You are on page 1of 6

, 21.02.2011.

: 1.0

1.0

21.02.2011. .

: ____________________

: ________________________

: ____________ ___

: __________________________________ __________________________________ __________________________________

1.0

IZV100 IZVOD RAUNA


IZV100 Funkcija Izvod rauna - izvetaj o izvrenim promenama na raunu uesnika u platnom prometu i neizvrenim nalozima uesnika, sa svim podacima sa pojedinanih naloga za plaanje.

IZV100 Specifikacija polja labelnog sloga ne postoji IZV100 Specifikacija polja zbirnog sloga
1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv polja Vrsta dokumenta 10 - izvod rauna Broj rauna za koji se daje izvod Naziv rauna za koji se daje izvod Mesto rauna za koji se daje izvod Slobodno Indikator blokade 1 - blokirana odobrenja 2 - blokirana zaduenja 3 - blokiran po osnovu prinudne naplate 9 - privremeno neaktivan Ukupan broj dugovnih naloga Ukupan broj potranih naloga Kumulativni promet duguje (bez dnevnog prometa) Kumulativni promet potrauje (bez dnevnog prometa) Dnevni promet duguje Dnevni promet potrauje Znak, Saldo Valuta iznosa Datum izvoda Broj izvoda Fah Slobodno Oznaka trezora Slobodno Tip sloga (vrednost 9- za izvrene naloge ili 7 - za neizvrene naloge) N 2 N 18 A 36 A 16 A 26 N1

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

N6 N6 N 17 N 17 N 17 N 17 A1 , N17 A 3 GGGGMMDD,N 8 N 3 N4 A 101 N3 A 40 N 1

UKUPNO

360

IZV100 Specifikacija polja Pojedinanog sloga


1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv polja Vrsta dokumenta (interna oznaka Uprave) Broj rauna koji se tereti Naziv rauna koji se tereti Mesto rauna koji se tereti Broj modela poziva na broj zaduenja Poziv na broj zaduenja N 2 N 18 A 36 A 16 N 2 A 22

1.0

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Slobodno ifra plaanja Valuta, Iznos (iznos u parama bez decimalnog mesta) Broj rauna kome se odobravaju sredstva Naziv rauna Mesto rauna Broj modela poziva na broj odobrenja Poziv na broj odobrenja Svrha plaanja Datum valute Nain obrauna 1- bruto obraun 2- neto obraun Prioritet naloga Jedinstvena identifikacija naloga Podaci za reklamaciju Struktura podataka za reklamaciju : bbb - ifra banke tj. Uprave ggmmdd - datum valute xxxxxxxxxxxxxxxx - identifikacija naloga Vreme unosa naloga u sistem Vreme izvrenja naloga Slobodno Optina iz poziva na broj odobrenja kod uplatnih rauna Matini broj stranog rauna (kontrastava) Oznaka teritorije stranog rauna Slobodno Status naloga 1 - Izvren nalog 2 - Neizvren zbog nelikvidnosti podrauna korisnika 3 - Neizvren zbog nelikvidnosti rauna nosioca u NBJ 6 - Nalog nije odobren za izvrenje- neviziran nalog 8 - Pogrean nalog 9 - Nalog stopiran za izvrenje Slobodno Tip sloga (vrednost je 1 - za izvrene naloge ili 3 - za neizvrene naloge)

A1 N3 A 3, N 17 N 18 A 36 A 16 N 2 A 22 A 36 GGGGMMDD,N 8 N 1 N 2 A 25

20. 21. 22. 22a. 23. 24. 25. 26.

N4 N4 A 10 N3 N8 N5 A 17 N 2

27. 28.

A 20 N 1

UKUPNO

360

1.0

NAL100 NALOZI ZA PLAANJE


Koristi se za elektronsko plaanje, kada uesnik u platnom prometu inicira plaanje.

NAL100 Specifikacija polja za Labelni slog:


Naziv polja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Raun podnosioca Naziv podnosioca Mesto podnosioca Datum slanja naloga Slobodno Broj preseka - redni broj datoteke poslate u okviru jednog radnog dana Ukupno pojedinanih naloga Ukupan iznos (u parama bez decimalnih mesta) Slobodno Tip sloga ( vrednost 0) N 18 A 35 A 10 DDMMGG,N 6 A 48 N2 N 6 N 18 N 36 N1

UKUPNO NAL100 Specifikacija polja za zbirni slog:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Naziv polja Broj rauna koji se tereti (moe se teretiti samo sopstveni raun) Naziv rauna Mesto rauna Ukupan iznos Ukupan broj naloga Slobodno Godina Redni broj dana u godini Vrsta dokumenta - vrednost 13 Tip sloga (vrednost 9)

180

N 18 A 35 A 10 N 15 N 5 A 89 GG, N 2 N3 N2 1

UKUPNO

180

NAL100 Specifikacija polja Pojedinanog sloga


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Naziv polja Broj rauna kome se odobravaju sredstva Naziv rauna Mesto rauna Nain izvrenja - ako je nalog hitan oznaka 1 Broj modela poziva na broj zaduenja Poziv na broj zaduenja Svrha plaanja N 18 A 35 A 10 N1 N 2 A 22 A 36

1.0

8. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Slobodno ifra plaanja Iznos Broj modela poziva na broj odobrenja Poziv na broj odobrenja Datum valute Slobodno Tip sloga (vrednost je 1)

A6 N3 N 15 N 2 A 22 GGMMDD,N 6 A1 N 1

UKUPNO

180

Napomena: Skupovi znakova koje je mogue koristiti tokom razmene zasnovani su na ASCII skupu znakova. Oznaka N znai da su znaci cifarski i da su desno poravnati sa vodeim nulama. Oznaka A znai da su znaci slova, cifre i dozvoljeni specijalni znaci i da su levo poravnati sa blanko znacima na kraju.