You are on page 1of 8

Dlutni lom. Csth Gza: Dlutni lom - Giza - mondtam a szobalnynak -, eressze le a srga fggnyket s nyissa ki a zsalukat.

gy sokkal hamarbb el lehet aludni. De minden negyed!rban nzzen be, s ha al"a tall, kltsn fel, mert nem akarok fe#f#st. $iittam a maradk feketek"t, eldobtam a %igarettmat, s "gigdoltem a bord!brsony rgi &amlagon. 'gy &illanatra mg flnztem az !rra, kt !ra m(lt t)z &er%%el. 'zen a dlutn egy nma gr!fkisasszonyr!l lmodtam. *agyog! nyri dlutnban fehr &ari&n lo"agoltam +agdad fel. , "ros tornyai, a %i&rusok s a &lmafk felny(l!, "kony folt#ai remegtek, izzottak s elmos!dtak a b(%s(z! na& &irosl! arany&orban. , kertek "irgai minden illatukat kileheltk, s a r!zsk s!ha#tsa ott imbolygott, torl!dott az utamon sszeke"ered"e a balzsamfk s tm#nfk szag"al. 'rosen sarkanty(ztam derk &ari&mat, mert na&szllta elott a "rosba akartam rkezni. -egta&ogattam "emben selymes ersznyemet, mely tele "olt aranyakkal, fllltam a kengyelben, s nagyot llegzettem. Gynyru, des, illatos, %sods dlutn "olt. , lo"am re&lt "elem. ,lig na&lemente utn bertem a "rosba. .o"amat a fogad!s szolg#ra b)ztam, s lestltam a foly!hoz. -int egy leheletnyi %s!k lenyar%on - (gy omlott el az g tndklo kksgn az alkonyat naran%ssz)nu ftyla. /zitaktok %ikztak a ")z felsz)ne fltt s idonknt krszek re&ltek el a &art mentn seregestol. 0ekik meg kellett halniok, mire a na& lemegy. 'll, a &art kzelben, mr ott (szott a "izen ezernyi s ezernyi el&usztult krsz. , tegna&i "agy a tegna&elotti alkonyat temette oket - senki se tudta "olna megmondani. 1tt a foly!&arton tallkoztam a nma gr!fkisasszonnyal. 0agyszlu, "irgos szalmakala&ban "olt. 2ld ftyol a "llain. ,z ar%a gyengn r!zsasz)nure fest"e. ,&r! fehr to&nokat, fekete selyemszoknyt s fekete harisnyt "iselt. /zrkszld, fradt szemei bgyadtan r"edeztek az alkonygen. 3inom, hideg, ra#zos, ki%si a#kain ott lebegett a nagy, bl%s nmasg. 4dal&tem hozz. - Gr!fkisasszony - mondottam -, hallottam r!lad, hogy az a#kaid nmk, s beszlni nem tudsz, de a szemeid megmond#k nekem, hogy a legtbb bl%sessg benned "agyon. -egllott, oldalt htraha#totta fe#t, s finom fl%im&in megrezzentek trkizes, arany karikafggoi. De nem nzett rem. $nnyen "onaglottak a "llai, s hideg, bgyadt szemeinek mlyn - egy &illanatra %sak meg%sillant egy ibolyasz)nu sugr. -egremegtem, mintha fel"illan! lidr%tzet lttam "olna. - Gr!fkisasszony - mondottam -, azrt #ttem ide, hogy toled egy %s!kot ka&#ak, s arra krlek, nzz a szemeimbe. .assan leha#totta a fe#t, s flnzett rem, mikzben &iros, nma a#kai kztt kidugta a nyel"e%sk#t s megnyalta a sz#a szleit. /zemei e &illanatban egsz feketk "oltak, nmi kkes rnyalattal. 5ekintete beny(lt a szemeimbe, lehatolt a sz)"embe, s mint lass( borzongs, "gigfutott a htamon. Gyengn megrzta a fe#t, mintha azt mondta "olna: nem lehet. - Gr!fkisasszony - mondottam -, te mindent tudsz, amit akarsz, mert a

nmasg mindentud!kk teszi a noket, s azt is tudod, hogy %sak miattad #ttem ezer mrfldrol, hogy %sak miattad szlettem, s hogy miattad fogok meghalni, add nekem ht a ftyolodat, s nts egy %se&& illatos ola#at a homlokomra. 5ekintete ismt a messzi gen bolyongott, szemei szrkszld, hideg sz)nekben rgi szomor(sgokat tkrztek "issza, s kar%s( sz& "llai"al eloreha#olt. ,zutn kikeresett szokny#a zsebbol egy kis kristlyfiolt. 3ehr, hossz( u##ait megned"es)tette, s homlokomat megkente az illatos ola##al. - 6!l ismersz engem, gr!fkisasszony7 - krdeztem. 8irtelen gonoszul ktszer is igent intett a fe#"el. - /zeretni fogsz7 9#ra b!lintott, s mosolyogtak az a#kai. - 8azugsg - mondottam neki -, hiszen te nem tudsz szeretni. -ozdulatlan maradt, elkomolyodott, le"ette "llair!l a zld selyemftyolt s tny(#totta, azutn anlkl, hogy rem nzett "olna, to"bbment.- 0em mertem utna nzni, a ")z %sendes tkrre bmultam, s g&iesen a derekam kr %sa"artam a ftyolt. , na&sugarak utols! rezzensei is eltuntek mr a horizontr!l, az g mly, szd)to nyugalm(, to&zkk sz)nnel borult r a fldre. , hold mg nem #tt fel, de a /irius, mint egy nagy gymnt, mr fenn ragyogott, s az ,ldebaran s ,ntares (gy fnylettek, akr a remekbe %siszolt rubintok. /zomor(an gondoltam "issza a duzzad! if#(i boldogsgra, amellyel nhny !ra elott +agdad fel "gtattam. ,zutn elindultam a ")z &art#n a foly! irnyban. Csakhamar egy %s!nakra akadtam. +eltem, eloldottam a ktelt, s hanyatt fekdtem a fenekn. , "ros lassanknt elmaradt mellettem: de a sok mese, amely benne lakik, utnam kldte tndri muzsikl! hang#ait. ;"egfu"olk %sengtek, s mly hang( "arzshegeduk sz!ltak. -intha %sak lenyok s fi(k sz)"ei zenltek "olna a za"aros, ernyedt harm!nikban. .e"ettem a derekamr!l a gr!fkisasszony ftylt, s magamra ter)tettem, mint egy halotti le&let. - 8ossz( lesz az utazs s lom nlkli - mondottam magamban -, de most mr meg kell %s!kolnom a nma kisasszony a#kait. 6! &ari&mra gondoltam, amelyet ezer aranyrt "ettem, s amelyet mindrkre elhagytam. ,z #szaka mindinkbb sttedett. 1smeretlen, flelmes &artok kztt utaztam. -agas, rideg sziklk meredeztek ktoldalt. , barlangokban lak! gonosz szellemek elob(#tak, utnam re&ltek, beleka&aszkodtak a %s!nakba, s flttem lebegtek. 5udtam, hogy nem szabad sz!lanom, mert akkor a hall fia "agyok, %sendben maradtam ht, s htszer megford)tottam gyurumet az u##amon. 'rre a %s!nakom orrnak irnyban "alami gyenge "ilgossgot lttam derengeni. / azutn, mint "alami nagy %sodalm&a, felb(#t az gre a hold. 'nyhe szello kezdett f(#doglni. , nyakam kr %sa"artam a gr!fkisasszony ftylt, s felltem. 'lo"ettem ,l-Dsezirehben "srolt #! dohnyomat, s rgy(#tottam. De a sz)"em tele "olt aggodalommal s bizonytalansggal. 0em tudtam a %s!nakban maradni. , &arthoz kormnyoztam ht, s kiszlltam. 8armatos, selymes fuben "itt az utam, holdfnyes nagy mezon keresztl. 8ossz( gyalogls utn orszg(tra rtem. 1smeretlen (t "olt. $rlnztem. <s egyszerre elhult bennem a "r. , htam megett, az (ton, hrom rnykom ra#zol!dott a fldre. .assan, !"atosan (#ra htratekintettem. 8rom rnyk= 0em mertem mozdulni.

>alami rettenetes hatalom krmei kztt reztem magam. /zdl"e, tan%stalanul a holdra nztem. ' &illanatban a hold"ilg megmozdult az gen. /zd)to hirtelensggel, mint "alami dr!ton rngatott #elzolm&a, "ak)t! fnys"ot )r"a le, tfutott a nyugati gre. -egrzk!dtam, nagyot llegzettem, s krlnztem. , "idk most nagyon ismerosnek tetszett. ,z (t mentn fehr mrfldko %sillant elo, s nyrfk &ros, ezsts sorfala h(z!dott. 6obbra s balra szoloskertek fekdtek, stt, nagy tmegekben, s bennk a&r!, "aksi kis hzak aludtak. -esszi elottem ftylas &orfelhoben egy szekr ballagott. ,z ellenkezo irnyban folytattam utamat a kis k&olna fel, amelyet ktszz " elott &)ttetett egy her%eg felesge a sa#t lelki d"ssgert. ,z rkm%ses tszurt fnye hala"nyan derengett a nyit"a hagyott a#t!n keresztl. .assan flmentem a l&%son. ,z oltr elott ott trdelt a nma gr!fkisasszony. +el&tem s megllottam az a#t! mellett. , leny fehr bli ruhba "olt ltz"e, fekete ha#ban her"adt, r!zsasz)nu r!zsk. .assan, lbu##hegyen elorel&tem, (gyhogy lthattam az ar%t is. 6obb kezben kis kzitkrt tartott, s meroen nzte benne magt. -ind#rt szre"ette, hogy ott "agyok, de %sak ksobb fordult felm. /zemei ismt feketk "oltak, nmi kkes rnyalattal, de ar%r!l eltunt a ke"s r!zsasz)nu festk, fehr "olt egszen. 'lre#tette a tkrt, s intett, hogy "alami kzlni"al!#a "an. ?a&irost s %eruzt adtam neki. 'zt )rta: - 1mdkoztam, hogy szeretni tud#am magt. - /zeretni akarsz7 - krdeztem. $omolyan s szomor(an igent intett. - Gr!fkisasszony - mondottam -, hiszen te senkit sem szeretsz. ,&dat se, anydat se, test"reidet se. 8alott "olegnyedet, a her%eget se szeretted, %sak a halla utn= 2a"artan lesttte a szemeit, s mere"en maga el bmult. ,zutn mosolyog"a rm nzett, s az a#kai %s!kot k)nltak. - , %s!kodat mg nem fogadhatom el - mondottam -, mert nem szeretsz, s azt se tudom, fogsz-e tudni "alaha is7 9#ra elo"ette a kis tkrt, mintha krdsemre "laszt keresett "olna benne, azutn "llat "ont s megigaz)totta a ha#t, megned"es)tette nyel""el az u##ait, s kisim)totta "elk a szemldkeit. -a#d a karomat krte. $imentnk a tem&lomb!l. -r reggeli harmat szllt. , holdfny fehren s tisztn sz!r!dott szt a fkon, az (ton s a kisasszony ar%n. , bokrokb!l, a messze feketllo tlgyfaerdobol s a fuszlakb!l hatalmas, lenyugzo tmegekben b(#t elo a fld szent ere#e, s nagy hullmokban ter#edt szt mindentt. 8ideg "olt. -egllt egy kerta#t! elott, a kezt ny(#totta. 8ideg s ruganyos kis u##ai he"esen reka&%sol!dtak forr! kezemre, azutn belebbent az a#t!n, s bellrol elreteszelte. 5o"bb mentem nhny l&st, de mind#rt meg is llottam. , ker)ts keresztf#n ll"a, s fell, a hegyes kar!kba megka&aszkod"a, a leny meroen nzett rm. , "onsain megdbbento &a#kos s komolytalan rosszasg mosolygott. 0ma a#kai mozdulatlan konoksggal szorultak ssze, s a hideg holdfny &ontosan kira#zolta fekete, boglyas ha#nak rnykt a szemldke fltt. $zelebb l&tem, s belenztem a szemeibe: %sodlkoz"a s hihetetlenl kmleltem a tekintetnek re#tett sugarait. - Gr!fkisasszony - mondottam -, olyan sz& "agy, hogy szz esztendeig

szeretnk itt llani s %sak tged nzni. 0ma a#kai bartsgosan elmosolyodtak, s legyezo#"el b(%s(t intett. $ala&ommal sz)"esen d"zltem, mire eltunt a gyml%sfk stt lomb#ai kzt. $eleten mr ha#nalodott, a fk s bokrok fekete folt#ait fnytelen, kk derengs a&r!zta el s lyuggatta t. , "as(ti llomsra kellett sietnem, s ezalatt gondolkodhattam a gr!fkisasszonyr!l. 'bben az !rban nem szerettem ot, mert azt hittem, hogy sohase fog tudni szeretni, s elhatroztam, hogy inkbb lemondok a %s!k#r!l. -eg"ltottam a #egyemet - magam "oltam utas s hazautaztam +uda&estre. -gis a $eleti &lyaud"aron brko%siba ltem, s a "arzsl!hoz ha#tattam, aki +udn lakik. 4 maga nyitotta ki a ka&ut. - 5udtam, hogy #nni fogsz - mondotta - a gr!f kisasszony miatt. - 1gen - feleltem -, ot akarom most a leg#obban, s azt hiszem, mg gyermeket is szeretnk tole, de hidegek s ruganyosak az u##ai, s a szemeinek "ltozik a sz)ne, a sz)"e &edig hideg s gonosz. - 'rrol ma#d beszlnk - mondta a "arzsl!, s be"ezetett a szob#ba. .eltetett, s hosszan, meroen nzett rem. >gre megsz!lalt. - , nma gr!fkisasszonyt mg soha senki se ltta s)rni, de ha egyszer ltni fogod a knnyeit, akkor hozz belolk nekem, meg fogom "izsglni.- @tadott egy a&r! kristlyszelen%t, s megmagyarzta, hogy kell a knnyeket eltenni. 'lb(%s(ztam, s gyalog, a .n%h)don keresztl, "iszszamentem ?estre. 0ehz na&om "olt. /ok fraszt! s trelmet k)"n! munka, sok res, hossz( !ra. -eleg dl, t"gytalan ebdels, sz)"dobogsos, lmos dlutn. At !ra fel #utottam haza. -egfrdtem, megborot"lkoztam s tltztem. ,mikor kiha#tattam a "as(tra, %sodlatosan sz&nek, ked"esnek lttam a "rost, s fiatalnak, boldognak reztem magam. -intha a testem egszen knnyu, %saknem s(lytalan lett "olna. , sz)"embe egszsg s tisztasg kltztt, minden, amit magam krl lttam, magt!l rtetodonek, #!nak s rdekesnek tetszett. -egrkez"e hossz( ideig hiba kerestem a kisasszonyt: be#rtam a mezoket, orszgutakat, s bementem a "rosba is. , korz!n stl!k kztt se "olt. ,gg!dtam s trelmetlenkedni kezdtem. -g nhny !rm "olt %sak, az ##el aludni akartam. $so este %sggedten s szomor(an bandukoltam a "as(t fel. 'gy saroknl hirtelen meglttam. 0yugodtan nzett a t"olba, kiss eloreha#ol"a. *a"asz s %s(fol!d! mosoly "olt az a#kain. - 0em "rtl rm, gr!fkisasszony - mondtam neki -, de nem haragszom red, mert, mint magam is tudom, nem szeretsz, s nem is fogsz szeretni. 0yakamba %sim&aszkodott, s az a#kait k)nlta. - ,zt hiszed - krdeztem -, hogy ez elg kr&!tls azrt, hogy annyit kerestelek7 5e elb(#tl, s azt akartad, hogy ksobb annl #obban essk a %s!kod. $e"sre be%slnlek, ha ily krlmnyek kztt elfogadnm, mert akkor bele kne nyugodnom, hogy nem tudsz s)rni, ez &edig a legrosszabb, amit %sak egy sz& nore mondani lehet. - ,r%a mozdulatlan komolysggal fordult felm. 2ldes szemeiben most srga s &iros lngo%skk tn%oltak. <s egyszerre, mintha h(sz "et "nlt "olna az ar%a. ,zutn intett, hogy )rni akar. 'zt )rta: - >olegnyemnek, a halott her%egnek any#a eltkozta a sz)"emet, mert nem sirattam meg a fit, amikor meghalt. - -eg kell szabad)tanod magad az tokt!l= - mondottam. $rdoleg nzett rem.

- 'gy knnyet, egyetlenegy knny%se&&e%skt kell s)rnod miattam. <s le kell mondanod arr!l, hogy n "alaha is s)r#ak miattad. ,lzatosan integetett, s a mellre horgasztotta a fe#t. 8e"esen megdobbant a sz)"em: az ar%a e &illanatban olyan de s fiatal "olt, mint egy kisleny. ,z )r!szereket krte: - -a egsz dlutn tkrbe nztem, s azon gondolkodtam, hogy a sz&sgem el fog m(lni. - '1 fog m(lni - mondottam -, mert nem szereted a gyermekeidet, akiket hordozni fogsz. 9#ra )rt: - /ohasem fogok gyermeket hordozni. - , &a&irost mind#rt "issza"ette, s a&r!ra t&te, mintha megbnta "olna, amit )rt. - Gr!fkisasszony - sz!lottam -, "rni fogsz rem, ha mskor #"k7 +!lintott, ha#b!l ki"ette az egyik her"adt, r!zsasz)nu r!zst, s ideadta. Gyengn tleltem, engedkenyen hozzm s)mult, s a fe#t - egy &illanatra rha#totta a mellemre. ,zutn el"ltunk. 8azautaztam. 'lm(lt egy ht, kt ht. 'lm(lt a nyr, s nem lttuk "iszont egymst. ,zt )rtam a kisasszonynak, hogy "rnunk kell, m)g az tok magt!l elm(lik a rossz, kemny sz)"rol. ,zt )rta, hogy maga is belt#a ezt, s sz)"esen "rni fog miattam, imdkozni fog, s minden &nteken htszer meg fog#a mosni a lbait, madr"rtol &irosl! meleg ")zben. 'gy na&os, hideg okt!beri dlutnon "gre elutaztam, hogy megnzzem, mi "an a kisasszonnyal. 0em "rt, nem tartotta meg az )grett. -egkerestem a kertet, aho" azon a reggelen elk)srtem. @t"etettem magam a ker)tsen. 'lhagyottak "oltak az utak, szraz le"elek %srgtek a lbaim alatt, emberi lbnyomot sehol se lttam. , fkon mg !risi almk s oszibara%kok mosolyogtak, a nagy, kk s srga szolofrtk k"ren &ffeszkedtek a le"elek kztt, s amint elore haladtam, a fk kzl egy ki%siny, de nemes sz&sgu kastly bontakozott ki. ,z a#t!k mindentt %suk"a "oltak, mintha kihalt "olna a hz. $rl#rtam az &letet. , hts! homlokzaton flig nyit"a "olt egy zld zsalus, fldszinti ablak. +enzhettem: a gr!fkisasszony az ablakban lt egy ingben, szemei az g felhoit nztk, &&en (gy, mint amikor eloszr lttam. - -egrezzent, mosolygott, s egy szket tett ki az ablakon. 0yugodtan flk(sztam, s benn termettem a szobban. , kisasszony tlelt, s az lelse olyan he"es, ernyeszto, "gy!, f#dalmas "olt, mint egy gr%ss fe#f#s. .eltem, s t"olr!l kmleltem a szemeit. 5rdig mez)telen lbait kiny(#totta, s megilletod"e nzett rem. - $isasszony - mondottam -, mg nem rkezett el az ido. -ost egy ideig (gy kell szeretnnk egymst, mintha n fiad lennk, s te nekem kislnyom. 3l"illan! szemekkel integetett, hogy #! lesz, azutn kzen fogott. 'gy sor szobn mentnk keresztl, amelyek mind el "oltak stt)t"e. >gre kettos a#t!hoz rtnk. 'gy a&r! "illamos lm&t gy(#tott meg, s "alahonnan a kszb al!l elokereste a kul%sot. Csikorog"a &attant fl a zr. 8atalmas terembe l&tnk, amelynek tkrfalai "oltak. , gr!fkisasszony eltunt mellolem, de a tkrkben szz s szz ms "olt helyette. /zinte tolongtak, annyian "oltak: egy egsz sereg egyforma leny tekintett rem krs-krl. -indannyi mez)telen. 1tt flemelt karokkal llt az egyik, ott a msik a hta megett fonta ssze a kezeit. -indannyinak msk&&en %sillogott a szeme, s klnbzo "olt a tekintete. /zdltem s fltem, de elhatroztam, hogy ha mr idekerltem, btran meg fogok kzdeni mindennel. ,z egyik sarokban

rakadtam a kisasszony egy k&re, amely #obban tetszett minden msnl. .eha#tott fe##el, meggrnyed"e llott, s szemei oldalr!l nz"e egszen "ilgoskkeknek ltszottak. 6!l megnztem. 'z a szem knnyes "olt. $zelebb l&tem. 0em k& "olt, hanem az igazi gr!fkisasszony. 8amar elo"ettem kis kristlyszelen%met, s mikor a gymntos %se&& lefutott az ar%on, az llnl flfogtam, s gondosan eltettem. ,zutn kimentnk, "issza a kis szob#ba. -r alkonyodott. >al!sz)nu, hogy a tkrs teremben "eszett el annyi ido szre"tlenl. 3elltztt, megigaz)totta ha#t, s fl)rta, hogy elk)sr, mert az "i %sak kso este fognak haza#nni. 'lmentnk a "as(thoz, megmondtam neki, hogy mind#rt a "arzsl!hoz fogok menni, s meg"izsgltatom a knny%se&&et, mert ettol fgg minden. 'rre ezt )rta fel: - 1mdkozni fogok, hogy a knnyem #! legyen, s hogy a sz)"em megszabadul#on az reg her%egno tkt!l. /zemei egsz estn "ilgoskk sz)nuek "oltak, s ar%ra szomor(, mr"nyos fehrsg helyett "alami gyenge, de igazi r!zsasz)n lt. -ikor a "onat elindult "elem, s lttam a gr!fkisasszonyt, amint egy &etr!leumlm&a alatt szomor(an, ked"esen integet felm, szentl hittem, hogy a knnye#! knny. ?edig nem "olt az. , "arzsl!, amikor odaadtam neki, megk!stolta, s mr akkor mondta, hogy nem b)zik hozz. De azrt el"gezte &ontosan a tbbi szablyszeru "izsglatokat is. $lnbzo sz)nu folyadkb!l egy-egy %se&&et ke"ert hozz. 8a a knny #!, akkor tltsz! fehr lesz a ke"erk, de ha nem, akkor elsttedik. , "arzsl! kis "izsgl! &oharban ma#dnem megfeketlt a folyadk. - ,tt!l flek - mondotta -, hogy terd is tragadt az reg her%egno tka. *mnzett, azutn egy tkrt tartott elm. *mletes "olt, amit lttam: barna szemeim kkesen fekete, idegen sz)nben %sillogtak. - /ok dolgot tudok - mondotta a "arzsl! igen komolyan -, de a gy!gy)tsodat a fldkereksgen %sak egy ember "llalhat#a el: /zindbd, a ktszz "es bagdadi "arzsl!. -en# hozz, de siet"e. -g azna& (tra keltem. -ikor hossz(, hetekig tart!, fraszt! utazs utn +agdadba rkeztem, eszembe #utott az ido, amikor eloszr letemben boldogan, if#an "gtattam a "ros fel. $so este "olt, mikor /zindbdhoz el#utottam. , "arzsl! lm&a"ilgnl grnyed"e ol"asott egy nagy kny"ben. 8ellyel k)nlt, kihallgatott, s sok "izsglta az ar%omat bl%s, nyugodt, kk szemei"el. ,zutn elo"ette a tkrt, s meroen nzte. , fekete, %siszolt, sima a%lla&on nemsokra meg#elent a gr!fkisasszony k&e. 'loszr hal"nyan dereng"e, azutn mindinkbb "ilgosan s kira#zol!d"a. , "arzsl! %s!"lta a fe#t, ltszott, hogy s(lyosnak tallta az esetet. - , gr!fkisasszony sohase fog igazi knnyeket s)mi - mondotta -, %sak a gyermeke ko&ors!#n. De hogyan lehessen gyermeke, ha nem szeret senkit, s meddosggel tkoztk meg. Alelsnek fagyos lng#ai nem alkalmasak arra, hogy belolk (# sar# bimb!zzk. 'hhez nyugodt, lland!, termkeny melegsg szksges. <s olyan emberek kztt, akiknek "ltozik a szemk sz)ne, akik sokkal #obban ismerik magukat s egymst is, hogysem hosszabb ideig za"artalanul, tiszta szerelemmel rezhessenek egyms irnt... ez hinyzik. De msk&&en a megoldsra remny nin%sen= -egkszntem /zindbd, a "arzsl! tan%st, haza#ttem, s felesgl "ettem a nma gr!fkisasszonyt. 8zassgunk elso h!na&#ai borzaszt!ak "oltak. Cs!kok kzben egyms szemeit

nztk, s egyms ar%t "izsgltuk. 3olyton az az rzs k)srtett kzttnk, hogy a #"onk boldogsgt na&r!l na&ra remnytelenl, "gzetes biztonsggal rabol#a el az tok ere#e. - Gr!fkisasszony - mondottam sokszor, mert )gy ne"eztem azutn is -, el fogunk &usztulni mind a ketten, anlkl hogy %sak egyszer is reztk "olna az oszinte, nagy szerelem forr!sgt: &edig megrdemelnnk, mert senkit nem k)"nunk mst, s gyermeket akarunk, hogy - miknt /zindbd "arzsl! mondta - a hall f#dalma ltal megtisztul#on a sz)"ed, s igazi knnyet tud# s)rni. 4 szomor(an rmnzett ilyenkor, s (gy tetszett, hogy ha most knnyezne, knnye #! knny lenne. $egyetlen, hideg, h!"iharos tlben rkezett meg a gyermek, akit annyira "rtunk, s akirol tudtuk, hogy rettnk meg kell halnia. , gr!fkisasszony nma a#kai nmk maradtak a nehz !rk szen"edseiben is, s #!llehet az utols! &illanatig ltalban nem b)zott, most agg!d! kis ar%n lttam a remnykedst. , gyermek megszletett, s olyan sz& "olt, hogy !rkig %sodlkoz"a nztk. ,gg!d"a, nagy gondokban "irrasztottunk lmai felett, s azt ter"eztk, hogy mindrkre el"lunk, %sakhogy megmentsk a hallt!l, akr a sa#t boldogtalansgunk rn is. De a gr!fkisasszony maga akarta szo&tatni a ki%sit, s %sak az el"laszts utn szndkozott beleegyezni a "lsba. 9#ra rettenetes na&ok "irradtak renk. <s mg rettentobbek "oltak az #szakk. /okszor bredtem re, hogy a kisasszony gyertya"ilgnl l a tkr mellett, s nzi a szemeit. ,zt nzte, "a#on tudna-e s)rni. -ikor megkrdeztem, hogy mirt nem alszik, ktsgbeesett nmasggal borult rem. /zeren%stlenek "oltunk. 'l "oltunk tkoz"a. , gyermek &edig fe#lodtt, sz&lt, n"ekedett: "rtunk, szen"edtnk, s nem tudtuk, mit"ok legynk. -r #!l a nyrban #rtunk, amikor egy ha#nalon a kisasszony sikoltsa bresztett fel. , gyermeket tartotta a kar#aiban. <s elm tette az gyra. , ki%siny test hideg, lettelen "olt. - -eghalt - mondottam -, s ha tudsz s)rni, ht most kell s)rnod. /)r#= tettem hozz ktsgbeesetten. 'l&irult, s mere"en nzte a kis halottat. 3elugrottam, felltztem, elmentem ko&ors!t rendelni. 8aza#ttem dlben. , kisasszony szemei knnytelenl bmultak a gyerekre. 8aza#ttem este. , kisasszony szemei szrazak "oltak. ,kkor azt mondtam: - -g az ##el temetni "isszk a gyermeket. 'z a ktelessgnk. +!lintott, s siet"e gyszruhba ltzkdtt. $o%sit hozattunk, kilo&tuk a ko&ors!t a stt l&%sohzon t, s trdeinkre ""e, elindultunk. ,z #szaka stt "olt s %sillagtalan. $rlttnk nma, nagy fldek la&ultak s hallgat!ztak. /z!talan, mozdulatlan nmasgban bmultunk a le"egobe, eltel"e fo#tott, nyugtalan bnattal. -eddig utazhattunk )gy, nem tudom. 'gyszerre "ratlanul egy foly! keresztezte az utunkat. -ost megllottunk, a ko%sit elkldtk, s %s!nakba szlltunk. 'loldottam a ktelet. , %s!nak gyorsan (szott lefel a foly!n. , sttben hal"nyan derengett felm a kisaszszony s&adt ar%a s egymsba kul%solt fehr u##ai. 1smeretlen, flelmes &artok kztt "itt bennnket a ")z. -agas, rideg sziklk meredeztek ktoldalt. , barlangokban lak! gonosz szellemek elob(#tak, utnunk re&ltek, beleka&aszkodtak a %s!nakba, s flttnk lebegtek. 8tszer megford)tottam

gyurumet az u##amon. 0emsokra, szemben az g al#n, "alami gyenge "ilgossg kezdett derengeni. <s azutn, mint "alami nagy %sodalm&a, felb(#t az gre a hold. , &art mell kormnyoztam a %s!nakot, kiszlltunk, s gyalog "ittk to"bb a ko&ors!t. 8ossz( gyalogls utn orszg(tra rtnk. 1smereden (t "olt. , fe#nk mellett minden &er%ben nagy dene"rek suhantak el. *eszkettnk a borzalomt!l, mely #eges u##ai"al simogatta a htunkat... <s szre"ettem, hogy a testnk a holdfnyben hrmas rnykot "et. 0ekem is hrom rnykom "olt, a kisasszonynak is: de a kis ko&ors!nak nem "olt rnyka. - @ll#unk meg - mondottam -, meg kell sni a s)rt. , krmeinkkel, mert nin%s ms s!szerszmunk. .etrdeltnk a fldre, s mind a ketten dolgozni kezdtnk. -eddig stunk, nem tudom. -ikor a gdr elkszlt, esteledett: a le"ego fagyos hideg "olt, s h! esett. , h!&elyhek bele&tk a "llainkat, a htunkat, s nagy koszor(ban helyezkedtek el a kisasszony kala&#n. - -ost mr elfldelhet#k a ko&ors!t - mondottam, s lassan beemeltem a gdrbe a kis fekete szekrnyt. , kisasszony szemei e &illanatban knnyezni kezdettek. -intha ezer s ezer gymnt%se&& hullott "olna a ko&ors!ra, bo"en mlttek. , gdrben elol"adt a h!, a fld tned"esedett, meg&uhult, s s!ha#tst lehelt ki magb!l. ?r &er% alatt betemettem a s)rt, azutn fllltam. 4dal&tem a kisasszonyhoz, s tleltem. 0ma, sz& a#kai gyengden megny)ltak, s %s!k#ban rezhettem, hogy az tok elm(lt r!lunk. - 9#ra fog#uk kezdeni az letet - mondottam. +oldogan intett, s elindultunk a ha"as, hideg estben hazafel. B , kar%s( s #!ked"u szobalny hang#a sz!l)tott: - 5essk flkelni. 0em tudtam kinyitni a szemeimet. 8allos fradtsg te&ert le a fek"ohelyemre. , tark!mban &edig %sikland!, tom&a f#dalommal b(#klt a fe#f#s. - 8ny !ra, Giza7 - 3l hrom lesz mind#rt.