You are on page 1of 1

ZATITA DUNJE

Vreme primene/ faza razvoja Otvaranje pupoljaka 2 puta u razmaku od 10 dana

Namena plamenjaa,

Preparat Bakarni ok i!lorid "0 ili #uprozin $" %P ili Bakrocid "0 ili Bakarni kre

Doza/ koncentracija 0,"& 0,$" & po uput tvu

Poetak cvetanja cvetanja

'onilija cveta

#!oru ("

0,02&

precvetavanje 'onilija cveta va)i Dru+a polovina juna Pe+avo t li ta crvljivo t plodova Polovina jula Pe+avo t li ta crvljivo t plodova Polovina av+u ta Pe+avo t li ta crvljivo t plodova 1e enje plavo pr kanje preko ("& opalo+ li)2a Prezimljuju2i o3lici prouzrokovaa 3ole ti #!oru (" * Pre ti+e 'anko+al ,0 * Nurell-D .ntracol %P-(0 * 'o pilan ili Vole/ 'anko+al ,0 * Nurell-D Bakarni ok i!lorid "0 ili #uprozin $" %P ili Bakrocid "0 ili Bakarni kre 0,02& 0,0$& 0,2"& 0,01& 0,2& 0002"& 0,2"& 0,01& 0,"& 0,$" & po uput tvu