You are on page 1of 27

Katalog izdanja Zavoda za hrvatsku povijest 1971. - 2001.

PRIREDILA: DOC. DR. SC. NATAA TEFANEC MONOGRAFIJE - CRVENA SERIJA 1. Matkovi, Hrvoje. Svetozar Pribievi i Samostalna demokratska stranka do estojanuarske diktature. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1972, 272. TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Uvod /// I. Koncentracija i rastrojavanje integralno jugoslavenskih snaga / Svetozar Pribievi u danima stvaranja jugoslavenske drave / Prvi ministar unutranjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Demokrati u aritu vladinih kriza / Previranja u Demokratskoj stranci / Raskol u Demokratskoj stranci / Formiranje nove stranke /// II. Ideje, organizacija, vodstvo / Idejne osnove programa Samostalne demokratske stranke i politike djelatnosti Svetozara Pribievia / Socijalna struktura Samostalne demokratske stranke / Teritorijalna rasprostranjenost i nacionalno obiljeje Samostalne demokratske stranke / Organizacija i vodstvo stranke / Materijalna podloga samostalske tampe / Socijalni i gospodarski pogledi samostalnih demokrata / Samostalna demokratske stranka i agrarna reforma / Stav Svetozara Pribievia i samostalnih demokrata prema radnikom pokretu i KPJ / Samostalna demokratska stranka i Orjuna /// III. Samostalna demokratska stranka u politikoj akciji // A. Od osnivanja SDS do prijelaza u opoziciju / Samostalna demokratska stranka u nacionalnom bloku / Samostalna demokratska stranka u P-P vladama / U opoziciji Davidovievoj vladi / Samostalci predvode novu ofanzivu unitarista // B. SDS u opoziciji do stvaranja Seljako-demokratske koalicije / Samostalna demokratska stranka prelazi u opoziciju / U opoziciji prema R-R vladama / Na putu izmirenja sa Stjepanom Radiem // C. SDS u Seljako-demokratskoj koaliciji / Seljako-demokratska koalicija / Od skuptinskog atentata do diktature / Proglaenje estojanuarske diktature /// Zakljuak / Literatura / Summary: Svetozar Pribievi and the Independent Democratic Party until the Sixth-of January Dictatorship / Biljeka o piscu / Kazalo linosti. 2. Lovreni, Rene. Geneza politike "novog kursa". Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1972, 328. TU, 24 cm, Kazalo, Rsum, ISBN: nema. Uvod / I. "Drang nach Osten" i Slavenski jug / II. Kriza Monarhije i politika u Hrvatskoj / III. Osnovne determinante politikog ivota banske Hrvatske na prijelazu stoljea / IV. Mlada generacija buroaske opozicije / V. Hrvatska buroaska opozicija od 1897. do 1903. / VI. Hrvatsko-srpski odnosi i srpska buroaska opozicija 1897.-1903. / VII. Dalmacija od 1897. do 1903. / VIII. Predveerje narodnog pokreta 1903/4. / IX. Banska Hrvatska u vrijeme Narodnog pokreta / X. Odjek Narodnog pokreta u Dalmaciji. Pojava "novog kursa" / XI. Prva faza "novog kursa" / XII. Politiki razvoj banske Hrvatske 1904/5. / XIII. Druga faza "novog kursa" u Dalmaciji 1904/5. / XIV. Hrvatska politika i ugarska kriza 1905. / XV. Zakljuci / Rezime / Biljeka o piscu / Kazalo. 3. Boban, Ljubo. Svetozar Pribievi u opoziciji (1928-1936). Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1973, 288. TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Predgovor / Uvod // I. UOI PROGLAENJA APSOLUTISTIKOG REIMA // II. DO PRIBIEVIEVA ODLASKA U INOZEMSTVO / Reagiranja na kraljev akt od 6. I 1929. / Odnosi izmeu opozicionih grupa / odnosi u Samostalnoj demokratskoj stranci / Naputanje otvorenog apsolutizma i dranje opozicije // III. OD OKTROIRANOG USTAVA DO ZAGREBAKIH PUNKTACIJA / Nastojanja kralja Aleksandra da novim kombinacijama uvrsti reim / Odnos izmeu opozicionih grupa / Odnosi u Seljako-demokratskoj koaliciji / Pribievieva shvaanja o programu opozicije i nainu borbe protiv diktature // IV. ZAGREBAKE PUNKTACIJE I NJIHOV ODJEK / Geneza i sadraj Zagrebakih punktacija / Stavovi politikih grupa prema Punktacijama / Pribievieva gledita o pitanjima koja su sadrana u Zagrebakim punktacijama // V. OD ZAGREBAKIH PUNKTACIJA DO MARSELJSKOG ATENTATA / Kombinacije kralja i reimskih krugova / Odnosi opozicionih grupa / Odnosi u SD koaliciji / Odnosi u Samostalnoj demokratskoj stranci // VI. OD MARSELJSKOG ATENTATA DO PETOMAJSKIH PARLAMENTARNIH IZBORA / Politiki kurs nakon kraljeve smrti / Dranje opozicionih grupa / SD koalicija i parlamentarni izbori / Pribievi i parlamentarni izbori // VII. NAKON PETOMAJSKIH IZBORA / Taktika Stojadinovieve vlade / Odnosi SD koalicije i srbijanske opozicije / Odnosi u SD koaliciji / Pribievievo dranje // VIII. VANJSKOPOLITIKA DJELATNOST I POGLEDI SV. PRIBIEVIA // IX. POSLJEDNJI DANI I SMRT SV. PRIBIEVIA // Zakljuak / Prilozi / Summary: Svetozar Pribievi in Opposition (1928-1936) / Biljeka o piscu / Kazalo osobnih imena. 4. Gross, Mirjana. Povijest pravake ideologije. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1973, 454. TU, 24 cm, 12 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Uvod / I. Pravaka ideologija kao romantina nacionalna integraciona ideologija / II. Nakon ilirizma / III: Prva cjelovita formilacija pravakog nauka / IV. Prve neposredne poruke nakon uvoenja ustavnosti / V. Na Hrvatskom saboru 1861 / VI. Razvoj Kvaternikovih shvaanja u prvoj polovici ezdesetih godine / VII. Pravaka ideologija za sklapanje Austro-ugarske nagodbe / VIII. Izgradnja klasinog oblika pravake ideologije i propagande / IX. Pravaka "sekta" oko hervatske uoi Rakovica / X. Poetak "velikog doba" pravatva / XI. Vrhunac pravakog pokreta / XII. Nastanak "modernog" pravatva / XIII. Raskol / XIV. Razvoj pravatva za pojave "novoga kursa" / XV. Velikoaustrijska frankovtina i pojava starevianske struje / XVI. "Povratak Anti Stareviu / XVII. "Meu dvie skrajnosti" / Zakljuak / Zussamenfassung: Die Geschichte der Rechtspartei-Ideologie / Biljeka o piscu / Kazalo imena. 5. izmi, Ivan. Jugoslavenski iseljeniki pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske drave 1918. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1974, 320.v TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Uvod / O drutvenom i politikom radu jugoslavenskih iseljenika do prvog svjetskog rata / Reagiranje iseljenika na atentat u Sarajevu i poetak rata / Jugoslavenski sabor u Chicagu 1915. / Jugoslavenski socijalistiki pokret u SAD od poetka rata do kraja 1915. / Austro-ugarska propaganda i iseljenici u SAD / Nastojanja jugoslavenskih iseljenika da upoznaju ameriku javnost s jugoslavenskim pitanjem / Jugoslavenski sabor u Pittsburghu / Osnivanje i rad Jugoslavenske kancelarije i Jugoslavenskog narodnog vijea / Krfska deklaracija i iseljenici u SAD / Kriza jugoslavenskog socijalistikog pokreta u SAD. Pokret za jugoslavensku republiku / Sukob Jugoslavenskog narodnog vijea s Mihajlom Pupinom / Srpska misija u Sjedinjenim Dravama Amerike / Jadransko pitanje i iseljenici u Sjedinjenim Dravama / Crnogorsko pitanje i iseljenici u SAD / Dobrovoljako pitanje i misija Milana Pribievia / Nastojanja jugoslavenskih iseljenika da pridobiju ameriko javno mnijenje i politiare za stvaranje jugoslavenske drave / Rad Ljube Mihailovia, srpskog poslanika u Washingtonu / Nastojanja Jugoslavenskog narodnog vijea da bude slubeno priznato za predsjednika Jugoslavena u SAD / Kriza jugoslavenskog pokreta u Americi / Summary / Biljeka o piscu / Kazala. 6. Raukar, Tomislav. Zadar u XV stoljeu. Ekonomski razvoj i drutveni odnosi. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1977, 328.

TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: nema. Popis kratica / Neobjelodanjena graa iz Historijskog arhiva u Zadru / Tiskani izvori / asopisi, izdanja, ustanove / Popis priloga / Uvod /// I. EKONOMSKI, DRUTVENI I POLITIKI RAZVOJ ZADRA U XV. STOLJEU // Ekonomska topografija i demografski razvoj Zadra u XV. stoljeu / Prirodni preduvjeti ekonomskog razvoja / Urbanistiki izgled i ekonomska topografija / Demografski razvoj // Politiki i upravni razvitak Zadra u XV. stoljeu / Zadar i mletaka vlast od XII. do poetka XV. stoljea / Zadar i Venecija u XV. stoljeu; Zadar priznaje Mletaku vlast (1409); Upravna struktura Zadra i njegova teorija u XV. stoljeu / Zadarski distrikt i zadarski teritorij u XV. stoljeu // Struktura zadarskog drutva u XV. stoljeu / Glavna obiljeja drutvenih odnosa u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku / Drutveni odnosi u Zadru u XV. stoljeu / Etniki odnosi i migracije puanstva /// II. EKONOMSKA DJELATNOST ZADARSKOG DRUTVA U XV. STOLJEU / Uvod // Zemljini odnosi / Opi pogled na razvitak zemljinih odnosa u srednjovjekovnom Zadru / Razvitak zadarskog zemljinog posjeda i njegova vlasnika struktura u XV. stoljeu; Zadarski zemljino posjed do kraja XII. stoljea; Podruja irenja zadarskog zemljinog posjeda do poetka XV. stoljea; Zemljini posjed - ekonomska podloga zadarskog patricijata; Postupno jaanje zemljoposjeda puana; Zemljini posjed distriktualnog stanovnitva / Ekonomsko znaenje zemljinih odnosa u Zadru u XV. stoljeu; Ekonomski preduvjeti za razvitak zemljinih odnosa; Oblici obraivanja zemljita; Struktura zemljinog posjeda i tipovi naselja; Vrste rente; Rezultati rada teaka i kmeta // Stoarstvo / Posjedovni odnosi i pitanje panjaka / Ekonomska organizacija: poloaj bravara i proizvodni rezultati // Proizvodnja soli / Posjedovni odnosi / Organizacija proizvodnje u solanama / Ekonomska vanost solana i njezino opadanje u XV. stoljeu // Razvitak obrta / Ope znaajke zadarskih obrta u XV. stoljeu / Organizacija obrtnike proizvodnje: poloaj naunika i pomonika / Ekonomski odnosi u zadarskim obrtima // Trgovina i pomorstvo / Opseg zadarske trgovine u XV. stoljeu / Trgovaki putovi i zadarsko pomorstvo u XV. stoljeu / Promjene u stalekoj pripadnosti zadarskih trgovaca u XV. stoljeu / Vrste trgovakih drutava u Zadru u XV. stoljeu / Poslovni lik zadarskog trgovca // Zakljuak: Zadarsko drutvo u XV. stoljeu /// Dodatak; Pregled najvanijih mjera u Zadru u XV. stoljeu; Novani sustav u Zadru u XV. stoljeu / Summary: Zadar in the Fifteenth Century. The Economic Development and Social Relations / Biljeka o piscu / Kazalo vanijih imena. 7. Lui, Josip. Obrt i usluge u starom Dubrovniku do poetka XIV stoljea. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1979, 287. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Riassunto, ISBN: Nema. Predgovor /// I. PODACI O DUBROVAKIM OBRTIMA I OBRTNICIMA PO STRUKAMA // Uvod // Graevinska struka / Glavni graditelj / Zidari / Klesari // Drvodjelska struka / Drvodjelci, tesari / Kalafati / Bavari // Metalska struka / Kovai / Potkivai / Kotlari / Proizvodnja hladnog oruja i ratne opreme // Zlatarska struka / Zlatari // Tekstilna struka / Krojai / Krojai dugih kaputa, uba / Grebenari, eljari, kudeljari, podstrigai sukna / Vreari / Klobuari // Koarska struka / Koari, krznari / Crevljari / Izraivai drvene obue, remenar, tavac koe // Ljekarnika struka / Ljekarnici // Prehrambena struka / Mjere / Mlinari / Krmarice / Podrumari, krmari / Mesari / Ribari / Pekarice / Vrtlari // Majstori bez oznake zanimanja // Usluge / Intelektualna zanimanja: lijenici; slikari; uitelji-gramatici / Razliite usluge: brijai; nosai; mjera vage; procjenitelji; uvar pokretnog blaga ili robe; uvar robe u turmama, karavanama; uvari konja / Domaa posluga (robovi i robinje): robovi; robinje; dojilja i dadilja; ljudi; sluge, slukinje i slino; djeaci; djevojice / Ljubavnice, prilenice / Trnica /// II. POLOAJ I ZNAENJE OBRTA I OBRTNIKA U DUBROVNIKU U XIII STOLJEU // Uvod / Brojno stanje obrtnika / Kvalifikacije obrtnika / Podrijetlo obrtnika / Imena obrtnika / Obrtnika radionica / Alat i sirovine / Proizvodnja i trite / Poslovna udruenja obrtnika / Krediti i obrtnici / Obrtnici i druga zanimanja / Obrtnici kao zemljoposjednici / Obrtnici kao kuevlasnici / Obrtnici i miraz / Drutveni poloaj obrtnika / Obrtnike bratovtine / Komuna (drava) i obrtnici / kolovanje obrtnikog podmlatka / Podrijetlo naunika / Poloaj robova i slugu / Zakljuak /// III. IZBOR DOKUMENATA O DUBROVAKIM OBRTNICIMA DRUGE POLOVICE XIII STOLJEA / Graevinska struka / Drvodjelska struka / Metalska struka / Zlatarska struka / Tekstilna struka / Koarska struka / Prehrambena struka / Usluge / Saetak / Riassunto: La produzione artigianale i servizi vari a Dubrovnik fino all'inizio del XIV secolo / Biljeka o piscu / Kazalo vanijih osobnih imena / Kazalo vanijih zemljopisnih naziva / Kazalo vanijih stvarnih pojmova. 8. Adamek, Josip. Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljea. JAZU - Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Sveuilina naklada Liber. Zagreb, 1980, 855. TU, 24 cm, ilustr., 5 strana s tablama (karte), Zusammenfassung, ISBN: nema. Predgovor / Kratice / Uvod / Izvori; Vrste izvora za povijest agrarnih odnosa od sredine XV do kraja XVII stoljea; Objavljeni izvori; Arhivski fondovi s graom o agrarnim odnosima u Hrvatskoj za razdoblje od XV do kraja XVII stoljea / Literatura /// I. AGRARNI ODNOSI U SLAVONIJI I HRVATSKOJ U DRUGOJ POLOVICI XV I NA POETKU XVI STOLJEA // 1. Osnovne karakteristike politikog razvoja // 2. Naseljenost vlastelinstava // 3. Borba oko desetine. Desetinski kotarevi // 4. Feudalna renta / Radna renta / Naturalna renta; Redovite dae u naturi; "Darovi"; Desetina itarica kao naturalno podavanje; Gornica; Desetina vina kao naturalna daa; Desetina svinja; Naturalno-radna podavanja / Novana renta; Redovite i izvanredne novane dae; Crkvena desetina kao novano podavanje / Porezi / Novana renta - glavni oblik feudalne rente u drugoj polovici XV i na poetku XVI stoljea // 5. Gradovi i gradska naselja // 6. Poeci specijalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji / Vinogradarstvo / Svinjogojstvo // 7. Poloaj seljaka u drugoj polovici XV i na poetku XVI stoljea /// II. PRIJELAZNO DOBA // 1. Osnovne karakteristike politikog razvoja // 2. Stanovnitvo // 3. Osnovne grane poljoprivrede i struktura poljoprivredne proizvodnje / Vinogradarstvo / Struktura proizvodnje itarica / Stoarstvo / Pelarstvo // 4. Feudalna i seljaka trgovina; Ukljuivanje feudalne gospode u trgovinu poljoprivrednim proizvodima; Revolucija cijena; Trgovina s vojskom i Vojnom krajinom; Izvoz u slovenske pokrajine i primorje; Predmeti feudalne trgovine; Vinotoje; Trgovina solju; Seljaka trgovina; Feudalno pravo prvokupa; Tridesetnice; Mitnice // 5. Feudalna renta / Radna renta / Novana renta / Porezi / Naturalna renta; Desetine; Redovite naturalne dae (Redovite seline dae itarica; Gornica; "Darovi") / Poveanje naturalne rente u XVI stoljeu // 6. Alodijal i alodijalna proizvodnja / 7. Kriza gradova i gradskih naselja // 8. Rustikal. Kategorije zavisnih seljaka; Selite; Struktura selinih posjeda; Krevine; Kategorije zavisnih seljaka ( Kmetovi; eliri ili inquilini); Gornjaci; "Purgari"; Slobodnjaci; Predijalci); Seljaki vinogradi // 9. Vlastelinstvo; Vlasnitvo feudalnog posjeda; Alodijalni posjedi na vlastelinstvu; Sela i seoske opine; Regalna prava (Sudsko pravo; Pravo pobiranja mitniarine; Pravo krmarenja; Pravo prijevoza; Sajamsko pravo; Pravo mlinarenja; Pravo lova; Pravo ribolova; Patronatsko pravo); Vlastelinske sluge i slubenici; Vlastelinska ekonomika // 9. pogoravanje poloaja seljaka /// III. DOBA REFEUDALIZACIJE (AGRARNI ODNOSI U XVII STOLJEU) // 1. Politike prilike u XVII stoljeu // 2. Naseljavanje. Stanovnitvo // 3. Feudalna renta / Novana renta / Porezi / Naturalna renta; Redovite dae itarica i "darovi"; Seline svinje; Gornica; Desetina itarica; Desetina vina; Desetina svinja i sitne stoke; Desetina pela / radna renta / Tlaka - osnovni feudalni teret // 4. Alodijal i rustikal / Alodijal; Poveavanje alodijala. Alodijalne oranice, vinogradi, livade i vrtovi; Vlastelinski ribnjaci; Vlastelinske ume; Struktura alodijalnih poljoprivrednih povrina; Vlastelinske zgrade / Rustikal; Selita i seljaki posjedi; Strutkura seljakih posjeda; Krevine; Seljaka obitelj / Odnos izmeu veliine alodijalnih i rustikalnih povrina // 5. Kategorije zavisnih seljaka; Slobodnjaci; Vlasi; Predijalci; Kmetovi; eliri i gornjaci // 6. Vlastelinska uprava. Seoske opine; Stvaranje novih posjeda; Regalna prava; Vlastelinska uprava; Seoske opine // 7. Gradska naselja i gradovi // 8. Trgovina; Izvoz meda i stoke; Vinotoje; Vinodolska trgovina. Uvoz; Cijena poljoprivrednih proizvoda; Seljaka trgovina i feudalni monopol // 9. Poloaj seljaka u XVII stoljeu /// IV.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RAZVOJA AGRARNIH ODNOSA I KLASNE BORBE U HRVATSKOJ OD DRUGE POLOVICE XV DO KRAJA XVII STOLJEA / Zusammenfassung: Die Agrarverhltnisse in Kroatien von der Mitte des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih naziva. 9. Antoljak, Stjepan. Pacta ili Concordia od 1102. godine. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u zagrebu. Zagreb, 1980, 254. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Uvod // 1. Dosadanji stavovi i miljenja o "Pacta" // 2. Neto o Tominoj historiji // 3. Najvanija izdanja "Pacta" ili "Concordia" // 4. Najglavniji prijepisi i prijevodi "Pacta" // 5. A. Latinski tekst "Pacta" u Tr (s glavnim varijantama) / 5. B. Hrvatski prijevod "Pacta" // 6. Notae paleographicae // 7. Notae diplomaticae // 8. Notae historico-iuridico-chronologicae // 9. Jesu li "Pacta" u krajnjoj liniji falsifikat ili nisu? // 10. Smisao i znaenje "Pacta" // Zusammenfassung: Die "Pacta" oder "Concordia" vom Jahre 1102. 10. Perii, ime. Dalmacija uoi pada Mletake Republike. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1980, 267. TU, 24 cm, Kazalo, Sommario, ISBN: nema. Predgovor / Uvod // I. UPRAVA I SUDSTVO POKRAJINE / Poloaj i stanovnitvo / Upravna podjela / Organizacija vlasti / Sudstvo / Porezi / Agrarni odnosi / Javna tlaka / Zloupotreba vlasti i pokuaj njene reforme / Vjerske prilike // II. PRIVREDNE PRILIKE U POKRAJINI / Prvobitna proizvodnja / Zanatstvo, manufaktura i poeci industrije / Brodarstvo / Trgovina / Neka pitanja u vezi s novarstvom i budetom // III. POLITIKE PRILIKE U POKRAJINI OD 1770. DO 1797. GODINE / Dalmacija prema Austriji / Kontaktiranje s turskim vlastima / Odnos prema Crnoj Gori / Dogaaji na Jadranu krajem XVIII. stoljea / Odjek Francuske revolucije u Dalmaciji / Manifestacije unutranjih suprotnosti // IV. KULTURA I JAVNI IVOT / Kultura / Zdravstvo / Dnevni ivot // Zakljuak / Prilozi / Sommario: La Dalmazia alla vigilia della Repubblica Veneta / Biljeka o piscu / Izvori i literatura / Kazalo osobnih imena. 11. Stani, Nika. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Mihovil Pavlinovi i njegov krug do 1869. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1980, 399. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Uvod / Izvori i literatura / I. Dvije Dalmacije / II. Osnovna preporodna generacija / III. "Pobratimi" i Regimenta "Ne boj se" (Do revolucije 1848/49) / IV. "U Srbiju,u zemlju slobodnu!" (1850-1854) / V. Priprava (1855-1859) / VI. Prve formulacije nacionalne ideologije (1860/61) / VII. "Mi Slovjenci na jugu jedini smo narod" Pavlinoviev sustav nacionalne integracione ideologije (1862-1865) / VIII. Prijelom 1866. godine / IX. "Hrvat i katolik" (1867-69) / Zakljuak / Popis izvora i literature / Zusammenfassung: Die kroatisch nationale Ideologie der Wiedergeburtsbewegung in Dalmatien (Mihovil Pavlinovi und sein Kreis bis 1869) / Kazalo linosti / Prilozi / Likovni prilozi. 12. Valenti, Mirko. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Institut za historiju radnikog pokreta. Zagreb, 1981, 363. TU, 24 cm, ilustr., karte na ovitku, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Predgovor // Uvod: POSTANAK VOJNE KRAJINE (Militrgrenze) I NJEN RAZVOJ DO 1848. // I. STANOVNITVO KRAJINE I NJEGOVA EKONOMSKO-SOCIJALNA STRUKTURA / Interes hrvatskih krugova za krajinu poslije revolucije 1848/49. / Austrijski pogled na Vojnu krajinu poslije revolucije / Struktura stanovnitva / Kriza posjedovnih odnosa i kune zadruge / Stanje veleposjeda i kretanje akumulacije na krajikom tritu / Privredni krugovi Vojne krajine uoi razvojaenja // II. BITKA ZAGREBA ZA KRAJINU 1860/61. / Uloga Krajine na granici s Turskim Carstvom / Poetak nove bitke za ujedinjenje Krajine s Hrvatskom / Pokuaj smirivanja Krajinika / Traenje novih rjeenja / Djelovanje krajikih zastupnika na Hrvatskom saboru 1861. / Pokuaj Bea 1862. da reformom oivi Krajinu // III. POLITIKI I GOSPODARSKI INTERES VOJNIKIH I DVORSKIH KRUGOVA ZA VOJNU KRAJINU DO KONANE USPOSTAVE DUALISTIKOG SUSTAVA / Progoni u Krajini / Djelovanje tajnih odbora / Afirmacija ideje o upravnoj integraciji Krajine s Banskom Hrvatskom / Krajiko pitanje na Hrvatskom saboru 1865-67. / Krajiko pitanje u austro-ugarskim odnosima 1867/68. / Krajiko pitanje u hrvatsko-ugarskim pregovorima 1868. / Bitka za krajike ume i kapital potreban za gradnju prometnih magistrala (eljeznica) / Djelomino ukidanje Krajine 1869. / Krajiki pokret 1869-1871. / Odjeci odluke o djelominom ukidanju Vojne krajine // IV. / Posljednji pokuaj vojnih krugova da sauvaju Vojnu krajinu / Financijski pregovori Austrije i Ugarske (1870) - utvrivanje nove kvote / Mollinaryjevi izvjetaji o snazi krajikog pokreta / Pokuaj deputacije krajikog pokreta da pregovara s Beom / Slom krajikog pokreta / Obnavljanje pregovora izmeu Bea i Budimpete i ukidanja itave Vojne krajine / Ujedinjenje Varadinske krajine i saborski izbori u bjelovarskoj upaniji / Buna u Krajini // V. RAZVOJAENJE I UJEDINJENJE / Gospodarsko znaenje vojnokrajikog teritorija i organiziranje privrednih krugova / Borba maarskih krugova za potpunu kontrolu nad privredom i investicijama u Krajini / Reforme uprave i sudstva u procesu razvojaenja Vojne krajine / Poetak pregovora o ujedinjenju / Ustanak u Bosni i prekid pregovora o ujedinjenju vieg i vrhovnog sudita Krajine sa suditem civilne Hrvatske / Koncepcija maarskih i austrijskih vodeih krugova o prometnim vezama prema Balkanu i Jadranu - posljednja bitka za "Krajike eljeznice" / Narodna stranka u borbi protiv ofenzive maarskih krugova da se Krajina sjedini s Hrvatskom iskljuivo u interesu maarskog kapitala (5.VI1877 - 22.VI 1880) / Socijalne i politike napetosti u Krajini 70-ih godina / Pad bana Maurania i poetak zavrnih pregovora o uvjetima ujedinjenja (prosinac 1880) / Smanjenje broja hrvatskih zastupnika u petanskom parlamentu - nova cijena ujedinjenja / Posljednja Konferencija austro-ugarske vlade o ujedinjenju // Zakljuak / Zusammenfassung: Die Militrgrenze und die Frage ihrer Vereinigung mit Kroatien (1849-1881) / Kazalo imena. 13. Potrebica, Filip. Poeka upanija za revolucije 1848 - 1949. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1984, 313. TU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassung, Kazala, ISBN: nema. Predgovor // I. HISTORIOGRAFSKI PREGLED // II. DRUTVENO-GOSPODARSKA STRUKTURA U POEKOJ UPANIJI 1848. / Demografska kretanja i drutveno-gospodarska struktura stanovnitva / Neka obiljeja poljoprivredne proizvodnje i cijene poljoprivrednih proizvoda / Socijalni poloaj seljaka i gradske sirotinje / Pojedine proizvodne grane u poljoprivredi / Stanje u obrtnikoj, mlinarskoj, krmarskoj, mesarskoj i trgovakoj djelatnosti / Osnovna obiljeja poreznih i drugih optereenja / Porezno optereenje drutvenih slojeva i profesija / Ope ekonomsko-socijalne odrednice // III. DRUTVENO-GOSPODARSKA STRUKTURA U GRADU POEGI 1848. / Demografska kretanja i ekonomsko-socijalne strukture stanovnitva / Struktura pojedinih drutvenih slojeva i profesija / Organizacija, djelatnost i financije gradske uprave / IV. ZBIVANJA U POEKOJ UPANIJI OD OUJKA DO SVIBNJA 1848. / Prve reakcije u Poegi na revolucionarne promjene / Otpor poeke upanije i grada Poege maarskom ministarstvu i generalu Hrabowskom / upanijska uprava i nemiri seljaka nakon ukidanja kmetstva / Trgovci i obrtnici grada Poege progone idovsko stanovnitvo zbog konkurencije / Zbivanja u poekoj gimnaziji // V. ZBIVANJA U POEKOJ UPANIJI OD KRAJA SVIBNJA DO LISTOPADA 1848. / Pripreme i odravanje izbora za Hrvatski sabor 1848. / "elje i zahtivanja naroda upanije Poeke" / Zastupnici grada Poege i poeke upanije u Hrvatskom saboru / Grad Poega i poeka upanija kao oslon banu Jelaiu u Slavoniji / Stanje na posjedu grada Poege i u poekoj upaniji nakon zasjedanja Hrvatskog sabora / Osnivanje upravnog odbora poeke upanije //

VI. NARODNA STRAA I ODBOR SIGURNOSTI U GRADU POEGI I POEKOJ UPANIJI // VII. ZBIVANJA U POEKOJ UPANIJI U JESEN 1848. DO OBJAVE OKTROJIRANOG USTAVA / Poeka i virovitika upanija uoi rata s Maarskom / Organizacija obrane poeke upanije u vrijeme rata s Maarima // VIII. SELJAKI NEMIRI U POEKOJ UPANIJI U JESEN I ZIMU 1848. // XI. KRAJ RATNIH UVJETA U POEKOJ UPANIJI // X. ZAKLJUAK // Popis kratica / Popis ilustracija i karata / Zusammenfassung: Das Komitat Poega whrend der Revolution 1848/49. / Biljeka o piscu / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisno-povijesnih pojmova (imena). 14/1. Szabo, Agneza. Sredinje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. I. Drutvena struktura nosilaca politikih i privrednih institucija. ZHP. Zagreb, 1987, 240. MU, 24 cm, ISBN: nema. Uvod /// I. SREDINJE (POLITIKE; PRIVREDNE I KULTURNE) INSTITUCIJE U ZAGREBU 1860-1873. I NJIHOVI NOSIOCI / Popis institucija i lista // A. POLITIKE INSTITUCIJE: HISTORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Banska konferencija 1860-61. / Hrvatski sabor 1861. / Banska konferencija 1865. / Hrvatski sabor 1865-1867. / Hrvatski sabor 1868-1871. / Hrvatski sabor 1872. / Hrvatski sabor 1872-1875. / "Pozor" 1860-1867. / "Novi Pozor" 1867-1869. / "Zatonik" 1869-1871. / "Branik" 1871. / "Obzor" 1871-1875./ "Domobran" 1864-1866. / "Zvekan" 1867. / "Hervat" 1868-1869. / "Hervatska" 1871. / "Hrvatske novine" 1867-1868. / "Sloga" 1870-1871. / "Narod" 1872-1873. / Hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij u Beu 1861-1862. / Dvorska kancelarija za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju u Beu 1862-1869. / Namjesniko vijee za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju 1861-1869. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko ministarstvo u Budimu 1869-1873. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada 1869-1873. / Zemaljsko glavno zapovjednitvo za Vojnu krajinu 1860-1873. / Banski stol 1861-1873. / Stol sedmorice 1862-1873. / USPOREDNA LANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDINJIH POLITIKIH VLASTI U ZAGREBU 1860-1873. / Usporedna analiza strukture lanova sabora i banskih konferencija / Usporedna analiza strukture urednika i suradnika politikih glasila izmeu 1860. i 1873. godine / Usporedna analiza strukture funkcionara i inovnika sredinjih upravno-sudskih oblasti 1860-1873. // B. PRIVREDNE INSTITUCIJE: HISORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Hrvatsko-slavonsko gospodarsko drutvo 1860-1873. / "Gospodarski list" 1860-1873. / Trgovako-obrtnika komora 1860-1873. / Banska konferencija o eljeznikom pitanju 1862. / Prva dalmatinsko-hrvatsko-slavonska gospodarska izloba 1864. / "Sidro" 1864-1865., 1867-1868. / "Radniki prijatelj" 1874-1875. / Prva hrvatska tedionica 1860-1873. / Hrvatska eskomptna banka 1868-1873. / Hrvatska komercijalna banka 1872-1873. / Krajiki konzorcij za eksploataciju uma i gradnju prometnica 1869-1872. / USPOREDNA ANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDINJIH PRIVREDNIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // Kratice / Izvori / Literatura. 14/2. Szabo, Agneza. Sredinje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. II. Drutvena struktura nosilaca kulturnih institucija i lanova vodee grupe. ZHP. Zagreb, 1988, 272. MU, 24 cm, Zusammenfassung, ISBN: nema. UVOD /// I. SREDINJE KULTURNE INSTITUCIJE U ZAGREBU 1860-1873. I NJIHOVI NOSIOCI / Popis institucija i lista / Knjiga I. A. Politike institucije; B. Privredne institucije / Knjiga II. - C. Kulturne institucije // C. KULTURNE INSTITUCIJE: HISTORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Matica ilirska 1860-1873. / "Knjievnik" 1864-1866. / "Nae gore list" 1861-1866. / "Dragoljub" 1867-1868. / "Vienac" 1869-1873. / Drutvo sv. Jeronima 1869-1873. / Danica. Koledar i ljetopis Drutva sv. Jeronima 1869-1873. / Narodno kazalite 1860-1873. / Hrvatski glazbeni zavod 1860-1873. / Umjetniko drutvo 1868. / Drutvo za povjesnicu jugoslavensku 1860-1873. / "Arkiv" 1863-1875. / Narodni muzej 1860-1873. / Pravoslovna akademija 1860-1874. / Sveuilite (1861-) 1874/75 / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1861-) 1866-1873. / Znanstvena izdanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Rad, Starine, Stari pisci hrvatski, Razliita izdanja) 1867-1873. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski zemaljski arkiv 1860-1873. / USPOREDNA ANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDINJIH KULTURNIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // D. SKUPNI PREGLED SVIH NOSILACA SREDINJIH INSTITUCIJA S ANALIZOM NJIHOVA SASTAVA PREMA INTENZITETU SUDJELOVANJA / Uvodne napomene / Skupni (abecedni) pregled svih nosilaca sredinjih institucija u zagrebu 1860-1873. /// II. STRUKTURA LANOVA VODEE GRUPE NOSILACA SREDINJIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // A. KOMPARATIVNA ANALIZA UDJELA LANOVA VODEE GRUPE U FUNKCIONIRANJU SREDINJIH INSTITUCIJA / Analiza lanova udjela vodee grupe u ukupnom sastavu pojedinih lista / Analiza udjela lanova vodee grupe u skupinama lista prema vrsti institucija (politike, privredne, kulturne) // B. PREGLED LANOVA VODEE GRUPE SREDINJIH INSTITUCIJA S NJIHOVIM KARAKTERISTIKAMA GENERACIJSKE I TERITORIJALNE STRUKTURE / Analiza lanova vodee grupe po generacijskoj strukturi / Analiza lanova vodee grupe po teritorijalnoj strukturi (po porijeklu i mjestu djelovanja) // C. ZAKLJUNE NAPOMENE // D. BIOGRAFSKI PREGLED LANOVA VODEE GRUPE // Kratice / Izvori / Literatura / Zusammenfassung: Zentrale Institutionen Kroatiens in Zagreb 1860-1873 (I/II). Die gesellschaftliche Struktur der Mitglieder und Amtspersonen der zentralen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen. 15. Popovi, tefanija. Seljatvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848. Sastav seljakog posjeda na hrvatsko-slavonskim vlastelinskim imanjima u doba ukidanja feudalizma. ZHP. Zagreb, 1993, 276. MU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassung, ISBN: 953-175-000-9. Predgovor /// Uvod // Pregled historiografske literature i dokumentarnih izvora / Historiografska literatura / Dokumentarni izvori // Neke napomene i objanjenja // Razvoj kasnofeudalnih urbarijalnih odnosa na podruju Banske Hrvatske i Slavonije (u 18. st. i prvoj polovini 19. st.) // Procesi likvidacije feudalnih odnosa 1848 - 1860. i djelatnost Zemljorasteretnog ravnateljstva // Upravna podjela Banske Hrvatske i Slavonije u doba razrjeavanja urbarijalnih odnosa (1854/5.) // Zadaci i metode analize sastava seljakog (selinog i elirskog) posjeda u doba ukidanja feudalnih odnosa /// I. Struktura elirskog i selinog seljakog posjeda prema upravno-politikoj podjeli (po upanijama i kotarima) // Struktura ukupnog seljakog posjeda u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji po upanijama i kotarima // Struktura elirskog seljatva po upanijama i kotarima // Struktura selinog stanovnitva po upanijama i kotarima /// II. Raspodjela ukupnog seljakog (selinog i elirskog) posjeda prema vlastelinskim imanjima / Analizirana imanja / Neanalizirana imanja // Sastav i obiljeja raspodjele ukupnog seljakog posjeda po upravno-politikim cjelinama (upanijama) // Raspodjela seljakog (selinog i elirskog) posjeda na krupnim imanjima i veleposjedima / Krupni feudalni posjed (preko 100 selita) / Veleposjed (preko 400 selita) // Raspodjela seljakog (selinog i elirskog) posjeda prema feudalnim prijaviteljima i veleposjednicima / Svjetovni feudalci s prebivalitem u i izvan Hrvatske / Ustanove / upnici / Prijavitelji odtete s vie od 100 selita / Veleposjednici (preko 600 selita) // Osvrt na meuodnos seljakog selinog posjeda (po urbarijalnim opinama i kotarima) i vlastelinskih imanja / Slavonske upanije (poeka i osjeka) i Srpska vojvodina / Rijeka upanija / Hrvatske upanije (zagrebaka i varadinska) /// III. Dioba seljakih zadrunih posjeda do 1848. i u prvim godinama nakon ukidanja feudalnih odnosa // Osvrt na opa obiljeja evidentiranih dioba seljakih zadrunih posjeda // Dioba kunih zadruga prema veliini vlastelinskih imanja // Dioba kunih zadruga prema veliini selinog posjeda /// Zakljuak / Prilozi / Zusammenfassung: Der Bauerstand auf den Feudalbesitzungen in Kroatien 1848. Zusammensetzung der Bauerngter auf den kroatisch-slawonischen Feudalbesitzungen zur Zeit der Abschaffung des Feudalismus. / Pogovor (Igor Karaman).

IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST - ZELENA SERIJA 1/A. Krizman, Bogdan. Korespondencija Stjepana Radia 1885-1918. Sv. 1. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1972, 624. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. Uvod: Stjepan Radi - ivot - misao - djelo / Popis pisama: Poiljalac, primalac, mjesto, datum / Kazala. 1/B. Krizman, Bogdan. Korespondencija Stjepana Radia 1919-1928. Sv. 2. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1973, 836. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. Uvod: Stjepan Radi - ivot - misao - djelo / Popis pisama: Poiljalac, primalac, mjesto, datum / Bio-bibliografski podaci / Kazala. 2/A. Stulli, Bernard. Prijedlozi i projekti eljeznikih pruga u Hrvatskoj 1825-1863. Sv. 1. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1975, 718. TU, 24 cm, 30 strana s tablama, Kazalo, Rsum, ISBN: nema. Predgovor // Uvod / Uz izdavanje arhivskih izvora za gospodarsku povijest Hrvatske / Neke prethodne napomene // RAZDOBLJE OD SREDINE 19. STOLJEA / Razvitak eljeznikih prometnica u Austrijskoj carevini do 1848. god. / Prometni problemi u unutranjosti Hrvatske / Prvi prijedlozi eljeznikih pruga u Hrvatskoj 1825-1840. god. / Pitanje eljeznikih prometnica u Hrvatskoj 1840-1848. god. u znaku maarskog ekspanzionizma prema Jadranu // ELJEZNIKO PITANJE U HRVATSKOJ 1849-1861. GOD. / Neka osnovna obiljeja poloaja Hrvatske u apsolutistikom reimu Carevine / Osvrt na razvitak austrijskog sistema eljeznikih prometnica / Prijedlozi eljeznikih pruga u Hrvatskoj 1849-1854. god. / Prijedlozi eljeznikih pruga u Hrvatskoj 1855-1859. god. u sistemu reprivatizacije eljeznica u Carevini / U razdoblju prijelaza s apsolutistikog reima na tzv. ustavnu eru. Prva pruga na hrv. tlu - kroz Meimurje / eljezniko pitanje i Hrvatski sabor 1861. god. // BANSKA KONFERENCIJA O ELJEZNIKOM PITANJU (20-22. VIII 1862) / U znaku priprema za bansku konferenciju / Tok i zakljuci banske konferencije, te prvi odjeci njenih zakljuaka. Otvorenje pruge Zidani Most - Zagreb - Sisak / Akcije za ostvarenje zakljuaka banske konferencije u 1862/63. god. / Pregled ostalih prijedloga za eljeznike pruge u hrvatskim zemljama 1862/63. god. / Zakljuna razmatranja / Popis kratica / Popis i sadraj dokumenata / Tekstovi dokumenata (1825-1859. god) / Popis ilustracija / Kazalo mjesta / Kazalo imena. 2/B. Stulli, Bernard. Prijedlozi i projekti eljeznikih pruga u Hrvatskoj 1825-1863. Sv. 2. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1975, 450. TU, 24 cm, 16 strana s tablama, Kazalo, Rsum, ISBN: nema. Popis i sadraj dokumenata / Popis kratica / Tekstovi dokumenata (1860-1863. god.) / Popis ilustracija / Kazalo mjesta / Kazalo imena / Rsum: Chemins de fer en Croatie. Propositions et projets de 1825 a 1863. / Biljeka o piscu. 3. Adamek, Josip - Kampu, Ivan. Popisi i obrauni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeu. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1976, 687. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Uvod / Popis i sadraj dokumenata / Popis slika / Tekstovi poreznih popisa i obrauna / Kazalo mjesta / Kazalo posjednika / Zusammenfassung / Biljeka o piscima. 4. Lui, Josip (ur.). Spisi dubrovake kancelarije. Knjiga II. Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284. JAZU, Razred za drutvene znanosti - Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1984, XI+432. MU, 24 cm, Foreword, Kazalo, ISBN: nema. Napomena urednika - Editor's note / Predgovor - Foreword / DIVERSA CANCELLARIAE 1, 1282-1284. / Debitores diuersarum scripturarum. Venditiones et dotes 1282-1284. et testamenta / TESTAMENTA I (1282-1284) / Indeks imena - Index nominum / Indeks stvari i mjesta - Index materiae et locorum. 5. Pavlievi, Dragutin (ur.). Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Vol. I. Kranska sadanjost - Sveuilina naklada Liber, GP Delo, OOUR Globus - ZHP. Zagreb, 1987, 755. TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-397-0012-5. Kratice / Predgovor / Jaroslav idak. Hrvatske zemlje u Vrhovevo doba / Dragutin Pavlievi. Maksimilijan Vrhovac. ivot i djelo / Josip Kolanovi. Metoda naeg izdanja / Josip Kolanovi. Dnevnik Maksimilijana Vrhovca kao povijesni izvor / Latinski i hrvatski tekst Dnevnika 1801-1809. / Prilozi Dnevniku za 1809. godinu / Kazalo imena / Kazalo mjesta i slubi / Rjenik ustanova i slubi Vrhoveva doba. 6A. Adamek, Josip u suradnji s Barbari, Josip - Kolanovi, Josip - Lukinovi, Andrija - ojat, Vesna. Seljake bune u Hrvatskoj u XVII stoljeu (Graa). Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Historijsku arhiv Sisak - Arhiv Hrvatske. Zagreb, 1985, 648. MU, 24 cm, Kazala, ISBN: nema. Predgovor // SELJAKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEU (GRAA) /Vugroveka buna 1610. godine / Buna u Brezovici na velikokalnikom vlastelinstvu 1610 / Otpor pobiranju poreza u Pokuplju 1613 / Otpor kmetova u enkovcima poveanju tlake (1584-1660) / Pobuna u Stubici 1620 / Otpor davanju crkvene desetine u turopoljskom desetinskom kotaru (1630-1640) / Druga buna tibrenaca (1633-1637) / Prva sisaka buna (1633-1634) / Otpor podlonika ivanikog vlastelinstva radnim obavezama 1637 / Buna na vlastelinstvu Bojakovini 1644 / Otpor feudalnim teretima na sisakom vlastelinstvu (1644-1648) / Buna u Maloj Mlaci 1650 / Druga sisaka buna. Prva posavska buna (1654-1659) / Trea buna tibrenaca (1654) / Buna u Donjoj Stubici 1658 / Otpor pavlinskih kmetova u Kamenskom poveanju tlake i uvoenju krevinskih daa (1660-1668) / Otpor davanju desetine u Ivaniu 1667 / Trea posavska buna (1670-1671) / Buna u Hraini 1674. / Buna u Reici 1683. / Nemiri u Hrvatskom Zagorju 1689. i 1691. / Otpor pobiranju poreza u Pokuplju 1695. / Bosiljevaka buna 1696. / Bosiljevaka buna 1698. / Buna u Farkaiu 1698. / Index personarum / Index locorum / Index rerum. 6B. Lui, Josip (ur.). Spisi dubrovake kancelarije. Knjiga III. Zapisi notara Tomazina de Savere 1284-1286. Zapisi notara Aca de Titullo (1295-1297). JAZU, Razred za drutvene znanosti - ZHP. Zagreb, 1988, 396.

MU, 24 cm, Introduction, Kazalo, ISBN: nema. Napomena urednika - Editor's note / Predgovor - Introduction / DIVERSA CANCELLARIAE II (1284-1286). Notarius Thomasinus de Savere. DIVERSA CANCELLARIAE III (1295-1297). Notarius Aco de Titullo. / Index imena - Index virorum / Index mjesta i etnika Nomina geographica et ethnica / Stvarni index - Index rerum. 6C. Lui, Josip (ur.). Spisi dubrovake kancelarije. Knjiga IV. Zapisi notara Andrije Benee 1295-1301. HAZU, Razred za drutvene znanosti - ZHP. Zagreb, 1993, 410. MU, 24 cm, Preface, Kazalo, ISBN: 953-175-017-3. ISBN za nakladniku cjelinu: 953-175-027-0. Predgovor / Preface / Praecepta rectoris II (1299-1302) / Testamenta II (1295-1301) / Kazalo imena - Index nominum / Kazalo mjesta i etnika - Nomina geographica et ethnica / Kazalo stvari - Index materiae. POSEBNA IZDANJA - PLAVA SERIJA 1/A. R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni. Korespondencija 1906-1941. I 1906-1918. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 472. TU, 24 cm, 1 ilustr., Kazalo, ISBN: nema. 1/B. R.W. Seton-Watson and the Yugoslavs. Correspondence 1906-1941. I 1906-1918. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Britanska akademija. London-Zagreb, 1976, 474. TU, 24 cm, 1 ilustr., Kazalo, ISBN: nema. 2/A. R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni. Korespondencija 1906-1941. II 1918-1941. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 460. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. 2/B. R.W. Seton-Watson and the Yugoslavs. Correspondence 1906-1941. II 1918-1941. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 468. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. 3. Gross, Mirjana. Historijska znanost, razvoj, oblik, smjerovi. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1976, 380. TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Predgovor /// UVOD / Funkcija historije u suvremenoj drutvenoj praksi / Res gestae i Historia rerum gestarum /// HISTORIOGRAFIJA // HISTORIJA KAO KNJIEVNA VRSTA / Historija staroga vijeka / Historija srednjega vijeka // PRVI KORACI PREMA ZNANOSTI (16-18. ST.) / Humanistika historiografija / Utjecaj reformacije i protureformacije na razvoj historijske erudicije / Historijska erudicija kao posebna disciplina / Historiografija u razdoblju prosvijeenosti // DOBA TRADICIONALNE HISTORIJE (19. ST.) / Utjecaj njemake idealistike filozofije na historiografiju / Znaaj romantike historiografije i njezina obiljeja u Njemakoj / Liberalna i romantika historiografija u Francuskoj i Engleskoj / Spajanje historijske erudicije i genetike historije / Njemaka idealistika historiografija u drugoj polovici 19. st. / Pozitivistika historiografija / Marxovo i Engelsovo poimanje povijesti / Socijalistika historiografija u 19. st. / Ruska historiografija do oktobarske revolucije // TRAENJE NOVIH PUTOVA (20. ST.) / Opravdanja tradicionalne historije i poeci njezine krize potkraj 19. i na poetku 20. st. / "Apsolutni historizam" Benedetta Crocea / Njemaka historiografija - od nacizma do dviju njemakih drava / Historiografske struje u Velikoj Britaniji i SAD / Francuska strukturalna historiografija / Sovjetska historiografija /// METODOLOGIJA / O predmetu historijskog istraivanja / Spoznajni proces u historijskom istraivanju / Historiarevi izvori / Stupnjevi istraivakog procesa do utvrivanja injenica / Kvantitatitvne metode utvrivanja injenica / Objanjenje, konstrukcija, sinteza / Prezentacija znanstvenih rezultata u historiografiji / Historija i drutvene znanosti I / Historija i drutvene znanosti II / Na putu prema genetiko-strukturalnoj historiji / Summary: The Science of History, Development, Form, Currents / . Popovi. Pokuaj bibliografije historijskih djela prevedenih na hrvatski ili srpski jezik / Kazalo imena. NB: II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje ne izlazi kao izdanje ZHP. Gross, Mirjana. Historijska znanost, razvoj, oblik, smjerovi. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Sveuilina naklada Liber. Zagreb, 1980, 393. TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Predgovor / Predgovor II izdanju /// UVOD / Funkcija historije u suvremenoj drutvenoj praksi / Res gestae i Historia rerum gestarum /// HISTORIOGRAFIJA // HISTORIJA KAO KNJIEVNA VRSTA / Historija staroga vijeka / Historija srednjega vijeka // PRVI KORACI PREMA ZNANOSTI (16-18. ST.) / Humanistika historiografija / Utjecaj reformacije i protureformacije na razvoj historijske erudicije / Historijska erudicija kao posebna disciplina / Historiografija u razdoblju prosvijeenosti // DOBA TRADICIONALNE HISTORIJE (19. ST.) / Utjecaj njemake idealistike filozofije na historiografiju / Znaaj romantike historiografije i njezina obiljeja u Njemakoj / Liberalna i romantika historiografija u Francuskoj i Engleskoj / Spajanje historijske erudicije i genetike historije / Njemaka idealistika historiografija u drugoj polovici 19. st. / Pozitivistika historiografija / Marxovo i Engelsovo poimanje povijesti / Socijalistika historiografija u 19. st. / Ruska historiografija do oktobarske revolucije // TRAENJE NOVIH PUTOVA (20. ST.) / Opravdanja tradicionalne historije i poeci njezine krize potkraj 19. i na poetku 20. st. / "Apsolutni historizam" Benedetta Crocea / Njemaka historiografija - od nacizma do dviju njemakih drava / Historiografske struje u Velikoj Britaniji i SAD / Francuska strukturalna historiografija / Sovjetska historiografija /// METODOLOGIJA / O predmetu historijskog istraivanja / Spoznajni proces u historijskom istraivanju / Historiarevi izvori / Stupnjevi istraivakog procesa do utvrivanja injenica / Kvantitatitvne metode utvrivanja injenica / Objanjenje, konstrukcija, sinteza / Prezentacija znanstvenih rezultata u historiografiji / Historija i drutvene znanosti I / Historija i drutvene znanosti II / Na putu prema genetiko-strukturalnoj historiji / O osnovnim metodolokim problemima historijske znanosti na kraju sedamdesetih godina / Summary: The Science of History, Development, Form, Currents / . Popovi. Pokuaj bibliografije historijskih djela prevedenih na hrvatski ili srpski jezik / Kazalo imena. RASPRAVE I LANCI 1. Karaman, Igor. Privreda i drutvo Hrvatske u 19. stoljeu. 1972. 2. idak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljea. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1973, 404. TU, 24 cm, Kazalo, Zusammenfassungen, ISBN: nema. Predgovor // I. Hrvatsko pitanje u Habsburkoj Monarhiji / Prilog razvoju jugoslavenske ideje do I svjetskog rata / Jugoslavenska ideja

u hrvatskoj politici do I svjetskog rata // II. Odjeci Francuske revolucije i vladanje Napoleona I u hrvatskim zemljama / Hrvatski narodni preporod - ideje i problemi / Jugoslavenska ideja u Ilirskom pokretu / Stranaki odnosi u Hrvatskoj prije 1848. / O uredniku i znaenju ilirskog "Branislava" / Htel Lambert i Hrvati // III. Hrvatski preporodni pokret i grof Janko Drakovi / "Tajna politika" Lj. Gaja i postanak njegovih "memoranduma" knezu Metternichu 1846-47. / Politika djelatnost Ivana Kukuljevia Sakcinskoga / Ivan Maurani kao politiar // IV. Autobiografski spisi Janeza Trdine kao izvor za hrvatsku povijest / Hrvatska politika u 60-im godinama XIX st. do hrvatsko-ugarske nagodbe (1868) / Eugen Kvaternik u historiografiji / Znaenja Rakovike bune u austrijskoj politici 1871. / Idejno sazrijevanje Stjepana Radia // Biljeka o piscu / Kazalo imena. 3. idak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848-49. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1979, 396. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassungen, ISBN: nema. Revolucija godine 1848-49. / "Narodna zahtijevanja" od 25. oujka-program hrvatske etrdesetosme / Odnos bana Josipa Jelaia prema Kneevini Srbiji u mjesecu svibnju 1848. / Austroslavizam i Slavenski kongres u Pragu 1848. / O tobonjoj detronizaciji Habsburgovaca u Hrvatskom saboru 1848. / Seljako pitanje u hrvatskoj politici 1848. / Poslanstvo Hrvatskog sabora austrijskom parlamentu god. 1848. / Hrvatsko-maarski odnosi u ljeto i ranu jesen 1848. / Listopadska revolucija u Beu i politika austroslavizma / "Drutvo Slavenske lipe na slavenskom Jugu" / Hrvatski pokret 1848/49. u historiografiji / Bibliografija izvora i literature / Sinkronistika tabela dogaaja za revolucije 1848/49. / Kazalo imena / Popis ilustracija. IZVAN SERIJA 1. Karaman, Igor (ur.). Kroz povijest gradianskih Hrvata. Materijali znanstvene konferencije, odrane u Zagrebu 25-26. oujka 1974. godine. - Zur Geschichte der Burgenlndischen Kroaten. Vortrge an der wissenschaftlichen Konferenz, abgehalten in Zagreb am 25-26. Mrz 1974. Institut za hrvatsku povijest Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1977, 96. MU, 24 cm, ISBN: nema. Predgovor - Vorwort / Karaman, Igor. Aktualno stanje i dosadanji rezultati prouavanja povijesti i kulture gradianskih Hrvata u institutima na podruju SR Hrvatske - Der gegenwrtige Stand und die bisherigen Forschungsergebnisse zur Geschichte und Kultur der burgenlndischen Kroaten in den Instituten der S. R. Kroatien. / Ernst, August. Wissenschaftliche Litertur zur Geschichte und Kultur der burgenlndischen Kroaten - Znanstvena literatura za prouavanje povijesti i kulture gradianskih Hrvata. / Tobler, Felix. Primre Quellen zur Geschichte der burgenlndischen Kroaten in sterreichischen Archiven, Bibliotheken und Museen - Primarni izvori za povijest gradianskih Hrvata u austrijskim arhivima, bibliotekama i muzejima. / Filipovi, Ivan. Graa za povijest gradianskih Hrvata koja se nalazi u Zagrebu - In Zagreb befindliche Materialien zu Geschichte der burgenlndischen Kroaten. / Zimnyi, Vera. Die kroatischen Migrationen im 16. und 17. Jh. in der ungarischen Fachliteratur. Weitere Forschungsmglichkeiten Hrvatske migracije u 16. i 17. st. u maarskoj znanstvenoj literaturi. Daljnje mogunosti istraivanja. / Kuerov, Kvet. Slovensk historiografia o problmoch chorvtskej kolonizcie - Die slowakische Historiografie ber die Probleme der kroatischen Kolonisierung. 2. Oak, Ivan. Jugoslavenski oktobarci. 1979. 3. Pavlievi, Dragutin. Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj. Sveuilina naklada Liber - ZHP. Zagreb, 1980, 395. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema. Predgovor / Uvodni historiografski pregled /// PRILIKE U HRVATSKOJ PRIJE NARODNOG POKRETA (1873-1883) // I. Gospodarske prilike / Povrina i naseljenost / Ope gospodarske prilike sedamdesetih i osamdesetih godina / Agrarna kriza u Hrvatskoj; Raspadanje obiteljskih zadruga; Promjene u posjedovnim odnosima / umarstvo i prerada drva / eljeznice i maarska eljeznika politika // II. Financijalni poloaj / Financijska politika ugarske vlade / Porezna politika ugarske vlade // III. Dravnopravni i politiki odnosi / Velikomaarski pritisak i sustavno krenje nagodbe / Personalne promjene na najviim poloajima u Hrvatskoj (Bartolovi-Dvid, Maurani-Pejaevi) / Teaj za uenje maarskog jezika - "Dvidova kola" / Hrvatski sabor i ban prema Dvidovoj okrunici / Raskol u Narodnoj stranci // IV. Krajiko pitanje 1881-1883. / Sjedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom 1881. / Uzroci nezadovoljstva u bivoj Vojnoj krajini / Sjedinjenje Vojne krajine i srpsko pitanje // V. Krajiki izbori 1883. i njihove posljedice / Izborni red i provoenje izbora / Izborna agitacija i njezine posljedice / Utjecaj krajikih izbora na politike prilike u Hrvatskoj // VI. Prilike u Hrvatskoj i hrvatsko-maarski odnosi prije zbacivanja grbova u Hrvatskoj / Politike i gospodarske prilike / Krvoprolie u Dombvaru / Antisemitski progoni u Ugarskoj i njihov odjek u Hrvatskoj /// DEMONSTRACIJE U GRADOVIMA I ODSTUP BANA PEJAEVIA // I. Zbacivanje dvojezinih grbova u Zagrebu / Dvidov izazov s dvojezinim grbovima / Reakcija hrvatskog tiska i javnosti / Demonstracije i nasilno skidanje dvojezinih grbova u Zagrebu / Znaajke zagrebakih demonstracija / Hrvatski autonomni organi i stranke prema zagrebakim demonstracijama // II. Skidanje dvojezinih grbova i zastava u drugim gradovima u Hrvatskoj / Ope znaajke / Neredi i skidanje dvojezinih grbova u Karlovcu / Demonstracije i zbacivanje grba u Senju / Skidanje ugarske, odnose maarske zastave u Novoj Gradiki / Maarski natpisi i grbovi u drugim hrvatskim gradovima // III. Hrvatsko-maarski spor oko dvojezinih grbova i odstup bana Pejaevia / Pritisak ugarske vlade i novinstva / Odjek hrvatsko-maarskog spora u hrvatskom, slavenskom i austrijskom novinstvu / Ministarske konferencije u Beu / Odstup bana Pejaevia / Pregled gradskih nemira i demonstracija /// SELJAKI NEMIRI U HRVATSKOM ZAGORJU I PRIGORJU. UVOENJE IZVANREDNOG STANJA U BANSKOJ HRVATSKOJ // I. Uzroci i znaajke seljakih nemira / Ope znaajke / Gospodarski uzroci nemira; Ognjeslav Utjeenovi Ostroinski o uzrocima seljakih nemira u Zagorju; Porezna davanja, ovrhe i pronevjere poreza; Problem tajno podijeljenih zadruga; Zelenatvo i kreditiranje seljatva; Nove mjere i utezi / Administrativno-upravni organi kao uzroci seljakog nezadovoljstva / Politiki uzroci nemira / Pojave antisemitizma // II. Politike pripreme i povod seljakih nemira / Utjecaj zagrebakih zbivanja na seljatvo / Bistriko-stubiki kraj kao arite nemira / Agitacija za nemire, planovi i parole / Stranka prava i nemiri seljaka u zagorju i prigorju / O austrijskom, ruskom, jugoslavenskom i socijalistikom utjecaju u nemirima // III. Pregled seljakih nemira / Zlatarska podupanija; Marija Bistrica; Gornja Stubica / Nemiri u krapinskotoplikoj podupaniji; Sv. Kri; Krapina i urmanac; Krapinske Toplice; Desini i Pregrada; Poklek kraj Sela / Varadinska podupanija; Bednja i okolica; Novi Marof i okolica / Zagrebaka podupanija; Nemiri u Velikoj Gorici; Morave i istono Prigorje; Samobor i okolica; Stenjevec i Vrape / Pregled seljakih nemira u Hrvatskom zagorju / Pregled seljakih nemira u Zagrebakoj podupaniji (Prigorje i Turopolje) // IV. Uvoenje izvanrednog stanja u banskoj Hrvatskoj i njegove posljedice / Ban Pejaevi razrijeen voenja banskih poslova / General Herman Ramberg postaje kraljevski povjerenik za Hrvatsku / Uspostava zbaenih dvojezinih grbova u zagrebu / Rujanski nemiri u Zagrebu / Izjava Narodne stranke nakon obustave ustava / Pokuaj stvaranja meustranake koalicije / Ministarska konferencija u Budimpeti /// NEMIRI I SELJAKE BUNE U BIVOJ BANSKOJ KRAJINI I DRUGIM KRAJEVIMA HRVATSKE // I. Uzroci, znaajke i povodi seljakog pokreta / Ope znaajke kraja i seljakog pokreta / Izvjetaj vladine komisije o uzrocima nemira i buna / Povod buni i pobunjenike lozinke / Tobonji planovi o dizanju bune i agitacija u Bosni / Kostajniki pravai kao organizatori nemira i buna u banskom okruju / Stranka prava i banskokrajika buna / Djelatnost srpskih politiara iz Gline // II. Pregled seljakih nemira i buna / Neke ope znaajke / Petrinjski kotar; Hrastovica; Gora; Jabukovac i Kraljevani; Krajiki brani / Glinski kotar; Stankovac; Maja; Klasni; Mali Gradac / Kostajniki kotar; Meenani; Gradusa

/ Dvorski kotar; Rujevac; Dvor; Zrin; Javoranj; Javnica i Dobretin / Pregled seljakih nemira i buna u bivoj Banskoj krajini // III. Odjek zagorskih i banskokrajikih nemira u drugim krajevima Hrvatske / Opi pregled / Ogulinski kotar; Gomirje; Dubrave; Generalski stol / Lasinja i okolica / Farkaevac / Pojave antisemitizma u Hrvatskoj; Opi pregled; Vukovar; Koprivnika podupanija / Pregled seljakih nemira u drugim krajevima Hrvatske /// RJEENJE KRIZE OKO GRBOVA I POVRATAK USTAVNOG STANJA // I. Kompromisno rjeenje krize / Vanjskopolitiki odjek krize / Hrvatsko-maarski pregovori u Budimpeti / Zasjedanje Ugarskog sabora i govor Mihajla Polita Desnia / Skidanje dvojezinih grbova i postavljanje "nijemih grbova" / Obustava Rambergova komesarijata i imenovanje novog bana // II. Hrvatski sabor o uzrocima i posljedicama nemira 1883. / Sjednice u prosincu 1883, sijenju i lipnju 1884. / Saborska sjednica u svibnju 1885. / Zastupnici o znaajkama nemira 1883. /// Zakljuak / Zusammenfassung / Biljeka o piscu / Kazalo zemljopisnih naziva / Popis kratica / Popis slika, ilustracija i karata / Sadraj. Brandt, Miroslav. Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka. 1980. ZHP NIJE ZABILJEEN KAO IZDAVA ! BRISATI S POPISA? ZHP NIJE ZABILJEEN KAO IZDAVA ! BRISATI S POPISA? Gross, Mirjana (ur.). Drutveni razvoj u Hrvatskoj od 16. stoljea do poetka 20. stoljea. Sveuilina naklada Liber. Zagreb, 1981, 420. TU, 24 cm, ilustr., 3 strane s tablama, Zusammenfassung, ISBN: nema. Gross, Mirjana. Mostovi prema sintezi / Adamek, Josip. Ekonomsko-drutveni razvoj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 16. i 17. st. / Adamek, Josip. Seljaka buna 1573. / Adamek, Josip. Ekonomsko-drutveni razvoj u Hrvatskoj i Slavoniji u 18. stoljeu / Moaanin, Fedor. Drutveni razvoj u Vojnoj krajini / Raukar, Tomislav. Drutvene strukture u Mletakoj Dalmaciji / Bertoa, Miroslav. Drutvene strukture u Istri (16.-18. st.) / Lui, Josip. Drutveni odnosi u Dubrovakoj Republici od 16. do 19. st. / Gross, Mirjana. O integraciji hrvatske nacije / idak, Jaroslav. Ilirski pokret / idak, Jaroslav. Hrvatski pokret u doba revolucije 1848-49. / Stani, Nika. Narodni preporod u Dalmaciji / epi, Dragovan. O procesu integracije hrvatske nacije u Istri / Gross, Mirjana. Nacionalnointegracijske ideologije u Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije / Karaman, Igor. Problemi ekonomskog razvitka hrvatskih zemalja u doba oblikovanja graansko-kapitalistikog drutva do prvog svjetskog rata / Gross, Mirjana. O drutvenim procesima u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. st. / epi, Dragovan. Hrvatska politika i pitanje jugoslavenskog ujedinjenja 1914-1918. / Zusammenfassung: Die gesellschaftliche Entwicklung in Kroatien (vom 16. bis zum Anfang des 20. Jhs). 4. izmi, Ivan. Hrvati u ivotu Sjedinjenih Amerikih Drava. Doprinos u ekonomskom, politikom i kulturnom ivotu. GP Delo Globus - Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1982, 424. TU, 20 cm, 8 strana s tablama, Summary, ISBN: nema. Rije izdavaa / Uvod / Osnivanje i razvitak hrvatskih naseobina u Sjedinjenim Amerikim Dravama / Statistiki pregled iseljavanja iz Hrvatske i prostorni raspored Hrvata u SAD / Gospodarski, socijalni i drutveni poloaj Hrvata u SAD / Hrvati u radnikom pokretu SAD / Hrvati u politikom ivotu SAD / Hrvati u kulturnom, prosvjetnom i znanstvenom ivotu SAD / Adaptacija, integracija i asimilacija Hrvata u SAD / Summary: Croatians in the Life of the United States of America. 5. Pavlievi, Dragutin (ur.). Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave. Radovi s meunarodnog znanstvenog skupa odranog u povodu 100. obljetnice sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom od 23. do 25. studenog 1981. Sveuilina naklada Liber Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu, Zagreb, 1984, 476. TU, 24 cm, ilustr., ISBN: nema. Predgovor / Uvod / idak, Jaroslav. O znaenju Vojne krajine u hrvatskoj povijesti. // I. PREGLED POVIJESTI VOJNE KRAJINE U HRVATSKOJ OD 16. DO POTKRAJ 19. STOLJEA / Moaanin, Fedor. Vojna krajina do kantonskog ureenja 1787. / Valenti, Mirko. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina 1790-1881. // II. IZVORI I HISTORIOGRAFIJA O VOJNOJ KRAJINI / Pandi, Miljenko. Pregled arhivske grae o Vojnoj krajini-s posebnim osvrtom na Arhiv Hrvatske u Zagrebu. / Kessler, Wolfgang. Njemaka i austrijska historiografija o Vojnoj krajini. / Adamek, Josip. Problem krajikih buna u historiografiji. / Pavlievi, Dragutin. O problemu krajikih kunih zadruga-historiografsko-kritiki osvrt. // III. IZ POVIJESTI VOJNE KRAJINE OD 16. DO KRAJA 18. STOLJEA. / Sinkovics, Istvn. Obrana maarskog pograninog teritorija od turaka u 16. i 17. stoljeu. / Kiss, Istvn N. Vojna organizacija vlastelinstava-vojnici-seljaci i vojnici-plemii. / Moaanin, Nenad. Vlasi u poekom sandaku 1545-1581. / Perii, ime. Vojna krajina u Dalmaciji. / Simoniti, Vasko. Doprinos Kranjske financiranju protuturske obrane u 16. stoljeu. / Kruhek, Milan. Stvaranje u utvrivanje obrambene granice na Kupi u XVI i XVII stoljeu. / Voje, Ignacij. Zbirka planova krajikih utvrda iz Karlsruhea. / Moaanin, Fedor. Pokuaji sporazumijevanja izmeu hrvatskog plemstva i vlaha varadinskog generalata u 17. stoljeu. / Frejdzon, Vladimir I. Vojna krajina i vojna naselja u Rusiji. / Grani, Miroslav. Struktura stanovnitva Karlobaga u 18. i 19. stoljeu. // IV. IZ POVIJESTI VOJNE KRAJINE U 19. STOLJEU / Roksandi, Drago. Rasprave o ukidanju krajikog ureenja u vojnoj Hrvatskoj (1809-1811). / Obad, Stjepko. Pobuna krajinika u Zadru godine 1813. / Gavrilovi, Slavko. Sremska vojna granica u revoluciji 1848/49. godine. / Raki, Lazar. ajkaki bataljon u revoluciji 1848/49. godine. / Valenti, Mirko. Borba hrvatskih politikih krugova za razvojaenje Vojne krajine i njezino sjedinjenje s Hrvatskom. / Krajovi, Milan. Nacionalno pitanje u Ugarskoj, Slovakoj i Hrvatskoj od 50-ih do 70-ih godina 19. stoljea s obzirom na Vojnu krajinu. / Grabovac, Julije. Dalmatinski narodnjaci prema razvojaenju i sjedinjenju Vojne krajine Hrvatskoj. // V. PRILOZI O KULTURI VOJNE KRAJINE. / Cvitanovi, urica. Idejni nacrti za gradnju tipiziranih crkava u Vojnoj krajini. / Nikoli, Desanka. Vojna krajina i uniformisanje graniarske vojske. / Bogii, Rafo. Jedan pogled na knjievnost u Slavoniji i slavonskoj Vojnoj krajini u 18. stoljeu. / Vonina, Josip. O postanku i naelima Relkovieve Nove slavonske i nimake gramatike (1767). 6. Oak, Ivan. Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu (izmeu dva rata). Zagreb, 1985, 236. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, ISBN: nema. Predgovor // I DIO JUGOSLAVENSKI ISELJENICI U SAD I CANADI / Statistiki podaci o naim iseljenicima u SAD i Canadi i njihovom poloaju / Odnos naprednih jugoslavenskih iseljenika u SAD i Canadi prema Sovjetskoj Rusiji / U pomo Sovjetskoj Rusiji / Akcija jugoslavenskog odjela Drutva prijatelja Sovjetske Rusije / Kominterna o pitanjima odlaska u SSSR / Odlazak jugoslavenskih radnika-iseljenika u Sovjetski Savez / Deportiranje "opasnih komunista" iz SAD i Canade. Sluaj Stjepana Zinia / Problemi oko odlaska u SSSR // II DIO U SOVJETSKOM SAVEZU NA IZGRADNJI SOCIJALIZMA / Susret "Amerikanaca" sa sovjetskim ljudima / Na radu u rudnicima Ukrajine i Sibira / Na drugim sovjetskim industrijskim objektima / Rad u moskovskom Metropolitenu / Na radu u poljoprivrednim komunama / Zini na radu u Moskvi / kolovanje jugoslavenskih iseljenika na KUNMZ-u / Pod udarom staljinskih istki / Pomo iz Moskve iseljenicima u Americi // Zakljuak / Kazalo / Kratice. 7. Koruni, Petar. Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici. Hrvatsko-slovenski politiki odnosi 1848-1870. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - GP Delo - Globus. Ljubljana, 1986, 423. TU, 24 cm, 32 strane s tablama, karte na koricama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0011-0. Predgovor / Uvod // I. REVOLUCIONARNA 1848. GODINA I PRVA

FORMULACIJA JUGOSLAVENSKE IDEOLOGIJE U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ NACIONALNOJ POLITICI / Hrvati i Slovenci u Beu / Jugoslavenska koncepcija Hrvata u travnju i svibnju 1848. / Program Zedinjena Slovenija i koncepcija o sjedinjenju Slovenije s Hrvatskom / Hrvatski sabor, austroslavizam i koncepcija Hrvata i Slovenaca o sjedinjenju Junih Slavena / irenje zahtjeva za sjedinjenjem Slovenije s Hrvatskom / Razvoj jugoslavenske ideologije u hrvatskoj i slovenskoj politici u drugoj polovici 1848. godine // II. JUGOSLAVENSKA IDEOLOGIJA HRVATA I SLOVENACA I RAZVOJ HRVATSKO-SLOVENSKIH ODNOSA 1849-1859. / Formulacija jugoslavenske ideologije u hrvatskoj politici nakon oktroiranja ustava poetkom oujka 1849. / Jugoslavizam slovenskih narodnjaka nakon oktroiranja ustava / Problem stvaranja zajednikog hrvatsko-slovenskoga knjievnog jezika / Jugoslavizam Ljudevita Gaja / Jugoslavenska ideologija hrvatskih i slovenskih narodnjaka potkraj 1849. / Hrvatsko-slovenski odnosi 1850. i prvi zajedniki list / Hrvatsko-slovenski odnosi za neoapsolutizma // III. RAZVOJ JUGOSLAVIZMA U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ POLITICI I HRVATSKO-SLOVENSKI ODNOSI 1860-1865. / Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj politici nakon sloma neoapsolutizma / Proirenje hrvatskoga dravnog prava na slovenski etniki teritorij / Hrvatsko-srpski odnosi / Jugoslavenstvo slovenskih narodnjaka nakon sloma neoapsolutizma: Zedinjena Slovenija i jugoslavizam / Hrvatsko-slovenski odnosi / Koncepcija o hrvatsko-slovenskom knjievnom jeziku / Koncepcija o jugoslavenskoj dravnoj zajednici u hrvatskoj i slovenskoj politici // IV. HRVATSKO-SLOVENSKI I HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI I RAZVOJ JUGOSLAVENSKE IDEOLOGIJE U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ POLITICI 1866-1869. / Hrvatsko-srpski odnosi / Jugoslavenska koncepcija Narodno-liberalne i Narodno-samostalne stranke te slovenskih narodnjaka / I. I. Tkalac i "jugoslavensko pitanje" /Ujedinjenje Narodno-samostalne i Narodno-liberalne stranke i politika federalizma / Odnos ujedinjene Narodne stranke i srpske vlade: stvaranje zajednikog programa jugoslavenske politike / Narodna stranka i Slovenci 1867-1869. / Jugoslavenstvo "mladoslovenaca" / Hrvatsko-slovensko studentsko drutvo "Jug" u Beu // V. PRVI ZAJEDNIKI HRVATSKO-SLOVENSKI PROGRAM JUGOSLAVENSKE POLITIKE 1870. // Zakljuak / Zusammenfassung: Die Ideologie des Sdslawentums in der kroatischen und slowenischen Politik. Kroatisch-slowenische politische Beziehungen 1848-1870. / Kratice / Kazalo osobnih imena. 8. Adamek, Josip. Bune i otpori. Seljake bune u Hrvatskoj u XVII stoljeu. GP Delo-Globus-ZHP. Zagreb, 1987, 373. TU, 24 cm, 8 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0173-7. Predgovor // I. Historiografija o seljakim bunama u XVII stoljeu // II. Agrarni odnosi i poloaj seljaka u XVII stoljeu // III. Bune u bivim trgovitima / Vugroveka buna 1610. godine / Buna u brezovici na Velikokalnikom vlastelinstvu / Otpor stanovnika Varadinskih Toplica uvoenju novih tereta, buna u Varadinskim Toplicama 1655. // IV. Bune tibrenaca / Zagrebaki distrikt i tibra / Feudalni odnosi u tibri / Uzroci tibrenskih buna / Prva buna tibrenaca (1608-1610) / Druga buna tibrenaca (1633-1637) / Trea buna tibrenaca (1654) // V. Sisake bune / Sisako vlastelinstvo od sredine XIV do kraja XVI stoljea / Uzroci sisakih buna / Prva sisaka buna (1633-1634) / Druga sisaka buna (1653-1659) // VI. Posavske bune / Vlastelinstvo Novigrad Posavski / Poloaj novigradskih kmetova i uzroci njihovih buna / Prva posavska buna (1653-1659) / Druga posavska buna ( 1663-1664) / Trea posavska buna (1670-1671) / VII. Bune o kojima se malo zna / Buna na vlastelinstvu Bojakovini 1644. / Pokreti seljaka u Hraini 1674. godine / Buna u Reici 1683. godine / Buna u Farkaiu (1698-1700) // VIII. Seljake bune i pokreti u Hrvatskom zagorju / Poloaj kmetova u Hrvatskom zagorju / Pobuna u Donjoj Stubici 1620. godine / Donjostubika buna 1658. godine / Napad susjedgradskih kmetova na njemake vojnike 1689. godine / Pokret protiv "vjetica" 1691. godine // IX. Otpor poveavanju i nametanju tlake / Otpor kmetova poveavanju tlake u Mievcu 1609. godine / Otpor kmetova u enkovcima poveavanju tlake (1596-1660) / Otpor stanovnika Letovania radnim dunostima (oko 1655. i 1670) / Otpor kmetova iz Opatovca davanju tlake i desetine (1634-1682) / Otpor kmetova u Kamenskom poveavanju tlake 1660. i uvoenju krevinskih daa 1668. godine / Otpor kmetova vlastelinstva Vukovine poveavanju tlake i krevinskih daa // X. Otpor davanju crkvene desetine u Turopolju / Turopoljski desetinski kotar / Otpor davanju crkvene desetine u XVII stoljeu // XI. Nemiri i bune na posjedima zagrebake biskupije u Krievakoj upaniji / Vlastelinstva Ivani, Gradec i Dubrava u XVII stoljeu / Otpor kmetova poveavanju tlake / Otpor predijalaca davanju desetine / Borba vlastelinskih trgovita za obnovu povlastica / Otpor stanovnika Zabra i Velikih Novaka podvrgavanju biskupovoj jurisdikciji // XII. Bune u Pokuplju protiv poreza / Porezni sistem u XVII stoljeu / Otpor porezima u Pokuplju (1613-1695) / Bune protiv poreza na vlastelinstvu Bosiljevu 1696. i 1698. godine // XIII. Osnovne znaajke seljakih buna u XVII stoljeu // Zusammenfassung: Aufstnde und Widerstnde. Bauernaufstnde in Kroatien im XVII. Jahrhundert. / Kazalo lokaliteta / Kazalo imena. 9. Boban, Ljubo. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Vol. I-III. Zagreb, 1987-1989-1990. ZHP NIJE ZABILJEEN KAO IZDAVA, ALI JE FINANCIJSKI POMOGAO TISKANJE KNJIGE! DA LI BRISATI S POPISA? 10. Oak, Ivan. Afera Diamantstein. Prvi antikomunistiki proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919.). Arhiv Hrvatske ZHP. Zagreb, 1988, 235. MU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: 86-349-01282-3. Predgovor / Uvod / Graa / Regesta dokumenata / Dokumenti / Slikovna graa / Summary: The First Legal Anticommunist Process in the Kingdom of Slovenia Croatia and Serbia (1919.) Material for the so called Diamantstein Affair. / Skraenice / Kazalo imena. 11. Boban, Ljubo. Hrvatska u arhivima izbjeglike vlade 1941-1943. Izvjetaji informatora o prilikama u Hrvatskoj. GP Delo - Globus - Centar za povijesne znanosti Odjela za hrvatsku povijest. Zagreb, 1985, 516. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. Rije urednika / Predgovor / I. Uvod - A. Stjepan Gai - B. Stjepan Jakekovi - C. Augustin Jureti - D. Dominik Mandi - E. Dodatak uz I dio // II. Uvod - A. Prvislav Grisogono - B. Berislav Angjelinovi - C. Ante Mandi - D. Milan Marjanovi - E. Viktor Rui - F. Dodatak uz II dio // Izvadak iz bibliografije / Regesta / Kazalo "korespondenata" / Kazalo osoba. 12/A. Boban, Ljubo. Hrvatska u diplomatskim izvjetajima izbjeglike vlade 1941-1943. Sv. 1. GP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 339. TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-343-0241-5. Predgovor / PRVI DIO 1. Poslanstvo u Vatikanu / 2. Poslanstvo u Bernu / 3. Generalni konzulat u Zrichu / 4. Poslanstvo u Madridu / 5. Poslanstvo u Lisabonu / 6. Poslanstvo u Stockholmu / Regesta / Kazalo imena. 12/B. Boban, Ljubo. Hrvatska u diplomatskim izvjetajima izbjeglike vlade 1941-1943. Sv. 2. GP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 382. TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-343-0241-5. DRUGI DIO / 1. Vladini organi u Jeruzalemu / 2. Vladini organi u Ankari / 3. Vladini organi u Carigradu / 4. Vladini organi u Kairu // TREI DIO / 1. Izvjetaji NikoleVilhara / 2. Poslanstvo u Rio de Janeiru // ETVRTI DIO / Korespondencija dr. Stjepana Jakekovia (1944-1946) // Regesta / Kazalo imena. 13. Oak, Ivan. Gorki - ivot, rad i pogibija: Prilog biografiji. GP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 399. TU, 24 cm, 60 strana s tablama, Kazalo, Rezime, ISBN: 86-343-0339-X. I. POETAK REVOLUCIONARNOG PUTA / Obitelj iinski u Bosni / kolovanje / Poetak revolucionarnog djelovanja / Revolucionarno djelovanje nakon Obznane / Hapenje, istraga i ekanje suda / upiranje obitelji u ehoslovaku / Suradnik radnikog lista / Svjedoenje Jakae / Na partijskoj konferenciji u Beu // II. U CENTRU MEUNARODNOG RADNIKOG, KOMUNISTIKOG I OMLADINSKOG POKRETA / Odlazak u emigraciju / Rad u Kominterni / Betti

Nikolajevna Glan / Moskovski dopisnik "Borbe" / Sudski proces u odsutnosti / Gorki u Sportinterni / Smrt druga u Moskvi / Sukob u KOI / Poziv iz SKOJ-a / Dva javna napada na Gorkia / Predava KUNMZ-a / akovieva podrka / Gorki i parola "oruanog ustanka i Gorkieva "mea maxima culpa" / Na meunarodnoj pozornici // III. NA ELU KOMUNISTIKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (1932-1936) / Formiranje Privremenog rukovodstva / Winter pie karakteristiku Sommeru / Gorkievo rukovodstvo u borbi za organizacijsko uvrivanje Partije / O SSSR-u, Staljinu, Kominterni i partijskom predstavniku / Diskusija s Cvijiem / Organizator Centralne partijske tehnike / Na Splitskom plenumu i na VII. kongresu Kominterne / Sommer organizira Zembilj / Gorki o strategiji i taktici KPJ / Odno prema nacionalnom pitanju / Suradnja Gorki-Tito / Gorki i antitrockistika kampanja / Gorki privatno // IV. IINSKI GORKI GENERALNI SEKRETAR CK KPJ (1936-1937) / Pokuaj svrgavanja Gorkia i Moskovsko savjetovanje / Gorki i antifaistiki rat u panjolskoj / Oko stvaranja KPS i KPH / Gorkieva intervencija u sluaju Krlee / Problemi omladinske organizacije / Briga o kolovanju kadrova / Gorkiev rad na elu KPJ u Parizu / Posljednja pisma iz Pariza / Posljednji publicistiki radovi // V. U RVNJU STALJINSKIH ISTKI / Hitan poziv iz Moskve / "Pojela ga magla" / "Ne valja sve prebacivati na Gorkia ..." / Rehabilitacija / Zakljuak / Pogovor / Bibliografija / Literatura / Kronologija / Kratice / Rezime / Kazalo imena. 14. Gross, Mirjana. Poeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu. Zagreb, 1985, 523. TU, 24 cm, karte na ovitku, 32 strane s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0059-5. Problemi istraivanja i stanje izvora / Kratice / Mjere, utezi i valuta /// I. NEOAPSLOUTIZAM U HABSBURKOJ MONARHIJI / II. STANOVNITVO CIVILNE HRVATSKE I SLAVONIJE // Uvjeti popisa stanovnitva 1851. i 1857. // Rezultati popisa 1851. i 1857. /// III. REFORME I PREOBRAZBE U POLITIKOJ; SUDSKOJ I FINANCIJSKOJ UPRAVI TE NADZORU STANOVNITVA // Politika uprava / Uoi intervencije bekog sredita, vladavina Banskog vijea / Preobrazba uprave i njezine potekoe za Banske vlade (1850-1854) / Ponovne promjene i uhodavanje uprave za Namjesnitva (1854-1860) / Ureenje i djelatnost modernih opina // Uvoenje modernog sudstva i rezultati njegove djelatnosti // Policija, andarmerija, vojska // Novi porezni sustav // Feudalni porezni sustav i pripreme za novu organizaciju / Uvoenje privremenog katastra / Moderni izravni i neizravni porezi / Izvanredna optereenja /// IV. ZEMLJINO RASTEREENJE - POSTEPENO UKIDANJE FEUDALNIH ODNOSA // Zemljino rastereenje / Urbarijalni odnosi uoi 1848 / Patenti god. 1853. i 1857. / Probelmi izvanselinih zemalja i regalnih prava / Zemljinorasteretni postupak / Struktura poljoprivrednih kultura i poljoprivredna proizvodnja // Klasna borba na selu i promjene u tradicionalnim drutvenim slojevima i ustanovama / Seljaki nemiri / Odnos bivih feudalaca prema slobodnim seljacima / Zadruge pred novim zemljinoposjedovnim odnosima /// V. PROMET I PRIVREDA // Prometnice i komunikacije // Privredne ustanove / Nain akumulacije kapitala / Trgovako-obrtnike komore i Gospodarsko drutvo // Staro i novo u privrednoj djelatnosti / Znaaj zanata i trgovine / Nemogunost industrijalizacije (osim na Rijeci) /// VI. UTEMELJENJE MODERNOG KOLSTVA // Organizacija i napredak osnovnog kolstva / Katolike osnovne kole / Srpskopravoslavne i ostale nekatolike osnovne kole / Potekoe kolovanja i djelatnosti uitelja // Moderne gimnazije i pravoslovna akademija / Organizacija osmogodinjih gimnazija i Pravoslovne akademije / Germanizacija gimnazija /// VII. CRKVE I RELIGIJSKE ZAJEDNICE // Katolika crkva u doba konkordata / Katolika crkva u Habsburkoj monarhiji / Hrvatsko katoliko sveenstvo nakon 1848. / Zagrebaka nadbiskupija, organizacija i imetak katolike crkve u Hrvatskoj / "Tirolsko-njemaki" smjer nadbiskupa Haulika / Katolika filozofija Franje Rakoga i rane koncepcije o sjedinjenju kranskih crkava // Srpskopravoslavna i evangelika crkva // Poloaj i uloga idova na poetku modernizacije /// VIII. RAZINA INTEGRACIJE HRVATSKE NACIJE // Prodor hrvatskog imena i nacionalne svijesti / Ime "narodnog" jezika / Ime "naroda" // Polemika obrana hrvatstva // Jugoslavizam: tradicija i vanjski uvjeti /// IX. PREMA GRAANSKOJ KULTURI // Uvjeti kulturne djelatnosti; poloaj tiska i udruenja // Narodna knjievnost / Lijepa knjievnost i njezina drutvena podloga / Knjievni jezik u uvjetima apsolutizma / Historija: ideologija i znanost / Unapreenje prirodnih znanosti - rodoljubna dunost /// X. KRAJ NEOAPSOLUTIZMA // Slom neoapsolutizma // Konano razgraivanje neoapsolutizma /// XI. ZNAAJ MODERNIZACIJE "IZVANA" / Izvori i literatura / Zusammenfassung: Die Anfnge des modernen Kroatien (Neoabsolutismus in Zivil-Kroatien und Slawonien 1850-1860) / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih imena. 15. Brandt, Miroslav. Izvori zla. 1989. 16. Pavlievi, Dragutin. Hrvatske kune zadruge I. (do 1881). Sveuilina naklada Liber - ZHP. Zagreb, 1989, 369. TU, 24 cm, ilustr., karte na ovitku, Kazalo, Summary, Zusammenfassung, ISBN: 86-329-0107-9. Predgovor / Uvod u literaturu // I. POVIJESNO-TEORIJSKI PREGLED / to je kuna zadruga /O nastanku i starosti kunih zadruga / Idealizacija junoslavenskih zadruga i ruske opine-mira / Zadruge kod neslavenskih naroda / Teorije o nastanku i razvoju kunih zadruga / Kritike zadrunih teorija // II. O KUNIM ZADRUGAMA UOPE / O vrstama i tipovima kunih zadruga / Veliina i ustrojstvo zadruge / Zadruni ivot u hrvatskoj knjievnosti / Marx, Engels i socijalisti o junoslavenskoj kunoj zadruzi / Zadruge u zapisima inozemnih autora // III. KUNE ZADRUGE U DOBA NEOAPSOLUTISTIKE MODERNIZACIJE (1848-1860) / Zemaljski i drugi organi vlasti prema zadrugama / Anketa "Gospodarskog lista" 1850. / Spisi o zadrunom pitanju iz 1852. / Franjo uel "o ivotu patriarkalnom" / Suvremenici o vanosti Utjeenovieva djela // IV. HRVATSKI SABOR POKUAVA RIJEITI ZADRUNO PITANJE USTAVNIM PUTEM (1861-1867) / Pripremni spisi za sjednicu Hrvatskog sabora / Prvi zakonski nacrti o zadrugama za Sabor 1861. / Hrvatski sabor 1861. o zadrunom pitanju / Utjeenovi 1862. ukida saborsku osnovu "za ureenje zadrugah" / Hrvatska javnost i tisak o zadrugarstvu (1862-1867) // V. LIBERALIZACIJA DIOBA U NAGODBENOM RAZDOBLJU (1868-1880) / Zakonska naela i nacrti o zadrugama za saborsko zasjedanje 1868-1870. / Sabor 1868-70. donosi prvi hrvatski zakon o zadrugama / Spor unionista i narodnjaka oko zadruga (1869-71) / Rasap zadruga (1870-72) i "pravostaja" zakona 1870. / Zadruno putanje u doba Mauranieve modernizacije (1873-1880) / Kune zadruge u bjelovarskoj upaniji, odnosno dijelu bive krievako-urevake krajine (1871-1880) / Statistiki podaci o zadrugama i njihovim diobama (1851-1880) / Zadrune diobe u doba agrarne krize (1873-1880) // VI. PRILOZI O KUNIM ZADRUGAMA U HRVATSKOJ / Podaci o zadrunom ivotu iz 1699. / Zapis Ivana Lovria o zadrunom ivotu Morlaka 1776. / Piller i Mitterpacher o slavonskim kunim zadrugama 1782. / Prvi zadruni zakon uope - 1807. / Odlomci iz l. VIII. Ugarskog sabora "o nasljeivanju podanika" iz 1840. / Ustav krajiki o kunim zadrugama - 1848. / Ubrzane diobe kunih zadruga zapoele su ve 1848. / Iz krajikog temeljnog zakona 1850. / Ban Jelai obustavlja i zabranjuje zadrune diobe 1850. / Momenti iz operata hrvatsko-slavonskih povjerenika o kunim zadrugama iz 1852. godine / Prvi slubeni spis iz 1858. u kome se rabe pojmovi zadruga i zadruni / Odbornici opine Brckovljani mole Sabor da uredi i odri kune zadruge 1861. / lanak CXII. iz 1861. "O ureenju zadrugah i seljanskih diobah" / Njeto glede naih zadrugah (1865) / Namjesniko vijee "O zadrunih dielbah" (1865) / Prijedlog za ubrzano dijeljenje zadruga 1869. / Iz prvog zakona o zadrugama u civilnoj Hrvatskoj 1867. / Zbrka oko tumaenja zadrunog zakona IV. iz 1870. / ime Mazzura o potajnim diobama 1872. / Odgovori na anketu Baltazara Bogiia o zadrugama (1874) / Spor oko izumra zadruge Rajai (1874-1877) / Prvi slubeni popis tajno podijeljenih zadruga u Hrvatskoj i Slavoniji 1878. / Porezni zaostaci i diobe zadruga (1880) / Narodna pjesma o ljepoti zadrunog ivota / Narodne poslovice i uzreice o zadrugama // Zakljuak / Summary / Zusammenfassung / Biljeka o piscu / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih naziva / Popis skraenica / Popis slika, ilustracija i karata / Sadraj.

17. Stani, Nika. Gajeva "Jo Horvatska ni propala" iz 1832-33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda. Globus - ZHP. Zagreb, 1989, 179. TU, 24 cm, 16 strana s tablama, 48 strana s faksimilima, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: 86-343-0386-1. Zaboravljeno izvorite /// I. Rukopisi i tiskana izdanja 1833-1849. godine // Iz povijesti istraivanja / Do sad nepoznati letak i ilirizirani rukopis / Dvije "lojalne" kitice i "Srblji" - varijante u tiskanim izdanjima // Rukopisi i tiskana izdanja / Rukopisi iz 1833. i 1835. godine / Prva tiskana izdanja iz 1835. godine / Tiskana izdanja i rukopisi izvan Hrvatske 1837. i 1838. godine / Tiskana izdanja iz 1848/49. godine / Prilog I: Rukopisi i tiskana izdanja 1833-1848. godine /// II. Nastanak pjesme // Izvori / Datacija "prvopisa" / Datacija na njemakom prijevodu u "Luni" i na letku / Gajeva romantina pria // Kontroverze u literaturi // Vjerodostojnost Gajeve prie / gajev boravak 1832. u Zagrebu / Gajeva putovanja u Samobor 1832. godine / Korizma i doae 1832. godine / Klimatske prilike 1832. godine / Nastanak napjeva / Zakljuak o vjerodostojnosti Gajeve prie / Tabela. Vrijeme nastanka pjesme "jo Horvatska ni propala" 1832. godine / Prilog II. gajeva pria o nastanku pjesme "Jo Horvatska ni propala " / Prilog III. napjev pjesme "Jo Horvatska ni propala" /// III. gajeva nacionalno-integracijska ideologija do 1835. godine // U potrazi za modelom nacionalne ideologije 1826-1830. godine // Oblikovanje nacionalno-integracijske ideologije 1830-1833. godine / Ilirstvo; Ilirstvo u Gajevim spisima; Sastanak u stanu na Kapucinskom trgu 1832 / Hrvatstvo; Hrvatska individualnost; Prema Srbima; Prema Slovencima; Hrvatski etnikum i hrvatski jezik (1830-1831); Gajevi "vsi Horvati stare derave" (1832-33); Drakovieva "Ilirija velika" i Gajeva "Horvatska republika" /// IV. Pjesma od zamisli do odlaska u povijest // Od ideje o rodoljubnoj pjesmi do inspiracije (1831-32) / Gaj meu bekom i pounskom "Horvatijom" 1833. i nastanak programatske pjesme / Stjecanje popularnosti i odlazak u povijest /// Zusammenfassung: Gajs Gedicht "Jo Horvatska ni propala" (Nein, Kroaten, nicht verloren ist Kroatien noch) aus dem Jahr 1832-33" Die Ideologie von Ljudevit Gaj in der Vorbereitungsphase der "Kroatischen nationalen Wiedergeburt" / Kazalo imena / Rukopisi, notni zapisi i tiskana izdanja pjesme "Jo Horvatska ni propala" 1832-1848. godine (faksimili). 18. Vrbeti, M. - Szabo, Agneza. Karlovac na razmeu 19. i 20. stoljea. 1989. 19. Stani, Nika (ur.). Mihovil Pavlinovi u politici i knjievnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa odranog u Podgori od 4-6. 11. 1987. u povodu stogodinjice smrti M. Pavlinovia. Globus - ZHP - SIZ kulture opine Makarska. Zagreb, 1990, 480. TU, 24 cm, 16 strana s tablama, Summary, ISBN: 86-343-0623-4. Uvodna napomena // I. "... traje u sjeanju i u ovim slovima dok se dre ..." / Stani, Nika. Mihovil Pavlinovi u narodnom preporodu u Dalmaciji i hrvatskoj politici 19. stoljea / Katelan, Jure. No u Podgori / Obad, Stjepo. Makarsko primorje u Pavlinovievo doba // II. U politici / Dragievi, Adolf. Socijalno i nacionalno u Pavlinovia i u njegovo doba / Kapitanovi, Vicko. Mihovil Pavlinovi i liberalizam u drugoj polovici 19. stoljea / Ganza-Aras, Tereza. Mihovil Pavlinovi u sukobu izmeu liberalizma i klerikalizma / uljak, Andrija. Mihovil Pavlinovi i Josip Juraj Strossmayer / Dikli, Marjan. Odnos izmeu Mihovila Pavlinovia i Ive Prodana / Soldo, Josip Ante. Pavlinovii i franjevci / Grbavac, Josip. Izbori u Imotskoj krajini i Mihovil Pavlinovi / Pavlievi, Dragutin. Mihovil Pavlinovi o istonom pitanju i bosansko-hercegovakom ustanku (1860-1878) godine / Kraljai, Tomislav. Odjek smrti Mihovila Pavlinovia u Bosni i Hercegovini / ubeli, Marko. Pavlinovievo upnikovanje u Dranicama i Podgori / Vidovi, Mile. Pavlinovieva biblioteka / Kovai, Slavko. Arciakan Ivan Pavlinovi, prastric Mihovila Pavlinovia // III. U knjievnosti / imunda, Drago. Znaenje i mjesto Mihovila Pavlinovia u hrvatskoj knjievnosti / Frange, Ivo. Pripomene o Pavlinovievu stilu / Jaki-Cestari, Vesna. Misli suvremenika o Pavlinovievoj besjedi i njegove o nainu govorenja u javnu nastupu / Tomasovi, Mirko. Pavlinovievi lirski okuaji / Runti, Ivo. Pavlinoviev prometejski lik na evropskoj galeriji / Peji, Matko. Pavlinovi - putopisac / Puhari, Petar. Zaviaj u djelu Mihovila Pavlinovia / Kekez, Josip. Usmena knjievnost u djelovanju Mihovila Pavlinovia / Zeevi, Divna. Puki pjesnik Mihovil Pavlinovi i misao o dvije knjievnosti / Ani, Vladimir. O jeziku Mihovila Pavlinovia / Zaradija-Ki, Antonija. Neto o paleoslavenizmima u rjeniku Mihovila Pavlinovia / Bratuli, Josip. Mihovil Pavlinovi i borba za glagoljicu u Dalmaciji u 19. stoljeu / Peleh, Slavko. Enigmografsko-enigmoloki rad Mihovila Pavlinovia u "Narodnom koledaru novom i starom" // IV. Iz Pavlinovieva vremena / Vranje-oljan, Boena. Demografsko-socijalne prilike u Dalmaciji i sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljea / Bezi-Boani, Nevenka. Stanovnitvo Makarskog primorja izmeu tridesetih i osamdesetih godina 19. stoljea / Zaninovi, Mate. kolstvo Makarskog primorja u Pavlinovievo doba / Sumi, Vitomir. Za spomenik Mihovilu Pavlinoviu // Summary: Mihovil Pavlinovi in Politics and Literature / Popis suradnika. 20. Goldstein, Ivo. Bizant na Jadranu. Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija I. Latina et Graeca - ZHP. Zagreb, 1992, 236. MU, 24 cm, karte u prilogu, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Predgovor // Uvod // Justinijanovo vrijeme / Priprema za akciju i ostrogotski rat / Doba aktivnosti: drutveni polet, sustavi komunikacija, graevine // Bizantska politea! (upisati s "insert simbols"!) u opasnosti - 7. i 8. stoljee / Dolazak Langobarda / Dolazak Slavena / Promjene u funkcioniranju bizantskih posjeda s posebnim obzirom na gradove (odumiranje Salone, problem periodizacije) / Odnosi zapadnih i istonih dijelova Carstva i zbivanja na Jadranu do pada egzarhata 751. godine i ponovnog bizantskog angamana krajem 8. stoljea / Dvostoljetna utnja izvora o zbivanjima na istonojadranskoj obali // Kraj 8. i poetak 9. stoljea - aktivizacija Bizanta na Jadranu / Sukob s Francima i Aachenski mir 812. godine / Kulturna aktivnost i ekonomska konjunktura / Afirmacija Venecije i opi razvoj Sklavinija u zaleu, dolazak Arapa i osnivanje teme Dalmacije // Zakljuak // Kratice / Popis citiranih izvora i literature / Index / Index rerum / Summary / Kazalo. 21. Dobroni, Lelja. Povijesni spomenici grada Zagreba. Vol XXII. 1992. 22. upanovi, ime. Ribarstvo Dalmacije u 18. stoljeu. S posebnim osvrtom na rezultate suvremenih istraivanja. ZHP - Splitski knjievni krug. Split, 1993, 387. = Knjiga Mediterana 9. MU, 24 cm, ilustr., 45 strana s tablama, Kazalo, Rsum, ISBN: 953-163-016-X. Predgovor / Uvod / PREDGOVOR/ UVOD /// I. DIO EKSPLOATACIJA RIBLJEG FONDA // BIOLOKO-EKONOMSKI ODNOSI EKSPLOATACIJE /// II. DIO RIBARSTVO DO PROPASTI MLETAKE REPUBLIKE (1797) // PELAGIKI RIBOLOV. FLUKTUACIJE U LOVINAMA SRDELE / Klimatske promjene u zapadnoj Europi i na Jadranu / Uzroci kolebanja ulova / Klimatske promjene i dugorona kolebanja u lovinama srdele / O uzrocima pojavljivanja i nestajanja srdele / Ulov srdele i lov srdelarama (vojgama); Prvi progoni srdelara (vojga); Zabrana lova srdelarama (vojgama) // DUBINSKI RIBOLOV. KOARENJE. / Koarenje i riblji fond / Hidrografske promjene i ulov; Srdela (Sardina pilchardus Walb); Osli (Merluccius merlucius); Arbun (Pagellus erythrinus L.); Hidrografske promjene i ulov // KORALJARSTVO. LOV KORALJA / Historijat; Dubrovako podruje; Zadarsko podruje; ibensko podruje / Lov koralja i srdela / Historijat izuavanja bilogije koralja; Koralji tvrdog dna; Koralji muljevitog dna /// III. DIO O PRAVU MORA I RIBOLOVA // O PRAVU RIBOLOVA U ODNOSU NA RIBOLOVNA PODRUJA / O pravu i sistemu ribolova / Ribanje i ribarske svae /// IV. DIO PROIZVODNJA I PROMET SLANE RIBE // PROIZVODNJA SOLI I TRGOVINA USOLJENE RIBE / Proizvodnja soli / Trgovina usoljene ribe /// V. DIO PROBLEMI RIBARSTVA U PROLOSTI // RIBARSTVENA ZNANOST I PRAKSA / Splitsko gospodarsko drutvo i ribarstvo / Ribari, istraivai i trgovci /// VI. DIO DISKUSIJA // ZAKLJUNA RAZMATRANJA / Problemi ribarstva u 18. stoljeu i suvremena istraivanja // ZAKLJUNA NAPOMENA /// Epilog / Bibliografija /Rsum: Les peches en Dalmatie au XVIIIe siecle : Particulierement par rapport aux resultats des recherches contemporaines. / Kazala. 23. Agii, Damir. Tajna politika Srbije u XIX. stoljeu. AGM-ZHP. 1994, 148. TU, 24 cm, ilustr., ISBN: 953-174-003-8. Predgovor /

Kratice // Srbija u vrijeme ustavobranitelja (1842-58) // Naertanije - tajni program vanjske i nacionalne politike Srbije iz 1844. godine // Poetni koraci u ostvarivanju planova iznijetih u Naertaniju (1845-48) // Odnos Srbije prema Hrvatskoj i Vojvodini za revolucije 1848-49. godine // Putovanja Garaaninovih povjerenika po junoslavenskim zemljama 1848. godine / Putovanje Matije Bana / Putovanje Stevana Herkalovia i Pavla avlovia / Putovanje Tome Kovaevia / Putovanje Stjepana Verkovia // Projekti preureenja turske drave 1848-49. godine // Garaaninova tajna organizacija za pripremu ustanka u Turskom carstvu (1849-51) // A. Statuti tajne organizacije / Statuti tajne organizacije / Cilj i podruje djelovanja tajne organizacije / Struktura tajne organizacije / Korespondencija, vojni planovi i trokovi organizacije // B. Djelatnost tajne organizacije / Djelatnost tajne organizacije u junom predjelu / Djelatnost tajne organizacije u sjevernom predjelu / Prestanak djelatnosti tajne organizacije / Ocjena rada tajne organizacije // Tajna politika Srbije u pedesetim godinama XIX. Stoljea // Zakljuak / Izvori i literatura / Prilozi (Statuti, faksimili, fotografije) / Biljeka o piscu. 24. Janekovi-Rmer, Zdenka. Rod i grad: Dubrovaka obitelj od XIII do XV stoljea. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku - ZHP. Dubrovnik, 1994, 172. = Posebna izdanja ZPZ HAZU u Dubrovniku. Serija: Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice. Knjiga 4. MU, 24 cm, Summary, Zusammenfassung, ISBN: nema. I. UVOD /// II. STRUKTURA OBITELJI I KUANSTVA // Problemi nazivlja // Problemi istraivanja strukture obitelji u dalmatinskim gradskim opinama // Jednostavna obitelj // Viestruka obitelj / Zajednica oca i sinova / Zajednica brae // Strukturalne osobitosti obitelji kune posluge // Utjecaj demografskih initelja na strukturiranje obitelji u komunalnim drutvima // Glavna obiljeja strukture obitelji u dalmatinskim gradovima u kasnom srednjem vijeku /// III. OSOBNI ODNOSI U OBITELJI // Osnovne odrednice obiteljskih i rodbinskih veza u dalmatinskim gradskim opinama // Brana veza i njezino znaenje u obitelji i drutvu // Imovinski odnosi u braku / Mirazni sustav i njegovo drutveno znaenje / Neke osobitosti imovinsko-pravnih odnosa mua i ene // Osobni odnosi u braku // Odnosi u kuanstvu / Otac obitelji / Uloga majke u komunalnoj obitelji / Poloaj djeteta u obitelji i drutvu / Tutorstvo / Kuna eljad u obitelji gospodara // Poloaj i uloga ene u obitelji i drutvu /// IV. ZAKLJUAK /// V. LITERATURA /// VI. IZVORI /// Summary: The Dubrovnik Family from 13th-14th Centuries / Die Familie in Dubrovnik im 13. und 14. Jahrhundert / Zusammenfassung: Die Familie in Dubrovnik im 13. und 14. Jahrhundert. 25. Pavlievi, Dragutin. Moravski Hrvati. Povijest - ivot - kultura. Hrvatska sveuilina naklada - ZHP. 1994, 376. MU, 23 cm, ilustr., 16 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, Strun obsah, ISBN: 953-169-053-7. Predgovor / Historiografski uvod // I. MORAVSKA / Poloaj - zemlja - prolost // II. MORAVSKI HRVATI - POVIJESNI PREGLED / Seoba Hrvata na sjever u 16. stoljeu / Hrvati u Moravskoj, na Moravskom polju i u dananjoj Slovakoj / Moravsko-hrvatska sela tijekom 18. i 19. stoljea / Izmeu ponjemivanja i ehizacije - pojava hrvatske narodne svijesti 1848-1918 / U prvoj ehoslovakoj Republici 1918-1938. / S Njemakim Reichom u II. svjetskom ratu 1938-1945 / Nasilno raseljenje u drugoj ehoslovakoj 1945-1950. / Dijaspora u dijaspori - demokratske promjene 1950-1993. // III. PRILOZI / O moravskim Hrvatima od 1842. do 1992. godine / Moravski Harvati (1842.) / O moravskim Hrvatima (1862.) / Ivan Kukuljevi. Hrvatska naselbina u Moravskoj (1873.) / Vjekoslav Klai. O moravskim Hrvatima (1880.) / Jan Herben. Tri hrvatska sela u Moravskoj (1882.) / Gjuro Kuten. Tri dana medju moravskimi Hrvati (1884.) / Ivan Mileti. O moravskim Hrvatima (1895/98.) / Janko Barl. Moravski Hrvati (1898.) / Istrani o moravskim Hrvatima (1907.) / 300 godina daleko od domovine (1923.) / Joza Sian. "Mi Hrvati sme dobri a veseli ljudi" (1934.) / Hinko Sirovatka. Budunost moravskih Hrvata (1936.) / Ivan Dobrovi. Maraki Hrvati (1952.) / Milo Vaak. Pisma, sjeanja, pjesme, jezik (1947-1987.) / Bedich Si. Sjeanje na rodni kraj (1991.) / Peter Tyran. "Vrtanj prik glave" (1991.) / Franc Hubeny. Joza alamun - istaknuti moravski Hrvat (1992.) / Stjepan Krpan. Rjeenje "hrvatskog pitanja" raseljavanjem (1992.) // Zakljuak / Zusammenfassung / Strun obsah / Popis slika, fotografija, ilustracija / Popis zemljovidnih crtea i skica / Kazalo osobnih imena ( i prezimena) / Biljeka o piscu. 26. Pavlinovi, Mihovil. Hrvatski razgovori. Stani, Nika (priredio). Nakladni zavod Globus - ZHP. Zagreb, 1994, 331. MU, 20 cm, ISBN: 953-167-022-6. Dr. Franjo Tuman. Predgovor // Rije izdavaa // Jedne noi u Primorju // O Praznovirju // Prizor u Dalmaciji godine 1863. // Na Zadvarju / O narodnosti i samostalnosti / O ustavu / O narodnosti i viri / O izborih i saborih // O Slavenstvu, Jugoslavenstvu, Srbo-hrvatstvu, Srbstvu i Hrvatsvu / dr. Nika Stani. Pogovor. 27. Goldstein, Ivan - Kruhek, Milan (ur.). Sisaka bitka 1593. Radovi s meunarodnog znanstvenog skupa "Sisaka bitka 1593-1993" odranog 18-19. lipnja 1993. u Zagrebu i Sisku. ZHP - Institut za suvremenu povijest, Zagreb - Povijesni arhiv, Sisak. Zagreb - Sisak, 1994, 287. MU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassungen, ISBN: 953-175-025-4. Uvodne rijei. / Kurelac, Miroslav. Sisaka bitka u svjetlu suvremenih hrvatskih i europskih dogaanja. / Valenti, Mirko. Hrvati u stogodinjem ratu 1493-1593. / Kruhek, Milan. Rat za opstojnost Hrvatskog kraljevstva na kupskoj granici. / Lukinovi, Andrija. Zagrebaki kaptol i obrana Siska. / Hozjan, Andrej. Sisak 1593. in vloga obveevalne, protiobveevalne ter vojnopotne dejavnosti zdruenih notranjeavstrijsko-hrvakih sil. / Nazor, Ante. O broju vojnika kranske vojske u sisakoj bici 22. lipnja 1593. / Toifl, Leopold. Das Steirische Proviantwesen und die Windische Grenze bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. / Moaanin, Nenad. Neki problemi tumaenja turskih izvora u vezi s bitkom kod Siska 1593. godine. / Buzov, Snjeana. Povjesnica Mustafe Selnki efendije kao izvor za povijest osmanlijsko hrvatskih sukoba u drugoj polovici 16. stoljea. / mega, Andrej. Povijesnoarhitektonsko vrednovanje sisakog katela. / Bregovac-Pisk, Marina. Sisak u likovnim umjetnostima do kraja XIX. stoljea. / Pelc, Milan. Vijest-senzacija-propaganda: predstavljanje povijesnog dogaaja u doba ranog novog vijeka na primjeru bitke kod Siska. / Tobler, Felix. Reaktionen auf die Schlacht bei Sisek im Spiegel der Deutschsprachigen Neuen Zeitungen. / Simoniti , Vasko. Pomen bitke pri Sisku v lui historiografije in zgodovinskega spomina. / cs, Tibor. Sisaka bitka u maarskoj historiografiji. / Bogii, Rafo. Antun Sasin: " Razboji od Turaka". / Karbi, Damir. Bitka kod Siska u opisima suvremenika. / ercer, Maja. Vojna oprema i naoruanje u vrijeme bojeva kod Siska 1591-1593. / Botica, Stipe. Sisaka bitka u hrvatskoj knjievnosti. / Goldstein, Ivo. Sisaka bitka u hrvatskoj historiografiji i drutvu u 19. i 20. stoljeu. 28. Goldstein, Ivo. Hrvatski rani srednji vijek. Novi Liber - ZHP. Zagreb, 1995, 512. MU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-02-8 (Novi Liber); 953-175-043-2. I. Uvod // O poecima // Hrvatska historiografija o ranom srednjem vijeku - temelj i polazite svakog novog pregnua // Metodska naela i ciljevi // to je "rani srednji vijek", a to "hrvatski rani srednji vijek"? // Pokuaj periodizacije /// II. Poeci hrvatske povijesti - pria o Postanku // Podrijetlo imena Hrvat i prva stoljea hrvatske povijesti // Podrijetlo i pradomovina Slavena // Hrvatska u ranom srednjem vijeku - odreenje prostora /// III. Fizika obiljeja prostora // Utjecaj okoline na povijesna zbivanja // Pejza i reljef, kretanje ljudi // Klima // Vode // Flora // Fauna /// IV. Panonija i Dalmacija u antici // U osvit pisane povijesti - Iliri, Kelti, Grci // Dolazak Rimljana - Panonija i Dalmacija postaju dio rimskog civilizacijskog kruga // Prva kristijanizacija buduih hrvatskih prostora // Reforme, kriza , seoba naroda, graanski ratovi // Ostrogotska vlast i bizantski odgovor // Bizantska vlast - polet i propadanje /// V. Seoba Slavena i Hrvata iz prapostojbine u novu domovinu - pria o Izlasku // Seoba Slavena // Seoba Hrvata /// VI. 7. i 8. stoljee - suivljavanje s novom okolinom // Reakcije autohtonog stanovnitva i bizanstke vlasti na dolazak Hrvata // Prve aktivnosti Slavena i Hrvata, zameci jaeg dravnog ustrojstva // Ope prilike i obiaji - nastambe, naselja, promjena pogrebnih obiaja, svakodnevni ivot // 7. i 8. stoljee - kontinuitet ili diskontinuitet // Salona i drugi gradovi na hrvatskom prostoru na prijelazu iz kasne antike u rani srednji vijek // Postupan prodor i naseljavanje Slavena i Hrvata uz istonojadransku obalu i u neposredno zalee // Prvi

izlasci Hrvata na Jadran. Hrvati kao susjedi Bizanta, Langobarda i Avara // Pria o Ivanu Ravenjaninu - od legende prema stvarnim dogaajima /// VII. Razvoj hrvatskog drutva u prvoj polovini 9. stoljea // Poeci "konjunkture" - Hrvatska izmeu Bizanta i Franaka // Aachenski mir 812. godine - od visoke evropske politike prema konkretnim odnosima u Hrvatskoj // Formiranje Hrvatske - njezin opseg, njezine upanije / Titula i ovlasti upana // Prvi izazov bizantsko-franakom poretku - buna Ljudevita Posavskog // Grad kao sredite zbivanja // Intenzifikacija zbivanja na Jadranu - jaanje Venecije // Drutvena i gospodarska konjunktura // Afirmacija Neretvana na jadranskom prostoru // Mislav i nasljednici - Hrvatska sve vie jaa // Prvi vrhunac hrvatske drave - Trpimir // Arapi na Jadranu i na hrvatskom prostoru // Afirmacija Hrvatske na Jadranu // Hrvatska na razmei svjetova - isprepletanje utjecaja // Predromanika umjetnost - osebujan proizvod hrvatskog ranosrednjovjekovlja // Pokrtavanje Hrvata i njegovo znaenje / Svjedoanstvo pokrtenja: hrvatska i kranska imena / Prihvaanje kranskog morala // Funkcija, poloaj i titule hrvatskih vladara // Naela nasljeivanja /// VIII. Od Trpimira do Branimira - procvat hrvatske drave // Domagoj // Osnutak teme Dalmacije // Branimir Hrvatska u punom sjaju // Muncimir i prvi vjesnici krize /// IX. Tomislavovo doba // Tomislav izmeu mita i stvarnosti // Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom // Splitski sabori - uloga Grgura Ninskog // Panonski prostori u 10. stoljeu // O naseljenosti zagrebakog podruja u ranomu srednjem vijeku // Pobjeda Tomislavove vojske nad Bugarima // Organizacija hrvatske vojske // Tko su zapravo Srbi u Hrvatskoj u 9. i 10. stoljeu // O Tomislavovoj krunidbi i o ustoliavanju hrvatskih vladara /// X. Hrvatska poslije Tomislava // Tomislavovi nasljednici i nastupajua kriza // Hrvatska u evropskom kontekstu u 10. stoljeu // Pojava banova // Hrvatska, Srbija i Bosna // Robovi // Kraljica Jelena, poloaj ene // Demografsko stanje i stanje zdravlja, poloaj djece // Etniki odnosi /// XI. Kraj 10. i prva polovina 11. stoljea - prema novim dosezima // Drislav i poetak oporavka // Hrvatska nasuprot Samuilovoj vojsci // Novi polet nakon godine 1000. // Ekspanzivnost Venecije i Drislavovi nasljednici // Hrvatski prostori izvan hrvatske drave - primjer Istre // Proces 11. stoljea - Hrvatska istiskuje Bizant iz Dalmacije // Poeci snanijeg maarskog angamana - Hrvatska i srednjoevropski prostor // Modernizacija Hrvatske / Prvi znakovi feudalizacije / Nova uloga gradova / Pretkomunalno doba istonojadranskih gradova // Pokret za reformu crkve i Hrvatska // Drutveni poloaj, zanimanja i njihov ugled /// XII. Vladavina Petra Kreimira IV. i Dimitrija Zvonimira - vrhunac hrvatskog ranosrednjovjekovlja // Vjerodostojnost i autentinost renosrednjovjekovnih hrvatskih isprava // Nova bogatstva - trgovina zemljom, izgradnja, novac, zlato // Uloga crkve u drutvenom poletu i pojava rane romanike // Petar Kreimir IV. - irenje na moru i na kopnu, Zvonimir i Arpadovii // Stvaranje svijesti o vlastitoj prolosti // Opet jaka Neretvanska kneevina // Normani i kralj Slavac // Hrvatska postaje dijelom visoke politike - Zvonimir dobiva krunu od pape // Zrelo kransko doba // Organizacija kraljevske vlasti // Bogatstvo i zrelost - mogunosti raznolikog stvaralatva i mnogostrukih interesa / Dualizam jezika i pismenost / Glazba / Poznavanje svijeta / Shvaanje i poznavanje prostora / Shvaanje i osjeaj vremena /// XIII. Smiraj - Zvonimirova smrt, bezvlae, dolazak nove dinastije // Zvonimirova smrt - nasilna ili prirodna? // Stjepan II. i pitanje nasljednika. Arpadovii - "osvajai" ili "legalisti"? // Dolazak Ladislava i osnivanje Zagrebake biskupije // Kriari u Hrvatskoj // Pogibija kralja Petra i lokacija "Gvozda" // Prema novoj dravnoj zajednici - "Qualiter" ili "Pacta conventa" kao odraz novih odnosa // Dolazak Arpadovia iz perspektive ope povijesti - identitet Hrvatske u Evropi i u okvirima nove zajednice /// XIV. Zakljuak / Summary / Popis kratica / Popis izvora / Popis literature / Kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova / Biljeka o piscu. 29. Boi-Buani, Danica. Juna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu. Pokret za obnovu gospodarstva, gospodarske akademije, ogledni vrtovi i poljodjelske kole druge polovice XVIII. i poetka XIX. stoljea. Knjievni krug - Povijesni arhiv u Splitu ZHP. Split, 1995, 416. MU, 24 cm, 37 strana s tablama, Saetak na talijanskom i engleskom, Kazalo, ISBN: 953-163-019-4. 1. PREDGOVOR /// 2. UVOD // Fiziokratizam u svijetu // Prihvaanje fiziokratizma u svijetu - akademije // Stanje u Dalmaciji u drugoj polovici XVIII. stoljea /// 3. GOSPODARSKO DRUTVO (AKADEMIJA) U SPLITU // Opi dio / Osnivanje / Statut Akademije i naknadne dopune / Rad Akademije do smrti dr. Ivana Mollera / Djelovanje Akademije od 1783. do kraja mletake vladavine / Razdoblje prve austrijske vladavine u Dalmaciji / Razdoblje francuske uprave / Prestanak Akademijina djelovanja / lanovi Akademije // Djelovanje Akademije na podruju poljodjelstva i zanatstva / Razdoblje do kraja mletake vladavine / Prva austrijska vladavina / Rad Akademije u doba francuske uprave / Razdoblje druge austrijske vladavine // Ribarstvo / Djelovanje na polju ribarstva i prerade ribe u okviru Akademije u Splitu / Nekoliko podataka o ribarstvu iz kasnijeg razdoblja // Splitska predgraa i polja XVIII. stoljea u usporedbi s katastarskim podacima prve polovice XIX. st. i odraz djelovanja Akademije na tome podruju /Splitska predgraa; Uvod; Kue; Prehrana; Uprava; Kretanje puanstva; Socijalna struktura stanovnitva i zanatstvo; Trgovina / Splitsko polje; Kolonatski odnosi; Podjela polja prema kvaliteti i kulturama; Plodovi zemlje; Poljodjelsko orue; Domae ivotinje /// 4. POLJODJELSKO DRUTVO ILI POLJODJELSKA KOLA - AKADEMIJA U KATEL LUKIU // Poeci djelovanja Akademije // Statut // Nastavak rada Akademije kole // Djelovanje na dobivanju mane // Rad brae Garanjin na oplemenjivanju domae rase ovaca // Prestanak djelovanja Akademije - kole // Popis lanova // Drutvo poljskoteako - umotvorno u Trogiru /// 5. OGLEDNI VRTOVI ISTAKNUTIH FIZIOKRATA NA PODRUJU TROGIRA I KATELA // Perivoj obitelji Michieli Vitturi u Katel Lukiu / Povijest obitelji i njihove palae u Katel Lukiu / Ogledni vrt / Linost i djelovanje Radoa Ante Michielija Vitturija / Analiza postojeeg stanja parka Vitturi // Ogledni vrt i perivoj Ivana Luke Garanjina, poslije Fanfonja Garanjin, u Trogiru / Povijest obitelji Garanjin i njihova palaa / Ivan Luka Garanjin mlai i njegova ogledna dobra / Ogledni vrt na Travarici pred starim trogirom /// 6. GODPODARSKO_LITERARNA (AGRARNA) AKADEMIJA U ZADRU // Poeci djelovanja // Pravilnik - statut // Nastavak rada Akademije do kraja mletake uprave // Predavanja odrana u Akademiji u ovome razdoblju // Razdoblje prve austrijske vladavine // Razdoblje francuske vladavine // Razdoblje druge austrijske vladavine // lanovi Akademije /// 7. ODJECI FIZIOKRATIZMA U DUBROVNIKU /// 8. POKUAJI OSNIVANJA, PLANOVI I VIZIJE POLJODJELSKIH KOLA U DALMACIJI U DRUGOJ POLOVICI XVIII. STOLJEA I JEDNA KOLA IZ PRVE POLOVICE XIX. STOLJEA // Ogledno-praktine, neformalne poljodjelske kole // Planovi o poljodjelskim kolama u djelima Ivana Luke Garanjina // Plan Jurja Paria o poljodjelskoj koli u ibeniku // Djelovanje na ovom podruju u devetnaestom stoljeu /// 9. PRESJEK KROZ KNJINICU JEDNOG FIZIOKRATA /// 10. ZAKLJUAK // Riassunto: La Croazia del Sud nel movimento fisiocratico europeo / Summary: Southern Croatia in the European Physiocratic Movement / Popis kratica / Popis koritenih arhivskih fondova / Popis literature / Prilozi / Kazalo imena. 30. Kampu, Ivan (ur.). Kroz povijest gradianskih Hrvata. 1995. 31. Budak, Neven (ur.). Etnogeneza Hrvata. Ethnogeny of the Croats. Nakladni zavod Matice Hrvatske - ZHP. Zagreb, 1995, 231. TU, 24 cm, ilustr., Saeci na razliitim jezicima, ISBN: 953-6014-45-9. Popis kratica // ETNOGENEZA HRVATA // Budak, Neven. Etnogeneza-vjeno traenje korijena / Sui, M. Pristupna razmatranja uz problem etnogeneze Hrvata / irkovi, S. Srednjovjekovno razdoblje u tzv. etnogenezi balkanskih naroda / Wolfram, H. Razmatranja o origo gentis / vab, M. Dananje stanje historiografije o pojavi Hrvata na istonoj obali Jadrana / Kunti-Makvi, B. Podrijetlo Hrvata prema Matiji Petru Kataniu u njegovu opisu Podunavlja / Budak, N. Tumaenje podrijetla Hrvata i najstarije povijesti Hrvata u djelima srednjovjekovnih pisaca / Lui, J. Podaci o doseljenju Slavena u starijoj dubrovakoj historiografiji / Pohl, W. Osnove hrvatske etnogeneze: Avari i Slaveni / Miloevi, A. Komanski elementi i pitanje kasnoantikog kontinuiteta u materijalnoj kulturi ranosrednjovjekovne Dalmacije / Goldstein, I. Uloga Bizanta u procesu etnogeneze Hrvata u IX. stoljeu / Koak, V. Iranska teorija o podrijetlu Hrvata / Jurkovi, M. Franaki utjecaj na konstituiranje crkvene umjetnosti u Hrvatskoj / tih, P. Novi pokuaji rjeavanja problematike Hrvata u Karantaniji / Katii, R. Poeci hrvatske

povijesti kao filoloki problem / Margeti, L. Biljeke u vezi s nastankom hrvatske drave u 9. stoljeu / Steindorff, L. Tumaenja rijei Dalmatia u srednjovjekovnoj historiografiji. Istovremeno o saboru na planities Dalmae / Gunjaa, Z. Groblje u Dubravicama kod Skradina i druga groblja 8.-9- stoljea u Dalmaciji / Mirnik, I. Numizmatiki nalazi u Dubrovniku / Smiljani, F. Prilog prouavanju upanijskog sustava Sklavinije Hrvatske. // ETHNOGENY OF THE CROATS / Budak, Neven. Ethnogeny of the Croats - the Permanent Search for Roots / Sui, M. Some Reflections on the Question of the Ethnogeny of the Croats / irkovi, S. Mittelalterliche Phase in der sogenannten Ethnogenese der Balkanvlker / vab, M. The Present Situation of Historiography about the Appearance of Croats on the Eastern Coast of the Adriatic / Kunti-Makvi, B. The Origin of the Croats According to Matija Petar Katani in His Description of the Danubian Region / Budak, N. The Origin and Oldest Croatian History in the Works of Medieval Writers / Lui, J. Facts about the Settling of the Slavs Found in the Old Historiography of Dubrovnik / Pohl, W. Grundlagen der Kroatischen Ethnogenese: Awaren und Slawen / Miloevi, A. Elementi Komani e questione della continuita Tardo-antica nella cultura materiale in Dalmazia altomedioevale / Goldstein, I. The Role of Byzantium in the Process of the Ethnogenesis of the Croats / Koak, V. Iranian Theory of the Croatian's Origin / Jurkovi, M. Frankish Influence on the Constitution of Religious Art in Croatia / tih, P. Neue Versuche, die Problematik der Kroaten in Karantanien zu lsen / Katii, R. Die Anfnge der kroatischen Geschichte als philologisches Problem / Margeti, L. Notes on the Emergence of the Croatian State in the 9th Century / Steindorff, L. Deutungen des Wortes Dalmatia in der mittelalterlichen Historiographie. Zugleich ber die Synode auf der planities Dalmae / Gunjaa, Z. Early Medieval Cemeteries / Mirnik, I. Numismatic Finds in Dubrovnik / Smiljani, F. A Contribution to the Study of the Administrative-territorial System of upanije (Districts) in Sclavinia Croatia. 32. Goldstein, Ivo - Kolar-Dimitrijevi, Mira - Maticka, Marijan (uredniki odbor). Spomenica Ljube Bobana. 1933.-1994. ZHP. Zagreb, 1996, 408. MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-175-083-1. Rije urednikog odbora / Kolar-Dimitrijevi, Mira - Maticka, Marijan. Ljubo Boban - znalac hrvatske povijesti XX. stoljea / Sirotkovi, Hodimir. Posljednja knjiga Ljube Bobana (Dr. Tomo Janikovi - HSS izmeu zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista, Zagreb 1996.) / Boban, Branka. Bibliografija akademika Ljube Bobana / Raukar, Tomislav. Srednjovjekovni grad na istonom Jadranu: prostor i drutvo / Margeti, Lujo. O sjeverozapadnoj granici Hrvatske prema Istri u doba hrvatskih narodnih vladara / Matijevi- Sokol. Mirjana. Neka pitanja o splitskom akonu Dobri (kraj XI. - poetak XII. stoljea) / Budak, Neven. Kako je hrvatski rob mogao postati mletaki patricij ili neke vijesti o ranim hrvatsko-mletakim trgovakim i drugim vezama (11.-13- st.) / Grgin, Borislav. Zadarsko otoje pod vlau Ludovika Anuvinca (1358.-1382.) / orali, Lovorka. Iz prolosti Pranja u XVII. stoljeu (admiral Bokeljske mornarice - Tripun Lukovi) / Moaanin, Nenad. Biha i osmanski obrambeni sustav na sjeverozapadu Bosanskog ejaleta 1592-1711. / Kuerov, Kvetoslava. Trnavsko sveuilite i njegovo mjesto u kulturnim kontaktima s Hrvatima / Jurii, Ivan. Karlovaki generalat tridesetih godina 18. stoljea / Kunti-Makvi, Bruna. O povijesti uporabe ilirskog nazivlja / Koruni, Petar. Problem istraivanja porijekla hrvatske nacije / Vranje-oljan, Boena. Socijalno-gospodarski odnosi u poljodjelstvu Hrvatske i Slavonije od 1848. do 1914. godine / Potrebica, Filip. Brodska pukovnija u zbivanjima 1848. godine / Ivelji, Iskra. Kultura nadzora u Banskoj Hrvatskoj 1860-ih godina / Stani, Nika. "Junoslavenska" i " hrvatska" redakcija spisa Mihovila Pavlinovia / Kneevi, Snjeka. Zelena potkova u Zagrebu. Povijest-vrijednost / Agii, Damir. Hrvatski tisak o proslavi stote obljetnice roenja Frantieka Palackoga i Prvom kongresu slavenskih novinara Austro-Ugarske u Pragu 1898. godine / Krito, Jure. Dvije hrvatske politike: Frano Supilo i Josip Frank prema "novom kursu" / Matijevi, Zlatko. Odjeci Svibanjske deklaracije Jugoslavenskog kluba u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini (1917.-1918. godine) / Stipeti, Zorica. Obmane i samoobmane: jugoslavenska integralistika inteligencija u Hrvatskoj 1918.-1941. / Janjatovi, Bosiljka. Dr. Vladko Maek: progoni i suenja 1919.-1935. / Leek, Suzana. "Seljaka sloga". Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925.-1929.) / Miroevi, Franko. Prilozi za povijest HSS na zapadnom dijelu otoka Korule 1926. godine / Kolar-Dimitrijevi, Mira. Samoupravne tedionice Hrvatske. Oblasna u zagrebu 1927.-1930., tedionica Savske i Primorske banovine (1930.-1939.), tedionica Banovine Hrvatske (1939.-1941.), te tedionica Nezavisne drave Hrvatske (1941.-1945.) / Goldstein, Ivo. Antisemitizam ustakog pokreta / Lengel-Krizman, Narcisa. Sudbina preivjelih idova iz logora na Rabu 1943.-1945. / Giron, Antun - Stri, Petar. Prilog o odnosu saveznika osovinskog bloka u Istri i Rijeci od rujna 1943. do lipnja 1944. godine / Radeli, Zdenko. Izvrni odbor HRSS-a i komunistika vlast 1943.-1950. / Maticka, Marijan. Hrvatsko seljatvo i politika kolektivizacija (1945.-1953.) / Jandri, Berislav. Sukob komunistike partije (dravn vlasti) i katolike crkve u Hrvatskoj (1945.-1953.) / Manojlovi, Koraljka. novinski napisi o sudskim procesima - primjer dravno-partijskog oblikovanja javnog mnijenja (1945.-1948.) / Klemeni, Mladen. Granica izmeu Hrvatske i BiH u podruju Like Pljeevice. 33. Gross, Mirjana. Suvremena historiografija. Korijeni, postignua, traganja. Novi Liber - ZHP. Zagreb, 1996, 484. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-05-2. Gross, Mirjana. Suvremena historiografija. Korijeni, postignua, traganja. Novi Liber - ZHP. Drugo nepromijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb, 2001, 486. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-18-4 Nakon dvadeset godina // HISTORIOGRAFIJA ANTIKE // De historiae vocabulo / Grka historiografija / Rimska historiografija // HISTORIOGRAFIJA SREDNJEGA VIJEKA / Znaaj historiografije latinskoga kranstva / Mjesto historiografije u sustavu srednjovjekovnih znanja / Historiografija latinskoga i grkoga kranstva // HUMANISTIKA HISTORIOGRAFIJA / Znaaj humanistike historiografije / Humanistiki povjesniari // REFORMACIJA I PROTUREFORMACIJA // HISTORIJSKA ERUDICIJA // PROSVJETITELJSKA HISTORIOGRAFIJA / Mjesto historije u sustavu prosvjetiteljskoga znanja / Moderno znaenje pojma historia / Filozofska historija / Francuska prosvjetiteljska historiografija / kotska prosvjetiteljska historiografija / Inovatori izvan prosvjetiteljstva / Njemaka prosvjetiteljska historiografija // NJEMAKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEU // Filozofija povijesti / Njemaki romantizam / Spajanje erudicije i genetike historije / Historizam i Rankeovo djelo / Rankeovi nasljednici / Kritiari historizma // FRANCUSKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEU / Liberalni i romantini povjesniari / Nastanak profesionalne historiografije / Historiografija s pozitivistikom etiketom // BRITANSKA I AMERIKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEU // POZNANSTVENJENJE HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE U 19. STOLJEU // NA PRIJELOMU STOLJEA / Opravdanja i kritike historizma u Njemakoj / Max Weber i historija / Poticaji za "novu historiju" u Francuskoj / Amerika "nova historija" // IZMEU DVA RATA / Prvobitni anali / "Oevi osnivai" francuske "nove historije" / Kraj filozofije povijesti / Ameriki relativizam / Kriza historicizma i nacizma u Njemakoj // SUVREMENA FRANCUSKA HISTORIOGRAFIJA / O znaaju francuske "nove historije" / Braudelovo doba / Serijalna historija / Historija mentaliteta / O dvjestogodinjici francuske revolucije // SUVREMENA (ZAPADNO)NJEMAKA HISTORIOGRAFIJA / Nakon drugog svjetskog rata / Historijska drutvena znanost / Teorija i pripovijest / Historijska antropologija i svakodnevica // BRITANSKA SOCIJALNA I MARKSISTIKA HISTORIOGRAFIJA // SOCIJALNA I INTELEKTUALNA HISTORIOGRAFIJA U SJEDNINJENIM DRAVAMA / Socijalna historija / Intelektualna i kulturna historija // POSTMODERNA I LINGVISTIKI OBRAT / Postmodernistiki teoretiari / Lingvistiki obrat u Sjedinjenim Dravama // ULAZAK ENA U POVIJEST // OSNOVNA PITANJA HISTORIJSKOG ISTRAIVANJA / Znanost i historija / Historijska metoda / Predmet historijskoga istraivanja / Objektivnost i pristranost // ZNANSTVENI POSTUPAK / Izvori pomone historijske znanosti / Heuristika i kritika izvora / Interpretacija / Izvjetaj // Summary: Contemporary Historiography. Roots, Achievements, Prospects. // LITERATURA // KAZALO OSOBNIH IMENA // KAZALO POJMOVA. 34. Vranje-oljan, Boena (ur.). upanije u hrvatskoj povijesti. 1996.

35. Goldstein, Ivo (ur.). Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik radova s istoimenog znanstvenog skupa odranog u prosincu 1989. u Zagrebu i Splitu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - ZHP. Zagreb, 1997, 352. MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-175-048-X. Mohorovii, Andre. Hrvatsko kulturnopovijesno ozraje u doba kralja Zvonimira. / Margeti, Lujo. Biljeke o meunarodnom poloaju Zvonimirove Hrvatske. / anjek, Franjo. Zvonimirova "zavjernica" u svjetlu crkveno-politikih odrednica grgurovske reforme. / Katii, Radoslav. Knjiga u doba kralja Zvonimira. / Matijevi-Sokol, Mirjana. Kralj Zvonimir u diplomatikim izvorima. / Stipii, Jakov. Pitanje godine krunidbe kralja Zvonimira. / Damjanovi, Stjepan. Jezik Baanske ploe. / Mogu, Milan. Baanska ploa u naoj znanstvenoj literaturi. / Ivanievi, Milan. Hagiografski izvori o posljednjim desetljeima hrvatskoga kraljevstva. / Juri, Radomir Sutlovi, Stoija - Vilhar, Boidar. O ranohrvatskim brodovima iz Nina. / Lui, Josip. Komunalni gradski sustav u Zvonimirovo doba. / Janekovi-Rmer, Zdenka. Obiteljski odnosi u hrvatskom drutvu 11. stoljea. / Dragievi, Magdalena. nain odijevanja u 11. stoljeu na podruju stare hrvatske drave. / Markovi, Mirko. Hrvatska u Zvonimirovo doba u okviru povijesno-geografske konstelacije Europe. / Brandt, Miroslav. Neki elementi socijalno-ekonomskih odnosa u Zvonimirovo doba. / Marasovi, Tomislav. Predromanika i protoromanika arhitektura u Dalmaciji u drugoj polovici 11. stoljea. / Jurkovi, Miljenko. Monumentalni pejza Hrvatske u 11. stoljeu. / Badurina, Anelko. Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj u 11. stoljeu. / Mirnik, Ivan. O nekim nalazima novca 11. stoljea u Hrvatskoj. / Budak, Neven. Hrvatska drutva u 11. stoljeu. / Kolumbi, Nikica. Hrvatska knjievnost romanikog razdoblja i lik kralja Zvonimira. / Koak, Vladimir. O smrti hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira. / Smiljani, Franjo. Neke topografske dileme vezane uz vijesti o smrti kralja Zvonimira. / Bratuli, Josip. Legenda o kralju Zvonimiru. / Rokay, Peter. Motiv neostvarenog kriarskog rata u biografijama srednjovjekovnih evropskih vladara. / Bonifai Roin, Nikola. Dogaaji u opatiji sv. Lucije kod Bake poslije smrti kralja Zvonimira 1089. godine. / Kampu, Ivan. Duklja u Zvonimirovo vrijeme - utjecaji i veze. / Goldstein, Ivo. Dinastija Arpadovia i ranosrednjovjekovna Hrvatska. / Ani, Milan. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (Vrijeme nastanka i autorstvo hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). / Kurelac, Miroslav. Kralj Zvonimir u starijoj hrvatskoj historiografiji. / Szabo, Agneza. Hrvatska javnost 19. stoljea o kralju Zvonimiru. / Macan, Trpimir. Publicistike varijacije zvonimirske teme. / Zeevi, Divna. Knjievne popularizacije znaenja i sudbine kralja Zvonimira. / Kunti-Makvi, Bruna. Vladavina kralja Zvonimira kao problem u nastavi nacionalne povijesti u Hrvatskoj u 19. stoljeu. / icel, Miroslav. Eugen Kumii i Vladimir nazor o kralju Zvonimiru. 36. Pavlievi, Dragutin (ur.). Krbavska bitka i njezine posljedice. Radovi sa znanstvenog skupa "Krbavska bitka i njezine posljedice" odranog u Novom Vinodolskom 22. listopada 1993. Hrvatska matica iseljenika - ZHP. Zagreb, 1997, 236. MU, 26 cm, ilustr., ISBN: 953-6525-11-9. Uvodne napomene / Pozdravne rijei // I. UZ POLA TISULJEA KRBAVSKE BITKE. / Raukar, Tomislav. Prvi rasap Kraljevstva hrvatskoga. / Goldstein, Ivo. Znaaj Krbavske bitke 1493. godine u hrvatskoj povijesti. / Margeti, Lujo. Dravnopravni poloaj Hrvatske u doba Krbavske bitke. / Grgin, Borislav. Hrvatski velikai u desetljeima pred Krbavsku bitku. // II. O POLOAJU I PROLOSTI KRBAVE I LIKE. / Pejnovi, Dane. Geopolitiki poloaj Krbave u srednjovjekovnom, osmanlijskom i vojnokrajikom razdoblju. / Kruhek, Milan. Pregled povijesnih zbivanja na podruju starohrvatske upe Krbave. / Bogovi, Mile. Crkveno ustrojstvo Like i Krbave u srednjem vijeku. / Gulin, Ante. Krbavsko-modruki kaptol prije i poslije Krbavske bitke. / Horvat, Zorislav. Katedrala sv. Jakova u Krbavi kraj Udbine. / Jembrih, Alojz. O Krbavskom boju (1493.) u suvremenim zapisima i hrvatskim kronikama. / Peri, Olja. Krbavska bitka u pismu Jurja Divnia. / Moaanin, Nenad. ivot Jakub-pae, pobjednika na Krbavi 1493. / Mogu, Milan. akavci s Krbave. / Mijatovi, Anelko. Krbavska bitka u hrvatskoj usmenoj knjievnosti. / Pavlievi, Dragutin. Uz hrvatsku narodnu pjesmu "Smrt bana Derenia". // III. PUANSTVO - MIGRACIJE. / orali, Lovorka. Iseljavanja sa senjsko-modrukog podruja na zapadnojadransku obalu (XV. do XVII. st.). / Pavlievi, Dragutin. O puanstvu Krbave, Like i Gacke s posebnim osvrtom na Bunjevce. / Karaka, Jure. Selo Podlapac i njegovo stradanje tijekom II. svjetskog rata (1941.-1945.). / Marui, Milan. Evakuacija udbinske djece 1942. 37. Vitezovi, Pavao Ritter. Oivljena Hrvatska. Blaevi, Zrinka (prevela i priredila). Latina et Graeca - Hrvatski institut za povijest ZHP. Zagreb, 1997, 175. MU, 20 cm, Kazalo, ISBN: 953-6565-00-5. Roksandi, Drago. Napomena. O jednome novom pristupu Vitezoviu / ivot i djelo Pavla Rittera Vitezovia / Croatia rediviva Pavla Rittera Vitezovia u suvremenom europskom kontekstu / Napomene prireivaa teksta i prevodioca / CROATIA REDIVIVA REGNANTE LEOPOLDO MAGNO CAESARE - HRVATSKA OIVLJENA POD VLAU VELIKOG CARA LEOPOLDA / Errata sic correcta / In hac editione corrigenda / Komentar / Prilog / Kazalo. 38. Boban, Branka. Demokratski nacionalizam Stjepana Radia. ZHP. Zagreb, 1998, 384. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-175-091-2. I. Izgradnja temeljnih pogleda na svijet i politiku (1885-1900) / Prilike u Hrvatskoj na kraju XIX. i u poetku XX. stoljea / Uenik / Student // II. Razvoj shvaanja o narodu, naciji i demokraciji (1900-1905) / Ulazak u politiki ivot Hrvatske / Nove spoznaje i shvaanja // III. Zrela faza u izgradnji ideologije (1905-1914) / Razvoj politikih prilika i Radievo politiko djelovanje / Tematika znanstveno-strunih djela / Pojava naroda u Europi i nastanak modernih nacija / Nacija ("narodnost") i drava / Suverenitet puka i nacije i razvoj ustavnosti i demokracije / Nacionalizam i demokracija // IV. Naela i praksa (1905-1914) / Doba osnivanja HPSS / "Veleizdajniki proces", aneksija Bosne i Hercegovine, Hrvati i Srbi / Opstanak Austro-Ugarske i Hrvatske, trijalizam i oslon na snage naroda / Stjepan Radi u Saboru Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije // V. Stjepan Radi o pravednijem svjetskom poretku // Summary / Zakljuak / Izvori graa i izbor literature / Kazalo osobnih imena. 39. Roksandi, Drago - Brkljai, Maja (ur.). Alexis de Tocqueville o amerikoj povijesti. ZHP - United States Information Service Zagreb. Zagreb, 1998, 235. MU, 19 cm, Summaries, Rsums, ISBN: nema. Predgovor / Kurtovi, efko. to je Tocqueville traio u Americi? / Petrinovi, Ivo. Dihotomna demokracija u Tocquevilleovu vienju modela amerikog drutva i njezina suvremenost / Dugandija, Nikola. O tiraniji demokratske veine u djelu Alexisa de Tocquevillea i njegovih nastavljaa / Bai, Arsen. Tocqueville o slobodi tiska, njezinoj ulozi i znaaju / Kregar, Josip. Alexis de Tocqueville i lokalna demokracija u Americi / Baccarini, Elvio. Tocqueville i Mill o demokraciji i slobodi / Brkljai, Maja. Thomas Jefferson i Alexis de Tocqueville o poloaju i ulozi ene u amerikom drutvu / Roksandi, Drago. Alexis de Tocqueville i "exceptionalism" amerike povijesti / epuli, Tomislav. Prilog prouavanju recepcije Tocquevilleova opusa u zagrebu. Izdanja Tocquevilleovih djela u zagrebakim knjinicama / Summaries / Rsums. 40. Roksandi, Drago - tefanec, Nataa (ur.). Diplomska radionica prof. dr. Drage Roksandia. ZHP, Zagreb, 1998, MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-6784-00-9. Predgovor: Roksandi, Drago. Zato tiskati diplomske radnje? /// I. Kuni, Meri. Homo universalis u talijanskoj renesansi // UVOD: Italija, 1450.-1550. / Izmeu humanizma i renesanse / Problem homo universalis / Historiografski pregled / Izvorni radovi // DVA SVIJETA: SUKOB STVARNOSTI I IDEALA / Humanistika razumijevanja ovjeka / Ljudska zbilja talijanskog i europskog drutva: kritika obzorja suvremenih traktata; Benedikt Kotruljevi: "O trgovini i savrenom trgovcu" / Univerzalni ovjek kao drutveni ideal // SVIJET U KREACIJI UMJETNIKA / Leon Battista Alberti: Savrenstvo kruga / Slikarstvo kao vrhunska kreacija: Firentinsko slikarstvo 15. st. / Klasina umjetnost: od sklada prema novom skladu // ZAKLJUAK / IZVORI I LITERATURA / Summary /// II. ari, Marko. Drutveni odnosi i previranja u sandaku Lika-Krka u 16. i poetkom 17.

stoljea // USPOSTAVA I ORGANIZACIJA OSMANSKE VLASTI / Turska osvajanja i organizacija vlasti do 1580. godine / Osnivanje sandaka Lika-Krka / Upravna podjela sandaka Lika-Krka // DRUTVENA STRUKTURA / Muslimani / Krani - "Vlasi" .... // EKONOMSKA STRUKTURA / Agrarno-proizvodni odnosi / Izvori feudalne rente / Trgovina // ZNAKOVI KRIZE SISTEMA / "Teritorijalizacija" Vlaha / Administrativno-ekonomske zloupotrebe / Halil-beg Memibegovi // BUNE I PREVIRANJA / "Dugi rat" kao uzrok nestabilnosti / Bune u sandaku Klis / Buna ribnikih Vlaha 1609. godine / Velika buna 1610. godine u sandaku Lika-Krka // POSLJEDICE // ZAKLJUAK / LITERATURA/ Summary /// III. tefanec, Nataa. Povijesna obzorja promjene statusa umjetnika i umjetnosti u srednjozapadnoj Europi i Italiji u 16. stoljeu // UVOD // POVIJESNA OBZORJA: SREDNJOZAPADNA EUROPA SPRAM ITALIJE U 16. STOLJEU / Geopolitika / Ekonomika - Komunikacije / Reformacija i katolika obnova // DRUTVENI STATUS / Plemi-Dvorski umjetnik / Obrtnik / Bohem // INDIVIDUALIZACIJA UMJETNIKOG RADA / Priznata genijalnost? / Umjetnik-kreator ukusa vremena // UMJETNIK -MISLILAC / Na razmei metafizike i magije / Znanost = umjetnost? // ZAKLJUAK / IZVORI I LITERATURA / Summary /// IV. Zubak, Sanja. Izmeu prosvjetiteljstva i romantizma. Strukture kulturalnosti i Hrvatskoga narodnog preporoda (1835. 1848.) // UVOD // POJMOVNA I SADRAJNA RAZGRANIENJA I ANTAGONIZMI KULTURE // "VEK NA JE VEK SLOBODE, PROSVETE I IZOBRAENJA" // HUMANISTIKA ILI ZNANSTVENA KULTURA? // "VEK NA JEST VEK OBENJA" // PROSVJETITELJSKI PROBLEM NAPRETKA I "PRERAENE" PRIRODE // ZAKLJUAK / IZVORI I LITERATURA / Summary. 41. Goldstein, Ivo - Stani, Nika - Strecha, Mario (uredniki kolegij). Zbornik Mirjane Gross: U povodu 75. roendana. ZHP. Zagreb, 1999, 468. MU, 24 cm, radovi na hrv., engl. i njem. jeziku, saeci na vie jezika, ISBN: 953-175-104-8. Stani, Nika. Prof. dr. Mirjana Gross - ivot i rad / Strecha, Mario. Bibliografija radova prof. dr. Mirjane Gross / Selem, Petar. Anubis na tlu Hrvatske / Zef, Mirdita. Egipatski kultovi na podruju antike Dardanije / Grgin, Borislav. Svakodnevni ivot, materijalna i duhovna kultura na zadarskom otoju (1350-1450) / Moaanin, Nenad. Islamizacija seljatva u Bosni od 15. do 17. stoljea: demistifikacija / orali, Lovorka. Hrvatski na mletakoj terrafermi (15.-16. st.) / Jurii, Ivan. Trgovina i promet u karlovakom generalatu polovicom 18. stoljea / Erceg, Ivan. Trgovako-pomorski promet u transkoj luci 1770. i 1780. / Suppan, Arnold. Nationale Revolution in Croatien und Erster Krieg der Nationen 1848/49 / Roksandi, Drago. Ban Josip Jelai (1801.-1859.): Mitovi u promjenama i trajanjima / Haselsteiner, Horst. Grossmachtpolitik in Sdosteuropa / Potrebica, Filip. Poeka gimnazija i fra Kajo Agji, narodnjak i njezin ravnatelj (1848-1852) / Koruni, Petar. porijeklo i integracija hrvatske nacije kao znanstveni problem / Artukovi, Mato. Pitanje Srijema u Hrvatskom saboru 1861. / Kaser, Karl. Die Stammfamilie im Modernisierungsproze: Kroatien im Interkulturellen Vergleich / Stani, Nika. Mihovil Pavlinovi - teoretiar drutva i nacije u politiaru i ideologu / Hank, Pter. Tipovi idovske asimilacije u Habsburkoj monarhiji / Strecha, Mario. "To je na svaki nain pravi kandal". Prilog pitanju ravnopravnosti idova u banskoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljea / Plaschka, Richard G. "Guerilla" und "insurrektion" Einige Bemerkungen zu Zwei Widerstanderscheinungen in Spanien und in Bosnien / Banik-Schweitzer, Renate. Die Metropole als Urbanisierungstyp in Zentraleuropa in der Vor- und Zwischenkriegszeit / Vranje-oljan, Boena. Institucije izmeu tradicionalizma i graanskog liberalizma: upanije u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. st. / Murray Despalatovi, Elinor. Zdravstvene prilike na hrvatskom selu krajem 19. stoljea i uloga opinskih lijenika / Behschnitt, Wolf D. Zur Diskussion ber die Ethnogenese der Serben und die wlachische Frage in Kroatien / Kolar-Dimitrijevi, Mira. Gradske tedionice u Hrvatskoj od 1895 do 1941 godine / Agii, Damir. Susreti Hrvata i eha koncem 19. stoljea / Heindl, Waltraud. Der lange Weg .... / Boban, Branka. O sukobu Stjepana Radia sa Hrvatsko-srpskom koalicijom / Jelavich, Charles. Serbianism and yugoslavism in Stanoje Stanojevi's interwar secondary school history textbooks / Feldman, Andra. Gospoa Ashkenazy ali. Intelektualni ivot idova u meuratnoj Hrvatskoj / Janjatovi, Bosiljka. Svakodnevica politike elite u Zagrebu u razdoblju izmeu dva svjetska rata / Goldstein, Ivo - Goldstein, Slavko. Farma jugoslavenskih idovskih naseljenika u Palestini 1926-1928. / Maticka, Marijan. Opskrba stanovnitva u hrvatskoj od 1945. do 1953. godine / Rihtman-Augutin, Dunja. Kako je umro Osmi mart. Etno-antropoloki prilog enskoj povijesti / Bokovi-Stulli, Maja. O priama i povijesti / Mitterauer, Michael. Wege zu Geschichtbewutsein Zwei Lebensgeschichten im Vergleich / Janekovi-Rmer, Zdenka. O pisanju povijesti i znanju o prolosti / Budak, Neven. Anali u hrvatskoj historiografiji. 42. Slukan, Mirela. Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma / Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium / Kartographische Quellen zur Geschichte des Triplex Confinium. Katalog istoimene izlobe. Hrvatski dravni arhiv - ZHP. Zagreb, 1999, 142. MU, 30 cm, Trojezino izdanje (Hrvatski, Engleski, Njemaki), 16 strana s tablama, Popis svih izloaka, ISBN: nema. Kolanovi, Josip. Predgovor / Roksandi, Drago. Uvod. Karte kao izvor za ekohistorijska istraivanja tromee // KARTOGRAFIJA TRIJU IMPERIJALNIH SILA I NJIHOV ODNOS (KARTOGRAFSKA POLITIKA) PREMA PROSTORU TROMEE / Dalmacija i prostor tromee u kartografskoj tradiciji Mletake Republike / Vojna Hrvatska i prostor tromee u kartografskoj tradiciji Habsburke Monarhije / Bosna i prostor tromee u kartografskoj tradiciji Osmanskog Carstva // MIKRO I EKOHISTORIJA TROMEE U KARTOGRAFSKIM IZVORIMA / Granice tromee na kartama i u mirovnim ugovorima od 1699. do 1791. / Pogranini sporovi i pretenzije na podruju tromee / Utjecaj granice i vojnokrajikog sustava na transhumantna kretanja / Transformacija prirodnog pejsaa tromee / Dominantni tipovi kulturnog pejsaa i struktura naselja / Potansko-sanitarni kordoni - kontrolirani putovi komunikacije / Ekohistorijski aspekt toponomastike // Kratice / Popis izloaka / Literatura / Table. 43. Petri, Hrvoje. Koprivnica na razmei epoha (1765-1870). ZHP - Nakladna kua "Dr. Feletar". Koprivnica-Zagreb, 2000, 91. MU, 24 cm, Summary, ISBN: 953-6235-54-4. Roksandi, Drago. Predgovor // Uvod // Geografske znaajke razvoja i poloaj // Osnovni demografski tokovi // Osnove prostornog razvitka grada // Gospodarske znaajke razvoja / Poljoprivreda / Prometno-trgovake funkcije / cehovi / Manufakture, industrija, rudarstvo i bankarstvo // Drutvene i kulturne djelatnosti / Osnovne osobine graditeljstva / Drutveni ivot i zdravstvene prilike / kolstvo // Zakljuak / Saetak / Summary / Izvori i literatura. ZA SLIJEDEE KNJIGE JE UPITNO JE LI ZHP IZDAVA ! Sui, Mate. Croatica. Stulli, B. Povijest Dubrovnika - 16. do 18. stoljee. PRIKAZI DJELOVANJA ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST I ODSJEKA ZA HRVATSKU POVIJEST FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU 1. Adamek, Josip - Gross, Mirjana - Pavlievi, Dragutin - Racko, Ljerka - Stani, Nika (ur.). Odjel za hrvatsku povijest. Deset godina rada 1971-1981. Centar za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu - Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1981, 68. MU, 24 cm, ISBN: nema. I. Predgovor // II. Uz desetu godinjicu - izvjetaj o radu // III. Vaniji podaci o IHP / Izvaci iz kronologije 1971-1973 / Neki brojani podaci / Znanstveni skupovi / Znanstveni projekti / Organizacijsko ustrojstvo Centra i Odjela / Suradnici // IV. Bibliografija znanstvenih priloga suradnika Odjela // V. Objavljeni radovi-saeci-sadraji / Monografije / Rasprave i lanci / Izvori za hrvatsku

povijest / Posebna izdanja / Izdanja izvan serija / Radovi. 2. Stani, Nika (ur.). Povijesna znanost na Sveuilitu u Zagrebu. Ustroj i program znanstvenoitraivake djelatnosti i visokokolske nastave. Zagreb, 1994, 47. MU, 20 cm, ISBN: nema. Pred promjenama? // Znanstvene i nastavne ustanove na podruju povijesne znanosti u Zagrebu // Znanstveni projekti na Zavodu za hrvatsku povijest // Studij povijesti na Odsjeku za povijest // Novi ustroj znanstvene i nastavne djelatnosti na podruju povijesti na Sveuilitu u Zagrebu / Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu / Odjel/Centar za povijest na Sveuilitu ili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu // Zakljuak // Prilozi / Zavod za hrvatsku povijest - Struktura lanova-suradnika na projektima / Napomena o tzv. integriranim istraivaima // Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest R A D O V I ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST RADOVI 1, Zagreb, 1971, 331. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Lovreni, Rene. Prva ruska revolucija i graanska javnost u Rusiji Kurtovi, efko. Socijalistika partija Francuske (1905-1914) Gross, Mirjana. Uloga ibenskog pravatva u dalmatinskoj i opehrvatskoj pravakoj politici uoi prvog svjetskog rata Ogrizovi, Mihajlo. Obrazovanje i odgoj malde generacije i odraslih u Slavoniji za vrijeme NOB RADOVI 2, Zagreb, 1972, 285. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). idak, Jaroslav. Urota zrinsko-frankopanska kao historiografski problem Adamek, Josip. Zrinsko-frankopanski posjedi u XVII stoljeu idak, Jaroslav. Politika djelatnost Ivana Kukuljevia Sakcinskoga Krizman, Bogdan. Osnivanje Hrvatske puke seljake stranke (1904-1905) Engelsfeld, Nada. Rad kluba komunistikih poslanika u plenumu Ustavotvorne skuptine (u prosincu 1920. i u sijenju 1921.) Matkovi, Hrvoje. Djelovanje i sukobi graanskih stranaka u ibeniku izmeu dva svjetska rata RADOVI 3, Zagreb, 1973, 304. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). idak, Jaroslav. Ljudevit Gaj kao historiografski problem Brozovi, Dalibor. O ulozi Ljudevita Gaja u zavrnoj etapi hrvatske jezine unifikacije Vince, Zlatko. Odnos Ante Kuzmania prema Ljudevitu Gaju (s posebnim obzirom na grafijsko-jezinu problematiku) Popovi, Miodrag. Ljudevit Gaj i Vuk St. Karadi Murray Despalatovi, Elinor. Ljudevit Gaj - panslavist i nacionalist Obad, Stjepo. Doprinos Ljudevita Gaja irenju ilirstva u Dalmaciji ek, Vclav. Suradnja Ljudevita Gaja s Frantiekom Zachom Bonifai Roin, Nikola. Odnos Ljudevita Gaja prema narodnom stvaralatvu upanovi, Lovro. Vanost Ljudevita Gaja za hrvatsku glazbu preporodnog razdoblja olak, Tode. Gaj i Vraz 1842. godine Pierazzi, Giuseppe. Suvremena javnost u Italiji o Ljudevitu Gaju Gavrilovi, Slavko. Odjeci ilirskog pokreta u Sremu Suppan, Arnold. Mjere cenzure protiv ilirskih listova Ljudevita Gaja (1835-1943) Despot, Miroslava. Franjo Ferdinand Sporer zagovornik gospodarskog napretka Hrvatske u vrijeme ilirizma Arat, Endre. Karakteristine crte nacionalnih ideologija slavenskih naroda u prvoj polovini 19. stoljea Leilovskaja, Ina I. Austroslavizam i jugoslavizam u hrvatskoj nacionalnoj politici 1848. godine RADOVI 4, Zagreb, 1973, 228. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Margeti, Lujo. O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih isprava s osobitim obzirom na hrvatske primorske krajeve upanovi, Lovro. Odjek zrinsko-frankopanske tragedije u glazbenoj umjetnosti Perii, ime. Primorska trgovina Makarske u XVIII st. Pavlievi, Dragutin. Odjek bosanskog ustanka (1875-1878) u sjevernoj Hrvatskoj Lengel-Krizman, Nada. O nekim pitanjima organizacije i djelovanja NOO-a i odbora JNOF-a u Zagrebu za vrijeme NOB-e RADOVI 5, Zagreb, 1973, 388. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Radovi sa znanstvenog skupa o seljakim bunama s osobitim obzirom na hrvatsko-slovensku seljaku bunu 1573. godine, odranog od 6. do 10. veljae 1973. godine u Stubikim Toplicama. idak, Jaroslav. Seljaka buna g. 1573. u historiografiji Filipovi, Ivan. Istraivanje arhivske grae o seljakoj buni 1573 Makkai, Lszl. Periodizacija i tipologija istonoeuropskih seljakih pokreta Adamek, Josip. Uzroci i program seljake bune 1573. godine Kampu, Ivan. Javni tereti hrvatskih seljaka u razdoblju seljake bune Antoljak, Stjepan. Nekoliko marginalnih opaski o seljakoj buni 1573. godine Kuerov, Kvtoslava. Naseljavanje hrvatskih seljaka u Slovakoj i njihov socijalni poloaj Blaznik, Pavle. Razvoj feudalne rente u slovenskim pokrajinama do 16. st. Koropec, Joe. tatenberg i seljaka buna Grafenauer, Bogo. Razvoj programa slovenskih seljakih buna od 1473. do 1573. Gestrin, Ferdo. Trgovina i seljake bune u Sloveniji i Hrvatskoj u 16. stoljeu

Sinkovics, Istvn. Maarska historiografija o hrvatsko-slovenskom seljakom ustanku godine 1573. icel, Miroslav. Tema seljake bune u hrvatskoj knjievnosti 19. stoljea Kuzmanovi, Mladen. Odjeci seljake bune 1573. u "Baladama Petrice Kerempuha" Miroslava Krlee Poganik, Joe. Seljaka buna 1572-1573. kao slovenski knjievni motiv Schneider, Marijana. Odraz seljake bune 1573. godine u likovnoj umjetnosti upanovi, Lovro. Odjek seljake bune 1573. u glazbi Bokovi-Stulli, Maja. Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama Jeli, Ivan. O znaenju tradicije velike seljake bune 1573. u povijesti komunistikog pokreta i revolucije u Hrvatskoj Klai, Nada. Seljake bune u Banskoj krajini u 17. stoljeu Pferschy, Gerhard. Opaanja o uzrocima seljakih nemira u prvoj polovini 17. stoljea u vojvodini tajerskoj Gavrilovi, Slavko. Seljaki nemiri u istonoj Slavoniji i Sremu 1736. godine Karaman, Igor. Pokreti seljaka u sjevernoj Hrvatskoj god. 1755. Gyimesi, Sndor. Gospodarsko zalee antifeudalnih borba maarskih trgovita i njihova veza sa seljakim pokretima u razdoblju od XVI do XIX stoljea RADOVI 6, Zagreb, 1974, 315. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Lui, Josip. Iz srednjovjekovne prolosti otoka Lastova Peri, Ivo. Poetna dostignua dalmatinskih narodnjaka u borbi za ponaroivanje kolstva Karaman, Igor. Problemi kapitalistike privrede sjeverne Hrvatske u razdoblju izmeu nagodbe i njezine revizije (1868-1873) Lovreni, Rene. Ekonomska problematika u Supilovu "Novom listu" 1906-1914. Sokoli-Jaman, Nada. Komunistika tampa u Hrvatskoj o djelatnosti Stjepana Radia (1918-1925) RADOVI 7, Zagreb, 1975, 310. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Margeti, Lujo. Creske opine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih opina upuk, Ante. Liber baptizatorum (1581-1590), njegova antroponimna graa i osobitosti te antroponimije Perii, ime. Prilog poznavanju brodarstva i pomorske trgovine ibenske regije u XVIII stoljeu Pavlievi, Dragutin. Odbori za pomaganje i bosanski prebjezi u sjevernoj Hrvatskoj tijekom bosansko-hercegovakog ustanka 1875-1878. Radovi, Vesna. Pokuaj kodifikacije graanskog prava u staroj Jugoslaviji ("Predosnova graanskog zakonika za kraljevinu Jugoslaviju") RADOVI 8, Zagreb, 1976, 416. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Selem, Petar. Mithrin kult u Panoniji Beuc, Ivan. Jo o problemu formiranja feudalnih drava u Junih Slavena imoni, Zdenka. Drvna industrija Hrvatske u gospodarskoj krizi 1930-1934. godine Maticka, Marijan. Odraz privredne krize (1929-1935) na poloaj seljatva u Hrvatskoj Vramje, Boena. Novinarstvo gradianskih Hrvata do drugog svjetskog rata RADOVI 9, Zagreb, 1976, 320. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Institut za hrvatsku povijest. Kampu, Ivan (gl. ur.). Perii, ime. Proizvodnja i izvoz srednjodalmatinskih otoka u XVIII stoljeu idak, Jaroslav. Prilozi hrvatskoj povijesti za revolucije 1848 Avramovski, ivko. Trei Reich i "Velika Albanija" posle kapitulacije Italije (1943-1944) Petrinovi, Ivo. Politika misao Palmira Togliattija RADOVI 10, Zagreb, 1977, 596. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Adamek, Josip (gl. ur.) Radovi sa znanstvenog skupa "Matij Ivani i njegovo doba. Gospodarske, drutvene i politike prilike u Dalmaciji u doba pukog ustanka Matija Ivania 1510-1514." odranog od 10. do 13. veljae 1976. u Hvaru, ukljuujui i kasnije dostavljene radove autora koji nisu sudjelovali u radu skupa. I. Antoljak, Stjepan. Dosadanji istraivaki radovi o pokretu Matija Ivania i neka novonastala pitanja i problemi o njemu Gabeli, Andro. Socijalni program i drutveno-politike karakteristike pukog ustanka Matija Ivania Klai, Nada. Novi pogledi na uzroke bune Matija Ivania u svjetlu drutvenih pokreta u srednjovjekovnoj Dalmaciji Dubokovi Nadalini, Niko. Znaenje bratovtina za razvoj drutvene svijesti na hvaru u XIV, XV. i XVI st. Cvitani, Antun. Diskriminacija puana u hvarskom statutu Kasandri, Ivo. Drutveno-politiki uzroci sukoba puana s vlastelom na Hvaru Hulji, Veseljko. Pobude i poticaj hvarsko-vikih puana za ustanak i oruanu borbu 1510-1514. godine

Stipii, Jakov. Nekoliko novih arhivskih vijesti o pukom ustanku na Hvaru Zaninovi, Marin. Crkvica na najviem vrhu Hvara patronat Matija Ivania Lueti, Josip. Grip - najdjelotvorniji operativni tip broda pukih ustanika Matija Ivania II. Danevi, Luka. Maritimno-politike prilike na Jadranu poetkom XVI stoljea Raukar, Tomislav. Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeu Brendler, Gerhard. O ulozi plebejaca u njemakom seljakom ratu Kurelac, Miroslav. Puki ustanci i pobune u djelima Ivana Luciusa-Luia Foreti, Vinko. Borbe izmeu puana i plemia na Koruli u 15. i 16. stoljeu Miloevi, Milo. Grbaljske bune XV stoljea Klen, Danilo. Uvjeti i razvitak odnosa izmeu puana i graana u Mletakoj Istri Frejdenberg, Maren M. Dinamika gradske strukture u Dalmaciji od XIV do XVI stoljea Mananikova, Nelli P. Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanovnitva Dubrovnika u XV i na poetku XVI stoljea Lui, Josip. Prilike u Dubrovniku 1510. do 1514. i ustanak na Hvaru Voje, Ignacij. Ekonomske veze izmeu Dubrovnika i Dalmacije u XV stoljeu Gestrin, Ferdo. Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeu III. Franievi, Marin. Odrazi puke svijesti u hrvatskoj renesansnoj knjievnosti Bogii, Rafo. Puki i drutveni odnosi u "Hvarkinji" Martina Benetevia Kolumbi, Nikica. Ustanak Matija Ivania i stupanj graanske svijesti hvarskih renesansnih pjesnika Petri, Nika. Sukobi plemia i puana kroz izgradnju grada Hvara Fiskovi, Cvito. Graditeljstvo grada Hvara u XVI stoljeu Bezi-Boani, Nevenka. Zanati na otocima Hvaru i Visu u XVI stoljeu Duli, Visko. Prilozi povijesti Brusja u 16. stoljeu Burde-Schneidewind, Gisela. O problemu protufeudalnih narodnih predaja, prikazano na pripovjedakom materijalu o njemakom seljakom ratu (1524-1525) Ani, Nikola. Puki ustanak na Hvaru i narodnooslobodilaki rat Pavlievi, Dragutin. Puki ustanak Matija Ivania u naoj udbenikoj literaturi Prilozi Petri, Nika. Radovi o pukom ustanku Matija Ivania Stipii, Jakov. Glavni izvori za poznavanje pukog ustanka na Hvaru (Prijevod) RADOVI 11, Zagreb, 1978, 413. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Stani, Nika (gl. ur.). Gajer, Radovan. Posjedi Zagrebakog kaptola oko Zagreba u prvoj polovici 14. st. Bertoa, Miroslav. Neki povijesni i statistiki podaci o demografskim kretanjima u Istri u XVI i XVII stoljeu Pickl, Othmar. Slavonija godine 1688 (Prema dnevniku grofa Sigmunda Joachima od Trauttmansdorffa) Karaman, Igor. Kraljevica - ratna luka i arsenal Habsburke monarhije u osamnaestom stoljeu (uz 250. obljetnicu "Titova brodogradilita" u Kraljevici) Stani, Nika. Nacionalna integraciona ideologija dalmatinskih narodnjaka 1860/61. godine Bystricky, Valerin. Diplomatski razvoj u jugoistonoj Evropi 1932-1934 RADOVI 12, Zagreb, 1979, 350, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Stani, Nika (gl. ur.). Tobler, Felix. Migracija hrvatskog srednjeg i nieg plemstva na prostor austrijsko-ugarske granice u 16. i 17. stoljeu i problem "familijara" Popovi, tefanija. Problemi i metode istraivanja strukture seljakog i vlastelinskog posjeda u vrijeme likvidacije feudalnih odnosa (Na primjeru grupe vlastelinstava u Hrvatskom zagorju) Peri, Ivo. Politiki portret Pera ingrije Boban, Branka. Shvaanja Antuna i Stjepana Radia o mjestu i ulozi seljatva u gospodarskom, drutvenom i politikom ivotu O c j e n e, p r i k a z i, b i l j e k e Kuera, Matu. Slovaka historiografija razdoblja feudalizma u godinama 1960-1977. RADOVI 13, Zagreb, 1980, 240, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Stani, Nika (gl. ur.). Perii, ime. Oskudica i glad u Dalmaciji u XIX i poetkom XX stoljea Macan, Trpimir. Gledita Miha Klaia na bosansko-hercegovaku problematiku od 1874. do 1890. Boban, Branka. O osnovnim obiljejima "seljake drave" u ideologiji Antuna i Stjepana Radia Miroevi, Franko. Narodnooslobodilaki pokret u Moslavini 1941-1945. Ocjene i prikazi

Trogrli, Stjepan. Novija literatura o agrarnim odnosima u Dalmaciji u vrijeme druge austrijske uprave Pavlievi, Dragutin. L. I. Rovnjakova, Franjo Raki i Rusija - Iz povijesti hrvatsko-ruskih kulturnih odnosa u posljednjoj treini 19. stoljea RADOVI 14, Zagreb, 1981, 397, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Stani, Nika (gl. ur.). Brandt, Miroslav. Dualistike dileme na rusko-finskom dodirnom podruju u XI stoljeu Foreti, Vinko. Pogled o Ivanu Luciu Koruni, Petar. Jugoslavenska ideja u hrvatskoj i slovenskoj politici za revolucije 1848-1849. g. Doklesti, Ljubia. ivotni put Stjepana Verkovia (1821-1894) Kampu, Ivan - ercar, Tvrtko. Stanje asopisa na podruju povijesnih znanosti u SR Hrvatskoj koje financiraju samoupravne interesne zajednice za znanost Ocjene i prikazi Probst, Franz. Knjievnost gradianskih Hrvata i njezine panonske veze Moaanin, Nenad. Vojna krajina u austrijskoj historiografiji poslije 1945. RADOVI 15, Zagreb, 1982, 292, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Laui, Ante. Prilog prouavanju stalekih razlika i drutveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicama Roksandi, Drago. Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722) Perii, ime. Svilarstvo Dalmacije u XIX stoljeu Boban, Branka. Shvaanje Antuna i Stjepana Radia o mjestu i ulozi radnike klase u drutvu (do 1918. god.) Anti, Ljubomir. Hrvatska federalistika seljaka stranka Znanstveni skupovi Gross, Mirjana. Osmi meunarodni kongres ekonomske historije. - Neka nova kretanja i dostignua. Vranje-oljan, Boena. Kvantitative metode u povijesnim istraivanjima. Osvrt na "Nove primjene kvantitativnih metoda u ekonomskoj i socijalnoj povijesti" (Osmi meunarodni kongres ekonomskih povjesniara - Budimpeta 16-20. kolovoza 1982). Stri, Petar. Trinaesti znanstveno-struni skup "Pazinski memorijal" (rujan 1982). Vranje-oljan, Boena. Meunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf. Boban, Branka. Meunarodni znanstveni skup o povijesti Vojne krajine RADOVI 16, Zagreb, 1983, 352, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Suppan, Arnold. Gradianski Hrvati. Integracija i asimilacija u 20. stoljeu. U povodu 450. godinjice doseljenja Peri, Ivo. Kulturna i politika djelatnost Boidara Petranovia Miti, Ilija. Dubrovaki konzularni predstavnici na Siciliji od kraja XIV do poetka XIX stoljea Oak, Ivan. Iz povijesti jugoslavenske emigracije u SSSR-u izmeu dva rata Avramovski, ivko. Stav britanske diplomatije prema sklapanju balkanskog sporazuma (1933-1934) Boban, Ljubo. Izvjetaji dr fra Dominika Mandia jugoslavenskoj izbjeglikoj vladi (1942-1943) Ocjene i prikazi Koruni, Petar. Nova dostignua slovenske historiografije Gross, Mirjana. "Jezgra" i "periferija" - nova teorija "industrijske revolucije" u Evropi Budak, Neven. Jacques Le Goff, Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale Znanstveni skupovi Boban, Branka. Meunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf '83" G o d i nj i c a Pavlievi, Dragutin. Profesor Jaroslav idak - uz 80 godina ivota Diskusija Brandt, Miroslav. Kako se kod nas piu prikazi knjiga RADOVI 17, Zagreb, 1984, 304, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Budak, Neven. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim drutvima na istonom Jadranu Goldstein, Ivo. Kako, kada i zato je nastala legenda o nasilnoj smrti kralja Zvonimira? (Prinos prouavanju mehanizma nastajanja

legendi u hrvatskom srednjovjekovnom drutvu) Antoljak, Stjepan. Vladarski dvor (palaa) i kraljevske kue u srednjovjekovnom Zadru (s posebnim osvrtom na doba Arpadovia i Anuvinaca) Andri, Jasna. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedoanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni Bertoa, Miroslav. Povjesniar Pietro Kandler i njegov list "L'Istria" (Uz jednu transku nakladniku inicijativu) Szabo, Agneza. Regionalno porijeklo i socijalna struktura stanovnitva grada Zagreba izmeu 1880-1910. godine Anti, Ljubomir. Pregled hrvatskih iseljenikih drutava u Junoj Americi do Prvog svjetskog rata Oak, Ivan. Josip iinsky-Gorki: Poetak revolucionarnog puta Znanstveni skupovi Oak, Ivan. O revolucionarnim tradicijama Hrvatskog zagorja i Prigorja - od Gupca do Tita G o d i nj i c e Raukar, Tomislav. O ezdesetoj godinjici profesora Ivana Kampua. Diskusija Popovi, tefanija. Povodom napisa Mladena vaba: "Uz drugo izdanje knjige Mirjane Gross, Historijska znanost" RADOVI 18, Zagreb, 1985, 384, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Lui, Josip (gl. ur.). Nikolanci, Mladen. "Dalmatinska dinastija" i propast Zapadnog Rimskog Carstva Goldstein, Ivo. O Tomislavu i njegovom dobu Stani, Nika. Gajeva klasifikacija junoslavenskih jezika i naroda u vrijeme nastanka "Kratke osnove Horvatsko-slavenskog pravopisanja" iz 1830. godine Perii, ime. Nekoliko gospodarskih pokuaja u sjevernoj Dalmaciji krajem 19. stoljea Kardum, Livija. Anschluss Austrije 1938. godine prema dokumentima njemakog ministarstva vanjskih poslova Boban, Ljubo. Prilozi za politiku biografiju don Frana Bulia (1914-1934) Oak, Ivan. Jugoslavenski sudionici Oktobarske revolucije (1936-1945) Prilozi Budak, Neven. Servi i famuli: primjer iskljuivanja i marginalizacije u naim komunalnim drutvima Boban, Branka. O nekim problemima predratne jugoslavenske sociologije (U povodu knjige, Milovan Mitrovi, Jugoslavenska predratna sociologija.) Kongresi i simpoziji Gross, Mirjana. Ekumena historiara Pavlievi, Dragutin. Meunarodni kulturno-povijesni simpozij "Mogersdorf 1985" Diskusija vab, Mladen. Umjesto odgovora tefaniji Popovi RADOVI 19, Zagreb, 1986, 328, YU ISSN: 0351-2142. Sveuilite u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest Sveuilite u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Brandt, Miroslav. Tri starozavjetne teme Budak, Neven. Pravni poloaj serva i famula u komunalnim drutvima na istonom Jadranu Hrabak, Bogumil. Turske provale i osvajanja na podruju dananje severne Dalmacije do sredine XVI stoljea Miti, Ilija. Prilog prouavanju odnosa Napuljske Kraljevine - Kraljevstva Dviju Sicilija i Dubrovake Republike od sredine XVII. do poetka XIX. stoljea Ganza Aras, Tereza. Pokuaj kapitalistike preobrazbe sela i zadruni pokret u austrijskoj Dalmaciji od razdoblja liberalizma do 1918. godine Oak, Ivan. Graa za biografiju Rudolfa Hercigonje Prilozi Poli-Bobi, Mirjana. Prilog utvrivanju podataka za cjelovitu biografiju Vice Bune Jurii, Ivan. Skeledieva ostavtina (kolski fond) i kola u Vojniu Lovrenovi, Dubravko. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hrani doao u posjed Ostrovice i Skradina Znanstveni skupovi Pei, Dubravka. Sa simpozija "Modinci '86" RADOVI 20, Zagreb, 1987, 320, YU ISSN: 0351-2142. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Brandt, Miroslav. Gnostiki odnos prema dualizmu Peri, Ivo. Ustrojstvo i poslovanje dalmatinskog zemljino-veresijskog zavoda (1898-1924) Miroevi, Franko. Poloaj dalmatinskog teaka i njegova borba za zemlju od 1919. do 1929. Anti, Ljubomir. Pregled hrvatskog iseljenikog novinstva u junoj Americi do Prvog svjetskog rata

Pavlievi, Dragutin. Hajduija u Hrvatskoj 60. godina 19. stoljea Prilozi Laui, Ante. Stvarnost i zabluda u sadraju jedne spomen-ploe u Poljicima Stubli, Zlatko. Periodizacija i ocjene ustanka Srba u Vojvodini godine 1848/49. u naoj historiografiji Jurii, Ivan. Srpske kole u Petrinji i Kostajnici i njihovi fondovi 1802. Lovrenovi, Dubravko. Jelena Nelipi, splitska vojvotkinja i bosanska kraljica Graa Roksandi, Drago. Temeljite uprave za karlovacsku, varasdinsku, banovsku, slavonsku i banatsku vojne granice iz 1807. godine Oak, Ivan - Stri, Petar. Pisma Ante Cilige glavnom uredniku "Nove Evrope" Milanu urinu (1936-1940) Bibliografija Szabo, Agneza. Bibliografija radova Mirjane Gross (U povodu 65-te godinjice ivota i 35-godinjice znanstvenog rada) RADOVI 21, Zagreb, 1988, 296, YU ISSN: 0351-2142. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Antoljak, Stjepan. etiri povijesne zagonetke iz prolosti Zadra ivkovi, Pavao. Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stoljea (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni) Wojtyska, Henryk. Toma Crni jedini Sloven nuncije u Poljskoj (1522-1523) Oak, Ivan. Staljinski obraun s jugoslavenskim partijskim vodstvom u SSSR-u Miroevi, Franko. Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju od 1921. do 1929. Prilozi Budak, Neven. U sukobu s javnim moralom. Primjeri iz seksualnog ivota Varadinaca u 16. stoljeu Jurii, Ivan. Pokuaj gradnje nove opinske kole u Vojnom Sisku 1868-1870 Maticka, Marijan. Razrjeenje kolonatskih odnosa u agraru Dalmacije (1945-1948) G r a a Jeli-Buti, Fikreta. Iz povijesti etnikog pokreta u Hrvatskoj izmeu dva rata. Prilog grai o etnikim udruenjima u Savskoj banovini 1934-1936 Ocjene i prikazi Karaman, Igor. Socijalitetni pristupi u socijalnohistorijskim istraivanjima. U povodu knjige: Agneze Szabo, Sredinje institucije Hrvatske (1860-1873, I-II, ZHP, Zagreb 1987-1988. Z n a n s t v e n i s k u p o v i i s a v j e t o v a nj a Jurii, Ivan. Meunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf 1988" Pavlievi, Dragutin. I. Republiko savjetovanje povjesniara Hrvatske u Rijeci i Puli "Dani Jaroslava idaka" RADOVI 22, Zagreb, 1989, 384, YU ISSN: 0351-2142. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Brandt, Miroslav. Prilog temi o znaenju imena "Zagreb" Laui, Ante. Pripadnost i uloga srednjovjekovnih Poljica u vrijeme hrvatskih narodnih vladara ivkovi, Daniela. Publicistika na njemakom jeziku u Zagrebu u drugoj polovici 18. st. Ivelji, Iskra. O znaenju unutranjeg odsjeka Banskog vijea (1848-1850) Krivokapi, Gordana. Skuptinski pokret i politika aktivnost Srpske samostalne stranke u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji 1903-1905. godine Andreis, Mladen. Uzroci smrti na otoku olti od godine 1825. do 1900. prema podacima iz Matinih knjiga umrlih Pavlievi, Dragutin. Gospodarske prilike Civilne Hrvatske (1860-1873) s posebnim osvrtom na agrarnu proizvodnju Boban, Branka. Stjepan Radi - opus, utjecaji i dodiri Antoljak, Stjepan. Odjeci i posljedice Francuske revolucije (1789) u hrvatskim krajevima Oak, Ivan. Dr. Ante Ciliga - otpadnik komunizma i staljinske istke Prilozi Jurii, Ivan. Jedan izvor o krajikim narodnim kolama iz 1868. Vranje-oljan, Boena. Mjesto demografije u povijesnoj znanosti Grgin, Borislav. Historiografija o zadarskom otoju u srednjem vijeku RADOVI 23, Zagreb, 1990, 376, YU ISSN: 0351-2142. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Goldstein, Ivo. Proces marginalizacije idova u Bizantu: dravna vlast, trei stale i idovi od 5. do 7. st. Bertoa, Miroslav. Opskrba u Novigradu u godini gladi, pjegavca i smrti (1817) Stani, Nika. "Na narod" Ljudevita Gaja iz 1835. godine orali, Lovorka. Prilog prouavanju demografskog razvoja Dalamacije i Zadra tridesetih i etrdesetih godina XIX stoljea Jurii, Ivan. Opinska kola u Komorskim Moravicama 1839-1875 Heppner, Harald. Studenti iz Istre na sveuilitu Graz 1884-1914. Miroevi, Franko. Borba za opinsku samoupravu u junoj Dalmaciji od 1919. do 1929. ivkovi, Dragoje. Prilog obradi otpora novoj vlasti u okrugu cetinjskom potkraj 1918. i tokom 1919. godine Sekuli, Ante. Prilog istraivanja drutvenog ivota bakih Hrvata od 1919. do 1928.

Oak, Ivan. Jugoslavenske vanpartijske emigrantske organizacije u SSSR-u izmeu dva rata Racko, Ljerka. Spaljivanje maarske zastave 1895. godine u Zagrebu Graa Boi-Buani, Danica. Lijeenje kuge u Dalmaciji u XVIII st. Jurii, Ivan. Graa za povijest kolstva Dvorske, Zrinske i Rujevake kompanije iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu Kolar-Dimitrijevi, Mira. Nadbiskup Alojzije Stepinac i upna crkva Sv. Marka u Zagrebu 1942. godine Bibliografija Pavlievi, Dragutin. Uz 70. godinjicu ivota dra Ivana Oaka RADOVI 24, Zagreb, 1991, 320, YU ISSN: 0351-2142. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Goldstein, Ivo. O naravi bizantske prisutnosti na istonoj-jadranskoj obali 6-12. st. Budak, Neven. Hrvatska hodoaa u Aachen orali, Lovorka. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni Kolar-Dimitrijevi, Mira. Utjecaj Prvog svjetskog rata na kretanje stanovnitva i stoarstva na podruju Hrvatske i Slavonije Hrabak, Bogumil. Regionalna i meunarodna trgovina Mleana i Dubrovana drvetom iz Senja (XIV-XVIII stoljee) Stri, Petar. Iredentizam dr. Francesca Vidulicha (1819-1889) Boban, Branka. "Nova Evropa" o Stjepanu Radiu Miroevi, Franko. Mir u Rapallu i dogaaji uz njegovu primjenu u junoj Dalmaciji do 1928. godine Pavlievi, Dragutin. O djelatnosti podrunice gospodarskog drutva u kotaru Dugo Selo sredinom XIX. stoljea Oak, Ivan. O sudbini obitelji jugoslavenskih emigranata "narodnih neprijatelja" u Sovjetskom Savezu Graa Poli-Bobi, Mirjana. Dva izvjetaja o naseljavanju muslimana u Liku i Krbavu orali, Lovorka. Jedan ugovor o agrarnom poslovanju samostana Sv. Krevana na zadarskom podruju iz 1651. godine Jurii, Ivan. Primjedbe krajikih vlasti na popise teta prouzrokovanih u prekupskom dijelu posjeda zagrebake biskupije u razdoblju od 1784. do 1793. kad je bio inkorporiran u Bansku Hrvatsku Jurii, Ivan. Dravna trivijalna kola u Lasinji (1868-1872) Budak, Neven. Dva izvjetaja zanimljiva za povijest naeg isejenitva u kanadi i SAD (god. 1913. i 1924.) RADOVI 25, Zagreb, 1992, 376, ISSN: 0353-295 X. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanistike i drutvene znanosti. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Margeti, Lujo. Vijesti iz vjerodostojnih i krivotvorenih isprava o provali Tatara u hrvatske primorske krajeve (1242) Hajzsan, Robert. Gradianski Hrvati na vlastelinstvu "Rohunac-Solunak" u 16. stoljeu Budak, Neven. Pogranina gradska naselja sjeverne Hrvatske u 17. stoljeu Stani, Nika. Od emigracije do Rakovice: Eugen Kvaternik i njegova koncepcija ustanka u Hrvatskoj 1871. Kolar-Dimitrijevi, Mira. Kako se trgovako-obrtni muzej u Zagrebu pretvorio u etnografski muzej (Povodom obiljeavanja 140-godinjice rada Trgovako-obrtnike komore u Zagrebu) Vranje-oljan, Boena. Pitanje takozvanog gradianskog koridora - hrvatsko gledite Miroevi, Franko. Dubrovaka milijunaka afera i njezin utjecaj na politike odnose u Dubrovniku od 1921. do 1922. god. Oak, Ivan. Stjepan Radi i Rusija Maticka, Marijan. Zakonski propisi o vlasnikim odnosima u Jugoslaviji (1944-1948) Pavlievi, Dragutin. Krajiko zadruno zakonodavstvo 1807-1889. M a nj i p r i l o z i Jurii, Ivan. ivot predijalaca sa posjeda Pokupsko za vrijeme prve eksproprijacije (1784-1793) Oluji, Boris. Razlike u metodolokom pristupu izmeu dvije zbirke putopisa, "Britanski putnici u naim krajevima", Zdenka Leventala i "Na vratima Istoka", Omera Hadiselimovia Graa Lonza, Nella - Janekovi-Rmer, Zdenka. Dubrovaki "Liber de maleficiis" iz 1312-1313. godine orali, Lovorka. Mletaki kondotijer XVII stoljea: Zadranin Marko Ponte orali, Lovorka. Prilozi poznavanju ivotopisa zadarskog povjesniara Lorenza Fondre (1664-1709) Jurii, Ivan. Izvjee ugarskog Dvorskog vijea Josipu II o Ekskorporacijskoj komisiji Agii, Damir. Klub studenata povijesti Sveuilita u Zagrebu (1925-41) Dvadeset godina Zavoda za hrvatsku povijest (1 9 7 1 - 1 9 9 1) Goldstein, Ivo. U povodu dvadesete godinjice zavoda (odjela) za hrvatsku povijest (1971-1991) Strecha, Mario. Bibliografija radova lanova i suradnika Zavoda za hrvatsku povijest (1981-1991) Saeci monografija objavljenih 1981-1991 RADOVI 26, Zagreb, 1993, 376, ISSN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu. Lui, Josip (gl. ur.). Rasprave Margeti, Lujo. O vjerodostojnosti isprava unesenih u potvrdnice pape Grgura IX. iz 1227. godine Petri, Hrvoje. Prilog poznavanju srednjovjekovnih puteva u sredinjoj Hrvatskoj

Janekovi-Rmer, Zdenka. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izmeu prihvaenosti i odbaenosti orali, Lovorka. Prisutnost doseljenika sa istonojadranske obale u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljea Strecha, Mario. O pitanju utjecaja bekog sredita na kulturni identitet Zagreba u 19. stoljeu Pavlievi, Dragutin. Matija Majar Ziljski i Hrvati (1892-1992) Golec, Ivica. Narodni pokret na sisakom podruju 1903/1904. Vranje-oljan, Boena. Udio graanstva u upanijskim skuptinama u sjevernoj Hrvatskoj pred prvi svjetski rat Leek, Suzana. Pokuaji smanjivanja nepismenosti u banskoj Hrvatskoj poetkom 20. stoljea Oak, Ivan. Sudionici Oktobarske revolucije iz Siska i okolice Janjatovi, Bosiljka. Prilog o progonima hrvatskih politiara u Zagrebu za vrijeme karaorevievske estojanuarske diktature Kamberovi, Husnija. Radna obaveza u Bosni i Hercegovini od 1947. do 1952. godine O k r u g l i s t o l "D r a v a S l o v e n a c a, H r v a t a i S r b a". ZHP, 22. svibnja 1992. Boban, Ljubo. Kada je i kako nastala Drava Slovenaca, Hrvata i Srba Sirotkovi, Hodimir. O nastanku, organizaciji, dravnopravnim pitanjima i sukcesiji Drave SHS Kolar-Dimitrijevi, Mira. Gospodarsko-socijalni rad Narodne vlade Narodnog vijea Drave SHS 1918. godine Boban, Branka. Stjepan Radi i Drava Slovenaca, Hrvata i Srba Matkovi, Hrvoje. Svetozar Pribievi u danima postojanja Drave Slovenaca, Hrvata i Srba Sekuli, Ante. Hrvati iz junougarskih podruja u godinama od 1918. do 1920. Stri, Petar. Funkcioniranje Drave Slovenaca, Hrvata i Srba na primjeru otoka Krka Miroevi, Franko. Prilike u junoj Dalmaciji za vrijeme postojanja Drave Slovenaca, Hrvata i Srba M a nj i p r i l o z i vrljak, Kreimir. Humanist, polihistor i poligraf Giuseppe Rosaccio i Skradin Domazet, Mladen. Prilog prouavanju katelanskih bratovtina od 16. do poetka 19. st. Machiedo-Mladini, Norka. ivotni put dr. Ive Tartaglie Graa Hajszan, Robert. Naselja Veliki Boritof, Frakanava i Temerje na vlastelinstvu Kiseg u 15. i 16. stoljeu Jurii, Ivan. Dva priloga o razgranienju zagrebake biskupije i Banske Krajine potkraj 18. stoljea Preglednirad Margeti, Lujo. Prof. dr. Antun Cvitani - u povodu objavljivanja Statuta otoka Lastova Znanstveni skupovi Sikiri, Zvjezdana. "Petrinja 1592-1992" Sikiri, Zvjezdana. "Bitka kod Siska 1593" RADOVI 27, Zagreb, 1994, 404, ISSN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu. Strecha, Mario (izv. ur.). Janekovi-Rmer, Zdenka. Dr. Josip Lui (1924-1994) Rasprave Goldstein, Ivo. Povezanost hrvatskih zemalja u ranom srednjemu vijeku i lokacija bitke na Gvozdu 1097. godine Ani, Mladen. Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu orali, Lovorka. Bratovtina slavenskih doseljenika Sv. Jurja i Tripuna u Veneciji Lui, Josip. Dubrovani i Hasan paa Predojevi Budak, Neven. Rudnik u Rudama kraj Samobora od XV. do kraja XVII. stoljea Jurii., Ivan. Ekskorporacije u Banskoj Krajini od 1784. do 1800. Popovi, tefanija. Gospotija karievo Racko, Ljerka. Pozadina sukoba oko isticanja srpske zastave u Hrvatskoj na prijelazu iz XIX. u XX. stoljee Strecha, Mario. "... Mi smo Hrvati i katolici ..." Leek, Suzana. Seljako domainstvo i ekonomija: novi modeli historijskog istraivanja Prilozi za povijest Siska Budak, Neven. Sisak u ranom srednjem vijeku Karaman, Igor. Sisak kao trgovinsko-prometno sredite u XVIII-XIX. stoljeu Potrebica, Filip. Sisak za revolucije 1848. godine Golec, Ivica. Gospodarsko-politika i kulturna djelatnost Franje Lovria (1815-1910) Szabo, Agneza. Sudjelovanje graana Siska u sredinjim institucijama Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. Pavlievi, Dragutin. Uloga Siska u doba istone krize i bosanskog ustanka 1875-1878. godine Vranje-oljan, Boena. Demografske znaajke grada Siska na prijelazu stoljea Boban, Branka. Rezultati dosadanjih istraivanja o Antunu i Stjepanu Radiu Kolar-Dimitrijevi, Mira. Drutveno-ekonomski razvoj Siska 1919-1941. godine Diskusije Lovrenovi, Dubravko. Srednjovjekovna Europa. Definiranje pojmova, utvrivanje sadraja, omeivanje prostora Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest izmeu Istoka i zapada Stani, Nika. Hrvatska izmeu srednje i jugoistone Europe u 19. st. (od 1870-ih godina) Graa Jurii, Ivan. Joseph Friedrich Princ od Hildburghaussena i preustroj Karlovakog generalata 1737-1749. Agii, Damir. Iz korespondencije Antuna Radia Brandt, Miroslav. Povijesno mjesto Deklaracije o imenu i poloaju hrvatskoga knjievnoga jezika iz 1967. godine

Rezultati historiografije orali, Lovorka. Eros, grijeh i zloin RADOVI 28, Zagreb, 1995, 384, ISBN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Strecha, Mario (izv. ur.). Goldstein, Ivo - Strecha, Mario. Prof. dr. Josip Adamek (1933-1995) Vranje-oljan, Boena. Prof. dr. Igor Karaman (1927-1995) Popovi, tefanija. Bibliografija Igora Karamana Rasprave i lanci Margeti, Lujo. Neka pitanja etnogeneze Hrvata Purgari-Kui, Branka. Smrt sv. Ivana Trogiranina Grgin, Borislav. Senj i Vinodol izmeu kralja Matijaa Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471) orali, Lovorka. Hrvati u Chioggii od 15. do 18. st. Pavlievi, Dragutin. Eugen Kvaternik o istonom pitanju (1859-1868) Mirnik, Ivan. Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena Boban, Branka. Mladi Stjepan Radi o Srbima u Hrvatskoj i odnosima Hrvata i Srba (Stjepan Radi u zatvoru u Petrinji 1893. godine) Leek, Suzana. Literatura za seljatvo i njeno prihvaanje u selima Hrvatske i Slavonije od 1870. do 1900. Strecha, Mario. "Collegium hyeronymianum pro croatica gente" - Svetojeronimska afera Kolar-Dimitrijevi, Mira. O osnutku i radu Zagrebake burze do 1945. godine Dukovski, Darko. Istra s onu stranu zakona. Povijest istarskog brigantaggia i contrabanda - socijalno razbojnitvo ili cosa nostra istriana Knezovi, Marin. trajk hrvatskih sveuilitaraca u jesen 1971. godine u onodobnom tisku Historiografija Purgari-Kui, Branka. Dosadanja istraivanja o stecima Maticka, Marijan. O istraivanju povijesti Nezavisne Drave Hrvatske Graa Jurii, Ivan. Instrukcija Marije Terezije princu od Hildburghausena povodom osnivanja vojnog direktorija Jurii, Ivan. Saeci spisa o organizaciji Karlovake Vojne krajine od 1733 do 1763 iz ratnog arhiva u Beu Markus, Tomislav. Dokumenti o "Slavenskoj Lipi na slavenskom Jugu" Popovi, tefanija. Popis imanja Zagrebake upanije u doba ukidanja feudalnih odnosa Diskusija Budak, Neven. O knjizi Ive Goldsteina "Hrvatski rani srednji vijek" Goldstein, Ivo. Odgovor na diskusiju Nevena Budaka Znanstveni skupovi Leek, Suzana. Historisch-anthropologische Familienforschung des Balkanraums im interkulturellen Vergleich RADOVI 29, Zagreb, 1996, 420, ISSN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Strecha, Mario (izv. ur.). Rasprave i lanci Gross, Mirjana. Plaidoyer za profesionalnu historiografiju Margeti, Lujo. Regnum Croatiae et Dalmatiae u doba Stjepana II. Andri, Stanko. Crkvene ustanove srednjovjekovnog Iloka Grgin, Borislav. Osnovna obiljeja drutvenog razvoja zadarskog otoja u razvijenom srednjem vijeku Benyovsky, Irena. Privatni prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku Janekovi, Zdenka. Javni rituali u politikom diskursu humanistikog Dubrovnika Le Roy Ladurie, Emanuel. Ruralna civilizacija Sikiri, Zvjezdana. Graani Slobodnog i Kraljevskog Grada Zagreba prema Knjizi graana Cega, Fani. Povijest knjinice obitelji Garanjin Fanfonja u Trogiru s posebnim osvrtom na namjetaj i stare kataloge Boi-Buani, Danica. Glad, prosjaci, epidemije, higijenske i zdravstvene prilike u Dalmaciji krajem 18. i poetkom 19. stoljea Filipi, Vlatka. Grof Juraj Ori u preporodnom pokretu Vranje-oljan, Boena. Politika, znanstvena i visokokolska djelatnost Frana Vrbania Boban, Branka. Stjepan Radi u Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacijev Goldstein, Ivo. Stjepan Radi i idovi Janjatovi, Bosiljka. Stjepan Radi: progoni, suenje i ubojstvo 1919-1928. godine Dukovski, Darko. S ruba istarskog meuratnog drutva: romske obitelji u Istri 1918.-1938. Leek, Suzana. Seljaka obitelj u Hrvatskoj 1918-1960. Metoda usmene povijesti (oral history) Rihtman-Augutin, Dunja. Hrvatska narodna kultura i na zapadu i na istoku Metodologija i historiografija Pei aldarovi, Dubravka. Teorijski aspekti historije ena i enskih studija Agii, Damir. Hrvatska historiografija u posljednjih godinu dana (jesen 1995.-ljeto 1996.) Graa Matijevi-Sokol, Mirjana. Najstarija povijesna svjedoanstva o Zaboku orali, Lovorka. Iz povijesti Osorske biskupije: inventar biskupske palae iz 1742. godine Jurii, Ivan. Schellenburgova zaklada i njeni korisnici iz hrvatske Vojne krajine Popovi, tefanija. Popis imanja rijeke, varadinske, poeke i osjeke upanije, te ilokog i rumskog kotara (Srpska vojvodina) u doba ukidanja feudalnih odnosa

Duki, Ivan. "Studi" i "Plavi vjesnik" - pogled na istraivanja prodora i utjecaja zapadne popularne kulture u Hrvatsku (1936.-1965.) Bari, Nikica. Pisanje Veernjeg lista o hrvatsko-muslimanskim odnosima (oujak 1992.-oujak 1994.) Diskusija Koruni, Petar. Povjesniar koji rui osnovna naela povijesne znanosti Popis izdanja Upute suradnicima RADOVI 30, Zagreb, 1997, 372, ISBN: 0353-295X Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Strecha, Mario (izv. ur.) Rasprave i lanci Goldstein, Ivo. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine orali, Lovorka. Hrvati na mletakom otoku Muranu (XIV-XVII. stoljee) Jurii, Ivan. Financiranje Karlovakog generalata za njegova preustroja, 1746. godine Golec, Ivica. Prilog poznavanju poljoprivredno-umarskih odnosa u vojnom komunitetu Petrinja (1777-1871) Stani, Nika. Ideja o "slavenskoj uzajamnosti" Jna Kollra i njezina hrvatska recepcija Dobrovak, Ljiljana. idovi u hrvatskim zemljama 1848/1849. Koruni, Petar. Hrvatska dravna ideja E. Kvaternika 1861. godine: program o organizaciji hrvatske drave Matkovi, Stjepan. Saborski izbori 1897. u koprivnikom i novigradskom kotaru Kamberovi, Husnija. Zemljini posjedi obitelji Fadilpai - Prilog historiji bosanskih begova Rahten, Andrej. Politika zastupnika Slovenskog kluba u Carevinskom vijeu 1908-1911. Zeevi, Divna. Puki pamfleti Milana Obradovia Leek, Suzana. Nismo meli vremena za igrati se... - Djetinjstvo na selu (1918-1941) Janjatovi, Bosiljka. "Uvreda Velianstva": tei zloin u karaorevievskoj kraljevini Bari, Nikica. eljezniki promet i njegova zatita u NDH (1941-1945) Diskusija Posavec, Vladimir. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba Pl, Engel. Novi izvori za srednjovjekovnu topografiju Poege Moaanin, Nenad. Osmansko-turski porezni propisi i historijska geografija Bai, Petar - Kevo, Mario. O problemu postojanja jasenovakog logora nakon 1945. Posavec, Vladimir. Povjesniari i "povjesniari" Popis: "Radovi" 1-29 Popis izdanja "Instituta-Zavoda za hrvatsku povijest" RADOVI 31, Zagreb, 1998, 340, ISBN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Strecha, Mario (izv. ur.) Rasprave i lanci Koruni, Petar. Hrvatski nacionalni program i drutvene promjene za revolucije 1848/49. godine Vranje-oljan, Boena. Obiljeja demografskog razvoja Hrvatske i Slavonije 1860.-1918. Bari, Nikica. Uspostava i djelovanje uprave NDH u dijelovima Dalmacije nakon kapitulacije Italije (rujan 1943.-studeni 1944.) Jakovina, Tvrtko. Ameriki komunistiki saveznik? Krai prilozi Prlender, Ivica. Bratovtine Slanske kneije Dubrovake Republike: nakane i postignua Ravani, Goran. Prilog poznavanju prostitucije u Dubrovniku u kasnom srednjem vijeku orali, Lovorka. ivot i djelovanje kotorskih patricija u Mlecima od 16. do 18. stoljea Jandri, Berislav. O jednom aspektu uspostave partijskog monopola u Hrvatskoj 1946-1953 Kevo, Mario. Odjek ilasovih teoretskih priloga "Borbi" u hrvatskom tisku Diskusije Koruni, Petar. Povijesna struka i kritika hrvatske historiografije danas Goldstein, Ivo. Srpsko-hrvatsko pomirenje u historiografiji - pretpostavka ili posljedica politikog pomirenja? Rendi-Mioevi, Ivo. Hrvatsko srednjovjekovlje u nastavi povijesti Agii, Damir. Slika naroda jugoistone Europe u hrvatskim udbenicima povijesti za osnovnu kolu Problemi historiografije Rumenjak, Natalija. Socijalna povijest u trostrukoj perspektivi: International Rewiev of Social History, Geschichte und Gesellschaft, Archiv fr Sozialgeschichte Graa Markus, Tomislav. Hrvatske oblasti u vrijeme politikog pokreta 1848. godine. Odabrani dokumenti. RADOVI 32-33, Zagreb, 1999-2000, 520, ISBN: 0353-295X. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Strecha Mario (izv. ur.). Rasprave i lanci Laloevi, Vesna. Poloaj ena kod Huna prema izvjeu lana bizantskog poslanstva (godina 448/449.) Tomorad, Mladen. Priskove vijesti o Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448. (449.) na Atilin dvor Graanin, Hrvoje. Zapadnorimsko poslanstvo na Atilin dvor godine 449.

orali, Lovorka. Hrvati u mletakim strukovnim udrugama Koruni, Petar. Osnovice graanskog drutva u Hrvatskoj za revolucije 1848.-49. godine Duda, Igor. Elementi kozmopolitizma u Puli izmeu 1850. i 1918. godine Artukovi, Mato. Pregled srpske izdavake djelatnosti u Hrvatskoj (1883-1903) Bing, Albert. O amerikom utjecaju u Hrvatskoj Bari, Nikica. O problemu nacionalnog sastava andarmerije nakon sporazuma Cvetkovi-Maek Petri, Hrvoje. Imena u Drnju od 1918. do 1977. godine Metodologija historije Janekovi-Rmer, Zdenka. Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u postmoderni Okrugli stol o Stjepanu Radiu Boban, Branka. Pogledi Stjepana Radia na meunarodni poloaj Hrvatske i meunarodne odnose prije Prvog svjetskog rata Cipek, Tihomir. Politiki sustav "Podunavskog saveza drava i naroda" Janjatovi, Bosiljka. Radievi sukobi s reimima Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije Kolar-Dimitrijevi, Mira. Stjepan Radi i gospodarstvo Matijevi, Zlatko. Hrvatska puka stranka i Stjepan Radi (1919.-1928.) Matkovi, Hrvoje. Stjepan Radi i Hrvatski blok Matkovi, Stjepan. Politiki odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radievskoj ideologiji Miroevi, Franko. Stjepan Radi i HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1920. godine Leek, Suzana. Seljaka sloga i ukljuivanje ena u seljaki pokret (1925.-1929.) Sirotkovi, Hodimir. Radiev ustav neutralne seljake Republike Hrvatske iz 1921. godine itin, Toni. Prodor i pobjeda HSS-a u Dalmaciji (1923.-1928.) "T r i p l e x C o n f i n i u m" Slukan-Alti, Mirela. Karte kao izvor za ekohistorijska istraivanja tromee Roksandi, Drago. Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti Moaanin, Nenad. O problemima kartografske identifikacije obavijesti iz osmanskih popisa bosanskih krajita Frst-Bjeli, Borna. Toponimija i percepcija u prostoru Triplex Confiniuma: Morlakija Grnfelder, Anna Maria. Karte kao izvori za prouavanje senjskih uskoka Jurii, Ivan. Ekohistorija fortifikacijskih ambijenata u Karlovakom generalatu poetkom 18. stoljea Holjevac, eljko. Odnos narativnih i kartografskih izvora prema ekohistoriji Triplex Cofiniuma tefanec, Nataa. Kartografske obavijesti o gradovima na irem prostoru Triplex Confiniuma (1550.-1700.) Lazanin, Sanja. Kartografski i narativni izvori za Karlovaki generalat u prvoj polovici 18. stoljea Mlinari, Dubravka. Novovjekovne kartografske interpretacije prostora tromee na temelju izvora iz Zbirke Novak O povijesti Bosne i Hercegovine anjek, Franjo. "Krstjani" crkve bosanske Lovrenovi, Dubravko. Za novu sintezu bosanskog srednjovjekovlja okovi, Pejo. Pogledi o povijesti Bosne i crkvi bosanskoj Goldstein, Ivo. Povijest Bosne izmeu znanstvene spoznaje i politike manipulacije Izlaganja Stourzh, Gerald. Obrazloenje i ugroavanje ljudskih prava u europskoj povijesti Strecha, Mario. Snovi, iluzije, negacija, bijes i mrnja Diskusija Koruni, Petar. Odsjek za povijest i Hrvatski studiji: kriza povijesne struke se nastavlja U povodu izlaska Zbornika Mirjane Gross Raukar, Tomislav. U povodu Zbornika Mirjane Gross Stani, Nika. Prof. dr. Mirjana Gross, povjesniar 19. stoljea Janekovi-Rmer, Zdenka. Mirjana Gross: traganje za novim putevima povijesnog miljenja Strecha, Mario. U povodu izlaska Zbornika Mirjane Gross Bibliografija Herman, Vijoleta. Bibliografija radova o Prvom svjetskom ratu objavljenim u historijskim asopisima u razdoblju 1945-1998. god.