You are on page 1of 15

ANO ANG H1N1 VIRUS ?

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

ANO ANG H1N1 VIRUS ?

- ito ay isang uri ng bagong influenza virus na nagdudulot ng sakit sa mga tao - ito ay humahawa sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahin

- tinatawag din itong SWINE FLU


FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

SIMPLENG TRANGKASO O H1N1 NA?!?

Ang trangkaso o flu ay isang impeksyon na sanhi ng influenza virus. Ang virus na ito ay may ibat-ibang uri, isa na dito ang H1N1. Ang mga karaniwang uri ng influenza virus ang siyang nagdudulot ng sakit na flu.
FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

SWINE FLU PANDEMIC

Bawat taon pwedeng magbago ang ibang uri ng influenza virus kaya tinawag itong seasonal flu. Ito ay maaring magdulot ng sandaigdigang paglaganap o outbreak, na tinatawag ding pandemic.
Taon 2009 Naitala ang sakit na SWINE FLU na PANDEMIC sa buong mundo

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

ANO ANG MGA SINTOMAS NG H1N1 ?

Lagnat Ubo at sipon Pananakit ng lalamunan Pananakit ng kalamnan / katawan Pananakit ng ulo Madaling mapagod Pagiging iritable Walang ganang kumain at uminom Kung minsan may kasamang pagsusuka at pagtatae
FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

ANO ANG GAMOT SA H1N1?

Mayroon ding mga gamot laban sa flu ngunit dapat itong ibigay 48 oras paglabas ng sintomas(symptoms). Ang mga gamot din na ito ay maaring ibigay upang maiwasan ang impeksyon (prophylaxis) ng flu virus.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

ANO ANG GAMOT SA H1N1?

Ang gamot na ito ay iniinom ng 5 araw o higit pa at kasalakuyang mahal ang presyo nito Maaaring makatulong ang mga gamot na ito laban sa pandemic swine flu, subalit limitado pa ang impormasyon.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ANG PAGKALAT NG H1N1?

Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahin gamit ang malinis na panyo o tisyu. Itapon ang ginamit na tisyu sa tamang basurahan.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ANG PAGKALAT NG H1N1?

Gamitin ang braso kapag


bumabahin at hindi ang inyong kamay.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ANG PAGKALAT NG H1N1?

Hugasan ang kamay ng sabon at maligamgam na tubig sa loob ng 20 segundo.

Gumamit ng alcohol
o hand sanitizer.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

MAY BAKUNA BA LABAN DITO?

Ang pagbakuna laban sa trangkaso ang pinakamabisang paraan sa pagpigil nito.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

Mayroong mga lisensyado o aprubadong mga bakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa seasonal flu. Gayunpaman, ang mga bakunang iyon ay hindi inaasahang makapagbibigay ng proteksyon laban sa pandemic swine flu.
FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

May ilang mga bakuna laban sa swine flu na kasalukuyang sinusuri.


Kamakailan lamang, ang mga bakuna laban sa swine flu ay inaprubahan na sa ibang bansa.

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

BIGYAN NG MAS HIGIT NA PROTEKSYON ANG INYONG ANAK!!! MAYROON NANG BAGONG BAKUNA

LABAN SA H1N1
Iniimbitahan namin ang mga batang may edad na

6 months hanggang bago mag 10 taon


na lumahok sa H1N1 VACCINE TRIAL
PLS. CONTACT: Dr. Sandra Litao (0918) 9030416 Dr. Kristyn Yatco (0920)9283998 Dr. Michelle Ylade (0919)2991967 Ms. Maricar Abrihan (0915)8564166

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010

Maraming salamat po!!!

FLU Q-PAN H1N1-035 Lecture Material Ver 1 18 Jan 2010