (cha c thu GTGT): 2 - Gi thnh sn xut n v sn phm: 1,2 (tng 20% so vi nm bo co) * Sn phm B: Tiu th ht s kt d u nm v ton b s sn phm sn xut trong nm vi s liu d tnh nh sau: - Tng doanh thu thun c nm: 25.400 - Tng gi thnh ton b sn phm tiu th: 21.124,4 2. Tnh hnh ti sn c nh: - Thng 4: Mua mt TSC nguyn gi 2.400 - Thng 7: Nhng bn mt TSC, nguyn gi 900 ( khu hao 457). Gi nhng bn (cha thu GTGT) l 500. Chi ph tn trang li ti sn trc khi nhng bn (cha thu GTGT) l 10. - Thng 9: Mua mi mt TSC nguyn gi 360 - T l khu hao tng hp bnh qun l 10%/nm. 3. Cc s liu khc: - Tr 50% khon vay ng n hn vo cui thng 1 v 50% tr vo cui thng 3 - u thng 9 vay 600 (thi hn 2 thng, li sut d kin l 21%/nm) - Li tin gi khng k hn c nm l 74 - Chit khu thanh ton c hng l 80 - Cc khon phi thu (31/12) l 2.400 (gim 20% so vi cng thi im nm bo co). Cc phi thu bnh qun chim 60% tng TSL - Cc khon phi tr (31/12) l 2.200 (tng 10% so vi cng thi im nm bo co). - Doanh nghip trch lp qu khoa hc cng ngh 10% li nhun trc thu Bit rng: - Chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip u tnh theo 5% trn gi thnh sn xut sn phm tiu th - Gi thnh sn xut n v sn phm B nm bo co l 2 - Ton b sn phm ca doanh nghip u chu thu TTB vi thu sut 40%, thu GTGT theo phng php khu tr vi thu sut 10%. Thu sut thu thu nhp doanh nghip 25%.

Ton b TSC u nm k hoch u thuc din phi trch khu hao. Hng tn kho u nm v cui nm k hoch khng c loi no khc ngoi thnh phm tn kho. Yu cu: xc nh cc ch tiu sau nm KH: 1. Nhu cu vn lu ng? 2. S vng quay v s ngy mt vng quay hng tn kho? 3. S vng quay cc khon phi thu v k thu tin trung bnh? 4. Hiu sut s dng ti sn lu ng? 5. T sut li nhun thun t hot ng kinh doanh trn tng doanh thu? 6. T sut li nhun (sau thu) trn tng ti sn? Bi s 11 Mt DN c tnh hnh sn xut kinh doanh nh sau: (n v: triu ng) I. Nm bo co: - Doanh thu thun thc t 3 qu u nm l 35.000 v d kin qu 4 l 1.500 - Bng cn i k ton d kin ngy 31/12 nh sau: Phn Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin II u t ng n hn III Cc khon phi thu IV Hng tn kho V Ti sn lu ng khc B Ti sn di hn I TSC 1 NGTSC 2 Khu hao lu k Tng ti sn: Phn ngun vn: A I 1 2 3 4 II B I N phi tr N ng n hn N ngn hng N phi tr nh cung cp N cng nhn vin N ngn sch nh nc N di hn Ngun vn ch s hu Ngun vn qu u nm 12.000 2.800 2.000 2.200 3.900 1.100 20.000 20.000 25.000 (5.000) 32.000 12.000 7.400 4.900 2.100 200 200 4.600 20.000 20.000 Cui nm 13.200 3.000 1.500 3.800 3.600 1.300 25.000 25.000 31.200 (6.200) 38.200 17.100 9.800 5.900 2.900 600 400 7.300 21.100 21.100

1 2 3 II

Ngun vn kinh doanh Qu u t pht trin Li cha phn phi Ngun kinh ph Tng ngun vn

11.500 5.800 2.700 32.000

12.800 6.600 1.700 38.200

II. Nm k hoch: D kin tng doanh thu thun c nm tng 10% so vi nm BC. Yu cu: Tnh nhu cu VL nm KH ca doanh nghip? Bi s 12 Mt doanh nghip c ti liu nh sau: (n v: triu ng) 1. Bng cn i k ton ngy 31/12/N nh sau: Ti sn A. Ti sn ngn hn I. Tin v cc khon tng ng tin II. Cc khon u t ti chnh ng n hn III. Cc khon phi thu ng n hn 1. Phi thu khch hng 2. Cc khon phi thu khc IV. Hng tn kho 1. Hng tn kho 2. D phng gim gi hng tn kho V. Ti sn ng n hn khc B. Ti sn di hn I. Ti sn c nh 1. Ti sn c nh hu hnh - Nguyn gi - Gi tr hao mn ly k II. Cc khon u t TC di hn III. Ti sn di hn khc Tng ti sn Ngun vn A. N phi tr I. N ng n hn 1. Vay v n ng n hn u nm Cui nm 3.800 4.200 400 430 1.270 1.330 1.220 1.320 50 10 2.050 2.345 2.100 2.415 (50) (70) 80 95 5.310 6.050 3.790 4.710 3.790 4.710 4.740 5.810 (950) (1100) 1400 1180 120 160 9.110 10.250 5.300 2.500 1.230 6.250 3.100 2.060

2. Phi tr ngi bn 3. Thu v cc khon phi np NN 4. Phi tr ngi lao ng 5. Cc khon phi tr, phi np khc II. N di hn B. Vn ch hu I. Vn ch s hu II. Ngun kinh ph v qu khc Tng ngun vn

1.120 30 40 80 2.800 3.810 3.500 310 9.110

980 20 40 3.150 4.000 3.800 200 10.250

2. D kin nm N+1: Doanh thu thun l 14.760 (tng 23% so vi nm N). Yu cu: Xc nh nhu cu vn lu ng ca DN nm k hoch? Bit rng: Trong hng tn kho c mt s hng tn t nhiu nm khng lun chuyn c ang ch x l, tr gi 15 Bi s 13: Mt doanh nghip c ti liu sau: (n v: triu ng) 1. Bng cn i k ton ngy 31/12/N nh sau: Ti sn A. Ti sn ngn hn I. Tin v cc khon tng ng tin II. Cc khon u t ti chnh ng n hn III. Cc khon phi thu ng n hn 1. Phi thu khch hng 2. Cc khon phi thu khc 3. D phng phi thu ng n hn kh i IV. Hng tn kho 1. Hng tn kho 2. D phng gim gi hng tn kho V. Ti sn ng n hn khc B. Ti sn di hn I. Ti sn c nh 1. Ti sn c nh hu hnh - Nguyn gi - Gi tr hao mn ly k II. Cc khon u t TC di hn u nm 4.000 410 1.270 1.250 50 (30) 2.240 2.340 (100) 80 8.460 6.250 6.250 7.540 (1.290) 1800 Cui nm 4.500 430 1.630 1.600 80 (50) 2.345 2.425 (80) 95 9.150 7.080 7.080 8.639 (1.559) 1740

III. Ti sn di hn khc Tng ti sn: Ngun vn A. N phi tr I. N ng n hn 1. Vay v n ng n hn 2. Phi tr ngi bn 3. Thu v cc khon phi np NN 4. Phi tr ngi lao ng 5. Cc khon phi tr, phi np khc II. N di hn B. Vn ch hu I. Vn ch s hu II. Ngun kinh ph v qu khc Tng ngun vn:

410 12.460 7.300 4.000 2.670 1.160 50 60 60 3.300 5.160 4.980 180 12.460

330 13.650 8.100 3.800 2.520 1.220 20 40 4.300 5.550 5.300 250 13.650

2. Trong nm (N + 1) d kin doanh thu thun 15.600, tng 20% so vi nm N. Yu cu: Xc nh nhu cu vn lu ng ca DN nm k hoch? Bit rng: - Trong hng tn kho c mt s hng tn t nhiu nm khng lun chuyn c, ang ch x l, tr gi 20 - Khon d phng phi thu ng n hn u thuc v cc khon phi thu t khch hng. Bi s 14: Mt tp on sn xut c nhu cu s dng nguyn liu chnh trong nm l 1.500 tn do mt nh thu cung cp. Chi ph cho mi ln thc hin hp ng l 1,5 triu ng, gi mua l 8 triu ng/tn. Chi ph lu kho d kin bng 10% gi tr hng tn kho. Hy p dng m hnh EOQ (khng c d tr an ton), hy xc nh: 1. S lng t hng ti u? Mc tn kho bnh qun ti u? S ln t hng ti u ca nguyn liu chnh? 2. Xc nh im t hng mi, nu thi gian thc hin hp ng l 6 ngy? Bit rng: S ngy lm vic trong nm l 300 ngy. Bi s 15: Cng ty Dt may Th ng Li c nhu cu dt kim lin tc v u n trong nm. Nguyn liu ny do mt nh thu cung cp l ch yu. Chi ph cho mi ln thc hin hp ng l 12,1 triu ng. Tng nhu cu si dt kim trong nm l 900 tn. Cng ty d tnh chi ph v bo him, tr li vay mua si d tr, chi ph bo qun l 1,8 triu/tn. Hy cho bit:

1. Khi lng si ti u mi ln mua l bao nhiu? 2. S ln mua si trong nm? 3. Mc tn kho si trung bnh trong nm? 4. Bit thi gian thc hin hp ng (k t khi k kt hp ng cho ti khi hng v ti DN) l 5 ngy. Hy xc nh im t hng mi trong cc trng hp: a, Khng tnh d tr an ton? b, D tr an ton tnh bng mc nguyn liu s dng trong 2 ngy. Bit rng: S ngy sn xut trong nm l 300 ngy. Bi s 16 DN X ch sn xut kinh doanh mt loi sn phm. Nhu cu nguyn liu chnh dng cho sn xut c nm l 80 tn. Chi ph lu kho tnh trn 1 tn nguyn liu chnh tn kho l 6,25 triu ng. Chi ph thc hin hp ng mi ln mua l 10 triu ng. Yu cu: 1. Xc nh s lng ti u mi ln t mua, s ln mua, thi gian gia 2 ln nhp nguyn liu chnh v tng chi ph tn kho d tr? 2. Theo ng trng phng kinh doanh, do t mua vi s lng qu nh, nn nh cung cp ngh DN nhp nguyn liu thnh 2 ln trong nm. ng thi h cng s gim gi bn trn mi tn nguyn liu l 400.000 ng. ngh ny c chp nhn c khng? DN ch nn chp nhn vi mc gim gi ti thiu l bao nhiu? Bit rng: - DN c quyn la chn ngun cung cp theo c ch cnh tranh. - Li sut bnh qun trn th trng l 10%/nm Bi s 17: Cng ty c phn Kim Hoa c ti liu nh sau: 1. Trong nm k hoch, phng k thut d kin cn s dng 10.000 tn thp theo tiu chun k thut dng vo vic sn xut sn phm. 2. Cng ty cng chn Cng ty Huy Hong l ngi cung cp. Gi mua tho thun l 600.000 ng/tn 3. Chi ph cho mi ln thc hin hp ng l 1.500.000 ng. 4. Theo tnh ton v kinh nghim thc t ca Cng ty cho thy, chi ph lu kho cho mt tn thp bng 20% gi mua. Yu cu: 1. Xc nh s lng thp ti u mi ln t mua? Hy tnh tng chi ph tn kho d tr thp trong nm? 2. Hy xc nh tng chi ph tn kho d tr thp trong nm ca Cng ty trong cc trng hp sau: a, Mi ln t mua 400 tn thp? b, Mi ln t mua 1.000 tn thp? 3. Cng ty Huy Hong va a ra li cho hng mi vi Cng ty Kim Hoa, vi mi ln t mua 2.500 tn thp th s gim gi bn xung mc 595.000 ng/tn. Vy

Cng ty Kim Hoa c nn chp nhn li cho hng mi hay khng? Cng ty ch nn chp nhn vi mc gi ti a mi tn thp l bao nhiu? Bi s 18: Cng ty in t Nam Thanh c nhu cu s dng 3.000 tn nguyn liu c bit mi nm. Chi ph thc hin hp ng mi ln l 0,6 triu ng, gi mua nguyn liu l 1,6 triu ng/tn, chi ph lu kho tnh bng 10% tr gi hng tn kho. Nh cung cp ca cng ty a ra chnh sch chit khu nh sau: S lng mua/ln (tn) Di 200 T 200 - di 300 T 300 tr ln T l chit khu (%) 0 0,5 0,75

Yu cu: Xc nh s lng t hng ti u theo m hnh EOQ trong cc trng hp: a, Khng tnh n chnh sch chit khu ca nh cung cp b, C chnh sch chit khu. Bit rng: Cng ty khng tnh d tr an ton. Bi s 19: Cng ty Phng Nam c nhu cu s dng nguyn liu chnh X trong nm l 2.880 tn. Chi ph thc hin hp ng mi ln l 0,5 triu ng, gi mua l 2 triu ng/tn, chi ph lu kho tnh bng 10% tr gi hng tn kho. Nh cung cp ca cng ty a ra chnh sch chit khu nh sau: S lng mua/ln (tn) Di 100 T 100 di 200 T 200 tr ln T l chit khu (%) 0 0,5 0,75

Yu cu: Xc nh s lng t hng ti u i vi nguyn liu chnh X? Bit rng: Cng ty khng tnh d tr an ton.