P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

הנובה 'פ

ףד] ב"ק [ב"ע
י"שר ה"ד הכמה פ"שמ .שיטפב ץצופמש תא ןבאה לבא .'וכ י"שרפ (.גע) 'יעל ל"זו איה רמג
לכ הכאלמ ןכש ןמוא הכמ נרוקב לע ןדה וקיל!הל רמגב ימנ 'ינתמו "הכאלמ אל ביי!ימ 'יל
אלא רמגב הכאלמ וטושפבו .ל"כע י"שרד ןאכ גילפ לע י"שר לבא .'יעל השקי לע י"שרפ ןאכ
ןכשמבד 'ותה 'וק אל היה ןינב ל"צו .#ינבא ל"ד ןנירמגד #ג תיבמ .#ימלוע
לבא אמש ל"י ןפואב ר!א י"שרד ןאכ הדומ הכמד שיטפב היהש ןכשמב התיה האכה נרוקב
לע אלא .ןדה #שד אוה רמג תיישע רשפאו "ילכ ילכבד ש"ל רדג לכ לכד "אוהש אוהש ונייה
ןיאש #וש רועיש לש לבא "תוביש! ילכ #לועל שי ול תוביש!ה לש כ"עו .ילכ א"שמ הנשמה ןאכ
הכמהד שיטפב לכ אל "אוהש יריימ ןכלו .ילכב טקנ י"שר ןאכ אמגוד לש הכמ שיטפב "#ינבאב
ןבאבד ריפש $ייש רדג לכ לבא .אוהש ןויכ ןכשמבד אל היה ןינב ןכל "#ינבא טקנ 'יעל י"שר
רויצ לש הכמ שיטפב היהש ונייהד "ןכשמב רמגב תיישע .ילכ
%

דועו הזד טושפ ירועישד תבש #ניא #ייולת באב הכאלמ אלא לכה יפל ןניז!דכו "הלועפה
תכאלמד האצוה שי הל #ירועיש #גו .#ינוש תכאלמב הנוב ירה ןבגמ ביי! #ושמ הנוב מ"מו ןיא
ורועיש לכב והזו .אוהש #עטה הנשמהש הללכ ד!י רועיש הנוב הכמו ףא "שיטפב ןהש תוכאלמ
"תונוש
&
מ"מד #הינשב הלועפה איה ןינב ץע ןבאו לכו אוהש בוש! ביי!תהל ןכלו .'ילע אטישפ
י"שרל 'יל הכמד שיטפב ואל 'ינתמד ונייה תיישעב רועישד "ילכ לכ אוהש רמאנ 'ינתמד
תכאלמב ץע אימוד "ןבאו !דוקד אלו "תתמו תיישעב .ילכ
לבא הכמד 'יפ 'ות שיטפב ונייה 'ינתמד שוכמ ןור!א הכמש לע ל"ו "ילכה #גד הז ארקנ לכ
הזו .אוהש אלד המכ ונראיבש תעדב י"שר תיישעד ילכ וניא לכ ירהש "אוהש שי ול תוביש! .ילכ
אמשו .ב שי ראבל הנהד "והייתגולפ !"לי רדגב בוי! הכמ שיטפב ונייהד רמג הכאלמ ומכ
י"שרפש #א .'ותו ןוקיתה הלועפהו ביי!ש הילע אוה ותוא ןוקית ןור!א השועש ילכב תעשב
רמגה ףאד .ומצע אוהש ןוקית ןטק לבא שי ול תוביש! ןויכ י"עד ןוקית הז אוה לשמו) .רמגנ
ד"דהמל המל אמלעבד !"יא לע תביתכ תוא ת!א לבא בתוכשכ תוא הנור!א רפב "ביי!
ןויכד איהש תוא הנור!א שי הל תוביש! ד"וא (.תד!וימ הלועפה איה תיישע לכ י"עד "ילכה
רמגה אצמנ שיד ול ילכ ילכהו "#לש ארקנ לע #ש ילכהו "רמוגה #לשה אוה הלועפה ןוקיתהו
לש תכאלמ הכמ .שיטפב
הנהו י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמש נרוקב לע ןדה תעשב רמג
טושפ "הכאלמ ןיאד ןוקיתה המ לעפנש התואב האכה התואבד "הנור!א האכה אל ןקית #ולכ
1
ת"או ןויכ ןכשמבד אל התיה תביצ! כ"א "#ינבא $ה הכמ שיטפב יבצו!ד #ינבא ל"וה בש!יהל כ"שמכ "הדלות
י"שר ד"וב לכד רמג הכאלמ יוה הדלות הכמד לבא .שיטפב ןושל י"שר עמשמ הכמד שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה
ל"יו .בא ףאד אלש התיה תביצ! #ינבא לבא "ןכשמב ןויכ אוהש השעמ ןמוא רמגו המוד שממ הכמל שיטפב
האכהד יוהו "נרוקב ללכב כ"שמו "באה י"שר לכד רמג הכאלמ ל"וה הדלות הכמד שיטפב ונייה וניאשכ השעמ
ק"קו .ןמוא כ"אד תתמ ימנ לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ שיטפב היהי בש!נ וליאו "בא י"שר ה"ד) 'קל #ושמ (יאמ
בתכ ל"זו וזיא הדלות ןמ תובאה אוה עמשמו "ל"כע ע"וכלד יוה הדלות נ"שמ 'יעו .פ"כע .#ש
2
רתויבו תעדל בר תתמד !דוקו #בוי! #ושמ הנוב כ"א ה!תפ הנשמה הנובב תתמו #בוי!ד #ושמ "הנוב
כ"!או הכמ כ"!או "שיטפב הרז! !דוקל ובוי!ש #ושמ אלא .הנוב כ"ע ןינעלד בוי! לכ אוהש יריימד הב הנשמה
אל תפכיא ןל #שב .הכאלמ
%
יפלכ ילכה אלא "רמגנה כ"ע ןויכד התואבד האכה הנור!א הרמגנ תכאלמ ביי! "ילכה לע הדי
#ושמ ןוקיתה #צעבש תיישע .ילכה
י"שר 'יעו ה"ד .זמ) 'יעל ביי! יבג (תאט! ריז!מ הטמ לש #יירט בתכש אוהד תלי!ת ורמגו
אצמנו השוע שרופמו "ילכ וירבדב רדגד הכמ שיטפב אוה תיישע ילכ הלי!תמ דעו אלא) .ףו
עמשמד ירבדמ י"שר #ש תמאבד !"יא כ"אא השע #ג רואד ('!כק) 'קלמ 'קו "הל!תהה
ריז!הל תלד הדיש הבית לדגמו הריזג אמש י"שרפו "עקתי #ושמ הכמ ףא "שיטפב יאדובש אל
יריימ אוהש הנב תא הדישה הבית ראבנ 'קלו .לדגמו תנוכד י"שר ריז!מד הטמ לש #יירט
אקוד אוה $ירצד תלי!ת ןויכ "ורמגו אוהש יופר צ"יאו (י"שר 'ישל) #וש תונמוא .וריז!הל
נ"שמלו ןאכ הארנ רדגה הזב רמגהשכד אוה השעמ ןמוא אליממ לכד תיישע ילכה ארקנ לע
#ש רמוגהו "רמגה ארקנ השעש כ"אשמ "ילכהל רמגהשכ אוה השעמ ןיא "טוידה תוביש!
מ"מו "רמגל #א השע לכ ילכה הלי!תמ דעו ףו כ"א אליממ שי ול התוא תוביש! הכמד
הזד "שיטפד אפוג רדג הכמ תיישעד "שיטפב ילכה ארקנ לע #ש .רמוגה
לכ הז לבא "י"שרל הכמד 'ותהל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ןיידע "ילכה שי #וקמ
רמול ןוקיתהד הכמד שיטפב אוה המ ןקתינש ותואב שוכמ .ןור!א
אליממו .ג י"שר 'ישל ןוקיתהד הכמד שיטפב אוה תיישע לכ כ"א "ילכה ש"ל רמול ובוי!ש לכב
ילכהד "אוהש וניא לכ אוהש שיד ול תוביש! לש כ"עו .ילכ אל 'ינתמד יריימ הכמב שיטפב
תיישעד ומכ "ילכ היהש אלא "ןכשמב תביצ!ב וניאד "#ינבא ילכ $יישו רדג 'יב לכ ןכלו .אוהש
י"שרפ (.גע) 'יעל הכמ שיטפב תיישעב $כד "ילכ התיה תכאלמ הכמ שיטפב ירהש "ןכשמב
ןכשמב אל התיה תביצ! לבא "#ינבא ןאכ הכמ 'יפ שיטפב תביצ!ב הזבד "#ינבא ל"!כשמ בוי!
לכב .אוהש
כ"אשמ ןוקיתהד 'ותהל הכמד שיטפב אוה המ ןקתנש שוכמב כ"א "ןור!א ריפש $ייש רמול
ורועישדד לכב אוהש וליפא תיישעב וליפאד "ילכ #א שוכמה ןור!אה אל ןקית אלא לכ אוהש
ןמ ילכה מ"מ .ק"ודו "ביי!
הנהו .ד אהב רמאד ג"בשר ףא הכמה נרוקב לע ןדה תעשב הכאלמ ןושלו .ביי! "ףא"
הרומ אבש ףיוהל הנהו .ק"תא י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג #גד ק"תל בוי! הכמ שיטפב אוה
הכמב נרוקב לע ל"צ "ןדה ג"בשרד אב שד!ל ביי!ד תעשב "ףא" אלו "הכאלמ קר תעשב
רמג לבא .הכאלמ י"שר ןאכ ירבדב 'יפ ג"בשר ל"זו פ"עאו וניאש הכמ לע הלועפה .ש"ייע
עמשמו ק"תלד !"יא כ"אא הכמ לע הלועפה הזבו "המצע גילפ לע .ג"בשר
הנהו #א רמאנ י"שרד הכמד 'יפש 'ינתמב שיטפב ק"תד ונייה תביצ!ב #ינבא גילפ י"שרפא
ללכ 'פב 'יעל כ"א "לודג א!ינ רשפאד י"שרד ןאכ תמאב ל" ק"תלד !"יא אלא הכמב לע
הלועפה יהוזו .המצע תדוקנ תקול!מה ןיב ק"ת לבא .ג"בשרו יפל $רדה ל"נה ונבתכש ירבדש
י"שר אל ירת #גו "ידדהא י"שר הדומ 'ינתמב הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה תאכהב
נרוקה לע ןדה תעשב רמג כ"א "הכאלמ השק כ"שמ ירבדב ג"בשר ביי!ד ףא וניאש הכמ
לע הלועפה ירהו "המצע הזב #ג ק"ת רקיעהו .הדומ ל"וה שרפל ג"בשרד ביי!מ ףא תעשב
.הכאלמ
דוע ע"לי י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמ נרוקב לע ןדה תעשב רמג
כ"א "הכאלמ יאמא אל השקה #ש 'מגה ללכ 'פב לודג יאמ השקמדכו "דיבעק #שו "ןאכ 'מגה
ל"וה ייבאל אברו שרפל ןכד ידדרמ יט ןכשמ #ישוע יאמאו "ןכ ועבק הז אקוד ירבדא ג"בשר
.'ינתמד
&
הארנו י"פע נ"שמ המד ק"תד ביי!מ לע תאכה נרוקה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ
ןיא 'כלד הזב #וש ןוקית הלועפב רבכש "המצע אוה "הרמגנ #ושמ ןויכד ז"יעד הרמגנ תכאלמ
ילכה ארקנ לכ תיישע ילכה לע ומכו .ומש ונקיידש ירבדמ י"שר רדגד (.זמ) 'יעל הכמ שיטפב
ונייה השוע ע"עו) .ילכ ונב!רה .גק 'קל תא רובידה רדגב תכאלמ הכמ ןכלו (.שיטפב הזב אל
וכרצוה ייבא אברו שרפל ןכש ידדרמ יט ןכשמ #ישוע לכבד "ןכ תיישע ילכ ( אלו קר ידדרמב
ןיט ( האכהה תעשב רמג הכאלמ איה רמג תכאלמ ילכה ביי!ו לע תיישע ארקנד "ילכה לע
#ש אלו "רמוגה קר ידדרמב ןיאו .ןיט בוי!ה #ושמ ןוקיתה לש האכה תמאבד "וז האכהה
תעשבש רמג הכאלמ הניא תנקתמ #ולכ הכאלמב קר .ןבומכ "המצע ובוי! #ושמ בש!נש
השוע לבא .ילכ ג"בשר ביי!מ וליפא לע האכה תעשבש הכאלמה כ"עו "המצע בוי!הש #ושמ
ןוקיתה לעפנה י"ע האכה וז הזבו "המצע ריפש $ירפ יאמ (.גק) 'מגה אק ומכו "דיבע י"שרפש
ןאכ יאמד ןקתמ וכרצוהו "הזב ייבא אברו שרפל תיישעבש יט בהז איהש הכאלמ הקד דאמ
האכהה לע ןדה תעשב הכאלמ איה ןוקית תיישעב טה אלש .עקבי
אליממו א!ינ המ י"שרפש ירבדב ג"בשר ביי!ד וניאש "ףא" הכמ לע הלועפה ונישקתנד "המצע
ירה #ג ק"ת ביי!מ לע האכהה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ וניאש הכמ לע הלועפה
ל"נלו .המצע אל ימד ק"תד "ללכ ביי!מ לע האכהה ףובלד #ושמ ז"יעד אצמנ השוע "ילכה
ארקנש לע #ש לבא "רמוגה ג"בשר ביי!מ #ושמ האכהה ףא "המצע האכהש וז הניא הלועפב
המצע הרואכלו הניא תמרוג #וש ןוקית ילכב ומכו "ומצע $ירפד יאמ 'מגה אק רואיבהו "דיבע
א"שמכ ייבא אברו #ושמ י"עד האכה וז ענומ טה .עקבהלמ
י"שר ה"ד לכ השועה הכאלמ ותכאלמו שיש "תמייקתמ תמייקתמ ב"ויכ הזד (.גק) 'מגבו .'וכ
ללכה אב תוברל ק! אזיפק י"שרפו "אבקב לע יפ וכרד #לוגב לודג פ"עאו 'וכ דיתעש ףיוהל
שי ןימייקמש .ןכ
ב"צ 'כלו כ"א גרואה ןיטו! 'ב וא השוע #יתב 'ב יכו "הפנב שי #ימייקמ ןכא .ןכ י"שר ומצע
ראיב הז ש"ייעד ('גק) 'קל אתיירבב ביי!ד וליפא אל בתכ לכ #שה אלא #ש וליפאו "ןועמשמ
אל גרא לכ תיבה אלא וליפאו "ןיטו! 'ב אל השע לכ הפנה א"כ לבא .#יתב 'ב לע תו!פ הזמ
דמלנו .!"יא אשרדמ ת!אמד י"שרפו .הנהמ #ושמ ןניעבד ידכ ונייהד "#ויק #ש אהו "ןועמשמ
ביי!ד לע ןיטו! 'ב ינשו "דגבב #יתב ראיב "הפנב י"שר יפל ןיאש #דא גרוא דגב #ויב וא "'א
השוע הפנ תבב לי!תמו "ת!א השועו ידכ #ויק אלש אהי רתנ וילאמ ןכלו .ש"ייע #ג ןיטו! 'ב
ביש! הכאלמ #ייקמד "תמייקתמה ןכ #ויל .ד!א
אליממו ןבומ ק!בד אזיפק אבקב $רדהד ותושעל ולוכ תבב ןכל "ת!א אלמלא שיד #ימייקמ
ותוא ןכ אל היה ןכו .ביי! #ש ןועמשמ $רדה בותכל לכ הביתה תבב ןכלו "ת!א !"יא א"כ
#ושמ שיש #ימייקמ #ש ןועמשמ .ודבל
בגאו ונדמל ירבדמ י"שר #ש רוקמהד $הל אללכ ןניעבד ב"ויכש תמייקתמ אוה $המ אשרד
.ת!אמד
)
3
אלא ע"ליד #ש 'קלמ יתיימד אתיירב !דוקה ש"כ רצה 'וכ ילכב הרוצ לכ אוהש י"שרפו 'וכ ונייהד לכ אוהש ןמ
יכד 'קו .הרוצה שי #ימייקמ קר לכ אוהש ןמ .הרוצה
)
י"שרפל .ב תצק שי הלי!תמד 'יעל ה!תפ הנשמה הנובהד המכ הנבי אהיו ביי! לכב "אוהש
כ"!או רמאק ןניעבד אצויכש הב והזד "תמייקתמ ירהו) .רועיש 'כל לכ רקיע רועיש ינש ןיטו!
דגבב ינשו ןיטו! הפנב י"שרפ אוהש ('גק) 'קל אתלמ #גו (.#ויקד #א קל!נ ז"יאד רועיש
עובק מ"מ "בוצקו ל"וה הנשמהל הלי!תמ רמול הנובה המכ הנבי אהיו ביי! לכ ב"ויכש
.תמייקתמ
אמשו לכ המ ןניעבד רועיש #יר!אש #ימייקמ ב"ויכ אוה אנוגב אוהש ומצע הצור ףיוהל
אימוד "הילע ק!ד אזיפק אבקב י"שרפל) לבא .(#ש וניאשכ הצור ףיוהל צ"יא "הילע רועיש
#יר!אש ןויכ "#ימייקמ אוהש ומצע אב אצמנ "המייקל ל"!כשמד הכאלמ תמייקתמה לכב
.אוהש
ןכא ןושל י"שר (#ש) וליפאו אל ןתנ טיט יוה הנוב לכ אוהש שיד ןימייקמ ןכ אלב טיט "ל"כע
עמשמ #גד רועיש #יר!אש #ימייקמ ארקנ לכ" .ת"צו ""אוהש
תמאבו ע"לי ירבדב י"שר בריע 'כלד "הלא הזב ינש אשיר "#ירבד הנובהד 'ינתמד ביי! לכב
אפיו "אוהש ןניעבד 'ינתמד הכאלמ ב"ויכש עמשמו .תמייקתמ יל הזמ י"שרד $הד 'ינתמל 'פמ
אללכ אוה תניתנ המל "#עט ביי! לע ןינב לכ #ושמ "אוהש ב"ויכש ונייהד "תמייקתמ שיש
#ימייקמ #ג ןינב לכ ז"יפלו .אוהש א"שמ $הד (.גק) 'מגב אללכ אב תוברל ק! אזיפק "אבקב
ונייה רותיהד הזד ללכה אב תוברל יגד המב #יר!אש #ימייקמ לבא "ןכ #צע טשפה הנשמב
אוה ביי!ד לע ןינב לכ אוהש #ושמ ב"ויכש .תמייקתמ
לכ 'מגב 'יעו .ג אוהש יאמל איז! אישוקהד 'יפ 'ותהו "'וכ איה #ושמ ד"ד ןינבד לכ אוהש אל
ןכלו) .אביש! $ירצ דומלל ןכשממ ז"יפלו (.ש"ייע אתוברה הנובהד 'ינתמד ביי! לכב אוהש אוה
#גד לכ אוהש אביש! לבא .ןינב ירבדל י"שר $הד אללכ ב"ויכד תמייקתמ איה תניתנ "#עט
ראובמ רקיעד אתוברה איה 'ינתמד ןינבד לכ אוהש בש!נ הכאלמ הארנו .תמייקתמה רורב
י"שרד שרפי ןכ תישוקל לכ "'מגה אוהש יאמל ירה 'יפ "איז! ןיא #ימייקמ ץרתמו "ותוא ןכש ינע
רפו! אמוג ירה "'וכ ינעש #ייקמ #ג ןינב לכ ןכו .אוהש ראש #יצוריתה .ז"דע 'מגב
י"שרלו השקי תיישוק המל 'ותה $ירצ דומלל הז אמשו .ןכשממ יתרת 'מגה אד! "רמאק יאמל
איז! המבד 'יפ יוה הכאלמ הזלו "תמייקתמה ראבמ ןכש ינע רפו! דועו .אמוג ת"כיהמ ביש!ד
השעמ הזו "ןינב לע $רד הזלו "'ותה ראבמ ןכש 'מגה ירפות תועירי .'וכ
ג"בשר רמוא ףא הכמה יפל .'וכ אריגה ונינפלש עמשמ ג"בשרד ביי!מ וליפא אלש תעשב רמג
ןכו "הכאלמ ראובמ י"שרב הכמש (.גק) 'קל לע 'ג הכאלמה ת!או לע לבא) .ןדה ף"ירב 'יגה
תעשב רמג (.הכאלמ
ןיאו רמול #תהד ימנ ןיא $רדה תושעל לכ הרוצה #ויב הז .ד!א אהד "וניא קימ אתיירבה ש"ר רמוא דע !דקיש
תא ולוכ דע 'וכ רוציש י"שרפו "ולוכ ולוכד ונייה לכ המ ןווכתנש תושעל הלי!תמ תבב כ"או "ת!א ראובמ #יליגרד
תושעל לכ הרוצה תבב מ"מו "ת!א רמאק ק"ת ביי!ד לע לכ אוהש ןמ .הרוצה
ל"צו ןיאד הנוכה רצש רבד טועפ כ"כ ןיאש ןימייקמ אלא .ב"ויכ #לועל יריימ תצקמב ןמ הרוצה שיש ןימייקמש
ותוא כ"שמו .$כ י"שר רצש תצקמ ןמ הנוכה "הרוצה קר יקופאל תעדמ ש"ר !"יאד דע רוציש לכ המ היהש
ותעדב רוצל תבב .טושפו .ת!א
*
ע"ליו המ אוה רדג הכאלמ ןויכ "וז וניאש ןינע לש רמג .הכאלמ
דועו ע"לי ןויכד ביי!ש #ושמ האכה לע וליפא "ןדה אלש תעשב רמג לכ 'כל "הכאלמ ןכש
ביי!ש #ושמ האכה לע טה כ"או .ומצע ע"לי לכב ןינב #ילכב יהנ ל"ייקד ןיאד ןינב #ילכב לבא
ג"בשרל #לועל היהי ביי! #ושמ הכמ השקיו .שיטפב יבג ('זמ) 'יעל 'יעד תונבלמ הטמה #י!וולו
לש ביק ג"בשרד רמוא #א היה יופר רתומ תעדו "'וכ ןאכ) 'ות ה"ד ר"ועו (יאה קולי!הד ןיב
יופר ןיבל עוקת קזו!ב אוה עוקתבד קזו!ב שי ןינב #ילכב לבא יופרב ןיא ןינב יהנ 'קו "#ילכב
ןיאד ןינב ל"פת "#ילכב #ושמ הכמ המלו "שיטפב ריתמ ג"בשר אוהשכ .יופר
*
הארנו רורב ג"בשרלד רדג תכאלמ הכמ שיטפב אוה השעמ וניאו .ןמוא ןינע לש רמג .הכאלמ
#תהו יבג תונבלמ הטמה ב"ויכו לכ אוהש יופר וניא השעמ ןכלו .ןמוא !"יא #ושמ הכמ .שיטפב
אלא מ"מד השק יל כ"שמפל אטישפד ('זמ) 'ותה #אד 'מגהל עקותב ביי! תאט! כ"א יופר
ל"צ רוא כ"או .ןנברדמ ג"בשר ריתהש יופרב כ"ע ל" עקותבד יהנ 'קו .רוטפ רוטפד #ושמ
ג"בשרד "הנוב ל"יל ארבה ןינבבד רומג שי ןינב לבא "#ילכב פ"כע ביי!תי #ושמ הכמ "שיטפב
ףאו ופוד ןיאו "וקרפל #ש רמג לבא "הכאלמ ימ ערג הכממ נרוקב לע (.גק) 'קל 'יעו .ןדה
נ"שמ .הזב
#"במר 'יעו .ב י"פ) תבש הכמה (ז"טה שיטפב האכה ת!א לכו "ביי! השועה רבד אוהש רמג
הכאלמ ז"רה תדלות הכמ שיטפב ביי!ו ע"ליו .'וכ #"במרהד אל ריכזה האכההד שיטפב היה
רמגב הכאלמ דועו .ללכ ראובמ וירבדמ רמגד הכאלמ אוה ןינע ר!א הכממ אלא "שיטפב
ביש!ד הדלות ע"עו .הידיד #ש) יפמה (ז"יה ןי!ש תבשב ידכ בי!רהל יפ הכמה $רדכ
ןיאפורהש ןישוע ביי! 'וכ #ושמ הכמ שיטפב וזש איה תכאלמ אפורה וניאו "ש"ייע ראובמ המ
תניתנ #עט איה .וז
ראבמו ז"ארגה ןבא) לזאה #ש #"במרהד (ב"יה הכמד 'פמ שיטפב ונייה וליפא תעשב "הכאלמ
ורדגו יוהד השעמ אלא .ןמוא לכד רמוג וליפא "הכאלמ וניא השעמ יוה "ןמוא הדלות הכמד
ונייהו .שיטפב #ושמ השעמד ןמוא איוה הלועפ לכו "הבוש! רבד אוהש רמג הכאלמ שי ול כ"ג
תוביש! דצמ ז"יעו "הז איוה הדלות הכמד באהד "ונייה .שיטפב הכאלמ הכמד שיטפב ונייה
הכאלמ הבוש!ש דצמ איהש השעמ הדלותהו "ןמוא איה הכאלמ הבוש!ש דצמ איהש .רמג
ז"יפלו שי ראבל המ ל"ד #"במרהל י"פ) דדצמד (!"יה תא ןבאה ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
ובתכ 'ותו כ"עד ןיא ובוי! #ושמ הכמ שיטפב ירהש יריימ אתתב ז"יאו ןכא .רמג #"במרה קייד
בתכו הבישוהש #וקמב יוארה הארנו "הל אוהד השעמ .ןמוא
4
#נמא #ג אלמלא אה ג"בשרד היה 'כל רשפא לואשל לכ 'יפד 'ותהל איגוה #ש ןינעל הנוב ו!יכוהו) הזמ
עקותבד קזו!ב שי ןינב יאמא "(#ילכב !"יא לכב $נה #תהד #ושמ הכמ לבא .שיטפב הזב ל"י אריבד והל
לכבד 'ותהל $נה #תהד ןויכ כ"!אש קרפי #תוא ז"יא רמג הכאלמ וניאו $ייש הכמל ןכלו "שיטפב לכ איגוה
שרפתמ #ושמ הנוב .אקוד
לבא ג"בשרל ביי!ד וליפא לע האכה תעשבש ירה "הכאלמ תכאלמד הכמ שיטפב צ"יא רמג כ"א "הכאלמ בוש
השקי ל"נכ יאמא רטפ ג"בשר יהנ "יופרב ןיאד ןינב #ילכב לבא ל"פת #ושמ הכמ .שיטפב
+
א"שמו) מ"כב 'מגב הכמד שיטפב יולת רמגב ומכו "הכאלמ ןינעל (.גק) 'קל ונייה "!דוק אנוגב
וניאד השעמ (.ןמוא
#"במרהלו לכ אתגולפה ןיב ק"ת ג"בשרל אוה קר ק"תלד "הזב $ירצ תוכהל לע הלועפה
לבא "המצע האכהב לע ןדה אכיל ג"בשרו "ןוקית ל" #גד האכהב לע ןדה אכיא ןכש "ןוקית
ידדרמ יט ןכשמ ןישוע לבא .ןכ והייורת אריב והל הכמד שיטפב אוה השעמ .ןמוא
לבא .ג י"שר ושריפ 'ותו תעדב ק"ת הכמד שיטפב אוה ןינע לש רמג י"שרד) .הכאלמ .גע 'יעל
הכמש 'יפ לע ןדה תעשב רמג י"שרו "הכאלמ ןאכ אוהש 'פמ רמג הכאלמ לש יבצו! "#ינבא
אוהש 'יפ 'ותו שוכמ עמשמו (.ןור!א השעמד ןמוא דו!ל וניאש רמג וניא הכמ ודמלו .שיטפב ןכ
לכמ $נה תויגו ולתד הכמ שיטפב רמגב לבא .הכאלמ #ג והדידל ז"יא אלא לבא "ק"תל
ג"בשרל יאדוב רדג הכמ שיטפב ונייה השעמ צ"יאו "ןמוא רמג יפל "הכאלמ המ י"שרפש ג"בשרד
יריימ האכהב תעשב ק"תו .הכאלמ ג"בשרו יגילפ רקיעב רדג תכאלמ הכמ ק"תלד .שיטפב אוה
ןינע לש רמג ג"בשרלו "הכאלמ אוה ןינע לש השעמ .ןמוא
לבא #"במרה שרפמ ןתואד תויגו יריימ וניאשכ השעמ לבא "ןמוא באה הכאלמ הכמד שיטפב
וניא יולת רמגב הכאלמ אלא השעמב ןמוא ק"תו .דו!ל ג"בשרו אל יגילפ רקיעב רדג תכאלמ
הכמ קר "שיטפב יגילפ יא ןניעב הכיש לע הלועפה וא "המצע ביי!ש וליפא #ושמ האכה לע
.ןדה
לבא השוע בקנ לולב לש #ילוגנרת ןיאד $רד ןינב $כב אמיא הדומ לאומשל 'יל השק .'וכ יהנ
ןיאד $רד ןינב $כב ד"ו !"יאד #ושמ לבא "הנוב ת"כיהמ הדויש לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ
א"רגהו .שיטפב תונשב והילא !יכוה הזמ הזד טושפ ע"וכל והלוכבד ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
אלו יגילפ בר לאומשו אלא #א ביי! כ"ג #ושמ ןכלו .הנוב מ"כב !"יאד #ושמ טושפ "הנוב
הדומד בר לאומשל ביי!ד פ"כע #ושמ הכמ .שיטפב
#יאריהו .ב שי ול הטיש תר!א הזב יכדרמב 'יעד איבהש ומשמ $יא 'קהש רמאק בר ליעמד
אתפוש ביי! 'וכ #ושמ הנוב אה ןיא ןינב #לועלד 'יתו .#ילכב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר
ןויכד רו!מש ןינב וניא ביי! #ושמ הכמ #לועלד .שיטפב ןיא בוי! הכמ שיטפב א"כ ר!א רמג
הלועפה ז"יעכו .ןינבהו בתכ יריאמה #שב ('דק) ימכ! תורודה ולאשד בתוכב תוא הנור!א
ת"ב ביי!ד #ושמ בתוכ יאמא !"יא #ושמ הכמ וצריתו "שיטפב אלש רמאנ הכמ שיטפב אלא
הכאלמב המלשנש הלוכ ז"יפלו .ש"ייע שי ונל רואיב ר!א ברלד "ןייגוב ןויכ #גד ןינב לכ והד
ביש! אליממ "ןינב !"יא #ושמ הכמ לבא "שיטפב לאומשל ןינבד לכ והד אל ביש! אליממ "ןינב
וניא רו!מ ןינב ביי!ו #ושמ הכמ .שיטפב
השקו ןיבהל תרב #יאריה $יא "יריאמהו ןכתי רמגד הכאלמ הניאש תרו!מ ןינב רתוי ביי!
רמגמ הכאלמ תרו!מש אמשו .ןינב שי רמול י"פע נ"שמ י"שר 'ישב 'יעל הלועפהד ביי!ש
הילע הכמב שיטפב הניא האכהה הנור!אה דצמ אלא "המצע ןויכד י"עש האכה וז רמגנ ילכה
ארקנ תיישע ילכה לע #ש ונקיידו .רמוגה ןכ ןושלמ י"שר אצמנ"ד (.זמ) 'יעל השוע ילכ ביי!ו
#ושמ הכמ התעמו ."שיטפב ל"יש אקודד המלשנשכ רבכ רקיע הכאלמה הניאו תרו!מ "ןינב
הלועפהו הנור!אה תישענ #של רמג אוה "דבל ביי!ד #ושמ הכמ התואד "שיטפב הלועפ
תישענ #של רמג דבל לעו הדי עבקנ רמג ילכה ידכ ארקיש ותיישע לע לבא .ומש #וקמב
,
ילכהש רו!מ ןינב כ"א "שממ ותלועפ הניא #של רמג אלא #של ןויכו "ןינב הניאש תישענ #של
רמג הניא תעבוק רמג !"יאו "ילכה #ושמ הכמ ת"צו .שיטפב .הזב
דוע .ג שי הטיש תר!א תבכרמב הנשמה י"פ) תבש 'לה #לועלד (ד"יה !"יא #ושמ הכמ שיטפב
#וקמב ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א ןכלו .ש"ייע ברל ביי!ד #ושמ אליממ "הנוב רוטפד #ושמ
הכמ אלא .שיטפב ןיא 'כלד ולא אלא ירבד תואיבנ ת"כיהמד רמול .ןכ
ןכא הארנ $מ וירבדל ימלשוריהמ י"ר ל"רו ןידבע ייווה אדהב קרפ תלת ןינש גולפו ןוקפא
הינימ ןיעברא ר! ת!א תודלות לע לכ אד! ןמ "אד!ו ןו!כשאד $ומימ אה "ןוכמ אלד
ןו!כשא הינודבע #ושמ הכמ שיטפב ראובמו .כ"ע לכד רבד אלש ואצמ וכימהל הכאלמל
תר!א וכמ תכאלמל הכמ ירהו .שיטפב פ"נממ #א אוה רמג הכאלמ כ"א לכב ןינע ביי!תי #ג
#ושמ הכמ #או "שיטפב וניא רמג הכאלמ כ"א וניא הכמ .שיטפב
ןכא #יאריה 'ישל לכד אוהש רו!מ ןינב אל יוה הכמ שיטפב פ"לי הנוכהד לכד ביש!ד הכאלמ
תר!א אליממ רו!מ .ןינב
+
לכו וניאש ללכב הכאלמ תר!א וניא רו!מ .ןינב
ןכא יפל ודוי לש תכרמה הנשמה א!ינ תוטשפב לכד אוהש ביי! #ושמ הכאלמ תר!א אליממ
עקפומ בוי!מ הכמ מ"מו .שיטפב #צע רבדה $ירצ .הרבה
הארנו .ד ראבל #ירבדה ד"יפע מ"זארגה ונאבהש ראיבש 'יעל תעדב #"במרה באהד הכאלמ
הכמד שיטפב אוה לכ השעמ וליאו "ןמוא רמג הכאלמ יוה הדלות הכמד רקיעד .שיטפב רדג
הכמ שיטפב ונייה הלועפ אלא "הבוש! תוביש!ד וז הלוכי תויהל #ושמ אוהש השעמ והזו "ןמוא
באה הכמד וא "שיטפב #ושמ אוהש רמג #גד "הכאלמ הז אוה זאו "תוביש! ובוי! #ושמ הדלות
הכמד .שיטפב
התעמו הארנ ןויכד "דוע הכמד שיטפב ןיא ול רדג #ייומ אלא לכ הלועפ הבוש! אביש! הכמ
הבוש!ו) .שיטפב ונייה תכאלמ ןמוא וא תכאלמ רמג הכאלמד "אליממ (.ל"נכ וז הרמאנ יפלכ
תולועפ ולאכ ןיאד #הל הנוכת תמייומ $יישמש #תוא ראשל תובא תמאבד .הכאלמ לכ
הכאלמ !"להמ תוכאלמ תור!אה הבוש! דצמ התנוכת תימצעה עבוצש וא בתוכ וליאו 'וכ
הכמ שיטפב איה הלועפ ןיאש הל תוביש! תימצע אלא איהש הבוש! דצמ ר!א #ושמ איהש
תכאלמ ןמוא וא רמג והזו .הכאלמ דוי ימלשוריה לכד "ל"נה הלועפ הבוש! הניאד הלולכ
הכאלמב הוללכ "תר!א תכאלמב הכמ .שיטפב
,
פ"ליועו יפל המ ונראיבש ןינעב) 'קל י"שר 'יש #"במרהו בר '!מב #"במרה 'ישד (לאומשו !"רו
הדלותד המודש תובא 'בל א"א הביי!ל א"כ #ושמ בא כ"א "ד!א ןויכ הכמד שיטפב ןיא הל
הנוכת תמייומ א"כ הכאלמ וליאו "הבוש! ראש תוכאלמ שי ןהל הנוכת #לועל "תמייומ
הנוכתה תמייומה העירכמ עובקל #ש .הדלותה
5
יאדובד ןינב טקנד #יאריה ונייה ואל אקוד תכאלמ ירהש "הנוב ירייא לעימב אתפוש אניפוקב ארמד !"יאד #ושמ
הנוב ןיאד ןינב מ"מו "#ילכב יוה רו!מ ונייהד "ןינב רו!מד רקיע תלועפ .התיישע
6
יתיארו ת"ושב ת!נמ רשא א"!) הצרש ('ל 'י שד!ל !כמ ימלשוריה ל"נה תלעפהד קירטקעלע ביי! #ושמ
הכמ איהד "שיטפב הלועפ הבוש! הניאד הלולכ הכאלמב יפלו .תר!א ונירבד שי מ"מד 'יעל הלועפ הבוש! ונייה
אקוד תכאלמ ןמואה וא רבד אוהש רמג אמשו .הכאלמ #ג תלעפה קירטקעלע ביש! תכאלמ ןמואה ירהש הניא
תלעפנ א"כ י"ע עוי תכרעמ המילש .ת"צו .תללכושמו
-
יעב הינימ בר ןתנ רב איעשוא ןנ!וי 'רמ תתמ #ושמ יאמ יו!א "ביי!מ הידיב 'יל #ושמ הכמ
ןנאהו .שיטפב ןנת תתמה הכמהו אמיא "שיטפב תתמה הכמה ד"מלו "השק .שיטפב בוי!ד
תתמ #ושמ הנוב ימ אהו "א!ינ ןנת הנובה #גו .תתמהו ץורית אל 'כל 'מגה הלעי ד"מל "הז
י"שרד ץוריתהד 'יפ אוה ק"הד תתמה אוהש ביי! #ושמ הכמ יכו .שיטפב ל"שפא הנובה אוהש
ביי! #ושמ ןכו .תתמ השק .!דוקב
הארנו #לועמד אל השקוה יאמא 'מגל אנת תתמ ע"נפב ןויכ אוהש הדלות הכמד .שיטפב
אלד לכ תודלותה שי #הל רועיש ד!א #ע ומכ .באה ןבגמ יוהד הדלות הנובד מ"מו ורועיש
ןכלו .תרגורגב הנשמה יאדו הכירצ שרפל #ג רועיש באה #גו רועיש #ניאד "הדלותה #יולת
קר .ז"בז תיישוק איה 'מגה הממ #ידקהש תתמ הכמל וניאו "שיטפב ןידב #ידקהל הדלותה
.באל
ר"וש) כ"שמ ש"ארה 'ותב ש"ייע אלו יתלוכי דומעל לע (.ותנוכ
ןכא י"שר 'ישל הכמד שיטפב ונייה 'ינתמד רמג תכאלמ יבצו! #יכמש "#ינבא שיטפב לע "ןבאה
פ"לי תיישוק ןפואב 'מגה השקמד "טושפ ןויכ תתמד ובוי! #ושמ הכמ כ"א "שיטפב ז"רה הכמ
שיטפב ירהש "שממ הכמ שיטפב ונייה הכמש שיטפב לע ןבאה ז"יעו רמוג ירהו "הכאלמ והז
שממ תלועפ .תתמ
הארנו קיתמהל הזב א"שמ ןנ!וי 'רד 'מגה יו!א ןויכד .הידיב 'יל הארהש ול ןנ!וי 'ר ודיב $יא
הכמש ופורגאב לע השקה "ופכ ול בר ןתנ רב אעישוא ירה והז שממ הארמ #הינשו "תתמה
הלועפ ת!א הכמש לע ןבאה רומגל .הכאלמ
ןיאו תושקהל הממ בתכש י"שר ה"ד) 'יעל #ושמ ל"זו (יאמ וזיא הדלות ןמ תובאה אוה "ל"כע
עמשמו ןיבד ברל ןיב לאומשל תתמ יוה אלא "הדלות וקל!נש #א תדלות הנוב וא תדלות
הכמ ירהו .שיטפב נ"שמפל לאומשל תתמ אוה הכמ שיטפב נ"היאד .שממ אלא וזד איה
תיישוק ןאכ 'מגה ףוב לבא "איגוה הלי!תמ יאדו היה ד" תתמד וניא הכמ אלא "שיטפב
ביי!ד #ושמ הדלות הכמד י"שרו "שיטפב יפל 'יפ ד"ה .וכרדכ "'מגהד
-
שיו ןאכ קויד אלפנ י"שרד ןאכ רואיבב א"שמ לאומש השועד בקנ לולב לש ןילוגרנת ביי! #ושמ
הכמ שיטפב בתכ ל"זו לכו ידימ אוהש רמג הכאלמ ביי! #ושמ הכמ שיטפב רמאדכ ללכ 'פב
לודג הומתו "ל"כע המל ןיתמה דע $ה אבב לולד לש ןילוגרנת ראבל אלו "הז ןכ 'יפ יבג .תתמ
#נמא #ג תתמב בתכ יוהד רמג לבא "הכאלמ אל האר $רוצ $יראהל לכד אוהש רמג הכאלמ
לבא .'וכ ל"נל ראובמ תמאבד "דאמ לאומשל תתמ יוה הכמ שיטפב אוהד "שממ הכמ לע
ןבאה רומגל לבא .התכאלמ תיישע בקנ לולב לש #ילוגרנת איה הלועפ אלא "תר!א מ"מד יוה
7
אלא תצקד ע"לי התואל $רד ונבתכש י"שרד 'יעל פ"ל 'ינתמב לע י"שר הכמד (.גע) 'יעל שיטפב היהש ןכשמב
היה הכמה נרוקב לע אלא "ןדה ןאכד טקנ הכמ שיטפב תביצ!ד #ינבא #ושמ קרד הזב $ייש רמול ביי!ד לכב
מ"מו .אוהש ירה ראובמ י"שרב הכמד 'ינתמב שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה כ"עו .בא היהי ל"צ י"שר 'ישד לכד רמג
הכאלמ אוהש השעמ ןמוא ביש! ללכב באה הכמד ףא "שיטפב אלש התיה כ"או .ןכשמב #ג ימקמ השקמד 'מגה
תתמד יוה הכמ שיטפב פ"כע "שממ בש!י הזמו .בא היה הארנ #לועלד י"שר ןאכ גילפ לע י"שר "(.גע) 'יעל
ל"ו הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה תביצ!ב ןניפליד "#ינבא תיבמ ל"ו .#ימלוע לכד אלש היה ןכשמב שממ יוה
ןכלו .הדלות היה ד" תתמד יוה תדלות הכמ דע .שיטפב השקמש ןאכ 'מגה תתמד יוה הלועפ ת!א #ע הכמ
שיטפב .שממ
.
תדלות הכמ שיטפב #ושמ שיש וב ןינעה רמגד הזלו "הכאלמ ראיב י"שר אללכד אוה לכד ידימ
.ק"ודו 'וכ
תמאבו #גש הכמד 'ותה 'יפל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ילכה כ"ג רשפא שרפל
#נמאד "ז"דע ל" הנשמהד 'ותהל הטקנ הכמ שיטפב היהש ןכשמב ונייהד לע לבא "ילכה
#צעב המ יל ילכ המ יל ןויכו "ןבא תתמד יוה הכמ לע ןבאה רומגל ריפש "ותכאלמ השקמ
ונייהד 'מגה הכמ שיטפב .שממ
#גו י"שרפל הכמד (.גע) 'יעל שיטפב ונייה לע ןדה תעשב רמג טושפ 'כל "הכאלמ ה"הד לע
ילכה אנוגב והזד רמג ה"הו "התכאלמ לע ריפשו "ןבאה שרפתמ ןייגו לע $רד תמאבו .ל"נה
ע"ליד המ !ירכה תא י"שר #ש שרפל הכמד שיטפב ונייה לע אלו "ןדה לע ילכה 'יפכ "ומצע
רשפאו .'ותה #ושמ השקוהד ול ותטישל ל"ד י"שרל ברד רמאש לעימבד אתפוש נ"דוקב
ביי! #ושמ הנוב ל" שי ןינב ירה "#ילכב אכיאד יארומא ל"ד שי ןינב ומכו "#ילכב ראבנש
השקיו .$ומב כ"א תעדל בר הזיא הכמ שיטפב היה ןכשמב #ידמלש יאד .ונמיה #ושמ שוכמ
ןור!א ויהש #יכמ לע ומכו "ילכה ירה "'ותה 'יפש הז ללכנ תכאלמב הנוב ברל) שיד ןינב
$יאו "(#ילכב רשפא דומלל יתש תוכאלמ הלועפמ ת!א התיהש ןכלו .ןכשמב $רצוה י"שר (.גע)
שרפל ןכשמבד התיה אנוג הכמד שיטפב לע התואבד "ןדה האכה יאדו אכיל #ושמ "הנוב
#שמו דמלנ תכאלמ הכמ לבא .שיטפב יאדוב תמא רבדה #וקמבד שוכמהש ןור!אה הכמש לע
ילכה וא לע ןבאה אוה רמג יוהד "הכאלמ הכמ ריפשו "שיטפב שרפתמ ןייגו .ל"נכ
.
תטיש י"שר רואיבב אתגולפה ברד ןינבבו "לאומשו #ילכב
הנה בר '!מד 'יפ (.גק) 'ותה לאומשו תתמב לעימו אתפוש מ"דוקב אוה יא יג ןינבב לכ
ז"יפלו .והד הארנ אתוכירצהד דיבעד וניא 'מגה ןינעמ #צע אלא "#תתגולפ אוה שודי! ןמ
רקיעד "ונייהד .דצה תטיש בר יגד ןינבב לכ אלא .והד וליאד אל ןניעמשא בר אלא תתמב
א"וה אמשד ל" ברל תכאלמד הנוב הניא אלא #וקמב אוהש $רד ןינב יאו "#יתב ןניעמשא
תיישע בקנ אמש ל" $ירצד פ"כע היהיש ימד ןינבל ל"מק "#יתב וליפאד לעימב אתפוש
מ"דוקב אלד ימד ןינבל #יתב ללכ ביי! #ושמ והזו .הנוב שודי! דרפנ רקיעמ ושודי! לש בר
יגד ןינבב לכ רקיע "$דיאמו .והד תטיש לאומש אלד יג ןינבב לכ אלא "והד יאד ןניעמשא
לעימב אתפוש מ"דוקב א"וה אוהד #עטמ ר!א וניאד המוד ןינבל יאו .#יתב ןניעמשא השועב
בקנ לולב לש #ילוגנרת א"וה המד !"יאד #ושמ הנוב אוה #ושמ וניאש $רד ל"מק .ןינב
וליפאד תתמב אוהש $רד ןינב #יתב מ"מ "שממ תעד לאומש !"יאד #ושמ #ושמ "הנוב אלד
יג ןינבב לכ .והד
ז"יפלו תתמ אוה ןינבכ #יתב הזו "שממ אפוג ןניעמשא ףאד "לאומש אוהש ןינב #יתב שממ
מ"מ !"יא #ושמ ןויכ "הנוב אוהש ןינב לכ #גו .והד ראובמ תתגולפד "ז"יפל בר לאומשו וניא יא
8
תמאבו שי תעדל 'יעל הכמד 'יפד 'ותה שיטפב ונייה שוכמ ןור!א לעש הזד "ילכה היה הכמ שיטפב "ןכשמב
יאמאו ז"יא ללכב ףאו .הנוב ל" 'ותד קרד ש"ב ל" שיד ןינב לבא "#ילכב והלוכ יארומא ל" ןיאד ןינב "#ילכב
לבא ירה #וקמבד 'ותה 'יש $ירצש קוזי! תונמואו שי ןינב שוכמ 'כלו "#ילכב ןור!א הכמש לע ילכה יוה השעמ
הארנו .ןמוא #גד רקיע 'ותהל רדג ןינב רומג אוה ןויכד $ירצש תונמוא ל"וה השוע כ"שמכו "ילכ ןכו "ן"במרה
ראובמ הזו .('דע) 'יעל 'ותב ש"ל שוכמב ןור!א #גד ימקמ התוא הכמ היה בש!נ .ילכ
/
ןניעב ןינב הזד "#יתב אפוג אתוכירצה #תתגולפד ןה תתמב ןהו לעימב אתפוש מ"דוקב כ"עו
אלד יגילפ צ"יאד ןינב #יתב אלא #תתגולפ ןינבב לכ .והד
לבא י"שר אל ריכזה ןינע ןינב לכ #גו "והד אל שריפ ללכ והמ אמעט לאומשד יאמא !"יא
#ושמ עמשמו .הנוב אלש $רצוה י"שר ראבל הז ל"ד אוהש ראבתמ $ותמ אתוכירצה .המצע
ונייהד ל"ד אתוכירצהד אוה ןינעמ רקיע אמעטד "#תתגולפ לאומשד !"יאד #ושמ הנוב
לעימב אתפוש מ"דוקב אוה אפוג #ושמ ןניעבד ןינב ןכו "#יתב השועב 'ימעט בקנ לולב לש
#ילוגנרת #ושמ אלד יג המב ימדד ןינבל ןכו "#יתב תתמב אל יג המב אוהש $רד ןינב
אלא "#יתב ןניעב ןינב #יתב אלא) .שממ $ירצד רואיב ז"יפל המל תתמ וניא בש!נ ןינב #יתב
ראבתיו .שממ (.$שמהב
הארנו י"שרד #ינושארהד 'ימעטל ירה $יא 'קה ל" ברל לעימד אתפוש ביי! 'וכ #ושמ "הנוב
ירה ןיא ןינב ר"ועו 'ותהו .#ילכב רבדבד 'ית $ירצש תונמוא שי ןינב לבא .#ילכב י"שר 'יש
מ"כב יאד ןיא ןינב #ילכב #לועל !"יא וליפא #א עקת תודיתיב קזו!בו א"כ #ושמ הכמ .שיטפב
ה"ד 'דע 'יעל 'יע) ה"ד .זמ 'יעלו "תיב!ב ה"ד 'בכק 'קלו "ביי! הריזג אמש ע"עו "עקתי הציב
ה"ד 'אי ןיא (.ןינב
/
א"רגהו שיר) בתכ (ד"יש 'י י"שרלד פ"לצ הזבד אפוג יגילפ בר לאומשו אהב לייעד אתפוש 'וכ
ברלד ביי! #ושמ הנוב שיד ןינב #ילכב לאומשלו !"יא #ושמ הנוב #ושמ ןיאד ןינב פ"כו .#ילכב
.!"ר
#ינור!אהו ז"יפלד 'כ קייודמ יבג ('!כק) 'קלד הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ רמאד בר רוא
הלטלטל הריזג אמש י"שרפ "עקתי הריזג אמש עקתי ביי!תיו #ושמ אלדו "הנוב וכרדכ מ"כב
#ושמ 'יפש הכמ #ושמ "שיטפב #תהד יאק ארמימא ירהו "ברד בר תיא שיד 'יל ןינב .#ילכב
י"שרד 'קו ןייגוב אל 'כל ריכזה דועו "הז כ"אד והז אתגולפ תר!א הממ יגילפד בר לאומשו
תתמב לולבו לש .#ילוגנרת
לבא הארנ רורב י"שרד תתגולפד 'ימעטל בר לאומשו אוה ןינעמ אתוכירצה ל"נכ 'ימעטו
לאומשד #ושמ !"יאד #ושמ הנוב א"כ ןינבב ט"המו .#יתב אפוג ןיא ןינב ברו .#ילכב ל"
צ"יאד היהיש המוד ןינבל ןכלו "#יתב שי ןינב והזו "#ילכב אפוג ברד "אתוכירצה ל" תתמד
ביי! #ושמ הנוב אוהד $רד ןינב דועו "#יתב ל" רתוי וליפאד תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת
ביי! ימדד פ"כע ןינבל #יתב #גד #ש #ישוע תונול! דועו "אריואל ל" וליפאד לעימ אתפוש
אניפוקב ארמד וניאד המוד ןינבל #יתב ללכ ה"הו "ביי! ראשל ןינב .#ילכב
י"שר 'יעו הציב ה"ד ('אי) ןיאד ןינב #ילכב ל"זו ןיא רויא ןינב הריתו #ילכב אלא #יתבב
אוהו "ל"כע קייודמ אילפהל #ע ירבד י"שר ןייגוב רקיעד הנוב ונייה ןינב וירבדמו "#יתב #ש
ראובמ והזד אמעט ןיאד ןינב #ילכב וניאד המוד ןינבל ירהו "#יתב והז אפוג תתגולפ בר לאומשו
יא ןניעב אימוד ןינבד #הו "#יתב #ה ירבד א"רגה י"שר 'ישד ברד לאומשו יגילפ יא שי ןינב
.#ילכב
9
יכדרמהו איבה #יאריה 'ית ברלד תמאב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר ןויכד רו!מד ןינב ןכל אל ביש! הכמ
לבא .שיטפב ז"יפל אתוכירצה $ירצ 'מגב שרפתהל אל ןינעל תכאלמ הנוב ה"אלבד) ש"ל אניפוקב אלא (ארמד
ןינעל #צע הלועפה יא בוש! רו!מ תתמד "ןינב רו!מ ןינב ונייה) דאמ (הלועפ ויר!או בקנ לולב ויר!או
אתפוש אניפוקב ירבדו .ארמד י"שר אל עמשמ ןכ ללכ כ"אד המ ןינע ןינב #יתב .ןאכל
%0
אלא .ב $ירצד ןיבהל ט"מ גילפ לאומש ירהו "תתמב והז 'כל ןינב #יתב המלו .שממ וניא
בש!נ אלא $רד" ."ןינב
ןכא $רד" 'ותהל אוה "ןינב ןינב #יתב והזו "שממ אפוג שודי!ה לאומשד ףאד אוהש $רד ןינב
#יתב שממ מ"מ !"יא ןויכ אוהש ןינב לכ לבא .והד י"שרל לאומשד 'ימעט #ושמ ןניעבד ןינב
#יתב וליאו "שממ תתמ וניא אלא $רד" ."ןינב
היהו רשפא רמול #ושמ ןיידעד אל עבקנ א"שמו .ןינבב יוהד 'מגה $רד ןינב ונייה ופוש עבקיל
.ןינבב
%0
לבא אוה #ות ירבדב .י"שר
רתויבו השק ט"מ גילפ לאומש ירהו "!דוקב י"שר !דוקד 'יפ 'ינתמב ונייה כ"או "לתוכב אוה
ןינב #יתב .שממ
הנהו א"שמב יאד 'מגב ןניעמשא אתיימק #ושמ $רדד ןינב בתכ "$כב י"שר ה"ד תתמ ל"זו
$רד ןינב $כב הומתו .ל"כע וניאד אלא רזו!כ לע ירבד .'מגה
עמשמו יל המד "הזמ ראובמד י"שרב רקיעד תכאלמ הנוב הדומד לאומש 'יב ונייה ןינב "#יתב
ונייה הכאלמ תכרצנה ןינבל לבא .#יתב רבד וניאש $רצנ רקיעל ןינב ףא "#יתב השענש "תיבב
ז"יא רקיע תכאלמ לאומשלו "הנוב !"יא וילע #ושמ ןכלו .הנוב $רצוה י"שר שרפל המל תתמ
ביש! $רד" ת"כיהמו ""ןינב אוהש $רצנ ןינבל הזלו .תיב #יעטמ י"שר $רדד ןינב ףאו "$כב #הש
ירבד לבא "'מגה י"שר שיגדמ ףאד תותיהש וניא $רוצ י!רכה ןינבל רשפאד "תיבה #ינבאב
#יטושפ אלב לבא "#יציר! ןויכ "כוד ןכ $רדה תתל ינבא בורק "ןינב אוה ןינבל "#יתב
ביש!ו $רד ןינב ןכלו .#יתב וניא אתובר כ"כ ברלד ביי! וילע #ושמ והזו "הנוב אתוכירצה .'מגב
אליממו ןבומ אמעט ףאד "לאומשד #יליגרד תתל ינבא לבא "ןינב מ"מ ןויכ ז"יאד !רכה ןינבל
ז"יא "תיב רקיע תכאלמ .הנוב
אליממו א!ינ אה ףא "!דוקד אוהש לבא "לתוכב וניא $רצנ רקיעל ןינב ריפשו "תיבה אילת
תתגולפב בר .ק"ודו "לאומשו
ןיידעו .ג ע"לי רמאקד 'קל 'מגב !דוקד יולת תתגולפב בר י"שרפו "לאומשו ונייהד #תתגולפ
תיישעב בקנ לולב לש השקו .#ילוגנרת $יא רשפא דומלל !דוק השועמ ירה "בקנ השוע בקנ
ימד ידבעד "ןינבל י"שרפדכו "אריואל ימדד תונול!ל #ישועש וליאו "ריואל !דוק וניא יושע ריואל
תמאב 'ותהו .ללכ ט"המ ידיינ י"שרפמ !דוקד 'יפו יוה אימוד תתמד לעימו אתפוש אניפוקב
.ארמד
%%
רתויבו פ"כעד "השק הממ שרפמד י"שר !דוקד דמלנ השועמ !כומ "בקנ בוי!הד תיישעב בקנ
לולב לש #ילוגרנת וניא יולת המב יושעש ינכהל השקו .איצוהלו שרופמד (.ומק) 'קל 'מגהמ
10
יריאמב 'יעו בתכש תתמד ביי! #ושמ הנוב ברל #ושמ ופוש עבקהל ילגאהו "ןינבב לט ןיבה ותנוכד ראבל
יאמא ביש! ןינב ןויכ אוהש לבא "שולתב ןושל יריאמה אל עמשמ אלא "ןכ אבד ראבל רקיע רבדה המ ןינע תתמ
ז"יא 'כלד "ןינבל אלא $ותי! #ינבא .אמלעב
11
וטושפבו שי בשייל רתבלד ןניעמשאד ברד ביי!מ #ושמ הנוב #ג לעימ אתפוש אניפוקב ארמד אלד ימד "ןינבל
אליממ #גד תיישע בקנ יוהד הנוב וניא #ושמ ימדד אליממו .ןינבל ריפשד רשפא תומדל !דוק השועל אלא .בקנ
השקד ז"יפלד "כו !דוק דמלנ לעיממ אתפוש אניפוקב אלו "ארמד תיישעמ .בקנ
%%
המד ביי!ש לע תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת אוה #ושמ יושעש ינכהל ריוא איצוהל "אלבה
וניאד בש!נ !תפ כ"אא יושע ינכהל .איצוהלו
תמאבו .ד איגוה #ש ע"צ המל היהי בוי! תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת יולת #שב !תפ
ינכהל ירהו "איצוהלו "כו תיישע בקנה אוה רמג תיישע ומכ "לולה י"שרפש ביי!תיו "ןייגוב
#ושמ הכמ .שיטפב
%&
אמלשבו תיב!ב ל"י תיב!הד הרמגנ #דוק תיישע #שד "בקנה תיב! אלב 'ילע לכו "בקנ בוי!ה
#ושמ תיישע !תפ וא) #ושמ וא "הנוב #ושמ הכמ שיטפב ונייהד רמג תכאלמ תיישע .(!תפה
לבא לולב ירה אל הרמגנ ותכאלמ דע ראובמכ "בקנייש י"שרב .ןייגוב
הארנו .ה תעדב י"שר איגוהד אל 'קלד יריימ אקוד בקנב ןושארה הזבש הרמגנ תיישע .לולה
אלא תיישעב בקנ ןכלו .ףונ ןיא אובל וילע דצמ רמג תיישע אלא "לולה דצמ רמג תיישע
הזלו .!תפה ןניעב היהיש וילע #ש ינכהל "!תפ יריימו .איצוהלו בקנב הזכ יושעש ינכהל
אריוא יקופאלו רמאדכ "אלבה .#ש
%)
ףאו מ"והד רמימל ורזגד תיב! וטא בקנ ןושאר "לולבש
יזאו אל היה $ירצ אמעטל יתאד ינכהל לבא "איצוהלו תמאה ורזגד "טקנ #ג וטא ראש
לכד "#יבקנ בקנ לולבש יושעש ינכהל איצוהלו ביי! וילע #ושמ רמג תיישע .!תפ
לבא ןייגו יריימ בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וילע #ש ביש!ו "!תפ הכמ שיטפב אל
דצמ רמג תיישע אלא "!תפה דצמ רמג תיישע .לולה
תמאבו ןכש קייודמ ןושלב י"שר ה"ד) לול לש אלש "(ןילוגנרת בתכ אלא ובקנמש אציש !ירה
לש אלו "האוצ ריכזה תנכה ריוא .ללכ
המו !ירכהש תא י"שר שרפל #ושמ "ןכ השקוהש ול המ המדמ 'מגהש !דוק תיישעל #או .בקנ
אתיא ןייגוד יריימ בקנב יושעה ינכהל יוהד "איצוהלו !תפ כ"א "רומג $יא רשפא דומלל !דוק
אמש "הזמ אל ביי! בר #ושמ הנוב א"כ תיישעב יוהד "בקנ ןינב רומג תיישעד כ"אשמ .!תפ
!דוק ןיאד וילע #ש והזו) .!תפ אפוג #עטה ידיינד י"שרפמ 'ותה ושריפו וניא 'מגהד המדמ
!דוק השועל בקנ לולב א"כ תתמל לעימלו אתפוש אלא (.מ"דוקב כ"ע ןייגובד ןנירייא
בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו ול #ש מ"מו .!תפ ברל ביי! וילע #ושמ ליעוהד "הנוב
ןינבל לולה כ"שמכו) י"שר יבג !דוק ליעוהד והזו "(ןינבל ןוימדה לאומשלו "!דוקל ביי! #ושמ
הכמ ונייהד "שיטפב רמג תיישע לולה אלו) רמג תיישע .(!תפה
א"שמו אתוכירצב 'מגה ברלד תיישע בקנ ימד ןינבל הידבעד" ןיא ""אריואל הנוכה בקנהש
לולבש השענ אלא "ריואל הלועפהד תיישעד בקנ המוד ןינבל #יתב #יתבבד ירה #ישוע #יבקנ
ונייהד "אריואל ןכלו "תונול! תיישע בקנ מ"כב יוה הדלות ימד"ד "הנובד דצמ "ןינבל הלועפה
.תינוצי!ה
%*
12
המ 'קל 'יעו ראבנש ה"יא תעדב איגוהד "הזב 'ותה #תהד אבו "ברכ ראבל #עטה ביי!ש #ושמ לבא .הנוב
י"שרל ז"יא קיפמ ותעדלד תנקמל ןייגו #ג ברל ןיא בוי!ה הנוב יולת המב יושעש ינכהל ירהש "איצוהלו 'מגה
המדמ .!דוקל 'יל
13
#נמא ברל הארנ וליפאד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו שי וביי!ל #ושמ יאמד "הנוב אנש ירהד "!דוקמ 'יש
י"שר ברלד שי ןינב לבא .#ילכב איגוה ל"י 'קלד ל"ד ןיאד ןינב ןכלו "#ילכב א"א וביי!ל א"כ #ושמ הכמ
ירהו "שיטפב לולה רבכ #יכירצו "רמגנ וביי!ל #ושמ רמג תיישע הזלו "!תפה ןניעב היהיש #ש !תפ ונייהד "'ילע
יושעש ינכהל .איצוהלו
14
רתבלו רמאד בר וליפאד לעימ אתפוש אניפוקב ארמד יוה הנוב כ"א תמאב צ"יא #ג היהיש ימד" ."ןינבל
%&
ןושל 'יעו י"שר ה"ד) ימדד ד"וב (ןינבל רמאקדכ" ידבעו עמשמו ""אריואל י"שרד וניא רוג
הידבע 'מגב #ע) א"ה אלא "אריואל (ףוב ידבע קייודמו "אריואל ל"נכ אלד יאק לע #יבקנה
לש לולה אלא #יבקנא ןינבבש .ק"ודו "#יתב
ה"דות יאה ד"אב "ןאמ לבא ןינב רומג ביי!ימ #ילכב ומכ עקרקב ןנירמאדכ פ"וב הריכ יבג
הטמ לש #יירט #א עקת ביי! תאט! ריז!מו ינק הרונמ ביי! תאט! ןרקו הלוגע .ש"ייע 'וכ
ראובמ #תטיש #גד ברל לאומשו ביי!ד ריז!מב הטמ לש #יירט ונייה אקוד ןינבב רומג ונייהד
ילזאו "עקותב #תטישל ה"ד 'זמ) 'יעל ו!יכוהש (ג"בשר ןכ איגוהמ .#ש
לבא הארנ ז"יאד תטיש ש"ייעד "י"שר איגוב אבא 'רש ברו אנוה רב איי! ורש ריז!הל הטמ
לש ברו "#יירט לאומשו יגילפ ל"ו ביי!ד השקמו .תאט! לע אבא 'ר !"בהרו אתיירבמ
ריז!מהד ינק הרונמ ביי! הנקו "תאט! #ידיי ןרקו "רוטפ הלוגע ביי! ןרקו "תאט! הטושפ
י"שרפו .רוטפ קולי!הד ןיב הנק הרונמ הנקל לש ןידיי הנקד לש ןידיי וכרד וקרפל .דימת
כ"!או ןרקב הלוגע ןרקו הטושפ ןרקד 'יפ הלוגע יוה השעמ ןמוא $ירצד עוקתל "קזו!ב
כ"אשמ ןרק הטושפ אוה יופר ןכרדו ןקרפל רטנדמו .דימת דע ןרק הלוגע יוהד 'פל השעמ ןמוא
$ירצש ועקתל עמשמ "קזו!ב וליאד הנק הרונמ וניא #גו .ןכ ראובמ $ותמ ירבד י"שר #ש
אישוקהד לע אבא 'ר !"בהרו אוה ינקמ אלו "הרונמ ןרקמ וטושפבו .הלוגע ט"המ ןרקד "אפוג
הלוגע אוה עוקת וליאו "קזו!ב הטמ לש #יירט אוה ןכלו .יופר ןיא אישוקה אלא הנקמ
כ"גד "הרונמ .יופר
לכמו הז הארנ רורב י"שרד הטמד 'פמ לש #יירט וקל!נש הב יוה מ"מו "יופר ל" ברל
לאומשו ביי!ד #ושמ הכמ כ"שמכו "שיטפב י"שר #ש אוהד ותלי!ת ורמגו יוהו הכמ .שיטפב
ןויכד ןיאש $ירצ וקרפל דימת שמתשמשכ וב ומכ) הנק לש ל" (#ידיי ל"והד רמג .הכאלמ
והזו אתיירבהכ הנקד הרונמ ביי! #גד "תאט! הנק הרונמ ןיא $רדה וקרפל יוהו "דימת רמג
ג"עא "הכאלמ אוהש לעו .יופר הז יגילפ אבא 'ר !"בהרו ל"ו ןויכד וניאש עקות ירש ג"בשרכו)
$דיאב אתיירב #ש ש"ייע .(איגוב
לבא ןרק הלוגע רמאקדכ "ביי! המכו "אתיירבה ראיבש י"שר יוהד השעמ ןמוא $ירצד עוקתל
ףאד 'יפ "הקז!ב $רדהש וקרפל מ"מ "דימת ןויכ אוהש השעמ ןמוא והזו .ביי! קולי!ה ןיב ןרק
הלוגע ןרקל והייורתד "הטושפ $רדה ןקרפל דימת כ"שמו) י"שר #ש ןכרדד #קרפל דימת יאק
ןרק "#הינשא הלוגע ןרקו מ"מו "(הטושפ ןרק הלוגע ביי! ןויכ אוהש השעמ ןרקו "ןמוא הטושפ
רוטפ ןויכ וניאש השעמ ןמוא אוהש .יופר
שיו ריעהל יפל ונירבד בקנהד ןייגוד וניא יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וב #ושמ תיישע קר "!תפ ימד ןינבל #יתב
הלועפב כ"אד .תינוצי!ה ןכתי המד גילפד לאומש ברא וניא אלא לבא "ג"הכב תיישעב !תפ יושעה ינכהל
איצוהלו הדומ ביי!ד #ושמ וליפא "הנוב אלא .#ילכב השקד ז"ע מ"כבד ןנירמא ןיא ןינב #ילכב וליפא תרז!הב
ןיירת תותלדו יוה 'כלד הכאלמ תכרצנה ןינבל כ"עו .#יתב לאומשלד !"יאד א"כ ןינבב #יתב .שממ
%)
והזו כ"שמ י"שר ןרקד הטושפ רוטפ וינכמד !וירב ןכרדו #קרפל ןויכ 'יפ "דימת וינכמש !וירב
וניא השעמ ןמוא אלו ימד ןרקל ןויכו "הלוגע $רדהש ןקרפל דימת וניא רמג אלו ימד הנקל
הרונמ הטמו לש .#יירט
ןכלו י"שרפ תיישוקד לע 'מגה אבא 'ר !"בהרו וניא ןרקמ ינאשד "הלוגע #תה אוהש עקות
הקז!ב יוהו השעמ קר "ןמוא הנקמ הרונמ אוהש אימוד "יופר הטמד לש מ"מו "#יירט רמאק
אתיירבה ןויכ "ביי!ד ןיאש $רדה וקרפל כ"או "דימת ה"ה הטמ לש אלא .#יירט אבא 'רד
!"בהרו ל" ג"בשרכ $דיאד אתיירב ראובמכ איגוב .#ש
י"שר 'ישלו אצוי אבא 'ר "תוטיש 'ג ןכו "!"בהרו ג"בשר $דיאד ל" "אתיירב יופרד רתומ
ק"תו .הלי!תכל $דיאד אתיירב ל" יופרד רוטפ לבא וליאו .רוא בר לאומשו ןכו אתיירב
אתיימק ל" וליפאד יופר ביי! #ושמ הכמ אוהד "שיטפב ותלי!ת ןויכ "ורמגו ןיאש $רדה וקרפל
.דימת
הנהו .ב שרפמד ('בכק) 'קל 'יע אבר אתיירבהל רואד ריז!הל תלד הדיש הבית לדגמו הריזג
אמש י"שרפו "עקתי #ושמ הכמ והז 'כלו .שיטפב אבא 'רכ וליאד "!"בהרו ברל לאומשו וליפא
אל עקת ביי!תי #ושמ הכמ וטושפבו .שיטפב אברד רמאקד 'ימעטל ףוב איגוה הריכ 'פד
ל"נה ('זמ) רתומד ריז!הל הטמ אתינללג אוהד ןיעכ הטמ לש #יירט לבא) .ש"ייע ש"ארה
#ש רג לבא (.אמ! 'ר רשפא ז"יאד רשפאד "!רכומ תלדד לש הדיש הבית לדגמו $רדה
וקרפל כ"או "דימת לכ אלש עקת אימוד "!"יא ןרקד .הטושפ
תעד ('!לק) 'קל 'יעו .ג בר הריכד הטמשנש ת!א היתוכרימ רוא הלטלטל הריזג אמש "עקתי
י"שרפו ביי!תיד #ושמ #ינור!אה 'יפו .הנוב פ"שמד י"שר #ש #ושמ אלו "הנוב #ושמ הכמ
#ושמ "שיטפב ליזאד תטישב בר ל"ד ןייגוב לעימד אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ "הנוב
ירה ל"ד שיד ןינב .#ילכב
ז"יפלו ראובמ וליפאד ברל שיד ןינב לבא "#ילכב ונייה אקוד אלו .עקותב .יופרב
ףאו יבגד הטמ לש #יירט ל" ברל ומצע ביי!ד ירהו "תאט! ראבתנ י"שר 'ישד הטמד לש
#יירט יריימ ל"צ .יופרב ונייהד אקוד ןינעל הכמ ףאד "שיטפב אוהד יופר לבא "כו אוה
ותלי!ת ורמגו ןויכ ןיאש $רדה וקרפל לבא .ל"נכ "דימת ןינעל בוי! לכ "הנוב אלש עקת אל
ביש! הנוב פ"כע) .(#ילכב
ז"יפלו כ"שמ י"שר יבג הטמ לש #יירט בוי!הד #ושמ הכמ אלו "שיטפב #ושמ ןיאד "הנוב ןינב
ןיא .#ילכב ד"מלד 'יפה שי ןינב #ילכב ביי! #ושמ הז .הנוב ןויכד "וניא אוהש יופר ע"וכל !"יא
#ושמ קר .הנוב תנוכ י"שר לע $רד ןיאד "היאר שרפל ברד לאומשו ל" ביי!ד #ושמ הנוב זאו)
$רטצנ רמול ל"ד שיד בוי! הנוב וליפא כ"ע "(יופרב הז אהד "וניא לאומש ל" ןיאד ןינב
אלא .#ילכב כ"ע תנוכד בר לאומשו וביי!ל #ושמ הכמ לבא .שיטפב תמאב וליפא ברל תיאד
אמלעב 'יל שי ןינב !"יא "#ילכב הטמב לש #יירט א"כ #ושמ הכמ שיטפב .דו!ל
קייודמו וליאד יבג ןרק הלוגע י"שרפ ןויכד אוהד השעמ ןמוא עקותו הקז!ב איוה #ת "הכאלמ
אלו שריפ וזיא יאמאו "הכאלמ אל רמאק ביי!ד #ושמ הכמ ומכו "שיטפב בתכש ןינעל הטמ לש
ל"נלו .#יירט הטמד "ראובמ לש #יירט אוה יופר כ"או ןיב ברל ןיב לאומשל ובוי! #ושמ הכמ
אלו "שיטפב #ושמ לבא .הנוב ןרקב הלוגע עקותש כ"א "הקז!ב ונאב תקול!מל #א שי ןינב
%*
ןכלו "#ילכב #ת י"שר איוהד אלו "הכאלמ ע"עו .וזיא 'יפ דוע) 'קל י"שר 'ישב ןינבב (#ילכב
נ"שמ .הזב
%+
אלא .ד מ"מד השק יבג הריכ הטמשנש ת!א רמאקד "היתוכרימ בר הריזג אמש יאמאו "עקתי
!"יא וליפא #א אל #ושמ "עקת הכמ שיטפב ל"דכו "פ"כע ברל ומצע יבג ריז!מ הטמ לש
#יירט ריז!מו הנק ירהד .הרונמ יאדוב ןיא $רדה וקרפל .דימת
הארנו כ"ושמד בתכ י"שר יבג הטמ לש #יירט אוהד ותלי!ת וניאד "ורמגו ןבומ המ ןינע
ותלי!ת ירהו "ןאכל הכמ שיטפב אוה בוי! #ושמ רמג הכאלמ אלו #ושמ תלי!ת אלא .הכאלמ
#ושמ בוי!ד הכמ שיטפב רמגב הכאלמ דו!ל וניא אלא יוהד "עקותשכ השעמ כ"שמכו "ןמוא
י"שר יבג ןרק הלוגע אוהד השעמ ןמוא ןויכ $ירצש עוקתל רקיעד .הקז!ב הכמ שיטפב אוה
השעמ ומכו "ןמוא י"שרפש ללכ 'פב לודג ןמואהש (.גע) הכמ שיטפב לע ןדה תעשב רמג
רשפאו) .הכאלמ ט"המד שיגדמ י"שר והזד ('בק) 'ינתמב רמג הכאלמ לש יבצו! ונייהד "ןבא
.#ינמוא
%,
קרו ( ריז!מב הטמ לש וניאד "#יירט רמג אלא "דו!ל אוה ותלי!ת כ"שמכו "ורמגו
י"שר רואיבב ירבד בר אוה"ד "לאומשו ותלי!ת ורמגו אצמנו השוע השועש 'יפ ""ילכ ילכה
הלי!תמ דעו הזב "ףו יוה תוביש! וביי!ל #ושמ הכמ שיטפב וליפא וניאשכ השעמ לעו) .ןמוא
הז וקל!נ אבא 'ר !"בהרו אתיירבו ל"ו "ג"בשרד #לועלד !"יא #ושמ הכמ שיטפב כ"אא
השעמ 'יעבד "עקת (.ןמוא
ז"יפלו #ג ריז!מ תלד לש הדיש הבית לכ "לדגמו אלש עקת אטישפ ע"וכלד ירהד "!"יא ז"יא
ותלי!ת .ק"ודו "ורמגו
לכב 'פבו "#ש ןיברעמ #תה 'וכ יריימ לוענמב ריטקו אנתימב הנשמבד 'יפ .'וכ #ש וקל!נ ק"ת
א"רו ןתנשכ ובוריע לדגמב דבאו ק"תד "!תפמה ל" יוהד א"רו "בוריע ל" וניאד .בוריע
השקמו $יא 'מגה יוה בוריע ק"תל ירה ןיא אוה ובוריעו #וקמב שיו .ד!א #ש #יכלהמ 'ב "'מגב
תעד בר לאומשו יריימד אריואב ינבילד מ"רכו ירשד תעדו .ורתל הבר ברו ףוי יריימד לדגמב
15
ףוב 'יעו איגוה ברד אמ! ריתה ריז!הל הטמ י"שרפו "אתינללג אוהד ןיעכ הטמ לש ושקהו "#יירט אברל
יהנד אוהד ןינב ןמ דצה לבא היהי רוא אנאד 'יתו "ןנברדמ ירמאד עמשמו .ג"בשרכ איגוהד #ש יריימ רויאב
אלו "'ותכו "הנוב רויאב הכמ י"שר 'ישלו .י"שרכ "שיטפב פ"לי איגוה ינשב אד! "#ינפוא א"שמד ןינב ןמ דצה
ואל ונייה תכאלמ אלא "הנוב תיישע ילכ #ושמו "רמאק הכמ אלא .שיטפב ע"צקד יבג 'יעלד ןרק הטושפ י"שרפ
#עטהד !"יאד יופרב #ושמ ז"יאד השעמ וליאו "ןמוא ןאכ בתכ י"שר ןינבד ןמ דצה ונייה י"ע אוהו "יוניש #עט .ר!א
לבא רשפא ןיאד תנוכ י"שר רוטפד תמ!מ תמאבד "יוניש ןיא ןאכ יוניש יפלכ הטמ קר "וז הנישש $רדמ תיישע #ילכ
אלו "אמלעב אב אלא שרפל ןושל ןמ" רמאקד "דצה #צעו "'מגה רוטפה אוה #ושמ ז"יאד השעמ .ןמוא
לבא רשפא רמול דוע הנוכהד תכאלמל הנוב רמאנו "שממ אברד ל" שיד ןינב אלא) .#ילכב ל" 'בכק 'קלד
אברל ןיאד ןינב לבא .#ילכב ש"ארה 'יגל ןאכ רגד בר אמ! ןיידע ל"י ברד אמ! ל" שיד ןינב אלא (.#ילכב
מ"מד יופרב רתומ #ושמ אוהש י"ע ראובמכו .יוניש ירבדמ י"שר !"יאד ('!לק) 'קל #ושמ הנוב וליפא) ברל תיאד
שי 'יל ןינב כ"אא (#ילכב הזלו .עקת השקמ מ"מד היהי רוא ירבדמד 'יתו .ןנברדמ ג"בשר ראובמ #גד רויא
ןנברד רשפאו .אכיל ט"המד אפוג ל"ד ג"בשרל ןיאד ןינב וליאו "#ילכב הכמ שיטפב ש"ל יופרב ןויכ ז"יאש השעמ
.ןמוא
16
יתיארו #שב "דירגה ראיבש ןפואב ר!א כ"שמד י"שר רמג הכאלמ לש יבצו! ןבא אב ראבל המל תביצ! ןבאה
ןמ רהה אביש! רמג ןויכ "הכאלמ ןיידעש $ירצ תתל ןבאה ונקתלו הזלו .ןינבב ראיב י"שר מ"מד אוה רמג הכאלמ
לש יבצו! .ןבאה
%+
לש ץע יגילפו #א ילכ אוה ןיאו) ןינב הריתו וא (#ילכב להא ה!וד 'מגהו .אוה כ"!או .הז
ירמאק ייבא אברו יריימד לוענמב ריטקו יגילפו "אנתימב #א רתומ לטלטל ןיכ 'כלו .וכת!ל
וניא ןבומ המל $ירצ ןיכ #א "וכת!ל אוה ילכ היהי רתומ י"שרפו .ורבשל יריימד ילכב לודג
קיז!מש הא 'מ ונידו ןכלו "להאכ שי וב רויא ףאו .הרית כ"א 'כלד #ג $ות!ל לב!ה היה
ל"צ רוא ןידכ "ןנברדמ תומתו! י"שר 'ית "עקרקבש איתאד יברכ אלד ורזג רויא תובש ןיב
#ש 'ותהו .תושמשה ה"ד) ושקה (יעב ז"ע כ"אד #ג לטלטל ןיכ היהי רתומ ע"וכל .ט"המ
ןכלו ןאכ) 'ותה #שו ה"ד יריימד 'יפ (יאמאו לדגמב ןטק ונידש מ"מו "ילככ רוא "ורתל
#תטישכו ןינבד רומג אכיא ה"הו "#ילכב ןכלו "הרית רוא רותל מ"מו "לדגמה $ות!ל לב!ה
ירש #א) רתומ לטלטל ןידכ (ןיכה תומתו! ז"יאד "#ילכבש הרית הרומג אלא תדרוהכ ןיירת
ז"יפלו .אמלעב #גד 'ותה 'יפ הבר ברו ףוי ורמאש יגילפד #א ילכ אוה וא כ"ג "להא התיה
#תנוכ ז"דע אל רובשל לדגמה ומצע אלא $ות!ל טושפו .לב!ה י"שרד ד"מלד 'ימעטל ןיא ןינב
#ילכב ןיא #ילכב רויא ןינב .ללכ
ע"עו הנשמהמ 'קהש (#ש) 'ותב רבושד (.ומק) 'קל #דא תא תיב!ה לוטיל ונממ "תורגורג
ירהו הרית 'ותה 'ישל הרומג הרוא #ג י"פע 'יתו "#ילכב איגוה הציבב השקמד ('גל)
יאמא אל ורזג רואל תריבש תיב!ה אמש ןווכתי תושעל הל יריימד 'יתו "הפ 'ותהו "יקתומב
הציבב ןויכד 'יפ (#ש) ןיאד תוכית!ה תומילש אל ביש! ןוקית אליממו "ילכ ןיאד וב #ג #ושמ
לבא .הרית י"שר הציבב #ש יקתומד 'יפ ונייה תפפוזמ העוערו ןכלו אל ןנישיי! ןוקיתל ילכ
ונייהד) אמש ןוכתי תושעל הל ו!יד (הפ הילע אמש לקלקתי ז"יפלו .תיב!ה וניא ןינע רויאל
י"שרו .הרית ותטישל תוטישפבד א!ינ רתיהה רובשל תיב!ה ןויכ ןיאד הרית אלא .#ילכב 'קד
י"שרד ומצע בתכ #ש #עט (.ומק) #ושמ "ר!א ןיאד לקלקמב #וש רויא 'קל 'יעו .תבש
$ומב נ"שמ .הזב
דוע י"שר 'ישב ןינבב #ילכב
הנשמב (.ומק) 'קל 'יע רבוש #דא תא תיב!ה לוכאל ונמיה י"שרפו .תורגורג #ושמ ןיאד
לקלקמב #וש רויא הומתו .תבש מ"כבד ל"ייק לקלקמד רוטפ לבא ן"רהו .רוא השקה ןכ
$רוצלד 'יפו תבש לבא "וריתה ז"יא עמשמב ןושל י"שר בתכש טל!הב ןיאד לקלקמב #וש
רויא #גו .תבש ן"רב אל עמשמ אבש שרפל ירבד אלא "י"שר קול!ל .וילע
ק"וע המד יל #עט ל"פת "הז ןיאד ןינב הריתו ראובמכו "#ילכ ןיבוריעב לדגמבד (.הל) ןטק
ירש ורבשל ת!קל ובוריע ןיאד ןינב הריתו #נמא .#ילכב יקומ 'ותה הל לענמב ריטקו
לבא "אנתימב הריבש הרומג הרוא #ג ומכ "#ילכב ןינב לבא "רומג י"שר 'יש מ"כב ןיאד ןינב
#ילכב נ"שמכו "ללכ .'יעל
היה 'כלו ל"שפא אישוקב השקוהד "וז י"שרל בר 'ישל לעימד אתפוש נ"דוקב ביי! #ושמ "הנוב
כ"עו ברד תיא שיד 'יל ןינב כ"שמכו "#ילכב !"ר א"רגהו שיר) $יאו .(ד"יש 'י נרפי בר $הל
הנשמ ןירבושד תא הזלו .תיב!ה רמאק י"שר ברלד רתיהה #ושמ .לקלקמ
לבא דבלמ המ "כו 'קד המ שוריפ אוה ירה "הז לקלקמ רוטפ לבא ק"וע "רוא ברד ומצע
תיא ןיבוריעב 'יל רואד ('דל) רובשל לדגמה ליבשב ת!קל בוריעה תלוז לדגמב לש #ינבל
ןיאש וב #ושמ הרית ת"יפאו .ש"ייע ברד יריימ לדגמב לודג אלד ביש! ילכ ל"דכו) ייבאל
%,
ףוב איגוה י"שר 'ישל #ש לבא (ש"ייע ןינעל רתיהה לקלקמד המ יל ילכ לודג המ יל ילכ
.ןטק
יבג ('!לק) 'מגב 'יעד "#ידקנו .ב הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ ראד בר הלטלטל הריזג
אמש י"שרפו "עקתי #אד עקתי היהי ביי! #ושמ #ינור!אה 'כו "הנוב ףאד מ"כבד י"שרפ
בוי!הד עקותב #ושמ הכמ שיטפב לבא "('בכק 'קלו ".זמ 'יעל 'יע) אה הריכד הטמשנש ת!א
היתוכרימ איה ארמימ ברו "ברד תיא לעימד 'יל אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ שיד "הנוב
ןינב .#ילכב
ראובמו #גד ברל ל"ד שי ןינב מ"מ "#ילכב !"יא אלא כ"א השקו .עקת איגוהמ 'קלד
יבג ('!כק) תרז!ה ןיירת ראובמד #ש קרד ד"מל ןיא ןינב #ילכב אוה $ירצד אמעטל הריזגד
אמש לבא "עקתי ד"מל שי ןינב #ילכב רוא .תוטישפב
ק"וע בר 'ישל שיד ןינב אה "#ילכב ה"ב ל" הציבב רתומד ('אי) לוטיל ןיירת יכו .ןריז!הלו בר
ש"בכ .ל"
%-
כ"עו .ג ףאד "הארנ ברד תיא לעימד 'יל אתפוש נ"דוקב יוה צ"יאו "הנוב ןינב #יתב לבא "אקוד
ז"יא שממ תיב 'ישכ יאמש שיד ןינב ש"בלד .#ילכב שי ןינב #ילכב ומכ עקרקב ונייהד ףוריצב
#יקל!ה וליפאו "אמלעב אל לבא .עקת ברל !"יא #ושמ הנוב כ"אא יוהד "עקת השעמ ןמוא
כ"שמכ) י"שר העיקתד .זמ קזו!ב יוה השעמ רבכו .(ןמוא וניצמ קולי! הז ירבדב 'ותה
ן"במרהו אלא .(#ישודי!ב) ן"במרהו 'ותד ל" #גד לאומש הדומ תילו "הזל ןאמ גילפד ןינבבד
רומג שי ןינב ומכו "#ילכב ראיבש ן"במרה ז"יאד ןינב #ילכב אלא תיישע לאומשו .ילכ גילפד לע
בר אוה #עטמ ר!א יוהד ןינב לכ לבא .והד י"שר ל" לאומשד גילפ לע בר #ושמ ל"ד !"יאד
#ושמ הנוב א"כ ןינבב #יתב אלו .שממ ןינבב וליפאו "#ילכ לבא .עקת פ"כע בר ל" ףאד ןיאד
ןינב #ילכב ץוביקב #יקל!ה ומכו "אמלעב תרז!הב לבא "ןיירת עקותשכ קזו!ב ביי! #ושמ
ונייהו "הנוב לעימ אתפוש אניפוקב רואיבהו .ארמד כ"שמכ ן"במרה ז"יאד ןינב #ילכב אלא
תיישע .ילכ
אצמנ י"שרלד שי תוטיש 'ג ןינבב ש"בלד "#ילכב שי ןינב #ילכב ומכ עקרקב ףוריצב #יקל!ה
ברלו .אמלעב שי ןינב #ילכב לבא אקוד עקותשכ קזו!ב השועד אלו "ילכ יופרב יוהד ףוריצ
#יקל! לאומשו .אמלעב ל" ןיאד ןינב #ילכב ללכ א"כ ןינבב ז"יפלו) .#יתב י"שר הציבב 'אי
בתכש ןיאד ןינב #ילכב א"כ ןינבב איתא "#יתב (.לאומשכ
קייודמו .ד ז"יפל כ"שמ י"שר יבג (.זמ) הטמ לש #יירט ירמאקד בר לאומשו ביי!ד "תאט!
י"שרפו כ"עד וניא #ושמ הנוב אלא #ושמ הכמ ןיאד "שיטפב ןינב אה 'קו "#ילכב בר תיא שי 'יל
ןינב #ינור!אהו .#ילכב #ושמד 'כ לאומש בתכ לבא .ןכ ל"נל אוה !כומ #ג אהד "ברל הטמ
לש #יירט אוה יופר י"שרפל הזבו "#ש #ג בר הדומ ןיאד ןינב והזד "#ילכב ףוריצ #יקל!ה
.אמלעב
ןכלו יבג ןרק הלוגע עקותד קזו!ב בתכ י"שר איוהד #ת "הכאלמ אלו שריפ וזיא "הכאלמ
#ושמ הזד תמאב אילת בר '!מב .לאומשו
%.
17
ןכא #ג ן"במרה תומ!למב ברד 'יפ ל" שי ןינב #ילכב ותעדו) #גד לאומש ל" ןכ אלו גילפ לעימב אתפוש א"כ
#ושמ אוהש ןינב לכ ןכו "(והד תעד ן"רה פ"ו #גו "הריכ והדידל השקי יכו $נה יארומא ל" המ 'קל 'יעו .ש"בכ
ונראיבש .תומ!למה 'ישב
%-
הנהו .ה ן"רה ןייגוב ל" ן"במרהו 'ותכ ןינבבד רומג ונייהד תיישע ילכ שי ןינב מ"מו .#ילכב
יבג (.ומק) 'קל תיב! ילכבד 'כ ןטק רתומ ורבשל ירמגל ןיאד הרית #ילכב והזו #עט רתיהה
רובשל תא ןויכ 'קו .תיב!ה שיש ןינב #ילכב ןינבב נ"ה "רומג הריתב הרומג היהי הרית
ט"המו) .#ילכב אטישפ והל הריתבד 'ותהל הרומג שי הרית אהו "#ילכב רבושד תא תיב!ה
יקומ (.יקתומב
ל"צו ל"ד אקודד ד"מל שי ןינב ונייהד "#ילכב ףוריצ ה"ה "#יקל!ה שיד הרית #ילכב ונייהד
תרית #יקל!ה לבא .#תדירפו ןדידל ןיאד ןינב תלוז "#ילכב תיישעב ש"ל "ילכ הזב "הרית
#נמאד תיישע ילכ אוה ללכב לבא "הנוב תירה ילכ !"יא #ושמ הניאד "רתו אלא לוקלק
וניאו "אמלעב #שב הכאלמ ש"לד .ללכ #ש הכאלמ רבדב לכש ותוהמ וניא אלא לוקלק רבד
.ותירהו
הארנו הזלד ןווכתנ י"שר כ"ג כ"שמב רתומד רובשל תא תיב!ה ןיאד לקלקמב #וש 'יפ .רויא
אבד ץרתל אבילא ברד שיד ןינב המכו "#ילכב ראתבנש ונייהד השעמב ןמוא אקוד יוהד השוע
כ"או "ילכ תירהב ילכ ימנ יאמא !"יא #ושמ הזלו .רתו ראיב י"שר ןיאד לקלקמב #וש רויא
השעמד 'יפ "תבשב הירה וניא #שב הכאלמ .#צעב

ז"יאו ןינע אהל לכד ןילקלקמה #תהד "ןירוטפ יריימ השעש הכאלמ אלא אוהש $רדב לוקלק
ןכלו רוטפ לבא לבא .רוא ןאכ לכ #שה הכאלמ רתוד ילכ וניא אלא תירה ז"יאו "ילכה
#שב הכאלמ וליפאו) .ללכ ל"!כשמ אנוגב #רוגש ןוקית דצמ לבא "ר!א #צע #שה הכאלמ
אוה הירה וניאו "אמלעב (.#ולכ
י"פעו .ו ונכרד קייודמ ףאד בר 'ישד לעימד אתפוש אניפוקב ארמד ביי! #ושמ מ"מ "הנוב אל
וניצמ #ושב #וקמ ורמאיש 'מגב ברד תיא שי 'יל ןינב #ילכב שיו הרית אקודד .#ילכב ש"ב תיא
שי 'יל ןינב #ילכב שיו הרית ל"ד "#ילכב ןיאד קולי! ןיב #ילכ עקרקל ביי!ו "ללכ #ילכב לע
ףוריצ #יקל! אליממו "אמלעב ביי!ד #ג לע דוריפ #יקל!ה #גו .ז"מז #א רת $רדב לוקלק
אוה לככ לקלקמ פ"כעד רוטפ לבא לבא .רוא בר ל" הזב יאדוב ןיאד "ה"בכ ןינב .#ילכב
קרו לעימב אתפוש אניפוקב ארמד ןכו תעיקתב לגר הריכב יוהד השעמ ןמוא השועו אוה "ילכ
תיישעד "ביי!ד ילכ ביי! ברל #ושמ לבא "הנוב תרית ילכ ותירהו וניא וב כ"שמכו "בוי! י"שר
ןיאד (.ומק) לקלקמב #וש רויא .הרות
ןיידעו .ז שי ירבדב 'יעל הלי!תד "ן"רה איבה ירבד י"שר ןיאד לקלקמב #וש רויא 'קהו "תבש
מ"מד היהי רוטפ לבא ןכלו "רוא ןאכד 'יפ #ושמ $רוצ תבש ףכיתו .וריתה כ"!א בתכ ונייהד
אקוד ילכב ןטק ש"לד הרית 'יב ןיאד הרית הומתו .#ילכב ןויכ רתיההד #ושמ ןיאד הרית
המ "#ילכב הז ןינע לכל ןילקלקמה ירהו .ןירוטפ #ה ינש #ינינע לכד "#ינוש ןילקלקמה ןירוטפ
ונייה רבדב אוהש הכאלמ אלא השעש $רד רוטפו "לוקלק לבא וליאו .רוא ןיא הרית #ילכב
ונייה וניאד #שב הכאלמ ללכ ירשו וליפא הלי!תכל ומכ תליטנ ןיירת דועו .ה"בל $יא ל"שפא
#ושמד $רוצ תבש וריתה כ"א "לקלקל ילכב לודג ימנ ריתנ דועו .ט"המ ירה ןיבוריע 'מגב
ראובמ רתיההד רובשל לדגמה #ושמ ןיאש הרית אלו "#ילכב #ושמ לכש ןילקלקמה .ןירוטפ
אלולו אניפתמד אנימא שיד ןאכ ההגה ירבדב ילואו "ן"רה דימלתמ אלו "העוט היה בותכ
הלי!תמ אלא י"שרפ ןיאד לקלקמב #וש רויא לעו "הרות הז ףיומ ן"רה מ"הד ילכב ןטק
18
אלא תצקד ע"לי המל ראיבש ן"במרה #עטהד עקותשכד קזו!ב שי ןינב #ושמ "#ילכב והזד תיישע ירהו "ילכ #ג
הטמב לש #יירט בתכ י"שר אוהד ותלי!ת ורמגו אצמנו השוע ונראיבו .ילכ ףאד 'יעל וניאד השעמ ןמוא לבא ןויכ
השועש לכ ילכה הלי!תמ דעו ףו ןיא $ל השוע ילכ לודג ןכלו "הזמ ביי! #ושמ הכמ ט"המד 'קו .שיטפב היהי
ביי! #ושמ פ"כע "הנוב .ברל
%.
ןיאד הרית רואיבהו .#ילכב ל"נכ ןיאד הרית #ילכב תכאלמ 'יפ דוריפ וליאו "#יקל!ה המ
רוהש תא ילכה אוה לקלקמ אמלעב אלו #ש הכאלמ .ק"ודו "הלע
מ"העב 'יש ןינבב #ילכב
מ"העב 'יע $יא 'קהש ביי!מ בר #ושמ אה "הנוב ןיא ןינב בתכו .#ילכב קל!ל אהד ןיאד ןינב
#ילכב יריימ ףרצמשכ #ילכ #ינטק תושעל ילכ לבא "לודג #א רב!מ #ירנ תושעל ילכ ע"וכל
יוה .הנוב
רואיבבו תרב קולי!ה היה רשפא רמול לע $רד תרב ובתכש 'ותה רבדבד $ירצש קוזי!
תונמואו ע"וכל שי ן"במרהו .ןינב #ישודי!ב ראיב לכד $ירצש ןמוא ונקתל וניא אליממו "ילכ
ורב!משכ ז"יא ןינב #ילכב אלא תיישע ןכו .ילכ עמשמ .('דע) 'יעל 'ותב
ונייהו ינווג 'ב 'יאד ד!אה "הנוב ףוריצ הזבו "#יקל!ה ל"ייק ןיאד ןינב ינשהו "#ילכב תיישע "ילכ
הזו $ייש ריפש ונראיבש 'יעל 'יעו) .#ילכב ז"יפע ן"רה 'יש ףאד ןינבבש רומג שי ןינב "#ילכב
לבא הרית #ילכב אל $ייש ש"לד .ללכ #ש הכאלמ לוטיבד #צעד "ילכ #שה הכאלמ יוה
(.לקלקל
ז"דעו שי שרפל תרב ףרצמכד "מ"העב #ילכ ד!י ןיא #ש תיישע ילכ ירהש רבכ #ה קר "#ילכ
יוה ףוריצ הזבו "#יקל!ה ל"ייק ןיאד ןינב כ"אשמ .#ילכב רב!משכ #ירנ תושעל ילכ יוה תיישע
.ילכ
מ"מו אל ארירב יל רואיב הז ירבדב המלד "מ"העב אל רמאנ #גד ףרצמשכ #ילכ #ינטק יוה
תיישע ירהש "ילכ וישכע שי ילכ .לודג
ןכלו רתוי הארנ יל רואיב תרב אהד "מ"העב ןיאד ןינב #ילכב ושוריפ ילכד עקפומ תויהלמ
עבקנ ןויכד .ןינבב שיש ול תוביש! ילכ דצמ וניא "ומצע לוכי לטבתהל כ"אשמ .ןינבב רב!משכ
#ירנ תושעל #ירנה "ילכ #ילטבתמ ןינבל .ילכה
ימלשוריב 'יעו ןניפליד הנוב הממ וינכהש תא #ישרקה #ינדאל תמקהב השקמו "ןכשמה ןיאד
ןינב לע יבג #ילכ ש"ייע) המ #"במרהו .('יתש איבה (י"פ) $ה אללכ ןיאד ןינב לע יבג .#ילכ
ןינעהו ןויכד "ב"צ לתוכהש השענ #ישרקמ המ "#ינדאו יל #ינדאהד #ה ןיאו .#ילכ ןאכ ןינע 'כל
אהל ןיאד ןינב ירהד "#ילכב וניא השוע ילכ אלא אלא .לתוכ עמשמ לע $רד #ילכהד "ל"נה
#ניא #ילוכי לטבתהל תויהל קל! אצמנו "לתוכהמ לתוכהש אוה קר ןיאו "#ישרקה #ישרקה
ג"ע עקרק אלא ג"ע הזבו "#ילכ רמאנ ןיאד ןינב לע (לתוכ) יבג אלא "#ילכ ג"ע .עקרק
תומ!למה 'יש ןינבב #ילכב
%/
ן"במרה 'יש תומ!למב ברד רמאד לעימבד אתפוש נ"דוקב ביי! #ושמ תיא "הנוב שיד 'יל ןינב
#גו .#ילכב לאומש ל" שיד ןינב #ילכב אלו גילפ ןאכ א"כ #ושמ אוהש ןינב לכ ןכלו .והד בר
לאומשו והייתטישל אריב והל הטימבד (.זמ) 'יעל לש #יירט ביי! .תאט!
השקי 'כלו $יא ל"שפא ברד לאומשו ל" שי ןינב יכו "#ילכב יגילפ לע ה"ב ריתהש הנשמב
הציב) דירוהל ('אי יירת תויונ! ראובמו "#ריז!הלו #ש 'מגב אילתד ןידב ןינב .#ילכב
ןכא .ב ןייעמה בטיה ירבדב ן"במרה תומ!למב ירבדבו "ןאכ ן"רה הארי "(.זמ) 'יעל #ישרפמש
איגוה הטמד לש #יירט שיד עקות 'א 'תוגרד 'ג הזבו ע"וכל ביי! #ושמ הכמ 'ב "שיטפב
קדהימ הזבו יגילפ #א שי ןינב יופר 'ג "#ילכב הזבו ע"וכל אכיל ןינב מ"מו .אתיירואד ד"מל שי
ןינב הידידלד "#ילכב קדהימ רוא שי "ת"המ רואל יופרב פ"כע ד"מלו .ןנברדמ ןיא ןינב
קדהימ "#ילכב רוא פ"כע ןנברדמ הריזג אמש עקתי זאד) ביי! #ושמ הכמ יופרבו "(שיטפב
יגילפ ק"ת ג"בשרו תונבלמד הטמה ק"תד "(.זמ) ל" וליפאד יופרב ןנירזג אמש ג"בשרו "עקתי
ל" יופרבד אל .ןנירזג
עמשמו דוע ירבדב אהד "ן"במרה יירת תויונ! יריימ ןויכ "ןכלד .יופרב ל"ייקד ג"בשרכ ןיאד ןינב
#ילכב אלו ןנירזג יופרב אמש היה 'כל "קדהי ה"בל ריתהל וליפא יירת אלא .#יתב הזלד
ראבמ ןויכד "ן"במרה שישכד ול ריצ ןמ דצה בורק דאמ ןכל "עקתיש ורא ה"ב יירת #יתב ףא
#הש אמש "#ייופר לבא "עקתי יירתב תויונ! #יריתמ #ושמ ת!מש בטיה 'יע .ט"וי ירבדב
ן"במרה ז"יפלו .ז"כב א!ינ $דיאל ברל "איג לאומשו ל"ד שי ןינב ונייה "#ילכב לבא "קדהימב
יופרב וניא רוא אלא ריפשו "ןנברדמ וריתה ה"ב יירת תויונ! #ושמ ת!מש .ט"וי
הציב 'מגב 'יעו .ג והמ" (.י) אמיתד והיימעט ה"בד #ושמ ןיאד ןינב #ילכב ןיאו הרית #ילכב
וליפאו #יתבד ימנ ל"מק וריתה ןפו #ושמ ןתל!ת תויונ!ד ןיא #יתבד ן"במרה 'ישלו ."אל
הארנ אוהש והמד "שרפתמ אמיתד והיימעטד ה"בד #ושמ ןיאד ןינב #ילכב וליפא "קדהימב
ןכלו יופרב ירש הלי!תכל ל"מק "ג"בשרכו קרד יירתב תויונ! וריתה ה"ב #ושמ ת!מש "ט"וי
אלו יירתב הזו "#יתב ד!אמ ינשמ ד"מל "#ימעט שי ןינב #ילכב #ושמ קדהימבד רוא ת"המ
ןניראו יופר וטא ד"מלו "קדהימ ןיא ןינב #ילכב #ושמ ןיירתבד שישכ #הל ריצ ןמ דצה בורק
דאמ .עקתיש
לבא י"שר #ש ל"מקד 'יפ ףאד ןיאד ןינב #ילכב יראק ה"ב ןנברדמ יא ואל #ושמ ת!מש ט"וי
ראובמו "ש"ייע וליאד ד"מל שי ןינב #ילכב ןיא #וקמ ריתהל יירת תויונ! אוהד "ללכ ארויא
י"שר 'ישלו .אתיירואד ברל "השקי לעימד אתפושב אניפוקד ארמד ביי! #ושמ ירה "הנוב ל"ד
שיד ןינב $יא "#ילכב נרפי תא הנשמה יירתד ונכראהו .תויונ! הזב דוע) 'יעל י"שר 'ישב ןינבב
.(#ילכב
רקיעבו .ד המ ל"ד ן"במרהל ן"רהו שיש אגרד תעצוממ ןיב יופר ןיבל ונייהד "עקת "קדהימ
#יקלו! 'ותה ראובמכ .ז"ע #הירבדב ןאכ ברד 'יפש לאומשו וביי!ש הטימב לש #יירט יריימ
עקתב וליאו .ש"ייע אבא 'ר אנוה 'רו רב איי! וריתהש הטימב לש #יירט כ"ע יריימ יופרב
ראובמכ איגוב והניאד (.זמ) 'יעל ירמאד ג"בשרכ #אד היה יופר השקיו .רתומ כ"א 'כל אנמ
והל #ש 'מגהל ברד לאומשו יגילפ לע אבא 'ר אנוה 'רו רב #ש 'ותהו .איי! וראיב ('זמ) #ושמ
אטישפד #אד 'מגהל עקתב ביי! יופרב "תאט! רוא פ"כע #גו .ןנברדמ ראובמ #הירבדמ #ש
שיד קר תוטיש 'ב תעד "איגוב בר לאומשו עקתבד ביי! תאט! יופרבו רוא ןכו "ןנברדמ תעד
אתיירבה הנקד הרונמ #גו תעד ק"ת תונבלמד אבא 'ר 'ישו .הטמה !"בהרו ג"בשר 'ישכ יופרד
רתומ עקתבו "הלי!תכל רוא כ"או .ןנברדמ $יא #וקמ ללכ הגרדל ירהד .תעצוממ ברל
לאומשו וליפא יופר רוא אבא 'רלו "ןנברדמ !"בהרו וליפא עקת וניא ביי! .אתיירואדמ
&0
#גו תוטשפ תטיש י"שר שיד (.זמ) 'יעל קר יופר "תוגרד 'ב ונכראה 'יעלו) .עקתו רואיבב איגוה
#ש תעדל (.י"שר
הנהו הז יאדו עקתד ביי! תאט! ראובמכ "ע"וכל מ"כב 'מגב כ"עו .('!לק "'בכק "'זמ)
אתגולפה ןינבד #ילכב יריימ ד"מלו .יופרב שי ןינב וליפא "#ילכב יופרב אליממו .ביי! !כומ
ה"בש וריתהש יירת תויונ! ל" ןיא ןינב .#ילכב
ןכלו אטישפ 'ותה והל לכד #יארומאה אריב והל ןיא ןינב א"אד .#ילכב וקל!יש לע .ה"ב
השקוהו #הל $יא ביי!מ בר לעימב אתפוש נ"דוקב #ושמ וכרצוהו .הנוב קל!ל לכד אתגולפה
ןינבד #ילכב אוה לבא "יופרב עקתב יאדוב שי ןויכ "ןינב אוהש ןינב .רומג
ן"במרה 'ישלו .ה ברד לאומשו ל" שי ןינב ביי!ו "#ילכב קדהימב וליפא אל 'כל 'קי "עקת
רמאד ('!לק) 'קל 'מגהמ בר הריכ הריכ הטמשנש ת!א היתוכרימ רוא הלטלטל הריזג אמש
אהו "עקתי וליפא אל עקת אלא קדהימ אמלעב ימנ ביי! .ע"צו "ברל
ה"דות לול לש כ"שמ .ןילוגנרת אלד ביש! לאומש 'יל הנוב #ושמ אלד ביש! יאהל !תפ יושע
ינכהל רמאקד (.ומק) 'קלמ 'קו .איצוהלו "שה תוטישפב ורזגד תיישע בקנ תיב! וניאש)
יושע ינכהל וטא (איצוהלו תיישע בקנ לולב לש ןילוגנרת יושעש ינכהל אריוא יקופאלו
.אלבה
א"שרהמה 'יתו איגוהד #תה פ"כעד 'קו .ברכ ראובמ ןייגוב לאומשלד ףא ל"ד וניאש יושע
ינכהל איצוהלו ביי! #ושמ הכמ שיטפב וטושפבו) #ושמ אוהש רמג תיישע #ג 'כלו "(לולה בר
הדומ היהד $ייש בוי! 'יב הכמ שיטפב קר ל"ד המודש #ג .הנובל
%/
כ"או המל וכרצוה 'קל
רמול ביי!ד לע תיישע !תפ לולב #ושמ אוהש יושע ינכהל אה "איצוהלו #ג אלמלא היהש
יושע ינכהל איצוהלו היה ביי! פ"כע #ושמ הכמ ירהש "שיטפב אוה רמג תיישע .לולה
ל"שרהמו #גד 'ית לאומשל יושע ינכהל אריוא יקופאלו אלמלאו "'קל 'ירמאדכ "אלבה ןכ אל
היה ביי! #ושמ הכמ ל"צו .שיטפב ןיאד תיישע בקנה רמג תיישע לולה #אד) היה בש!נ רמג
תיישע לולה כ"א המ יל #א שי ול תוביש! לש קר "(!תפ ביי! #ושמ רמג תיישע אלא .!תפה
ל"ד לאומשל !תפד הזכ וניאש יושע אלא ינכהל אריוא יקופאלו אלבה אל ביש! !תפ א"כ
בוי!ל הכמ אלו "שיטפב בוי!ל .הנוב
תעדלו א"שרהמ הארנ בשייל #נמאד ןכ לאומשל ביי! #ושמ הכמ שיטפב ףא ל"ד וניאש יושע
ינכהל #ושמו "איצוהלו אוהש רמג תיישע לבא .לולה ז"יא אלא בקנב ןושארה ובש רמגנ
לבא .לולה ברל יושעד ינכהל בוי!הו "איצוהלו #ושמ תיישע כ"א "!תפ ביי! לע לכ בקנ .בקנו
איגוהו איתאד 'קלד ברכ טקנ ורזגד "תמאה וטא לכ #יבקנה אלו "לולבש קר וטא בקנה
.ןושארה
19
א"רגהלו ביי! !"רלו "#יתש יכדרמהו תבכרמהו הנשמה ןויכ אוהש הנוב אליממ הז עיקפמ וניאש הכמ "שיטפב
לכ ד!א י"פע נ"שמכ "וכרד .'יעל
&%
הנהו .ב ה"ד .גק) 'ות ובתכ (אמלשב תתגולפד בר לאומשו תתמב לעימבו אתפוש אניפוקב
ארמד אוה #א ביי! לע ןינב לכ התעמו .והד ע"לי ברל בקנד לולבש יושע ינכהל איצוהלו
ביי!ו #ושמ #א "הנוב הנוכה ז"יעד יוה הנוב לכ והד אלא ברד #גד 'ימעטל ןינב לכ והד ביש!
ד"וא .הנוב ןויכ ל"ד ברל אוהש יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב .רומג
דצהו ןושארה היה 'כל ארבתמ לאומשלד "ל"שרהמה 'ישל כ"ג !תפה יושע ינכהל אריוא
יקופאלו אלבה לבא ןיא הנכה האצוהו וזכ וביש!מ !תפ ןינעל הנוב א"כ ןינעל הכמ "שיטפב
היהו ל"שפא #ושמ אוהש ןינב לכ #גו "והד בר הדומ קר "הזב ל" #גד לע ןינב לכ והד ביי!
#ושמ .הנוב
לבא א"א רמול ןכ ירהש ובתכ (.גק) 'ותה ןויכד ברלש בקנ לולבש יושע ינכהל "איצוהלו
א"א דומלל ונממ ןינעל אלא "!דוק ןניפלי !דוק תתממ לעימו אתפוש אניפוקב ארמד ווהד
ןינב לכ #או .והד אתיא ןהד ברל ןהו לאומשל בקנ לולבש יושע ינכהל איצוהלו אלא הנכהד
האצוהו וזכ יביש! ןינב לכ יגילפו "והד #תטישל #א ןינב לכ והד ביש! כ"א "הנוב ריפש לכונ
דומלל !דוק אוהש) כ"ג ןינב לכ תיישעמ (והד בקנ אלא .לולב כ"ע ל" ברלד 'ותהל ל"ד
אוהש יושע ינכהל ראובמכ "איצוהלו יוה "(.ומק) 'קל ןינב ןכלו "רומג א"א דומלל ונממ ןינעל
.!דוק
דוע .ג ע"לי יהנ "לאומשל ל"ד וניאד יושע ינכהל איצוהלו וניאו ןינב רומג תיישעד יא "!תפ
הדומ לאומש אוהש ןינב לכ והד פ"כע אלו) ליק ד"וא "(!דוקמ לאומשל אלד ביש! !תפ ןיא
#ש ןינב #גו .ללכ ןאכ דצה ןושארה היה ארבתמ ל"שרהמ 'ישל #גד לאומשל אוה יושע
ינכהל איצוהלו אלא האצוהד הנכהו וזכ אל יג והב וביש!הל .הנוב
שי 'כלו איבהל היאר רמאקד (.ומק) 'קל 'מגהמ ביי!ד 'מגה לע תיישע בקנ לולב #ושמ יושעש
ינכהל אה "איצוהלו ואל יאה אמעט אל היה ירהו "ביי! תעדל א"שרהמ איגוה #תהד איתא
ירהו "ברל בר ביי!מ לע ןינב לכ אלא .והד כ"ע #אד וניא יושע ינכהל #ג "איצוהלו ןינב לכ
והד אל לבא .יוה דבלמ ל"שרהמלד ז"יא הידידלד "היאר איגוה רשפא 'קלד איתאד "לאומשל
תמאב #גד א"שרהמל אכיל יהנד "היאר איגוהד ברכ 'קלד המב ל"ד בקנד לולבש יושע
ינכהל לבא "איצוהלו אמש אל איתא המב 'יתוכ ל"ד ןינבד לכ והד ביש! .ןינב
דוע היה רשפא איבהל היאר ירבדמ 'כל ה"ד) 'ותה #אד "ל"נה (אמלשב אתיא #גד בקנ
וניאש יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד כ"א "פ"כע אנמ והל ברלד 'ותהל בקנ לולבש
יושע ינכהל איצוהלו ןכלו) ןיא דומלל ונממ אמש "(!דוקל הדומ בר לאומשל וניאד יושע
ינכהל מ"מו "איצוהלו ביי! וילע #ושמ ןינב לכ אלא .והד כ"ע #אד וניא יושע ינכהל "איצוהלו
#ג ןינב לכ והד אל .יוה
לבא #ג היאר וז שי אטישפד "תו!דל והל ברלד 'ותהל יוה יושע ינכהל #אד "איצוהלו אל ןכ
איגו ןאמא (.ומק) 'קלד .היימרת
&0

לבא שי 'כל עירכהל רבדה ירבדמ ה"ד) 'ותה ובתכש (לבא אתיימקמד אתיירתבו אל ןניעדי
#או .אתעיצמ אתיא וליפאד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו יוה פ"הכל ןינב לכ #גו "והד לאומש
אל גילפ לע כ"א "הז ןויכ ןניעדיד אתיימקמ אתיירתבו ברד ביי!מ לע ןינב לכ אליממ "והד ןניעדי
20
ןכא הי!ד וז איה לבא .א"שרהמל ל"שרהמל ל"שפא איגוהד יריימ 'קלד ןינעל בוי! הכמ הנוכהו "שיטפב
יושעד ינכהל איצוהלו הדימב תקפמה בוי!ל הכמ לבא "שיטפב ןינעל הנוב #לועל אל ביש! וניאו "!תפ אלא
ןינב לכ .והד
&&
יאמו .אתעיצמ ירמאק אלא .'ותה כ"ע #אד וניא יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) (לאומשל
וניא בש!נ ןינב ןכלו "ללכ אתיימקמ אתיירתבו אל ווה ןניעדי ביי!מד בר #ושמ הנוב "אתעיצמב
יוהד ד" הדומד בר וניאד יושע ינכהל אלו "איצוהלו ביש! ןינב .ללכ
לבא א"שרהמב 'יע אלש ןכ 'יפ ירבדב אלא "'ותה בתכ תנוכד שיד 'ותה #וש ארב רמול
אלד ןניפלי אתעיצמ עמשמו "$ניאמ ונייהד ארב ןמ ץו!ה עמשמו .אמלעב א"שרהמהד ל"
#גד #א וניא יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד ריפשו "פ"כע היה $ירצ דומלל אתעיצמ
אתיימקמ אלא "אתיירתבו שיש וזיא ארב ןמ ץו!ה .וכירצהל
יטומ 'בהו #רוטש י"נ ה!ד היארה ירבדמ ןפואב 'ותה #לועלד "ר!א אמיא $ל #גד #א וניא
יושע ינכהל איצוהלו יוה ןינב לכ והד אתיימקמו "פ"כע אתיירתבו ביי!מד בר ןינבב לכ והד
ןניעדי ביי!מד #ג אלא .אתעיצמב תנוכד ירה 'מגהד 'ותה השוע אתוכירצה #ג "לאומשל
לאומשלו אל ןניעדי אתעיצמ אתיימקמ יהנד "אתיירתבו ןניעדיד ל"ד לאומשל אתיימקב
אתיירתבו !"יאד לע ןינב לכ לבא "והד היה ד" הדומד לאומש ברל בקנד לולבש יושע ינכהל
יוהו "איצוהלו ןינב ןוכנו .רומג .דאמ
פ"כע .ד אה תהימ !כומ $ותמ ירבד #אד 'ותה יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) יוה (ברל ןינב
לבא .רומג #א וניא יושע ינכהל איצוהלו ל"דכו) ןיא (לאומשל ונל ערכה רומג #א וניא ןינב
ד"וא "ללכ יוה ןינב לכ ונאבהו "והד תויאר 'ג וניאד ןינב וליפאו "ללכ אל ןינב לכ .#וני!דו "והד
הנהו .ה השק אתוכירצהמד ןייגוב עמשמ #תתגולפד לולב לש ןילוגנרת איה ןיעמ #תתגולפ
תתמב לעימבו אתפוש אניפוקב וליאו "ארמד ד"יפל אוה 'ותה אתגולפ תר!א "ירמגל
תתמבד לעימו אתפוש מ"דוקב יגילפ ןינבב לכ תיישעבו "והד בקנ לולב לש ןילוגנרת יגילפ #א
יושע ינכהל איצוהלו יוהו) ןינב וא (רומג וניא יושע ינכהל .איצוהלו
לבא תמאב אוה א!ינ נ"שמפל תטישד 'יעל אתוכירצהד 'ותה הניא דצמ רקיע תתגולפ בר
אלא "לאומשו דצמ רקיעד .ר!א תתגולפ בר לאומשו אוה יא יג ןינבב לכ ל"נלו ( .והד ףיונ
יגילפד #ג ינידב תיישע אלא ( .!תפ י"עד וקל!נש $נהב ינווג 'ג ונועימשה שודי! ףונ ע"וכלד
צ"יא ןינב .ק"ודו "#יתב
דוע .ו ע"לי $הל דצ #אד בקנה לולבש אל ביש! יושע ינכהל איצוהלו וניא בש!נ ןינב "ללכ
ירהו ש"מ !דוקמ ביש!ד ןינב לכ ראובמכ "והד ה"ד) 'ותב אמשו .(אמלשב ז"נעל !דוק רומ!
תיישעמ בקנ לולב לש ןויכ "ןילוגנרת ופוד ותואלמל דתיב היהיו ףיומ לע כ"אשמ .ןינבה
תיישע בקנ !נית "לולב #א יושע ינכהל איצוהלו כ"א שי #ש תרות !תפ יוהו ןינב לבא "רומג
#א ןיא #ש תרות !תפ כ"א וניא ףיומ #וש רבד ןינבב ז"יאו ןינב וליפאו "ללכ ןינב לכ והד אל
.יוה
תטיש !"ר #"במרהו תקול!מב בר לאומשו
#"במרה י"פ) קפ (!"יה לאומשכ תתמד ביי! #ושמ הכמ וטושפבו "שיטפב #ושמ #גד 'ר
ןנ!וי ל" ןכ ןכו "ןייגוב ל" ל"בירל וליאו .('הע) 'יעל השוע בקנ לולב לש ןילוגנרת (ב"יה)
לעימו אתפוש אניפוקב ארמד קפ (א"יה) ברכ ביי!ד #ושמ וטושפבו "הנוב #ושמ ברד
לאומשו הכלה .ברכ
&)
וטושפבו ןכש #ג תעד איבהש "ף"ירה בר '!מ לאומשו השועב בקנ לולב לש #ילוגנרת לעימבו
אתפוש עמשמו "נ"דוקב אתכלהד ברכ ומכ לבא .מ"כב טימשה אה #ושמ "תתמד $מש לע
המ איבהש הריכ 'פב 'יעל אה ל"בירד תתמד ביי! #ושמ הכמ ראובמו .שיטפב תתמבד קפ
יוהד הכמ השועבו "שיטפב בקנ לעימו אתפוש יוה .הנוב
&%
אלא השקד אתוכירצהמד דיבעד ראובמ 'מגה תתמד אוה רתוי $רד ןינב השועמ בקנ לולב
לש השועו "ןילוגנרת בקנ רתוי ימד ןינבל לעיממ אתפוש אניפוקב כ"או "ארמד פ"שמפל
#"במרה תתמד יוה הכמ אלו "שיטפב ל"וה "הנוב רמול ש"כד השוע בקנ לולב לעימו אתפוש
.מ"דוקב
#ידקנו .ב ירבד 'יעד !"ר ןייגוב ראיבש אמעט ברד לאומשדו תתמב ברד ל" אוהד $רוצ
ןינב לאומשו ל" אוהד הכמכ ילכ
&&
שיטפב תוושהל תיישעבו "ותומימקע לול ראיב ברד ל"
ןויכד #ושמד ריוא אוה ןינבל לאומשו "ימד ל" אוהד !תופכ הפ ילכב יוהד הכמ .שיטפב
לעימבו אתפוש נ"דוקב ראיב יגילפד יא שי ןינב #ילכב וא ןיא ןינב הנהו .#ילכב הממ דיבעד
אתוכירצ 'מגה קר ןינעל הנוב אלו ןינעל הכמ עמשמ 'כל "שיטפב #תתגולפד קר ןינעל .הנוב
ונאבהו ירבד 'יעל #ישרפמה .הזב
&)
לבא ירבדמ !"ר $יראהש תרבהב לאומש 'יש כ"ג עמשמ
יגילפד ןה יא ימד הנובל ןהו יא ימד הכמל לכבו .שיטפב $נהמ 'א תלת יגילפ יא ימד הנובל #גו
יא ימד הכמל .שיטפב
השקו כ"אד שי תותגולפ 'ב אד! "איגוב יא ימד דועו "הנובל יא ימד הכמל אל 'מגבו .שיטפב
עמשמ .ןכ
דועו כ"אד ק"מ יאד 'מגה בר 'יעמשא אה תתמד א"וה #ושמ אוהש $רד ןינב לבא תיישעב
בקנ אמיא הדומ ירהו "לאומשל 'יל יהנ א"והד תיישעבד בקנ וניא המוד הנובל לבא ת"כיהמ
הדומד בר 'יב המודד הכמל .שיטפב
דוע ע"לי יבגד תתמ תיישעו בקנ ראיב !"ר יאמא המוד הכמל וליאו "שיטפב יבג לעימ אתפוש
נ"דוקב אל ראיב א"כ ט"מ !"יא #ושמ הנוב ןיאד) ןינב .(#ילכב
הארנו ל"ד !"רל לכד $נה תוכאלמ 'ג שי דצ #תומדל דצו "הנובל #תומדל הכמל .שיטפב
אטישפו ג"הכבד 'מגהל $ירצ וכיישל ד!אל אלו "תובאהמ ק"ומ 'יעו .#הינשל תתגולפ ('ב) הבר
ברו ףוי שכנמב הקשמו יא ביי! #ושמ שרו! וא #ושמ השקמו "ערוז והל ייבא יאמאד אל
ביי!תי #ושמ קימו "#הינש לבא .אישוקב הארנ תעד !"ר מ"מד תעד הבר ברו ףוי ןיאד
וביי!ל אלא #ושמ ת!א ינשמ ןכו .תובאה תעד #"במרה קפש שכנמד ביי! #ושמ "שרו!
הקשמו #ושמ אלדו "ערוז ייבאכ שיד וביי!ל #ושמ אלא) .#הינש $ירצש ןייעל המ ונעי תייארל
ייבא רמוזמ $ירצו (.#יצעל
21
לבא תומ!למב 'יע תמאבד 'יפש תעד ף"ירה והלוכד #ושמ הכמ שיטפב ןיאד ןינב ונייהו) .#ילכב י"פע תטיש
ן"במרה #ש ברד לאומשו אריב והל שי ןינב אלו "#ילכב ל"ייק אלו (.והייתוכ איבה ף"ירה תתגולפ בר לאומשו
עירכהל ברכ א"כ #צעל ןידה .ביי!ד
22
#יופדבו #יר!א דיגמהו ."ןבא" 'יגה הנשמ איבמ #שב !"ר הכמד שיטפב ונייה הכמש ילכב וא .ןבאב
23
א"רגהד שרפמ ע"וכלד ביי! #ושמ הכמ שיטפב יגילפו #א ביי! #ושמ הנוב יכדרמהו .כ"ג יאד 'יפ ביש! הנוב
אליממ וניאד הכמ תבכרמהו .שיטפב הנשמה לכד 'יפ ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א !"יא #ושמ הכמ .שיטפב
&*
והזו יגילפד בר ברד "לאומשו ל" רתויד שי תומדל $נה ןכלו "הנובל 'ג יביש! תודלות .הנובד
הזבו דיבע יאד "אתוכירצ 'מגה בר 'יעמשא א"וה "תתמב אקוד תתמ יוהד $רד ןינב לבא
תיישע בקנ וניאד $רד וניא "ןינב המוד כ"כ כ"או "הנובל שי עירכהל $דיאל איג ביי!ד #ושמ
הכמ לבא .שיטפב אה אטישפ תהימ !"יאד #ושמ ןכו) .#הינש שרופמ ירבדב !"ר תלי!תב
ברלד "איגוה ביי! #ושמ הנוב לאומשלו "אקוד #ושמ הכמ שיטפב (.אקוד
הארנו ל"ד "דוע !"רל ומכד תתמד אוה $רד" רתוי "ןינב א"שמכ "#לוכמ $כ "'מגב אוה
רתויה $רד הכמ ומכו "שיטפב ראיבש !"ר אוהד הכמכ ילכ וא) ויר!או .שיטפב (ןבא תיישע בקנ
לולב לש רמאד "#ילוגנרת אוהד 'מגה ימד" ידבעד "ןינבל לבא "אריואל ודגנכ הכמל" שיטפב
ןושלכ) "ימד המודש (!"ר תיישעל !תפ ילכב יוהד רמג הכאלמ א"אש וליאו .וריז!הל לעימ
אתפוש אניפוקב ארמד אוה קו!רה יוהו "ןינבמ רדגב ןינב לבא .#ילכב $דיאמ אוה #ג קו!רה
הכממ ןויכ "שיטפב רשפאש .ודירפהל
איגוהו שרפתמ הלי!תד "$כ דיבע אתוכירצ אבילא ברד תתמד אוה רתויה המוד הנובל
אוהש) $רד ויר!או (ןינב השוע בקנ ימדד) ויר!או (ןינבל לעימ מ"מו .אתפוש ל" ברל והלוכד
ללכב ודגנכו .הנוב גילפ לאומש ל"ו אלד איעבמ לעימ אתפוש נ"דוקב רתויד שי ותומדל
הכמל ןויכ "שיטפב אוהש קו!ר הנובמ ןיאד ןינב אלא "#ילכב וליפא השוע בקנ לולב לש
תמאבש "#ילוגנרת ימד מ"מ "ןינבל ל" לאומשל שיד ותומדל רתוי הכמל ונייהו "שיטפב כ"ע
#ושמ ימדד הכמל שיטפב המודש תיישעל !תפ ילכב אלו .ל"נכו אלא "דוע וליפא יוהד "תתמב
$רד גילפ "ןינב לאומש ל"ו ובוי!ד #ושמ הכמ כ"עו "שיטפב #ושמ אוהש $רד הכמ "שיטפב
הכמש נרוקב לע ןבאה .ק"ודו "ותתל
הארנו .ג #גד #"במרה ליזא !"ר 'ישב וכרדכ ןכלו "מ"כב ףא #"במרהד קפ לאומשכ תתמד
ביי! #ושמ הכמ #ושמ "שיטפב יכהד ל" #ג ןנ!וי 'רל ז"יא "ל"בירו רתו פ"שמל השועב בקנ
לולב לש #ילוגנרת לעימבו אתפוש אניפוקב ארמד ברכ ביי!ד #ושמ ףאד .הנוב תתמד אוה
רתוי $רד ןינב לבא "#הינשמ אוה #ג רתוי $רד הכמ לכבו .שיטפב שי 'א הערכה "תר!א
תתמבו הערכהה איה רתויש אוה $רד הכמ השועבו "שיטפב בקנ לולב לש #ילוגנרת לעימבו
אתפוש אניפוקב ארמד הערכהה איה רתויש המוד #"במרהו) .הנובל יבג 'ימעטל שכנמ
הקשמו (.ל"נכו
הנהו .ד ףא #"במרהד י"פ) קפ (ד"יה השועהד בקנ לולב הרואל ביי! #ושמ "ברכו "הנוב
מ"מ קפ #ש השועהד (ז"טה) בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ הכמ
רתויבו .שיטפב השק הינימ 'קלד ג"כפ) קפ (א"ה השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת ינכהל
איצוהלו ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
א"גמהו "ר) ג"כפבד 'ית (ד"יש יריימ לולב ןיאו "שולת ןינב ףאו) .#ילכב לעימבד אתפוש
אניפוקב ארמד קפ ביי!ד #ושמ ירה "הנוב שיד ןינב $ירצ "#ילכב קל!ל כ"שמכ #ינושארה ןיב
תיישע #ילכ ןינבל ןכלו (.#ילכב !"יא א"כ #ושמ הכמ אלא .שיטפב מ"מד השק ל"והד
#"במרהל י"פב ריכזהל ביי!ד #ג #ושמ הכמ .שיטפב
לבא נ"שמפל #"במרה 'ישד א"אד וביי!ל #יכירצו "#ינש עירכהל ימל המוד "א!ינ "רתוי
רבו!מבד ןויכ $יישד וביי!ל #ושמ !"יא "הנוב #ושמ הכמ קרו .ברכו "שיטפב שולתב א"אד
וביי!ל #ושמ אוה "הנוב ביי!ד #ושמ הכמ .שיטפב
מ"מו השק פ"שממ י"פ) השועהד (ז"טה בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ
הכמ ירה .שיטפב וליפאד ןינבב ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
&+
לבא הארנ #"במרהד קדקד השועהד בקנ לולב לש ןילוגנרת הרואל ביי! #ושמ ונייהו "הנוב
הרואל ימדד "אקוד תיישעל לבא .ןול! השועה בקנ ןינבב ינכהל לבא "איצוהלו וניא "הרואל
אל ימד ובוי!ו "ןינבל #ושמ הכמ .שיטפב
הארנו #"במרהד דמל #יקולי! הלא $ותמ ןייגובד .תויגוה פ"כע ראובמ ברלד ובוי! #ושמ
הנוב ונייהו "דו!ל כ"ע רבו!מב ירהד ןיא ןינב #ילכב פ"שמכ) #"במרה ומצע "$דיאמו .(מ"כב
ןנירמא (.ומק) 'קל 'מגב וראד תיישע בקנ ףא "תיב!ב וניאש יושע אלא וטא "איצוהל תיישע
בקנ לולב לש יושעד "ןילוגנרת ינכהל הנהו .איצוהלו תמאב רבדה קו!ר ורזגיש תיב! וטא
#ניאד "לול #ימוד ז"לז ןכא "ללכ #"במרה ג"כפ) ראיב (#ש כ"שמב "הז ל"זו השועה בקנ
אוהש יושע ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולבש ןילוגנרתה ז"רה 'וכ ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
$כיפל ורזג לע לכ בקנ וליפא היה יושע איצוהל דבלב וא ינכהל דבלב אמש אובי תושעל בקנ
ןיביי!ש וילע ראובמו .ל"כע הריזגהד אל התיה וטא לול אלא "דבל וטא תיישע בקנ ינכהל
איצוהלו טקנ 'מגהו .ללכב לול לש ןילוגנרת אמגודל .אמלעב
&*
ירהו #א אתיא בוי!הד לולב
לש #ילוגרנת וניא אלא רבו!מב #ושמו אלו "הנוב כ"א "שולתב המל ורזגי אוהש "תיב!ב שולת
ש"לו וטא "הנוב 'יב רבו!מ $יישד אלא .הנוב 'יב כ"ע לכד בקנ וליפא שולתב יושעש ינכהל
איצוהלו ביי! וילע #ושמ הכמ ןויכו .שיטפב טקנ 'מגהד לול לש #ילוגנרת כ"ע "אמגודל #גד
לולב $ייש בוי! ףאו .הז ל"ייקד ברכ בוי!הד לולב #ושמ לבא "הנוב ונייה לבא "רבו!מב שולתב
ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
&+
ףד] ג"ק [א"ע
הז ללכה ק!ד 'וכ אזיפק י"שר .אבקב י"פע 'יפ ותטיש הנשמב ותכאלמד תמייקתמ הנוכה שיד
#ימייקמש ותוא נ"הו "$כ ק!ב אזיפק אבקב ףא ותעדש ףיוהל לבא שי #ימייקמש ותוא $כ
ןכלו .ביי!
ק"קו עמשמד הזד 'מגהמ ללכה אב תוברל אה ק!ד אזיפק וליאכו "אבקב וניא שרופמ
ירהו "הנשמב הנשמה אידהב רמאק לכד הכאלמהש תמייקתמ י"שרפו "ביי! תמייקתמד #וקמב
ונייהד "ר!א #יר!אש #ימייקמ ותוא .$כ
לבא .ב #"במרה 'יש ט"פ) ג"יה מ"מ 'יעו ותכאלמד (#ש תמייקתמ תבשב הכאלמהש 'יפ
דומעת $שמל ןכלו "תבשה #א עבצ רבד עבצהו אל דומעת תבשב כ"א .רוטפ המ הז ןינע ק!ל
אזיפק .אבקב
24
אלא ע"צד ירבדמ ראבמד ('ומק) 'מגה תעד ד"מה רתומד ףיוהל לע בקנ לש תיב! #ושמ לולבד אל יתא
יפוואל #ושמ אש!יר .ש"ייע
25
יכהדא היה ל"שפא טקנד 'מגהד בקנ לולד אמגודל איתא לבא "לאומשכ ברל הריזגה איה וטא ראש #יבקנ
#ייושעה ינכהל ןפואבו .איצוהלו ר!א הריזגהד "תצק איה וטא לכ #יבקנה #ייושעה ינכהל ןיב "איצוהלו #א
#בוי! #ושמ הכמ שיטפב ןיב #א #בוי! #ושמ #"במרהו .הנוב ג"כפב אל רמא השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת
ביי! #ושמ הכמ אלא "שיטפב השועהד בקנ יושעה ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולב לש #ילוגנרת ביי! #ושמ הכמ
$שמנו "שיטפב ר!א טקנד 'מגה אמגוד לבא "וז בקנ לולבש ןויכ אוהש יושע הרואל ימדו הנובל הז עירכמ ובוי!ש
#ושמ הנוב אלו #ושמ הכמ המל "שיטפב ל"ייקד מ"מו .ברכ תוטשפ ירבד #"במרה עמשמ בוי!הד לולב ומצע
אוה #ושמ הכמ כ"עו "שיטפב ירבדכ א"גמה יריימד לולב וניאש .רבו!מ
&,
ז"נבאהו #"במרהד 'ית !"ר 'יפכ 'פי ןכו א"בטירה 'יפ #שב ק!ד "ג"הר אזיפק אבקב ונייה
השעש תותנש תקיק!ד .ילכב תותנשה רשפא אלש דומעת הברה מ"מו "ןמז ןויכ תמייקתמש
תבשב .ביי!
לבא א"בטירב עמשמ שודי!הד תקיק!ב תותנש #ושמ אוהש ןינב כ"אד 'קו "עורג וניא ןינע
אהל ותכאלמד אל "תמייקתמ י"שרפל אלו .ן"במרה 'יפל
ל"צו ותעדל הנשמהד יתרת אד! "רמאק הזד ללכה לכד השועה ונייה "הכאלמ וליפא הכאלמ
העורג הזו "ביי! "הלקו אב תוברל ק! אזיפק אבקב ונייהד תקיק! דועו .תותנש לכמד "רמאק
#וקמ ןניעב הכאלמהש #ייקתת דע ףו .תבשה
הלי!תד "ונייהו רמאק הנשמה ביי!ד וליפא לע הכאלמ הנטק והזו .העורגו ללכה לכד השועה
אלא .הכאלמ ירהש $רדה איה הכאלמש העורג תאזכ הניא תדמוע #ימיל ןכלו "#יבר הפיומ
הנשמה פ"כעד "יאנת היהת תמייקתמ .תבשב
.ג א"רגה א"ונשב ןפואב 'יפ ר!א ןניעבד היהיש ותעד #ייקל ותוא $כ לכ תבשה אלו ףיוהל
וילע דע ר!א ומכו "תבשה ק! אזיפק אבקב ףאד ותעדש ףיוהל וילע ר!א תבשה מ"מ ביי!
ןויכ ותעדש המייקל $כ ראובמו .תבשב וליאד היה ותעד ףיוהל וילע תבשב אל היה ביי! דע
רומגיש לכ .הקיק!ה
הז 'כלו ןיעכ י"שרפ ותכאלמד תמייקתמ ונייה #ימייקמש התוא $כ ןיאו ןיפיומ אלא "הילע
י"שרד ל" וניאד יולת הידידב אלא יג #יר!אש #ימייקמ ותוא א"רגהו "$כ אילתד 'פמ "הידידב
ןניעבד אוהש ומצע ותעד המייקל $כ פ"כע $שמל .תבשה
המ 'קו ןיב הז ןיבל בתוכ #ש ןועמשמ ןנירמאד לוכי 'קל !"יא דע בותכיש לכ #שה ראובמד 'וכ
אידהל ןויכד בתכש תויתוא 'ב ביי! ףא "דימ ותעדש ףיוהל וילע בותכלו לכ יאדובו "#שה ונייה
התואב .תבש
אמשו קר תכאלמב הכמ שיטפב רמאק לכד "א"רגה ןיאש ותעד המייקל $כ $שמל תבשה אל
ביש! רמג לבא .הכאלמ אוה הנשמהד "ק!וד עמשמ אוהד ללכ לכב .תוכאלמה
ינאשד "הארנו ק! אזיפק לכד "אבקב הקיק! תלטבמ תא ןכלו "הינפלש וליא היה ותעד
ףיוהל וילע תבשב היה בש!נ ןיאש הקיק!ה תמייקתמ ירהש .ללכ התוא הקיק! אזיפקד
ףכית לטבתת $שמב .הלועפה
ז"יפלו רקיע תרב א"רגה אוה לע $רד תרב ןניעבד "#"במרה #ייקתתש הכאלמה דע ףו
אלא "תבשה #"במרהד יריימ הכאלמב לטבתתש ןוגכ "הילאמ עבצש רבדב וניאש "#ייקתמ
וליאו א"רגה ףיומ #גד #א הכאלמה לטבתת י"ע $שמה הלועפה המצע ז"יא הכאלמ
תמייקתמה .תבשב
התעמו .ד ל"י דוע #"במרהד שרפמ אה ק!ד אזיפק אבקב לע $רד קק!ש "א"רגה אזיפק
ותעדו ףיוהל אוהו "וילע $ייש שממ אנידל ןניעבד 'ינתמד ותכאלמ הנשמהד "תמייקתמ רמאק
ןניעבד הכאלמהש דומעת דע ףו #או "תבשה לטבתת הילאמ ינפל ףו תבשה כ"שמכו .!"יא
#"במרה ןינעל הפיומ 'מגהו .עבוצ ןושלמד הז" ןניברמ "ללכה #גד אנוגב הכאלמהש אל
לטבתת הילאמ אלא י"ע $שמה הלועפה המצע כ"ג ז"יא הכאלמ .תמייקתמה
&-
לכלו .ה #ישוריפה #"במרהד 'ק טימשה $ה רויצ ק!ד אזיפק .ע"צו "אבקב
רדגב הכמ שיטפב
הז ללכה ק!ד 'וכ אזיפק הנה .אבקב תטישל י"שר ר"שו ל"ד ד"מלד ןיא ןינב אכיל "#ילכב
קולי! ןיב ןינב רומג ןינבל ברו) .תצק ביי!ש לעימב אתפוש נ"דוקב #ושמ הנוב ל" שיד ןינב
כ"א (.#ילכב ק! אזיבק אבקב כ"ע ובוי! #ושמ הכמ אלו "שיטפב #ושמ כ"אא) .הנוב קו!דנ
איגוהד ןאכ איתא ד"מכ שי ןינב (.#ילכב
הזו שודי! ףאד אוהש ומצע ותעד ףיוהל לע מ"מ "אזיפקה ןויכ #יר!אש #ימייקמ ותוא $כ
ביש! רמג הכאלמ ביי!תהל #ושמ הכמ .שיטפב
ע"ליו .ב י"שרפ (.גע) 'יעלד הכמד שיטפב ונייה המ הכמש נרוקב לע ןדה תעשב רמג
עמשמ 'כלו .הכאלמ וליאד תואכהב הכהש לע ילכה #דוקמ !"יא #ושמ הכמ !"יאד .שיטפב
דע #יייש תא ותכאלמ י"ע האכה לע ירה "השקו .ןדה #ג #דוק עיגהש האכהל הנור!א לע
ןדה ירה עיגה בצמל לש #יר!א #ימייקמ ותוא שוכמבו "$כ ןור!אה לע ילכה ומצע #ג אוה
ומצע ומייקמ המלו "$כ אל ביי!תי ז"ע #ושמ הכמ אימוד "שיטפב ק!ד אזיפק ירהו .אבקב
#ירבד המד "ו"ק ק!ב אזיפק אבקב אוהד ומצע אל #יי תא ותכאלמ ותעדש "ללכ ףיוהל
מ"מ "וילע יוה הכמ שיטפב ןויכ #יר!אש #ימייקמ ותוא לכ "$כ ןכש שוכמבש ןור!א לע ילכה
אוהש ומצע ומייקמ ל"והד "$כ ביי!תהל ףכית ותואב #ג "שוכמ #דוק #ייש ותכאלמ האכהב
לע .ןדה
ינבו לאי!י לכימ י"נ ץרית #גד "הזב #יר!אשכ #ימייקמ ותוא $כ אל ביש! רמג הכאלמ אלא
כ"א שריפ ןמ הכאלמה התואל ףא "העש ותעדש ףיוהל וילע ןושלכ) ןויכד .(י"שר הכאלמהש
דצמ המצע תמייקתמ י"ע #גו "#יר!א אוה שריפ ןמ ביש! "הכאלמה רמג לבא .הכאלמ #א
ןיידע קוע אוה ותכאלמב אלו שריפ ז"יא "הנממ לוכי בש!הל רמג הכאלמ וליפא #א #יר!א
#ימייקמ ותוא .$כ
&,
לכ "אליממו ןמז אלש שריפ ןמ הכאלמה !"יא #ושמ הכמ וליפאו "שיטפב
שוכמב ןור!א הכמש לע דע "ילכה האכהה הכמש נרוקב לע ןיאד "ןדה היר!א .ןוכנו "האכה
לבא .ג #ג #א רמאנ ןיידע "ןכ ע"לי הזד פ"כע !כומ אנוגבד וניאש דיתע תוכהל נרוקב לע
ביי!ד "ןדה שוכמב ןור!א לע ילכה #ושמ הכמ ירהש "שיטפב ומייקמ יאדובו "$כ אל ערג הז
ק!מ אזיפק כ"או .אבקב השק ימ וק!ד י"שרל שרפל (.גע) תכאלמד הכמ שיטפב ונייה המ
הכמש נרוקב לע המלו "ןדה אל שריפ תוטישפב הכמד שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע
ומכו "ילכה .'ותה 'יפש
הזבו הארנ השקוהש ול י"שרל ברל ל"ד שי ןינב כ"א "#ילכב לכ האכה לע ילכה יוה "הנוב
$יאו ףלינ הממ וכהש לע ילכה ןכשמב הכמד שיטפב איוה הכאלמ ןויכ "ע"נפב התואש האכה
התיהש ןכשמב רבכ הלולכ תכאלמב $כיפלו .הנוב $רצוה י"שר רייצל ןכשמבש היה אנוג הכמד
26
רבלו תא ןזואה יתימד ותוא המל אתיאד למהד ('גלק) 'מגב לכ ןמז אלש שריפ לוכי $ות!ל תבשב וליפא ןיצצ
ןיאש ןיבכעמ תא אלד "הלימה רמגנ השעמ לבא "הלימה #א רמגנ "שריפ השעמ וניאו "הלימה רזו! לע ןיצצ ןיאש
.ןיבכעמ
&.
שיטפב אלש היה וב #ושמ הנוב וליפא) ד"מל שי ןינב ונייהד "(#ילכב האכהה הכמש לע ןדה
תעשב רמג יאדובד "הכאלמ אל יוה .הנוב
תיתאדאו .ד יכהל צ"יא 'כל נ"שמל !"יאד 'יעל #ושמ הכמ שיטפב כ"אא שריפ ןמ .הכאלמה
ת"יפאד ביי!ד #ושמ הכמ שיטפב וליפא #א אל שריפ ןמ לכ "הכאלמה #יר!אש #ימייקמ ותוא
ביי!ו "$כ #ושמ הכמ שיטפב #ג שוכמב ןור!א לע ילכה ירהש) #יר!א #ימייקמ ותוא #גו "$כ
אוה ומצע ומייקמ לבא "($כ אוה ביי! תינש לע האכהה הכמש כ"!א לע אלא "ןדה ד"מלד שי
ןינב #ילכב א"א ףלימל תכאלמ הכמ שיטפב שוכממ ןור!א ויהש #יכמ לע ןויכ "ילכה שיש וב #ג
#ושמ .הנוב
לבא ז"יא הארנ #אד אתיא $יישד בוי! הכמ שיטפב וליפא אל שריפ ןמ לכ "הכאלמה ןמז
#ימייקמש ותוא כ"א "$כ השק עומשל ביי!תיד #ושמ הכמ שיטפב #ג שוכמב ןור!א לע ילכה
#גו האכהב ףכית כ"!א לע ירהד .ןדה #ג יבגל ומצע דימ הכהש שוכמ ןור!א לע ילכה ירה
רמגנ ילכה יבגל אוהש "הידיד אוה ומייקמ והזו "$כ רמג התכאלמ וליפא $יאו "הידידל היהי רמג
ףונ המב הכמש נרוקב לע .ןדה
לבא #א אמינ קרד #א שריפ ןמ הכאלמה אוה ביש!ד הכמ לכ "שיטפב #ימייקמש ותוא "$כ
כ"א א!ינ אהד "ל"נכ הכמד נרוקב לע ןדה יריימ יאדוב אלש קיפה ןיב שוכמה ןור!א לע
ילכה ןיבל האכהה לע כ"או "ןדה ןיא #ש רמג דע הכיש לע הזבו "ןדה הרמגנ הכאלמה ביי!ו
#ושמ הכמ .נ"שמכו "שיטפב
תמאבו .ה הזבד ןבומ רתוי #צע $ה ןיד ביי!ד האכהב לע אל 'כלד "ןדה ןקית ילכב וזיאו "#ולכ
הכאלמ איה !נית) .וז המ ג"בשרד ביי!מ לע המ הכמש לע ןדה תעשב רבכ "הכאלמ ראיב
אוהד 'מגה ןקתמ תכאלמב ןיטה אלש לבא .ובקני המ ןדידלד ביי! הכמב הנור!א לע ןדה
וניא ןקתמ #ולכ ילכב וזיאו "ומצע הכאלמ איה ונבתכ 'יעלו (.וז י"עד התוא האכה הרמגנ
תכאלמ ילכה לכו תיישע ילכה ארקנ לע .ומש
ןכא יפל ראובמה הארנ ףיוהל הזב יאדובד "רואיב דצמ ילכה ומצע הרמגנ הכאלמה שוכמב
ןור!א הכהש לע ירהש "ילכה #ימייקמ ותוא #גו "$כ אוה ומצע ומייקמ מ"מו .$כ לכ ןמז אוהש
ומצע אל שריפ ןמ הכאלמה ןיא #ש הזו .רמג $שמנ דע הכמש נרוקב לע ז"יעו "ןדה שרופ
ןמ הכאלמה יוהו רמג בוי!הו .הכאלמ תמאב וניא #ושמ האכהה לע ןדה דצמ אלא "המצע
לע רמג תיישע ילכה ןפואב #ימייקמש ותוא אלא .$כ לכד ןמז אלש שריפ ןמ הכאלמה אל יוה
האכההו .רמג הנור!אה הכמש לע ןדה הרדג הזבד שרופ ןמ .הכאלמה
יאדובו ל"!כשמ שרופ ןמ הכאלמה אלב האכה לע #אד "ןדה אל היה ותעד תוכהל לע ןדה
תעשב רמג הכאלמ אלא שורפל דימ ר!א שוכמה ןור!אה הכיש לע היה "ילכה ביי! ףכית
ותואב שוכמ #ושמ הכמ אלא .שיטפב רויצמד הזכ היהש ןכשמב א"א ףלימל תכאלמ הכמ
ןויכ "שיטפב ג"הכבש ביי! #ושמ הנוב ד"מל) שי ןינב א"או .(#ילכב דומלל תכאלמ הכמ שיטפב
א"כ רויצמ וניאש שרופ ןמ הכאלמה דע הכמש נרוקב לע התואבד "ןדה האכה אכיל #ושמ
.ק"ודו "ל"נכו "הנוב
ג"בשר רמוא ןכש 'וכ ידדרמ יט ןכשמ ןישוע הנה .ןכ ג"בשר 'ישל ביי!ד לע המ הכמש לע
ןדה תעשב כ"א "הכאלמ לכ ןכש שיש ול תויהל ביי! הכמשכ לע טה 'ותה 'ישד "'קו .ומצע
&/
לכד ('זמ) #אש עקת ביי! יופרב "תאט! כ"ע רוא כ"או .ןנברדמ $יא ל" ג"בשרל יבג (#ש)
תונבלמ הטמה #אד היה יופר !כומד "רתומ הזמ #גד #א עקת וניא ביי! ירהו "ת"המ ת"יפא
ל"ד ג"בשרל ןיאד ןינב ת"יפאו "#ילכב ל"ד ג"בשרל וליפאד ןינבב רומג י"ע קוזי! תונמואו
אכיל #ושמ ת"יפאו "הנוב ל"ד וניאד בש!נ רמג הכאלמ ןויכ ופוש וקרפל ט"המד) ל"
לכבד 'ותהל $נה #תהד ןוגכ הטמ לש #יירט אכיל 'וכ #ושמ הכמ שיטפב נ"שמכו "('יעל
לבא ירה "כו המ עקותש יוה השעמ ןמוא כ"שמכ) אוהש 'בק 'ות קוזי! המבו (תונמואו
ערג הכממ נרוקב לע ןדה לעו טה תעשב .הכאלמ
אמשו אריב והל א"שמד 'ותהל ג"בשר ףא הכמה נרוקב לע ןדה ז"יא עצמאב הכאלמה
ומכ י"שרפש אלא רמגב הכאלמ ובוי!ו .אקוד #ושמ רמג ןכו .הכאלמ אתיא ף"ירב ג"בשרד
תעשב רמג הכאלמ הזו .רמאק ש"ל תונבלמב הטמה ופוד #קרפל .ל"נכ
ןכא י"שר אל לכי שרפל ןכ הזבד וליפא ק"ת י"שרפדכו "ביי!מ והזד (.גע) 'יעל רקיע תכאלמ
הכמ לבא "שיטפב ל"ד 'ותה הכמד ('בק) שיטפב ןדידל ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע "ילכה
ל"י ג"בשרד אב ביי!ל הכמב לע ןדה תעשב רמג .הכאלמ
ןכא ונראיב 'יעל תעדל י"שר #צעבד רמג תכאלמ ילכה וניא יולת התואב ירהש "האכה וליפא
ק!ב אזיפק אבקב ביי! #ושמ הכמ ןויכ "שיטפב איהש תמייקתמ י"ע ירה .#יר!א צ"יאד אוהש
עבקי תא רמג תכאלמ אלא "ילכה ילכה דצמ ומצע רמגנ המב אוהש #ייקתמ י"ע קר .#יר!א
מ"מד שורפיש 'יעב ןמ לכד "הכאלמה ןמז אלש שריפ אל הרמגנ והזו "הכאלמה תבי בוי!ה
הכמב לע ןדה תעשב רמג איוהד "הכאלמ השירפ ןמ לבא .הכאלמה המ "'ותהל ג"בשרד
ביי!מ לע האכהה תעשבש רמג הארנ "הכאלמ איהש דצמ תוביש! התוא האכה ירהש "המצע
ףילי הל ןכשממ ידדרמש ןיטה ויה ןישוע !רכומו "ןכ התואד האכה שי הל תוביש! דצמ .המצע
הארנו ונייהד #ושמ י"עש התוא האכה עבוק רמג תיישע !כומו .ילכה ז"יפל רמגד תיישע ילכה
יולת תעדב אלו "השועה המב #יר!אש #ימייקמ ז"יפלו .ותוא אה ק!ד אזיפק אבקב ביי!ד י"ע
#יר!אש #ימייקמ כ"ע "ותוא ואל ונייה #ושמ הכמ שיטפב אלא #ושמ ףאו .הנוב ןיאד ןינב
ןינבבד 'ישל 'ותה "#ילכב רומג תיישעד ילכ שי ןינב .#ילכב
טקלמה "הנשמב #יצע #א ןקתל טקלמה 'וכ #יבשע #א ןקתל מ"היפב 'יע .'וכ #"במרהל
טקלמשכד ןקתל ביי! #ושמ טקלמשכו "ערוז קיהל וא הליכאל ביי! #ושמ עמשמו .רצוק
והזד רואיב א"שמ הנשמה הנתשמד רועישה #אד "ז"יפע אל ןכ #של המ וריכזמ #"במרה .ןאכ
שיו ןייעל רועיש 'כלד בוי!ה וניא יולת #שב ןניז!דכ "הכאלמב האצוהבד אכיא המכ "#ירועיש
ןכו הנובב ףא ורועישד לכב אוהש לבא ןבגמב אוהש הדלות הנובד ורועיש #גו .תרגורגכב
תכאלמב שלות אפוג ראובמ ןאכ 'מגב שלותהד ןישלוע דרזמהו ןידרז #א הליכאל תרגורגכ #או
המהבל אלמכ יפ ידגה #או קיהל ידכ לשבל הציב ירהו "הלק והלוכ #ושמ כ"או .רצוק המל
$רצוה #"במרה ראבל טקלמשכד ןקתל ובוי! #ושמ טקלמשמכו "ערוז קיהל וא הליכאל ביי!
#ושמ המלו "רצוק הז $רצנ רואיבל .הנשמה
לבא קולי!ה טושפ טקלמבד ןקתל עקרקה ש"ל ןוקית עקרקה תכאלמל שלות אוהש) הדלות
המלו "ללכ (רצוקד הנתשי רועיש בוי! שלות י"ע ןווכתמש תופיל תא הזלו .עקרקה $רצוה
#"במרה ראבל תמאבד ןווכתמשכ תופיל תא עקרקה ובוי! #ושמ אלו "ערוז #ושמ .רצוק
)0
הארנו ףיוהל ירהד "הזב תטיש #"במרה א"אד $יישל הלועפ ת!א ינשל נ"שמכ .תובא 'יעל
ןינעב) תטיש !"ר #"במרהו תקול!מב בר ןכלו .(לאומשו השקוה ול ןויכ ןאכד אוה ביי! #ושמ
כ"א "רצוק ןיא ובוי! #ושמ אלו "ערוז ביי!תי לכב הזלו .אוהש ראיב אברדאד ותנוכשכ תופיל
תא עקרקה השענ תדלות אלו "ערוז תדלות .רצוק
הנהו .ב השקמ 'מגב #גד #א ןיא ותנוכ תופיל תא "כו "עקרקה יוה ר"פ עקרקהש .הפיתת
אקד 'יתו דיבע אעראב $ורעהו .הירב!ד איבה ןאכמ היאר ר"פד אלד ל"!ינ ו!ד 'ותהו .ירש
הנוכהד "היארה יוהד כ"כו .ג"לצאשמ ן"במרה .(.איק) 'קל
ע"עו ן"במרב #ש בתכש #ג ץורית יופיד "ר!א אערא הניא הכאלמ אלא "ע"נפב ובוי! #ושמ
אלא "שלות #וקמבד הפימש תא עקרקה השילתה הבוש! ויניעב ביי!תהל אימוד "ש"כב
עינצמהד ערזל ורועישד לכב השועשכו .אוהש אעראב הירב!ד וניא בוש! ויניעב יופי עקרקה
#ולכ .ש"ייע
שיו ןאכ שודי! י"עד יופיש עקרקה בוש! ויניעב הנתשמ רועישה תכאלמד ףא .שלות המ 'כלד
ןינע יופי עקרקה תכאלמל שלות איהש #ושמ .רצוק
פ"כעו אוה אלד נ"שמכ תעדב 'יעל המד "#"במרה ביי!ש לכב אוהש ןווכתמשכ תופיל תא
עקרקה אוה אקוד #ושמ יזאד ובוי! #ושמ לבא "ערוז וליא היה ובוי! #ושמ אל "רצוק היה
$ייש הנתשיש רועישה תמ!מ יופי .עקרקה
#ג .ג יניא ןיבמ ז"יפל $יא שרפתמ ט"ושה הלי!תמד .'מגב השקמ וטא והלוכ אל תופיל תא
עקרקה ן"במרהלו "והנינ כ"ע הנוכה תושקהל והלוכבד ןויכ הפימש תא עקרקה כ"א השילתה
הבוש! ויניעב היהיו הרועיש לכב ז"עו .אוהש ץרתמ ייבא וניאד תנוכ 'כלו .ןווכמ יבא ןכלד ל"וה
מ"אשד ירשד ז"יאו .ש"ר המד "ןבומ ןינע מ"אשד ןידד "ןאכל מ"אשד רמאנ השועשכ השעמ לש
רתיה ז"יעו השענ השעמ ינש לש רויא אלש ונאו "הנוכב #ינד #א השעמה ינשה השענש אלש
הנוכב יוה ללכב המו .ותיישע הז ןינע ןאכל השועד השעמה השילת אלא "אידהל ונאש #ינד
רועישב #וקמבד "תוביש! הפימש עקרקה השילתה הבוש! ויניעב לכב .אוהש
ל"צ 'כלו אלד ןווכתנ ייבא ןידל מ"אשד אמלעב אלא "ללכ ןויכד וניאד ןווכמ תופיל תא עקרקה
ןכל ןיא השילת לכ אוהש הבוש! ןכו .ויניעב עמשמ ןושלמ ן"במרה ל"זו אלא השילתהש הבוש!
ביי!תהל הילע ש"כב אוהשכ ןיוכתמ יופיל הדשה ירה "ל"כע קרד אוהשכ ןווכמ איוה השילתה
הבוש! ויניעב .ש"כב
לבא כ"א וניא ןבומ המ השקמ ז"ע אהמ 'מגה הדומד ש"ר קיפב המו "אשיר ןינע קיפ אשיר
ירהו "ןאכ ןיד ר"פ רמאנ ןינעל רתיה מ"אשד לכד "ש"רד השעמהש ינשה אוה ר"פ ןיא
וריתהל ןידמ לבא "מ"אשד ןאכ "כו ןיא השילתה הבוש! ויניעב ןויכ וניאש ןווכתמ תופיל
.הדשה
אלא יאמ תיא $ל אמשד "רמימל ן"במרה ל" ר"פד אוה ןידמ כ"שמכו ""נא ש"ארה לכ 'פב
יבתכ ןכלו .('! 'י) השקמ ומכד 'מגה ןינעל אניד לכ "ש"רד אוהש ר"פ "נא יוהד ללכב
$כ "ותנוכ וננינעל לכ אוהש "נא הפימש עקרקה "נא ותנוכש $כל אליממו השילתהד הבוש!
.ויניעב
לבא כ"א ץורית אקד 'מגה דיבע אעראב הירב!ד $ירצ שרפתהל ןויכד אלד א!ינ ותואב 'יל יופי
ןיא ןאכ ןנא השקו .ידה ירהש לכ ולוכ אב ן"במרה יקופאל $ורעהמ איבהש היאר ןייגומ
)%
ריתהל ר"פ אלד ל"נלו .ל"!ינ "כו אכיא היאר ןייגומ #וקמבד אלד ל"!ינ אכיל "נאה
ירהו "ר"פד והז תמאב תרב $ורעה כ"שמכ "'ימעטו ש"ארה .ע"צו .(#ש)
תורעה ןינעב ר"פ אלד ל"!ינ
$ורעה 'יש אהד הדומד ש"ר ר"פב רואד אוה אקוד א!ינדב לבא "'יל יא אל ל"!ינ .אירש
תובותכ 'ותהו ובתכ (.ו) רקיעד ותייאר אהמ #י!בזד ןיפלזמ ('אצ) ןיי ג"ע #ישאה $ירפו 'מגה
אהד הבכמ תא שאה לעש !בזמה ץרתמו איתאד 'מגה השק 'כלד "ש"רכ ירה אוה אלא .ר"פ
כ"ע #ושמ אוהד ר"פ אלד #נמא .ל"!ינ י"שר #ש בתכ וניאד ר"פ לוכיד ףלזל ןיפיטב
#ג .#ינטק תבש) 'ותה ו!ד (.גק היארה יריימד ןיפיטב ןיקד וא רשפאש ןייהש לופי לע
#ירבאה וניאו ראובמו .ר"פ י"שרד גילפ לע .$ורעה
כ"וע ן"במרה תובותכ) #ש ר"ועו (.איק 'קלו ת!אד תויארמ $ורעה איה א"ר 'פב 'מגהמ הלימד
תבש) יאו ('גלק אכיא ר!א דבעיל ר!א ראובמו .'וכ ר!אבד אלד תפכיא תציצקב 'יל תרהבה
אכיל ףא "רויא אוהש ןכא .ר"פ י"שר #ש אישוקהד 'יפ איה ייבאל ימקמ לביקד אברמ $ה
ארב הדומד ש"ר #גו .ר"פב הזמ עמשמ ל"ילד תרב .$ורעה
ןכא לכמ הז רשפא י"שרד גילפ לע $ורעה אקוד ראשב לבא "תוריבע תבשב #ושמ "הדומ
ןניעבד תכאלמ לבא .תבש!מ דוע שי איבהל היאר גילפ "שרד לע $ורעה וליפא ןינעל תבש
אהמ ןישבכד ןט!ש ןפוגל ירש תובותכ) 'ותהו "(.המק 'קל) ואיבה (#ש היאר #שמ "$ורעהל
לבא י"שר #ש ואלד 'יפ קרפמ אוה ןויכ ואלד הקשמל אוה ראובמו "$ירצ ר!ד 'פמד רקיעב
#ש כ"כו "קרפמ תבש) 'ותה ןכו .('גע אהמ הכוד תיאד ('גל) אנעשוה 'יל ובתכו "יתיר!א
#ינושארה וזד איה תויארמ $ורעה ןויכד 'פמד תיאד יתיר!א 'יל אל תפכיא לבא .'יל י"שר #ש
ןויכד 'יפ שיש ול אנעשוה יתיר!א וניא בש!נ .ןקתמ
&-
לכמו הז עמשמ י"שרד גילפ לע $ורעה
וליפא ןינעל .תבש
אלא א"קערגהש ירבדמ 'קה י"שר ןאכ א"שמב אקד 'מגה דיבע אעראב י"שרפו "הירב!ד אלד
תפכיא והזו .'יל #יקלו!לו .$ורעהכ 'כל לע $ורעה בתכ ן"במרה תנוכד (.איק 'קל) יוהד 'מגה
לבא .ג"לצאשמ ירבד י"שר אל עמשמ דועו .ןכ השקה ירבדמ י"שר יבג (.הע) 'יעל עצופ ןוזל!
שרופמד י"שרב ר"פד אלד תפכיא אלדו "ביי! 'יל .$ורעהכ
&.
27
כ"כו ן"במרה #ש 'מגהד 'קו .(.איק) 'קל רמאק ש"בארד ריתהש טקלל #יבנע רב הל הובאכ מ"אשדד "רתומ
השקמו אה 'מגה הדומ ש"ר ץרתמו "ר"פב תיאד אנעשוה 'יל ירבדלו .אתיר!א י"שר ן"במרהו וניאד ןקתמ ללכ
כ"א המ הז ןינע אהל ןכו .ש"רד ושקה ןכא .ןייגוב 'ותה תובותכ) 'ותה ובתכ (#ש א"עב אוהד קפ #א $רטצי
דהל ןויכ "הז שיש ול אצמנ "ר!א שיד דצ אוהש אלא "ןוקית וניאד לבא .ר"פ ירבדב י"שר אל עמשמ .ע"צו .ןכ
ןייגוב 'ותהו ןויכד 'ית תטיקלש #יבנעה וניא אלא ןוקית טעומ אל ורא וניאשכ ל"נכ 'קו .הנהנ כ"א המ הז ןינע
רתויבו .ש"רדל הומת ירהש #מצעב 'ותה ושקה ןכ לע המו "י"שרפ ו!יורה י"ע .ע"צו .#צורית
28
ן"במרה בתכ 'קל #ג רואיב ר!א אהב דיבעד אעראב תמאבד "הירב!ד שלותה תופיל תא עקרקה וניא ביי!
#ושמ שרו! אלא #ושמ אימוד "שלות קר "וכרצלד שלותשכד וכרוצל רועישה תוביש! אוה רועיש הפימשכו "הליכא
תא עקרקה רועישה אוה לכב י"עד .אוהש הפימש תא עקרקה שי תוביש! #ג לכל והזו .אוהש אעראב "הידיד
לבא שלותשכ אעראב הירב!ד ןיא תשילת לכ אוהש הבוש! אלא) .ולצא כ"!אד השקה ז"ע אתפותהמ #שד
ראובמ שלותשכד תופיל תא עקרקה ביי! #ושמ היה 'כלו (.שרו! רשפא שרפל ןכ #ג ירבדב ונייהו "י"שר רמאקד
אלד תפכיא ןכלד 'יפ "'יל ןיא #ש רועיש .תוביש!
)&
פ"כע הממ איבהש $ורעה היאר אהמ ןיפלזמד ןיי ןכו אהמ תציצקד תרהב ראובמ רקיעד
ותטיש ר"פד אלד ל"!ינ ירש רמאנ #ג ראשב אלו "תוריבע קר רויאב אלא .תבש הומתד
ש"ארהד ןאכ איבה תייארד $ורעה אהמ ןיפלזמד ןיי וליאו "ל"נכ הנומש 'פב #יצרש ('ט 'י)
בתכ ירבדש $ורעה #ה תבשב אקוד ןניעבד תכאלמ נ"שמ 'קל 'יעו .תבש!מ .הזב
ןכו שי הומתל לע ן"במרה תובותכ) הלי!תד (.ו איבה $ורעה 'יש היארהו אהמ הכוד בתכו ל"זו
אלא מ"ש ןויכ אלד ל"!ינ תיאד אנעשוה 'יל יתיר!א רבדכ וניאש ןיוכתמ ימד תכאלמד תבש
הרומ בלל ירהש תכאלמ תבש!מ הרא הרות ירה "ל"כע אמעטד $ורעהד #ושמ תכאלמ
ףכיתו "תבש!מ כ"!א הנומ דוע תויאר לש ת!או "$ורעה ןהמ אהמ תציצקד אלד "תרהב יריימ
רויאב תבש ן"במרהו) .ללכ ומצע גילפ לע $ורעה (.ש"ייע
הנהו .ב י"שר #י!בזב אהבד 'יפ (#ש) ןיפלזמד ןיי אכיל ר"פ ןויכ לוכיש ףלזל ןיפיטב הזו .ןיקד
שודי! ז"יעד וניא בש!נ ירהד "ר"פ לעופב ףלזמ ןיפיטב ןאכ 'ותהו) .#ילודג ובתכ א"עב
תמאבד יריימ ןיפיטב וראיבו (.ןיקד #ינור!אה י"שר 'ישד רדגד רבדה המ הדומד ש"ר קיפב
אשיר #ושמ י"עד אוהש ר"פ השענ השעמ ד!א השועכו לשמלו .אידהב ררוגשכ לפ השועו
אוהשכ "ץיר! לפ ןטק אכילו ר"פ שי #ש תרירג "#ישעמ 'ב לפה ןוכתנש תיישעו "הל
ץיר!ה אלש ןווכתנ לבא .הל לפב לודג ר"פו לכה השעמ הזבו .'א שדי! ןויכד "י"שר לוכיד
ףלזל ןיפיטב ןיקד אלש ובכי תא אליממ "שאה השעמד ףוליזה בש!נ השעמ ר!א השעממ
#ג "יוביכה ףלזמשכ ןיפיטב .#ילודג
ןכא $ורעה איבהש היאר התואמ איגו ר"פד אלד ל"!ינ עמשמ "אירש גילפד לע י"שר ל"ו
ףאד לוכיד ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"רה בש!נ הארנו .ר"פ אוהד !רכומ #אד "ותטישל אתיא רדגד
ר"פ אוה השענד השעמ ד!א השועכו כ"א "אידהב $יא רשפא ריתהל ר"פ אלד "ל"!ינ
יאדובד רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ השעמב #אד "ד!א ןכ לכ הכאלמ צ"יאש הפוגל היהי
ירהד "רתומ אל .ל"!ינ
&/
לבא) נ"שמ 'קל 'יע (.ש"ארה 'ישב
כ"או !כומ $ורעהלד #ג אוהשכ ר"פ וניא בש!נ השעמ אלא "ג"לצאשמכו 'א ראשנ רדגב 'ב
#ישעמ המו .#ידרפנ ןניראד ר"פ וניא (ל"!ינשכ) #ושמ השענש השעמ אלא "'א #ושמ י"עד
אוהש ר"פ הנוכה שיש ול השעמב ליעומ 'אה #ג $דיאל .השעמ
אלא השקד ק"ומ 'מגבד שרופמ ('ב) שכנמד ביי! #ושמ שרו! וא #ושמ תטישו .ערוז י"שר שכנמד ונייה שלות
#יבשע #יער $ותמ כ"או .#יבוט שרופמ שלותשכד תופיל תא עקרקה יוה בוי! ר!א בוי!מ ן"במרלו .רצוק ק"יא
רשפאד שכנמד 'פמד ונייה רפו! ירקיעב ומכו "תונליאה לבא .#"במרה 'יפש י"שרל ונייהד 'יפש שלות #יבשע כ"א
!כומ .ל"נכ
29
ראבלו הנהד "רתוי מ"אשדב אוהש ר"פ יא ל"!ינ ביי! ראובמכ ןייגוב אעראבד) הידיד ביי! יאו "(ש"כב אל
ל"!ינ ירה אוה רתומ הלי!תכל וליאו .$ורעה 'ישל ג"לצאשמ רוטפ לבא רוא ירהו .ש"רל #א "פ"נממ
ג"לצאשמה א!ינ כ"א "'יל יאדוב אוה ביי! אלד אליק מ"אשדמ אוהשכ ר"פ א!ינד ירהד .'יל לכ מ"אשד #ג
צ"יא ןכו .הפוגל שרופמ תובותכ) 'ותב ג"לצאשמד (#ש ל"!ינד יאו .ביי! אל ל"!ינ היהי רתומ תעדל "הלי!תכל
אלא .$ורעה כ"ע ג"לאצשמד יריימ אלד א!ינ מ"מו "'יל וניא ללכב רתיה ורתיהד "$ורעה לש $ורעה רמאנ 'בב
#ישעמ והזד "אקוד רדג לבא "מ"אשד ג"לצאשמב השועש השעמה אידהב .אל
איבנ 'קל 'יעו) ירבד א"קערגה אטישפד ורתיהד 'יל לש $ורעה $ייש אקוד מ"אשדב אוהש השעמ אלו "ר!א
השועשכ השעמה ומכו "אידהל אוהו "ג"לצאשמב (.ל"נכ
))
דועו וטושפבד והז #ג רואיב #צע תרב $ורעה ריתהש ר"פ אלד #ושמ .ל"!ינ ל"ד רדגד
רויא ר"פ אוה יוהד וליאכ ןווכתנ #ג השעמל הזלו .ינשה קל!מ $ורעה ונייהד אקוד שישכ ול
אתו!ינ ותואב .השעמ
ןכו ראובמ שוריפב ש"ארב לכ 'פ) 'קל יבתכ אמעטד ('! 'י $ורעהד #עטד רויא ר"פ
ל"!ינד #ושמ "נאד ןווכמש #ג השעמל .ינשה
!"ר 'יפב 'יעו הכו) אמעטד ('גל ר"פד רוא #ושמ ימורעאד אק ונייהו "#ירעמ לע $רד
ש"ארה יוהד "נא ל"קפמו) .ותנוכב #א הנוכה ןנילתד ןווכמד וא "שממ וליפאד וניא ןווכמ
שממ ןויכ אוהד ר"פ ל"!ינו ירה הז #צעב וליאכ (.ןווכתנ
לבא) ןינעב) 'קל 'יע ג"לצאשמ ר"פו אלד $להמ (ל"!ינ ר!א (.$ורעה 'ישב
תובותכ 'ותב 'יעו .ג י"רהש (#ש) קלו! לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ רוא הלי!תכל
ש"רל ומכ ג"לצאשמב ןכלו) איירכומ אתייזנד רוא הקודהל ע"ליו .(ש"ייע ןושלב הז רמאקד
רואד ומכ .ג"לצאשמב
וטושפבו היה עמשמ ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ ת"המ ט"המ אפוג אלד אפידע ג"לצאשממ
ירהש ןויכ וניאש ןווכתמ תיישעל ץיר! אלו ל"!ינ היוגב יאדוב וניא $ירצ .ול
ז"יעכו אתיא תבש 'ותב יבג (.הע) עצופ ןוזל! רמאקד ףאד 'מגה אוהש ר"פ !"יא #ושמ
תליטנ המשנ המכד תיאד המשנ 'יל יפט הנוכהד 'ותה 'יפו "ל"!ינ ףאד אוהש ר"פ רוטפ
#ושמ אוהש .ג"לצאשמ
ז"יפלו ראשב #ירויא ש"לד והב רוטפ ג"לצאשמ ירהש) רוטפ ג"לצאשמ אוה ןידמ תכאלמ
תבש!מ ראובמכ הגיג!) 'מגב ומכו "('י וקיידש היהי "(ש"ייע (.הע) 'יעל 'ותה תעד י"רה
ר"פד אלד ל"!ינ ביי! .ת"המ
אלא א"א 'כלד שרפל ןכ ירבדב תובותכ 'ותה ירהש "ל"נה $שמהב ובתכ תעדלד י"ר גילפד
לע $ורעה שי תו!דל היארה ןיפלזממ ןיי אהמו אנעשוהד הוצמד .ינאש
)0
#או אתיא י"רהלד
ראשב #ירויא ר"פ אלד ל"!ינ ביי! המ "ת"המ יל אוהש #וקמב אלא .הוצמ כ"ע 'ותה 'ישד
תובותכב #גד י"רהל גילפד לע $ורעה ר"פ אלד ל"!ינ וניא רוא אלא וליפא "ןנברדמ ראשב
אלו .#ירויא #ושמ ג"לאצשמ אלא ןידמ קרד .מ"אשד ןנברדמ ורא ר"פ אלד אלדו .ל"!ינ
תבשב 'ותהכ .ל"נה
תבשב 'ותהו ו!ד (.גק) תויארה אהמ ןיפלזמד ןיי אהמו הכוד ןפואב אלו "ר!א #ושמ הוצמד
והייתטישלו "ינאש יבג תעיצפ ןוזל! #תהד (.הע) ל" #יקלו!הד לע $ורעה ל" ר"פד אלד
ל"!ינ ביי! ןכלו .ת"המ #ש 'ותה ושריפ א"שמד דיבעד (.גק) אעראב הירב!ד הנוכה רוטפד
#ושמ .ג"לצאשמ
30
ע"צקו ןויכ תיאד אנעשוה 'יל אתיר!א יאמ הוצמ #או .אכיא מ"מ בוש! #וקמב הוצמ אמש $רטצי #ג דהל
כ"א "הז המל הז בש!נ אל ןכו .ל"!ינ הכו 'ותב 'ק ושריפש ('גל) ןויכד תיאד אנעשוה 'יל אתיר!א ל"וה
ףאו "ג"לצאשמ אמלעבד ג"לצאשמ רוטפ לבא ןאכ "רוא וריתה #ושמ #א 'קו .הוצמ שי #ש הוצמ ןקתל דהה
כ"א המל בש!נ .ג"לצא
)*
כ"או ב"צ ק"מ תובותכב 'ותה תעדלד י"ר ר"פ אלד ל"!ינ רוא הלי!תכל ש"רל ומכ
המד "ג"לצאשמב אוה ןינע ירהו "ג"לצאשמל וליפא ראשב #ירויא אוה רתומ ת"המ רואו
ןינעב) 'קל 'יעו .ןנברדמ ג"לצאשמ ר"פו אלד נ"שמ (ל"!ינ .הזב
ושקה 'ותה .ד לע $ורעה 'יש יפממ ארומ רמאד לאומש רוטפד (.זק) 'קל עמשמו "רתומו
ונייהד #ושמ אה "ארעצ ה"אל היה א"בשרהו .רוא תעדל 'ית $ורעה תמאבד וניא שרופמ
ירבדב לאומש רתיההד #ושמ תמאבו "ארעצ המ ריתהש לאומש אוה ט"המ אפוג יוהד ר"פ
אלד .ל"!ינ
אלד 'ותהו ל"!ינ הזב הארנ #ושמ רמאק 'קל 'מגהד יאממו רוטפד רתומו ןנתד ט!מ לש די
#או 'וכ אתיא רתיההד #ושמ ר"פ אלד ל"!ינ כ"א המל $ירצ היאר הזל ירה תעדל $ורעה
רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אוה רבד #כומ "שב הברהב .תומוקמ
ירבד 'כלו א"בשרה #יהומת אהד רמאק ('זק) 'קל בר ןאמ אנת $הל יפמד 'ינתמ ארומ
ש"ר ל"ד ג"לצאשמ ירבדלו .רוטפ $ורעה אוה רוטפ #ושמ ר"פ אלד הזו .ל"!ינ ףידע #עטמ
ג"לצאשמ רוטפד .רתומו
ןכו שי הומתל לע יאמא 'ותה אל ואיבה היאר .הז
לבא וטושפב א!ינ #תהד בר רמאק קפד "הל מ"אשדב הדוהי 'רכ תובותכ) ג"לצאשמבו "(.ו
ש"רכ ןכלו .('אמ 'יעל) א!ינ המקואל 'יל אמעט יפמהד 'ינתמד ארומ #ושמ אלו "ג"לצאשמ
#ושמ לבא .מ"אשד לאומש קפ מ"אשדב ש"רכ תובותכ) ןכלו "(#ש השקמ אקוד 'ותה
ירבדמ לאומש אלש ריתה יפמ ארומ א"כ #ושמ תעדלו "ארעצ א"בשרה והז תמאב אמעט
לאומשד $כלו רוטפ לבא "רתומו ברל רוטפד יפמ ארומ #ושמ ג"לצאשמ תמאב אוה רוטפ
.רואו
!"ר 'יפב 'יעו #ש אלד ל"ייק ברכ אלא לאומשכ רוטפד וירבד 'כלו "רתומו #יהומת ת"כיהמד
ברד גילפ לע לאומש לבא "הזב יפל ירבד א"בשרה לאומשלד "א!ינ אמעט יפמד ארומ
#ושמ מ"אשד אוהש ר"פ אלד ןכלו "ל"!ינ רוטפ לבא "רתומו ברל אמעטד #ושמ "ג"לצאשמ
תמאב אוה רוטפ .רואו
ז"דעו !"רגה 'יפ #"במרה 'ישל קפש ג"לצאשמד מ"מו "ביי! ריתה יפמ ףא .ארומ ברד
רמאק אמעטד יפמד ארומ #ושמ ברד .ג"לצאשמ קפד 'ימעטל הדוהי 'רכ ןכלו "מ"אשדב
ל"יל רתיה ר"פ אלד ןנאו .ל"!ינ ל"ייק לאומשכ קפש ש"רכ ןכלו "מ"אשדב שי ריתהל יפמ
ארומ #ושמ ר"פ אלד .ל"!ינ
ע"עו) ןינעב) 'קל ג"לצאשמ ר"פו אלד $רד (ל"!ינ ר!א (.ז"כב
א"קערגה .ה המת לע המ אטישפד והל יפמד 'ותהל ארומ יוה מ"אשד 'כלד "מ"אשד ש"ל
א"כ ינשב לבא "#ישעמ ןאכ השוע !תפה אידהל קר אוהש יאדובו .ג"לצאשמ אל ריתה $ורעה
ג"לצאשמ אלד א!ינ .'יל
)%
31
הזו !כומ ירהד ר"פ א!ינד ראובמכ "ביי! 'יל לכו "ןייגוב ןכש ג"לאשמ א!ינד כ"עו "'יל רוטפד ג"לצאשמ
רמאנ אלדב א!ינ ןכו "'יל שרופמ תובותכ 'ותב יאד (.ו) א!ינ !תפב 'יל כ"או .ביי! $ורעהל $יא ל"!כשמ
ג"לצאשמ אלא .רואד כ"ע אלד ריתה $ורעה א"כ מ"אשדב אוהש אלו "#ישעמ 'ב ג"לצאשמב אוהש השעמ
.ד!א
)+
ע"עו תובותכ 'ותב איבהש (.ו) היאר $ורעהל ןידמ #ישבכ ןט!ש ןפוגל ירה "ירשד ר"פד
אלד ל"!ינ #גו .רתומ #ש א"קערגה 'קה המד הז ןינע מ"אשדל ןויכ השועש הטי!ה .אידהב
ע"עו #ש 'ותב ד"וב $ורעהש שוריפב ינשה רויא 'יפ אירכומ אתייזנד רואד קדהל תמית
תיגג אמש ונלטבי אצמנו השוע ילכ ראובמ 'מגבו .תבשב אוהש ןידמ השקו .ר"פ המ הז ןינע
מ"אשדל ר"פו ןויכ השועש .#ידיב
#י!פ 'יעו ןידד ('וכ) ירכומ תוכ יולת תתגולפב י"ר ש"רו ירה 'קו "מ"אשדב ןווכתמ אידהל
.השיבלל
!כומו לכמ הז ףאד ןווכמש השעמל ינוצי!ה לבא ןויכ וניאש ןווכמ #של הכאלמה ז"רה ללכב
ןכו .מ"אשד ירכומב תוכ ןויכ אלבד #ומי! יוה אשמ אמלעב אלו השיבל עמשמדכ) ן"רב 'קל
ןכל (.זק לכ וניאש ןיוכתמ תאנהל #ומי! ביש! וניאד ןוכתמ #של .השיבל
ןידו ג"לצאשמ וניאש מ"אשד ל"!כשמ ןוגכ הבכמב תל!ג אלש וקוזי וב ןוכתמד (.במ 'יעל)
ןינעל לש אלא "יוביכ וניאש תילכתל היהש ןכשמב ה"ד .דצ 'ות 'יעו) .(ש"ר
אלא ע"ליד ז"יפלד רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל היהי ללכב ימדו "מ"אשד שממ יפמל
ארומ צ"יאו אלא תאצוהל וליאו .ה!יל רתויו "'גע 'יעל) 'מגב שרופמ הגיג!ב עמשמ (.י אוהד
.ג"לצאשמ
ןכא תבש) 'ותה 'ישל גילפד (.הע לע $ורעה ירמגל ל"ו ר"פד אלד ל"!ינ ביי! ת"המ "א!ינ
#נמאד רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל אוה לבא "מ"אשד ןויכ אוהש ר"פ וניא רוטפ ט"המ
לכו .ללכ ורוטפ אוה ןידמ יאדובד .ג"לצאשמ מ"אשד וליפא אוהשכ ר"פ וניא רומ!
.ג"לצאשממ
)&
ןכו תמאב ראובמ הכו 'ותב רפו!ד ('גל) אמוג צ"יאו אלא הרפעל וניא רוטפ
#ושמ מ"אשד ןויכ אוהש אלא "ר"פ ורוטפ #ושמ .ג"לצאשמ
לבא י"רה 'ישל תובותכ) 'ותב גילפד (.ו לע $ורעה ל"ו "ןנברדמ ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ
לבא וליפא "רוא ראשב ירויא השק "הרות כ"א ל"מל הגיג!) 'מגהל ע"עו .י ('גע 'יעל
ורטופל #עטמ וניאד "ג"לצאשמ אלא רוטפ ל"פת "תבש ל"והד רוטפד "מ"אשד ןכא .ת"הכב
נ"שמ 'יע ןינעב) 'קל ג"לצאשמ ר"פו אלד תמאבד (ל"!ינ י"ר 'יש המד ר"פד אלד ל"!ינ
רוטפ וליפא) ראשב אוה (#ירויא ןידמ ג"לצאשמ כ"או "ש"ע .א!ינ
לבא השק ל"ד "$ורעה 'ישל ר"פ אלד ל"!ינ רתומ כ"א .הלי!תכל ט"מ רפו! אמוג צ"יאו
אלא הרפעל .רוא
אמשו שי קל!ל תעדל קולי!הד "$ורעה ןיב המ בש!נש #ישעמ 'ב יזאד) ןנירש ר"פ אלד
ל"!ינ ןיבל (הלי!תכל השעמ יזאד) 'א ג"לצאשמ רוטפ לבא אוה (רוא מ"כבד #צעבש היה
רשפא תושעל השעמה ד!אה אלב ינשה ( ףא אוהש אל השע ןכ אלא השע השעמה ד!אה
ןפואב אוהש ר"פ השעייד #ג השעמה ינשה ( ביש! .#ישעמ 'ב
32
אלא ןיידעד ע"לי מ"כב 'ותה 'ישל אמוי) תבש "'דל וליפאד (דועו 'אמ הדוהי 'רל מ"אשדד ת"הכב לבא "ביי!
תבשב כ"א .רוטפ רפו!ב אמוג צ"יאו אלא הרפעל ל"מל אמעט ל"פת "ג"לצאשמד #ושמ לבא .מ"אשד ןויכ
#הינשד #ניא אלא ירוטפ תבש רוטפו לבא ל"י "רוא אד!ד ירתמ ימעט .טקנ
),
ןוגכו ןיפלזמ ןיי לע יבג #ישאה בתכד $ורעה אוהש ר"פ אלד ל"!ינ רתומו ףוליזד .הלי!תכל
ןייה יוביכו שאה ביש! #ישעמ 'ב ןויכ רשפאש ףלזל ןיפיטב כ"שמכו .ןיקד י"שר אלא .#י!בזב
י"שרד בתכ ט"המד וניא בש!נ ר"פ $ורעהו "ללכ קלו! ז"ע ל"ו "כוד ןויכ אוהש ףליז
ןיפיטב #ילודג יוה ןכלו) .ר"פ איבה $ורעה היאר #שמ ר"פד אלד ל"!ינ לבא (.רתומ פ"כע
#ג $ורעהל ליעומ המ היהד לוכי ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"יעד ףוליזה יוביכהו #ה נכנו "#ישעמ 'ב
רדגל מ"אשד רתיהו ר"פ אלד אלו "ל"!ינ רדגל .ג"לצאשמ
ןכו תשיבלב #יאלכ היה רשפא #תולעהל ןפואב ןיאש וב תאנה ןכלד "#ומי! האלעהה השיבלהו
יביש! יוהו "#ישעמ 'ב רדגב אילתו "מ"אשד י"ר '!מב .ש"רו
ןכו יפמב ארומ ל"י $ורעהד שרפי י"שרכ תובותכ) תושעלד ('ו הל הפ ונייה התופיל דומעיש
הפה ירהו "ר!מל לוכי איצוהל ה!ילה ןפואב אלש דומעי הפה ןכלו "ר!מל ףא אוהש אל השע
ןכ יוהו ר"פ לבא פ"כע ביש! #ישעמ 'ב אלו השעמ .'א
ןכו #ישבכב ןט!ש ןפוגל ןויכ היהש לוכי טו!ל $ותל יזאד "לכאמ אל היה ןכל "קרפמ
הטי!ה קוריפהו יביש! ףאו "#ישעמ 'ב אוהד אל השע ז"רה "ןכ רדגב ר"פ אלד אלו "ל"!ינ
רדגב .ג"לצאשמ
ןכו אתיירכומב אתייזנד ינשה 'יפל $ורעבש היה לוכי $ותל בקנה ילב לטבל המיתה ןכלו
המיתה ןוקיתהו יביש! .#ישעמ 'ב
כ"אשמ רפו!ב אמוג צ"יאו אלא הרפעל אל ל"!כשמ תאצוה רפעה אלב תיישע אמוגה בש!נו
השעמ ןכלו "ד!א אוה רוטפ לבא רוא ןידכ וניאו "ג"לצאשמ רתומ הלי!תכל ןידכ ר"פ אלד
.ל"!ינ
לבא הכוב 'ותה ובתכש ('גל) רפו!ד אמוג ביש! אלא "מ"אשד אוהש תיל "ר"פ קולי! 'יל
הז ל"ו ןויכד אלש ןווכתנ #של השעמה תיישעד אמוג ביש! .מ"אשד
רואיב ירבד ש"ארה הנומש 'פב רתיהד "#יצרש ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא ןינעל תבש
ש"ארה הנומש 'פב #יצרש בתכ ('ט 'י) וריתהש לש $ורעה ר"פב אלד ל"!ינ אוה תבשב
ןניעבד "אקוד תכאלמ לבא .תבש!מ ראשב #ירויא איבהו .אל היאר #י!בזב 'מגהמ יבג ('אצ)
ןיפלזמ ןיי לע יבג #ישאה $ירפד ירהו 'מגה ףא .הבכמ אלד ל"!ינ .יוביכב
הנהו יאדוב #ירבד הלא #ה אלש כ"שמכ ש"ארה הנובה 'פב $ורעהש איבה היאר התואמ
איגו אפוג ר"פד אלד ל"!ינ ץרתמדמ "ירש איתאד 'מגה השקד "ש"רכ ירה הדומ ש"ר
אלא "ר"פב כ"ע ןיאד ש"ר הדומ א"כ ר"פב ירה .ל"!ינד אידהל $ורעהש ריתה ר"פ אלד
ל"!ינ וליפא ראשב ל"צו .#ירויא הנובה 'פבד בתכ ש"ארה אבילא $ורעהד 'פבו "ומצע
הנומש #יצרש בתכ תעד .ומצע
מ"מו .ב ירבד ש"ארה הנומש 'פב #יצרש #יהומת דצמ ןויכ "אד! .#מצע #צעד רתיהה רבדד
וניאש ןיוכתמ רמאנ וליפא ראשב ראובמכ "#ירויא הברהב $דיאמו "תומוקמ המ הדומד ש"ר
ר"פב רמאנ וליפא כ"א "תבשב ת"כיהמ קל!ל תבשבד הדומ ש"ר ר"פב ל"!ינד "אקוד
)-
ראשבו #ירויא הדומ וליפא ר"פב אלד ירהו .ל"!ינ ייבא אברו ורמא קר ארמימ הדומד "'א
ש"ר קיפב $יאו "אשיר הז #ינשש וז .ונעמש
דועו ש"ארהד ומצע לכ 'פ) 'יעל יבתכ ראיב ('! 'י תרב המד "$ורעה הדומד ש"ר ר"פב
אוה #ושמ ןנא הזו "ידה $ייש אקוד א!ינדב ארבו .'יל וז אכייש #ג ראשב .#ירויא
רתויבו הומת המ איבהש ש"ארה הנומש 'פב #יצרש ל"נה היאר $ירפדמ #י!בזב 'מגה ירהו
ירהו .הבכמ אברדא איגומ וז המצע !יכוה $ורעה תא ותטיש $פיהל ר"פד אלד ל"!ינ רתומ
לכב ץרתמדמ "#וקמ #ש 'מגה ש"רד ירה "איה ש"רלד ירש ג"עא "ףלזל אוהד הזמו "ר"פ
!יכוה $ורעה ריתהל ר"פ אלד .ל"!ינ
ת"יפאו ירבדש ש"ארה הנומש 'פב #יצרש #ה יפל המ ה!דש הנובה 'פב תא תייאר "$ורעה
אמשד איגוה #י!בזד יריימ וניאשכ ר"פ לבא .הבכיש "כו המ היאר אצמ תיישוקב 'מגה
ירהו" ןויכ ""הבכמ יתכא 'מגהד אל קיא ש"רד 'יתעדא ד"ו "איה איתאד מ"אשדד "הדוהי 'רכ
$ורעהו "רוא אל 'כל ריתה ר"פ אלד ל"!ינ א"כ המל ל"ייקד .ש"רכ
הנהו .ג מ"אשד ונייה השועש השעמ הנוכב 'א אליממו השענ השעמ ינש אלש ש"רו "הנוכב
ריתמ ל"ד השעמהד ינשה השענש אלש הנוכב וניא ללכב #ש השעמה השעש אלא וליאכ
השענ .וילאמ
))
אהבו הדומד ש"ר העודי "ר"פב הריק!ה #אה רדגה הזב #לועלד השעמה
ינשה אוה השעמ אלא "ע"נפב י"עד אוהש ר"פ יוה וליאכ ןווכתנ #ג השעמל ד"וא .ינשה רדגה
י"עד אוהש ר"פ השענ לכה השעמ אליממו .ד!א אוה השועכ אידהל .הנוכבו
)*
ירבדו ש"ארה לכ 'פב יבתכ ראיבש תעדב $ורעה ר"פד יוה ןכלו ""נא אקוד #ה "ל"!ינדב
יאדוב $הכ דצ רדגד "ןושארה ר"פ אוה ןניבש!ד ןווכתנש #ג השעמל ןכו .ינשה !"ר הכוב
בתכ ('גל) ר"פד רוא #ושמ ימורעאד אק #ירעמ .ש"ייע
לבא $דיאמ ש"ארה לכ 'פב העש בתכ ('הכ) המד ןנירשד !ירהל !יר לש ז"ע וניאשכ ןווכמ אלו
ביש! ר"פ אוה #ושמ לוכיש #ותל וניא 'כלו .וירי!נ ןבומ ירהש "כו אל ל"צו .#מת ל"ד
תעדכ י"שר #י!בזב ןויכד (#ש) לוכיש ףלזל ןיפיטב ןיקד ז"יא רדגהו .ר"פ הזב וטושפב #ושמ
ל"ד רדגד ר"פ אוה בש!נד השעמ הזבו "ד!א ל" י"שרל ש"ארהו לכד לוכיש תושעל
השעמה ןפואב 'אה אלש השעיי השעמה ירה "ינשה #יבש!נ ינש #ישעמ ןכלו .#צעב ןויכ לוכיש
#ותל וירי!נ ל"וה הכילהה ה!רההו #ישעמ 'ב .#ידרפנ
)+
33
#ירועישב 'יעו #י!פל .ל"מכאו ('הכ)
34
נ"יא ןפואב ןויכד "ישילש השעמהש ינשה אוה ר"פ ןכל אוה נכנ #שב השעמה וליפא אלב לבא "הנוכ אוה
ןיידע בש!נ השעמ .$שמהב 'יעו .ע"נפב
35
וא לע $רד דצה ןויכד "ל"נה 'גה לוכיש תושעל השעמה ןפואב 'אה אלש השעיי השעמה ןוגכו "ינשה ףלזיש
ןיפיטב וא "ןיקד #ותי ןיא "וירי!נ ןיב ינש #ישעמה !י לש השעמהו "ר"פ ינשה רתוי דמוע ע"נפב וניאו נכנ
#שב השעמה אלב .הנוכ
ע"ליו ירבדמ י"שר תותירכב ה"ד 'כ) בר ישא לכד (רמא וניאש עדוי ףוש תונות!תה ריעבהל יוה מ"אשד עמשמו
ז"יעד וניאש עדוי אל ביש! הזו .ר"פ היה רתוי א!ינ $הל 'כל דצ אמעטד ר"פד #ושמ לבא ."נא ירבדמ י"שר
#י!בזב ראובמ ל"ד $דיאכ .דצ
).
הנהו .ד תרבל ש"ארה לכ 'פב ר"פד "יבתכ אוה #עטמ "נא ט"המו ןניעב ל"!ינד "אקוד
טושפ ארבד וז איה לכב #ירויא ואלו "הרותבש אקוד לכד .תבשב אלד ל"!ינ ז"רה עיקפמ
"נאה .ר"פד
לבא ש"ארה הנומש 'פב #יצרש הארנ ליזאד ותעדכ #י!פב ןינעד ר"פ אוה השענד השעמ
הזבו "'א ןיא קולי! #א ל"!ינ #א .ואל
המו בתכש ריתהל ר"פ אלד ל"!ינ ןינעל ז"יא "תבש #ושמ המש אלד ל"!ינ עיקפמ אמעט
אלא .ר"פד אוה רתיה לכד "שד! אלד ל"!ינ השעמב ינשה השענש אלש הנוכב ז"יא תכאלמ
הזו .תבש!מ ש"ל ראשב .#ירויא
),
א!ינו .ה המ ונישקהש $יא ןניעמש אהמ ייבאד אברו ירת ינווג אד! "ר"פ ר"פ ל"!ינד ןינעל
דועו "תבש ר"פ ןינעל ראש #ירויא וליפאו אל ל"נלו .ל"!ינ ןיד ר"פ אוה לכד "ד!א אוהש
ר"פ נכנ #של השעמה עקפו רתיהה אלא .ש"רד תבשבד שי רתיה שד! אלד 'מגהו) .ל"!ינ
מ"כב רמאקד הדומ ש"ר ר"פב #ג ןינעל יריימ "תבש אנוגב ןכלו "ל"!ינד $ירצ רתיההל
(.ש"רד
רתיהו הז ומש תואיה ול וניא קיפ" אשיר אלד א!ינ עמשמד ""היל המד אלד ל"!ינ עיקפמ ןיד
אלא .ר"פ ומש רתויה תואנ אוה מ"אשד" אלד א!ינ ונייהד ""היל לכד השעמהש ינשה אל
ל"!ינ וניא ללכב #ש השעמה ןינעל אלא .תבש "כוד רתיה הז ןיא ול מ"קפנ א"כ #וקמב
#אד "ר"פ וניא ר"פ ה"אלב ןנירש תמ!מ ןור! הנוכ וליפאו "דו!ל א!ינדב המל "היל
ל"ייקד ןכלו .ש"רכ אוה ארקנ רתיה ר"פ אלד ג"עא 'יפ "ל"!ינ אוהד ר"פ ןיאו וב ארתיה
מ"אשדד לבא "אמלעב אוה רתומ #עטמ ר!א אלד ל"!ינ השעמב .ינשה

ר!או .ו דייש ש"ארה רתיהד הז שד!ה אל רמאנ אלא ןינעל איבמ "תבש היאר ונייהו "הזל
איבמד היאר אלד אמינ רתיהד הז גהונ #ג ראשב ש"ארהו .#ירויא ללוש #אד "הז אתיא
ארבל #ג "וז הדוהי 'רל היה ת"כיהמד .ןכ תולתל רתיה הז אלד א!ינ אתגולפב 'יל הדוהי 'רד
!נית .ש"רו תרבל ש"ארה לכ 'פב יבתכ תעדל אלד "$ורעה ל"!ינ עיקפמ כ"א "ר"פ רז!
36
אלא ע"ליד כ"א לכ ג"לצאשמ ריתנ הלי!תכל ט"המ אלד א!ינ ףאו .'יל ג"לצאשמבד השוע השעמה "אידהל
וליאו מ"אשד יוה לבא "#ישעמ 'ב ירה ש"ארהל והז רדג ר"פ ז"יעד השענ השעמ המכו "'א ונ!כוהש וירבדמ
#י!פב יבג לוכי #ותל וירי!נ והזד רדג כ"או .ר"פ המ ןיב ג"לצאשמ רואד) ר"פל (הלי!תכל אלד ל"!ינ
רתומד) ןויכ "(הלי!תכל #הינשבד אוה השעמ .ד!א
רשפאו #גד ש"ארהל י"ע אוהש ר"פ וניא השענ השעמ ד!א קר "שממ ןינע ר"פ אוה י"עד השעמהש ינשה אוה
ר"פ אוה נכנ #שב השעמה וליפא אלב לבא .הנוכ ןיידע אוה השעמ אוהו) .ע"נפב דצהכ ונבתכש 'גה (.'יעל
והזו קולי!ה ןיב ר"פ אלד ל"!ינ ןיבל ג"לצאשמד .ג"לצאשמ אוה השעמ ד!א שממ השענש אידהל אלא ןיאש ול
$רוצ תילכתב ז"יאו .הכאלמה אלא רוטפ לבא לבא .רוא ר"פב אלד ל"!ינ יוה ןויכו "#ישעמ 'ב השעמהש ינשה
השענ אלב הנוכ אלבו אתו!ינ ירש .הלי!תכל
נ"יא #לועל ןינע ר"פ אוה השענד השעמ ד!א אלא .שממ כ"שמד ש"ארה תבשבד ןנירש ר"פ אלד ל"!ינ
#ושמ תכאלמ ז"יא "תבש!מ ןור!כ תכאלמ תבש!מ אמלעב השועד השעמה אלא ר!ש יאנתב בוי!ה
תכאלמד אלא .תבש!מ ותנוכ תבשבד #ש השעמה עבקנ #ג י"ע אתו!ינ לכו "הידיד אלד ל"!ינ השעמב ינשה הז
ליעומ תבשב ודירפהל ועיקפהלו #שמ .השעמה
ן"במרב 'יעו תובותכ) כ"גד (.ו בתכ הלי!תמ אלש ריתה $ורעה אלא יבגל לבא) .תבש כ"!א $שמהב בתוכ
$ורעהד איבה היאר תציצקמ תרהב ש"ייע הזו ירה ראשמ אלא (.ע"צו "#ירויא $יראהש תרבהב רבדה
תכאלמד תבש הרומ בלל תכאלמד תבש!מ הרא הארנו .הרות אוהד לע $רד תבשבד "ל"נה #ש השעמה
אביל .יעב
)/
ןידל מ"אשד אמלעב אוהש אתגולפ הדוהי 'רד לבא .ש"רו תרבל ש"ארה הנומש 'פב "#יצרש
אלד ל"!ינ וניא עקפה ןידב אלא "ר"פ רתיה כ"א .שד! ת"כיהמ הדוהי 'רד גילפ לע .הז
ירהו הדוהי 'ר וניא קלו! לע ש"ר #צעב רבדה ןכתיש השעמ ינש וניאש ללכב רקיע #ש
השעמה ראובמכ .ירשו לכ 'פב העש #גד ('הכ) הדוהי 'רל אל רשפא אלו אק ןיוכמ אלו .ירש
יגילפ הדוהי 'ר ש"רו א"כ רויצב יטרפה רשפאד אלו אק ןווכמ ש"רד ליזא רתב הנוכ הדוהי 'רו
אל ליזא רתב #א "ןכלו .הנוכ אתיא שיד רתיה שד! לכד אלד ל"!ינ השעמב ינשה "ירש
ת"כיהמ גילפד לע הז ןויכ "ונייהד .הדוהי 'ר ןניז!ד אלד ל"!ינ ףידע אלמ ןווכתנ ירהד) אל
ל"!ינ ירש וליפא כ"א "(ר"פב ת"כיהמ #גד הדוהי 'ר אל ריתי ומכו "הזב הדוהי 'רש ריתמ אלב
רשפא אלו אק $כ "ןווכמ ריתי אלב ל"!ינ אלו אק .ןווכמ
)-
ןכלו ריפש !יכומ ש"ארה כ"עד ארב וז לכו "הניא רתיהה אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא ןינעל
לבא .תבש ראשב #ירויא $ירפדמ .אל יבג 'מגה ןיפלזמ ןיי לע יבג ירהו "#ישאה ףאו .הבכמ
ד"ד איתאד המ "הדוהי 'רכ ירהד "$כב רתיהה אל"ד א!ינ וניא "היל יולת תקול!מב הדוהי 'ר
ש"רו כ"עו .ללכ אתילד אריתהל מ"אשדד אלד ל"!ינ א"כ ןינעל ראשבו "תבש #ירויא אל
רמאנ ללכ רתיהה ריפשו .הז $ירפ ירהו 'מגה דע .הבכמ ץרתמד איתאד 'מגה רתומו "ש"רכ אל
תמ!מ ןור! אתו!ינ אלא תמ!מ ןור! ןויכ "הנוכ וניאש כ"משכו "ר"פ ש"ארה הנובה 'פב
וניאד ר"פ .ק"ודו "הבכיש
אלא .ז ז"יפלד אצוי ש"ארה 'ישלד הנומש 'פב וריתה "#יצרש לש $ורעה ר"פב אלד ל"!ינ
רמאנ וליפא אמוי 'מגהמ 'קו .הדוהי 'רל הדוהי 'רד ('דל) רמוא תויששע לש לזרב ויה ןיממ!מ
כ"הויעמ השקמו "'וכ הממ 'מגה רמאש ייבא יבג תציצק תרהב אשרדהד רשבד איתא 'רכ
הדוהי רואש ןויכו .מ"אשד הדוהי 'רד רוא מ"אשד יאמא ירש ליטהל תויששע לש לזרב "#ימל
ןויכ .ףרצמד
).
השקו נ"שמפל ירבדב ורתיהד "ש"ארה לש $ורעה רמאנ וליפא כ"א "הדוהי 'רל
יאמ השקמ אה "'מגה #תה ןויכ אוהד מ"אשד אלד ל"!ינ #ג הדוהי 'ר היה הדומ .ירשד
ל"ישו הנהד הז טושפ לכד ר"פ אלד ל"!ינ יוה פ"הכל ןויכד .ג"לצאשמ וניאש ןוכתמ השעמל
רואה #גו אל ל"!ינ הוגב כ"א צ"יא אלא .הפוגל ג"לצאשמד רומ! יפט השועד השעמה
אמלשב "התעמו .אידהל ש"ארהל ומצע ל"ד וריתהד לש $ורעה רמאנ תבשב שי "אקוד #וקמ
לודג רמול רתיההש אוה ש"רל ירהש .אקוד ש"רל ה"אלב אוה רוטפ #עטמ ןכלו "ג"לצאשמ
ליעומ המ אוהש #ג מ"אשד אלד ל"!ינ ריתהל לבא .הלי!תכל הדוהי 'רל ל"ד ג"לצאשמד
אל "ביי! ןנירש ר"פ אלד לבא .ל"!ינ וליא רמאנ וריתה לש $ורעה ראשב יזא "#ירויא ל"
ש"ארהל ת"כיהמד תולתל רתיהה תטישב ש"ר ןכלו .נ"שמכו "אקוד ש"ארהל ומצע א!ינ
איגוה הידידלד "אמויב רתיה ר"פ אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא תבשב אבילאו אלא .ש"רד
אבש ש"ארה !יכוהל יקופאלו ארבהמ רתיההד רמאנ ראשב #ירויא יזאד "כ"ג אמתמ היה
37
לבא #ינושארה ואיבה $ורעהש איבה היאר ירכוממ תוכ #ירכומש ףא "ןכרדכ אוהש ירהו .ר"פ רתיהה ירכומד
תוכ רמאנ אבילא ש"רד ראובמכ "אקוד #י!פ) 'מגב כ"עו .('וכ $ורעהד ל" ןינעד אל א!ינ אוה 'יל העקפה
ןידב רז!ו "ר"פ ןידל מ"אשד אתגולפלו הדוהי 'רד המכו .ש"רו ראיבש ש"ארה לכ 'פב יבתכ ר"פד "ותעדל אוה
לבא ."נא ש"ארה הנומש 'פב #יצרש ליזא תטישב ר"פד "ומצע וניא "נא אלא ונינע השעמהש ינשה נכנ
#של הזבו .השעמה ןיא קולי! יא ל"!ינ יא כ"עו .ואל #אד ונאב ריתהל אלדב ל"!ינ אוה רתיה שד! #ושמ אלד
ת"יכהמו .ל"!ינ הדוהי 'רד קול!י לע .הז
38
הממו ראובמד הזמ וליאד ש"רל איבה "אירש $ורעה היאר ותטישל ר"פד אלד ל"!ינ ירש ן"במרהו .ש"רל
ה!ד (.איק 'קל) היארה איגוהד #תה יתיימ א"שמ ייבא אשרדהד פ"עאד שיש #ש תרהב ץוקי יאק "הדוהי 'רל
הזו רמאנ #דוק לביקש ייבא אברמ הדומד ש"ר קיפב ראובמכ "אשיר תבש) 'מגב לבא .('גלק אתשה ל"ייקד
הדומד ש"ר אכיל "ר"פב קולי! יא ל"!ינ יא .ואל
*0
רתומ #ג ריפשו "הדוהי 'רל !יכוה ש"ארה דגנ הז איגוהמ $ירפד "#י!בזב אלהו אלא .הבכמ
ק"קד המלד אל !יכוה ןכ #ג איגוהמ .אמויב
)/
ןינעב ג"לצאשמ ר"פו אלד ל"!ינ
ר!א יתבתכש לכ ל"נה יתעמש רועיש ר"גהמ (טלקומ) לארשי ןזור א"טילש מ"רה תבישיד רוא
לארשי ובו "ת"פב #ירבד #יאלפנ #יקומעו #יעפושו ר!א שד! לע הברה #ינינעהמ ונודינש
יתבש!ו .הלעמל #קיתעהל יפל #ע "יתנבה תצק תפות המו] .#ירבד יתפוהש יתעדמ
יתנכה #יירגול [.#יעבורמ
הנה $ורעה 'יש ר"פד אלד ל"!ינ ןאכ 'ותהו "ירש ןכו תובותכב א"שממ 'קה (.ו) לאומש 'קל
לכד (.זק) ירוטפ תבש רוטפ לבא רוא רבל $נהמ ד!או "תלת #המ יפמה ארומ תבשב
ונייהד "רוטפ רוטפ עימשו .רתומו והל וניאד 'ותהל רתומ אלא #ושמ ארעצ אה ואל יכה היה
.רוא
א"בשרהו תובותכ) תמאבד 'ית (#ש וניא שרופמ אמעטד 'מגב לאומשד #ושמ תעדלו "ארעצ
$ורעה תמאב אמעט לאומשד יפמד ארומ רתומ הלי!תכל אוה ט"המ אפוג אוהש ר"פ
אלד .ל"!ינ
הומתו אהד שרופמ ברד ('זק) 'מגב רמא ןאמ אנת יפמ ארומ ש"ר אוה רמאד ג"לצאשמ
ירה .רוטפ רוטפד יפמ ארומ אוה ןידמ אלו "ג"לצאשמ ןידמ ר"פ אלד .ל"!ינ
ןיאו רמול #עטד $ורעה ומצע אוה #ושמ אד! .ג"לצאשמ ג"לצאשמד רוטפ לבא וליאו "רוא
$ורעה ריתה $ורעהד "רתויבו .הלי!תכל ריתה וליפא ראשב #ירויא ראובמכ "הרותבש הממ
איבהש היאר ןיפלזממ ןיי לע יבג #ישאה תציצקמו וליאו "תרהב רוטפ ג"לצאשמ אוה תבשב
ירהד "אקוד הגיג!) 'מגה הלת ('י המב 'יל תכאלמש תבש!מ הרא ומכו "הרות וקיידש 'ותה
.(.הע) 'יעל
#גו לע שי 'ותה יאמא "הומתל ושקה לע $ורעה !כמ ירבד לאומש יפמד (.זק) ארומ
!כמו "רתומ אקויד אמלעב עימשד והל קרד #ושמ ארעצ יאמאו "ריתה אל ושקה רתוי הממ
שרופמש ירבדב בר רוטפד ('זק) יפמ ארומ אוה #ושמ אלו "ג"לצאשמ #ושמ ר"פ אלד
.ל"!ינ
#ג העודי הימתה יקפב #"במרה ז"נעב קפש יפמד ארומ ג"עא "אירש קפד הדוהי 'רכ
ג"לצאשמד ונרבדו) .ביי! ז"כמ (.'יעל
39
אלופלפלו ל"יש איגוהד "דוע אמויב יאק אבילא ייבאד ראובמכ הנהו .#ש ייבא 'יש #י!פב אנשילב ('הכ)
ארתב אוהש רקיע אנשילהד) אמק בתותיא הדוהי 'רד (ש"ייע אל ליזא רתב הנוכ ללכ וליפא ןכלו "ארמו!ל 'רל
הדוהי אל רשפא אקו ןווכמ ייבאלו .רתומ ריפש !כומ הדוהי 'רד ל"יל אריתה אלד #אד .ל"!ינ אל ןכ כ"א יהנ 'רד
הדוהי אל ליזא רתב לבא "הנוכ רתב אתו!ינ כ"או "ליזא #ג ארמו!ל ליזינ רתב כ"או "אתו!ינ אל רשפא אקו ןווכמ
היהי ביי! ןויכ אלא .ל"!ינד ייבאל כ"ע רתיהה ר"פד אלד ל"!ינ אל רמאנ אלא לבא .ש"רל המל ל"ייקד אברכ
אלד רשפא אקו ןווכמ ביי! אכיל "הדוהי 'רל !רכהל בושו "הז ןיא ונל רוקמ קל!ל רמולו רתיההד ר"פד אלד
ל"!ינ רמאנ ש"רל .אקוד
*%
תובותכב 'ותה .ב ובתכ (#ש) י"רהש קלו! לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא
רוא ומכ ןושלהו .ג"לצאשמב עמשמ ארוטפד ר"פד אלד ל"!ינ וניא ןידמ מ"אשד אלא ןידמ
ןכו .ג"לצאשמ ראובמ תבשב 'ותב יבג (.הע) עצופ !"יאד "ןוזל! #ושמ תליטנ המשנ #ושמ
אוהש ןכו "ג"לצאשמ ןייגוב 'ותב ןינעל שלות אעראב !"יאד "הירב!ד ש"כב #ושמ יופי
עקרקה ןויכ אוהש אלו .ג"לצאשמ ובתכ רוטפד #ושמ ןידמו "מ"אשד ר"פ אלד .ל"!ינ
לבא כ"א ראשב #ירויא הרותבש ש"לד והב ארוטפ ג"לצאשמד ורבי ביי!ד 'ותה "ת"המ
ג"עא אוהש ר"פ אלד .ל"!ינ
השקו תובותכב 'ותהד ובתכ תו!דל תייאר $ורעה אהמ ןיפלזמד ןיי לע יבג ינאשד "#ישאה
#תה #ושמ ירהו .הוצמ #תה אל יריימ רויאב יאמאו "תבש וניא רוא .ת"המ
ל"צ 'כלו י"רה 'ישד תובותכ 'ותב תקלו! לע ל"ו "תבשב 'ותה 'יש ארוטפד ר"פד אלד
ל"!ינ וניא #ושמ אלא "ג"לצאשמ ןידמ #יכמו "מ"אשד אוה #ע $ורעה אתיירואדמד ר"פ
אלד ל"!ינ רוטפ #ג ראשב ןידמו "#ירויא אלו "מ"אשד גילפ י"רה לע $ורעה אלא "ןנברדמ
ל"ד ןנברד ורזג לע מ"אשד .הזכ
אלא כ"אד וניא ןבומ ןושל #ש 'ותה ובתכש ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא רוא ומכ
.ג"לצאשמ
השקמ (.במ) 'יעל 'מגב .ג מ"אשדבד קפ לאומש וליאו "ש"רכ לאומש ומצע רא תובכל
תל!ג לש ץע אלש וקוזי הב ץרתמו .#יבר מ"אשדבד 'מגה קפ ג"לצאשמבו "ש"רכ קפ 'רכ
#ש 'ותהו .הדוהי והמת המ ד" ארקיעמ יכו "תושקהל #ושמ קפש לאומש ש"רכ ןידב ד!א
בייו!מ אוה קופל #ינידב 'יתוכ וצריתו .#יר!א היהד ד" אמעטד ש"רד ריתהש וניאשכ ןווכמ
#ושמ וליפאד ןווכמב לכ צ"יאש הפוגל א"קערגהו .רוטפ הכרעמ) המת ('י ז"ע אהד המ רטפש
ש"ר ג"לצאשמב אל רמאנ אלא ירהש "תבשב אוה ןידמ תכאלמ תבש!מ ראובמכ הגיג!ב ('י)
ומכו וקיידש וליאו "(.הע) 'יעל 'ותה אריתה מ"אשדד רמאנ #ג ראשב $יאו "#ירויא ד"
#תולתל 'מגהל .ז"בז
הנהו .ד ןושל 'יע וראיבש (.דצ) 'יעל 'ותה ןינע ג"לצאשמ ל"זו הארנ י"רל הכאלמד הניאש
הכירצ הפוגל ירק השועשכ הכאלמ ןיאו $ירצ ותואל $רוצ ןיעכ ויהש ןיכירצ הל ןכשמב אלא
ןינעל ר!א יכ $רוצה התיהש הכאלמ תישענ וליבשב ןכשמב אוה ףוג הכאלמה ושרושו .ל"כע
הנהו תוטשפ תנוכ ןניפליד 'ותה אבוי!ד תבשד ל"צ אימוד ןכשמהד ושענש תוכאלמה $רוצל
כ"או .#ייומ ארקיעמ אל רמאנ $ה אניד ג"לצאשמד א"כ ןינעל .תבש
לבא תמאב קוידמ ןושל כ"שמ 'ותה יכ $רוצה התיהש הכאלמ תישענ וליבשב ןכשמב אוה ףוג
הכאלמה הארנ "ושרושו ןפואב #לועלד .ר!א אללכ אוה לכב הרותה ג"לצאשמד ונייהד "רוטפ
!"יאד כ"אא השע רויאה $רוצל אלא .ופוג אמלעבד ףוג" רויאה וניא "ושרושו אלא השעמ
אלו "רויאה ןכלו .ותילכת לכ ןווכתנש השעמל רויאה אל ל"!כשמ רוטפ ירהש "ג"לצאשמ לכ
השועש השעמה הנוכב כ"ע שי ול $רוצ #א "לשמלו .ופוגב ןווכתנ לוכאל הליבנ הליבשב הקלל
ותיבמ יאדוב אלו "ביי! רמאנ אוהש תמאבד "ג"לצאשמ אוה $ירצ ונייה "ופוגל ףוגל השעמ
המו "הליכאה יל וזיאל תילכת אוה קרו .לכוא תכאלמב תבש שד!תנ ףוג"ד הכאלמה "ושרושו
אוה $רוצה ויהש ןיכירצ הל והזו "ןכשמב שודי! תכאלמב ןידמ "תבש תכאלמ ףוג"ד "תבש!מ
וניא "הכאלמה השעמ הכאלמה דבל אלא ןכלו .ותילכת #א רפו! אמוג צ"יאו אלא הרפעל
*&
ל"וה ףאד "ג"לצאשמ $ירצש השעמל הריפ!ה לבא צ"יא תילכתל השענש הליבשב "ןכשמב
איהש ףוג הכאלמה .ושרושו
ז"יפלו .ה #ג ראשב #ירויא ל"!כשמ רוטפ ונייהו "ג"לצאשמ אלשכ ןווכתנ וליפא ףוגל השעמ
ונייהו .רויאה ןויכד .מ"אשדב אלש ןווכתנ השעמל רויאה ןיא "ללכ ול $רוצ ל"והו "הוגב
.ג"לצאשמכ
ז"יפלו שי ראבל המ היהד ד" אמעטד (.במ) 'מגהל לאומשד ריתהש מ"אשד #ושמ ל"ד
ג"לצאשמד א"קערגהו .רוטפ המת $יא ד" רמול 'מגל אה "ןכ ש"ר ריתה מ"אשד #ג ראשב
לבא .#ירויא ל"נל תמאבד "א!ינ #ג ראשב #ירויא $ייש ארוטפ לכ "ג"לצאשמד אלש ןווכתנ
ףוגל השעמ רויאה .ללכ
*0
קר השקמ 'מגהד #אד לכ #עט רוטפה מ"אשדב אוה !כמ ןיד ג"לצאשמ כ"א ושקי יקפ
לאומש מ"אשדבד קפ ש"רכ ג"לצאשמבו קפ כ"עו "הדוהי 'רכ מ"אשדבד רמאנ רתיה
אלש "ע"נפב ןידמ .ג"לצאשמ
*%
התעמו .ו ל"י תמאבד #עט $ורעה ריתהש ר"פב אלד ל"!ינ אוה #ושמ לכד .ג"לצאשמ ר"פ
אלד ל"!ינ ןיא ול $רוצ ףוגב השעמ .רויאה
*&
ףאו $ורעהד ריתה #ג ראשב אלו "#ירויא קר
ירויאב לבא "תבש תמאב #ג ראשב #ירויא רמאנ ןיד לכ "ג"לצאשמ אלש ןווכתנ ללכ השעמל
רויאה אלו ל"!ינ .הוגב
*)
40
] ףאו ג"לצאשמד הניא תרתומ א"כ אכיה אלד א!ינ לבא .'יל אכיה א!ינד אל 'יל ביש! !כומדכ .ג"לצאשמ
ןייגוב קרד אעראב הירב!ד יוה כ"כו .ג"לצאשמ תובותכב 'ותה ןינעל (.ו) יפמ ארומ #אד ל"!ינ !תפב .ביי!
וליאו רתיה מ"אשד ש"רל רמאנ וליפא א!ינדב ירהש) .'יל ר"פ אלד ל"!ינ אירש #גו "$ורעהל י"רל וניא רוא
אלא כ"עו "ןנברד המ הדומד ש"ר ר"פב יריימ הנימו "ל"!ינד #אד וניא ר"פ ריתמ ש"ר ףא כ"או (.ל"!ינד "כו
$יא ד" המד ריתהש ש"ר מ"אשד אוה !כמ המ רטפש לבא .ג"לצאשמב הארנ יאדובד "ק"יאד ןווכתמשכ השעמל
לכ "הכאלמה ל"!ינד ביש! שיש ול $רוצ #ג ןוגכו .ביי!ו "התילכתב שלותה אעראב ןויכ "הידיד ןווכתמש השעמל
#גו "השילתה ל"!ינ יופיב עקרק בש!נ "הידיד שיש ול $רוצ ותואב לבא .יופי לכ "מ"אשדב וניאש ןיאד "ר"פ ןווכתמ
ללכ השעמל רויאה #גו וניא עדוי יאדוב ןויכ "השעייש אלד יפת ותנוכ לע השעמ לכ "רויאה ןכש וניאש בש!נ
שיש ול וב ןכ .$רוצ [.ל"נ
41
אלא] השקד ז"יפל יאמ השקמ #ש 'ותה ד"וב לע #י!בזב 'מגה השקמד לאומשל ריתמש ףלזל ןיי ג"ע
#ישאה #ושמ רבד ש"רכ מ"אשדד הממ "רתומ קפש לאומש הדוהי 'רכ ג"לצאשמד ץרתמו "ביי! 'מגה
מ"אשדבד ל" ש"רכ ג"לצאשמבו ל" ונייהו .הדוהי 'רכ לע $רד תבשב 'מגה ל"נה (.במ) היהד ד" אישוקב
רתיהד מ"אשד אילת רוטפב כ"כו .ג"לצאשמ תבש 'ותה ושקהו .(#ש) ז"ע ל"זו 'ותה עמשמד יאד יוה רב
לאומש הכאלמ הניאש הכירצ ול רוטפ הילע הוה יתא יאמאו "ריפש אהו הכאלמ הניאש הכירצ הפוגל ראשב
#ירויא ואלד תבש ביי! הילע ןויכו אריבד היל אהד אהב אילת כ"א יאמא רמאק #תה רבד ןיאש ןיוכתמ רתומ
ירהו .ל"כע יפל ראובמה ןאכ ג"לצאשמב הזכ ןיאד $ירצ השעמל רויאה – ומכו ןיפלזמב ןיי ג"ע #ישאה צ"יאד
השעמל יוביכה – ג"לצאשמ רוטפ #ג ראשב א!ינו .#ירויא א!ורב איגוה יאמו "#י!בזב ישקמ עמשמו .'ותה
תבשב 'ותהד תיל $להמ 'יל ל"ו "הז ראשבד #ירויא אל $ייש רוטפ ג"לצאשמ לבא .ללכ פ"כע תעדב $ורעה
תובותכב 'ותהו ןיידע אוה ןוכנ המכו [.ראבתיש
42
לבא] #א ל"!ינ יזא בוש! $ירצ ףאו .ופוגל מ"אשדבד ונבתכ וליפאד 'יעל ל"!ינ ביש! ונייה "ג"לצא #ושמ וניאש
ןיאו "ר"פ ותנוכ תפתנ לע השעמ רויאה ט"המו) אפוג רוטפ #ג ןידמ ןויכו "(מ"אשד ןיאש #ש הנוכ ש"כ ןיאש
#ש לבא .$רוצ ןאכ אוהש יפתו "ר"פ ותנוכ לע השעמה ינשה ט"המד) הדומ ש"ר אלא "(ר"פב ונאד #יאב
ןודל מ"מד ןיא ול $רוצ והז "היוגב אקוד אנוגב אלד ל"!ינ השעמב ר"פבד "ונייהו .רויאה ןיא רוטפה "מ"אשדד
לבא "כו לעופב וניא ןוכתמ השעמל רויאה ןיאו ול אתו!ינ הזו "'יוגב בש!נ וניא $ירצ ףוגל השעמ .רויאה
רוטפו ןידמ [.ג"לצאשמ
43
לבא] ר"פ ל"!ינד ןויכד "ביי! עדויש השעייש רויאה ל"!ינו ביש! "הוגב $רוצל ומכו "ופוג שלותב אעראב
[.ל"נכו "הידיד
*)
ג"עאו] ג"לצאשמד אמלעב רוטפ לבא וליאו "רוא ר"פ אלד ל"!ינ ריתמ $ורעה .הלי!תכל
הזב תעד ףאד "$ורעה #ימכ!ד ורא הלי!תכל ג"לצאשמ ונייה "תבשב ותוא ןיד ג"לצאשמ
שד!תנש ןינעל תבש שיש ול $רוצ השעמב קר "הכאלמה ןיאש ול $רוצ ןויכד .התילכתב ותואש
רוטפ ובמ לע ןיד תכאלמ ורא "תבש!מ ותוא #ימכ! ומכו) .הלי!תכל וראש ראש #ירבד
#ירוטפה #ושמ תכאלמ ןוגכ "תבש!מ הכאלמ השענש י"ע לבא (.יוניש ג"לצאשמ לכד "הרותה
ןיאש ול $רוצ וליפא השעמב ונייהד "רויאה ר"פ אלד הזב "ל"!ינ אל ורא המקואו "#ימכ!
אריתהא אתיירואד [.ג"לצאשמד
א!ינו ז"יפל לע 'קה 'ותהד $ורעה אהמ יפמד ארומ רמאד לאומש רתומד הלי!תכל #ושמ
אה "ארעצ ה"אל היה א"בשרהו .רוא $ורעהד 'ית שרפי אברדאד והז אמעט לאומשד ריתהש
הלי!תכל #ושמ אוהש ר"פ אלד אהד "הומתו .ל"!ינ שרופמ ('זק) 'מגב רמאק בר ארוטפד
יפמד ארומ אוה #ושמ המו .ג"לצאשמ הנעי הזל #גו .$ורעה יאמא 'ותה אל ושקה לע
$ורעה .הזמ
ל"נלו א!ינ ירהד "א!ורב והז אפוג אמעט $ורעהד ריתהש ר"פ אלד #ושמ "ל"!ינ אוהש
ריפשו "ג"לצאשמ רמאק בר רתיהד יפמ ארומ רמאנ ש"רל ש"רד "אקוד אוה ל"ד
ג"לצאשמ לבא .רוטפ הדוהי 'ר ביי!מד ה"ה "ג"לצאשמב ביי!ד ר"פב אלד .ל"!ינ
#יקלו! 'ותהו .ז לע ל"ו "$ורעה ר"פד אלד ל"!ינ לבא .רוא דויב תרב $ורעה ר"פד
אלד ל"!ינ יוה ג"לצאשמ #ידומ #ג ןכלד) .'ותה אל ושקה לע $ורעה הזד (.ל"נכ ('זק) 'מגהמ
טושפ לכד ר"פ אלד ל"!ינ ל"וה #גו .ג"לצאשמ ראשב #ירויא $ייש הז אלא .ל"נכ ל"ד
ומכד 'ותהל #ימכ!ש ורא הלי!תכל ג"לצאשמ ןינעל $כ "תבש ורא ג"לצאשמ ראשד
ונייהד "#ירויא ר"פ אלד .ל"!ינ
ונישקה 'יעלו תובותכב 'ותהד ובתכ (.ו) הלי!ת #שב י"ר ר"פד אלד ל"!ינ רוטפ לבא רוא
ומכ עמשמו .ג"לצאשמ ארוטפד הידיד #ושמ לבא .ג"לצאשמ כ"!א ובתכ המד וריתהש ףלזל ןיי
לע יבג #ישאה הלי!תכל אוה #ושמ הוצמד ירהו .ינאש #תה יריימ ראשב #ירויא המו $ייש הזב
רוטפ .ג"לצאשמ
ל"נלו א!ינ #גד ראשב #ירויא $ייש ארוטפ ןפואב "ג"לצאשמד וניאש $ירצ השעמל "רויאה
ונייהו ר"פב אלד .ל"!ינ
לכו תתגולפ $ורעה אוה 'ותהו קר $ורעהד "הזב ל" ןנברד אל ורא א"כ ג"לצאשמב "תבשד
שיד ול $רוצ השעמב לבא ןיא ול $רוצ תילכתב לבא "הכאלמה ר"פב אלד ל"!ינ וניאד $ירצ
וליפא השעמל וריתה "רויאה ג"לצאשמ וליפא #ניא 'ותהו .הלי!תכל #יקל!מ .ןכ
**
ירבדמו .! תובותכב 'ותה ובתכש תעדל י"ר וריתהש ףלזל ןיי ג"ע #ישאה #ושמ !כומ "הוצמ
#גד ראשב #ירויא ר"פ אלד ל"!ינ רוטפ וליאו .ת"המ תבשב 'ותה ובתכ (.הע) המד עצופש
ןוזל! !"יא #ושמ תליטנ המשנ אוה ןידמ #גו .ג"לצאשמ ןייגוב ובתכ שלותהד אעראב הירב!ד
44
ונבתכ 'יעלו] תבשב 'ותהד הארנ (.במ) ל"ילד ארב וז #גד ראשב #ירויא $ייש כ"או .ג"לצאשמ הידידל
רוטפ ר"פ אלד ל"!ינ ש"ל א"כ ןינעל ןכלו .תבש ןייגוב 'ותה ואבשכ תו!דל תייאר $ורעה ןיפלזממ ןיי ג"ע
#ישאה אל ולכי ץרתל #ושמד הוצמ ומכו .וריתה תעדלד .תובותכב 'ותה 'יתש תבשב 'ותה ש"ל רוטפ ר"פ
אלד ל"!ינ אוהש ןידמ ג"לצאשמ ראשב #ירויא [.ללכ
**
!"יא לע יופי עקרקה #ושמ אוהש #ה 'כלו .ג"לצאשמ תוטיש לבא .תוקול! נ"שמפל ירבד
תובותכב 'ותה תבשבו #ילוע הנקב ר"פד "ד!א אלד ל"!ינ רוטפ #ושמ אוהש ןה "ג"לצאשמ
תבשב ןהו ראשב .#ירויא
הנהו .ט ה"ד .ג) 'ותה לאומשד "ושקה (דצה רמא יפמד ארומ רתומ ירהו .הלי!תכל
לאומש ומצע קפ רואד (.במ 'יעל) תובכל תל!ג לש ץע ר"הרב הדוהי 'רכ ג"לצאשמד .ביי!
וק!דנו לאומשד וירבדל ש"רד לבא .רמאק נ"שמפל שי #וקמ לאומשד "קל!ל אל קפ 'רכ
הדוהי א"כ א"כ ןינעל תילד "תבש $ה 'יל ארב ןניפליד ןכשממ תילכתהד השענש ןכשמב
הליבשב איה ףוג הכאלמה לבא .ושרושו אכיה וניאד $ירצ וליפא השעמל ונייהד "רויאה ר"פ
אלד הזב "ל"!ינ ל" לאומשל ריפשו .ש"רכ קפ לאומש יפמד ארומ .אירש
*+
ירהו] נ"שמפל הז 'יעל !כומ ה"אלב לאומשד קפש הדוהי 'רכ ג"לצאשמב ונייה אקוד
ג"לצאשמב תבשד $ירצש השעמל רויאה קרו צ"יא לבא .התילכתל צ"יאשכ השעמל רויאה
קפ לאומש ירהש .ש"רכ לאומש ריתה ףלזל ןיי לע יבג תעדלו "#ישאה $ורעה ונייה ןידמ ר"פ
אלד ירהו "ל"!ינ ראבתנ רתיהד ר"פ אלד ל"!ינ אה אפוג #ושמ צ"יאש השעמל .רויאה
*,
[
45
המו] אוהש רתומ הלי!תכל ונייה וא #ושמ תעדכ "ארעצ וא "'ותה #ושמ ג"לצאשמבד הזכ צ"יאש השעמל
תעדכו "רויאה .$ורעה
ושקהש 'ותהו אלו "ןכ ל"!ינ ל"י "הזב י"פע המ ונ!כוהש תבשב 'ותהד 'יעל ל"יל לכ $להמ הז #גד ראשב
#ירויא $ייש רוטפ [.ג"לצאשמ

46
] לבא ןיא רמול #גד הדוהי 'ר ומצע אל ביי! ג"לאשמב א"כ ןינעל לבא "תבש ג"לצאשמב #ג הדוהי 'ר הז .רטופ
כ"עד "וניא הדוהי 'ר ל"יל רתיה ר"פ אלד ראובמכ "ל"!ינ #י!בז 'מגב לאומשד ריתהש ףלזל ןיי ג"ע #ישאה ונייה
לבא "ש"רכ הדוהי 'רל .רוא
ןיידעו ע"לי ןושלב #ש 'מגה ג"לצאשמבד רב לאומש הדוהי 'רכ ןכלו) רוא תובכל תל!ג לש תכתמ ידכ אלש וקוזי
הב מ"אשדבו (#יבר רב ש"רכ ןכלו) ריתה ףלזל ןיי לע יבג ירהו .(#ישאה נ"שמפל רתיהה ףלזל ןיי ג"ע #ישאה –
אוהש ןידמ ר"פ אלד ל"!ינ – אוה אפוג ןידמ לבא .ג"לצאשמ ןיא הז יאדובד "אישוק ןושלב ג"לצאשמ 'מגה ונייה
תכאלמ תבש צ"יאש תילכתל לבא "הכאלמה וניאשכ $ירצ השעמל רויאה ןיא "שה ארוק הזל אלא "ג"לצאשמ"
אלא "מ"אשד מ"מד ראבתנ דויד רוטפה מ"אשדד #וקמב אוהש ר"פ אלד ל"!ינ אוה ותואמ דוי רתיהד
לככו "ג"לצאשמ .ל"נה
תיתאדאו יכהל שי קפתהל רואיבב הלי!תמד "(.במ) 'מגה היה ד" רתיהד מ"אשד אילת רוטפב "ג"לצאשמ
נ"שמכו לכד 'יעל ןיאש #ש הנוכ השעמב ינשה אלו יפת ותנוכ וילע ביש! וניאש $ירצ השקמו .ול יקפ לאומש
קימו .ידדהא ג"לצאשמבד רב לאומש לבא "הדוהי 'רכ מ"אשדב רב #אה .ש"רכ הנוכה תמאבד תנקמ 'מגה
מ"אשדד אוה רתיה ר!א וניאו ןינע לכו .ג"לצאשמל המ ראבתנש רתיהד ר"פ אלד ל"!ינ אוה ןידמ "ג"לצאשמ
ונייה #ושמ אוהש ר"פ ןכלד ש"ל רתיהה ד!וימה לבא .מ"אשדד וניאשכ ר"פ יוה מ"אשד רתיה ר!א ד"וא .ירמגל
#ג רתיה מ"אשד אמלעב אוה דוימ אלא "ג"לצאשמ רמאקד לאומשד 'מגה קפ י"רכ ג"לצאשמב תבשד הזש)
ארקנ לצא "שה ןיאד "(ג"לצאשמ ול $רוצ תילכתב לבא "הכאלמה ג"לצאשמב ראשד #ירויא הזש) ארקנ
ןיאד "(מ"אשד ול $רוצ השעמב קפ "רויאה לאומש .ש"רכ
שי 'כלו איבהל היאר דצל ירהד "ינשה היה (.במ) 'מגב ד" המד ריתהש ש"ר מ"אשד אוה דוימ לע רתיה
נ"שמכו "ג"לצאשמ אל 'מגהו .'יעל ה!ד הז אלא !כמ תרית יקפ לאומש ג"לצאשמבד קפ הדוהי 'רכ
מ"אשדבו קפ ירהו .ש"רכ #י!בז 'מגב !כומ ('אצ) נ"שמפל אלד קפ לאומש הדוהי 'רכ אלא ג"לצאשמד
$ירצש "תבשד השעמל הכאלמה אלו לבא "התילכתל ג"לצאשמב ראשד ונייהד "#ירויא ר"פ אלד ל"!ינ צ"יאש
וליפא השעמל ןוגכו "רויאה אהב ןיפלזמד ןיי ג"ע #ישאה אוהש) ר"פ אלד כ"שמכ "ל"!ינ #שב 'ות ($ורעה
קפ לאומש כ"או .ש"רכ ל"נמ רוז!ל (.במ) 'מגהל הב הת!נהמ הנושארה רתיההד מ"אשדד – וניאש ןווכתמ
אליממו וניא $ירצ השעמל רויאה – דוימ לע תטיש ש"ר עמשמו .ג"לצאשמב רתיהה "נ"היאד "הזמ מ"אשדד
אמלעב כ"ג דוימ לע דוי א"שמו "ג"לצאשמ לאומשד (.במ) 'מגה קפ ש"רכ מ"אשדב ונייה אפוג אמעט #ושמ
$ה דוי ג"לצאשמד ראשד נ"שמכו "#ירויא "שהד ארקו ג"לצאשמל ראשד #ירויא .מ"אשד
*+
א!ינו יקפ #"במרה קפד ג"לצאשמד יפמו "ביי! ארומ המד .אירש קפש ג"לצאשמד
ביי! ונייה לאומשכ קפש (.במ) ןכ יבג תל!ג לש ירהו "ץע לאומש ומצע ל" יפמד ארומ
ןכלו "אירש ל" #"במרהל לאומשד אל קפ הדוהי 'רכ א"כ ןידב ג"לצאשמ ד!וימה רמאנש
ןינעל שיד "תבש ול $רוצ השעמב הכאלמה אלו לבא .התילכתב ןידב ג"לצאשמ ראשד "#ירויא
ונייהד ר"פ אלד ןיאש "ל"!ינ ול $רוצ ףוגב השעמ רויאה הזב "ללכ ל" לאומשל ןכלו "ש"רכ
יפמ ארומ אוהש "אירש ר"פ אלד כ"שמכ "ל"!ינ .'ותה
בתוכה "הנשמב ןיב 'וכ #שמ י"שרפ .ד!א ןוגכ ושקהו .אא #ישרפמה אה והלוכל יאנת כ"ותב
אבומה !"יא 'מגב לע א"א ןניעבו .$רזאאד ולעיש #של רבד ןוגכ #ש ןועמשמ וא שש .$ששמ
א"קערגהו ל"ד 'ית י"שרל ןויכד הנשמהש המת בתוכהד תויתוא 'ב אלו "ביי! הריכזה $ירצש
ולעיש כ"ע "#של גילפ 'ינתמד ל"ו ביי!ד לכב ןכו .אנוג עמשמ יריאמב .ש"ייע
ז"יאו המית ירהד ימלשוריב ראובמ אוהד אתגולפ ןנברד ןנברו "הדוהי 'רו ל" ביי!ד לע 'ב
תויתוא לכמ #וקמ וליפא #ניא #ילוע #של הדוהי 'רו "רבד כ"או .גילפ ל"י כ"ותהד איתא
אבילא ה"אלבו "הדוהי 'רד ירה ראובמ ק"תד 'מגב כ"ותהד אוה הדוהי 'ר אבילא 'רו "הישפנד
הדוהי כ"ותב אוה הדוהי 'ר אבילא פ"כעו "היברד לכה תנשממ ןכלו "הדוהי 'ר ל" כ"ותהל
$ירצד ולעיש #של הדוהי 'רד "רבד ל"ד 'ימעטל ןכ לבא .ימלשוריב ק"ת אל 'ינתמד ריכזה
הזמ ל"ד ןנברכ ימלשוריב צ"יאד ולעיש #של .רבד
ןכא) ק"ת וניתנשמד וניא שממ ןנבר 'ישכ ימלשוריב ירהד ק"ת ביי!מ ןיב #שמ ד!א ןיב ינשמ
י"שרפו "תומש #שד ד!א ונייה תוא ת!א וליאו "הלופכ ןנבר ימלשוריב ל" !"יאד לע לפכ תוא
ת!א א"כ תויתוא 'בב ראובמכ "תונוש (.#ש
ש"שרהו המד 'ית $ירצמש כ"ותה ולעיש #של רבד ונייה ותעדשכ בותכל #ש לבא "לודג ןיאשכ
ותעד בותכל אלא ןתוא תומש 'ב צ"יא ולעיש .#של
הארנו ראבל הנהד "הז !"לי המב ל"ד והלוכל יאנת תויתואה 'בד 'מגב תוכירצ ףרטצהל
וליפאו "#של המל ד"ד ש"רל ביי!ד א"אב ראבמ #ושמ 'מגה אתיאד ירוטלגב אה "אמלעב
ה"אל אל היה $ייש א"וה #אה .ביי!תיש רואיבה אוהד #צעמ רדג תכאלמ תוכירצד "בתוכ
לבא כ"א ירהד "השקי י"ר 'יש תובותכ) 'ותב ףאד (.ו ר"פד אלד ל"!ינ רתומ ת"המ וליפא) ראשב לבא (#ירויא
ןנבר ורא ותוא ומכ וראש ונראיבו .ג"לצאשמ הז י"פע נ"שמ רוטפד ר"פ אלד ל"!ינ אוה ותואמ דוי רוטפד
#או .ג"לצאשמ אתיא #גד רוטפ מ"אשד אמלעב וניאש) אוה (ר"פ כ"ג דוימ כ"א "ג"לצאשמ המל #ימכ! אל
ורא #ג תא אלא .הז כ"ע מ"אשדד וניאשכ) אוה (ר"פ רוטפ ןכו .ע"נפב הארנ !יכוהל תצק תטישמ 'ותה
אמויב מ"כבו ('דל) וליפאד הדוהי 'ר ביי!מד מ"אשדב ראשב #ירויא לבא תבשב וניא אלא רוטפ לבא ירהו .רוא
ג"לצאשמב ל" הדוהי 'רל ביי!ד וליפא אלא .תבשב כ"ע מ"אשדד אוה רוטפ .ע"נפב
היארהו שי (.במ) 'יעל 'מגהמ תו!דל שרפיד $ורעה יריימד ר"פב אלדו) אלא "(#ש 'ותהכ אלד הזו "ל"!ינ ריפש
יוה דוימ לבא "ג"לצאשמ מ"אשד אמלעב – וניאש ר"פ – אוה רתיה [.ר!א
*,
תויתואה ףרטצהל #של ד"וא .רבד #לועל דצמ תכאלמ בתוכ היה ביי! לע תויתוא 'ב "אמלעב
אלא ןניעבד הכאלמ לכו "תמייקתמה וניאש #ש ז"יא הכאלמ .תמייקתמה
#צעו רבדה ל"ד י"שרל המד ל"צש #ש רבד אוה ןידמ הכאלמ ןכ "תמייקתמה שרופמ אצוי
ירבדמ י"שר ימ ('גק) 'קל ימד .ש"ייע
י"שרו בתכש ('הע) 'יעל 'יעד 'ימעטל י"שר תכאלמד בתוכ היהש ןכשמב היה המב ובתכש תוא
ת!א לע שרק ד!א תואו הינש לע שרק ודצבש ירהו .#וגויזו #תה אל היה #וש ףוריצ #של רבד
וא אלא .רפמל כ"ע #צעד תכאלמ בתוכ אוה תויתוא 'בב אלא "אמלעב הכאלמ 'יעבד
#תהו) .תמייקתמה ןכשמב התיה הכאלמ תמייקתמה דצמ $רוצה גווזל (.#ישרקה
הנהו #"במרה קפ אקודד תוא ת!א הלופכ ל"צ #ש ןוגכ שש תת לבא "'וכ תויתוא 'בב תונוש
ביי! לכב ןכו .אנוג תעד והדידלו .יריאמה כ"ע ז"יא דצמ ןיד הכאלמ הזבד "תמייקתמה ןיא
#וקמ קל!ל ןיב תוא הלופכ תויתוא 'בל .תודרפנ
*-
הארנו #"במרהד ראובמד 'ימעטל מ"היפב
ל"ד תכאלמד בתוכ היהש ןכשמב ונייה המ ויהש ןיבתוכ אי לע שרקה ד!אה כ"או "רשע היה
#ש ףוריצ הביתל ונייהד #גד "רפמל הז ארקנ ןינעב 'קל 'יעו) .ףוריצ #שור ונכראה (.הזב
ןכלו ל" אוהד #צעמ רדג תכאלמ .בתוכ
התעמו לקנ רמול תעדל לכד "י"שר המ ל"צש #ש אוה #שב ןטק #שמ ותעדד "לודג "ףיוהל
ןכלו מ"מד 'יעב איה תמייקתמ י"ע הזלו .#יר!א ןניעב היהיש #ש לבא .רבד ןיאשכ ותעדב
בותכל א"כ תויתוא 'ב צ"יא היהתש תמייקתמ י"ע יגד "#יר!א המב אוהש ומצע ותעד
ןויכו "המייקל ותעדש #ייקל אא ז"רה הכאלמ .תייקתמה
#צעו .ב קולי!ה צ"יאד תויהל #ש א"כ #שב ןטק #שמ אתיא "לודג ן"רה 'י!ב אלא ('הע) 'יעל
#שד עמשמ קולי!הד אוה דצמ יניד תכאלמ אלו "תבש!מ ארירב אמשו .ותנוכ הנוכה ןידמ
אדיבעתא אבשכד "ותבש!מ בותכל אא הלי!תמ כ"א אדיבעתא ותבש!מ צ"יאו היהיש #ש
לבא "רבד אבשכ בותכל $רזאא ירה ותנוכ בותכל #ש רבד ןכלו !"יא לע אא אלד אדיבעתא
כ"כו .ותבש!מ רואיבה הכלה רואיבב (מ"ש 'י) ירבד אלא .י"שר ב"צד #גד בתכשכ #ש
ןועמשמ יהנ אוהש #ש לבא ז"יא #שה הצרש בותכל $יאו הז בש!נ אדיבעתא .ב"צו .ותבש!מ
ע"עו י"שרב ה"ד וניצמ #ש ןטק ל"זו 'וכ אה אתא ןניעמשאל בר הדוהי ג"עאד אלש רגמנ
ותכאלמ השק 'כלו "ש"ייע 'וכ ד"יפל י"שר ק"תד ביי!מ #ג א"אב וניאש #ש כ"א המל אל בתכ
י"שר ברד הדוהי אתא ןניעמשאל #ג ןניעבד #ש רבד וכרדלו .אקוד לש רואיבה הכלה ש"שרהו
א!ינ הזבד אל גילפ אלא .הדוהי 'ר מ"מד השק פ"כעד הדוהי 'ר וניא ביי!מ א"כ תויתוא 'בב
ראובמכ "תונוש וליאו "'מגב ק"ת ביי!מ ןיב #שמ ד!א ןיב ינשמ תומש י"שרפו #שד ד!א ונייה
תוא כ"או .הלופכ יאמא אל י"שרפ #גד הז אתא הדוהי 'ר ק!ודו .ןניעמשאל רמול #גד הזב שי
קולי! ןיב אבה בותכל תויתוא 'ב דו!ל ןיבל בתוכה #ש ןטק #שמ .ע"צו .לודג
$דיאמו י"שר 'יע ה"ד ('ב 'מע) 'קל אלא תויתוא 'ב לש #ש ד!א ןוגכ שש ד"וב ש"כו #א ןוכתנ
הנטקל הלי!ת ונייה "ל"כע הדוהי 'רלד אתיירבב ביי!מד ששב $ששמ לכ ןכש ביי!מד ששב
רתוי 'כלו .ע"נפב ל"וה י"שרל רמול ןוכתנשכד הנטקל הלי!ת ביי! וליפא הזו .אאב היאר
וכלהמל לש א"קערגה אתיירבהד גילפ לע ןידב 'ינתמ שיו .אא תו!דל ןויכד לכד ט"ושה 'מגב
אוה ןינעמ #א ביי! לע לפכ תוא הזבד "ת!א השקמ הרית 'מגה ןיב ירבד הדוהי 'ר הנשמב
47
ראבתי 'קלו אוהד #צעמ רדג ףוריצה תויהל הגהנ תויתוא 'בד "ד!י תונוש תופרטצמ וליאו "#צעב תוא ת!א
הלופכ הניא תפרטצמ א"כ דצמ הנכת השענש #ש .רבד
*-
הזבו "אתיירבבו רמאק י"שר הדוהי 'רלד אתיירבב ביי!ד לע לפכ תוא ת!א #שב ןטק #שמ
לכ "לודג ןכש אלשכ ןווכתנ אלא הנטקל אלו .הלי!ת תי!נ י"שר ראבל המ יזאש הנתשי ןידה
ןינעל #א ל"צ .#ש
תטיש #"במרה בתוכב תויתוא 'ב
#"במרה א"יפ) #ת (ט"ה בתוכהד תויתוא 'ב תונוש ביי! עמשמו צ"יאד ולעיש #של "רבד
וליאו יבגל בתוכה תוא הלופכ #יממעפ בתכ #ש) ביי!ד (י"ה אקוד אוהשכ #ש ד!א #ש 'יפ)
ןוגכ (רבד שש תת גג ןכו .'וכ קלי! יריאמה אלד 'קו .ש"ייע וניצמ קולי! הז אברדאו "איגוב
עמשמ ע"וכלד ןניעב ולעיש #של ןוגכ #ש ןועמשמ שש $ששמ קר) היהד ד" אמשד ש"רל
ביי! וליפא א"אב ת"יפאו .(ה!דנו "$רזאאד #"במרהד ל" הנשמהד המת ביי!ד לע 'ב
תויתוא עמשמו וליפא #ניא #ש רבד כ"שמכו) א"קערגה ראבל ירבד י"שר הנשמב ביי!ד לע
לבא (א"א כ"א ל"וה קופל וליפאד תואב הלופכ ירהד "צ"יא הנשמה ינתק ןיב #שמ ד!א ןיב
ינשמ #שו "תומש ד!א ונייה תוא ומכ "הלופכ !כומדכו "י"שרפש .'מגב
ןכא ימלשוריב 'יע ל"זו ינת #שב הדוי 'ר בתכ ינש תותוא #יוש #הו #ש ביי! ןוגכ שש תת גג רר
ןנברו .!! ירמא תויתוא 'ב ת!כשא .מ"כב רמא תלק תרמ!ו לע תלק "הדוהי 'רד תרמ!ו לע
תלק .ןנברד לע הדוי 'רד בתכ יתש תויתוא ןיוש ןהו #ש לע הדוי 'רד 'יתעד לע "ביי! ןוהתעד
ןנברד תלק .רוטפ לע ןנברד יתש תויתוא לכמ #וקמ פ"עא ןיאש לע "#ש ןוהתעד ןנברד "ביי!
לע הדוי 'רד 'יתעד רוטפ ראובמו .כ"ע הדוהי 'רלד ביי! לע תוא ת!א לבא "הלופכ אקוד
#השכ ונייהד "#ש תופרטצמש #של רבד ןוגכ שש תת לבא .'וכ ןניאשכ תופרטצמ #של רבד
וניא ביי! וליפא תויתוא 'בב ןנברו .תונוש ל" $פיהל צ"יאד #הש לבא "#ש $דיאמ #לועל !"יא
א"כ לע תויתוא 'ב אלו "תונוש לע לפכ תוא .ת!א
כ"או ןאכ #נמא אצמנ הטיש צ"יאד ופרטציש #של לבא "רבד מ"מ השק "כוד #"במרה
קפ אלד ןנברלד "ןאמכ !"יא לע תוא הלופכ הדוהי 'רלו "ללכ וניא ביי! וליפא תויתוא 'בב
תונוש #א #ניא #יפרטצמ #גו .#של אכיל ןאמ קל!מד תואבד הלופכ ביי! אקוד #השכ #ש
תויתוא 'בבו תונוש ןינמו "צ"יא דמל #"במרה קולי! .הז
וטושפבו .ב ל"י #עטב יקפ הנהד "#"במרה המב הרמאש הנשמה בתוכה ןיב" 'וכ #שמ ד!א
ןיב ינשמ י"שרפ ""תומש #שד ד!א ונייה תוא ת!א ינשו "הלופכ תומש ונייה תויתוא 'ב ןכו .תונוש
!כומ תייגוב ילבבה רמאקד אלא" הדוהי 'ר יתש תויתוא ןהו ינש תומש אוה ביי!מד יתש
תויתוא ןהו #ש ד!א אל #שד ""ביי!מ רורב ינש"ד ונייה "תומש תויתוא 'ב תונוש ןוגכ #ש
#ש"ו "ןועמשמ ונייה "ד!א תוא ת!א הלופכ ןוגכ שש תת ראובמכ "'וכ $שמהמ ירהו .איגוה
תונושל הלא #י!וקל הנשמהמ יאדובו הז הרומ $כד אוה #ג שוריפ כ"או .הנשמה שי ונל #ת
הנשמ ביי!ד לע לפכ תוא תעדכו "ת!א הדוהי 'ר .ימלשוריב
לבא $דיאב אתגולפ הדוהי 'רד ןנברו #א $ירצ ולעיש #של ירה "רבד הנשמב אכיל ערכה .הזל
ןכלו רב #"במרה הזבד שי ונל קופל .צ"יאד "ןנברכ
אלא .ג ןויכ 'כלד ל"ייקד הדוהי 'רכ בוי!לד בתוכ צ"יא תויתוא 'ב #גו "תונוש ל"ייק ןנברכ צ"יאד
ויהיש כ"א "#ש ףרטצהב ינש הלא רמאנ וליפאד לפכב תוא ת!א וניאו #ש ( ןוגכ אא ( כ"ג
היהי לבא .ביי! תעד #"במרה וניא ןכ הארנו "נ"שמכ #ושמ אריבד "כוד 'יל אל ן!כשא
*.
ןאמ ביי!מד וליפאו "אאב הדוהי 'ר ביי!מד לפכב תוא ת!א ונייה אקוד #השכ ובהו "#ש אלד
ףיוהל .'ילע
שיו ףיוהל הזב הזד "הרבה טושפ ןה ןנברל ןהו הדוהי 'רל בוי!ד בתוכ אוה תויתואהשכ
תופרטצמ תויהל #יגהנ אתיאדכ "ד!י הנשמב והזו .('דק) #צע רדג הזבו .בתוכ אוה לדבנ
#שורמ ןינעב 'קל 'יע) אלא .(תוכיראב "#שור וקל!נש ןנבר הדוהי 'רו ןפואב ןנברד "ףוריצה
ל" ףוריצהד הניא דצמ ןכותה ןבומהו אלא #צעמ תונוכת תויתוא שיש #הב ןינע לש
תויתוא 'בו "תוללכתה תונוש תופרטצמ תוללכתמו לבא "ז"בז תוא ת!א הלופכ הניא .תפרטצמ
הדוהי 'רו ל" ףוריצהד אוה דצמ ןכותה #יפרטצמש אליממו "#של #גד תוא הלופכ הלוכי
ףרטצהל $דיאמו "ג"הכב תויתוא 'ב תונוש ןניאש #ש ןיא ןהל .ףוריצ
#"במרהו עירכה אנידל $יישד ףוריצ ינשב ונייה "#ינפואה ןה י"ע ןהש תויתוא תונוש תעדכו
ןהו "ןנבר י"ע #יפרטצמש #של לבא .הדוהי 'רכו אה תהימ א"אד ופרטציש אלא ינשמ 'אב
#ינפוא לבא "הלא אאב יאדו אכיל ףוריצ .ללכ

דוע .ד שי יל ףיוהל #עט המל תויתוא 'בב תונוש קפ #"במרה ןנברכ צ"יאד ולעיש #של
.רבד
הנהד "אוהו המב הרמאש הנשמה בתוכה ןיב" 'וכ #שמ ד!א ןיב ינשמ י"שרפ ""תומש #שד
ד!א ונייה תוא ת!א ינשו "הלופכ תומש ונייה תויתוא 'ב ליעלו .תונוש ונבתכ ןכד !כומ תייגוב
ילבבה רמאקד אלא הדוהי 'ר יתש תויתוא ןהו ינש" אוה "תומש ביי!מד יתש תויתוא ןהו #ש"
אל "ד!א ביי!מ #שד "'וכ רורב ינש"ד ונייה "תומש תויתוא 'ב תונוש ןוגכ #ש #ש"ו "ןועמשמ
ונייה "ד!א תוא ת!א הלופכ ןוגכ שש תת .'וכ
לבא יבל רמוא יל ימלשוריהד וניא שרפמ אלא "ןכ תעד ימלשוריה #ש"ד הנשמב "ד!א ונייה
שיש #הל ןכות ןבומו ז"יעו #ישענ #ש ינש"ו "ד!א ונייה "תומש ןיאש #הל ןכות ןבומו אלא לכ
תוא תדמוע ףאו .ע"נפב ןיאש יל היאר הרורב לבא "הזל תעדה הטונ הנהד .ןכ $הב אתגולפ
ימלשוריב הדוהי 'רד ל" ןניעבד היהיש #הל ןכות ןבומו ןנברו ל" ןושל "צ"יאד ימלשוריה המכ
#ימעפ אוה הדוהי 'רלד ןניעב ןה"ש #נמא ."#ש היה רשפא יאדוב רמול שיד קולי! ןיב ןושל
ןהו" ןיבל "#ש ןושל #שמ" לבא ""ד!א ירה #"במרה קיתעמשכ ןיד הז בתכ ל"זו בתוכה תוא
הלופכ #ימעפ אוהו #ש ד!א ומכ דד תת גג רר רורבו .ל"כע 'וכ כ"שמד #"במרה אוהו" #ש
ליבקמ "ד!א א"שמל ימלשוריה ןהו" ירהו ."#ש אוה ןושל הנשמה .שממ
דועו #אד רמאנ תנוכד הנשמה ןיב" #שמ ד!א ןיב ינשמ ונייה "תומש ביי!ד וליפא תואב ת!א
שוריפכו "הלופכ כ"א "ילבבה שרופמ הנשמב ביי!ד לע תוא וליאו "הלופכ ןינעל יא ןניעב היהיש
#ש רבד וניא שרופמ הנשמב ללכ רשפאו תמאבו) .$ירצד ילבבב אל וניצמ ימ קול!יש לע הז
$ירצד היהיש #ש #גד "רבד הדוהי 'ר ביי!מד #שב ןועמשמ ונייה ןושמ ל"ילד הביתכ הבית ןכלו
ביש! "מש" ןכו "הבית ןכו ."נד" כ"ותב איבהש אל 'מגה וקל!נ אלא ששב $ששמ לבא א"א
$רזאאד ע"וכל כ"או (.רוטפ ןנבר הדוהי 'רד ימלשוריב אריבד והל !"יאד לע תוא ת!א
הלופכ ואל ונייה ק"ת לבא .וניתנשמד #א רמאנ תעדש ימלשוריה ןושלש #ש" וניתנשמב "ד!א
ליבקמ ןהו"ל תייגוב "#ש ונייהד "ימלשוריה #יפרטצמש #של רבד ןוגכ שש תת גג ינש"ו "'וכ
ונייה "תומש ןהש תויתוא 'ב אמלעב ןיאו #הב ףוריצ כ"א "הז שרופמ הנשמב ביי!ד וליפא
ןיאשכ #הל ןכות תמית "$דיאמו .ןבומו הנשמה בתוכהד עמשמ "תויתוא 'ב" תויתוא 'ב "תונוש
ומכ אתיירבב ימלשוריב תויתוא 'ב"ד לכמ ונייה "#וקמ תויתוא ןכו "תונוש ראובמ תונושלב
בתכ 'ט 'להבד "#"במרה בתוכה תויתוא 'ב ונייהו "ביי! תויתוא 'ב בתכ 'י 'להבו "תונוש בתוכה
תוא הלופכ #יימעפ ראובמו .'וכ #תד תויתוא 'ב ונייה תויתוא כ"או .תונוש תוטשפ תועמשמ
*/
הנשמה ביי!ד אקוד תויתואב כ"או .תונוש ןווכמ דאמ תעדש אנת ליבקמ 'ינתמד שממ תעדל
ןנבר אריבד "ימלשוריב והל ןניעבד אקוד תויתוא 'ב לבא "תודרפנ צ"יא ופרטציש אלא "#של
ביי! ןיב #הש #ש" ןיב "ד!א #הש ינש" ."תומש
הזו $מ תעדש ימלשוריה #ש"ד רמאקד "ד!א ונייה 'ינתמ #הש #יפרטצמ #של ומכו "רבד
וניצמש ןושלב #"במרה #הו") #ש ד!א ןוגכ ינש"ו "ל"נכ ("...שש ונייה "תומש #ניאש #ש "רבד
לכהו "ל"נכ תויתואב תונוש אלו "ז"מז לפכב תוא תעדכו "ת!א ןנבר .ימלשוריב
$שמהבו ראבתי דוע $מ יגילפד ילבבה ימלשוריהו רואיבב הנשמה .ל"נכ
ז"יפלו .ה שי קיתמהל יקפ ןינעלד "#"במרה #א ביי! לע לפכ תוא ףא "ת!א ימלשוריבד
ראובמ ןנברד הדוהי 'רד ל" !"יאד א"כ לע תויתוא 'ב לבא "תונוש ןויכ תעדלש ילבבה שרופמ
הנשמב ביי!ד וליפא תואב ת!א הלופכ ירהש) תעדל ילבבה והז #ש" כ"ע ("ד!א יכהד .ל"ייק
לבא ןינעל #א $ירצ ופרטציש #של ירה "רבד תעדל ילבבה ןיא ערכה הזל ירבדמ "הנשמה
הנשמהד אל הריכזה ףאו .הזמ כ"ותבד איבהש וניצמ 'מגה המכ יאנת ל"ד $ירצד ופרטציש
#של לבא "רבד ירה ק"ת כ"ותהד $ירצמד #ש ןועמשמ ונייה הדוהי 'ר אבילא 'רו "הישפנד
הדוהי כ"ותב $ירצמש שש $ששמ אוה הדוהי 'ר אבילא ראובמכ "היברד כ"או "'מגב לכה
תנשממ ירהו "הדוהי 'ר ימלשוריב פ"כע וניצמ שרופמ ןנברד יגילפ לע הדוהי 'ר ןכלו .הזב #ג
ילבבהל ןיא שיקהל תטישמ הדוהי 'ר כ"ותב $יא ל" אנתל אצמנ .'ינתמד ילבבהלד אכיל
ערכה תעדב הנשמה יא ןניעב ופרטציש #של אברדאו .רבד תמית הנשמה אלש הריכזה הזמ
תצק עמשמ .צ"יאד
*.
וליאו תעדל ימלשוריה ירה שרופמ הנשמב ביי!ד וליפא ןיאשכ 'ב
תויתואה #יפרטצמ #של רבד ( ירהש תעדל ימלשוריה והז שוריפ ןיב" ינשמ ןכלו ."תומש הזב
ןויכ ןיאש ונל ערכה וליאו "ילבבהמ ימלשוריהל איה הנשמ שי "תשרופמ ונל לזימל רתב
.ימלשוריה
מ"מו תואב ת!א הלופכ ל" #"במרהל !"יאד כ"אא #ה #יפרטצמ #של ןוגכ "רבד שש תת
המכו "'וכ ונראיבש אלד 'יעל ן!כשא ןאמ ביש!מד ףוריצ 'יל אלא .ג"הכב
ע"עו .ו ימלשוריב ןאמ 'ינימ 'יעל אנת תיניימי ונייהד .יוי 'ר המד ןנתד ןיב ינשמ תוינמי איתא
יוי 'רכ ביי!ד #ושמ רבכו .#שור וריעה #ינור!אה ילבבהד גילפ לע הז אהד #יקומ אשירל
ביי!ד 'ינתמד ןיב ונימיב ןיב ולאמשב טלושב יתשב אלדו "וידי .יוי 'רכ
הנהו #"במרה מ"היפב תוינמיד 'יפ ונייה תויתוא ובתכנש תנוכל ב"צו .רופמ יפל תטיש
#"במרה תויתוא 'בבד תונוש צ"יא ופרטציש #של כ"א "רבד המ שודי!ה תויתואב ובתכנש
הנוכל יכו "רופמ ערג תויתואמ ןיאש #הל ןכות ןבומו ןכא .ללכ #"במרה ומצע תמאב איבה
$ה ןיד תוינמיד יבגל לפכ ת!א #תהד "ד!א תמאב ןניעב ופרטציש #של והזו .רבד שודי!ה
תוינמיד #ג ףוריצ רפמל ןוגכו .ליעומ #א בתכ אא ותנוכו .#יתשל
לבא מ"מ השק תעדל ימלשוריה ק"תד רמאק 'ינתמד ביי!ד ןיב #שמ ד!א ( #יפרטצמשכ 'יפ
#של ןיב "רבד ינשמ תומש ( ןיאש 'יפ #יפרטצמ #של כ"א "רבד המ שודי!ה ינשב ןיאו .תוינמי
רמול מ"קפנד תואב ת!א הז "הלופכ ירהש "וניא תעדל ימלשוריה ןנבר הדוהי 'רד ל" תואבד
48
כ"כו יריאמה תמיתד הנשמה עמשמ צ"יאד ופרטציש #של א"קערגהו .רבד בתכ ןכ תעדב י"שר בתכש הנשמב
ביי!ד לע .א"א
+0
הלופכ וניא ביי! וליפא "ללכ #השכ אמתמו "#ש #ג ק"ת ל" 'ינתמד .ןכ
*/
#או !"יא לע תוא
הלופכ וליפא #השכ #ש ןוגכ "שממ שש תת לכ "'וכ ןכש וניאש ביי! #ניאשכ #ש אלא
ןיפרטצמש רפמל .אמלעב
כ"עו הארנ תעדלש ימלשוריה תוינמי ואל ונייה אלא .תויתוא #ינמי אמלעב ומכו איבהש
א"בשרה #שב יאה 'ר ןואג ןוגכ ןינונ רתויבו .#יכופה הארנ ימלשוריהלד תוינמי ונייה "תוטירש
א"שמכו יוי 'ר כ"ותב איבהש ביי!ד ('גק) 'מגה לע ןכלו .תוטירש 'ב ימלשוריה ותטישל !רכוה
רמול ןאמד אנת תוינמי יוי 'ר וליאד "איה ןנברל !"יא אלא תביתכב .תויתוא
לבא תעדל ילבבה #ש"ד ונייה "ד!א תוא ת!א ינש"ו "הלופכ ונייה "תומש תויתוא 'ב "תונוש
כ"א אל רביד ק"ת #א 'ינתמד $ירצ ופרטציש #של כ"א .רבד ריפש לכונ רמול תוינמיד ונייה
תויתוא ובתכנש ונייהו .רופמל וא .#ינפוא 'בב רמאנד תעדלד ק"ת #לועל 'ינתמד !"יא א"כ
#יפרטצמשכ #של רבד אלו) גילפ הזב לע הדוהי 'ר יאנתו ןניעמשאו "(כ"ותהד $ה אבב
תוינמיד ליעומד #ג ןיפרטצמשכ וא .רפמל ת"יפא תויתוא 'בבד תונוש צ"יא ופרטציש #של
לבא "רבד תואב הלופכ פ"כע פ"שמכו "$ירצ ירהו .#"במרה תעדל ילבבה אנתה יריימ #ג
תואב הלופכ והזד) #ש" ןניעמשאו .("ד!א $ה תוינמיד תואבד הלופכ יג ףרטציש .רפמל
ןכלו ילבבה ותטישל ל" צ"יאד המקואל אהל תוינמיד .יוי 'רכ
ןינעב #שור
יוי 'ר רמוא אל וביי! יתש תויתוא אלא #ושמ י"שרפמ .#שור ראובמ ק"תד ל" אכילד אבוי!
#שורב לבא .ללכ #"במרה א"יפו) קפ (תבש 'להמ #שורד יוה בתכו "הדלות מ"מה ל"ד
#גד #ימכ! #יביי!מ אלא "#שורב אריבד והל אוהש יוי 'רו "הדלות ל" אוהד בא "ע"נפב
המכו ראיבש #"במרה מ"היפב ןכש ןכשמב ויה #ימשור תויתוא לע #ישרקה אצמנו לעש שרקה
ד!אה רשע היה בתוכ ל"ו "אי יוי 'רל #שמד דמלנ בא ע"נפב .#שורד
+0
וליאו ק"ת ל"
כ"שמד אי לע שרקה היה #שורו "בתוכ וניא אלא בתכו .הדלות דוע #"במרה #ש מ"קפנד ןיב
ק"ת יוי 'רל בתכשכ הביתכ הרומג #גו ק"תלד "תויתוא 'ב ביי! ת!א ע"ליו) יא #ושמ יוהד בא
הדלותו ד"וא "היליד לכה ללכב ראבתיו "בתוכ יוי 'רלו "($שמהב ביי! .#יתש
וניאו רורב כ"כ ןויכ יוי 'רלד תויתוא 'ב יוה #שור כ"א והמ שיו .בתוכ ובתכש בתוכד ונייה רתוי
רתויו .תויתוא 'במ הארנ בתוכד ונייה #יפרטצמשכ #של #שורו "רבד ונייה תויתוא 'ב אמלעב
#ניאש ןוגכו "#ש אי לעש .שרקה
הנהו רקיעב ותטיש #גד ק"תל ביי! #ושמ אלא "#שור אוהש ע"לי "הדלות אהד ראובמ
אתיירבב יוי 'רלד ('גק) ביי! #ג טרושב #"במרהלו "תוטירש 'ב #גד #ימכ!ל #שור יוה הדלות
כ"א #ג ןדידל ביי!תי #ושמ #שור המלו "פ"כע אל ריכזה הז #"במרה #או .תבש 'להב $שפנ
49
ילבבהלד א"שמ הנשמה ןיב #שמ ד!א יאק 'וכ לע תוא לבא "הלופכ ימלשוריהל #ש ד!א ונייה תויתוא 'ב תונוש
תופרטצמש לבא "הביתל תוא הלופכ אל רכזנ אמתמו "הנשמב איתא ןנברכ הדוהי 'רד .רוטפד
50
#ינור!אהו #ינד כ"א אנמ והל יוי 'רל באה דוע .בתוכד ע"לי המל אל דמלנ הרשעהמ #ישרק #ינושארה
ביי!תהל לע תביתכ תוא .מ"כאו .ת!א
+%
#ימכ!לד "רמול !"יא עמשמדכו "תוטירש 'בב תמאב אתיירבב קרד יוי 'ר ל" ביי!ד "הזב
אמשו קיתמנ רבדה הטירשד אוה כ"כ קו!ר בתוכמ א"אד בש!ייש הדלות קרו "בתוכד יוי 'רל
#שורד אוה בא ע"נפב אוה $יישד ביי!ל לע לבא .הטירש כ"א אבשכ #"במרה מ"היפב ראבל
והמ מ"קפנה ןיב ןנבר יוי 'רל יאמא אל בתכ מ"קפנד ןינעל .הטירש
דוע #ישקמ #ינור!אה לע #"במרה תייגומ ראובמד 'מגה יוי 'רלד ביי! בתוכב "לאמשב
#ושמ ןנברלו "#שור ירהו .רוטפ ירבדל #"במרה #ג #ימכ! אריב והל #שורד כ"או "ביי! #ג
והדידל ביי!תי .לאמשב
+%
דועו ושקה ימלשוריהמ רמאקד ןאמ אנת תוינמי ונייהו .יוי 'ר ימלשוריהד ל" תוינמיד וניא
אלא איתאו "#שור ירהו .יוי 'רכ #"במרהל יאמ ימלשוריהד 'יק!וד המקואל ןויכ "יוי 'רכ #גד
#ימכ!ל שי בוי! .#שורב
ק"וע ירבדמ יוי 'ר כ"ותב אבומה יוי 'ר 'מגב רמוא יכו #ושמ בתוכ אוה ביי! עמשמו 'וכ אבד
קול!ל לע ק"ת ןידב #ש ןטק #שמ לודג ירייאד י"שרלו .'יב פ"לי הנוכהד אבד ביי!ל וליפא וניא
#ש ללכ ןוגכ א"א פ"כעד יוה ןכו .#שור ראובמ .('ע) 'יעל 'ותב
+&
לבא #"במרהל #גד ק"תל
שי בוי! #שור כ"א ק"מ .יוי 'ר
הארנו .ב הנהד "הזב ק"ת רמאק ביי!ד ןיב #שמ ד!א ןיב ינשמ ראבתנו .תומש ילבבהלד 'יעל
ביי!ד 'יפה ןיב תואב הלופכ ןיב תויתוא 'בב ומכו "תונוש #"במרבו .י"שרפש #ש) ראובמ (י"ה
תואבד הלופכ !"יא אלא #א ןכ #ה ןיפרטצמ #של ה"אלבו "רבד אל ביש! ונייהו .הביתכ #ושמ
רדגד בתוכ אוה תויתוא 'ב תוגהנה תויתואהו "ד!י תוכירצ ףרטצהל ףוריצהו .ד!י תואב הלופכ
איה תפרטצמש #של רבד ז"יעו אביש! .הבית
תויתוא 'בבו) תונוש ונבתכ אכילד 'יעל ערכה כ"כ תעדל ילבבה $יא ל" ק"תל #א "'ינתמד #ג
הזב ןניעב ופרטציש #של ד"וא "רבד תויתוא 'ב תופרטצמ תוללכתמו תויהל תוגהנ ד!י .#צעב
ימלשוריבו אוה #"במרהו .אתגולפ קפ תויתוא 'בבד תונוש צ"יא ופרטציש #של ונייהו "רבד
ל"נכ שיד #הל ףוריצ לבא "#צעב תואב ת!א הלופכ ןניעב ויהיש #ש קרד "רבד ז"יע
(.ןיפרטצמ
51
!"נמהו ק"תלד 'ית #שורד אוה הדלות ןיא "בתוכד הדלותה הלוכי תויהל הרומ! ןויכו "באהמ בתוכבד לאמש
ה"ה "רוטפ ירבדהו .#שורב לאקז!י השקה ('ד 'י) ז"ע רוטפד לאמש וניא אלוק #צעב תכאלמ בתוכ אלא אוה
ןידמ יוניש המו "אמלעב $ייש רמול ןויכד באבד אוה יוניש ה"ה רוטפד ןכא .הדלותב הז יולת המב ורק!ש
#ינור!אה #א רוטפ לאמש אוה ןידמ יוניש אמלעב וא #צעמ רדג בתוכ תביתכד ןימי איוה ן"רה 'י!בו .הביתכ
ראובמ אידהל אוהש ןידמ לבא .יוניש ןושל #"במרה מ"היפב הניאד ארקנ הביתכ אלא תביתכ רשפאו .ןימיה יולתד
המב וקל!נש #"במרה א"בטירהו רדגב טלוש יתשב א"בטירהד "וידי בתכ יגד השועש תצק תוכאלמ "לאמשב
לבא #"במרה בתכ טלושד יתשב וידי הארנו .הושב יולתד א"בטירהד "ל"נהב ל" רוטפד לאמש אוה #ושמ "יוניש
כ"או לכ השועש תצק תוכאלמ לאמשב פ"כע ז"יא לבא .יוניש #"במרה ל" #צעמד רדג הביתכ $ירצד תביתכ
ונייהד "ןימי דיה ןכלו "תנמוימה לכ טלושש רתוי ןימיב רוטפ לע #"במרהלו) .לאמש אמש #ג טגב $ירצ תביתכ .ןימי
ע"ושהו בתכ הלי!תכלד $ירצ בותכל טג לבא "ןימיב וניא התעמו (.בכעמ אמש ןכתת תרב !"נמה אבילא
ןויכד "#"במרהד #צעמד רדג הביתכ היהתש תביתכ ה"ה "ןימי #שור ותויהב הדלות .בתוכד
52
אלא כ"א 'קד $שמהב $יא היה ד" ש"רד אב ביי!ל א"אב כ"א "$רזאאד ש"ר ונייה אמשו .יוי 'ר תנוכ יוי 'ר
ביי!ד וליפא לע ינש ישאר ן"ישה ןועמשמ ןידמ יתש .ת"צו .תוטיר
+&
בושו רמאק ק"ת ןיב ינשמ #"במרהו .תוינמי מ"היפב ראיב ונייהד תויתוא ובתכנש תנוכל
שודי!הו .רופמ ףאד "הזב ק"תד $ירצמ ופרטציש תויתואה 'ב תויהל תוגהנ ד!י פ"הכל) תואב
ת!א רשפאו "הלופכ #ג תויתוא 'בב אתשה "(תונוש ןניעמשא יגד #ג ופרטציש #גו "רפמל
ז"יע שי #הל ףוריצ ביי!תהל #ושמ .בתוכ
תעדלו ק"ת המ ויהש #יבתוכ אי לע שרקה ד!אה רשע היה בש!נ הגהנש ד!י ובוי!ו #ושמ
רשפאד "אד! .בתוכ תויתוא 'בבד תונוש שי #הל ףוריצ דועו .#צעב ירהש ופרטצנ והזו "רפמל
שודי!ה תוינמיד #גד הז בש!נ .ףוריצ
לעו הז גילפ ל"ו "יוי 'ר איד לעש שרקה אל היה בש!נ הגהנש תעדד "ד!י יוי 'ר וליפאד
תויתוא 'בב תונוש $ירצ ופרטציש "#של
+)
#גו גילפ לע ןיד תוינמי ל"ו וניאד ליעומ ףוריצ
ןכלו .רפמל אי ובתכש לע שרקה אל היה וב ףוריצ תויהל הגהנ ןכלו "ד!י וניא רדגב "בתוכ
אלא רדגב .#שור
והזו רמאקד יוי 'ר אל וביי! יתש תויתוא אלא #ושמ אבד 'יפ "#שור גישהל לע ק"ת רמאש
תוינמיד יוה ללכב שיד "בתוכ #הל ףוריצ יוי 'רו "רפמל קלו! אלד "ז"ע וביי! יתש תויתוא
ויהש ןכשמב #ושמ בתוכ אלא #ושמ .#שור

מ"קפנו הזב כ"שמכ #"במרה בתכשכ "מ"היפב הבית שיש הב ףוריצ #של #גו "רבד בתכ 'ב
תויתוא ןניאש תופרטצמ #של לעד "רבד הנושארה ביי! #ושמ לעו "בתוכ הינשה #ושמ .#שור
כ"אשמ #ימכ!ל לכה #ושמ .בתוכ
ןכא .ג ףעתמ הזמ דוע דויד .מ"קפנ תטיש יוי 'ר ףוריצד רפמל וניא ןכלו "ףוריצ ובתכשכ
תויתוא 'ב ןכשמב אל היה בש!נ בתוכ אלא אליממו .#שור ראובמ #שורבד צ"יא ןכלו .ףוריצ
יוי 'רל ביי! #ג לע ףא "תוטירש 'ב ןיאש #היניב #וש לבא .ףוריצ #ימכ!ל יתשה תויתוא
ובתכש לע שרקה ויה ןיפרטצמ רפמל
+*
כ"או " #ג #שור אוהש הדלות בתוכד ונייה אקוד
#שורב הזכ שיש וב ףוריצ רבדל ומכו "#לש והזו "רויצ קפש #"במרה אקודד רויצב ביי! #ושמ
אלו "#שור ריכזה בוי! תוטירש 'בב .אמלעב
מ"מו #"במרה מ"היפב אבשכ ראבל מ"קפנה ןיב ק"ת יוי 'רל אל ריכזה הז מ"קפנד ןינעל 'ב
#"במרהד "תוטירש אב ראבל המ מ"קפנה המב קל!ש יוי 'ר ירהו "הנשמב הנשמב אל יריימ
תוטירשב אלא ונייהד "תוינמיב תויתוא ובתכנש רפמל לעד "אמלעב הז אב יוי 'ר קול!ל
!"יאד תוינמיב אלא #ושמ #"במרהו .#שור אב ראבל המ מ"קפנ הזב ןינעל תוינמי יגילפד
הזלו .והב ראיב #"במרה מ"קפנד #א בתכ הבית #גו #א "תוינמי ביי! ת!א וא .#יתש
התעמו .ד בתוכה אציד "לאמשב ללכמ בתוכ לכד "ביי! "יוי 'רל תוא איה פ"כע ללכב .#שור
לבא ק"תל ירה #ג #שורב $ירצ ףוריצ ןויכ "פ"כע אוהש דמלנ תויתוא 'בבו "בתוכמ אכיל ףוריצ
רויצל א"כ ונייהו "הביתל הביתכ יעבו ןימי אקוד ה"אלבד אל ביש! תביתכ .הבית
ןכו כ"ותב יוי 'ר אב רמול וליפאד תויתוא 'בב #ניאש #ש ( ןוגכ א"א ( ביי! פ"כע #ושמ .#שור
לבא ק"תל אכיל ףוריצ תויתוא 'בב אמלעב אלא ןניעב תביתכ הבית .אקוד
53
ןכלו ראיבשכ ('גק) 'מגה אשרדה ת!אמד הנהמ יוי 'רל טקנ תוטישפב #ש ןועמשמ .ש"ייע
54
דועו ןויכ ויהש תויתוא תונוש רשפא בש!נש הבית תעדכ "#צעב ןנברו "#"במרה .ימלשוריב
+)
לכ .ד הז $רדל לבא .ילבבה ק"ת "ימלשוריהל רמא ביי!ד לע תויתוא 'ב ןיב #שמ ד!א ןיב ינשמ
ראבתנו .תומש ימלשוריהלד 'יעל הנוכה תויתוא 'בב תונוש ןיב תולועש #של רבד #ש) ןיב (ד!א
ןניאש תולוע #של רבד לבא) .(תומש 'ב) לע תוא הלופכ !"יא ק"תל תעדכו "ללכ ןנבר 'רד
הדוהי תייגוב כ"!או (.ימלשוריה רמאק ביי!ד לע ימלשוריהלו .תוינמי 'ב ואל ונייה תויתוא
פ"נממד "ללכ תואב ת!א הלופכ !"יא וליפא ןיפרטצמשכ #של לכו "רבד ןכש ןיפרטצמשכ
תויתוא 'בבו .רפמל תונוש רבכ ונעימשה אנתה וליפאד ןניא תופרטצמ #של רבד (תומש 'ב)
וניא המו "ביי! שודי!ה אלא .תוינמיב כ"ע תעדלד ימלשוריה תוינמי ונייה תוטירש "אמלעב
נ"שמכו .'יעל
אלא תעדלד ק"ת !נית תויתוא 'בב תונוש ףא ןניאש תופרטצמ #של רבד לבא ןויכ ןהד תויתוא
והזו תרוצ הביתכ שי #ש ףוריצ לבא .#צעב יתשב תוינמי #הש תוטירש אמלעב הזיא ףוריצ שי
.#היניב
לעו $!רכ אנתד תוינמיד ל" צ"יאד ףוריצ ונייהו .ללכ יוי 'רכ ובתכשכד אי לע שרקה אל
היה בש!נ ןויכ "הביתכ אלש הלע ל"ילו) .הביתל ארבה ל"נה תויתוא 'בד תודרפנ תופרטצמ
לכו (.#צעב בוי!ה היה #ושמ #שורבו "#שור צ"יא ףוריצ .הבית
ונייהו רמאקד ימלשוריה ןאמד אנת תוינמי כ"ע יוי 'ר לבא .איה #ימכ!ל !"יא א"כ #וקמב
שיש ונייהו "ףוריצ וא תויתוא 'בב תונוש תופרטצמש תרוצל וא "הבית רויצב כ"גש ףרטצמ רבדל
ד!א יוהו הדלות לבא .בתוכד לע תוינמי 'ב אמלעב ןיאד #היניב #וש ףוריצ .אל
יא ת!אמ לוכי וליפא אל בתכ אלא תוא ת!א ל"ת 'וכ ת!א ירבדבמ .'וכ י"שר הנשמב ה"ד)
ה"ד 'ב 'מע) 'מגבו (וניצמ ל"ת ה"דו #ש #ש (ןועמשמ ראובמ ת!אד אב דמלל $ירצד הכאלמ
המילש #וקמב ונייהד "ר!א הכאלמ תמייקתמה י"ע עמשמו .#יר!א כ"א ירבדמ "אתיירבה
אלמלאד $ה אניד הכאלמד תמייקתמה היה ביי! לע תביתכ תוא $הל 'קו .ת!א ארב ונבתכש
תעדב 'יעל י"שר המד $ירצש הכאלמ תמייקתמה י"ע #יר!א ונייה אקוד ותעדשכ .ףיוהל
ןכלד) #שב ןטק #שמ לודג !"יא א"כ בתכשכ #ש לבא "רבד ותעדשכ הלי!תמ בותכל קר 'ב
תויתוא ביי! וליפא לע כ"או (.א"א נ"ה אלשכ היה ותעד בותכל אלא תוא ת!א היהי .ביי!
ןכו ל"ק $יא ל"שפא המד $ירצש תויתוא 'ב אוה #ושמ הכאלמ ירהו "תמייקתמה ןנת ('דק) 'קל
ףיומהד תוא ת!א לע בתכה ירהו "רוטפ ןויכ איהש המילשמ הביתל ריפש ל"וה הכאלמ
.תמייקתמה
לבא יאדוב "מ"קל תכאלמ בתוכ איה תויתוא 'ב הזו #צעמ ז"יאו .הכאלמה ןינע הכאלמל
אלא .תמייקתמה רואיבד ט"ושה איה 'מגב ת!אד "$כ עמשמ הכאלמ ונייהד "המילש הבית
יתייהו .המילש רמוא ונייהד לכ הביתה ותעדש דומלת .בותכל רמול וליא "$דיאמו .'מ אל ןנישרד
ת!א אלא יתייה "דו!ל 'מ רמוא צ"יאד הכאלמ המילש ללכ אלא יג תצקמב #גו "הכאלמ תוא
איה 'א תצקמ הכאלמ לבא .פ"כע וישכע ביתכד ןניעב "ת!אמ הכאלמ יתייהד "המילש הבית
#לועלו "המילש אל יג תצקמב אלא "הכאלמ אב 'מהד תולגל תומילשד הכאלמה (הביתה)
הניא תעבקנ י"ע ותעד אלא "אקוד יג #ג המב איהש הכאלמ המילש #וקמב ונייהד "ר!א
#יר!אש #ימייקמ הבית הזבו .וז שדי! י"שר #גד #א הניא המילש לצא #יר!א לבא יג #ג
ותעדב אוה הביש!הל הכאלמ #או .המילש ןיא ותעדב אלא בותכל תויתוא 'ב ז"רה הכאלמ
.המילש
+*
לבא לע תוא #לועל 'א רוטפ ז"יאד הבית ז"יאו הכאלמ המילש #ושב .ןפוא
ע"ליו .ב המל היהד ד" ביי!ד וליפא לע תוא איהש "ת!א תצקמ יכו "הכאלמ ד" לכבד
תכאלמ תבש אוה ביי!ד "ןכ לע תו!פ ירהו "רועישמ ןירועיש ןה .מ"ללה
ל"ישו המל ובתכש #ינור!אה בשייל תיישוק ה"ד .גע) 'ותה המל (השועה גרואב עצופו רפותו
בתוכו השריפ הנשמה רועישה יפט ובתכו "ראשבמ ראשבד תכאלמ תבש רועישה וניא #צעמ
#ש הכאלמה #גו תו!פ רועישכמ איוה #שב הכאלמ כ"אשמ ינה רועישה אוה #צעמ "הכאלמה
ןוגכו בתוכב המד $ירצש תויתוא 'ב וניא רועיש תוביש! אמלעב אלא #צעד רדג בתוכ ונייה
תביתכ הבית יעבו התעמו .תויתוא 'ב וליאד "ל"י יוה ןנישרד דו!ל 'מה ביי!ל לע תוא ת!א טו!ו
ונייה "'א תכאלמב בתוכ גרואו המש $ירצש תויתוא 'ב אוה דצמ #ש #שהד "הכאלמה הכאלמ
איה תביתכ היהו "הבית ד" ביי!ד #ג לע תיישע תצקמ ונייהד "הכאלמ תצקמ לכד .הבית
תצקמ ןמ הכאלמה ורפ הילע #ש #גו .הכאלמה תוא ת!א איוה תצקמ הביתמ ד"ו #גד ז"ע
ביי! יוהד לבא .ת!אמ ראשב תוכאלמ ה"אלבד שי #ש #ש אלא "הכאלמ ןניעבד רועיש
כ"א "אבוי!ל השעשכ תו!פ רועישכמ "כו אכיל רועיש .אבוי!ל
ןכו $דיאל וליא "איג אל רמאנ אלא היהד "ת!א ד" דע בותכיש לכ #שה דעו גוראיש לכ
ע"לי "דגבה #א ה"ה לשמל שרו!ב היהד ד" !"יאד דע שור!יש לכ ל"נלו .הדשה שי "קל!ל
ד"הד היה הכאלמד המילש עבקנ י"ע ןויכו "ותנוכ ותנוכש הביתל הלודג דגבלו תו!פב "לודג
הזמ אל ביש! הכאלמ לבא .המילש השיר! לכ אוהש איה הכאלמ המילש ת"כיהמו "#צעב
$ירצהל לכ .הדשה
אלא ע"ליד יפלד המ ראיבש ירבדל 'קל 'מגה ש"ר ראובמ היהד ד" $ירצהל #ג לכ "קופה
הזו ימד לכל 'כל ןיידעו .הדשה שי קל!ל הביתהד הכירצ היהו "קופל ד" #גד הז רדגב
הכאלמ .המילש
ףד] ג"ק [ב"ע
ה"דות שוריפה .ירוטלגב ו!דש ןבומ 'ותה שי 'כלו .$ורעב י"פע "וקיתמהל נ"שמ י"שר 'יש 'יעל
לכד המ ל"צש #ש רבד וניא דצמ #צע תכאלמ #גד "בתוכ תויתוא 'ב #ניאש #ש רבד יוה ללכב
ירהד "בתוכ #ג ןכשמב אל היה #ש רבד אלא ובתכ תוא ת!א לע שרק תואו 'א הינש לע שרק
ודצבש אלו "#ווזל היה #ש ףוריצ #של המו .ללכ וכירצהש לכ ינה יאנת היהיש #ש רבד ןוגכ #ש
וא שש אוה 'וכ #ושמ ןניעבד הכאלמ התעמו .תמייקתמה בתכשכ אא ירה דצמ תכאלמ בתוכ
ל" ש"רל #גד תוא ת!א הלופכ יוה אלא "בתוכ מ"מד ןניעב הכאלמ הזלו "תמייקתמה יג
המב ןהש תומייקתמ תרותב .ןיקירטונ
אלד 'ותהו א!ינ והל #ושמ 'כל "הזב אריבד והל המד ל"צש #ש אוה #צעמ רדג תכאלמ
בתוכ ל"צד #ש הזלו .רבד אל ליעוי המ לכש אוה 'א .ןיקירטונ
נ"יא #ג ל" 'ותה המד ל"צש #ש אוה ןידמ הכאלמ אלא .תמייקתמה ירהד ראובמ ירבדמ
י"שר רדגד 'יעל הכאלמ תמייקתמה אוה ז"יעד איוה הכאלמ" הכאלמד ."המילש המילש ונייה
הכאלמ ןכלו .הרמגנש אטישפ והל ידכש 'ותהל תכאלמש הביתכ בש!ית הכאלמ" ""המילש
++
ןניעב תויתואה 'בש תופרטצמ הביתל ז"יעו הרמגנ תכאלמ לבא .הביתכה לכשכ תמייקתמ 'א
ע"נפב כ"א "ןיקירטונכ ןיא #ש רמג תכאלמ אלא "הביתכ לכ תוא שי הל רמג ז"יאו "ע"נפב ןינע
תכאלמל הביתכה איהש .ןבהו "תויתוא 'ב
ה"ד 'ות ושקה 'ותה .ץירת ש"רל $ירצד רומגל לכ ןוקיתה אנמ אה ש"מ הגיראמ יגד 'בב
הגיראבד 'יתו .ןיטו! בוי!ה #ושמ תיישע רבד אלו "שד! ימד ןוקיתל ירה 'מגהד 'קו .אנמ המדמ
תטיש ש"ר ןוקיתב אנמ ותטישל בתוכבו "בתוכב בוי!ה #ושמ תיישע רבד .שד!
ק"וע אצמנד ש"רלד אשרדהמ ת!אמד ןניפלי הגיראבד ביי! לע תיישע ונייהד "ןיטו! 'ב הכאלמ
תמייקתמה #וקמב וליאו "ר!א בתוכב ףילי ביי!ד לע תביתכ לכ ונייהד "הביתה הכאלמ
תמייקתמה ולצא $יאו .ומצע הז ת!אש רביד #יתשו "בותכה וז .ונעמש
הארנו #לועלד ןיד ד!א $ירצד "אוה הכאלמ ןוגכו "המילש אלא .ןיטו! 'ב ל"ד ש"רל יהנד
ןניפליד צ"יאד רמגיתש לכ הכאלמה הצורש המו "תושעל ותעדש ףיוהל הניא תבכעמ לע
תומילש לבא "הכאלמה מ"מ אל יג הכאלמב תמייקתמה #וקמב אלא "ר!א ןניעב הכאלמ
המילש #וקמב ןכלו .הז תכאלמב ןוקית א"א רמול ןוקיתד ןטק ביש! הכאלמ תמייקתמה
#וקמב ותואד "הז ןוקית ןטק #וקמב הז וניא ןוקית ז"יאד "ללכ ןוקיתה $רצנה ילכב הז וא רועב
ןכו .הז א"א "בתוכב רמול #שד ןטק אוה הכאלמ תמייקתמה #וקמב ירהד "הז ןאכ $רצנ ול
תבית אלו "ןועמש תבית #שו .#ש איה הבית תר!א אלא .ןועמשמ מ"מד ןניפלי ביי!ד רמגשכ
בותכל ןועמש צ"יאו לכ ירהד "קופה ןועמש איה הבית תמייקתמה #וקמב אלו "הז תפכיא ןל
המב ותעדש יתכאו .ףיוהל .ת"צ
איגו #ותד ואשעו !ותפ
ר"א אד! תאז תרמוא #ות ואשעו !ותפ יביתימ "רשכ אוה 'וכ רמאד יכ יאה אנת 'קה .'וכ
א"קערגה עמשמד ןושלמ ץורית אוה) 'מגה רמאד יכ יאה אישוקהד (אנת איה ברל אד!
אישוקה 'כלו "אקוד איה לע וניתנשמ ביי!מד #שב ברד .ןועמשמ אד! אמעט .רמאק 'ינתמד
ק"הוע לע כ"שמ #"במרה מ"היפב אמעטד ביי!ד #שב ןועמשמ ףא השעש #"מהל !ותפ
#ושמ אלד ןנילזא אלא רתב אוה 'כלו "ןושלה אלד תייגוכ אמעטד 'מגה #ושמ 'ינתמד #ותד
ואשעו !ותפ .רשכ
ק"וע $יא המדמ ןיד 'מגה הביתכ המת בוי!ל בתוכ אהו "תבשב ת"ב אפוג אמלא כ"הזגה
הביתכד המת ונייה #ירישכמ #ות ואשעש ת"כיהמו "!ותפ יבוי!ד תבש ויהי #ייולת הביתכב
.המת
וטושפב היה ל"שפא ןשקמהד ימ 'קהש ימד אטישפ 'וכ בוי!ד 'יל בתוכ יולת הביתכב אלו
ןכלו "האירקב פ"עא #יושש #תאירקב מ"מ יפל הביתכה ז"יא #גו .#ש בר אד! אטישפ 'יל
תרבכ ןכלו "ןשקמה !ירכמ בר אד! כ"עד 'ינתממ #ג דצמ הביתכה אוה #ותד "#ש ואשעו
!ותפ ונייהו "רשכ #ושמ !ותפד #ותו #ניא תויתוא אלא "תונוש תוא .ת!א
+,
לעו הז השקמ אתיירבהמ 'מגה הביתכד רקיעד "אוהו .המת ןיד האירק המת אוה דבלמ) המ
$ירצש קדקדל אלש המדי תואל ת"בד (תר!א ןיליפת הזוזמו ןנילזא רתב הביתכה אלו רתב
ראובמכו .האירקה ןניפליד הביתכמ המת אלש השעי ן"יפלא י"שרפו "ן"יניע #ושמ #יושש
פ"כו "#תאירקב ש"ארה ירה .ת" 'להב הביתכמד המת ןניפלי אלד ןנילזא רתב האירקה אלא
רתב לבא) .הביתכה תבשב ףא אלד ביתכ הביתכ המת לבא אטישפ ןשקמל 'יל ברלו אד!
ןנילזאד רתב הביתכה והזד #צע רדג תכאלמ ןויכו (.בתוכ אתיירבהד לופ #ות ואשעו !ותפ
כ"ע "ט"המ אטישפד אתיירבהל !ותפד #ותו יביש! תויתוא דצמו "תונוש הביתכה ז"יא .#ש
אישקו ברל ץרתמו .אד! ברד 'מגה אד! רמאד $דיאכ אתיירב שירדד $וינ #ימה #היכנו
!כומד 'וכ התואמ השרד !ותפד #ותו יביש! תוא אליממו "ת!א רשכד #ג ת"ב #א
אלו "#פיל!ה ימד ן"יפלאל .ן"ינייע
לכמו #וקמ הממ עבק 'מגהש אישוקה לע בר אלו "אד! לע הנשמה המצע ( ומכו קיידש
א"קערגה ( עמשמ ראובמ אמתד "שהד אריב ןיאד 'יל !רכה הנשמהד גילפ לע אתיירב
רשפאד "אמק בוי!ד בתוכ תבשב וניא יולת הביתכב אלא אלדו "האירקב תרבכ ןשקמה
אריקעמד ברו ןכלו .אד! ףא ל"ייקד !ותפד ואשעו #ות אתיירבכו "לופ מ"מ "אמק ז"יא
רתו #הו .וניתנשמל #ה ירבד #"במרה ןנילזאד רתב ונייה "ןושלה רתב .האירקה
++
דוע .ב ל"י #לועלד "ז"כב בוי! תבש יולת הביתכב אלו תילו "האירקב ןאמ גילפד תרבכו .הזב
השקמה ימ ימד דצמד "'וכ הביתכה ז"יא ברכ .#ש אד! !יכוהש הזמ #לועלד !ותפ #ותו
#ה תוא איוהו "ת!א הביתכ אלא .ריפש ןושלמד בר אד! רמאש #ות ואשעו !ותפ ""רשכ"
ראובמ שודי! רשכד "ףונ וליפא ת"ב ןיליפת לעו .הזוזמו הז השקמ אתיירבמהמ 'מגה
הביתכד ןכא .המת אישוקה איה ברל אד! לבא "אקוד לע ןיתינתמ אל #נמאד "השק !כומ
הנשמהמ !ותפד #ותו ןה תוא לבא "ת!א ןויכ שיש #הל תורוצ 'ב ןכל ת"ב לופ ןידמ הביתכ
אלש .המת בתכ תואה התרוצכ הנוכנה #וקמב .הז
+,
ז"יאו ןינע בוי!ל תבש אלד הביתכ 'יב
הביתכ קר .המת לע בר אד! השק רישכהש ת"ב אלו ש! ןידל הביתכ לעו .המת הז ץרתמ
ברד אד! ל" $דיאכ אתיירב שירדד אלו "#היכנו שיי! הביתכל .המת
+-
לבא ןנא ל"ייק ןניעבד הביתכ #ותו "המת ואשעו !ותפ לבא "לופ מ"מ ןויכ !ותפד #ותו ןה
תוא ת!א ןכל "#צעב ןינעל תבש ונייהו "ביי! כ"שמ #"במרה ןנילזאד רתב ונייה "ןושלה רתב
המ #הש #צעב תוא ףא "ת!א אלש קדקד הרוצב .הנוכנה
דוע .ג ל"יש #דקהב "הזב תייגו ימלשוריה לע הנשמ ש"ייעד "וז הלי!תמ ןיביתמ" הדוהי 'רל
אלהו ולא #יטושפ ולאו $יא 'יפ ."#יפופכ ביי!מ הדוהי 'ר לע ןד ירה "לאינדמ ז"יא #ש ירהש
55
תמאבו אל יתאצמ #"במרב #"ת 'לה $ה ןיד !ותפד ואשעו #ות רשפאו .לופ קפד ברכ לבא .אד! הז
אלד וירבדכ מ"היפב $רצוהד רמול ןנילזאד רתב .ןושלה
56
הנהו תטיש ן"במרה א"בשרהו הזד טושפ #אד בתכ ף"לא #וקמב ן"יע וניאד המד "#ולכ יל ןיושש ןתאירקב
"כו ןה תויתוא צ"יאו "תונוש ייותאל הלע ןידמ הביתכ א"שמו "המת אתיירבה אלש השעי ן"יפלא ן"ינייע אוה ןינע
ר!א $ירצש קדקדל אלש #קעי ף"לאה היהיו הארנ ן"יעכ הכופה והדידלו .ש"ייע וליא ויה #"מ #ות #"מו !ותפ
תויתוא 'ב היה "תונוש רבדה טושפ !ותפד ואשעש #ות לופ אלו היה $ירצ אשרדל הביתכד המת כ"עו .הזל
אתיירבהד ל" #לועלד ןה תוא מ"מו "ת!א !ותפ ואשעש #ות לופ ןויכ הנישש הרוצב הנוכנה #וקמב .הז
57
אלא ק"קד ז"יפל $יא !כומ אשרדב #היכנוד אלד ןנישיי! הביתכל אמליד "המת #לועל !ותפ ואשעו #ות
לופ מ"מו ןויכ ןהש תוא ת!א יג הזב ל"צו .אשרדל אטישפד "שהל 'יל אלמלאד דבעידבש היה רשפא בותכל
#הכינו #"מב !ותפ אל היה רשפא שורדל השרד .וז
+-
בתכנ ןונב אוהו .הפופכ ןיעכ תיישוק ילבבה יבג #ש עמשמו .לאומשמ ימלשוריהד ראשנ
.אישוקב
כ"!או יתיימ $ה אתגולפ הדוהי 'רד ןנברו ונאבהש הדוהי 'רלד "'יעל ביי! לע תויתוא 'ב #יוש
לבא #לועל ןניעב #הש ןנברו "#ש ל" $פיהל צ"יאד ויהיש #ש לבא ןניעב תויתוא 'ב .תונוש
כ"!או אתיא אפל!מ" ינתד .הדוהי 'רד 'יתטיש לוכי דע בותכיש תא לכ #שה דע גראיש תא לכ
דגבה ל"ת 'וכ השעו אה "ת!א דציכ דע השעיש הכאלמ ב"ויכש אכהו .תמייקתמ אוה רמוא
טבושה טקטקמו לע גיראה ירה הז ביי! ינפמ אוהש בשיימ אתיירבבד 'יפ .כ"ע "ודיב רמא 'ר
הדוהי !"יאד א"כ לע הכאלמ ב"ויכש ונייהד "תמייקתמ רצונש הכאלמ #ימייקמש "התוא
השקמו ז"ע הממ ביי!מד הדוהי 'ר טבושב קדקדמו ףא ןיאד #ש רבד #ייקתמה ז"יע אוהו קר
עיימ .הגיראל
פ"לישו לכהד איגו ת!א $שמהו הלי!תד .ד!א איבמ א"שמ הדוהי 'ר הנשמב ביי!ד לע ןד
ףא "לאינדמ ולאד #יטושפ ולאו רואיבו .#יפופכ ףאד "אישוקה ןהש תוא ת!א לבא "#צעב ןויכ
בוי!הד #שב ןטק #שמ לודג אוה #ושמ ותכאלמש ןושלכו "תמייקתמ אתיירבה איבמש
ימלשוריה ףוב ונייהד "איגוה ףאד ותעדש ףיוהל מ"מ ביי! י"ע איהש תמייקתמ י"ע #יר!א
ומכו) י"שרפש ןייגוב המכ כ"א "(#ימעפ $יא ביי! לע ןד ןויכד "לאינדמ ן"ונהש ףופכ #וקמב
ל"צש טושפ ז"יא הביתכ תמייקתמה י"ע ןכו) .#יר!א י"שרפ ןייגוב תיישוקל ימ 'מגה ימד "'וכ
ז"יאד הביתכ .(תמייקתמה
ינפלו בשיימ 'מגהש אוה "הז ראבמ דוי תטיש הדוהי 'ר ןניעבד #ש לאומשמ ןדו !"יאו "לאינדמ
לשמל ר"אב הדוהי 'רד .$ויראמ #צעבד 'ימעטל אכיל בוי! בתוכ א"כ תויתוא 'בב #הש #ש
וליפאו "ד!א ותעדשכ הלי!תמ בותכל קר תויתוא 'ב יזאד) צ"יא הכאלמ תמייקתמה י"ע
אוהו "(#יר!א #צעמ יניד בתוכ ףוריצהו .הביתל
מ"מו יא #ושמ אה $ירצד ףוריצ #של ןיידע היה א!ינ בוי!ה ןדב #צעבד "לאינדמ ףופכ טושפו
ןה תוא ז"רהו 'א קר .#ש תראשנש תיישוק ימלשוריה $יא "ארקיעמד ביי! ןדב לאינדמ ןויכ
ותעדש ףיוהל כ"א ןניעב הכאלמ ב"ויכש תמייקתמ י"ע ןויכו "#יר!א ן"ונהש הפופכ ז"יא
הביתכ תמייקתמה י"ע .#יר!א
ז"עו איבמ ימלשוריה אפל!מד תמאבד 'יפ "הדוהי 'רד 'יתטיש יאנת איה אבילא הדוהי 'רד #א
$ירצ הכאלמ ב"ויכש הדוהי 'רלו "תמייקתמ ביי!מד טבושב קדקדמו כ"ע צ"יאד הכאלמ
אל "תמייקתמה לע ודי אלו לע ידי והזו .#יר!א אמעט הדוהי 'רד #נמאד "'ינתמד $ירצ ויהיש
#ש ד!א ט"המד) ביי!מ הדוהי 'ר אקוד #שב ןועמשמ ןדו אלו "לאינדמ ר"אב לבא "($ויראמ
מ"מ צ"יא הכאלמ ב"ויכש ןכלו "תמייקתמ אל תפכיא ןל #א ואשע טושפ וא .ףופכ
ז"יפלו בר אד! ילבבב !ירכהש !ותפד ואשעו #ות רשכ ונייה #ושמ ל"ד ןניעבד הכאלמ
ב"ויכש ןכלו .תמייקתמ בר אד! !ירכה הנשמהמ #ותד ואשעו !ותפ לעו .רשכ הז השקמ
אתיירבהמ 'מגה הביתכד ןכא .המת עבק 'מגה אישוקה לע בר אד! אלו "אקוד לע הנשמה
וקוידכ) לש רשפאד "(א"קערגה ל" 'ינתמד צ"יאד הכאלמ ב"ויכש ומכו "תמייקתמ ץריתש
.ימלשוריה
#"במרהו מ"היפב טקנ צ"יאד "ןכ הכאלמ ב"ויכש והזו "תמייקתמ בתכש אלד ןנילזא אלא רתב
אלד 'יפ "ןושלה תפכיא ןל ז"יאד הביתכ ןויכ "תמייקתמה דצמד ןושלה !ותפ #ותו יביש! תוא
ת!א אצמנו שיד #ש .ק"ודו "#ש
+.
תטיש י"שר הכאלמד תמייקתמה א"וקמב ונייה מ"ותב
י"שר ה"ד ימ ד"אב "ימד יכיהו ירק תמייקתמ 'יל א"וקמב אהו אל איוה ירבדמ .ל"כע י"שר
עמשמ לכד המ ןניעבד הלעיש #של רבד אוה #ושמ ןניעבד הכאלמ וזו .תמייקתמה היאר 'כל
נ"שמל רואיבב ('א 'מע) 'יעל ירבד י"שר הנשמב בתכש ביי!ד וליפא לע הלי!תמשד "א"א
ותעד בותכל קר תויתוא 'ב צ"יאד הכאלמ תמייקתמה י"ע #יר!א צ"יא הלעיש .#של
יתכאו ע"לי יבג 'יעלד א"א $רזאאד רוטפד אל ש! י"שר ראבל אוהד #ושמ וניאש הכאלמ
ןכו "תמייקתמה לכב המלו "איגוה אקוד ןכ $רצוה י"שר ראבל .הז
ןכלו הארנ י"שרד ןאכ אב ראבל המ השק 'כלד איגוב $יא המדמ בוי! 'מגה בתוכ תבשב ןידל
הביתכ המת יבג ת" ןיליפת אהו .הזוזמו תכאלמב תבש אל רמאנ הביתכ ל"נמו .המת ברל
אד! קיידל #ותד 'ינתממ ואשעו !ותפ רשכ .ת"ב
הזלו ראיב ןויכד "י"שר ותעדש ףיוהל וילע כ"א !"יא א"כ #ושמ איהש הכאלמ תמייקתמה
#תו "א"וקמב הביתכ א"וקמב איה תביתכ ת" והזד "מ"ות בור לכו "תוביתכ הביתכ הניאש
הרישכ מ"ותב הניא הבוש! תמייקתמ .א"וקמב
+.
יבג (.הק) 'קל 'יעו .ב ןווכתנ בותכל הלעו 'א ודיב #יתש אנתד אד! ביי! אנתו $דיא "רוטפ
ץרתמו אה 'מגה יעבד ינויז אה אלד יעב י"שרפו .ינויז אה יעבד ינויז ןיידעש תוכירצ ישאר ןינייזה
ןנויזל ןיגתב ראובמו .#הלש תויתואבד תוכירצה ןיגת !"יא יכדרמהו .ה"אלב שיר ק"פ ןיטיגד
בתכ #שב א"ביר !יכוהל הזמ $ירצד ןיגת ןניז!דמ "טגב וליפאד ןינעל תבש וניא בוש! הביתכ
אלב .ןויז
ןכא נ"שמפל ירבדב י"שר היה רשפא קל!ל #לועלד ביש! הביתכ אלב קרו .ןויז מ"ותב אניד
אוה $ירצש אלא .ןיגת #תהד ןויכ אלש ןווכתנ בותכל אלא תוא #וקמב 'א הז כ"א ולעשכ ודיב
#יתש וניא הכאלמ תמייקתמה לע ירהד "ודי אוה אל ןווכתנ בותכל הבית המילש הביתכב "וז
א"כ תוא ת!א ז"יאו "דו!ל הכאלמ המילש .ולצא
+/
ובוי!ו כ"ע #ושמ איהש תמייקתמ י"ע
58
ז"יפלו רשפא רקיעד ןידה ל"צד #ש רבד וניא ןידמ הביתכ תמייקתמה אלא רקיעמ רדג אלא .בתוכ יאד #ושמ
אה אל יוה ןניעב הביתכ אלו "המת יוה תפכיא ןל ןיב #"מ !ותפ #"מל תיישוקו .#ות "שה ןאכ איה אקוד #ושמ
ןניעבד הביתכ תמייקתמה ונייהו "א"וקמב ןכלו "מ"ותב !ירכמ בר אד! ןאכמ #גד ת"ב כ"שמו .רשכ י"שר
הנשמב ביי!ד לע א"א אוה #ושמ גילפ 'ינתמד לע אתיירבה $ירצד #ש תעדכו .רבד אלא .א"קערגה השקיש ןויכ
אנתד ל" 'ינתמד #צעמד ןיד הביתכ צ"יא כ"א "#ש ל"נמ אנתד אתיירבד גילפ לע ןויכ "הז אנתד אתיירבד יריימ
#שב ןטק #שמ לודג ה"אלבד $ירצ היהיש #ש ןידמ הכאלמ ןכלו .תמייקתמה רתוי הארנ תעדש י"שר המד $ירצש
#ש רבד אוה ןידמ הכאלמ אלא "תמייקתמה מ"מד המ ש!ש י"שר ראבל הז ןאכ אוה ידכ ריבהל המ ןינע הביתכ
המת בוי!ל בתוכ נ"שמכו "תבשב .#ינפב
59
הכאלמד תמייקתמה ונייה הכאלמ המילש כ"שמכ י"שר .'יעל
ת"יפאו #ש 'מגהד יריימ היהש ותעד כ"!א ףיוהל תוא תר!א כ"שמכו) #ינושאר כ"לאד יאמא ביי! יוהל ןווכתנכ
קורזל תומא 'ב $להו ןיידע "('ד ל"י י"שרד שרפמ #גד וישכע ולעש ודיב #יתש ןיידעד ותעד בותכל התוא תוא
כ"או "תר!א #וקממ תאבש ז"יא הכאלמ תמייקתמה ירהש "ולצא ותעד ףיוהל .הילע
+/
#תו .#יר!א הביתכ תמייקתמה לצא #יר!א איה תביתכ ןויכו "ל"נכו "מ"ות מ"ותבד יעב ןויז
!"יא אלב .ןויז
לבא #א הלי!תמ אל אב בותכל א"כ צ"יאד "תויתוא 'ב הכאלמ תמייקתמה י"ע ביי! "#יר!א
וליפא אלב ש"כו) .ןויז טגב צ"יאד (.ןויז
היהו א!ינ ז"יפל ק"השמ א"קערגה ת"וש) אמק לטנד ('דק) 'ינימ 'יעל 'מגהמ (א"כ 'י וגגל
לש ואשעו '! ינש ןינייז אהו "ביי!ד ןיא #ש יכדרמהו .ןינויז תו!נמב תוכלהב תונטק ג"נקתת 'י
ירייאד 'ית י"עש תקי!מ גגה לש ת"י!ה ושענ #ינויז ןכא .ש"ייע $רדל ל"נה שי קל!ל #תהד
הלי!תמ ותעד היה תושעל ינש ןינייז הלא י"ע תליטנ גג איוהו "ת"י!ה הכאלמ המילש
תמייקתמה לע צ"יאו "ודי הכאלמ תמייקתמה י"ע ןכלו .#יר!א צ"יא נ"שמכו "ןינויז #צעבד
הביתכ ןינעל תבש צ"יא קרו "ןויז #וקמב הכאלמ 'יעבד תמייקתמה י"ע #יר!א אוה ןניעבד
הביתכ היוארה המכו "מ"ותל ונראיבש ןינעל הביתכ .המת
א"בטירב 'יעו .ג גילפד (.הק) לע י"שר ל"ו #גד #א אל גיית קרד "ביי! מ"ותב אוה רמאנש
ןיד וניאו "ןויז ןינע אבוי!ל אלו .תבשד אבוי!ל א"שמו .תבשד אה 'מגה יעבד ינויז שרפמ 'וכ
א"בטירה ק"הד #אד הצור ןנייזל ("יעב") !"יא דע לבא "גייתיש #א וניא הצור ןנייזל ביי! .דימ
פ"כו) רפב תומורתה ת"וש 'יעו "ד"יק 'י א"קערגה וליפא 'קו (.#ש #א הצור ןייזל יאמא
!"יא אלב ינויז ןידמ #ש ןועמשמ ק!ו אזיפק י"הק 'יעו) .אבקב !"מ 'י כ"שמ ל"נלו (.הזב
א!ינ ןויכד ותעדש ףיוהל ןיגת ז"יא הכאלמ תמייקתמה וליאו "ולצא #א ונאב וביי!ל ןידמ
הכאלמ תמייקתמה י"ע #יר!א ןניעב הביתכ היוארה מ"ותל אקוד .ל"נכו
אלא יא 'ק 'כלד אמינ #גד א"בטירה תיא ארב 'יל וז הכאלמד תמייקתמה י"ע #יר!א ונייה
מ"ותב כ"א "אקוד יאמא דיינ הארנו .י"שרפמ א"בטירהד גילפ לע ארבה ונבתכש 'יעל
תעדב י"שר ותעדשכד בותכל תוא הלעו 'א ודיב #יתש ז"יא הכאלמ תמייקתמה לע אוהד "ודי
אל ןווכתנ אלא תואל ז"יאו 'א הכאלמ א"בטירהו .המילש ל"יל ארב #ושמ "וז א"בטירב 'יעד
$יא 'קהש ('דק) 'ינימ 'יעל ביי! אלשכ היה ותעדב בותכל אלא ש"מ "ת!א ןווכתנמ קורזל 'ב
תומא קרזו יריימד 'יתו "רוטפד 'ד תמאבד ותעד בותכל #גו "תויתוא 'ב אל היה דיפקמ וזיא
תויתוא בותכי אלא לכ תויתוא 'ב ולעתש אבשכו "ודיב בותכל תואה הנושארה אצי #ינש .ש"ייע
כ"או ןויכ יריימד ותעדש לע לכ תויתוא 'ב ולעתש אצמנ "ודיב ולעכד ודיב תויתוא 'ב ז"רה
הכאלמ המילש תמייקתמה צ"יאו "ולצא תמייקתמ לצא .#יר!א
,0
ןכלו אישק לע 'יל י"שרפ
יאמא $ירצ אלד "ןויז רמאנ ןיד ןויז א"כ $רצוהו .מ"ותב א"בטירה שרפל אה" יעבד "ינויז
ותעדש ןכלד "ןייזל לכ ןמז אלש ןייז ןיידע ז"יא הכאלמ תמייקתמה ןניעבו "ולצא הכאלמ
תמייקתמה י"ע ונייהו "#יר!א תביתכב מ"ות .אקוד
ןינעב אקוני אלד #יכ! תרוצו "'וכ תויתואה
בתכ .א ש"ארה ת" 'להב ב"י 'י #אש ילגר ף"לאה ןניא תועגונ ופוגב לופ הנתשנש
תרוצ לכש "תואה תויתואה ל"צ #לוג עמשמו .ד!א #גש תייאר קונית הניא הליעומ
60
ל"ילו #ג נ"שמ #גד 'יעל ולעשכ ודיב #יתש ןיידע ותעד בותכל תואה תר!א בש!ש בותכל אלא .הלי!תמ ןויכ
ולעש ודיב הלי!תמו "#יתש אל הצר אלא ןיא "#יתש ותעד בותכל .רתוי
,0
אהד "הזל טושפ ףאש וקפנש ילגר ף"לאה מ"מ קונית ארקי התוא כ"עו "ף"לאכ
הזלד הניא הליעומ תייאר כ"כו .קונית ז"טה ב"ל 'יב ןיאש תייאר קונית הליעומ ףרצל
ינש יקל! תוא השעמהו .הקפנש תו!נמ 'מגב קפנד ('!כ) ו"או אבקינב וארהו התוא
קוניתל שרפמ ז"טה תייארש קוניתה אל הליעוה ףרצל המ ת!תמש אלא "בקנל
תית!ת ו"אוה הדבאנ ירמגל י"ע בקנה קוניתהו היה ןי!במ #א ראשנה היה $ורא ויד
בש!הל וא "ו"או רבכש השענ .ד"וי
לבא ןייגוב ןנישרד הביתכמ המת אלש השעי ן"יפלא ן"ינייע ן"ינייע ן"יפלא ן"יתיב ן"יפכ
ן"יפכ ן"יתיב ן"ילמיג ן"ידצ ן"ידצ ן"ילמיג הנהו .'וכ אהב אלד השעי ן"ידצ ן"ילמיג ן"יתיט
ן"ייפ ן"במרה 'יפ קי!רהש ד"ויה ינימיה לש י"דצה ןפואב השענש ד"וי ל"מיג ןכו ן"יתיט
ן"ייפ קי!רהש 'יפ לגר לאמש לש ת"יטה ןמ תואה ןפואב השענש י"פ ו"או ראובמו
הזמ ל"ד ןיאש תויתואה ל"צ #לוג ד!א כ"לאד ל"מל אמעט השענד י"דצה ל"מיגל
ת"יטהו י"פל ל"פת וניאש #לוג ןכו .ד!א ן"יפלאב ן"ינייע קי!רהש 'יפ לגר ילאמשה ןמ
ף"לאה השעו וקה יעצמאה #וקע ןפואב המדנש ן"יעל $ופה ש"ע ראובמו אלמלאד
#קיע וקה יעצמאה היה רשכ פ"עא וניאש #לוג קלו!ו .ד!א הזב לע ש"ארהו .ש"ארה
#ש 'מגה 'יפ ןינעב ר!א ת" 'להב 'יע .#ש
#נמא #ג תטישל ן"במרה הארנ כ"עד שי רבדל ףו #או תואה הדרפנ ןפואב #גש
קונית אל היה לוכי ותורקל יאדוב השבתשנש התרוצ אלו .הלופו ראבתנ ירבדב
ן"במרה והמ רועיש לבא .רבדה רבתמ תמאבש רבדה יולת תייארב אוהו "קונית תטישכ
יריאמה תירקב רפ רמאמ ב"! 'ג שריפש השעמהש בקינש 'מגב ו"אוה היה ראשנש
קל! ו"אוהמ ת!תמ הליעוהו "בקנל תייאר קוניתה ףרצל #ג המ ת!תמש אוהו .בקנל
#ג תעד !"בה .#ש
ןייעו .ב רוטב ד"וי ד"ער 'י איבה הבושת ש"ארהמ ל"זו תרוצ תויתואה ןניא תווש לכב
תונידמה ןיאו 'וכ לופ הזב יונישה קר אלש השעי ן"יהה ן"יתי! ן"יתיב ן"יפכ .ל"כע 'וכ
לבא ןייע ן"במרב ןאכ #ש ר!א קדקדש לכ תרוצ תויתואה איגוהמ בתכ ל"זו ינפמו
$ירצש רהזיל לכב הז תביתכב ת" ןיליפתו תוזוזמו $כיפל יתבתכ #ירבד וללה לכש
העוטה רויצב תויתואה לופ ליפהו לכל עמשמו .ל"כע תעד ן"במרה לכש יוניש תרוצב
תויתואה אלדו "תלופ .ש"ארהכ
#נמא #ג ש"ארהל #א הדבאנ תרוצ תואה ירמגל יאדוב לפש 'יז!דכו "תלפנ ןיאשכ
תויתואה #לוג הארנו "ד!א והזד ללכב כ"שמ לופש #א המדנ תואל והזש "תר!א
ןדבא תרוצ ןיעכו .תואה הז #ה ירבד #"במרה י"פ ת" א"ה הנמש ןיב #ילופה ל"זו
הדפנש תרוצ תוא ת!א דע אלש ארקת לכ רקיע וא המדת תואל תר!א לבא .ל"כע
לכ אלש הדבאנ תרוצ תואה ירמגל פ"כע ש"ארה עמשמו "רישכמ ן"במרהש קלו! .ז"ע
ש"עו ן"במרב #אש ן"ישה ב!ר הטמל כ"ג ז"יא תרוצ ן"יש עמשמו #גש ז"ע יאק
כ"שמ ףוב לכש #ייונישה השקו "#ילופ רמול ז"ע הדבאנש תרוצ תואה קר "ירמגל
תטיש ן"במרה לכד יוניש תרוצב תואה אלדו "תלופ .ש"ארהכ
הארנו .ג ש"ארהש ן"במרהו וקל!נ ראבתנד .#תטישל תטישש ש"ארה ןיאש תייאר קונית
הליעומ ףרצל תוא הדרפנש י"ע השעמהו "בקנ בקינש ו"אוה הוארהו קוניתל פ"לצ
ותעדל אלש וארה קוניתל המ ת!תמש קר "בקנל המ הלעמלש ןמ תלועפו "בקנה
תייאר קוניתה התיה עובקל #א המ הלעמלש ןמ בקנה שי הל תרוצ ו"או וא תרוצ
לבא .ד"וי ן"במרה ל" #גש #א ןיא תואה #לוג ד!א איה הלוכי רבתמו "רשכתהל
שרפמד איגוה שוריפכ יריאמה הליעוהש תייאר קוניתה ףרצל המ ת!תמש .בקנהל
,%
הנהו אבילא ינשד #ישוריפה הלאה $הב השעמ הבקינד קל!תי "ו"אוה #ג רואיב
תלועפ תייאר קונית דויב יכ .וניד יפל שוריפ יריאמה וארהש "ן"במרהו קוניתהל #ג המ
ת!תמש הליעוהו "בקנהל תייאר קוניתה ףרצל תא ירה "תואה אל התיה #ש #וש קפ
#צעב תרוצ יכ "תואה #א ינש יקל! ו"אוה ויה #ילוכי ףרטצהל היה #ש תרוצ ו"או
קר .יאדוב תייאר קוניתה לכ הלוכ התיה ליבשב ףרצל תא ינש יקל! #לועמו .תואה
אל ונעמש ליעותש תייאר קונית עירכהל #וקמב שיש ונל קפ תרוצב ןיאו .תואה ונל
רוקמ רמול היהתש תערכה תרוצ תואה הרומ לכו .תוקוניתל השרפה לש תייאר תוא
י"ע קונית הרמאנ קר ןינעל ףוריצ יקל! תואה ודרפנש י"ע ןכלו .בקנ רבו ן"במרה
#אש ןיא תואה #לוג ד!א ןיא איה תלפנ יכ "הזב הזב שי ונל ןיד תייאר קונית
הליעומש לבא .ףרצל לכ #ייונישה #ילופ תרוצב ןויכד "תואה $כש ל"צ תרוצ תואה
$יא רשכי #א הנתשנ ןיאו "הזמ ןאכ ןינע תייארל .קונית
לבא תטישל ש"ארה אלש וארה קוניתהל תא המ ת!תמש יכ "תואהל תייאר קונית
הניא הליעומ ףרצל ינש יקל! תוא כ"א "ודרפנש אוה יכ "$פיהל שוריפל הז אצוי
קפהש וקפתהש ותואב השעמ בקינש ו"אוה היה קפ #צעב תרוצ וקפתנש "תואה
#א ראשנה שי ול תרוצ ו"או וא תרוצ והזו .ד"וי קפ תערכהב תרוצ הממו .תואה
ערכוהש קפה י"ע תייאר שד!תנ "קונית ונל הליעומש תייאר קונית עירכהל תרוצב
#אש "תואה שי ונל קפ תרוצב תואה #א איה המוד תואל וז וא #יארמ "תר!א התוא
קוניתל ותייארו תערכמ .הב
ש"ייעו ש"ארב בתכ #אש וקפתנ ןיב ת"לד ש"ירל #יארמ התוא ליזאו "קוניתל
הימעטל תייארש קונית הליעומ עירכהל קפ תרוצב אוהו "תואה דמלנ התואמ השעמ
בקינש ומכד "ו"אוה תייארש קונית הלוכי עירכהל ןיב תרוצ ד"וי תרוצל $כ "ו"או איה
הלוכי עירכהל ןיב תרוצ ת"לד תרוצל .ש"יר
אליממו ריפשד בתכ ש"ארה הבושתב יונישש תרוצב תואה הניא תלופ כ"אא המדנ
תואל ירהש "תר!א תמאב ב"צ ונאשכ #יקפתמ #א תואה המוד התרוצב ו"אול וא
וא "ד"ויל #א המוד ת"לדל וא $יא "ש"ירל ונא #ירומ תערכה רבדה תייארל יכו "קונית
קוניתה אוה הרומ !ניתו .תוארוה ן"במרהל תייארש קונית איה קר #של ףוריצ אמלעב
$כש "א!ינ רמאנ רועישה רועישהש "ףוריצ ףרצל ינש יקל! תואה אוה יפכ תייאר
לבא .קונית ש"ארהל ןיא ןאכ ןינע אלא "רועישל תערכהל קפ תרוצב $יאו "תואה היהי
הז רומ כ"עו .קוניתל ןידש תרוצ תואה הדויב תרדגנ י"ע תייאר #או "קונית קוניתה
ארוק התוא אליממ שיש #ש תרוצ הרוצהש "תואה הכירצש תויהל תואהל איה איהש
תארקנ י"ע הזמו .קונית ןד ש"ארה #גש ראש #ייוניש #ניא #ילופ ןויכ "תואהב פ"כעש
קונית לוכי .#תורקל
תטישו #"במרה הזב ש"ארהכ בתכש ףוב א"פ ןיליפת 'להמ כ"ה ל"זו לכו תוא ןיאש
קוניתה וניאש אל #כ! אלו לכ לוכי התורקל לופ עמשמ "כ"ע תייארש קונית
הליעומ לכב קפ תרוצב הניאו "תויתואה ןיד ד!וימ תואב ליזאו .הדרפנש הימעטל י"פב
ת" 'להמ יונישש תרוצב תואה הניא תלופ אלא כ"א יא רשפא התורקל וא המדנש
תואל תר!א .ל"קו "ל"נכו
תמאבו .ד יתייה המת #ישעמב לכב #וי שישכ קפ ת"ב #יארמו תואה 'כלד "קוניתל
ונאב תקול!מל ן"במרה יכ "ש"ארהו #וקמב ש"ארהלש הליעומ תייאר הניא "קונית
הליעומ #וקמבו "ן"במרהל הליעומש הניא "ן"במרהל הליעומ יכ .ש"ארהל תעדל ן"במרה
,&
יריאמהו !"בהו תייאר קונית איה ףרצל ינש יקל! תואה ש"ארהלו "ודרפנש הימיעדו
ג"הכב הניא הליעומ תייאר קונית יכ תואה ל"צ #לועל #לוג ד!א הזו וניא יולת
תייארב ש"ארהלו .קונית ז"טהו תייאר קונית הרמאנ #וקמב תואהש #לוג ד!א קר שיש
קפ תרוצב ןוגכו "תואה ונאש #יקפומ ןיב ו"או וא "ד"ויל ןיב ת"לד לבא .ש"ירל
ג"הכב אמתמ אל ליעוי ן"במרהל יריאמהו והדידלד "!"בהו אל וניצמ תייאר קונית
א"כ 'מגב ףרצל תוא אלו "הדרפנש עירכהל תרוצב .תואה
היהו ל"שפא ןויכד ה"אלבש שי תוטיש #ינושארב רשפאש תורקל ת"מ הלפנש וב
ןכל "תועט ונא #יליקמ #ג תקול!מב לבא .וז ז"פל היה רשפא תוארהל קוניתל ינשב
ןה "#ינפואה #א הדרפנ תואה י"ע בקנ ונאו #יצור ףרצל ינש יקל! ןהו "תואה #א שי
ונל קפ תרוצב #ג .תואה מ"קפנ ןיליפתבש הזוזמו #לועל א"א היה תוארהל .קוניתל
לבא #לועה ןיא #יגהונ אלא "ןכ #יפות תעדכ ש"ארה ז"טהו תייארש קונית הליעומ
קר עירכהל תרוצב אלו "תואה ףרצל תוא ע"צו .הדרפנש ת"כיהמ ופתל ש"ארהכ
ז"טהו יפט ן"במרהמ יריאמהו .!"בהו
לבא ראובמל ל"י ןויכד רוטהש ד"ויב ד"ער 'י בתכ ירבדכ ש"ארה הבושתב ןיאש יוניש
לופ תרוצב ש"ארהו "תואה איבמ היאר הממ ןיאש תרוצ תויתואה תווש לכב "תונידמה
ןכו תעד פ"כו "#"במרה א"מרה !"ואב ירהו "ו"ל 'י ראבתנ ש"ארהש הזב ותטישל יבג
תייאר ןכל "קונית ונא #יפות והזש תערכה הכלהה תעדכ ש"ארה ז"טהו ןידש תייאר
קונית הרמאנ תערכהב תרוצ .ל"קו "תואה
ףד] ד"ק [ב"ע
בתוכה "הנשמב לע ורשב #"במרב 'יע .ביי! א"יפ) תבש ןיא (ז"ט1ו"טה בתוכה ביי! דע בותכיש
רבדב #שורה דמועו ןוגכ ויד רו!שו בותכיו 'וכ לע רבד #ייקתמש בתכה וילע וניא 'וכ ביי! דע
בותכיש רבדב דמועה לע רבד דמועה בתוכה .'וכ לע ורשב ביי! ינפמ אוהש פ"עא "רוע
תומימ!ש ורשב תרבעמ בתכה ר!אל ןמז ז"רה המוד בתכל ק!מנש כ"שמו .ל"כע $ירצד רבד
דמועה ג"ע רבד ןכ "דמועה אוה אתפותב .ימלשוריבו
ראובמו ירבדמ #"במרה בתוכבד לע ורשב ןויכ בתכהש דצמ ומצע היה ג"עא "#ייקתמ
השעמלש ופו תויהל ק!מנ י"ע תומימ! .ביי! "ורשב
ע"ליו הנשמבד שירב ןיקריפ אתיא הזד ללכה לכ השועה הכאלמ ותכאלמו תמייקתמ תבשב
#"במרהו .ביי! ט"פ) בתכ (ג"יה ןיאו עבוצה ביי! דע אהיש עבצ לבא "#ייקתמה עבצ וניאש
#ייקתמ ללכ ןוגכ ריבעהש קר וא רשש לע יבג לזרב וא תש!נ ועבצו ירהש .רוטפ התא
וריבעמ ותעשל וניאו עבוצ לכו .#ולכ ןיאש ותכאלמ תמייקתמ תבשב רוטפ עמשמו .ל"כע והזש
שוריפ #"במרה ןידל הנשמה ןניעבד הכאלמ תמייקתמה ונייה .תבשב דע ףו ןכו .תבשה
ראובמ דיגמב הנשמ .#ש
אתיא (.גק) 'מגבו הזד ללכה אב ייותאל ק! אזיפק ע"ליו .אבקב תטישל #"במרה המ ןינע ק!
אזיפק אבקב ןידל ותכאלמ תמייקתמ ונבתכו .תבשב #ש ינש #יכרד וא "הזב #"במרהד 'פמ
!"רכ ק!ד אזיפק אבקב ונייה השעש תותנש #תואו "ילכב תותנש #כרד תויהל מ"מו "#יק!שנ
ביי! ןויכ #ייקתמש $שמל וא .תבשה #"במרהד א"רגהכ 'פמ ופוד קוק!ל בק ז"יעו לטבתת
,)
הקיק!ה מ"מו "הנושארה ןויכ ןיאש ותעד תושעל ןכ דע ר!א תבשה ביש! הכאלמ "תמייקתמה
.ביי!ו
ינשלו #ישוריפה עמשמד "ע"לי וליאד התיה תלטבתמ הכאלמה תבשב י"ע "המצע תקי!ש
הקיק!ה וא "!"ר 'יפל י"ע תב!רה הקיק!ה אל "א"רגה 'יפל התיה תבש!נ הכאלמ
ףא .תמייקתמה לוטיבהד אב דצמ הכאלמהו "ר!א דצמ המצע היואר יאמו .#ייקתהל אנש
בתוכהמ לע יבג ורשב ביש!ד בתכ דמועה ןויכ הביתכהש דצמ המצע היואר דומעל הקי!מהו
האב דצמ .ר!א
הנהו .ב ע"לי #א $ה אניד ןיתינתמד ןניעבד בתכ ןידו "דמועה הנשמה ןניעבד 'יעל הכאלמ
תמייקתמה #ה "תבשב ןיד המד "ד!א $ירצש בתכ דמועה לעו יבג רבד דמועה אוה אפוג #ושמ
ןניעבד הכאלמ ןכו .תמייקתמה עמשמ ןיבהש דיגמה הנשמ ט"פ) לעד (#ש כ"שמ #"במרה יבג
עבוצ ןניעבד הכאלמ תמייקתמה ןייצ ןה שירד 'ינתמל ןיקריפ ןהו .אכהד 'ינתמל
לבא אלמלא וירבד היה ל"שפא ינשד #יניד ירהד .#ה ןינעל הכאלמ תמייקתמה ראובמ
ורועישד אוה תמייקתמ" ונייהד ""תבשב #ייקתתש דע ףו לכו "תבשה #ייקתמש דע ףו תבשה
וליאו .ביי! אכה ןינעל בתכ עמשמ "דמועה $ירצד דומעל #ימיל ירהד .#יבר בתוכ לע יבג ורשב
יאדוב #ייקתמ דע ףו תבשה מ"מו $רצוה #"במרה ראבל $יא אוה בש!נ בתכ דמועה ןויכ
ףוש #ומי! רשבה ר"וש) .וק!מל כ"כד ת"ושב ת!נמ המלש א"צ 'י תוא ןכו (.א"י עמשמ
ןושלמ #"במרה יבגד עבוצ $ירצד הכאלמ תמייקתמה בתכ !"יאד עבצב וניאש #ייקתמ "ללכ
איבהו תואמגוד עבצל הזכ ןוגכ רשש לע יבג לזרב #תד .'וכ עבצ #ייקתמ תבשב $ירצו איבהל
תואמגוד עבצל וניאש דמוע וליאו .ללכ יבג בתוכ בתכ ןניעבד בתכ דמועה ןוגכ ויד ירהש "'וכ
$רצוהש איבהל תואמגוד לש בתכ דמועה #ימיל .#יבר
ונייהו המד ןניעבד הכאלמ תמייקתמה והז ןיד יללכ לכב תכאלמ ורועישו "תבש דומעיש דע ףו
תבשה ותו לבא .אל בתוכב רמאנ ןיד שד! דצמ #צע #ש ןניעבד "בתוכ בתכ ונייהד "דמועה
בתכ דמועה לע יבג רבד ונייהו .דמועה דמועש #ימיל .#יבר
#או .ג רמאנ ןכ היה א!ינ ק"השמ ק!מ אזיפק יאדובד "אבקב ןינעל ןידה יללכה הכאלמד
#ויקה "תמייקתמה דע ףו תבשה אוה יאנת דצמ לכו "ומצע וניאש #ייקתמ דע ףו תבשה
ז"יא ןיאו "הכאלמ קולי! הזב #א המ וניאש #ייקתמ אוה דצמ תושיל! עבצה וא דצמ .ר!א
לבא ןידב #ייומה רמאנש ןינעל בתוכ ןניעבד רבד דמועה לע יבג רבד ןיא "דמועה #ויקה יאנת
דצמ אלא "ומצע הנ!בה השעמב הביתכד "הביתכ וזכ דצמש המצע היואר דומעל איוה השעמ
וליפא "הביתכ #א לטבתת דצמ .ר!א
ןכלו בתוכה לע ורשב אה יאדו תומימ!ש ורשב אל לטבת ותוא #רט תאצ איוהו "תבשה הכאלמ
תמייקתמה קר .תבשה ונאד #ינד דצמ המ ר!אלש המכ #ימי ופו אמשו .ק!מהל ר!
השעמב הזבו .הביתכ ריפש רמאק #"במרה ןויכד התואש הקי!מ איה דצמ לבא "ר!א בתכה
דצמ ומצע יואר רועהו "דומעל דצמ ומצע ריפש "דמוע ביש! השעמ .הביתכ
אלא .ד ע"ליד כ"אד המד $ירצש בתכ דמועה לע יבג רבד דמועה אוה #צעמ רדג אלו "בתוכ
ןידמ תכאלמ תבש #א "יללכה ןכ #ג טגב $ירצנ בתכ דמועה לע יבג רבד לבא .דמועה
#"במרה ןישוריג 'להב ד"פ) בתכ (א"ה ןיא ןיבתוכ תא טגה אלא רבדב ומושירש דמוע ןוגכ ויד
ארקיו לע 'וכ לכה ןיבתוכ תא טגה לע 'וכ אתפדה לעו ר!ה לעו ןילעה אלו .ש"ייע 'וכ ריכזה
אלא $ירצש בתכ לבא "דמועה אל היהיש לע יבג רבד ןכו .דמועה עמשמ רשכד לע ןוגכ "ןילעה
,*
וליפאו ילע ףא "תוקרי ןינעלד תבש בתכ #ניאש ןכו .#ימייקתמ ראובמ דיגמב הנשמ #ש (ז"טה)
#"במרהד ל" טגבד צ"יא היהיש לע יבג רבד .דמועה
לבא) רואיבה הכלה מ"ש 'י) גילפ ('ד 'ע ל"ו #גד טגב $ירצמ #"במרה לע יבג רבד
המו "דמועה רישכהש לע יבג ןילע ונייה ילע ביש!ד "תיז רבד דמועה ראובמכ אתפותב ןינעל
לבא .תבש תמית #"במרה ןישוריג 'להב אל עמשמ (.ןכ
!כומ 'כלו הזמ #נמאד המ בתכהש ל"צ רבד דמועה אוה #צעמ רדג ןכלו "בתוכ $ייש הז #ג
לבא .טגב המ ל"צש לע יבג רבד דמועה והז ןידמ תכאלמ ןניעבד "תבש הכאלמ .תמייקתמה
כ"כו ירבדב לאקז!י אלא .('ו 'ע 'ד 'י) השקד ןושלד #"במרה תבש 'להב בותכיש רבדב
דמועה לע יבג רבד דמועה עמשמ ד!ד אניד רתויבו "אוה עמשמ ד!ד ארועיש ונייהד "והל
דומעיש #ימיל כ"או "#יבר וניא ןינע ןידל הכאלמ תמייקתמה .תבשב
הארנו .ה איבהל היאר המד $ירצש ויד דמועה ג"ע רבד דמועה אוה רדגמ תכאלמ אלו "בתוכ
ןידמ הכאלמ תמייקתמה פ"שממ .תבשב #"במרה #גד ק!ומב $ירצ קו!מל ויד דמועה ג"עמ
רבד הזו .דמועה יאדו ש"ל ןידל הכאלמ #גד "תמייקתמה תקי!מ ויד וניאש דמוע איוה הכאלמ
אלא .תמייקתמה כ"ע אוהש #צעמ רדג תכאלמ בתוכ $ירצד "ק!ומו בותכל ויד דמועה ג"ע
רבד וא "דמועה קו!מל ויד דמועה ג"עמ רבד .דמועה
הנהו #"במרה בתכ א"יפ) #אד (ט"ה ק!מ ויד לפנש לע יבג רפ ביי! #ושמ אוהו .ק!ומ
אתפותמ אבומו) #ג ש"ארב ירה .('הע 'יעל צ"יאד קו!מיש תויתוא כ"או .אקוד המ ל"צש ויד
דמועה ג"עמ רבד ז"יא "דמועה ןינע הביתכל לוטיבו הביתכ הארנו .אקוד הביתכד "ונינעד איה
רובי! וידה לא הקי!מו "ףלקה איה דוריפ וידה ןמ רובי!הו "ףלקה הזה ל"צ ןפואב לש .אמייק
ומכו וניצמש תכאלמב רשוק $ירצד רשק לש ימלשוריבו "אמייק עמשמ ונייהד #ייקתמש אל קר
התואל תבש אלא #ימיל ללכ 'פב 'יעד "#יבורמ לודג יוה יעב ףלימל הממ ורשקש תודתי
השקמו "להאה היהש ץרתמו "העשל היהד לע יפ ןכלו 'ה וניא בש!נ השקמו "העשל מ"מד ירה
#!יטבה #ינכהל קימו "ץראל תמאבד דמלנ א"וקממ ראובמו "ש"ייע ןויכד ויהש #י!טבומ
נכהל ץראל רבכ אצי ללכמ רשק לש אמייק ז"יאד והזו .רובי! #ג ןינע ויד דמועה ג"ע רבד
$ירצד "דמועה רובי! לש ןה "אמייק ןינעל ןהו "הביתכ ןינעל .הקי!מ
התעמו .ו אמש שי שרפל קולי!ה ןיב תבש תבשבד "טגל רקיע ןינע בתוכ אוה רובי! תואה לא
הזו "ףלקה יולת ןה וידב ןהו ףלקב היהיש רבד לבא .דמועה טגב ןינע בתוכ אוה תריפ #ירבד
ונייהד תויתואה ףלקהו "דו!ל אוה קר ת"כיה ןכלו "תויתואהל #ש רדג בתוכ יולת וידב .דו!ל
ןינעב ק!ומ
$ירצ רוריב רדגב תכאלמ הנהד .ק!ומ הנשמב ללכ 'פב לודג אתיא ערוקה מ"ע רופתל 'וכ
ק!ומה מ"ע עודיו "בותכל המ ונדש #א והז #צע רדג הכאלמה ל"צש לע תנמ בותכל .אקוד
ןכו ראובמ $ירצו 'גע) 'ותב וא .(#יצעל אמליד המ ל"צש מ"ע בותכל אוה קר ידכ אלש בש!י
לבא "לקלקמ #א ל"!כשמ ןוקית ןפואב ר!א יזא צ"יא מ"ע ןכו .בותכל שי רוק!ל ןינעל ערוק
לע תנמ .רופתל
,+
י"שרו יעבד 'יפ (.גע) 'יעל ערוק מ"ע רופתל #ושמ ןכשמבד אל ן!כשא ערוק אלש מ"ע
עמשמו "רופתל אוהש #צעמ רדג ןכו .הכאלמה !תופה (.!מ) 'יעל 'יע תיב ראוצה "ביי!
י"שרפו #ושמ הכמ בתכו .שיטפב א"בטירה המד אלש י"שרפ #ושמ #ושמ "ערוק ז"יאד ערוק
לע תנמ ירהו .רופתל #תה ןקתמ אלא "אוה כ"ע ל"ד אוהש "'ותכ #צעמ רדג ערוק היהיש
מ"ע לבא .רופתל $דיאמ ירבדמ י"שר ה"ד 'אל) 'יעל עמשמ (#לועל $דיאל .איג
#"במרהו קפ !תופד תיב ראוצה ביי! #ושמ ראובמו "ערוק צ"יאד תויהל מ"ע רופתל "אקוד
לכ אוהש ה"ה 'כלו .ןקתמ ןינעל .ק!ומ
א"קערגהו) איבה היאר ערוקמ לע ותמ ראובמד אילתד ('הק) 'קל 'מגב ןידב 'רלו "ג"לצאשמ
הדוהי ףא "ביי! וניאש לע תנמ !משי 'יעו .רופתל בא ב"! ו"מ 'י נ"שמ (.הזב
הנהו תכאלמ ק!ומ וטושפב אוה $פיה תכאלמ ןניז!דכו "בתוכ ורועישד כ"ג לעב תנמ בותכל
יתש ןכו "תויתוא עמשמ #"במרב א"יפ) #ללכש (ט"ה אלא .ד!י $ירצד ןויכ "ןיבהל בוי!ד ק!ומ
ל"!כשמ #ג תקי!מב ויד לפנש ףא "ל"נכו אלש ק!מ #גו "תויתוא וטושפב צ"יא לע תנמ
בותכל אקוד אלא יג ראשב אימוד "#ינוקית ערוקד צ"יאד לע תנמ רופתל אקוד כ"א "ל"נכ
המ ןינע ק!ומ .בתוכל
ןכא ש"ארב 'יע איבהש ('הע) אתפותה ל"נה ביי!ד וליפא לע תקי!מ תפיט בתכו "ויד רקיעד
בוי! ק!ומ ליבשב תבש!מ הארנו .הביתכה #גד #"במרהל ל"צ אלו "ןכ ימד ערוקל מ"ע
#תהד "רופתל צ"יא מ"ע רופתל א"כ ידכ בש!ייש #גו "ןוקית !תופ תיב ראוצה יוה לבא "ןוקית
תכאלמ ק!ומ איה דצמ תבש!מ ןניעבו "הביתכה מ"ע בותכל .אקוד
הנהו אתיא 'מגב #אד לטנ וגתל לש ת"לד ואשעו ש"יר ז"יאד 'קו "ביי! י"שרו .תויתוא 'ב שריפ
ביי!ד $כב ליאוה אוהו ןוקית רפה אלש רובעי לע לא ןכשת $ילהאב לבא .הלוע יריאמה 'יפ
#שב ימלשוריה ז"פ) הקי!מהד (ב"ה הביתכהו תופרטצמ רועישל .תויתוא 'ב
,%
אלד 'קו וניצמ
תוכאלמ 'ב תופרטצמ וליפאו "רועישל #הינששכ #ירועיש ל"צו .הוש אמלעבד #לועל ןיא
#רועיש תריצקד "הוש תרגורג ת!א תאצוהו תרגורג ת!א #ה #ירועיש #ינוש לבא .#צעב ןאכ
רועיש הקי!מ איה מ"ע בותכל יוהו "תויתוא 'ב רועיש ד!א שממ #ע רועיש .הביתכ
אלא מ"מד השק רועישהד הקי!מ איה #וקמב $ירצש "ק!מה תויהל לודג ידכ בותכל 'ב
"כוו "תויתוא יוה רועיש ר!א וריעשמ ןאכד "הביתכ רועישה לדוגב הקי!מה היהיש הב רועיש
ןאכו "תויתוא 'ב רועישה הביתכב בותכיש ל"צו .תויתוא 'ב כ"שמכ בוי!ד "ש"ארה הקי!מ #ושמ
תבש!מ בוי!הו "הביתכה #ושמ רישכמש תביתכ יוהו "תויתוא 'ב רועיש ד!א #ע רועיש בתוכ
.שממ
אלא $ירצד ןיבהל כ"א $הב רויצ לטנש וגתל לש ת"לד ואשעו המ "ש"יר ביש!ד ק!מש רועיש
תוא ז"יא 'א דצמ ת"לדה אלא "הק!מנש דצמ תבש!מ ומכו) .ש"ירה ק!ומב תוא ת!א הלודג
שיש המוקמב בותכל רועישהד "תויתוא 'ב דצמ תבש!מ אלו "תויתואה 'ב דצמ המ ק!מש תוא
ןכו .ת!א תפיטב ויד לפנש #ושמו (.ל"נכ התוא ש"ירה אוה יוהד $יאו .בתוכ ףרטצי ןאכ רועיש
תויתוא 'ב ןיבמ הקי!מה ןויכ "הביתכהו ןהיתשש תואב .תואה
61
ימלשוריב ונינפל אל רמאנ ביי!ד #ושמ בתוכ #ושמו היהו "ק!ומ ל"שפא לע $רד י"שרפ ביי!ד #ושמ אוהש
ןוקית ןניעמשאו "רפה ביי!ד #ג #ושמ ק!ומ לע תנמ בותכל תוא איהש ןוקית .רפה
,,
ל"צו מ"מד ןויכ תמייקתמש התואב ש"יר יתש ונייהד "תוכאלמ תכאלמ הקי!מ שיד הב תבש!מ
תביתכ תכאלמו "ש"ירה הביתכ שיד הב תביתכ ש"ירה הלוע "המצע ש"ירה תויתוא 'בל ריפשו
שי #ש .רועיש
לאומש 'בהו ןמלוש י"נ השקה אהד תטיש יריאמה ומצע תואבד ('גק) 'יעל ת!א הלופכ !"יא
כ"אא איה #ש ןוגכ .רבד רר שש ןאכו .'וכ התוא ש"יר ת!א הניא לבא .#ש ריאמ 'בה ןמדוג י"נ
לע לכד "ןוכנ המ $ירצש ויהיש #ש אוה #ושמ קרד ז"יע תופרטצמ תויהל תוגהנ נ"שמכו "ד!י
ןאכו .'יעל הקי!מהש הביתכהו ןה התואב תואה צ"יא #וש ףוריצ .ןוכנו "ר!א
בתכ ג"ע בתכ
ןיטיג 'מגב ויד (.טי) לע יבג ויד ארקי לע יבג ארקי ובתכו .רוטפ אלדמד (#ש) 'ותה רמאק
ונאבד 'מגה תקול!מל הדוהי 'ר עמשמ "#ימכ!ו ע"וכלד ושקהו "רוטפ ראובמהמ ןייגוב ןכו
#ש 'מגב ברלד (.כ) אד! בתכ ג"ע בתכ יוה אתגולפ הדוהי 'רד ופיוהו .ןנברו רתויבד השק
ברל א!א ל"ד טגבד ע"וכל רשכ קרו ת"ב ר! .והונאוב
#תהד 'ותה 'יתו הלי!תמש אל היה המשל בתכבו ןוילעה השענ המשל ןכלו "ףידע הדוהי 'רל
אבילא ברד #גו "אד! ןנברל אבילא ברד ביש! "א!א בתכ ןוילעה בתכ כ"כו .ז"יע 'ותה
וראיבו "ןייגוב #ושמ ןוילעהד ןקתמ .רתוי
ז"דעו .ב בתכ ן"במרה אלא "#ש שיד קולי! ןיב ירבד #ש 'ותבד "ן"במרהו 'ותה ראובמ #גד
ןינעל תבש ביי! ונייהד "ג"הכב #א ריבעה ומלוק ג"ע טג וא ת" #תושעל המשל "תבשב
המד "ביי! ןוילעהש השענ המשל יושמ בתכ 'יל #ג ןינעל אבוי! #גו .תבשד ןייגוב 'ותה זמר
לבא .הזל ן"במרה בתכ יבגלד תבש תכאלמ תבש!מ ןניעב אלו ונהא וישעמ רבכש .בתכנ
עמשמו המד ןוילעהש השענ המשל וניא ליעומ ןינעל אבוי! תבשד תכאלמד "ללכ תבש!מ
הרא .הרות
הארנו רואיב וירבד לע $רד כ"שמ ן"רה ןייגוב תבשבד אכיל קולי! ןיב ק! תוכות ק!ל תוכירי
תכאלמד תבש!מ הרא בוי!ד 'יפ .הרות בתוכ תבשב וניא יולת השעמב הביתכ א"כ תריציב
ז"דעו .תויתוא רמאק המד "ן"במרה בתכש ןוילעה השענ המשל ליעומ בש!נש השעמ "הביתכ
ל!ו ןיד 'יב לבא "המשל ןינעל תבש אילתד תריציב תויתוא אלו השעמב הביתכ "כו רבכ
ושענ תויתואה אלו ונהא .וישעמ
הארנו .ג ן"במרהו 'ותד יגילפ ועבק 'ותהד "'ישל אישוקה #ג ברל ףאד "אד! ברלד אד!
ןנבר ל" בתכד ג"ע בתכ וניא מ"מ "#ולכ יאמא אל רמאק וידד (.טי) 'מגה ג"ע ויד ונאב
תקול!מל הדוהי 'ר ז"עו .ןנברו ינאשד 'ית אכיה י"עד בתכ ןוילעה השענ קרד "המשל ג"הכב
ל" הדוהי 'רל בתכד ןוילעה אוה ז"יפלו .בתכ השקי ק"מ בר אד! ןייגוב ןאכ בתכד 'ינתמד
ג"ע בתכ רוטפ אלד כ"עו .הדוהי 'רכ ל"צ כ"שמכ עימשד "'ותה ברל 'יל אד! הנשמהד יריימ
#ג תביתכב טג ת"ו בתכהשכ ןות!תה אל היה המשל ןוילעהו היה מ"מד "המשל רוטפ .תבשב
לעו הז רמאק בר אד! אוהד אלד ברכ ברלד "הדוהי הדוהי ןויכ בתכהש ןוילעה ביש! בתכ ןויכ
לעש ודי השענ ליעומ "המשל הז #ג ןינעל .תבש
,-
לבא ן"במרה אל השקה הלי!תמ אלא ברל א!א רבוה ע"וכלד בתכ ןוילעה יוה .בתכ
הידידלד יאמא אטישפ וידד (.טי) 'מגל ג"ע ויד לבא .רוטפ ברל אד! אל 'מגהד "א!ינ ש!
כ"או .הדוהי 'ר 'ישל קר ברל א!א אוה #יכירצד רמול שיש קולי! השענכד המשל י"ע בתכה
ןוילעה לבא .ףידע בר אד! וניא קל!מ אריבו "$כב !"רל 'יל המד הדוהי 'רלד בתכ ןוילעה
יוה בתכ ז"יא #ושמ השענש אלא "המשל #ושמ הדוהי 'רד גילפ לע הנשמה תבשב ל"ו בתכד
ג"ע בתכ יוה בתכ ירבדכו .#צעב !"ר ן"במרלו .ןייגוב אל וניצמ ליעויש המ ןוילעהש יוה המשל
( וליפא ברל א!א ( אלא ןינעל תורשכ טגה אלו "ת"הו ןינעל אבוי! .תבשד
לבא ל"ד 'ותה #גד ןינעל תבש ליעומ המ ןוילעהש השענ ונייה "המשל #ושמ ל"ד המד
ןוילעהש השענ המשל ז"יא תפות השעמב הביתכה אדירג אלא תואב קייודמכו "המצע
#נושלב ןאכ ןוילעהש ןקתמ .רתוי
הארנו .ד ראבל הזב #דקהב "דוע תיישוק א"שרהמה #ש) ל"עבמד "(.טי שירל שיקל #ידעב
ןיאש #יעדוי #ות!ל #א ינהמ ובתכיש #הל ארקיב ומת!יו לע ויבג א"שרהמה 'קהו .וידב
יאמא ל"עבמ וידב ג"ע ארקי אה "אקוד ה"ה וידב לע יבג ויד ןויכ בתכבש ןוילעה השענ
.המשל
א"שרהמהו שירד 'ית שיקל טקנ איעבה ברכ אד! אבילא .ןנברד
,&

לבא תמאב ונאצמ רבכ #ינושארב ודמעש לע אלא "א"שרהמ 'וק #צוריתש 'ותב 'יעד .ב"צ
ש"ארה בתכש (.כ) ל"זו יבגו #ידע ןיאש #יעדוי ר!אמ "#ות!ל ןיאש ןימתו! ארקיב אלא
ומת!יש #ידעה אל "וילע ביש! בתכ #ידעה ןוקית ןויכ "ןושארל אלש בתכנ אלא #ליבשב .ל"כע
#ירבדהו .#ימות
,)
ע"עו א"בשרב ל"זו (#ש) לבא ליעל ארקיעמד ימנ המשל היבתכ אתשה ימנ יאמ ףיוא היב
הארנו "ל"כע ותנוכד בשייל רתויו "א"שרהמה 'וק שרופמ א"בטירב ל"זו (#ש "י"תכמ) לבא
ליעל #ידעב ןיאש #יעדוי #ות!ל ובתכו #הל ארקיעמד "ארקיב ימנ המשל אתשה "היבתכ ימנ
יאמ ףיוא בתכ "היב ןוילעה ימנ וניא בתכ עמשמד "הומתו .ל"כע #נוצרד רמול ןויכד בתכהש
ןות!תה השענ $רוצל טגה רבכ יוה ןוילעהו "המשל וניא ףיומ ירהו .המשל הזיא ןיד המשל
$ייש וניאש "ןות!תב המית! #ניאד "ללכ #ידע #גו "#ירשכ #ניא #ימתו! #תומש אלא תומש
ת"יפא "דועו .#ינוילעה #ניאד #יפיומ ןיד לבא "המשל ירה #יפיומ ןיד .תודע
62
א"קערגהו וליפאד 'ית ברל א!א ל"י איגוהד א"רכ מ"עד ת"המו "יתרכ צ"יא #ות!ל א"וז!הו .המשל 'קה
מ"מד השק ירהד בתכב ןוילעה ףיומ ירהש "תודע בתכה ןות!תה וניא תודע בתכנד "ללכ י"ע #ילופ #גו #ניא
#ימתו! #מש אלא #ש .#ינוילעה
63
תמאב הממ וטקנש #ינושארה #ינות!תהש ומת! עמשמ "ארקיב #תיישוקד הניא שממ .א"שרהמ 'וקכ
א"שרהמד המל 'קה טקנ שיר שיקל איעבהל וידב ג"ע יאמאו "ארקי אל ל"עבמ וליפא וידב ג"ע לעו .ויד הז 'ית
שירד שיקל פת אנוג היהיש #וקמ איעבל #ג ברל אד! אבילא לבא .ןנברד תיישוק #ינושארה הארנ איהש וידב
ג"ע ארקי המל "אפוג בישה ןנ!וי 'ר שירל שיקל יכו #ושמ ונאש #ימדמ השענ המד 'יפ "השעמ וידש ג"ע ארקי
ביש! בתכ ז"יא אלא תרב ןנ!וי 'ר שירו אלו "שיקל הארנ ול ןנ!וי 'רל ריתהל א"שא לע $מ ירהו .ותרב ןויכ
ןוילעהש ףיומ המשל כ"א אתיירב תשרופמ איה יבג ת" יוהד בתכ #גו "הדוהי 'רל ןנבר אל יגילפ יפל) תנבה בר
א"כ (א!א #ושמ וניאד ןמ ר!בומה ןניעבד המלו "והונאו אל $ומנ לע הז ןינעל הזלו .טג אל ליעוי 'ית
.א"שרהמה
,.
הארנו רורב $ותמ ירבד #ינושאר #הש "הלא וניבה המד בתכש ןוילעה ביש! בתכ ףיומשכ
ןיא "המשל רואיבה ףיומד תול! ןיד אלד .המשל ז"יע השעיי אברדאד "בתכ ןידה המשל ל"צ
הלי!תו "בתוכשכ $ירצ עובקל אוהש בתכבו "בתכ לו!י ןיד אלו .המשל .$פיהל
אלא כ"שמ $נה #ינושאר בתכהד ןוילעה ףיומ המשל ונייה תואיצמה טגהד "המשלד בתכנ
הלי!תמ אלש #של השא #גו "וז כ"שמ ירה תא תרתומ לכל #דא אל יאק לע השא ת"בו "וז
#שה בתכנ הלי!תמ #של וישכעו "הדוהי רזו! בתוכו הנוכל ל!רל "תר!א וז איהש היהת
תנוכלו "תרתומ הזו "#ש תפות תואיצמב לש .בתכה
ז"יפלו #יראובמ בטיה ירבד ש"ארה 'ותה א"בשרהו ןאכד "א"בטירהו #ינות!תהש ובתכ
#ליבשב ןושלכ) ארקיעמו "(ש"ארה 'ות ימנ המשל היבתכ ןושלכ) א"בשרה ירה "(א"בטירהו
שי ןאכ תואיצמ לש אצמנו "המשל ןוילעהד אל ףיוה .#ולכ
התעמו .ה תוטישל #ינושאר עגה "ולא $מצעב ברל א!א ע"וכלד בתכ ןוילעה יוה בתכ
ףיומשכ כ"א "המשל $יא המת הנשמה תבשב בתכד ג"ע בתכ יהנ "רוטפ הנשמהד אל יריימ
טגב לבא "ת"בו יאמא אל היהי ביי! אכיה ד!אד בתכ ןבואר אבו "#ת ינשה בתכו וילע ןבואר
תנוכב ןבואר וא "#ייומ ןבואר ירהו .ר!א ףיומ הנוכ תר!א יאמאו "בתכב אל בש!יי בתכ
ןינעל יאדובו .תבש הנשמה הרטפ #ג .ג"הכב
אלא לכד "טושפ המ ליעומש המ ףיוהש הנוכ תר!א בתכב ןוילעה אוה ןינעל השעמ "הביתכה
ז"יעד ביש! השעמ הביתכ שד! ידכ לו!יש היב #ג ןיד לבא .המשל ןינעל תבש אילתד תיישעב
נ"שמכו "תויתואה ירה "'יעל "כו אל שד!תנ #וש רבד .תויתואב
והזו תטיש ן"במרה וניאד ליעומ המ בתכש ןוילעה השענ המשל א"כ ןינעל השעמ ידכ "הביתכה
בש!ייש אלו "המשל ןינעל תבש אילתד תכאלמב תבש!מ אלו ינהא .וישעמ
לבא שרופמ 'ותה ובתכ המד ףותינש בתכשכ בתכ ןוילעה המשל אוה ןור!אהש ןקתמ רתוי
ןמ ןושארה והשועש ונייהד "המשל אל תואיצמה המשלד בתכש הנוכל תר!א אלא ןידה המשל
ל!ש תויתואב אוהו "ןמצע הלעמ בתכב ריפשו "ומצע ינהמ הז #ג ןינעל ינהאד "תבש "וישעמ
.ק"ודו
תטיש י"שר ק!ומב מ"ע ירדגבו "בותכל הכאלמ ג"לצאשמו
י"שר המד 'יפ (.גע) ןניעבד ערוק מ"ע רופתל אוה #ושמ ןכשמבד אל ן!כשא ערוק אלש מ"ע
עמשמו "רופתל אוהש #צעמ רדג ןכו .הכאלמה יבג !תופ תיב ראוצה י"שרפ (.!מ) ובוי!ד
#ושמ הכמ בתכו "שיטפב א"בטירה אלד הצר י"שר שרפל ביי!ד #ושמ ז"יאד "ערוק ערוק לע
תנמ ירהו .רופתל #תה ןקתמ אלא "אוה כ"ע ל"ד י"שרל המד ל"צש מ"ע רופתל וניא קר ידכ
אלש אהי אלא "לקלקמ אוה #צעמ רדג ערוק היהיש מ"ע .רופתל
לבא $דיאמ י"שר ה"ד 'אל) בתכ (#לועל שרופמ המד $ירצש ערוק מ"ע רופתל ק!ומו מ"ע
בותכל אוה #ושמ ה"אלבד יוה רתו 'כלו "לקלקמ .ותנשמ
,/
א"קערגהו .ב השקה $יא ל"שפא #צעד "ןכ הכאלמה ערוקד אוה היהיש מ"ע אה "רופתל
ראובמ ערוקד ('הק) 'מגב לע ותמ ןויכ "ביי! אוהש ףא "הוצמ וניאש מ"ע .רופתל
ןיטיג 'יע .ג ארקי (.טי) ג"ע ויד ירמא הל ביי! ירמאו הל רוטפ ירמא הל ביי! ק!ומ אוה ירמא
הל רוטפ לקלקמ אוה ש"ייעו .ש"ייע י"שרב אמעטד ד"מד רוטפד #ושמ לקלקמ ל"והו ק!ומ
אלש מ"ע אמעטו .בותכל ד"מד #ושמ "ביי!ד וניאש לקלקמ .כ"כ
ירבדו י"שר #ישק היבכראד ירתא #ושמ "ישכר לקלקמ #ושמו וניאד מ"ע .בותכל

#או ונייה #ישרפמ תעדש י"שר #ש המד ל"צש מ"ע בותכל ונייה אפוג אמעט אלש היהי
לקלקמ היה לבא .א!ינ ש"ייע ש"ארה 'ותב ל"זו $ותמו י"שרפ עמשמ ביש!ד ק!ומכ מ"ע
בותכל ןויכ ובתכד מ"מו .רכינ אל ביי!מ #ג #ושמ בתוכ ןויכ ןות!תהש בוש! רתוי ןמ ןוילעה
ראובמו .ל"כע שרפמד "וירבדב ירבד י"שר #לועלד $ירצ מ"ע בותכל אלא "אקוד #גד ארקי
ג"ע ויד ביש! מ"ע #גד "בותכל ארקיה יוה כ"או .בתכ בוש השק ל"נכ המ ביכרהש י"שר ינש
לקלקמ "#ירבדה ק!ומו אלש מ"ע .בותכל
הארנהו .ד !רכומ ראובמו כ"שמד "הזמ י"שר ןניעבד (.גע) ערוק מ"ע רופתל ק!ומו מ"ע
בותכל $כש "אקוד התיה כ"שמו "ןכשמב ןניעבד ('אל) מ"ע רופתל מ"עו בותכל #ושמ ה"אלבד
יוה #ה "לקלקמ ןינע ל"ד .ד!א י"שרל רקיעד לכ הכאלמ אוה ןוקיתה ןוקיתהו "הבש אוה
ןכלו "הכאלמה לקלקמ ר!ד "רוטפ #צעב #גו .הכאלמה ןניעב ןוקיתה היהש והזד "ןכשמב
#צע ןויכו "הכאלמה ןכשמבש ןוקיתה לש ערוק היה המ היהש מ"ע ןוקיתהו "רופתל לש ק!ומ
היה המ היהש מ"ע לע "בותכל ןכ והז #צע וניאו "הכאלמה ביי! א"כ לע ןוקית .הז
ןכלו אכיל הרית ןיב כ"שמ י"שר ןניעבד ('אל) מ"ע רופתל מ"עו בותכל ידכ אלש היהי
ןיבל "לקלקמ כ"שמ $כד (.גע) התיה לכהד "ןכשמב ערוקבד "ד!א אלש מ"ע רופתל ק!ומו
אלש מ"ע בותכל רוטפ #ושמ אלא "לקלקמ רוטפד לקלקמ אוה אפוג #ושמ ר!ד רקיע #שה
הכאלמ אוהש ןניעבו "ןוקיתה ימנ ןוקיתה היהש .ןכשמב
א!ינו ירבד י"שר ןיטיגב יבג ארקי ג"ע ויד רוטפד #ושמ לקלקמ וניאד מ"ע $דיאלו "בותכל
ד"מ בתכ וניאד לקלקמ ונישקתנד "כ"כ המב י"שרש בברעמ 'כל ינש #ינינעה המ רוטפש
לקלקמשכ המו רוטפש וניאשכ מ"ע לכהד "בותכל ד!א .ל"נכ
,*
הנהו .ה י"שר 'יש לכד (.וק) 'קל וניאש ןקתמ הכאלמב המצע אלא #וקממ ר!א ( ןוגכ ריעבמ
#יצע לקלקמד אוה לצא #יצעה אלא ןקתמד לצא #יר!א ז"יעד לוכי לשבל יוה ( 'וכ
#ש 'ותהו) .ג"לצאשמ יגילפ ל"ו $רוצד דו!ל ןוקיתו וליפאו "דו!ל אנוגב לקלקמש לוכי
תויהל הכאלמ הכירצה הפוגל (.ש"ייע
הארנו ליזאד ןוקיתהד 'ישל וניא יאנת אמלעב אלא אוה #צע ןכלו "הכאלמה ןיאשכ ןוקיתה
הכאלמב המצע ר!ד "רוטפ #צעב .הכאלמה
64
תמאבו $ירצ ןיבהל ד"מל י"שרפו "ביי!ד #ושמ וניאש לקלקמ המו "כ"כ יל וניאש לקלקמ כ"כ "כו וניא
ירהו "ןקתמ הכאלמה איה ןוקיתה לבא .ל"נכ הארנ יאדובד $ירצ ןוקיתהו "ןוקית ןאכ אוה י"עד תקי!מ וידה לוכי
בותכל והזו "ארקיב ןוקיתה הקי!מד המ לוכיש בותכל אלא "כ"!א ד"מד רוטפ ל" ןויכד ארקיהש ערגמ וידהמ
אוה עקפומ ביש!הלמ תא הקי!מה הקי!מהד "ןוקיתל הרישכמ הביתכ תאזכ לכש התומצע לבא .ןוערג ד"מ ביי!
ל" ןיאד ארקיה לקלקמ כ"כ היהיש עקפומ ביש!הלמ תא הקי!מה ןוקיתל המב איהש תנתונ #וקמ הביתכל .וז
-0
ז"יפלו הארנ הזבד "דוע אפוג יגילפ הדוהי 'ר ש"רד "ש"רו ל" ןוקיתהש אוה הכאלמה "ל"נכ
ןכלו ןניעב היהיש ןוקית הכאלמב לכד "המצע ןוקיתהש הניא הכאלמב המצע אצמנ אלש השע
הכאלמה היהש יכ "ןכשמב הכאלמה איה ןוקיתה לבא .הבש הדוהי 'ר ל" הכאלמהד דו!ל
ןוקיתהו ןיאו "דו!ל ןוקיתה אלא לכו "יאנת ףוגש הכאלמה אוה הכאלמה היהש אל "ןכשמב
תפכיא ןל הפיא #ייקתמ .ןוקיתה
התעמו שי בשייל תיישוק א"קערגה ערוקמ לע תמאבד "ותמ י"שרפל איגוב אצוי ('הק)
ערוקד לע ותמ אילת י"ר '!מב ש"רו המד "ג"לצאשמב אוהש ןקתמ יבגל תיישע הוצמ ביש!
#ש 'ותו) .ג"לצאשמ יגילפ ןויכו (.ש"ייע הדוהי 'רד ל" צ"יאד ןוקית ףוגב ןוקיתהד "הכאלמה
וניא הכאלמה יגו "המצע ראשב כ"א "#ינוקית ה"ה צ"יאד ערוק מ"ע רופתל אקוד ( נ"שמכו
רדגד 'יעל המ $ירצש ערוק מ"ע רופתל אוה #ושמ ןניעבד ןוקיתה היהש ז"יאו "ןכשמב אלא
ש"רל ל"ד ןוקיתהד אוה הכאלמה $ירצו ןוקיתה תויהל הכאלמב ה"הו "המצע $ירצש היהיש
ותוא ןוקית היהש ונייהד "ןכשמב מ"ע רופתל .אקוד
,+
הנהו .ו הנשמב ראובמ ('גצ) איצומהד תא תמה ותיבמ רוטפ ש"רל יוהד י"שרפו .ג"לצאשמ
#ושמ ונוצרבש אל היה אב לבא) .ול א"עב 'יפ .דצ 'ות עמשמו (.ש"ייע והזד רדג "ג"לצאשמ
ונוצרבש אל היה אב כ"שממ 'קו .ול י"שר תרעבהד (.וק) #יצע יוה ג"לצאשמ ןויכ ןיאש ןוקיתה
ףוגב המו "הכאלמה $ייש רמול #ש ונוצרבש אל היה אב .ול
ל"נלו #צעד "הארנ ש"ר 'יש ןוקיתהש אוה הכאלמה הזמו "ל"נכו ףעתמ ןוקיתהש היהי ףוגב
הכאלמה אלו #וקמב כ"שמכ "ר!א י"שר יבג (.וק) הרעבה $רוצל לושיב ןיאש ןוקיתה תרעבהב
#יצעה קרד "המצע ז"נעב ןוקיתה אוה דועו .הכאלמה ףעתמ ןניעבד ותוא ןוקית היהש
כ"שמכו "ןכשמב י"שר ןינעל (.גע) ערוק מ"ע ןויכד "רופתל ןוקיתהש אוה הכאלמה כ"א לכ
וניאש ותוא ןוקית היהש ןכשמב ז"רה הכאלמ השקוהו .תר!א ול י"שרל כ"א תאצוה תמה ימנ
ירה ןוקיתה אוה הכאלמב הזלו .המצע ראיב מ"מד וניא המוד ןוקיתהל היהש ןכשמבש "ןכשמב
ןוקיתה לש תוכאלמה היה ןפואב הצורש היה אלו "ןוקיתב ןפואב ונוצרבש אל היה אב ונייהד "ול
ןוקית לש ןכל "קולי לכ ןוקיתהש אוה ןפואב הז ונוצרבש אל היה אב תאצוהכ "ול וניא "תמה
המוד ןוקיתהל היהש רוטפו "ןכשמב כ"אשמ .ש"רל הדוהי 'רל ומכ צ"יאש ןוקיתהש היהי
הכאלמב $כ "המצע צ"יא היהיש ותוא ןוקית היהש ןכלו "ןכשמב הדוהי 'ר ביי!מ תאצוהב תמה
.ק"ודו
ףד] ה"ק [א"ע
אה יעבד ינויז י"שר .'וכ תואבד 'יפ 'ותו $ירצש ןיגת !"יא דע א"קערגה 'קהו .גייתיש כ"א $יא
ל"!כשמ א"שמ ליעל ולטנד וגגל לש ת"י! ואשעו יכדרמהו .ןינייז 'ב תו!נמב תוכלהב תונטק
ג"נקתת 'י ירייאד 'ית י"עש תקי!מ גגה לש ת"י!ה ושענ #ינויז .ש"ייע
ונקיידש ('גק) 'יעל 'יעו ירבדמ י"שר #ש #וקמבד ותעדש ףיוהל ונאו #יאב וביי!ל ןידמ
הכאלמ תמייקתמה #וקמב #ת "ר!א #וקמ ר!א הביתכד ונייה #"ותב ז"יפעו .ש"ייע ונצרית
א"קערגה 'וק ולטנבד וגגל ת"י!ד הלי!תמד ותעד היה תושעל ינש ןינייז הלא י"ע תליטנ גג
65
לבא ןיידע ראשית תיישוק א"קערגה אבילא #גד "'ותהד ירבדמ ה"ד 'גע) 'ותה $ירצו עמשמ (#יצעל $ירצד
מ"ע רופתל ירהו "אקוד תטיש ערוקד 'ותה לע ותמ ביי! .ע"וכל
-%
איוה "ת"י!ה הכאלמ המילש תמייקתמה לע צ"יאו "ודי הכאלמ תמייקתמה י"ע ןכלו .#יר!א
צ"יא #צעבד "ןינויז הביתכ ןינעל תבש צ"יא קרו "ןויז #וקמב הכאלמ 'יעבד תמייקתמה י"ע
#יר!א אוה ןניעבד הביתכ היוארה .מ"ותל
הנהו המל 'קה 'יעל 'ות הטקנ הנשמה רויצ הז ןווכתנד בותכל תוא אה "'וכ 'א וליפא ןווכתנ
בותכל ינש ןינייז הלי!תמ אלא #בתכש אלב ןויז ןכא .רוטפ נ"שמפל תעדב י"שר "ק"יא
ןווכתנשכד בותכל ינש ןינייז הלי!תמ כ"א היה ותעד הלי!תמ הכאלמל המילש צ"יאו הכאלמ
תמייקתמה ג"הכבו "א"וקמב צ"יא .ןיגת
אלא ז"יא 'כלד אהד "קיפמ יאמא 'קה 'ות ביי! ןווכתנב בותכל תוא ולעו 'א ודיב 'ב
תויתואב) צ"יאש אה (ןויז ש"מ ןווכתנמ קורזל קרזו 'ב תמאבד 'יתו .'ד יריימ היהש ותעד בותכל
תוא כ"או .תפונ ןויכ הנשמהש יריימ היהש ותעדב בותכל תוא תפונ דבלמ כ"א "'!ה ג"הכב
היה לוכי ונעימשהל #ג ןווכתנב הלי!תמ בותכל ינש #ע "ןינייז תוא בתכו "תפונ ינש ןינייז אלב
ןויכד "רוטפד "ןיגת ותעדש בותכל תוא תפונ ל"וה #ש ןועמשמ הכאלמ 'יעבו תמייקתמה י"ע
.#יר!א
לכא י"שר תמאב אל ריכזה הז יריימד ותעדש בותכל תוא רשפאו "תפונ ל"ד תרבכ ש"שרה
ןויכד היהש ותעד יצ!ל רועיש אוהש רוא אל ימד ןווכתנל קורזל קרזו 'ב תומא 'בד 'ד הניא
האצוה .ללכ
-&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->