You are on page 1of 3

Lekcije koje sam nauio prekasno: mu posle razvoda deli savete za srean brak

Brak zahteva mnogo truda, ali to je lekcija koju mnogi naue prekasno. U junu, svee razvedeni motivacioni govornik Gerald Roders na svom Fejsbuk pro ilu priznao je da je u svom braku mnogo toga mogao da promeni i spase ga. ! "igledno, nisam strunjak za veze, ali nakon #to je moj razvod okonan, stvari sam sagledao na drukiji nain i uvideo #ta sam mogao da promenim. $akon #to sam izgubio enu koju volim i %& godina dug brak, ovo vam mogu savetovati ! napisao je Gerald. 1) Nikada ne prestajte da se udvarate jedno drugom $ikada se ne prestajte pona#ati kao da ste na sastanku. $'()*) ne uzimajte enu zdravo za gotovo. (ada ste je zaprosili, obe+ali ste da +ete biti mu#karac koji +e paziti na njeno srce. "na je izabrala vas. $ikada to ne zaboravljajte i nikada ne budite lenji u ljubavi. 2) Pazite na vlastito srce Ba# kao #to morate biti predani uvanju tu,eg srca i vlastito morate uvati jednakim arom. -olite se potpuno, volite svet, ali u to posebno mesto u srcu pu#tajte samo svoju suprugu. $eka uvek bude spremno da primi samo nju i ne pu#tajte nikog drugog. ) Neprestano se zaljubljujte (onstantno se menjamo i nismo isti ljudi koji smo bili kada smo u#li u brak, a za pet godina ne+ete biti ista osoba koja ste danas. .romene +e do+i i zbog toga se neprestano morate iznova izabrati. $e mora ostati s vama i moda +e se pojaviti neko drugi. Borite za njenu ljubav i ne dopustite da vas neko zameni. !) "vek poku#ajte da vidite ono najbolje u njoj Fokusirajte se na ono #to volite, a ono na #ta se okusirate postaat +e ve+e. )ko se koncentri#ete na ono #to vam smeta, to +e postati sve #to vidite. )ko se okusirate na ljubav, ljubav +e biti sve #to vidite. $) Nije va# posao da je menjate ili dovodite u red -a# je posao da je volite onakvu kakva jeste i ne oekujte da se menja. )ko se to i dogodi, volite ono u #ta se pretvorila, bez obzira je li to ono #to elite. %) &dgovorni ste za svoje emocije .osao va#e supruge nije da vas ini sre+nim ili rastuuje. -a#a je dunost da prona,ete vlastitu sre+u, a paralelno s tim, va#a +e se radost odraziti na va#u vezu i ljubav. ') Nikada ne krivite suprugu ako vas razljuti jer sve je to u vama /o su va#e emocije i va#a odgovornost. 0ami morate da prona,ete #ta je to #to vas ljuti i treba biti ispravljeno. "va vas je ena privukla upravo zato #to u vama moe podstaknuti sve pozitivne i negativne emocije. (ada se dovedete u red, vi#e vas ne+e mo+i razljutiti i verovatno +ete se pitati za#to se to uop#te dogodilo. () Pustite svoju enu da bude tuna (ada je tuna i uznemirena, nije va# posao da je oraspoloite. 0amo budite tu za nju i dajte joj do znanja da je sve u redu. $eka bude svesna da ste vi osoba na koju se moe osloniti i ne beite kada je uznemirena. .oslu#ajte ono #to se krije iza rei i emocija.

)) Ne doivljavajte se preozbiljno 0mejte se. $asmejavajte je jer smeh +e sve uiniti lak#im. 1*) +vakog joj dana punite du#u $auite njen jezik ljubavi i ono zbog ega se ose+a vanom, vrednom i voljenom. $eka napravi listu od %1 stvari zbog kojih se ose+a voljenom i zapamtite to. $eka va# prioritet bude da se svakog dana ose+a kao kraljica. 11) ,udite prisutni $emojte joj dati samo svoje vreme ve+ i svoju panju. (ada ste s njom, budite samo s njom. 12) +eks je izuzetno vaan 2ora osetiti va#u muevnu prisutnost i snagu. 2ora osetiti svoju enstvenost i znati da vam u potpunosti moe verovati. 1 ) Ne budite idiot- ali ne bojte se toga da to postanete Gre#i+ete. ' ona +e. $e gre#ite previ#e i uite na gre#kama. $iko ne kae da morate da budete savr#eni, ali ne budite glupan. 1!) .ajte joj prostora 3ene daju, ali ponekad im je potrebno vreme samo za sebe. .osebno ako imate decu. /reba joj to vreme da se obnovi i prona,e nakon #to izgubi rade+i za sve druge osim za sebe. 1$) ,udite ranjivi $e morate imati sve pod kontrolom. Budite voljni deliti svoje strahove i ose+anja. 1%) ,udite transparentni 3elite li poverenje, morate deliti sve. .osebno ono #to ne elite. 4bacite masku. )ko neprestano pazite na to da pokraj nje budete savr#eni, nikada ne+ete iskusiti pravu ljubav. 1') "vek rastite zajedno Ba# kao i kod treninga mi#i+a, ni veza ne raste ako na njoj ne radite. .rona,ite zajednike ciljeve, snove i ideje i radite na njima zajedno. 1() Ne brinite o novcu $ovac je igra i morate prona+i nain kako zajednikim snagama pobedite. 1)) &pra#tajte i budite usredsre/eni na budunost- a ne ono #to se dogodilo u pro#losti $e budite taoci pro#losti. "pra#tanje je sloboda. 2*) "vek birajte ljubav Uvek birajte ljubav. Uvek birajte ljubav. $akon svega, ovo je jedini savet koji vam je zaista potreban. )ko je ovo misao vodilja koja utie na sve va#e odluke, va#em braku ni#ta ne moe zapretiti. 5jubav uvek pobe,uje. Brak nije kao u bajci. $a njemu morate da radite i da budete predani zajednikom rastu i investiranju u stvaranje zajednikog ivota. (roz rad dolazi sre+a. Brak je kao ivot, ima uspona i padova koje morate prihvatiti i na njima graditi va# odnos.

"vo su lekcije koje sam nauio na najtei mogu+i nain. 5ekcije koje sam nauio prekasno.