SEAFCO: Seafco pcl

SEAFCO ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2553 ขึน้ เปน 4.70 บาท (อิง
PBV 1.5 เทา) หลังปรับเพิ่มประมาณการกําไร ขณะที่ยังคงแนะนํา Buy เนือ่ งจาก
SEAFCO มีอัตราผลตอบแทนรวมสูงถึง 18.9% (upside gain 15.7% และอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปนผล 3.2%)
► เราปรับประมาณการกําไรป 2552-2554 ขึ้น 31%, 23% และ 20% ตามลําดับเพื่อ
สะทอนแนวโนมรายไดที่เริ่มสดใสรวมทั้งการประหยัดตอขนาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสง
ผลบวกตอศักยภาพการทํากําไรของบริษทั โดยตรง
► แมวาการแขงขันในอุตสาหกรรมจะยังคงรุนแรง แตเราเชื่อวา SEAFCO จะมีกําไร
เติบโตอยางแข็งแกรงเริ่มตั้งแต 3Q52 เปนตนไป ดวยปจจัยผลักดันจากการฟนตัว
ของมารจินและรายไดที่เพิ่มขึน้ ตามมูลคา backlog
► นอกจากนี้
การทีโ่ ครงการขนาดใหญของรัฐหลายโครงการเริ่มการกอสราง
โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสายสีมวงที่จะเริ่มในปลายปนี้
นาจะชวยเพิ่มความ
คาดหวังตอการฟนตัวของมารจนิ หลังการแขงขันลดความรุนแรงลง รวมทั้งกระตุน
บรรยากาศการซื้อขายหุน จากเพราะแนวโนมการฟนตัวของกําไรที่แข็งแกรง

Thailand: Company Focus
9 September 2009

► เราปรับราคาเปาหมายของ

Buy (Maintain)
Event
Fair price (Bt)
Stock price (Bt)
Upside/Downside (%)
Valuation approach
Market Cap (Btbn)
6M avg. daily value (Btmn)
Free float (%)
Warrant (Dilution %)
Industry
Bloomberg/Reuters
CG Score by IOD (2008)
Pass

Satisfactory

Company visit
4.70
4.06
15.8
PBV
0.9
10.3
56.9
None
Property & Construction
SEAFCO.TB / SEAFCO.BK
Good

Very Good

Excellent

Recommendation of local peers
BUY: CK and STEC
NEUTRAL: ITD

แนวโนมเริ่มสดใส

YE Dec 31

ปรับเพิ่มประมาณการกําไร 31%, 23% และ 20% ในป 2552-2554

EBITDA (Btmn)

2008

2009E

2010E

2011E

110

198

187

216

12

70

60

76

0.06

0.33

0.28

0.36

Company Earnings & Financials

เราปรับเพิ่มประมาณการกําไรป 2552-2554 ของ SEAFCO ในอัตรา 31%, 23% และ 20%
ตามลําดับเพื่อสะทอน 1) แนวโนมที่มารจินจะขยายตัวใน 2H52 และป 2553 2) การควบคุม
คาใชจายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในป 2553-2554 และ 3) การรับรูร ายไดที่เพิ่มขึ้นในป 2554
จากการกอสรางโครงการรัฐขนาดใหญและการฟนตัวของเศรษฐกิจระดับมหภาค (Figure 1) แต
แมวาเราจะปรับเพิ่มประมาณการกําไร เรายังคงเห็นแนวโนม upside ตอประมาณการในป
2552-2553 จากรายการพิเศษหรือการบันทึกกลับหนี้สงสัยจะสูญของโครงการคอนโดมิเนียม
Charisma ซึ่งปจจุบันประมาณการของเราจะรวมเพียงมูลคาสินทรัพยที่ SEAFCO ไดรับจริง
เทานั้นหรือ 17 ลานบาทจากเงินสํารองทั้งหมดที่ตั้งไว 47 ลานบาทในป 2550 นอกจากนี้เราเชื่อ
วา upside จะสงผลบวกตอราคาเปาหมายอิง PBV ของเราเชนกัน

Core Profit (Btmn)

การแขงขันคาดลดลงหลังเริ่มกอสรางโครงการขนาดใหญของรัฐ

Core PER (x)

100

73

83

62

Div Yield (%)

100

140

145

185

PBV (x)

100

70

71

64

ROE (%)

100

101

84

104

เราเชื่อวาการที่โครงการขนาดใหญของรัฐสองสามโครงการเริ่มการกอสรางโดยเฉพาะโครงการ
รถไฟฟาสายสีมวงมูลคา 3.6 หมืน่ ลานบาทที่จะเริม่ ในปลาย 4Q52 นาจะชวยลดความรุนแรง
ของการแขงขันในอุตสาหกรรมระหวางผูประกอบการที่เนนงานเจาะเสาเข็ม ซึ่งทําใหมารจินของ
SEAFCO ใน 2Q52 ลดลงมาอยูที่ 6.8% จาก 19.7% ใน 1Q52 และ 12.7% ใน 4Q51 (Figure
2) ทั้งนี้เพราะงานกอสรางประเภทนี้จะตองใชเครื่องเจาะเสาเข็มจํานวนมากในเฟสแรกของการ
กอสรางซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1 ป ขณะที่หากการกอสรางเสนทางขนสงมวลชนสายอื่นเชน
รถไฟฟาสายสีเขียวและสายสีฟาเปนไปตามกําหนดเดิมในป 2554 จะสงผลบวกตอศักยภาพการ
ทํากําไรของกลุมผูรับเหมาชวงดวยเชนกัน ทัง้ นี้ SEAFCO มีโอกาสสูงที่จะชนะการประมูลงาน
เจาะเสาเข็มของโครงการรถไฟฟาสายสีมวงเนื่องจากมีประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งมีเครื่องจักร
และความสัมพันธกับ CK และ STEC

ผลกําไร 3Q52 เพิ่มขึ้นจากการประหยัดตอขนาด

เราคาดวาผลกําไร 3Q52 ของ SEAFCO จะฟนตัวอยางแข็งแกรงจากระดับต่ําเพียง 6.6 ลาน
บาทใน 2Q52 เพราะนอกจากรายไดคาดวาจะเติบโตอยางนอย 10% ทั้ง YoY และ QoQ มาอยู
สูงกวา 465 ลานบาท (เพราะฝนตกไมมากนักในชวงตนไตรมาส) รวมทั้งมี backlog อยูใน
ระดับสูงหรือ 1.7 พันลานบาท (จาก 1.2 พันลานบาทในตนป 2552) แลว มารจินที่ฟน ตัวยังจะ
เปนปจจัยที่ชวยผลักดันผลกําไรของบริษัท ทั้งนี้มารจินของบริษัทคาดวาจะฟนตัวกลับมาอยูใน
ระดับปกติหรือสูงกวา 10% เพราะการประหยัดตอขนาดหลังจากที่ SEAFCO ประมูลโครงการ
ใหมไดมากขึ้นแมวาจะมีการแขงขันในอุตสาหกรรมสูง นอกจากนี้กําไรจากรายการพิเศษซึ่งคาด
วาจะมาจากการบันทึกกลับคาเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญของโครงการ Charisma อยางนอย 7 ลาน
บาทนาจะมีสวนชวยเพิ่มระดับกําไรสุทธิอีกทางหนึง่

Core EPS (Bt)
DPS (Bt)
Core EPS gr (%)

0.00

0.13

0.13

0.17

-83.0

484.6

-14.6

27.9

ROE (%)

2.0

11.2

9.0

10.8

0.71

0.58

0.56

0.52

Core PER (x)

48.5

8.3

9.7

7.6

Div Yield (%)

0.0

4.8

4.9

6.3

PBV (x)

1.0

0.9

0.9

0.8

EV/EBITDA (x)

9.2

4.8

5.2

4.5

Net D/E (x)
Valuation

Relative to Consensus [(Company/Consensus)*100)]

Relative to KS [(Company/Industry)*100]
Core PER (x)

-526

19

43

50

Div Yield (%)

0

527

286

225

PBV (x)

123

121

118

115

ROE (%)

-26

656

280

235

PER Band
Bt

PBV Band - SEAFCO

12
3.5x
3x
2.5x
2x
1.5x
1x
0.5x

10
8
6
4
2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source: KS

Sorapong Jakteerungkul
Sorapong.j@kasikornsecurities .com; +662 696-0034

The information, statements, forecasts and projections contained herein, including any expression of opinion, are based upon sources believed to be reliable, but their accuracy,
completeness or correctness are not guaranteed. Expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration and they were based upon the best information
known to us then, and in our opinion are fair and reasonable in the circumstances prevailing at the time. Expressions of opinion contained herein are subject to change without notice.

9 September 2009

www.kasikornsecurities.com

8 -0.65 บาทเปน 4.2 11. 2553 เปน 4.7 6.1 -0.930 1.9% (upside gain 15.8% 222 200 5.500 7 2.70 บาทอิง PBV 1.542 1.1 0.06 บาท เราเชือ่ วาราคาหุน SEAFCO มีอัตราผลตอบแทนรวมอยูที่ 18.6 0.818 25 1.714 1.8 10.0% 12.8% 5.7% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล 3.0% 844 714 700 698 634 600 15.820 1.630 1.743 1.9 5.คงคําแนะนํา Buy และปรับเพิ่มราคาเปาหมายสิ้นเดือนมิ.3 5.2 6.0% 800 19.545 11 Gross profit 201 174 15 190 185 3 216 207 4 SG&A 102 100 2 98 103 -5 101 107 -5 15 Operating profit 99 74 33 92 81 14 115 100 Other income 24 12 103 12 12 0 12 12 0 EBITDA 198 158 26 187 170 10 216 195 10 EBIT 123 86 43 104 93 12 127 112 13 Interest expense 27 27 -1 24 28 -13 25 27 -9 Pre-tax profit 97 59 63 80 65 23 102 85 20 Tax 27 15 80 20 16 23 25 21 20 Core profit 70 44 58 60 49 23 76 64 20 Extraordinary items -12 0 n.m. 0 0 n.m.6 -0.4 11.752 % Change 10 Cost of services 1.7 1. Reported net profit 58 44 31 60 49 23 76 64 20 Key assumption New project signed (Btmm) 2.648 -1 1. 2553 ขึ้นจาก 4.5 10.8 Source: KS Figure 2: Quarterly gross margin Figure 3: Quarterly new projects signed Btmn 900 25.627 -5 1.2%) ตอราคาเปาหมาย ดังนั้นจากอัตราผลตอบแทนที่อยูใน ระดับสูงบวกกับแนวโนมผลประกอบการที่ดีขึ้น เราจึงคงคําแนะนํา Buy หุน SEAFCO Figure 1: Earnings revision (Unit: Btmn) 2009E 2010E 2011E Profit and Loss Statement New Previous % Change New Previous % Change New Previous Service revenue 1.0% 5.4 1.832 -1 1.7% 20.5 9.2 11.801 -3 1.6 SG&A per sales (%) 5.700 21 Revenue growth (%) 8.4 10.99 เทาแมวาแนวโนมกําไรจะปรับตัวขึ้นจากจุดต่ําสุดแลว ทั้งนี้เมือ่ เทียบกับราคา ปดลาสุดที่ 4.4 Gross margin (%) 11. 0 0 n.050 1.0% 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 1Q08 2Q09 Source: SEAFCO 9 September 2009 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 Source: SEAFCO 2 SEAFCO: Seafco pcl .ย.3 5.600 1.6 4.70 บาท เราปรับราคาเปาหมายของ SEAFCO ณ สิ้นเดือนมิ.m.4% 300 6.0% 100 0 0.7 2.ย.7% 500 393 400 10.5 เทาหลังปรับเพิ่มประมาณการกําไร โดยเรามองวาราคาเปาหมายนี้ยังคงมีนัยเชิงอนุรกั ษนิยมเนือ่ งจากยังต่ํา กวาคาเฉลี่ย PBV 5 ปที่ 1.0 -4.9 -3.4 5.8% 6.269 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful