P. 1
Microsoft Word Marie Bucur259 Te a4

Microsoft Word Marie Bucur259 Te a4

|Views: 0|Likes:
Published by Ana Maria Pintilie

More info:

Published by: Ana Maria Pintilie on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

Marie Bucura-te

Glas 7 şi 5
Gl. 7 OP ' ¨ ¨ .
Ma ri e bu u cu ră - te Dom nul e ste cu
' `
Ti ne bi ne cu vân ta a tă eşti Tu în tre fe mei.
+ '

Bu cu ră –te Ma ri e.
Gl. 5 +
Ce e fe el de în chi nă ciu ne poa te fi i

& # & + '
a cea a as ta cu ge ta Fe cioa ra tu u ul bu rân du -

se de cu vâ ân tul lui.
Gl. 7 OP
' `& '
Nu te te e me Ma ri e şi nu te mi
' .
ra de chi pul meu stră in şi nici nu te spăi mân ta că Ar ha
+
a an ghel şi nu om sunt şar pe le oa re când a a mă git
. ¬
iar eu iţi ves tesc a cum că vei ră mâ ne ne a ti in să


+ ¨ - +
şi ve ei na şte Fi iu.
Gl. 5
+ º `
Fă-mi cu nos cu tă În în ge re pu te rea
' & # & + '
gra iu ri lor ta le ce ea ce mi-ai zi i is a cum cu u
. + ` & `
u um cu um va fi şi cum voi ză mis li i prunc Cu ra
+ ' . + # ` ' & '
a a tă Fe cioa a a ră ă fi ind Mai lim pe de e e
` ' + `. ` + `&
spu u u ne e-mi a cum şi cum voi fi şi cum voi fi
+ ' . ` +
Ma ai că zi i di i to tu lui.
Gl. 7 OP ' ¨
Ma ri e bu u cu ră - te că ia tă
.
¬ '
ă de a cum vei fi Îm pă ra a tu lui sca a un că
`& . '
ia tă vei lua în pân te ce şi i vei naş te Fiu şi
. `' ` .
vei pu ne e nu me le lu ui I i sus A ces ta va fi Ma re
' '
şi al Ce lui prea În na a alt Fiu se va che ma şi
.
va îm pă ră ţi în tru to oţi ve cii şi îm pă ră ţi ia a Lui
'
+ '
nu u va a vea a sfâr şit Bu cu ră –te Ma ri e.
Gl. 5
+
Ma ri a a zis că tre Î î în ger cum va
' . `& + ¨
fi i a cea a a sta de vre de vre me ce nu u şti iu

de băr bat spu u u ne-mi.
Gl. 7 ` . '
Du hul Sfânt se va po go râ â pes te Ti i ne
` ` ¬ +
şi pu te rea Ce lui Prea În na a alt te e va um bri că la Du
. ' +
um ne ze eu nu-i ni mic cu ne pu ti in ţă. Bu cu ră –te
. '
+
Ma ri e.
Gl. 5
+` ' '
Gră i tor de a de văr mi te a ră ăţi a zis
& ` + ` . +
Fe cioa a ra căci de bu u cu ri e ve sti to or te e a răţi
' .
ia a tă ă roa ba Dom nu lui fi e mi i i e du pă
# ` ' & ` ' +
ă cu vâ ân tul tău să lăş lu ia as că-n Mi i ne Du um ne zeu
. ¨ +
că ă ru ia cu ti ne strig Bi ne cu vân ta-ţi toa te lu cru
' . ` +
ri i le Dom nu lui.
Gl. 7 ' ¨ . ` ' .
Ma ri e bu u cu ră – te Bi se ri că u şă
' + '
'
Rai Tur tu rea cu dul ce vers bu cu ră - te nor u şor Mai
`& . '
Ca Mie lu lui şi-a Păs to ru lui cel Bun sca ră ma a să şi cort

+ . +

Bu cu ră - te Ma ri i e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->