You are on page 1of 2

Mata Pelajaran & Kelas: Tema /Topik: Masa: Bilangan Murid Standard Pembelajaran:

Dunia Sains Dan Teknologi- Teknologi Maklumat & Komunikasi / 3 Arif

60 minit 33/33 orang murid 5.1 Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian engan kema!iran (MS !"el# MS Po$erPoint# MS %ord& untuk ikepilkan memalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan alam penyebaran maklumat.

'bjekti( Pembelajaran: "a a ak!ir penga#aran an pembela#aran muri apat mengepil fail MS $or s melalui e-mel an membuka fail MS $or s yang ikepil melalui e-mel.

)kti*iti P&P:

Aktiviti 1: (mengepil fail melalui e-mel) Murid diminta mendaftar masuk akaun e-mel sendiri. Klik new untuk menulis e-mel rakan. Taip alamat e-mel rakan dalam kotak To. Taip tajuk e-mel dalam kotak Subject. Taip kandungan e-mel di dalam kotak mesej. Klik attachment untuk mengepil fail MS Words. Klik send untuk meng antar e-mel. Aktiviti !: (mem"uka fail #ang dikepil melalui e-mel) Klik Inbox. Klik folder #ang endak dili at. Klik Download all attachments. Klik Download(muat turun). Klik Save. Klik My Documents. Klik Save. $uka My Documents. Klik pada fail #ang dimuat turun tadi untuk mem"a%a kandungan fail terse"ut. &aftar keluar akaun e-mel dan Internet Explorer (IE).

MK:

Kreati*iti & +no*asi