Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic: "Thỏa hiệp với Pep là quy t !"nh n#u nh$t tron# !

%i tôi" &P'( "Xin dành tặng quyển sách này cho gia đình và bạn bè, cho những người đã u!n " cạnh t!i, t#ong những ngày vui và những ngày bu$n% &!i c'ng tặng cu(n sách này cho t)t c* những t#+ ,- ngoài .ia, những người c*- th)y -ình .hác bi/t nhưng .h!ng h0a nh12 đư3c v4i đời% 54i những t#+ ,- như th6, t!i -u(n n7i à c8 vi/c .hác bi/t% 9ãy à ch:nh -ình% &!i đã t$n tại và thành c!ng th,o cách )y"%

)i*u +ao n#,%i Th-y .i/n !0 m1 !2u cu3n tự truyện b4n# nh5n# 67n# côn# 89ch !:i b;n# v< !=i !an# !,>c c? th #iới n#,@n# m: AarcaB Cua l%i 8/ của IbraD nh5n# b9 mEt thFm cun# b9 +G 1 Hou Iamp !,>c hJ l:: Ibra !0 b" Pep 64n mKtD c$m !oLn mMi +1 th9ch cL nhFn !/ !Nn# h;a với "!Lm hMc tr7 n#oan"D ph?i ph-c v- vô !iOu 8iện cho Pe++iBBB ! n mQc tuyệt vMn#D b tRc và +uSt ph?i #i?i n#hệB ;<=>< ?@ ABC ;DEA &F Pep Tuar6iolaD UVW của AarcelonaD tron# b: ve+t XLm và #,Yn# mKt tr2m trMn#D nhZn tôi với Lnh mRt n#hi n#=iB H#ày $yD tôi !0 n#h< Pep là m:t UVW [nD t$t nhi*n 8hôn# ph?i là m:t Pourinho hay IapelloD nh,n# c\n# ch$p nhEn !,>cB Hh,n# +au !; tôi bi t mZnh !0 l2mB .$y là m]a Thu n^m _``a và tôi !an# +3n# tron# #i$c mY th%i thY $u của mZnhB Tôi !,>c chYi cho !:i b;n# hay nh$t th #iới và !,>c chào !;n b1i b`B``` I.W t=i Iamp HouB Tôi !an# !i tr*n mFyB Hh,n# 8hôn# hoàn toàn nh, th B I; nh5n# thQ rLc r,1i !,>c vi t tr*n bLoB UM b?o tôi là m:t #0 X$u Xa và tôi !0 thEt +ự 8h; 8h^n !/ ch$p nhEn n;B Hh,n# 8ZaD tôi !0 1 IVA mà mZnh mu3nB Uelena và bMn trc c\n# vui vcB Ihdn# tôi c; m:t c^n nhà 6e th,Yn# 1 f+plun#ue+ 6e Vlobre#at và tôi c?m th$y tràn !2y +inh lựcB Vàm +ao c; chuyện #Z !,>c chQg "Ihào cEu" h Pep n;i h "i AarcaD chdn# tôi luôn #i5 chFn mZnh tr*n mKt !$t"B "WFn#D" h tôi tr? l%i h "T3t thôi"B

"i !Fy chdn# tôi 8hôn# lLi Xe jerrari và Por+che ! n +Fn tEp"B Tôi #Et !2uD c3 8hôn# tỏ ra thô lk theo cLi 8i/u Xe c: thZ li*n quan quLi #Z 1 !Fyg Hh,n# tôi tự hỏi: "l3t c-c ôn# ta mu3n #Zg Thôn# !iệp ôn# ta mu3n truyOn !i là #Zg Tôi y*u nh5n# chi c Xe của mZnhD chdn# là !am m* của tôiB Hh,n# tôi l% m% nhEn ra 6-n# S của PepB mi/u nh,: .nn# n#h< là mZnh !Kc biệt"B Wào th%i !i/m $yD tôi !0 nhEn ra Aarca #i3n# nh, m:t n#ôi tr,%n#B ILc c2u thủ !Ou r$t 6e th,Yn# và tôi 8hôn# #Kp v$n !O #Z với hMB i !Fy c7n c; PaXoellD n#,%i b=n c\ th%i c7n 1 pqaX và InterB Hh,n# thEt +ự là 8hôn# c; ai c, XG nh, n#ôi +ao c?B i !FyD hM làm mMi thQ !,>c b?oB Tôi 8hôn# h>p với 8i/u +inh ho=t $yB Hh,n# tôi n#h<: Thôi thZ ch$p nhEn vEyB Tôi hMc cLch th9ch n#hiD tôi c3 tỏ ra h7a !Nn# và 6e th,Yn#B Ti% n#h< l=i tôi th$y mZnh thEt !i*n rNB Pino laiolaD n#,%i !=i 6iện và là n#,%i b=nD !0 n;i với tôi: "Ihuyện #Z X?y ra với anh th g Tôi ch? nhEn ra anh n5a"B Pà !dn# là 8hôn# ai nhEn ra tôi thEtD 8/ c? nh5n# n#,%i thFn nh$tB Tôi !0 tr1 n*n tc nh=tD vFn# l%i và hoàn toàn 8hLc với con n#,%i của ch9nh mZnh tn th%i c7n 1 PalmoB )u3t c? qu0n# !%i tr,ớc 8hi ! n Aarca tôi chr c; 6uy nh$t m:t tri t lS: !i con !,%n# của ri*n# mZnhB Tôi chsn# m?y may quan tFm ! n việc n#,%i ta n#h< #ZD tôi chLn #hJt nh5n# luEt lệ và mMi +ự Lp !KtB H;i m:t cLch 6e hi/u nhJ: tôi th9ch nh5n# tay v,>t !tn !ỏB

Thật là kỳ quặc. Messi, Xavi, Iniesta, nói chung là cả nhóm cư xử như h c sinh vậ!. "h#ng c$u th% ha! nh&t th' gi(i c) gật *$u t+ư(c m i l,i -./ 0ả1. 2 Italia n'u -./ 0ả1 nhả! l3n, c$u th% s4 h5i6 7/i8c qu9i g: ;hải nhả!7. &9G< 9CHI 5JC ;KA 9?5 ALD XDMA Hh,n# #i%BBB tôi 8hôn# c7n n;i nh5n# #Z mZnh th9ch n5aB Tôi chuy/n +an# n;i nh5n# #Z tôi n#h< mMi n#,%i +u th9chB Tôi ! n +Fn tEp tr*n chi c pu6i của IVA c$p và !Qn# #Et !2u vFn# l%i nh, hNi c7n !i hMcB Tôi chsn# c7n !,>c chMc #hvo !Nn# !:i của mZnhB ThEt chLnB Zlatan 8hôn# c7n là ZlatanB Hh,n# n#ay c? nh, th D tôi vwn 8h1i !2u m]a b;n# của mZnh r$t t3tB Ihdn# tôi #iành )i*u Idp chFu xuB Tôi !0 tỏa +Ln#D th3n# tr" trEn !$uB Hh,n# tôi !0 là m:t n#,%i 8hLcB Tôi !0 c3 im lKn# làm nh, th/ 8hôn# c; #Z n#hi*m trMn#D nh,n# tin tôi !i !iOu !; r$t n#uy hi/mB Ph?i 8h]n# tôi !L mới hay !,>cB Tôi ph?i la hJt và làm nh5n# !iOu !i*n rNB Ti% thZ tôi ph?i Jm t$t c? nh5n# !iOu $y tron#

th/ là n#.n# !Ou ph?i qua chFn Pe++i và tôi 8hôn# c7n !.i r| hYn là t*n mEp !2n !:n tuyệt v%i 8co mMi n#.n# 8ho?n# th%i #ian tuyệt v%i $y 8hôn# tNn t=i lFuB mhi tr1 l=i TFy Aan HhaD th?m hMa !0 ! nD m:t cLch chEm r0iB P:t !>t tuy t rYi !0 ! nB IQ nh.%n# b.n# !Lm c?nh +Lt !an# c3 bLm theoB Tôi !0 làm nhiOu thQ 8h]n# !i*n tron# !%i mà chsn# m?y may +uy n#h< vO chdn#B Ti% thZ tôi !an# 1 tr*n ndiD lLi chi c Xe tr. !Qn# l=i tôi c\n# mu3n mZnh vEn !:n#B Tôi ldc nào c\n# lLi Xe !i*n cuNn#B Tôi hay ph.COA &PC &9@A9 &9Q &H 9RC Pe++i !0 1 Aarca tn 8hi 'y tu[i và !..Yn# t9ch #ZB Th nh.a tnn# th$y tuy t tr.>c chYi thQ b.i: "Tôi 8hôn# mu3n !L b*n cLnh ph?i n5aD tôi mu3n vào #i5a"B Hh.n#B URn nJm tôi vào b. nh.n# ch? c7n vui vc #ZB Tôi thEm ch9 !0 n#h< ! n chuyện tn bỏ b.>c vEn hành Xun# quanh hRnB Pe++i t$t nhi*n chYi r$t hayB Hh.%i vZ 8hôn# b" th.1i $yB Tron# !:iD l3i chYi !.n# !L của mZnh n5aB Tr*n +Fn tôi luôn ph?i !.n# Pep !0 hy +inh tôiB .n# Pe++i l=i l*n ti n# phàn nànB INI . chim tr%iB Tôi là n#. hỏn# nKn#B Hh.n#.>c tự 6o nh.>t tuy tB H#ay c? 8hi cu:c +3n# nh.n# t3iB PMi !. tron# !ôi #i2y m]a Ut và cLi Lo 8hoLc mỏn#B Ihdn# tôi lLi chi c pu6i và +uSt n5a thZ toi m=n#B Ihi c Xe m$t lLi 8hi Xu3n# !Ni và tôn# vào m:t bQc t.n# bFy #i% tôi !0 ! n và #hi bàn nhiOu hYnB Th là hRn ! n #Kp Pep và n.n# y_z 8m{h tr*n chi c Por+che Turbo của mZnhD bỏ l=i +au l.%n# !LB I? ph2n b*n ph?i Xe h.$y là +ự thEtB URn nh3t tôi 1 tr*n tuy n !2uB .%i TFy Aan Hha ch. là quy t !"nh n#u nh$t của tôi tron# !%iB Tr*n +Fn tôi vwn thi !$u r$t b3cD nh.ớc !Fy vEyB i 8hu vực tôi 1D n#Mn !Ni ph9a tr.%iB . con ch.>t tuy t thEt nhanh và tEn h.n# trun# l: là v" tr9 của tôi và Pep thZ ch? c2n hỏi han #ZB URn ![i chi n thuEtD tn }hyhy +an# }hzh' với tôi !L cao nh$t và Pe++i n#ay +au l.1n# th%i #ian tho?i mLi hi m hoi của mZnhB Hh.n# chdn# tôi !0 c.ớc AarcelonaD Xe cQ b^n# qua trLi rNi va ph?i +u3tB PinoD t*n mEp !2n !:nD ph?i n.%i hi/u l2m S tôiD rdm r.%n# rLc r.a của IVAB URn 8hôn# #Kp v$n !O #Z với cLi môi tr.%i luôn mu3n t=o ra 8hLc biệtB Hh.n# !LB lNi TiLn# +inh tớiB Ihdn# tôi ! n pre và thu* m:t chi c Xe tr.>c nuôi n$n# tron# v^n h.

%i thEt của ZlatanB lNi tôi n#h<: T=i +ao ph?i ch"u !ựn# th nàyg Tôi c. m:t chi c jiatB Pà !dn# vEy thEtB Pep bi n tôi thành m:t c2u thủ !Yn #i?n hYn và tệ h=i hYnB I? !:i b" ?nh h.>c cu:c +3n# thEt +ự mà mZnh mu3nD con n#.>cB H u h= th$p #iL tr" tôi ! n th thZ ban !2u chi*u m: tôi làm #Zg URn bỏ ra hàn# !3n# tiOn của IVA chr !/ tr$n Lp tôi hay +aog Pep ph?i n#h< vO c? _ chdn# tôi và b2u 8hôn# 8h9 tron# !:i chQg Tôi là b?n h>p !Nn# c. tiOn màB Tôi !Fu ph?i thỏa hiệp với l\ UVW n#u Xu•nB Tôi c.~mB Pe++i là n#ôi +ao màB H*n Pep n#he theoB Hh. #iL tr" cao nh$t !:iB Tôi quL !Rt tiOnB TXi8i Ae#iri+tain &#iLm !3c th/ thao Aarca 8hi $y h PW( b?o tôi ph?i ! n n. th/ tZm niOm vui và ch^m lo cho #ia !Znh của mZnhB .n# tôi c\n# #hi h t bàn này ! n bàn 8ia màB URn !Fu th/ thay ![i c? !:i b.n# tôi !0 ! n n.n# chr vZ m:t c2u thủ !.1n# b1i !iOu !. m:t chi c jerrari tron# 8hi Pep l=i 6]n# nh.B mhi chi c Xe tuy t lao !iD tôi l=i c?m nhEn !.%i b=n !0 b?o tôi nh.i chuyện với PepB P:t n#.i chuyện với UVWB Tôi 8hôn# th9chD nh.

n#uNn th/ lực cho việc $y"B URn +uy n#h<D hRn ldc nào c\n# tỏ ra tr2m t. chi n tranh l=nh mà thôiB )au bu[i n.i thsn# nhJD tôi hi/u ôn# !an# hy +inh tôi cho nh5n# c2u thủ 8hLcB . nJt +> +ệtB Tôi btn lKp l=i: "H u ôn# n#h< tôi ! n 8i m chuyện thZ cQ n.>c nh. mua m:t chi c jerrari vO và lLi n.i chuyệnB Tôi ! n với thLi !: h t +Qc r| ràn# là chr mu3n !3i tho=i chQ 8hôn# ph?i cho?n# nhauB Tôi n.i chuyện"B URn !Lp: "T3t thôiD tôi th9ch th?o luEn với c2u thủ"B "Th tôi vào v$n !O nhJB •n# 8hôn# +G 6-n# !dn# n^n# lực của tôiB H u c2n m:t trun# phon# #hi bànD ôn# n*n mua In‚a#hi hay m:t ai 8hLcB Tôi c2n 8ho?n# tr3n# và !.Tự truyện của Ibra: Ibra € chi n tranh l=nh với #0 Tuar6iola "rLc r. ona."h^ng" 2h_.2 Lua#dio a à. vEyB Wà b$t ch$p v" tr9 mớiD tôi vwn #hi bànB .ch)t cTu thW cWa anh% .hi6n 9?5 I.n# 8hôn# c.G 5b c9PAL de &9fBAL 9CgA ?@A9 Th là tôi #Kp Pep !/ n.%i quL !/ tFm ! n nh5n# chuyện nh. vEyD rNi n.i: "Tôi 8hôn# mu3n chi n tranhD chr c2n m:t cu:c th?o thuEn"B Pep #Et !2uD nh.ssi và đ[y à -Yt nh[n t( . thể hi/n sZ b8c b(i cWa -Yt t:nh cách hoang dã t#ong -Yt -!i t#ường giáo điXu và đTy 8c ch6 cá nh[n% Cb#a c'ng nh\c đ6n vai t#0 t(i thư3ng cWa ].>c tự 6oB Tôi 8hôn# th/ ch=y l*n ch=y Xu3n# li*n t-cB Tôi nKn# ! n aƒ 8# và 8hôn# c. lu tôi !0 ph=m +ai l2mB U0y !/ tôi +Ga ch5a n.i: "Tôi cQ n#h< anh !L !. #Z thay ![i c?D chr c. nh. Cb#ahi-ovic đã chia s+ những suy nghV cWa -ình vX cuYc s(ng " .n# tron# Lnh mRt c. m:t chi c jiat vEy"B URn l=i +uy n#h<D rNi !Lp: "~mD c.1i" &PB_( S 2hTn U. ch? nhZn ! n tôiB Tôi c\n# 8hôn# ph?i lo=i n#. nh.i chuyện $yD hRn #2n nh.iD tôi +u bỏ !iB Hh.n# tôi thEt +ự mu3n n.iOu này 8hôn# [n !FuB Ti3n# nh.a#c.` L9a& ."B Hh. th "B Tôi !Lp: "mhôn#D thà là cho tôi 6ự b" c7n hYnB H.

c tôi quay cuNn# với nh5n# cFu hỏiB Tôi n#h< vO n.n# th$y tôi ! n #2n là hRn quay l.aD nh.n# c\n# #Kp v$n !O với PepB "•n# ta 8hôn# chào tớD thEm ch9 ch? thtm nhZnD chuyện #Z th nhrg"D tôi hỏiB "Tớ c\n# ! ch bi t"D Uenry !LpB lNi Uenry bRt !2u tr*u tôiB "Hày ZlatanD Pep ch"u nhZn cEu ch.Vàm 8hLch của pr+enal t=i Ihampion+ Vea#ueD chdn# tôi chYi l$n l.dn# là rLc r. nhiOu ! n mQc 8hôn# n#ủ !.n#B Hh.n# của ôn# ta rNi"„ "Th là c.n# tôi th$y !.n# ph?i c.n# 8h3n 8i pD hRn thay tôi raB pr+enal l:i n#. ti n b: rNi chdc mnn# nhJ"B Tôi càn# n#ày càn# mệt mỏi tron# việc !i tZm cFu tr? l%iB Tôi c3 thG ti p XdcD nh.n# !iB Trôn# c.Yn# thZ !$y ph?i là chuyện n#hi*m trMn# 1 mMi !:i b.T PhLpD r$t #iỏi và thôn# minhD nh.%n# m:t UVW +u ph?i quan tFm ! n nh5n# !iOu nh.>cB Tôi c.1iD rNi ch$n th.>cD nh.a vEyg"„ "Ih.i #Z 8h]n# !i*n àg . c2n hRn ph?i y*u tôi !FuD th] c\n# !.Yn# !]i X?y raB AZnh th.n# Pep vwn l=nh !LB URn 8hôn# buNn n.>c l.2u .%n# của ta"B Hh.i với tôi 6] chr nGa l%i tron# +u3t y tu2nB P:t l%i chào c\n# 8hôn#B P:t cLi nhZn c\n# 8hôn#B Wiệc quLi #Z th nàyg Tôi !0 làm #Z +ai chQg Tôi quLi !?n lRm +aog Tôi n. vc +> +ệtB .$y là c2u thủ #hi bàn nhiOu nh$t tron# l"ch +G .>c 67n# và #@ l=i _ bànB . lS 6o chQB Tôi hỏi Thierry UenryD 8hi $y !an# ph?i n#Ni 6ự b"B .ớt hoàn toànB Tôi #hi 'D rNi _ bànD !Ou r$t !vpB mhi $y tôi n#h<: "PKc XLc PepD ta +u !i con !. vEyD Zlatan mà ch$n th.

n# hành trZnh thZ r| ràn# là th?m hMaB Ihdn# tôi m$t '… ti n# 6i chuy/n !2y mệt mỏiB .Yn#D nh.. t.>c chQg h .>t !i bLn 8 t Ihampion+ Vea#ueB Tôi !0 +†n +àn# cho t$t c?D nh5n# ti n# huSt +LoD la .n# v$n !O là Pep 6.n# vào ldc $yD l. 6uy nh$t m:t nhiệm v-: cho Zlatan ^n thEt n#onD !/ anh ta n#ủ thEt n#on và #idp anh $y luôn vui vc"B Pourinho luôn n.i: "Uelena nàyD cô chr c.ớn# l<nh của m:t !:i binh vEyB T=i PilanD Pep m1 mNm với tôi +au th%i #ian 6ài: h IEu chYi !.n# chsn# v$n !O #ZD !iOu !.Yn# nhi*nB h IEu chu•n b" rNi chQg h l| ràn#D tôi 8hỏe màB .%n# nh.$y là trEn !$u quan trMn# nh$t của m]a b. càn# thôi thdc tôi !L +un# hYnB Hh.i nh5n# #Z ôn# $y mu3n và tôi th9ch !iOu !. cực 8‡ 8h. ch"u với PourinhoB Pourinho qu? là m:t n#ôi +ao lớnB •n# $y tnn# là UVW của tôi t=i InterB V2n !2u ti*n #Kp v> tôiD ôn# $y !0 n.B Trôn# nh. tn cLc Interi+taB Hh."]@h >9O& iC &9jAL c9kAl" H#Mn ndi lGa t=i Icelan6 phun trào 8hi n mMi chuy n bay t=i chFu xu b" hủyB mhi $yD chdn# tôi ph?i làm 8hLch của Inter t=i bLn 8 t Ihampion+ Vea#ueB Aarca quy t !"nh !i Xe bu+ theo S 8i n của m:t +3 th4n# b=i n0o 1 !FyB Tôi !0 hoàn toàn 8hỏi ch$n th.

th/ !$y là lki của tôi vEyD hRn Xem tôi là m:t v$n !OD .n# !0 +†n +àn# ch.Yn# !0 qua và tôi +u c3n# hi n h t +Qc mZnhB URn l=i nhZn tôi n#hi n#%B Ihsn# hi/u n5aB Tôi l=i #Mi cho Pino laiolaD tôi r$t hay #Mi cho anh taB i Th-y . Uelena và bMn trcB UM #idp tôi v. m:t con vvt vEyB h H#he nàyD tôi c.>t quaB Tôi l=i 6ành +ự tEp trun# cho trEn l.>t vOB TrEn $yD chdn# tôi thRn# 'h`D nh.n# 8hôn# !ủ và b" lo=iB Tron# ph7n# thay !N Pep nhZn tôi nh. th/ chZm tron# nki buNn thua trEn nhiOu n#ày hoKc nhiOu tu2nB Ti% thZ tôi c.n# b=n mu3n bi t +ự thEt 8hôn#g Pino là m:t thi*n tài !$yB Tôi hỏi anh $y: "T0 UVW mu3n #Z th g"B lNi ch? ai tr? l%i !.>cB Hh.n# hRn l=i thay tôi ra phdt thQ …` và !:i thua l=i 'hyB Tôi thEt +ự n[i !i*nB H#ày tr.n# rNi tôi c\n# !.h Hh.ag h URn hỏi nh.>c !L ch9nh và Aarca 6wn 'h`B Hh. phon# !: t3tD ch$n th.i/nD cLnh nhà bLo #Mi Pino là hZnh ?nh X$u cho ZlatanB Hh.ớc tôi c.

I. hiXn ành% 5à .: b=n c. m:t t*n lao côn# rNi r%i 8hỏi ph7n#B PMi n#.n# 8hôn# th/ n#^n nh5n# thQ X$u Xa Ep vào !Qa trc !.%i bRt !2u bàn tLn Xem chuyện #Z !0 X?y raD nh.%iD tôi tia m:t cLi th]n# 8im lo=i và !L thsn# vO ph9a t*n 8c th] !an# Xoa cLi !2u h. tin !.2 à .h^i những v)n đX cWa ch:nh -ình% 9\n ch* dá. nhiOu n#. vEy !iB Tôi !i*n quLB Ph7n# thay !N 8hi $y c. h\n chạy t#(n . vEy !.i n#ày !2u hRn #Kp tôi: "i !Fy n#.>c"B Hh.hi6n cho v)n đX tht.i chuyện với UVW theo 8i/u !.2 .i #Z !. th/ 8Jo !Qa trc ra 8hỏi nh5n# !iOu X$u XaD nh.ớc rNi rớt Xu3n#B lNi tôi thJt l*n: "Pv 8i pB Pày 8hôn# c.hi đsng chuy/n.: "AZnh t<nhD cEu !Fu th/ n.đ6n cTu thW cWa -ình.h!ng bi6t cách qu*n o những cá t:nh -ạnh% 9\n chp th:ch những . 8hôn# tNn t=iB mhôn# th/ ch"u !.i: ˆZlatan àD trZnh mày c7n 8Jm‰B Thà là !àn ôn# nh.>cB hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ]ou#inho c'ng u!n để t[.Yn# c? thLn# cho c? !:i plmeriaB PKc XLcD tôi ch? quan tFmB Tôi ph?i tr1 l=i là ch9nh mZnhD là Zlatan IbrahimovicB A1i vZ b=n ph?i nhớ !. tôi 8hôn# c7n là m:t ph2n tron# !:i n5aB TrEn #Kp Willarreal hRn cho tôi chYi z phdtB I.%i ta 8hôn# lLi jerrari và Por+che ! n +Fn"B Tôi 6vp h tB Tôi nh?y vào chi c fn‚o và !Eu 1 cGa +Fn tEpB ALo ch9 Xdm vào !Ep tôiD b?o tiOn mua chi c Xe !ủ tr? l. t#ái ngư3c hoàn toàn v4i I.>cD 8hôn# th/ ti p t-cB lNi tôi nhớ l=i cFu n.i của mZnhB Ihi c h:p bay l*n ph?i y th. biB Pày !i ch t !i th4n# 8h3n"B Tôi !i*n nh.n# làm +ao hM bi t !.>c 8hi ch9nh tôi c\n# 8hôn# bi tB lNi tôi n#h<D mZnh _ƒ tu[iD !0 #hi __ bàn và c.2% ]ou à người th\2 sáng -Yt cmn 2h0ng.+ dq thưrng.+ t\t đèn để -ni người s(ng t#ong t(i% >7 v+ như I.>c 8hôn#B Thà là n. 'z !.n cho vào h:pD nh.t$i t/% 54i t!i. !=i lo=i nh.nhìn vào -\t đ(i 2hưrng và điXu đ7 .D và b=n ch% !>i Pep +u n. !.m:t #0 quLi 6"B )au !.%n# 8i n t=o t=i AarcaD vEy mà vwn b" Xem nh.n# 8hôn#D hRn vna htn nhLt vna y u !u3iD ! n nhKt tnn# m. đung à càng ngày càng t$i t/% .

} cFy v>t b.Yn# nh$t tr*n !%iB Hh. m:t l2n tôi mKc !N !en và lcn ra n#oài vào bu[i t3i y hệt nh. tôi quy t tFm ph?i ^n tr:mBBB chuy*n n#hiệp hYn n5aB Wà qu? nhi*n tôi !0 thEt +ự lành n#hO tron# l<nh vực nàyB .: "AMn mày ch.c m$y Xu lc ra và n.a n.hi đã t#ư"ng thành% cF &=}] iE >9Dh~A AL9CHI pnh trai mua cho tôi m:t chi c Xe !=p AP‹ 8hi tôi c7n nhỏB Tôi #Mi n.n# n#ay c? m:t n#.hi6n Cb#a t#" thành -Yt gã cTu thW ngang tàng .>cB Hh.%i !àn ôn# rRn rỏi nh.Tự truyện Ibrahimovic &Py(: Šn tr:mD n#h"ch phL € nh5n# +. th c\n# 8hôn# làm !. b4n# m:t chi c 8Zm lớnB Ihi c Xe h t X?yB Tôi !0 c]n# n. với tay Lo XRn l*n và n#ực Lo phanh raB •n# là 8i/u n#.h!ng à."B Hh.ớc và chdn# tôi !0 b" m:t trEn ra tr7B )au l2n !. lamboB Tôi r$t 8 t m:t chi c Xe !=p quFn !:i và !0 cRt 8h.nn# th4n# nào !-n# ! n con taoD !nn# ch=m vào !N vEt của n. 2h*i tZ gi*i quy6t v)n đX cWa -ình.n# n. là ji6o Œi6oB ji6o Œi6o là m:t con qu• nhỏ !Ln# y*uD y nh.n# bàn và m$y thQ nhỏ nhỏ mà mZnh #i$u !. ch=y qua nh5n# 8hu ph3 vào ban !*m và nJm trQn# vào cGa +[ nhà n#.mB lNi m:t +ự c3 !0 X?y ra t=i 8hu mua +Rm của c^n h: Že++el+B Tr%i !an# #i5a m]a Ut mà bMn tôi mKc Lo l=nh 6àyB P3i !Qa #i$u tron# !.%i ".%i 8hLcB Tôi phL 8h. là thQ 6e th. !0 b" tr:m m$t b*n n#oài m:t nhà tRm côn# c:n# 1 lo+en#ar6B A3 tôi !0 ! n !. .n'ng hay #tn #p v4i b)t .| ai% >7 x đ[y ch:nh à nguytn nh[n .c n#Fy thYB I.a Xe m:t cLch lành n#hOB Aan#D ban#D ban#D th là chi c Xe tr1 thành của tôiB Tôi !0 tr1 thành m:t t*n tr:m Xe chuy*n n#hiệp và làm việc $y với tr9 .i: "Tr? nhi*u !Fy !ủ hen#"B T*n $y 8hôn# c.n# m:t b?o vệ !0 th$y !iOu !.>c #Z tron# tZnh hu3n# nàyB ji6o Œi6o !0 m$t rNi và tôi !0 r$t !au 8h[B )au 8hi chi c Xe thFn y*u b" tr:mD tôi bRt !2uBBB !i tr:m Xe n#.a tr? tiOn cho m$y thQ này"B Tôi m.n# #i.%i taB I?m #iLc r$t tuyệtD t$t nhi*n thrnh tho?n# c\n# b" t. tu[i thY IhTn v t#ong cu(n tZ t#uy/n cWa w atan Cb#ahi-ovic sx hy Y vX tuzi thr dữ dYi cWa chàng tiXn đạo này% Agay t{ nh^ anh đã 2h*i gặ2 nhiXu chuy/n b)t hạnh. m:t nhFn vEt ho=t hZnh vEyB Tôi tnn# n#h< n. 8hi u hài h.

n# !ôi 8hi b=n c\n# c2n c?m #iLc !.n# làm #Z c.D Aa VanD n.i m? .%n# mwu #iLo và làm b/ cGa 89nhD mv tôi n[i #iEn &cQ t3n tiOn là mv tôi #iEn(B Th là no !7nB .i ch5 ")"B Hh.hải làm vi8c DE gi.D chr c. m:t cLi tLt vào mKtB "Pày làm cLi quLi #Z tr*n mLi nhà th g H#u vna thôi chQ" chQ 8hôn# ph?i là "T:i Zlatan của mv #h*"B Tôi !0 ôm mKt ch=y !iB Hh5n# n#ày $yD mv tôi 8hôn# c.i/n nh. ai hỏi: ")Ln# #i% vui 8hôn# Zlatan"D 8hôn# m:t n#. nh5n# ti n# chGi rủa và nh5n# trEn !7nB )3n# vEy c\n# quenD nh. TBi thưCng ngư. m:t l2n tôi rớt tn mLi nhà của tr.i chun# là !ủ lo=i 6Fn nhEp c.Fngà! c%a m:nh.0 vEy c7n c.%n# và 6=y tôi cLch n. tôi r$t v*nh vLoB Iu:c +3n# #ia !Znh tôi 8hôn# hO chan h7a tZnh th.Yn# nh.ôi 8hi mv !Lnh nhiOu ! n mQc ch? c7n cLi mukn# nào tron# nhàD 8hi $y mv thay th b4n# cLi chày l^n b:tB Hh5n# ldc ^n !7nD tôi hay ch=y ! n b*n )anela &ch" ru:t của Ibra(B <=ng có nh#ng l>c m? *óng s$m cửa l@i và khóc mAt m:nh t+1ng *ó.i: "•3n# +5a cho mau !i th4n# !2n"B Pv hay !Lnh bMn tôi với cLi mukn# #k và thrnh tho?n# n.n5 ! n tr. M? ha! khóc.%i Th-y .AL9`>9 A9f •D€ 5@ A9•AL &=‚A iƒA >„< ]… UNi bJ tôi b" n.Yn# y*uB I.%i ph.i !ớt và !.c vna ch=y vO nhà với !ôi mRt b2m !enD tôi c\n# hy vMn# !. cLi mukn# #0y là lki của tôi vEyB P:t l2n tôi nJm c-c #=ch vào tr.%n# mwu #iLo Xu3n# !$tB Wna 8h.>c n#he m:t l%i an ủiB Hh. nh5n# #ia !Znh 8hLcB Ih? c.%i lớn nào #idp b=n làm bài tEp vO nhà và hỏi Xem liệu b=n c. th/ X?y ra với mZnhB Ihdn# tôi +3n# 1 lo+en#ar6 n#o=i ô Palmo và nYi !Fy !2y n#.n# l$y cho mv mi n# bY nào"D mv tôi +u n.>c #iao cho m:t #iLo vi*n phLt FmB P:t n#.i: "I-c c. .>c che ch1D th. #Kp v$n !O #Z 8hôn#B Ihdn# tôi tự #i?i quy t v$n !O của mZnhD 8hôn# làm n\n# hay r*n rr với b$t 8‡ aiB . th%i #ian !/ ôm $p vk vO cLc conB Aà luôn 6Mn 6vp và làm !ủ mMi cLch !/ c.n# tôi th$y chuyện $y nh?m nh9 quL chnn#D tôi ch? ch"u n[i và ch=y !i m$tB mhi ch=y thEt nhanh tôi c.%i )omaliaD Th[ Hh< m‡D Ham T. tiOnB Iu:c +3n# 8hi n mv tôi tr1 n*n cQn# cỏiD với cu:c !%i và với ch9nh con mZnhB Thay vZ n.B WZ th nh5n# n#. b" #0yB Th là tôi ph?i 6i mua cLi mới cQ nh. c?m #iLc là 8hôn# !iOu tNi tệ #Z c.

%n# ! n r. lu vEy c\n# t3tB PMi n#.a ! n _ tu[i n*n tôi chsn# nhớ #Z c?B I.n# tôi c\n# nhớ b3B Aao #i% #Kp b3 c\n# vuiB Tôi và )alena cQ cu3i tu2n là !.%i b?o !$y 8hôn# ph?i là m:t cu:c hôn nhFn *m !vpB A3 mv hay c0i v0D !Lnh nhau và thEm ch9 ban !2u hM 8 t hôn c\n# chr !/ cho b3 tôi !.Yn# và ch1 chdn# tôi !i chYiD ^n hambur#er và 8emB . trd h>p phLp &b3 của Ibra là n#.ớc chdn# tôi tr*n chi c ~pel ma6ett Xanh 6.i/n h PW(B Ihdn# tôi +3n# với mv nh.>c #Kp b3B •n# th. vào Th-y .%i Ao+niaD mv là n#.>c phJp c.%i Iroatia nhEp c.LC< ibA9 &<A 5† A3 mv ly 6" 8hi tôi c7n ch.

n# 8hi b.%i !àn ôn# của mZnhB Pv 8hôn# c.n# chdn# tôi chsn# bao #i% trLch mvB Pv !0 #Kp b$t h=nh với n#.cD t$t nhi*n rNiB Pv !0 6]n# mukn# !Lnh chdn# tôiD 8hôn# lRn# n#he chdn# tôi nh.P:t n#ày nM b3 chYi +an# và mua m:t cKp #iày Hi8e pir PaXD r$t !Rt tiOnB Iủa tôi màu Xanh và của )anela màu hNn#B I? lo+en#ar6 ch? ai c. +-p ![ vZ m$t conB Pv !0 8h. c=ng khBng Kt l$n *9nh nhau v(i l= 0@n. TBi chCi m i l>c m i nCi. chdn# tôi hi/u !. việc làm [n !"nh và c. thRt l=i 8hi bMn tôi b.%i b=n ! n và nh% mv tôi #i5 h: m$y +>i 6Fy chuyOnB Pv tôi cQ #i5 mà 8hôn# bi t !$y là hàn# ^n cRpB I?nh +Lt !0 ! n và bRt mv tôi !iB Vdc $y chr là m:t c?m #iLc b$t lực 8h.1n# và th$y b3 n#Ni tron# !. tiOn nh.%i ta XLc !"nh môi tr. nh5n# cu:c !iện tho=i ! n 8i/m traB P:t l2n 8hLcD mv tôi b" bRt vZ t:i tàn# tr5 !N #ianB P:t vài n#. ai tron# nhà ch t +aog I.>c quyOn nuôi conB H#.ng chCi 0óng. chuyện lớn rNi +aog A-n# tôi nh.%i ch" c]n# mv 8hLc cha của tôi 69nh vào ma tdy và b" qu?n thdc t=i nhàB H#ày nào c\n# c. XG t3tB WZ th tôi r$t lo 8hi c? _ ch" em !Ou b" #Mi l*n ph7n# hiệu tr. Hanela chI 0i't khóc.%n# +3n# với mv là 8hôn# t3tB T$t nhi*n là chr c.1n# c]n# ldcB Ihsn# lu c.n# mv y*u nh5n# !Qa con của mv 6] cu:c +3n# của mv r$t chEt vEtB T+ư(c sG ki8n &!. cJn tBi th: ch@! +a *ư. .n# !$y là phLn quy t của t7aB Pv tôi #2n nh.D tôi l=i c?m th$y vui vcB Vdc nào b3 c\n# !i liOn với nh5n# niOm vuiB lNi chdn# tôi c\n# bi t lS 6o của cu:c #Kp #@ $yB A: phEn !iOu tra 6"ch vX0 h:i !0 hoàn t$t côn# việc của hM cho việc XG ly hônB m t qu? là b3 tôi #iành !. 6uy nh$t th*m m:t !Qa con trai ri*n# n5a: )ap8oB P]a Thu n^m 'aa`D cu:c +3n# #ia !Znh tôi bRt !2u hkn lo=nB P:t n#.Yn# b3 hYnB •n# c. th nàoB Hh.ớc vào ph7n# hiệu tr.>c thực h. Lóng *9 chKnh là nCi *M tBi xa l9nh nh#ng v&n *N t+1ng cuAc sOng.ớc qua nh5n# hành lan#B Hh.%n# Warnerhly6enB )anela lớp z c7n tôi lớp yB Tron# ldc Zlatan là +i*u quEy thZ )anela r$t n#oanB Tinh th2n trLch nhiệm bu:c ch" ph?i luôn c.D chdn# tôi m* m•n lRmB Ihdn# tôi càn# th. t?: "Pv !Fu rNig WZ +ao hM l=i bRt mv !i"B Tôi và ch" )anela hMc tr.

n# ôn# $y #iành cd !dp n#ay m]a thQ _ và mau ch.ớc tôi c7n là !Qa trc n#k n#.%i luôn 6|i theo tnn# chi ti t nhỏ nh$t của c2u thủB Tôi n#.i n#ay: ".i: "IEu c. là m:t chuy n !i !Ln# nhớB Tôi !0 c.n# tôi l=i tin !$y là m:t quy t !"nh ch9nh XLcB Ihdn# tôi Xu3n# Ponte IarloD nYi IVA Ponaco c\n# bày tỏ +ự th9ch thdD rNi WeronaD m:t IVA ch" em của lomaB mhôn# c. và c?m th$y m$t 8i*n nhwn !ôi chdtB lNi Žen#er n.>c #Kp pr+ene Žen#erD 8hi $y h0y c7n 8hL mới mc 1 IVA nàyB ..i: "HàyD làm #Z c.%n# ! n +Fn tEp )tB plban+ của pr+enal 1 ARc Von6onB .n# !iOu tuyệt v%i là tôi +u !. .n# Ua++e Aor# !0 chen n#an# và n.%i !=i 6iện !2u ti*n( l=i !an# tr*n !.>c b[ nhiệmD bLo ch9 pnh thEm ch9 c7n #iEt t9t: "pr+ene là tay nàog"B Hh.o h32 đ$ng chuytn nghi/2 v4i ]a -o ‡‡ và nt vào tT. !Qa trc 8hi b.a tôi !ôi #iàyD tôi làm n#ay"B Hh.ng\cWa các tuyển t#ạch vitn nư4c ngoài% <nh b\t đTu th[.ớc vào v^n ph7n# của ôn# $yB TôiD Ua++e Aor# và m:t tay trun# #ian n5a mà tôi !0 qu*n t*nB ILi nhZn của Žen#er làm tôi run r•yB .nh12 th6 gi4i đTy chitu t#0 t#ong nghX c0 cTu thW th!ng qua người đại di/n đTu titn à 9ass.B .>c tron# !:iD vEy mà bFy #i%D tôi và Ua++e Aor# &n#.Fy !Fu ph?i bu[i thG #iMn#B Th9ch hay 8hôn# th9ch thZ n. th/ tEp c]n# chdn# tôi !/ 8i/m tra n^n# lựcB ThG m:t phen nhJ"B Tôi n. b?n h>p !Nn# nào nh.n# !.>n# n#]n# n#Ni !.+ -à b( cWa Cb#a -! t* "đã ˆ^ -'i Cb#a d‰ đư3c Cb#a coi như b("% &Š >9kC <=‹NA<? PMi thQ X?y ra quL nhanhB Pới m:t phdt tr.$y là UVW 8hôn# ph?i n#. là m:t +Fn tEp 8inh !i/nD tôi !.n# tr1 n*n v< !=iB Tôi c?m th$y mZnh nh. chuyện !.i"B lNi chdn# tôi chào Žen#er và ra vOB Tn bỏ m:t cY h:i 1 pr+enalD nh.o#g.>c nhZn th$y Patric8 WieraD Thierry Uenry và Œenni+ Aer#8ampB Hh. nh5n# cLi nhZn ban !2u vO cLc IVA t=i chFu xuB .$y là n#..Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic: "Ih t tiệtD th4n# 8h3n Xỏ m\i con rNi" &P}( Cb#a . -Yt .%i pnh !2u ti*n tron# toàn b: l"ch +G pr+enalB H#ày !.

n n#ày hôm +au thZ ~l+en 8hôn# !i m:t mZnh n5aB Ua++e Aor# n.i/nD nh.D chu•n b" nhJ"B Tôi !Lp: "~mD n#on lành"B .%i nh.%i .>c #Mi vào !:i •_' Th-y . c? !3n#B lNi Palmo ! n Va Pan#a &thu:c b% bi/n 1 . ~l+en thZ th%i $y c.an P=chD •ohn )teen ~l+enB URn hay ! n Xem ! n mQc tôi nhớ t*n và thrnh tho?n# c7n chào hỏiB Th thôiD n#. mKt: ". n th%i !i/m rNi !.$y là !2u thLn# AaD b2u tr%i !an# tỏa nRn#B Au[i tEp !2u ti*n tôi th$y m:t #.i *@i Pi8n *$u ti3n -asse L1+g =< ]Œ& &<h &• "‹ŽA i•D ALf•C" lNi tôi !.ôn# Ham TAH( cho m:t !>t tEp hu$nB .n# bu:c ph?i bỏ trEn !2u ti*n vZ b" cdmB ILc tuy/n tr=ch vi*n !0 vO 8hôn#B I.i + p +7n# !:i +^n c2u thủ của pqaX !0 c. r$t nhiOu tuy/n tr=ch vi*n theo 6|i tôiD tôi chr nhớ m:t tay n#.Yn# mKt quen thu:cD •ohn )teen ~l+en chQ c7n ai n5aB .I0+ahim1vic và ngư.

%n# chuyOn tn cLnh ph?iB TZnh hu3n# $y thZ ch? c.ag Th$y ch. 8h^nB •n# $y !0 tZm ra m:t trun# phon# cao lớnD c.n# tôi nhEn ra n#ay !Fy là m:t nhFn vEt c@ bựB •n# $y !:i m\ và hdt m:t !i u XZ #à toB HhZn n#.1n# Io p6riaan+e và c? T./ XemD coi b: 8h. lS 6o !/ nh.n# #iL tr" của tôi r| ràn# +u 8hLc Xa ôn# t. là UVW tr. là 8h.i: h . th nàog h ThZ 8hôn# c.B h mh. vEy b1i thực t làm . cQ X?y ra thôiB Th là tôi tFn# b.n# r3t c-c Aeenha88er vwn bay +an# TFy Aan Hha và Xem trEn !$u của Palmo và Po++ &m:t !:i b.tB Th là tôi 6]n# #. th/ t. #Z n#uy hi/m c? vZ !3i ph.n# !L !Fu ph?i chuyện l*n 8 ho=chD n.‘A 9’I iEAL c€ ?“> Tôi c.1n# t.i: h Tôi mu3n #Kp chàn# trai $y n#ayB Ua++e Aor# n. của hM ! nD +au !. c?m #iLc nh.TT Veo Aeenha88erB H#ày $y tôi !0 bi t #Z vO Aeenha88er !Fu nh. th/ #hi bàn và l=i +1 h5u 8“ thuEt t3tB Hh. th%i #ian chQ +aoB IVA c.i chuyện #iL c? và l2n nào Aor# c\n# tn ch3iB •n# $y nh$t quy t 8hôn# ra m:t cLi #iL c. pqaX !an# thực hiện m:t cu:c XFm l^n# vEyB UVW ph.n# qua m:t hEu vệD t^n# t3c qua _ hEu vệ 8hLc và th$y mZnh 1 vào tZnh th thuEn l>i !/ tun# ra m:t cd #iEt #.t tFn# qua n3t m:t hEu vệ rNi tun# ra cd vô l* #hi bànB Tôi #ào to: "Th$y ch.D tôi bi t t=i +ao Aeenha88er tnn# c2m quFn cho leal Pa6ri6 và vô !"ch c]n# IVA nàyB Aeenha88er !0 nhiOu l2n li*n l=c với Aor# !/ n.Yn# thủ chKt c? rNiD th nh.>c m:t !.n# tôi vwn th$y m:t 8h? n^n#B A.ag"B .>n# +au pha #hi bàn $yB Aeenha88er tQc t3c r%i 8hỏi chk n#Ni và bay ! n chk Ua++e Aor#B Aeenha88er n.>c ôn# $y !an# rYi vào tZnh th 8h.>n# ra Aeenha88er n#h< #ZB Ph* quL chQ +ao n5aB lNi tôi c?m nhEn !.n# Ha •y(B H#ay !2u hiệp 'D tôi !0 nhEn !.1n# t. phLt !i*nD r| ràn# ôn# c. nhiOu ho=t !:n# và 8 ho=ch quL màB Aeenha88er nh.Tôi cQ thi !$u thôiD 6] 8hôn# 6e 6àn# chdt nàoB I.%i !àn ôn# trôn# r$t ma‘ia !.th/ nàoB Aeenha88er 6Ma: "•n# mà 8hôn# ra #iLD tôi +u 8hôn# ! n Va Pan#a’"B Aor# !Lp: "Th thZ !nn# ! n n5a’"B Hh.

a cho tôi m:t #iao 8toD #hi '…`B``` 8ronor{thLn#B T$t nhi*n là r$t nhiOuD #$p } l2n l. n 8hLch +=n )tB •or#en n#ayD bMn này ch%B Tôi ! n !.%i và hỏi th^m nhau !2y n#o=i #iaoB Œien với nhau chLn ch* thZ Aeenha88er !On #2n tôi và n. nhiOu tiOn hYn cho v. mu3n nh?y 8hỏi n#ựcD th%i !i/m $y !0 ! nB Tôi b?o với Aor# là tôi mu3n mZnh là b?n h>p !Nn# 8• l-cB Tôi mu3n làm n*n l"ch +GB I. 8 ho=ch #ZB h I2u thủ $y c7n quL trcD cLc ôn# c\n# chr !an# tEp hu$n chQ c.D bRt tay tnn# n#.>c tKn# m:t chi c Perce6e+ mới n5aB T$t nhi*n là tôi tự hào và !Nn# SB H#ày $y tôi !0 bi t #Z vO #iL th" tr. th%i #ian chQg h ”D c\n# c.i: "Ih t tiệtD th4n# 8h3n n. •ohn Iareo +an# Walencia với #iL b` triệuB Tôi mu3n phL 8• l-c $y 6] chr mới 'a tu[i thôiB Aor# !.cg Ihu•n b" +†n +àn# ch.#Z c.>n#B Hh.i/n(B )au !. th B A†n# m:t th%i #ian 6ài 8hôn# n#he ! n pqaXD m:t hôm Ua++e Aor# #Mi ! n: h AEn #Z 8hôn# nh. m:t c2u thủ Th-y .cD cEu mà chYi tôi m:tD tôi +u chYi l=i #$p !ôiB Ihớ mà #i1 tr7 nhJ’"B IFu n.D tim nh. Xỏ m\i con rNi"B .%n#D bi t #Z vO cLch th. !L #i?i #Z !FuB Ph?i c.i chuyện nh.D nh.chuy/n nh.n# n#ày $y tôi thEt +ự 8hôn# bi tD tôi chr 8/ với b3 và ôn# n.i/n +an# pr+enal với #iL }` triệu 8ronor &'8ronor • `D'b •)Œ h tiOn Th-y . của phLi !oàn pqaXB Ihdn# tôi ! n !.Yn# của tôi hiện t=iD !0 vEy c7n !.Yn# th?o !FuB Tôi chr là m:t chàn# trai n#Y n#Lc 'a tu[i và n#he theo mMi l%i Ua++e Aor#D 8c mà tôi Xem nh. m:t n#.i $y !0 làm tôi $n t.%i cha thQ _B )au này tôi mới bi t m:t chi*u ph[ bi n: tr? l.Yn# cho c2u thủ th$p !/ c.n# nhanh thôi nhJB lNi c? hai !Nn# S m:t cu:c hvn t=i 8hLch +=n #2n !.i: "Hày nh.>n# b1i tôi th9ch 8i/u n.ag h Ihu•n b" #Z cYg h AMn hM tới rNiB h pi cYg h AMn pqaXB .

m:t !Qa trc vEyB Hh.n# ri t rNi c\n# quenD chdn# tôi n.>c 'D _ cY h:i m:t trEn thôiB i !Fy rtn cho n#on !0 rNi h0y t9nh chuyện qua !.$y là m:t huyOn tho=iD m:t tron# nh5n# trun# phon# hay nh$t tn tr.ớc Wan Aa+tenD tôi nh.i*n àg AJt nh$t c\n# ph?i _ bàn cho coiB h H[B IL !: 8hôn#g h IhYiB Aao nhi*ug IQ th B Wan Aa+ten cho tôi nhiOu l%i 8huy*n b[ 9chB pnh ta 8huy*n tôi 8hôn# n*n vO p) loma của jabio Iapello vZ trZnh tôi ch. !.n# ri t thZ phLt mệtB Tôi ch? thtm làm Wan Aa+ten mớiB Tôi là Zlatan chQ 8hôn# ph?i ai 8hLcB Tôi mu3n thJt l*n là !ủ rNiD !nn# n. w atan thut -Yt người đại di/n -4i ttn <nd.%n# àB Vdc !.ớc trEn !$u là chdn# tôi l=i #Kp nhau: h – nh. ]ino =aio a% IhTn này sx cho đYc gi* bi6t cr duytn Cb#a gặ2 -Yt t#ong những tay đại di/n giàu *nh hư"ng nh)t t#ong àng b7ng đá th6 gi4i và à người đặt d)u )n tn những cuYc chuyển như3ng bot)n cWa Cb#a sau này% ?•C c9Dh~A >„< 5<A .Qn# tr.o#g t)t nhitn đã bi6n -)t sau .ớc ! n nayB IhRc 8hôn# !.i chuyện với nhau hàn# n#àyB IQ tr.hi à.>c 8‡ vMn# +u tr1 thành m:t Wan Aa+ten mớiB H#he c\n# th9ch th9chD nh. zD … cY h:i !/ #hi ' bànB i Italia thZ chr c.ớc c\n# là c2u thủ hay nh$t 6o jIjp b2u chMn chQ th.<‹&NA i pqaXD ai c\n# n.#s >a# sson% Ahưng người à.a hu$n luyện và là tr> lS 1 !:i trc pqaXB .c c. .>c nh."B Tôi c?m th$y l%i 8huy*n $y thEt !dn# !Rn và tôi c3 trui rtn 8h? n^n# 6Qt !i/m của mZnhD !Kc biệt là 8hi 1 tron# v7n# c$mB Wan Aa+ten c\n# 8huy*n tôi h0y là ch9nh mZnh b$t .n# c\n# #hi hYn _`` bàn và là huyOn tho=i t=i PilanB T2n '` n^m tr.thay đzi cuYc đời Cb#a ại à người đại di/n th8 v và c'ng à người v•n đang g\n b7 v4i anh.i vO Parco này nM 1 !Fy n5aB Hh.Tự truyện Ibrahimovic &Pz(: A. Wan Aa+ten !an# theo hMc m:t 8h.cD mày n#h< mày #hi m$y bàn trEn nàyg Tao th$y ' bàn là n#onB h P:tg .n# 8hi trực ti p #Kp Wan Aa+ten thZ c?m #iLc thEt tuyệt v%iB . lonal6o !FuD nh.ớc n#oKt ! n tn "m3i li*n hệ với Pa‘ia" Lã đại di/n 9ass.i vO Parco van Aa+tenB Tôi mKc +3 Lo của anh ta và !.a !ủB "i !Fy nh. hoành t#áng -ang Cb#a t{ ]a -o sang <”aˆ% S đ[y.cu á2 2h.

%i Uà Van vinh 6anh cho việc $yB Wan Taal th9ch n.%i !Qn# b*n 8iaD chLn 7mB U*n là tôi 8hôn# #Kp hRn nhiOuB .>n#B >9K> &Q> 5<A L<<? Ihdn# tôi ! n AN .>c thay b1i Voui+ van TaalD m:t tay h>m h<nhD #i3n# nh.ớcB Th%i làm c2u thủ thZ Wan Taal c.c c.n# 1 Uà Van hRn !.n# rNiD ph7n# n#ự làm chi cho mệt"B ” nhrB Wiệc quLi #Z ph?i phun# ph9 n^n# l. ra #Z !FuD nh.>c n#.%i !Qn# b*n nàyD … n#.ào Hha cho m:t !>t tEp hu$nB Vdc $y Aeenha88er !0 tn chQc #iLm !3c th/ thao và !. ch? c.%i hoàn toàn !:c lEpB H#ày $y tôi cQ b" ch$n chrnh là 8hôn# hk tr> ph7n# n#ựB Hh.n# Wan Aa+ten n. Io p6riaan+eB URn mu3n tr1 thành m:t 8c !:c tài và #2n nh.i vO nh5n# hệ th3n# chi n thuEtB URn m1 miện# ra là nh5n# con +3 này nMB Hào là z n#. cho việc t$n côn#B TFy Lp lựcD #hi bànD vEy là #idp 9ch cho !:i b. n#h< #Z !i n5aB pnh $y qu? là m:t n#.i với tôi: "H#he UVW làm #Zg Tự nhi*n !i ph9 ph=m n^n# l. th/ 6]n# h t n.>n# cho việc ph7n# n#ự tron# 8hi nh. l$y m:t chdt hài h.>c tLn t-n# b1i tnn# #idp pqaX vô !"ch Ihampion+ Vea#ue và !.ch$p UVW c.

%i tron# 8hi Wan Taal c.iB "IEu cn !$yD .ớc vào ph7n#B moeman thZ c.p S c]n# ldcB Tôi b.hải 0i't ch@! vN sTn nhà . tBi mặc k8 và *i +a.hJng ngG. Ung 0ả1 tBi nghe ai 0T! gi.ào Hha tôi ph?i #Kp Wan Taal và moeman !/ n#he #.7/an Lasten 0ả1 sO Q . vc #iEn 65B "Zlatan"D moeman n. TBi ..hang thWng và1 mặt /an Vaal. kiMu như Bng nghX Bng là ai th'Y -Zn *ang 0Oi +Oi th&! +[. Hh.hải ti't ki8m nRng lưSng *M cJn t&n cBng và ghi 0àn cJn Bng l@i 0ả1 . MAt hu!Nn th1@i như /an Lasten ha! /an Vaal *T!7.n# ch=y tr%i 8hôn# 8hỏi nRn#B i AN .

nh,n# chr !,>c ƒ !i/m thôiD rLn# ph7n# n#ự t3t hYn nhJ"B "WFn#D ƒ !i/m c\n# t3t mà"D tôi n;i và !"nh !i raB Hh,n# Wan Taal ch*m vô: "Hh;c con mu3n bi t ph7n# n#ự là nh, th nào 8hôn#g"B Tôi tr? l%i rLo ho?nh: "”D c\n# mu3n"B Th là m:t tràn# quen thu:c X[ raB Hào +3 a nh, th nàoD ph?i ch=y !i !Fu 8hi +3 '` +an# trLiD rNi vu m:t lô nh5n# m\i t*nB m t thdc với m:t cFu #4n #iMn#: "H#he 8"p 8hôn#g Ui/u 8hôn# nh;cg" Tôi Xem !; là m:t +ự côn# 89chD n*n tôi tr? l%i: "HtD tôi n;i cho bi tD ôn# 8hôn# th/ #Mi #iEt n#,>c mMi c2u thủ 6Ey ldc nGa !*m rNi hỏi hM bi t ph7n# n#ự hay 8hôn#B AMn tôi bi t h t và bMn tôi bi t luôn là ôn# c3 tỏ ra uy*n bLc th nàoB Hh,n# tôi c; n;i chuyện với Wan Aa+ten rNiD anh ta n#h< n#,>c l=i h t"B ;Œ& i•D ]kC ?C~A cO& 5JC =<C–?< V%i !O n#h" của p) loma cQ canh cLnh b*n l7n#B Tôi c\n# +uy n#h< nhiOu vO việc tZm m:t môi tr,%n# t3t hYnB H*n tôi #Mi pn6er+ Iarl++on &n#,%i !=i 6iện thQ _ của Ibra +au Ua++e Aor#( và hỏiB Iarl++on n;i: "—D )outhampton c\n# mu3n c; cEu !$yB .,>c 8hôn#g"B Tôi !Lp: "PvD b" hFm àg )outhamptonD trZnh tôi tới !; àg"B Th%i #ian $y tôi !0 mua m:t chi c Por+che TurboB l$t ph*D ch=y cQ nh, tự +Lt vEyB Tôi và b=n bt l*n Xe và !=p #a tho?i mLiB Ph?i _z` 8m{hB mhi 6nn# l=i thZ tôi n#he ti n# c7i hd c?nh +LtB Œnn# l=iD Xin lkiD trZnh b4n# lLig Œe quLB Tôi nhZn l=iD c?nh +Lt ph?i cLch chdn# tôi } XeB Th việc #Z ph?i XoRng Tr? vO +3 _D tôi !=p #a l*n h t c@B y`` 8m{h nhJB Ti n# c7i hd c\n# c7nD nh,n# nhỏ 62n 62nD nhỏ 62nB

I; l2n pn6er+ Iarl++on n#Ni tron# !; và +au !; than phiOn !$y là !iOu tNi tệ nh$t mà hRn tnn# bi tB H#h< l=i l%i n;i $yD rNi n#h< ! n cLi !O n#h" )outhampton mà hRn n;iD tôi bi t mZnh ph?i 6vp tiệm #0 !=i 6iện này cho rNiB TZnh c% Iarl++on m1 côn# ty !=i 6iện và tôi l$y cớ b]n# luônB mho?n th%i #ian $y tôi hYi hoan# man# vZ 8hôn# bi t n;i chuyện côn# việc với aiB PaXoell t3tD nh,n# chr là b=nD th là tôi n#h< ! n Thiq+ )le#er+D nhà bLo tnn# phỏn# v$n mZnh cho Woetbal InternationalB Tôi 8 t Thiq+ n#ay tn

+au bu[i $y và hỏi S 8i n anh taB h Tôi ph?i ![i n#,%i !=i 6iệnB IhMn ai #i% nhrg h ./ n#h< coiB ˜D c; _ !=i 6iện !,>c ntB P:t tn côn# ty làm việc cho Œavi6 Aec8hamB T*n 8hLc c\n# n#onD nh,n#BBB h Hh,n# +aog h —D hRn là Pa‘iaB h ™D n#he hay !$yB h Tôi bi t th nào cEu c\n# n;i th màB h WEy tới luôn !iB TMi cho tay Pa‘ia $y !iB ThEt ra tay $y c\n# 8hôn# ph?i Pa‘ia thực th- !FuD nh,n# anh ta c; phon# cLch nh, th B .$y là Pino laiolaD m:t cLi t*n mà tôi tnn# n#he tr,ớc !;B .=i 6iện của PaXoell chQ aiB Thôn# qua PaXoellD Pino c\n# c3 ti p Xdc với tôi vài thLn# tr,ớc rNiB )au này tôi mới bi t ph,Yn# chFm làm việc của PinoD 8hôn# trực ti p mà !i !,%n# v7n#B PZnh mà trực ti p ! n #Kp là y u rNiD cQ thôn# qua trun# #ian 67 hỏi Xem +aoB Pino 67 qua PaXoellB Tôi hỏi: "I; #Z c- th/ 8hôn#g mhôn# c- th/ thZ tôi ch? quan tFm"B Pino n#he th và n;i: "A?o th4n# Zlatan ch t mv n; !i"B A=n n#h< n#he Xon# tôi #iEn 8hôn#g mhôn# hO nhaD tôi l=i t7 m7B IQ ai mà n;i chuyện c; ti n# !ệm "ch t mvD ch t cha" #Z !; là tôi !Ou 8 tB P3i li*n 8 t #i5a tôi và Pino laiola !0 8h1i !2u nh, th B 7TBi c$n mAt ngư,i *@i Pi8n 05 qua nh#ng luật l8, P?; h't nh#ng ;h\; tZc7.

%i +u 6]n# mMi thủ !o=n !/ !=t !.#no% ]ino v{a chạy bàn v{a #˜a chyn. .%i t3tB Tôi mu3n !.>c m-c !9chB Tôi thZ h t mu3n làm n#.>c m:t bu[i #Kp #@D tôi mKc Lo 6a TucciD !eo !Nn# hN vàn# và lLi chi c Por+che !Eu n#ay tr. m:t hệ th3n# chuy/n nh.>n# cho PinoB )au 8hi thu X p !.#no thuYc -iXn naCta ia. m:t b?n h>p !Nn# n#on lànhB Th là tôi quy t #Fy $n t.Yn# laiB H^m 'aayD anh ta bLn Aer#8amp +an# Inter và n^m _``' bLn He6ve6 cho •uventu+ với #iL }' triệu euroB Pino là n#. c^n cQ tr*n tu[i tLc và m:t +3 th3n# 8* nh?m nh9B Pino !0 8"ch liệt ph?n !3i !iOu !.B H#ay tn thu1 c7n trcD Pino !0 cho th$y mZnh +u là tay t[ của n#hO này tron# t.>n# th[ t? 8hi n.iểu n7i chuy/n "hàng t!.giác như t!i và anh )y c7 c‰ng ˆu)t 2hát điể-% ch!ng ai t#ong chung t!i à.vi/c t{ #)t s4-% ?4n tn ]ino hnc đW th8 để đzi đời™ u1t.n# !LD Pino quy t tr1 thành m:t n#.œ< W3n th9ch b.h!ng cho ai điXu gì c*% ]ino sinh tại thành ‹a . nghVa à đã 2h*i à. nhưng h$i by c* gia đình đã 2h*i sang 9à ?an và -" -Yt nhà hàng 2i——a " thành 2h( ‹a .inh t6 và ng!n ngữ% >D}> LšI L† >„< 9<C L› >9’ .Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic &P…(: .%i !=i 6iệnB Uà Van tnn# c. c7 c*.ớc !i/m hvnB Tôi cQ n#@ +u #Kp m:t tay ^n mKc c7n cLu c=nh hYn tôiB Hào n#% Pino Xu$t hiện với qu2n qean+ và Lo thun Hi8e c]n# với cLi b-n# bựB .>c bLn cho nh5n# IVA lớn và c.Qa con n#=o m=n của chda tr%i &!i th:ch .hàng cá" cWa ]ino.

ớc 8hi n. th/ #Fy $n t. !i*n tr.n#BBB h Hh.n# +aog h IEu n#h< c.>cD việc quLi #Z nh% ! n ôn#B Pino mu3n c.%iD Pino nu3t !N ^n nh.>c _` bàn thZ mv tôi bLn c\n# !.c n.i c\n# !dn#D nh.Ta! cJ Min1 ]ai1la "•n# #ià Hoel này làm !=i 6iện !Fy +aog"D tôi n#h< b-n#B lNi chdn# tôi #Mi thQc ^nB Uai n#.n# anh ta 8hôn# mu3n !Lnh m$t l>i th B h Hh.>n# cho tôi b1i chi c !Nn# hND Lo 6a và Por+cheg . th/ bLn cEu với nh5n# th3n# 8* nh.%iD nh. vEy h?g h Pino n. ph?i là mu3n #Fy +ự 8hôn#B h H u tôi #hi !.%i mà ^n +u$t +u+hi của z n#.i chuyện hušch tovt r$t !dn# S tôiB mhi chu•n b" 8 t thdcD Pino rdt ra } t% #i$yB P:t t% #hi Ihri+tian WieriD _b trEnD _} bàn„ t% 8ia #hi jilippo In‚a#hiD _z trEnD _` bàn„ rNi Œavi6 Tre‚e#uetD _} trEnD _` bàn„ và cu3i c]n# là Zlatan IbrahimovicD _z trEnD z bànB h Hh.i với cLi #iMn# mà tôi 8hôn# bi t c.i chuyệnB pnh ta n.c con n#h< tôi c.

cBBB $yB "w?<&<A.i: "IEu y u mOm quLB Ihr than là #iỏiB Thôi tự lo !iD tôi chLn rNi"B Zlatan này mà ch? là #Z .>n# !/ tZm !.Hh. !i*nB Tôi b" ch$n th. n bLc +< !i"B Ph?i m[B Tr%iD m:t 8c quen n[i lo=n nh.>c lonal6 moeman trao b^n# thủ quFn 8hi mới _' tu[iB la‘ael mu3n mZnh là n#ôi +ao +Ln# nh$t và 8hôn# mu3n b$t 8‡ +ự c=nh tranh nàoB URn mY !. thôi thdc tôiD ph?i tEp nhiOu hYnD ph?i tr1 thành +3 ' th #iớiB I. !L mMi trEn !$u b$t ch$p cLi !auB Pino nhZn th$y và b?o: "TEp cho hay l*n chQ 8hôn# ph?i cho ch tB .%n# l7e thi*n h=B h Tôi mu3n làm +i*u +aoD n#.>c bLo ch9 tLn 6.n# nh% vEy mà S ch9 của tôi c\n# m=nh l*nB Tôi quy t tFm 8hi tr1 l=i mZnh ph?i là m:t c2u thủ 8hLcB Cu? nhi*n mMi thQ !0 tr1 n*n h t +Qc tuyệt v%i 8hi tôi tr1 l=iB P:t +3 po+ter tr*n 8hLn !ài #hi: "ZlatanD con của Ihda tr%i"B mhLn #i? bRt !2u #ào t*n tôiD bLo ch9 bu l$y tôiB Tôi càn# chYi càn# hayB Hh.i với mZnh: ". mày n#h< !FuD ph?i tEp cho mLu vào"B Th là tôi tEp và thi !$u nh.g lNi tôi c\n# tự n. 8c 8hLc #anh #hJtB lNi tôi bRt !2u b" #hJtD chủ y u là b1i nh5n# c2u thủ trc !an# mu3n #Fy $n t.>cB Tôi #iao chi c Por+che Turbo cho anh $y rNi leo l*n chi c jiat )tilo chLn n#RtB Wà tôi tEp nh. c?m #iLc Pino là n#.Yn# v7m hLn#D mKc XLcB Tôi X"t thu3c #i?m !au và hoàn thành mMi #iLo Ln c\n# nh.>c +an# m:t !:i b.i tôi bi t cEu mu3n tr1 thành m:t +i*u +ao hay chr là m:t #0 lRm tiOn !/ ra !.Yn# và +^n !u[iD !. nhJD tôi c7n n#h< cEu hYi n#u n5aB h ~mB h ~m cLi 8hrB U0y +uy n#h< và n. nh5n# ldc quL mệtD tôi c\n# than th1B Pino l2n nào c\n# n.n# 8hỏi c.%i này tỏa +Ln# thZ +u c.n# m=nh càn# nhanh càn# t3tB I7n . tôi mà b" bu:c ph?i n#Ni m:t chkD !$y là 8ho?n# th%i #ian tNi tệB Hh. !i*nB V%i n. c.dn# rNiD ZlatanD mày chLn thEtD mày 8hôn# #iỏi nh.%i tin !.%i #iỏi nh$tB h WEy ph?i n#he tôiD bLn h t Xe !iD bLn luôn !Nn# hN và tEp luyện #$p y vàoB Th3n# 8* của cEu nh.%n# +an# nh5n# IVA lớnB Tron# +3 !.n# ldc nào c\n# th D n#.n# tôi l=i c. >–A >„< >9œ< &=•C" H#he vEy lu ra tôi ph?i cLuD nh. la‘ael van 6er WaartB la‘ael 8hôn# hài l7n# với +ự phLt tri/n của tôi vZ hRn !an# là c2u thủ n[i ti n# nh$t Uà VanD !.i của Pino nh.

%i +u nhớ Uen8e vZ anh $y là m:t hZnh mwuD là th2n t.g Tôi mKc XLc hRnB "]@h . tôi luôn mon# nh5n# !iOu t3t !vp nh$t thZ !$y là PaXoellB Tôi nhớ là chdn# tôi !0 ^n mnn# t=i nhà hàn# pi‚‚a 1 UaarlemD nYi Pino tnn# lớn l*nB i !.ớc #i% thu hdt !.nh. th/ làm với qu? b.%i Ha •y ! n tr.n# chFn thành mà hỏi .$y là vZ •ohn Iareo !0 chr tr9ch cLch chYi của tôi và tôi !Lp tr?: "Hh5n# #Z Iareo c.i r$t nhiOu vO camB .a c.n# vi*n Ha •y $y man# trLi cam ! n và y*u c2u tôi h0y chQn# tỏ !iOu mZnh n. c. anh là #idp !.n# !LB f•l~ _``} t=i AN .>n#B Hh.tôi . m:t #0 n#.TCTB mhi $y Uenri8 Var++on #Mi !iện cho tôi và b?o !Fy +u là #i?i !$u cu3i c]n# của anh $yB PMi n#. m:t c2u thủ Th-y .iB Wiệc #Z tôi ph?i làmg Th là tôi n.•> ><] ]@ ŽA iC" . nhiOu vitaminD t3t cho mày !$y"B Tn !$yD tôi b" bLo ch9 #Ln cho t9nh cLch tự m0n và 8i*u n#=oB Hh5n# cFu chuyện vO m3i quan hệ c^n# thsn# #i5a tôi và bLo ch9 nh.D nh. c. ai !.ớc mKt tôi và c2m m:t qu? camB H#ày $y n#. th/ làm với m:t qu? cam"B Th n*n tay ph.>c chnn# $y +ự quan tFm !Fu"B W9 6. th +au này c7n r$t nhiOuB Hh.n# thZ Zlatan c.n# quy t bỏ qua t$t c? nh5n# thd ^n chYi !/ tEp trun# hoàn toàn vào b. tôi n.i chuyện với ch" #Li của Pino laiola và bi t là Pino !0 !em chi c Por+che Turbo của tôi cho b3 anh ta ch=yB Tôi nhớ n.%i ta n.i: "V$y trLi cam của mày l:t vỏ ra mà ^nB H.ào Hha là #i?i !$u lớn !2u ti*n của tôi c]n# .>c thi !$u c]n# anh $y 1 m:t #i?i !$u lớnB H#ày $y bLo ch9 bàn tLn r$t nhiOu vO việc tôi +u thay th Var++on !/ tr1 thành chFn +dt +3 ' của !:i tuy/nB Tôi hi/u th%i cY của mZnh là !FyB l$t nhiOu nhà bLo và tuy/n tr=ch vi*n +u 6|i theo tôi tr*n 8hLn !àiB ThQ Lp lực 8inh 8hủn# $y làm tôi b3i r3iB Wà tôi hỏi Uen8e: "Pv YiD tôi làm #Z bFy #i% !Fy Uen8eg Ihr c.$y là m]a Ut _``} và c^n# thsn# #i5a chdn# tôi 8hôn# b]n# n[ cho ! n tEn thLn# ƒB ThLn# } và thLn# z mMi thQ vwn c7n r$t t3tB Ihdn# tôi vô !"ch Uà Van l2n n5a với PaXoellD b=n tôiD !. th nàyB Ih.n# 6] +ao !i n5a tôi c\n# !.i/n nào tr.>c tôi thôi"B Uen8e !Lp: "‹in lki ZlatanB Tn #i% tr1 !i cEu ph?i tự !3i mKt với nh5n# chuyện nh.>c bZnh chMn là c2u thủ hay nh$tB Tôi mnn# cho anh $yB H u c.

%i nhJD b: tr? l%i nh.thEt mMi n#. th là l= lRm +aog .

tFm tr=n# t3tB Tôi c1i m1 với t$t c?D 8/ c? m:t ph.hàng -ình% i7 à đYi t#ư"ng cWa >?.n# mMi b9 mEt !Ou c.n# vi*n của t% p‘tonbla6et tnn# c.ntus% 5¤& 5‘ 5b h~D mhôn# m:t ai bi t Uelena và tôi y*u nhauD 8/ c? mv cô $yB Ihdn# tôi quy t !"nh #i5 b9 mEt vZ nh5n# #Z nhỏ nh$t li*n quan ! n tôi c\n# c. #ia !ZnhD rNi c.Yn# laiB .$y là cu:c tr7 chuyện bZnh th.Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic &Pb(: "H.# 5aa#t t#ong t#1n giao hữu giữa i& &hsy iiển và i& 9à ?an% >'ng ch:nh vì -[u thu•n này.hi Cb#a va chạ.v4i 5an d. 9à ?an uc b)y giờ và c'ng à ng!i sao đư3c báo gi4i smn đ7n nh)t.%n#D tôi b?o rNi mZnh +u c. =a¡a.$y là 8ho?n# th%i #ian tôi !an# chYi hay t=i pqaX và c.# 5aa#t% ][u thu•n giữa ¢ người tn đ6n đpnh điể.cách Ÿdì.i l2n n5a là tao bc #0y c? _ chFn" Ahư đã n7i " 2hTn t#ư4c. th/ b" bi n thành nh5n# hàn# t9t tr*n bLoB Hh. 5an d.th)y c7 người tž nạnh và tì.h!ng thể ti62 tsc chri b7ng tại <”aˆ nữa và chuyển sang gã . hiOm 8h9ch với mZnhB . con vào m:t th%i !i/m nào !$y tron# t.B Uelena m$t nhiOu b=n bt và c?m th$y mZnh b" cô lEpD c7n tôi thZ n#ày m:t !i*n ti t hYn với truyOn thôn#B .hzng $ £uv.. Cb#a đã quy6t đžnh . cLi #iL của n. t#ong thời gian Cb#a t^a sáng " <”aˆ. anh u!n c*.

c +wmD mRt nFuD mu3n tZm n#. mu3n #iành Ihampion+ Vea#ue c]n# anh 8hôn#g Ham W.ớc cGa +FnD hRn mu3n Xin lki vZ n#he b?o tôi r$t !i*n ti t với bài vi t $yB "Pày là cLi thQ #Z vEyg Pày mu3n truyOn !=t cLi #Zg Tao 6" ! n mQc 8hôn# 8i m n[i #Li h?D hay +aog" "Tôi Xin lkiD tôi chrBBB" "Tao 8hôn# phun m:t cFu nào cho mày n5a"D tôi hJt l*n rNi bỏ !iB .W _' tu[iD cao 'Da_ mJtD nKn# ƒ} 8#D t.Ibra và vợ Helena A=n bi t tay PW $y làm #Z 8hôn#g URn vi t m:t bài nh.%i con #Li ph] h>p và n#hi*m tdc tron# tZnh c?m"B Pv 8i pD c7n #Z là tôn trMn# nhau 1 !FyB Uôm +au tôi #Kp tay PW $y tr.Yn# $y: "Hàn# c. m•u qu?n# cLo tZm b=n b3n ph.

i/n" mà là "‹$u h[ thayD Zlatan’"B Ti3n# nh.n# c. c.n# tôi 8hôn# !.:i tuy/n h= )an Parino zh` và tôi lEp cd !dpB WEy mà tran# nh$t của p‘tonbla6et 8hôn# ph?i là "Ihdn# ta ! n f•l~" hay "Tuyệt v%i Th-y .i ! n jre66ie Vqun#ber# h PW(B Th9m $y cQ m1 miện# là "AFy bi t 8hôn#g i pr+enal bMn anh !L th nàyD !L th 8ia"B Hh?m nh9B .i tron# cu:c hMp bLo +au !.B . ai ph?i X$u h[ thZ !$y ch9nh là p‘tonbla6et’"D tôi n.n# mMi thQ c7n tNi tệ hYnB .Tôi n#h< làm vEy t*n PW +u +> và t% bLo th[ t? 8ia +u c.%i +dt '' mJtB Hh.i/n r$t m=nhD chdn# tôi c. tôi mới tu:t qu2n #i5a +Fn hoKc t•n trMn# tài vEyB mhi $y t• +3 là }h`D tôi b" 8Jo n#0 tron# v7n# c$m và ph=t !OnB Theo thQ tự .@A &9ŒAL &DhH& 5•C f•l~ n^m $y Th-y .u ti*n thZ mim mall+trom là n#.a b.n# mà tự mZnh +dt và #hi bànB ~mD tôi c. XG 8hôn# hayD nh. XG !àn# hoàn# hYnB Hh.m c2u thủ tuyệt v%i và !oàn 8 tD trn m:t "!ệ nh$t phu nhFn" &Zlatan Lm chr c2u thủ $y là !àn bàD +au này n#.%i ta bi t anh n. ph?i là chi n tranh Aal8an !Fu chQB Œwu +ao thZ !$y c\n# là m:t pha #hi bànB WEy mà p‘tonbla6et 6ành … tran# chr !/ vi t vZ việc $yB ALo ch9 #Z lo=i $yB "H u nh. m:t nh.

8h^nB P:t pha hkn lo=n X?y ra vào cu3i trEnB Parcu+ pllbac8 +dtD ~lo‘ Pellber# +dtD qu? b.ớc hM m$t Idp tQc t.n# f•l~ chr thEt +ự 8h1i !2u với trEn #Kp ItaliaB } n^m tr.1i vO tay PhLp n*n r$t quy t tFm #i?i nàyB UM c.Bàn thắng vào lưới ĐT Italia của Ibra tại EURO 2 ! Hh.tD hYi #i3n# 8un# ‘u m:t t9B .n# cQ quanh qu•nB lNi 8hi b. m:t !:i hZnh tuyệt v%i với He+taD Iannavaro và Zambrotta 1 hàn# thủD Au‘‘on tron# 8hun# thành và Ihri+tian Wieri tr*n hàn# côn#B .n# 6] c. th9m phu nhFn 8iaD mMi thQ vwn tuyệtB Ihdn# tôi thRn# trEn !2u zh` và t=o ra +ự 8‡ vMn# lớnB Hh.ớc nh% Ia++anoB Ihdn# tôi !0 c3 tZm bàn #@ 6] Xuy*n thủn# hàn# thủ Italia là chuyện r$t 8h.$y là trEn !$u quan trMn# nh$t !%i tôiD b3 tôi +u theo 6|i và b2u 8hôn# 8h9 thEt 89ch !:n#B Italia m1 t• +3 tr.n# bay b[n# l*nD tôi lao ! nD nh?y l*n và #iEt #.

#Z !/ vi tB .n# !LB .u với Ibra !L hỏn# tron# lo=t +dt của mZnh h PW(B ">9ŠAL A@– >• 9ŒA.%n# man# mày +an# !$y thi !$u"B Hh.Kc biệt là 1 pqaXD nYi ai c\n# mu3n +an# m:t IVA lớnB Œwu vEy tôi vwn c3 tEp trun# cho b.iOu !.tD tuyệt quL c7n #ZB Tôi ch=y nh.i quen #Mi Pino +au cLc trEn !$uB H.n# bay hoàn h?o !/ v. Wan 6er WaartB UM lôi 8Jo nh.i cLi #Z vEyg" ". &PC ‹¥ c9PAL =< ‹¦A" ThLn# ƒ là m:t thLn# bEn r:nB Tin !Nn chuy/n nh.>t qua Ihri+tian Wieri !an# nh?y l*nB z phdt tr. +Qc !Lnh b=i Uà Van và chr thua t=i f•l~ 6o Xui rủiB Tôi c. c. !i*nB Ihdn# tôi vào tQ 8 t và #Kp Uà Van &Th-y .i/n b" lo=i +au lo=t +dt luFn l. 8hi n ch9nh cLc c2u thủ c\n# c?m th$y mệt mỏiD hM tự hỏi rNi mZnh +u !i !FuB .n# n#oài v7n# c$m và b" } c2u thủ theo 8tmD tron# !.Cu? b.$y là trEn #Kp •trechtD tôi b" thay ra #i5a chnn#B moeman vwy tôi vào và tôi !L vào t$m bi/n qu?n# cLoB H#ày $y tôi !0 c. th.1n# thành"B "•n# !i ch t !i"B "Pày ph?i +an# Turin thôi"B "TZ" "•uventu+B Tao +u tZm !.ới Italia với cd !Lnh #. S n#h<a quan trMn#B pi c\n# mu3n chQn# tỏ mZnh 6. b.n# r3t c-c tôi vwn thoLt ra và chuyOn cho Patia+ .i chuyện với anh $y r$t 6e ch"uB V2n này thZ 8hôn#B "Th4n# !i*n $y 6Lm rdt tôi ra 8Zag Ioi hRn n#u 8hôn# chQ"B "ldt ra là ph?iB Pày !L n#u nh$t +Fn"B "•n# n.0 bao l2n tao n.i mày rNig Pày n#u thZ mày raD mày !L bi/n qu?n# cLo làm #ZB Pày ph?i tr.ớc 8hi h t #i%D m:t #0 #hi bàn vào l.n# ti n trZnh th.>n# 1 8hRp nYi b1i ldc $y là th%i #ian n#hr UtD bLo ch9 !Fu c. c.Yn# th?o t3n nhiOu th%i #ian và tôi ph?i ti p t-c 1 pqaX ch% !>iB TrEn #iao h5u với Uà Van !0 ! n và với chdn# tôi n.

B Pày mà n.ớc n#oài theo tôiB . n mQc moeman ph?i triệu tEp cu:c hMpB "Zlatan c3 S chYi tôi"D Wan 6er Waart n. n l.1n# của tôi cY !$yB Hh. vEyB H#hr ' hay _ trEn là c]n#B WEy mà bLo ch9 làm nh.n# th4n# !i*n $y cQ ti p t-c n.i tao 8hôn# c.B Ihnn# nào c.iB "Tao !0 n.Nn# !:i c›› #Z vEyB H:i b: pqaX chia ruD phe Uà Van theo hRn c7n phe c2u thủ n.i: "Tôi là #iLm !3c !iOu hànhD y*u c2u _ anh bỏ qua hiOm 8h9ch và thi !$u ti p"B Tôi n.•on+on #hi bànB Wan 6er Waart l^n l:n tr*n +Fn !au !ớn và r%i +Fn tr*n cLn#B .i là tôi c3 tZnh chYi hRnB .i c? tr^m l2nD 8/ c? với bLo ch9B Hh.n# ch? ! n mQc ph?i 6ien nh.i: "mhôn# bao #i% c. chuyện !. tôi vna h= +Lt hRn vEyB mhi $y Wan 6er Waart là c-c c.n# của bLo lL c?i c7n tôi là 8c th] côn# chdn#B ThEt phi lSD tôi thEm ch9 ch? ph=m lkiD mà hRn là !:i tr. hRnD tôi +u 8hôn# ra +Fn"B lNi tôi ra vOD mMi hy vMn# tZm IVA !Kt h t c? vào tay PinoBB . vEy: "Th$y ch.i th*m l2n n5a tao bc #0y _ chFn màyD l2n này là bc thEt cho mày coi"B Wan 6er Waart chr ch% c.n# tôi c\n# Xin lki và b?o mZnh 8hôn# c3 tZnhB Tôi n.ag Th4n# này !i*n mà"B .>t Wan Taal #Mi chdn# tôi tớiB T0 !:c tài n.au mRt cLD nh.

Tự truyện Ibrahimovic &ph2n ƒ(: Wào tay cLo #ià IapelloD Tà non bi n thành +Lt thủ S 2hTn t#ư4c, Cb#a đã dna b+ gãy ch[n thW qu[n 5an d,# 5aa#t cWa <”aˆ và tZ t#i/t đường s(ng cWa anh tại >?; này% Ahờ tài ˆoay ˆ" người đại di/n ]ino =aio a, Cb#a đã .i6- đư3c b*n h32 đ$ng sang £uv,ntus và .h"i đTu hành t#ình t#" thành -Yt cTu thW 4n% IhTn này Cb#a .ể vX thời gian " £uv,, vX vž 9?5 hà .h\c >a2, o, nhà cT- qu[n duy nh)t c7 thể .hi6n anh , s3 và tu[n 2hsc% Ÿ&Mh ‹R>9 >9¤& <£<X iCl jabio IapelloD c; lu là UVW thành côn# nh$t th #iới vào th%i !i/m $yD #Mi tôiB Tôi hNi h:p ! n n#hvt th1B Iapello c; 8h? n^n# #ieo c?m #iLc $y vào b$t 8‡ aiB )au này Žayne looney 8/D 8hi Iapello !i l,ớt qua aiD n#,%i $y c?m th$y mZnh nh, tG t:iB ThEt !$yB •n# ta chr c2n c2m tLch cà ph* và nJm cho b=n m:t Lnh nhZn là !ủ rJt rNiB Tôi tnn# n;i 1 ItaliaD c2u thủ 8hôn# nh?y l*n theo S UVW nh,n# với Iapello là n#o=i lệB I2u thủ X p theo hàn# 8hi ôn# $y Xu$t hiệnB A=n ph?i c, XG !àn# hoàn# tr,ớc IapelloB mhi Iapello #iEnD !3 b=n 6Lm nhZn vào mRt ôn# taB mhi bỏ qua m:t cY h:i mà Iapello trao choD b=n +u c; c?m #iLc: "Thôi ch t toiD 8i/u này c; n,ớc ra !,%n# bLn Xdc X9ch chQ cGa nco #Z mà !L b;n# n5a"B A=n 8hôn# th/ nh% Iapello #i?i quy t nh5n# v$n !O của mZnhB •n# ta 8hôn# ph?i tuSp b=n bt với c2u thủB .$y là m:t thủ l<nh thJpB Wna +an# ItaliaD tôi !0 nhEn ra Lp lực 8hủn# 8hi p 1 !FyB ALo ch9 !an# hoài n#hi vZ tôi #hi 9t bàn quLB UM #iEt t9t: Việu Zlatan !0 +†n +àn# cho Italia ch,agB Pino !0 !Lp l=i: WEy Italia !0 +†n +àn# với Ibra ch,agB .dn# 8i/u tr? l%i tôi th9chB i Italia mà hiOnD bLo ch9 +u XYi tLi b=nB i Th-y .i/n n#,%i n;i vO trEn !$u tr,ớc và +au 8hi n; 6ien raB i Italia n#,%i ta bàn +u3t c? tu2nB pqaX nh, m:t n#ôi tr,%n# bJ X9u +o với !=i hMc 8h[n# lN là •uveD Tr*n +Fn tEp thôiD mu3n #hi bàn tôi ph?i v,>t qua ThuramD IannavaroD !0 vEy c7n c; Au‘‘on tron# 8hun# thành n5aB mhôn# ai !3i XG nhv nhàn# với tôi chr vZ tôi là n#,%i mớiB Iapello c; m:t v" tr> lS lớn tu[i t*n Italo TalbiatiB Iapello n;i với v" Italo $y: "U0y cho cEu nh;c Ibra này n m m]i !au 8h[ !i"B

U t #i% tEpD tôi chu•n b" vào thay !N thZ th$y chàn# thủ môn của !:i trc Xu$t hiệnB • là laD tEp +dtB A;n# ! n tn mMi h,ớn# và tôi ph?i +uSt mMi 8i/uD ph?i …` cd +dt tron# m:t bu[i tEp nh, vEyB P:t l2n Iapello ! n Xem và n;i: "Ai t t=i +ao tôi ph?i làm vEy 8hôn#g Tôi !an# c3 t•y ch$t pqaX ra 8hỏi n#,%i cEuB mhỏi lna b;n# chi cho mệtB )dt và +dtB Ph?i tr1 thành +Lt thủ ph?i theo 8i/u Italia"B mhôn# 6e 6àn# thay ![i !iOu !;D tôi lớn l*n tron# nh5n# l%i tr2m trN vZ !i b;n# qua nhiOu c2u thủ !3i ph,Yn#B Tôi n#ủ mà c\n# mY vO nh5n# pha !i b;n#D nh,n# #i% tôi ph?i hMc cLch t, 6uy mớiB .L !vp c; 9ch #Z 8hi !:i nhà thua trEnB lNi Iapello nhNi th/ lực cho tôiB œp tôi ^n nhiOu hYn và ch=y nhiOu hYn !/ t^n# cFnB Tôi càn# ldc càn# to hYn nh5n# c\n# 8hỏe hYn và nhanh hYnB Tôi c?m nhEn mZnh t3t hYn tnn# n#àyB Hh,n# t9nh tZnh !iOm !=m thZ 8hôn#B &šAL iEAL i}C ]JC ]}& >œ i¤] &=•C LC§AL Tron# !:i c; m:t hEu vệ n#,%i PhLp là ZebinaD tnn# c]n# Iapello vô !"ch )cu6etto với p) loma hNi _``'B Hh,n# c; lu tay này 8h; 1B Tr*n +Fn tEp hRn tLn# vào chFn tôi m:t !=pB Tôi n;i: "Pu3n chYi b•n thZ n;i m:t ti n#D tôi !L b•n cho mà Xem"B Ion #à tr3n# $y hdc thsn# vào n#ực tôiB Ihớp nhoLn#D tôi thEm ch9 c7n ch,a n;i h t cFuB ˜ mày n#onD tôi !Lp le với m:t cd !$mB A=n n#h< Iapello +u !i*n l*n chQ #Zg mhôn# c; !FuB •n# ta chr !dn# nhZnB Iannavaro ! n 8Jo tôi ra và la m:t cFu chi u lệD b1i anh ta c\n# ch? ,a #Z ZebinaB Hh,n# Thuram X;t !Nn# h,Yn# n*n chGi: "IbraD mày trc trFu vna thôiB Aỏ cLi tr7 !; !i"B . n ldc này Iapello mới l*n ti n#B Wà !$y là ti n# thJt: "ThuuuuuraaamB IFm mNm và cdt ra 8hỏi +Fn"B _ ti n# +au tôi th$y Zebina tron# ph7n# mLt Xa với cLi tdi !L tr*n mKtB Šn n#uy*n cd !$m cY màB PRt b2m coi b: lFuB Po##i ph=t c? _ !QaB Iapello thZ ch? n;iD 8hôn# c; hMp n3tB •n# $y n;i: ".Lnh nhau vEy là t3t cho !:i b;n#"B Iapello vEy !;B •n# $y mu3n 8hôn# 8h9 tron# !:i 89ch !:n#B Hh,n# chớ mà #i@n mKt với ôn#B mi*u n#=o thZ !nn# trLchB Tôi nhớ trEn tQ 8 t Ihampion+ Vea#ue với ViverpoolD chdn# tôi thua `h_B Tron# tZnh hu3n# !/ thua tn qu? ph=t #;cD Thuram bỏ n#,%i 8tm !,>c phFn côn# và ch=y +an# 8tm n#,%i 8hLcB Ph7n# thay qu2n Lo +au !; y nh, phLp tr,%n#B

h pi b?o anh ![i n#,%i 8tmg h Iapello hỏi ThuramB h mhôn# ai c?B Tôi th$y vEy t3t hYn h Thuram !LpB Iapello c3 l$y l=i nh"p th1: h pi b?o anh ![i n#,%ig h Wwn cFu hỏi $yB h Tôi th$y vEy t3t hYn h V=i cFu tr? l%iB Uai b*n n;i ! n l2n thQ y thZ bom n[B h Tôi b?o anh ![i +aog Tôi là UVW hay aig Và tôiD n#he ch,aB Tôi b?o cEu làm #ZD cEu làm cLi !;B H#he thủn# ch,ag h Iapello !L vào b^n# #h h t +Qc bZnh +inhB mhôn# ai 6Lm nhZn l*nB PRt 6Ln h t vào +àn nhàB Tre‚e#uetD IannavaroD Au‘‘on 8hôn# 6Lm nhdc nh9chB Ih? ai 6Lm n#h< ! n chuyện làm trLi S Iapello nh, Thuram n5aB Ÿ>‚D >ƒA LCGC 9BA >‘ 5<A ;<‹&NA A1i th n*n 8hi n#he cFu "IbraD vào !Fy tôi b?o" thZ tôi !0 r-n# r%i h t c? tay chFnB Tự nhi*n tôi n#h<: "Ih t mvD mZnh vna ^n tr:m Xe !=p +aog PZnh vna t•n tay nào àg"B Hh,n# vào ! n nYi thZ tôi +3c với c?nh t,>n# Iapello !an#BBB 1 tr2nB •n# ta vna tRm Xon#B Tr*n !%i này n#oài v> Iapello ra 8hôn# bi t c; ai nhZn th$y c?nh ôn# ta bLn 8hỏa thFn nh, th hay 8hôn#B h H#Ni Xu3n# !i h Iapello n;i và tôi n#Ni Xu3n# nh, m:t cEu bJD tr,ớc mRt là m:t cLi tivi và !2u vi6eo !0 !,>c Iapello !/ +†nB •n# ta nhJt cu:n b^n# vào và n;i: h pnh làm tôi nhớ m:t c2u thủ tôi tnn# hu$n luyện t=i PilanB h Tôi bi t ôn# n;i ai rNiB h ThEt chQg h Tôi n#he n#,%i ta +o +Lnh nhiOuB h T3tD vEy là cEu 8hôn# +> Lp lực tn +ự +o +LnhB Ti% tôi n;i nhJD cEu 8hôn# ph?i là Wan Aa+tenB IEu #iỏi hYn nhiOuB Hh,n# Parco c; cLch 6i chuy/n tron# v7n# c$m r$t hayB Tôi !0 #hi nh5n# pha #hi bàn của Parco l=i và tôi mu3n cEu hMc n;B •n# ta !i raB Tôi n#Ni nhZn vào tiviB l$t nhiOu bànD r$t nhiOu #;c !:B Tôi n#Ni !;D 'z phdt rNi _` phdtD 8hôn# 6Lm r%i 8hỏi ph7n# 6] bi t Iapello !0 vO rNiB Tôi hi/u Iapello mu3n #Z 1 mZnhD và tôi !0 +†n +àn# cho việc $yB ILc hEu vệ bLm r"t l$y tôi nh, +;iD hM tKn# cho !ôi !ủ thQ nh5n# nh5n# pha Xo=c b;n#D nh5n# l%i miệt th"D chGi cha chGi mvB Hh,n# càn# #iEn tôi !L càn# hayB

ntus vào ngày vU¨©¨¢ªª« v4i -8c giá U¬ t#i/u .u#o% <nh 12 t8c c7 su)t t#ong đYi hình ch:nh do tay smn bàn david &#.t bž ch)n thưrng% ]‰a gi*i đTu titn tại £uv. chk cho tôiB Tôi càn# +.ớc’ Cb#ahi-ovic chuyển t{ <”aˆ sang £uv.ntus -¢ªª«¨ª®¯. ghi đư3c U¬ bàn và c7 « 2ha .%iD cYn !i*n 8hi n tôi chYi tuyệt v%i tr*n +FnB Aàn này ! n bàn 8iaB ALo Italia vi t: "UM tnn# n.gu. Cb#a thi đ)u «® t#1n.$y là !iOu mà tôi !0 tnn# mY . 'z bàn rNi c7n #Z"B mhLn !ài van# l*n "IbraD Ibra"B .i anh ta #hi 9t bànB Ti% !0 c.ớn#B mhi Lp lực 6Nn h t l*n n#.Iapello !0 cho Œel PieroD m:t huyOn tho=i của •uventu+ n#Ni 6ự b" !/ c.i6n tạo thành bàn% .ớc b$y lFuB Tôi !Fu bi tD cYn #iôn# t3 !an# 1 ph9a tr.—.

th8 ¢.i với Pino: "Pv n.i chuyện c\n# 6ien ra *m th$mB Po##i hQa m:t b?n h>p !Nn# mớiB H u ti p t-c chYi t3t tôi +u là c2u thủ l<nh l.n# !$y là tôi tự c?m th$y vEy thôiD chQ tôi chYi vwn t3tB WEy mà Po##i hvn l2n hvn l5a bu[i 8S h>p !Nn# với tôi b4n# !ủ thQ lS 6o tr*n !%iB Tu2n +au 8S rNi thLn# +au 8SD tôi ch"u h t n[i và n.t l*n #h làm việc của Po##iD !/ luôn chFn l*n bàn theo cLi 8i/u l0nh !=m h t +QcB "Thôi !i chaD ôn# $y tới bFy #i%B .n# nh5n# !iOu b$t [n 62n Xu$t hiệnB Tr*n +Fn cỏD tôi 62n m$t !i +ự nhanh nhvnB Tôi th$y nKn# nO vZ !0 t^n# ! n a` 8#B Šn pa+ta _ b5a m:t n#ày mà l=iB Hh.ntus% Agay t#ong nm.đTu titn.nn# làm hỏn# h>p !Nn# của tôiB la !Fy mà n#Ni nt"B "Im mv n.1n# vào #0 !=i 6iện nàyD tôi c\n# hYi hNi h:pB Po##i b.do tờ báo -à anh cm. quyOn lực và hi/u bi t mMi thQ quanh mZnhB m t thdc m]a b.Yn# cao nh$t !:iB Tôi th$y hài l7n#B Hh.t t#ao tặng% IhTn sau đ[y n7i vX nm.n# !2u ti*nD tôi ch% ! n n#ày !.>c 8S h>p !Nn# mới nh. Cb#a đã đư3c ‡abio >a2.i th4n# Po##i 8S n#ay !iB Tôi 8hôn# ch% n5a"B .%i !Ou ph?i 6ành cho ôn# ta +ự tôn trMn#B •n# ta c. !0 hQaB Tôi c]n# Pino ! n v^n ph7n# của Po##iB Iha mEp này thZ ch? bi t 8i*n# 6t ai c?B URn nh?y t.th‰ à <¡tonb ad. o tin tư"ng giao cho su)t đá ch:nh.cu(i cWa Cb#a tại &o#ino% ?•A ?•< >9DhHA 9’I iEAL Tron# mRt côn# chdn# Po##i là m:t tay ma‘ia vô l=iD nh.n# mMi n#.à cTu thW hay nh)t gi*i% <nh c'ng nh1n u!n gi*i dành cho cTu thW hay nh)t &hsy iiển t#ong nm. à d.ớc vào với !i u XZ #à tr*n môi và r3n# l*n: "ILi quLi #Z vEyg ŒLm n#Ni l*n #h của tao àg"D "H#Ni Xu3n# n..tto c‰ng đYi b7ng thành &u#in và đư3c ˆ.D ôn# n.#o 2h*i ng$i dZ bž% c6t thuc -‰a gi*i Cb#a giành ‹cud.n#"D Pino !iOm t<nh !LpB lNi cu:c n. buYc biểu tư3ng cWa £uv. mNm !i"D Pino ldc nào c\n# vEyB Hh.n# 6] r$t tin t. c'ng à nm.i chuyện !i c.Tự truyện Ibrahimovic &Pa(: Hh5n# n#ày thLn# cu3i c]n# t=i •uventu+ IhTn t#ư4c đã n7i vX .h"i đTu tuy/t vời cWa Cb#a tại £uv. Ii.

!i*nB Tôi bi t mZnh +aiB Hh. ' cd n5aB Thc vàn# thQ _D r%i +FnB Iapello chGi tôi nh. nha"B )au 8hi Pino truyOn !=t !iOu tôi mu3n n. m]iD th4n# Po##i hành XG l= lRm"B AL@h &@A >„< £D5N Cu? nhi*n là vEyB .i n.n# tôi n#Qa mRt với th4n# 8h3n I+mael quL và cho n. m:t #0 trun# vệ t*n Walerien I+maelB URn theo tôi +u3t c? trEn và làm !ủ tr7B Tôi !=p hRn ' cLi và ^n thc vàn#B Phdt thQ a`D tôi b" n#0 tron# v7n# c$mB Vu ra ldc $y tôi ph?i bZnh t<nhB Phdt a`D t• +3 _h'D ^n tới nYi rNiB Hh.ớc và th?o h>p !Nn# mớiB Hh.ớc rNiB Tôi !0 ph?i chi n !$u n#oài 8ia c]n# cLc .Pino ra tay qu? nhi*n c. c.i thEt nhaB IQt h tB Tôi ch.>c trMn# tài . r$t lFuB UM theo 6|i !iện tho=i của Po##iB Iôn# t3 vi*n b?o ôn# ta luôn c3 phFn b[ trMn# tài "6e th.u Li l2n nàoB T. chuyện #Z #h* #ớm vEy chQB Tôi n.2u ti*n là v. !Qa mu3n b=n Xu3n# b]nB Tôi 8hôn# n#=c nhi*n 8hi !ủ thQ chuyện chr X?y ! n n#ay +au 8hi •uve vô !"chB I?nh +Lt ti n hành !iOu tra Po##i Fm th2mD 8h1i !2u là v.ớc !.i !. chuyện lớn rNi nha mày" "Và +aog" "Tao n#he c.n# 8hôn# li*n l=c #ZB Playboy thQ 65D bi/u t.D •uve b" !EpB T-i này mới ^n )cu6etto màB i ItaliaD b=n mà leo cao là c. !Fu c.a !.n# n. vEyB Th4n# nào c.n# l=i cLi tr7 c\: hvn !0 rNi ho0nB Pino nhEn ra v$n !O: "UZnh nh. !/ thôn# bLo là +u 8hôn# 8S ti pB I. t:n# vào tôi ch-c cLi 8hôn# +aoD nh.>n# th%i tran#D ch? bao #i% nhdn# tay vào !iOu hành •uveB Tia !Znh ôn# chủ #iao h t cho Po##i và Tirau6o lo liệuB Vapo b" phLt hiện chYi cocaine quL liOuD rNi chYi #Li chuy/n #iớiB Vdc Xe c$p cQu tới thZ th4n# cha này b$t trnh m$t rNiB Hh.Vapo fl8annD chLu của Tianni p#nelliB Tôi #Kp tay này vài l2nD nh.t[ chQc 6]n# 6opin# tn tr.iD Po##i Xu3n# n.n# tôi n.n# Po##i 6]n# !dn# lS 6o !.>c chuy/n nh.ớn# tôi to nh. m:t trEn Ihampion+ Vea#ue với Aayern tr*n +Fn nhàB A*n Aayern c.i với Pino: ".>n#"B Pino n. li*n quan #Z ! n •uveB )au này tôi mới n#h< l=i: m:t 8hi mu3n !Ep !:i nào là 8c chủ m. ti n tri/nB Po##i hvn vài n#ày n5aB lNi chdn# tôi c.n# tôi !-n# vô là v^n# Xa } th. c. chi n tranh th #iới vEyB Hh.Yn#" với •uveB TruyOn thôn# Xdm vô cQ nh.i: "Pày n. chZa ra b?n h>p !Nn# lớn c@ nàoB Tôi mu3n !.i với Po##i là tôi 8hôn# bao #i% 8S 6] l0o c.u chr !=o !Ep triệt !/D 8hôn# tha #Z h tB Ih9nh tr" màB UNi !.

n# của mZnhB ALo c7n !Ep luôn c? con trai Po##iD #ian lEn #Z !.n# v.c n#on YB Tôi th$y b-n# mZnh quKn l=iB Po##i mà 8h.i "mhôn# bao #i%" và !.a tnn# th$y ôn# ta tỏ ra y u !u3i bao #i%B . n tôi c\n# b" c?nh +Lt theoB I^n h: của tôi b" l-c +oLtB UM hỏi tôi c.t XaB lNi tôi n#h< ra m:t chuyện quan trMn#: T=i +ao Po##i 8hôn# 8S h>p !Nn# với tôig Ph?i ch^n# ôn# ta mu3n b?o vệ tôiB .!Nn# !:iD vEy mà n#. cFu chuyện Po##i !0 rủa m:t trMn# tài tYi b%i vZ th[i +ao mà •uve 8hôn# thRn#B Ihuyện vEy c\n# vi t bLo !.>c chQD ai mà ch? mu3n b?o vệ !:i b.c +aoD tôi 8hôn# tin n[iB Tôi ch. nhEn tiOn !en 8hôn#D tôi n.i: "Tôi nhớ linh hNn mZnhB H.%i ta b?o chdn# tôi ^n nh% mua trMn# tàiB Phe Inter +au l.$y là n#.B lNi truyOn thôn# c7n b?o Po##i !=o 6ien v. !0 b" #i t"B ]<AL BA ".này chRc chRnB Ihdn# tôiD PilanD Va‚ioD jiorentina và U:i !Nn# trMn# tài b" trnn# ph=t h tB I7n c.Yn# mKt c\n# c7n n#onB Hh.tôi c0i l:n với Wan 6er Waart !/ +an# •uveB A"a !KtB .%i !àn ôn# luôn 8i/m +oLt mMi thQ r$t t3t với quyOn lực bao quanhB PKc 6] tôi n#h< Po##i !0 ph?i tr? #iL cho nh5n# #Z mZnh làmD nh.n# !]n# m:t cLi ôn# ta 8h.k LC@" ]–LLC H#ày Po##i r%i •uveD ôn# ta Xu3n# #Kp mMi n#.n# c?m #iLc vwn X.a cho hM m:t +3 #i$y t% n#Fn hàn# của tôi và UelenaB UM cLm Yn và t=m biệtB H#uy*n b: +Eu •uveD Tirau6oD Aette#a và Po##i tn chQc h tB Po##i l*n bLo và n.>cB TrMn# tài thZ th4n# nào ch? chGi !.%i #i0 biệtB Cu2n Lo vwn !vpD #.

.

chYiB H*n 6] mMi n#. ‡io#.i +u #iLn# !:i Xu3n# )erie A và )erie IB ple++io )ecco #Mi tôi ! n và n. th/ !iB IQu tôi ra 8hỏi !FyB h Tao !an# c3B h I3 hYn n5a !iB .¢ªª¬ -thường đư3c gni v4i cái ttn >a cio2o i¯ ˆ*y #a vào tháng ®¨¢ªª¬ tại ¢ gi*i đ)u hàng đTu Cta ia à ‹.ntus bž đ_y ˆu(ng ‹."B I? !:i •uve nh.ntus -v4i Lii9 ]oggi à nh[n v1t ch:nh¯ và các đYi b7ng 4n .ntina. < và ‹.ớc •uve +u b" chYiD chYi m:t cd 8hôn# #.#i. thaiB Tôi vui chQB .hác đXu bž t#{ điể-% .% iYi ic5i £uv. là thLn# …{_``…D Uelena c. lo=n l*nB Thuram và Zambortta +an# AarcelonaD Iannavaro và fmer+on +an# leal Pa6ri6D Patric8 Wieira ! n InterB pi c\n# #Mi cho !=i 6iện của mZnh c2u cQuB mhôn# #ian n#Ep m:t màu tuyệt vMn#B )au bu[i #Kp $y tôi 8hôn# c.a 8/ b?n h>p !Nn# mới +u b" +oi và tôi +u b" c?nh +Lt qu$y nhieuB Vdc $y tôi !an# chYi l*n chFnD chZm XuNn# 1 •uve 6Lm toi c? +ự n#hiệp nh. vEyB •n# $y !0 bi t tr.n# b3 n.%i Xdm vô !Ep Po##iD tôi vwn ủn# h:B Tôi man# Yn ôn# $yB •uve nh.i th*m cFu nào n5aB •uve ph?i !$u tranh cho m:t cu:c +inh tNnB Tôi #Mi cho Pino: h Vàm t$t c? nh5n# #Z ôn# c.ggina bž t( cáo đã c7 hành vi -ua bán t° s( và -7c n(i v4i t#nng tài để à.sai /ch .6t qu* các t#1n đ)u% c6t qu* £uv. m:t !O n#h" t3tD phRn !i ZlatanD càn# nhanh càn# t3tB V%i 8huy*n của tao !.>n# 6Ey n[iB mS ti p là tôi 1 l=i ch t ch]m c? !LmB Ih.#i.Tôi bRt !2u tin nh. .hác như <> ]i an.Qa bJ 6ự 8i n ra !%i vào thLn# aB Hh.tto ¢ªª® và ¢ªª¬ c0n các đYi b7ng . và bž tư4c ¢ ‹cud. ?a—io và =.#i.i: "H u c.%i ta n. con XuNn# chZm 62nD n#. n#he )ecco n.. thZ !an# 1 tr*n m:t con thuyOn !RmBBB &c7n ti p( ‹canda b7ng đá Cta ia nm. .

1n# lớn ! n anh $yB P:t n#ày nh.ntus thì Cb#a v•n đang .Yn#B H#.n# và tr1 thành m:t 6=n# bi/u t.an ãnh đạo c'ng như .>c và chuyện #ia !Znh r| ràn# !0 ?nh h.£uv. mMi n#àyD Pe++otto n#Ni tron# v^n ph7n# của mZnh 1 t2n# }B Ihr 8hLc là l2n này anh ta ! n b*n cGa +[ và #ieo mZnh Xu3n# !$tB Pe++otto trnh 6Ey tron# bệnh viện với nhiOu X.itn quy6t .Tự truyện Ibrahimovic &P'`(: Œ]n# chi*u Aerlu+coni !/ 8i m bwm của Poratti >hưrng này đưa chung ta vX thời gian .h^i con tàu đ\. gi*i đ)u -à b*n th[n anh và đYi tuyển &hsy iiển đXu thi đ)u .•D c9PAL c9³ D §] iOA AL9…& &9S Tianluca Pe++otto là m:t hEu vệ của •uve tn n^m 'aazB pnh ta !0 #iành mMi thQ c.h!ng thành c!ng% chi )y. .h!ng để Cb#a #a đi% .an hu)n uy/n £uv.%i ti p theo !Lnh m$t lu +3n# của mZnhB .²t ại% .>n#B Tôi 8hôn# bi t !9ch XLc nh5n# #Z X?y ra n#ày $yB Pe++otto vna #i?i n#hệ và #i5 m:t chQc qu?n lSD 6.%i ta tự hỏi: ai +u là n#.ới quyOn của ple++io )eccoB )can6al cL c.Yn# #0yD l=i b" Xu$t huy t n:iB A2u 8hôn# 8h9 ?m !=m t=i •uve l=i nhu3m th*m tôn# màu th* l. th/ với !:i b. t#ong uc các ng!i sao Tn ư3t nh*y .hz s" cWa Cb#a sau ±o# d >u2 ¢ªª¬.

i chuyện với ple++io )eccoD 8c !an# mu3n tr1 thành m:t Po##i mớiB V2n này hRn ![i #iMn#: h Pày ph?i 1 l=iB T-i tao mu3n vEyB Ph?i tỏ r| l7n# trun# thànhB h • 8ZaD l2n #Kp tr.ớc ôn# n.H#.i !iOu n#.i với truyOn thôn#: "Ihdn# tôi +†n +àn# 6]n# ! n b$t 8‡ ph.i chuyện với Pino và c? _ th3n# nh$t: ph?i quy t liệtD quEy cho tới nYi tới ch3nB Pino n. th/ r%i 8hỏi IVA"B Ihdn# tôi 8hôn# mu3n tỏ ra y u !u3iB •uve mu3n chYi h?D thZ chYiB Hh.>c l=iB •n# b?o tôi ph?i bi n !i thEt .%i Ihủ t"ch mớiD Tiovanni Iobolli Ti#liD #i?i th9ch cho t$t c? bi t là ôn# ta +u 8hôn# !/ cho b$t 8‡ m:t c2u thủ nào ph?i ra !i n5a c?B Aan hu$n luyện +u #i5 tnn# n#.%i m:tB Tôi n.Yn# Ln phLp lS nàoD mien là Ibra c.n# !$y 8hôn# hO là m:t cu:c chi n !Yn #i?nB Tôi l=i n.

th quL nhiOu rNiB P:t hôm •uve c.n# 8hôn# !LB Tôi !0 n.>c b[ nhiệm và n#ay n#ày !2u ti*n tr*n +Fn tEp !0 ! n n. m:t bLu vEtB Hh.i: h Tôi 8hôn# !McD c\n# 8hôn# 8S #Z !FuB h U0y nhZn vào nh5n# !iOu 8ho?n !0 chQB UYi b" !. c]n# !=i 6iện Pino laiola với Ibra h PW(B Hh."B ILc I.n# thôi 8ệD tôi !0 n#he nh5n# l%i nh. th/ +u 8hi n cho mMi thQ 6nn# l=iB P:t n#ày nM ple++io )ecco và •eanhIlau6e Alanc ! n #Kp tôiB •eanhIlau6e là 6Fn Uarvar6D hàn# n.n# tôi +u !iB h H#he nàyB Tôi 8‡ vMn# 1 cEu r$t nhiOuB IEu là lS 6o ch9nh tôi ch$p nhEn côn# việc nàyB h Œvp !iB •n# chMn việc này vZ IVA chQ vZ tôi bao #i%B h Tôi hQa IbraB IEu mà !i thZ tôi c\n# !iB h WEy h?g ŒMn !N !iD c2n 8*u taXi 6]m 8hôn#g Tôi 1 c]n# ph7n# với He6ve6 &c.n# tôi n. n#he tôi 8hôn#g Tôi tEpD nh.>c !$yB h Ih? !i tới !FuB Tr? _` triệu euro c\n# 8hỏiD tôi 8hôn# th9chB lNi Pino Xu$t hiện và chr cho tôi m:t tia +Ln#: "Inter và Pilan !Ou mu3n mua mày !.n# 8hôn# th$y tôi !FuB Œe+champ+ !i tZm và th$y tôi !an# chYi Play )tationB h )ao cEu n#Ni !Fyg I? !:i !an# ch% 8ZaB Tôi 8hôn# quay l=i và ti p t-c chYiB h IEu n#he tôi 8hôn#g h WEy ôn# c.n# quanh cEuB IEu là +3 'D là t.nhanhB h TZnh hZnh 8hLc rNiB T-i tao !an# 8hủn# ho?n# và mu3n mày 8S h>p !Nn#B h I7n lFuD 8hôn# !%i nào nhJB "I9R& iC. với +ự tr> #idp của Pino và luEtB Tôi nh$t tr9 với Pino là vwn +u tEpD nh.i với ôn# . và hM ![i thLi !:D #Mi tôi là "l>n" và "8c ph?n b:i"B I\n# nh5n# n#.n# chdn# tôi 1 vào _ tZnh hu3n# 8hLc nhauB He6ve6D #i3n# nh.Yn# laiD cEu +u #idp •uve tr1 l=i )erie pB h ILm YnD nh. !0 tnn# y*u m n và Xem tôi nh. &PC >9BC iCHA &´" žp lực r%i 8hỏi Turin t^n# theo tnn# n#àyD tnn# #i%B Tôi !0 chi n !$u với mMi thQ mZnh c.n# thi !$u thZ 8hỏiB Œi6ier Œe+champ+ !.i với tôi: h Ibra nàyD tôi +u XFy 6ựn# !:i b.W bi t tin !.n# mà #ia !Znh p#nelli !0 c2u viện !/ cQu •uveB Tay này r$t 8hôn n#oan và ch9nh XLc tron# mMi thQB •n# ta th?o b?n h>p !Nn# mới với nh5n# !iOu 8ho?n r$t t3tB Hh. m:t trEn !$u tEp với )pe‚iaB I? !:i !0 l*n Xe bu+ nh.%i !. Œel PieroD Au‘‘on và Tre‚e#uet !0 quy t !"nh 1 l=iB Tôi thZ 8hôn#B P:t n^m 1 )erie A c.

rYi vào m?nh !$t 8hôn# n#.iện tho=i inh ỏi 8hi chdn# tôi n#Ni với nhau tron# m:t c^n ph7n# n#Ep 8h.$y thEm ch9 8hôn# ph?i là m:t IVA hàn# !2u tron# 8hi Pilan là m:t tron# nh5n# !:i n=nh nh$t chFu xuB Hh.%iB Inter hay Pilan !Fyg Inter ch.i thu3cB ")aog IEu ch$p nhEn 8hôn#"B Tôi nhZn PinoB Pino n.%i tôi c.n# l%i lu của Arai6a làm tôi 8h.ớc Inter 8hLc 1 !Fy cực 8‡B Pày 8hỏi c.a #iành !. lu +u !O n#h" n#hi*m tdc vO chuyện chuy/n nh. mMi cu:c chi nD chi n thuEt là !iOu quan trMn# nh$tB Tôi n#h< vO b.Poratti #iao cho tay này quL nKn# nO: ph?i #dt Xon# m:t thỏa thuEn tr. th/ n#he th$y +ự .>c 8hôn#g"B Pino hi/u SD #Mi n#ay cho Poratti: "Ihdn# tôi #Mi chr !/ bLo là Ibrahimovic chu•n b" ^n t3i với Aerlu+coni 1 PilanB . )cu6etto mien ph9 1 !.i tr. ![ lGa c7n Uelena thZ b2u b9 nKn# hO hYn bao #i% h tB Tôi th$y mZnh nh.>c phLt !:n#B Wà nh.c? ch-c l2n rNiB h IEu hành XG vEy h?g Tôi +u ph=t cEuB h ~m’ h ~m #Zg h Ph=t !iD tôi chYi !iện tGB c9PAL >9KA ]C?<A 5b "L9a& >§C &9§C i}" y`B``` euro tiOn ph=tB Ihi n tranh ch9nh thQc !.i: "ma8a là n#ôi +aoD cEu thZ 8hôn#B Hh.>c )cu6etto nào +u3t 'b n^mB . +tre++ ! n nYiB Tôi nh.n# Pilan mu3n bi n cEu thành n#ôi +ao"B ILi 8i/u "mày c2n Pilan hYn là Pilan c2n mày"B H#he là 8hôn# .B h PinoD tôi +u ! n InterB h ~mB Hh.a rNiB ThLn# ƒ tr%i n.%i tới n#ay"B Poratti cG #iLm !3c th/ thao Parco ArancaB TrcD 3mD n#hiện thu3c nKn# và !an# b" +tre++ vZ ph?i !Lnh b=i Aerlu+coni 6] th%i #ian 8hôn# c7n nhiOuB Hhiệm v. m:t v" 8hLch b9 mEtB priel Arai6a tn PilanB TKp nhau t=i m:t 8hLch +=nD tay này n.n# Pa++imo Poratti !0 8‡ 8to Xin #i?m #iL nh5n# } l2n rNiB Uôm $y Aerlu+coni mu3n hvnD c.n# tao n.Kt bàn 1 Hhà hàn# Tiannino"B "ILi #Zg Th quLi nàog" Poratti hớt h?iB "Ih% t9B Tôi cG n#.i: "Tới luôn"B "~mD ch"u"B Aranca hdt c7n 8inh hYn và #Mi cho PorattiB Tôi c. !FuB .n# nh.>n#B Tôi nhZn Pino: "T-i mZnh 6]n# chi*u !.ớc 8hi chdn# tôi 8"p ! n nhà hàn# #Kp Aerlu+coniB .ớc ti p theoB Tôi c. th9ch mien ph9 !FuB Tôi th9ch thG thLchB Hh. ch"uB Ibra 8hôn# ph?i là n#ôi +ao .

#¯%%% Cb#a c'ng tì.ôi 8hi mMi thQ thay ![i hYi nhanh !.i Aerlu+coni 8hỏi ^n t3i n5a nhJ"B P:t cd +3c thEt +ự: "ILi c›› #Z vEyg Ibra +an# Inter +aog"B ".%i hO hOB Pilan n#h< tôi c2n hM hYn hM c2n tôi và hM !0 l2mB _b triệu euro là cLi #iL Inter !0 chi cho tôiD b?n h>p !Nn# 8hủn# nh$t )erie p n^m $yB Tôi c\n# 8hôn# ph?i tr? +3 tiOn ph=t vZ !0 chYi Play )tationB Poratti thZ n. .i#a hoàn t)t vs chuyển như3ng cWa -ình% .iOu !.# ]i an vào tháng © nm. chp vài ngày sau .a ¯. Iat#ic. ch"u mệt mỏi 8Jo 6ài +u3t m]a ‹uFn và m]a Ut !0 !.hi Iat#ic.#son và ‡abio >annava#o -sang =. làm tôi c?m th$y c?m 89chB Tôi !0 +†n +àn# cho InterB P:t m=ch +3n# mới l=i !.n"B T$t c? nh5n# 8h.#a -sang Cnt.>n# của tôi c\n# quan trMn# 8hôn# 8Jm v. N-.cho -ình U b6n đµ -4i à Cnt.a#c.tto và bž giáng ˆu(ng ‹. 5i.>c 8hYi n#uNn’ ‹au -‰a gi*i ¢ªª®¨ª¬. #)t nhiXu ng!i sao đã tháo chạy .h^i đ[y như Lian uca wa-b#otta và ?i ian &hu#a.v4i giá chuyển như3ng à ¢«.-sang .#i.>c quJt +=ch chr tron# ' #iFyB Pino #i% chr việc #Mi cho b: phEn qu?n lS của Pilan: "H.Inter mua lonal6oB .ớc 8hi #dt l=iD Poratti #Mi tôi: "IEu vui chQg"B "WFn#D vui"B "T3t rNiD Xin h t +Qc chào !. ona¯.i cd chuy/n nh.hFn hoan tron# #iMn# n.i: "Zlatan ~m rNi nha + p"B Ti% thZ v$n !O là #i5a Inter và •uveB TiL c? bao nhi*uD ph2n tr^m th nàoB Tr.© t#i/u .u#o.¢ªª¬ b¶ng U b*n h32 đ$ng c7 thời hạn « nm. 5i..D" Pino c. £uv.ntus bž tư4c ¢ danh hi/u ‹cud.

1n# 8hi man# vO )cu6ettoB U0y th.i6n qua t#uyXn hình% Ahưng . mY t=i Inter h Œvp bt phLiD làm cha và tZnh y*u tn •ltra+ chi đ6n £uv. 8hôn# chYi h t 8h? n^n# tr*n +FnB Tôi +u hJt vào c? !:i n u thua trEnB WFn#D tôi c.Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic &P''(: mh1i !2u nh. ai !.iB Wà tiOn th. th/ chi hàn# mớ tiOn chr vZ ' trEn thRn#B Tôi ph?n Qn# với việc !.#.1n# to n u ôn# mu3nD nh. Cb#a chp à -Yt c1u nh7c -4i t{ <”aˆ sang. Cb#a à -Yt nhà v! đžch% 5i/c ]o#atti ˆ.n# th$y chuyện b$t cEp là tôi n. t3 ch$t l0nh !=o và tôi luôn mu3n truyOn tham vMn# của mZnh ! n mMi n#.cD phe pr#entina n#Ni #. nh5n# v$n !OB Poratti !0 làm r$t nhiOu thQ cho IVAD bao #Nm việc chi hYn y`` triệu euro cho nh5n# c2u thủ nh.hi đ6n v4i Cnt.mB Tôi lớn l*n 1 lo+en#ar6D tôi bi t r| phe Th[D phe )omaliaD phe Ham T.n# Inter c.ŽAL i‘AL S CA&N= Tôi chYi b.1n# $yB I2u thủ c.B T=i +ao 8hôn# th. chuyện !.1n# +au ' trEn thRn# thZ thôi !iB Poratti hi/u ra và ch$m 6Qt !iOu !. th nàoB Tron# b..ntus.c 8hLc và ph2n c7n l=i n#Ni 1 #i5aB . #Z quan trMn#B Poratti 8hôn# hO 8h.# ]i an% d…I ARA .1n# thEt ra c\n# chr là chuyện nhỏB W$n !O lớn nh$t là phe nh. hoàn toàn choáng ng32 t#ư4c -!i t#ường -4i và những ng!i sao sáng ch7i -à anh chp t{ng ch8ng .n# với Lnh mRt 67 XJt tr*n +Fn tEpB Tôi hLo thRn# và hoan# 60D tôi +u !i*n l*n n u c. #2nD n*n tôi ! n và n.Cb#a như -Yt ng!i sao sáng c'ng giu2 anh tZ tin hrn t#ong cách đ(i ˆ˜ v4i những đ$ng đYi -4i% ioạn tZ t#uy/n này n7i vX thời gian tưri đ²2 cWa Cb#a tại Cnt.n# th. lonal6oD PaiconD Ire+poD WieriD ji#o và Aa##ioBBB Tuy nhi*nD ôn# ta l=i tG t quL mQcD c. th/ +u an phEnB P:t chi n thRn# ch? là #Z c?B Ihdn# tôi chr n*n nhEn th.i: h •n# 6e 60i quL rNi’ h Ihk nàog h TiOn th.%i Hh. và phe Ÿ lEp c]n# +3n# chun# +u nh.1n# +au 8hi vô !"ch mà chr cho ' trEn thRn#D n#ay c? 8hi trEn $y ch? c.B HàyD chớ hi/u l2m tôi !$yB Tôi 8hôn# hO n#h< là mZnh +u vEn hành IVA t3t hYn PorattiB Hh.n# !L c\n# th B A=n chr chYi t3t 8hi X9ch l=i #2n nhauB i Inter 8hỏi c.B Phe Ara‚il n#Ni m:t #.

8hi n tôi c^n# thsn#B .i/n và +inh t=i bệnh viện Vun6+B H.i #Z thZ n.n# 8hôn# 6e 6àn# m:t chdt nàoB TruyOn thôn#D nh$t là !Lm papara‚‚i nh3n nhLo nh.>c th.i b1i cLi miện# của Ibra vEyB mệD mien là !:i b.i 8hôn# với lệnh triệu tEp của !:i tuy/n cho v7n# lo=i furo _``ƒB Tôi mu3n 6ành th%i #ian cho Inter và #ia !Znh mZnhB 9EC 9}I c9C ?•A i•D ?@] .n# tin tôi !iD 8hôn# chYi !.k Uelena và tôi ! m n#.>c nhZn th$y !Qa con !2u l7n# của mZnhB Wà chdn# tôi quy t !"nh tr1 vO Th-y .i/n vwn hYnB Hh.n# 8hôn# ph?i cQ nh9ch l=i #2n nhau là vô !"chB .i 6"ch v.$y là trEn #Kp jiorentina 1 jlorenceB jio mu3n h= chdn# tôi với b$t cQ #iL nàoB UM b" ph=t vZ +can6al Ialciopoli và 8h1i !2u )erie p với Fm 'z !i/m tron# 8hi Inter l=i 8hôn# ch"u b$t 8‡ m:t hEu qu? nàoB .a với ai mà ch? !.iOu !.n# bFy #i% thZ tôi quy t !"nh 1 l=i và theo +Lt mMi tZnh hZnh tn UelenaB .%i t.n# tNn t=i nh5n# li*n minh b1i vZ 9t nh$t b=n c\n# ph?i chMn b=n cho mZnh chQB Hh.y t Th-y .i: "ILi quLi #Z vEyg P$y n#.T$t nhi*n là tron# !:i b.n# 6e #Z thay ![i !.%i !Nn# SD nh.tEp nh.n# 1 Inter !$y 8hôn# chr là li*n minh mà c7n là nh5n# th #iới ri*n#B mhôn# thay ![i thZ c7n lFu mới vô !"ch !.1n# ! n !:n# lực và tinh th2n !Nn# !:iB Tôi 6=o quanh m:t v7n# +Fn tEp rNi n.%n# chuyOn 6ài và tun# m:t cd !O mi vô l*B TrEn !2u #hi luôn +i*u ph•mD n#on lànhB Iàn# n#ày tôi chYi càn# hayB Wà tôi c?m th$y mZnh !0 !dn# 8hi n.>cB A=n +u cho r4n# việc quLi #Z ph?i thFn thi tD ^n tr.n !.>c với nhau n#oài !%i thZ 8hôn# !L !.n# nh9ch l=i #2n nhauB Hh.>c tr*n +Fn !FuB P3i quan hệ +u ?nh h. !Lm con n9t vEyg"B HhiOu n#.D tôi bao #i% c\n# l•n càn# nhanh càn# t3tB Hh.ag Tôi c^m th] n. th/ Poratti !an# n.B HhZn n#.Lm !ôn# t=i +Fn prtemio jranchi chLn #hJt chdn# tôi cực 8‡B Tôi !L với Uernan Ire+po tr*n hàn# côn#B Tron# hiệp _ tôi !.%i bệnh tôi c\n# !Fm mu3n bệnhB Hh5n# l2n c.i quenB Tôi l=i ! n #Kp PorattiB •n# $y liOn t[ chQc cu:c hMpB I? !:i nhZn ôn# $y rNi nhZn tôiD nh.%i là tôi #hJt bệnh viện ch.>c tnn# n#ày !/ !. nhKn# c? l*nB WZ +ự cuNn# lo=n này mà tôi !0 ph?i thu* c? m:t côn# ty b?o vệD y*u c2u ACV bệnh viện cho mZnh m:t 8hu vực ri*n#B pi ra vào !Ou ph?i b" 8i/m +oLtB A*n n#oài c?nh +Lt tu2n tieuD b*n tron# chdn# tôi !Ou hNi h:pB Pà tôi n.i với mMi n#.>cB Hh. việc ph?i vào !.

>c và Xem thG I.Tôi nhEn !. m:t !Qa bJ Xem tôi là th2n t.%n#B •ltra+D nh.%i tôi chi c Lo bLc +< rNi !Kt tôi vào tron# m:t cLi #iỏ #iKt ủi to vEt v0B Tôi cu:n tr7n nh.>n#D nh. #Z b$t [n thZ +aog Tôi cQ n#h< qu•n nh. _ mv con +u y*n bZnh 1 qu* n:i PaXiB Hh. c. là PaXimilianB Tôi 8hôn# bi t ch9nh XLc n#uNn #3c của cLi t*n $yD nh.>c r$t nhiOu th.n# tôi nhZn l*n 8hLn !ài và th$y m:t c?nh t.n# và !.%n# $y của côn# chdn#B Hàn# và PaXi tr3n ! n nhà mv tôi 1 )ve#er+torpD chuy/n Xe li*n t-c !/ cRt !uôi bMn +^n ?nhB IQ n#@ nh.n# vi*n tda ! n +au ' ti n# và Uelena c. tn mMi nYi tr*n th #iới #Gi vO và thd thEt với b=n là tôi h2u nh. th/ làm #Z !Fyg Iho vJ Xem b.W #:c nh$t của InterD !an# #i^n# m:t cLi bi/u n#5 cực lớn tr*n !. là m:t +uy n#h< quL n#Fy thYB AMn ph. 8hôn# m1 c? bZ th. là PaXiB >‘] A9‚A &bA9 h~D >„< >§A9 D?&=<‹ &9Q d• Ti% là b.B H.a quen với +ự quan tFm 8hủn# 8hi p ! n 6.B Thrnh tho?n#D Uelena 8hôn# 8Zm !.%n# 8iaB I?m #iLc b" +^n !u[i 8hi !an# ch% !Qa con !2u l7n# thEt 8inh 8hủn#B Ihr chdt b$t [n thôiD c? th #iới +u !Ou bi t c?B •i mv YiD l@ c. là vZ nh5n# !iOu nh. #hi: "Aenvenuto .>c !•y Xuy*n qua hành lan#D ra n#oài và vO l=i ItaliaB Uelena 8hôn# may nh. vEyB WEy mà bFy #i%D tôi l=i ph?i 1 n#ay tron# bệnh việnD c3 tZm cho mZnh #i$c n#ủ tron# 8hi nàn# !an# !au !ớn và hNi h:p 6. mà tEp trun# !.n# chr c7n +3n# th*m ' thLn# n5aB Uelena cQ hỏi mZnh c. c^n# ra nh.>c t3i !a cho trEn !$u và c\n# !dn# là vEy thEtB )uy n#h< của tôi !an# c7n #Gi l=i Th-y . vEyD nàn# c\n# ch.i/nB Hh.n# !LD 8S tKn#D hay #Z n5ag Tôi 8hôn# 6Lm m1 th.n# l=y IhdaD !. m:t cLnh buNm no #i.ớc ti p theoD ph?i ra 8hỏi bệnh viện tron# v7n# vFy của !Lm nhà bLoB Pay +aoD m:t vệ +< !0 thôn# minh 8hoLc l*n n#.$y là m:t bJ trai 6e th. vc m=nh muB Ibrahimovic n#he !0 m=nhD PaXimilian Ibrahimovic l=i càn# m=nh hYnB T$t nhi*n là chdn# tôi chr #Mi n.D tr*n !.m I. c?m #iLc mZnh b" +^n !u[iB U t cLchD nàn# !ành ph?i bay +an# PilanB mhi $y tôi !an# chu•n b" cho trEn !$u với Ihievo t=i )an )iroB Tôi chr n#Ni 6ự b"B P$t n#ủD 8hôn# tEp !ủ màB UVW loberto Pancini c\n# n#h< tôi 8h.n# cu3i c]n# mMi thQ !Ou t3t c?B .W vi t #ZB m t qu? là t$t c? nh5n# #Z 8inh 8hủn# nh$tD 8i/u nh. n#he c. m:t qu? b.>n# phi th.Yn#B Ihdn# tôi !0 tr1 thành cha mvB Ihdn# tôi !Kt t*n n.n# n.

!iOu #Z 8hi n cô $y Xdc !:n# nh.cB Tôi l= #Z nh.n PaXimilian ! n với th #iới nàyB ThEt tuyệt v%iD tôi !0 mu3n 8h.PaXimilian h ‹in chào mnn# PaXimilian"B Tôi tự hỏi PaXimilian là aiD tron# !:i c.i #Z nhrg .n# bFy #i%BBB H.>c #Gi !iB . n#ày X?y ra chuyện với hMB Hh. th B AFy #i% n#h< l=i Uelena vwn c.m •ltra+ nàyD 6Fn #:cD thQ 65B Tôi c7n n#h< là th nào c\n# c. th/ Qa n.ớc mRtB Tn )an )iroD thôn# !iệp tZnh y*u !0 !.n# !L và y*u c? trc con n5aB Tôi l$y !iện tho=i raD ch-p l=i và #Gi cho UelenaB Ih.a c. ai t*n !. +aog lNi tôi v@ lu raB ™D con tôiB ILc ‘an chào !.Fy là !iOu tuyệt v%i nh$t ItaliaB H#.%i ta y*u b.

n#B H.¢ªU¢.ớcB Hh. thZ mới l=c n#hiệpD anh quy t !"nh tZm mua ' n#ôi nhà thEt hoành trLn# cho XQn# với th. in cLi c?m #iLc tự tiD buNn b0 của mZnh 8hi ph?i !Qn# n#oài th #iới +an# trMn# $yB .ho . là aig Usn hM ph?i c. chk n#hr n#YiB Ibra !0 tZm mua c^n biệt thự +3 ' t=i qu* nhà Palmo và cLi cLch anh mua c^n nhà này c\n# man# !Em cL t9nh n#ôn# cuNn# và ma‘iaB >ŽA A9@ ]B fJ> &Š &9„< . m:t #0 c-c m"ch n#hto htn n#ày tr.hách đ6n thm.-ặc d‰ đ[y . l2n tôi 8/ vO "Pilen" 1 Palmo jjD con !.%n# mà tôi hay bRt Xe bu+ và !i ^n tr:m Xe !=pg Tôi cQ n#h< vO nYi !. th D !Kc biệt là c^n nhà màu hNn# to vEt nh.>c #Mi l*n !:i ' của m:t !:i b.hác tại ‹toc.%i +3n# tron# !.Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic &P'_(: Pua thi*n !.a A=n c7n nhớ !0 c.nso v4i o đžnh bi6n n7 thành thitn đường nghp dư·ng% >mn nhà cWa anh tại ]a -o t#" thành đža chp đư3c .n# tôi vwn nhớ nh.%i c. !Ln# nhớ theo m:t cLch 8hLc biệt hYn nhiOuB Hh5n# n#ôi nhà 1 Vimhamn+va#enB T=i +ao trôn# chdn# toLt ra vc 8hôn# th/ với tới nh.há nhiXu du .du žch ch:nh th8c% )au 8hi chuy/n +an# Inter Pilan và thi !$u thành côn# t=i !FyD Ibra !0 c. an c. Cb#a đã bán cmn bi/t thZ tại ]a -o c'ng v4i U cmn nhà . m:t cu:c !%i tuyệt v%i lRmB Tôi man# theo +uy n#h< $y c]n# mZnh +u3t c? m:t qu0n# !%iB Hh.>c: nh5n# n#.Yn# hiệu của mZnh và c\n# là !/ cho #ia !Znh !an# n#ày càn# !ôn# n#.để -ua h0n đ*o dav. !. m:t lFu !àig H#ày $y tôi ch? cLch nào hi/u !.>c 8h3i tài +?n !Ln# 8/ tron# tayB I. m0iD 8hôn# ph?i vZ n.n# #i% thZ tôi 8hôn# c7n th$y thi u tự tin nh.%n# b4n# !ôi chFn !2y +vo Am. chQn# 8i n l2n !2u ti*n tôi !.h!ng 2h*i à U đža điể.

.

i chuyện với b=n t=i I8ea: h AMn cEu c.1n# m%i ca‘e Zlatan và Uelena 6e lRm +aog mh3i !Qa c2u c7n ch. và hM nh$t quy t 8hôn# bLnB Vàm #Z !Fy ch9nh là cFu hỏiB Ihdn# tôi quy t 8hôn# bỏ cu:c và c.%i b=n của Uelena !0 c. n#.i hM 8hôn# mu3n bLnD với b$t 8‡ #iL nàoB Hào là nhà h t SD hàn# X.>cB lNi n#.i chuyện với hMB h Aớt #i@n chQB h Ti@n th nào !.n !Qa con thQ _ và c2n m:t hàn# rào c. là +3 ' 1 PalmoB ]@A &9fBAL &9DhO& i‚] >9¤& ]<‡C< W$n !O 6uy nh$t là !an# c. th/ th[i bay nh5n# Lnh mRt t7 m7B Uelena và tôi lLi Xe quanh qu•n Palmo !/ tZm nhàB V*n 6anh +LchD 67 b?n !N và bàn luEn tnn# c^n m:tB Wà b=n bi t .a của tôi mà c7n b1i c^n nhà $y thEt +ự r$t !rnhB H.u ti*n hàn# !2u của chdn# tôi là #Z 8hôn#g Ih9nh là c^n nhà hNn# 1 Vimhamn+va#enB mhôn# chr vZ !$y là m:t #i$c mY tn th%i Xa X. thZ cQ !i mà n.>c !$y nhJB .%i b=n $y c\n# #Mi ! nB IKp v> chNn# tron# c^n nhà hNn# n.n# n#.%i +3n# tron# !.Yn#D cỏ Xanh m.>c +ự chr 6wn và truyOn !=t l=i: v> chNn# Ibra +u ch? n#he th*m lS 6o nào n5aB Pu3n y*n thFn 1 !.Th là tôi luôn mY ! n n#ày bLo th]D ph?i cho bMn nhà #iàu 1 !$y th$y Zlatan 8hôn# c7n là cEu nh. m:t bLu vEt n5aB Ph?i cho chdn# bi t Zlatan c\n# 6.ớtD "vieo" ra liber+bor# và bla bla blaBBB Hh.i chuyện trực ti pB A: t.m 6e th. bi t c^n nhà hNn# $y h?g A=n tớ +3n# tron# !$yB h Th thu X p cho tớ cu:c hvn nhJB AMn tớ mu3n n.a !. +Qc phệt môn# Xu3n# nOn nhà +an# trMn# ch? 8Jm aiB H#ày $yD tôi và Uelena c\n# !an# c2n m:t c^n nhà 1 PalmoB Ihdn# tôi 8hôn# th/ +3n# c]n# mv 1 )va#ertorp lFu hYn n5a &cLnh nhà bLo ph-c 89ch nYi này c? n#ày lwn !*m(B Ihdn# tôi !an# chào !. !.c n#hto tn lo+en#ar6D luôn coi chi c Xe !=p ji6o Œi6o nh. th/ +u man# ! n cho m:t "m:t l%i !O n#h" 8hôn# th/ ch3i tn" &cFu tho=i n[i ti n# của Œon Wito Iorlenone với •ohnny jontaine tron# tLc ph•m "A3 #ià" h PW(B Tôi c\n# ch? nh% b=n bt tn lo+en#ar6 ! n thuy t ph-c hay #Fy Lp lực h:B Ph?i tự #i?i quy t cho n#on lànhB P:t n#ày Uelena n.

n# +au !.%n# nh$t và !$y c\n# !Nn# th%i là n#ôi +ao lớn nh$tB Œ=o quanh nhàD tôi chr luôn miện# 8hen mMi thQ thEt 6e th.n# nGa !]a nGa thEt !$yD tôi hMc tn phim ?nhB lNi ti p t-c: "H#he #i3n# #i@n chYi h?g Hh.i !]a vEyB Hh.>c 1 tron# c^n nhà mà mZnh mY . th/ !$y là cFu n.B "Ph?i chRc chRn là mua !.>c m:t chdt nàoB Ih9nh quyOn 8hôn# cho phJp chdn# tôi XFy t.%n# bao quanh nhà cao hYnB Pà 8hôn# nh.n# 8hi bRt !2u n#Ni Xu3n# làm tLch ca‘eD tôi 8hôn# 8iOm !.D và !nn# n#h< tôi n#u ! n mQc #iL nào c\n# tr? nhJB I.n# #iL th$p chnn# nào t3t chnn# !. c\n# *mB "UM bLn ba m.ớc mY hoan# !.Yi triệu mrona" &tiOn Th-y . vEyB Tôi tự tin vZ ch9nh b?n thFn mZnh !0 tnn# là m.Yn# thuy tB Tôi +u #Gi m:t #0 ! n lo v.ớc &thLn# a{_``bhPW(B Hh.nàyB T0 $y 8hôn# ph?i là Pino !FuD n u b=n !an# n#h< vEyB Tôi #Gi ! n m:t tay luEt +.%i phL l*nB IQ nh.YiD 8hỏi th?o luEn #Z cho mệtB Pà n.i 8hi n #0 !àn ôn# c.%i !i qua l=i cQ +^m +oi nhZn vào tron# nhà mZnhB .UM !Nn# S và #Mi tôi với Uelena tớiB Wna #Kp là tôi lEp tQc c." là y*u c2u của tôiB UYi hNi h:p t9D nh. bJ #2n nh.>n#B PMi cu:c chuyện nh.B Tôi !Mc v" !.>n# !Ou là tr7 chYi và b$t 8‡ thQ #Z c\n# c.$y là !Qa bJ n#ày X.%i !an# +3n# tron# c^n nhà của bMn tôiD" tôi n. th thZ bMn ph.Yi thZ ba m.i th*m làm quLi #ZB Wới +3 tiOn $yD #0 chủ nhà bi n ra 8hỏi !$y nhanh nh.n# n#hi*m tdc !$yB Tôi +u mua c^n nhà nàyB Tôi +u !?m b?o là anh c?m th$y hài l7n#B Hh.>c n5aB "Uai n#.%i !àn ôn# vwn r$t !iOm t<nh hoKc c3 ra vc nh.>cD nh.n# vi*n và nh5n# n#.>c tay chủ nhàD tôi nhZn th$y !iOu hRn n#h< tron# Lnh mRtD và tôi c\n# #i?i th9ch luôn n#uy*n tRc của mZnh: tôi 8hôn# mu3n nh5n# thQ mà mZnh 8hôn# th/ 8i/m +oLtB Tôi là c2u thủD 8hôn# ph?i nhà th.Yn#B Hh. #iL của n.n# 6Qt 8hoLt !Fy ph?i là nhà của chdn# tôi"B H#.này cho coiB mhi b.i/nD #2n y triệu eurohPW(B ~mD vEy là Xon#D ba m. c?m #iLc mZnh là 8to tr*nB Tôi là Zlatan màD +u #i?i quy t n#on lành v.ớc vào nh5n# cLi c[n#D tôi c. c?m #iLc to lớn và nh. chi n thuEt r| ràn# chQ ch? ph?i b= !Fu mua !. ch=ch $y chQB •D§ &=bA9 &D ‹´< iC~A ?–RA Th là tôi !0 tr? tiOn !/ !.a !0 tnn# nhZn vào c^n nhà c]n# nh5n# . c]n# ldcB .n hàn# chuy/n nh.n# !$y chr là +ự 8h1i !2uB CuL trZnh tu +Ga l=i c^n nhà mới thEt là !i*n lo=nB Ihdn# tôi 8hôn# n#Yi ra !.

m l=i là chi r$t nhiOu tiOnD theo cLi cLch 8hôn# ph[ bi n m$y tron# 8“ thuEt XFy 6ựn#B . h= toàn b: mMi thQ tron# 8huôn vi*n Xu3n#B T.%n# cao hYnD th thZ ta 8Jo nhà th$p Xu3n#B Ihdn# tôi nh% 8“ +.mhôn# cho ta XFy t.

.

ớc chFn vào 8hu vực nàyB .$y thEt +ự là chk của #iới th. mZnh c\n# c.%n# chi vEyg h AMn n#uB H#u lRmB Ih9nh !ôi chFn $y !0 tr? tiOn mua c^n nhà nàyB . th/ b. ai thu:c t2n# lớp th$p 8Jm nh.n# tôi 8ệ h tB Uelena lo chuyện 8i n trdcD cô $y tham 8h?o 8i n trdc của cLc viện b?o tàn# và ra mMi quy t !"nh quan trMn#B Tôi chr làm m:t việc nhỏB i l3i vào nhàD c=nh t$m #i$y 6Ln t.n# tôi !0 chQn# tỏ cho t$t c? th$y m:t #0 c. tôi c. Xu$t phLt !i/m htn 8Jm nh. th/ 6Mn vào 8hu này nh% tiOn của ch9nh mZnhB Th$y tôi XFy nhàD bMn chdn# rJt liOnD làm th$y #h* quL màB Hh.I0+a *^ +&t nhiNu tiNn *M tu sửa cRn nhà Hh5n# c^n nhà tron# 8hu vực này toàn là #ia +?n 6o cha ôn# !/ l=iD tn !%i này +an# !%i 8hLcB H#h<a là ch.uD nYi chdn# #Mi nhà mZnh là phi th.a tnn# c.Yn# l.g Hhà qu* Zlatan chr #Mi !$y là m:t c^n nhà mEpB Hh.%n# màu !ỏ tôi treo m:t t$m hZnh ch-p l=i !ôi chFn 6Y b•n và !2y +vo của mZnhB A=n bt vào nhà +u ph?i th$y t$m hZnh $y tr.%n#D !Kc +RcB I7n tôi .ớc ti*nB UM +u 8hen nhà !vp th này th nM và +u !Kt cFu hỏi: h Pày treo t$m hZnh !ôi chFn 6Y b•n mày l*n t.

m c2u thủ Ara‚il và pr#entina bi n m$t nh.Yn# anh vwn ph?i cRn r^n# ra +FnB &=~A i¹A9 5CA9 •D<AL Pino hi/u mZnh ph?i làm #Z tron# nh5n# cu:c th.7ng đá ¸ >uYc s(ng% )ự chia ru #i5a nh.>c m:t b9 mEt lớn nh.>c 8hsn# !"nhB T$t nhi*n là Poratti nhZn th$y !iOu !. nh5n# !iOu 8ho?n này l: ra n#oài và bLo ch9 cho bi t tôi ch9nh là n#.>c )cu6etto và +ự 89ch !:n# tràn n#Ep mMi ncoB i Ihampion+ Vea#ue Inter c\n# !2u b?n#D c.1n# l.B Iàn# Lp lực tôi !L càn# 65B )au nGa !2u m]a tôi !0 #hi !.Yn# cao nh$tD mMi n#. m:t chi*u thQc !/ v7i b?n h>p !Nn# t3t hYnB H#ày #ia nhEp InterD tôi chr mu3n thoLt 8hỏi !"a n#-c •uventu+ càn# nhanh càn# t3t và Poratti 6ựa vào !iOu $y !/ !Qn# 1 v" th chủ !:n#B AFy #i% thZ Poratti mới là 8to 6. nh. vc nh. tin !Nn leal Pa6ri6 mu3n chi*u m: tôi và Pino !0 6]n# !iOu !.n# n. mu3n"B Wà tôi !0 c.n# tôi th9ch t$t c? nh5n# !iOu !.Fu th/ !/ m$t IbraD Poratti n.%i +u nhZn b=n hoàn toàn 8hLcB Th*m m:t chi c !tn n5a chi u vàoD th*m +ự ch% !>iD th*m 8‡ vMn#D th*m Lp lựcB Hh.ớiB Tron# n#ành nàyD b=n luôn ph?i nhZn vào !i/m y u của !3i ph.Yn#B . ch? thQ #Z n#^n chdn# tôi !.Tự truyện "Tôi là Zlatan" của Ibrahimovic &P'y(: TiOn nhiOuD 6anh lớn € nki !au vRt chanh bỏ vỏ . th B mhi !0 tr1 thành c2u thủ h. vwn r7D b=n làm +ao #i$u !.o cu(n tZ t#uy/n h)2 d•n và g[y t#anh cãi cWa tiXn đạo w atan Cb#ahi-ovic hi/n đang đư3c bitn džch t#tn báo .ongda2 us gi4i thi/u t4i quo đYc gi* 2hTn ti62 th.i với n#. ch.>c '` bànD Inter thZ #2n nh.Yn# th?o h>p !Nn#B mhôn# ai #iỏi hYn #0 mEp này vO nh5n# thủ thuEt $yB I. c\n# 8hi n Ibra mệt mỏi 8hi 6] ch$n th.n# rNi ch9nh thành côn# !.>c n5aD nh.%i th?o h>p !Nn#: "IQ cho Ibra t$t c? nh5n# #Z n.B •n# ta r$t t3t với Ibra và #ia !Znh anhB Tr*n +Fn cỏ Ibra ti p t-c tỏa +Ln#B I? !:i !0 thay ![i c]n# với +ự hiện 6iện của anhB Hh.n# rNi !2u #3i của tôi b" !auB .a hO tNn t=iB IQ m:t thLn# trôi quaD v" th của Inter càn# !.%i nhEn th] lao cao nh$t th #iớiB Vdc 8S thZ ch? ai bi t c?D Poratti c$m tiệt tuNn cho bLo ch9B Hh. !0 b?o vệ !. m:t h>p !Nn# mới tuyệt vớiB )au !.

.

>t vO với Viverpool càn# 8hôn# th/ thi u IbraB Ihampion+ Vea#ue là m:t nki Lm ?nh với tôiB Tôi thtm 8hLt cLi cdp ch t tiệt $y bi t baoD nh.ớc nào n5a rNi bLn !iB H#he ph\ nhrD nh. n#h<a là Pancini mu3n tôi l=i !L trEn +auB Tôi ph?i !Nn# SD tn ch3i !.Yn# cY !]iB Tôi !ành ph?i n#hr trEn #Kp )amp6oriaB Tôi n#@ là chuyện nhỏB Hh. b=n mới ph?i cQu ch9nh mZnhB Ph?i hJt l*n: "Œvp h t mv !iD !au quL !L !›› #Z n[i"B mhôn# ai bi t cY th/ b=n t3t hYn ch9nh mZnhB lNi tôi c\n# !L với le##inaD #hi bàn thQ 'z tron# m]a #idp Inter thRn# và t=o ra m:t +ự nhv nh|mB Hh.>n của n#.n# 8hôn#B Uernan Ire+po mà 8hôn# #@ h7aD chdn# tôi !0 thua luôn trEn !.ớc vào n#hO này thZ cLi !2u #3i của b=n thu:c vO Aan hu$n luyệnB .ớn#: h7a loma 'h' rNi thua HapoliD Pancini và cLc c2u thủ bRt !2u loB Tôi bu:c ph?i tr1 l=i !/ 8hôn# !Lnh m$t l>i th !0 t=o !.Yn# bLnh chtD m:t 6=n# nKn# hYn của ch$n th. n#hr !.n# Pancini vwn c2nB Tôi ph?i chYi thu3c #i?m !auB Tôi b.>c 8hi tr. c\n# c. m:t trLi cam vEyB IVA +u vRt cho ! n 8hi nào 8hôn# c7n #iMt n.>t vO ph?i mệt rNiB Tôi bỏ l@ vài cY h:i và ! n phdt thQ z` thZ Aur6i++o b" thc !ỏB PMi thQ tr1 thành bi .>c #Gi !i !/ ph-c hNi c$p t3c và n#ày ƒ{y{_``ƒD tr1 l=i trEn #Kp le##inaB .%i 8hLcB H.>cB Tôi !.i thEt với b=n: !0 b. m. làm cho bệnh viện !FuD làm cho IVA màB Ihr c. bệnh nhFn hay +?n ph•m của IVAB UM c.n# thực t là vEyB H.>c"B Tôi làm +ao trLch ai !. là m:t ph2n của cu:c chYiB I2u thủ thu:c quyOn +1 h5u của IVAB IVA mua hM vO !/ thRn# cLc 6anh hiệuD chQ !Fu ph?i !/ ch^m nom +Qc 8hỏeB Ih9nh bLc +< c\n# 8hôn# bi t mZnh ph?i !Qn# tr*n chFn nàog UM +u nhZn c2u thủ nh.I0+a và tG t+u!8n ‹º I9» I9@AL >„< AL9g >•D &9„ Tôi cQ mKc 8ệB Puki thôi màD nh.%i c2u thủ nh.>t !i thZ l.n# rNi càn# ldc càn# !auB TrEn !$u v7n# '… !:i với Viverpool chdn# tôi thua `h_D ch$n th.ới l*nD c2n Ibra làm #Z chQB Hh.B .L với !:i thQ _ tn 6.n# thua cLch biệt trEn l.$y chr là 8h1i !2u cho m:t cu:c chệch h. Ibra mới Xon#D 8hôn# cho n.Yn# hành h= tôi c? trEnB Ih"u h t n[i tôi btn ! n bLc +<: bon# #Fn X.n# !iOu !.t là nhFn vEt l0nh !=o n#ay tn nh5n# n#ày !2u #ia nhEp IVAB TrEn l.>c +aoD l=i t:n# thu3c #i?m !au và Woltaren b1i ldc nào c\n# "ph?i c.ớc vào +Fn mà với cLi !2u #3i n#@ nh.

1n# 6ành cho tay UVW c\n# bi n m$tB Và UVW mà c.>cD ch? chuy*n n#hiệp chdt nàoB Tr*n +Fn Inter ti p t-c m$t !i/mD h7a Tenoa rNi thua •uventu+D 8ho?n# cLch !i/m lớn mà chdn# tôi t=o 6ựn# +u3t m]a 62n b" thu hvpB WEy mà cLi th4n# Ibra n#u +i tQ chi phLt tri/n này vwn cQ ph?i vào +FnD chr vZ n.W la . chuyện !i hay 1 l=i c\n# 8hôn# quy t !.2u #3i của tôi 62n quL t?iD !i mu3n 8hôn# n[iB Tôi l* vào ph7n# thay qu2n .>cD vEy mà t$t c? nh5n# #Z tôi nhEn !.i 8hôn#B .D tôi !0 man# +Qc 8hỏe và thFn th/ của mZnh ra !Kt c. và huSt +Lo mZnhB I0+a t+1ng màu 91 Inte+ 5` >QD &CA9 I9œ& >DkC WEy !.ớn#D Pancini tuy*n b3 ra !i rNi +au !. 8hôn# bi t hoKc 8hôn# 6Lm n.>c là việc b" lo=i và nhEn nh5n# l%i cay n#hiệtB )ự l=c quan bi n m$tD Inter chệch h.8"chB Tôi ch=y tr*n !ôi chFn Xa l= và hủy ho=i ch9nh mZnhB mhi r%i +FnD tôi n#he ti n# cLc I. rdt l=iB )ự tin t.

t b?n# IataniaB ILi t*n Ibra ldc này Xu$t hiện 1 mMi nYiB AEt tivi thZ ' phdt hM n.>c #ia h=n vào n^m _``bD 8Jo 6ài th%i h=n tới thLn# … n^m _`'yB pnh !. !0 #i?i quy t Xon# )cu6ettoB Œwn tr.n# vwn ch.i vEy chQ 8hôn# 6e !FuB A=n n#Ni tron# ph7n# tEp tr" liệuD nhZn ra n#oài và th$y !Nn# !:i mZnh !an# tEpB ILi c?m #iLc ph?i làm 8hLn #i? n#Ni Xem m:t b: phim mà mZnh lu ra ph?i !.Yn#B Th là tôi quy t !"nh bay vO Th-y .n# vai ch9nh 8hôn# 6e ch"u chdt nàoB I?m #iLc $y c7n 8inh 8hủn# hYn c? v t ch$n th.n# .n# rNi b" #@ _h_B Patera‚‚i b" 8Jo n#0 tron# v7n# c$m và Inter c.1n# l.Yn#D 8ho?n# cLch a !i/m #i% chr c7n ' !i/mB TrEn cu3i mà h7a hay thua Parma thZ coi nh.@iB &›TrEn $y Inter thRn# _h` với _ bàn tron# hiệp _ của Ibrahimovic h PW(B &I7n n5a( Ibra chYi trEn thQ '`` 1 )erie p vào n#ày '… thLn# a n^m _``bB U>p !Nn# của anh !.>c X p vào hàn# nh5n# c2u thủ b.n# và thành ph3 !iB T0 ba ph?i Pancini ! n #Kp tôi và mu3n tôi !L trEn quy t !"nhB .n# Patera‚‚i #iành và +dt tr.a !L m:t trEn nào +u3t c? thLn# r.p mKt b$t ch$p việc tôi ch.>c hay m$tD tôi c\n# mu3n mZnh trực ti p #.i ! n Ibra m:t l2nB pnh ta 8"p tr1 l=i 8hôn#g ILc I.Lo và mu3n XJ nLt nYi $y ra thành tnn# m?nhB Tôi hJt với Pancini tron# tr=n# thLi hoàn toàn hoan# 6=i: "Pv n.%i +dtD nh.>cB TrEn #Kp )ienaD Inter n#@ nh.Fy là trEn c2u của InterD của tôi và của ch9nh ôn# $y n5aB Tôi !Nn# SD tôi mu3n !L trEn !$y hYn b$t 8‡ thQ #Z tr*n !%iB Tron# cLi n#ày )cu6etto !.>tB ILc •ltra !7i l$y m=n# anh taD bLo ch9 nh.Yn#D 1 trEn #Kp Parma tron# n#ày cu3i c]n# của m]a #i?i vào n#ày 'ƒ{z{_``ƒD Ibra #hi c? _ bàn tron# chi n thRn# _h` của InterD #idp !:i b.>c h.D tôi c2n ph?i n#hr n#YiD cho tôi !i vEt lS tr" liệuB mhôn# !L !$m #Z n5aD tôi ch? quan tFm )cu6etto +u !i !Fu"B H.i/n !/ trLnh Xa cLi r=p Xi c InterB )au … tu2n vEt lS tr" liệuD chFn csn# tôi !0 8hL hYnD nh.n# !L !.W thZ #ào l*n: Ibra h0y cQu l$y chdn# taD h0y !Qn# 6Ey vZ !:i b.Yn# cao nh$t th #iớiB pnh #hi z bàn +au b trEn 1 cdp I' m]a _``b{`ƒB Tr1 l=i +au m:t ch$n th. phLt !i*n và IVA thZ r3i nh. trLi ph=t !OnB •ulio Iru‚ lu ra là n#.ớc )iena nh5n# _h`D Wieira #hi bàn và #0 Aalotelli !L thay tôi #hi bàn c7n l=iB Hh. canh hvB Ibra b" ch$n th.a th/ !L !. 6Fn# )cu6etto cho lomaD chr ph?i !L với !:i ch.

#iành !.>c 6anh hiệu )cu6etto thQ y li*n ti pB .

>c là m:t b?n phFn t9ch chi ti t và hay nh$t tr*n !%iB H#=c nhi*n lRm chQB lob+on ![i IVAD Pourinho c\n# !i theoB •n# ta 6ành mMi th%i #ian tron# th%i 8‡ $y !/ hMc hỏiD 8hôn# chr nh5n# chi n thuEtD con +3 mà c7n c? v$n !O tFm lS n5aB Pourinho vwn th.# hành hạ su(t c* gi*i% Ahưng cuYc s(ng à v1y đ7% ]Yt điXu t$i t/ đ6n thì sx c7 -Yt điXu tuy/t vời th. vc tự ph-D luôn bi n cu:c hMp bLo thành nh5n# +hoo 6ien của ri*n# mZnhB Aan !2u tôi n#@ c\n# #i3n# nh.$y là n#.bž oại c0n t!i thì bž v6t đau .%i 8hi $y ôn# vwn chr là "T0 phi*n 6"ch" 6] Porto c\n# là !:i "8hủn#" 1 AN .%i !0 hMc hỏi nhiOu tn Aobby lob+onD cựu UVW !:i tuy/n pnhB lob+on c2m quFn cho )portin# Vi+bon và c2n m:t tr> lS n#ôn n#5B Pourinho l=i r$t #iỏi n#ôn n#5B Hh. ]ou#inho% ?uc )y t!i chưa gặ2 t#Zc ti62.hi6n t!i bi6t #$i -ình sx s¼n sàng ch6t vì con người này% >9• i’C ALf•C &9<h i•C 5‚A ]HA9 Tôi ch. t!i đư3c bi6t =ob.o 8c đáng qutn% &hsy iiển s4. th/ n/ trMn#B Hh.n# Pourinho man# ! n +ự hi/u bi t tuyệt v%i vO tnn# !3i thủB •n# nh$n . nhưng !ng ta đã .n# r$t nhanhD lob+on nhEn ra n#.%i AN và luôn mu3n mZnh là trun# tFm của mMi thQB •n# ta !iOu 8hi/n c2u thủ theo cLch của ri*n# mZnhB . 8i n thQc vO b.Tự truyện Ibrahimovic &P'}(: )†n +àn# thi*u thFn vZ "!=i ca" Pourinho ND=– ¢ªª© à -Yt .hi6n t!i ngạc nhitn% >7 -Yt sZ g\n .ND=–.n# tôi hoàn toàn +aiD ch9 9t là +au h t phFn nGaB Pourinho là n#.ào HhaB Tr.n# 8hi th$t b=i thZ b=n là c? m:t !3n# phFn"B lNi Pourinho c\n# tLch ra "làm ri*n#"D cho Porto n^m _``_B Wới nhiOu n#.i: "mhi !:i chi n thRn# b=n chr là m:t ph2n tron# !.ớc 8hi Pourinho ! n Porto chr X p 1 #i5a A‹UB i Idp chFu xuD !Kc biệt là Ihampion+ Vea#ue ch? ai coi Porto ra #ZB Hh.c phFn t9ch 6] ch.%i phi*n 6"ch của mZnh c\n# r$t c.n# !LB )uy n#h< nh=y bJn và !2y .6t v! tình nào đ7 .n# !L 1 trZnh !: cao nh$tB lob+on n#=c nhi*n lRmD #iao cho Pourinho thG vi t tài liệu trinh +Lt !3i thủB m t qu? ôn# nhEn !.a chYi b.#to ]ancini sx bž sa th*i% Agười thay th6 à £os.hi c0n " Cnt.%n# n.a bi t #Z nhiOu 6] 8hi $y Pourinho !0 là "n#.o sau và ngư3c ại% &#ư4c thX.%i l0nh !=o cQn# rRn mà mZnh c. IapelloD m:t n#.B Hh.%i !Kc biệt" rNiB I.

n# rNi hM mau ch.%i tự thay ![i vEn mệnh của mZnh và n#.%i nàyB Wới ‘an Ihel+ea thZ !nn# hỏiB Tr.ớc 8hi Pourinho ! nD hM 8hôn# bi t vô !"ch pnh là #Z tron# z` n^mB Wới PourinhoD hM c.m=nh tnn# chi ti t nhỏ c.%i 8hLc !an# tr*n !.i chuyện với mZnhB .>c côn# chdn# pnh !.%i !Kc biệt"B ALo ch9 pnh ban !2u 6]n# 8hLi niệm "H#. _ chQc Wô !"ch li*n ti pB Ion n#.a Pourinho l*n thành UVW !rnh nh$t th #iớiB H^m _``}D loman pbramovich man# Pourinho vOB Aan !2u Pourinho !Fu c.n# m* m•n con n#.n nhEnD m:t tay n#.n[ Ai# Aan# !/ !. S !"nh n.n# n#ay tron# cu:c hMp bLo !2u ti*n ôn# !0 n. !.%i AN mới #2y 6ựn# ti n# t^m thôi màB Hh.n# mà chr m:t thành vi*n của hM c\n# c.i quen +uy n#h< t[n# h>p và r$t nhanhB H^m $y Porto lo=i Pan •nite6D !:i b. th/ ?nh h.%n# ! n với chdn# tôiD InterB Tôi ch% !>i nh5n# mệnh lệnh và càn# hNi h:p 8hi bi t Pourinho c.i: "Tôi 8hôn# ph?i #0 vô 6anhB Tôi vô !"ch Ihampion+ Vea#ue với PortoB Tôi !Kc biệtB Tôi là H#.1n# lớn ra +ao ! n toàn c-cB Pourinho n#hi*n cQu ! n tEn c]n# !3i thủB •n# ta tEp cho mZnh th. #iL tr" b4n# c? !:i Porto #:p l=iB .%i !Kc biệt" $y với S #ieu c>tD nh.$y là m:t v.

i +|i hYn tôi rNiB )au Pourinho ph?i Xài ti n# pnh với tôiB Tron# th%i #ian f•l~D Pourinho nhRn tin cho tôiB P:tD replyB UaiD replyB IQ th B A=n c.n# cu:c n.i chuyệnB •n# ta b?o thEt vui làm việc c]n#D th thôiB Aan !2u chYi ti n# ItaliaD tôi ch? hi/u m$yD chRc ôn# ta n#h< tôi 1 Italia nhiOu n^m n*n ph?i bi t ti n#B H#ôn n#5 là n#hO của ôn# ta màD y tu2n là n.i chuyện qu? làBBB n. n#h< ra 8hôn#g A=n nhRn tin qua l=i .]–D=CA9– ?@ ]}& iRC >< Hh.

aD chLn ch.ag"B I2u thủ bu:c ph?i n#he tnn# tn mà Pourinho n. th với m:t UVWB Tôi chYi cho !:i tuy/nD c.nh. cQn# nh. nh5n# chi n binh coiB A t hYn thZ !nn# mon# thRn#"B lNi Pourinho n. li*n quan #Z ! n ôn# ta !FuB WEy mà vwn quan tFmD vwn cho l%i 8huy*nB • 8ZaD h. tG ch t !.iD nh. nh.i ti p: ". bda b[B Tôi 8hôn# c0i l=iB .iB •n# ta tr$n Lp n#ay nh5n# 8c tự cho mZnh là 8hôn# th/ !-n# ! n: "Tn nay bMn mi tEp luyện theo lệnh taD thi !$u theo S taD n#he thôn# ch.%n# tEn vEyB Hh. riD +au !. th D là nh5n# +ự việc 8hôn# n#% tới l2n l. nh5n# #0 hoan# 6=i 8hôn# c2n bi t ! n này maiB Vàm việc với Pourinho là m:t chuki n#ày nh. m:t tr7 chYi tFm lS vEyB •n# ta cho chdn# tôi coi l=i b^n# #hi hZnh và chr ra chk 8Jm: "HhZn coiB Tệ ch.a ra #0 UVW này !Fu c.ớn#D Pourinho là m:t !=i caB •n# ta t=o +ự li*n 8 t với cLc c2u thủ b4n# tin nhRnD b4n# mailD b4n# +ự tZm hi/u vO v> conD cu:c +3n# của tnn# n#.Fu ph?i bFy !L !FuD anh em bFy !L ph?i 8hôn#g"B Hhv nhàn# vEy thôi mà c? !Lm nh-c h t rLoB "Ta 8hôn# mu3n bFy !L nh.a bao #i% tôi #Kp ai c.aB AuNn rQa bFyB .n# !L n#ày !*m và li*n t-c phFn t9chB Ih.ớc ra n#oài 8ia nh.ớc và tron# trEn !$uB Hh.2u ti*n ph?i !L nh.n# !ôi 8hi Pourinho c\n# l=nh l]n#: "Pi làm ta buNn quL Zlatan àB Uôm ni mi là con +3 `D ch? ra cLi cQt #Z c?"B Hhv nhàn# th thôiD mà n#he nh.%iB •n# ta 8hôn# la hJtB "w?<&<A ‹¥ ?@] >9– ]–D=CA9– I9¤A c9³>9" PMi n#.n# 6] !0 tự vu n*n hZnh ?nh của v" nàyD tôi vwn n#=c nhi*n 8hi !.%i vZ PourinhoB Hh.>c m-c +1 th"B V]nD vai nhỏD nhZn càn# nhỏ bJ 8hi bao quanh là nh5n# c2u thủB WEy !.n# c2u thủ X p hàn# n#he ôn# n.n# tôi th9ch vEyB Ihdn# tôi 62n hi/u nhauB Pourinho làm việc #$p !ôi n#. mZnh n#h<B lNi tôi nhEn ra m-c !9ch của Pourinho mu3n lôi 8Jo tôiB •n# ta mu3n t=o ra +ự trun# thành và +ự 6$n thFnB Hh.iB Hh. th B IQ nh. riBBB"B mhi tZnh hZnh quL tệD ôn# ta c\n# !L b?n# thôn# bLoD 8hi n cho c? !:i nh.n# c\n# ph?i m$t 8hL lFu tôi mới #Kp tEn mKt PourinhoB Hh. +.n# +au t$t c?D ôn# $y vwn 8hôn# ph?i là IapelloB Iapello là m:t v" t. +ôi +-c và l=i lao ra +Fn nh.%i hi/u và th9ch cun# cLch $yB •n# ta chu•n b" cho chdn# tôi tr.%i th.%n#D Xem b.>t Xu$t hiện 8hi n b=n ph?i 63c tnn# chdt +Qc lực cu3i c]n# cho ôn# $yB A=n +†n +àn# #i t n#.D nh. rQa n5aB A. nhiOu 8i n thQc vO !3i thủ nh. th/ c@ #iày của thủ môn thQ y ôn# ta c\n# t.

tBi s4 ch1 Bng th&! m:nh là ai.i !dn#B Pourinho 8hôn# bàn vO quL 8hQD ch? vi/n vôn# t. Pj ch1 có *^ m9u.Yn# mKt của PourinhoB Tôi làm #ZD #hi bàn !vp c@ nàoD tuyệt nhi*n #.>cD Zlatan +u ph?i làm cho Pourinho ph$n 8h9ch vui +.iB Pourinho là bEc th2y 89ch th9ch c2u thủB Hh. D tBi *9 hCi ch9n. chdn# ta"B mhôn# .n# theo 8i/u 8arateD #. -i8.i: "Cu*n chuyện làm #.>n# là #.B Zlatan này +u man# cu:c +3n# tr1 l=i #.n# 8hôn#B Tôi vô l* #hi bànD lna qua } c2u thủD +dt b. "ghe vậ!. tr.Yn# mKt Pourinho vwn nh.ớc mKt chr là m:t pha quay chEmB Tôi c3 chYi hay hYn !/ c3 tZm m:t +ự 8hLc l= tr*n #.mhôn# ph?i +> mà vZ bi t ôn# n.g ”B Ih% !.Yn# mKt 8iaB I. M1u+inh1 hg! *Si *&!.n# !iOu 6uy nh$t 8hi n tôi thEt +ự $n t.Yn# mKt Pourinho thay ![i !iB •n# ta 8hôn# ph?n Qn# nh. ]Rng mà c9c anh t+a1 giải ch1 ngư.aB Tôi hỏi lui jaria &UVW th/ lực và là cLnh tay ph?i của Pourinho( vO !iOu !.hJng và nói6 ` Mai nhận giải thưang hả miY `b ` <hucn 0d . mAt ngà! t+ư(c khi nhận giải Pành ch1 c$u th% nư(c ng1ài ha! nh&t và c$u th% ha! nh&t He+ie _. t=o ra phJp thuEt tôi c\n# ph?i thGB ILch nào c\n# !. tBi chI Pậ! l3n mAt cảm gi9c ch)ng t5.i khBng x)ng *9ngY T+a1 giải ch1 m@ m&! anh ch1 +hi. Mi n3n nói là mi nhfc nhg v(i giải thư. l$y m:t bi/u hiệnB IQ nh. M1u+inh1 0ư(c và1 .ng nà!.n# Xem nào"D Pourinho n.i chuyện hiện t=iB Pà hiện t=i tôi !dn# là cQtB "la n#oài và chYi b. m:t n#.B •n# ta chr n.Yn# mKt $yB Hh. _talanta.Yn# mKt $y 8hôn# c.ớn#’ TBi nh( t+ận gặ. ihBng th: t+a1 ch1 ai x)ng *9ng hCn tBi &!.Yn# lai mà luôn n. . sa1 th'Y ` Ta 0à! mi ne.h9t 0iMu chi chưaY ` <hưa.%i nhZn vào cYn m.

a#ca ngày càng nung n)u t#ong Cb#a và anh c'ng dTn t#" thành U ttn 2h*n bYi t#ong -\t các >i5 Cnt. ]ou#inho.n# Pan •nite6 ch? ph.agu. v4i Cnt. danh giá% Ahưng sZ đời u!n nghi/t ngã.Tự truyện Ibra &P'z(: Thtm 8hLt Ihampion+ Vea#ue và phan b:i Inter ‹au nm.$y là m:t tEp th/ !dn# n#h<a b1i pleX jer#u+onD tôi n*n #Mi là )ir pleX jer#u+on chQ nhrD 8hôn# cho c2u thủ nào lớn hYn IVAB PMi n#. nh5n# c2u thủ nh.%i 6wn .B I.đTu thành c!ng v4i vž 9?5 -à Cb#a s¼n sàng thitu th[n £os.agu. những tư"ng anh c7 thể th^a -ãn niX. Cnt.Yn l*n !sn# c$p th #iới 1 )cotlan6B mhi ! n Pan •nite6 n^m 'aƒ…D IVA $y 1 vào m:t hoàn c?nh hoàn toàn 8hLc với hiện t=iB Hh5n# n#ày vinh quan# !0 1 +au l.n# hMB I2u thủ ch? buNn tEp luyện mà cQ bJt nht 1 barB jer#u+on m1 m:t cu:c chi nD thi t lEp l=i 8• luEtB m t qu? là ôn# $y #iành _' 6anh hiệu c]n# IVA và !.>c phon# t.>c của Hi8e và vna c]n# làm m:t +hot qu?n# cLoB i !.#% &{ đ7 o nghV sx chuyển sang .%i !Ou ph-c t]n# )ir pleXD 1 pnh ôn# $y là thLnhB •n# ta 8hôn# thỏa hiệp với c2u thủ mà !iOu 8hi/n hMB H#ay tn Xu$t phLt !i/mD jer#u+on !0 +ớm v.n# bFy #i% với tôi chuyện $y 8hôn# c7n quan trMn# n5aB Tôi !0 #iành ! n } )cu6etto và li*n t-c !.thu:c vào aiB . Iri+tiano lonal6oD Žayne looneyD Paul )chole+D lyan Ti##+D Hemanqa Wi6icD nh.n# với fric Iantona là m:t n#.ớc !. m:t n#.%n# $y và bFy #i% thG thLch là Pan •nite6 1 v7n# '… !:iB Pan •nite6 là ' tron# nh5n# !:i m=nh nh$t chFu xu và hM vna vô !"ch Ihampion+ Vea#ue m:t n^m tr.h!ng thể v! đžch >ha-2ions ?.%i tZnh 8hôn# ! nB Ihdn# tôi !0 8h1i !2u )erie p +uôn +cD !2u #3i tôi n#on lành tr1 l=i và tôi #hi toàn nh5n# bàn !vpB Hh.i r$t nhiOu vO !iOu nàyB Ihdn# tôi !Ou là _ cLi t*n chi n l.ớc Uiệp +< n^m 'aaaD +au cd ^n yB Inter h Pan •nite6 ch9nh là cu:c chi n #i5a Pourinho và )ir pleXD #i5a Iri+tiano và ZlatanB TruyOn thôn# n.#% I9¤A c9³>9 &=fJ> &=‚A i¤D ?`>9 ‹´ Wới tôiD Ihampion+ Vea#ue nh.ao ư4c à chi6c cu2 >ha-2ions ?.>c b2u là c2u thủ hay nh$t #i?iB Ihampion+ Vea#ue mới là m-c ti*uB Tôi ch.a tnn# ti n Xa t=i !$u tr.# ti62 tsc th)t bại tại đ)u t#ường đ½ng c)2 nh)t ch[u ¦u và Cb#a nh1n #a #¶ng anh . c? _ phô 6ien 8“ thuEt XG lS và +dt b.

ch.>t !i t=i )an )iro là nki th$t vMn#B T• +3 là `h` và tôi #2n nh.>c làm 1 nh5n# nYi 8hLc nhauB Tôi 8hôn# quan tFm ! n truyOn thôn# nhiOuD nh.1i $yD nh. cY h:i t3t và Pourinho !0 chu•n b" chu !Lo cho chdn# tôiB Hh.>c vào trEn !$uB ALo ch9 pnh !0 bàn r$t nhiOu vO !iOu !.ớc vào +FnD n#he nh5n# ti n# h7 reo và la .n# trEn l.n# c?m th$y r$t 89ch !:n#B Inter c.B .>t vO t=i ~l6 Tra‘‘or6 và !i Xa hYnB HiOm thôi thdc $y n#ày m:t lớn hYnB Tôi nhớ m0i c?m #iLc b.B Tôi mKc 8ệ !3n# rLc r.>c thRn# trEn l.n# tôi ch.Yn# trZnhB Hh. 8hôn# h7a nhEp !.a tnn# #Kp Iri+tianoD 8/ c? th%i #ian quay phimB T$t c? !Ou !.n# tôi 8hLt 8hao !.

Lm !ôn# la l*n: "H#Ni Xu3n# Pourinho" và ôn# ta thZ li*n t-c vwy tay ra hiệu cho cLc c2u thủ hk tr> tôi nhiOu hYnB Tôi thEt +ự lc loi vào !2u trEnB Pourinho 6]n# !:i hZnh }hzh' với tôi chYi cao nh$tB žp lực #hi bàn thEt 8hủn# 8hi p và t$t nhi*n tôi th9ch !iOu !.ớn# nhZn vO chi n trEnB .B .%n# pi+teD theo +Lt trEn !$u nh. v" !=i t.%n# lệD ôn# $y !Qn# b*n !.>9b] 5@– 9k ‹¦D &DhH& 5KAL )ự c^n# thsn# tràn n#Ep c? 8hôn# #ianB Pourinho mKc b: ve+t !en và chi c Lo 8hoLc !enB HhZn r$t n#hi*m trMn# và nh. th.

%i này 6.ớn# t9ch cực và +ự thEt là chr c2n #hi l=i ' bànD ch9nh chdn# tôi +u vào tQ 8 tB )au y` phdt tôi nhEn m:t !.B .n# trEn !$u 6ien bi n theo h.n# !L tuyệt v%i và c. lu c\n# ch9nh là ldc +uy n#h< r%i 8hỏi Inter nhen nh.m tron# !2u tôiB Tôi mu3n ti n l*n và thay ![iB Tôi !0 luôn 6i chuy/n tron# !%i mZnhD !0 chuy/n tr.$y là 8h1i !2u cho nh5n# #Z c^n# thsn# +au !.%n#D chuy/n nhàD chuy/n IVAB Uam mu3n thay ![i nh. cQn# rRn hYnB Hh.i với Pino: "Tôi mu3n !iD +an# TFy Aan Hha"B Pino hi/u tôi mu3n #ZB TFy Aan Hha thZ chr c. nhiOu nh$tB Hh.>c !.n# tôi l=i n#? vO Aarca nhiOu hYnB UM !an# chYi thQ b.B A‘h ‹CA9 ¾ ]DkA =< iC .%i b" la . truyOn th3n# +1 h5u nh5n# c2u thủ tuyệt v%i nh.%n# chuyOn 6ài rNi 6Qt !i/m trdn# Xà n#an#B IY h:i n#ày m:t r| ràn# hYnD p6riano vô l* trdn# c:t 6McB Hh. n#h<a là leal Pa6ri6 hoKc AarcelonaD _ IVA hàn# !2uB leal th9ch tôiD hM c.%n# nh. vEyB Tôi chr mu3n !Ep phL thQ #Z !. vô !"ch Ihampion+ Vea#ue với Inter hay 8hôn#: "Tôi 8hôn# bi t n5aB U0y ch% Xem"B ILc I.n# h@i ôi 8hi t$t c? !an# ch% bàn #@ thZ Žayne looney 63c b.c và Wi6ic !Lnh !2uD 'h`B Hh.n# chdn# tôi thZ nh.>cB mhôn# ph?i vZ !:i 8hôn# !ủ m=nh mà vZ m:t linh t9nh nào !.B Tôi n. m:t thQ !:c 6.ớc cFu hỏi liệu c.ớn# +ự tEp trun# vO )erie pB Tr.B Tron# cu:c phỏn# v$n !2u ti*n +au trEn $yD tôi c\n# 8hôn# #i$u nki hoài n#hi của mZnhB Tôi chr tr? l%i chFn thành tr.W !0 mY hN nhZn th$y !iOu #Z !.B Tron# ph7n# thay qu2n LoD Pourinho 8hôn# ch* trLchD chr c3 làm chdn# tôi vui l*n và h.>c c$y tron# cY th/B H#Ni tron# c^n ph7n# !2y m]i tuyệt vMn# $yD tôi nhZn Xu3n# chFn mZnh và hoài n#hi: mZnh +u 8hôn# bao #i% #iành Ihampion+ Vea#ue với Inter !.ớc l=nhD c? +Fn ~l6 Tra‘‘or6 #2m l*n: "•n# h t !Kc biệt rNiD Pourinho"B •n# $y và tôi là nh5n# n#.ớc và +au mki trEn !$u con n#. lonal6o &Ara‚il h PW(D Zi6aneD ji#oD loberto Iarlo+D laulB Hh.$y c. chZm vào h3 +Fu tuyệt vMn# và !2y ham mu3n #i t m:t ai !. Pe++iD ‹avi và Inie+taB .n# vào 8hu c$m và chuyOn cho Iri+tiano lonal6o #hi bàn _h`B lNi trEn !$u cQ th mà trôi quaB "AyeD bye PourinhoB U t rNi nhJ"D hM !0 hLt l*n nh.Hh.n# Pan •nite6 l=i chYi hay hYn tron# 8hi tôi b" cô lEpB Tệ hYn n5aD mới chr +au y phdtD lyan Ti##+ !L ph=t #. m:t #Lo n.

>c z n^m rNiB Tôi th9ch thQ b.ớcB Aan hu$n luyện của hM ph?i thi t tha mua b=n với b$t 8‡ #iL nàoB •DhO& &¦] dQ& §– .1n# ! n màn trZnh 6ien của mZnhB IhYi càn# b3c thZ càn# c.ớn# c. ' cd +dt ph=t !=t vEn t3c '`a 8m{hB Tôi càn# chYi hayD I.i thZ !ành ph?i ch% Aarca ti p cEn tr.>n# của } chdn# tôiB Pourinho c\n# tnn# n. vEy .n# chdn# tôi +u hành XG th nào !Fyg mhôn# 6e chdt nàoB Tôi !Fu th/ hJt toLn# l*n là mZnh mu3n +an# AarcaB Vàm vEy là !ào mN chôn 6anh ti n# của mZnh t=i InterB Vàm vEy là tự h= #iL mZnh Xu3n# +3 `B Zlatan !Fu c. mới mc vZ tôi !0 1 Italia !. b t 65 vEyB I7n 8hôn# n.n# bàn $y !0 man# tôi l*n 6wn !2u 6anh +Lch 6:i bom c]n# với Parco 6i WaioB Và "Wua phL l. th/B Hh. 8h? n^n# !Lp Qn# n[i ph9 chuy/n nh. #Z r| ràn# và chr c.1n# tôi +dt thZ tôi l=i b$m b.n# tôi 8hôn# !/ nh5n# Lp lực $y ?nh h. n#u mới !i th[ l: !iOu mZnh mu3n với bLo ch9B Hh.>c n*n tôi 62n tr1 thành m:t 8c ph?n b:iD nh$t là 8hi tôi n.i vO !iOu này: "Ibra 1 l=iB Tr*n th #iới 8hôn# c.i mZnh "mu3n thG m:t thQ #Z !.g P:t bQc Pona Vi+a !›› ai mua n[i +aog Tôi 8hôn# bi t n5aB TZnh hu3n# 8hôn# c.$y ch9nh là v$n !O lớn nh$tB Tôi quL !RtB Tôi 1 InterD ma8a 1 PilanD Pe++i 1 Aarca và Iri+tiano lonal6o 1 Pan •nite6B mhôn# ai c.n# n.ớc le##ina tôi lna qua y hEu vệD ldc ai c\n# t. bMn n#ôi +ao 8hLc: "Tôi +u 1 l=iD tôn tron# h>p !Nn#D bla bla blaBBB"B WZ 8hôn# n.i b=n n#he nhJD tôi 8ệ mv h t’ .ớc 8hun# thànhB TrEn #Kp jiorentina tôi c.W càn# bực tQc vZ tôi b:c l: S mu3n ra !iB A=n bi t 8hôn#g i ItaliaD cLc ‘an y*u n#.D mki l%i tôi n.i ra !.ới" 1 Italia là m:t vinh 6ự lớn n*n tôi n#ày càn# hun# h0n hYn tr. IVA nào tr? n[i '`` triệu euro !Fu"B Tôi là nh.i !.1i nh. l$y m:t ph?n Qn# nàoB Hh.n# !L 8“ thuEt 1 TFy Aan Hha"B Tn !.>c phFn t9ch theo mMi chiOu h. cY h:i chQ +aoB Tr.Hh.n# tôi c\n# 8hôn# #i? t=o mà phun ra nh5n# cFu rLc r.i th B )an )iro +ôi l*n theo tnn# trEnB Hh.n# qua !2u thủ mônB U t X?yB Pourinho !Qn# n#oàiD miện# nhai 8vo cao +u mà 8hôn# c.%i #hi bàn hYn mMi nYi tr*n th #iớiB Wà c\n# hYn mMi nYi tr*n !%iD hM #hJt nh$t là m:t chFn +dt mu3n r%i IVA của mZnhB Ibra là t*n ph?n b:iD là 8c vô YnD hM n.

Tu! nhi3n Inte+ von khBng thM cải thi8n thành tKch a <ham.i1ns .eague sau khi thua Mancheste+ qniteP v(i t^ng tn sO l`k sau k lưSt t+ận. rT! chKnh là ls P1 thBi th>c I0+a +a *i. Inte+ l$n th) E li3n ti'. 0d l1@i a vJng DFm <ham.eague khi l$n th) p li3n ti'.h1ng *A tOt nh&t c%a m:nh khi ghi *'n kQ 0àn thZng và có Dl .ha ki'n t@1 t+3n t&t cả c9c *&u t+ư. kn lfc *Ai Pu! nh&t khBng thua t+3n sTn nhà a He+ie _ mja giải *ó.ng gi>. _nh *@t . *1@t Panh hi8u HcuPett1 và lậ. .i1ns .Mja giải kllmFlQ c%a I0+a 0Zt *$u mAt c9ch x9n l@n.

Tự truyện Ibrahimovic &P'…(: ThLch thQc l\ •ltraD 64n mKt trc trFu !/ thành vua >* tuTn q đ7 báo chp vi6t vX chuy/n t!i -u(n #ời Cta ia để tì.n# nh.i vO ph?n Qn# của tôiB Tôi ch=y ! n !.n# tron# tuyệt !=i !a +3 tr.c n#onD bàn !vp h t SB Hh.n# +au !.%n# pi+teD mKt !anh l=i và ra hiệu 8*u bMn •ltra im miện#B Tao #hi bàn vZ ti n# la của chdn# bFy !.h!ng cách nào sut nzi% &#ong những tình hu(ng như th6. th B Tron# hiệp _ &trEn thRn# Va‚io _h` n#ày _{z{_``a(D tôi nhEn b. >i5 thường cz v' #)t hmng cho tiXn đạo% Ahưng b[y giờ t)t c* những gì 2h*n h$i à những ti6ng a 7 và huot sáo t{ các D t#a% Ÿ&<– ‹¥ LC‘C •DhO& &ŠAL iQ< ]}& Tôi !Lp l=i với thLi !: thLch thQcB AMn tao !an# chi n !$u nh. n#.đža% &!i c( -ni cách nhưng .%n# h>p thZ mki 8hi Ibra #iEn 65 là m:t !iOm lànhB I? +ự n#hiệp của tôi !.t‰ t#ong . luôn c? !:iB Hh.n# 8ho?n# 'z mJt cLch 8hu c$m !"aB Tôi n#oKt l=iD lao l*n và +dt #i5a _ hEu vệB T.i !.D càn# #iEn tôi !L càn# LcB H*n +au này n u th$y tôi +Rp !i*n thZ !nn# lo nhJB ”D thrnh tho?n# tôi c\n# làm nh5n# !iOu n#u n#3c và ^n thc !ỏB Hh.>c XFy 6ựn# tr*n nh5n# cYn #iEn nh.những điXu -4i -+% &#tn s[n c^. t!i như bž cT. th D bMn •ltra th*m !i*nD chdn# chuy/n +an# la .hu c).B .%i ta 8hôn# n. tôi !0 n. các đ(i thW như c'ng ghyt [y t!i v4i c!ng chung% 5ào t#1n. !i*n th nàyD Inter !an# 6wn !2u A‹U mà chdn# mày c[ !:n# theo cLch !.i vO pha #hi bàn $y mà n. àg Ihdn# mày là thQ #Z th g HhZn thLi !: tôi nh.

n# ti p t-c nh.n# với !:i b.%n# r%i +FnD tôi !.Iu:c chi n #i5a cLc ti‘o+i và c2u thủ lớn nh$t của !:i b. b^n#B •n# ta !Nn# tZnh với ph?n Qn# của tôiD ôn# #hJt nh$t tr*n !%i là I.m •ltra !an# ch% tron# ph7n# thay qu2n LoD .n# ch9nh thQc !.>c bLo là !Lm !=i ca của nh.n# !0 h t !FuB Tr*n !.n# của mZnhB )Fn b. +ôi l*nB Tôi 8i n t=o bàn thQ _D chYi tuyệt hay và hài l7n# 8hi n#he ti n# c7i 6Qt trEnB Hh.>c 89ch ho=tB A*n n#oài !.W l=i !i quay l.%n# pi+te mKt Pourinho c\n# l=nh nh.

D làm ch.n# tôi !0 XG lS m:t vn#hi*m trMn# thành côn#B )au !.$y là nh5n# t*n tn !.ớc ! nD th là ! n l. !i*nB mhôn# chr vZ anh ta luôn chi n !$u vZ tôi mà c7n b1i !$y là b?n h>p !Nn# !Ln# mY .: ˆHày IbraD n.>c #Z tn cu:c #Kp $yg Tôi là c2u thủB I. tôi 8hôn# tNn t=iB T3t thôiB Hh.W trun# thành với !:iD nh.n# t$t nhi*n là Pino c\n# !an# ch=y việc nh. tôi: +†n +àn# !Ep l:n tr.>n# thZ 6Qt 8hoLt ph?i c. ch t’ Hh. #Z !i chQg . cQtD ai mà thtm màyB IhRc ph?i vO l=i Palmo thôi con =‰B h Ih.ch? hi/u b4n# cLch nào chdn# làm !.n# tôi tự nhủ: 8hôn# th/ ch=y nh.>c việc $yB Cu? nhi*n 6.ớc rNi n. m:t cu:c chuy/n nh.%i hYi 8h. ai !ủ tiOn mua 8hôn#g Tôi +> rNi chuyện này +u 8 t thdc tệ h=iD n*n tôi #Mi cho Pino: c.W chuy/n h.>n# 8• l-c th #iớiB Tôi b"t tai b"t mRt mZnh l=i !/ 8hôn# chd S ! n #iới truyOn thôn#B Hh.$y 8hôn# ph?i là bMn tuôn ra nh5n# cFu 8i/u nh. !O n#h" nào 8hôn#g I.i chuyện t9 nhJ‰B .B Tao +u #i?i quy t chuyện nàyD tnn# !Qa m:t‰B lNi tôi bỏ !iD trLi tim vwn !Ep 2m 2m tron# n#ựcB Hh.i: ˆP$y n#. th/ I.ới hành lan# c.ớcB H.>t !Lm !.B >œ LC‚& L•& iC 5@– ?`>9 ‹´ . ch"u với mày‰B Tôi !Lp: ˆ”D vEy 8Jo c? !Lm ra )W. bD ƒ tay ch% +†nB . h:i I. #à !.i chuyện +auB Thd thEt là tôi hYi rJtD nh"p tim 8hi $y ph?i 'z` l2n{phdtB Hh.$y +u là b?n h>p !Nn# lớn ch.an# n#ủ àg h Ih t mv mày !i con h Pino n.n# !nn# bu:c c2u thủ c\n# ph?i nh.ớn#B UM tuy*n b3 phớt l%D +u coi nh.n# !Fu 6e 6àn# #ZB )3t ru:t quL tôi l=i #Mi Pino: h Pv n.%i b" #i3n# #Z tr*n 8hLn !ài h?g‰B P:t t*n tr? l%i: ˆ”D mMi n#.W Inter y*u c2u m:t cu:c #Kp ch9nh thQcB V2n này thZ 8hỏi nhaB Tôi #Kp chdn# làm quLi #Zg Tôi !.i h Pày !L nh.n# phớt l% Ibra 6e vEy +aoB Tôi !L vwn r$t +un# và nh5n# cu:c bàn tLn vwn ti p t-cB Ibra ra !i hay 1g I. th B )ự n#hiệp c2u thủ n#Rn n#ủi lRmD hRn ta ph?i tự lo cho mZnh và ph?i làm nh5n# #Z mZnh mu3n chQB )ự l=nh l]n# của tôi bu:c cLc I. #Z X?y ra 8hôn#g IFu tr? l%i của #0 mEp $y: mu3n chuy/n nh. +u v? vào mKt !Lm •ltra và AV. hNi h:pB Tôi n.a tnn# c.>cB H*n tôi b.%n# ph3 8i/u nh. InterB .

AalotelliB Pv n. c2u thủ Th-y .n#B Tôi nhZn n. mu3n n[ con n#.n# tron# v7n# c$m và tôi thZ tr3n# tr?i vô c]n#B IhuyOn qua là ^n bàn liOnB Hh. nh.i: ˆTi% chdn# ta +u #idp Ibra thành Wua phL l. cQ r* b.D !dn# là trc trFuB H. c.n# ôn# ta !0 vào ph7n# thay qu2n Lo và n. tôi vwn chYi thEt b3cB )cu6etto !0 1 tron# tdiD nh.i/n nào #iành !.ớiB Tiành Iapocannoniere +u #idp tôi vào l"ch +GB Ih.n# tôi mu3n tr1 thành Wua phL l.$y 8hôn# ph?i là việc của PourinhoD nh.n# rNi tôi quy t !"nh +u qu*n 6anh hiệu !iB Thôi cLm Yn mày nhJ AalotelliD b3 8hôn# c2n Iapocannoniere n5aB . m:t trEn #2n cu3i #i?iD n. tn +au Tunnar Hor6ahl hNi 'azzB Ti% tôi +u c3 !ua với Parco 6i Waio của Aolo#na và Œie#o Pilito của TenoaB .a c. #hi bànD chsn# nh5n# tôi bực mà c? b^n# #h 6ự b" c\n# tQc mZnh vZ n. th thuEn l>i hYnB Hh.Tron# th%i #ian !. 8hôn# chuyOn cho tôi #hi bàn 1 t.>c n.ới‰B I? !:i !Ou nh$t tr9 +u #idp tôiB Trn th4n# ch.B I.Yi: ˆ• mày làm #Z th th4n# ch.n# n.g Pày 8hôn# #idp tao àg‰B lNi tôi 8ệ mv n. b.

Yn l*n 6wn !2u 6anh +Lch 6:i bomB Hh. _y bànD Pilito n#ay +au với __ bànB H#ày y'{z{_``a là nYi quy t !"nh &Inter #Kp ptalanta(B H u #Kp may tôi c. m:t trEn ra tr7B Œi Waio !L với Iatania và Pilito !L với VecceB Th nào mà chsn# #hi bànB Tôi bi t mZnh ph?i tự thFn vEn !:n#B TrEn !$u chr vna trôi qua m:t 9t t• +3 !0 là 'h'B Tôi #hi bàn nFn# t• +3 l*n _h' và v.Hh.n# và c\n# c.ớc v7n# !$u cu3i tZnh hZnh h$p 6wn h t +QcB Tôi và Œi Waio c. th/ là cu3i c]n# cho InterB Tôi quy t ph?i c. th/ #hi bàn cu3i c]n# của m]a b.n# mMi chuyện càn# tr1 n*n 8"ch t9nhB Œi Waio c\n# #hi bàn và Pilito h cLi #0 mà Inter !0 8S h>p !Nn# và +u là !Nn# !:i của tôi n u tôi 8hôn# thoLt 8hỏi nYi !Fy vào cu3i m]a h thEm ch9 !0 lEp cd !dpB TZnh hZnh bFy #i% là c? y !Ou +u chia +c 6anh hiệu n u trEn !$u y nYi 8 t thdcB .n# trEn ti p theo tôi #hi bànB Wà tr.

tB T+1ng p mja giải chCi 0óng a Inte+ Milan tkllu`kllQv.n# !a +3 !Ou !0 mệt nhoàiB Ihr c7n Ire+po là 8hỏeB pnh ta ch=y b*n cLnh ph?i và tôi 6i chuy/n vào v" tr9 +†n +àn#B P:t !.n#B Hh.%iB T$t c? !Ou la lớn: ˆPày là vuaD mày là vua phL l.tB Tôi !0 #hi nhiOu bàn nh. I0+a ghi *ưSc uu 0àn và có pk .ới với _z bànD hYn Pilito và Œi Waio !dn# ' bàn(B P:t c?m #iLc +un# +. m:t #0 nh?y t. Italia và1 c9c nRm kllu và kllm.n# l=i với 8hun# thànhB A=n làm #Z với m:t qu? b.>c !iOu mà mZnh mon# mu3nB Ibra !0 là m:t IapocannoniereD b4n# m:t cd #iEt #. anh giành *ưSc p HcuPett1 li3n ti'. b.%i ta b?o Zlatan #hi 9t bàn quLB AFy #i% tôi !0 là Wua phL l.Tôi 8hôn# ch$p nhEn tZnh hu3n# !. T+1ng th.n# !an# n?y và l. th tron# +ự n#hiệpD nh.a bao #i% m?y may th/ hiện thLi !:D !an# nh?y nh.t +au m:t bàn của IbraB Pourinho !an# la hJt nh.i gian nà! anh có D l$n giành Panh hi8u /ua . !i*n !/ c.D tôi !Lnh #.h9 lư(i tnRm kllQv và k l$n *ưSc 0$u là y<$u th% xu&t sZc nh&t He+ie _z tnRm kllm và kllQv . ch9nh mZnh vna #hi bànB Pourinho chQ c7n ai n5aB ILi #0 mKt nh.n# thZ h.ớn# vO 8hun# thànhg .n# mv YiD 1 n#oài 8iaD n#ay b*n !. <jng v(i *Ai 0óng Xanh x ren thành Milan.ha ki'n t@1 sau DDw t+ận.ớc !LD ch.dn# rNi !.a bao #i% c?m Xdc l=i m0nh liệt ! n nh.ớn# tràn n#Ep 8hRp cY th/ tôiB Pha #hi bàn $y là cFu tr? l%i cho t$t c?B mhi tôi ! n ItaliaD n#.%n# chuyOn 6ài và X?y ra tranh ch$pB Tôi b" !•y ra Xa và rYi vào th quay l.ớiD IapocannoniereB mhôn# ai c7n n#hi n#% 8h? n^n# của tôi n5aB Tôi !Qn# 6Ey và !i vO ph2n +Fn của mZnhB Hh. và k Hi3u <>.n# ch.n# t.D Iapocannoniere mà chia ba thZ c7n vinh quan# #ZB mhi t• +3 là yhyD Pourinho tun# Uernan Ire+po vào +FnB •n# ta mu3n c. m:t cEu hMc tr7 nhỏB )au t$t c? nh5n# nk lựcD tôi !0 làm !.%i #hi bàn $yB Pourinho chr !=o cho t$t c? tràn l*nB Tôi thZ la hJt nh. vEyB Tôi XJ toan# chi c Lo mZnh !an# mKc b$p ch$p chi c thc vàn#B Tôi ! n c:t c% #. n.ới rNi’‰ &t• +3 cu3i c]n# của trEn !$u là }hy n#hi*n# vO Inter và Ibra #iành n#ôi Wua phL l.c và ôm Ire+poD rNi t$t c? mMi n#.n# nh. bàn và ch9nh tôi +u là n#.%n# pi+te c.

Iri+tiano lonal6o c\n# +an# leal với #iL c? tr^m triệuB Hh5n# con +3 $y !ủ n.vào b6 t\c% ]ni chuy/n tư"ng như đi vào ngÀ cst thì bµng nhitn đư3c gi*i quy6t chp sau U cuYc gặ2 -ặt t#ong ¢ª 2hut% Ÿ9›h >9– &PC ‹<AL .i l*n #iL tr" của nh5n# c2u thủ hàn# !2uB Tôi ! n #Kp PorattiD n#.B Tôi l=i 1 c]n# ph7n# với PaXoellD m:t !iOu !2y hQa hvn vZ nh.#i.%i b=n t3t nh$t tr*n !%iB Hh. >?.a#c.i chuyện với hMB HhZn tôi qua !ôi mRt 89nh và mớ t. nh5n# n^m thLn# tuyệt v%i và tôi +u vui vc n u 1 l=iB Pan •nite6 hay pr+enal mà !O n#h" thZ ôn# cQ #=t !iB Hh.n# ôn# $y vwn n.n# h0y hQa với tôi là +u n.iB h ThZ tôi mon# ôn# h0y n. !i*n lo=nB UM !Qn# !2y n#oài 8hLch +=nB Thôn# tin lớn nh$t ldc $y là Aarca 8hôn# !ủ tiOn !/ mua tôi mà +u chuy/n +an# mua Œavi6 WillaB Tôi v3n 8hôn# coi trMn# bLo ch9D nh..i: h .n# ! n ldc $y thZ tôi th$y mZnh !an# ! n r$t #2n với +ự tuyệt vMn#B .hi đã thành Ÿ5ua " ‹.n# làm +ao tôi 6Gn# 6.%i luôn !3i !0i với tôi r$t 6e th. th 8• ‹au .n# tr.Yn# và n. -‰a ¢ªª©¨ª¿% Ahưng vì giá t#ž cWa anh quá cao ntn quá t#ình thưrng th*o giữa ¢ >?.i nhiOu l2nD PaXoell là n#.>c rNiD tôi hQaB Ihdn# tôi ! n Vo+ pn#ele+ tEp hu$n 8hôn# lFu +au !. tôiBBB h ”D thZ +ao h Poratti n. tôi !0 n.ớc thôn# tin $y !. Cb#a ngày càng nung n)u o đžnh chuyển sang .i chuyện với hMB Ihi ph9 th nào tôi 8hôn# quan tFmB Hh.n# n u Aarca mu3n c. v{a giành ch8c v! đžch >ha-2ions ?.agu.c r\ Xu3n# trLnD Poratti 8hôn# mu3n !/ tôi ra !i m:t chdt nàoD nh.Tự truyện của Ibra &P'b(: IYn thtm 8hLt Aarca h _` phdt 6ài nh.>cB Hh5n# tu2n le vna qua tôi ph?i +3n# phEp ph] #i5a _ tr=n# thLi hy vMn# và th$t vMn#B Hh. u!n [. <.i với ôn# $y: h Ihdn# ta !0 c.n# chdn# tôi mệt nhoài vZ chuy n bay 6ài và !Lm nhà bLo thZ nh. ona.<=>< ThLn# …D ma8a +an# leal Pa6ri6 với #iL …z triệu euroB )au !.

>c li*n 8 t với AarcaB Hh.ớc tôi m:t b.%n# tới Aarcelona tron# 8hi cLnh cGa vwn !.n# PaXoell l=i !i tr.a àg I.n#g Wwn ch.ớcB H.ớc 8hi cdp mLy: ˆ.ớc mKt tôiB Tôi bNn chNn ! n mQc 8hôn# n#ủ !.n# im rm tr. ch t ! n vEyB pnh ta !0 !Nn# hành với tôi +u3t c? m:t qu0n# !. th 8iaB U t n#ày tới !*mB Tôi c7n bi t làm #Z n#oài việc #Mi !iện cho l0o mEp PinoB Pv 8i pD lo cho PaXoell mà 8hôn# lo cho b3 àB Tôi #Mi !iện và chr n#he m:t cFu #Mn lỏn tr.>cB WEy mà cLi #0 PaXoell ch t tiệt cQ l?i nh?i qua !iện tho=i: ‹on# ch.a c.Wà !$y c\n# là l2n !2u ti*n tron# !%i tôi th$y PaXoell ch. th nàyD Aarca nh. #Z mới 8hôn#B lNi c7n 8hoe 8hoan# Aarca nh.i ch t mv mày !i‰B Max{ell tt+9iv *'n La+ca h't s)c P| Pàng i¦] i•D 5@– ALÁ >“& mhôn# bi t !$y là l2n bao nhi*u tron# !%i tôi n#he cFu $y tn PinoB Tôi bi t .%n# 6àiD tn n#ày !2u t=i pm+ter6am và h:i n#: t=i InterB AFy #i% thZ c? _ !Ou !.i m:t cLch r| ràn# hYnD PaXoell !an# tr*n !.

i Xon# thZ !i 6Mn 6vp !N !=cB Tôi n.%i la l*n và man# tôi ra làm !O tài chMc #hvoB Pino vwn làm việc nh.%i l2n n5aB . m:t b9 mEt nào li*n quan ! n tôi thoLt 8hỏi cLnh bLo ch9 c?B Wà 8hôn# m:t ai m?y may tin tôi c. th/ +an# !. n#he m:t cFu chuyện hoan# !.. n c? Pino c\n# chuy/n +an# #iMn# bi quan: ˆI.>c AarcaB P:t n#ày 8iaD PaXoell vào ph7n# thay qu2n Lo và tuy*n b3: h Tôi +u +an# Aarca !FyB Wào chào m$y bN m:t ti n#B I? !:i nhỏm 6EyB ThEt .#0 mEp c\n# !an# ch=y việc nh. !i*nB .%i c. !i*n cho tôiB Hh.n# Aarca vna vô !"ch Ihampion+ Vea#ue và !an# là IVA m=nh nh$t th #iớiB H*n 8hi PaXoell n.i nhiOu l2n rNi !$yB Ihuy/n nh. tin •ohn Vaporta +u !Lp chuy n bay ri*n# ! n Pilano !/ ^n t3i với Poratti và Parco ArancaD #iLm !3c th/ thao InterB Vaporta là nhFn vEt thQ 65D Aarca 6.%n# nh$tB Vàm +ao c.%i !Ou ch:n r:n tZm cho mZnh m:t IVA lớnB Hh.i ˆ8hôn# bLn‰ thực ra là m:t cLch n.n# b4n# chFn chQ !Fu c.g Inter 8hôn# ph?i là pqaXD nYi mMi n#. vc 8hôn# *m rNi nha màyB ŒLm ![ b/ lRm à‰B .ới th%i ôn# làm Ihủ t"ch !0 tr1 l=i th3n# tr" chFu xuB Tôi hy vMn#D nh.i 8hLc của ˆ!Rt lRm !.%i bkn# 6Ey l*n c?m #iLc #anh tšB PaXoell n. #Z X?y ra +au b5a ^n t3i c?B Poratti n. tôiB Ih? c. b" ph?n b:i vEyB Hh.e l*n 8hi c.i thEt to: ˆŒMn ph.n# PaXoell 6e hYnD anh ta !Fu c.%i phL l*n nh.i vEyD nhiOu n#.B ILnh tay thôi màD c2u thủ !L b.!N của tôi vớiB Tôi c\n# +an# Aarca c]n# anh n5a‰B PMi n#. b" truyOn thôn# bao vFy nh.n#‰D mMi n#. IVA nào !ủ tiOn mua Ibra cY chQB ˆH#Ni Xu3n#D bớt #i@n !i c. 6]n# tay làm #ZB I7n 8h3i chuyện !/ loB P:t Lnh +Ln# l. nha‰B ILnh nhà bLo càn# +ôi +-c hYn +au b5a ^n t3i $yB Tôi thZ l=i rYi vào v]n# !$t 8hôn# n#.n# tôi 8ệ n.n# tôi c\n# !0 n.i với ôn# ta: ˆH u ôn# ! n !Fy vZ Zlatan thZ !i vO n#ay !iD anh ta 8hôn# ph?i !/ bLn‰B Tôi r$t #iEn 8hi bi t !iOu nàyB Poratti !0 hQa với tôi rNi màB I?m #iLc #i3n# nh.>n# là m:t tr7 chYi !2y nh5n# toan t9nhB H.>c ^n c?D n#0 vO 8hôn#B Tron# trEn #iao h5u với Ihel+eaD tôi b" •ohn Terry Xo=c m:t cd r$t nKn#B Tay !au 60 manD nh.n# rNi 8hôn# c.

nn# quEy banh vnàyD hoKc tôi +u quEy banh Inter‰B Aranca 8hôn# tr? l%iB Tôi bi t #i% 8hRc quan trMn# nh$t tron# cu:c chuy/n nh. th/ mua !.><A9 .%n# !:tD nh. chLy mLyB Poratti !.%i c.$y là nh5n# phdt thEt 6ài và !2y may rủiB Poratti ch? hQa #Z c?D ôn# ta c\n# ch? c.n# cu3i c]n# vwn ti pB Poratti là m:t n#.R> ¢ª I9œ& lNi tôi l=i n#he •oan Vaporta và TXi8i Ae#iri+tainD #iLm !3c th/ thao AarcaD l=i l*n m:t chuy n chuy*n cYB V2n này hM 8hôn# bay vZ tôi mà +an# •8raine vZ Œmytro Ihy#ryn+8iy của )ha8htar Œonet+8D !:i vna vô !"ch Idp •fjpB ˆIon cLo‰ Pino tr[ h t tuyệt 8“ ra vào #iai !o=n nàyB V0o mEp #Mi cho TXi8i Ae#iri+tain 8hi $y !an# tr*n mLy bay vO l=i Aarcelona: h ILc ôn# 8hoan vO v:iD bay qua Pilano cLi !0B h Ihi vEyg h WZ Poratti !an# 1 nhàB H u cLc ôn# ! n và #| cGaD tôi n#h< cLc ôn# c.>n# là ldc này !FyB I? n#hZn cFu hỏi van# l*n tron# !2u tôiB Tôi n#h< cu:c #Kp #@ $y +u 8Jo 6ài tron# nhiOu #i%B pi n#% chr +au _` phdt chuôn# !iện tho=i !0 ren#B Pino #MiB Ih t mvD Poratti !u[i c? !Lm vO n5a hay +aog Tôi !Lp l=i với #iMn# 8hô rLt: h H#he nt’ h ‹on#B h ‹on# cLi #Zg h Pày +u +an# AarcelonaB ŒMn !N !i cuB h Ti@n m$y chuyện này !›› vui !Fu nha’ h Ti@n cLi ! ch #ZB ŒMn !NB . +au: ˆTôi bi t n#.%n# ! n nhà ôn#‰B I. thEt !.>c l=i !FyB )u h= cLnh t=i Pilano‰B Pino #Mi cho tôiB Tin nhRn và cu:c #Mi 6Nn 6EpD !iện tho=i nh. th/ ôn# $y n#h< n.%i của Aarca !an# ! n nhà PorattiB •n# !0 hQa +u n.n# Pino ph?i chYi canh b=c nàyB TXi8i Ae#iri+tain #Mi l=iB ˆ~mD bMn tôi !an# bay n#.i chuyện với hMD ôn# c\n# bi t tôi mu3n +an# IVA !$yB .>c thôn# bLo: ˆPhLi !oàn Aarca !an# tr*n !.>c n5aB Tôi nhRn tin cho Parco Aranca nh. vc #Z là +u ti p phLi !oàn của AarcaB Hh. phon# cLchD ôn# ta 8hôn# mu3n tỏ ra thi u l"ch +ựB Vdc này thZ tôi h t n#Ni y*n !.>c IbrahimovicB h ”D ch% z phdt nhJB Tôi th?o luEn với Vaporta m:t chdtB .

i chuyện với mày ldc nàyB ŒMn !N !iB lNi #0 cdp mLyB Tr%i YiD là +aog _` phdt cho m:t v.h Vàm !›› #Z mà nhanh vEyB h Tao 8hôn# c.i phJtD làm #Z !.>cg h .g ”D tôi c\n# 8hôn# bi t n5aB Aarca !0 tr? bao nhi*u !/ thuy t ph-c Inter nh? Ibra cho mZnhg Hau khi Max{ell h1àn thành vf chu!Mn nhưSng t(i La+cel1na. và t+ận cuOi cjng c%a anh ch1 Inte+ là gặ. *Ai 0óng. <helsea .i: h Tôi +u ! n AarcaB h V=i n..B TKp Patric8 Wieria 1 +?nhD tôi n. hu&n mja -e t@i MX a giải •1+lP €11t0all <hallenge và1 ngà! kpFwFkllQ *M có nh#ng cuAc thưCng thả1 v(i La+ca.>n# 8Jo 6ài c? m$y thLn# +aog Tôi !an# 1 8hLch +=nB Vàm #Z bFy #i%g Tôi bu:c ph?i n.chuy/n nh. th%i #ian !/ n.i chuyện với ai !.>cD tôi hQa !$yB h Aao nhi*uB Aao nhi*u .i Inte+ Milan khi *Ai 0óng *ang có chu!'n tậ.a. ch% tdch }1an .1+ta x9c nhận +~ng *g có mAt th1ả thuận sC 0A gi#a La+cel1na và Inte+ Milan vN vi8c I0+a s4 gia nhậ. I0+a +.

n# mZnh mu3nD nh.>c #dt l=i thZ Inter c.a#ca đung -Yt điXu™ Ÿ9q =.>c !"nh #iL _` triệu euroB H#h<a là #:p l=i tôi c.c nh. trEn #iao h5u với m:t !:i b.>c n5aB Tôi m0i 8hôn# bao #i% qu*n !. nghVa à cuYc chuyển như3ng 4n th8 nhì žch s˜ qua -ni thời đại% ?a2o#ta ngh. !an# !.h7 tin )y.ma8a ' triệu euroB Wà 8hi thôn# tin này !.a hO ch=m tay vào )cu6etto +u3t 'b n^mB mhi tôi r%i 8hỏi thZ Inter !0 vô !"ch y n^m li*n ti p và tôi tr1 thành Wua phL l. m:t qu? bomB mhi $y tr%i n.a.$y là m:t tron# nh5n# chFn +dt v< !=i nh$t tron# l"ch +G Aarca và !. th6 chp đá2™ Ÿ–c th!i % LR& ?H >9C< &<h ]–D=CA9– Aarca tr? cho Inter }… triệu euro tiOn mKt và cLc )amuel fto¡o vào b?n h>p !Nn# nàyB Pà fto¡o !Fu ph?i c]i bRpB pnh ta vna #hi y` bàn cho Aarca m]a b.cD 8h.>n# …… triệu euroD nhiOu hYn v.n# buNn r2u vZ ph?i tn biệt PourinhoB A=n bi t !$yD ôn# $y r$t !Kc biệtB ILi n#ày mà Pourinho quy t !"nh +an# lealD ôn# ta !0 nh?y 8hỏi chi c ô tô !/ ch=y Xu3n# chào #i0 biệt Patera‚‚iB T0 Patera‚‚i là trun# vệ rRn rỏi nh$t th #iớiD vEy mà 8hi ôm Pourinho thZ hRn ta bRt !2u 8h.>c loan !iD n. #iL chuy/n nh.ớc !.>c cLi n#ày cu3i #Kp ôn# 1 8hLch +=nB .Tự truyện của Ibra &P'ƒ(: V%i r^n !e !"nh mệnh của Pourinho ‹au th^a thu1n ch7ng vánh đ6n -8c .h!ng 2h*i à -Yt con s( nh^% Liá t#ž cao hrn ca.a -ua ca.n# PeXicoB .%i chd m-c vào tôiB Tron# ldc nh5n# thủ t-c chuy/n nh.$y là l2n !2u ti*n tôi 8hoLc chi c Lo +3 '` của InterD và c\n# là l2n cu3i c]n#B Hh5n# n^m thLn# 1 Italia của tôi !0 ch9nh thQc 8hJp l=i rNiB mhi tôi ! n !FyD Inter ch.>c n$u ch9nB PMi n#. !i*nB Pourinho mà !Qn# tr.>c +an# !:i b. t=o ra hiệu Qn# truyOn thôn# nh.B .a bao nhitu thì .ớiB Tôi mu3n Xem ph?n Qn# của Pourinho với thôn# tin tôi +an# Aarca th nàoB Wà tôi nhZn th$y 1 ôn# +ự #iEn 65 Xen lwn buNn phiOnB Pourinho !Fu mu3n m$t tôiB •n# $y cho tôi n#Ni 6ự b" tron# m:t trEn #iao h5uB Tôi h=nh phdc vZ !.>n# !.n# tr. #(t csc ]ino c'ng gni đi/n cho t!i để gi*i th:ch% ]o#atti đã #a -Yt đX nghž đTy ngạc nhitn% Png ta -u(n t#tn cr <> ]i an ntn đ0i h^i .ớc b=nD b=n 8hôn# th/ #i$u c?m Xdc của mZnh vào !Fu !.n# ! n }} !: ID 8hôn# 8h9 nh.a#ca 2h*i -ua Cb#a v4i giá cao hrn % i)y t)t nhitn .

>cB h Pi !i thZ ta c\n# !i V=y IhdaD tôi tr? l%i ôn# ta th nào !FyB h ILm Yn ôn# thEt nhiOuD •o+e àB •n# !0 6=y tôi r$t nhiOu thQ h Ta c\n# ph?i cLm Yn miB Pà ntD mi ! n Aarca vZ mi n#h< +u ^n cLi Ihampion+ Vea#ue chQ chig h ”D c. m:t chdtB h WEy mi n*n bi t chuyện nàyB AMn ta +u ^n cLi Idp $y tr. là m:t l%i chào t=m biệt man# t9nh ti*n tri cho !"nh mệnh và tham vMn# của tôiB 9}C >9QAL >DEAL C.ớcB H#ay m]a +au thôiD !nn# qu*n nhJB Wà 8hi !.Pourinho ! n #2n tôi và n.i: h Pi 8hôn# th/ !iD Ibra àB h ‹in lkiB Tôi 8hôn# bỏ cY h:i này !.D tôi 8hôn# tin r4n# !.=<]<AC< .

W !.n# vi*n ch% tôiB ALo ch9 vi t vO tôi li*n t-cB UM n.W thEm ch9 !0 cRm tr=i Xun# quanh nhàB UM ^n và n#ủ luôn 1 !.n#D tôi b. bMn lealB Ihdn# tôi chr bay chuy n bay th.n# c^n nhà tôi !0 b" bao vFyB ILnh nhà bLo và I.Lm !ôn# n#ày m:t la to hYn và +au !.>n# ldc $yB Tr*n tay là qu? b.ớc ra 8hỏi cLnh c[n# 8ia !Ou b" cLnh ph.n#D này nMB . n5aB lNi b?n h>p !Nn# của tôi c\n# !.a m]‰B Uàn# tr^m ‘an và ph.%n# 8hi t$t c? !Ou chd m-c vào mZnhB )Fn bay và mLy bay lo=n l*n n#ayB Hh.W !an# ch% !>i tr*n cLc 8hàn !àiB I3 tZm l=i hYi th1D tôi b. th/ bay chuy n bay th.i*n lRmD tôi hQaB )au !. th B ”D !ành vEyB Tôi bay h0n# )panair và !Lp Xu3n# Aarcelona vào z #i% chiOuB H u tôi ch.ớc vào +FnB mhôn# 8h9 nh.n# tôi c\n# ch? mu3n n#h< ! n n.>c c?nh t.1n# #i? quL h?B Hh. +$mB UM #ào t*n tôiB H#. !an# ch% !>i tôiB Wà thO với b=nD l2n !2u ti*n tron# !%i tôi c.B UM #| cGa và b$m chuôn#B PMi n#.>c n#heB .>c ˆX. y`B``` cule hiện 6iệnB Thierry Uenry c\n# th B Hh. th nào là hkn lo=n thZ !$y là #iFy phdt tôi !.%n#‰ h hM b?o với tôi nh.t tay hYnB Uai n#ày +au tôi !0 ph?i +an# AarcelonaB Th%i !i/m $y tôi !0 quL quen với việc !i chuy*n cYB H#he c. c?m #iLc r]n# mZnhB Tr. tôi thay !N Aarca !/ b.a tnn# bi t nh.n# vi*n !u[i theoB ILnh tay tôi vwn !au quL chnn#D nh.i Wi+ca Aarca !.%n# 6o Aarca !KtB ˆi Aarcelona chdn# tôi #i5 chFn mZnh tr*n mKt !$tD 8hôn# nh.lNi tôi tr1 vO nhà mZnh t=i Vimhamn+v¢#en !/ #Kp Uelena và bMn trcB Tôi quL nôn n.%i ca hLt và vwy c% AarcaB Tôi nh. +ôi l*nB I.n# bFy #i%D bJt nh$t ph?i #$p !ôi +3 !.>c phLt ra theo 6àn loa +Fn cho mMi I.>c #iới thiệu ch9nh thQc với côn# chdn# t=i Iamp Hou theo truyOn th3n# IVAB mhi lonal6inho ! n !$y vào n^m _``yD c.ớc vào tron# ti n# reo h7 nh.i mMi thQ cho hM bi tB Hh.n# !.%i !an# ch% !>i tron# ph7n#B mhi tôi tr? l%iD ti n# của tôi !. vc h>m h<nh và tr. tôi hôn l*n lo#o IVAB . …` hay b` n#hZn I.ớc 8hi vào +Fn thZ ph?i hMp bLoB Uàn# tr^m n#.n# bFy #i% thZ tôi bu:c ph?i bay chuy n th.ớc vào +FnB Wà ! n tEn bFy #i%D tôi vwn 8hôn# t? !.>c côn# b3B fto¡o cLu ti t vZ mu3n nhiOu tiOn l.%i t]y vi*n bLo ch9 cQ li*n t-c nhRc nh1: ˆHhớ n.>c n. !i*n và cLc thành vi*n tron# #ia !Znh tôiBBB ch? ai 6Lm ra n#oài c?B pi mà b.‰B rNi tôi tFn# b.n# hi/u cho tôiB Vàm +ao tôi c.i vO cLi #Mi là Ibramania &U:i chQn# cuNn# Ibra(B IVA b?o tôi +u !.

1n# !i nh. vEy !. ra cLi quLi #Z !FuB £y vEy mà cLc ‘an vwn th9chD vwn hJt nh.i với bLc +< vO bàn tay của mZnhB Ih-p hZnhD nQt X.>c m:t tin nhRnD của Patric8 WieiraB pnh $y vi t: ˆTEn h. thành chuyện lớn vZ n.W c\ của n.a ra n. !i*nB T0 t]y vi*n bLo ch9 li*n t-c h3i tôi ph?i hônB . •D~A L›h XfBAL &<h ”D !/ tôi 8/ th*m vO v.Yn# c? m$y tu2n rNi c\n# 8hôn# bi tB AFy #i% thZ n.n# vi*n: ˆTôi là n#. c.i chuyện với Tuar6iola l2n !2u ti*nB I\n# tG t lRmD Tuar6iola Xin lki !0 8hôn# 6ự !.Yn#B ALc +< !.%i tôi run l*n và tôi !0 c.n# _ chi c !inh !/ c3 !"nh tay cho X. th/ hôn lo#o IVA mZnh 8hi n.1n# ! n #iai !o=n tEp hu$n chu•n b" cho m]a b.>c bu[i ra mRt vZ bEn việc và mu3n tôi ph?i h t +Qc c•n trMn# với v t th.1n# t.>n#B lNi tôi nhEn !. th/ ?nh h. chr vna r%i 8hỏi Interg U. c.>cBBB . m:t !Qa trcD chr bi t vFn# l%iB H#.&=–AL ]NA ‹<h.hôn h9t này nhJB Tôi ch? th9ch cLi màn hôn nàyB Ti? t=o bỏ mvB H u tôi là ‘an tr*n 8hLn !ài hôm $y tôi +u n#h<: • 8ZaD +ao th4n# cL chớn 8ia l=i c.%i h=nh phdc nh$t th #iớiB .n# tôi thEt l7n# n#h< nh. S !"nh vào l=i ph7n# thay qu2n Lo !/ tr$n t<nh m:t chdtB lNi +au !.n#B lNi tôi n.i với ph.%n#B Pe++iD Inie+taD Uenry và t*n tôiD +u mKc Lo +3 a v3n tnn# thu:c vO lonal6oB lNi tôi nhZn Pino l2n n5a !/ bi t !Fy là +ự thựcB Tôi !0 1 Aarcelona rNiD c=nh nh5n# cLi t*n to lớn 6.*m $y tôi 8hôn# n#ủ !.n# vi*n và ‘an bao vFyB .Fy là !iOu tuyệt v%i nh$t tnn# X?y ra với tôi tron# !%i‰B H#he +Lo quL ph?i 8hôn#B Th4n# nào ch? phun ra nh5n# cFu $y 8hi +an# IVA mớiB Hh.>cB Vdc $y tay l=i !au quL tr%iB Uôm +au là bu[i 8hLm +Qc 8hỏeD tôi n.%n#B Tôi n#Ni Xu3n#D c3 l$y l=i hYi th1B lNi tôi n.Lm !ôn# c\n# #ào l*n: ˆUôn !iD hôn !i‰B mhi $y tôi nh. th/ t.%i nh.Yn# mau lànhB •n# ta b?o b t nh$t y tu2n mới hNi ph-c !. màn ra mRt c\n# h tB Tôi vào ph7n# thay qu2n Lo và nhZn vào nh5n# cLi t*n tr*n t.cB Hh5n# chuyện này 8hôn# X?y ra với nhiOu c2u thủ !Fu‰B mhi m:t n#.Yn#B Tr%iD tôi m* +an# Aarca ! n mQc b" nQt X.%n# $yB I?m #iLc h=nh phdc và m0n n#uyện thEm ch9 c7n lớn hYn nh5n# #Z tôi c. Wieira nhRn th D tôi bi t !$y qu? là m:t !iOu phi th. coi I.B Tôi h=nh phdc vZ !0 hiện 6iện 1 AarcaB lNi tôi ! n 8hLch +=n Prince+a )o‘iaD nYi c\n# !an# b" cLc ph.

hải chi +a uu t+i8u eu+1 tQE t+i8u qH…v. *Ai t+ƒ c%a I0+ahim1vic.lll <r/ a "1u <am. HO tiNn giải . và Malm1. La+ca c=ng t+ả €Li Lalkan.hK *M mua hWn là Dl t+i8u eu+1v. *Ai 0óng *$u ti3n c%a I0+a. *hng „ nRm tlưCng DE.lll eu+1. *hng là k„l t+i8u eu+1. v(i m)c gi9 Eu t+i8u eu+1 tu„ t+i8u qH…v † •t1‚1 t*dnh gi9 kh1ảng kl t+i8u eu+1v và ch1 mưSn _leksanP+ -le0 tm)c . khi'n t^ng gi9 t+d c%a I0+a là uQ t+i8u eu+1 tQQ t+i8u qH…v. .Hau khi Inte+ *hng s c9c *iNu kh1ản hS.„ t+i8u eu+1FnRm 0a1 ghm cả tiNn thưangv.. La+ca ch1 0i't I0+a s4 t(i và1 ngà! kuFwFkllQ *M có c9c cuAc kiMm t+a s)c kh1ƒ và1 ngà! kwFQ và +a mZt t+ư(c ul.hóng hS. và La+ca tRng sO tiNn th3m p t+i8u eu+1. *hng v(i •t1‚1 và La+cel1na v(i I0+ahim1vic. -le0 t‡ chOi vf chu!Mn nhưSng và sau *ó *ưSc *em ch1 Htuttga+t mưSn. k t+i8u eu+1 the1 luật thOng nh&t c%a €I€_. T^ng cAng La+ca . _nh kK hS. DEE.

%i 8hLc c\n# 8hôn# c.%i !Ou mY . !iOu #Z 8‡ v< hYn m:t trEn fl Ila+icoB žp lực của trEn !$u $y 8inh 8hủn# nh.agu. ŸAgười đặc bi/t đã g˜i -Yt ời chào tạ.%i #2n nh.° sc ¬¿ t#i/u .%n# vEyD r$t vFn# l%iB . chdt #Z #Mi là th%i tran# #i3n# nh.n# t3t b$t ch$p v t nQt X.ớcB leal và Aarca !0 !2u t.n# với nh5n# n#.vnng cWa anh™ Cb#a sx ạc Àng và .m c2u thủ n.%i r$t 6e th. " .%n# chYi với nh.a#ca% ?uc đTu vì quá vui -{ng ntn anh .n# m=nh nh$t th #iớiB Hh5n# +i*u +ao 1 !Fy nh. này% Ahưng càng ngày. Cb#a càng th). th/ tham #ia tn #h 6ự b"B T$t nhi*n !iOu $y 8hôn# vui chdt nàoB Ui m c.Yn# !]i và chr c.>c 'z n#ày vZ ch$n th.bi/t -ang t:nh titn t#i cho đžnh -/nh và tha. Cb#a sư4ng như 2hát đitn% Ahưng ngay t#ong buzi chia tay v4i ]ou#inho " Cnt.u#o.%n# của !Lm tr7 n#oan >huyển sang . 1 ItaliaB Pe++i và mMi n#.>c ca n#>i 1 mMi nYiB Tôi c?m th$y tho?i mLi vZ Va Vi#a r| ràn# là #i?i !$u mà mMi n#.i ti n# pnhD Thierry Uenry và ôn# b=n PaXoellB Hh. là chi n tranh vEyB ILc t% bLo !Ou ra nh5n# $n ph•m !Kc biệt nhFn 6"p này và hM vi t ! n …` tran# vO trEn !$uB mhi fl Ila+ico ! n #2nD mMi n#.h!ng để o đ6n ời #mn đ. bMn trc ! n tr.i chuyện vO nh5n# chủ !O 8hLc n5aB Tôi !0 8h1i !2u m]a b.%i mKc !N tEp ! n +Fn rNi ra vOB Tuar6iola tho=t !2u c\n# ~mB •n# ta n.>c với nh5n# !Nn# !:i mớiB H#ôn n#5 c\n# t=o ra m:t chdt b$t tiện và tôi th. ! n _z` triệu euro cho ma8aD Iri+tiano và tôi tron# 8hi )erie p và Premier Vea#ue l=i m$t !i nh5n# c2u thủ t3t nh$tB PMi thQ thEt tuyệt v%iD tôi n#h<B H#ay tron# #iai !o=n tEp hu$nD tôi !0 h7a nhEp !.%n#D hYi #i3n# pqaX m:t chdtD hoàn toàn trLi n#. v$n !O #ZB Pe++iD ‹avi và Inie+ta là nh5n# n#. m:t n#ôi tr.th:a giá t#ž cWa những c[u n7i )y% ]KC &9Q S .>c với +uy n#h< của tôi vO !:i b.Yn# 1 cLnh tay và ph?i th9ch n#hi với m:t !$t n.a#ca v4i -8c giá .<=>< de &9fBAL iOA I9§& >9§A Ihdn# tôi chu•n b" ch=m trLn leal Pa6ri6 tr*n +Fn nhà Hou IampB .Yn#D 8hôn# hO ra 6Ln# m:t n#ôi +aoB Ph7n# thay qu2n Lo của Aarca 8hôn# c.Tự truyện của Ibra &P'a(: Uoan# man# tron# n#ôi tr.n# h7a nhEpB Aarca nh. 8hôn# n.ớc mớiB Tôi !0 c. z bàn tron# z trEn !2u ti*n và !.i chuyện với tôi +au mki bu[i tEp và b?o mu3n th$y tôi mau ch.h!ng thể giành >ha-2ions ?.$y là thLn# '' n^m _``aD tôi !0 n#Ni n#oài !.#.

n# bFy #i% thZ tuyệt nhi*n 8hôn# c. hỏn#B Th là tôi quy t tFm chQn# tỏ là hM !0 +aiB H#u ch.ớc vna vào là tôi quan +Lt tZnh hZnhD phe nào c:m cLnD phe nào y u hYnB UM n.>c tôn trMn#B I0+a ghi 0àn t+1ng t+ận •lclasic1 ngà! kQFDDFkllQ .Yn# ! n phLt chLnB Tôi ch? 6Lm la hJt tr*n +Fn tEp nh. mZnh th.%n# làm n5aB .UM !Qn# X p hàn# n#he Pep Tuar6iola n.i nh5n# #Z và +ự 8hLc biệt #i5a cLc nh.aB Thay vZ là ch9nh mZnhD tôi l=i !i tự #7 mZnh thành m:t 8c . #Z c?B PMi thQ quL 6e th.%i IatalunyaD m:t cựu tiOn vệ của !:i b.Fy !Fu ph?i là l2n !2u ti*n tôi chuy/n IVAB P$y l2n tr.n#D #iành z hay … chQc vô !"ch Va Vi#a và ! n n^m 'aab thZ tr1 thành thủ quFnB mhi tôi ! nD Pep !an# cực 8‡ thành côn# tr*n vai tr7 UVW và tôi n#h< ôn# ta XQn# !Ln# !.iB •n# ta là n#.]a c>t c\n# 8hôn#B c9PAL >• >9Â >9– A9•AL >§ &³A9 ?JA ALo chr vi t vO tôi nh. m:t tay h.m ra +aoB Hh.

#Z !/ phàn nànD thEm ch9 n#.n# c.n# hMBBB !›› ph?i là tôiB HhZn XemB ‹avi ! n Aarca 8hi mới '' tu[iD Inie+ta '_ và Pe++i 'yD hM !.n# của ch9nh mZnhB WEy mà c7n !7i hỏi #Z n5ag IFu n.%i ta n.i với chZnh mZnhD thôi tEp trun# t3i !a vào tEp luyện và thi !$u !iD 8ệ mv n#. vEyB H u tôi 8iOm nJn cL t9nh và tr1 thành m:t tron# +3 hàn# n#àn c2u thủ 1 PalmoD làm #Z c. !.i th 8hLc #Z b?o tôi 8hôn# nh.i với tôi nh5n# !iOu !.%i ph?i nh. Zlatan của n#ày hôm nayB U0y n#he tôi ntD !nn# n#he ai c?B . chk cho thQ cL t9nh $y tNn t=iB Tron# cLi th #iới nhỏ bJ của Tuar6iolaD cL t9nh của tôi là m:t thQ #Z !.>c nuôi n$n# b1i IVAB UM c.>c l=iB Tôi luôn c?m th$y h.>c [n thỏaB Ion n#. ‹aviD Inie+ta và Pe++iB Wới nh5n# nhFn vEt nàyD tôi 8hôn# c. quL lớnB &G< ‹§AL &=–AL &=‚A N? >?<‹C>– .mà mMi n#. m:t thQ 8hi n tôi Lm ?nhD !$y là l%i 6Kn 67 của Tuar6iola: ˆi !Fy chdn# tôi #i5 chFn mZnh tr*n mKt !$tB Ihdn# tôi ! n +Fn tEp luyện và thi !$u nh. lớn l*n 1 nh5n# 8hu ph3 tNi tàn và nhZn th$y cu:c !%i 8inh 8hủn# nh.%i n#oàiD tôi ! n !Fy với cL t9nh của mZnh và 8hôn# c.>c !FuB lNi tôi ch>t nhEn ra m:t !iOu: nh5n# cL t9nh lớn !Ou b" Pep t3n# !i chk 8hLcB lonal6inhoD ŒecoD fto¡oD Uenry và bFy #i% là tôiD !Fu ph?i là chuyện tZnh c%B Ihdn# tôi 8hôn# ph?i là nh5n# ˆc2u thủ ph[ thôn#‰D cL t9nh của chdn# tôi 8hi n Pep lo +> và tZm cLch !•y !iB H u b=n 8hôn# ph?i là ˆc2u thủ ph[ thôn#‰D !nn# c3 mà bi n mZnh thành nh.>c tôiB i Aarca hRn mu3n mMi n#.i của Tuar6iola nh. hdc !2u vào !Nn# !:iD c\n# !Fu c. !i ^n tr:m bao #i%B Tôi c\n# !0 thay ![i r$t nhiOu !/ 8hi n cho mMi thQ !.%i hoan# 60 của Zlatan 8hôn# c7n n5aD nh5n# niOm vui c\n# ra !iB Tôi +3n# tron# chi c b. nh5n# con n#. bi t #Z 8hLc !FuB UM !Fu c. th/ thay ![i !.$y là nOn t?n# cho thành côn#B Tuar6iola thZ làm +ao hi/u !.%i mu3n th$yB I.n# tôi !Fu c.%i lao !:n# bZnh th.i #ZB Hh. !.g Tôi 8hLc biệt ! n vEy +aog Tôi 8hôn# ph?i là m:t tay hiOn lànhD nh. th nàoB I7n tôi là n#.>c !iOu !.B URn ta n#h< c.n# ph$n hYn 8hi chYi c=nh nh5n# !Nn# !:i #iỏiB HhZn hM tEpD tôi luôn tZm ra chk !/ hMc tEpB Hh.n# !inh vào !2u tôi vEyB i !Fy chdn# tôi #i5 chFn tr*n mKt !$tD n. vEyB Tôi c3 n.%n#‰B T=i +ao Tuar6iola l=i n.

n# nh.>c tham #ia hay 8hôn# mà thôiB Tôi ! n +Fn vEn !:n# b4n# chi c pu6i của IVA và vào ph7n# thay qu2n LoB Tuar6iola +u 6]n# Thierry Uenry !L cao nh$tD Pe++i b*n ph?i và Inie+ta b*n trLiB H#oài tr%i thZ r$t t3i nh.n# vZ ph?i bỏ l@ trEn !$u với IVA c\ Inter n*n c.>c t• +3 `h`B Tron# hiệp _ Tuar6iola mu3n tôi 8h1i !:n#B U t X?yB .>t tuy t 1 ph9a bRc Th-y . $y !0 là m:t Zlatan 8hLcB Tôi hỏi Pino: h – mEpD hM n.n# tr*n chi c Xe lao !i với t3c !: XJ #i. tôi !0 n.>c tun# hô mMi nYiB Ih? c7n ai hoài n#hi #iL tr" chuy/n nh. !.n#B I7n 8hi trEn fl Ila+ico ! n #2n &_a{''{_``a ¤ HŒ(D cFu hỏi của tôi chr là mZnh c.i #Z vO tôig h UM n.i 1 nh5n# ph2n !2u của cu3n +Lch nàyB .n# +Fn Hou Iamp thZ !0 +Ln# rựcD Lnh !tn ‘la+h nhL l*n tn !ủ mMi h.%n# chuyOnB I.$y chr là nh5n# 6ự c?m của tôi vào thLn# '' của m]a b. c?m #iLc nh. 8hôn# tin vào tai mZnhB Tôi tnn# coi nhEn XJt của mMi n#.ớn#B leal nhEp cu:c quy t tFm hYn và t=o ra nhiOu cY h:i hYnB Phdt thQ _` ma8a lna b.%n# chuyOn 6àiB Tôi lao vào 8hu c$mD vô l* chFn trLi luônD b^mD vàoD h t SB )Fn vEn !:n# bkn# tr1 thành ndi lGaB Tôi c?m nhEn !.giác ạc Àng lNi TiLn# +inh 8Jo tớiB Tôi ! n pre &m:t 8hu n#hr 6. vEyB Ihr vài phdt tr*n +FnD tôi !0 !Lnh hYi th$y cY h:iB Œaniel plve+ c. m.n# b*n cLnh ph?i và r$t nhanh thực hiện m:t !.>c cY th/ mZnh rNiD ch? c7n #Z n#^n tôi !.i/n h HŒ( và ch=y tr*n m:t chi c Xe tr.>c n5aB 'h`D Zlatan là c2u thủ hay nh$t trEn !$u và !.i mày là tiOn !=o chi n nh$t th #iớiB h mhôn# ph?i chuy*n mônD t9nh tZnh $yB Pino nhZn tôi nh.>n# của tôi n5aB >*.D !Kc biệt nhRm vào Ia+illa+ tron# 8hun# thành lealB U t hiệp 'D chdn# tôi may lRm mới #i5 !.Lm !ôn# la hJt và vk tay 8hi th$y tôi ch=y b*n !.Hh. cY h:iB Ihdn# tôi thZ 6i chuy/n 8hôn# t3t và #Kp v$n !O tron# nh5n# !.@n# !/ tr.%i là cQtD ch? chdt quan tFmB WEy mà bFy #i% với tôi n.%n# pi+teB Tôi vk tay cLm Yn hMD l"ch +ự #h* ch.n# r$t hay và chuyOn cho Iri+tiano lonal6o thoLt Xu3n#B P:t cY h:i tuyệt v%i nh.aB Phdt thQ z' tôi vào thay UenryB Tôi !2y 8hLt 8hao vZ lFu quL ch.a chi n rNiB ThEt ra c\n# chr c.>t Ui#uain c. b.W bRt !2u la .%i m$y n#àyD nh. l=i tr1 n*n quan .n# !0 b" Wictor Wal6e+ 6]n# chFn c?n phLB lNi chr ' phdt +au l=i ! n l.>t tuy tB Hh.

c?m #iLc mZnh b" hRt hủiB Aệnh ho=n h t +Qc’ .%i 8hLcB H.%i mZnhD tôi nh=y c?m với nh5n# ph?n Qn# của n#. nh.trMn#B Tôi 8hôn# c7n ^n mnn# nh. c.a c$t cLnh và Zlatan h0y c7n là m:t !Qa trc nhdt nhLtB . 8Jo tôi vO với nh5n# thLn# !2u ti*nD 8hi +ự n#hiệp của tôi c7n ch.Qa trc $y !an# hoan# man# bi t bao b1i tron# cLi #ia !Znh Aarcelona nàyD n. !i*n +au 8hi #hi bànD ch? 6Lm n[i #iEnD tôi 8hoL chKt mMi c?m Xdc l=i b*n tron# con n#.

Yn# !2u ti*n !$yB Pe++i là m:t n#ôi +ao lớn và tron# m:t chnn# mực nào !.n# 6.%n# của #0 vEyB Th là Pe++i ! n #Kp Tuar6iolaD b?o là #0 h t th9ch chYi 1 cLnh rNi mà mu3n vào trun# l:B Tôi 8hôn# ph?i là n=n nhFn thZ c7n ai n5aB mhi Pe++i vào tron#D tôi nh.+ nzi oạn đTy cá t:nh% i7 à chưa . -Yt . -Yt ngày s(ng tại đ[y à -Yt ngày dài t#ong đža ngsc% Ari đ[y . ].<=>< Tôi !0 c3 thay ![i con n#.n# của hRn taB Aan !2uD tôi r$t th9ch Pe++i và cLi vc nhdt nhLt của #0B Hh. ch. th D ch9nh AV. đã ch8ng -inh đư3c giá t#ž cWa -Yt tiXn đạo đ½ng c)2 tại đ[y nhưng v4i Cb#a.i tron# ch. c\n# thdc #i-c tôi n.hi62 nh)t .ể đ6n -(i ˆung đYt v4i th6 Zc .%i mZnh l2n !2u ti*n tron# !%i !/ th9ch n#hi với môi tr. !Fy là !:i b.%n# nh.7n th] htn h= của "con !àn bà" Tuar6iola iã đặt ch[n t4i -iXn đ)t h8a . là tôi #| cGa nhàD b.ớc vào và n4m 6ài n#ay tr*n #i. 8h^n c7n lớn hYn man# t*n Pe++iB Tôi !0 tnn# n.a !ủD cu:c +3n# l=i man# ! n cho tôi m:t 8h.B Th$y tZnh c?nh của tôi nh.n# h@i ôiD !$y chr là 8h1i !2u của m:t cu:c chi n c7n 8inh 8hủn# hYnB .n# n5aB P]a thu ?m !=m nh$t !%i tôi !0 ! n nh.a#c.hWng .ssi và 9?5 I. b" XiOn# X9chD 8hôn# c7n nhEn b.i chuyện với Tuar6iolaB Hh. ona.a#ca™ tiXn đạo ?ion.n# rNi tôi !0 ! n !Fy và t=o ra m:t hiệu Qn# lớn tron# l3i chYiB H.2 Lua#dio a% ]Ã< &9D &9• &‘ &RC .%n# mớiB Hh. th !.Tự truyện của Ibra &P_`(: . #i3n# nh.h!ng 2h‰ h32 v4i anh.

.

m:nh *g làm g:. n.n# tuyệt nhi*n 8hôn# c. m:nh t+Bng lậ.i chuyện với tôi n5aB I7n tệ hYnD hRn ch? buNn nhZn tôiB URn ! n +FnD chào t$t c? mMi n#.%n# #Nm toàn nh5n# hMc +inh n#oan n#o0n và vFn# l%iD tôi ch9nh là m:t +ự !e 6MaB Hh.n# 8hôn#D hRn vwn X p tôi !L ch9nh c]n# với Pe++i tr*n hàn# côn#B Hh. ! n van lYn tZnh c?m vEy !. XG nh.n# n.n# Pep vwn l=nh nh. #Z chQg Ti3n# nh. m:t ? co l? nào !.ớc !LB AFy #i% thZ tôi !0 hi/uD v$n !O 8hôn# ph?i là l3i chYi của tôi mà là t9nh cLchB Tron# cLi m]a Thu th[ t? $yD tôi cQ ph?i !Kt ra cho mZnh hàn# tr^m cFu hỏi: mZnh !0 n.n# nh5n# n#ày $yD tôi là m:t 8c y u mOmB ILc !Nn# !:i c\n# b?o h0y ! n n. b$t 8‡ m:t chr 6wn nàoB Tôi ph?i tự mZnh thi !$u t=i fmirate+B Tr.>cB A$t ch$p v" tr9 mớiD tôi vwn chYi hay và #hi zD … bàn li*n t-cB Hh.%i !àn ôn# 8hôn# bao #i% c.ới nh5n# !:i b.%iD chr trn mki tôi raB H u là Zlatan của nh5n# n#ày thLn# c\ thZ tôi !0 8ệ mv rNiB Hh.ớc trEnD truyOn thôn# pnh qu3c t[n# t$n côn# tôiD hM b?o Ibra 8hôn# th/ #hi bàn vào l. Pd ưY7 Tuar6iola ch? buNn n. cLch Pep làmB .g AFy #i% cFu tr? l%i của tôi thEt !Yn #i?nB Tron# m:t môi tr.i #ZD mZnh !0 làm #ZD mZnh trôn# lEp 6" .Fu th/ XG +ự nh.7M:nh *g nói g:.n# m:t n#. h?B Thôi 8hỏiD tôi c3 chYi thEt t3t !/ bu:c Pep ph?i !/ S ! n mZnh nhiOu hYn n5aB Wà tôi !0 làm !. th với b?n h>p !Nn# lớn nh$t l"ch +G IVAg lNi nh5n# trEn !$u quan trMn# t=i Ihampion+ Vea#ue ! nB Ihdn# tôi ph?i ! n +Fn pr+enalB IQ n#@ Pep +u !/ tôi 1 nhàB Hh.i cLi ch.n# pnhB Tron# cu:c hMp bLoD tôi b?o: ˆU0y !>i !$y‰B .i chuyện !iB Hh.

n# !0 bỏ qua và t• +3 vwn là `h`B Pep th/ nào c\n# rdt mZnh 8hỏi +FnD tôi n#h<B Hh.>c #i5 l=i +au #i% n#hrB .n# 8hi !0 b.ˆc ch' v: mOi quan h8 yth^ tảz v(i Vua+Pi1la.ớc vào +FnD Tuar6iola hoàn toàn r%i 8hỏi tFm tr9 tôiD nh.n# tôi vwn !. m:t phJp màu vEyB Tron# hiệp ' tôi c. yn>i lửaz ‰latan chI cJn 0i't l&! gia *:nh làm niNm vui ]kC &9Ã 9‚A 5JC LD<=dC–?< Hh.n# t$t nhi*n là mMi thQ 8hôn# 6e 6àn#D nh$t là với tay UVW th[ t? của tôiB Hh. vài cY h:i nh.

!0 an bàiB Hh.i ˆ‹in chào‰D ldc nào c\n# thủD !Fu c.ớc vào ph7n# là hRn ta !i raB Usn thEm ch9 chsn# 6Lm !Qn# #2n tôi n5aB Ihsn# ai bi t chuyện #Z !an# X?y raD AV.n# theo m:t cLi 8i/u cực 8‡ quLi !?nB Wà Pourinho !0 !dn#D chdn# tôi !0 8hôn# th/ thRn# Ihampion+ Vea#ue vZ 6anh hiệu n^m $y là của ôn# taB Inter !0 lo=i Aarca và Pep c.n# tron# m:t tZnh hu3n# t.>t vO với pr+enal và trEn fl Ila+icoD tôi c?m th$y buNn b0B Hh. n trEn #Kp Willarreal thZ tôi b]n# n[B Tôi hJt tron# ph7n# thay qu2n LoD chGi hRn là t*n ˆ8hôn# c.n# +au !.n# b=n bi t Pep làm #Z 8hôn#g Wk tay . hM tron# !%iB Hh. ch. l%i nào ủn# h: tn Pep nhJB T*n này n#ày càn# t1m hYnB IQ tôi b.%n# chuyOn 6ài tn PiqueD tôi lao Xu3n#D b*n c=nh là m:t hEu vệ và tr.B T*n 8h3n $y rdt tôi ra 8hỏi +FnB P:t quy t !"nh +Ln# +u3t 6e +>B TrEn $y 8 t thdc với t• +3 _h_B I? trEn !$u $y tôi 8hôn# c?m th$y #ZD nh.n# t$t nhi*n là 8hôn# th/ phớt l% t$t c?B . thZ bRp chFn l=i !auB ‹ui thEtD tôi chr vna tZm th$y phon# !: 1 v" tr9 mới thôi màB Ph?i n#hr trEn l.Yn# tựD nh. n.%i b=n t3tB pnh ta hi/u tôi và hay làm cho tôi c. cL t9nh #Z h t vEyB mhôn# bi t cLch XG lS thZ lEp tQc m1 chi n tranh l=nhB Utn nhLt h t bi tB URn chsn# buNn hỏi vO ch$n th.g mhỏi c. th/ t$t c? là lki của tôiB H#Mn ndi lGa t=i chFu xu !0 phun tràoD n#Mn ndi lGa tron# tôi c\n# !an# chực ch% b]n# n[B >D}> A•C >9DhHA >DkC >ÃAL Thierry Uenry là m:t n#.n# 8hỏi c. b.n# th4n# 8h3n này hNi nhỏ tJ #i n# hay b" 6na rYi trdn# !2u 8hôn# chnn#D b1i c.n# l2n này 8hôn# b$m n5a mà là m:t cd n0 phLoB _h`D trEn !$u coi nh.%i !/ Xua tan Lp lựcB V2n 6uy nh$t tron# !%i tôi c?m th$y b.Yn# của tôiD cQ nh. Zlatan là th4n# c2u thủ vQt !i vEyB ThEt raD hRn ta c\n# m1 miện# tr. bi‰D +o +Lnh hRn với PourinhoB P:t 8c 8hôn# 6Lm nhZn vào mRt tôiD 8hôn# 6Lm n.HhEn m:t !.i hRn 8hôn# ph?i UVW #iỏiB Hh. 8hôn# bi tD c2u thủ c\n# 8hôn# bi tB Tôi !Fu c. #Z mà ph?i tr2m trMn# h.ớc trEn bLn 8 t Ihampion+ Vea#ue với InterD nh.ớc mKt là thủ môn lao raB A$m thôiD 'h`B Ihr '` phdt +auD tôi l=i c.a v$n !O l*n !Fu chQB )> m$t uy quyOn h?D hay #Zg UVW c›› #Z mà 8hôn# c. mu3n 8Jo thành côn# ra 8hỏi tay hRnD tôi !Fu c. XG nh.n# !L 8hôn# c7n là m3i bEn tFmD tôi 6ành nhiOu th%i #ian hYn cho PaXiD Wincent và UelenaB •n Ihda là tôi c7n c. !Ln# !/ tôi tôn trMn# n5aBTron# cLi #iFy phdt mà n#Mn ndi lGa tron# tôi phun tràoD .

con n#.%i c\ của Zlatan c\n# ch9nh thQc quay tr1 l=iB .

.

n# tôi !0 hi/u r| Pep mu3n #ZB Th$y tôi im lKn#D hRn l=i n.n#¦ h mhỏi nh. chdt 8h9 8hLi nào c?B H u 8hôn# bi t !$y là UVW của m:t !:i b. #Z mu3n n.>c !iOu $yB Uàn# ch-c triệu euro ch? c. ! n th$y t:iB Tôi bi t hRn c.i n*n 8hôn# m1 l%i tr. #ram nào tron# mRt hRn c?B TrEn !$u cu3i c]n# t=i Va Vi#aD hRn cho tôi n#Ni 6ự b" rNi +au !.ag h U t rNiD nh.i 8hôn#g mhôn# ph?n Qn# #Z àg Tôi vwn !Qn# y*nB h U t ch.n# tuyệt v%iD b=n +u chsn# bao #i% chd S 8hi #0 ti n vào ph7n#B Wà bFy #i% Pep !an# n#Ni tr. m:t con !àn bàB Tôi c?m nhEn !.7<hK Kt tBi *g 0i't m:nh muOn g:.ớc mKt tôiD rdm r.$y là l2n !2u hRn !3i 6iện tôi +au cd tron# ph7n# thay qu2n LoB Iàn# nhZnD tôi càn# th$y Pep ch? c.c !iện tho=i và #Mi n#ay cho Pino . TBi móc *i8n th1@i và g i nga! ch1 Min17 Pep 8hôn# th/ bEt l=i nh. n#uB Tôi cQ im lKn#D mKt 8hôn# bi n +RcD cQ !Qn# vEy thôiB Hh. #Z n.i ti p: h Tôi 8hôn# bi t mZnh mu3n #Z 1 cEu n5aB Pà cEu c. cEu tron# !:i hZnh n5a hay 8hôn#g h ~m h T]y cEu và Pino quy t !"nhB ¥ tôi là: cEu là Ibrahimovic màB IEu !Fu th/ trEn !L trEn n#hr !dn# 8hôn#g URn mu3n tôi tr? l%iD nh.ớcD cQ ch% !>i thôiB h ”mD àBBB h hRn bRt !2uD tuyệt nhi*n 8hôn# nhZn vào mRt tôi h Tôi 8hôn# bi t liệu mZnh c7n mu3n c.n# tôi !Fu c. 8*u tôi vào v^n ph7n#B HhZn quanh là th$y bệnh rNiB žo thi !$u treo !2y c]n# với hZnh ?nh của ch9nh hRn và nh5n# thQ !=i lo=i th B .n#D cLm Yn nha Tôi r%i 8hỏi $y m:t cLch hi*n n#an#B Ih9 9t tôi !0 bi t mZnh mu3n #ZB Tôi m. m:t #0 !àn ôn#D n*n hRn ta tZm cLch bLo th] nh.

ona t#" thành crn ác -Yng cWa w atan Cb#ahi-ovic% >hưa bao giờ anh c*.%i mới 8hôn#B TXi8i Ae#iri+tain tn chQc tr.2 Lua#dio a .i n.>cB Tôi ph?i c3 !/ chYi hay hYn bao #i% h tB .Fu c2n ph?i là chuy*n #ia !/ bi t !iOu !.n# +au !. v$n !O #ZD nh. w atan đang chu_n bž va y để #ời . là m]a Ut _`'`D •oan Vaporta r%i 8hỏi #h chủ t"ch và tôi !0 +†n +àn# cho m:t cu:c n[i lo=n ti p theoB )an6ro lo+ell !.th)y h(i ti6c vì đã t4i >?. này như th6% 5à điXu gì 2h*i đ6n c'ng đã đ6n.Tự truyện của Ibra &P_'(: •$t hEn với 8c #i t ch t #i$c mY ](i h1n th‰ ngày càng tmng v4i 9?5 I.%i mới nh.n# chdn# !Lnh hYi !. 6ự !Fu(B Hh?y 8hỏi Aarca thZ 6e quLD nh.%i tron# ph7n# thay !N c7n 8hôn# bi tD m:t n#.ới m:t triOu !=i mớiD t$t nhi*n ai c\n# lo FuB Việu lo+ell c.>c m]i b$t [nB .B Tuar6iola !0 hủy ho=i tôiB Tôi nhớ m:t l2n Pino #Mi cho lo+ellB h T*n UVW mu3n #Z vEyg H.>cB lNi 8‡ n#hr ! nD tôi c3 n#hr n#Yi thEt t3tD ch? buNn Xem Žorl6 Iup &Th-y . tr1 mKt thành th]B Œ. 6vp m:t mớ c2u thủ !/ man# vO nh5n# n#. ôn# $y làm +ao bi t !.n# tôi !Fu th/ tn bỏ #i$c mY của mZnh 6e 6àn# vEy !.hi6n cho gi)c -r .a#c. 8hôn# c2n Zlatan n5ag lo+ell 8hôn# th/ tr? l%iB H#ay c? nh5n# n#..>c chMnB •n# ta tnn# làm PIT cho ! n n^m _``zB Tnn# là b=n của VaportaD nh.h^i Ÿ* đàn bà Lua#dio a đáng ghyt% ?RC A9•AL iƒA &9à &CÄD A9¦A . mu3n th?i lo=i Zlatan ph?i 8hôn#g h Vàm #Z c.n# vi*n 8hôn# bi t r| #i5a tôi và Tuar6iola c.i/n c.ớc 8hi lo+ell 8"p !u[i ôn# taB _ n#.B Tuar6iola tin ZlatanB h WEy t=i +ao n.%i man# tôi vO Aarcelona !Ou !0 ra !iD rNi tôi +u ra +ao !Fyg ALo ch9 vi t m:t tron# nh5n# việc !2u ti*n lo+ell làm là bLn tôiB AMn ph. n.

$y là n#ày 'a{b{_`'`D n u tôi nhớ 8hôn# l2mB Tuar6iola #Mi tôi ! n !/ n.a 8"p Xỏ !ôi #iày vào chFn 8hi Tuar6iola #Mi tôi l2n n5aB .i chuyệnD tron# b: 6=n# rdm r. quen thu:cB h H#hr Ut vui chQg h ”D vuiB h Th c?m #iLc #i% th nàog h U t SB Tôi +u chYi Lc chi n cho mà XemB .Hh.n# tr%i YiD tôi thEm ch9 c7n ch.

i chuyện $yD Tuar6iola 8hôn# m1 miện# với tôi th*m cFu nào n5aB I2n truyOn !=t #Z hRn !Ou 6]n# trun# #ianB ALo ch9 nh.Yn# lai mZnh‰B UahaD #Rp lGa bỏ tay n#.i chuyện $y tôi c\n# hi/u ra !.1iB IQ cho là tôi +u ch$p nhEn 6ự b" !iD nh.TT _`'`B Hh. cu:c n. c3 cLch m$y hRn c\n# coi tôi nh.i vEyD 6] 8hôn# n#h< vEyB Tuar6iola 6.<=>< &=fJ> c9C =< iC )au cu:c n.a 6ien raD hRn ch. +ôi l*nD Zlatan +u b" bLn .D bMn tôi mới mua th*m Œavi6 Willa tn WalenciaB Willa r$t #iỏiD tôi bi t chQB .$y là m:t tron# nh5n# n#ôi +ao của nhà W.n# liệu tôi c.i !]aB h Trôn# tôi #i3n# !]a 8hôn#g Ihdn# ta c.i là hRn 8hôn# c2n tôiB Hh.n# Willa chYi 1 cLnhD tôi 1 trun# l:D li*n quan #Z ! n nhau cY chQB h Th anh n#h< #Zg h ”D thZ tôi +u tEp luyện ch^m chr hYnB Tôi +u c3 #iành m:t v" tr9 tron# !:iB Tôi +u cho ôn# th$y là mZnh #iỏi nh.B Hh.h HàyD anh ph?i +†n +àn# n#Ni 6ự b" nhJ’ Pv n. m:t: ˆZlatan tự quy t !"nh t.n# tôi mu3n 1 l=i !$yB Tuar6iola mu3n t3n# tôi .>c m:t !iOu là tôi c.a vO tEp trun# !ủD cu:c tEp hu$n c7n ch.cho tôi n[i !i*n rNi !7i ra !iD hRn +u b?o ch9nh Zlatan mu3n phRn 8hỏi AarcaD chQ 8hôn# ph?i S hRn mu3n th B Tôi !Fu c.i vEy n#h<a là t$n côn# cL nhFn chQ côn# việc #Z n5aB h ”D tôi hi/u màB h pnh bi t !. th/ ! n +Fn tEp hàn# n#ày !/ nhZn vào #0 UVW 8hinh miệt mZnh hay 8hôn#g >9BC c9Ž] .D chuyện #Z X?y ra th g IFu tr? l%i của hRn chr c.D th$y ch. th nàoB Tôi c3 tZnh n.%iD cao tay quLB T=i Uàn Cu3cD tôi c.i chuyện với PIT •o+ep Paria AartomeuB •n# ta 9t nh$t c\n# tỏ ra r| ràn#B h Zlatan nàyD n u c. !O n#h" thZ anh n*n cFn nhRc nhJB h mhôn#D tôi 8hôn# !iB Tôi là c2u thủ AarcaB h Th làm +ao chdn# ta #i?i quy t chuyện nàyg h Aertomeu trôn# n#=c nhi*n lRmB h TMi cho leal Pa6ri6 !iB h T=i +aog h WZ n u r%i Aarca thZ tôi mu3n +an# lealB Pu3n t3n# tôi !i thZ #Mi hM !iB h pnh cQ n.a th$y tôi chYi 6] chr ' phdtB H. n#u ! n mQc !.n# tn cu:c n.ag Pới n#ày !2u ti*nD cLc c2u thủ c7n ch. rLc r. m:t UVW 8hôn# !ủ !àn ôn# !/ n.

n# ph?i chYi Aarca m:t v3 ra tr7B lo+ell 8hôn# hi/u chuyện #Z #i5a tôi và Tuar6iolaB Hh.nàyB 5ÅA9 .i mZnh th9ch Pourinho và ch9nh ôn# ta c\n# mu3n c. 8hôn# mu3n b" cLc I. trEn #iao h5u với Pilan t=i Iamp HouB Wwn ch.W XG bRnD nh.n# anh mu3n +an# IVA nàog h leal Pa6ri6B h mhôn# !.ớc ra n#oài và mrm c.n# ldc $y tôi !0 _a tu[i m$t rNiD tôi !Fu th/ ch% !>iB TiOn c\n# 8hôn# ph?i là quan trMn# nh$tD n*n tôi n#? vO ph9a Pilan hYnB Tôi bàn với Pino vO việc +u chuy/n +an# !$yD nh.%n# và tôi tin !$y +u là m:t IVA hàn# !2u tron# vài n^m n5aB Hh.>cD b$t cQ IVA nào n#oài lealB Tr7 chYi của tôi bRt !2uB T$t nhi*n là lo+ell 8hôn# th/ bLn tôi cho leal n u nh. tôi tron# !:i hZnhB lo+ell b tRc trôn# th$yD tôi b.!i thZ tự mZnh ! n và n.%iB h WFn#B h ŒMn !N !i chQB Tớ ! n !/ r.$y là m:t chi n thuEt 8hi*u 8h9chB Tr*n thực t D c.t của th" tr.%n# chuy/n nh. IbrahimovicB .i với tôi ntB Wà c. _ ph.Yn# Ln !/ cFn nhRc là Pan Iity và pI PilanB mhi $y Pan Iity c.>n# !0 cEn 8OB lo+ell càn# mu3n bLnD Pilan càn# mua !. +ự lựa chMnB lo+ell #Mi tôi ! n và n. !. !i thZ tôi c\n# chr +an# leal thôiD ôn# bi t rNi !$yB Tôi r%i 8hỏi ph7n#B .B Tôi n.n# ôn# ta bi t n u 8hôn# +a th?i UVW thZ ph?i bLn tôiB •n# ta 8hôn# c. m:t 8 ho=ch phi th.%i tnn# !.ớc cEu +an# Pilan !FyB ILc c2u thủ Pilan nh.W coi nh. cu:c th.Yn# th?o nào #i5a _ !:iD nh.>c cLc I.n# tôi cQ !.>c với #iL rcB Ih9nh chdn# tôi !0 quy t !"nh +u #idp Pilan tron# v.n# Talliani b?o ôn# ta +u 8hôn# r%i 8hỏi Aarca mà 8hôn# c.$y là trEn !$u của lonal6inhoD n#. v" th2n 1 AarcaB pnh ta nhZn tôi qua cLnh cGaB h Ibra này h lonal6inho c. tôi mới Xon#B W$n !O là Pilan 8hôn# c7n . PirloD He+taD pmbro+ini c\n# r$t mu3n tôi ! n PilanD !Kc biệt là Tattu+oB mhi $y Pilan !an# thua thiệt Inter tron# cu:c !ua )cu6etto và Tattu+o b?o ph?i c.%iB U=n ch.CH& LC¤> ]B H#ày _b{ƒD chdn# tôi c.a cho ôn# ta bài toLn 8h.a c.iB h Tôi r$t Xin lki ZlatanB Hh.

c\n# c. n phi*n tôiB Tôi c2m bdt và mMi n#. chTu Šu và D €I€_ <lu0 •1+lP <u. _< Milan th1ng 091 mưSn I0+a t+1ng mja giải klDlFDD kem the1 *iNu kh1ản mua *)t t+d gi9 kE t+i8u eu+1 và1 cuOi mja.ớcB lo+ell thZ mu3n #@ !.%i quFn tG $y 6]m tôi: W$n !O r3t c-c là cLi ch.a .n# tôi 8hôn# mu3n #Mi t*n hRn n5aB Tôi n.a 8S v:iD tôi n.ng. #Z vEyg I0+a k't th>c mja 0óng *$u ti3n và c=ng là cuOi cjng c%a anh t@i La+cel1na v(i kD 0àn và Dp ki'n t@1FE„ t+ận t+3n m i *&u t+ư.L t@i .%i !0 !.p cho hM _' bàn và 'y pha 8i n t=o với #iL ch? 8hLc chi cho 8hôn#B Ihdn# tôi !Qn# !.%i !Ou im lKn# và ch% !>i theo cLi 8i/u +ao 8hôn# 8S !=i cho rNiD c7n quEy #Z n5a !FyB lo+ell n.%i !Ou ch% !>iB Tôi ch.a tôi mà tôi rớt #iL ! n z` triệu euroB Ihr vZ #0 UVW mà Aarca ph?i bLn !i m:t n#.>c bLn với #iL _} triệu euroB Ihr vZ #0 UVW 8hôn# .i: ˆTôi c2n ôn# chuy/n m:t cFu hỏi cho Tuar6iola‰B T$t c? mMi n#. TL".i với lo+ell: h U0y hỏi n#.ớc mRt là b?n h>p !Nn#B Tôi +u 8S vào !.iB .i !dn#B Ti$c mY !0 b]n# l*n và ch t t=i Aarcelona nàyB Tôi +u #Gi cho cLi #0 #i t ch t #i$c mY $y m:t cFu hỏiD nh. I0+a giành D ch)c /r . th/ tr1 thành +ự thEtD nh. của tôi và AartomeuB Tr.n# n..i với tôi: h Zlatan nàyB Ti$c mY c. I0+a c=ng lậ.nhiOu tiOn nh. D Hi3u <>.iga. "gà! kmFmFklDl.>t qua thôiB ”D ôn# ta n. T@i La+ca. kn lfc t@i La+ca là c$u th% Pu! nh&t ghi 0àn t+1ng E t+ận *&u *$u ti3n ch1 <.n# #.B TôiD PinoD lo+ellD TallianiD luEt +. th/ quay l=i và 8 t lieu mZnhB H*n c3 mà v. . và n.>c bao nhi*u thZ #@B m t c-c là tôi !. k Hi3u <>.iga. tr.i l%i t=m biệtB h Tôi mu3n anh bi t m:t !iOuB Tôi vna thực hiện cd làm ^n tNi nh$t tron# !%i mZnhB Tôi !0 man# anh !i cho 8hôn# Ibra =B ¤ lo+ell n.a .

>c chMn lMc 8“ càn# tron# vài phdtB H#oài 8iaD !àn# +au hàn# ràoD hàn# tr^m I.%i ta !. ona đã tn t4i đpnh điể-. gi*i đ)u -à anh -4i ˆa c7 U -‰a% i7 à -Yt đYi b7ng đang #)t cTn Cb#a.%i Xem TW và n#h< b3 !L hay‰B Hh.ớcD 8hi Aerlu+coni !Kt bàn t=i nhà hàn# TianninoD ôn# ta cQ n#@ tôi !0 là n#.hát c7 Cb#a và t!n s‰ng Cb#a như thTn thánh% ]i an và Cb#a đã đ6n v4i nhau để c‰ng 2hsc hưngÆ 5` &9•A ]JC >„< &9@A9 ]C?<A Tôi nhớ m:t l2n PaXi hỏi th này: ˆT=i +ao mMi n#.Tự truyện của Ibra &P__(: Tr1 vO PilanD Ibra oLch nh. .n T[n# th3n# P“ Aarac8 ~bama vEyB I.ớc ra cGa mLy bay với Wincent tr*n tay mZnhD tr? l%i phỏn# v$n cho m:t vài ph.%n#D c?nh t.>c nhZn th$y m:t n#ôi +ao ! n với !:i mZnhB z n^m tr.đ6n -4i à <> ]i an và ‹.1n# ! n c? #ia !ZnhB Tôi n. w atan Cb#ahi-ovich ch)2 nh1n #a đi sau .%n# +3n# nhanh vEyB Tn Italia +an# TFy Aan Hha chr !. T[n# th3n# ~bama chi -[u thu•n v4i .hi đã chri >?.>c tr?i th?m !ỏB Tôi b.: ˆT=i +ao hM cQ nhZn con hoài vEy‰B .W !an# #ào thJtB Pilan !0 ch% quL lFu !/ !.n#D mMi n#.%n# b^n# !0 !. n 8hi chdn# tôi +an# Pilan thZ PaXi càn# +>: ˆIon 8hôn# th9ch n#.i với Talliani &Ph.$y là m:t v$n !O nh=y c?mD tôi !Fu th/ !/ con trai mZnh c?m th$y n. này -Yt v( đau đ4n vX tài ch:nh% iiể.>n# nh. n#.n# m:t l2n 8hLcD n#. +u ?nh h.%i cQ nhZn b3 hoài vEy‰B Wà tôi tr? l%i tron# niOm vui: ˆWZ b3 !L b.n# nàn# bi t r| hYn b$t 8‡ ai tr*n !%i: n u 8hôn# tho?i mLi tr*n +FnD Ibra n#oài !%i chr là m:t bôn# hoa 8hô hJo và n.>c ' n^m rNi quay tr1 l=iB Hh. <.n# vi*n !0 !. và Pino‰B Talliani !Nn# S và lEp m:t 8 ho=ch thEt !Kc biệtB Ihdn# tôi l*n mLy bay ri*n# của IVA và trực chr PilanB Tôi vwn nhớ 8hi mZnh !Lp Xu3n# phi tr. chủ t"ch của pI Pilan ¤ PW(: ˆTôi mu3n ! n Pilan với toàn b: #ia !Znh mZnhD UelenaD bMn trcD con ch. ƒ chi c pu6i X p hàn# tr*n !. 8hLc biệtB I? tu[i thY của tôi !0 ph?i +3n# tron# cLi tFm tr=n# ˆZlatan 8hôn# thu:c vO nYi này‰B Th là tron# #iai !o=n chuy/n tn Aarca +an# PilanD tôi c3 6ành th%i #ian t3i !a cho PaXi và WincentB T$t nhi*nD 8hôn# 6e 6àn# chdt nào tron# cYn cuNn# lo=n của HUPB Uelena 8hôn# n#% chdn# tôi chuy/n môi tr.%i #i5 trc #Gi cho tôi m:t cFu hỏi 8hLc của n.%i của .a#c.hao .%i ta cQ nhZn con hoài‰B .#i.

n v" 8hLch WIPB >D}> ‹kAL ]JC S >9kA >» i ItaliaD n#.n# tôi vwn ! n +Fn !/ !.>c chào ra mRt côn# chdn# vào .W chr c. Aarca và #i%D Pilan vui +. n tEn bFy #i% !iOu $y mới tr1 thành +ự thEtB Wào tron# m:t chi c pu6iD chdn# tôi ch=y quanh thành ph3B P:t c?nh t.>c b1i #i$y t% c7n ch.%i ta Xem c2u thủ nh.a Xon#B Hh.o=n !. nh5n# v" th2n vEyB T=t qua nh5n# niOm vui $yD tôi mu3n thi !$u n#ay lEp tQcB mhi Pilan !L trEn m1 màn với VecceD tôi n.%n# b*n n#oài 8hLch +=n Ao+cola !0 b" c?nh +Lt phon# tỏaB ILc I. 6"p tEn h.>c nh5n# hZnh ?nh !2u ti*n của Ibra t=i PilanB Tron# #iFy phdt $yD tôi mới c.ớn# 8hi c.i với Talliani là mZnh mu3n vào +FnD nh. th/ vwy c% và hJt t*n tôi tn XaB I7n b*n tron# 8hLch +=nD c? ban qu?n lS !Ou !an# X p hàn# chào !.1n# cLi c?m #iLc mZnh !0 thoLt ra 8hỏi cLi h3 !en 1 AarcelonaD cLi nhà t] !0 #iam c2m mMi c?m Xdc của tôiB I0+a *ưSc chà1 *ón Milan Tôi tnn# vui +. tôiB .PilanB PMi thQ !0 +†n +àn# !/ rNi tôi nh?y +an# InterB .>n# hkn lo=n 6ien raD Xe mô tô và ô tô ch=y +au chdn# tôiD camera c3 l$y cho !.ớn# 8hi c.n# 8hôn# !.

nhiOu thQ !i*n rN X?y raB mhi tôi c7n 1 Inter và !L m:t trEn +Fn nhàD )anela &ch" #Li Ibra ¤ PW( và Uelena ! n Xem m:t trEn !$u tr*n m:t chi c Perce6e+ mớiB A*n n#oài +Fn !ôn# 8"t và 8vt Xe n*n Uelena ph?i lLi r$t chEmB HhiOu n#.$y là thực t 1 ItaliaD chdn# tôi r$t c2n +ự b?o vệB Hh5n# n#ày !2u ti*nD n#.n cLc huyOn tho=i của IVA: ZambrottaD He+taD pmbro+iniD Tattu+oD PirloD pbbiatiD )ee6or‘D In‚a#hi và chàn# trai trc PatoB UVW 8hi $y là plle#riD vna ! n tn Ia#liariD ch. 8h? n^n# tự mZnh XG lS mMi việcB Wan Aa+ten chQ c7n ai n5aB Iapello !0 tnn# v9 von tôi với Wan Aa+ten tr.ớc Xu3n# +FnD )an )iro nh.1n# #i? quL chQ #ZB mhôn# hO !FuD nh$t là 1 ItaliaD nYi c.>c truyOn th3n# của Pilan và chào !.%i lLi chi c Xe $yB P:t #0 !i ve+pa hYi nhanh n*n tôn# vào 8i n# chi u hEuB Uelena !Fu c.ớc !FyB lNi chdn# tôi l*n 8hLn !àiD tôi ph?i n#Ni cLch Aerlu+coni vài #h vZ lS 6o ch9nh tr"B Uai thLn# +au !.%i n#. bi t c3 S hay 8hôn#B Hàn# nhoài n#.n# c?m nhEn !.a ! n PilanelloD cLch thành ph3 8ho?n# ' #i% ch=y XeB Tôi mau ch.iB h pi th g h tôi hỏi l=i 6] !0 bi t !$y là aiB h P:t n#.%i ra Xem th nào thZ b$t n#% b" m:t #0 !:i m\ b?o hi/m tn +au lao ! nB Uelena bi t màn !Fm v@ 89nh chr là bwy và c3 !.n# cGa 89nh l=iB Hh.Yn# và r| ràn# cFu chuyện c. nhiOu 8inh n#hiệm .i vEyD tôi !0 quy t +u man# )cu6etto tr1 l=i Pilan +au b n^mB I? tôi và Uelena !Ou c.%i c.n# cGa l=iB Uelena !0 b" th.n# 8 b*n là m:t +?nh lớnB Tôi n#Ni !.i cFu $y b4n# ti n# ItaliaB mhi n.a c.%i #ào t*n tôiB mhi tôi b. +ôi l*nB H#ày $y mới chr là thLn# ƒD 8‡ n#hr vwn ch.1n# ! n +ự chu•n b" của !:i b. với TallianiD Aerlu+coni và vài nhFn vEt quan trMn# 8hLcB h pnh làm tôi nhớ ! n m:t c2u thủ c\ của mZnh h ôn# chủ Aerlu+coni n. vào !/ Xem ai là n#. th/ 8 t thdc theo m:t cLch tNi tệ hYn n5aB .D +can6al Aerlu+coni và m$y cô #Li trc b]n# n[D nh. vệ +<B ILc b=n +u n#h< là tr.%i vệ +< của tôi lLi Xe !.a h tD vEy mà +Fn !0 8hôn# c7n m:t chk tr3n#B ˆIhdn# ta +u #iành mMi thQ’‰B Tôi !0 n.n# vZ chi c Xe mới quL n*n thao tLc chEmD t*n !i*n 8ia 8Jo nàn# ra 8hỏi Xe và t:n# nàn# m:t cLi vào #i5a mKtB l$t may là )anela !0 8"p 8Jo nàn# vào Xe rNi !.n#B Hh.#i% n#hr #i5a _ hiệpB Tôi 8hôn# vào ph7n# thay qu2n Lo vZ 8hôn# mu3n ?nh h.n# vào th%i !i/m $y trôn# ôn# r$t m0n n#uyệnB PMi n#.

n# trEn $y th* th?mB Tôi c3 quL +Qc nh.:i thua Ie+ena và tôi b" bLo ch9 ch$m !i/m 8JmB CuL !dn#B lNi trEn ti p theo với Va‚ioD tôi #hi !.n# l=i là rLc r.1i vào m:t n#ày 8hLcB TrEn !$u quan trMn# nh$t m]a h 6erby với Inter h !an# ! n n#ày càn# #2nB žp lực n#ày càn# t^n#B Wà tôi c7n c. chuyện lớn rNi !.n# c.n# 8hôn# thành côn#B .nn# chYi với lGaD n#uy hi/m lRm‰B PMi n#.ớc !FyB Tôi tr1 n*n ˆhot‰ hYn bao #i% h tB Hh.%i im lKn#D hM hi/u S tôiD 8hôn# th/ !/ thua nh5n# bàn vào phdt ch. bay nh.%i quan trMn# nh$t trEn !$uB V=i là nh5n# ti n# hô ˆIbraD Ibra¦‰ quen thu:c của nh5n# n#ày thLn# tr.t !/ 8hi n cho nk lực c? trEn ![ +ôn# ![ bi/n !. cLch mà mZnh !0 tEp 1 InterD cLch mà jabio Iapello !0 n.>cB Tôi vào ph7n# thay qu2n LoD !L bay t$m b?n# mà UVW 6]n# !/ #hi chi n thuEtD n.%i b=n: ˆ)Rp c.n# l=i b" #@ tron# nh5n# phdt cu3iB mhôn# th/ tin !.i với tôi thu1 c7n 1 •uve: ˆmhôn# th/ tEp chYi mà !L thiệtB IQ ph?i tEp nh. th*m _`§ +Qc m=nhB Tôi 8Jo Pilan ra 8hỏi b.nD tôi !0 ! n +Fn tEp nh. c.%i b?o c.i với m:t n#. c^n nhàB Tôi n.ới nh5n# cFu hỏi: ˆPày n#h< mày +u là n#ôi +ao 1 !Fy .>c !iOu !. nhaD tôi c.%n# hay b" !Kt 6. tôiD Pilan nh.ớc Ie+enaB TôiD Pato và lonal6inho tr*n hàn# côn#D lobinho 6ự b"B Hh. m:t qu? t*n lGa và ch=m vào m:t c2u thủB Tôi !0 hJt l*n: ˆ. th/ !an# thi !$uD ldc nào c\n# ph?i +†n +àn# b^n# mZnh vào cu:c chi n‰B Tôi lEp tQc t=o ra nh5n# hiệu Qn# t9ch cựcB TrEn !2u ti*n của tôi 6ien ra tr.%i P“D to nh.‰B .nh.n# !L b=n +u là th2n thLnh n#ày nàyD nh.%i r$t tôn trMn# tôiB HhiOu n#.>cB )au !. mMi thQ t3t 62n l*nB Ihdn# tôi thRn# liOn bD ƒ trEn và tôi luôn là n#.n# 1 PilanD mMi n#.g‰ hay !=i lo=i th B Hh. v$n !O với m:t #0 tron# !:iB T*n hRn là ~#uchi ~nyeouD n#.>c bàn nh.>c chào !. th/ c?m nhEn !. vc r$t #iỏiB 9@A9 &=bA9 I9“> 9fAL mhi ! n m:t IVA mớiD b=n th.n# t3iB mhi $yD Pilan thEm ch9 c7n 8hôn# ph?i là !:i m=nh nh$t thành ph3D Inter !0 th3n# tr" quL lFu rNiB WZ !.n# tôi !0 !ủ #ià 6Kn !/ nhEn ra: tron# b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful