Δ∆ΗΜΟΣ Ν.

ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔ∆ΩΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/11/2013

Προηγούµενο Οικ. έτος (2013)

Οικ. έτος 2014
Αναµορφώσεις

Προϋπολογισθέντα µέχρι την 30/7/2013
Βεβαιωθέντα µέχρι την 30/7/2013

Κωδικός

Περιγραφή

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔ∆Α

01

ΠΡΟΣΟΔ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώµατα

0111

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔ∆Κ)
0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ∆.Κ.)

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

20 860 922.69

11 869 641.90

18 423 898.96

0.00

0.00

174 000.00

123 842.14

133 500.00

0.00

0.00

90 000.00

51 095.80

70 000.00

0.00

0.00

90 000.00

51 095.80

70 000.00

0.00

0.00

84 000.00

72 746.34

63 500.00

0.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

012

Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0121

Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21
0121.0001 Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
15 000.00
συγκοινωνιών (άρθρο200.00
21
0121.0002 Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων

28 000.00

19 894.00

20 000.00

0.00

0.00

0121.0003 Εσοδα από τέλη διέλευσης οπτικών ινών και δικτύων

11 000.00

488.34

500.00

0.00

0.00

0122.0001 Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών

30 000.00

52 164.00

40 000.00

0.00

0.00

02

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

180 000.00

92 107.83

100 000.00

0.00

0.00

021

Τόκοι κεφαλαίων

180 000.00

92 107.83

100 000.00

0.00

0.00

0211

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
180 000.00

92 107.83

100 000.00

0.00

0.00

0122

Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ∆ 24/9-20/10/1958)

0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
022

Έσοδα από επιχειρήσεις

03

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ Δ∆ΙΚΑΙΩΩΜΑΤΑ

8 630 194.86

5 201 352.63

8 089 653.72

0.00

0.00

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

8 610 194.86

5 197 797.62

8 083 653.72

0.00

0.00

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
8 596 194.86

5 196 403.92

8 080 653.72

0.00

0.00

4 000.00

1 393.70

3 000.00

0.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20 000.00

3 555.01

6 000.00

0.00

0.00

0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
0313.0001 Τέλος αποκοµµιδής µπαζών
0313.0002 Οικονοµική ενίσχυση από ανακύκλωση

034

Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ∆ 24/9-20/10/1958)

0341

Δ∆ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

0341.0001 Δ∆ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

20 000.00

3 555.01

6 000.00

0.00

0.00

2 521 000.00

1 530 106.67

1 942 000.00

0.00

0.00

687 000.00

372 517.22

526 000.00

0.00

0.00

0411.0001 Άδειες κατασκευής τάφων

60 000.00

30 350.00

50 000.00

0.00

0.00

0411.0002 Πώληση µαρµάρινων οστεοθηκών

10 000.00

4 950.00

5 000.00

0.00

0.00

200 000.00

89 780.00

120 000.00

0.00

0.00

25 000.00

11 150.00

25 000.00

0.00

0.00

40 000.00

20 890.00

3 000.00

0.00

0.00

20 000.00

5 960.00

10 000.00

0.00

0.00

30 000.00

13 375.00

20 000.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0417.0002 Δ∆ικαίωµατα χρήσης οστεοθηκών

70 000.00

53 240.00

70 000.00

0.00

0.00

0417.0003 Εσοδα από στολισµούς τελετών

60 000.00

30 360.00

60 000.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0417.0005 Χρήση ψυκτικού θαλάµου

50 000.00

24 560.00

50 000.00

0.00

0.00

0417.0006 Πώληση κεριών (παγκάρι)

30 000.00

14 617.22

22 000.00

0.00

0.00

0417.0007 Δ∆ικαιώµατα καθαριότητας τάφων

90 000.00

73 285.00

90 000.00

0.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 200 000.00

857 169.19

1 000 000.00

0.00

0.00

1 200 000.00

857 169.19

1 000 000.00

0.00

0.00

100 000.00

69 415.74

90 000.00

0.00

0.00

04

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ Δ∆ΙΚΑΙΩΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΩΝ

041

Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)

0411

Δ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου

0413

Δ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
0413.0001 Δ∆ικαιώµατα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής
0413.0002 Δ∆ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής

0414

Τέλος ανακοµιδής
0414.0001 Ανακοµηδή οστών

0415

Δ∆ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων
0415.0001 Δ∆ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων

0416

Δ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών
0416.0001 Δ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών

0417

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
0417.0001 Τέλη συντήρησης και ανάµατος καντηλιών

0417.0004 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου

043

Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0434

Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών
0434.0001 Συνδροµή από χρήση αθλητικών χώρων
0434.0003 Εσοδα από χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων

044

Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)
0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)

045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)
0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

046

Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)
0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

100 000.00

69 415.74

90 000.00

0.00

0.00

519 000.00

231 004.52

326 000.00

0.00

0.00

300 000.00

114 201.25

200 000.00

0.00

0.00

10 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

200 000.00

115 675.53

120 000.00

0.00

0.00

9 000.00

1 127.74

3 000.00

0.00

0.00

0461.0003 Τέλος χρήσης οπτικών ινών
0462

Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
0462.0001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

0468

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ∆ 24/9-20/10/1958)
0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ∆ 24/9-20/10/1958)

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

190 000.00

79 747.00

100 000.00

0.00

0.00

051

Φόροι

190 000.00

79 747.00

100 000.00

0.00

0.00

0512

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
70 000.00

79 747.00

80 000.00

0.00

0.00

120 000.00

0.00

20 000.00

0.00

0.00

0512.0001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
0514

Λοιποί φόροι
0514.0001 Λοιποί φόροι

06

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Δ∆ΑΠΑΝΕΣ

9 165 727.83

4 842 485.63

8 058 745.24

0.00

0.00

061

Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

9 165 727.83

4 842 485.63

8 058 745.24

0.00

0.00

0611

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)
8 842 904.26

4 630 939.25

7 644 980.48

0.00

0.00

201 882.38

403 764.76

0.00

0.00

20 000.00

9 664.00

10 000.00

0.00

0.00

6 643 006.98

1 145 882.02

4 369 934.32

0.00

0.00

0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)
0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)
0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)302 823.57

0615

ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000)
0615.0001 Επιχορήγηση γιά το θεσµό του σχολικού Τροχονόµου

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ∆Α

11

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

600 000.00

0.00

100 000.00

0.00

0.00

111

Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

600 000.00

0.00

100 000.00

0.00

0.00

1115

Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)
600 000.00

0.00

100 000.00

0.00

0.00

1115.0001 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)
12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΩΝ Δ∆ΑΠΑΝΩΩΝ

64 404.00

0.00

23 000.00

0.00

0.00

121

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

64 404.00

0.00

23 000.00

0.00

0.00

1213

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών
1213.0001 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ∆ γιά πρακτική Εξάσκηση

1214

5 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

1214.0006 Επιχορήγηση για µισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ

40 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1214.0010 Εκλογική αποζηµίωση

19 404.00

0.00

20 000.00

0.00

0.00

5 268 802.98

666 081.50

3 762 634.32

0.00

0.00

402 729.76

519 650.00

339 471.60

0.00

0.00

317 130.00

519 650.00

339 471.60

0.00

0.00

85 599.76

0.00

0.00

0.00

0.00

4 866 073.22

146 431.50

3 423 162.72

0.00

0.00

0.00

146 431.50

0.00

0.00

0.00

800 990.00

0.00

800 990.00

0.00

0.00

2 589 976.49

0.00

2 000 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400 771.72

0.00

0.00

1323.0012 Επιχορήγηση για προµήθεια αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ∆.Ν.Σ.

147 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1323.0013 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταµείο

221 400.00

0.00

221 400.00

0.00

0.00

1 090 000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

16 706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

Λοιπές επιχορηγήσεις

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

131

Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων
1311.0001 Επιχορήγηση από ΣΑΤΑ

1312

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)
1312.0001 Επιχορήγηση ΟΣΚ γιά συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

132

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321

Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα
1321.0001 Πρόγραµµα "Πράσινη ζωή στην Πόλη (ΠΕΠ - Αττικής)

1323

Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ
1323.0002 Επιχορήγηση από Επιχ/κό Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ"
1323.0003 Πρόγραµµα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόµου Σµύρνης
1323.0005 Επιχορήγηση από ΚΑΠΕ -102

1326

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
1326.0005 Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΠΧ στα 6ο - 9ο Δ∆ηµ.Σχολεία οδού Θράκης Προγραµµατική ΟΣΚ
1326.0006 Κατασκευή προσθήκης Α.Π.Χ. στα 1ο -10ο Δ∆ηµ. Σχολεία οδού Κοραή (προγ/κή σύµβαση)

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

435 500.00

344 653.27

349 500.00

0.00

0.00

151

Προσαυξήσεις και πρόστιµα

415 500.00

328 993.27

329 500.00

0.00

0.00

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ∆ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)
15 000.00

9 408.13

15 000.00

0.00

0.00

150 000.00

186 216.38

200 000.00

0.00

0.00

190 000.00

73 079.52

100 000.00

0.00

0.00

1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ∆ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)
1512

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)
1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

1513

Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)
1513.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)

1514

Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)
1514.0001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών

1518

3 049.24

4 000.00

0.00

0.00

50 000.00

57 240.00

10 000.00

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

20 000.00

15 660.00

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00

15 660.00

20 000.00

0.00

0.00

Καταπτώσεις εγγυήσεων
1518.0001 Καταπτώσεις εγγυήσεων

1519

10 000.00

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων
1519.0001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

152

Παράβολα

1522

Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)
1522.0001 Παράβολα αδειών καταστηµάτων και µουσικών οργάνων

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ∆Α

274 300.00

135 147.25

134 800.00

0.00

0.00

161

Εσοδα από επιχειρήσεις

5 000.00

643.29

2 000.00

0.00

0.00

1611

Εσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις
5 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

1619.0001 Δ∆ικαιώµατα χρήσης ακαθάρτων (υπέρ Δ∆ήµου)

0.00

592.25

0.00

0.00

0.00

1619.0002 Δ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγών ακαθάρτων (υπέρ ΕΥΔ∆ΑΠ 22%)

0.00

51.04

0.00

0.00

0.00

25 500.00

24.80

2 800.00

0.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

24.80

300.00

0.00

0.00

1629.0001 Δ∆ικαιώµατα χρήσης ακαθάρτων (υπέρ Δ∆ήµου)

7 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

1629.0002 Δ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγών ακαθάρτων (υπέρ ΕΥΔ∆ΑΠ 22%)

3 000.00

0.00

500.00

0.00

0.00

243 800.00

134 479.16

130 000.00

0.00

0.00

1699.0001 Παράβολα άδειας διαµονής αλλοδαπών

50 000.00

16 965.00

20 000.00

0.00

0.00

1699.0002 Παρακράτηση για δηµοσιεύσεις παροχών υπηρεσιών

10 000.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

1699.0004 Παράβολα ιθαγένειας

10 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1699.0005 Εισφορές µελών

95 000.00

30 230.00

35 000.00

0.00

0.00

1699.0006 Συνδροµές από πρόγραµµα αθλοδιακοπών

70 000.00

55 740.00

60 000.00

0.00

0.00

1611.0001 Δ∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων
1619

Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

162

Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

1623

Δ∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµένων οχηµάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)
1623.0001 Εσοδα από σύστηµα αυτόµατης ενοικίασης ποδηλάτων

1624

Έσοδα από την κατασκευή , επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)
1624.0002 Εσοδα από απωλεσθέντα αντικείµενα

1629

Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

169

Λοιπά έκτακτα έσοδα

1699

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

1699.0007 Υπέρ Δ∆ήµου (Λογιστική Τακτοποίηση)

0.00

24 565.14

0.00

0.00

0.00

1699.0009 Εσοδα από ασφάλεια

0.00

799.50

0.00

0.00

0.00

1699.0010 Λοιπά έκτακτα έσοδα

3 000.00

6 179.52

2 000.00

0.00

0.00

1699.0011 Εσοδα από ανακύκλωση συσκευών

5 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1699.0012 Εσοδα απο Ασφαλιστική Εταιρεία
2

ΕΣΟΔ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΩΝ ΕΤΩΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΩΤΗ ΦΟΡΑ

1 573 000.00

1 029 250.36

802 000.00

0.00

0.00

21

ΕΣΟΔ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

1 569 000.00

1 029 250.36

802 000.00

0.00

0.00

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

1 569 000.00

1 029 250.36

802 000.00

0.00

0.00

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
100 000.00

8 327.71

20 000.00

0.00

0.00

2114.0001 Δ∆ικαιώµατα σύνδεσης σε αποχετευτικό δίκτυο

5 000.00

0.00

1 500.00

0.00

0.00

2114.0002 Δ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγού ακαθάρτων (υπερ Δ∆ήµου 20%)

3 000.00

0.00

500.00

0.00

0.00

2114.0003 Δ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγού ακαθάρτων (υπέρ ΕΥΔ∆ΑΠ 22%)

2 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

30 000.00

3 594.21

5 000.00

0.00

0.00

200 000.00

128 578.13

150 000.00

0.00

0.00

1 000 000.00

583 485.42

400 000.00

0.00

0.00

100 000.00

196 939.96

100 000.00

0.00

0.00

2119.0005 Εσοδα από τέλη διαφήµισης (Ν.1900/90)

3 000.00

24.93

2 000.00

0.00

0.00

2119.0006 Εσοδα από τέλη διαφήµισης (Ν.2880/01)

2 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

120 000.00

108 200.00

120 000.00

0.00

0.00

2119.0009 Δ∆ικαιώµατα χρήσης οστεοθηκών

3 000.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2119.0010 Δ∆ιακιώµατα καθαριότητας τάφων

1 000.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2111.0001 Από τέλη καθαριότητας
2114

2115

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
2115.0001 Από λοιπές περιπτώσεις ΤΑΠ

2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
2119.0001 Από τέλη στάθµευσης αυτοκινήτων (Πρόστιµα Κ.Ο.Κ.)
2119.0003 Έσοδα από παρακρατηθείσα τακτική ενίσχυση (Ν.1828/89)
2119.0004 Από λοιπά Τακτικά Εσοδα

2119.0008 Δ∆ικαιώµατα χρήσης οστεοφυλακίων

22

ΕΣΟΔ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ

4 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

4 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα
2211.0001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα

3 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2211.0002 Εσοδα από ανακύκλωση οχηµάτων

1 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 884 555.69

5 364 777.15

5 685 647.11

0.00

0.00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ∆ΑΝΕΙΑ

1 300 000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

312

Δ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

1 300 000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3122

Δ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)
3122.0001 Δ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµιδεπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97)

1 300 000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

5 584 555.69

5 364 777.15

5 685 646.11

0.00

0.00

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα

4 446 840.70

3 424 693.10

3 706 209.80

0.00

0.00

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
300 000.00

37 703.35

120 000.00

0.00

0.00

3214.0001 Καθαρισµός φρεατίων ΕΥΔ∆ΑΠ

6 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

3214.0002 Τέλη και δικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

2 500.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

4 138 340.70

3 386 989.75

3 581 209.80

0.00

0.00

1 137 714.99

1 940 084.05

1 979 436.31

0.00

0.00

1 137 714.99

1 940 084.05

1 979 436.31

0.00

0.00

10 467 300.00

2 338 241.71

7 090 300.00

0.00

0.00

4 463 300.00

2 327 370.43

4 070 900.00

0.00

0.00

435 000.00

236 106.44

425 000.00

0.00

0.00

5 000.00

2 052.00

5 000.00

0.00

0.00

400 000.00

234 054.44

400 000.00

0.00

0.00

30 000.00

0.00

20 000.00

0.00

0.00

1 011 300.00

483 500.29

806 900.00

0.00

0.00

400 000.00

196 700.98

300 000.00

0.00

0.00

40 000.00

10 284.00

25 000.00

0.00

0.00

4122.0002 Χαρτόσηµο αµοιβών αιρετών

4 000.00

680.08

2 000.00

0.00

0.00

4122.0003 20% ΟΓΑ από αµοιβές αιρετών

1 000.00

151.27

1 000.00

0.00

0.00

3211.0001 Τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού
3214

3219

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης

Λοιπά έσοδα
3219.0001 Από λοιπές περιπτώσεις

322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα
3221.0001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΩΝ

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111

Εισφορά υπέρ του Δ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
4111.0001 Υπέρ Σύνταξης Δ∆ηµάρχου
4111.0002 Υπέρ Σύνταξης

4112

Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας
4112.0001 Υπέρ ειδικής εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο)

412

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121

Φόροι µισθωτών υπηρεσιών
4121.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών

4122

Φόροι και χαρτόσηµο Δ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών Δ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
4122.0001 Φόρος αιρετών

4123

4122.0004 Χαρτόσηµο και φόρος εισοδήµατος από οικοδοµές

7 000.00

1 221.35

8 000.00

0.00

0.00

4122.0005 20% ΟΓΑ από οικοδοµές

2 000.00

237.68

2 000.00

0.00

0.00

4123.0001 Φόροι προµηθευτών & εργολάβων

150 000.00

50 424.03

100 000.00

0.00

0.00

4123.0002 Φόροι Ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ

120 000.00

94 010.14

120 000.00

0.00

0.00

1 000.00

213.13

1 000.00

0.00

0.00

500.00

42.63

500.00

0.00

0.00

35 000.00

16 179.57

30 000.00

0.00

0.00

4 000.00

802.50

3 000.00

0.00

0.00

35 000.00

13 260.11

30 000.00

0.00

0.00

140 000.00

64 110.19

120 000.00

0.00

0.00

4124.0008 Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11

25 000.00

17 498.38

25 000.00

0.00

0.00

4124.0009 Υπέρ ΤΕΑΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

27 000.00

12 952.41

20 000.00

0.00

0.00

4124.0010 Υπέρ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

7 000.00

4 317.56

7 000.00

0.00

0.00

4124.0011 Χαρτόσηµο ΤΕΑΔ∆Υ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

1 400.00

345.16

1 400.00

0.00

0.00

4124.0012 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο ΤΕΑΔ∆Υ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

1 400.00

69.12

1 000.00

0.00

0.00

4124.0013 Απόδοση εισπραττόµενου ΦΠΑ

5 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

4124.0014 Υπέρ Δ∆ΟΥ

5 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

2 429 000.00

1 364 724.29

2 172 000.00

0.00

0.00

1 200 000.00

647 989.34

1 000 000.00

0.00

0.00

750 000.00

475 702.60

750 000.00

0.00

0.00

40 000.00

28 074.24

40 000.00

0.00

0.00

7 000.00

3 080.97

7 000.00

0.00

0.00

250 000.00

117 253.27

200 000.00

0.00

0.00

4 000.00

885.12

2 000.00

0.00

0.00

160 000.00

87 551.50

160 000.00

0.00

0.00

4131.0009 Τ.Π.Υ. - ΝΠΔ∆Δ∆ (Ν. 103/75)

3 000.00

848.64

3 000.00

0.00

0.00

4131.0010 ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Υγείας

2 000.00

690.09

2 000.00

0.00

0.00

4131.0011 ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Πρόνοιας

4 000.00

1 545.33

3 000.00

0.00

0.00

Φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ

4123.0003 Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
4123.0004 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
4124

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δ∆ηµοσίου
4124.0002 Υπέρ Δ∆ήµου
4124.0003 Υπέρ ΤΑΚΕ - ΤΠΟΕΚΕ
4124.0004 Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ∆. 1%
4124.0005 Υπέρ Aλληλεγγύης 2%

413

Ασφαλιστικές εισφορές

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία
4131.0001 Υπέρ ΙΚΑ
4131.0003 Υπέρ ΤΥΔ∆ΚΥ
4131.0004 Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ
4131.0005 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
4131.0006 Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ∆.Υ.
4131.0007 Υγειονοµική περίθαλψη Δ∆ηµοσίου
4131.0008 ΤΠΔ∆Υ

4132

4131.0012 ΤΑΥΤΕΚΩΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ

2 000.00

693.27

2 000.00

0.00

0.00

4131.0013 Ταµείο Νοµικών

2 000.00

409.92

1 000.00

0.00

0.00

4131.0015 Υπερ ΕΟΠΠΥ

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

588 000.00

243 039.41

667 000.00

0.00

0.00

250 000.00

117 677.57

350 000.00

0.00

0.00

4142.0001 Υπέρ Συλλόγου

15 000.00

9 642.00

15 000.00

0.00

0.00

4142.0002 Υπέρ Δ∆ιατροφής

3 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220 000.00

107 770.30

220 000.00

0.00

0.00

4142.0009 Υπέρ ΕΕΤΗΔ∆Ε

70 000.00

5 916.36

70 000.00

0.00

0.00

4142.0010 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ∆ηµοσίων Συµβάσεων

20 000.00

2 033.18

10 000.00

0.00

0.00

Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
4132.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

414

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ∆
4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ∆

4142

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4142.0003 Παρακράτηση για δηµοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση
4142.0008 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Δ∆άνεια Υπαλλήλων)

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΩΝ

6 004 000.00

10 871.28

3 019 400.00

0.00

0.00

421

Επιστροφές χρηµάτων

6 004 000.00

10 871.28

3 019 400.00

0.00

0.00

4211

Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
4 000.00

10 871.28

5 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 400.00

0.00

0.00

6 000 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

0.00

0.00

3 000 000.00

0.00

0.00

4219.0002 Περικοπές αποδοχών από κρατήσεις µισθοδοτικών καταστάσεων

0.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

4211.0001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
4212

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

4214

Επιστροφή εν γένει χρηµάτων
4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

4219

Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4 772 080.54

4 772 080.54

7 149 715.70

0.00

0.00

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 772 080.54

4 772 080.54

7 149 715.70

0.00

0.00

511

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

1 171 737.00

2 020 883.32

4 098 464.94

0.00

0.00

5111

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα
1 171 737.00

2 020 883.32

4 098 464.94

0.00

0.00

5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

512

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

5121

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα
5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

5122

3 600 343.54

2 751 197.22

3 051 250.76

0.00

0.00

233 950.00

2 751 197.22

3 051 250.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26 519 873.68

43 521 496.09

0.00

0.00

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις
5122.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις
3 366 393.54
Σύνολα:

Δ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

51 200 865.90

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔ∆ΩΩΝ

15/11/2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΩΣΗ
Προηγούµενο Οικ. έτος (2013)
Οικ. έτος 2014
Αναµορφώσεις

Προϋπολογισθέντα µέχρι την 30/7/2013
Βεβαιωθέντα µέχρι την 30/7/2013

Κωδικός

Περιγραφή

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔ∆Α

01

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

20 860 922.69

11 869 641.90

18 423 898.96

0.00

0.00

ΠΡΟΣΟΔ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

174 000.00

123 842.14

133 500.00

0.00

0.00

02

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

180 000.00

92 107.83

100 000.00

0.00

0.00

03

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ Δ∆ΙΚΑΙΩΩΜΑΤΑ

8 630 194.86

5 201 352.63

8 089 653.72

0.00

0.00

04

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ Δ∆ΙΚΑΙΩΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΩΝ

2 521 000.00

1 530 106.67

1 942 000.00

0.00

0.00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

190 000.00

79 747.00

100 000.00

0.00

0.00

06

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Δ∆ΑΠΑΝΕΣ

9 165 727.83

4 842 485.63

8 058 745.24

0.00

0.00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔ∆Α

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ∆Α

6 643 006.98

1 145 882.02

4 369 934.32

0.00

0.00

11

ΕΣΟΔ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

600 000.00

0.00

100 000.00

0.00

0.00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΩΝ Δ∆ΑΠΑΝΩΩΝ

64 404.00

0.00

23 000.00

0.00

0.00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

5 268 802.98

666 081.50

3 762 634.32

0.00

0.00

14

Δ∆ΩΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔ∆ΟΣΙΕΣ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

435 500.00

344 653.27

349 500.00

0.00

0.00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ∆Α

274 300.00

135 147.25

134 800.00

0.00

0.00

2

ΕΣΟΔ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΩΝ ΕΤΩΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΩΤΗ ΦΟΡΑ

1 573 000.00

1 029 250.36

802 000.00

0.00

0.00

21

ΕΣΟΔ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

1 569 000.00

1 029 250.36

802 000.00

0.00

0.00

22

ΕΣΟΔ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ

4 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

6 884 555.69

5 364 777.15

5 685 647.11

0.00

0.00

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ∆ΑΝΕΙΑ

1 300 000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

5 584 555.69

5 364 777.15

5 685 646.11

0.00

0.00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΩΝ

10 467 300.00

2 338 241.71

7 090 300.00

0.00

0.00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΩΝ

4 463 300.00

2 327 370.43

4 070 900.00

0.00

0.00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΩΝ

6 004 000.00

10 871.28

3 019 400.00

0.00

0.00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4 772 080.54

4 772 080.54

7 149 715.70

0.00

0.00

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 772 080.54

4 772 080.54

7 149 715.70

0.00

0.00

51 200 865.90
Δ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

26 519 873.68

43 521 496.09

0.00

Σύνολα:
Χρήση 2014

0.00
Σελίδα 1 από 1