You are on page 1of 1

Cu 1.

Vit pt :
+ H 2 (xt, t , p) + O2 (Pt, t ) + O2 N2 B A C HNO3 Cu 2. Thc hin chui phn ng sau (ghi k nu c). a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2
o o

c) Kh A dd A B Kh A C D + H2O Cu 3. Trn 200 ml dung dch natri nitrat 3M vi 200 ml dung dch amoniclorua 2M ri un nng cho n khi phn ng thc hin xong. Xc nh th tch kh sinh ra (kc) v nng mol ca cc mu i trong dung dch sau phn ng. Cu 4. Cho hn hp ng th tch N2 v H2 c cho qua bt st nung nng th c 60% H2 tham gia phn ng.Hy xc nh thnh phn % theo th tch cc kh trong hn hp to thnh. Cu 5. Cn ly bao nhiu lt N2 v H2 (kc) iu ch c 51g NH3. Bit hiu sut phn ng l 25%. Cu 6. Cho dung dch NH3 (d) vo 20ml dung dch Al2(SO4)3, lc ly kt ta v cho vo 10ml dung dch NaOH 2M th tan ht. a) Vit phng trnh ha hc xy ra di dng phn t v ion rt gn. b) Tnh nng mol/lt ca cc ion Al3+ , SO42 v ca Al2(SO4)3 trong dung dch. Cu 7. Cho dd Ba(OH)2 n d vo 50 ml dd A c cha cc ion NH4+, SO42- ,NO3-.C trong 11,65g mt kt ta c to ra v un nng th c 4,48 lt (kc) mt cht kh bay ra . a) Vit phng trnh phn t v phng trnh ion ca cc phn ng xy ra b) Tnh nng mol/lt ca mi mu i trong dd A? Cu 8. Cho 24,6 gam hn hp Al v Cu tc dng va vi 2 lt dung dch HNO3 long th thu c 8,96 lt kh NO thot ra (kc). a) Tnh % khi lng ca Al v Cu trong hn hp. b) Tnh th tch dung dch HNO3 dng. Cu 9. Ha tan 21,3 g hn hp Al v Al2O3 bng dung dch HNO3 long, va to dung dch A v 13,44 lt kh NO (ktc). a) Tnh thnh phn % v khi lng m i cht trong hh ban u. b) Tnh th tch dung dch HNO3 2M dng.