ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΩΝ Δ∆ΗΜΩΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ∆.Δ∆.

µόνο τα µη σκιασµένα πεδία µε την ένδειξη "0,00" / ποσά σε ευρώ)

(Συµπληρώνονται
Α/Α Στήλης :

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔ∆ΩΩΝ

Γραµµή 1

Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

ΟΜΑΔ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΩΔ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(µείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των
προνοιακών επιδοµάτων

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (επιλέξτε από
πτυσσόµενη λίστα)
1

2

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
2014) - Ετήσιοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.
Στόχοι
2014)

3

Παράδειγµα συµπλήρωσης του πίνακα για ΟΤΑ µε
Π/Υ: 333.000 €
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Α΄Τρίµηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β' Τρίµηνο

6µηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέµβριος

Γ' Τρίµηνο

9µηνο

Οκτώβριος

Νοέµβριος

Δεκέμβριος

Δ∆' Τρίµηνο

12µηνο

Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο) Η
ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ
ΜΕ "0"

673 479

673 479

2 020 436

673 479

673 479

673 479

2 020 436

4 040 873

673 479

673 479

673 479

2 020 436

6 061 309

673 479

673 479

673 479

2 020 436

8 081 745

0

8 081 745

0

673 479

Γραµµή 2

Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόµατα

(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Γραµµή 3

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

3 762 634

0

0

150 000

150 000

300 000

250 000

250 000

250 000

750 000

1 050 000

300 000

350 000

350 000

1 000 000

2 050 000

500 000

500 000

712 634

1 712 634

3 762 634

0

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα
από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δ∆ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις,
πρόστιµα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα

10 949 454

0

912 454

912 454

912 454

2 737 363

912 454

912 454

912 454

2 737 363

5 474 727

912 454

912 454

912 454

2 737 363

8 212 090

912 454

912 454

912 454

2 737 363

10 949 454

0

0

Γραµµή 4

Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές,
πρόστιµα, πρόσοδοι από περιουσία)

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ
Σύνολο Γραµµής 4
Γραµµή 5

Έσοδα ΠΟΕ προηγούµενων ετών (Εκτίµηση
εισπράξεων)

(32 - 85) (Εκτίµηση εισπράξεων)

802 000

0

66 833

66 833

66 833

200 500

66 833

66 833

66 833

200 500

401 000

66 833

66 833

66 833

200 500

601 500

66 833

66 833

66 833

200 500

802 000

11 751 454

0

979 288

979 288

979 288

2 937 863

979 288

979 288

979 288

2 937 863

5 875 727

979 288

979 288

979 288

2 937 863

8 813 590

979 288

979 288

979 288

2 937 863

11 751 454

0

182 463

0

50 000

10 000

10 000

70 000

10 000

10 000

10 000

30 000

100 000

10 000

10 000

10 000

30 000

130 000

10 000

10 000

32 463

52 463

182 463

0

Γραµµή 6

Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρηµάτων+(31)_Εισπράξεις από
δάνεια

7 090 301

0

339 242

339 242

339 242

1 017 725

339 242

339 242

339 242

1 017 725

2 035 451

339 242

339 242

339 242

1 017 725

3 053 176

339 242

339 242

3 358 642

4 037 125

7 090 301

0

Γραµµή 7

Χρηµατικό Υπόλοιπο

(5)_Χρηµατικό υπόλοιπο

7 149 716

0

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

7 149 716

0

38 018 313

0

9 191 724

9 301 724

9 301 724

13 495 741

9 401 724

9 401 724

9 401 724

13 905 741

20 251 766

9 451 724

9 501 724

9 501 724

14 155 741

27 257 791

9 651 724

9 651 724

12 906 221

17 910 238

38 018 313

0

Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο) Η
ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ

A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ∆ΩΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ

ΟΜΑΔ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΩΔ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γραµµή 1

Κόστος προσωπικού

(60)_Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Γραµµή 2

Προνοιακά επιδόµατα

(674)_Προνοιακά επιδόµατα

Γραµµή 3

Δ∆απάνες για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης

(65)_Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης

Γραµµή 4

Δ∆απάνες για επενδύσεις

(7)_Επενδύσεις
(81)_Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους

Γραµµή 5

Πληρωµές ΠΟΕ

Γραµµή 6

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

Γραµµή 7

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Επιδόµατα

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
2014) - Ετήσιοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.
Στόχοι
2014)

Μάρτιος

Α΄Τρίµηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β' Τρίµηνο

6µηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέµβριος

Γ' Τρίµηνο

9µηνο

Οκτώβριος

Νοέµβριος

Δεκέμβριος

Δ∆' Τρίµηνο

12µηνο

10 326 391

0

860 533

860 533

860 533

2 581 598

860 533

860 533

860 533

2 581 598

5 163 196

860 533

860 533

860 533

2 581 598

7 744 793

860 533

860 533

860 533

2 581 598

10 326 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 507

0

17 209

17 209

17 209

51 627

17 209

17 209

17 209

51 627

103 254

17 209

17 209

17 209

51 627

154 881

17 209

17 209

17 209

51 627

206 507

0

7 809 974

0

100 000

200 000

200 000

500 000

250 000

550 000

250 000

1 050 000

1 550 000

800 000

800 000

800 000

2 400 000

3 950 000

1 000 000

1 000 000

1 859 974

3 859 974

7 809 974

0

1 352 500

0

350 000

300 000

200 000

850 000

70 000

70 000

70 000

210 000

1 060 000

50 000

50 000

50 000

150 000

1 210 000

50 000

50 000

42 500

142 500

1 352 500

0

5 346 409

0

445 534

445 534

445 534

1 336 602

445 534

445 534

445 534

1 336 602

2 673 204

445 534

445 534

445 534

1 336 602

4 009 807

445 534

445 534

445 534

1 336 602

5 346 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο Γραµµής 6

5 346 409

0

445 534

445 534

445 534

1 336 602

445 534

445 534

445 534

1 336 602

2 673 204

445 534

445 534

445 534

1 336 602

4 009 807

445 534

445 534

445 534

1 336 602

5 346 409

0

8 192 407

0

682 701

682 701

682 701

2 048 102

682 701

682 701

682 701

2 048 102

4 096 203

682 701

682 701

682 701

2 048 102

6 144 305

682 701

682 701

682 701

2 048 102

8 192 407

0

4 030 300

0

335 858

335 858

335 858

1 007 575

335 858

335 858

335 858

1 007 575

2 015 150

335 858

335 858

335 858

1 007 575

3 022 725

335 858

335 858

335 858

1 007 575

4 030 300

0

753 824

0

38 018 313

0

5 503 184

0

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δ∆ηµοσίου και τρίτων

(82)_Λοιπές αποδόσεις

Γραµµή 9

Αποθεµατικό

(9)_Αποθεµατικό

B.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)

Γ.

Δ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ

Δ∆1

Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.)

43 521 496

Δ∆2

Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.)

43 521 496

Ε.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ∆ΩΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ (Β)

0

(85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ

Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούµενου οικ. έτους (π.χ 2013)

0

ΤΟ  ΠΕΔΙΟ  ΔΕ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
2 791 834

2 841 834

2 741 834

8 375 503

2 661 834

2 961 834

2 661 834

8 285 503

16 661 007

3 191 834

3 191 834

3 191 834

9 575 503

26 236 510

3 391 834

3 391 834

4 244 308

ΑΝΑΜΟΡΦΩΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

6 399 890

6 459 890

6 559 890

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5 120 237

6 739 890

6 439 890

6 739 890

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5 620 237

3 590 759

Η περίοδος της οποίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη
συµπλήρωση του αριθµού 1 στα διπλανά πεδία

2.  Τα  σκιασμένα  πεδία  με  την  ένδειξη  "0"  υπολογίζουν  ή  ελέγχουν  αυτόματα  ορισμένα  πεδία  εγγραφών  του  πίνακα  που  υποβάλλεται  σε  ηλεκτρονική  μορφή.    
3.  Στο  τμήμα  των  Εσόδων,  το  Χρηματικό  Υπόλοιπο  πρέπει  να  συμπληρωθεί    μία  φορά  στη  στήλη  1  (Τρέχουσα  Στοχοθεσία)  και  με  τη  συμπλήρωσή  του  ενημερώνεται  αυτόματα  η  
γραμμή  Α  "Σύνολο  Εσόδων  (με  χρηματικό  υπόλοιπο),  αθροίζοντας  το  σχετικό  ποσό  στη  μηνιαία  στοχοθεσία.  
4.  Στο  τμήμα  των  εξόδων  ο  κωδ.:  674_Προνοιακά  επιδόματα  πρέπει  να  συμπληρωθεί  μόνο  μία  φορά  στη  Γραμμή  2  "Προνοιακά  επιδόματα"  και  με  τη  συμπλήρωσή  του  αυτόματα    
ενημρώνεται  η  Γραμμή  6"Μεταβιβάσεις  σε  Τρίτους".
5.  Στο  τμήμα  των  εξόδων  η  Γραμμή  9  "Αποθεματικό"  πρέπει  να  συμπληρωθεί  μόνο  στη  στήλη  1  "Τρέχουσα  στοχοθεσία  έτους"  και  αυτόματα  ενημερώνεται  η  στήλη  του  12μήνου  
με  το  ίδιο  ποσό.  Το  ποσό  του  αποθεματικού  αθροίζεται  μόνο  στα  ετήσια  σύνολα  των  στηλών  1  και  21  και  δεν  περιλαμβάνεται  στα  μηνιαία  Σύνολα  Εξόδων.
6.  Η  Γραμμή  Γ.  "Διαφορά  για  συμφωνία  Π/Υ  ",  η  οποία  πρέπει  να  συμπληρωθεί  με  το  ποσό  του  ΚΑΕ  85_"Προβλέψεις  μη  Είσπραξης  βεβαιωμένων  κατά  τα  ΠΟΕ",    αποσκοπεί  στον  
έλεγχο  της  ταύτισης  των  ποσών  της  ετήσιας  στοχοθεσίας  εσόδων  και  εξόδων  με  τα  αντίστοιχα  σύνολα  του  Π/Υ.  Τα  σχετικά  ποσά  αποτυπώνονται  στις  Γραμμές  Δ.1  και  Δ.2..
7.  Στη  στήλη  22  ελέγχεται  η  ταύτιση  των  εγγραφών  των  στηλών  1  και  21  και  η  τιμή  που  καταδεικνύει  ορθή  κατάρτιση  του  ΟΠΔ  είναι  το  μηδέν  (0).  
8.  Στην  περίπτωση  αναμόρφωσης  των  στόχων  εντός  του  έτους,    συμπληρώνεται  ο  αριθμός  1  στα  πεδία  της  γραμμής  Ζ.  των  στηλών  που  αντιστοιχούν  στην  περίοδο  της  οποίας  
αναμορφώθηκαν  οι  στόχοι  (μήνες  /  τρίμηνα  /  σωρευτική  περίοδος  μηνών).    Στους  προηγούμενους  μήνες  αναγράφονται  ως  στόχοι  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  π/υ  κατά  την  
περίοδο  αυτή  (στοιχεία  που  ενσωματώθηκαν  στη  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο  ΥΠΕΣ).

Σελίδα  1  από  1

753 824

0

38 018 312

0

5 503 184

6 259 890

6 309 890

6 309 890

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 580 237

1 021 280

6 259 890

6 259 890

8 661 913

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1.ΟΠΟΙΑΔ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΩΝ ΠΙΝΑΚΩΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔ∆ΙΑ ΑΥΤΩΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ∆ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ,
ΚΑΘΙΣΤΩΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

Οδηγίες συµπλήρωσης του Πίνακα 5.Α

11 027 977

ΤΟ  ΠΕΔΙΟ  ΔΕ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Απλήρωτες Υποχρεώσεις
Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)

Ζ

Φεβρουάριος

(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά
έξοδα(+) (66)_Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοιπά έξοδα

Γραµµή 8

ΣΤ.

Ιανουάριος

6 882 260

1

Related Interests