You are on page 1of 0

M hnh thc th lin kt 1

M hnh
thc th lin kt
(Entity-Relationship - ER)
Chng 2
Ni dung trnh by
Qu trnh thit k v ci t CSDL.
M hnh ER.
M hnh ER m rng.
Cc vn v thit k mc khi nim.
M hnh thc th lin kt 2
Qu trnh thit k v ci t CSDL (1)
Thit k cu trc logic v vt l ca CSDL.
Mc ch thit k
Tha mn cc yu cu thng tin ca ngi dng v ng dng.
Cung cp cu trc t nhin v d hiu ca thng tin.
H tr cc i hi v kh nng x l v tnh hiu qu.
6 giai on ca qu trnh thit k v ci t
Thu thp v phn tch
cc yu cu
Thit k
mc khi nim
La chn
HQT CSDL
Chuyn i m hnh d liu
(Thit k mc logic)
Thit k
mc vt l
Ci t v tinh chnh
h CSDL
Qu trnh thit k v ci t CSDL (2)
Yu cu d liu
Thit k lc khi nim
(c lp HQT CSDL)
Thit k lc logic
(Ph thuc HQT CSDL)
Thit k lc trong
(Ph thuc HQT CSDL)
Cu lnh DDL - SDL
Yu cu x l
Thit k ng dng
(c lp HQT CSDL)
Ci t ng dng
G 1:
G 2:
G 3:
G 4:
G 5:
G 6:
Ni dung v cu trc ca d liu ng dng CSDL
M hnh thc th lin kt 3
M hnh ER
ngha
Dng thit k CSDL mc khi nim.
Tru tng ha cu trc ca CSDL.
Ni dung chi tit
Pht biu bi ton.
Thc th, thuc tnh.
Lin kt.
Thc th yu.
Lc ER.
Bi ton (1)
Xt phn tch yu cu ca 1 cng ty
Cng ty c nhiu phng ban
- 1 phng c duy nht mt tn, mt m s v mt
trng phng.
- 1 phng c th c nhiu tr s lm vic khc nhau.
- Cn lu li thi im trng phng nhm chc.
Cng ty thc hin nhiu d n
- 1 d n c duy nht mt tn, mt m s v mt a
im trin khai.
- 1 phng c th gim st nhiu d n.
Cng ty c nhiu nhn vin
M hnh thc th lin kt 4
Bi ton (2)
- 1 nhn vin c duy nht mt m s, a ch, mc
lng, gii tnh, ngy sinh v nhiu s thch.
- 1 nhn vin ch c lm vic trong mt phng.
- 1 nhn vin c th tham gia nhiu d n.
1 nhn vin c nhiu thn nhn
- 1 thn nhn c tn, gii tnh, ngy sinh v mi quan
h vi nhn vin.
Yu cu
- Mun lu s gi tham gia d n ca 1 nhn vin
trong 1 tun.
- Mun lu ngi trng phng ca 1 nhn vin.
Xy dng m hnh d liu biu din cng ty.
Thc th, thuc tnh (1)
Thc th (Entity)
i tng hoc khi nim trong th gii thc.
- Nhn vin Nguyn Vn A, d n X.
C nhiu thuc tnh.
Thuc tnh (Attribute)
Tnh cht dng m t thc th.
- Tn ca mt phng, gii tnh ca mt nhn vin.
Mi thuc tnh ca mt thc th xc nh c mt
gi tr c th v n l d liu cn c lu tr.
Mi thuc tnh c mt kiu d liu xc nh.
M hnh thc th lin kt 5
Thc th, thuc tnh (2)
Cc loi thuc tnh
Thuc tnh n (nguyn t) Thuc tnh gp
- Gii tnh.
- H tn (H, m, Tn).
Thuc tnh n tr Thuc tnh a tr
- M s nhn vin.
- S thch.
Thuc tnh c s Thuc tnh dn xut
- Ngy sinh.
- Tui.
Kiu thc th (Entity Type)
Tp hp cc thc th c cc thuc tnh ging nhau.
- Tp hp cc nhn vin.
Thuc tnh, thc th (3)
Thuc tnh kho
Dng phn bit cc thc th cng kiu.
- M s nhn vin.
Kha c th gm nhiu thuc tnh.
Mt kiu thc th c th c nhiu hn mt kho.
- M s v s CMND ca mt nhn vin.
NHANVIEN
Hoten
Ho
Dem
Ten
Ngaysinh
Tuoi
Maso
Sothich
Gioitinh
M hnh thc th lin kt 6
Lin kt (1)
nh ngha phi hnh thc
Lin kt (Relationship)
- S kt hp ca 2 hoc nhiu thc th phn bit theo mt ngha no
.
+ Nhn vin A tham gia vo D n X.
+ Nhn vin A gim st Nhn vin B.
Kiu lin kt (Relationship Type)
- Tp hp cc lin kt cng kiu.
+ Kiu lin kt THAMGIA, trong cc thc th NHANVIEN lin kt vi cc
thc th DUAN.
- Kiu lin kt c th c nhiu thuc tnh.
+ Thuc tnh Gi ca kiu lin kt THAMGIA.
NHANVIEN DUAN THAMGIA
Gio
Lin kt (2)
nh ngha hnh thc
Kiu lin kt R gia n kiu thc th E
1
, , E
n
- r
i
R lin kt n-b (e
1
, , e
n
), trong e
j
E
j
.
- Mt quan h trn E
1
, , E
n
.
- Tp con ca tch Cartersian E
1
x x E
n
.
E
1
E
3
E
2
R
M hnh thc th lin kt 7
Lin kt (3)
C th c nhiu kiu lin kt gia cng cc kiu thc th.
NHANVIEN
PHONGBAN
LAMVIEC
QUANLY
Lin kt (4)
Bc ca kiu lin kt
S lng kiu thc th tham gia vo lin kt.
- Kiu lin kt nh phn.
- Kiu lin kt tam phn.
Kiu lin kt quy
Cng mt kiu thc th tham gia vo lin kt vi vai tr
khc nhau.
- Nhn vin A gim st Nhn vin B.
NHANVIEN GIAMSAT
M hnh thc th lin kt 8
Lin kt (5)
Rng buc trn cc kiu lin kt
Cc rng buc c xc nh t th gii thc.
- 1 nhn vin ch c lm vic trong 1 phng ban.
- 1 phng ban phi c 1 trng phng.
Lc lng ti a ca lin kt.
S lng ti a cc lin kt m mt thc th c th tham gia.
Lc lng ti thiu ca lin kt.
S lng ti thiu cc lin kt m mt thc th c th tham gia.
Rng buc v t l lc lng (i vi lin kt nh phn)
T s lc lng ti a ca 2 kiu thc th tham gia vo lin kt.
C 3 loi: 1:N, 1:1 v M:N.
Rng buc v s tham gia
Lc lng ti thiu ca lin kt.
C 2 loi: tham gia bt buc v tham gia khng bt buc.
Lin kt (6)
NHANVIEN
PHONGBAN
QUANLY
LAMVIEC
M hnh thc th lin kt 9
Lin kt (7)
Lin kt mt - nhiu (1 : N)
NHANVIEN
PHONGBAN
LAMVIEC
NHANVIEN PHONGBAN LAMVIEC
N 1
NHANVIEN PHONGBAN LAMVIEC
(1,1) (1,N)
NHANVIEN PHONGBAN
LAMVIEC
Lin kt (8)
Lin kt mt - mt (1 : 1)
NHANVIEN
PHONGBAN
QUANLY
NHANVIEN PHONGBAN QUANLY
1 1
NHANVIEN PHONGBAN QUANLY
(0,1) (1,1)
NHANVIEN PHONGBAN
QUANLY
M hnh thc th lin kt 10
Lin kt (9)
Lin kt nhiu - nhiu (M : N)
NHANVIEN
DUAN
THAMGIA
NHANVIEN DUAN THAMGIA
M N
NHANVIEN DUAN THAMGIA
(0,M) (1,N)
NHANVIEN DUAN
THAMGIA
Thc th yu (1)
Kiu thc th yu (Weak Entity)
Ph thuc vo mt kiu thc th khc.
Kho b phn
- Cc thuc tnh dng nh danh (b phn) cc thc th yu.
- Lin kt vi kha ca kiu thc th mnh khc to thnh kha ca
thc th yu.
Lin kt nh danh (Identifying Relationship)
Lin kt gia thc th yu v thc th nh danh n.
Thc th yu tham gia bt buc trong lin kt nh danh.
V d
THANNHAN l thc th yu.
NHANVIEN l thc th nh danh ca THANNHAN.
PHUTHUOC l lin kt nh danh.
M hnh thc th lin kt 11
Thc th yu (2)
PHUTHUOC
NHANVIEN
(1,An)
(3,Bnh)
THANNHAN
Tm
Tm
Dung
NHANVIEN
Maso
PHU
THUOC
THANNHAN
Ngaysinh
Quanhe
Gioitinh
1 N
Ten
M hnh ER m rng
ngha
Dng biu din chnh xc hn cu trc CSDL.
Ni dung chi tit
Lp con v lp cha.
Chuyn bit ha (CBH) v tng qut ha (TQH).
Cc rng buc trong CBH v TQH.
Tnh k tha trong CBH v TQH.
Lin kt tam phn.
M hnh thc th lin kt 12
Lp con v lp cha (1)
Lp con ca mt kiu thc th
Mt nhm cc thc th c ngha quan trng ca mt kiu thc th
v cn c biu din r rng trong CSDL.
BANHANG
Dinhmuc
KYTHUAT
Capbac
KYSUPHANMEM
Chuyenmon
d
NHANVIEN
Hoten
Ho
Dem
Ten
Ngaysinh
Maso
Lp con v lp cha (2)
Lin kt cha con (Is-A)
Lin kt gia lp cha v lp con.
c trng
Mt thc th ca lp con cng l mt thc th ca lp
cha.
Mt thc th ca lp cha c th l thc th ca nhiu lp
con.
Mt thc th ca lp con k tha mi thuc tnh v mi
mi lin kt ca thc th lp cha.
Mt thc th ca lp con c th c cc thuc tnh v cc
mi lin kt ca ring n.
M hnh thc th lin kt 13
CBH v TQH (1)
Chuyn bit ha
Qu trnh xy dng cc lp con ca mt kiu
thc th.
C th c nhiu s CBH ca cng mt kiu thc
th.
BANHANG KYTHUAT KYSUPHANMEM
d
NHANVIEN
LUONGTHANG LUONGGIO
d
NHANVIEN
CBH v TQH (2)
Ti sao s dng lin kt cha con v CBH?
Mt s thuc tnh ch p dng c vi mt nhm cc
thc th ca lp cha.
Mt s kiu lin kt ch p dng c vi cc thc th
ca lp con.
Cc bc thc hin CBH
nh ngha cc lp con ca mt kiu thc th.
Thit lp cc thuc tnh ring ca lp con.
Thit lp cc kiu lin kt ring ca lp con.
Tng qut ha
Qu trnh xy dng mt kiu thc th tng qut t cc
kiu thc th c.
M hnh thc th lin kt 14
Cc rng buc trong CBH v TQH
C 2 loi rng buc i vi
cc lp cha v lp con
Tnh tch ri ca cc lp
con.
Tnh y ca lp cha.
T hp ca 2 loi
Giao nhau, y .
Giao nhau, khng y .
Khng giao nhau, y .
Khng giao nhau, khng y
.
Lp cha trong qu trnh
TQH l y .
BANHANG
KYTHUAT
KYSUPHANMEM
d
NHANVIEN
C
h
u
y
e
n
m
o
n
Chuyenmon
Banhang Kysu
Kythuat
LUONGTHANG LUONGGIO
d
Tnh k tha trong CBH v TQH
C 2 hnh thc k tha
K tha n CBH phn
cp.
K tha bi CBH dn.
Lp con k tha cc thuc
tnh v cc kiu lin kt
ca cc lp t tin.
QUANLY_KYSU
KYSUPHANMEM
NHANVIEN
LUONGTHANG
QUANLY
d d
M hnh thc th lin kt 15
Lin kt tam phn (1)
NHACUNGCAP Ten DUAN Ten
VATTU
Maso
CUNGCAP
Soluong
NHACUNGCAP
VATTU
DUAN
CUNGCAP
c
v
d
(c,v,d)
Lin kt tam phn (2)
NHACUNGCAP DUAN
VATTU
CUNGCAP
SUDUNG
CO
M
M
M
N
N
N
NHACUNGCAP
VATTU
DUAN
CUNGCAP
c
v
d
(c,d)
SUDUNG
(d,v)
CO
(c,v)
M hnh thc th lin kt 16
Lin kt tam phn (3)
Rng buc t l lc lng.
NHACUNGCAP DUAN
VATTU
CUNGCAP
NHACUNGCAP
VATTU
DUAN
CUNGCAP
1 M
N
Lin kt tam phn (4)
Biu din bng cc lin kt nh phn.
C cc thc th trong lc chuyn i khng th tng ng vi
mt lin kt no trong kiu lin kt ban u.
NHACUNGCAP DUAN
VATTU
CC CUNGCAP CD
CV
Soluong
1
1
1 N
N
N
M hnh thc th lin kt 17
Cc vn v thit k (1)
Cc nguyn tc thit k
Kho st k qui trnh nghip v ca ngi dng v ng dng.
Giao tip vi nhiu nhm ngi dng.
S dng cc thut ng ca th gii thc.
Chnh xc, n gin, d hiu v trnh trng lp.
Phng php tip cn
Nhn dng cc thnh phn c bn ca lc
- Cc kiu thc th, kiu lin kt v cc thuc tnh.
- Cc thuc tnh kha, t l lc lng v rng buc tham gia.
- Cc kiu thc th yu.
- Cc chuyn bit ha v tng qut ha.
2 phng php tip cn
- Thit k trc tip lc tng th.
- Thit k lc tng th bng cch tch hp cc lc con.
Cc vn v thit k (2)
Tinh chnh lc
Kiu thc th hay thuc tnh.
Kiu lin kt hay thuc tnh.
Sp xp cc thuc tnh.
CBH hay TQH.
Lin kt nh phn hay lin kt n-phn.