INVESTICIONI PROGRAM IZGRADNJA FARME ZA PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA

/e 4)*++)+++.++ 5)+++)+++.++ 9 ::.) Po0<o!"iv"e&no #z&instvo UKUPNO U-e.++ (()*++)+++.++ ' U-e.> (++ .Rezime investiciono !"o "#m# U$%!n# v"e&nost investiciono !"o "#m# '''''''''''''''(()*++)+++.++ O& iznos# (()*++)+++./e % !"ocentim# 6 ")8") N#ziv () Pos0ovn# 1#n$# .++ O& to #6 Z# osnovn# s"e&stv# Z# is7"#n% $o$# '''''''''''''''''''''''''''''''''' 4)*++)+++./e #z&instv# ''''''''''''''''' 4)*++)+++.( ==.++ U-e.++ '''''''''''''''''''''''''''''''''' 5)+++)+++.++ ''''''''''''''' 5)+++)+++./e !os0ovne 1#n$e 2Fon&#3 ' So!stveno %-e.

++ 5)+++)+++.++ (()*++)+++. &abavka osnovnog jata' osamnaesto nedeljni% koka nosilja' od "000 komada predstavlja takodje predmet investiranja. Potrebni uredjaji i oprema za realizaciju ovog programa su takodje predmet investiranja i tu prvenstveno spadaju kavezi sa mogucnoscu automatskog %ranjenja i izdjubrivanja. #. O!is %0# #n<# )laganje u izgradnju objekta )laganje osnovno jato )laganje u opremu )laganj u is%ranu koka UKUPNO Iznos . +.()O!is i sv"7# investici<e Program podrazumeva formiranja farme za !"oizvo&n<% $onz%mni7 ?ivins$i7 <#<# $#!#citet# @+++ $o$# nosilja i to u objektu koji je takodje predmet investiranja. *. Radni prostor koji ce slu iti za ovu delatnost ce biti sme!ten na jednom spratu u povr!ini "#x11 metara dok $e ostali deo prostora na jednom spratu posluziti kao prostor za sme!taj repro materijala i za sme!taj uslovno receno gotovi% proizvoda odnosno nji%ovo pakovanje.++ ()*++)+++. ")8" 1.++ =)@++)+++. ) programu je predvidjena i instalacija ras%ladne komore koja ce posluziti za skladistenje sve i% jaja (ime bi se izbegao rizik uskladi!tenja i o(uvao kvalitet kako bi krajnji potro!a(i bili zadovoljni i privrzeni predmetnom proizvodu.++ . Objekat ce biti dimenzija u osnovi 80x11 metara u varijanti p+1. Programom je predvidjena i nabavka me!aone sto(ne %rane koja $e u prvom redu koristiti za is%ranu sopstvenog jata . Program predvidja investi"#n<e is$0<%-ivo % osnovn# s"e&stv# dok ce nedostajuca obrtna sredstva obezbediti sam investitor sto ce u konkretnom slucaju zna(iti da $e potrebna %rana za ovaj proces predstavljati u(e!$e investitora i kao takva ce biti finansijski prikazana u ovom programu.)@++)+++. Realizacijom ovog programa uposlili bi se svi (lanovi poljoprivrednog gazdinstva' (ime bi se dao !iri dru!tveni zna(aj ovom programu. Realizacijom ovog investicionog programa omogu$ilo bi se stvaranje povoljnijeg ambijenta u gazdinstvu i ostvario povoljan finansijski rezultat.

tin# Kont#$t te0eAon ..) Osnovni !o&#ci o investito"% Ime nosioc# #z&instv# P"ezime D#n)mesec. o&in# "o&<en<# JM1G 1"o< !o0<o!"iv"e&no #z&instv# O!.tin# "e ist"#ci<e 1"o< n#mens$o te$%ce "#c%n# Pos0ovn# 8#n$# A&"es# st#nov#n<# O!.

3 za skladi!tenje proizvoda. 2akodje je potrebno i predvideti jedan deo objekta za Ao"mi"#n<e "#s70#&ne $omo"e ras%ladnog kapaciteta " .000 ".000 180. O!is !"oizvo&# . &a samom kraju napominjemo da je potrebno izvr!iti i 8etoni"#n<e i0i #sA#0ti"#n<e dvori!ta objekta tako da bi se postigla jedna zaokru ena celina.eno !it#n<e ot!#&ni7 vo&# kao i upravno poslovni deo u kome se nalazi i prostor koji $e biti preuredjen u prodajni. Objekat koji $e se nalazti u o$o0ini A0e$sinc#.)@++)+++.) P0#ni"#ni Aizic$i o8im !"oizvo&n<e ")8" 1.om. <)m) .g.okosje djubre =)=) Pot"e8#n !os0ovni !"osto" i inA"#st"%$t%"# Potreban poslovni prostor za ovu vrstu proizvodnje je !"oizvo&n# 7#0# u kojoj $e biti smesteni kavezi sa kokama' objekat u kome $e biti sme!tene me!aona sto(ne %rane ' prostorija za pakovanje i deklarisanje proizvoda i prostorije za skladistenje konzumni% jaja ' )z sve ovo neop%odan je i tzv ) Ane$s o8<e$t# koji slu i za odmor'presvla(enje i %igijenu zaposleni% radnika. Planirani obim sredstava za izgradnju objekta iznosi .onzumna jaja 1zlu(ena koka nosilja ..O!stin# A0e$sin#c $e biti mo&e"no iz 0e&#' %c"t#n % s$ic#m# $#t#st"# ne!o$"etnosti i radjen je !o !"o<e$t% z# ov% v"st% !"oizvo&n<e. Objekat ce takodje sadr ati s#nit#"no is!"#vn% vo&%. =). "e. +. Oko objekta je potrebno izvrsiti asfaltiranje terena $ime bi se re!ilo pitanje odvoda atmosferski% voda. Ovde se mo e pomenuti i $o$os<e &<%8"ivo koje ljudi koriste za ba!te tako da bi se moglo kroz kompenzacioni aranzman od poljoprivredni% proizvodjaca dobiti odredjena koli(ina kukuruza. /atim kao nu ni proizvod ce se javiti iz0%-en# $o$# nosilja. . *.++ &in#"# .0"*. Ko0) 1.Objekat je !ov"sine **+ $vm u osnovi.000 .om.. .ada govorimo o paleti proizvoda koja ce se formirati na farmi tu u prvom redu imamo u vidu Sve?# <#<# koja ce biti strate!ki proizvod koji $e u ukupnim pri%odima u(estvovati sa preko -0 .=)Osnovni !o&#ci o !0#ni"#nom !os0ov#n<% =)() O!is !"oizvo&# .

&alazi se blizu nekoliko ve$i% gradova gde svakako spadaju .rusevac i &is. *. #. ". Projektovani koeficient nosivosti <e *= 9 dok je projektovani koeficijent smrtnosti ( 9. 0o$#ci<# !os0ov#n<# i mesto Ovde je bitno napomenuti da $e se $o$e nosi0<e koje su predmet investiranja nabaviti sa os#mn#est ne&e0<# starosti i da $e prema iskustvenim normama pronositi vec u n#"e&no< ne&e0<i) 1zlu$enom kokom se smatra ono koka koja je n#!%ni0# 4..++ &in#"#.=)5) P"oizvo&n<#.-*0'00 (>. meseci. S#st#v 7"#ne z# nosi0<e $o<# 8i se $o"isti0# % !"oizvo&n<i i $o<# <e !"oizve&ene % so!stveno< me. #. ne&e0<e tako da kada odbijemo period od sedamnaest nedelja zakljui(ujemo da ce t%"n%s t"#<#ti (. :) N#ziv $om!onente .+ Ve?#no z# ov#< &eo n#!omin<emo &# <e !"e iz"#&e ovo st%&i<e $ons%0tov#n i se$to" s!eci<#0ist# $o<i <e svo<im i&e<#m# i z#$0<%-cim# &o!"ineo izvo&<en<% !#"#met#"# $o<i s% %neti % ov% st%&i<%) =okacija poslovanja je u okolini 8leksinca' Opstina 8leksinac' koje se nalazi na magistralnom put 8leksinac</itkovac uz sam auto put >eograd ? &is. +.ukuruz 6oja 7riz 6uncokretova sacma 8ditivi9premiksi'kreda'so' riba:. Proces proizvodnje bi u najve$em delu bio #%tom#tizov#n kada je u pitanju pojenje'%ranjenje i izdjubrivanje koka i kaveza a poluautomatizovan kada je u pitanju sakupljanje jaja i nji%ovo pakovanje. >lizina ovi% gradova i dostavno vozilo' omogu$i$e !o<#-#no !"is%stvo n# ovim 0o$#0itetim# i 8o0<e !ozicioni"#n<e A#"me n# t"?ist%) . 4a no za ovaj program je da $e gazdinstvo uposliti lice koje $e stru(no voditi procesom proizvodnje i koje $e omogu$iti punu primenu zoo te%ni(ki% mera na farmi.#oni sto-ne 7"#ne6 ")8" 1. )kupno za 100 kilograma UKUPNO !o <e&nom $i0o "#m% 9 "0 *0 10 " 1" <)m) kg kg kg kg kg Ko0) 50 *0 10 " 1" cen# -'00 *"'00 +0'00 15'00 <<<< iznos "#0'00 "00'00 +00'00 80'00 "00'00 1. ) proiozvodnji bi se vodilo ra(una o za!titi koka tako da bi se u vodu i %ranu dodavali potrebni vitamini i lekovi cime bi se postigao minimalan postotak gubitka proizvodnog potencijala. Obim sredstava za nabavku opreme za @+++ $o$# nosi0<# iznosi =)@++)+++.

=)@) Pot"e8n# o!"em# Osnovno jato bi$e nabavljeno isklu(ivo u zemlji dok $e oprema zbog svoji% cena biti nabavljena iz %voz# ali i iz zemlje u zavisnosti od odnosa kvalitet cena i od licencirani% proizvodja(a sa apsolutno najve$im povoljnostima kada je u pitanju relacija kvalitet<cena uz napomenu da $e jedan od klju(ni% uslova biti i du ina garancije koju je spreman da pruzi proizvodja( opreme. &apominjemo da veliki deo plasmana ovi% proizvoda ide preko firme Profi komerc iz 8leksinca ali i direktnom dostavom proizvoda malim trgovinskim radnjama. 5) Po&#ci o t"?i. 6 obzirom da se investitor posredno ve$ bavio ovim poslom i zadrzao dobre odnose on je u tom smislu z#$0<%i-io % ovo"e o !os0ovno'te7ni-$o< s#"#&n<i koji se nalaze u prilogu programa na njegovom kraju.t% Potencijalni kupci ovi% proizvoda su veliki objekti odnosno restorani dru!tvene is%rane kao i trgovinski objekti. veliki koeficijent obrta' i to da je investitor vec dugo na odredjeni nacin u ovom poslu ' i da poseduje sopstvene povrsine pod kulturama koje su osnova za izradu koncentrata ' investito" /e s#m o8ez8e&iti o8"tn# s"e&stv# tako da ona ne/e 8iti !"e&met Ain#nsi"#n<# ovog investicionog programa.++ &in#"#. Obim sredstava predvidjen za osnovno jato iznosi ()*++)+++. @) O8"tn# s"e&stv# 1maju$i u vidu da je investicioni program vezan za proizvodnju proizvoda koji je deo potro!a(ke korpe i koja sama po sebi ima 9posmatraju$i dane vezivanja. .++ &in#"# pod pretpostavkom da je veli(ine "000 komada i da cena !o $om#&% iznosi =:+. 1zlu(ene koke $e biti prodate specijalizovanoj klanici koja se nalazi u okruzenju 8leksinca.

000 "..000 180.000'00 +"0.000'00 (().g. *.000'00 +."1*.n<i !"i7o& o& !"o&#<e !"oizvo&# "8 1."00.++ 4) EAe$ti !0#ni"#no !os0ov#n<# 4)() Go&i.000'00 (()*++)+++. O!is !"oizvo&# .)+++."00..000 Cen# 5'00 00'00 *'00 Iznos 10.++ BBB St"%$t%"# investi"#n<# ")8" () .000.800.om .) N#ziv Pos0ovn# 1#n$# 2Fon&3 Po0<o!"iv"e&no #z&instvo UKUPNO 9 ::.( ==.> (++ iznos 4)*++)+++.++ (()*++)+++.:) Re$#!it%0#ci<# %$%!ni7 %0# #n<# ")8" 1. Kom) 1.++ .oko!je djubre UKUPNO <)m) . +. +.0"*.++ 5)+++)+++. #.000'00 +50.om . *.000'00 #.000'00 1. O!is %0# #n<# )laganje u izgradnju objekta )laganje osnovno jato )laganje u opremu )laganj u is%ranu koka UKUPNO Iznos *.onzumna jaja 1zlu(ena koka nosilja .

n<i "#s7o&i 4).+ &in#"# ")8") 1.800.+00 Iznos #.)() T"o. #.@4)>++.000'00 *0'00 8.g.000'00 +0. +. Osnovno jato UKUPNO Sto!#9 " 1 100 v"e&nost Iznos +.000'00 1.000 500 + Cen# 1-'*0 "0'00 1.g. N#ziv 7"#niv# .). )kupno za 100 kilograma UKUPNO !o <e&nom $i0o "#m% 9 "0 *0 10 " 1" <)m) kg kg kg kg kg Ko0) 50 *0 10 " 1" cen# -'00 *"'00 +0'00 15'00 <<<< iznos "#0'00 "00'00 +00'00 80'00 "00'00 1. ".**)+++. Ko0) **0."00.**#. #.++ 4).) T"o.000'00 *.+ U &#0<o< "#z"#&i /emo $o"istiti cen% $oncent"#t# o& (>. :) N#ziv $om!onente .++ 4).000'00 1.000'00 .)=) T"o. *."00.-*0'00 (>..000'00 1.$ovi ene" i<e ")8" () .$ovi #mo"tiz#ci<e ")8" N#ziv s"e&stv# 1 Procesna oprema * Objekat +.C m+ m+ Ko0) "0.000 #00 *0 Cen# Iznos "'00 *"0.000'00 . *.)+++)+++. .) Go&i.ukuruz 6oja 7riz 6uncokretova sa(ma 8ditivi9premiksi'kreda'so' riba:.000'00 *".) =) N#ziv ene" ent# 6truja 4oda Ogrevno drvo UKUPNO <)m) ."00'00 +0. .-00'00 5).000'00 +.000'00 10".$ovi is7"#ne i "e!"om#te"i<#0# 6 obzirom da ce se koncentrat proizvoditi u sopstvenoj me!aoni sto(ne %rane potrebno je izra(unati njegovu cenu izrade@ ")8" 1.800.oncentrat 91*0grAdanAkoka.g.4).++ . +. 7rit 4itamin 8>B UKUPNO <)m) ..

)54@)+++.++ 5)>@+)+++.++ 5>@)+++.++ .++ :):++)+++.++ .++ K#m#t# *.++ ()>*+)+++.) K#m#tn# sto!# (+ 9 2st#v0<en# ve/# $#m#t# z#"#& sv#$e event%#0nosti3 =) Ro$ ot!0#te !et o&in# 5) K"e&it n#$on "e<s !e"io&# o& o&in% &#n# *).)5) T"o.000'00 411 *".+(( UKUPNO P"os) o&isn<e D% *).000'00 +00.++ ():@+)+++.++ ():@+)+++.@)+++.@+)+++.++4 .++ (:@)+++.++ .++* .++: .++ ::+)+++.++ An%itet .++ ==+)+++.$ovi 8"%to z#"#&# Programom je predvidjeno uposljavanje pet novi% radnika u proizvodnji' i jednog rukovodioca farme i mlina za sto(nu %ranu sa visokom strucnom spremom.++ . Radnik u proizvodnji *.4).++ 5>@)+++. Rukovodioc proizvodnje UKUPNO 1")izv") " 1 St")s!"em# 1"%toCmes)C" 1"%toC o&) 14 1".++ ():@+)+++.++ ():@+)+++.++ ' .000'00 (). ")8" O!is 1.$ovi #n%itet# i !0#n ot!0#te $"e&it# () K"e&it z# osnovn# s"e&stv# 4)@++)+++.++ ()*(@)+++.):) T"o.)@) Ost#0i T"o.)=(+)+++.++ ' *).)(5@)+++.++ 4).++ .000'00 -00.++ =)=++)+++.++)+++.++ ' ' ' Ot!0#t# ():@+)+++.++ ' (+)4.++> .@+)+++.@+)+++.++ ():@+)+++.000'00 dinara 4).++ ():@+)+++.@)+++.)(5@)+++.)54@)+++.+(+ .$ovi Ostali to!kovi u koje su pobrojani tro!kovi ambalaze' tro!kovi trzista' kao i tro!kovi ptt' i ostali nepredvidjeni tro!kovi projektovani su na *00.++ Go&in# .

*)..)4)Re$#!it%0#ci<# t"o.800'00 *88.*00.000'00 *)::=)*++.000'00 .)@@*).)*) 1i0#ns %s!e7# z# o&in% $o"is/en<# $#!#citet# St#v$e UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI 2ro!kovi repromaterijala 2ro!kovi energije 2ro!kovi amortizacije 2ro!kovi zarada Ostali 2ro!kovi DO1ITAK *) Ocen# e$onoms$e eAi$#snosti *)() E$onomi-nost !"o "#m# Dkonomi(nost programa merena kao odnos ukupni% pri%oda i ras%oda iznosi (.000'00 1.000'00 *00.000.000'00 *.$ov# !"oizvo&n<e Pozici<# 2ro!kovi repromaterijala 2ro!kovi energije 2ro!kovi amortizacije 2ro!kovi zarada Ostali 2ro!kovi UKUPNI RASHODI Iznos #.-0".++. *)=) V"eme v"#/#n<# %0# #n<# 4reme vra$anja ulaganja mereno kao odnos ukupni% ulaganja i planirane dobiti iznosi =.4).) Sto!# #$%mi0#tivnosti !"o "#m# 6topa akumulativnosti programa merena kao odnos dobiti i ukupni% ulaganja iznosi =+ .000.. o&ine s tim !to bi ovoj period trebao iznositi prema va e$oj politici banke pet godina da bi se mo #o %ve/#v#ti Aizi-$i o8im !"oizvo&n<e kao i osvajanje novi% te%nologija za uve$anje koeficijenta nosivosti.-0".++ 4)..++ .*00.000'00 *00.>. Iznos (()..++ #.000'00 1.++ *)::=)*++.800'00 *88..)+++.000'00 *.

$o<% /e on# investi"#ti % &#0<e !"o.i"iv#n<e $#!#citet# i stv#"#n<e novi7 te7no0o i<#) P"o "#m <e % !ot!%nom s$0#&% s# !os0ovnom !o0iti$om 8#n$e) T"?i. -ime se ovom !"o "#m% &#<e .tveni zn#-#<) . izvo&i se z#$0<%-#$ &# # R#z0ozi z# ov#$#v z#$0<%-#$ s% s0e&e/i @ Omo %/%<e se %!os0<#v#n<e ce0o$%!no !o0<o!"iv"e&no #z&instv# Uvec#v# se Aizi-$i o8im !"oizvo&n<e i &o8it A#"me.>) Z#$0<%cn# ocen# !"o "#m# N# osnov% sve # iz0o?eno t"e8# !o&"?#ti % ce0osti) % ovom !"o "#m%.i"i &"%.te z# !#0et% !"oizvo&# <e !ot!%no !o$"iveno i ov#< !"o "#m %!"#vo !"oisti-e iz "e#0no ve/e t"#?n<e z# !"e&metnim !"oizvo&im#) P"o "#m omo %/%<e %"e&no se"visi"#n<e $"e&itni7 o8#vez#) N# osnov% e$onoms$i7 !o$#z#te0<# !"o "#m o&#<e %tis#$ e$onomi-no #$%m%0#tivno "#zvo<no !"o "#m# i P"o "#m mo?e &# !os0%?i $#o inici<#0n# $#!is0# z# ost#0# #z&instv# $o<# im#<% i&e<% z# ot!o-in<#n<e svo<e !"oizvo&n<e.