P. 1
Levinas

Levinas

|Views: 1|Likes:
Published by Aleksandar Tosic

More info:

Published by: Aleksandar Tosic on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

Емануел Левинас

Левинас је рођен у Литванији, у ортодоксној јеврејској породици али је већину живота провео у Француској.
Његово искуство Другог светског рата је дубоко обликовало његову мисао. Хусерлова еноменологија и Хајдегерова
ундаментална онтологија су утицале на његове прве ило!оске студије у двоструком смислу" представ#ајући теме#
његове мисли и провоцирајући га у борбу против самог тог теме#а. Његова !рела мисао је и!ражена у Тоталитету и
бесконачном $%&'%(. )акон тога је обајв#ивао есеје који су ре!ултирали његовом другом !на*ајном књигом Друкчије од
бивства или с ону страну бивствовања $%&+,(. -акође је наставио са писањем талмудски. студија строго религио!ног
карактера. /о*ев0и од еноменологије, наставио је ка обнав#ању метаи!и*ке трансценденције и аирмацији онога
0то он !ове 1етиком2 као првом ило!оијом.
3ноги сматрају да је Тоталитет и бесконачно његово ремек4дело. -о је те0ка књига !а многе ило!ое, као и
не4ило!ое. Левинасово ми0#ење прогони *итава трупа ило!оски. ду.ова. Да би се стекао увид у необи*ности
његовог ило!оирања, које су у ве!и са његовим утицајима и тврдњама, наве0ћемо неке од ти. ду.ова.
-у је карте!ијанско наслеђе које тражи когнитивну и!весност у теме#у cogito-а, оног 15а мислим2. Левинас
осећа велико по0тов6ње према Декарту, 0то је и!ненађујуће будући да се Декарт *есто критикује као !а*етник једног
ра!умевања ду.а који !атвара мисао у саму себе, у своју сопствену иманентност. Левинас жели да пробије тај !атворени
круг иманентности, бе! порицања и!весног унутра0њег интегритета субјекта.
-у је и еноменоло0ка традиција, која се може тума*ити као један двосмислени наставак карте!ијанског
наслеђа. Левинасово прво дело се тицало теорије интуиције код Хусерла, и његово бав#ење еноменологијом доста
тога дугује Хусерлу. 7н доводи у питање еноменоло0ку доктрину интенционалности свести. 8ка!ује на модусе
свести у којима интенционалност као усмереност на неки објект није кона*на при*а. Његова ра!матрања уживања, на
пример, откривају ангажман свести који се не може свести на интенцију неког објекта. 9ини се да структура
интенционалности ука!ује на и!весну доминацију над објектом: али ако постоје модуси субјекта с ону страну
интенционалности, тада објективирајућа, и стога доминирајућа свест нема !ак#у*ну ре*.
Хејдегерово присуство је !асенило Левинаса. Хајдегеров !на*ај је непорецив. ; опет, оптужба против њега је та
да је његов <итак анонимна моћ која у крајњој линији води до прика!а историје као бе!ли*не судбине. 7соба у својој
поједина*ности је жртвована једној онтологији анонимни. моћи. Хајдегерова мисао прика!ује онтологију као
ило!оију моћи. Левинас томе супротстав#а једну метаи!ику добра у којој бе!имени универ!ални <итак нема
највећу снагу. Хајдегер прои!води једну онтологију неутрума $средњег рода(, не постоји никаква основа !а етику.
Левинас говори против неутрали!овања битка које поиствовећује са ужасом и анонимно0ћу онога 0то !ове
елементом. 3огуће је имати друга*ије гледи0те тог елементалног, али је оно !а Левинаса бе!ли*на неодређеност prima
matria4е $понекад погре0но и!једна*ене са а!еироном(. Његов прика! бе!ли*ности оног 1постоји2, како га он на!ива,
подсећа на =артров прика! бића4!а4себе. )о, Левинас одбацује прика! #удског бића као ба*еног, као и =артрову
отуђену представу *овека као ни0тавила. Хајдегеровској ба*ености се супротстав#а еноменологија уживања. =рећа,
априорно слагање са битком, јесте ви0е примордијално стање елементалног бића.
/итање !а0то је Хајдегер био убеђени нациста подједнако је важно Левинасу као 0то је било и 5асперсу.
Левинас је провео рат у логору, као ратни !ароб#еник. )ацисти*ка ило!оија је била артикулисана у категоријама
светско4историјске судбине и!ражене у нема*ком народу. Други се не ра*унају: во#а !а моћ пот*ињава све ети*ке
бриге победи они. моћнији..
%
7во је у ве!и са утицајем који је >ожев#ево *итање Хегелове дијалектике односа господара и роба имало на
ранцуску ило!оију. Хегелијани!ам је био редуциран на све4прождирућу логику доминације и служења. /о!нато је,
и о!логла0ено =артрово поистовећивање" /акао, то су други. /ротив наси#а сартровског погледа, Левинас види
беспомоћност другог која нам !аповеда ети*ком !абраном" )е убиј. Левинас одбацује идентиикацију смрти као
господара у >ожев#евом .ајдегеријанско4марксисти*ком .егелијани!му. )асупрот дијалектици гсподара и роба и
њеном наси#у, постоји мирни однос са другим који Левинас нагла0ава као подлежећи *итавој економији рада и
становања. -о се односи на женствено. 3илост женственог утеме#ује дом и становање, и! који. бива артикулисано
сопство које ради, а са њим и *итава област економског, полити*ког и историјског бића. =твари се друга*ије поимају у
свом по*етку. 7ви по*еци нису иденти*ни са пуноћом ети*ког односа али су с њим кон!истентни на на*ин на који
дијалектика господара и роба то није.
>ожев#ев марксисти*ки .егелијани!ам такође и!ражава једну ило!оију историје која кулминира у модерној
држави као !ема#ском отелов#ењу апсолута. =ветско4историјско универ!ално жртвује интринси*ну поједина*ност
сопства као особе 3оло.у државе. >ао светскоисторијске универ!алије, држава и историја су у најја*ем смислу
идолатријски апсолути. Левинас види .егелијанску ило!оију, попут .ајдегеријанске онтологије, као једну
онтологију моћи која је увек у иску0ењу да са другим ступи у однос потем убиства. >ласна борба историјски
конкрети!ује дијалектику господар?роб. -ок историје је рат, ци# историје је .омогена држава у којој другост,
дисидентски други бива потиснут у једну универ!алну истост.
Левинасово константно реерирање на ило!оије ег!истенције пока!ује њи.ове !аједни*ке црте. >јеркегор,
на пример, такође брани поједина*ност #удског сопства. Левинасова еноменоло0ка по!адина и њена претен!ија на
строгост, нау*ност ило!оије, *ини да Левинас осећа немир пред т!в. 1ирационално0ћу2 ег!истенцијалиста. 7н се
дистанцира од ило!оије која је тек протест против бе!ли*ног ума идеалиста и рационалиста. 7н жели да одбрани
један други појам ума против индивидуалисти*ког ирационали!ма. 7вај појам ума ће одбранити ети*ку !аједницу од
истог и другог.
8! Хајдегера и многе постструктуралисте, Левинас тежи да тотали!ира ило!оску традицију. >аже се да је
сва ило!оија само империјали!ам иденти*ности истог. Левинас говори о ило!оији као алерги*ној на другост која
кулминира у Хегеловој ило!оији. -о свакако не важи !а *итаву ило!оску традицију. -у *ињеницу открива
Левинасово ретерирање" постоје нека ило!оска при!нања другог, као у /латоновом у*ењу о Добром с оне стране
бивства.
Левинаса не треба бркати са Хајдегером и Деридом. 7н је велики крити*ар Хајдегера а у његовим списима је
о*евидна једна ду.овна о!би#ност која недостаје Дериди. 7н спаја сумњу и великоду0ност према ило!оској
традицији у својој дистинкцији и!међу онога 0то !ове 1онтологија2 и 1метаи!ика2. 7нтологија о!на*ава ило!оију
битка која на крају увек редукује друго на исто. 7нтологија је ило!оија неутрума која не може бити праведна према
другом, а посебно другом као ети*ком. @аснована је на логици кретања од истог према другом које је увек друго4!а4
исто, и увек се враћа у исто. -о подсећа на линију традиције која привилегује кретање мисли која мисли саму себе.
/од метаи!иком Левинас подра!умева кретање мисли које прева!ила!и тоталитет, поготово у ви0ку, ка
ми0#ењу идеје бескона*ности и ети*ког односа лице4у4лице. 3етаи!и*ка мисао иде од истог до другог, али не да би
се вратила сопству. -о метаи!и*ко кретање ду.а је одувек било једна ило!оска могућност, 0то се види у
Левинасовом навођењу /латоновог Добра. = ону страну мисли која мисли себе, мисао мисли оно 0то је друго самој
мисли.
A
Левинас и!ражава гледи0те којим подрива ило!оски примат представ#ања и интелигибилности. 8 ствари,
он су0тински критикује представ#ање и интелигибилност онако како и. представ#а Хусерлов трансцендентални
метод. 3огли бисмо дати и једну концепцију представ#ања по којој бива примарно нагла0ена привилегија другог у
односу на сопство. 8место да је представ#ање просто !аповедање другом да се појави пред сопством, оно би могло
бити једна отвореност !а друго у којој је истина представ#ања пот*ињеност .етерогености, пони!ност пред другим
које представ#ање поку0ава да апроксимира и по0тује. /редстав#ање је стога биће4!а4другог у којем сопство
подређује !а4себе свог сопственог егои!ма истини другог. -о је управо супротно 1бивствовању2 на које Левинас своди
представ#ање. Хусерловска еноменологија је тек једна ило!оија: она није ни ило!оија нити су0тина
ило!оије. Њен прика! није веран истини представ#ања како смо га управо прика!али" !аступање истине другог као
другог.
)емогуће је одвојити Левинасову ило!оију другог од смисла бескона*ности и идеје божанског другог.
8место поимања света као пада или еманације и! 5едног, или пројекције конститутивне субјективности, Левинасово
поновно проми0#ање идеје бескона*ности ука!ује на обнав#ање метаи!ике стварања. Тоталитет и бесконачно је
написан у време када су атеисти*ки ег!истенцијали!ам и маркси!ам били на вр.унцу. Bи0е од стопедесет година је
ду.овним етосом Cвропе доминирао строги атеи!ам, 0то је најо*евидније у популари!ацијама сартровског
ег!истенцијали!ма. Левинас инкорпорира истину атеи!ма у један пројекат *ији је ци# обнав#ање метаи!и*ке
аирмације бога као трансцендентног. 8 двосмисленом *ину стварања, #удско биће као !а4себе јесте атеисти*но биће:
али атеисти*но биће може са!нати своју реалну другост до крајње трансенденције и стога се и! његовог атеисти*ног
битка окренути ка другом, не као 0то се део враћа својој целини, не као 0то се пример подређује оп0тости, већ као
0то слободни центар ети*ке ег!истенције .оће да и!вр0и добро творца, добро творевине и ближњег. 7ва ети*ка
аирмација стоји као стража против силаска у анонимне силе демонске универ!алности, светско4историјског
универ!алног, било да је оно идоли!овано у марксисти*кој или нацисти*кој орми.
7вде се морамо !адржати на Левинасовој теми лица4у4лице. -о је његов оригинални допринос расправи о
1интерсубјективности2. )ема*ки идеали!ам и еноменологија су нам у аманет оставили проблем другог" ако по*немо
од субјективности, како можемо уистину конституисати одно0ење према другом као другомD 5е ли други тек средство
помоћу којег са!најем себе и враћам се себиD Да ли је друго, сагледано са станови0та примата субјекта, само огледало
у којем сопство су0тински види себе, те да се никад не може одбранити никаква радикална другостD >ао наследник
еноменологије, а не нема*ког идеали!ма, Левинас се супротстав#а еноменоло0кој пола!ној та*ки у субјекту. E
Левинас по*иње од сопства, пока!ујући дово#но јаки смисао одвојености сопства !а себе самог. =опство !а себе је
једно несводиво самство $ипсеитет( које не може бити подведено под неки бе!ли*ни ум, или бити у*ињено примером
неког апстрактног универ!алног. ; ипак ово !а4себе у својој радикалној одвојености није трансцендентални его. 7но
садржи конкретност ег!истирајућег 5а у његовом примордијалном уживању у битку.
>ако онда бива ра!ре0ен проблем онога i"tr# 1и!међу2D =опство се и!ражава, ула!и у дискурс и је!ик.
E!ражавање је !а Левинаса такво да субјект који говори увек присуствује свом и!ражавању. 7н не напу0та и!ражавање
већ му присуствује као во#ан да га оправда, или да оправда себе. ;ли оправдавамо се увек !ред дру$им. /рисуствујемо
свом и!ражавању пред погледом другог. 7туд је и!ражавање и оправдавајуће присуствовање сопства !аправо ула! у
дру0твену пове!аност, у дру0твени однос.
7вај ула!ак оправдавања сопства пред погледом другог се и!ражава у односу лицем4у4лице. =усрећем се са
лицем другог и други гледа у мене, али не као =артрово друго које би ме окаменило и свело слободу моје
,
унутра0њости на једну објектииковану ствар. Лице другог ме по!ива на оправдавање, на правду. Лице се пре!ентује у
свој ого#ености и ли0ености која се нала!и с ону страну сваке могућности поимања. Лице не може бити тотали!овано,
јер се у њему маниестује бескона*ност. )е могу појмовно одредити лице другог: о*и другог ме гледају са
ненаоружаном рањиво0ћу и по!ивају ме на одговор који је с ону страну моћи. 8 том по!иву се јав#а !аповест" )е убиј.
Cти*ко није инструментални уговор који сопство или во#а !а моћ склапа да би се одбранило од другог и да би
преду!ело свој самовели*ајући напад на слободу другог. )енаоружано лице је с ону страну сваке инструменталности и
с ону страну сваке свр.овитости у смислу да не конституи0е никакву одређену свр.у или телос који би могао бити
кона*но спо!нат и с.ваћен или овладан. )е0то је ви0ак у лицу другог F то је бескона*ност, која је !аповест добра. -ај
ви0ак бескона*ности који ула!и у то и%ме&у, по!ива субјект у његовој одвојености на одно0ење са другим које не
угрожава одвојеност, по0то само то и%ме&у јесте ети*ко по0товање правде и!међу сопства и другог.
Лице не може бити садржано у економији класи*не субјективности, била она идеалисти*ка или
трансцендентална?еноменоло0ка. 7ве потоње кона*но доприносе .егемонији истог над другим, док Левинас брани
одвојеност субјекта, лицем4у4лице и ви0ак бескона*ности другог који и!врћу .егемонију аутономије. /остоји
.етерономија ви0а од аутономије" сопство је !а другог.
Bреме, *ак и бескона*но време, неће дати радикални опро0тај радикалном !лу. >асније генерације не могу
дати оправдање !а радикална !ла која су сна0ла прет.одне генерације. Левинас не жели да инструментали!ује сада0ње
!ло.
8 каснијим Левинасовим делима се да#е нагла0ава смисао одговорности !а другог. -врдња да је етика прва
ило!оија је дета#није ра!вијена. Gентрални есеј Друкчије$ од бивства или с ону страну бивствовања носи наслов
1@амена2. 7вде Левинас ра!вија идеју једне анар.и*не субјективности која прет.оди свакој темати!ацији. -о сопство
које прет.оди егу је опседнуто другим, 0то Левинас пове!ује са на*ином бивствовања створења $као створени.(. 9ак
пре апсолутног првенства које припада трансценденталном егу, на делу је по!ив другог у бескона*ној одговорности !а
њега. /ојам 1!амене2 се односи на на*ин на који је ово анар.и*но сопство талац другоме. 7но је на месту другога: ова
моћ да се буде на месту другога је теме# сви. *инова солидарности или дру0твености. =опство је субјект тиме 0то је
пот*ињено другом у бескона*ној одговорности !а њега. @амена је услов могућности сваког !на*ења, лингвисти*ког,
когнитивног, прагмати*ког, па и ети*ког.
H

поготово у ви0ку. >аже се да је сва ило!о ија само империјали!ам иденти*ности истог. -о свакако не важи !а *итаву ило!о ску традицију. =твари се друга*ије поимају у свом по*етку. ци# историје је . држава и историја су у најја*ем смислу идолатријски апсолути. 7н спаја сумњу и великоду0ност према ило!о ској традицији у својој дистинкцији и!међу онога 0то !ове 1онтологија2 и 1мета и!ика2. =ветско4историјско универ!ално жртвује интринси*ну поједина*ност сопства као особе 3оло. 3ета и!и*ка мисао иде од истог до другог. -у *ињеницу открива Левинасово ретерирање" постоје нека ило!о ска при!нања другог. и увек се враћа у исто. Левинас говори о ило!о ији као алерги*ној на другост која ило!о ску традицију. мисао мисли оно 0то је друго самој ило!о ији.егелијанску ило!о ију. 7н жели да одбрани један други појам ума против индивидуалисти*ког ирационали!ма.7во је у ве!и са утицајем који је >ожев#ево *итање Хегелове дијалектике односа господара и роба имало на ранцуску ило!о ију. а посебно другом као ети*ком. -о мета и!и*ко кретање ду. такође брани поједина*ност #удског сопства.а је одувек било једна мисли.омогена држава у којој другост.егелијани!му. )асупрот дијалектици гсподара и роба и њеном наси#у. 7ви по*еци нису иденти*ни са пуноћом ети*ког односа али су с њим кон!истентни на на*ин на који дијалектика господара и роба то није. -о се односи на женствено. то су други. нау*ност ило!о ије ег!истенције пока!ује њи.овна о!би#ност која недостаје Дериди. Левинас одбацује иденти икацију смрти као господара у >ожев#евом . /од мета и!иком Левинас подра!умева кретање мисли које прева!ила!и тоталитет. 7вај појам ума ће одбранити ети*ку !аједницу од истог и другог. и! који. 7н се дистанцира од ило!о ије која је тек протест против бе!ли*ног ума идеалиста и рационалиста.ајдегеријанске онтологије. 3илост женственог утеме#ује дом и становање. /о!нато је. 7нтологија о!на*ава ило!о ију битка која на крају увек редукује друго на исто. = ону страну мисли која мисли себе. Левинас види . постоји мирни однос са другим који Левинас нагла0ава као подлежећи *итавој економији рада и становања. >ао светскоисторијске универ!алије. 1ирационално0ћу2 ег!истенцијалиста. као у /латоновом у*ењу о Добром с оне стране A .у државе. Левинаса не треба бркати са Хајдегером и Деридом. -ок историје је рат. Левинасова еноменоло0ка по!адина и њена претен!ија на ило!о ије. дисидентски други бива потиснут у једну универ!алну истост. попут . ило!о ска могућност. бива артикулисано сопство које ради. полити*ког и историјског бића. 8! Хајдегера и многе постструктуралисте. -о подсећа на линију традиције која привилегује кретање мисли која мисли саму себе.ове !аједни*ке црте. *ини да Левинас осећа немир пред т!в.ајдегеријанско4марксисти*ком . @аснована је на логици кретања од истог према другом које је увек друго4!а4 исто. на пример. Хегелијани!ам је био редуциран на све4прождирућу логику доминације и служења. >ожев#ев марксисти*ки . 7н је велики крити*ар Хајдегера а у његовим списима је о*евидна једна ду. као једну онтологију моћи која је увек у иску0ењу да са другим ступи у однос потем убиства. Левинас тежи да тотали!ира кулминира у Хегеловој бивства. >јеркегор. Левинас види беспомоћност другог која нам !аповеда ети*ком !абраном" )е убиј.егелијани!ам такође и!ражава једну ило!о ију историје која кулминира у модерној држави као !ема#ском отелов#ењу апсолута. 0то се види у Левинасовом навођењу /латоновог Добра. >ласна борба историјски конкрети!ује дијалектику господар?роб. али не да би се вратила сопству. 7нтологија је ило!о ија неутрума која не може бити праведна према другом. /ротив наси#а сартровског погледа. ка ми0#ењу идеје бескона*ности и ети*ког односа лице4у4лице. Левинасово константно ре ерирање на строгост. а са њим и *итава област економског. и о!логла0ено =артрово поистовећивање" /акао.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->